Tämä hakemus tulee täyttää asbestipurkutyövaltuutuksen hakuohjeen mukaisesti. Ly-tunnus Kotipaikkakunta Lääni

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämä hakemus tulee täyttää asbestipurkutyövaltuutuksen hakuohjeen mukaisesti. Ly-tunnus Kotipaikkakunta Lääni"

Transkriptio

1 PL 272 (Uimalankatu 1) TAMPERE Puh. (03) , Fax (03) HAKEMUS Hämeen työsuojelupiiri PL TAMPERE ASBESTIPURKUTYÖVALTUUTUSHAKEMUS, jolla haetaan asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen (1380/1994) 16 :ssä tarkoitettua valtuutusta asbestipurkutyöhön. Tämä hakemus tulee täyttää asbestipurkutyövaltuutuksen hakuohjeen mukaisesti. Hakijan yhteystiedot Työnantajan nimi Toiminimi, jolla toimintaa harjoitetaan Ly-tunnus Kotipaikkakunta Lääni Osoite Puhelin/matkapuhelinnumero Telefaxnumero Asbestipurkutyölupa Haemme: Asbestipurkutyövaltuutusta saada tehdä asbestipurkutyötä työsuojeluhallituksen päätöksessä hyväksyttävistä asbestipurkutyössä käytettävistä menetelmistä ja laitteista (231/1990, 176/1992) mainittuja menetelmiä käyttäen; Poikkeuslupaa saada tehdä asbestipurkutyötä seuraavalla tavalla: (Edellä esitettyä työmenetelmän kuvausta voi tarvittaessa täydentää liitteessä.) Asbestityöntekijät Palveluksessamme on työnjohtajaa ja työntekijää, jotka ovat asbestipurkutyökoulutuksen saaneita ja terveydentilaltaan asbestitöihin sopiviksi todettuja. Työsuojeluvaltuutetun kuuleminen Käännä

2 Ilmankäsittelykojeet Käytössämme on seuraavat asbestitöihin soveltuvat ilmankäsittelykojeet (alipaineistuslaitteet; kohdepoistojärjestelmät, kohdeimurit ja/tai suurtehoimurit; sekä laite- ja vaateimurit): Laitehuolto Laitehuoltotilan osoite Henkilönsuojaimet Työntekijöidemme käytössä on riittävästi suojavaatteita; sekä kappaletta eristäviä hengityksensuojaimia (kasvo-osa kokonaamari, paineilma saadaan paineilmalaitteesta); ja kappaletta kokonaamarilla varustettuja suodatinsuojaimia (suodattimen luokka P3, hengitysilma ahdetaan suodattimen läpi puhaltimella). Laadun varmennus Työn valvonta, alku- ja lopputarkastukset ja mahdolliset mittaukset tullaan järjestämään seuraavalla tavalla: Työterveyshuolto Työterveyshuoltoyksikön nimi, jonka kanssa työterveyshuoltosopimus on tehty Sitoumukset ja allekirjoitukset Sitoudumme huolehtimaan työsuunnitelmista, asbestityön alkamisilmoituksista sekä asbestille altistuvien työntekijöiden luetteloinnista. Noudatamme muutoinkin kaikkia asbestityötä koskevia säädöksiä ja ohjeita. Paikka ja päiväys Allekirjoitus (Nimen selvennys) MUISTA LIITTEET!

3 HÄMEEN TYÖSUOJELUPIIRI OHJE 1 (6) RK/LK ASBESTIPURKUTYÖVALTUUTUKSEN HAKUOHJE Hakijan yhteystiedot Vapautuvia asbestimateriaaleja tai asbestipitoisia materiaaleja sisältävien rakennusten ja rakenteiden purkamista ja asbestin poistamista sellaisista rakennuksista ja rakenteista, joista asbesti helposti pääsee työpaikan ilmaan, saavat suorittaa vain työnantajat tai itsenäinen työnsuorittaja, jotka asianomainen työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on todennut päteviksi ja valtuuttanut tällaista työtä suorittamaan (valtioneuvoston päätös asbestityöstä 1380/1994). Työsuojelupiirin työsuojelutoimiston on annettava valtuutus työnantajalle/itsenäiselle työnsuorittajalle, joka 1 käyttää asbestipurkutöihin vain sellaista työnjohtoa ja sellaisia työntekijöitä, jotka ovat saaneet työsuojeluhallituksen hyväksymän koulutuksen asbestipurkutöihin; 2 noudattaa hyväksyttävistä asbestipurkutyössä käytettävistä menetelmistä ja laitteista annettua työsuojeluhallituksen päätöstä (231/1990, 176/1992); ja 3 noudattaa asbestipurkutöissä ja niihin liittyvissä menettelytavoissa muutoinkin niitä koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Hakemukset osoitetaan hakijan kotipaikkakunnan mukaan määräytyvään työsuojelupiirin työsuojelutoimistoon. Työsuojelupiirien yhteystiedot ovat liitteenä. Tämä ohje on rakenteeltaan hakulomakkeen mukainen. Hakemuksen täyttämiseksi on tarpeellista perehtyä näihin ohjeisiin ja asbestityötä koskevaan lainsäädäntöön. Hakemuksen joustavan käsittelyn edellytyksenä on, että hakulomake täytetään kaikilta osin huolellisesti ja hakemukseen liitetään tarpeelliset asiakirjat. Hakulomakkeen liitteenä olevien jäljennösten tulee olla kahden henkilön oikeaksi todistamia. Liitteet - elinkeinoilmoitus; tai - kaupparekisteriote

4 HÄMEEN TYÖSUOJELUPIIRI OHJE 2 Valtuutuksen laajuus Asbestipurkuvaltuutus voidaan myöntää hakijalle yleisenä kaikkea valtuutusta edellyttävää asbestipurkutyötä koskevana tai hakemuksen mukaisesti rajattuna. Työsuojeluhallituksen päätös hyväksyttävistä asbestipurkutyössä käytettävistä menetelmistä ja laitteista (231/1990), 176/1992) on rakentunut sille periaatteelle, että valtuutus asbestipurkutyöhön myönnetään hakijalle, joka valtioneuvoston asbestityöstä antaman päätöksen (1380/1994) 16 muiden edellytysten lisäksi osoittaa, että sillä on käytettävissään laitteet asbestipurkutyön osastointimenetelmään. Valtuutuksen saanut työnantaja voi halutessaan käyttää muitakin hyväksyttyjä työmenetelmiä, jotka antavat riittävän suojan asbestipölyltä. Muiden kuin työsuojeluhallituksen hyväksyttävistä asbestipurkutyössä käytettävistä menetelmistä ja laitteista antaman päätöksen 1 :ssä lueteltujen menetelmien käyttö edellyttää työsuojelutoimiston erikseen myöntämää poikkeuslupaa. Osastointimenetelmä on tarkoitettu lähinnä sisätiloissa tapahtuvaan asbestipurkutyöhön. Erityisestä syystä voidaan hakijalle myöntää oikeus pelkästään ulkona tehtävään asbestipurkutyöhön. Tällöin hakijan tulee osoittaa esim. hallitsevansa pinnoitteen purkamiseen käytettävä turvallinen työmenetelmä ja osoittaa, että sillä on käytössään menetelmään tarvittavat koneet, laitteet ja muu välineistö. Täyttöohje Hakulomakkeeseen merkitään rastilla (x) se koskeeko hakemus valtuuttamista ja/tai poikkeuslupaan perustuvaa oikeutta. Liitteet Asbestityöntekijät Työmenetelmän kuvaus, jossa esitetään tarvittaessa työntekijöiden ja ympäristön kannalta turvallinen purkumenetelmä sekä menetelmän käyttämiseen tarvittavat koneet, laitteet ja muu välineistö. Hakijalla tulee olla purkutyöhön käytettävissään, jollei hän itse ole pätevä toimimaan tässä tarkoitettuna työnjohtajana, vähintään yksi työnjohtaja ja vähintään yksi työntekijä, jotka ovat: - valtioneuvoston päätöksen asbestityöstä (1380/1994) 16 :n mukaisesti koulutettuja; - työsuojeluhallituksen päätöksen asbestityötä tekevien lääkärintarkastuksista (205/1989) mukaisissa lääkärintarkastuksissa asbestityöhön sopiviksi todettuja; ja - työturvallisuuslain (299/1958) 34 :n tarkoittamalla tavalla huolellisia ja päteviä. Kaikilla asbestityöhön osallistuvilla työntekijöillä ja työnjohdolla tulee olla ao. ministeriön hyväksymä koulutus.

5 HÄMEEN TYÖSUOJELUPIIRI OHJE 3 Lääkärintarkastuslausunnossa tulee olla maininta siitä, että tarkastus on tehty asbestityön vuoksi ja että henkilö on todettu asbestityöhön sopivaksi. Työntekijöiden, työnjohtajien ja itsenäisen työnsuorittajan tulee olla asbestipurkutyöhön koulutettuja ja terveydentilaltaan näihin töihin sopivia. Täyttöohje Asbestityöhön soveltuvien työnjohtajien ja työntekijöiden määrä merkitään numeroin. Ellei hakijan palveluksessa hakemishetkellä ole kyseisiä työntekijöitä (työnjohtajia) tulee hakemuksessa esittää selvitys siitä, keitä henkilöitä työhön aiotaan käyttää ja miten, selvitys heidän pätevyydestään ja sopivuudestaan voidaan toimittaa työsuojelutoimistolle. Liitteet - asbestipurkutyökurssitodistukset; - terveystarkastuslausunnot Työsuojeluvaltuutetun kuuleminen Jos Asbestityöntekijät -kohdassa tarkoitettuja asbestityöntekijöitä edustamaan on valittu työsuojeluvaltuutettu, on hakemuksessa oltava selvitys siitä, että häntä on kuultu hakemuksen johdosta. Ellei työsuojeluvaltuutettua ole, ei lausuntoa työntekijöiden muulta edustajalta tarvitse hankkia ellei työsuojelutoimisto sitä erikseen edellytä. Täyttöohje Hakulomakkeeseen merkitään joko hyväksyntä rastilla (x) tai selvitys huomautuksen laadusta. Ilmankäsittelykojeet Saadakseen valtuutuksen asbestipurkutyöhön hakijan tulee osoittaa, että sillä on käytössään vähintään seuraavat osastointimenetelmään vaadittavat ilmankäsittelykojeet käyttö- ja turvallisuusohjeineen: - alipaineistuslaitteisto; - esierottimella varustettu kohdepoistojärjestelmä, kohdeimuri tai suurtehoimuri; sekä - laitteiden ja vaatteiden puhdistamiseen tarkoitettu pölynimuri. Ilmankäsittelykojeiden tulee täyttää seuraavat työsuojeluhallituksen päätöksessä (231/1990) esitetyt vaatimukset: - Kaikkien ilmankäsittelykojeiden pölynerotusjärjestelmien tulee käyttöolosuhteissa erottaa vähintään 99,97 % imuvirtauksensa pölyhiukkaisista, kun hiukkasten aerodynaaminen halkaisija on 0,3 µm (DOP-teskti). kojeissa ei saa olla pölynsuodatinjärjestelmän ohi puhtaisiin tiloihin

6 HÄMEEN TYÖSUOJELUPIIRI OHJE 4 pölyä päästäviä vuotokohtia. Pölynerotusjärjestelmässä on oltava hienopölysuodattimen (niin sanottu HEPA-suodatin) suojaksi vähintään yksi karkeampi esisuodatin. - Alinpaineistuslaitteiden imutehon (P) ja alipaineen (p) tulee olla riittäviä ja alipaineistuslaitteisto tulee mitoittaa kohteen tilavuuden mukaan siten, että osastoidun tilan ilma vaihtuu kuusi kertaa tunnissa tai puhtailla suodattimilla varustetun alipaineistuslaitteiston ilmavirrasta (q) arvioituna kymmenen kertaa tunnissa. Esimerkki: alipaineistuslaitteella, jonka suurin ilmavirta q max on 250 m 3 /h, pystytään alipaineistamaan enintään 25 m 3 ja alipaineistuslaitteella, jonka suurin ilmavirta on m 3 /h, pystytään alipaineistamaan enintään 300 m 3 tila. - Esierottimella varustetun kohdeimurin imuritehon on oltava vähintään 300 W, suurimman alipaineen vähintään 20 kpa ja pölynvarauskyvyn vähintään 50 kg. - Suurtehoimurin imutehon tulee olla riittävä laitteen käyttötarkoitukseen. Sillä voidaan osastointimenetelmässä korvata osittain tai kokonaan kohdepoisto ja muut jätteenkeräysmenetelmät. - Laitteiden ja vaatteiden puhdistamiseen tarkoitetun imurin imutehon on oltava vähintään 100 W. Mikäli hakijan käytössä olevaa laitetta ei ole mainittu työsuojeluhallituksen Hyväksyttävät asbestipurkutyössä käytettävät ilmankäsittelykojeet -luettelossa, tulee siitä toimittaa asianomaiseen työsuojelupiirin työsuojelutoimistoon sellaisia tietoja ja tutkimustuloksia, joiden perusteella laitteen voidaan todeta täyttävän työsuojeluhallituksen päätöksessä (231/1990) esitetyt vaatimukset. Täyttöohje Hakulomakkeeseen kirjoitetaan hakijan käytössä olevat asbestitöihin soveltuvat ilmankäsittelykojeet merkki- ja tyyppimerkintöineen. Liitteet Ilmankäsittelykojeiden käyttöominaisuuksia koskevat tutkimustulokset (niistä ilmankäsittelykojeista, joita ei ole mainittu Hyväksyttävät asbestipurkutyössä käytettävät ilmankäsittelykojeet -luettelossa). Laitehuolto Valtuutuksen myöntämisen edellytyksenä on, että työnantajan laitehuolto on järjestetty. Asbestipurkutyössä käytettävien kojeiden, henkilönsuojainten ja muun välineistön kuntoa on valvottava säännöllisesti ja niiden toiminta tarkastettava tarvittaessa. Laitteet on huollettava riittävän usein.

7 HÄMEEN TYÖSUOJELUPIIRI OHJE 5 Huoltotilan tulee olla erillinen, huoltotöihin soveltuva tila, joka on alipaineistettavissa siten, ettei ympäristöön pääse leviämään asbestipölyä. tilan tulee olle lämmitettävä ja siellä on oltava vesipiste. Huollosta voidaan tehdä huoltosopimus asbestitöihin valtuutetun työnantajan kanssa tai muun erityisissä tapauksissa hyväksyttävän tahon kanssa. Täyttöohje Hakulomakkeeseen kirjoitetaan joko valtuutusta hakevan työnantajan hallussa olevan huoltotilan osoite tai huollosta huolehtivan muun työnantajan/tahon nimi ja huoltotilan osoite. Liitteet - selvitys huoltotilan soveltuvuudesta asbestityöhön; - huoltosopimus (tarvitaessa). Henkilönsuojaimet Työntekijät on suojattava varaamalla heidän käyttöönsä tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset henkilönsuojaimet. Näiden henkilönsuojainten tulee olla asbestityöhön soveltuvia. Työnantajan on huolehdittava siitä, että henkilönsuojaimia käytetään asianmukaisesti. Kaikissa asbestipurkutöissä käytettäväksi soveltuu hengityksensuojain, joka on - eristävä hengityksensuojain, jossa kasvo-osa on kokonaamari ja hengitysilma saadaan erillisestä paineilmalaitteesta; tai - kokonaamarilla varustettu suodatinsuojain, jonka suodatin on luokaltaan P3 ja jossa hengitysilma ahdetaan suodattimen läpi puhaltimella. Lyhytaikaisesti purkukohteessa käytettäessä tai lyhytkestoisissa töissä ei suodatinsuojaimessa tarvita hengitysilmaa ahtavaa puhallinta. Suojavaatteen tulee olla pölyä läpäisemätöntä ja hylkivää materiaalia, eikä vaatteessa saa olla taskuja tai pölyä kerääviä taitteita. Suojavaatteen ensisijainen tarkoitus on estää asbestipölyn kulkeutuminen työpaikan ympäristöön. Saadakseen valtuutuksen asbestipurkutyöhön hakijan tulee osoittaa, että sillä on käytössään riittävästi edellä mainitun mukaisia suojaimia sekä työntekijöiden että työnjohtajien käyttöön. Täyttöhje Liitteet Hakulomakkeeseen merkitään numeroin käytössä olevien hengityk sensuojaimien lukumäärät. Luettelo työntekijöiden käytössä olevista hengityksensuojaimista merkki- ja tyyppikohtaisesti.

8 HÄMEEN TYÖSUOJELUPIIRI OHJE 6 Laadun varmennus Asbestityön toteuttaminen vaatii erityistä huolellisuutta. Erityisen tärkeää on lopputuloksen arviointi. Purkukohteen on oltava silmämääräisesti arvioitaessa vapaa niin asbesti- kuin muustakin pölystä. Samoin suojauksen ja ilmastoinnin oikea ja huolellinen järjestäminen vaatii erityistoimenpiteitä. Täyttöohje Hakulomakkeessa tulee selvittää, miten työn valvonta sekä alku- ja lopputarkastukset ja mahdolliset mittaukset tullaan järjestämään. Työterveyshuolto Työnantajan työterveyshuollon tulee olla järjestetty työterveyshuoltolain (743/78) mukaisesti. Osoituksena tästä hakijalla tulee olla työterveyshuoltosopimus tai muu selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. Täyttöohje Työterveyshuollosta vastaavan yrityksen tai laitoksen nimi. Liitteet Työterveyshuoltosopimus. Sitoumukset ja allekirjoitus Allekirjoittajalla tulee olla lakisääteinen työnantajan nimenkirjoitusoikeus. Täyttöohje Hakemus päivätään ja allekirjoitetaan. H:\LSK\ASBESTI\OHJE.DOC

HE 323/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä asbestipurkutyötä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 323/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä asbestipurkutyötä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 323/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräistä asbestipurkutyötä

Lisätiedot

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työsuojelun valvonnasta 16 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (131/73) 29 :n nojalla: 1 LUKU Yleisiä

Lisätiedot

Toimiva asbestipurku

Toimiva asbestipurku Toimiva asbestipurku Sisältö Esipuhe.... 3 Asbesti terveysongelmana.... 4 Mitä on asbesti...4 Asbestipölystä aiheutuvat terveyshaitat..5 Asbestipurkajan työterveys...5 Asbestipurkutyön teettäminen....

Lisätiedot

ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA

ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA Mitä asbesti on Koska ja missä asbestia on käytetty Asbestin terveyshaitat Asbestin kartoitus Urakoitsijan pätevyys AV-menettely Laadunvarmistus Ohjeistus ja lainsäädäntö

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot

Terveydelle vaarallisten aineiden purkutyöt Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi

Terveydelle vaarallisten aineiden purkutyöt Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi Kivihiiliterva suojasi puurakenteita, kivihiilipiki eristi vettä tehokkaasti, asbesti erinomaisine ominaisuuksineen oli

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Tunne perusturvasi 3c 2006 Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Lukijalle Lukijalle Työterveyshuoltolain tarkoitus on edistää työhön liittyvien sairauksien

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito 1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0239 Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (12) Korvaa kortin 82-0088 KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOITUNEIDEN RAKENTEIDEN PURKU Rivning

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 2/2009

Työturvallisuusohje STO 2/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 2/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Sähköturvallisuuslaki

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0240 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ

1 Menetelmät 82-0240 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ 1 Menetelmät 82-0240 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0240 Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (9) TAVANOMAISET PURKUTYÖT Vaaralliset aineet käsittely ja suojaus Rivning, farliga material

Lisätiedot

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI Tarkastaja Asko Ojala Tarkastaja Aila Saarentaa MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI 2 MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT Näkökulmana seuraavat alat: energia, maarakennus, metsänparannus, puunhankinta versio 5.0 1 Lukijalle Käsissäsi on koneyrittäjille valmisteltu turvallisuustehtävien opas,

Lisätiedot

1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4. 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4

1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4. 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4 SUOMEN PALLOLIITON NAISTEN LIIGAN LISENSSIMÄÄRÄYKSET 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4 3. luku:

Lisätiedot

ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista

ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista Panu Oksa, Kari Korhonen, Pekka Koistinen 1 ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Tämä tietopaketti

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Lv-003 05.05.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASILMAILUN

Lisätiedot

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9)

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kangasala.

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Työterveyshuolto. Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista 2010

Työterveyshuolto. Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista 2010 Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista 2010 Sisällys Tärkeää tietää 1 Työnantajan järjestämä työterveyshuolto 2 Yrittäjän työterveyshuolto 8 Korvausten maksaminen

Lisätiedot

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Riskienhallinnan perusvaatimukset Sisällysluettelo Riskienhallinta hyödyllistä ja lakisääteistä...3 Yrityksen perustaminen...4 Kirjanpito...8 Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus...10

Lisätiedot

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 10/2004 ISBN 951-53-2676-1 (nid) ISBN 951-53-2677-X

Lisätiedot

Päivähoidon sääntökirja

Päivähoidon sääntökirja Päivähoidon sääntökirja Oulun kaupunki Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-805-2 ISBN 978-951-563-817-5 (nid.) Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Palveluseteli 3 2 Sääntökirja 3

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004

TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004 Toimittaneet Harri Hietala Keijo Kaivanto TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004 JA YHTEISTOIMINTALAKI TALENTUM Helsinki 2004 Talentum Media Oy sekä Harri Hietala ja Keijo Kaivanto ISBN 952-14-0778-6

Lisätiedot

Työnantajan oikeus saada korvausta valtion varoista merimiesten matkakustannuksista

Työnantajan oikeus saada korvausta valtion varoista merimiesten matkakustannuksista Työnantajan oikeus saada korvausta valtion varoista merimiesten matkakustannuksista Työnantajan oikeus saada korvausta valtion varoista merimiesten matkakustannuksista OHJE TEM/367/03.01.05/2014 11.3.2014

Lisätiedot