Viestintätieteiden opinnot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintätieteiden opinnot"

Transkriptio

1 167 Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot antavat teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia viestintä- ja mediaalan tehtäviin. Opinnot rakentuvat soveltavan kielitieteen, mediatutkimuksen ja multimediaviestinnän tutkimuksen ympärille. Opetuksessa painotetaan humanistista näkemystä, mutta samalla annetaan opiskelijoille tietotekniset valmiudet. Laitoksella on kaksi viestintätieteiden linjaa: 1) viestintätieteet ja 2) tietotekniikan laitoksen kanssa yhteistyössä toteutettava Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma (Giga). Linja valitaan jo hakuvaiheessa. Viestintätieteiden opiskelijat voivat kandidaatintutkinnossa suunnata tutkintoaan sivuainevalinnoilla ja maisterintutkinnossa myös pääaineen sisällä vaihtoehtoisten kurssien kautta. Kandidaatintutkintoon sisältyy vähintään yksi suppea sivuaine. Tutkintoon voi kuitenkin sisällyttää myös kaksi suppeaa tai yhden laajan sivuaineen. Maisterin tutkintoon sisältyy vapaavalintaisia opintoja, jotka myös voivat mielellään olla sivuainekokonaisuuksia. Kielitaidon vahvistamiseksi suositellaan sivuaineeksi kielten opintoja sekä vaihto-opiskelua ulkomaisissa yliopistoissa. Sivuaineen (esim. markkinointi, viestintäjuridiikka) voi valita myös Vaasan yliopiston muista tiedekunnista tai muista yliopistoista (ks. JOO-opinnot). Viestintätieteiden laitos tarjoaa Terminologiaopin ja teknisen viestinnän sivuaineopinnot, jotka viestintätieteilijä voi ottaa joko sivuaineeksi tai sisällyttää vapaavalintaisiin opintoihin. Viestintätieteiden laitos on mukana valtakunnallisessa viestintätieteiden yliopistoverkostossa (http://www.uta.fi/viesverk/), Kieliteknologian opetuksen verkostossa (http://www.ling. helsinki. fi/kit/) ja Semiotiikan verkostoyliopistossa (http: //www.semiotics.fi/). Verkostot järjestävät kursseja, joista opiskelija voi suorittaa yksittäisiä kursseja tai laajempia kokonaisuuksia etäopintoina. Kurssien sisällyttämisestä tutkintoon sovitaan kurssikohtaisesti. Viestintätieteiden laitos tarjoaa seuraavat sivuainekokonaisuudet: viestintätieteiden suppea sivuaine (25 op) viestintätieteiden laaja sivuaine (60 op) terminologiaopin ja teknisen viestinnän sivuaine (25 op) viestintätieteet markkinoinnin pääaineopiskelijoille (26 op) Viestintätieteiden suppea sivuaine koostuu viestintätieteiden perusopinnoista (25 op). Laaja sivuaine koostuu perus- ja aineopinnoista ( op). Kandidaatintutkielmaseminaaria ei sivuaineessa suoriteta. Sivuaineeseen kuuluu kursseja, joiden osallistujamäärä on rajattu. Siksi sivuaineopiskelijaksi aikovien tulee joka vuosi täyttää sivuaineen opintosuunnitelma ja palauttaa se kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä viestintätieteiden laitokselle. Useimmille kursseille ilmoittaudutaan wwwlomakkeella syyslukukauden alussa ennen varsinaisen opetuksen alkua. Syksyn ilmoittautuminen koskee koko lukuvuoden kursseja lukuun ottamatta niitä, joiden aikataulu ei vielä syyslukukauden alkaessa ole selvillä. Näille kursseille järjestetään erillinen ilmoittautuminen syyslukukauden lopussa. Kursseille hyväksyttyjen tulee vastaanottaa kurssipaikkansa ensimmäisellä luentokerralla tai ilmoittaa opettajalle, ellei pääse osallistumaan kyseiselle luentokerralle. Muuten opiskelija menettää paikkansa kurssilla. Jos opiskelija on päässyt kurssille, mutta ei aio suorittaa sitä, tulee osallistuminen perua kurssin opettajalle hyvissä ajoin ennen kurssin alkua.

2 168 Viestintätieteiden opinnot Lisätietoja viestintätieteiden laitoksesta, opinnoista ja ilmoittautumisesta löydät laitoksen www-sivuilta osoitteesta viestintatieteet/. VIES2010 VIES2011 Multimediaviestinnän kirjallisuuskurssi, 3 op Tutkimusmenetelmät I, 3 op PERUSOPINNOT 25 op Soveltava kielitiede VIES1001 Erikoisalaviestinnän perusteet, 3 op VIES1002 Kirjoittamisen teoria ja käytäntö, 3 op VIES1003 Terminologisen tutkimuksen perusteet, 3 op Mediatutkimus VIES1004 Mediatutkimuksen ja journalistiikan peruskurssi, 5 op VIES1005 Semiotiikka ja mediat, 3 op Multimediaviestintä VIES1006 Introduction to Multimedia and Hypertext, 3 op VIES1007 Johdatus julkaisemiseen, 5 op tai VIES1008 Johdatus www-julkaisemiseen, 5 op AINEOPINNOT 45 op Soveltava kielitiede VIES2001 Käsiteanalyysi, 3 op VIES2002 Teksti ja diskurssi -luennot, 3 op VIES2003 Teksti ja diskurssi -harjoitukset, 3 op VIES2004 Kuva-analyysin harjoituskurssi, 3 op tai VIES2005 Elävän kuvan analyysi, 3 op Mediatutkimus VIES2006 Mediateoria, 5 op VIES2007 Medioiden historia ja nykykehitys, 3 op VIES2008 Media-analyysin harjoituskurssi, 3 op VIES2100 Kandidaatin tutkielma, 10 op Vapaavalintaiset VIES2031 Journalistinen työprosessi, 3 op VIES2032 Tieteen popularisointi, 3 op VIES2033 Johdatus www-mainontaan, 3 op VIES2034 Radion ohjelmatyö, 3 op VIES2035 Kognitiotiede, 3 op VIES2036 Verkkotutorointi, 3 op TERM2015 Terminologisen tiedonhaun menetelmät, 3 op OIK174 Mediaoikeus, 6 op VIES2090 Työharjoittelu, 5 op MAISTERIOPINNOT SYVENTÄVÄT OPINNOT 80 op Syventämisjakso I (yhteensä 14 op seuraavista) VIES3001 Retoriikka ja argumentaatio, 3 op VIES3002 Teksti ja merkitys, 4 op VIES3003 Mediatutkimuksen syventämisjakso, 7 op VIES3004 Hypermediatuotanto, 7 op Kollokvio, 3 op VIES3005 Soveltavan kielitieteen kollokvio tai VIES3006 Mediatutkimuksen kollokvio tai VIES3007 Multimediaviestinnän kollokvio Syventämisjakso II (yhteensä 10 op seuraavista) VIES3008 Erikoisalaviestinnän syventämisjakso, 5 op VIES3009 Mediatutkimuksen klassikot, 5 op VIES3010 Multimediaviestinnän syventämisjakso, 5 op Multimediaviestintä VIES2009 Multimedian viestintäsovellukset, 6 op VIES3011 VIES3012 Tutkimusmenetelmät II, 3 op Seminaari, 10 op

3 169 Tutkielma ja tutkielmaseminaari, 40 op VIES3099 Alku- ja väliraportti, 10 op VIES3100 Pro gradu -tutkielma, 30 op Opintojaksokuvaukset Pakollisuus: P =Pakollinen opintojakso VE = Vaihtoehtoinen opintojakso VV= Vapaavalintainen opintojakso PERUSOPINNOT ERIKOISALAVIESTINNÄN PERUSTEET (ent. VIE.107 Erikoisalaviestinnän perusteet Introduction to LSP Communication Koodi: VIES1001 Ajoitus: 1. vsk syksy Tavoite: Johdattaa pohtimaan kielen merkitystä erikoisalojen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. Tutustuttaa erikoisalojen kielentutkimuksen menetelmiin ja antaa yleiskuva erikoisalan kielimuotojen moninaisuudesta. Sisältö: Luentoja erikoiskielten ja yleiskielen välisestä vuorovaikutuksesta, erikoisalaviestinnän ominaispiirteistä ja onnistumisen edellytyksistä sekä erikoiskielten tutkimuksen menetelmistä. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustyö. Gotti: Specialized discourse. Linguistic Features and Changing Conventions s , tai Laurén & Nordman: Från kunskapens frukt till Babels torn. 1987, www-versio osoitteessa: vanha/ov/frukt/. Vastuuopettaja: Lehtori Sari Itävuori-Rinne Pakollisuus: P viestintätieteet, P multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma (pääaine viestintätieteet), VE terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena. KIRJOITTAMISEN TEORIA JA KÄYTÄNTÖ (ent. VIE.116 Kirjoittamisen teoria ja käytäntö Writing Theory and Practice Koodi: VIES1002 Tavoite: Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija kirjoittamisen teoreettisiin ja käytännöllisiin lähtökohtiin. Sisältö: Kurssi antaa perustiedot kirjoittamista kuvaavista teorioista ja tutkimusmenetelmistä sekä niiden soveltamisesta käytäntöön. Opetus: Luennot ja harjoitukset 20 tuntia. Suoritustapa: Essee ja hyväksytyt harjoitukset. Artikkeleita opettajan ohjeiden mukaan. Vastuuopettaja: Professori Merja Koskela Lisätiedot: Sivuaineopiskelijoille on oma ryhmänsä. TERMINOLOGISEN TUTKIMUKSEN PERUSTEET (ent. VIE.108 Terminologisen tutkimuksen perusteet Introduction to the Science of Terminology Koodi: VIES1003 Tavoite: Tutustuttaa terminologiaopin tarjoamiin mahdollisuuksiin ratkaista erikoisalojen viestintään ja sisällöntuotantoon liittyviä kielellisiä ja käsitteellisiä ongelmia. Johdattaa pohtimaan terminologisen tutkimuksen monitieteisyyttä sekä antaa yleiskuvan alan yhteyksistä muihin tieteenaloihin, erityisesti yleiseen kielentutkimukseen. Sisältö: Luentoja terminologisen tutkimuksen teoriasta, kehityksestä, peruskäsitteistä, menetelmistä ja niiden soveltamisesta erikoisalojen käsitteiden, tiedonrakenteiden ja termistön tut-

4 170 Viestintätieteiden opinnot kimukseen. Harjoituksia terminologisten tutkimusmenetelmien käytöstä erikoisalojen kielten tutkimuksessa. Opetus: Luennot 24 tuntia. Suoritustapa: Kirjallinen tentti ja harjoitustyö tai pienoissanasto opettajan ohjeiden mukaan. 1. Haarala: Sanastotyön opas Arntz & Picht: Einführung in die Terminologiearbeit tai Arntz & Picht: Einführung in die übersetzungsbezogene Terminologiearbeit tai Picht & Draskau: Terminology: An Introduction Muuta materiaalia opettajan ohjeiden mukaan. Vastuuopettaja: Yliassistentti Anita Nuopponen Pakollisuus: P viestintätieteet, P multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma, P terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena. MEDIATUTKIMUKSEN JA JOURNALISTIIKAN PERUSKURSSI (ent. VIE.118 Mediatutkimuksen peruskurssi 3 ov, VIE.114 Johdatus viestintään ja journalismiin Introductory Course in Media and Journalism Studies Laajuus: 5 op / 3 ov Koodi: VIES1004 Ajoitus: 1. vsk syksy Tavoite: Perehtyminen mediatutkimuksen ja journalistiikan alkeisiin. Sisältö: Kokonaiskuvan antaminen mediatutkimuksen ja journalistiikan peruskäsitteistä, suuntauksista, keskeisistä teorioista ja historiasta. Suoritustapa: Tentti. 1. Bacon: Audiovisuaalisen kerronnan teoria Kunelius: Viestinnän vallassa tai uudempi. Vastuuopettaja: Professori Tarmo Malmberg SEMIOTIIKKA JA MEDIAT (ent. VIE.117 Semiotiikan perusteet Semiotics and Media Koodi: VIES1005 Tavoite: Perehtyminen semiotiikan, erityisesti mediasemiotiikan alkeisiin. Sisältö: Johdatus semiotiikan peruskäsitteisiin, historiaan, tärkeimpiin koulukuntiin ja menetelmiin sekä medioiden tarkasteluun niiden avulla. Suoritustapa: Tentti. Veivo & Huttunen: Semiotiikka Vastuuopettaja: Professori Tarmo Malmberg INTRODUCTION TO MULTIMEDIA AND HYPERTEXT (ent. VIE.111 Johdatus multimediaan ja hypertekstiin) Johdatus multimediaan ja hypertekstiin Koodi: VIES1006 Edeltävät opinnot: Tietojenkäsittely. Tavoite: Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot multimedian ja hypertekstin historiasta sekä nykyisistä sovellusalueista. Sisältö: Tarkastellaan teoreettisesti viestinnällisestä näkökulmasta multimedian, hypertekstin ja hypermedian käsitteitä ja historiaa sekä käsitteiden pohjalta rakentuvia sovelluksia, kuten tietoverkkoja.

5 171 Suoritustapa: Tentti Opettajan ohjeiden mukaan: 1. Turkle: Life on the Screen Bolter: Writing space. Computers, hypertext and the remediation of print tai uudempi. 3. Artikkeleita opettajan ohjeiden mukaan Vastuuopettaja: Multimediaviestinnän lehtori Pakollisuus: P viestintätieteet, P multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma, P terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena. Lisätiedot: Kurssi luennoidaan englanniksi. JOHDATUS JULKAISEMISEEN (ent. VIE.120.A Digitaalinen kuvankäsittely 1 ov, VIE.121 Graafinen suunnittelu 1 ov, VIE.122 Taittamisen perusteet 1 ov) Introduction to Publishing Laajuus: 5 op / 3 ov Koodi: VIES1007 Tavoite: Kurssi antaa valmiudet suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti erilaisia painotuotteita kurssilla käytettävillä ohjelmilla. Sisältö: Luentoja graafisen suunnittelun perusteista (typografia, sommittelu, värien ja kuvien käyttö ym.) sekä julkaisun suunnittelusta. Käytännön harjoituksia ja harjoitustyö opettajan ohjeiden mukaan. Opetus: Luennot ja harjoitukset 50 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja harjoitustyö Opettajan ohjeiden mukaan Vastuuopettaja: Multimediaviestinnän lehtori Pakollisuus: VE viestintätieteet, VE multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma. Lisätiedot: Vaihtoehtoinen Johdatus www-julkaisemiseen -kurssin kanssa. JOHDATUS WWW-JULKAISEMISEEN (ent. VIE.120.A Digitaalinen kuvankäsittely 1 ov, VIE.121 Graafinen suunnittelu 1 ov, VIE.123 Verkkojulkaisemisen perusteet 1 ov) Introduction to WWW-Publishing Laajuus: 5 op / 3 ov Koodi: VIES1008 Tavoite: Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot www-julkaisemisesta. Sisältö: Luentoja ja harjoituksia www-sivujen suunnittelusta (sommittelu, mediaelementtien muokkaus sähköisiin medioihin sopivaksi ja käyttö www-ympäristössä). Käytännön harjoituksia ja harjoitustyö opettajan ohjeiden mukaan. Opetus: Luennot ja harjoitukset 50 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja harjoitustyö Opettajan ohjeiden mukaan. Vastuuopettaja: Multimediaviestinnän lehtori Pakollisuus: VE viestintätieteet, VE multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma. Lisätiedot: Vaihtoehtoinen Johdatus julkaisemiseen -kurssin kanssa. AINEOPINNOT KÄSITEANALYYSI (ent. TER.112 Käsiteanalyysi Concept Analysis Koodi: VIES2001 Ajoitus: 2. vsk syksy Edeltävät opinnot: Terminologisen tutkimuksen perusteet Tavoite: Erilaisissa käsitteellistä selvyyttä vaativissa työtehtävissä (esim. tekninen kirjoittaminen, sisällöntuotanto, tieteellinen kirjoittaminen, tietojärjestelmien suunnittelu, kääntäminen, tulkkaus, termityö, opettaminen jne.) tarvittavien käsiteanalyysitaitojen harjaannuttaminen.

6 172 Viestintätieteiden opinnot Sisältö: Luentoja ja harjoituksia erikoisalojen tietorakenteiden hahmottamisesta käyttäen apuna käsitteitä, käsitepiirteitä, erilaisia käsitesuhdeja käsitejärjestelmätyyppejä sekä niiden esittämistä visuaalisesti. Menetelmien soveltaminen käytäntöön itse valitulla erikoisalalla. Suoritustapa: Oppimispäiväkirja, hyväksytyt harjoitukset ja kotitehtävät sekä aktiivinen läsnäolo 1. Nuopponen: Begreppssystem för terminologisk analys (Opettajan ohjeiden mukaan). 2. Materiaalia opettajan ohjeiden mukaan. 3. Terminfo-lehti (opettajan ohjeiden mukaan). Vastuuopettaja: Yliassistentti Anita Nuopponen Pakollisuus: P viestintätieteet, P multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma, P terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena. TEKSTI JA DISKURSSI -LUENNOT (ent. VIE.109 Teksti ja diskurssi -luennot Text and Discourse Analysis Theory Koodi: VIES2002 Ajoitus: 2. vsk kevät Tavoite: Tutustuttaa tekstin ja diskurssin tutkimuksen taustaoletuksiin ja menetelmällisiin lähtökohtiin viestinnän tutkimuksen näkökulmasta. Sisältö: Luentoja teksti- ja diskurssilingvistiikan sekä pragmatiikan menetelmistä ja niiden käytöstä kirjoitetun ja puhutun tekstin analysoimisessa ja tuottamisessa. Suoritustapa: Kirjallinen tentti. Opettajan ohjeiden mukaan seuraavista: 1. Sajavaara & Piirainen-Marsh (toim.): Kieli, diskurssi ja yhteisö Leiwo, Luukka & Nikula: Pragmatiikan ja retoriikan perusteita Sajavaara & Piirainen-Marsh: Näkökulmia soveltavaan kielentutkimukseen Vastuuopettaja: Professori Merja Koskela TEKSTI JA DISKURSSI -HARJOITUKSET (ent. VIE.110 Teksti ja diskurssi -harjoitukset Text and Discourse Analysis Practice Koodi: VIES2003 Ajoitus: 2. vsk kevät Tavoite: Perehdyttää erilaisten tekstin ja diskurssin tutkimuksen menetelmien käyttöön ja soveltamiseen, erityisesti mediadiskurssiin. Sisältö: Tutustumista muun muassa tekstilingvistiikan, keskusteluntutkimuksen ja kriittisen media-analyysin lähestymistapoihin. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja harjoitustöiden suorittaminen. Opettajan ohjeiden mukaan. Vastuuopettaja: Professori Merja Koskela KUVA-ANALYYSIN HARJOITUS- KURSSI (ent. VIE.207 Kuva-analyysin harjoituskurssi 2 ov) Analysing Images Koodi: VIES2004 Ajoitus: 3. vsk kevät Tavoite: Perehtyä kuvan kielioppiin ja sen osatekijöihin, kuva-analyysin menetelmiin ja kuvan käyttöön mediassa. Sisältö: Erilaisten kuva-analyysimallien soveltamista erityisesti mainos- ja lehtikuvien analysointiin. Opetus: Verkkokurssi.

7 173 Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja oppimispäiväkirja. 1. Järvi & Koskela: Kuvia analysoimaan Van Leeuwen & Jewitt (toim.): Handbook of Visual Analysis tai Rose: Visual Methodologies Kirjallisuutta opettajan ohjeiden mukaan. Vastuuopettaja: Tuntiopettaja Outi Järvi Lisätiedot: Vaihtoehtoinen Elävän kuvan analyysi -kurssin kanssa. ELÄVÄN KUVAN ANALYYSI (ent. VIE.217 Elävän kuvan analyysi Analysing Moving Images Koodi: VIES2005 Ajoitus: 3. vsk kevät Tavoite: Perehtyminen elävän kuvan analyysin teoriaan ja käytäntöön. Sisältö: Luentoja ja harjoituksia elokuvan, television tai videon analyysin teoreettisista perusteista ja teorian soveltamista käytäntöön harjoitusten kautta. Opetus: Luennot ja harjoitukset 15 tuntia. Suoritustapa: Harjoitustöiden laatiminen. Opettajan ohjeiden mukaan. Lisätiedot: Vaihtoehtoinen Kuva-analyysin harjoituskurssin kanssa. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan. MEDIATEORIA (ent. VIE.203 Mediateoria ja -historia 3 ov, osittain) Media Theory Laajuus: 5 op / 3 ov Koodi: VIES2006 Ajoitus: 3. vsk syksy Edeltävät opinnot: Mediatutkimuksen ja journalistiikan peruskurssi. Tavoite: Perehtyminen mediateoreettiseen ajatteluun. Sisältö: Mediateorian humanististen ja yhteiskuntatieteellisten nykyvaihtoehtojen esittely. Suoritustapa: Tentti tai kotitentti. Gripsrud: Mediakultur mediasamhälle tai englanniksi Understanding Media Culture Vastuuopettaja: Professori Tarmo Malmberg MEDIOIDEN HISTORIA JA NYKYKEHITYS (ent. VIE.203 Mediateoria ja -historia 3 ov, osittain) Media in History and Today Koodi: VIES2007 Ajoitus: 2. vsk syksy Edeltävät opinnot: Mediatutkimuksen ja journalistiikan peruskurssi. Tavoite: Perehtyminen historialliseen ajatteluun mediatutkimuksen näkökulmasta. Sisältö: Yleiskuvan antaminen mediahistoriasta ja mediakehityksen nykytrendien tarkastelu sen valossa. Suoritustapa: Tentti tai essee. Gorman & McLean: Media and Society in the Twentieth Century Vastuuopettaja: Professori Tarmo Malmberg MEDIA-ANALYYSIN HARJOITUS- KURSSI (ent. VIE.119 Media-analyysin harjoituskurssi 2 ov) Practice Course in Media Analysis Koodi: VIES2008

8 174 Viestintätieteiden opinnot Ajoitus: 2. vsk kevät Tavoite: Perehtyminen eri medioiden, lajityyppien ja tekstilajien analyysitapoihin. Sisältö: Media-analyysitapojen esittely ja harjoittelu käytännössä. Opetus: Luennot ja harjoitukset 20 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja harjoitustyö. Berger: Media Analysis Techniques Vastuuopettaja: Professori Tarmo Malmberg MULTIMEDIAN VIESTINTÄ- SOVELLUKSET Communication Applications of Multimedia Laajuus: 6 op / 3 ov Koodi: VIES2009 Ajoitus: 2. vsk kevät Edeltävät opinnot: Tietojenkäsittely. Tavoite: Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet tuottaa ja muokata itsenäisesti digitaalista kuvaa, ääntä sekä videokuvaa eri käyttötarkoituksiin. Lisäksi kurssi antaa opiskelijalle valmiudet yhdistää erilaisia digitaalisia mediaelementtejä (kuva, ääni, video) yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Sisältö: Kurssi yhdistää digitaalisen materiaalin tuottamiseen ja muokkaamiseen liittyvän teorian ja käytännön kurssilla käytettävillä ohjelmistoilla tehtävien harjoitusten avulla. Kurssin teoriaosuudessa perehdytään digitaalisen kuvan, äänen ja videokuvan teknisiin ominaisuuksiin sekä käyttötarkoituksen että tuottamisen näkökulmasta. Kurssin harjoituksissa perehdytään eri mediaelementtien (kuva, ääni, video) muokkaamiseen käytettävien ohjelmistojen tärkeimpiin ominaisuuksiin. Opetus: Luennot ja harjoitukset 40 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen, hyväksytyt harjoitukset ja harjoitustyö opettajan ohjeiden mukaan. Opettajan ohjeiden mukaan. Vastuuopettaja: Multimediaviestinnän lehtori Pakollisuus: P viestintätieteet, VE multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma. MULTIMEDIAVIESTINNÄN KIRJALLISUUSKURSSI (ent. VIE.314 Multimediaviestinnän kirjallisuuskurssi Literary Course in Multimedia Communication Koodi: VIES2010 Ajoitus: 2. vsk syksy Edeltävät opinnot: Introduction to Multimedia and Hypertext Tavoite: Perehdyttää multimediaviestinnän, erityisesti verkkoviestinnän keskeisiin ilmiöihin joukkoviestinnän ja soveltavan kielitieteen näkökulmista. Sisältö: Opettajan antamaan kirjallisuuteen perehtyminen ja itsenäinen työskentely. Opetus: Kirjallisuuskurssi. Suoritustapa: Tentti. 1. Aitchison & Lewis (toim.): New Media Language Crystal: Language and the Internet Pakollisuus: P viestintätieteet, P multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma. TUTKIMUSMENETELMÄT I (ent. VIE.218 Tutkimusmenetelmät I Research Methods I Koodi: VIES2011 Ajoitus: 3. vsk syksy Edeltävät opinnot: Perusopinnot Tavoite: Perehdyttää tieteellisen tutkimuksen tieteenfilosofisiin ja metodologisiin lähtökohtiin. Perehdyttää tutkimusprosessiin ja tieteellisen kirjoittamisen käytäntöihin.

9 175 Sisältö: Luentoja tieteellisen tutkimuksen luonteesta, metodologisista ja metodisista lähestymistavoista. Pohditaan perus- ja aineopintojen tarjoamaa teoreettista perustaa ja menetelmällisiä lähtökohtia oman tutkimuksen näkökulmasta. Opetus: Luennot ja harjoitukset 20 tuntia. Suoritustapa: Kandidaatintutkielman tutkimussuunnitelma ja henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opettajan ohjeiden mukaan seuraavista: 1. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara: Tutki ja kirjoita tai uudempi. 2. Tuomi & Sarajärvi: Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi Pakollisuus: P viestintätieteet, P multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma (pääaine viestintätieteet). KANDIDAATIN TUTKIELMA (ent. VIE.219 Proseminaari 4 ov) B.A. Thesis Laajuus: 10 op / 5 ov Koodi: VIES2100 Ajoitus: 3. vsk Edeltävät opinnot: Osallistuminen kirjaston tiedonhakukoulutukseen (Tiedonhaku ja informaationlukutaito II). Todistus koulutuksen suorittamisesta esitettävä kurssin aikana. Tavoite: Perehtyminen tieteelliseen tutkimukseen, argumentointiin ja kirjoittamiseen sekä tieteelliseen tiedonhankintaan. Sisältö: Opiskelija esittää rajatun tutkimusongelman ja käsittelee sitä aiempaa tieteellistä tietoa soveltaen. Kandidaatin tutkielma laaditaan alan tieteellisiä periaatteita noudattaen. Opetus: Seminaari-istunnot (ja metodiopinnot) tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen seminaari-istuntoihin ja hyväksytty kandidaatin tutkielma (n. 20 sivua). Opettajan ohjeen mukaan. Pakollisuus: P viestintätieteet, P multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma (pääaine viestintätieteet). Lisätiedot: Kandidaatin tutkielman lisäksi suoritetaan kypsyysnäyte (ks. s. 10). Mikäli opiskelija on kirjoittanut proseminaarin, on opiskelijan otettava yhteyttä oppiaineen nykyiseen vasuuhenkilöön selvittääkseen proseminaarin mahdollisen täydentämisen kandidaatin tutkielmaksi. KYPSYYSNÄYTE B.A. Essay Exam Laajuus: 0 op / 0 ov Koodi: KNÄY2001 Katso s. 10 JOURNALISTINEN TYÖPROSESSI (ent. VIE Journalistinen työprosessi The Journalistic Work Process Koodi: VIES2031 Ajoitus: vsk Tavoite: Perehdyttää journalistisen työprosessin eri vaiheisiin, erityisesti uutistuotantoon, lehtikieleen ja eri tietolähteiden käyttöön. Sisältö: Laaditaan ja arvioidaan erityyppisiä lehtijuttuja, pohditaan lähteiden käyttöä ja journalistista vastuuta. Opetus: Luennot ja harjoitukset 20 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen sekä harjoitustöiden suorittaminen. Artikkeleita opettajan ohjeiden mukaan. Pakollisuus: VV viestintätieteet. Lisätiedot: Järjestetään mahdollisuuksien mukaan. TIETEEN POPULARISOINTI (ent. VIE.204 Tieteen popularisointi Popularization of Science

10 176 Viestintätieteiden opinnot Koodi: VIES2032 Ajoitus: 3. vsk kevät Tavoite: Perehdyttää tieteen popularisoinnin teoreettisiin perusteisiin, edellytyksiin, tavoitteisiin ja keinoihin. Sisältö: Luentoja tieteen luonteesta sekä eri alojen tutkimustulosten popularisointiin liittyvistä sisällöllisisiä, kielellisisiä ja havainnollistamiseen liittyviä valintoja ohjaavista periaatteista. Opetus: Luennot ja harjoitukset 15 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja oppimispäiväkirja. Opettajan ohjeiden mukaan. Vastuuopettaja: Professori Merja Koskela Pakollisuus: VV viestintätieteet. Lisätiedot: Järjestetään mahdollisuuksien mukaan. JOHDATUS WWW-MAINONTAAN (ent. VIE.221 Multimedia ja mainonta 1 ov) Introduction to WWW-Advertising Koodi: VIES2033 Ajoitus: 3. vsk Edeltävät opinnot: Perusopinnot Tavoite: Kurssin tavoitteena on antaa perusnäkemys www-mainonnasta ja www:stä mainosmediana. Sisältö: Luentoja ja harjoituksia www-mainonnan suunnittelusta. Kurssilla suunnitellaan olemassa olevalle tai kuvitteelliselle yritykselle tai yhteisölle toteuttamista vaille valmis mainoskampanja, jossa tärkeimpänä mediana on www. Opetus: Luennot ja harjoitukset 20 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja harjoitustyö Opettajan ohjeiden mukaan Vastuuopettaja: Multimediaviestinnän lehtori Pakollisuus: VV viestintätieteet. Lisätiedot: Järjestetään mahdollisuuksien mukaan. RADION OHJELMATYÖ (ent. VIE Radion ohjelmatyö Radio Programme Production Koodi: VIES2034 Ajoitus: vsk Tavoite: Tutustuminen radiotyöskentelyn perusteisiin. Sisältö: Teoreettista tietoa radiotyöskentelyn perusteista ja radiosta mediana. Tutustuminen käytännön radiotyöhön. Opetus: Luennot ja harjoitukset 20 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen sekä harjoitustyö. Kujala, Lahti & Tamminen: Radiotyön perusteet. Johdatus suoran lähetyksen tekemiseen Pakollisuus: VV viestintätieteet. Lisätiedot: Järjestetään mahdollisuuksien mukaan. KOGNITIOTIEDE (ent. VIE.305 Kognitiotiede Cognitive Science Koodi: VIES2035 Ajoitus: vsk Tavoite: Perehdyttää kognitiotieteeseen monitieteisenä tutkimusalueena, joka pyrkii kuvaamaan ja selittämään ihmisen tiedonkäsittelyä sekä yksilöllisellä että yhteisöllisellä tasolla ja toisaalta soveltamaan saatuja tietoja kehitettäessä tieto- ja viestintäteknologiaa. Sisältö: Alan historia ja monitieteiset lähtökohdat. Ihmisen kognitiiviset toiminnot ja niiden mallintaminen tietokoneelle. Ihmisten ja laitteiden interaktion sekä ihmisten keskeisen välineellisen viestinnän kognitiiviset ulottuvuudet. Kognitiivisen analyysin soveltaminen eri aloilla. Opetus: Verkkokurssi, esittelyluento 2 tuntia. Suoritustapa: Tentti ja verkkokeskustelu.

11 Verkkomateriaali ja siellä annettujen ohjeiden mukaan osia seuraavista: 2. Revonsuo, Lang & Aaltonen: Mieli ja aivot. Kognitiivinen neurotiede Aitchison: Words in the mind tai uudempi. 4. Saariluoma, Kamppinen & Hautamäki (toim.): Moderni kognitiotiede Clancey, Smollar & Stefik: Contemplating Minds Vastuuopettaja: Yliassistentti Anita Nuopponen Pakollisuus: VV viestintätieteet. Lisätiedot: Järjestetään mahdollisuuksien mukaan. VERKKOTUTOROINTI (ent. VIE.223 Verkkotutorointi Tutoring in Network Koodi: VIES2036 Ajoitus: vsk Tavoite: Antaa valmiudet verkkotutorina toimimiseen www-pohjaisessa oppimisympäristössä. Sisältö: Toimiminen tutorina verkon kautta järjestettävässä opetuksessa. Kurssiin sisältyy koulutusjakso sekä varsinainen tutorina toimiminen. Tutorin tehtäviin kuuluu antaa teknistä ja sisällöllistä tukea verkkokurssin opiskelijoille sekä toimia yhteyshenkilönä. Opetus: Opintojakson järjestää viestintätieteiden yliopistoverkosto, ks. Suoritustapa: Aktiivinen tutortoiminta ja kirjallinen raportti. Arviointi: Hyväksytty / hylätty Pakollisuus: VV viestintätieteet, VV multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma. Lisätiedot: Järjestettävistä verkkokursseista ja tutortarpeesta tiedotetaan erikseen. TERMINOLOGISEN TIEDONHAUN MENETELMÄT (ent. TER.119 Terminologisen tiedonhaun menetelmät Methods of Terminological Information Retrieval Koodi: TERM2015 Ajoitus: vsk Edeltävät opinnot: Terminologisen tutkimuksen perusteet ja kirjastonkäytön koulutus suotava. Tavoite: Perehdyttää tiedonhaun menetelmiin, joita tarvitaan etsittäessä terminologista tietoa eli erikoisalojen termejä, käsitteitä, määritelmiä ja erikielisiä vastineita sekä terminologista tutkimustietoa. Sisältö: Tehtävien ja verkkomateriaalien avulla tutustutaan tiedon hakuun painetuista, elektronisista ja muista lähteistä sekä löydetyn tiedon arviointiin. Jokainen kurssilainen tekee valitsemaltaan erikoisalalta tiedonlähteiden kartoituksen. Opetus: Verkkokurssi, alkutapaaminen 2 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluun, hyväksytyt harjoitukset ja lopputyö. Verkkoluennot Vastuuopettaja: Yliassistentti Anita Nuopponen Pakollisuus: VV viestintätieteet, VV multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma, P terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena. Lisätiedot: Suositellaan terminologisia tutkimusmenetelmiä tutkielmassaan käyttäville. MEDIAOIKEUS Media Law Laajuus: 6 op / 4 ov Koodi: OIK.174 Ajoitus: vsk Edeltävät opinnot: Informaatio- ja tietotekniikkaoikeuden ja immateriaalioikeuden opintojaksojen tiedot

12 178 Viestintätieteiden opinnot Tavoite: Kokonaiskuvan saaminen mediaoikeudesta ja sen keskeisistä kohdista. Sisältö: Antaa opiskelijalle kokonaiskuva mediaoikeudesta ja perehdyttää mediaoikeudellisiin ongelmiin ja vastuukysymyksiin. Pääpainona ovat mm. sananvapauteen, joukkoviestimien toimintaan liittyvän julkisen valvonnan sekä joukkoviestimien sijoittautumisoikeuteen ja vastuusuhteisiin liittyvät kysymykset. Suoritustapa: Tentti, jossa saa käyttää lakikirjaa. Vaihtoehtoinen tapa suorittaa kurssi on tehtävien suorittaminen WebCT-ympäristössä (esseet ja harjoitustyö WebCT:ssä). 1. Vuortama & Kerosuo: Viestinnän lait ja säännöt Sivut Vilkkonen & Piekkala: Viestintämarkkinalaki Sivut Ollila, Riitta: Sananvapaus Sivut Luennoitsijan/tentaattorin ilmoittamat Internetissä saatavissa olevat elektroniset julkaisut. Jos luentoja ei järjestetä, on tentittävä teos: Arolainen, Ervasti, Mörä, Paukku, Rosendahl & Tiilikka: Kenestä saa kertoa? Viestintäoikeuden vuosikirja 2004, Forum Iuris Pakollisuus: VV viestintätieteet. TYÖHARJOITTELU Practical Training Laajuus: 5 op / 3 ov Koodi: VIES2090 Ajoitus: Kandidaatin tutkinnossa työharjoittelua suositellaan aineopintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille, maisterin tutkinnossa työharjoittelua suositellaan syventävien opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille. Edeltävät opinnot: Perusopinnot Tavoite: Tutustuttaa opiskelija viestinnän alan tehtäviin ja kehittää opiskelijan valmiuksia soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja käytäntöön. Sisältö: Opetus: Suoritustapa: Työharjoittelun voi suorittaa kahdella tavalla: 1) Yhtäjaksoisena työskentelynä viestinnän alalla, jolloin opiskelija palauttaa työharjoittelun päätyttyä noin 5-sivuisen harjoitteluraportin, jossa hän kertoo harjoittelunsa tavoitteista ja työtehtävistä sekä pohtii, millä tavoin hän kykeni soveltamaan viestintätieteiden opinnoissa omaksumiaan tietoja ja taitoja käytäntöön. Täydet 5 opintopistettä on mahdollista saada kolmen kuukauden kokopäiväisestä harjoittelusta. 2) Portfoliona, johon opiskelija kokoaa opintojensa aikana tekemänsä viestinnän alan erilaiset työnäytteet, kuten lehtijutut, julkaisut, tiedotteet, www-sivustot jne. Portfolio edellyttää oman osaamisen ja kehittymisen itsearviointia. Työharjoittelun valvoja käy portfolion läpi yhdessä opiskelijan kanssa ja päättää portfoliosta annettavien opintopisteiden määrästä. Arviointi: Hyväksytty / hylätty Pakollisuus: VV viestintätieteet, VV multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma (pääaine viestintätieteet). Lisätiedot: Työharjoittelusta saa sekä kandidaatin tutkinnossa että maisterin tutkinnossa enintään 5 opintopistettä pää- ja sivuaineissa yhteensä. MAISTERIOPINNOT SYVENTÄVÄT OPINNOT RETORIIKKA JA ARGUMENTAATIO (ent. VIE.306 Retoriikka ja argumentaatio Rhetoric and Argumentation Koodi: VIES3001 Ajoitus: 1. vsk syksy Tavoite: Perehdyttää retoriikkaan tutkimuskohteena ja tutkimusmenetelmänä. Sisältö: Luentoja ja harjoituksia retoristen keinojen käytöstä ja analysoinnista vakuuttamaan pyrkivässä viestinnässä.

Viestintätieteiden opinnot 2011 2012 1

Viestintätieteiden opinnot 2011 2012 1 Viestintätieteiden opinnot 2011 2012 1 Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot antavat teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia viestintä- ja media-alan tehtäviin. Opinnot rakentuvat soveltavan

Lisätiedot

Viestintätieteiden opinnot

Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot 2009 2010 1 Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot antavat teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia viestintä- ja media-alan tehtäviin. Opinnot rakentuvat soveltavan

Lisätiedot

Viestintätieteiden opinnot

Viestintätieteiden opinnot 160 Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot antavat teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia viestintä- ja media-alan tehtäviin. Opinnot rakentuvat soveltavan

Lisätiedot

Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma

Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelmassa yhdistyvät humanistinen ja tietotekninen näkemys uudesta viestintäteknologiasta.

Lisätiedot

Viestintätieteiden opinnot

Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot 165 Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot antavat teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia viestintä- ja media-alan tehtäviin. Opinnot rakentuvat soveltavan

Lisätiedot

Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena 2009 2010 1

Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena 2009 2010 1 Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena 2009 2010 1 Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena, 25 op Terminologiaopin ja teknisen viestinnän sivuainekokonaisuus antaa valmiuksia eri

Lisätiedot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Lyhenteet P = pakollinen (obligatorisk) VV = vapaasti valittava (fritt valbar) Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot pääaineittain Kandidaattiopinnot Pääaine englanti,

Lisätiedot

Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena

Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena Terminologiaopin ja teknisen viestinnän sivuainekokonaisuus antaa valmiuksia eri alojen tiedon, ammattikäsitteistön ja erikoisalojen termistöjen analysointiin,

Lisätiedot

Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma

Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma 181 Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelmassa yhdistyvät humanistinen ja tietotekninen näkemys uudesta viestintäteknologiasta.

Lisätiedot

Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma

Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma tarjoaa valmiuksia toimia monipuolisissa viestintäalan tehtävissä yrityksissä, järjestöissä ja julkisissa organisaatioissa.

Lisätiedot

Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma

Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma 175 Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelmassa yhdistyvät humanistinen ja tietotekninen näkemys uudesta viestintäteknologiasta.

Lisätiedot

Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma

Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma tarjoaa valmiuksia toimia monipuolisissa viestintäalan tehtävissä yrityksissä, järjestöissä ja julkisissa organisaatioissa.

Lisätiedot

Multimediajärjestelminen ja teknisen viestinnän koulutusohjelma

Multimediajärjestelminen ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma 2009 2010 1 Multimediajärjestelminen ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Teknisen viestinnän koulutusohjelma

Teknisen viestinnän koulutusohjelma Teknisen viestinnän koulutusohjelma 2010 2011 1 Teknisen viestinnän koulutusohjelma Teknisen viestinnän koulutusohjelmassa yhdistyy humanistinen ja tietotekninen näkemys uudesta viestintäteknologiasta.

Lisätiedot

Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena

Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena 214 Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena 25 op Viestintätieteet sivuaineena, 15 ov Terminologiaopin ja teknisen viestinnän sivuainekokonaisuus

Lisätiedot

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Anita Nuopponen Vaasan yliopisto, viestintätieteet Anita.Nuopponen@uv a.f i Sisältö Terminologiaoppia 36 vuotta Vaasan yliopistossa Teknisen

Lisätiedot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot 40 Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Lyhenteet P = pakollinen (obligatorisk) VV = vapaasti valittava (fritt valbar) Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot pääaineittain

Lisätiedot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot 41 Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Lyhenteet P = pakollinen (obligatorisk) VV = vapaasti valittava (fritt valbar) Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot pääaineittain Kandidaattiopinnot Pääaine englanti,

Lisätiedot

Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelma, pääaine viestintätieteet 2012 2013

Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelma, pääaine viestintätieteet 2012 2013 Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelma Filosofisen tiedekunnan ja teknillisen tiedekunnan yhteinen Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelma (120 op) yhdistää ainutlaatuisella tavalla viestintätieteiden,

Lisätiedot

Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot

Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot Viestinnän ammateissa tarvitaan kykyä ymmärtää eri alojen asiantuntijoita. Paitsi että monet alat ovat sisällöllisesti ja kielellisesti erikoistuneita, niiden

Lisätiedot

Teknisen viestinnän maisteriohjelma

Teknisen viestinnän maisteriohjelma Teknisen viestinnän maisteriohjelma Terminologian suuntautumisvaihtoehto Filosofisen tiedekunnan ja teknillisen tiedekunnan yhteinen Teknisen viestinnän maisteriohjelma (120 op) yhdistää ainutlaatuisella

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Nykysuomi vieraana kielenä 2011 2012 1

Nykysuomi vieraana kielenä 2011 2012 1 Nykysuomi vieraana kielenä 2011 2012 1 Nykysuomi vieraana kielenä Nykysuomi vieraana kielenä -opinnot on suunniteltu ulkomaalaisille opiskelijoille. Opinnoissa painotetaan kielen rakennetta ja sen päävariaatioiden

Lisätiedot

Viestinnän monialainen maisteriohjelma

Viestinnän monialainen maisteriohjelma Viestinnän monialainen maisteriohjelma Viestinnän monialainen maisteriohjelma tarjoaa valmiuksia toimia monipuolisissa viestintäalan tehtävissä yrityksissä, järjestöissä ja julkisissa organisaatioissa.

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

Viestinnän monialainen maisteriohjelma

Viestinnän monialainen maisteriohjelma Viestinnän monialainen maisteriohjelma Yhteiskunnan jatkuvasti muuttuessa tarvitaan yhä enemmän ja monipuolisempaa viestinnän osaamista ja ymmärtämistä. Tulevaisuuden viestintäosaaja hallitsee viestinnän

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan venäjän asiantuntijoiksi

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot 249 Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan

Lisätiedot

Viestintätieteiden opinnot

Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot antavat teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia viestintä- ja mediaalan tehtäviin. Opinnot rakentuvat soveltavan kielitieteen, mediatutkimuksen ja

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Syksy 2017 Tanja Välisalo tinyurl.com/hytk-tvt2017 Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen?

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2016-2017 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena

Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena 2011 2012 1 Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena, 25 op Viestinnän ammateissa tarvitaan kykyä ymmärtää eri alojen asiantuntijoita. Paitsi

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

Kulttuurienvälinen viestintä 2010 2011 1

Kulttuurienvälinen viestintä 2010 2011 1 Kulttuurienvälinen viestintä 2010 2011 1 Kulttuurienvälinen viestintä Maailma pienenee, viestintäteknologia otetaan käyttöön ja matkailu lisääntyy. Yritykset ja yhteisöt suuntaavat toimintaansa yhä globaalimmin.

Lisätiedot

Tutu 4 ja 5 soveltuvat myös yksittäisiksi opintojaksoiksi. Tutu 3 osallistuminen edellyttää 1 ja 2 hyväksyttyä suorittamista tai vastaavia tietoja.

Tutu 4 ja 5 soveltuvat myös yksittäisiksi opintojaksoiksi. Tutu 3 osallistuminen edellyttää 1 ja 2 hyväksyttyä suorittamista tai vastaavia tietoja. TULEVAISUUDENTUTKIMUKSEN OPINTOKOKONAISUUS, 25 op Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Nykysuomi vieraana kielenä

Nykysuomi vieraana kielenä 95 Nykysuomi vieraana kielenä PÄÄAINE NYKYSUOMI VIERAANA KIELENÄ Nykysuomi vieraana kielenä -pääaineopinnot on suun niteltu ulkomaalaisille opiskelijoille. Opin noissa painotetaan kielen rakennetta ja

Lisätiedot

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) 402092 Ranskalainen filologia, aineopinnot pääaineopiskelijalle (RRA200P) 45 op

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) 402092 Ranskalainen filologia, aineopinnot pääaineopiskelijalle (RRA200P) 45 op Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) PÄÄAINEOPISKELIJAT: 402086 Ranskalaisen filologian perusopinnot (RRA100) 25 op 405177 Kielioppi (RRA101) 6 op 405178 Ranskan kielen tuottaminen

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot

Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot Viestinnän ammateissa tarvitaan kykyä ymmärtää eri alojen asiantuntijoita. Paitsi että monet alat ovat sisällöllisesti ja kielellisesti erikoistuneita, niiden

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot

Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot Viestinnän ammateissa tarvitaan kykyä ymmärtää eri alojen asiantuntijoita. Paitsi että monet alat ovat sisällöllisesti ja kielellisesti erikoistuneita, niiden

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Kulttuurienvälinen viestintä

Kulttuurienvälinen viestintä Kulttuurienvälinen viestintä Maailma pienenee, viestintäteknologia otetaan käyttöön ja matkailu lisääntyy. Yritykset ja yhteisöt suuntaavat toimintaansa yhä globaalimmin. Suomi kansainvälistyy paitsi EU:n

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op peruskurssi maissa

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa. Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa. Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen? 2. Tieto- ja viestintäteknologian opinnot 3.

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Uuteen tutkintorakenteeseen vaihtava opiskelija Perusopinnot POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi * POLPOP02 Valtio-opin

Lisätiedot

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto. 1. vuosi. 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4.

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto. 1. vuosi. 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto 1. vuosi JOVP1 Johdatus viestintään ja JOVP2 Vuorovaikutuksen JOVP3 Viestinnän etiikka ja JOVP4 Mediahistoria ja mediaan 5 op perusteet 5 op oikeus 5 op

Lisätiedot

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien 2012 2015 sekä 2015 2018 välillä PERUS- JA AINEOPINNOT Perus- ja aineopintojen suurin muutos on se, että jaksot Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia

Lisätiedot

Teknisen viestinnän maisteriohjelma

Teknisen viestinnän maisteriohjelma Teknisen viestinnän maisteriohjelma Terminologian suuntautumisvaihtoehto Filosofisen tiedekunnan ja teknillisen tiedekunnan yhteinen Teknisen viestinnän maisteriohjelma (120 op) yhdistää ainutlaatuisella

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman opintojen vastaavuudet 2012-2015 ja 2015-2018 Perusopinnot Aineopinnot Ei muutoksia.

Lisätiedot

Viestinnän monialainen maisteriohjelma

Viestinnän monialainen maisteriohjelma Viestinnän monialainen maisteriohjelma Viestinnän monialainen maisteriohjelma tarjoaa valmiuksia toimia monipuolisissa viestintäalan tehtävissä yrityksissä, järjestöissä ja julkisissa organisaatioissa.

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien opintojen vastaavuustaulukko

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien opintojen vastaavuustaulukko Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien intojen vastaavuustaulukko Syksystä 2012 alkaen Tampereen yliistossa otetaan käyttöön uusi etussuunnitelma. Siitä eteenpäin yliistossa järjestetään

Lisätiedot

Yleisen kielitieteen opetus

Yleisen kielitieteen opetus Yleisen kielitieteen opetus 2011-2012 Kursseille ilmoittautuminen Kursseille ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Perusopinnot Yleisen kielitieteen peruskurssi (CYK110 402968) Ryhmä 1 P1, ma 12-14, ke 14-16,

Lisätiedot

Yleisopinnot 2009 2010 1

Yleisopinnot 2009 2010 1 Yleisopinnot 2009 2010 1 Yleisopinnot Kandidaattiopinnot Pääaine englanti, nykysuomi, modern finska tai saksan kieli ja kirjallisuus (yht. 13 op) Johdatus yliopisto-opiskeluun, 2 op Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS FRENCH Curriculum of the academic year 2013-2014 BASIC STUDIES (First year, French Studies and French Translation and Interpreting) 25 ECTS, O = Obligatory RANS0001 P1. French Grammar (Kielioppi), O, 4

Lisätiedot

Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot

Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot Viestinnän ammateissa tarvitaan kykyä ymmärtää eri alojen asiantuntijoita. Paitsi että monet alat ovat sisällöllisesti ja kielellisesti erikoistuneita, niiden

Lisätiedot

Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma

Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma tarjoaa valmiuksia toimia monipuolisissa viestintäalan tehtävissä yrityksissä, järjestöissä ja julkisissa organisaatioissa.

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT SOSIOLOGIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA OPS 217-22 OPS 214-217 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Puh: Pääaine: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Minut valittiin ranskan kielen opiskelijaksi vuonna.

Lisätiedot

Teknisen viestinnän maisteriohjelma

Teknisen viestinnän maisteriohjelma Teknisen viestinnän maisteriohjelma Terminologian suuntautumisvaihtoehto Filosofisen tiedekunnan ja teknillisen tiedekunnan yhteinen Teknisen viestinnän maisteriohjelma (120 op) yhdistää ainutlaatuisella

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Henkilökunta syyslukukaudella 2016 Professorit Harri Mantila

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

811393A JOHDATUS TUTKIMUSTYÖHÖN

811393A JOHDATUS TUTKIMUSTYÖHÖN 811393A JOHDATUS TUTKIMUSTYÖHÖN Harjoitus 1: Tutkimussuunnitelma 19.9.2017 Mari Karjalainen 1 Yleistä kurssin suorittamisesta Tutkimusaiheen päätät itse, voit laajentaa JTT-tutkielman pohjalta kandityön

Lisätiedot

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Koulutus tähtää terveystieteiden kandidaatin (TtK, alempi korkeakoulututkinto) ja terveystieteiden maisterin (TtM, ylempi korkeakoulututkinto)

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Viestinnän koulutusohjelma Valokuvaus Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut SYKSY 2013 7.5.2013 Mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tilastotiede HOPS - Tilastotiede HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon Nimi: Syntymäaika: Ammatti ja urasuunnitelmat: Muuta:

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma

Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma tarjoaa valmiuksia toimia monipuolisissa viestintäalan tehtävissä yrityksissä, järjestöissä ja julkisissa organisaatioissa.

Lisätiedot

Kandista Pro Gradu tutkielmaan. Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta

Kandista Pro Gradu tutkielmaan. Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Kandista Pro Gradu tutkielmaan Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Kandi / gradu Kandidaatintutkielma on ensimmäinen tieteellinen opinnäytetyö,

Lisätiedot

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2007-2009)

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2007-2009) Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2007-2009) PÄÄAINEOPISKELIJAT: 402086 Ranskalaisen filologian perusopinnot (RRA100) 25 op 402087 Kielioppi (RRA101) 5 op 402088 Ranskan kielen tuottaminen

Lisätiedot