Viestintätieteiden opinnot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintätieteiden opinnot"

Transkriptio

1 167 Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot antavat teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia viestintä- ja mediaalan tehtäviin. Opinnot rakentuvat soveltavan kielitieteen, mediatutkimuksen ja multimediaviestinnän tutkimuksen ympärille. Opetuksessa painotetaan humanistista näkemystä, mutta samalla annetaan opiskelijoille tietotekniset valmiudet. Laitoksella on kaksi viestintätieteiden linjaa: 1) viestintätieteet ja 2) tietotekniikan laitoksen kanssa yhteistyössä toteutettava Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma (Giga). Linja valitaan jo hakuvaiheessa. Viestintätieteiden opiskelijat voivat kandidaatintutkinnossa suunnata tutkintoaan sivuainevalinnoilla ja maisterintutkinnossa myös pääaineen sisällä vaihtoehtoisten kurssien kautta. Kandidaatintutkintoon sisältyy vähintään yksi suppea sivuaine. Tutkintoon voi kuitenkin sisällyttää myös kaksi suppeaa tai yhden laajan sivuaineen. Maisterin tutkintoon sisältyy vapaavalintaisia opintoja, jotka myös voivat mielellään olla sivuainekokonaisuuksia. Kielitaidon vahvistamiseksi suositellaan sivuaineeksi kielten opintoja sekä vaihto-opiskelua ulkomaisissa yliopistoissa. Sivuaineen (esim. markkinointi, viestintäjuridiikka) voi valita myös Vaasan yliopiston muista tiedekunnista tai muista yliopistoista (ks. JOO-opinnot). Viestintätieteiden laitos tarjoaa Terminologiaopin ja teknisen viestinnän sivuaineopinnot, jotka viestintätieteilijä voi ottaa joko sivuaineeksi tai sisällyttää vapaavalintaisiin opintoihin. Viestintätieteiden laitos on mukana valtakunnallisessa viestintätieteiden yliopistoverkostossa (http://www.uta.fi/viesverk/), Kieliteknologian opetuksen verkostossa (http://www.ling. helsinki. fi/kit/) ja Semiotiikan verkostoyliopistossa (http: //www.semiotics.fi/). Verkostot järjestävät kursseja, joista opiskelija voi suorittaa yksittäisiä kursseja tai laajempia kokonaisuuksia etäopintoina. Kurssien sisällyttämisestä tutkintoon sovitaan kurssikohtaisesti. Viestintätieteiden laitos tarjoaa seuraavat sivuainekokonaisuudet: viestintätieteiden suppea sivuaine (25 op) viestintätieteiden laaja sivuaine (60 op) terminologiaopin ja teknisen viestinnän sivuaine (25 op) viestintätieteet markkinoinnin pääaineopiskelijoille (26 op) Viestintätieteiden suppea sivuaine koostuu viestintätieteiden perusopinnoista (25 op). Laaja sivuaine koostuu perus- ja aineopinnoista ( op). Kandidaatintutkielmaseminaaria ei sivuaineessa suoriteta. Sivuaineeseen kuuluu kursseja, joiden osallistujamäärä on rajattu. Siksi sivuaineopiskelijaksi aikovien tulee joka vuosi täyttää sivuaineen opintosuunnitelma ja palauttaa se kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä viestintätieteiden laitokselle. Useimmille kursseille ilmoittaudutaan wwwlomakkeella syyslukukauden alussa ennen varsinaisen opetuksen alkua. Syksyn ilmoittautuminen koskee koko lukuvuoden kursseja lukuun ottamatta niitä, joiden aikataulu ei vielä syyslukukauden alkaessa ole selvillä. Näille kursseille järjestetään erillinen ilmoittautuminen syyslukukauden lopussa. Kursseille hyväksyttyjen tulee vastaanottaa kurssipaikkansa ensimmäisellä luentokerralla tai ilmoittaa opettajalle, ellei pääse osallistumaan kyseiselle luentokerralle. Muuten opiskelija menettää paikkansa kurssilla. Jos opiskelija on päässyt kurssille, mutta ei aio suorittaa sitä, tulee osallistuminen perua kurssin opettajalle hyvissä ajoin ennen kurssin alkua.

2 168 Viestintätieteiden opinnot Lisätietoja viestintätieteiden laitoksesta, opinnoista ja ilmoittautumisesta löydät laitoksen www-sivuilta osoitteesta viestintatieteet/. VIES2010 VIES2011 Multimediaviestinnän kirjallisuuskurssi, 3 op Tutkimusmenetelmät I, 3 op PERUSOPINNOT 25 op Soveltava kielitiede VIES1001 Erikoisalaviestinnän perusteet, 3 op VIES1002 Kirjoittamisen teoria ja käytäntö, 3 op VIES1003 Terminologisen tutkimuksen perusteet, 3 op Mediatutkimus VIES1004 Mediatutkimuksen ja journalistiikan peruskurssi, 5 op VIES1005 Semiotiikka ja mediat, 3 op Multimediaviestintä VIES1006 Introduction to Multimedia and Hypertext, 3 op VIES1007 Johdatus julkaisemiseen, 5 op tai VIES1008 Johdatus www-julkaisemiseen, 5 op AINEOPINNOT 45 op Soveltava kielitiede VIES2001 Käsiteanalyysi, 3 op VIES2002 Teksti ja diskurssi -luennot, 3 op VIES2003 Teksti ja diskurssi -harjoitukset, 3 op VIES2004 Kuva-analyysin harjoituskurssi, 3 op tai VIES2005 Elävän kuvan analyysi, 3 op Mediatutkimus VIES2006 Mediateoria, 5 op VIES2007 Medioiden historia ja nykykehitys, 3 op VIES2008 Media-analyysin harjoituskurssi, 3 op VIES2100 Kandidaatin tutkielma, 10 op Vapaavalintaiset VIES2031 Journalistinen työprosessi, 3 op VIES2032 Tieteen popularisointi, 3 op VIES2033 Johdatus www-mainontaan, 3 op VIES2034 Radion ohjelmatyö, 3 op VIES2035 Kognitiotiede, 3 op VIES2036 Verkkotutorointi, 3 op TERM2015 Terminologisen tiedonhaun menetelmät, 3 op OIK174 Mediaoikeus, 6 op VIES2090 Työharjoittelu, 5 op MAISTERIOPINNOT SYVENTÄVÄT OPINNOT 80 op Syventämisjakso I (yhteensä 14 op seuraavista) VIES3001 Retoriikka ja argumentaatio, 3 op VIES3002 Teksti ja merkitys, 4 op VIES3003 Mediatutkimuksen syventämisjakso, 7 op VIES3004 Hypermediatuotanto, 7 op Kollokvio, 3 op VIES3005 Soveltavan kielitieteen kollokvio tai VIES3006 Mediatutkimuksen kollokvio tai VIES3007 Multimediaviestinnän kollokvio Syventämisjakso II (yhteensä 10 op seuraavista) VIES3008 Erikoisalaviestinnän syventämisjakso, 5 op VIES3009 Mediatutkimuksen klassikot, 5 op VIES3010 Multimediaviestinnän syventämisjakso, 5 op Multimediaviestintä VIES2009 Multimedian viestintäsovellukset, 6 op VIES3011 VIES3012 Tutkimusmenetelmät II, 3 op Seminaari, 10 op

3 169 Tutkielma ja tutkielmaseminaari, 40 op VIES3099 Alku- ja väliraportti, 10 op VIES3100 Pro gradu -tutkielma, 30 op Opintojaksokuvaukset Pakollisuus: P =Pakollinen opintojakso VE = Vaihtoehtoinen opintojakso VV= Vapaavalintainen opintojakso PERUSOPINNOT ERIKOISALAVIESTINNÄN PERUSTEET (ent. VIE.107 Erikoisalaviestinnän perusteet Introduction to LSP Communication Koodi: VIES1001 Ajoitus: 1. vsk syksy Tavoite: Johdattaa pohtimaan kielen merkitystä erikoisalojen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. Tutustuttaa erikoisalojen kielentutkimuksen menetelmiin ja antaa yleiskuva erikoisalan kielimuotojen moninaisuudesta. Sisältö: Luentoja erikoiskielten ja yleiskielen välisestä vuorovaikutuksesta, erikoisalaviestinnän ominaispiirteistä ja onnistumisen edellytyksistä sekä erikoiskielten tutkimuksen menetelmistä. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustyö. Gotti: Specialized discourse. Linguistic Features and Changing Conventions s , tai Laurén & Nordman: Från kunskapens frukt till Babels torn. 1987, www-versio osoitteessa: vanha/ov/frukt/. Vastuuopettaja: Lehtori Sari Itävuori-Rinne Pakollisuus: P viestintätieteet, P multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma (pääaine viestintätieteet), VE terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena. KIRJOITTAMISEN TEORIA JA KÄYTÄNTÖ (ent. VIE.116 Kirjoittamisen teoria ja käytäntö Writing Theory and Practice Koodi: VIES1002 Tavoite: Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija kirjoittamisen teoreettisiin ja käytännöllisiin lähtökohtiin. Sisältö: Kurssi antaa perustiedot kirjoittamista kuvaavista teorioista ja tutkimusmenetelmistä sekä niiden soveltamisesta käytäntöön. Opetus: Luennot ja harjoitukset 20 tuntia. Suoritustapa: Essee ja hyväksytyt harjoitukset. Artikkeleita opettajan ohjeiden mukaan. Vastuuopettaja: Professori Merja Koskela Lisätiedot: Sivuaineopiskelijoille on oma ryhmänsä. TERMINOLOGISEN TUTKIMUKSEN PERUSTEET (ent. VIE.108 Terminologisen tutkimuksen perusteet Introduction to the Science of Terminology Koodi: VIES1003 Tavoite: Tutustuttaa terminologiaopin tarjoamiin mahdollisuuksiin ratkaista erikoisalojen viestintään ja sisällöntuotantoon liittyviä kielellisiä ja käsitteellisiä ongelmia. Johdattaa pohtimaan terminologisen tutkimuksen monitieteisyyttä sekä antaa yleiskuvan alan yhteyksistä muihin tieteenaloihin, erityisesti yleiseen kielentutkimukseen. Sisältö: Luentoja terminologisen tutkimuksen teoriasta, kehityksestä, peruskäsitteistä, menetelmistä ja niiden soveltamisesta erikoisalojen käsitteiden, tiedonrakenteiden ja termistön tut-

4 170 Viestintätieteiden opinnot kimukseen. Harjoituksia terminologisten tutkimusmenetelmien käytöstä erikoisalojen kielten tutkimuksessa. Opetus: Luennot 24 tuntia. Suoritustapa: Kirjallinen tentti ja harjoitustyö tai pienoissanasto opettajan ohjeiden mukaan. 1. Haarala: Sanastotyön opas Arntz & Picht: Einführung in die Terminologiearbeit tai Arntz & Picht: Einführung in die übersetzungsbezogene Terminologiearbeit tai Picht & Draskau: Terminology: An Introduction Muuta materiaalia opettajan ohjeiden mukaan. Vastuuopettaja: Yliassistentti Anita Nuopponen Pakollisuus: P viestintätieteet, P multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma, P terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena. MEDIATUTKIMUKSEN JA JOURNALISTIIKAN PERUSKURSSI (ent. VIE.118 Mediatutkimuksen peruskurssi 3 ov, VIE.114 Johdatus viestintään ja journalismiin Introductory Course in Media and Journalism Studies Laajuus: 5 op / 3 ov Koodi: VIES1004 Ajoitus: 1. vsk syksy Tavoite: Perehtyminen mediatutkimuksen ja journalistiikan alkeisiin. Sisältö: Kokonaiskuvan antaminen mediatutkimuksen ja journalistiikan peruskäsitteistä, suuntauksista, keskeisistä teorioista ja historiasta. Suoritustapa: Tentti. 1. Bacon: Audiovisuaalisen kerronnan teoria Kunelius: Viestinnän vallassa tai uudempi. Vastuuopettaja: Professori Tarmo Malmberg SEMIOTIIKKA JA MEDIAT (ent. VIE.117 Semiotiikan perusteet Semiotics and Media Koodi: VIES1005 Tavoite: Perehtyminen semiotiikan, erityisesti mediasemiotiikan alkeisiin. Sisältö: Johdatus semiotiikan peruskäsitteisiin, historiaan, tärkeimpiin koulukuntiin ja menetelmiin sekä medioiden tarkasteluun niiden avulla. Suoritustapa: Tentti. Veivo & Huttunen: Semiotiikka Vastuuopettaja: Professori Tarmo Malmberg INTRODUCTION TO MULTIMEDIA AND HYPERTEXT (ent. VIE.111 Johdatus multimediaan ja hypertekstiin) Johdatus multimediaan ja hypertekstiin Koodi: VIES1006 Edeltävät opinnot: Tietojenkäsittely. Tavoite: Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot multimedian ja hypertekstin historiasta sekä nykyisistä sovellusalueista. Sisältö: Tarkastellaan teoreettisesti viestinnällisestä näkökulmasta multimedian, hypertekstin ja hypermedian käsitteitä ja historiaa sekä käsitteiden pohjalta rakentuvia sovelluksia, kuten tietoverkkoja.

5 171 Suoritustapa: Tentti Opettajan ohjeiden mukaan: 1. Turkle: Life on the Screen Bolter: Writing space. Computers, hypertext and the remediation of print tai uudempi. 3. Artikkeleita opettajan ohjeiden mukaan Vastuuopettaja: Multimediaviestinnän lehtori Pakollisuus: P viestintätieteet, P multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma, P terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena. Lisätiedot: Kurssi luennoidaan englanniksi. JOHDATUS JULKAISEMISEEN (ent. VIE.120.A Digitaalinen kuvankäsittely 1 ov, VIE.121 Graafinen suunnittelu 1 ov, VIE.122 Taittamisen perusteet 1 ov) Introduction to Publishing Laajuus: 5 op / 3 ov Koodi: VIES1007 Tavoite: Kurssi antaa valmiudet suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti erilaisia painotuotteita kurssilla käytettävillä ohjelmilla. Sisältö: Luentoja graafisen suunnittelun perusteista (typografia, sommittelu, värien ja kuvien käyttö ym.) sekä julkaisun suunnittelusta. Käytännön harjoituksia ja harjoitustyö opettajan ohjeiden mukaan. Opetus: Luennot ja harjoitukset 50 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja harjoitustyö Opettajan ohjeiden mukaan Vastuuopettaja: Multimediaviestinnän lehtori Pakollisuus: VE viestintätieteet, VE multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma. Lisätiedot: Vaihtoehtoinen Johdatus www-julkaisemiseen -kurssin kanssa. JOHDATUS WWW-JULKAISEMISEEN (ent. VIE.120.A Digitaalinen kuvankäsittely 1 ov, VIE.121 Graafinen suunnittelu 1 ov, VIE.123 Verkkojulkaisemisen perusteet 1 ov) Introduction to WWW-Publishing Laajuus: 5 op / 3 ov Koodi: VIES1008 Tavoite: Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot www-julkaisemisesta. Sisältö: Luentoja ja harjoituksia www-sivujen suunnittelusta (sommittelu, mediaelementtien muokkaus sähköisiin medioihin sopivaksi ja käyttö www-ympäristössä). Käytännön harjoituksia ja harjoitustyö opettajan ohjeiden mukaan. Opetus: Luennot ja harjoitukset 50 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja harjoitustyö Opettajan ohjeiden mukaan. Vastuuopettaja: Multimediaviestinnän lehtori Pakollisuus: VE viestintätieteet, VE multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma. Lisätiedot: Vaihtoehtoinen Johdatus julkaisemiseen -kurssin kanssa. AINEOPINNOT KÄSITEANALYYSI (ent. TER.112 Käsiteanalyysi Concept Analysis Koodi: VIES2001 Ajoitus: 2. vsk syksy Edeltävät opinnot: Terminologisen tutkimuksen perusteet Tavoite: Erilaisissa käsitteellistä selvyyttä vaativissa työtehtävissä (esim. tekninen kirjoittaminen, sisällöntuotanto, tieteellinen kirjoittaminen, tietojärjestelmien suunnittelu, kääntäminen, tulkkaus, termityö, opettaminen jne.) tarvittavien käsiteanalyysitaitojen harjaannuttaminen.

6 172 Viestintätieteiden opinnot Sisältö: Luentoja ja harjoituksia erikoisalojen tietorakenteiden hahmottamisesta käyttäen apuna käsitteitä, käsitepiirteitä, erilaisia käsitesuhdeja käsitejärjestelmätyyppejä sekä niiden esittämistä visuaalisesti. Menetelmien soveltaminen käytäntöön itse valitulla erikoisalalla. Suoritustapa: Oppimispäiväkirja, hyväksytyt harjoitukset ja kotitehtävät sekä aktiivinen läsnäolo 1. Nuopponen: Begreppssystem för terminologisk analys (Opettajan ohjeiden mukaan). 2. Materiaalia opettajan ohjeiden mukaan. 3. Terminfo-lehti (opettajan ohjeiden mukaan). Vastuuopettaja: Yliassistentti Anita Nuopponen Pakollisuus: P viestintätieteet, P multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma, P terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena. TEKSTI JA DISKURSSI -LUENNOT (ent. VIE.109 Teksti ja diskurssi -luennot Text and Discourse Analysis Theory Koodi: VIES2002 Ajoitus: 2. vsk kevät Tavoite: Tutustuttaa tekstin ja diskurssin tutkimuksen taustaoletuksiin ja menetelmällisiin lähtökohtiin viestinnän tutkimuksen näkökulmasta. Sisältö: Luentoja teksti- ja diskurssilingvistiikan sekä pragmatiikan menetelmistä ja niiden käytöstä kirjoitetun ja puhutun tekstin analysoimisessa ja tuottamisessa. Suoritustapa: Kirjallinen tentti. Opettajan ohjeiden mukaan seuraavista: 1. Sajavaara & Piirainen-Marsh (toim.): Kieli, diskurssi ja yhteisö Leiwo, Luukka & Nikula: Pragmatiikan ja retoriikan perusteita Sajavaara & Piirainen-Marsh: Näkökulmia soveltavaan kielentutkimukseen Vastuuopettaja: Professori Merja Koskela TEKSTI JA DISKURSSI -HARJOITUKSET (ent. VIE.110 Teksti ja diskurssi -harjoitukset Text and Discourse Analysis Practice Koodi: VIES2003 Ajoitus: 2. vsk kevät Tavoite: Perehdyttää erilaisten tekstin ja diskurssin tutkimuksen menetelmien käyttöön ja soveltamiseen, erityisesti mediadiskurssiin. Sisältö: Tutustumista muun muassa tekstilingvistiikan, keskusteluntutkimuksen ja kriittisen media-analyysin lähestymistapoihin. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja harjoitustöiden suorittaminen. Opettajan ohjeiden mukaan. Vastuuopettaja: Professori Merja Koskela KUVA-ANALYYSIN HARJOITUS- KURSSI (ent. VIE.207 Kuva-analyysin harjoituskurssi 2 ov) Analysing Images Koodi: VIES2004 Ajoitus: 3. vsk kevät Tavoite: Perehtyä kuvan kielioppiin ja sen osatekijöihin, kuva-analyysin menetelmiin ja kuvan käyttöön mediassa. Sisältö: Erilaisten kuva-analyysimallien soveltamista erityisesti mainos- ja lehtikuvien analysointiin. Opetus: Verkkokurssi.

7 173 Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja oppimispäiväkirja. 1. Järvi & Koskela: Kuvia analysoimaan Van Leeuwen & Jewitt (toim.): Handbook of Visual Analysis tai Rose: Visual Methodologies Kirjallisuutta opettajan ohjeiden mukaan. Vastuuopettaja: Tuntiopettaja Outi Järvi Lisätiedot: Vaihtoehtoinen Elävän kuvan analyysi -kurssin kanssa. ELÄVÄN KUVAN ANALYYSI (ent. VIE.217 Elävän kuvan analyysi Analysing Moving Images Koodi: VIES2005 Ajoitus: 3. vsk kevät Tavoite: Perehtyminen elävän kuvan analyysin teoriaan ja käytäntöön. Sisältö: Luentoja ja harjoituksia elokuvan, television tai videon analyysin teoreettisista perusteista ja teorian soveltamista käytäntöön harjoitusten kautta. Opetus: Luennot ja harjoitukset 15 tuntia. Suoritustapa: Harjoitustöiden laatiminen. Opettajan ohjeiden mukaan. Lisätiedot: Vaihtoehtoinen Kuva-analyysin harjoituskurssin kanssa. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan. MEDIATEORIA (ent. VIE.203 Mediateoria ja -historia 3 ov, osittain) Media Theory Laajuus: 5 op / 3 ov Koodi: VIES2006 Ajoitus: 3. vsk syksy Edeltävät opinnot: Mediatutkimuksen ja journalistiikan peruskurssi. Tavoite: Perehtyminen mediateoreettiseen ajatteluun. Sisältö: Mediateorian humanististen ja yhteiskuntatieteellisten nykyvaihtoehtojen esittely. Suoritustapa: Tentti tai kotitentti. Gripsrud: Mediakultur mediasamhälle tai englanniksi Understanding Media Culture Vastuuopettaja: Professori Tarmo Malmberg MEDIOIDEN HISTORIA JA NYKYKEHITYS (ent. VIE.203 Mediateoria ja -historia 3 ov, osittain) Media in History and Today Koodi: VIES2007 Ajoitus: 2. vsk syksy Edeltävät opinnot: Mediatutkimuksen ja journalistiikan peruskurssi. Tavoite: Perehtyminen historialliseen ajatteluun mediatutkimuksen näkökulmasta. Sisältö: Yleiskuvan antaminen mediahistoriasta ja mediakehityksen nykytrendien tarkastelu sen valossa. Suoritustapa: Tentti tai essee. Gorman & McLean: Media and Society in the Twentieth Century Vastuuopettaja: Professori Tarmo Malmberg MEDIA-ANALYYSIN HARJOITUS- KURSSI (ent. VIE.119 Media-analyysin harjoituskurssi 2 ov) Practice Course in Media Analysis Koodi: VIES2008

8 174 Viestintätieteiden opinnot Ajoitus: 2. vsk kevät Tavoite: Perehtyminen eri medioiden, lajityyppien ja tekstilajien analyysitapoihin. Sisältö: Media-analyysitapojen esittely ja harjoittelu käytännössä. Opetus: Luennot ja harjoitukset 20 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja harjoitustyö. Berger: Media Analysis Techniques Vastuuopettaja: Professori Tarmo Malmberg MULTIMEDIAN VIESTINTÄ- SOVELLUKSET Communication Applications of Multimedia Laajuus: 6 op / 3 ov Koodi: VIES2009 Ajoitus: 2. vsk kevät Edeltävät opinnot: Tietojenkäsittely. Tavoite: Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet tuottaa ja muokata itsenäisesti digitaalista kuvaa, ääntä sekä videokuvaa eri käyttötarkoituksiin. Lisäksi kurssi antaa opiskelijalle valmiudet yhdistää erilaisia digitaalisia mediaelementtejä (kuva, ääni, video) yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Sisältö: Kurssi yhdistää digitaalisen materiaalin tuottamiseen ja muokkaamiseen liittyvän teorian ja käytännön kurssilla käytettävillä ohjelmistoilla tehtävien harjoitusten avulla. Kurssin teoriaosuudessa perehdytään digitaalisen kuvan, äänen ja videokuvan teknisiin ominaisuuksiin sekä käyttötarkoituksen että tuottamisen näkökulmasta. Kurssin harjoituksissa perehdytään eri mediaelementtien (kuva, ääni, video) muokkaamiseen käytettävien ohjelmistojen tärkeimpiin ominaisuuksiin. Opetus: Luennot ja harjoitukset 40 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen, hyväksytyt harjoitukset ja harjoitustyö opettajan ohjeiden mukaan. Opettajan ohjeiden mukaan. Vastuuopettaja: Multimediaviestinnän lehtori Pakollisuus: P viestintätieteet, VE multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma. MULTIMEDIAVIESTINNÄN KIRJALLISUUSKURSSI (ent. VIE.314 Multimediaviestinnän kirjallisuuskurssi Literary Course in Multimedia Communication Koodi: VIES2010 Ajoitus: 2. vsk syksy Edeltävät opinnot: Introduction to Multimedia and Hypertext Tavoite: Perehdyttää multimediaviestinnän, erityisesti verkkoviestinnän keskeisiin ilmiöihin joukkoviestinnän ja soveltavan kielitieteen näkökulmista. Sisältö: Opettajan antamaan kirjallisuuteen perehtyminen ja itsenäinen työskentely. Opetus: Kirjallisuuskurssi. Suoritustapa: Tentti. 1. Aitchison & Lewis (toim.): New Media Language Crystal: Language and the Internet Pakollisuus: P viestintätieteet, P multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma. TUTKIMUSMENETELMÄT I (ent. VIE.218 Tutkimusmenetelmät I Research Methods I Koodi: VIES2011 Ajoitus: 3. vsk syksy Edeltävät opinnot: Perusopinnot Tavoite: Perehdyttää tieteellisen tutkimuksen tieteenfilosofisiin ja metodologisiin lähtökohtiin. Perehdyttää tutkimusprosessiin ja tieteellisen kirjoittamisen käytäntöihin.

9 175 Sisältö: Luentoja tieteellisen tutkimuksen luonteesta, metodologisista ja metodisista lähestymistavoista. Pohditaan perus- ja aineopintojen tarjoamaa teoreettista perustaa ja menetelmällisiä lähtökohtia oman tutkimuksen näkökulmasta. Opetus: Luennot ja harjoitukset 20 tuntia. Suoritustapa: Kandidaatintutkielman tutkimussuunnitelma ja henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opettajan ohjeiden mukaan seuraavista: 1. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara: Tutki ja kirjoita tai uudempi. 2. Tuomi & Sarajärvi: Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi Pakollisuus: P viestintätieteet, P multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma (pääaine viestintätieteet). KANDIDAATIN TUTKIELMA (ent. VIE.219 Proseminaari 4 ov) B.A. Thesis Laajuus: 10 op / 5 ov Koodi: VIES2100 Ajoitus: 3. vsk Edeltävät opinnot: Osallistuminen kirjaston tiedonhakukoulutukseen (Tiedonhaku ja informaationlukutaito II). Todistus koulutuksen suorittamisesta esitettävä kurssin aikana. Tavoite: Perehtyminen tieteelliseen tutkimukseen, argumentointiin ja kirjoittamiseen sekä tieteelliseen tiedonhankintaan. Sisältö: Opiskelija esittää rajatun tutkimusongelman ja käsittelee sitä aiempaa tieteellistä tietoa soveltaen. Kandidaatin tutkielma laaditaan alan tieteellisiä periaatteita noudattaen. Opetus: Seminaari-istunnot (ja metodiopinnot) tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen seminaari-istuntoihin ja hyväksytty kandidaatin tutkielma (n. 20 sivua). Opettajan ohjeen mukaan. Pakollisuus: P viestintätieteet, P multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma (pääaine viestintätieteet). Lisätiedot: Kandidaatin tutkielman lisäksi suoritetaan kypsyysnäyte (ks. s. 10). Mikäli opiskelija on kirjoittanut proseminaarin, on opiskelijan otettava yhteyttä oppiaineen nykyiseen vasuuhenkilöön selvittääkseen proseminaarin mahdollisen täydentämisen kandidaatin tutkielmaksi. KYPSYYSNÄYTE B.A. Essay Exam Laajuus: 0 op / 0 ov Koodi: KNÄY2001 Katso s. 10 JOURNALISTINEN TYÖPROSESSI (ent. VIE Journalistinen työprosessi The Journalistic Work Process Koodi: VIES2031 Ajoitus: vsk Tavoite: Perehdyttää journalistisen työprosessin eri vaiheisiin, erityisesti uutistuotantoon, lehtikieleen ja eri tietolähteiden käyttöön. Sisältö: Laaditaan ja arvioidaan erityyppisiä lehtijuttuja, pohditaan lähteiden käyttöä ja journalistista vastuuta. Opetus: Luennot ja harjoitukset 20 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen sekä harjoitustöiden suorittaminen. Artikkeleita opettajan ohjeiden mukaan. Pakollisuus: VV viestintätieteet. Lisätiedot: Järjestetään mahdollisuuksien mukaan. TIETEEN POPULARISOINTI (ent. VIE.204 Tieteen popularisointi Popularization of Science

10 176 Viestintätieteiden opinnot Koodi: VIES2032 Ajoitus: 3. vsk kevät Tavoite: Perehdyttää tieteen popularisoinnin teoreettisiin perusteisiin, edellytyksiin, tavoitteisiin ja keinoihin. Sisältö: Luentoja tieteen luonteesta sekä eri alojen tutkimustulosten popularisointiin liittyvistä sisällöllisisiä, kielellisisiä ja havainnollistamiseen liittyviä valintoja ohjaavista periaatteista. Opetus: Luennot ja harjoitukset 15 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja oppimispäiväkirja. Opettajan ohjeiden mukaan. Vastuuopettaja: Professori Merja Koskela Pakollisuus: VV viestintätieteet. Lisätiedot: Järjestetään mahdollisuuksien mukaan. JOHDATUS WWW-MAINONTAAN (ent. VIE.221 Multimedia ja mainonta 1 ov) Introduction to WWW-Advertising Koodi: VIES2033 Ajoitus: 3. vsk Edeltävät opinnot: Perusopinnot Tavoite: Kurssin tavoitteena on antaa perusnäkemys www-mainonnasta ja www:stä mainosmediana. Sisältö: Luentoja ja harjoituksia www-mainonnan suunnittelusta. Kurssilla suunnitellaan olemassa olevalle tai kuvitteelliselle yritykselle tai yhteisölle toteuttamista vaille valmis mainoskampanja, jossa tärkeimpänä mediana on www. Opetus: Luennot ja harjoitukset 20 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja harjoitustyö Opettajan ohjeiden mukaan Vastuuopettaja: Multimediaviestinnän lehtori Pakollisuus: VV viestintätieteet. Lisätiedot: Järjestetään mahdollisuuksien mukaan. RADION OHJELMATYÖ (ent. VIE Radion ohjelmatyö Radio Programme Production Koodi: VIES2034 Ajoitus: vsk Tavoite: Tutustuminen radiotyöskentelyn perusteisiin. Sisältö: Teoreettista tietoa radiotyöskentelyn perusteista ja radiosta mediana. Tutustuminen käytännön radiotyöhön. Opetus: Luennot ja harjoitukset 20 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen sekä harjoitustyö. Kujala, Lahti & Tamminen: Radiotyön perusteet. Johdatus suoran lähetyksen tekemiseen Pakollisuus: VV viestintätieteet. Lisätiedot: Järjestetään mahdollisuuksien mukaan. KOGNITIOTIEDE (ent. VIE.305 Kognitiotiede Cognitive Science Koodi: VIES2035 Ajoitus: vsk Tavoite: Perehdyttää kognitiotieteeseen monitieteisenä tutkimusalueena, joka pyrkii kuvaamaan ja selittämään ihmisen tiedonkäsittelyä sekä yksilöllisellä että yhteisöllisellä tasolla ja toisaalta soveltamaan saatuja tietoja kehitettäessä tieto- ja viestintäteknologiaa. Sisältö: Alan historia ja monitieteiset lähtökohdat. Ihmisen kognitiiviset toiminnot ja niiden mallintaminen tietokoneelle. Ihmisten ja laitteiden interaktion sekä ihmisten keskeisen välineellisen viestinnän kognitiiviset ulottuvuudet. Kognitiivisen analyysin soveltaminen eri aloilla. Opetus: Verkkokurssi, esittelyluento 2 tuntia. Suoritustapa: Tentti ja verkkokeskustelu.

11 Verkkomateriaali ja siellä annettujen ohjeiden mukaan osia seuraavista: 2. Revonsuo, Lang & Aaltonen: Mieli ja aivot. Kognitiivinen neurotiede Aitchison: Words in the mind tai uudempi. 4. Saariluoma, Kamppinen & Hautamäki (toim.): Moderni kognitiotiede Clancey, Smollar & Stefik: Contemplating Minds Vastuuopettaja: Yliassistentti Anita Nuopponen Pakollisuus: VV viestintätieteet. Lisätiedot: Järjestetään mahdollisuuksien mukaan. VERKKOTUTOROINTI (ent. VIE.223 Verkkotutorointi Tutoring in Network Koodi: VIES2036 Ajoitus: vsk Tavoite: Antaa valmiudet verkkotutorina toimimiseen www-pohjaisessa oppimisympäristössä. Sisältö: Toimiminen tutorina verkon kautta järjestettävässä opetuksessa. Kurssiin sisältyy koulutusjakso sekä varsinainen tutorina toimiminen. Tutorin tehtäviin kuuluu antaa teknistä ja sisällöllistä tukea verkkokurssin opiskelijoille sekä toimia yhteyshenkilönä. Opetus: Opintojakson järjestää viestintätieteiden yliopistoverkosto, ks. Suoritustapa: Aktiivinen tutortoiminta ja kirjallinen raportti. Arviointi: Hyväksytty / hylätty Pakollisuus: VV viestintätieteet, VV multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma. Lisätiedot: Järjestettävistä verkkokursseista ja tutortarpeesta tiedotetaan erikseen. TERMINOLOGISEN TIEDONHAUN MENETELMÄT (ent. TER.119 Terminologisen tiedonhaun menetelmät Methods of Terminological Information Retrieval Koodi: TERM2015 Ajoitus: vsk Edeltävät opinnot: Terminologisen tutkimuksen perusteet ja kirjastonkäytön koulutus suotava. Tavoite: Perehdyttää tiedonhaun menetelmiin, joita tarvitaan etsittäessä terminologista tietoa eli erikoisalojen termejä, käsitteitä, määritelmiä ja erikielisiä vastineita sekä terminologista tutkimustietoa. Sisältö: Tehtävien ja verkkomateriaalien avulla tutustutaan tiedon hakuun painetuista, elektronisista ja muista lähteistä sekä löydetyn tiedon arviointiin. Jokainen kurssilainen tekee valitsemaltaan erikoisalalta tiedonlähteiden kartoituksen. Opetus: Verkkokurssi, alkutapaaminen 2 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluun, hyväksytyt harjoitukset ja lopputyö. Verkkoluennot Vastuuopettaja: Yliassistentti Anita Nuopponen Pakollisuus: VV viestintätieteet, VV multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma, P terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena. Lisätiedot: Suositellaan terminologisia tutkimusmenetelmiä tutkielmassaan käyttäville. MEDIAOIKEUS Media Law Laajuus: 6 op / 4 ov Koodi: OIK.174 Ajoitus: vsk Edeltävät opinnot: Informaatio- ja tietotekniikkaoikeuden ja immateriaalioikeuden opintojaksojen tiedot

12 178 Viestintätieteiden opinnot Tavoite: Kokonaiskuvan saaminen mediaoikeudesta ja sen keskeisistä kohdista. Sisältö: Antaa opiskelijalle kokonaiskuva mediaoikeudesta ja perehdyttää mediaoikeudellisiin ongelmiin ja vastuukysymyksiin. Pääpainona ovat mm. sananvapauteen, joukkoviestimien toimintaan liittyvän julkisen valvonnan sekä joukkoviestimien sijoittautumisoikeuteen ja vastuusuhteisiin liittyvät kysymykset. Suoritustapa: Tentti, jossa saa käyttää lakikirjaa. Vaihtoehtoinen tapa suorittaa kurssi on tehtävien suorittaminen WebCT-ympäristössä (esseet ja harjoitustyö WebCT:ssä). 1. Vuortama & Kerosuo: Viestinnän lait ja säännöt Sivut Vilkkonen & Piekkala: Viestintämarkkinalaki Sivut Ollila, Riitta: Sananvapaus Sivut Luennoitsijan/tentaattorin ilmoittamat Internetissä saatavissa olevat elektroniset julkaisut. Jos luentoja ei järjestetä, on tentittävä teos: Arolainen, Ervasti, Mörä, Paukku, Rosendahl & Tiilikka: Kenestä saa kertoa? Viestintäoikeuden vuosikirja 2004, Forum Iuris Pakollisuus: VV viestintätieteet. TYÖHARJOITTELU Practical Training Laajuus: 5 op / 3 ov Koodi: VIES2090 Ajoitus: Kandidaatin tutkinnossa työharjoittelua suositellaan aineopintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille, maisterin tutkinnossa työharjoittelua suositellaan syventävien opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille. Edeltävät opinnot: Perusopinnot Tavoite: Tutustuttaa opiskelija viestinnän alan tehtäviin ja kehittää opiskelijan valmiuksia soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja käytäntöön. Sisältö: Opetus: Suoritustapa: Työharjoittelun voi suorittaa kahdella tavalla: 1) Yhtäjaksoisena työskentelynä viestinnän alalla, jolloin opiskelija palauttaa työharjoittelun päätyttyä noin 5-sivuisen harjoitteluraportin, jossa hän kertoo harjoittelunsa tavoitteista ja työtehtävistä sekä pohtii, millä tavoin hän kykeni soveltamaan viestintätieteiden opinnoissa omaksumiaan tietoja ja taitoja käytäntöön. Täydet 5 opintopistettä on mahdollista saada kolmen kuukauden kokopäiväisestä harjoittelusta. 2) Portfoliona, johon opiskelija kokoaa opintojensa aikana tekemänsä viestinnän alan erilaiset työnäytteet, kuten lehtijutut, julkaisut, tiedotteet, www-sivustot jne. Portfolio edellyttää oman osaamisen ja kehittymisen itsearviointia. Työharjoittelun valvoja käy portfolion läpi yhdessä opiskelijan kanssa ja päättää portfoliosta annettavien opintopisteiden määrästä. Arviointi: Hyväksytty / hylätty Pakollisuus: VV viestintätieteet, VV multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma (pääaine viestintätieteet). Lisätiedot: Työharjoittelusta saa sekä kandidaatin tutkinnossa että maisterin tutkinnossa enintään 5 opintopistettä pää- ja sivuaineissa yhteensä. MAISTERIOPINNOT SYVENTÄVÄT OPINNOT RETORIIKKA JA ARGUMENTAATIO (ent. VIE.306 Retoriikka ja argumentaatio Rhetoric and Argumentation Koodi: VIES3001 Ajoitus: 1. vsk syksy Tavoite: Perehdyttää retoriikkaan tutkimuskohteena ja tutkimusmenetelmänä. Sisältö: Luentoja ja harjoituksia retoristen keinojen käytöstä ja analysoinnista vakuuttamaan pyrkivässä viestinnässä.

Viestintätieteiden opinnot

Viestintätieteiden opinnot 160 Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot antavat teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia viestintä- ja media-alan tehtäviin. Opinnot rakentuvat soveltavan

Lisätiedot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Lyhenteet P = pakollinen (obligatorisk) VV = vapaasti valittava (fritt valbar) Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot pääaineittain Kandidaattiopinnot Pääaine englanti,

Lisätiedot

Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma

Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma 175 Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelmassa yhdistyvät humanistinen ja tietotekninen näkemys uudesta viestintäteknologiasta.

Lisätiedot

Multimediajärjestelminen ja teknisen viestinnän koulutusohjelma

Multimediajärjestelminen ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma 2009 2010 1 Multimediajärjestelminen ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Teknisen viestinnän koulutusohjelma

Teknisen viestinnän koulutusohjelma Teknisen viestinnän koulutusohjelma 2010 2011 1 Teknisen viestinnän koulutusohjelma Teknisen viestinnän koulutusohjelmassa yhdistyy humanistinen ja tietotekninen näkemys uudesta viestintäteknologiasta.

Lisätiedot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot 41 Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Lyhenteet P = pakollinen (obligatorisk) VV = vapaasti valittava (fritt valbar) Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot pääaineittain Kandidaattiopinnot Pääaine englanti,

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan venäjän asiantuntijoiksi

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot 249 Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan

Lisätiedot

Viestinnän monialainen maisteriohjelma

Viestinnän monialainen maisteriohjelma Viestinnän monialainen maisteriohjelma Viestinnän monialainen maisteriohjelma tarjoaa valmiuksia toimia monipuolisissa viestintäalan tehtävissä yrityksissä, järjestöissä ja julkisissa organisaatioissa.

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Viestinnän monialainen maisteriohjelma

Viestinnän monialainen maisteriohjelma Viestinnän monialainen maisteriohjelma Yhteiskunnan jatkuvasti muuttuessa tarvitaan yhä enemmän ja monipuolisempaa viestinnän osaamista ja ymmärtämistä. Tulevaisuuden viestintäosaaja hallitsee viestinnän

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa. Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa. Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen? 2. Tieto- ja viestintäteknologian opinnot 3.

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op peruskurssi maissa

Lisätiedot

Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena

Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena 2011 2012 1 Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena, 25 op Viestinnän ammateissa tarvitaan kykyä ymmärtää eri alojen asiantuntijoita. Paitsi

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Kulttuurienvälinen viestintä

Kulttuurienvälinen viestintä Kulttuurienvälinen viestintä Maailma pienenee, viestintäteknologia otetaan käyttöön ja matkailu lisääntyy. Yritykset ja yhteisöt suuntaavat toimintaansa yhä globaalimmin. Suomi kansainvälistyy paitsi EU:n

Lisätiedot

Viestintätieteiden opinnot

Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot antavat teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia viestintä- ja mediaalan tehtäviin. Opinnot rakentuvat soveltavan kielitieteen, mediatutkimuksen ja

Lisätiedot

Kandista Pro Gradu tutkielmaan. Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta

Kandista Pro Gradu tutkielmaan. Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Kandista Pro Gradu tutkielmaan Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Kandi / gradu Kandidaatintutkielma on ensimmäinen tieteellinen opinnäytetyö,

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Uuteen tutkintorakenteeseen vaihtava opiskelija Perusopinnot POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi * POLPOP02 Valtio-opin

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Viestinnän koulutusohjelma Valokuvaus Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Yleisen kielitieteen opetus

Yleisen kielitieteen opetus Yleisen kielitieteen opetus 2011-2012 Kursseille ilmoittautuminen Kursseille ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Perusopinnot Yleisen kielitieteen peruskurssi (CYK110 402968) Ryhmä 1 P1, ma 12-14, ke 14-16,

Lisätiedot

Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma

Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma tarjoaa valmiuksia toimia monipuolisissa viestintäalan tehtävissä yrityksissä, järjestöissä ja julkisissa organisaatioissa.

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

OHJAUSSUUNNITELMA. Filosofian tutkinto-ohjelma. Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa

OHJAUSSUUNNITELMA. Filosofian tutkinto-ohjelma. Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa OHJAUSSUUNNITELMA Filosofian tutkinto-ohjelma Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa Filosofian tutkinto-ohjelmassa annettava ohjaus kohdistuu sekä opiskelijan opintojen ohjaukseen että opinnäytetöiden

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut SYKSY 2013 7.5.2013 Mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa

Lisätiedot

Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot

Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot Viestinnän ammateissa tarvitaan kykyä ymmärtää eri alojen asiantuntijoita. Paitsi että monet alat ovat sisällöllisesti ja kielellisesti erikoistuneita, niiden

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma v. 201 OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Opintokokonaisuuksia ovat esim. Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot, Perusopinnot.

Opintokokonaisuuksia ovat esim. Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot, Perusopinnot. Tutkinnon suorittaminen 2015-2018 etussuunnitelman rakenteen mukaisesti, kun innot aloitettu ennen 2015 syksyä Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 ) Erot uuden ja vanhan välillä Lyhyesti kerrottuna

Lisätiedot

Orientaatiopäivät

Orientaatiopäivät Orientaatiopäivät 25.8.2016 Teollisuusekonomi-koulutus tietotekniikka ja tuotantotalous taloudellinen, tuotantotekninen ja tietotekninen näkökulma opinnoista on suuri osa kaikille yhteistä tutkinnon loppuvaiheessa

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN 2012 2015 ja 2005 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset ovat pääasiassa tarkoitettu vuonna 2005 2011 aloittaneille opiskelijoille. Tätä aiemmin aloittaneita opiskelijoita kehotetaan

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Opinto-opas: Aineopinnot,

Opinto-opas: Aineopinnot, Opinto-opas: Aineopinnot, 2013-2015 YUNET NUORISOTUTKIMUKSEN AINEOPINNOT (35 op) Valtakunnallisena yliopistoverkostona YUNET järjestää opetusta ja kokoaa yhteen jäsenyliopistojen opetustarjontaa. Aineopintojen

Lisätiedot

Perusopinnot (Cmo100) 25 op

Perusopinnot (Cmo100) 25 op Perusopinnot (Cmo100) 25 op Kääntäjän perustaidot Kääntäjän kompetenssit (Cmo111, 5 op) Johdantokurssi, jossa käsitellään kääntäjän ammatin toimenkuvia ja valmiuksia. Kääntäjän kompetensseihin kuuluvat

Lisätiedot

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala Hallinto-osaamisen opinnot Hallinto-osaamisen opintojaksot: ALUE1001 Yhteiskunnan alueellinen organisoituminen (5 op) FILO1001 Filosofian

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

klo 14:15 salissa FYS2

klo 14:15 salissa FYS2 Kandi info 2016: Orientaatio LuK työn ja tutkielman tekemiseen keväällä 2017 28.11.2016 klo 14:15 salissa FYS2 28.11.2016 Jussi Maunuksela 1 Infon tarkoituksena on perehdyttää LuK tutkielman suorittamiseen

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ).

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ). INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tampereen yliopisto 6.5.2010 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.5.2010. Liite B3/1 Informaatiotutkimuksen oppiainenimen muutoksesta ja uusista informaatiotutkimuksen ja

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op 29.8.2012 Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala MIKÄ ON TAITOSALKKU? 1/2 Taitosalkku on 6 op:n opintokokonaisuus, joka on osa liiketoimintaosaamisen perusteita

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Opetus toteutetaan vuonna 2016 Riihimäellä yhteistyössä Riihimäen kansalaisopiston kanssa. Ajankohta Kevät 2016 - Syksy 2016 Opiskelijan tulee omata riittävät

Lisätiedot

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta.

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta. Teologian tutkinnon rakenne ja ohjeellinen suoritusjärjestys suuntautumisvaihtoehdoittain Avoimen yliopiston kautta tutkintotavoitteisesti opiskeleville Turkoosilla värillä merkityt opintojaksot on mahdollista

Lisätiedot

Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma

Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma tarjoaa valmiuksia toimia monipuolisissa viestintäalan tehtävissä yrityksissä, järjestöissä ja julkisissa organisaatioissa.

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207.

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207. Saamelainen kulttuuri 25.5.09 SYKSYN 2009 OHJELMA I periodi 24. 8. 16. 10. ja II periodi 26. 10. 18.12.2009 Viikolla 43 eli 19.- 23.10.2009 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT 683371P Johdatus saamelaiseen kulttuuriin

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Kevään 2013 alustava opetusohjelma

Kevään 2013 alustava opetusohjelma Kevään 2013 alustava opetusohjelma * Viikolla 10 ei ole opetusta * Muutokset ja täydennykset ovat mahdollisia niistä tiedotetaan oppiaineen internet-sivuilla. ******************************************************************************

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM MEDIAN LAITOS 1 (5) Valokuvataide 27.6.2013 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM Valokuvataiteen koulutusohjelman (TaM 120 op) tutkinnon rakenne 2013 2014 ja opintojen suositeltu suorittamisjärjestys

Lisätiedot

TUTUSTU HOPS- LOMAKKEEN ERI LEHTIIN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÖÄ!!!

TUTUSTU HOPS- LOMAKKEEN ERI LEHTIIN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÖÄ!!! Sosiaalityön HOPS-lomake 2014, ohjeet, sivu 1 TURUN YLIOPISTO Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö OHJEITA HOPS KESKUSTELUUN TULEVALLE Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tavoitteena on tukea pääaineopiskelijaa

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

LÄÄKETIETEEN TUTKIJALINJAN OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUONNA

LÄÄKETIETEEN TUTKIJALINJAN OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUONNA 1 LÄÄKETIETEEN TUTKIJALINJAN OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2013-2014 Sisältää Lääketieteen tutkijalinjan järjestämät opintojaksot. Näiden lisäksi suositellaan mm. seuraavia kursseja/opintojaksoja: - Tutkimuksen

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2016 2017 Anarâškielâ máttááttâs 2016 2017 Syksy 2016 / Čohčâ 2016 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

Nykysuomi vieraana kielenä

Nykysuomi vieraana kielenä Nykysuomi vieraana kielenä Pääaine nykysuomi vieraana kielenä Suomi vieraana kielenä -pääaineopinnot on suunniteltu ulkomaalaisille opiskelijoille. Opinnoissa painotetaan kielen rakennetta ja sen päävariaatioiden

Lisätiedot

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava 29.8.2012 29.8.2012 Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1 2op) Pakollinen opintojakso kandidaatintutkinnossa

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Ulla Laakkonen

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Ulla Laakkonen Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot 24.8.2016 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen Luennon sisältö Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) tutkinnot

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9. Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2005-2006 Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.2006 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen

Lisätiedot

Tietotekniikan kandidaattiseminaari

Tietotekniikan kandidaattiseminaari Tietotekniikan kandidaattiseminaari Luento 1 14.9.2011 1 Luennon sisältö Seminaarin tavoitteet Seminaarin suoritus (tehtävät) Kandidaatintutkielman aiheen valinta Seminaarin aikataulu 2 2011 Timo Männikkö

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus 30 opintopistettä Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan 21.6.2013 áššis 72/13 1. OPPIAINEEN YLEISET TIEDOT... 3 1.1. OPPIAINEEN

Lisätiedot

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne LT /FT tutkinto Tutkinnon rakenne Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: lääketieteen tohtori (LT) filosofian tohtori (FT) ja filosofian lisensiaatti (FL) (lääketieteellisen

Lisätiedot

FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJOILLE,

FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJOILLE, FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJOILLE, 80 op FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE, 60 op Tavoitteet: Itsenäinen perehtyminen foneettiseen tutkimukseen Edellytykset: Esitiedot:

Lisätiedot

Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot

Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot Viestinnän ammateissa tarvitaan kykyä ymmärtää eri alojen asiantuntijoita. Paitsi että monet alat ovat sisällöllisesti ja kielellisesti erikoistuneita, niiden

Lisätiedot

Suomen kirjallisuus laajana sivuaineena järjestetään opiskelijoille, joiden pääaine on nykysuomi ja jotka suuntautuvat äidinkielen opetukseen.

Suomen kirjallisuus laajana sivuaineena järjestetään opiskelijoille, joiden pääaine on nykysuomi ja jotka suuntautuvat äidinkielen opetukseen. Nykysuomen opinnot Nykysuomi pääaineena Suomen opinnot äidinkielenä keskittyvät nykysuomen rakenteeseen, käyttöön ja huoltoon. Erityisenä painopistealueena on perehtyminen suomen ammattikielten erikoispiirteisiin.

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE HOOEEE KOULUUS HOOEEE UKOJE YLESRKEE Hoitotieteen lähtökohdat Hoitotieteen teoria Hoitotieteellinen tutkimus YHESE OPO 38 op (amk-tutkinnon perusteella korvautuu yht. 3, opistoasteen tutkinnon perusteella

Lisätiedot

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola.

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola. Saamelainen kulttuuri SYKSYN 2011 OHJELMA I periodi 22.8. 21.10. ja II periodi 31.10. 16.12.2011 Viikolla 43 eli 24. 28.10.2011 ja 5.12.ei ole luentoja. 1 Uusien opiskelijoiden ja henkilökunnan tapaaminen

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon rakenne

Kandidaatin tutkinnon rakenne Kandidaatin tutkinnon rakenne ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS 2012 2016 KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE 180 op op eo ped A I A II AIII Viestintä- ja orientoivat opinnot 20 Vo 1 Orientoituminen yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko ( ) asti)

Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko ( ) asti) Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko 1.8.2014 (14..2014) 2011-2014 (voimassa op 2014-2017 (voimassa op Huom. 31.7.2014 asti) 1.8.2014 alkaen) Perusopinnot (73018) 2 Perusopinnot 2 Mikäli kokonaisuuden

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

KIELITIETEEN ELEKTRONINEN SANAST0: Hankkeen esittelyä. Sirpa Leppänen Jyväskylän yliopisto Kielten laitos/ englanti

KIELITIETEEN ELEKTRONINEN SANAST0: Hankkeen esittelyä. Sirpa Leppänen Jyväskylän yliopisto Kielten laitos/ englanti KIELITIETEEN ELEKTRONINEN SANAST0: Hankkeen esittelyä Sirpa Leppänen Jyväskylän yliopisto Kielten laitos/ englanti sleppane@cc.jyu.fi Sanastohankkeen taustavoimat Kielten laitos Soveltavan kielentutkimuksen

Lisätiedot