Viestintätieteiden opinnot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintätieteiden opinnot"

Transkriptio

1 167 Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot antavat teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia viestintä- ja mediaalan tehtäviin. Opinnot rakentuvat soveltavan kielitieteen, mediatutkimuksen ja multimediaviestinnän tutkimuksen ympärille. Opetuksessa painotetaan humanistista näkemystä, mutta samalla annetaan opiskelijoille tietotekniset valmiudet. Laitoksella on kaksi viestintätieteiden linjaa: 1) viestintätieteet ja 2) tietotekniikan laitoksen kanssa yhteistyössä toteutettava Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma (Giga). Linja valitaan jo hakuvaiheessa. Viestintätieteiden opiskelijat voivat kandidaatintutkinnossa suunnata tutkintoaan sivuainevalinnoilla ja maisterintutkinnossa myös pääaineen sisällä vaihtoehtoisten kurssien kautta. Kandidaatintutkintoon sisältyy vähintään yksi suppea sivuaine. Tutkintoon voi kuitenkin sisällyttää myös kaksi suppeaa tai yhden laajan sivuaineen. Maisterin tutkintoon sisältyy vapaavalintaisia opintoja, jotka myös voivat mielellään olla sivuainekokonaisuuksia. Kielitaidon vahvistamiseksi suositellaan sivuaineeksi kielten opintoja sekä vaihto-opiskelua ulkomaisissa yliopistoissa. Sivuaineen (esim. markkinointi, viestintäjuridiikka) voi valita myös Vaasan yliopiston muista tiedekunnista tai muista yliopistoista (ks. JOO-opinnot). Viestintätieteiden laitos tarjoaa Terminologiaopin ja teknisen viestinnän sivuaineopinnot, jotka viestintätieteilijä voi ottaa joko sivuaineeksi tai sisällyttää vapaavalintaisiin opintoihin. Viestintätieteiden laitos on mukana valtakunnallisessa viestintätieteiden yliopistoverkostossa (http://www.uta.fi/viesverk/), Kieliteknologian opetuksen verkostossa (http://www.ling. helsinki. fi/kit/) ja Semiotiikan verkostoyliopistossa (http: //www.semiotics.fi/). Verkostot järjestävät kursseja, joista opiskelija voi suorittaa yksittäisiä kursseja tai laajempia kokonaisuuksia etäopintoina. Kurssien sisällyttämisestä tutkintoon sovitaan kurssikohtaisesti. Viestintätieteiden laitos tarjoaa seuraavat sivuainekokonaisuudet: viestintätieteiden suppea sivuaine (25 op) viestintätieteiden laaja sivuaine (60 op) terminologiaopin ja teknisen viestinnän sivuaine (25 op) viestintätieteet markkinoinnin pääaineopiskelijoille (26 op) Viestintätieteiden suppea sivuaine koostuu viestintätieteiden perusopinnoista (25 op). Laaja sivuaine koostuu perus- ja aineopinnoista ( op). Kandidaatintutkielmaseminaaria ei sivuaineessa suoriteta. Sivuaineeseen kuuluu kursseja, joiden osallistujamäärä on rajattu. Siksi sivuaineopiskelijaksi aikovien tulee joka vuosi täyttää sivuaineen opintosuunnitelma ja palauttaa se kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä viestintätieteiden laitokselle. Useimmille kursseille ilmoittaudutaan wwwlomakkeella syyslukukauden alussa ennen varsinaisen opetuksen alkua. Syksyn ilmoittautuminen koskee koko lukuvuoden kursseja lukuun ottamatta niitä, joiden aikataulu ei vielä syyslukukauden alkaessa ole selvillä. Näille kursseille järjestetään erillinen ilmoittautuminen syyslukukauden lopussa. Kursseille hyväksyttyjen tulee vastaanottaa kurssipaikkansa ensimmäisellä luentokerralla tai ilmoittaa opettajalle, ellei pääse osallistumaan kyseiselle luentokerralle. Muuten opiskelija menettää paikkansa kurssilla. Jos opiskelija on päässyt kurssille, mutta ei aio suorittaa sitä, tulee osallistuminen perua kurssin opettajalle hyvissä ajoin ennen kurssin alkua.

2 168 Viestintätieteiden opinnot Lisätietoja viestintätieteiden laitoksesta, opinnoista ja ilmoittautumisesta löydät laitoksen www-sivuilta osoitteesta viestintatieteet/. VIES2010 VIES2011 Multimediaviestinnän kirjallisuuskurssi, 3 op Tutkimusmenetelmät I, 3 op PERUSOPINNOT 25 op Soveltava kielitiede VIES1001 Erikoisalaviestinnän perusteet, 3 op VIES1002 Kirjoittamisen teoria ja käytäntö, 3 op VIES1003 Terminologisen tutkimuksen perusteet, 3 op Mediatutkimus VIES1004 Mediatutkimuksen ja journalistiikan peruskurssi, 5 op VIES1005 Semiotiikka ja mediat, 3 op Multimediaviestintä VIES1006 Introduction to Multimedia and Hypertext, 3 op VIES1007 Johdatus julkaisemiseen, 5 op tai VIES1008 Johdatus www-julkaisemiseen, 5 op AINEOPINNOT 45 op Soveltava kielitiede VIES2001 Käsiteanalyysi, 3 op VIES2002 Teksti ja diskurssi -luennot, 3 op VIES2003 Teksti ja diskurssi -harjoitukset, 3 op VIES2004 Kuva-analyysin harjoituskurssi, 3 op tai VIES2005 Elävän kuvan analyysi, 3 op Mediatutkimus VIES2006 Mediateoria, 5 op VIES2007 Medioiden historia ja nykykehitys, 3 op VIES2008 Media-analyysin harjoituskurssi, 3 op VIES2100 Kandidaatin tutkielma, 10 op Vapaavalintaiset VIES2031 Journalistinen työprosessi, 3 op VIES2032 Tieteen popularisointi, 3 op VIES2033 Johdatus www-mainontaan, 3 op VIES2034 Radion ohjelmatyö, 3 op VIES2035 Kognitiotiede, 3 op VIES2036 Verkkotutorointi, 3 op TERM2015 Terminologisen tiedonhaun menetelmät, 3 op OIK174 Mediaoikeus, 6 op VIES2090 Työharjoittelu, 5 op MAISTERIOPINNOT SYVENTÄVÄT OPINNOT 80 op Syventämisjakso I (yhteensä 14 op seuraavista) VIES3001 Retoriikka ja argumentaatio, 3 op VIES3002 Teksti ja merkitys, 4 op VIES3003 Mediatutkimuksen syventämisjakso, 7 op VIES3004 Hypermediatuotanto, 7 op Kollokvio, 3 op VIES3005 Soveltavan kielitieteen kollokvio tai VIES3006 Mediatutkimuksen kollokvio tai VIES3007 Multimediaviestinnän kollokvio Syventämisjakso II (yhteensä 10 op seuraavista) VIES3008 Erikoisalaviestinnän syventämisjakso, 5 op VIES3009 Mediatutkimuksen klassikot, 5 op VIES3010 Multimediaviestinnän syventämisjakso, 5 op Multimediaviestintä VIES2009 Multimedian viestintäsovellukset, 6 op VIES3011 VIES3012 Tutkimusmenetelmät II, 3 op Seminaari, 10 op

3 169 Tutkielma ja tutkielmaseminaari, 40 op VIES3099 Alku- ja väliraportti, 10 op VIES3100 Pro gradu -tutkielma, 30 op Opintojaksokuvaukset Pakollisuus: P =Pakollinen opintojakso VE = Vaihtoehtoinen opintojakso VV= Vapaavalintainen opintojakso PERUSOPINNOT ERIKOISALAVIESTINNÄN PERUSTEET (ent. VIE.107 Erikoisalaviestinnän perusteet Introduction to LSP Communication Koodi: VIES1001 Ajoitus: 1. vsk syksy Tavoite: Johdattaa pohtimaan kielen merkitystä erikoisalojen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. Tutustuttaa erikoisalojen kielentutkimuksen menetelmiin ja antaa yleiskuva erikoisalan kielimuotojen moninaisuudesta. Sisältö: Luentoja erikoiskielten ja yleiskielen välisestä vuorovaikutuksesta, erikoisalaviestinnän ominaispiirteistä ja onnistumisen edellytyksistä sekä erikoiskielten tutkimuksen menetelmistä. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustyö. Gotti: Specialized discourse. Linguistic Features and Changing Conventions s , tai Laurén & Nordman: Från kunskapens frukt till Babels torn. 1987, www-versio osoitteessa: vanha/ov/frukt/. Vastuuopettaja: Lehtori Sari Itävuori-Rinne Pakollisuus: P viestintätieteet, P multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma (pääaine viestintätieteet), VE terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena. KIRJOITTAMISEN TEORIA JA KÄYTÄNTÖ (ent. VIE.116 Kirjoittamisen teoria ja käytäntö Writing Theory and Practice Koodi: VIES1002 Tavoite: Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija kirjoittamisen teoreettisiin ja käytännöllisiin lähtökohtiin. Sisältö: Kurssi antaa perustiedot kirjoittamista kuvaavista teorioista ja tutkimusmenetelmistä sekä niiden soveltamisesta käytäntöön. Opetus: Luennot ja harjoitukset 20 tuntia. Suoritustapa: Essee ja hyväksytyt harjoitukset. Artikkeleita opettajan ohjeiden mukaan. Vastuuopettaja: Professori Merja Koskela Lisätiedot: Sivuaineopiskelijoille on oma ryhmänsä. TERMINOLOGISEN TUTKIMUKSEN PERUSTEET (ent. VIE.108 Terminologisen tutkimuksen perusteet Introduction to the Science of Terminology Koodi: VIES1003 Tavoite: Tutustuttaa terminologiaopin tarjoamiin mahdollisuuksiin ratkaista erikoisalojen viestintään ja sisällöntuotantoon liittyviä kielellisiä ja käsitteellisiä ongelmia. Johdattaa pohtimaan terminologisen tutkimuksen monitieteisyyttä sekä antaa yleiskuvan alan yhteyksistä muihin tieteenaloihin, erityisesti yleiseen kielentutkimukseen. Sisältö: Luentoja terminologisen tutkimuksen teoriasta, kehityksestä, peruskäsitteistä, menetelmistä ja niiden soveltamisesta erikoisalojen käsitteiden, tiedonrakenteiden ja termistön tut-

4 170 Viestintätieteiden opinnot kimukseen. Harjoituksia terminologisten tutkimusmenetelmien käytöstä erikoisalojen kielten tutkimuksessa. Opetus: Luennot 24 tuntia. Suoritustapa: Kirjallinen tentti ja harjoitustyö tai pienoissanasto opettajan ohjeiden mukaan. 1. Haarala: Sanastotyön opas Arntz & Picht: Einführung in die Terminologiearbeit tai Arntz & Picht: Einführung in die übersetzungsbezogene Terminologiearbeit tai Picht & Draskau: Terminology: An Introduction Muuta materiaalia opettajan ohjeiden mukaan. Vastuuopettaja: Yliassistentti Anita Nuopponen Pakollisuus: P viestintätieteet, P multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma, P terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena. MEDIATUTKIMUKSEN JA JOURNALISTIIKAN PERUSKURSSI (ent. VIE.118 Mediatutkimuksen peruskurssi 3 ov, VIE.114 Johdatus viestintään ja journalismiin Introductory Course in Media and Journalism Studies Laajuus: 5 op / 3 ov Koodi: VIES1004 Ajoitus: 1. vsk syksy Tavoite: Perehtyminen mediatutkimuksen ja journalistiikan alkeisiin. Sisältö: Kokonaiskuvan antaminen mediatutkimuksen ja journalistiikan peruskäsitteistä, suuntauksista, keskeisistä teorioista ja historiasta. Suoritustapa: Tentti. 1. Bacon: Audiovisuaalisen kerronnan teoria Kunelius: Viestinnän vallassa tai uudempi. Vastuuopettaja: Professori Tarmo Malmberg SEMIOTIIKKA JA MEDIAT (ent. VIE.117 Semiotiikan perusteet Semiotics and Media Koodi: VIES1005 Tavoite: Perehtyminen semiotiikan, erityisesti mediasemiotiikan alkeisiin. Sisältö: Johdatus semiotiikan peruskäsitteisiin, historiaan, tärkeimpiin koulukuntiin ja menetelmiin sekä medioiden tarkasteluun niiden avulla. Suoritustapa: Tentti. Veivo & Huttunen: Semiotiikka Vastuuopettaja: Professori Tarmo Malmberg INTRODUCTION TO MULTIMEDIA AND HYPERTEXT (ent. VIE.111 Johdatus multimediaan ja hypertekstiin) Johdatus multimediaan ja hypertekstiin Koodi: VIES1006 Edeltävät opinnot: Tietojenkäsittely. Tavoite: Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot multimedian ja hypertekstin historiasta sekä nykyisistä sovellusalueista. Sisältö: Tarkastellaan teoreettisesti viestinnällisestä näkökulmasta multimedian, hypertekstin ja hypermedian käsitteitä ja historiaa sekä käsitteiden pohjalta rakentuvia sovelluksia, kuten tietoverkkoja.

5 171 Suoritustapa: Tentti Opettajan ohjeiden mukaan: 1. Turkle: Life on the Screen Bolter: Writing space. Computers, hypertext and the remediation of print tai uudempi. 3. Artikkeleita opettajan ohjeiden mukaan Vastuuopettaja: Multimediaviestinnän lehtori Pakollisuus: P viestintätieteet, P multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma, P terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena. Lisätiedot: Kurssi luennoidaan englanniksi. JOHDATUS JULKAISEMISEEN (ent. VIE.120.A Digitaalinen kuvankäsittely 1 ov, VIE.121 Graafinen suunnittelu 1 ov, VIE.122 Taittamisen perusteet 1 ov) Introduction to Publishing Laajuus: 5 op / 3 ov Koodi: VIES1007 Tavoite: Kurssi antaa valmiudet suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti erilaisia painotuotteita kurssilla käytettävillä ohjelmilla. Sisältö: Luentoja graafisen suunnittelun perusteista (typografia, sommittelu, värien ja kuvien käyttö ym.) sekä julkaisun suunnittelusta. Käytännön harjoituksia ja harjoitustyö opettajan ohjeiden mukaan. Opetus: Luennot ja harjoitukset 50 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja harjoitustyö Opettajan ohjeiden mukaan Vastuuopettaja: Multimediaviestinnän lehtori Pakollisuus: VE viestintätieteet, VE multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma. Lisätiedot: Vaihtoehtoinen Johdatus www-julkaisemiseen -kurssin kanssa. JOHDATUS WWW-JULKAISEMISEEN (ent. VIE.120.A Digitaalinen kuvankäsittely 1 ov, VIE.121 Graafinen suunnittelu 1 ov, VIE.123 Verkkojulkaisemisen perusteet 1 ov) Introduction to WWW-Publishing Laajuus: 5 op / 3 ov Koodi: VIES1008 Tavoite: Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot www-julkaisemisesta. Sisältö: Luentoja ja harjoituksia www-sivujen suunnittelusta (sommittelu, mediaelementtien muokkaus sähköisiin medioihin sopivaksi ja käyttö www-ympäristössä). Käytännön harjoituksia ja harjoitustyö opettajan ohjeiden mukaan. Opetus: Luennot ja harjoitukset 50 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja harjoitustyö Opettajan ohjeiden mukaan. Vastuuopettaja: Multimediaviestinnän lehtori Pakollisuus: VE viestintätieteet, VE multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma. Lisätiedot: Vaihtoehtoinen Johdatus julkaisemiseen -kurssin kanssa. AINEOPINNOT KÄSITEANALYYSI (ent. TER.112 Käsiteanalyysi Concept Analysis Koodi: VIES2001 Ajoitus: 2. vsk syksy Edeltävät opinnot: Terminologisen tutkimuksen perusteet Tavoite: Erilaisissa käsitteellistä selvyyttä vaativissa työtehtävissä (esim. tekninen kirjoittaminen, sisällöntuotanto, tieteellinen kirjoittaminen, tietojärjestelmien suunnittelu, kääntäminen, tulkkaus, termityö, opettaminen jne.) tarvittavien käsiteanalyysitaitojen harjaannuttaminen.

6 172 Viestintätieteiden opinnot Sisältö: Luentoja ja harjoituksia erikoisalojen tietorakenteiden hahmottamisesta käyttäen apuna käsitteitä, käsitepiirteitä, erilaisia käsitesuhdeja käsitejärjestelmätyyppejä sekä niiden esittämistä visuaalisesti. Menetelmien soveltaminen käytäntöön itse valitulla erikoisalalla. Suoritustapa: Oppimispäiväkirja, hyväksytyt harjoitukset ja kotitehtävät sekä aktiivinen läsnäolo 1. Nuopponen: Begreppssystem för terminologisk analys (Opettajan ohjeiden mukaan). 2. Materiaalia opettajan ohjeiden mukaan. 3. Terminfo-lehti (opettajan ohjeiden mukaan). Vastuuopettaja: Yliassistentti Anita Nuopponen Pakollisuus: P viestintätieteet, P multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma, P terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena. TEKSTI JA DISKURSSI -LUENNOT (ent. VIE.109 Teksti ja diskurssi -luennot Text and Discourse Analysis Theory Koodi: VIES2002 Ajoitus: 2. vsk kevät Tavoite: Tutustuttaa tekstin ja diskurssin tutkimuksen taustaoletuksiin ja menetelmällisiin lähtökohtiin viestinnän tutkimuksen näkökulmasta. Sisältö: Luentoja teksti- ja diskurssilingvistiikan sekä pragmatiikan menetelmistä ja niiden käytöstä kirjoitetun ja puhutun tekstin analysoimisessa ja tuottamisessa. Suoritustapa: Kirjallinen tentti. Opettajan ohjeiden mukaan seuraavista: 1. Sajavaara & Piirainen-Marsh (toim.): Kieli, diskurssi ja yhteisö Leiwo, Luukka & Nikula: Pragmatiikan ja retoriikan perusteita Sajavaara & Piirainen-Marsh: Näkökulmia soveltavaan kielentutkimukseen Vastuuopettaja: Professori Merja Koskela TEKSTI JA DISKURSSI -HARJOITUKSET (ent. VIE.110 Teksti ja diskurssi -harjoitukset Text and Discourse Analysis Practice Koodi: VIES2003 Ajoitus: 2. vsk kevät Tavoite: Perehdyttää erilaisten tekstin ja diskurssin tutkimuksen menetelmien käyttöön ja soveltamiseen, erityisesti mediadiskurssiin. Sisältö: Tutustumista muun muassa tekstilingvistiikan, keskusteluntutkimuksen ja kriittisen media-analyysin lähestymistapoihin. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja harjoitustöiden suorittaminen. Opettajan ohjeiden mukaan. Vastuuopettaja: Professori Merja Koskela KUVA-ANALYYSIN HARJOITUS- KURSSI (ent. VIE.207 Kuva-analyysin harjoituskurssi 2 ov) Analysing Images Koodi: VIES2004 Ajoitus: 3. vsk kevät Tavoite: Perehtyä kuvan kielioppiin ja sen osatekijöihin, kuva-analyysin menetelmiin ja kuvan käyttöön mediassa. Sisältö: Erilaisten kuva-analyysimallien soveltamista erityisesti mainos- ja lehtikuvien analysointiin. Opetus: Verkkokurssi.

7 173 Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja oppimispäiväkirja. 1. Järvi & Koskela: Kuvia analysoimaan Van Leeuwen & Jewitt (toim.): Handbook of Visual Analysis tai Rose: Visual Methodologies Kirjallisuutta opettajan ohjeiden mukaan. Vastuuopettaja: Tuntiopettaja Outi Järvi Lisätiedot: Vaihtoehtoinen Elävän kuvan analyysi -kurssin kanssa. ELÄVÄN KUVAN ANALYYSI (ent. VIE.217 Elävän kuvan analyysi Analysing Moving Images Koodi: VIES2005 Ajoitus: 3. vsk kevät Tavoite: Perehtyminen elävän kuvan analyysin teoriaan ja käytäntöön. Sisältö: Luentoja ja harjoituksia elokuvan, television tai videon analyysin teoreettisista perusteista ja teorian soveltamista käytäntöön harjoitusten kautta. Opetus: Luennot ja harjoitukset 15 tuntia. Suoritustapa: Harjoitustöiden laatiminen. Opettajan ohjeiden mukaan. Lisätiedot: Vaihtoehtoinen Kuva-analyysin harjoituskurssin kanssa. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan. MEDIATEORIA (ent. VIE.203 Mediateoria ja -historia 3 ov, osittain) Media Theory Laajuus: 5 op / 3 ov Koodi: VIES2006 Ajoitus: 3. vsk syksy Edeltävät opinnot: Mediatutkimuksen ja journalistiikan peruskurssi. Tavoite: Perehtyminen mediateoreettiseen ajatteluun. Sisältö: Mediateorian humanististen ja yhteiskuntatieteellisten nykyvaihtoehtojen esittely. Suoritustapa: Tentti tai kotitentti. Gripsrud: Mediakultur mediasamhälle tai englanniksi Understanding Media Culture Vastuuopettaja: Professori Tarmo Malmberg MEDIOIDEN HISTORIA JA NYKYKEHITYS (ent. VIE.203 Mediateoria ja -historia 3 ov, osittain) Media in History and Today Koodi: VIES2007 Ajoitus: 2. vsk syksy Edeltävät opinnot: Mediatutkimuksen ja journalistiikan peruskurssi. Tavoite: Perehtyminen historialliseen ajatteluun mediatutkimuksen näkökulmasta. Sisältö: Yleiskuvan antaminen mediahistoriasta ja mediakehityksen nykytrendien tarkastelu sen valossa. Suoritustapa: Tentti tai essee. Gorman & McLean: Media and Society in the Twentieth Century Vastuuopettaja: Professori Tarmo Malmberg MEDIA-ANALYYSIN HARJOITUS- KURSSI (ent. VIE.119 Media-analyysin harjoituskurssi 2 ov) Practice Course in Media Analysis Koodi: VIES2008

8 174 Viestintätieteiden opinnot Ajoitus: 2. vsk kevät Tavoite: Perehtyminen eri medioiden, lajityyppien ja tekstilajien analyysitapoihin. Sisältö: Media-analyysitapojen esittely ja harjoittelu käytännössä. Opetus: Luennot ja harjoitukset 20 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja harjoitustyö. Berger: Media Analysis Techniques Vastuuopettaja: Professori Tarmo Malmberg MULTIMEDIAN VIESTINTÄ- SOVELLUKSET Communication Applications of Multimedia Laajuus: 6 op / 3 ov Koodi: VIES2009 Ajoitus: 2. vsk kevät Edeltävät opinnot: Tietojenkäsittely. Tavoite: Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet tuottaa ja muokata itsenäisesti digitaalista kuvaa, ääntä sekä videokuvaa eri käyttötarkoituksiin. Lisäksi kurssi antaa opiskelijalle valmiudet yhdistää erilaisia digitaalisia mediaelementtejä (kuva, ääni, video) yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Sisältö: Kurssi yhdistää digitaalisen materiaalin tuottamiseen ja muokkaamiseen liittyvän teorian ja käytännön kurssilla käytettävillä ohjelmistoilla tehtävien harjoitusten avulla. Kurssin teoriaosuudessa perehdytään digitaalisen kuvan, äänen ja videokuvan teknisiin ominaisuuksiin sekä käyttötarkoituksen että tuottamisen näkökulmasta. Kurssin harjoituksissa perehdytään eri mediaelementtien (kuva, ääni, video) muokkaamiseen käytettävien ohjelmistojen tärkeimpiin ominaisuuksiin. Opetus: Luennot ja harjoitukset 40 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen, hyväksytyt harjoitukset ja harjoitustyö opettajan ohjeiden mukaan. Opettajan ohjeiden mukaan. Vastuuopettaja: Multimediaviestinnän lehtori Pakollisuus: P viestintätieteet, VE multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma. MULTIMEDIAVIESTINNÄN KIRJALLISUUSKURSSI (ent. VIE.314 Multimediaviestinnän kirjallisuuskurssi Literary Course in Multimedia Communication Koodi: VIES2010 Ajoitus: 2. vsk syksy Edeltävät opinnot: Introduction to Multimedia and Hypertext Tavoite: Perehdyttää multimediaviestinnän, erityisesti verkkoviestinnän keskeisiin ilmiöihin joukkoviestinnän ja soveltavan kielitieteen näkökulmista. Sisältö: Opettajan antamaan kirjallisuuteen perehtyminen ja itsenäinen työskentely. Opetus: Kirjallisuuskurssi. Suoritustapa: Tentti. 1. Aitchison & Lewis (toim.): New Media Language Crystal: Language and the Internet Pakollisuus: P viestintätieteet, P multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma. TUTKIMUSMENETELMÄT I (ent. VIE.218 Tutkimusmenetelmät I Research Methods I Koodi: VIES2011 Ajoitus: 3. vsk syksy Edeltävät opinnot: Perusopinnot Tavoite: Perehdyttää tieteellisen tutkimuksen tieteenfilosofisiin ja metodologisiin lähtökohtiin. Perehdyttää tutkimusprosessiin ja tieteellisen kirjoittamisen käytäntöihin.

9 175 Sisältö: Luentoja tieteellisen tutkimuksen luonteesta, metodologisista ja metodisista lähestymistavoista. Pohditaan perus- ja aineopintojen tarjoamaa teoreettista perustaa ja menetelmällisiä lähtökohtia oman tutkimuksen näkökulmasta. Opetus: Luennot ja harjoitukset 20 tuntia. Suoritustapa: Kandidaatintutkielman tutkimussuunnitelma ja henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opettajan ohjeiden mukaan seuraavista: 1. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara: Tutki ja kirjoita tai uudempi. 2. Tuomi & Sarajärvi: Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi Pakollisuus: P viestintätieteet, P multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma (pääaine viestintätieteet). KANDIDAATIN TUTKIELMA (ent. VIE.219 Proseminaari 4 ov) B.A. Thesis Laajuus: 10 op / 5 ov Koodi: VIES2100 Ajoitus: 3. vsk Edeltävät opinnot: Osallistuminen kirjaston tiedonhakukoulutukseen (Tiedonhaku ja informaationlukutaito II). Todistus koulutuksen suorittamisesta esitettävä kurssin aikana. Tavoite: Perehtyminen tieteelliseen tutkimukseen, argumentointiin ja kirjoittamiseen sekä tieteelliseen tiedonhankintaan. Sisältö: Opiskelija esittää rajatun tutkimusongelman ja käsittelee sitä aiempaa tieteellistä tietoa soveltaen. Kandidaatin tutkielma laaditaan alan tieteellisiä periaatteita noudattaen. Opetus: Seminaari-istunnot (ja metodiopinnot) tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen seminaari-istuntoihin ja hyväksytty kandidaatin tutkielma (n. 20 sivua). Opettajan ohjeen mukaan. Pakollisuus: P viestintätieteet, P multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma (pääaine viestintätieteet). Lisätiedot: Kandidaatin tutkielman lisäksi suoritetaan kypsyysnäyte (ks. s. 10). Mikäli opiskelija on kirjoittanut proseminaarin, on opiskelijan otettava yhteyttä oppiaineen nykyiseen vasuuhenkilöön selvittääkseen proseminaarin mahdollisen täydentämisen kandidaatin tutkielmaksi. KYPSYYSNÄYTE B.A. Essay Exam Laajuus: 0 op / 0 ov Koodi: KNÄY2001 Katso s. 10 JOURNALISTINEN TYÖPROSESSI (ent. VIE Journalistinen työprosessi The Journalistic Work Process Koodi: VIES2031 Ajoitus: vsk Tavoite: Perehdyttää journalistisen työprosessin eri vaiheisiin, erityisesti uutistuotantoon, lehtikieleen ja eri tietolähteiden käyttöön. Sisältö: Laaditaan ja arvioidaan erityyppisiä lehtijuttuja, pohditaan lähteiden käyttöä ja journalistista vastuuta. Opetus: Luennot ja harjoitukset 20 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen sekä harjoitustöiden suorittaminen. Artikkeleita opettajan ohjeiden mukaan. Pakollisuus: VV viestintätieteet. Lisätiedot: Järjestetään mahdollisuuksien mukaan. TIETEEN POPULARISOINTI (ent. VIE.204 Tieteen popularisointi Popularization of Science

10 176 Viestintätieteiden opinnot Koodi: VIES2032 Ajoitus: 3. vsk kevät Tavoite: Perehdyttää tieteen popularisoinnin teoreettisiin perusteisiin, edellytyksiin, tavoitteisiin ja keinoihin. Sisältö: Luentoja tieteen luonteesta sekä eri alojen tutkimustulosten popularisointiin liittyvistä sisällöllisisiä, kielellisisiä ja havainnollistamiseen liittyviä valintoja ohjaavista periaatteista. Opetus: Luennot ja harjoitukset 15 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja oppimispäiväkirja. Opettajan ohjeiden mukaan. Vastuuopettaja: Professori Merja Koskela Pakollisuus: VV viestintätieteet. Lisätiedot: Järjestetään mahdollisuuksien mukaan. JOHDATUS WWW-MAINONTAAN (ent. VIE.221 Multimedia ja mainonta 1 ov) Introduction to WWW-Advertising Koodi: VIES2033 Ajoitus: 3. vsk Edeltävät opinnot: Perusopinnot Tavoite: Kurssin tavoitteena on antaa perusnäkemys www-mainonnasta ja www:stä mainosmediana. Sisältö: Luentoja ja harjoituksia www-mainonnan suunnittelusta. Kurssilla suunnitellaan olemassa olevalle tai kuvitteelliselle yritykselle tai yhteisölle toteuttamista vaille valmis mainoskampanja, jossa tärkeimpänä mediana on www. Opetus: Luennot ja harjoitukset 20 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja harjoitustyö Opettajan ohjeiden mukaan Vastuuopettaja: Multimediaviestinnän lehtori Pakollisuus: VV viestintätieteet. Lisätiedot: Järjestetään mahdollisuuksien mukaan. RADION OHJELMATYÖ (ent. VIE Radion ohjelmatyö Radio Programme Production Koodi: VIES2034 Ajoitus: vsk Tavoite: Tutustuminen radiotyöskentelyn perusteisiin. Sisältö: Teoreettista tietoa radiotyöskentelyn perusteista ja radiosta mediana. Tutustuminen käytännön radiotyöhön. Opetus: Luennot ja harjoitukset 20 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen sekä harjoitustyö. Kujala, Lahti & Tamminen: Radiotyön perusteet. Johdatus suoran lähetyksen tekemiseen Pakollisuus: VV viestintätieteet. Lisätiedot: Järjestetään mahdollisuuksien mukaan. KOGNITIOTIEDE (ent. VIE.305 Kognitiotiede Cognitive Science Koodi: VIES2035 Ajoitus: vsk Tavoite: Perehdyttää kognitiotieteeseen monitieteisenä tutkimusalueena, joka pyrkii kuvaamaan ja selittämään ihmisen tiedonkäsittelyä sekä yksilöllisellä että yhteisöllisellä tasolla ja toisaalta soveltamaan saatuja tietoja kehitettäessä tieto- ja viestintäteknologiaa. Sisältö: Alan historia ja monitieteiset lähtökohdat. Ihmisen kognitiiviset toiminnot ja niiden mallintaminen tietokoneelle. Ihmisten ja laitteiden interaktion sekä ihmisten keskeisen välineellisen viestinnän kognitiiviset ulottuvuudet. Kognitiivisen analyysin soveltaminen eri aloilla. Opetus: Verkkokurssi, esittelyluento 2 tuntia. Suoritustapa: Tentti ja verkkokeskustelu.

11 Verkkomateriaali ja siellä annettujen ohjeiden mukaan osia seuraavista: 2. Revonsuo, Lang & Aaltonen: Mieli ja aivot. Kognitiivinen neurotiede Aitchison: Words in the mind tai uudempi. 4. Saariluoma, Kamppinen & Hautamäki (toim.): Moderni kognitiotiede Clancey, Smollar & Stefik: Contemplating Minds Vastuuopettaja: Yliassistentti Anita Nuopponen Pakollisuus: VV viestintätieteet. Lisätiedot: Järjestetään mahdollisuuksien mukaan. VERKKOTUTOROINTI (ent. VIE.223 Verkkotutorointi Tutoring in Network Koodi: VIES2036 Ajoitus: vsk Tavoite: Antaa valmiudet verkkotutorina toimimiseen www-pohjaisessa oppimisympäristössä. Sisältö: Toimiminen tutorina verkon kautta järjestettävässä opetuksessa. Kurssiin sisältyy koulutusjakso sekä varsinainen tutorina toimiminen. Tutorin tehtäviin kuuluu antaa teknistä ja sisällöllistä tukea verkkokurssin opiskelijoille sekä toimia yhteyshenkilönä. Opetus: Opintojakson järjestää viestintätieteiden yliopistoverkosto, ks. Suoritustapa: Aktiivinen tutortoiminta ja kirjallinen raportti. Arviointi: Hyväksytty / hylätty Pakollisuus: VV viestintätieteet, VV multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma. Lisätiedot: Järjestettävistä verkkokursseista ja tutortarpeesta tiedotetaan erikseen. TERMINOLOGISEN TIEDONHAUN MENETELMÄT (ent. TER.119 Terminologisen tiedonhaun menetelmät Methods of Terminological Information Retrieval Koodi: TERM2015 Ajoitus: vsk Edeltävät opinnot: Terminologisen tutkimuksen perusteet ja kirjastonkäytön koulutus suotava. Tavoite: Perehdyttää tiedonhaun menetelmiin, joita tarvitaan etsittäessä terminologista tietoa eli erikoisalojen termejä, käsitteitä, määritelmiä ja erikielisiä vastineita sekä terminologista tutkimustietoa. Sisältö: Tehtävien ja verkkomateriaalien avulla tutustutaan tiedon hakuun painetuista, elektronisista ja muista lähteistä sekä löydetyn tiedon arviointiin. Jokainen kurssilainen tekee valitsemaltaan erikoisalalta tiedonlähteiden kartoituksen. Opetus: Verkkokurssi, alkutapaaminen 2 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluun, hyväksytyt harjoitukset ja lopputyö. Verkkoluennot Vastuuopettaja: Yliassistentti Anita Nuopponen Pakollisuus: VV viestintätieteet, VV multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma, P terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena. Lisätiedot: Suositellaan terminologisia tutkimusmenetelmiä tutkielmassaan käyttäville. MEDIAOIKEUS Media Law Laajuus: 6 op / 4 ov Koodi: OIK.174 Ajoitus: vsk Edeltävät opinnot: Informaatio- ja tietotekniikkaoikeuden ja immateriaalioikeuden opintojaksojen tiedot

12 178 Viestintätieteiden opinnot Tavoite: Kokonaiskuvan saaminen mediaoikeudesta ja sen keskeisistä kohdista. Sisältö: Antaa opiskelijalle kokonaiskuva mediaoikeudesta ja perehdyttää mediaoikeudellisiin ongelmiin ja vastuukysymyksiin. Pääpainona ovat mm. sananvapauteen, joukkoviestimien toimintaan liittyvän julkisen valvonnan sekä joukkoviestimien sijoittautumisoikeuteen ja vastuusuhteisiin liittyvät kysymykset. Suoritustapa: Tentti, jossa saa käyttää lakikirjaa. Vaihtoehtoinen tapa suorittaa kurssi on tehtävien suorittaminen WebCT-ympäristössä (esseet ja harjoitustyö WebCT:ssä). 1. Vuortama & Kerosuo: Viestinnän lait ja säännöt Sivut Vilkkonen & Piekkala: Viestintämarkkinalaki Sivut Ollila, Riitta: Sananvapaus Sivut Luennoitsijan/tentaattorin ilmoittamat Internetissä saatavissa olevat elektroniset julkaisut. Jos luentoja ei järjestetä, on tentittävä teos: Arolainen, Ervasti, Mörä, Paukku, Rosendahl & Tiilikka: Kenestä saa kertoa? Viestintäoikeuden vuosikirja 2004, Forum Iuris Pakollisuus: VV viestintätieteet. TYÖHARJOITTELU Practical Training Laajuus: 5 op / 3 ov Koodi: VIES2090 Ajoitus: Kandidaatin tutkinnossa työharjoittelua suositellaan aineopintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille, maisterin tutkinnossa työharjoittelua suositellaan syventävien opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille. Edeltävät opinnot: Perusopinnot Tavoite: Tutustuttaa opiskelija viestinnän alan tehtäviin ja kehittää opiskelijan valmiuksia soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja käytäntöön. Sisältö: Opetus: Suoritustapa: Työharjoittelun voi suorittaa kahdella tavalla: 1) Yhtäjaksoisena työskentelynä viestinnän alalla, jolloin opiskelija palauttaa työharjoittelun päätyttyä noin 5-sivuisen harjoitteluraportin, jossa hän kertoo harjoittelunsa tavoitteista ja työtehtävistä sekä pohtii, millä tavoin hän kykeni soveltamaan viestintätieteiden opinnoissa omaksumiaan tietoja ja taitoja käytäntöön. Täydet 5 opintopistettä on mahdollista saada kolmen kuukauden kokopäiväisestä harjoittelusta. 2) Portfoliona, johon opiskelija kokoaa opintojensa aikana tekemänsä viestinnän alan erilaiset työnäytteet, kuten lehtijutut, julkaisut, tiedotteet, www-sivustot jne. Portfolio edellyttää oman osaamisen ja kehittymisen itsearviointia. Työharjoittelun valvoja käy portfolion läpi yhdessä opiskelijan kanssa ja päättää portfoliosta annettavien opintopisteiden määrästä. Arviointi: Hyväksytty / hylätty Pakollisuus: VV viestintätieteet, VV multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma (pääaine viestintätieteet). Lisätiedot: Työharjoittelusta saa sekä kandidaatin tutkinnossa että maisterin tutkinnossa enintään 5 opintopistettä pää- ja sivuaineissa yhteensä. MAISTERIOPINNOT SYVENTÄVÄT OPINNOT RETORIIKKA JA ARGUMENTAATIO (ent. VIE.306 Retoriikka ja argumentaatio Rhetoric and Argumentation Koodi: VIES3001 Ajoitus: 1. vsk syksy Tavoite: Perehdyttää retoriikkaan tutkimuskohteena ja tutkimusmenetelmänä. Sisältö: Luentoja ja harjoituksia retoristen keinojen käytöstä ja analysoinnista vakuuttamaan pyrkivässä viestinnässä.

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelma

Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelma Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelma Filosofisen tiedekunnan ja teknillisen tiedekunnan yhteinen Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelma (120 op) yhdistää ainutlaatuisella tavalla viestintätieteiden,

Lisätiedot

Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisterikoulutusohjelma

Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisterikoulutusohjelma Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisterikoulutusohjelma Maisterikoulutusohjelma KEY antaa sinulle vahvat kielelliset ja kulttuuriset taidot, joita tarvitaan monikulttuurisessa työelämässä

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisterikoulutusohjelma

Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisterikoulutusohjelma Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisterikoulutusohjelma Maisterikoulutusohjelma KEY antaa sinulle vahvat kielelliset ja kulttuuriset taidot, joita tarvitaan monikulttuurisessa työelämässä

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

LASKENTATOIMI. Erikoistuminen

LASKENTATOIMI. Erikoistuminen LASKENTATOIMI Laskentatoimen tehtävänä on tuottaa taloudellista informaatiota yritysten päätöksenteon tueksi. Tampereen yliopistossa jaetaan kolmeen eri opetus- ja tutkimusalueeseen: kirjanpito ja tuloslaskenta,

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

MARKKINOINTI Marketing

MARKKINOINTI Marketing Markkinointi 173 MARKKINOINTI Marketing Markkinointi on avainasemassa yritysten ja julkisyhteisöjen toiminnassa sekä liiketaloustieteen opetuksessa. Markkinointi käsittelee asiakas- ja muiden sidosryhmäsuhteiden

Lisätiedot

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS Tervetuloa opiskelemaan folkloristiikkaa Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle! Tähän oppaaseen on koottu tietoa ja

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Kotitalousopettajan koulutus

Kotitalousopettajan koulutus KOTITALOUSOPETTAJAN KOULUTUS Kotitalousopettajan koulutus Kotitalousopettajan koulutuksessa voidaan suorittaa kasvatustieteen kandidaatin (120 ov) tai kasvatustieteen maisterin tutkinto (160 ov). Tutkinnon

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA

MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA Matematiikan opettajan linja Matematiikan linja Sovelletun matematiikan linja Matemaattisen tilastotieteen linja Matematiikan koulutusohjelma antaa yleiskuvan matematiikasta

Lisätiedot

21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS... 105 22. YHTEYSTIEDOT... 107 LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN

21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS... 105 22. YHTEYSTIEDOT... 107 LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS... 3 Porin KTM-koulutus, lukuvuoden 2004-2005 työskentelyajat... 5 Korkeakouluun ilmoittautuminen... 6 Opintoneuvonta... 6 Lyhenteitä ja

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

MARKKINOINTI Marketing

MARKKINOINTI Marketing MARKKINOINTI Marketing Markkinointi on avainasemassa sekä yritysten toiminnassa että liiketaloustieteen opetuksessa. Markkinointi käsittelee asiakas- ja muiden sidosryhmäsuhteiden luomiseen, säilyttämiseen,

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelma, TaK, 120 ov

Graafisen suunnittelun koulutusohjelma, TaK, 120 ov 163 KOULUTUSOHJELMAKOHTAISET PAKOLLISET PÄÄAINEOPINNOT 60 OV JA VALINNAISET OPINNOT 30 OV Graafisen suunnittelun koulutusohjelma, TaK, 120 ov Koulutusohjelman rakenne Opintojaksot Opintokokonaisuudet 1.

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

Mihin terminologian teoriaa ja menetelmiä voidaan hyödyntää?

Mihin terminologian teoriaa ja menetelmiä voidaan hyödyntää? 1 Anita Nuopponen, Vaasan yliopisto Mihin terminologian teoriaa ja menetelmiä voidaan hyödyntää? Terminologian teoria ja menetelmät ovat alunperin syntyneet erikoisalojen - erityisesti teknisten alojen

Lisätiedot

SUORITETTAVA TUTKINTO. Muotoilija (AMK) sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET

SUORITETTAVA TUTKINTO. Muotoilija (AMK) sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Muotoilun koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Muotoilija (AMK) sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Aikuiskoulutussovellukset - Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Vastaava toimittaja Opintoasiainpäällikkö Päivi Saari Taitto: Mervi

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 OPINTO-OPAS 2014 2015 MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO (MAVY) http://www.funts.fi Aalto-yliopisto, HANKEN Svenska handelshögskolan, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto,

Lisätiedot

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma,

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma, 160 Taiteen laitos 162 Taiteen laitos Koulutusohjelmat Taiteen kandidaatin tutkintoon johtava koulutusohjelma Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma (180 op) Taiteen maisterin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat

Lisätiedot