Multimediajärjestelminen ja teknisen viestinnän koulutusohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Multimediajärjestelminen ja teknisen viestinnän koulutusohjelma"

Transkriptio

1 Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Multimediajärjestelminen ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelmassa yhdistyvät humanistinen ja tietotekninen näkemys uudesta viestintäteknologiasta. Tavoitteena on kouluttaa viestinnän ja tietotekniikan ammattilaisia, jotka ylittävät perinteisiä raja-aitoja ja tuovat monitieteistä näkemystä tulevaisuuden viestintäteknologian kehittämiseen ja käyttöön. Tärkeän osan koulutusta muodostavat viestinnälliset ja tietotekniset taidot. Koulutusohjelma antaa valmiudet multimediajärjestelmien suunnitteluun, niiden viestintäkäyttöön sekä teknologiavälitteiseen viestintään. Valmistuttuaan opiskelijat voivat työskennellä esimerkiksi dokumentoinnin, informaation hallinnan tai käytettävyyden asiantuntijatehtävissä. Koulutusohjelma sopii myös tietokirjoittajiksi tai verkkolehtien toimittajiksi aikoville sekä dokumentointijärjestelmien ja multimediatuotteiden suunnittelemisesta kiinnostuneille. Näissä tehtävissä tarvitaan tietotekniikan hallinnan lisäksi kykyä analysoida tiedon sisältöjä ja rakenteita sekä kykyä käyttää erilaisia kielellisiä ja kuvallisia ilmaisukeinoja. Lisäksi tarvitaan ammattikielten hallintaa ja kykyä toimia eri kielillä eri kulttuurien parissa. Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä tietotekniikan laitoksen kanssa. Pääainekokonaisuus on yhteinen sekä viestintätieteiden että tietotekniikan opiskelijoille. Tutkielmat ja muut opinnot sekä tutkinto (humanististen tieteiden kandidaatti / filosofian maisteri tai kauppatieteiden kandidaatti / kauppatieteiden maisteri) suoritetaan oman laitoksen ja tiedekunnan vaatimusten mukaan. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus opiskella ulkomailla, ja osa kursseista järjestetään englanniksi. Technobothnia-laboratoriossa toteutetaan erilaisia projekteja, joihin myös opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua.

2 Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma OPINTOJEN RAKENNE PÄÄAINE: VIESTINTÄTIETEET HUMANISTISTEN TIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 op Pääainekokonaisuus 75 op: viestintätieteet 35 op, joka sisältää kandidaatin tutkielman 10 op tietotekniikka 25 op vaihtoehtoisesti molemmista pääaineista 15 op Yleisopinnot 16 op Orientaatio viestintätieteiden opiskeluun, 3 op Tietojenkäsittely, 5 op Tiedonhaku ja informaationlukutaito I, 1 op Tiedonhaku ja informaationlukutaito II, 1 op Erikoisalaviestinnän perusteet, 3 op Tutkimusmenetelmät I, 3 op Kieli- ja viestintäopinnot 15 op Äidinkieli 5 op Toinen kotimainen kieli 5 op Vieras kieli 5 op Sivuaine 25 op Vapaasti valittavia opintoja 49 op FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO 120 op Pääainekokonaisuus 80 op: viestintätieteet 60 op, joka sisältää pro gradu -tutkielman 40 op tietotekniikka 20 op Yleisopinnot 5 op yksi filosofian perusopintojaksoista, 5 op Kieli- ja viestintäopinnot 5 op Toinen vieras kieli 5 op Vapaasti valittavia opintoja 30 op

3 Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma PÄÄAINEKOKONAISUUDEN SISÄLTÄMÄT OPINNOT PERUSOPINNOT 30 op VIES1003 VIES1006 VIES1009 VIES1008 VIES1007 TITE1070 TITE1090 TITE1100 Terminologisen tutkimuksen perusteet, 3 op (VT) Introduction to Multimedia and Hypertext, 3 op (VT) Tekninen viestintä I, 4 op (VT) Johdatus www-julkaisemiseen, 5 op tai (VT) Johdatus julkaisemiseen, 5 op (VT) Ohjelmointi, 5 op (TiTe) Tietojärjestelmien kehittäminen, 5 op (TiTe) Sähköinen kaupankäynti, 5 o (TiTe) AINEOPINNOT 45 op VIES2001 Käsiteanalyysi, 3 op (VT) VIES2012 Rakenteinen teksti, 4 op (VT) VIES2010 Multimediaviestinnän kirjallisuuskurssi, 3 op (VT) TITE1040 Tietokannan suunnittelu, 5 op (TiTe) TITE2080 Tietojärjestelmän toteutus, 5 op (TiTe) VIES2100 Kandidaatin tutkielma, 10 op (VT) KNÄY2001 Kypsyysnäyte, 0 op Seuraavista 15 op: VIES2013 Teknisen viestinnän menetelmät ja työkalut, 4 op (VT) VIES2014 Rakenteinen julkaiseminen, 5 op (VT) VIES2009 Multimedian viestintäsovellukset, 6 op (VT) TITE2040 Oliomallinnus, 5 op (TiTe) TITE2050 Olio-ohjelmointi, 5 op (TiTe) TITE2110 Tietorakenteet, 5 op (TiTe) TITE2120 Tietoturva, 5 op (TiTe) TITE2140 Web-teknologiat, 5 op (TiTe) TITE2060 Organisaation tietojärjstelmät, 5 op (TiTe) TITE2020 Käyttöjärjestelmät, 5 op (TiTe) TITE2190 The Basics of C-Programming, 3 op (TiTe) TITE2180 Taulukkolaskennan kehittyneet piirteet ja www-sivujen toteutus, 5 op (TiTe) Vapaasti valittava VIES2090 Työharjoittelu, 10 op (VT)

4 Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma MAISTERIOPINNOT SYVENTÄVÄT OPINNOT 80 op VIES3007 VIES3013 VIES3014 VIES3004 VIES3015 TITE3310 Multimediaviestinnän kollokvio, 3 op (VT) Teknisen viestinnän praktikum, 7 op (VT) Verkkoviestinnän julkaisustandardit, 3 op (VT) Hypermediatuotanto, 7 op (VT) tai Multimediaviestinnän syventämisjakso, 7 op (VT) Ohjelmistotuotanto, 5 op (TiTe) Seuraavista 15 op: TITE3070 Käyttöliittymät, 5 op (TiTe) TITE3190 Tietokonegrafiikka, 5 op (TiTe) TITE3060 Informaatioyhteiskunta, 5 op (TiTe) TITE3200 Tietotekniikan erityiskysymyksiä, 5 op (TiTe) TITE3160 Sähköisen kaupankäynnin erikoiskurssi, 5 op (TiTe) TITE3270 Tietojenkäsittelytoiminnan johtaminen, 5 op (TiTe) Tutkielma ja tutkielmaseminaari, 40 op VIES3099 Alku- ja väliraportti, 10 op (VT) VIES3100 Pro gradu -tutkielma, 30 op (VT) KNÄY3001/KNÄY3004 Kypsyysnäyte, 0 op Vapaasti valittava VIES3090 Työharjoittelu, 10 op (VT) Opintojaksokuvaukset: Pakollisuus: P = Pakollinen opintojakso VE = Vaihtoehtoinen opintojakso VV = Vapaavalintainen opintojakso

5 Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Perusopinnot Terminologisen tutkimuksen perusteet Introduction to Terminology Science Laajuus: 3 op Koodi: VIES1003 Ajoitus: 1. vsk kevät Edeltävät opinnot: Tavoite: Johdattaa pohtimaan erikoisalojen termistöjen ja käsitteistöjen erikoispiirteitä. Perehdyttää terminologisen tutkimuksen tarjoamiin mahdollisuuksiin ratkaista viestintään ja tiedonvälitykseen liittyviä termistöllisiä ja käsitteellisiä ongelmia. Sisältö: Luentoja terminologisen tutkimuksen tarpeesta, peruskäsitteistä ja menetelmistä sekä niiden soveltamisesta eri alojen käsitteistöjen ja termistöjen analysointiin. Harjoituksia terminologisten menetelmien käytöstä. Opetus: Luennot 24 tuntia. Suoritustapa: Kirjallinen tentti ja harjoitustyö tai pienoissanasto opettajan ohjeiden mukaan. Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan 1. Haarala: Sanastotyön opas yksi seuraavista: Picht & Draskau: Terminology: An Introduction tai Arntz & Picht: Einführung in die Terminologiearbeit tai Arntz & Picht: Einführung in die übersetzungsbezogene Terminologiearbeit tai Arntz, Picht & Meyer: Einführung in die Terminologiearbeit Muuta materiaalia opettajan ohjeiden mukaan. Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori Anita Nuopponen. Pakollisuus: P viestintätieteet, P multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma, P terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena. Introduction to Multimedia and Hypertext Johdatus multimediaan ja hypertekstiin Laajuus: 3 op Koodi: VIES1006 Ajoitus: 1. vsk kevät Edeltävät opinnot: Tavoite: Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot multimedian ja hypertekstin historiasta sekä nykyisistä sovellusalueista. Sisältö: Tarkastellaan teoreettisesti viestinnällisestä näkökulmasta multimedian, hypertekstin ja hypermedian käsitteitä ja historiaa sekä käsitteiden pohjalta rakentuvia sovelluksia, kuten tietoverkkoja. Opetus: Luennot 20 tuntia. Suoritustapa: Tentti. Kirjallisuus: Wood & Smith: Online Communication. Linking, Technology, Identity & Culture (Second Edition) Pakollisuus: P viestintätieteet, P multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma, P terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena. Lisätiedot: Kurssi luennoidaan englanniksi.

6 Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Tekninen viestintä I Technical Communication Laajuus: 4 op Koodi: VIES1009 Ajoitus: 1. vsk syksy Edeltävät opinnot: Tavoite: Perehdyttää teknisen viestinnän peruskäsitteisiin. Tutustuttaa teknisen viestinnän tutkimusmenetelmiin ja antaa yleiskuvan dokumentointiprosessista. Sisältö: Luentoja teknisen viestinnän kehityksestä, peruskäsitteistä, dokumentointiprosessista ja kohderyhmistä. Opetus: Luennot 20 tuntia. Suoritustapa: Tieteellinen posteri ja raportti. Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan. Pakollisuus: P multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma, P terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena, VV viestintätieteet. Johdatus www-julkaisemiseen Introduction to WWW-Publishing Koodi: VIES1008 Ajoitus: 1. vsk kevät Edeltävät opinnot: Tavoite: Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot www-julkaisemisesta. Sisältö: Luentoja ja harjoituksia www-sivujen suunnittelusta (sommittelu, mediaelementtien muokkaus sähköisiin medioihin sopivaksi ja käyttö www-ympäristössä). Käytännön harjoituksia ja harjoitustyö opettajan ohjeiden mukaan. Opetus: Luennot ja harjoitukset 50 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja harjoitustyö. Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan. Pakollisuus: VE viestintätieteet, VE multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma. Lisätiedot: Vaihtoehtoinen opintojakson Johdatus julkaisemiseen kanssa. Johdatus julkaisemiseen Introduction to Publishing Koodi: VIES1007 Ajoitus: 1. vsk kevät Edeltävät opinnot: Tavoite: Kurssi antaa valmiudet suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti erilaisia painotuotteita kurssilla käytettävillä ohjelmilla. Sisältö: Luentoja graafisen suunnittelun perusteista (typografia, sommittelu, värien ja kuvien käyttö ym.) sekä julkaisun suunnittelusta. Käytännön harjoituksia ja harjoitustyö opettajan ohjeiden mukaan.

7 Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Opetus: Luennot ja harjoitukset 50 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja harjoitustyö. Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan. Pakollisuus: VE viestintätieteet, VE multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma. Lisätiedot: Vaihtoehtoinen opintojakson Johdatus www-julkaisemiseen kanssa. Ohjelmointi Programming Koodi: TITE1070 Pakollisuus: P multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma. Tietojärjestelmän kehittäminen Development of Information System Koodi: TITE1090 Pakollisuus: P multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma. Sähköinen kaupankäynti Electronic Commerce Koodi: TITE1100 Pakollisuus: P multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma.

8 Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Käsiteanalyysi Concept Analysis Aineopinnot Laajuus: 3 op Koodi: VIES2001 Ajoitus: 2. vsk syksy Edeltävät opinnot: Terminologisen tutkimuksen perusteet Tavoite: Käsitteellistä selvyyttä vaativissa työtehtävissä tarvittavien käsiteanalyysitaitojen harjaannuttaminen. Kurssi antaa valmiuksia, jotka helpottavat uusiin ja usein monimutkaisiinkin asioihin perehtymistä ja kokonaisuuksien hahmottamista, mikä on olennainen osa mm. toimittajan, teknisen kirjoittajan, kääntäjän, tulkin ja opettajan työtä sekä opiskelua, tieteellistä kirjoittamista, sisällön tuotantoa ja tietojärjestelmien suunnittelua. Sisältö: Luentoja ja harjoituksia erilaisista käsitteiden välisistä suhteista ja käsitejärjestelmätyypeistä sekä niiden esittämisestä visuaalisesti. Menetelmien soveltaminen käytäntöön itse valitulla erikoisalalla. Opetus: Luennot 20 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen läsnäolo tunneilla, hyväksytyt harjoitukset ja kotitehtävät, lopputyö. Kirjallisuus: 1. Nuopponen: Begreppssystem för terminologisk analys (Opettajan ohjeiden mukaan). 2. Materiaalia opettajan ohjeiden mukaan. Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori Anita Nuopponen Pakollisuus: P viestintätieteet, P multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma, P terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena. Rakenteinen teksti Structured Text Laajuus: 4 op Koodi: VIES2012 Ajoitus: 2. vsk syksy Edeltävät opinnot: Tekninen viestintä I Tavoite: Perehdyttää opiskelija SGML-standardiin ja tarkastellaan sen soveltamista käytäntöön mm. HTML-merkkauskielen ja muiden rakennemäärittelyjen avulla. Sisältö: Luentoja SGML (ISO 8879:1986) -standardista sekä käytännön suunnittelu- ja analyysiharjoituksia. Opetus: Luennot ja harjoitukset 25 tuntia. Suoritustapa: Harjoitustyöt. Arviointi: Hyväksytty / hylätty. Pakollisuus: P multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma, VE terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena. Multimediaviestinnän kirjallisuuskurssi Literature Course in Multimedia Communication Laajuus: 3 op Koodi: VIES2010 Ajoitus: 2. vsk syksy

9 Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Edeltävät opinnot: Introduction to Multimedia and Hypertext Tavoite: Perehdyttää multimediaviestinnän, erityisesti verkkoviestinnän keskeisiin ilmiöihin joukkoviestinnän ja soveltavan kielitieteen näkökulmista. Sisältö: Opettajan antamaan kirjallisuuteen perehtyminen ja itsenäinen työskentely. Opetus: Kirjallisuuskurssi. Suoritustapa: Tentti. Kirjallisuus: 1. Crystal: Language and the Internet Muuta kirjallisuutta opettajan ohjeiden mukaan Pakollisuus: P viestintätieteet, P multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma. Tietokannan suunnittelu Database Design Koodi: TITE1040 Pakollisuus: P multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma. Tietojärjestelmän toteutus Construction of Information System Koodi: TITE2080 Pakollisuus: P multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma. Teknisen viestinnän menetelmät ja työkalut Tools and Methods of Technical Communication Laajuus: 4 op Koodi: VIES2013 Ajoitus: vsk syksy Edeltävät opinnot: Tekninen viestintä I Tavoite: Perehdyttää teknisen viestinnän alan käytäntöihin ja tutkimuksen ajankohtaisiin kysymyksiin. Sisältö: Kurssilla esitellään alan toimijat Suomessa ja maailmalla, yleisimmät työkalut ja menetelmät sekä joukko lähteitä, joihin opiskelija voi tukeutua itsenäisesti kurssin aikana ja mahdollisesti myöhemmin työssään. Opetus: Harjoitukset 20 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja harjoitustyö. Oheiskirjallisuus: 1. Alred, Brusaw & Oliu: Handbook of Technical Writing Strunk & White: The Elements of Style The Chicago Manual of Style Read Me First! A Style Guide for the Computer Industry. 2. painos

10 Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Pakollisuus: VE multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma, VE terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena. Rakenteinen julkaiseminen Structured Publishing Koodi: VIES2014 Ajoitus: 3. vsk kevät Edeltävät opinnot: Rakenteinen teksti Tavoite: Perehdyttää rakenteisen julkaisemisen perusteisiin, rakenteiseen sisällönhallintaprosessiin, informaatiomalleihin ja monikanavajulkaisemiseen sekä antaa perustiedot rakenteisen julkaisemisen periaatteiden hyödyntämiseen teknisessä viestinnässä. Sisältö: Luentoja rakenteisen julkaisemisen perusteista ja peruskäsitteistä. Tutustumista XML-pohjaisen sisällönhallinnan suunnitteluun ja toteutukseen. Esimerkkejä toteutetuista rakenteisista julkaisuprosesseista ja -projekteista. Harjoituksia rakenteisen julkaisemisen pilottiprojektin eri rooleissa toimimisesta. Opetus: Luennot ja harjoitukset 30 tuntia. Suoritustapa: Harjoitukset ja tentti. Kirjallisuus: 1. Hackos, JoAnn T.: Content Management for Dynamic Web Delivery Bruski, Kylene & Linton, Jennifer: Introduction to DITA: A User Guide to the Darwin Information Typing Architecture tai Hackos, JoAnn T.: Introduction to DITA: A User Guide to the Darwin Information Typing Architecture Arbortext Edition Artikkeleita opettajan ohjeiden mukaan. Pakollisuus: VE multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma, VE terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena. Multimedian viestintäsovellukset Communication Applications of Multimedia Laajuus: 6 op Koodi: VIES2009 Ajoitus: 2. vsk kevät Edeltävät opinnot: Tietojenkäsittely Tavoite: Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet tuottaa ja muokata itsenäisesti digitaalista kuvaa, ääntä sekä videokuvaa eri käyttötarkoituksiin. Lisäksi kurssi antaa opiskelijalle valmiudet yhdistää erilaisia digitaalisia mediaelementtejä (kuva, ääni, video) yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Sisältö: Kurssi yhdistää digitaalisen materiaalin tuottamiseen ja muokkaamiseen liittyvän teorian ja käytännön kurssilla käytettävillä ohjelmistoilla tehtävien harjoitusten avulla. Kurssin teoriaosuudessa perehdytään digitaalisen kuvan, äänen ja videokuvan teknisiin ominaisuuksiin sekä käyttötarkoituksen että tuottamisen näkökulmasta. Kurssin harjoituksissa perehdytään eri mediaelementtien (kuva, ääni, video) muokkaamiseen käytettävien ohjelmistojen tärkeimpiin ominaisuuksiin. Opetus: Luennot ja harjoitukset 40 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen, hyväksytyt harjoitukset ja harjoitustyö opettajan ohjeiden mukaan. Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.

11 Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Pakollisuus: P viestintätieteet, VE multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma. Oliomallinnus Object Modeling Koodi: TITE2040 Olio-ohjelmointi Object Oriented Programming Koodi: TITE2050 Tietorakenteet Data Structure Koodi: TITE2110 Tietoturva Information Security Koodi: TITE2120 Web-teknologiat Web Based Technologies Koodi: TITE2140 Organisaation tietojärjestelmät Management Information Systems Koodi: TITE2060

12 Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Käyttöjärjestelmät Operating Systems Koodi: TITE2020 The Basics of C-Programming C-ohjelmointi Laajuus: 3 op Koodi: TITE2190 Taulukkolaskennan kehittyneet piirteet ja www-sivujen toteutus Advanced Spreadsheet Systems and WWW-Publishing Koodi: TITE2180 Kandidaatin tutkielma B.A. Thesis Laajuus: 10 op Koodi: VIES2100 Ajoitus: 3. vsk Edeltävät opinnot: Perusopinnot Tavoite: Perehtyminen tieteelliseen tutkimukseen, argumentointiin ja kirjoittamiseen sekä tieteelliseen tiedonhankintaan. Sisältö: Opiskelija esittää rajatun tutkimusongelman ja käsittelee sitä aiempaa tieteellistä tietoa soveltaen. Kandidaatin tutkielma laaditaan alan tieteellisiä periaatteita noudattaen. Opetus: Seminaari-istunnot (ja metodiopinnot) tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen seminaari-istuntoihin ja hyväksytty kandidaatin tutkielma (n. 20 sivua). Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan. Pakollisuus: P viestintätieteet, P multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma (pääaine viestintätieteet). Lisätiedot: Kirjaston tiedonhakukoulutus (Tiedonhaku ja informaation lukutaito II) suoritetaan integroituna kandidaatintutkielmaan. Kandidaatin tutkielman lisäksi suoritetaan kypsyysnäyte.

13 Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Kypsyysnäyte B.A. Essay Exam Laajuus: 0 op Koodi: KNÄY2001 Ajoitus: 3. vsk Tavoite: Kandidaatin tutkintoa varten kirjoitettavassa kypsyysnäytteessä opiskelijan tulee osoittaa perehtyneisyyttä kandidaatin tutkielman alaan sekä äidinkielen (suomi) taitoa. Sisältö: Kypsyysnäytteen pituus on käsin kirjoitettuna noin yksi konseptiarkki (neljä sivua, noin 500 sanaa). Kirjoitelma on esseetyyppinen, tutkielman aihepiiriin liittyvästä aiheesta kirjoitettu, analyyttinen ja ehyt kokonaisuus, jossa opiskelija esittelee ja analysoi tutkimuksensa aineistoa, tutkimusmenetelmiä tai tuloksia. Suoritustapa: Kirjallinen tentti. Arviointi: Hyväksytty / hylätty. Pakollisuus: P pääaine Lisätiedot: Katso tarkemmat tiedot humanistisen tiedekunnan opinto-oppaan kohdista Kandidaatin tutkinnon kypsyysnäyte sekä Kypsyysnäytteen kirjoittaminen ja sen hyväksyminen. Työharjoittelu Practical Training Laajuus: 10 op Koodi: VIES2090 Ajoitus: Suositellaan aineopintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille. Edeltävät opinnot: Perusopinnot. Tavoite: Tutustuttaa opiskelija viestinnän alan tehtäviin ja kehittää opiskelijan valmiuksia soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja käytäntöön. Suoritustapa: Työharjoittelun voi suorittaa kahdella tavalla: 1) Yhtäjaksoisena työskentelynä viestinnän alalla, jolloin opiskelija palauttaa työharjoittelun päätyttyä noin 5-sivuisen harjoitteluraportin, jossa hän kertoo harjoittelunsa tavoitteista ja työtehtävistä sekä pohtii, millä tavoin hän kykeni soveltamaan viestintätieteiden opinnoissa omaksumiaan tietoja ja taitoja käytäntöön. Kolmen kuukauden kokopäiväisestä harjoittelusta on mahdollista saada 5 opintopistettä. 2) Portfoliona, johon opiskelija kokoaa opintojensa aikana tekemänsä viestinnän alan erilaiset työnäytteet, kuten lehtijutut, julkaisut, tiedotteet, www-sivustot jne. Portfolio edellyttää oman osaamisen ja kehittymisen itsearviointia. Työharjoittelun valvoja käy portfolion läpi yhdessä opiskelijan kanssa ja päättää portfoliosta annettavien opintopisteiden määrästä. Arviointi: Hyväksytty / hylätty. Pakollisuus: VV viestintätieteet, VV multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma. Lisätiedot: Työharjoittelusta saa kandidaatin tutkinnossa enintään 10 opintopistettä pää- ja sivuaineissa yhteensä.

14 Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma MAISTERIOPINNOT Multimediaviestinnän kollokvio Colloquium on Multimedia Communication Syventävät opinnot Laajuus: 3 op Koodi: VIES3007 Ajoitus: Maisteriopintojen 1. vsk kevät Edeltävät opinnot: Introduction to Multimedia and Hypertext, Multimediaviestinnän kirjallisuuskurssi Tavoite: Johdattaa opiskelija valitun aihepiirin tutkimuksen kriittiseen tarkasteluun sekä perehdyttää alan tutkimuksen nykytilaan. Sisältö: Alustettuja keskusteluja tieteellisten artikkelien/teosten pohjalta. Opetus: Kollokvioistunnot 20 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja vaadittavat harjoitustyöt. Kirjallisuus: Artikkeleita sopimuksen mukaan. Pakollisuus: VE viestintätieteet, P multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma. Teknisen viestinnän praktikum Practicum in Technical Communication Laajuus: 7 op Koodi: VIES3013 Ajoitus: Maisteriopintojen 2. vsk syksy kevät Edeltävät opinnot: Tekninen viestintä I, Rakenteinen teksti Tavoite: Perehdyttää opiskelija teknisen viestinnän tutkimusaineistojen hankkimisen ja analysoinnin menetelmiin. Sisältö: Referaatit, kommentoitu bibliografia sekä keskusteluun osallistuminen. Opetus: Luennot 20 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen, hyväksytyt referaatit ja hyväksytty bibliografia. Kirjallisuus: Artikkeleita opettajan ohjeiden mukaan. Pakollisuus: P multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma, VE terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena. Verkkoviestinnän julkaisustandardit Web Publishing Standards Laajuus: 3 op Koodi: VIES3014 Ajoitus: Maisteriopintojen 1. vsk kevät Edeltävät opinnot: Rakenteinen teksti Tavoite: Antaa opiskelijalle perustiedot XMLmerkkauskielestä ja sen keskeisimmistä sovelluksista verkkojulkaisemisessa. Sisältö: XML-merkkauskielen spesifikaatio, XML-nimiavaruudet, CSS-tyylitiedostojen käyttö, XSLT-muunnoskielen perusteet.

15 Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Opetus: Luennot ja harjoitukset 20 tuntia. Suoritustapa: Harjoitustyöt. Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan. Pakollisuus: P multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma. Hypermediatuotanto Hypermedia Production Laajuus: 7 op Koodi: VIES3004 Ajoitus: Maisteriopintojen 1. vsk syksy Edeltävät opinnot: Perus- ja aineopinnot Tavoite: Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet tuottaa itsenäisesti hypermediaesitys, jossa yhdistyvät digitaalinen kuva, ääni, videokuva sekä animaatio ja esityksen interaktiivisten ominaisuuksien ohjelmointi. Sisältö: Kurssi perehdyttää opiskelijan eri multimediaelementtien yhdistelyyn, muokkaukseen ja esittämiseen tietokoneen avulla. Syventää opiskelijan taitoja hypertekstin periaatteille perustuvien esitysten suunnittelussa ja tuottamisessa. Opetus: Luennot 20 ja harjoitukset 35 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen sekä vaadittavat harjoitustyöt. Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan. Pakollisuus: VE viestintätieteet, VE multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma. Lisätiedot: Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma: vaihtoehtoinen Multimediaviestinnän syventämisjakson kanssa. Viestintätieteet: vaihtoehtoinen muiden Syventämisjakso I:n kokonaisuuksien kanssa. Multimediaviestinnän syventämisjakso Advanced Course in Multimedia Laajuus: 7 op Koodi: VIES3015 Ajoitus: Maisteriopintojen 2. vsk kevät Edeltävät opinnot: Perus- ja aineopinnot Tavoite: Syventää tietoja multimediaviestinnän tutkimuskohteista ja -menetelmistä. Sisältö: Perehtyminen verkkomateriaalin ja kirjallisuuden avulla multimediaviestinnän tutkimuskohteisiin ja -menetelmiin. Itsenäistä työskentelyä sekä verkkokeskusteluja. Opetus: Verkkokurssi, lähitapaamisia 6 8 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin, oppimistehtävät ja blogi sekä tentti. Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan. Pakollisuus: VE viestintätieteet, VE multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma. Lisätiedot: Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma: vaihtoehtoinen Hypermediatuotannon kanssa. Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelman opiskelijat tekevät tämän kurssin 7 opintopisteen laajuisena. Viestintätieteet: vaihtoehtoinen kurssien Erikoisalaviestinnän syventämisjakson ja Mediatutkimuksen klassikot kanssa.

16 Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Ohjelmistotuotanto Software Engineering Koodi: TITE3310 Pakollisuus: P multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma. Käyttöliittymät Analysis and Design of Human Computer Interaction Koodi: TITE3070 Tietokonegrafiikka Computer Graphics Koodi: TITE3190 Informaatioyhteiskunta Information society Koodi: TITE3060 Tietotekniikan erityiskysymyksiä Selected Topics in Computer Science Koodi: TITE3200 Sähköisen kaupankäynnin erikoiskurssi Special Course in E-Commerce Koodi: TITE3160

17 Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Tietojenkäsittelytoiminnan johtaminen Management of ICT-function Koodi: TITE3270 Tutkielma ja tutkielmaseminaari M.A. Thesis and Thesis Seminar Laajuus: Alku- ja väliraportti 10 op, pro gradu -tutkielma 30 op Koodi: VIES3099 ja VIES3100 Ajoitus: Maisteriopintojen 2. vsk syksy kevät Edeltävät opinnot: Perus- ja aineopinnot, Teknisen viestinnän praktikum Tavoite: Tavoitteena on kehittää tutkimuksen perusvalmiuksia eli kykyä itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittelyyn ja kriittiseen arviointiin sekä itsenäisen tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen. Tutkielma perustuu tieteelliseen ongelmanasetteluun. Sisältö: Laatia tieteellinen tutkielma viestintätieteistä ja osallistua tieteelliseen keskusteluun. Opetus: Seminaari-istunnot tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen seminaari-istuntoihin, alku- ja väliraportin laatiminen, opponenttina toimiminen sekä tutkielma n sivua. Kirjallisuus: Sovitaan erikseen tutkielman ohjaajan kanssa. Arviointi: Katso Vastuuopettaja: Professorit Merja Koskela ja Tarmo Malmberg, yliopistonlehtori Anita Nuopponen. Pakollisuus: P viestintätieteet, P multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma (pääaine viestintätieteet). Lisätiedot: Tutkielman lisäksi suoritetaan kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte M.A. Essay Exam Laajuus: 0 op Koodi: KNÄY3001/KNÄY3004 Ajoitus: Maisteriopintojen 2. vsk Tavoite: Maisterin tutkintoa varten kirjoitettavassa kypsyysnäytteessä opiskelijan tulee osoittaa perehtyneisyys pro gradu -tutkielman alaan sekä äidinkielen (suomi) taito. Sisältö: Kypsyysnäytteen pituus on käsin kirjoitettuna noin yksi konseptiarkki (neljä sivua, noin 500 sanaa). Kirjoitelma on esseetyyppinen, tutkielman aihepiiriin liittyvästä aiheesta kirjoitettu, analyyttinen ja ehyt kokonaisuus, jossa opiskelija esittelee ja analysoi tutkimuksensa aineistoa, tutkimusmenetelmiä tai tuloksia. Suoritustapa: Kirjallinen tentti. Arviointi: Hyväksytty / hylätty. Pakollisuus: P pääaine

18 Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Lisätiedot: Mikäli kypsyysnäyte annetaan samalla kielellä kuin se on annettu alemmassa korkeakoulututkinnossa, hyväksytään kypsyysnäytteeksi pro gradu -tutkielmasta kirjoitettu tiivistelmä. Katso tarkemmat tiedot humanistisen tiedekunnan opinto-oppaan kohdista Maisterin tutkinnon kypsyysnäyte sekä Kypsyysnäytteen kirjoittaminen ja sen hyväksyminen. Työharjoittelu Practical Training Laajuus: 10 op Koodi: VIES3090 Ajoitus: Suositellaan syventävien opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille. Edeltävät opinnot: Perus- ja aineopinnot. Tavoite: Tutustuttaa opiskelija viestinnän alan tehtäviin ja kehittää opiskelijan valmiuksia soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja käytäntöön.. Suoritustapa: Työharjoittelun voi suorittaa kahdella tavalla: 1) Yhtäjaksoisena työskentelynä viestinnän alalla, jolloin opiskelija palauttaa työharjoittelun päätyttyä noin 5-sivuisen harjoitteluraportin, jossa hän kertoo harjoittelunsa tavoitteista ja työtehtävistä sekä pohtii, millä tavoin hän kykeni soveltamaan viestintätieteiden opinnoissa omaksumiaan tietoja ja taitoja käytäntöön. Kolmen kuukauden kokopäiväisestä harjoittelusta on mahdollista saada 5 opintopistettä. 2) Portfoliona, johon opiskelija kokoaa opintojensa aikana tekemänsä viestinnän alan erilaiset työnäytteet, kuten lehtijutut, julkaisut, tiedotteet, www-sivustot jne. Portfolio edellyttää oman osaamisen ja kehittymisen itsearviointia. Työharjoittelun valvoja käy portfolion läpi yhdessä opiskelijan kanssa ja päättää portfoliosta annettavien opintopisteiden määrästä. Arviointi: Hyväksytty / hylätty. Pakollisuus: VV viestintätieteet, VV multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma. Lisätiedot: Työharjoittelusta saa maisterin tutkinnossa enintään 10 opintopistettä pää- ja sivuaineissa yhteensä.

Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma

Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma 175 Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelmassa yhdistyvät humanistinen ja tietotekninen näkemys uudesta viestintäteknologiasta.

Lisätiedot

Teknisen viestinnän koulutusohjelma

Teknisen viestinnän koulutusohjelma Teknisen viestinnän koulutusohjelma 2010 2011 1 Teknisen viestinnän koulutusohjelma Teknisen viestinnän koulutusohjelmassa yhdistyy humanistinen ja tietotekninen näkemys uudesta viestintäteknologiasta.

Lisätiedot

Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma

Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma 181 Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelmassa yhdistyvät humanistinen ja tietotekninen näkemys uudesta viestintäteknologiasta.

Lisätiedot

Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma

Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelmassa yhdistyvät humanistinen ja tietotekninen näkemys uudesta viestintäteknologiasta.

Lisätiedot

Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena

Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena 214 Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena 25 op Viestintätieteet sivuaineena, 15 ov Terminologiaopin ja teknisen viestinnän sivuainekokonaisuus

Lisätiedot

Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena 2009 2010 1

Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena 2009 2010 1 Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena 2009 2010 1 Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena, 25 op Terminologiaopin ja teknisen viestinnän sivuainekokonaisuus antaa valmiuksia eri

Lisätiedot

Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena

Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena Terminologiaopin ja teknisen viestinnän sivuainekokonaisuus antaa valmiuksia eri alojen tiedon, ammattikäsitteistön ja erikoisalojen termistöjen analysointiin,

Lisätiedot

Viestintätieteiden opinnot

Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot 2009 2010 1 Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot antavat teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia viestintä- ja media-alan tehtäviin. Opinnot rakentuvat soveltavan

Lisätiedot

Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelma, pääaine viestintätieteet 2012 2013

Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelma, pääaine viestintätieteet 2012 2013 Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelma Filosofisen tiedekunnan ja teknillisen tiedekunnan yhteinen Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelma (120 op) yhdistää ainutlaatuisella tavalla viestintätieteiden,

Lisätiedot

Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma

Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma tarjoaa valmiuksia toimia monipuolisissa viestintäalan tehtävissä yrityksissä, järjestöissä ja julkisissa organisaatioissa.

Lisätiedot

Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma

Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma 184 Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelmassa yhdistyvät

Lisätiedot

Viestintätieteiden opinnot 2011 2012 1

Viestintätieteiden opinnot 2011 2012 1 Viestintätieteiden opinnot 2011 2012 1 Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot antavat teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia viestintä- ja media-alan tehtäviin. Opinnot rakentuvat soveltavan

Lisätiedot

Viestintätieteiden opinnot

Viestintätieteiden opinnot 160 Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot antavat teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia viestintä- ja media-alan tehtäviin. Opinnot rakentuvat soveltavan

Lisätiedot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Lyhenteet P = pakollinen (obligatorisk) VV = vapaasti valittava (fritt valbar) Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot pääaineittain Kandidaattiopinnot Pääaine englanti,

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE. TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.344 Agenttipohjainen tietojenkäsittely 3 Ei voi suorittaa, tilalle jokin

Lisätiedot

Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena

Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena 2011 2012 1 Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena, 25 op Viestinnän ammateissa tarvitaan kykyä ymmärtää eri alojen asiantuntijoita. Paitsi

Lisätiedot

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Anita Nuopponen Vaasan yliopisto, viestintätieteet Anita.Nuopponen@uv a.f i Sisältö Terminologiaoppia 36 vuotta Vaasan yliopistossa Teknisen

Lisätiedot

Viestintätieteiden opinnot

Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot 165 Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot antavat teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia viestintä- ja media-alan tehtäviin. Opinnot rakentuvat soveltavan

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma

Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma tarjoaa valmiuksia toimia monipuolisissa viestintäalan tehtävissä yrityksissä, järjestöissä ja julkisissa organisaatioissa.

Lisätiedot

Viestintätieteiden opinnot

Viestintätieteiden opinnot 167 Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot antavat teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia viestintä- ja mediaalan tehtäviin. Opinnot rakentuvat soveltavan kielitieteen, mediatutkimuksen

Lisätiedot

Nykysuomi vieraana kielenä 2011 2012 1

Nykysuomi vieraana kielenä 2011 2012 1 Nykysuomi vieraana kielenä 2011 2012 1 Nykysuomi vieraana kielenä Nykysuomi vieraana kielenä -opinnot on suunniteltu ulkomaalaisille opiskelijoille. Opinnoissa painotetaan kielen rakennetta ja sen päävariaatioiden

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa. Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa. Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen? 2. Tieto- ja viestintäteknologian opinnot 3.

Lisätiedot

Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot

Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot Viestinnän ammateissa tarvitaan kykyä ymmärtää eri alojen asiantuntijoita. Paitsi että monet alat ovat sisällöllisesti ja kielellisesti erikoistuneita, niiden

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2011-2012 Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Teknisen viestinnän maisteriohjelma

Teknisen viestinnän maisteriohjelma Teknisen viestinnän maisteriohjelma Terminologian suuntautumisvaihtoehto Filosofisen tiedekunnan ja teknillisen tiedekunnan yhteinen Teknisen viestinnän maisteriohjelma (120 op) yhdistää ainutlaatuisella

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Syksy 2017 Tanja Välisalo tinyurl.com/hytk-tvt2017 Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen?

Lisätiedot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot 40 Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Lyhenteet P = pakollinen (obligatorisk) VV = vapaasti valittava (fritt valbar) Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot pääaineittain

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2006 2007 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2005 2006

Lisätiedot

Viestinnän monialainen maisteriohjelma

Viestinnän monialainen maisteriohjelma Viestinnän monialainen maisteriohjelma Yhteiskunnan jatkuvasti muuttuessa tarvitaan yhä enemmän ja monipuolisempaa viestinnän osaamista ja ymmärtämistä. Tulevaisuuden viestintäosaaja hallitsee viestinnän

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot 41 Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Lyhenteet P = pakollinen (obligatorisk) VV = vapaasti valittava (fritt valbar) Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot pääaineittain Kandidaattiopinnot Pääaine englanti,

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tietotekniikan kandivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tietotekniikan pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Yli 7 vuotta vanhoilla

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

Teknisen viestinnän maisteriohjelma

Teknisen viestinnän maisteriohjelma Teknisen viestinnän maisteriohjelma Terminologian suuntautumisvaihtoehto Filosofisen tiedekunnan ja teknillisen tiedekunnan yhteinen Teknisen viestinnän maisteriohjelma (120 op) yhdistää ainutlaatuisella

Lisätiedot

Orientaatiopäivät

Orientaatiopäivät Orientaatiopäivät 25.8.2016 Teollisuusekonomi-koulutus tietotekniikka ja tuotantotalous taloudellinen, tuotantotekninen ja tietotekninen näkökulma opinnoista on suuri osa kaikille yhteistä tutkinnon loppuvaiheessa

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2008-2009 Opintoneuvoja Teemu Meronen 29.10.2008 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Ulla Laakkonen

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Ulla Laakkonen Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot 24.8.2016 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen Luennon sisältö Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) tutkinnot

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan venäjän asiantuntijoiksi

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op peruskurssi maissa

Lisätiedot

Orientaatiopäivät 27.8.2014

Orientaatiopäivät 27.8.2014 Orientaatiopäivät 27.8.2014 Teollisuusekonomi-koulutus tietotekniikka ja tuotantotalous taloudellinen, tuotantotekninen ja tietotekninen näkökulma opinnoista on suuri osa kaikille yhteistä tutkinnon loppuvaiheessa

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot 26.8.2014 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) tutkinnot,

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

Viestinnän monialainen maisteriohjelma

Viestinnän monialainen maisteriohjelma Viestinnän monialainen maisteriohjelma Viestinnän monialainen maisteriohjelma tarjoaa valmiuksia toimia monipuolisissa viestintäalan tehtävissä yrityksissä, järjestöissä ja julkisissa organisaatioissa.

Lisätiedot

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan CC1991:n ja CC2001:n vertailu Tutkintovaatimukset (degree requirements) Kahden ensimmäisen vuoden opinnot Ohjelmistotekniikan

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen ohjelma Teknillinen tiedekunta asiantuntija Ulla Laakkonen Luennon sisältö Kauppatieteiden kandidaatin

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Teknisen viestinnän maisteriohjelma

Teknisen viestinnän maisteriohjelma Teknisen viestinnän maisteriohjelma Terminologian suuntautumisvaihtoehto Filosofisen tiedekunnan ja teknillisen tiedekunnan yhteinen Teknisen viestinnän maisteriohjelma (120 op) yhdistää ainutlaatuisella

Lisätiedot

Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot

Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot Viestinnän ammateissa tarvitaan kykyä ymmärtää eri alojen asiantuntijoita. Paitsi että monet alat ovat sisällöllisesti ja kielellisesti erikoistuneita, niiden

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Uuteen tutkintorakenteeseen vaihtava opiskelija Perusopinnot POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi * POLPOP02 Valtio-opin

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot 249 Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan

Lisätiedot

Opintojen mallipolut

Opintojen mallipolut Opintojen mallipolut 1.0 20.12.2016 Opintojen mallipolut TOPSI-projekti Tietotekniikan laitos Jyväskylän yliopisto Jyväskylä Tekijät: Marianne Laapio Hannes Laukkanen Jaana Oinonen Jutta Tolvanen Tiivistelmä:

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Kulttuurienvälinen viestintä

Kulttuurienvälinen viestintä Kulttuurienvälinen viestintä Maailma pienenee, viestintäteknologia otetaan käyttöön ja matkailu lisääntyy. Yritykset ja yhteisöt suuntaavat toimintaansa yhä globaalimmin. Suomi kansainvälistyy paitsi EU:n

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Koulutus tähtää terveystieteiden kandidaatin (TtK, alempi korkeakoulututkinto) ja terveystieteiden maisterin (TtM, ylempi korkeakoulututkinto)

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2016-2017 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

Viestinnän monialainen maisteriohjelma

Viestinnän monialainen maisteriohjelma Viestinnän monialainen maisteriohjelma Yhteiskunnan jatkuvasti muuttuessa tarvitaan yhä enemmän ja monipuolisempaa viestinnän osaamista ja ymmärtämistä. Tulevaisuuden viestintäosaaja hallitsee viestinnän

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma

Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma tarjoaa valmiuksia toimia monipuolisissa viestintäalan tehtävissä yrityksissä, järjestöissä ja julkisissa organisaatioissa.

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

PROJEKTIPOHJAINEN VERKKO-OPETUS. OPETUS Technical Communication 15 ov. TieVie-lähiseminaari Oulussa

PROJEKTIPOHJAINEN VERKKO-OPETUS. OPETUS Technical Communication 15 ov. TieVie-lähiseminaari Oulussa PROJEKTIPOHJAINEN VERKKO-OPETUS OPETUS Technical Communication 15 ov Graduate Plaza 4+4+20ov TieVie-lähiseminaari Oulussa 24.9.04 Leena Kuure Oulun yliopisto Englannin kielen laitos Paikallinen virtuaaliyliopistohanke

Lisätiedot

Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelma

Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelma Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelma Filosofisen tiedekunnan ja teknillisen tiedekunnan yhteinen Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelma (120 op) yhdistää ainutlaatuisella tavalla viestintätieteiden,

Lisätiedot

Nykysuomi vieraana kielenä

Nykysuomi vieraana kielenä 95 Nykysuomi vieraana kielenä PÄÄAINE NYKYSUOMI VIERAANA KIELENÄ Nykysuomi vieraana kielenä -pääaineopinnot on suun niteltu ulkomaalaisille opiskelijoille. Opin noissa painotetaan kielen rakennetta ja

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. asiantuntija Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. asiantuntija Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM 4.9.2017 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta asiantuntija Kaisu Säilä Orientaatiot ja materiaali Orientaatiot 2 pv + muu aikatauluun merkitty Orientaatiopäivien materiaalia

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

Yleisopinnot (28 op) Johdatus liiketoimintaosaamiseen Introduction to Business

Yleisopinnot (28 op) Johdatus liiketoimintaosaamiseen Introduction to Business Yleisopinnot (28 op) Yleisopinnot 28 op: Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Tietokone työvälineenä 3 op Tilastotieteen johdantokurssi 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op Harjoittelu 5 op Johdatus liiketoimintaosaamiseen

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken 25.8.2016 Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Koulutusohjelman opinnot Amanuenssi Hanna Snellman (Fabriikki F3428B) puh.

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien 2012 2015 sekä 2015 2018 välillä PERUS- JA AINEOPINNOT Perus- ja aineopintojen suurin muutos on se, että jaksot Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Opintopisteitä yht. 180op n. 60op n. 60op n. 60op

Opintopisteitä yht. 180op n. 60op n. 60op n. 60op KANDIDAATIN TUTKINNON OPINTOJEN ETENEMISJÄRJESTYS 1. lukuvuosi 2. lukuvuosi 3.lukuvuosi Teologian kandidaatin tutkinto (180 op) A1-linja sl kl sl kl sl kl Yleis- ja kieliopinnot 25op YK10 Filosofia ja

Lisätiedot