Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena"

Transkriptio

1 Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena, 25 op Viestinnän ammateissa tarvitaan kykyä ymmärtää eri alojen asiantuntijoita. Paitsi että monet alat ovat sisällöllisesti ja kielellisesti erikoistuneita, niiden sisällä esiintyy usein käsitteellistä ja termistöllistä horjuntaa. Yrityksissä ja muissa organisaatioissa on tarvetta ammattilaisille, jotka kykenevät hahmottamaan asioiden välisiä suhteita ja luomaan selkeyttä käsitteistöihin. Lisäksi viestinnän ammattilaisen tulee kyetä välittämään tietoa oikeassa muodossa oikeaan aikaan erilaisille kohderyhmille. Tiedon välittämisessä tarvittavien keinojen, välineiden ja ohjelmistojen tuntemus on keskeistä. Sivuaineessa yhdistyvät terminologiaopissa korostuva käsitteellinen selkeys ja tekniselle viestinnälle välttämätön kohderyhmien huomioiminen. Yhdessä nämä antavat valmiuksia mm. teknisiksi kirjoittajiksi, terminologeiksi, kääntäjiksi ja tulkeiksi, kouluttajiksi, verkkokirjoittajiksi, tiedetoimittajiksi tai kustannustoimittajiksi aikoville. Kursseilla opittavaa tietämystä voidaan soveltaa esimerkiksi teknisten dokumenttien ja erilaisten käyttöohjeiden sekä sanastojen ja termitietokantojen laatimiseen sekä analysointiin. Menetelmiä voidaan käyttää myös hypermediaesitysten sisällön tuottamisessa ja strukturoinnissa. Sekä viestintätieteiden että kielten pääaineopiskelijat voivat ottaa terminologiaopin ja teknisen viestinnän sivuaineeksi tai vapaavalintaisiksi opinnoiksi. Sivuainekokonaisuudessa on kursseja, jotka saattavat kuulua opiskelijan pääaineeseen (etenkin teknisen viestinnän koulutusohjelmassa). Tällöin opiskelijan on valittava sivuainekokonaisuuteen ne kurssit, joita hän ei suorita pääaineessaan. Lukuvuonna voi suorittaa sopimuksen mukaan 7 opintopisteen edestä terminologiaopin pakollisia ja/tai valinnaisia opintoja pohjoismaisella verkkokurssilla. Lisätietoja antaa Anita Nuopponen. Pakollisina, mikäli eivät kuulu pääaineopintoihin (16 op): VIES1003 VIES1009 VIES1006 VIES2001 VIES2201 Terminologisen tutkimuksen perusteet, 3 op Teknisen viestinnän perusteet, 4 op Introduction to Multimedia and Hypertext, 3 op Käsiteanalyysi, 3 op Terminologisen tiedonhaun menetelmät, 3 op Seuraavista valinnaisesti 9 22 op: VIES1001 Erikoisalaviestinnän perusteet, 3 op VIES2203 Terminmuodostus, 3 op VIES2035 Kognitiotiede, 3 op VIES2012 Rakenteinen teksti, 4 op VIES2014 Rakenteinen julkaiseminen, 5 op VIES2204 Terminologinen projekti, 10 op VIES2015 Teknisen viestinnän projekti, 5 op VIES2202 Termistön hallinta ja kieliteknologia, 3 op VIES2205 Terminologiset tutkimusmenetelmät, 3 op VIES3013 Teknisen viestinnän syventävä tutkimuskurssi, 7 op VIES2090 Työharjoittelu RUOT3070 Pohjoismainen terminologian kurssi, 7,5 op Opintojaksokuvaukset: Pakollisuus: P = Pakollinen opintojakso VE = Vaihtoehtoinen opintojakso VV = Vapaavalintainen opintojakso

2 Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena Opintojaksokuvaukset Terminologisen tutkimuksen perusteet Introduction to Terminology Science Koodi: VIES1003 Ajoitus: kevät Tavoite: Johdattaa pohtimaan erikoisalojen termistöjen ja käsitteistöjen erikoispiirteitä. Perehdyttää terminologisen tutkimuksen tarjoamiin mahdollisuuksiin ratkaista viestintään ja tiedonvälitykseen liittyviä termistöllisiä ja käsitteellisiä ongelmia. Sisältö: Luentoja terminologisen tutkimuksen tarpeesta, peruskäsitteistä ja menetelmistä sekä niiden soveltamisesta eri alojen käsitteistöjen ja termistöjen analysointiin. Harjoituksia terminologisten menetelmien käytöstä. Opetus: Luennot 24 tuntia. Suoritustapa: Kirjallinen tentti ja harjoitustyö opettajan ohjeiden mukaan. Opettajan ohjeiden mukaan 1. Haarala: Sanastotyön opas Nuopponen & Pilke: Ordning och reda. Terminologilära i teori och praktik Muuta materiaalia opettajan ohjeiden mukaan. Pakollisuus: P terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena, P viestintätieteet, P teknisen viestinnän koulutusohjelma. Teknisen viestinnän perusteet Introduction to Technical Communication (ent. Tekninen viestintä I) Laajuus: 4 op Koodi: VIES1009 Tavoite: Perehdyttää teknisen viestinnän peruskäsitteisiin. Antaa valmiudet arvioida erilaisia kohderyhmiä ja soveltaa teknisen viestinnän perusperiaatteita, kuten saavutettavuutta, ymmärrettävyyttä ja käytettävyyttä. Sisältö: Luentoja teknisen viestinnän kehityksestä, peruskäsitteistä, kohderyhmistä ja perusperiaatteista. Opetus: Luennot 20 tuntia. Suoritustapa: Tieteellinen posteri ja raportti. Opettajan ohjeiden mukaan. Vastuuopettaja: Suvi Isohella. Pakollisuus: P terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena, P teknisen viestinnän koulutusohjelma, VV viestintätieteet.

3 Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena Introduction to Multimedia and Hypertext Johdatus multimediaan ja hypertekstiin Koodi: VIES1006 Ajoitus: kevät Tavoite: Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot multimedian ja hypertekstin historiasta sekä nykyisistä sovellusalueista. Sisältö: Tarkastellaan teoreettisesti viestinnällisestä näkökulmasta multimedian, hypertekstin ja hypermedian käsitteitä ja historiaa sekä käsitteiden pohjalta rakentuvia sovelluksia, kuten tietoverkkoja. Opetus: Luennot 20 tuntia. Suoritustapa: Tentti. Opettajan ohjeiden mukaan. Vastuuopettaja: Olli Raatikainen Pakollisuus: P terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena, P viestintätieteet, P teknisen viestinnän koulutusohjelma. Lisätiedot: Kurssi luennoidaan englanniksi. Käsiteanalyysi Concept Analysis Koodi: VIES2001 Edeltävät opinnot: Terminologisen tutkimuksen perusteet Tavoite: Käsitteellistä selvyyttä vaativissa työtehtävissä tarvittavien käsiteanalyysitaitojen harjaannuttaminen. Kurssi antaa valmiuksia, jotka helpottavat uusiin ja usein monimutkaisiinkin asioihin perehtymistä ja kokonaisuuksien hahmottamista, mikä on olennainen osa mm. toimittajan, teknisen kirjoittajan, kääntäjän, tulkin ja opettajan työtä sekä opiskelua, tieteellistä kirjoittamista, sisällön tuotantoa ja tietojärjestelmien suunnittelua. Sisältö: Luentoja ja harjoituksia erilaisista käsitteiden välisistä suhteista ja käsitejärjestelmätyypeistä sekä niiden esittämisestä visuaalisesti. Menetelmien soveltaminen käytäntöön itse valitulla erikoisalalla. Opetus: Integroitu luento- ja verkkokurssi. Luennot 20 tuntia. Suoritustapa: Läsnäolo tunneilla tai aktiivisuus verkkoalustalla. Hyväksytyt harjoitukset ja kotitehtävät, lopputyö. 1. Nuopponen: Begreppssystem för terminologisk analys (Opettajan ohjeiden mukaan). 2. Verkkoaineisto. Vastuuopettaja: Anita Nuopponen Pakollisuus: P terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena, P viestintätieteet, P teknisen viestinnän koulutusohjelma.

4 Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena Terminologisen tiedonhaun menetelmät Methods of Terminological Information Retrieval Koodi: VIES2201 Ajoitus: kevät Tavoite: Antaa valmiuksia, joita tarvitaan, kun etsitään erikoisalojen termejä, käsitteitä, määritelmiä ja erikielisiä vastineita sekä niiden tutkimisessa käytettäviä menetelmiä. Kurssilla omaksuttavia taitoja tarvitaan mm. erilaisia tekstejä laadittaessa ja käännettäessä. Sisältö: Tehtävien ja verkkomateriaalien avulla perehdytään tiedon hakuun painetuista, elektronisista ja muista lähteistä sekä löydetyn tiedon arviointiin. Jokainen kurssilainen tekee valitsemaltaan erikoisalalta tiedonlähteiden kartoituksen. Erikoisala voi liittyä esimerkiksi opinnäytetyöhön, tiettyyn tieteenalaan, ammattiin tai harrastukseen. Opetus: Verkkokurssi, alkutapaaminen 2 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluun, hyväksytyt harjoitukset ja lopputyö. Verkkoluennot. Pakollisuus: P terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena, VV viestintätieteet, VV teknisen viestinnän koulutusohjelma. Lisätiedot: Suositellaan opinnäytetyössään käsiteanalyysia tai muita terminologisia tutkimusmenetelmiä käyttäville. Erikoisalaviestinnän perusteet Introduction to LSP Communication Koodi: VIES1001 Tavoite: Johdattaa pohtimaan kielen merkitystä erikoisalojen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. Tutustuttaa erikoisalojen kielentutkimuksen menetelmiin ja antaa yleiskuva erikoisalan kielimuotojen moninaisuudesta. Sisältö: Luentoja erikoiskielten ja yleiskielen välisestä vuorovaikutuksesta, erikoisalaviestinnän ominaispiirteistä ja onnistumisen edellytyksistä sekä erikoiskielten tutkimuksen menetelmistä. Opetus: Luennot 20 tuntia. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustyö. Gotti: Investigating Specialized Discourse tai vanhempi painos tai Laurén & Nordman: Från kunskapens frukt till Babels torn. 1987, www-versio osoitteessa: vanha/ov/frukt/ opettajan ohjeiden mukaan. Vastuuopettaja: Heli Katajamäki Pakollisuus: VE terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena, P viestintätieteet, P teknisen viestinnän koulutusohjelma (pääaine viestintätieteet).

5 Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena Terminmuodostus Term Formation Koodi: VIES2203 /kevät Edeltävät opinnot: Terminologisen tutkimuksen perusteet. Tavoite: Perehdyttää opiskelija erikoiskielten terminmuodostuksen periaatteisiin ja antaa yleiset valmiudet termistön analysoimiseen ja omaksumiseen sekä vierasperäisten termielementtien ymmärtämiseen. Sisältö: Verkkoluentoja ja harjoituksia terminmuodostuskeinoista, termien tunnistamisesta teksteistä sekä erikoisalojen viestinnän ja kielenhuollon termeille asettamista vaatimuksista. Kansainvälisten termien ja termielementtien tarkastelua. Opetus: Verkkokurssi, alkutapaaminen 2 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja hyväksytyt harjoitustyöt. 1. Sager: A Practical Course in Terminology Processing Ellegård & Olofsson: De internationella orden (käsikirjana) tai uudempi. 3. Wahlgren: Latinskt morfemlexikon (käsikirjana) TSK: Toimikunnista termitalkoisiin (verkkomateriaalissa annettujen ohjeiden mukaan) 5. Nykysuomen sanavarat (verkkomateriaalissa annettujen ohjeiden mukaan) 6. Ranta: Tekniikka suomeksi. Pakollisuus: VE terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena. Kognitiotiede Cognitive Science Koodi: VIES2035 /kevät Tavoite: Perehdyttää kognitiotieteeseen monitieteisenä tutkimusalueena, joka pyrkii kuvaamaan ja selittämään ihmisen tiedonkäsittelyä sekä yksilöllisellä että yhteisöllisellä tasolla ja toisaalta soveltamaan saatuja tietoja kehitettäessä tieto- ja viestintäteknologiaa. Sisältö: Alan historia ja monitieteiset lähtökohdat. Ihmisen kognitiiviset toiminnot ja niiden mallintaminen tietokoneelle. Ihmisten ja laitteiden interaktion sekä ihmisten keskeisen välineellisen viestinnän kognitiiviset ulottuvuudet. Kognitiivisen analyysin soveltaminen eri aloilla. Opetus: Verkkokurssi, esittelyluento 2 tuntia. Suoritustapa: Tentti ja verkkokeskustelu. Verkkomateriaali ja siellä annettujen ohjeiden mukaan osia seuraavista: 1. Revonsuo, Lang & Aaltonen: Mieli ja aivot. Kognitiivinen neurotiede Stenning, Lascarides & Jo: Introduction to Cognition and Communication (Saatavana digitaalisena Ebrarysta.) 3. Saariluoma, Kamppinen & Hautamäki (toim.): Moderni kognitiotiede Pakollisuus: VE terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena, VE viestintätieteet, P teknisen viestinnän koulutusohjelma, P viestintätieteet sivuaineena markkinoinnin pääaineopiskelijoille.

6 Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena Rakenteinen teksti Structured Text Laajuus: 4 op Koodi: VIES2012 Edeltävät opinnot: Teknisen viestinnän perusteet (tai ent. Tekninen viestintä I) Tavoite: Verkkojulkaisemisessa tarvittavien merkkauskielten ja yrityksissä rakenteisen dokumentoinnin yleistyessä on tarve ymmärtää, mistä lähtökohdista merkkauskieliopit ovat alkujaan syntyneet. Tällä kurssilla perehdytään SGML-standardiin, joka on merkkauskielten universaalikielioppi ja johon myös verkkoympäristöissä yleistynyt XML pohjautuu. Kurssilla tarkastellaan myös SGML:n soveltamista käytäntöön mm. HTML-merkkauskielen ja muiden merkkauskielten avulla. Sisältö: Luentoja SGML (ISO 8879:1986) -standardista sekä käytännön suunnittelu- ja analyysiharjoituksia. Opetus: Luennot ja harjoitukset 25 tuntia. Suoritustapa: Harjoitustyöt. Arviointi: Hyväksytty / hylätty. Pakollisuus: VE terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena, P teknisen viestinnän koulutusohjelma. Rakenteinen julkaiseminen Structured Publishing Laajuus: 5 op Koodi: VIES2014 Ajoitus: kevät Edeltävät opinnot: Rakenteinen teksti Tavoite: Perehdyttää rakenteisen julkaisemisen perusteisiin, rakenteiseen sisällönhallintaprosessiin, informaatiomalleihin ja monikanavajulkaisemiseen sekä antaa perustiedot rakenteisen julkaisemisen periaatteiden hyödyntämiseen teknisessä viestinnässä. Sisältö: Luentoja rakenteisen julkaisemisen perusteista ja peruskäsitteistä. Tutustumista XML-pohjaisen sisällönhallinnan suunnitteluun ja toteutukseen. Esimerkkejä toteutetuista rakenteisista julkaisuprosesseista ja -projekteista. Harjoituksia rakenteisen julkaisemisen pilottiprojektin eri rooleissa toimimisesta. Opetus: Luennot ja harjoitukset 30 tuntia. Suoritustapa: Harjoitukset ja tentti. 1. Hackos, JoAnn T.: Content Management for Dynamic Web Delivery Bruski, Kylene & Linton, Jennifer: Introduction to DITA: A User Guide to the Darwin Information Typing Architecture tai Hackos, JoAnn T.: Introduction to DITA: A User Guide to the Darwin Information Typing Architecture Arbortext Edition Artikkeleita opettajan ohjeiden mukaan. Vastuuopettaja: Anita Nuopponen Pakollisuus: VE terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena, VE teknisen viestinnän koulutusohjelma.

7 Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena Terminologinen projekti Terminological Project Laajuus: 10 op Koodi: VIES2204 /kevät Edeltävät opinnot: Terminologisen tutkimuksen perusteet, Käsiteanalyysi. Tavoite: Syventää valmiuksia analysoida ja esittää erikoisalatietoa käsiteanalyysin ja muiden terminologisten menetelmien avulla ja toteuttaa itsenäisesti sanastoprojekti. Sisältö: Perehtymistä terminologisen projektin lähtökohtiin, suunnitteluun, läpiviemiseen ja erilaisiin tapoihin esittää tuloksia. Kukin opiskelija laatii verkkosanastona julkaistavan systemaattisen, yksi- tai useampikielisen rajatun esityksen valitsemansa erikoisalan käsitteistöstä, termistöstä ja käsitejärjestelmistä. Opetus: Verkkotyöskentely, itsenäinen työskentely, lähitapaamiset 20 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen, verkkotyöskentely, harjoitustehtävät ja hyväksytty lopputyö. 1. Verkkomateriaali. 2. Sanastotyön käsikirja. Soveltavan terminologian periaatteet ja työmenetelmät. SFS-käsikirja Svensén: Handbok i lexikografi tai uudempi. (Opettajan ohjeiden mukaan). 4. TSK: Toimikunnista termitalkoisiin (opettajan opettajan ohjeiden mukaan). 5. Terminfo-lehti (opettajan ohjeiden mukaan) Pakollisuus: VE terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena. Lisätiedot: Ei edellytä html-taitoja. Suositellaan käsiteanalyysia tutkielmassa menetelmänä käyttävälle tai terminologista tutkielmaa tekevälle. Teknisen viestinnän projekti Technical Communication Project (ent. Teknisen viestinnän menetelmät ja työkalut) Laajuus: 5 op Koodi: VIES2015 Edeltävät opinnot: Teknisen viestinnän perusteet (tai Tekninen viestintä I) Tavoite: Perehdyttää johonkin teknisen viestinnän alan erityiskysymykseen. Harjaannuttaa projektityöskentelytaitoja. Sisältö: Kurssilla toteutetaan teknisen viestinnän ajankohtainen projekti, jonka teema liittyy johonkin oppiaineen tutkimus- tai opetusyhteistyöhankkeeseen. Teema vaihtuu lukuvuosittain. Opetus: Harjoitukset 20 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja harjoitustyö. Oheiskirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan Vastuuopettaja: Suvi Isohella Pakollisuus: VE terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena, VE teknisen viestinnän koulutusohjelma.

8 Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena Termistön hallinta ja kieliteknologia Terminology Management and Language Technology Koodi: VIES2202 /kevät Edeltävät opinnot: Terminologisen tutkimuksen perusteet, mielellään myös Terminologinen projekti. Tavoite: Antaa perustiedot ja -taidot tietokoneavusteisesta terminologianhallinnasta ja kieliteknologiasta. Sisältö: Perehtymistä kieliteknologiaan ja tietokoneavusteiseen terminologian hallintaan. Tutustuminen kieliteknologian sovellutuksiin, termipankkeihin sekä erilaisiin termipankkisovelluksiin. Opetus: Luennot ja harjoitukset 10 tuntia, verkkokurssi. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen, harjoitukset ja harjoitustyö. Verkkomateriaalia luennoitsijan ilmoituksen mukaan. Pakollisuus: VE terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena. Lisätiedot: Ei järjestetä lukuvuonna Terminologiset tutkimusmenetelmät Terminological Research Methods Koodi: VIES2205 /kevät Edeltävät opinnot: Pääaineen aineopinnot, Terminologisen tutkimuksen perusteet sekä mielellään muitakin terminologiaopin kursseja. Tavoite: Syventää tietoja terminologisen tutkimuksen teoriasta ja menetelmistä. Johdattaa pohtimaan terminologisen tutkimuksen mahdollisuuksia sekä terminologisten tutkimusmenetelmien käyttöä sisällönanalyysin tai käsitetutkimuksen työvälineenä. Sisältö: Verkkoluentoja terminologisen tutkimuksen taustasta, teoriasta, menetelmistä ja sovellutusmahdollisuuksista. Tutustumista alan tutkimukseen sekä oman tutkimusongelman ja menetelmien pohtimista. Opetus: Itseopiskelu, verkkokurssi. Suoritustapa: Tentti tai opintopäiväkirja. 1. Verkkomateriaalia. 2. Handbook of terminology management (Verkkomateriaalin ohjeiden mukaan.) 3. Laurén, Myking & Picht: Terminologi som vetenskapsgren tai Laurén, Myking & Picht: Terminologie unter der Lupe (Verkkomateriaalin ohjeiden mukaan.) 4. Nuopponen, Toft & Myking: I terminologins tjänst Pakollisuus: VE terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena, VV viestintätieteet. Lisätiedot: Suositellaan suoritettavaksi pääaineen aine- tai syventävien opintojen vaiheessa kandidaatin työn tai tutkielman laatimisen tueksi. Sopii myös jatko-opiskelijoille luentopäiväkirjasuorituksena.

9 Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena Teknisen viestinnän syventävä tutkimuskurssi Research Methods in Technical Communication (ent. Teknisen viestinnän praktikum) Laajuus: 7 op Koodi: VIES3013 kevät Edeltävät opinnot: Teknisen viestinnän perusteet (tai ent. Tekninen viestintä I), Rakenteinen teksti Tavoite: Syventää opiskelijan tietämystä teknisen viestinnän tutkimusnäkökulmista ja tutkimusmenetelmistä. Sisältö: Referaatit, kommentoitu bibliografia sekä keskusteluun osallistuminen. Opetus: Luennot 20 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen, hyväksytyt referaatit ja hyväksytty bibliografia. Artikkeleita opettajan ohjeiden mukaan. Vastuuopettaja: Suvi Isohella Pakollisuus: VE terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena, P teknisen viestinnän koulutusohjelma. Pohjoismainen terminologian kurssi Nordic Course in Terminology Nordisk kurs i terminologi Laajuus: 7,5 op Koodi: RUOT3070 Tavoite: Antaa valmiudet sanastotyöhön ja perehdyttää terminologian teoriaan ja menetelmiin pohjoismaisessa viitekehyksessä. Opiskelija oppii ymmärtämään terminologian merkityksen tehokkaan erikoisalaviestinnän kannalta sekä asiantuntijakontekstissa ja yleiskielisessä kontekstissa. Sisältö: Luentoja, harjoituksia ja keskusteluja terminologian peruskäsitteistä, yleiskielen ja ammattikielen eroista ja yhtäläisyyksistä, käsitejärjestelmien ja määritelmien laatimisesta sekä terminmuodostuksesta. Kurssi on yhteispohjoismainen (opetus ruotsiksi, norjaksi ja tanskaksi) ja se toteutetaan It s Learning -verkko-oppimisympäristössä. Opetus: Verkko-opetus 45 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen verkko-opetukseen, hyväksytyt harjoitustyöt ja portfolio. 1. Nistrup Madsen: Terminologi I Principper og metoder Suonuuti: Terminologiguiden Nuopponen & Pilke: Ordning och reda. Terminologilära i teori och praktik Muuta materiaalia opettajan ohjeiden mukaan. Arviointi: hyväksytty / hylätty. Kurssi toteutetaan yhteistyössä seuraavien kanssa: Copenhagen Business School, Norges Handelshøyskole, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Syddansk Universitet ja Terminologicentrum TNC (TERMDIST-yhteistyö). Pakollisuus: VE terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena Lisätiedot: Kurssilla voi sopimuksen mukaan korvata sivuaineen pakollisia ja/tai vaihtoehtoisia opintoja. Lisätietoa kurssista

Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena

Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena 214 Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena 25 op Viestintätieteet sivuaineena, 15 ov Terminologiaopin ja teknisen viestinnän sivuainekokonaisuus

Lisätiedot

Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena 2009 2010 1

Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena 2009 2010 1 Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena 2009 2010 1 Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena, 25 op Terminologiaopin ja teknisen viestinnän sivuainekokonaisuus antaa valmiuksia eri

Lisätiedot

Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena

Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena Terminologiaopin ja teknisen viestinnän sivuainekokonaisuus antaa valmiuksia eri alojen tiedon, ammattikäsitteistön ja erikoisalojen termistöjen analysointiin,

Lisätiedot

Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot

Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot Viestinnän ammateissa tarvitaan kykyä ymmärtää eri alojen asiantuntijoita. Paitsi että monet alat ovat sisällöllisesti ja kielellisesti erikoistuneita, niiden

Lisätiedot

Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot

Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot Viestinnän ammateissa tarvitaan kykyä ymmärtää eri alojen asiantuntijoita. Paitsi että monet alat ovat sisällöllisesti ja kielellisesti erikoistuneita, niiden

Lisätiedot

Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot

Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot Viestinnän ammateissa tarvitaan kykyä ymmärtää eri alojen asiantuntijoita. Paitsi että monet alat ovat sisällöllisesti ja kielellisesti erikoistuneita, niiden

Lisätiedot

Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot

Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot Viestinnän ammateissa tarvitaan kykyä ymmärtää eri alojen asiantuntijoita. Paitsi että monet alat ovat sisällöllisesti ja kielellisesti erikoistuneita, niiden

Lisätiedot

Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot

Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot Viestinnän ammateissa tarvitaan kykyä ymmärtää eri alojen asiantuntijoita. Paitsi että monet alat ovat sisällöllisesti ja kielellisesti erikoistuneita, niiden

Lisätiedot

Teknisen viestinnän maisteriohjelma

Teknisen viestinnän maisteriohjelma Teknisen viestinnän maisteriohjelma Terminologian suuntautumisvaihtoehto Filosofisen tiedekunnan ja teknillisen tiedekunnan yhteinen Teknisen viestinnän maisteriohjelma (120 op) yhdistää ainutlaatuisella

Lisätiedot

Teknisen viestinnän koulutusohjelma

Teknisen viestinnän koulutusohjelma Teknisen viestinnän koulutusohjelma 2010 2011 1 Teknisen viestinnän koulutusohjelma Teknisen viestinnän koulutusohjelmassa yhdistyy humanistinen ja tietotekninen näkemys uudesta viestintäteknologiasta.

Lisätiedot

Teknisen viestinnän maisteriohjelma

Teknisen viestinnän maisteriohjelma Teknisen viestinnän maisteriohjelma Terminologian suuntautumisvaihtoehto Filosofisen tiedekunnan ja teknillisen tiedekunnan yhteinen Teknisen viestinnän maisteriohjelma (120 op) yhdistää ainutlaatuisella

Lisätiedot

Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena

Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena 230 Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena Terminologiaoppi ja tekninen viestintä sivuaineena Viestintätieteet sivuaineena, 15 ov 25 op Terminologiaopin ja teknisen viestinnän sivuainekokonaisuus

Lisätiedot

Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma

Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma 175 Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelmassa yhdistyvät humanistinen ja tietotekninen näkemys uudesta viestintäteknologiasta.

Lisätiedot

Multimediajärjestelminen ja teknisen viestinnän koulutusohjelma

Multimediajärjestelminen ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma 2009 2010 1 Multimediajärjestelminen ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelma, pääaine viestintätieteet 2012 2013

Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelma, pääaine viestintätieteet 2012 2013 Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelma Filosofisen tiedekunnan ja teknillisen tiedekunnan yhteinen Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelma (120 op) yhdistää ainutlaatuisella tavalla viestintätieteiden,

Lisätiedot

Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma

Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma tarjoaa valmiuksia toimia monipuolisissa viestintäalan tehtävissä yrityksissä, järjestöissä ja julkisissa organisaatioissa.

Lisätiedot

Teknisen viestinnän maisteriohjelma

Teknisen viestinnän maisteriohjelma Teknisen viestinnän maisteriohjelma Terminologian suuntautumisvaihtoehto Filosofisen tiedekunnan ja teknillisen tiedekunnan yhteinen Teknisen viestinnän maisteriohjelma (120 op) yhdistää ainutlaatuisella

Lisätiedot

Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma

Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma 181 Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelmassa yhdistyvät humanistinen ja tietotekninen näkemys uudesta viestintäteknologiasta.

Lisätiedot

Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma

Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelmassa yhdistyvät humanistinen ja tietotekninen näkemys uudesta viestintäteknologiasta.

Lisätiedot

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Anita Nuopponen Vaasan yliopisto, viestintätieteet Anita.Nuopponen@uv a.f i Sisältö Terminologiaoppia 36 vuotta Vaasan yliopistossa Teknisen

Lisätiedot

Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma

Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma tarjoaa valmiuksia toimia monipuolisissa viestintäalan tehtävissä yrityksissä, järjestöissä ja julkisissa organisaatioissa.

Lisätiedot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Lyhenteet P = pakollinen (obligatorisk) VV = vapaasti valittava (fritt valbar) Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot pääaineittain Kandidaattiopinnot Pääaine englanti,

Lisätiedot

Viestintätieteiden opinnot 2011 2012 1

Viestintätieteiden opinnot 2011 2012 1 Viestintätieteiden opinnot 2011 2012 1 Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot antavat teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia viestintä- ja media-alan tehtäviin. Opinnot rakentuvat soveltavan

Lisätiedot

Teknisen viestinnän maisteriohjelma

Teknisen viestinnän maisteriohjelma Teknisen viestinnän maisteriohjelma Filosofisen tiedekunnan ja teknillisen tiedekunnan yhteinen Teknisen viestinnän maisteriohjelma (120 op) yhdistää ainutlaatuisella tavalla viestintätieteiden, tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

Viestintätieteiden opinnot

Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot 2009 2010 1 Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot antavat teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia viestintä- ja media-alan tehtäviin. Opinnot rakentuvat soveltavan

Lisätiedot

Viestintätieteiden opinnot

Viestintätieteiden opinnot 160 Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot antavat teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia viestintä- ja media-alan tehtäviin. Opinnot rakentuvat soveltavan

Lisätiedot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot 41 Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Lyhenteet P = pakollinen (obligatorisk) VV = vapaasti valittava (fritt valbar) Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot pääaineittain Kandidaattiopinnot Pääaine englanti,

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma

Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma tarjoaa valmiuksia toimia monipuolisissa viestintäalan tehtävissä yrityksissä, järjestöissä ja julkisissa organisaatioissa.

Lisätiedot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot 40 Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Lyhenteet P = pakollinen (obligatorisk) VV = vapaasti valittava (fritt valbar) Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot pääaineittain

Lisätiedot

Viestinnän monialainen maisteriohjelma

Viestinnän monialainen maisteriohjelma Viestinnän monialainen maisteriohjelma Viestinnän monialainen maisteriohjelma tarjoaa valmiuksia toimia monipuolisissa viestintäalan tehtävissä yrityksissä, järjestöissä ja julkisissa organisaatioissa.

Lisätiedot

Viestintätieteiden opinnot

Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot 165 Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot antavat teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia viestintä- ja media-alan tehtäviin. Opinnot rakentuvat soveltavan

Lisätiedot

Viestinnän monialainen maisteriohjelma

Viestinnän monialainen maisteriohjelma Viestinnän monialainen maisteriohjelma Yhteiskunnan jatkuvasti muuttuessa tarvitaan yhä enemmän ja monipuolisempaa viestinnän osaamista ja ymmärtämistä. Tulevaisuuden viestintäosaaja hallitsee viestinnän

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Viestintätieteiden opinnot

Viestintätieteiden opinnot 167 Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot antavat teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia viestintä- ja mediaalan tehtäviin. Opinnot rakentuvat soveltavan kielitieteen, mediatutkimuksen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Syksy 2017 Tanja Välisalo tinyurl.com/hytk-tvt2017 Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen?

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelma

Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelma Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelma Filosofisen tiedekunnan ja teknillisen tiedekunnan yhteinen Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelma (120 op) yhdistää ainutlaatuisella tavalla viestintätieteiden,

Lisätiedot

Viestinnän monialainen maisteriohjelma

Viestinnän monialainen maisteriohjelma Viestinnän monialainen maisteriohjelma Viestinnän monialainen maisteriohjelma tarjoaa valmiuksia toimia monipuolisissa viestintäalan tehtävissä yrityksissä, järjestöissä ja julkisissa organisaatioissa.

Lisätiedot

Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma

Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma tarjoaa valmiuksia toimia monipuolisissa viestintäalan tehtävissä yrityksissä, järjestöissä ja julkisissa organisaatioissa.

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op)

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) RAKENNE Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) KÄSITYÖN DIDAKTIIKAN PERUSOSA Teknisen työn osuus 3 op TEKNISEN TYÖN DIDAKTIIKAN SIVUAINEKOKONAISUUS 25 op 1. Teknisen työn materiaalit, työkalut,

Lisätiedot

Viestinnän monialainen maisteriohjelma

Viestinnän monialainen maisteriohjelma Viestinnän monialainen maisteriohjelma Yhteiskunnan jatkuvasti muuttuessa tarvitaan yhä enemmän ja monipuolisempaa viestinnän osaamista ja ymmärtämistä. Tulevaisuuden viestintäosaaja hallitsee viestinnän

Lisätiedot

Teknisen viestinnän maisteriohjelma

Teknisen viestinnän maisteriohjelma Teknisen viestinnän maisteriohjelma Filosofisen tiedekunnan ja teknillisen tiedekunnan yhteinen Teknisen viestinnän maisteriohjelma (120 op) yhdistää ainutlaatuisella tavalla viestintätieteiden, tietotekniikan

Lisätiedot

Yleisopinnot 2009 2010 1

Yleisopinnot 2009 2010 1 Yleisopinnot 2009 2010 1 Yleisopinnot Kandidaattiopinnot Pääaine englanti, nykysuomi, modern finska tai saksan kieli ja kirjallisuus (yht. 13 op) Johdatus yliopisto-opiskeluun, 2 op Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Tietojärjestelmätiede (TJT) / Tekninen viestintä (TEVI) linjavalintainfo

Tietojärjestelmätiede (TJT) / Tekninen viestintä (TEVI) linjavalintainfo Tietojärjestelmätiede (TJT) / Tekninen viestintä (TEVI) linjavalintainfo Tietojärjestelmätiede 5.4.2017 2 Tietojärjestelmätiede Markkinat IT ja markkinat Organisaatio Ryhmä IT ja organisaatio IT ja ryhmä

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan venäjän asiantuntijoiksi

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Orientaatiopäivät

Orientaatiopäivät Orientaatiopäivät 25.8.2016 Teollisuusekonomi-koulutus tietotekniikka ja tuotantotalous taloudellinen, tuotantotekninen ja tietotekninen näkökulma opinnoista on suuri osa kaikille yhteistä tutkinnon loppuvaiheessa

Lisätiedot

Tutu 4 ja 5 soveltuvat myös yksittäisiksi opintojaksoiksi. Tutu 3 osallistuminen edellyttää 1 ja 2 hyväksyttyä suorittamista tai vastaavia tietoja.

Tutu 4 ja 5 soveltuvat myös yksittäisiksi opintojaksoiksi. Tutu 3 osallistuminen edellyttää 1 ja 2 hyväksyttyä suorittamista tai vastaavia tietoja. TULEVAISUUDENTUTKIMUKSEN OPINTOKOKONAISUUS, 25 op Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja

Lisätiedot

Kulttuurienvälinen viestintä

Kulttuurienvälinen viestintä Kulttuurienvälinen viestintä Maailma pienenee, viestintäteknologia otetaan käyttöön ja matkailu lisääntyy. Yritykset ja yhteisöt suuntaavat toimintaansa yhä globaalimmin. Suomi kansainvälistyy paitsi EU:n

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Opetus toteutetaan vuonna 2016 Riihimäellä yhteistyössä Riihimäen kansalaisopiston kanssa. Ajankohta Kevät 2016 - Syksy 2016 Opiskelijan tulee omata riittävät

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot 249 Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan

Lisätiedot

Perusopinnot (Cmo100) 25 op

Perusopinnot (Cmo100) 25 op Perusopinnot (Cmo100) 25 op Kääntäjän perustaidot Kääntäjän kompetenssit (Cmo111, 5 op) Johdantokurssi, jossa käsitellään kääntäjän ammatin toimenkuvia ja valmiuksia. Kääntäjän kompetensseihin kuuluvat

Lisätiedot

Kulttuurienvälinen viestintä 2010 2011 1

Kulttuurienvälinen viestintä 2010 2011 1 Kulttuurienvälinen viestintä 2010 2011 1 Kulttuurienvälinen viestintä Maailma pienenee, viestintäteknologia otetaan käyttöön ja matkailu lisääntyy. Yritykset ja yhteisöt suuntaavat toimintaansa yhä globaalimmin.

Lisätiedot

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus 30 opintopistettä Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan 21.6.2013 áššis 72/13 1. OPPIAINEEN YLEISET TIEDOT... 3 1.1. OPPIAINEEN

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Anarâškielâ máttááttâs

Anarâškielâ máttááttâs 1 Inarinsaamen opetus 2014 2015 Anarâškielâ máttááttâs 2014 2015 Perusopinnot, 2. vuosi / Vuáđu-uápuh, 2. ihe Perusopinnot jatkuvat niille opiskelijoille, jotka aloittivat inarinsaamen opinnot verkossa

Lisätiedot

Orientaatiopäivät 27.8.2014

Orientaatiopäivät 27.8.2014 Orientaatiopäivät 27.8.2014 Teollisuusekonomi-koulutus tietotekniikka ja tuotantotalous taloudellinen, tuotantotekninen ja tietotekninen näkökulma opinnoista on suuri osa kaikille yhteistä tutkinnon loppuvaiheessa

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN OPS

TIETOTEKNIIKAN OPS TIETOTEKNIIKAN OPS 2017-2020 Infotilaisuus nykyisille opiskelijoille Raino Mäkinen, Sanna Mönkölä & Ilona Lapinkylä OPS-infon sisältö OPS 2017-2020 mikä, miksi? Miten uusi eroaa nykyisistä ja vanhoista?

Lisätiedot

Mihin terminologian teoriaa ja menetelmiä voidaan hyödyntää?

Mihin terminologian teoriaa ja menetelmiä voidaan hyödyntää? 1 Anita Nuopponen, Vaasan yliopisto Mihin terminologian teoriaa ja menetelmiä voidaan hyödyntää? Terminologian teoria ja menetelmät ovat alunperin syntyneet erikoisalojen - erityisesti teknisten alojen

Lisätiedot

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala Hallinto-osaamisen opinnot Hallinto-osaamisen opintojaksot: ALUE1001 Yhteiskunnan alueellinen organisoituminen (5 op) FILO1001 Filosofian

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2008-2009 Opintoneuvoja Teemu Meronen 29.10.2008 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30

Lisätiedot

Kurssijärjestelyt. ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos

Kurssijärjestelyt. ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos Kurssijärjestelyt ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos (Alkuperäiset luentokalvot: Markku Laine) 8. syyskuuta 2015 Luennon sisältö Kurssin

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Käsiteanalyysia käsiteanalyysista kohti systemaattista käsiteanalyysia

Käsiteanalyysia käsiteanalyysista kohti systemaattista käsiteanalyysia Käsiteanalyysia käsiteanalyysista kohti systemaattista käsiteanalyysia Anita Nuopponen Viestintätieteiden laitos Vaasan yliopisto Begreppsanalys är det mest centrala elementet i terminologiarbetet. I detta

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Nykysuomi vieraana kielenä 2011 2012 1

Nykysuomi vieraana kielenä 2011 2012 1 Nykysuomi vieraana kielenä 2011 2012 1 Nykysuomi vieraana kielenä Nykysuomi vieraana kielenä -opinnot on suunniteltu ulkomaalaisille opiskelijoille. Opinnoissa painotetaan kielen rakennetta ja sen päävariaatioiden

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ).

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ). INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tampereen yliopisto 6.5.2010 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.5.2010. Liite B3/1 Informaatiotutkimuksen oppiainenimen muutoksesta ja uusista informaatiotutkimuksen ja

Lisätiedot

Tietotekniikan ohjelma Teknisen viestinnän ohjelma Kauppatieteiden maisterin tutkinto Tietotekniikka Teknillinen tiedekunta

Tietotekniikan ohjelma Teknisen viestinnän ohjelma Kauppatieteiden maisterin tutkinto Tietotekniikka Teknillinen tiedekunta Tietotekniikan ohjelma Teknisen viestinnän ohjelma Kauppatieteiden maisterin tutkinto 29.8.2016 Tietotekniikka Teknillinen tiedekunta Tervetuloa opiskelemaan tietotekniikan ohjelmiin! 2 Sisältö Lyhyesti

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2017 2018 Anarâškielâ máttááttâs 2017 2018 Syksy 2017 / Čohčâ 2017 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken 25.8.2016 Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Koulutusohjelman opinnot Amanuenssi Hanna Snellman (Fabriikki F3428B) puh.

Lisätiedot

Opintokokonaisuuksia ovat esim. Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot, Perusopinnot.

Opintokokonaisuuksia ovat esim. Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot, Perusopinnot. Tutkinnon suorittaminen 2015-2018 etussuunnitelman rakenteen mukaisesti, kun innot aloitettu ennen 2015 syksyä Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 ) Erot uuden ja vanhan välillä Lyhyesti kerrottuna

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Y 1 Äidinkieli 4 OV Y 1.1 63054 63055 Äidinkielen puhe- ja ilmaisutaito osa 1 (63054) osa 2 (63055) Y 1.2 63056 Tieteellinen kirj. ja harjoitusaine Luennot 1 ov (63057)

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2016 2017 Anarâškielâ máttááttâs 2016 2017 Syksy 2016 / Čohčâ 2016 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

Viestinnän monialainen maisteriohjelma

Viestinnän monialainen maisteriohjelma Viestinnän monialainen maisteriohjelma Yhteiskunnan jatkuvasti muuttuessa tarvitaan yhä enemmän ja monipuolisempaa viestinnän osaamista ja ymmärtämistä. Tulevaisuuden viestintäosaaja hallitsee viestinnän

Lisätiedot

MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 - Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT Tervetuloa

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Uuteen tutkintorakenteeseen vaihtava opiskelija Perusopinnot POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi * POLPOP02 Valtio-opin

Lisätiedot