Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö"

Transkriptio

1 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut koulutusväylät 14 Lingua 16 Minerva: uusi teknologia koulutuksen alalla 18 Seuranta- ja innovaatiotoiminta 20 Yhteistoimet 21 Täydentävät toimet 22 Leonardo da Vinci 23 Nuoriso 29 Tempus 40 Kulttuuri Media Plus 46 Toimet elearning 50 Televisio ilman rajoja -direktiivi 51 Europe : Euroopan kielten teemavuosi 53 Jean Monnet -hanke 54 Europass-todistus 56 Prince 57 Suora linja Eurooppaan 58 Kumppanuustoiminta kansalaisyhteiskunnan kanssa 59 Euroopan tiedonvälityskeskukset ja -verkostot 61 Ystävyyskaupunkitoiminta 62 Euroopan unionin ja Kanadan välinen yhteistyö 63 Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen yhteistyö 64 Urheilu 65

2 2 Muut koulutuksen ja kulttuurin pääosaston järjestämät yleishyödylliset palvelut 66 Osoiteluettelo 68

3 3 Esipuhe Mahdollisuuksien hyödyntäminen Vuonna 2000 on Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosaston aloitteesta luotu uusi sukupolvi ohjelmia ja toimia, jotka koskevat yleissivistävää ja ammatillista koulutusta, nuorisoa, kulttuuria, urheilua ja kansalaisuutta aiheita, jotka ovat meitä kaikkia lähellä. Ne liittyvät henkilöresursseihin, jotka muodostavat Euroopan keskeisimmän voimavaran. Näitä ohjelmia ovat muun muassa Sokrates, Leonardo da Vinci, Nuoriso, Tempus, Kulttuuri 2000 ja Media. Vaikka kullakin ohjelmalla on omat erityiset tavoitteensa, niillä on lukuisia yhteisiä tekijöitä. Niillä tuetaan ihmisten liikkuvuutta, pilottihankkeiden aloittamista sekä mielipiteiden ja toimintatapojen vaihtoa. Niissä rohkaistaan eurooppalaiseen yhteistyöhön kaikilla tasoilla. Niissä tavoitellaan laatua ja kannustetaan innovaatioihin. Ne on suunnattu laajalle joukolle toimijoita, instituutioita ja yhdistyksiä. Ne koskevat jopa 31 Euroopan maata. Ne perustuvat sellaisiin perusarvoihin kuin tasa-arvoon, aktiiviseen kansalaisuuteen, harjoitteluun monikulttuurisessa ympäristössä ja elinikäiseen oppimiseen. Koulutusta ja kulttuuria koskevat ohjelmat toimivat kannustimina, joiden ansiosta myönnetään rahoitustukea tuhansille hankkeille, joista puolestaan hyötyvät sadat tuhannet ihmiset. Ne rohkaisevat tekemään aloitteita ja tarjoavat mahdollisuuden konkreettisiin toimiin. Kaikkien näiden mahdollisuuksien hyödyntämiseksi on vielä kyettävä saamaan ajoissa asianmukaista tietoa ja toimimaan oikeansuuntaisesti. Ohjelmaopas on suunnattu kouluille, yliopistoille, koulutuskeskuksille, yrityksille, kulttuuri- ja media-alan ammattilaisille, alue- ja paikallisviranomaisille, kansalaisjärjestöille sekä niille tuhansille ruohonjuuritason toimijoille, jotka haluaisivat käynnistää eurooppalaisen hankkeen ja tietää, voivatko ne saada siihen yhteisön tukea. Oppaan etuna on se, että yhteen ainoaan julkaisuun on koottu kaikki mekanismit ja menettelyt. Sen tarkoitus on ennen kaikkea käytännöllinen: vastata helppotajuisesti yleisimpiin kysymyksiin, kertoa lukijalle muista tietolähteistä ja antaa kunkin maan linkkiorganisaatioiden yhteystietoja. Elämme koulutuksen ja kulttuurin Euroopassa kansalaisten Euroopassa. On ensiarvoisen tärkeää, että kaikki voivat hyödyntää sitä täysipainoisesti. Viviane Reding Koulutuksesta ja kulttuurista vastaava komission jäsen

4 4 Ohjelmat SOKRATES Mitkä ovat ohjelman tavoitteet? Sokrates on eurooppalainen koulutusalan ohjelma. Sen tarkoituksena on edistää eurooppalaista ulottuvuutta ja parantaa koulutuksen laatua kannustamalla siihen osallistuvien maiden välistä yhteistyötä. Ohjelma pyrkii kehittämään tietojen ja taitojen Eurooppaa sekä vastaamaan paremmin uuden vuosituhannen suuriin haasteisiin: elinikäisen koulutuksen edistämiseen, kaikkien saatavilla olevaan koulutukseen kannustamiseen, tunnustettujen kelpoisuuksien ja pätevyyksien hankkimiseen. Sokrates-toimintaohjelmalla on viisi konkreettista tavoitetta: vahvistaa eurooppalaista ulottuvuutta koulutuksen kaikilla tasoilla, parantaa Euroopan unionin kielten osaamista, edistää yhteistyötä ja liikkuvuutta koulutuksen kaikilla aloilla, kannustaa innovaatiotoimintaa koulutuksessa, edistää yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikilla koulutusaloilla. Sokrates-ohjelmalla täydennetään jäsenvaltioiden toimintaa pitäen täysin arvossa jäsenvaltioiden vastuuta opetuksen sisällöstä ja koulutusjärjestelmien järjestämisestä sekä niiden kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta. Ohjelmaan osallistuu yhteensä 31 maata Mitkä maat osallistuvat ohjelmaan? Euroopan unionin 15 jäsenvaltiota: Saksa, Itävalta, Belgia, Tanska, Espanja, Suomi, Ranska, Kreikka, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Portugali, Yhdistynyt kuningaskunta, Ruotsi. Kolme EFTA/ETA-maata: Islanti, Liechtenstein, Norja Keski- ja Itä-Euroopan 10 assosioitunutta maata: Bulgaria, Viro, Unkari, Latvia, Liettua, Puola, Tšekki, Romania, Slovakia, Slovenia Kypros, Malta ja vuodesta 2001 alkaen Turkki Ketkä hyötyvät ohjelmasta? Sokrates-toimintaohjelma on tarkoitettu kaikille koulutusyhteisöön kuuluville: oppivelvollisuuttaan suorittaville oppilaille, opiskelijoille sekä nuorille ja vanhoille opintojensa täydentäjille, koulutettaville tai ammattiaan harjoittaville opettajille sekä opetus-, hallinto- ja johtohenkilöstölle, kaikentyyppisille oppilaitoksille,

5 5 muille koulutukseen liittyville tahoille: virkamiehille ja päättäjille, paikallisille ja alueellisille virkamiehille, vanhempainyhdistyksille, työmarkkinaosapuolille, yrityksille, yritysryhmittymille, kansalaisjärjestöille jne. Mikä on ohjelman kesto? Viisi vuotta kestäneen ensimmäisen kauden ( ) jälkeen Sokratestoimintaohjelmaa jatkettiin seitsemän vuotta kestäväksi kaudeksi ( ). Mikä on ohjelman oikeusperusta? Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 149 ja 150 artikla ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 253/2000/EY, tehty 24. tammikuuta 2000 (EYVL L 28, ). Paljonko varoja on käytettävissä? Sokrates-ohjelmalle on myönnetty varoja 1850 miljoonaa euroa seitsemälle vuodelle. Kuka tekee mitäkin? Euroopan komissio (koulutuksen ja nuorison pääosasto) vastaa ohjelman toteuttamisesta. Komissiota avustaa Sokrates-komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja. Lisäksi jokaiseen osallistujamaahan on perustettu kansalliset toimistot Sokratesohjelmaa varten. Toimistoilla on suorempi yhteys kansalaisiin, ja ne ohjaavat suurelta osin Sokrates-ohjelman toimintaa. Lisäksi toimistoilla on merkittäviä tiedotustehtäviä. Kuinka voi osallistua? Tukihakemusten jättämis- ja valintamenettelyt vaihtelevat huomattavasti sen mukaan, onko kyseessä Euroopan komission keskitetysti hallinnoima toimintamuoto vai hajautettu toimintamuoto, jota hallinnoivat jäsenvaltioiden nimeämät kansalliset toimistot (katso tarkemmat tiedot Sokrates-ohjelman eri toimintojen kuvauksesta). Lisätietoja saa: Mistä saa lisätietoja? kunkin maan Sokrates-ohjelman kansallisista toimistoista. Katso toimistojen osoitteet Internet-sivulta Euroopan komission Sokrates-sivuilta seuraavasta osoitteesta: Sokrates-hakuoppaasta, jossa annetaan yksityiskohtaiset tiedot eri toiminnoista ja niihin osallistumisesta. Hakuopas on saatavana 11 kielellä ja sen voi ladata Internetistä (edellä mainitusta osoitteesta) tai saada kansallisesta Sokratestoimistosta. Mitä toimintoja? Sokrates sisältää kahdeksan toimintaa. Ensimmäiset kolme toimintaa koskevat elinikäisen koulutuksen kolmea pääjaksoa: koulua, yliopistoa ja aikuiskoulutusta. Viisi muuta toimintaa ovat monialaisia. 1. Comenius : kouluopetus

6 6 2. Erasmus : korkea-asteen koulutus 3. Grundtvig : aikuiskoulutus ja muut koulutusväylät 4. Lingua : eurooppalaisten kielten oppiminen 5. Minerva : tieto- ja viestintätekniikka koulutuksen alalla 6. Koulutuspolitiikkojen ja -järjestelmien seuranta ja innovaatiotoiminta 7. Yhteistoimet muiden yhteisön ohjelmien kanssa 8. Täydentävät toimet Mitä toimia tuetaan? Sokrates-ohjelmalla tuetaan: valtioiden rajat ylittävää liikkuvuutta koulutusalalla Euroopassa, valtioiden rajat ylittäviin yhteistyökumppanuuksiin perustuvia pilottihankkeita, joilla kehitetään innovaatiota ja laatua koulutus- ja opetusalalla, kielitaidon ja erilaisten kulttuurien tuntemuksen edistämistä, tieto- ja viestintätekniikan käyttöä koulutusalalla, sellaisia valtioiden rajat ylittäviä yhteistyöverkkoja, jotka edistävät kokemusten ja hyvien toimintatapojen vaihtoa, kansallisten koulutusjärjestelmien ja -politiikkojen seurantaa ja analyysia, tietojenvaihtoa, hyvien toimintatapojen levitystä ja innovaatiotoiminnan lisäämistä edistäviä toimia. Mitkä ovat yhteiset painopistealueet? Jokaisella toiminnalla on etusijalla olevia toimia, jotka voivat pysyä samoina tai muuttua vuosittain. Kaikilla toimilla kuitenkin pyritään tukemaan erityisesti heikommassa asemassa olevia ryhmiä sekä edistämään naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia, vammaisten sopeutumista yhteiskuntaan ja rasismin torjumista. Erityistä huomiota kiinnitetään etenkin sellaisten kielten oppimiseen, joita käytetään ja opetetaan vähän. Opiskelua monikulttuurisessa ympäristössä korostetaan myös yhtenä Euroopan kansalaisuuden perustana. Uusi tieto- ja viestintätekniikka on myös etusijalla ohjelmassa sikäli kuin siitä on kasvatuksellista ja innovatiivista hyötyä. Vuosina Erasmus-ohjelman ansiosta Joitakin lukuja 2000 korkeakoulua teki sopimuksen ohjelmaan liittymisestä, korkeakoulut perustivat 35 alakohtaista verkkoa, opiskelijaa sai liikkuvuusapurahan, opetushenkilöstöön kuuluvaa osallistui vaihto-ohjelmiin. Comenius-ohjelman ansiosta: koulua aloitti kumppanuustoiminnan,

7 opetushenkilöstöön ja oppilaitosten johtoon kuuluvaa osallistui vaihtoohjelmiin. Lingua-ohjelman ansiosta : kielten opettajaa ja avustavaa kieltenopettajaa osallistui vaihtoohjelmiin, oppilasta osallistui kielten oppimiseen tähtääviin vaihtoihin.

8 8 Toiminta 1 COMENIUS: KOULUOPETUS Kenelle ohjelma on tarkoitettu? Comenius kattaa koulutuksen ensimmäisen vaiheen esiopetuksesta keskiasteen opetukseen (johon sisältyy myös tekninen ja ammatillinen opetus). Ohjelma on tarkoitettu kaikille kouluyhteisöön kuuluville: opettajille, muulle opetusalan henkilöstölle ja oppilaille, mutta mukaan pyritään saamaan myös koulun ulkopuoliset toimijat, kuten vanhempainyhdistykset, paikallisviranomaiset, yritykset ja työmarkkinaosapuolet. Mitkä ovat ohjelman tavoitteet? Comeniuksen tavoitteena on parantaa opetuksen laatua ja vahvistaa sen eurooppalaista ulottuvuutta sekä edistää kielten oppimista. Lisäksi ohjelmassa korostetaan muutamia pääajatuksia: monikulttuurisessa ympäristössä oppimista, mikä luo perustan Euroopan kansalaisuudelle, heikommassa asemassa olevien tukemista, huonon koulumenestyksen ehkäisemistä ja syrjäytymisen torjumista. Mitä toimia tuetaan? Comeniuksessa on kolme toimintalinjaa. 1) Koulujen väliset kumppanuudet Yhteistyökumppanuudet ovat kolmentyyppisiä. Koulujen yhteistyöhankkeet antavat kouluille (vähintään kolmesta koulusta ja kolmesta osallistujamaasta) mahdollisuuden työskennellä niitä kiinnostavan aiheen parissa. Hankkeiden tavoitteena on saada mukaan mahdollisimman monta luokkaa ja edistää tällä tavalla tiiviimpää yhteistyötä etenkin eri luokkien ja oppiaineiden välillä. Etusijalla on oppilaiden aktiivisen osallistumisen edistäminen, ja hankkeen ansiosta pieni määrä oppilaita voi lähteä ulkomaille yhdessä opettajien kanssa valmistelemaan ja suunnittelemaan eurooppalaista yhteistyöhanketta. Kieltenoppimishankkeisiin osallistuu kaksi oppilaitosta kahdesta Euroopan maasta. Hankkeiden päätavoitteena on oltava vieraiden kielten oppiminen. Etusijalla ovat vähiten käytetyt ja vähiten opetetut kielet. Hankkeet johtavat yleensä vastavuoroiseen vierailuun kumppanilaitokseen (oppilaiden on oltava vähintään 14-vuotiaita). Koulun kehittämishankkeet koskevat kouluja oppilaitoksina (vähintään kolme koulua kolmesta osallistujamaasta). Koulut vaihtavat kokemuksia opetusmenetelmistä, työn organisointitavoista ja hallinnosta sekä kaikkia osapuolia kiinnostavista aiheista kuten koulukiusaamisen ehkäisemisestä tai erilaisen sosiaalisen tai kulttuuritaustan omaavien oppilaiden sopeutumisesta. Kaikki koulut osallistuvat toimintaan yksittäisesti. 2) Koulujen opetushenkilöstön perus- ja täydennyskoulutus Kahdentyyppistä toimintaa voidaan tukea : Monenvälisiä yhteistyöhankkeita erilaisten oppilaitosten ja etenkin opettajien perus- tai täydennyskoulutuksesta vastaavien laitosten välillä. Hankkeiden

9 9 tavoitteena on sellaisten koulutusohjelmien, kurssien ja koulutusstrategioiden laatiminen, joita voidaan käyttää sekä opetusalan henkilöstön koulutuksessa että koululuokissa. Koulutuksen laadun parantamisen ja eurooppalaisen ulottuvuuden vahvistamisen lisäksi hankkeilla pyritään luomaan yhteyksiä eri Euroopan maissa koulutusalalla työskentelevien henkilöiden välille. Yksittäisiä apurahoja tuleville opettajille (myös apulaisopettajina toimiville tuleville kieltenopettajille), ammatissa toimiville opettajille ja muulle henkilöstölle (oppilaitosten rehtoreille, tarkastajille, ohjaajille, yhteyshenkilöille jne.) virallisessa tai epävirallisessa koulutusjärjestelmässä. Apurahoilla tuetaan osallistumista käytännön harjoitteluun ulkomailla sijaitsevissa kouluissa tai yrityksissä sekä osallistumista eurooppalaisille kursseille yhdessä muunmaalaisten kollegojen kanssa. 3) Comenius-verkkojen perustaminen Comenius-verkoilla pyritään ensisijaisesti lisäämään synergiaa kumppanuussuhteessa olevien koulujen ja opetushenkilöstön koulutukseen tähtäävissä hankkeissa, lisäämään hankkeiden määrää sekä kehittämään ja täydentämään niitä. Comenius-verkko perustetaan osapuolia kiinnostavan aihepiirin ympärille. Verkolla pyritään ennen kaikkea lisäämään Comenius-ohjelmaan osallistuvien henkilöiden ja laitosten eurooppalaista yhteistyötä ja ylläpitämään sitä. Lisäksi verkot mahdollistavat ajatustenvaihdon, ja niiden avulla luodaan yhteinen työympäristö, jonka tarkoituksena on edistää kyseiseen alaan liittyvien innovatiivisten käytäntöjen kehittämistä. Paljonko rahoitustukea myönnetään? 1) Koulujen väliset kumppanuudet Euroopan komission myöntämä tuki muodostuu kahdesta osasta: hankekohtaisesta vuosittain maksettavasta kiinteästä summasta ja valtioiden väliseen liikkumiseen myönnettävästä, tapauksittain vaihtelevasta summasta. Summa riippuu osallistuvien opettajien ja oppilaiden määrästä. Summa lisätään kiinteään maksuun. Kiinteän summan osuus: Koulujen yhteistyöhankkeet: 2000 euroa hanketta koordinoivalle koululle ja 1500 euroa jokaiselle yhteistyökoululle (vuosittain). Kieltenoppimishankkeet: euroa hanketta koordinoivalle koululle ja yhteistyökoululle. Tukea myönnetään yleensä vain yhdeksi vuodeksi. Koulun kehittämishankkeet: 2000 euroa hanketta koordinoivalle koululle ja 1500 euroa jokaiselle yhteistyökoululle (vuosittain). 2) Koulujen opetushenkilöstön perus- ja täydennyskoulutus Monenväliset yhteistyöhankkeet: rahoitustukea voidaan myöntää korkeintaan kolmen vuoden ajan ja tuen suuruus on noin euroa vuodessa, mikä vaihtelee riippuen kyseisestä hankkeesta. Yksittäiset apurahat: Tuen määrä riippuu vierailun kestosta ja laadusta, sekä maasta jossa vieraillaan. 3) Comenius-verkot

10 10 Taloudellista tukea myönnetään korkeintaan kolmeksi vuodeksi noin euroa vuotta kohti ja summan suuruus määritellään hankkeen mukaan. Tukia, jotka eivät yleensä ole yli 1000 euron suuruisia, voidaan myöntää valmistaviin vierailuihin tai seminaareihin osallistuvien laitosten henkilöstölle. 4) Valmistavat vierailut Comenius-ohjelman kolmea monenvälistä yhteistyötoimintaa varten on mahdollista saada apurahaa korkeintaan viikon kestäville valmistaville vierailuille. Hakemus on jätettävä koordinoijana toimivan oppilaitoksen maan kansalliseen toimistoon. Kuinka voi osallistua? 1. Koulujen väliset kumppanuudet: toiminnan hallinta on hajautettu, joten hakemuksista, sopimuksista ja tukien maksuista huolehtivat jokaisen maan kansalliset toimistot. Hakemuksiin on liitettävä Comenius-suunnitelma, jossa koulu esittää lyhyesti eurooppalaiset toimensa ja kumppanuudesta arvioidut tulokset koulun kehittymiselle. Samaa hakumenettelyä käytetään, jos koulu haluaa Comeniusohjelman kautta avustavan kieltenopettajan. 2. Koulujen opetushenkilöstön perus- ja jatkokoulutus Monenväliset yhteistyöhankkeet: toiminnan hallinta on keskitetty. Hakemukset annetaan komissiolle hyväksyttäväksi, ja komissio tekee lopullisen päätöksen. Yksittäiset apurahat: toiminnan hallinta on hajautettu. Hakemukset on jätettävä tukea hakevan koulun maan kansalliselle toimistolle. 3. Comenius-verkot: toiminnan hallinta on keskitetty, ja valintamenettely on kaksivaiheinen: alustava ehdotus esitellään ja jos se hyväksytään, jätetään lopullinen ehdotus. Hakemukset on jätettävä Euroopan komissiolle.

11 11 Toiminta 2 ERASMUS: KORKEA-ASTEEN KOULUTUS Mitkä ovat ohjelman tavoitteet? Erasmus-ohjelmalla pyritään nostamaan korkea-asteen koulutuksen tasoa ja vahvistamaan sen eurooppalaista ulottuvuutta kannustamalla yliopistojen ja korkeakoulujen välistä valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä, lisäämällä opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta Euroopassa ja edistämällä avoimuutta sekä opintojen ja tutkintojen tunnustamista koko yhteisössä. Miten ohjelma toimii? Toimintaan osallistuvat yliopistot ja korkeakoulut tekevät komission kanssa korkeakoulukohtaisen sopimuksen, johon sisältyvät kaikki hyväksytyt Erasmustoimet. Ketkä voivat osallistua ohjelmaan? Erasmus-ohjelma on tarkoitettu yliopistoille (lähes kaikki Euroopan ylipistot osallistuvat siihen), mutta myös kaikille muuntyyppisille korkeakouluille sekä korkeakoulujen jatko-opintoihin. Ketkä hyötyvät ohjelmasta? Erasmus-ohjelmasta hyötyvät ensisijaisesti opiskelijat ja opettajat. Lisäksi Erasmus tarjoaa yliopistojen ja korkeakoulujen hallintohenkilöstölle mahdollisuuden osallistua eurooppalaiseen yhteistyöhön. Mitä toimia tuetaan? Opiskelijoiden liikkuvuus Erasmus-ohjelmassa opiskelijat voivat opiskella toisessa jäsenvaltiossa 3 12 kuukautta. Ohjelman periaatteisiin kuuluu, että ulkomailla vietetty opintojakso hyväksytään kokonaisuudessaan opiskelijan omassa oppilaitoksessa. Tässä on apuna erityisesti eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmä ECTS/EOAS, joka helpottaa opintosuoritusten tunnustamista yhteistyötä tekevissä oppilaitoksissa. Voidakseen osallistua Erasmus-ohjelmaan opiskelijan on saatava ennalta kummankin yliopiston hyväksyntä. Opettajat Useat Erasmuksen toiminnat on tarkoitettu opettajille Opettajavaihdot. Erasmus-ohjelmassa myönnetään tukea opettajille, jotka pitävät jossakin toisessa Euroopan maassa sijaitsevan kumppanuusyliopiston opetusohjelmaan kuuluvia yleensä lyhytkestoisia kursseja. Näillä vaihdoilla on myönteinen vaikutus sekä opettajiin että opiskelijoihin ja varsinkin niihin, jotka eivät voi osallistua vaihtoon. Kurssien suunnitteleminen yhteistyönä. Vähintään kolme oppilaitosta (eri maista) yhdistävät voimavaransa kehittääkseen koulutusohjelman, moduulin, opetusohjelman tai jatkotutkintotason opetusohjelman. Tämä voidaan toteuttaa kaikissa oppiaineissa, ei ainoastaan Eurooppaa koskevissa oppiaineissa.

12 12 Intensiiviohjelmat. Yhteisön rahoitusta voidaan myöntää yliopistoille, jotka järjestävät eurooppalaisen ulottuvuuden huomioon ottavia intensiivikursseja esimerkiksi kesäyliopistoissa. Nämä lyhytkestoiset ohjelmat tarjoavat opettajille ja opiskelijoille lisämahdollisuuden osallistua Euroopan avautumiseen ja muodostavat tehokkaan keinon oppilaitosten opetusohjelmista saatujen tutkimustulosten vaihtamiseen. Temaattiset verkot. Yliopistojen laitokset tai tiedekunnat voivat yhdessä tutkimuskeskusten, ammattijärjestöjen, akateemisten järjestöjen, opettaja- tai opiskelijajärjestöjen kanssa perustaa eurooppalaisen verkon, joka toimii analyysien ja keskustelujen foorumina. Euroopan komissio myöntää tukea verkoille, joiden yhteistyössä toimivat laitokset edustavat kyseistä oppiainetta tai teemaa Euroopan tasolla. Paljonko rahoitustukea myönnetään? Opiskelijoiden liikkuvuus: Opiskelijoiden liikkuvuusapurahoja myöntävät kansalliset toimistot. Myönnettävän summan suuruus riippuu kansallisen toimiston omaksumasta käytännöstä sekä etenkin opiskelijoiden jättämien apurahapyyntöjen määrästä. Summa siis vaihtelee paljon maittain. Erasmus-apuraha täydentää yliopistojen, alueiden tai jäsenvaltioiden myöntämiä apurahoja. Erasmus-apuraha on tarkoitettu ulkomailla opiskelemisesta johtuvien ylimääräisten kulujen kattamiseen. Lisäksi on syytä huomata, että Euroopan komissio voi osittain rahoittaa opiskelijoiden kielellisen valmennuksen ennen opiskelujen aloittamista ulkomailla. Opettajavaihdot: Opettajien Erasmus-apurahoilla autetaan ulkomailla tapahtuvan opettamisen aiheuttamien lisäkulujen kattamisessa. Kurssien suunnitteleminen yhteistyönä: Rahoitustukea myönnetään enintään kolmen vuoden ajaksi. Esimerkiksi toimintavuonna kurssin suunnitteluun myönnetty keskimääräinen tuki oli euroa, ja yhteen hankkeeseen osallistui keskimäärin kuusi maata. Intensiiviohjelmat: Rahoitustukea myönnetään vuoden, kahden tai kolmen peräkkäisen vuoden intensiiviohjelmalle sillä ehdolla, että ohjelmaan osallistuvien ryhmien ja/tai käsiteltyjen teemojen on joka vuosi vaihduttava. Esimerkiksi toimintavuonna intensiiviohjelmalle myönnetty keskimääräinen yhteisön tuki oli euroa, ja keskimäärin yhdeksän laitosta osallistui ohjelmaan. Temaattiset verkot: Temaattisia verkkoja voidaan rahoittaa korkeintaan kolmen vuoden ajan. Rahoituksen määrä riippuu hankkeen koosta ja laajuudesta. Kuinka voi osallistua?

13 13 Yliopistot ja korkeakoulut jättävät verkon perustamista koskevat hakemukset suoraan Euroopan komissiolle. Liikkuvuudesta kiinnostuneiden opiskelijoiden ja opettajien on otettava yhteyttä yliopistojensa kansainvälisistä suhteista vastaaviin toimistoihin. Erasmus-ohjelmaan kuuluvia apurahoja myöntävät kansalliset toimistot, ja apurahat myönnetään yleensä lähettävän korkeakoulun kautta. Intensiivikurssien, yhteistyönä suunniteltavien kurssien ja temaattisten verkkojen rahoituksen myöntää komissio.

14 14 Toiminta 3 GRUNDTVIG: AIKUISKOULUTUS JA MUUT KOULUTUSVÄYLÄT Mitkä ovat ohjelman tavoitteet? Koulutus ei rajoitu koulunkäyntiin, vaan se jatkuu läpi elämän, kaiken ikäisenä ja kaikkialla. Gundtvig-toiminta käsittää aikuiskoulutuksen ja muut koulutusväylät. Toiminta täydentää Comenius- (kouluopetus) ja Erasmus- (korkea-asteen koulutus) toimintoja ja muodostaa kolmannen vaiheen koulutuksen jatkumossa. Aikuiskoulutus järjestetään eri tavoin eri maissa, ja siihen osallistutaan hyvin erilaisissa olosuhteissa. Grundtvig-toiminnalla halutaan parantaa ja helpottaa kaikenikäisten oppimishaluisten koulutukseen pääsyä, mikäli he haluavat: palata kouluun tai yliopistoon hankkiakseen uusia pätevyyksiä ja parantaakseen työnsaantimahdollisuuksiaan, kehittää itseään ja sosiaalisia taitojaan tai opiskella omaksi ilokseen, tulla aktiivisiksi yhteiskunnan ja Euroopan kansalaisiksi. Ketkä voivat osallistua ohjelmaan? Grundtvig-toiminta koskee aikuiskoulutuksen alan toimijoita, olipa kyse viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvista oppilaitoksista (koulut, yliopistot, aikuiskoulutuslaitokset) tai virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella tapahtuvasta koulutuksesta (yhdistykset, kirjastot, museot, vanhempainyhdistykset jne.). Ketkä hyötyvät ohjelmasta? Grundtvig-ohjelma on tarkoitettu kaikille oppivelvollisuusiän ylittäneille. Ohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota vaikeassa sosiaalisessa tilanteessa oleviin tai niihin, joilla on heikot perustiedot. Lisäksi Grundtvig-ohjelma antaa uuden mahdollisuuden koulunsa keskeyttäneille aikuisille (iästä riippumatta) auttamalla heitä hankkimaan perustiedot, lujittamalla heidän itsetuntoaan tai tunnustamalla virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankitut taidot tai pätevyydet. Mitä toimia tuetaan? Grundtvig-toiminnalla Euroopan komissio tukee neljänlaista toimintaa. 1. Eurooppalaiset yhteistyöhankkeet on tarkoitettu aikuiskoulutuslaitoksille jajärjestöille, jotka aikovat toteuttaa konkreettisen hankkeen tai laatia materiaalia eurooppalaisen yhteistyön avulla. Toiminnalla voidaan esimerkiksi kehittää virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankittujen pätevyyksien vahvistamisjärjestelmiä tai uusia koulutusmoduuleja ja opetusmenetelmiä. 2. Oppimiskumppanuudet on suunnattu pienemmille järjestöille, ja ne mahdollistavat pienimuotoisemman yhteistyön. Kumppanuuksissa kehitetään yleensä toimintaan osallistuvien maiden välisiä yhteyksiä ja yhteistoimintaa, joita voidaan tarvittaessa laajentaa mittavammiksi hankkeiksi. Oppimiskumppanuuksilla on tarkoitus järjestää etenkin tietystä aiheesta tehtäviä yhteisiä hankkeita sekä vaihtaa muun muassa konferensseista, näyttelyistä, vierailuista jne. saatuja kokemuksia, käytäntöjä ja menetelmiä.

15 15 3. Kouluttajien liikkuvuushankkeissa tuetaan kouluttajia, jotka päättävät osallistua yhdestä neljään viikkoa kestävään koulutukseen jossakin toisessa maassa. Liikkuvuushankkeisiin voivat osallistua kaikki aikuiskoulutuksesta vastaavat henkilöstöryhmät: opettajat, johtajat ja hallintohenkilöstö, ohjaajat, yhteyshenkilöt tai tutorit. 4. Grundtvig-verkot tarjoavat aikuiskoulutuksen alalla toimiville pysyvän keskustelufoorumin ja mahdollistavat innovatiivisten käytäntöjen ja ajatusten laajan levityksen. Verkkoja on kahdenlaisia: aihekohtaisia verkkoja, jotka muodostavat keskustelufoorumeita avainkysymyksistä, ja hankeverkkoja, joissa yhteistyöhön osallistuvat laitokset voivat toimia yhdessä ja samalla saattaa omat tuloksensa useiden muiden laitosten saataville. Paljonko rahoitustukea myönnetään? Eurooppalaiset yhteistyöhankkeet: hankkeita rahoitetaan enintään kolmen peräkkäisen vuoden ajan. Tuen määrä saattaa vaihdella merkittävästi hankkeen mukaan. Oppimiskumppanuudet: hankkeita rahoitetaan yleensä yhden tai kahden vuoden ajan. Rahoitustuki muodostuu kiinteästä summasta ja kansainvälisten matka- kustannusten mukaan vaihtelevasta summasta. Kouluttajien liikkuvuushankkeet: hankkeita rahoitetaan enintään kolmen peräkkäisen vuoden ajan. Rahoitustuki vaihtelee hankkeen mukaan. Grundtvig-verkot: verkkohankkeita rahoitetaan enintään kolmen vuoden ajan. Tuen määrä vaihtelee vuosittain ja euron välillä. Kuinka voi osallistua? Euroopan komissio rahoittaa eurooppalaisia yhteistyöhankkeita ja Grundtvigverkkoja. Kansalliset toimistot hoitavat rajautetusti oppimiskumppanuuksien ja kouluttajien liikkuvuuden tuet.

16 16 Toiminta 4 LINGUA Mitkä ovat ohjelman tavoitteet? Kielten - yhteisön yhdentoista virallisen kielen, irlannin, letzeburgin sekä muiden ohjelmaan osallistuvien maiden kielten - oppimisen ja opettamisen edistäminen on osa Sokrates-ohjelman toimintoja, niin Comeniusta, Erasmusta kuin Grundtvigiakin. Lingua koskeekin niitä kaikkia, ja siinä keskitytään joihinkin keskeisiin seikkoihin, joiden tarkoitus on kannustaa elinikäiseen kieltenoppimiseen. Mitä toimia tuetaan? Euroopan komissio tukee kahdentyyppisiä hankkeita. Kieltenoppimisen edistäminen Kannustettaessa vieraiden kielten oppimiseen on herätettävä kiinnostus oppimiseen, annettava tietoa erilaisista kieltenopiskelumahdollisuuksista ja tilaisuuksista opiskella kieltä eri paikoissa ja eri tavoin. Komissio tukee erilaisia maiden välisiä hankkeita, jotka liittyvät kielitaidon hankkimisen eri vaiheisiin. Hankkeisiin kuuluu ensinnäkin kieltenoppimisen tärkeyden tunnetuksi tekeminen ja motivointi. Yhteistyökumppanuuksia voidaan perustaa esimerkiksi tiedotuskampanjoiden järjestämiseksi joukkoviestimissä. Tämän jälkeen seuraa tiedottaminen siitä, missä ja miten voi saada omiin tarpeisiinsa soveltuvaa opetusta ja mitkä ovat alan uutuudet ja hyvät käytännöt. Lopuksi on selvitettävä, miten voidaan lisätä mahdollisuuksia käyttää näitä resursseja. Välineiden kehittäminen Linguan toisessa osassa pyritään varmistamaan, että markkinoilla on riittävän laaja valikoima kieltenopiskeluun tarkoitettuja välineitä. Euroopan komission tukemien valtioiden välisten hankkeiden on kohdennuttava markkinoille, joilla välineiden saatavuus on heikko tai olematon. Lisäksi hankkeiden on oltava innovatiivisia. Esimerkkejä tällaisista hankkeista ovat uusi menetelmä suomen oppimiseksi, Internetin välityksellä suoritettava koe portugalin taidon mittaamiseksi tai videon suunnittelu Kreikkaan opiskelemaan lähteville opiskelijoille. Mitä kriteereitä hankkeiden on täytettävä? Linguan eri osiin kuuluvien hankkeiden on: perustuttava yhteistyökumppanuuksiin, joissa on mukana laitoksia tai järjestöjä vähintään kolmesta osallistujamaasta, tuotettava eurooppalaista lisäarvoa. Lisäksi Lingua-toiminnassa painotetaan Euroopan unionin vähiten käytettyjen ja opetettujen kielten oppimista. Paljonko rahoitustukea myönnetään? Lingua-toiminnan hankkeet saavat yhteisön tukea enintään kolmen peräkkäisen vuoden ajan. Rahoituksen määrä voi vaihdella suuresti hankkeen ja sen luonteen mukaan. Kuinka voi osallistua?

17 Lingua on Sokrates-ohjelman keskitetty toiminta. Tämä tarkoittaa, että Euroopan komissio valitsee toteutettavat hankkeet. 17

18 18 Toiminta 5 MINERVA: UUSI TEKNOLOGIA KOULUTUKSEN ALALLA Mitkä ovat ohjelman tavoitteet? Koulutusjärjestelmän on vastattava yhteiskunnan kehittymisestä syntyviin uusiin haasteisiin kaikkialla Euroopassa. Tieto- ja viestintätekniikka osoittautuu tärkeäksi välineeksi haasteisiin vastattaessa ja koulutuksen laadun parantamisessa. Minerva-toiminnalla pyritään helpottamaan kouluihin, yliopistoihin ja muihin oppilaitoksiin teknologian käyttöä kehittävien asiantuntijoiden välistä kokemusten ja käytäntöjen vaihtoa Euroopassa, jossa koulutusalan toiminta on runsasta ja samalla myös erittäin hajanaista. Lisäksi Minerva-toiminnalla tuetaan alan uusien palvelujen kehittämistä. Inhimillinen ulottuvuus on tässä aivan yhtä tärkeätä kuin varustetaso. Näin ollen eri maissa ja eri alueilla saatujen kokemusten jakaminen sekä uudet eurooppalaiset kokeilut ovat tärkeitä, jotta voidaan ennakoida millaista on tulevaisuuden koulutus. Mitä toimia tuetaan? Minerva-toiminnan avulla Euroopan komissio tukee neljänlaisia laaja-alaisia toimia: 1. Toimet, joilla pyritään paremmin ymmärtämään ja tukemaan innovaatioita. Tuettaviin toimiin kuuluvat esimerkiksi tutkimustoiminta, kohdennetut tutkimukset ja vertailevat analyysit, joilla pyritään parantamaan tieto- ja viestintätekniikan ymmärtämistä sekä tuntemaan avoimen opetuksen ja etäopetuksen vaikutus opetuksen organisointiin ja oppimisprosesseihin. 2. Toimet, joilla suunnitellaan uusia menetelmiä ja pedagogisia resursseja uudenlaisten oppimisympäristöjen kehittämiseksi. 3. Toimet, joilla pyritään yhteydenpitoon ja hankkeiden tulosten tunnetuksi tekemiseen, jotta niitä ja parhaita käytäntöjä voidaan levittää laajemmalle. 4. Hankkeet, joilla pyritään verkottamaan ja edistämään ajatusten ja kokemusten vaihtoa avoimesta opetuksesta ja etäopetuksesta sekä tieto- ja viestintätekniikoiden käytöstä opetusalalla. Hankkeissa kannustetaan yleissivistävien ja ammatillisten koulutusjärjestelmien suunnittelijoiden, käyttäjien sekä järjestelmistä vastaavien tahojen yhteistyötä. Mitä kriteereitä hankkeiden on täytettävä? Tieto- ja viestintätekniikka kuuluu osana Sokrates-ohjelman eri toimintoihin, mutta Minervassa se on hankkeiden ydin. Minervan tukemilla toimilla pyritään saavuttamaan kriittinen massa, ja toimet ovat laaja-alaisempia kuin Sokrates-ohjelman muut toiminnat. Minervan tukemilla toimilla on oltava todellinen kerrannaisvaikutus ja niiden on johdettava Euroopan laajuiseen toimintaan sekä osoitettava hyvät mahdollisuudet uuden toiminnan levittämiseen. Minerva-toiminnassa tuetaan erityisesti eurooppalaisia hankkeita, joihin osallistuu monia erilaisia toimijoita kuten koulut ja yliopistot, multimediateollisuus, tieto- ja viestintätekniikka, kustantajat, ministeriöt, järjestöt tai koulutusjärjestelmään kuulumattomat asiantuntijat. Paljonko rahoitustukea myönnetään?

19 19 Yleensä etusijalla ovat yhdestä kahteen vuotta kestävät hankkeet. Erityistapauksissa taloudellista tukea voidaan myöntää enintään kolmen vuoden ajaksi. Rahoituksen määrä vaihtelee merkittävästi hankkeesta riippuen. Kuinka voi osallistua? Minerva on keskitetty toiminta. Tämä tarkoittaa, että hanke-ehdotukset on esitettävä Euroopan komissiolle, joka valitsee hankkeet.

20 20 Toiminta 6 SEURANTA- JA INNOVAATIOTOIMINTA Mitkä ovat ohjelman tavoitteet? Euroopassa on lukuisia erilaisia koulutukseen liittyviä perinteitä, käytäntöjä ja järjestelmiä. Koska Euroopan maat ovat luonnollisesti taipuvaisia keskittymään omiin asioihinsa, niille on suuri haaste kiinnostua siitä, mitä muualla tapahtuu. Muiden koulutusympäristöjen seurannan tarkoituksena ei kuitenkaan ole niiden tarkka jäljittely. Seurannalla pyritään saamaan käsitys lähestymistapojen monimuotoisuudesta ja näin innostamaan totutuista toimintatavoista poikkeamiseen. Euroopan monimuotoisuudesta tulee siten hedelmällinen maaperä innovaatioille ja koulutuksen laadun parantamiselle. Seuranta- ja innovaatiotoiminnan tavoitteena on kehittää konkreettisia välineitä, jotta Euroopan monimuotoisuutta voidaan hyödyntää paremmin. Mitä toimia tuetaan? Euroopan komissio tukee erilaisia aloitteita ja toimia: aineiston keräämistä sekä määrällisten ja laadullisten vertailevien analyysien tekemistä eri maiden välillä, koulutusjärjestelmien ja -politiikkojen vertailuja (etenkin eurooppalaisen Eurydice-verkon välityksellä), vierailuja, joiden avulla eri maiden koulutusalan päättäjät saavat käsityksen opetusjärjestelmien muutoksista ja uusista lähestymistavoista, jotka ovat kansallisten ja Euroopan unionin viranomaisten tunnistamia etusijalla olevia aiheita (Arion), aloitteita, joiden tarkoituksena on parantaa toisessa maassa saadun tutkintotodistuksen akateemista tunnustamista tukemalla etenkin tunnustamisesta vastaavat kansalliset keskukset yhdistävää verkkoa (Naric), opiskelua, seminaareja, asiantuntijavaihtoja tai kokeiluhankkeita sisältäviä aloitteita, joiden aiheet ovat erityisen kiinnostavia ja herättävät keskustelua koulutuspolitiikasta. Tällaisia aiheita voivat olla esimerkiksi koulutus ja työ, opetuksen laatuindikaattorit, koulutuksen alalla tapahtuva valtioiden välinen liikkuminen tai tulevaisuuden koulutusta koskevat keskustelut. Paljonko rahoitustukea myönnetään? Hankkeet saavat yhteisön taloudellista tukea yhden tai useamman vuoden ajan. Kuinka voi osallistua? Hanke-ehdotukset on osoitettava Euroopan komissiolle. Arion-opintokäyntejä koskevat ehdotukset on kuitenkin annettava kansallisille toimistoille.

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP on Euroopan unionin koulutusohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön kaikilla koulutuksen tasoilla esikoulusta

Lisätiedot

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Comenius Kouluopetus n. 15 % Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong learning programme LLP Erasmus Korkea-asteen koulutus n. 45 % Leonardo da Vinci

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ tukee hankkeita, jotka kehittävät ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO 7.6.2008 C 141/27 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO Ehdotuspyyntö 2008 Kulttuuriohjelma (2007 2013) Ohjelmatoimien toteutus: monivuotiset yhteistyöhankkeet, yhteistyötoimet, erityistoimet

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN

APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 25.2.2011 2010/2211(INI) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta

Lisätiedot

Lisäksi yli oppilaitosta ja organisaatiota voi tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa.

Lisäksi yli oppilaitosta ja organisaatiota voi tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa. 0 Erasmus+ -ohjelma kattaa vuodet 2014 2020. Tänä aikana yli 4 miljoonaa nuorta, opiskelijaa ja aikuista voi kouluttautua, opiskella, harjoitella tai työskennellä vapaaehtoisena ulkomailla ohjelman tuella.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2009 7.3.2008 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

GRUNDTVIG-ohjelma. - Tavoitteet ja kohderyhmät - Aikuiskoulutus Grundtvigissa

GRUNDTVIG-ohjelma. - Tavoitteet ja kohderyhmät - Aikuiskoulutus Grundtvigissa GRUNDTVIG-ohjelma - Tavoitteet ja kohderyhmät - Aikuiskoulutus Grundtvigissa Grundtvig-ohjelma Monialaista aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä useilla aikuiskoulutuksen kehittämisalueilla Tarjoaa

Lisätiedot

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työllisyys & Euroopan sosiaalirahasto Työllisyys sosiaaliasiat CMI/Digital Vision Euroopan komissio 1 Mistä työtä voi hakea? Henkilöiden vapaa liikkuvuus on

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle

Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle 4.12. Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle CIMO Ammatillinen koulutus 12/ Erasmus+ -ohjelman rakenne Nykyiset ohjelmat Yhdeksi kokonaisuudeksi Lifelong Learning Programme Grundtvig Erasmus Leonardo

Lisätiedot

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Missä asetetaan/kuka asettaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen/kansainvälistymisen tavoitteet? EU EU2020 strategia, ET2020,

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2017 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / syyskuu 2016 Mira Pihlström kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

KOULUTUS JA NUC" slmaopas. hi« ^^^r EUROO KOMIS

KOULUTUS JA NUC slmaopas. hi« ^^^r EUROO KOMIS KOULUTUS JA NUC" S ^^^r hi«slmaopas EUROO KOMIS * * KOULUTUS JA NUORISO Ohjelmaopas EUROOPAN KOMISSIO Euroopan komissio Edith Cresson, Euroopan komission jäsen, joka vastaa tutkimuksesta, innovaatiosta,

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma

Elinikäisen oppimisen ohjelma Elinikäisen oppimisen ohjelma GRUNDTVIG Liikkuvuustoiminnot 2013 Grundtvig-liikkuvuustoiminnot Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuus Täydennyskoulutusapurahat Vierailut ja vaihdot Asiantuntijavaihdot (Assistantships)

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander ERASMUS+ -ohjelma Ylitarkastaja Heidi Sulander Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Koulutus-, nuoriso- ja urheilualan yhteinen toimintaohjelma, jossa urheilu huomioitu itsenäisenä lukuna. Ohjelman tavoitteet:

Lisätiedot

Nordplus Junior. Liikkuvuutta, yhteistyöhankkeita ja verkostoja kouluopetukselle. Tavoitteet. Kohderyhmät

Nordplus Junior. Liikkuvuutta, yhteistyöhankkeita ja verkostoja kouluopetukselle. Tavoitteet. Kohderyhmät Nordplus Junior Liikkuvuutta, yhteistyöhankkeita ja verkostoja kouluopetukselle Tavoitteet Vahvistaa ja kehittää kouluyhteistyötä ja luoda verkostoja ja kumppanuuksia koulujen välillä Pohjoismaissa ja

Lisätiedot

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset 1.1.2017 alkaen Kaksi 1.1.2017 voimaan astuvaa lakimuutosta helpottaa pankkipalvelujen tarjoamista oleskeluluvan saaneille. Henkilökorttilaki Ulkomaalaisen

Lisätiedot

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa etwinning 7.10.2009 Mikä etwinning on? Komission hanke, jolla halutaan antaa mahdollisimman monille opettajille ja oppilaille mahdollisuus tutustua ja työskennellä muiden EU-maiden oppilaiden kanssa tieto-

Lisätiedot

EU:n Kansalaisten Eurooppa ohjelma liikunta-alalle. Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

EU:n Kansalaisten Eurooppa ohjelma liikunta-alalle. Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö EU:n Kansalaisten Eurooppa ohjelma liikunta-alalle Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Ketkä voivat osallistua? Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan voivat osallistua kaikki Euroopan kansalaisuutta

Lisätiedot

Työohjelman päivitys vuodelle 2004

Työohjelman päivitys vuodelle 2004 EUROOPAN KOMISSIO Tietoyhteiskunnan pääosasto COM(2004)407 13.02.2004 Yhteisön monivuotinen ohjelma maailmanlaajuisten verkkojen eurooppalaisen digitaalisen sisällön kehittämisen ja käytön tukemiseksi

Lisätiedot

Nordplus Kenneth Lundin

Nordplus Kenneth Lundin Nordplus 2012-2016 18.1.2012 Kenneth Lundin Esitys taustaa päätöksestä uudesta ohjelmakaudesta päämäärät toiminnot budjetti ja hallinnointi arviointikriteerit tilastolukuja Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

Valtioneuvoston EU-sihteeristö Martti SALMI

Valtioneuvoston EU-sihteeristö Martti SALMI EU:n budjetti vuonna 2006: yhteensä 121 mrd. euroa Maataloustuet: 43,3 mrd. euroa Muut menot: 3,6 mrd. euroa Hallintomenot: 6,7 mrd. euroa Rahoitus EU:n ulkopuolelle: 5,5 mrd. euroa Muut sisäiset politiikat:

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, ETA:n rahoitusjärjestelmää

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien uusi sukupolvi 7.9.2012 Mikko Nupponen CIMO 2/2009 EU-ohjelmat ja Suomi 3/2010 Tilastoja 2011 Elinikäisen oppimisen ohjelma: 14 000 liikkuvuusjaksoa rahoitettiin Nuorisotoimintaohjelma

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Aleksi Kalenius 2.4.2014 Perusopetuksen varassa olevat ja perusopetuksen varaan jääminen 2 Vailla perusasteen jälkeistä koulutusta 1970-2012 3 Vailla

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Mikä ihmeen Erasmus+ 2/2009

Mikä ihmeen Erasmus+ 2/2009 Mikä ihmeen Erasmus+ 2/2009 Historiallinen perspektiivi: Pienistä ohjelmista suuriin kokonaisuuksiin 1986-1995 2000 2007 2014 Erasmus Comett Socrates Socrates Force + Comenius + Grundtvig LLP Erasmus+

Lisätiedot

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien uusi sukupolvi Mitä ohjelma tarjoaa aikuiskoulutukselle Lokakuu 2012 CIMO 2/2009 Ohjelmaesitys Erasmus for All 2014-2020 Budget Euro 19.2 billion over 7 years (+70%)

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset

Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset Hyvinvointialojen koulutustarjonnan tulevaisuus keskustelutilaisuus ammattikorkeakouluille 11.3.2014 Hallitusneuvos Maiju Tuominen Ammattipätevyysdirektiivi

Lisätiedot

Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut

Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut Miksi hanke? Työkalu Lisäresurssi Sidos- ja kohderyhmien sitouttaminen Organisaation ja henkilöstön

Lisätiedot

Työharjoittelu ulkomailla. www.jyu.fi/tep

Työharjoittelu ulkomailla. www.jyu.fi/tep Työharjoittelu ulkomailla www.jyu.fi/tep Ohjelmassa tänään Rhodesnow harjoittelupaikat Työharjoitteluohjelmat ja harjoittelupaikan haku Annamari Rovamo & Muru Linjala Työelämäpalveluista Aiesec-harjoittelu

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

ECVET toimeenpano Suomessa ja Euroopassa Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus-yksikön päällikkö, opetusneuvos

ECVET toimeenpano Suomessa ja Euroopassa Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus-yksikön päällikkö, opetusneuvos ECVET toimeenpano Suomessa ja Euroopassa Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus-yksikön päällikkö, opetusneuvos ECVET-Round Table 1.12.2014 ECVETin tarkoitus ja tavoitteet Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2016 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Fields marked with are mandatory. Tähdellä () merkityt kentät ovat pakollisia. 1 Vastaajan profiili Vastaan: Yksityishenkilönä

Lisätiedot

Haku lukioiden kehittämisverkostoon

Haku lukioiden kehittämisverkostoon Haku lukioiden kehittämisverkostoon Hakuaika 17.3.2016 klo 12.00 21.4.2016 klo 16.15 Hakemusta on mahdollista muokata hakuajan loppuun asti. Hakemukset käsitellään hakuajan jälkeen. 1. PERUSTIEDOT Hakija

Lisätiedot

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals Erasmus+ -infotilaisuudet Ammatillinen koulutus KA1 ja KA2 KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals 1 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

Kansalaisten Eurooppa

Kansalaisten Eurooppa Kansalaisten Eurooppa Ohjelma aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen Kansalaisten Eurooppa ohjelma meille kaikille Kansalaisten Eurooppa -ohjelma tukee aktiivista kansalaisuutta ja suvaitsevaisuutta sekä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Kansallinen laatuverkosto 3-2012 Keuda 12.10. 2012 klo 9.00-15.00 Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email: leena.koski@oph.fi KESU 85. Vahvistetaan

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Youth in Action Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma selkokielellä

Youth in Action Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma selkokielellä Youth in Action Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma selkokielellä Youth in Action Euroopan unionin Youth in Action yhteistä toimintaa nuorille Haluatko matkustaa tapaamaan muita nuoria toiseen maahan?

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Aikuiskoulutuksen kansainvälisyysseminaari 16.-17.4.2013 Paasitorni / Helsinki AMKE International Oy Marja Suomaa Kansainvälisten asioiden päällikkö www.amke.fi Miksi ja

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Eurooppa, me ja koulutuksen tulevaisuus

Eurooppa, me ja koulutuksen tulevaisuus Eurooppa, me ja koulutuksen tulevaisuus Jyrki J.J. Kasvi eduskunta, tulevaisuusvaliokunta 24.11. 2009 www.kasvi.org 1 EU on vapaata liikkuvuutta Sisämarkkinoiden neljä vapautta: pääomien, tavaroiden, palveluiden

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa etwinning 26.8.2011 Mikä etwinning on? Komission hanke, jolla halutaan antaa mahdollisimman monille opettajille ja oppilaille mahdollisuus tutustua ja työskennellä muiden EU-maiden kollegoiden kanssa tieto-

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Bolognan prosessi vuoteen 2020

Bolognan prosessi vuoteen 2020 Bolognan prosessi vuoteen 2020 LEUVENIN KOMMUNIKEA prosessia jatketaan vuoteen 2020 ministerikokoukset kolmen vuoden välein (seuraava Bukarest, 27.- 28.4.2012) seurantaryhmä laatii ensimmäisen työsuunnitelman

Lisätiedot

NORDPLUS JUNIOR Aktiivista oppimista Pohjolassa ja Baltiassa

NORDPLUS JUNIOR Aktiivista oppimista Pohjolassa ja Baltiassa NORDPLUS JUNIOR Aktiivista oppimista Pohjolassa ja Baltiassa Nordplus Junior -ohjelmassa on kyse aktiivisesta oppimisesta. Koululuokat vierailevat toistensa luona, opettajavaihto toimii koulujen välillä

Lisätiedot

Lakimieskoulutus EU:ssa Pohjois-Irlanti

Lakimieskoulutus EU:ssa Pohjois-Irlanti Lakimieskoulutus EU:ssa Pohjois-Irlanti Tietolähde: The Law Society of Northern Ireland huhtikuu 2014 KUVAUS Pohjois-Irlannin KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJRJESTELMST 1. Ammattiin pääsy Korkea-asteen

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen Varsinais-Suomen alueen painotukset 2 ESR-haussa etusijalla ovat hankkeet, jotka perustuvat todelliseen tarpeeseen ja joissa jo hakuvaiheessa

Lisätiedot