Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö"

Transkriptio

1 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut koulutusväylät 14 Lingua 16 Minerva: uusi teknologia koulutuksen alalla 18 Seuranta- ja innovaatiotoiminta 20 Yhteistoimet 21 Täydentävät toimet 22 Leonardo da Vinci 23 Nuoriso 29 Tempus 40 Kulttuuri Media Plus 46 Toimet elearning 50 Televisio ilman rajoja -direktiivi 51 Europe : Euroopan kielten teemavuosi 53 Jean Monnet -hanke 54 Europass-todistus 56 Prince 57 Suora linja Eurooppaan 58 Kumppanuustoiminta kansalaisyhteiskunnan kanssa 59 Euroopan tiedonvälityskeskukset ja -verkostot 61 Ystävyyskaupunkitoiminta 62 Euroopan unionin ja Kanadan välinen yhteistyö 63 Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen yhteistyö 64 Urheilu 65

2 2 Muut koulutuksen ja kulttuurin pääosaston järjestämät yleishyödylliset palvelut 66 Osoiteluettelo 68

3 3 Esipuhe Mahdollisuuksien hyödyntäminen Vuonna 2000 on Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosaston aloitteesta luotu uusi sukupolvi ohjelmia ja toimia, jotka koskevat yleissivistävää ja ammatillista koulutusta, nuorisoa, kulttuuria, urheilua ja kansalaisuutta aiheita, jotka ovat meitä kaikkia lähellä. Ne liittyvät henkilöresursseihin, jotka muodostavat Euroopan keskeisimmän voimavaran. Näitä ohjelmia ovat muun muassa Sokrates, Leonardo da Vinci, Nuoriso, Tempus, Kulttuuri 2000 ja Media. Vaikka kullakin ohjelmalla on omat erityiset tavoitteensa, niillä on lukuisia yhteisiä tekijöitä. Niillä tuetaan ihmisten liikkuvuutta, pilottihankkeiden aloittamista sekä mielipiteiden ja toimintatapojen vaihtoa. Niissä rohkaistaan eurooppalaiseen yhteistyöhön kaikilla tasoilla. Niissä tavoitellaan laatua ja kannustetaan innovaatioihin. Ne on suunnattu laajalle joukolle toimijoita, instituutioita ja yhdistyksiä. Ne koskevat jopa 31 Euroopan maata. Ne perustuvat sellaisiin perusarvoihin kuin tasa-arvoon, aktiiviseen kansalaisuuteen, harjoitteluun monikulttuurisessa ympäristössä ja elinikäiseen oppimiseen. Koulutusta ja kulttuuria koskevat ohjelmat toimivat kannustimina, joiden ansiosta myönnetään rahoitustukea tuhansille hankkeille, joista puolestaan hyötyvät sadat tuhannet ihmiset. Ne rohkaisevat tekemään aloitteita ja tarjoavat mahdollisuuden konkreettisiin toimiin. Kaikkien näiden mahdollisuuksien hyödyntämiseksi on vielä kyettävä saamaan ajoissa asianmukaista tietoa ja toimimaan oikeansuuntaisesti. Ohjelmaopas on suunnattu kouluille, yliopistoille, koulutuskeskuksille, yrityksille, kulttuuri- ja media-alan ammattilaisille, alue- ja paikallisviranomaisille, kansalaisjärjestöille sekä niille tuhansille ruohonjuuritason toimijoille, jotka haluaisivat käynnistää eurooppalaisen hankkeen ja tietää, voivatko ne saada siihen yhteisön tukea. Oppaan etuna on se, että yhteen ainoaan julkaisuun on koottu kaikki mekanismit ja menettelyt. Sen tarkoitus on ennen kaikkea käytännöllinen: vastata helppotajuisesti yleisimpiin kysymyksiin, kertoa lukijalle muista tietolähteistä ja antaa kunkin maan linkkiorganisaatioiden yhteystietoja. Elämme koulutuksen ja kulttuurin Euroopassa kansalaisten Euroopassa. On ensiarvoisen tärkeää, että kaikki voivat hyödyntää sitä täysipainoisesti. Viviane Reding Koulutuksesta ja kulttuurista vastaava komission jäsen

4 4 Ohjelmat SOKRATES Mitkä ovat ohjelman tavoitteet? Sokrates on eurooppalainen koulutusalan ohjelma. Sen tarkoituksena on edistää eurooppalaista ulottuvuutta ja parantaa koulutuksen laatua kannustamalla siihen osallistuvien maiden välistä yhteistyötä. Ohjelma pyrkii kehittämään tietojen ja taitojen Eurooppaa sekä vastaamaan paremmin uuden vuosituhannen suuriin haasteisiin: elinikäisen koulutuksen edistämiseen, kaikkien saatavilla olevaan koulutukseen kannustamiseen, tunnustettujen kelpoisuuksien ja pätevyyksien hankkimiseen. Sokrates-toimintaohjelmalla on viisi konkreettista tavoitetta: vahvistaa eurooppalaista ulottuvuutta koulutuksen kaikilla tasoilla, parantaa Euroopan unionin kielten osaamista, edistää yhteistyötä ja liikkuvuutta koulutuksen kaikilla aloilla, kannustaa innovaatiotoimintaa koulutuksessa, edistää yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikilla koulutusaloilla. Sokrates-ohjelmalla täydennetään jäsenvaltioiden toimintaa pitäen täysin arvossa jäsenvaltioiden vastuuta opetuksen sisällöstä ja koulutusjärjestelmien järjestämisestä sekä niiden kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta. Ohjelmaan osallistuu yhteensä 31 maata Mitkä maat osallistuvat ohjelmaan? Euroopan unionin 15 jäsenvaltiota: Saksa, Itävalta, Belgia, Tanska, Espanja, Suomi, Ranska, Kreikka, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Portugali, Yhdistynyt kuningaskunta, Ruotsi. Kolme EFTA/ETA-maata: Islanti, Liechtenstein, Norja Keski- ja Itä-Euroopan 10 assosioitunutta maata: Bulgaria, Viro, Unkari, Latvia, Liettua, Puola, Tšekki, Romania, Slovakia, Slovenia Kypros, Malta ja vuodesta 2001 alkaen Turkki Ketkä hyötyvät ohjelmasta? Sokrates-toimintaohjelma on tarkoitettu kaikille koulutusyhteisöön kuuluville: oppivelvollisuuttaan suorittaville oppilaille, opiskelijoille sekä nuorille ja vanhoille opintojensa täydentäjille, koulutettaville tai ammattiaan harjoittaville opettajille sekä opetus-, hallinto- ja johtohenkilöstölle, kaikentyyppisille oppilaitoksille,

5 5 muille koulutukseen liittyville tahoille: virkamiehille ja päättäjille, paikallisille ja alueellisille virkamiehille, vanhempainyhdistyksille, työmarkkinaosapuolille, yrityksille, yritysryhmittymille, kansalaisjärjestöille jne. Mikä on ohjelman kesto? Viisi vuotta kestäneen ensimmäisen kauden ( ) jälkeen Sokratestoimintaohjelmaa jatkettiin seitsemän vuotta kestäväksi kaudeksi ( ). Mikä on ohjelman oikeusperusta? Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 149 ja 150 artikla ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 253/2000/EY, tehty 24. tammikuuta 2000 (EYVL L 28, ). Paljonko varoja on käytettävissä? Sokrates-ohjelmalle on myönnetty varoja 1850 miljoonaa euroa seitsemälle vuodelle. Kuka tekee mitäkin? Euroopan komissio (koulutuksen ja nuorison pääosasto) vastaa ohjelman toteuttamisesta. Komissiota avustaa Sokrates-komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja. Lisäksi jokaiseen osallistujamaahan on perustettu kansalliset toimistot Sokratesohjelmaa varten. Toimistoilla on suorempi yhteys kansalaisiin, ja ne ohjaavat suurelta osin Sokrates-ohjelman toimintaa. Lisäksi toimistoilla on merkittäviä tiedotustehtäviä. Kuinka voi osallistua? Tukihakemusten jättämis- ja valintamenettelyt vaihtelevat huomattavasti sen mukaan, onko kyseessä Euroopan komission keskitetysti hallinnoima toimintamuoto vai hajautettu toimintamuoto, jota hallinnoivat jäsenvaltioiden nimeämät kansalliset toimistot (katso tarkemmat tiedot Sokrates-ohjelman eri toimintojen kuvauksesta). Lisätietoja saa: Mistä saa lisätietoja? kunkin maan Sokrates-ohjelman kansallisista toimistoista. Katso toimistojen osoitteet Internet-sivulta Euroopan komission Sokrates-sivuilta seuraavasta osoitteesta: Sokrates-hakuoppaasta, jossa annetaan yksityiskohtaiset tiedot eri toiminnoista ja niihin osallistumisesta. Hakuopas on saatavana 11 kielellä ja sen voi ladata Internetistä (edellä mainitusta osoitteesta) tai saada kansallisesta Sokratestoimistosta. Mitä toimintoja? Sokrates sisältää kahdeksan toimintaa. Ensimmäiset kolme toimintaa koskevat elinikäisen koulutuksen kolmea pääjaksoa: koulua, yliopistoa ja aikuiskoulutusta. Viisi muuta toimintaa ovat monialaisia. 1. Comenius : kouluopetus

6 6 2. Erasmus : korkea-asteen koulutus 3. Grundtvig : aikuiskoulutus ja muut koulutusväylät 4. Lingua : eurooppalaisten kielten oppiminen 5. Minerva : tieto- ja viestintätekniikka koulutuksen alalla 6. Koulutuspolitiikkojen ja -järjestelmien seuranta ja innovaatiotoiminta 7. Yhteistoimet muiden yhteisön ohjelmien kanssa 8. Täydentävät toimet Mitä toimia tuetaan? Sokrates-ohjelmalla tuetaan: valtioiden rajat ylittävää liikkuvuutta koulutusalalla Euroopassa, valtioiden rajat ylittäviin yhteistyökumppanuuksiin perustuvia pilottihankkeita, joilla kehitetään innovaatiota ja laatua koulutus- ja opetusalalla, kielitaidon ja erilaisten kulttuurien tuntemuksen edistämistä, tieto- ja viestintätekniikan käyttöä koulutusalalla, sellaisia valtioiden rajat ylittäviä yhteistyöverkkoja, jotka edistävät kokemusten ja hyvien toimintatapojen vaihtoa, kansallisten koulutusjärjestelmien ja -politiikkojen seurantaa ja analyysia, tietojenvaihtoa, hyvien toimintatapojen levitystä ja innovaatiotoiminnan lisäämistä edistäviä toimia. Mitkä ovat yhteiset painopistealueet? Jokaisella toiminnalla on etusijalla olevia toimia, jotka voivat pysyä samoina tai muuttua vuosittain. Kaikilla toimilla kuitenkin pyritään tukemaan erityisesti heikommassa asemassa olevia ryhmiä sekä edistämään naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia, vammaisten sopeutumista yhteiskuntaan ja rasismin torjumista. Erityistä huomiota kiinnitetään etenkin sellaisten kielten oppimiseen, joita käytetään ja opetetaan vähän. Opiskelua monikulttuurisessa ympäristössä korostetaan myös yhtenä Euroopan kansalaisuuden perustana. Uusi tieto- ja viestintätekniikka on myös etusijalla ohjelmassa sikäli kuin siitä on kasvatuksellista ja innovatiivista hyötyä. Vuosina Erasmus-ohjelman ansiosta Joitakin lukuja 2000 korkeakoulua teki sopimuksen ohjelmaan liittymisestä, korkeakoulut perustivat 35 alakohtaista verkkoa, opiskelijaa sai liikkuvuusapurahan, opetushenkilöstöön kuuluvaa osallistui vaihto-ohjelmiin. Comenius-ohjelman ansiosta: koulua aloitti kumppanuustoiminnan,

7 opetushenkilöstöön ja oppilaitosten johtoon kuuluvaa osallistui vaihtoohjelmiin. Lingua-ohjelman ansiosta : kielten opettajaa ja avustavaa kieltenopettajaa osallistui vaihtoohjelmiin, oppilasta osallistui kielten oppimiseen tähtääviin vaihtoihin.

8 8 Toiminta 1 COMENIUS: KOULUOPETUS Kenelle ohjelma on tarkoitettu? Comenius kattaa koulutuksen ensimmäisen vaiheen esiopetuksesta keskiasteen opetukseen (johon sisältyy myös tekninen ja ammatillinen opetus). Ohjelma on tarkoitettu kaikille kouluyhteisöön kuuluville: opettajille, muulle opetusalan henkilöstölle ja oppilaille, mutta mukaan pyritään saamaan myös koulun ulkopuoliset toimijat, kuten vanhempainyhdistykset, paikallisviranomaiset, yritykset ja työmarkkinaosapuolet. Mitkä ovat ohjelman tavoitteet? Comeniuksen tavoitteena on parantaa opetuksen laatua ja vahvistaa sen eurooppalaista ulottuvuutta sekä edistää kielten oppimista. Lisäksi ohjelmassa korostetaan muutamia pääajatuksia: monikulttuurisessa ympäristössä oppimista, mikä luo perustan Euroopan kansalaisuudelle, heikommassa asemassa olevien tukemista, huonon koulumenestyksen ehkäisemistä ja syrjäytymisen torjumista. Mitä toimia tuetaan? Comeniuksessa on kolme toimintalinjaa. 1) Koulujen väliset kumppanuudet Yhteistyökumppanuudet ovat kolmentyyppisiä. Koulujen yhteistyöhankkeet antavat kouluille (vähintään kolmesta koulusta ja kolmesta osallistujamaasta) mahdollisuuden työskennellä niitä kiinnostavan aiheen parissa. Hankkeiden tavoitteena on saada mukaan mahdollisimman monta luokkaa ja edistää tällä tavalla tiiviimpää yhteistyötä etenkin eri luokkien ja oppiaineiden välillä. Etusijalla on oppilaiden aktiivisen osallistumisen edistäminen, ja hankkeen ansiosta pieni määrä oppilaita voi lähteä ulkomaille yhdessä opettajien kanssa valmistelemaan ja suunnittelemaan eurooppalaista yhteistyöhanketta. Kieltenoppimishankkeisiin osallistuu kaksi oppilaitosta kahdesta Euroopan maasta. Hankkeiden päätavoitteena on oltava vieraiden kielten oppiminen. Etusijalla ovat vähiten käytetyt ja vähiten opetetut kielet. Hankkeet johtavat yleensä vastavuoroiseen vierailuun kumppanilaitokseen (oppilaiden on oltava vähintään 14-vuotiaita). Koulun kehittämishankkeet koskevat kouluja oppilaitoksina (vähintään kolme koulua kolmesta osallistujamaasta). Koulut vaihtavat kokemuksia opetusmenetelmistä, työn organisointitavoista ja hallinnosta sekä kaikkia osapuolia kiinnostavista aiheista kuten koulukiusaamisen ehkäisemisestä tai erilaisen sosiaalisen tai kulttuuritaustan omaavien oppilaiden sopeutumisesta. Kaikki koulut osallistuvat toimintaan yksittäisesti. 2) Koulujen opetushenkilöstön perus- ja täydennyskoulutus Kahdentyyppistä toimintaa voidaan tukea : Monenvälisiä yhteistyöhankkeita erilaisten oppilaitosten ja etenkin opettajien perus- tai täydennyskoulutuksesta vastaavien laitosten välillä. Hankkeiden

9 9 tavoitteena on sellaisten koulutusohjelmien, kurssien ja koulutusstrategioiden laatiminen, joita voidaan käyttää sekä opetusalan henkilöstön koulutuksessa että koululuokissa. Koulutuksen laadun parantamisen ja eurooppalaisen ulottuvuuden vahvistamisen lisäksi hankkeilla pyritään luomaan yhteyksiä eri Euroopan maissa koulutusalalla työskentelevien henkilöiden välille. Yksittäisiä apurahoja tuleville opettajille (myös apulaisopettajina toimiville tuleville kieltenopettajille), ammatissa toimiville opettajille ja muulle henkilöstölle (oppilaitosten rehtoreille, tarkastajille, ohjaajille, yhteyshenkilöille jne.) virallisessa tai epävirallisessa koulutusjärjestelmässä. Apurahoilla tuetaan osallistumista käytännön harjoitteluun ulkomailla sijaitsevissa kouluissa tai yrityksissä sekä osallistumista eurooppalaisille kursseille yhdessä muunmaalaisten kollegojen kanssa. 3) Comenius-verkkojen perustaminen Comenius-verkoilla pyritään ensisijaisesti lisäämään synergiaa kumppanuussuhteessa olevien koulujen ja opetushenkilöstön koulutukseen tähtäävissä hankkeissa, lisäämään hankkeiden määrää sekä kehittämään ja täydentämään niitä. Comenius-verkko perustetaan osapuolia kiinnostavan aihepiirin ympärille. Verkolla pyritään ennen kaikkea lisäämään Comenius-ohjelmaan osallistuvien henkilöiden ja laitosten eurooppalaista yhteistyötä ja ylläpitämään sitä. Lisäksi verkot mahdollistavat ajatustenvaihdon, ja niiden avulla luodaan yhteinen työympäristö, jonka tarkoituksena on edistää kyseiseen alaan liittyvien innovatiivisten käytäntöjen kehittämistä. Paljonko rahoitustukea myönnetään? 1) Koulujen väliset kumppanuudet Euroopan komission myöntämä tuki muodostuu kahdesta osasta: hankekohtaisesta vuosittain maksettavasta kiinteästä summasta ja valtioiden väliseen liikkumiseen myönnettävästä, tapauksittain vaihtelevasta summasta. Summa riippuu osallistuvien opettajien ja oppilaiden määrästä. Summa lisätään kiinteään maksuun. Kiinteän summan osuus: Koulujen yhteistyöhankkeet: 2000 euroa hanketta koordinoivalle koululle ja 1500 euroa jokaiselle yhteistyökoululle (vuosittain). Kieltenoppimishankkeet: euroa hanketta koordinoivalle koululle ja yhteistyökoululle. Tukea myönnetään yleensä vain yhdeksi vuodeksi. Koulun kehittämishankkeet: 2000 euroa hanketta koordinoivalle koululle ja 1500 euroa jokaiselle yhteistyökoululle (vuosittain). 2) Koulujen opetushenkilöstön perus- ja täydennyskoulutus Monenväliset yhteistyöhankkeet: rahoitustukea voidaan myöntää korkeintaan kolmen vuoden ajan ja tuen suuruus on noin euroa vuodessa, mikä vaihtelee riippuen kyseisestä hankkeesta. Yksittäiset apurahat: Tuen määrä riippuu vierailun kestosta ja laadusta, sekä maasta jossa vieraillaan. 3) Comenius-verkot

10 10 Taloudellista tukea myönnetään korkeintaan kolmeksi vuodeksi noin euroa vuotta kohti ja summan suuruus määritellään hankkeen mukaan. Tukia, jotka eivät yleensä ole yli 1000 euron suuruisia, voidaan myöntää valmistaviin vierailuihin tai seminaareihin osallistuvien laitosten henkilöstölle. 4) Valmistavat vierailut Comenius-ohjelman kolmea monenvälistä yhteistyötoimintaa varten on mahdollista saada apurahaa korkeintaan viikon kestäville valmistaville vierailuille. Hakemus on jätettävä koordinoijana toimivan oppilaitoksen maan kansalliseen toimistoon. Kuinka voi osallistua? 1. Koulujen väliset kumppanuudet: toiminnan hallinta on hajautettu, joten hakemuksista, sopimuksista ja tukien maksuista huolehtivat jokaisen maan kansalliset toimistot. Hakemuksiin on liitettävä Comenius-suunnitelma, jossa koulu esittää lyhyesti eurooppalaiset toimensa ja kumppanuudesta arvioidut tulokset koulun kehittymiselle. Samaa hakumenettelyä käytetään, jos koulu haluaa Comeniusohjelman kautta avustavan kieltenopettajan. 2. Koulujen opetushenkilöstön perus- ja jatkokoulutus Monenväliset yhteistyöhankkeet: toiminnan hallinta on keskitetty. Hakemukset annetaan komissiolle hyväksyttäväksi, ja komissio tekee lopullisen päätöksen. Yksittäiset apurahat: toiminnan hallinta on hajautettu. Hakemukset on jätettävä tukea hakevan koulun maan kansalliselle toimistolle. 3. Comenius-verkot: toiminnan hallinta on keskitetty, ja valintamenettely on kaksivaiheinen: alustava ehdotus esitellään ja jos se hyväksytään, jätetään lopullinen ehdotus. Hakemukset on jätettävä Euroopan komissiolle.

11 11 Toiminta 2 ERASMUS: KORKEA-ASTEEN KOULUTUS Mitkä ovat ohjelman tavoitteet? Erasmus-ohjelmalla pyritään nostamaan korkea-asteen koulutuksen tasoa ja vahvistamaan sen eurooppalaista ulottuvuutta kannustamalla yliopistojen ja korkeakoulujen välistä valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä, lisäämällä opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta Euroopassa ja edistämällä avoimuutta sekä opintojen ja tutkintojen tunnustamista koko yhteisössä. Miten ohjelma toimii? Toimintaan osallistuvat yliopistot ja korkeakoulut tekevät komission kanssa korkeakoulukohtaisen sopimuksen, johon sisältyvät kaikki hyväksytyt Erasmustoimet. Ketkä voivat osallistua ohjelmaan? Erasmus-ohjelma on tarkoitettu yliopistoille (lähes kaikki Euroopan ylipistot osallistuvat siihen), mutta myös kaikille muuntyyppisille korkeakouluille sekä korkeakoulujen jatko-opintoihin. Ketkä hyötyvät ohjelmasta? Erasmus-ohjelmasta hyötyvät ensisijaisesti opiskelijat ja opettajat. Lisäksi Erasmus tarjoaa yliopistojen ja korkeakoulujen hallintohenkilöstölle mahdollisuuden osallistua eurooppalaiseen yhteistyöhön. Mitä toimia tuetaan? Opiskelijoiden liikkuvuus Erasmus-ohjelmassa opiskelijat voivat opiskella toisessa jäsenvaltiossa 3 12 kuukautta. Ohjelman periaatteisiin kuuluu, että ulkomailla vietetty opintojakso hyväksytään kokonaisuudessaan opiskelijan omassa oppilaitoksessa. Tässä on apuna erityisesti eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmä ECTS/EOAS, joka helpottaa opintosuoritusten tunnustamista yhteistyötä tekevissä oppilaitoksissa. Voidakseen osallistua Erasmus-ohjelmaan opiskelijan on saatava ennalta kummankin yliopiston hyväksyntä. Opettajat Useat Erasmuksen toiminnat on tarkoitettu opettajille Opettajavaihdot. Erasmus-ohjelmassa myönnetään tukea opettajille, jotka pitävät jossakin toisessa Euroopan maassa sijaitsevan kumppanuusyliopiston opetusohjelmaan kuuluvia yleensä lyhytkestoisia kursseja. Näillä vaihdoilla on myönteinen vaikutus sekä opettajiin että opiskelijoihin ja varsinkin niihin, jotka eivät voi osallistua vaihtoon. Kurssien suunnitteleminen yhteistyönä. Vähintään kolme oppilaitosta (eri maista) yhdistävät voimavaransa kehittääkseen koulutusohjelman, moduulin, opetusohjelman tai jatkotutkintotason opetusohjelman. Tämä voidaan toteuttaa kaikissa oppiaineissa, ei ainoastaan Eurooppaa koskevissa oppiaineissa.

12 12 Intensiiviohjelmat. Yhteisön rahoitusta voidaan myöntää yliopistoille, jotka järjestävät eurooppalaisen ulottuvuuden huomioon ottavia intensiivikursseja esimerkiksi kesäyliopistoissa. Nämä lyhytkestoiset ohjelmat tarjoavat opettajille ja opiskelijoille lisämahdollisuuden osallistua Euroopan avautumiseen ja muodostavat tehokkaan keinon oppilaitosten opetusohjelmista saatujen tutkimustulosten vaihtamiseen. Temaattiset verkot. Yliopistojen laitokset tai tiedekunnat voivat yhdessä tutkimuskeskusten, ammattijärjestöjen, akateemisten järjestöjen, opettaja- tai opiskelijajärjestöjen kanssa perustaa eurooppalaisen verkon, joka toimii analyysien ja keskustelujen foorumina. Euroopan komissio myöntää tukea verkoille, joiden yhteistyössä toimivat laitokset edustavat kyseistä oppiainetta tai teemaa Euroopan tasolla. Paljonko rahoitustukea myönnetään? Opiskelijoiden liikkuvuus: Opiskelijoiden liikkuvuusapurahoja myöntävät kansalliset toimistot. Myönnettävän summan suuruus riippuu kansallisen toimiston omaksumasta käytännöstä sekä etenkin opiskelijoiden jättämien apurahapyyntöjen määrästä. Summa siis vaihtelee paljon maittain. Erasmus-apuraha täydentää yliopistojen, alueiden tai jäsenvaltioiden myöntämiä apurahoja. Erasmus-apuraha on tarkoitettu ulkomailla opiskelemisesta johtuvien ylimääräisten kulujen kattamiseen. Lisäksi on syytä huomata, että Euroopan komissio voi osittain rahoittaa opiskelijoiden kielellisen valmennuksen ennen opiskelujen aloittamista ulkomailla. Opettajavaihdot: Opettajien Erasmus-apurahoilla autetaan ulkomailla tapahtuvan opettamisen aiheuttamien lisäkulujen kattamisessa. Kurssien suunnitteleminen yhteistyönä: Rahoitustukea myönnetään enintään kolmen vuoden ajaksi. Esimerkiksi toimintavuonna kurssin suunnitteluun myönnetty keskimääräinen tuki oli euroa, ja yhteen hankkeeseen osallistui keskimäärin kuusi maata. Intensiiviohjelmat: Rahoitustukea myönnetään vuoden, kahden tai kolmen peräkkäisen vuoden intensiiviohjelmalle sillä ehdolla, että ohjelmaan osallistuvien ryhmien ja/tai käsiteltyjen teemojen on joka vuosi vaihduttava. Esimerkiksi toimintavuonna intensiiviohjelmalle myönnetty keskimääräinen yhteisön tuki oli euroa, ja keskimäärin yhdeksän laitosta osallistui ohjelmaan. Temaattiset verkot: Temaattisia verkkoja voidaan rahoittaa korkeintaan kolmen vuoden ajan. Rahoituksen määrä riippuu hankkeen koosta ja laajuudesta. Kuinka voi osallistua?

13 13 Yliopistot ja korkeakoulut jättävät verkon perustamista koskevat hakemukset suoraan Euroopan komissiolle. Liikkuvuudesta kiinnostuneiden opiskelijoiden ja opettajien on otettava yhteyttä yliopistojensa kansainvälisistä suhteista vastaaviin toimistoihin. Erasmus-ohjelmaan kuuluvia apurahoja myöntävät kansalliset toimistot, ja apurahat myönnetään yleensä lähettävän korkeakoulun kautta. Intensiivikurssien, yhteistyönä suunniteltavien kurssien ja temaattisten verkkojen rahoituksen myöntää komissio.

14 14 Toiminta 3 GRUNDTVIG: AIKUISKOULUTUS JA MUUT KOULUTUSVÄYLÄT Mitkä ovat ohjelman tavoitteet? Koulutus ei rajoitu koulunkäyntiin, vaan se jatkuu läpi elämän, kaiken ikäisenä ja kaikkialla. Gundtvig-toiminta käsittää aikuiskoulutuksen ja muut koulutusväylät. Toiminta täydentää Comenius- (kouluopetus) ja Erasmus- (korkea-asteen koulutus) toimintoja ja muodostaa kolmannen vaiheen koulutuksen jatkumossa. Aikuiskoulutus järjestetään eri tavoin eri maissa, ja siihen osallistutaan hyvin erilaisissa olosuhteissa. Grundtvig-toiminnalla halutaan parantaa ja helpottaa kaikenikäisten oppimishaluisten koulutukseen pääsyä, mikäli he haluavat: palata kouluun tai yliopistoon hankkiakseen uusia pätevyyksiä ja parantaakseen työnsaantimahdollisuuksiaan, kehittää itseään ja sosiaalisia taitojaan tai opiskella omaksi ilokseen, tulla aktiivisiksi yhteiskunnan ja Euroopan kansalaisiksi. Ketkä voivat osallistua ohjelmaan? Grundtvig-toiminta koskee aikuiskoulutuksen alan toimijoita, olipa kyse viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvista oppilaitoksista (koulut, yliopistot, aikuiskoulutuslaitokset) tai virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella tapahtuvasta koulutuksesta (yhdistykset, kirjastot, museot, vanhempainyhdistykset jne.). Ketkä hyötyvät ohjelmasta? Grundtvig-ohjelma on tarkoitettu kaikille oppivelvollisuusiän ylittäneille. Ohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota vaikeassa sosiaalisessa tilanteessa oleviin tai niihin, joilla on heikot perustiedot. Lisäksi Grundtvig-ohjelma antaa uuden mahdollisuuden koulunsa keskeyttäneille aikuisille (iästä riippumatta) auttamalla heitä hankkimaan perustiedot, lujittamalla heidän itsetuntoaan tai tunnustamalla virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankitut taidot tai pätevyydet. Mitä toimia tuetaan? Grundtvig-toiminnalla Euroopan komissio tukee neljänlaista toimintaa. 1. Eurooppalaiset yhteistyöhankkeet on tarkoitettu aikuiskoulutuslaitoksille jajärjestöille, jotka aikovat toteuttaa konkreettisen hankkeen tai laatia materiaalia eurooppalaisen yhteistyön avulla. Toiminnalla voidaan esimerkiksi kehittää virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankittujen pätevyyksien vahvistamisjärjestelmiä tai uusia koulutusmoduuleja ja opetusmenetelmiä. 2. Oppimiskumppanuudet on suunnattu pienemmille järjestöille, ja ne mahdollistavat pienimuotoisemman yhteistyön. Kumppanuuksissa kehitetään yleensä toimintaan osallistuvien maiden välisiä yhteyksiä ja yhteistoimintaa, joita voidaan tarvittaessa laajentaa mittavammiksi hankkeiksi. Oppimiskumppanuuksilla on tarkoitus järjestää etenkin tietystä aiheesta tehtäviä yhteisiä hankkeita sekä vaihtaa muun muassa konferensseista, näyttelyistä, vierailuista jne. saatuja kokemuksia, käytäntöjä ja menetelmiä.

15 15 3. Kouluttajien liikkuvuushankkeissa tuetaan kouluttajia, jotka päättävät osallistua yhdestä neljään viikkoa kestävään koulutukseen jossakin toisessa maassa. Liikkuvuushankkeisiin voivat osallistua kaikki aikuiskoulutuksesta vastaavat henkilöstöryhmät: opettajat, johtajat ja hallintohenkilöstö, ohjaajat, yhteyshenkilöt tai tutorit. 4. Grundtvig-verkot tarjoavat aikuiskoulutuksen alalla toimiville pysyvän keskustelufoorumin ja mahdollistavat innovatiivisten käytäntöjen ja ajatusten laajan levityksen. Verkkoja on kahdenlaisia: aihekohtaisia verkkoja, jotka muodostavat keskustelufoorumeita avainkysymyksistä, ja hankeverkkoja, joissa yhteistyöhön osallistuvat laitokset voivat toimia yhdessä ja samalla saattaa omat tuloksensa useiden muiden laitosten saataville. Paljonko rahoitustukea myönnetään? Eurooppalaiset yhteistyöhankkeet: hankkeita rahoitetaan enintään kolmen peräkkäisen vuoden ajan. Tuen määrä saattaa vaihdella merkittävästi hankkeen mukaan. Oppimiskumppanuudet: hankkeita rahoitetaan yleensä yhden tai kahden vuoden ajan. Rahoitustuki muodostuu kiinteästä summasta ja kansainvälisten matka- kustannusten mukaan vaihtelevasta summasta. Kouluttajien liikkuvuushankkeet: hankkeita rahoitetaan enintään kolmen peräkkäisen vuoden ajan. Rahoitustuki vaihtelee hankkeen mukaan. Grundtvig-verkot: verkkohankkeita rahoitetaan enintään kolmen vuoden ajan. Tuen määrä vaihtelee vuosittain ja euron välillä. Kuinka voi osallistua? Euroopan komissio rahoittaa eurooppalaisia yhteistyöhankkeita ja Grundtvigverkkoja. Kansalliset toimistot hoitavat rajautetusti oppimiskumppanuuksien ja kouluttajien liikkuvuuden tuet.

16 16 Toiminta 4 LINGUA Mitkä ovat ohjelman tavoitteet? Kielten - yhteisön yhdentoista virallisen kielen, irlannin, letzeburgin sekä muiden ohjelmaan osallistuvien maiden kielten - oppimisen ja opettamisen edistäminen on osa Sokrates-ohjelman toimintoja, niin Comeniusta, Erasmusta kuin Grundtvigiakin. Lingua koskeekin niitä kaikkia, ja siinä keskitytään joihinkin keskeisiin seikkoihin, joiden tarkoitus on kannustaa elinikäiseen kieltenoppimiseen. Mitä toimia tuetaan? Euroopan komissio tukee kahdentyyppisiä hankkeita. Kieltenoppimisen edistäminen Kannustettaessa vieraiden kielten oppimiseen on herätettävä kiinnostus oppimiseen, annettava tietoa erilaisista kieltenopiskelumahdollisuuksista ja tilaisuuksista opiskella kieltä eri paikoissa ja eri tavoin. Komissio tukee erilaisia maiden välisiä hankkeita, jotka liittyvät kielitaidon hankkimisen eri vaiheisiin. Hankkeisiin kuuluu ensinnäkin kieltenoppimisen tärkeyden tunnetuksi tekeminen ja motivointi. Yhteistyökumppanuuksia voidaan perustaa esimerkiksi tiedotuskampanjoiden järjestämiseksi joukkoviestimissä. Tämän jälkeen seuraa tiedottaminen siitä, missä ja miten voi saada omiin tarpeisiinsa soveltuvaa opetusta ja mitkä ovat alan uutuudet ja hyvät käytännöt. Lopuksi on selvitettävä, miten voidaan lisätä mahdollisuuksia käyttää näitä resursseja. Välineiden kehittäminen Linguan toisessa osassa pyritään varmistamaan, että markkinoilla on riittävän laaja valikoima kieltenopiskeluun tarkoitettuja välineitä. Euroopan komission tukemien valtioiden välisten hankkeiden on kohdennuttava markkinoille, joilla välineiden saatavuus on heikko tai olematon. Lisäksi hankkeiden on oltava innovatiivisia. Esimerkkejä tällaisista hankkeista ovat uusi menetelmä suomen oppimiseksi, Internetin välityksellä suoritettava koe portugalin taidon mittaamiseksi tai videon suunnittelu Kreikkaan opiskelemaan lähteville opiskelijoille. Mitä kriteereitä hankkeiden on täytettävä? Linguan eri osiin kuuluvien hankkeiden on: perustuttava yhteistyökumppanuuksiin, joissa on mukana laitoksia tai järjestöjä vähintään kolmesta osallistujamaasta, tuotettava eurooppalaista lisäarvoa. Lisäksi Lingua-toiminnassa painotetaan Euroopan unionin vähiten käytettyjen ja opetettujen kielten oppimista. Paljonko rahoitustukea myönnetään? Lingua-toiminnan hankkeet saavat yhteisön tukea enintään kolmen peräkkäisen vuoden ajan. Rahoituksen määrä voi vaihdella suuresti hankkeen ja sen luonteen mukaan. Kuinka voi osallistua?

17 Lingua on Sokrates-ohjelman keskitetty toiminta. Tämä tarkoittaa, että Euroopan komissio valitsee toteutettavat hankkeet. 17

18 18 Toiminta 5 MINERVA: UUSI TEKNOLOGIA KOULUTUKSEN ALALLA Mitkä ovat ohjelman tavoitteet? Koulutusjärjestelmän on vastattava yhteiskunnan kehittymisestä syntyviin uusiin haasteisiin kaikkialla Euroopassa. Tieto- ja viestintätekniikka osoittautuu tärkeäksi välineeksi haasteisiin vastattaessa ja koulutuksen laadun parantamisessa. Minerva-toiminnalla pyritään helpottamaan kouluihin, yliopistoihin ja muihin oppilaitoksiin teknologian käyttöä kehittävien asiantuntijoiden välistä kokemusten ja käytäntöjen vaihtoa Euroopassa, jossa koulutusalan toiminta on runsasta ja samalla myös erittäin hajanaista. Lisäksi Minerva-toiminnalla tuetaan alan uusien palvelujen kehittämistä. Inhimillinen ulottuvuus on tässä aivan yhtä tärkeätä kuin varustetaso. Näin ollen eri maissa ja eri alueilla saatujen kokemusten jakaminen sekä uudet eurooppalaiset kokeilut ovat tärkeitä, jotta voidaan ennakoida millaista on tulevaisuuden koulutus. Mitä toimia tuetaan? Minerva-toiminnan avulla Euroopan komissio tukee neljänlaisia laaja-alaisia toimia: 1. Toimet, joilla pyritään paremmin ymmärtämään ja tukemaan innovaatioita. Tuettaviin toimiin kuuluvat esimerkiksi tutkimustoiminta, kohdennetut tutkimukset ja vertailevat analyysit, joilla pyritään parantamaan tieto- ja viestintätekniikan ymmärtämistä sekä tuntemaan avoimen opetuksen ja etäopetuksen vaikutus opetuksen organisointiin ja oppimisprosesseihin. 2. Toimet, joilla suunnitellaan uusia menetelmiä ja pedagogisia resursseja uudenlaisten oppimisympäristöjen kehittämiseksi. 3. Toimet, joilla pyritään yhteydenpitoon ja hankkeiden tulosten tunnetuksi tekemiseen, jotta niitä ja parhaita käytäntöjä voidaan levittää laajemmalle. 4. Hankkeet, joilla pyritään verkottamaan ja edistämään ajatusten ja kokemusten vaihtoa avoimesta opetuksesta ja etäopetuksesta sekä tieto- ja viestintätekniikoiden käytöstä opetusalalla. Hankkeissa kannustetaan yleissivistävien ja ammatillisten koulutusjärjestelmien suunnittelijoiden, käyttäjien sekä järjestelmistä vastaavien tahojen yhteistyötä. Mitä kriteereitä hankkeiden on täytettävä? Tieto- ja viestintätekniikka kuuluu osana Sokrates-ohjelman eri toimintoihin, mutta Minervassa se on hankkeiden ydin. Minervan tukemilla toimilla pyritään saavuttamaan kriittinen massa, ja toimet ovat laaja-alaisempia kuin Sokrates-ohjelman muut toiminnat. Minervan tukemilla toimilla on oltava todellinen kerrannaisvaikutus ja niiden on johdettava Euroopan laajuiseen toimintaan sekä osoitettava hyvät mahdollisuudet uuden toiminnan levittämiseen. Minerva-toiminnassa tuetaan erityisesti eurooppalaisia hankkeita, joihin osallistuu monia erilaisia toimijoita kuten koulut ja yliopistot, multimediateollisuus, tieto- ja viestintätekniikka, kustantajat, ministeriöt, järjestöt tai koulutusjärjestelmään kuulumattomat asiantuntijat. Paljonko rahoitustukea myönnetään?

19 19 Yleensä etusijalla ovat yhdestä kahteen vuotta kestävät hankkeet. Erityistapauksissa taloudellista tukea voidaan myöntää enintään kolmen vuoden ajaksi. Rahoituksen määrä vaihtelee merkittävästi hankkeesta riippuen. Kuinka voi osallistua? Minerva on keskitetty toiminta. Tämä tarkoittaa, että hanke-ehdotukset on esitettävä Euroopan komissiolle, joka valitsee hankkeet.

20 20 Toiminta 6 SEURANTA- JA INNOVAATIOTOIMINTA Mitkä ovat ohjelman tavoitteet? Euroopassa on lukuisia erilaisia koulutukseen liittyviä perinteitä, käytäntöjä ja järjestelmiä. Koska Euroopan maat ovat luonnollisesti taipuvaisia keskittymään omiin asioihinsa, niille on suuri haaste kiinnostua siitä, mitä muualla tapahtuu. Muiden koulutusympäristöjen seurannan tarkoituksena ei kuitenkaan ole niiden tarkka jäljittely. Seurannalla pyritään saamaan käsitys lähestymistapojen monimuotoisuudesta ja näin innostamaan totutuista toimintatavoista poikkeamiseen. Euroopan monimuotoisuudesta tulee siten hedelmällinen maaperä innovaatioille ja koulutuksen laadun parantamiselle. Seuranta- ja innovaatiotoiminnan tavoitteena on kehittää konkreettisia välineitä, jotta Euroopan monimuotoisuutta voidaan hyödyntää paremmin. Mitä toimia tuetaan? Euroopan komissio tukee erilaisia aloitteita ja toimia: aineiston keräämistä sekä määrällisten ja laadullisten vertailevien analyysien tekemistä eri maiden välillä, koulutusjärjestelmien ja -politiikkojen vertailuja (etenkin eurooppalaisen Eurydice-verkon välityksellä), vierailuja, joiden avulla eri maiden koulutusalan päättäjät saavat käsityksen opetusjärjestelmien muutoksista ja uusista lähestymistavoista, jotka ovat kansallisten ja Euroopan unionin viranomaisten tunnistamia etusijalla olevia aiheita (Arion), aloitteita, joiden tarkoituksena on parantaa toisessa maassa saadun tutkintotodistuksen akateemista tunnustamista tukemalla etenkin tunnustamisesta vastaavat kansalliset keskukset yhdistävää verkkoa (Naric), opiskelua, seminaareja, asiantuntijavaihtoja tai kokeiluhankkeita sisältäviä aloitteita, joiden aiheet ovat erityisen kiinnostavia ja herättävät keskustelua koulutuspolitiikasta. Tällaisia aiheita voivat olla esimerkiksi koulutus ja työ, opetuksen laatuindikaattorit, koulutuksen alalla tapahtuva valtioiden välinen liikkuminen tai tulevaisuuden koulutusta koskevat keskustelut. Paljonko rahoitustukea myönnetään? Hankkeet saavat yhteisön taloudellista tukea yhden tai useamman vuoden ajan. Kuinka voi osallistua? Hanke-ehdotukset on osoitettava Euroopan komissiolle. Arion-opintokäyntejä koskevat ehdotukset on kuitenkin annettava kansallisille toimistoille.

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella.

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Erasmus+ Ohjelmaopas Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Versio 3 (2015): 16/12/2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 7 A-OSA: YLEISTÄ TIETOA

Lisätiedot

Koulutus, nuoriso ja urheilu

Koulutus, nuoriso ja urheilu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Koulutus, nuoriso ja urheilu Koulutus avain tulevaisuuteen Investoimalla koulutukseen voidaan tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia. SISÄLLYS

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.11.2011 KOM(2011) 787 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Yhteinen Erasmus:

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille

Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille Erasmus Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille Erasmus Erasmus on Euroopan laajin korkeakouluopiskelijoiden vaihtoohjelma, joka on perustettu vuonna 1987. Ohjelma on vuosien varrella

Lisätiedot

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en. KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSION OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Kesäkuuta 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen MARKKU LINNA Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen Selvitys 2011 KOULUALAN POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Selvitys Markku Linna 26.9.2011 1 2 Kannen graafi nen suunnittelu Satu Salmivalli

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

Inklusiivisen koulutuksen laadun edistämisen pääperiaatteet Suosituksia päättäjille

Inklusiivisen koulutuksen laadun edistämisen pääperiaatteet Suosituksia päättäjille Inklusiivisen koulutuksen laadun edistämisen pääperiaatteet Suosituksia päättäjille Inklusiivisen koulutuksen laadun edistämisen pääperiaatteet Suosituksia päättäjille Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

Pieni opas kylien kansainvälistymiseen

Pieni opas kylien kansainvälistymiseen Pieni opas kylien kansainvälistymiseen Mitä on kansainvälistyminen? Kansainvälistyminen on oppimista, siirtämistä, ymmärtämistä, verkostoitumista, kauppaa mutta erityisesti kansainvälistyminen on oman

Lisätiedot

Alueet talousmuutoksen takana

Alueet talousmuutoksen takana Alueet talousmuutoksen takana FI Innovointia EU:n aluepolitiikan tuella 2006 SISÄLLYS ALKUSANAT 1 JOHDANTO 2 Innovoivat alueet 2 Tutkimus- ja innovointitoiminnan kartoittaminen Euroopan unionin alueilla

Lisätiedot

korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa

korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa Suomen kesäyliopistot ry sonja valjus mika nirvi ESIPUHE -2- Opetusministeriö on yhdessä ministeriötä avustavan vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Oppimismahdollisuudet vapaaehtoistyössä

Oppimismahdollisuudet vapaaehtoistyössä Oppimismahdollisuudet vapaaehtoistyössä Tämä projekti on rahoitettu Euroopan Komission tuella. (Viittaus: 517741LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) Tämä julkaisu käsittelee aihetta ainoastaan tekijän näkökulmasta

Lisätiedot

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa 4/2002 Sonja Valjus Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa /1 /2 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO CIMO Publications 4/2002

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kouluthan ovat kansainvälistyneet vai ovatko? Kansainvälisyyttä on tuotu koulujen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21/1/2003 KOM(2002) 27 Vihreä kirja Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN (Komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO I. Johdanto - Yrittäjyys on haaste Euroopalle...5 II. Yrittäjyyden

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

TERVEYTTÄ JA YHTEISÖN LAAJENTUMISTA KÄSITTELEVÄ KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

TERVEYTTÄ JA YHTEISÖN LAAJENTUMISTA KÄSITTELEVÄ KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TERVEYTTÄ JA YHTEISÖN LAAJENTUMISTA KÄSITTELEVÄ KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Yhteenveto Tämän valmisteluasiakirjan tarkoituksena on auttaa tunnistamaan terveyteen ja yhteisön laajenemiseen

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

Kompetenssilähtöinen malli maahanmuuttajanaisten sosiaalisen osallisuuden parantamiseksi Käsikirja ammattilaisille

Kompetenssilähtöinen malli maahanmuuttajanaisten sosiaalisen osallisuuden parantamiseksi Käsikirja ammattilaisille b Kompetenssilähtöinen malli maahanmuuttajanaisten sosiaalisen osallisuuden parantamiseksi Käsikirja ammattilaisille Toimittaneet Laura Sales Gutiérrez ja Mar Camarasa i Casals Surt Women s Foundation

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 fi inforegio panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen 1986 1992 1989 2008 1999 2003 1993 1997 1999 2002 1997 2001 2004 SISÄLLYS Alkusanat Dirk

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Hallituksen ulkosuomalaispoliittinen ohjelma vuosiksi 2012-2016

Hallituksen ulkosuomalaispoliittinen ohjelma vuosiksi 2012-2016 Hallituksen ulkosuomalaispoliittinen ohjelma vuosiksi 2012-2016 2 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Ohjelman tausta... 3 2.1. Ulkosuomalaisuus... 3 2.2. Ulkosuomalaispolitiikan kehitys... 4 3. Politiikkalinjaukset

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot