Kaukolämmön hinnoittelun kehityspiirteitä Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukolämmön hinnoittelun kehityspiirteitä Suomessa"

Transkriptio

1 Kaukolämmön hinnoittelun kehityspiirteitä Suomessa Raportti T23/1998

2 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN Viite: Sky-kansio 6/8

3 Kaukolämmön hinnoittelun kehityspiirteitä Suomessa

4

5 1 (6) SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI T23/1998 KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN KEHITYSPIIRTEITÄ SUOMESSA Seuraavassa on yhteenveto kaukolämmön hinnoittelun kehityksestä maassamme. Esityksessä käydään läpi merkittävimmät selvitykset ja suositukset. Muutospaineita ovat aiheuttaneet kaukolämpöyritysten sisäiset tarpeet, ulkopuolinen keskustelu sekä lainsäädäntö ja valtiovallan toimenpiteet. Suosituksia ei käydä yksityiskohtaisesti läpi vaan keskitytään olennaisimpiin muutoksiin ja niiden taustalla vaikuttaneisiin syihin. Taloustoimikunta: Puheenjohtaja Pekka Sihvonen Kotkan Energia Oy Heikki Aarnio Jyväskylän Energia Oy Heimo Hiidenpalo Helsingin Energia Kari Härkönen Rovaniemen Energia Leena Parvio Tampereen kaupungin sähkölaitos Timo Rautapää Nurmeksen Lämpö Oy Sihteeri Heikki Koivisto Suomen Kaukolämpö ry

6 2 KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN KEHITYSPIIRTEITÄ SUOMESSA Kaukolämmitys tuli maahamme melko myöhään. Ensimmäiset hankkeet toteutettiin vasta 1950-luvulla. Yhdysvalloissa ja Keski-Euroopassa kaukolämmityksellä oli siinä vaiheessa jo pitkät perinteet. Olikin luonnollista, että alkuvaiheessa kerättiin kokemuksia muista toimivista kaukolämpölaitoksista. 1. Vuoden 1953 kaukolämpötutkimus Helsingissä Tehdessään selvitystä kaukolämmön aloittamisen edellytyksistä Helsingissä Unto Kilpinen tutustui laajaan kirjallisuusmateriaaliin sekä teki tutustumiskäyntejä jo toiminnassa oleviin kaukolämpölaitoksiin. Ilmeni, että vanhoissa kaukolämpömaissa oli aikojen kuluessa käytetty mitä erilaisimpia tariffeja. Näitä oli mm. lattiapinta-alan mukaan määrätty vuosimaksu, erilaisia energiamaksutariffeja, jotka saattoivat olla alenevia huippukulutuksen tai vuosikulutuksen kasvaessa sekä perusmaksu - energiamaksutariffeja. Löytyipä myös tariffeja, joissa energiamaksu oli erilainen yö- ja päiväaikana. Kilpisen mukaan tariffin piti olla sellainen, että lämpölaitos sai omat kustannuksensa peitetyksi sekä lämmönkulutuksen että rakennus- ja polttoainekustannusten vaihdellessa. Toisaalta kaukolämpömaksut eivät saisi ylittää vaihtoehtoisten lämmitystapojen kustannuksia. Hinnoittelun oli otettava huomioon myös kustannusten jakaantuminen kiinteisin ja muuttuviin kustannuksiin. Suositeltava tariffi sisälsi seuraavat maksut: - liittymismaksu - perusmaksu - energiamaksu - mittarivuokra Energiamaksu olisi sidottava käytettyihin polttoaineisiin sekä muut maksut esim. tukkuhintaindeksiin. Energiamaksun nimi oli tässä vaiheessa ja vielä pitkään eteenkinpäin kulutusmaksu. 2. Kaukolämmityksen alkuvaihe Kilpisen hahmottelema kaukolämpötariffi tuli sellaisenaan käyttöön Helsingin vesikaukolämmön myynnissä. Mittarivuokra jäi tosin pois jo vuonna 1961 uusituissa tariffeissa. Samassa yhteydessä muutettiin perusmaksu vesivirtapohjaiseksi, kun se aluksi oli ollut sopimustehoon sidottu. Lämpölaitosyhdistys perustettiin vuonna Samana vuonna toimintansa aloittanut tariffikomitea sai tehtäväkseen mm. kaukolämpötariffien kehittämisen. Ensimmäiseksi valmistui suositus energiamaksun laskentakaavalle.

7 3 Energiamaksu sidottiin polttoaineen hintaan lämpölaitoksen varastossa. Pyrkimyksistä huolimatta ei löydetty sopivaa polttoaineindeksiä tai viitehintaa. Energiamaksun kerroin oli laitoskohtainen ja sen suuruudeksi suositeltiin arvoja 1,3...1,6. Perusmaksun suositusta valmisteltaessa huomattiin, että oli tarpeen selvittää kilpailevien lämmitysmuotojen kustannukset. Kun nämä olivat selvillä, oli helppo määritellä perusmaksun yläraja, jolla kaukolämpö oli hinnaltaan kilpailukykyinen kiinteistön oman lämmityksen kanssa. Perusmaksu suositeltiin sidottavaksi kotimarkkinatavaroiden tukkuhintaindeksiin. Liittymismaksuille laadittiin oma suositus. Siinä todettiin, että ylärajana voidaan pitää rakennuskustannuksissa saatavaa säästöä, joka aiheutuu kaukolämpöön liittymisestä. Inflaation eteneminen oli ja 1960-luvuilla ajoittain melko nopeaa. Tästä syystä indeksisidonnaisuudet olivat hyvinkin tarpeellisia. Hidastaakseen kustannustason kehitystä valtiovalta puolestaan turvautui ajoittain hintasäännöstelyyn. Keväällä 1968 devalvaation jälkeen säädettiin valtalaki. Sen vaikutuksesta kaukolämpömaksut tulivat säännöstelyn piiriin. Samalla poistuivat indeksiehdot. Energiamaksuja saatiin korottaa vasta vuoden 1971 puolivälistä alkaen ja perusmaksuja vuoden 1972 alusta. Indeksiehtojen poistuminen korvattiin sitomalla perusmaksut esimerkiksi kaukolämpölaitteiden hankintojen hintatasoon. Kaukolämmityksen alkuvaiheessa kaukolämpötariffisuosituksissa tuli esille omakustannuspohja mutta myös samalla kilpailukyvyn vaaliminen. Viimeksi mainittu oli tärkeä, sillä elettiinhän toiminnan vahvan laajenemisen aikaa. Vuoden 1971 alussa nousi hiilen ja öljyn hintasuhde uudelle tasolle. Helsingissä oli v tariffiuudistuksessa kaukolämpötariffin energiamaksu sidottu h-arvoon eli hiilimurskaan. Koska tariffin kilpailukyky näytti nyt vaarantuvan, sidottiin v tariffiuudistuksessa energiamaksu pelkästään raskaaseen öljyyn. Tällä haluttiin turvata tariffin jokahetkinen kilpailukyky ja varmistaa uusien alueiden rakennuskannan nopea liittyminen kaukolämmitykseen. 3. Vuoden 1974 energiakriisin aiheuttamat selvitykset Vuoden 1974 alussa öljyn hinta nousi moninkertaiseksi ja vei muidenkin polttoaineiden hinnat nousuun. Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti toimikunnan selvittämään sähkön ja kaukolämmön hinnoittelua uudessa energiatilanteessa. Myös Lämpölaitosyhdistys oli edustettuna toimikunnassa. Saman vuoden marraskuussa ilmestyneessä mietinnössä hinnoittelulle asetettiin yleisiä ja energialajikohtaisia vaatimuksia. Energiakriisi oli vilkastuttanut kaukolämmön hinnoittelusta käytävää keskustelua ja yksipuolistanut siihen kohdistettuja vaatimuksia. Nyt mietinnön vaatimusluettelo toi hinnoittelusta

8 4 käytävän keskustelun analyyttisemmäksi. Kaukolämmön hinnoittelujärjestelmän oli mm. oltava - yksinkertaista ja ymmärrettävää - kustannusvastaavaa - kilpailukykyistä - järkevään energiankäyttöön ohjaavaa Mietinnön pohjalta Kaupunkiliitto teki yhdessä LLY:n kanssa kaukolämmön tariffisuosituksen v Siinä ei suositeltu kiertovesimaksun käyttöä, vaikka KTM:n mietinnössä tätä oli käsitelty. Muutoin suositus pitäytyi mietinnön mukaisena. Vuonna 1976 ilmestyi LLY:n tariffikomitean oma suositus. Siinä käytiin läpi tariffeille asetettavia vaatimuksia ja perusteltiin mm. miksi erillinen kiertovesimaksu ei ole suositeltava. Hintataso oli korjattu vastaamaan vuoden 1976 alun hintatasoa. Perusmaksu oli sidottu tilausvesivirtaan ja energiamaksu raskaan polttoöljyn hintaan lämpölaitoksen kotipaikkakunnalla. Energiamaksun suuruus määräytyi laskutuskauden ensimmäisen päivän öljynhinnan perusteella. Vapaata hinnanmuodostusta rajoitti edelleen eriasteinen hintasulku-, hinnanvahvistus- tai ilmoitusmenettely. Hinnankorotukset edellyttivät siten melkoista työmäärää sekä lämpölaitosten että viranomaisten taholla. Hintavalvonta-asetuksen edellyttämä kannattavuuslaskelma poikkesi yleensä lämpölaitosten normaalista laskentarutiinista. 4. Vuoden 1985 tariffisuositus Polttoaineiden hinnat nousivat 1980-luvun alussa nopeasti yli kaksinkertaiselle tasolle. Kaukolämpötariffit olivat lähes kaikissa lämpölaitoksissa kilpailutariffeja. Niiden energiamaksut oli sidottu suoraan tai käytännössä raskaaseen polttoöljyyn, minkä tarkoituksena oli turvata kaukolämmityksen kilpailukyky öljylämmitykseen nähden. Julkinen keskustelu tarttui tähän yksityiskohtaan. Myös hallituksen energiapoliittisessa ohjelmassa vuodelta 1983 todettiin mm. Kaukolämmön hinnoittelussa toiminnan alkuvuosina on tariffien muodon ja hintatason määräydyttävä markkina-arvon mukaan. Pitkällä tähtäimellä tulee kuitenkin pyrkiä tariffimuotoon, joka ottaa huomioon taloudelliset kaukolämmön tuotanto- ja jakelukustannukset. Vuoden 1985 tariffisuositus lähti omakustannuspohjalta. Tariffeille asetettavat vaatimukset olivat samat kuin vuoden 1974 mietinnössä. Ehkä oleellisin muutos oli se, että energiamaksun taso asetetaan lyhyen ajan rajakustannusten yläpuolelle. Näin asiakas saa säästämästään energiasta samansuuruisen hyödyn kuin lämpölaitoksen kustannusten aleneminen on. Omakustannustaso edellyttää energian yhteistuotannon kustannusten jakoa tuotteille. Energiamaksun muutokset perustuvat käytettyjen polttoaineiden kustannusten muu

9 5 toksiin. Perusmaksulla säädellään erikokoisilla asiakkailla kokonaistulot siten, että markkinahintaa ei ylitetä ja omat kustannukset tulevat peitetyksi. Tilaustehoa tai -vesivirtaa voidaan muuttaa, jos energiansäästötoimenpiteet pienentävät mitoitustilanteen tehontarvetta. Hintavalvonnan painopistettä siirrettiin vahvistusmenettelystä ilmoitusmenettelyyn. Ilmoitusmenettelykin loppui huhtikuun lopussa Kaukolämpö tuli energiahyödykkeenä liikevaihtoverotuksen piiriin alkaen. Ne lämpölaitokset, joilla oli viisivuotinen sopimuskausi kesken, joutuivat soveltamaan veroa hinnoittelussaan lainsäädännön osalta epäselvässä tilanteessa. Tehty liikevaihtoveron vaikutuksen mukainen korotus riitaannutettiin erään lämpölaitoksen asiakkaan toimesta. Korkeimman oikeuden päätöksen mukaan lämpölaitos joutui palauttamaan sopimuskauden loppuajalta perityt korotukset korkoineen. Tilanteen selventämiseksi tehtiin uusiin kaukolämpötariffeihin varaumalauseke valtiovallan verojen ja maksujen viemisestä hintoihin. 5. Vuoden 1995 hinnoittelusuositus Hinnoittelun kehittämiseksi aloitettiin laaja selvitystyö 1980-luvulla edellisen suosituksen valmistuttua. Pääosa tehtiin TERMO-tutkimusohjelman puitteissa. Selvitystyö käsitti mm. - kuormitusmittauksia erityyppisillä asiakkailla - selvitettiin erilaisia sopimustehon määrittelytapoja - simuloitiin vaihtoehtoisia tariffirakenteita erityyppisillä asiakkailla - kyselytutkimuksella selvitettiin lukuisten eri tariffivaatimusten tärkeysjärjestystä - tutkittiin yleisen hinnoitteluteorian soveltamista kaukolämmön hinnoitteluun - selvitettiin yhteisten kustannusten jakoa eri tuotteille. Myöskin lainsäädännössä tapahtui useita muutoksia. Laki kilpailurajoituksista laadittiin 1988 ja se uusittiin Entisen sääntelyn tilalle tuli siten taloudellisen kilpailun ensisijaisuus. Kaukolämpö jo liitettyjen asiakkaiden osalta katsottiin olevan määräävässä markkina-asemassa. Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on kielletty. Tämä edellyttää, että - hintataso on kohtuullinen - hinnoittelu on riittävän kustannusvastaava - samantyyppisiä asiakkaita kohdellaan tasapuolisesti - energian kokonaistoimituksissa ei sidota eri tuotteita keinotekoisesti toisiinsa - kilpailun piirissä olevat lisäpalvelut hinnoitellaan kustannusvastaavasti.

10 6 Kaukolämmön tuotannossa polttoaineisiin kohdistettiin polttoainevero vuoden 1990 alusta lähtien. Veroa on sen jälkeen korotettu useassa portaassa, jolloin sen osuus polttoaineiden hinnassa on noussut merkittäväksi. Uusi sähkömarkkinalaki edellytti, että kilpaillut ja määräävässä markkinaasemassa olevat tuotteet eriytetään toisistaan. Tällöin ainakin hallinnolle ja energian yhteistuotannolle on määriteltävä siirtohinnat tai kustannusten jakoperusteet. Pääosa vuoden 1985 suosituksen sisällöstä todettiin edelleen ajankohtaiseksi ja käyttökelpoiseksi. Kuitenkin energiamaksun polttoaineriipuvuutta oli syytä tarkentaa. Polttoaineiden hinnanmuutoksista aiheutuva energiamaksun muutos oli syytä tehdä vaikutuksensa mukaisesti. Perusmaksun nimi pitäisi korvata paremmin merkitystään kuvaavalla nimellä teho- tai vesivirtamaksu. Kun kehitetään uusia palveluita kilpailun piiriin, niin ristisubventiota ei saa esiintyä määräävän markkina-alueen tuotteiden ja kilpailun piirissä olevien tuotteiden välillä. Hinnoittelun tavoitteista todettiin, että entistä enemmän pitäisi painottaa yrityksen tervettä taserakennetta ja tulevien investointien rahoitusta.

KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET

KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET 8KLTRIF Joulukuu 2012 KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET Loppuraportti II ALKUSANAT Tässä raportissa esitetään projektin Kaukolämmön hinnoittelun nykytila ja tulevaisuuden

Lisätiedot

PK-yritysten energiaopas

PK-yritysten energiaopas PK-yritysten energiaopas 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT ISBN 951-9148-96-5 2 PK-yritysten energiaopas Esipuhe Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry Loppuraportti 26. elokuuta 211 PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY, 52A14971 Yhteystiedot Pöyry

Lisätiedot

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Mika Pohjonen Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Valtio ja kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen YHTEENVETO Hallitus on tänä keväänä antanut eduskunnalle kaksi

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN HUOMIOON OTTAMINEN KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUSSA

ASIAKKAIDEN HUOMIOON OTTAMINEN KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUSSA Kaukolämmön hinnan kuvittaminen / Kaukolämpö ja kestävä energiatalous / Kiinteistökohtainen hintaviestintä / Kaukon osa kampanja / Kaukolämpölaskun älylinkki / Huippujuttu! / Tasalämpö: yhteishankinnalla

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Rakennustuotannon ja talouden laitos Juhani Heljo, Eero Nippala Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset JUHA

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN JA KAUKOLÄMPÖPALVELUJEN MARKKINOINTI

KAUKOLÄMMÖN JA KAUKOLÄMPÖPALVELUJEN MARKKINOINTI KAUKOLÄMMÖN JA KAUKOLÄMPÖPALVELUJEN MARKKINOINTI Raportti M3/99 Suomen Kaukolämpö ry 1999 ISSN 1239-2707 Viite: Sky-kansio 5/2 KAUKOLÄMMÖN JA KAUKOLÄMPÖPALVELUJEN MARKKINOINTI Suomen Kaukolämpö ry RAPORTTI

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.2011 SISÄLTÖ 1. Tausta 2. Kaukolämmön nykytila Mikkelissä 3. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoiden toimivuus. Selvitysmies Matti Purasjoen raportti

Sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoiden toimivuus. Selvitysmies Matti Purasjoen raportti Sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoiden toimivuus Selvitysmies Matti Purasjoen raportti Kauppa- ja teollisuusministeriö 2006 2 Esipuhe Elokuun 22. päivänä vuonna 2002 kolme virastopäällikköä lähestyi kauppa-

Lisätiedot

Yksi lasku sähköstä raportti 2010

Yksi lasku sähköstä raportti 2010 Yksi lasku sähköstä raportti 2010 RAPORTTI 1/16 Yksi lasku sähköstä selvityshanke Raportti valiokuntien yhteiskokoukseen 19.11.2010 Yksi lasku sähköstä selvityshanke...1 1. Hankkeen tausta ja tehtävänasettelu...1

Lisätiedot

Loppuraportti. Esco-palvelun tarjonnan ja hyödyntämisen lisääminen teollisuudessa

Loppuraportti. Esco-palvelun tarjonnan ja hyödyntämisen lisääminen teollisuudessa Loppuraportti Esco-palvelun tarjonnan ja hyödyntämisen lisääminen teollisuudessa Esipuhe Motiva Oy edistää kauppa- ja teollisuusministeriön toimeksiannosta ESCO-palvelun käyttöönottoa maassamme. Motiva

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

RAPORTTEJA. Arto Laesvuori, Ismo Risku, Juha Knuuti, Sari Keski-Heikkilä ja Hannu Uusitalo. Työeläkkeiden indeksisuoja TEL:stä TyEL:iin

RAPORTTEJA. Arto Laesvuori, Ismo Risku, Juha Knuuti, Sari Keski-Heikkilä ja Hannu Uusitalo. Työeläkkeiden indeksisuoja TEL:stä TyEL:iin R RAPORTTEJA Arto Laesvuori, Ismo Risku, Juha Knuuti, Sari Keski-Heikkilä ja Hannu Uusitalo Työeläkkeiden indeksisuoja TEL:stä TyEL:iin Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:1 RAPORTTEJA Arto Laesvuori,

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 423 ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY SUOMALAISEN ENERGIAINTENSIIVISEN TEOLLISUUDEN NÄKEMYKSIÄ EU:N PÄÄSTÖKAUPASTA JA POHJOISMAISISTA ENERGIAMARKKINOISTA

Lisätiedot

Keravan Energia 1964 2014

Keravan Energia 1964 2014 Keravan Energia 1964 2014 Tarinoita 50 vuoden taipaleelta KEVÄTINFO 2014 TIEDOTUSLIITE KESKIAUKEAMALLA 1 8 Sähkölaitoksen johtajana 30 vuotta Kuinka sähkö tuli Keravalle Kalervo Nieminen: Biovoimalaitos

Lisätiedot

Lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittäminen

Lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittäminen Lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittäminen Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Satu Helynen, Martti Flyktman 24.6.2010 LUONNOS 1 24.6.2010 LUONNOS Raportin nimi Lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittäminen

Lisätiedot

Sähkön hinnnanmuutokset. kerrottava ja perusteltava selvästi. Toimitusvelvollisuushintojen kohtuullisuudesta huolehdittava

Sähkön hinnnanmuutokset. kerrottava ja perusteltava selvästi. Toimitusvelvollisuushintojen kohtuullisuudesta huolehdittava 15.6.2007 Kuluttajaviraston uutiskirje 4/2007 Tutkassa nyt Kilpailun onnistuminen sähkömarkkinoilla vaatii hyväkuntoista kuluttajansuojaa Sähkön hinnanmuutokset kerrottava ja perusteltava selvästi Sähkön

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma Paavo Pietikäinen HAKELÄMMÖNTUOTANNON LIIKETOIMINTAMALLIT POHJOIS-KARJALAN KUNNISSA Opinnäytetyö Syksy 2006 2 OPINNÄYTETYÖ Syksy 2006 Metsätalouden

Lisätiedot

Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko

Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko Raportti T26/2001 Suomen Kaukolämpö ry 2001 ISSN 1238-9331 Sky-kansio 6/9 Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko Tekijä: Electrowatt-Ekono Oy ELECTROWATT-EKONO

Lisätiedot

Energiateollisuus ry

Energiateollisuus ry Selvitys 60N50162.01-E0001 24.2.2010 Energiateollisuus ry Kaukolämpöjärjestelmän paluuveden hyväksikäyttö kiinteistöjen lämmityksessä Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida

Lisätiedot

ESCO-toiminnan yleisperiaatteet ja MotivaESCO-konsepti

ESCO-toiminnan yleisperiaatteet ja MotivaESCO-konsepti ESCO-toiminnan yleisperiaatteet ja MotivaESCO-konsepti Motivan julkaisuja 3/2000 1 ESCO-toiminnan yleisperiaatteet ja MotivaESCO-konsepti Tekijät Heikki Kilpeläinen ja Hannu Valkonen, Rejlers Oy Heikki

Lisätiedot

3/2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA ISBN 951-804-192-X ISSN 0788-6322 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ

3/2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA ISBN 951-804-192-X ISSN 0788-6322 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ 3/2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA ISBN 951-804-192-X ISSN 0788-6322 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ 2 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ Kirje valtiovarainministeriölle SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2011 Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan Loppuraportti Aki Pesola, Iivo Vehviläinen & Elina Virtanen Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

Kuntien kaukolämpötoiminnan yhtiöittämisselvityksen loppuraportti 6.10.2014

Kuntien kaukolämpötoiminnan yhtiöittämisselvityksen loppuraportti 6.10.2014 Seminaarinkatu 2 87100 KAJAANI 1(30) Kuntien kaukolämpötoiminnan yhtiöittämisselvityksen loppuraportti 6.10.2014 Osoite: Puh/fax Sähköposti: PL 43 (Voudintie 6) 044 781 9310 etunimi.sukunimi@planora.fi

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003:4 Maatalouden rahoitustyöryhmän 2002 muistio Helsinki 2003

Työryhmämuistio MMM 2003:4 Maatalouden rahoitustyöryhmän 2002 muistio Helsinki 2003 Työryhmämuistio MMM 2003:4 Maatalouden rahoitustyöryhmän 2002 muistio Helsinki 2003 Sisältö 1. Nykyinen rahoitusjärjestelmä... 3 1.1. Nykyiset rahoitustuet... 3 1.2. Maatilatalouden kehittämisrahasto...

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 212 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 212 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 212 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUS VUONNA 1983

SUOMEN MAATALOUS VUONNA 1983 - 4. MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 102 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 102 SUOMEN MAATALOUS VUONNA 1983 LAURI KETTUNEN HELSINKI

Lisätiedot

Jyväskylässä maan kalleinta vettä

Jyväskylässä maan kalleinta vettä Keski-Suomen 4/2013 Jyväskylässä maan kalleinta vettä Neuvontainsinööri aloitti yhdistyksessä Häiriöt aiheuttavat riitoja Keski-Suomen Kiinteistöyhdistyksen jäsenlehti TOTAL Siivouspalvelut TOTAL Turvapalvelut

Lisätiedot

Lausuntopyyntönne 4.4.2013, Dno 1353/03/2011 TIETOYHTEISKUNTAKAARI LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI

Lausuntopyyntönne 4.4.2013, Dno 1353/03/2011 TIETOYHTEISKUNTAKAARI LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI Päivä Sivu 13.5.2013 1 (41) Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo Lausuntopyyntönne 4.4.2013, Dno 1353/03/2011 TIETOYHTEISKUNTAKAARI LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI

Lisätiedot