1 (10) SUOMEN ASUNTOHYPOPANKKI OY:N SIJOITUSPALVELUIDEN YLEISET EHDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 (10) SUOMEN ASUNTOHYPOPANKKI OY:N SIJOITUSPALVELUIDEN YLEISET EHDOT"

Transkriptio

1 1 (10) SUOMEN ASUNTOHYPOPANKKI OY:N SIJOITUSPALVELUIDEN YLEISET EHDOT Näitä sijoituspalveluiden yleisiä ehtoja sovelletaan Suomen Asuntohypopankki Oy:n Asiakkaalle tarjoamiin sijoituspalveluihin. Näitä ehtoja noudatetaan Pankin ja Asiakkaan välisessä sijoituspalvelun tarjoamista koskevassa sopimussuhteessa, mukaan lukien yksittäiset Rahoitusvälineiden osto- ja myyntitoimeksiannot. Nämä ehdot jakaantuvat seuraaviin osiin: I II III IV V VI VII Määritelmät Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Asiakasluokittelu, tiedonantovelvollisuus ja selonottovelvollisuus Eturistiriitoja koskevat periaatteet Tiedot palvelun kohteena olevien rahoitusvälineiden luonteesta ja niihin liittyvistä riskeistä Tiedot asiakasvarojen säilyttämisestä Kannustimet Näiden ehtojen lisäksi sijoituspalveluihin sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa ohjelmaesitettä, lainakohtaisia ehtoja, myyntiesitettä sekä palvelun tarjoajasta ja etämyynnistä annettavia ennakkotietoja. I MÄÄRITELMÄT Näissä ehdoissa alla mainituille ilmaisuille annetaan seuraava sisältö. Ammattimainen Asiakas Asiakas, joka on sijoituspalvelulaissa tarkoitettu ammattimainen asiakas. Ammattimaisuuden edellytyksenä on muun muassa, että Asiakkaalla on valmiudet tehdä itsenäisiä sijoituspäätöksiä ja ymmärtää niihin liittyvät riskit. Ammattimaiseksi Asiakkaaksi katsotaan seuraavat tahot, ellei Asiakkaan ja Pankin välillä ole toisin sovittu: - rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö tai siihen rinnastettava ulkomaisessa viranomaisvalvonnassa oleva o sijoituspalveluyritys o luottolaitos o rahastoyhtiö o säilytysyhteisö o kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitettu pörssi o arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu arvopaperikeskus, selvitysyhteisö ja ulkomainen selvitysyhteisö o vakuutusyhtiölaissa tarkoitettu vakuutusyhtiö o työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa tarkoitettu työeläkevakuutusyhtiö, eläkesäätiölaissa tarkoitettu eläkesäätiö ja vakuutuskassalaissa tarkoitettu eläkekassa o yhteisö, joka harjoittaa sijoituspalvelulain 2 1 momentin 5 tai 6 kohdassa tarkoitettua toimintaa o hyödykkeitä ja hyödykejohdannaisia omaan lukuunsa ostava ja myyvä yritys o muu kuin edellä mainittu yhteisösijoittaja - suuryritys, joka täyttää viimeksi päättyneeltä täydeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukaan vähintään kaksi seuraavista vaatimuksista o taseen loppusumma vähintään 20 miljoonaa euroa o liikevaihto on vähintään 40 miljoonaa euroa o omat varat ovat vähintään 2 miljoonaa euroa - Suomen valtio, Valtiokonttori, Ahvenanmaan maakunta, ulkomainen valtio ja osavaltio, valtionvelkaa hoitava ulkomainen toimielin - Euroopan keskuspankki, Suomen Pankki ja siihen rinnastettava ulkomainen keskuspankki, Kansainvälinen Valuuttarahasto, Maailmanpankki ja näihin rinnastettava muu kansainvälinen yhteisö tai organisaatio - yhteisösijoittaja, jonka pääasiallinen toimiala on rahoitusvälineisiin sijoittaminen - muu Asiakas, jota Pankki kohtelee Ammattimaisena Asiakkaana, jos Pankki arvioi, että Asiakkaalla on valmiudet tehdä itsenäisiä sijoituspäätöksiä ja ymmärtää niihin liittyvät riskit ja jos Asiakas lisäksi täyttää vähintään kaksi seuraavista vaatimuksista o Asiakas on toteuttanut huomattavan suuria liiketoimia kyseisiillä markkinoilla keskimäärin 10 kertaa neljännesvuodessa neljän viimeksi vuosineljänneksen aikana o o Asiakkaan sijoitusvarallisuuden arvo on vähintään euroa Asiakas työskentelee tai on työskennellyt rahoitusalalla ammattimaisesti vähintään vuoden tehtävässä, joka edellyttää tietämystä suunnitelluista liiketoimista ja palveluista Arvopaperi Suomen Hypoteekkiyhdistyksen (Y-tunnus ) liikkeeseen laskelma joukkovelkakirja, debentuuri tai - muu velkasitoumus sekä tällaisesta oikeudesta annettu talletustodistus - osakeyhtiön osake ja muun yhteisön vastaava osuus sekä tällaisesta oikeudesta annettu talletustodistus - arvopaperi, joka oikeuttaa hankkimaan tai myymään jonkin edellä mainituista tai jonka perusteella voi saada arvopaperin, valuutan, koron tai tuoton, hyödykkeen tai muun indeksin tai arvon perusteella määräytyvän käteissuorituksen - sijoitusrahastolaissa tarkoitettu rahasto-osuus tai muu siihen rinnastettava yhteissijoitusyrityksen osuus - muu arvopaperi, joka vaihdantakelpoinen ja joka on saatettu tai saatetaan yleiseen liikkeeseen useiden samansisältöisistä oikeuksista annettujen arvopaperien kanssa Ei-ammattimainen Asiakas

2 2 (10) Muu Asiakas kuin Ammattimainen Asiakas tai Hyväksyttävä Vastapuoli Pankki Suomen Asuntohypopankki Oy (Y-tunnus ), osoite Yrjönkatu 9 A, Helsinki / PL 509, Helsinki Asiakas Omaan lukuunsa suhteessa Pankkiin toimiva sopijapuoli, yksityishenkilö tai oikeushenkilö, jonka Pankki on hyväksynyt asiakkaakseen. Hyväksyttävä Vastapuoli - edellä kohdassa Ammattimainen Asiakas määritelty rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö tai siihen rinnastettava ulkomaisessa viranomaisvalvonnassa oleva yhteisö - Suomen valtio, Valtiokonttori, Ahvenanmaan maakunta, ulkomainen valtio ja osavaltio, valtionvelkaa hoitava ulkomainen toimielin - Euroopan keskuspankki, Suomen Pankki ja siihen rinnastettava ulkomainen keskuspankki, Kansainvälinen Valuuttarahasto, Maailmanpankki ja näihin rinnastettava muu kansainvälinen yhteisö tai organisaatio - kohdassa Ammattimainen Asiakas määritelty suuryritys, joka antanut suostumuksensa siihen, että sitä kohdellaan Hyväksyttävänä Vastapuolena - muu Asiakas, joka on pyytänyt, että sitä kohdellaan Hyväksyttävänä Vastapuolena sellaisissa palveluissa ja liiketoimissa, joiden osalta sitä voidaan pitää Ammattimaisena Asiakkaana Konserniyhteisö Koti- tai ulkomainen yhteisö, (a) jolla on suoraan tai välillisesti Määräysvalta Pankkiin; (b) joka on suoraan tai välillisesti saman koti- tai ulkomaisen yhteisön Määräysvallassa kuin Pankki; tai (c) joka on suoraan tai välillisesti Pankin Määräysvallassa. Konserniyhteisöllä tarkoitetaan myös edellä tarkoitettujen yhteisöjen ja säätiöiden eläkesäätiöitä ja eläkekassoja. Markkinapaikka Suomen Asuntohypopankki Oy (Y-tunnus ), osoite Yrjönkatu 9 A, Helsinki / PL 509, Helsinki Markkinasäännöt Voimassa olevan lainsäädännön perusteella annetut päätökset ja viranomaismääräykset ja -ohjeet sekä Markkinapaikan kulloinkin voimassa olevat, ohjeet ja määräykset, sekä kulloinkin sovellettava kauppatapa. Määräysvalta osakeyhtiölaissa määritelty määräysvalta siitä riippumatta, onko yhteisö suomalainen osakeyhtiö vai muu koti- tai ulkomainen yhteisö. Rahoitusväline Arvopaperi tai muu sijoituspalvelulain 10 :ssä tarkoitettu rahoitusväline. Selvityspäivä Rahoitusvälineen kaupan selvittämisajankohta. Sijoittajien korvausrahasto Sijoituspalvelulaissa tarkoitettu sijoittajien korvausrahasto. Rahastosta voidaan korvata maksukyvyttömyyden perusteella Asiakkaalle tämän sijoituspalveluyritykseltä oleva riidaton saatava. Korvauksen määrä on yhdeksän kymmenesosaa (9/10) saatavan määrästä, kuitenkin enintään euroa. Rahastosta ei makseta korvausta Ammattimaiselle Asiakkaalle. Mikäli Pankki ei ole sijoituspalvelulaissa tarkoitettu sijoituspalveluyritys, se voi kuulua muun vastaavan sijoittajansuojajärjestelyn piiriin. Toimeksianto Asiakkaan Pankille antama Asiakasta sitova määräys ostaa (ostotoimeksianto) tai myydä (myyntitoimeksianto) Rahoitusvälineitä tai suorittaa muita Rahoitusvälineisiin liittyviä toimia. Toimeksiannoksi katsotaan aina Asiakkaan Pankin verkkosivujen kautta tunnistettuna lähettämä, asianmukaisesti täytetty merkintää koskeva lomake sekä Asiakkaan allekirjoittama Arvopaperimerkintä- tai Kauppalaskelma-lomake. Valtuutettu Asiakkaan valtuutuksen perusteella toimiva henkilö, jolla on oikeus antaa Asiakkaan puolesta Pankille Asiakasta sitovia Toimeksiantoja. II TOIMEKSIANTOJEN TOTEUTUSPERIAATTEET 1 Toimeksiannon antaminen ja voimaantulo Asiakas voi antaa Rahoitusvälinettä koskevan osto- tai myyntitoimeksiannon, kirjallisesti (telefaksilla ja sähköpostilla), sähköisesti tai muulla Asiakkaan kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Pankilla on oikeus lähettää Toimeksiantoon liittyvää kirjallista tietoa Asiakkaalle kirjeitse, telefaksilla ja sähköpostitse tai muulla Asiakkaan kanssa erikseen sovitulla tavalla. Asiakas hyväksyy, että telefaksin ja sähköpostin käyttämiseen viestintävälineenä liittyy erityisiä riskejä muun muassa sen vuoksi, että viesti ei mahdollisesti saavu perille, viesti saattaa joutua ulkopuolisen tietoon tai ulkopuolinen saattaa muunnella viestin sisältöä. Pankilla on oikeus luottaa telefaksin tai sähköpostin välityksin tai sähköisesti saamansa Toimeksiannon aitouteen ja oikeellisuuteen. Toimeksianto tulee voimaan, kun Pankki on saanut siitä riittävät tiedot ja ottanut sen Toimeksiantona vastaan. Vastuu Toimeksiannon saapumisesta Pankille on Asiakkaalla. Sähköpostia tai telefaksia käytettäessä lähetetyn Toimeksiannon sisältö sekä saapumisaika todennetaan Pankin tietojärjestelmästä tai telefaksilaitteesta. Asiakkaan antaman Toimeksiannon tulee sisältää: 1) Asiakkaan nimi ja yksilöintitiedot; 2) Tieto siitä, onko kyseessä osto- vai myyntitoimeksianto; 3) Rahoitusväline ja määrä; 4) Asiakkaan arvo-osuustilin numero täydellisenä 5) Hintaa koskevat ehdot; 6) Muut Toimeksiannon toteuttamiseen ja kaupan selvittämiseen tarvittavat tiedot. 7) Asiakkaan allekirjoitus

3 3 (10) Asiakkaan allekirjoitukseksi katsotaan myös hyväksyminen, joka on tehty vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain 12 pykälän mukaiseen tunnistuspalveluiden tarjoajarekisteriin merkityn palveluntarjoajan tai Pankin antamilla tunnistusvälineillä. Pankilla on oikeus jättää toteuttamatta puutteellisesti yksilöity Toimeksianto. 2 Toimeksiannon voimassaolo Toimeksianto on voimassa määräajan. Jos Toimeksiannossa ei ole yksilöity voimassaoloaikaa, se on voimassa Toimeksiannon antamispäivän. Toimeksiannon antamispäiväksi katsotaan päivä, jona Asiakas on allekirjoittanut Rahoitusvälinettä koskevan Toimeksiannon taikka Arvopaperimerkintätai Kauppalaskelma-lomakkeen. Mikäli kaupankäynti on Toimeksiantoa vastaanotettaessa päättynyt, Toimeksianto on voimassa seuraavan pankkipäivän. Asiakkaalla on oikeus muuttaa Toimeksiantoa tai peruuttaa Toimeksianto ennen kauppaan johtavan sitovan tarjouksen tai kaupan tekemistä. Muutos tai peruutus tulee voimaan, kun Pankki on sen vastaanottanut ja muutos tai peruutus on tallentunut Pankin kaupankäyntijärjestelmään. Toimeksiannon kohteen määrän lisäämistä ja hintaehdon muuttamista pidetään Toimeksiannon peruuttamisena ja samalla uutena Toimeksiantona. Toimeksiannon muutos voi vaikuttaa sen etuoikeusasemaan. Mikäli Pankki on ryhtynyt toimenpiteisiin Toimeksiannon täyttämiseksi, Toimeksiannon voi peruuttaa ainoastaan, mikäli Asiakas korvaa Pankille peruuttamisesta mahdollisesti aiheutuneet kulut ja vahingon. Toimeksiantoa ei voi muuttaa tai peruuttaa siltä osin kuin se on toteutettu. 3 Toimeksiannon hoitaminen Vastaanotettuaan Toimeksiannon Pankki hoitaa sen huolellisesti Asiakkaan eduksi. Pankki toteuttaa Toimeksiannon Pankin näiden toteuttamista koskevien toimintaperiaatteiden mukaisesti, jolleivät Pankki ja Asiakas sovi erityisistä, näistä toimintaperiaatteista poikkeavasta toteutustavasta. Kun Asiakas antaa Toimeksiannon, Asiakkaan katsotaan hyväksyneen nämä ehdot. Toimeksianto hoidetaan ilman aiheetonta viivytystä, ellei Asiakkaan kanssa ole sovittu nimenomaisesti Toimeksiannon hoitamisesta Pankin parhaaksi katsomana ajankohtana tai muusta ajankohdasta. Asiakas on velvollinen myötävaikuttamaan Toimeksiannon hoitamiseen. Pankilla on oikeus toteuttaa Toimeksianto osissa, ellei toisin ole sovittu. Pankilla on oikeus yhdistää Asiakkaan Toimeksianto toisen asiakkaan toimeksiannon tai oman toimeksiantonsa kanssa sijoituspalvelulain ja Markkinasääntöjen mukaisesti, jollei Asiakkaan kanssa ole toisin sovittu. Asiakas on tietoinen ja hyväksyy, että Pankki, sen Konserniyhteisö tai kaupan todellinen toteuttaja voi olla Asiakkaan kaupan vastapuolena. Asiakkaan mahdollisesti antama, Pankin kulloinkin voimassa olevista toimeksiantojen toteuttamista koskevista toimintaperiaatteista poikkeava erityinen ohje saattaa ohjeen sisältämien tekijöiden osalta toimeksiantokohtaisesti estää Pankkia toteuttamasta sellaisia toimintaperiaatteiden mukaisia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on saavuttaa Asiakkaan kannalta paras mahdollinen tulos. Myyntitoimeksiannon kohteena olevat Rahoitusvälineet on toimitettava Pankille Toimeksiannon antamisen yhteydessä Markkinasääntöjen mukaisesti tai Pankin vaatimana muuna ajankohtana etukäteen. Tarvittaessa Asiakkaan on toimitettava Pankille saantonsa selvittämiseksi tarvittavat asiakirjat. Asiakkaan on korvattava Rahoitusvälineiden toimittamisen viivästymisestä Pankille aiheutuneet vahingot. Pankilla on oikeus varmistautua siitä, että Asiakkaalla on ne Rahoitusvälineet, joista hän on antanut myyntitoimeksiannon tai että Asiakas kykenee toimittamaan ne määräajassa sekä tässä tarkoituksessa tarkistaa Asiakkaan arvo-osuustilin tai säilytyksen katteen riittävyys ja muutoin varmistaa Rahoitusvälineiden saatavuus sekä varata Rahoitusvälineet kaupan tekemistä ja selvitystä varten. Pankilla on niin ikään oikeus varmistautua siitä, että Asiakas pystyy suorittamaan Rahoitusvälineiden kauppahinnan. Pankilla on ostotoimeksiannossa oikeus vaatia käsiraha tai maksu osittain tai kokonaisuudessaan etukäteen. Mikäli Asiakas Rahoitusvälineen ostotoimeksiannossa maksaa merkintälomakkeessa tai kauppalaskelmassa sovitun kauppahinnan myöhemmin kuin eräpäivänä tai Rahoitusvälineen myyntitoimeksiannossa viivästyy Rahoitusvälineen toimittamisessa omalla tai tilinhoitajayhteisönsä vastuulla olevasta syystä, Pankilla on oikeus valintansa mukaisesti - ostotoimeksiannossa korottaa sovittua kauppahintaa muuttuneen sijoitukselle maksettavan koron, muuttuneen emissiokurssin tai muun Asiakkaalle Toimeksiannossa ilmoitetun määräytymisperusteen mukaisesti: - myyntitoimeksiannossa alentaa Pankin maksamaa kauppahintaa muuttuneen emissiokurssin tai muun Asiakkaalle Toimeksiannossa ilmoitetun määräytymisperusteen mukaisesti; tai - jättää Toimeksianto toteuttamatta. Pankilla on oikeus Toimeksiannon ja tehdyn kaupan perusteella ryhtyä toimiin kaupan selvittämiseksi Pankkiin näiden ehtojen mukaisen pidätysoikeuden ja Markkinapaikan mahdollisen panttioikeuden turvaamiseksi sekä muihin vastaaviin toimenpiteisiin. Pankki hoitaa Rahoitusvälineitä koskevat Toimeksiannot toimeksiantojen toteuttamista koskevien kulloinkin voimassa olevien toimintaperiaatteidensa mukaisesti Markkinapaikalla. 4 Toimeksiannon toteutuksesta ilmoittaminen Rahoitusvälineen ostoa koskevassa Toimeksiannossa Pankki ilmoittaa Toimeksiannon toteutumisesta Asiakkaalle antamallaan Arvopaperimerkintä- tai Kauppalaskelma-lomakkeella, joka yhdessä Asiakkaan viimeistään eräpäivänä ja lomakkeen mukaisilla maksutiedoilla suorittaman kauppahinnan maksua koskevan tositteen kanssa muodostaa Toimeksiannon toteutusta koskevan ilmoituksen. Rahoitusvälineen myyntiä koskevassa Toimeksiannossa Pankin

4 4 (10) suorittama sovitun kauppahinnan maksun saapuminen yhdessä Toimeksiannon mukaisen kauppalaskelman kanssa muodostavat ilmoituksen Toimeksiannon toteutumisesta. 5 Rahoitusvälineiden toimitus ja vakuudet Pankki huolehtii ja vastaa siitä, että Asiakkaan lukuun hankitut Rahoitusvälineet ovat luovutettavissa Asiakkaalle ostotoimeksiannon Selvityspäivänä Markkinasääntöjen mukaisesti, ellei toisin sovita. Mikäli kaikki Rahoitusvälineet eivät ole tällöin luovutettavissa, Asiakkaan on vastaanotettava osatoimitus. Elleivät myyntitoimeksiannon kohteena olevat Rahoitusvälineet ole Pankin käytettävissä Markkinasääntöjen mukaisesti, Asiakas vastaa Pankille tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Rahoitusvälineiden käyttämisestä vakuutena ja muista selvitystä turvaavista toimenpiteistä määrätään Asiakkaan käyttämän selvitysyhteisön säännöissä. 6 Kauppahinnan suoritus Asiakas suorittaa Rahoitusvälineiden kauppahinnan lisättynä Pankin saatavalla ja kaupasta mahdollisesti menevällä varainsiirtoverolla Rahoitusvälineiden ostotoimeksiannon Selvityspäivänä. Maksun tulee olla Pankin käytettävissä Markkinasääntöjen mukaiseen maksuhetkeen mennessä, ellei osapuolten välillä ole toisin sovittu. Asiakas on velvollinen suorittamaan viivästyneelle määrälle viivästyskorkoa korkolain säännösten mukaisesti. Pankki vastaa siitä, että myyntitoimeksiannon kohteena olleista Rahoitusvälineistä saatu kauppahinta vähennettynä Toimeksiantoon liittyvillä Pankin saatavilla ja kaupasta mahdollisesti perittävän varainsiirtoveron määrällä suoritetaan Asiakkaalle arvopapereiden myyntitoimeksiannon Selvityspäivänä. Mikäli kauppahintaa ei ole mahdollista suorittaa kokonaisuudessaan, Asiakkaan on vastaanotettava osasuoritus. Kauppahinnan suorittamisen edellytyksenä on, että Asiakas on täyttänyt Toimeksiannon mukaiset velvollisuutensa. Maksun viivästyessä Pankista johtuvasta syystä Pankki on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle viivästyskorkoa korkolain säännösten mukaisesti. 7 Kaupan purkaminen ja Toimeksiannon toteuttamatta jättäminen Kauppa voidaan purkaa vain Markkinasääntöjen mukaisesti. Jos purkaminen on johtunut Asiakkaasta johtuvasta syystä, Asiakkaan on korvattava purkamisesta Pankille aiheutunut vahinko. Pankilla on oikeus olla toteuttamatta Toimeksianto, mikäli Toimeksiannon antaja on olennaisella tavalla jättänyt täyttämättä Toimeksiannon, näiden ehtojen, Asiakkaan ja Pankin välisen muun sijoituspalveluun liittyvän sopimuksen tai Markkinasääntöjen mukaisen velvollisuutensa taikka Pankilla on syytä epäillä sisäpiiritiedon väärinkäyttöä. Asiakkaan on korvattava Pankille aiheutunut vahinko. Pankilla on oikeus pidättyä Toimeksiannon edellyttämistä toimenpiteistä tai peruuttaa Toimeksianto, mikäli Pankin hyväksi tehty myyntivaraus poistetaan tai se käy muutoin tehottomaksi taikka mikäli Rahoitusvälineet eivät enää ole Pankin tai Asiakkaan hallinnassa. 8 Oikeus käyttää toisen Pankin palveluja Pankilla on oikeus Asiakkaalle etukäteen ilmoittamatta käyttää apunaan Rahoitusvälineitä koskevien tehtävien hoitamisessa muuta suomalaista tai ulkomaista sijoituspalveluyritystä tai luottolaitosta taikka sen sivukonttoria. Jos Pankki käyttää toisen pankin palveluja ja jollei tämän toisen pankin kanssa toisin sovita, Toimeksiannon toteuttamisessa sovelletaan toisen pankin toimeksiantojen toteuttamista koskevia toimintaperiaatteita. 9 Rahoitusvälineiden pidätysoikeus Pankilla on pidätysoikeus Asiakkaan lukuun hankittuihin Rahoitusvälineisiin maksamattoman toimeksiantopalkkion, sijoituspalvelutoimeksiannosta mahdollisesti menevän varainsiirtoveron tai mahdollisen ulkomaisen veron, oman palkkionsa sekä muiden mahdollisten Pankille Toimeksiannosta aiheutuvien maksujen, kulujen sekä korkolain mukaisen viivästyskoron tai muun Pankille aiheutuneen vahingon vakuudeksi. Mikäli Asiakas ei suorita Pankille erääntynyttä saatavaa, Pankilla on oikeus myydä Rahoitusvälineet Asiakasta enempää kuulematta parhaaksi katsomallaan tavalla ja mikäli mahdollista julkisessa tai monenkeskisessä kaupankäynnissä tai niitä muussa valtiossa vastaavassa kaupankäynnissä. Saatu kauppahinta sekä mahdollinen erääntynyt tuotto käytetään erääntyneen saatavan sekä mahdollisen Pankille aiheutuneen vahingon ja syntyneiden kulujen suorittamiseen. Mikäli varoja tämän jälkeen jää jäljelle, ne suoritetaan Asiakkaalle. 10 Netotus ja nettoutus Mikäli Pankilla ja Asiakkaalla on päivänsisäisistä ostoista ja myynneistä johtuvia vastakkaisia saatavia, Pankilla on oikeus netottaa maksuliikenne Pankin ja Asiakkaan välillä. Pankilla on oikeus Asiakkaan maksukyvyttömyystilanteessa eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain mukaisesti eräännyttää välittömästi ja nettouttaa Asiakkaan maksu- ja toimitusvelvoitteet. Jos Asiakas on oikeushenkilö, Pankilla on lisäksi oikeus rahoitusvakuuslain mukaisesti nettouttaa sellainen saatava Asiakkaalta, jota Asiakkaan antama vakuus koskee. 11 Valtuutus Toimeksiantojen ja niihin liittyvien ohjeiden antamiseen Valtuutettu antaa Asiakkaan puolesta Toimeksiannot sekä niiden suorittamiseen muutoin liittyvät ohjeet näiden ehtojen ja sijoituspalvelua koskevien sopimusten mukaisella tavalla. Pankilla on oikeus Asiakkaan vastuulla noudattaa myös muun kuin Valtuutetun antamia Toimeksiantoja ja ohjeita, jos asianomainen Toimeksiannon tai ohjeen antaja on asemansa puolesta tähän valtuutettu tai Pankki on muutoin perusteltu syy olettaa, että henkilö on oikeutettu toimimaan Asiakkaan puolesta. 12 Reklamointi ja ilmoitusvelvollisuus

5 5 (10) Asiakkaan tulee ilmoittaa mahdollisista Toimeksiantoa koskevista virheistä Pankille heti asiasta tiedon saatuaan. Ellei muuta osoiteta, Asiakkaan katsotaan saaneen tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua toimenpidettä koskevan ilmoituksen lähettämisestä, mikäli Asiakkaan osoite on Suomessa. Mikäli Asiakkaan osoite on ulkomailla, katsotaan Asiakkaan saaneen ilmoituksen neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä, ellei toisin ole sovittu. Mikäli kauppa ei toteudu, määräaika Asiakkaan tekemälle huomautukselle lasketaan Toimeksiannon voimassaolon päättymisestä. Asiakkaan, joka ei ole Ammattimainen Asiakas tai Hyväksyttävä Vastapuoli, ja Pankin on katsottava hyväksyneen toistensa toiminta, ellei jompikumpi viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa toisen sopijapuolen toiminnasta tiedon saatuaan ilmoita toiselle sopijapuolelle, ettei se hyväksy tämän toimintaa. Asiakkaan, joka on Ammattimainen Asiakas tai Hyväksyttävä Vastapuoli, on kuitenkin reklamoitava Pankin toiminnasta heti toiminnasta tiedon saatuaan. Mikäli huomautusta ei anneta edellä kuvattujen määräaikojen kuluessa, katsotaan sopijapuolten hyväksyneen toistensa toiminnan. Kun Asiakkaalle on tiedotettu mahdollisesta Asiakkaan ja Pankin tai Asiakkaan ja Pankin toisen asiakkaan välisestä eturistiriitatilanteesta, Asiakkaan katsotaan hyväksyneen tilanteen, jollei hän viipymättä reklamoi Pankille tästä. Asiakas saa pyynnöstään lisätietoja eturistiriitatilanteesta. Asiakkaan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava Pankille antamissaan tiedoissa tapahtuneista muutoksista kirjallisesti (kirjeitse, telefaksilla tai sähköpostilla) tai sähköisesti. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös Ammattimaisen Asiakkaan asemassa tapahtuneita muutoksia, jotka voivat vaikuttaa asiakasluokitukseen. Pankki ei vastaa vahingosta, joka johtuu siitä, että Asiakas ei ole ilmoittanut Pankille edellä mainittujen tietojen muuttumisesta. Pankilla ei ole velvollisuutta ilmoittaa Asiakkaalle mahdollisesta ryhmäkanteesta, joka koskee Toimeksiannon kohteena ollutta tai olevaa Rahoitusvälinettä, vaikka Pankki tulee tällaisesta ryhmäkanteesta tietoiseksi. 13 Palkkiot, maksut ja kulut Pankki perii toiminnastaan kulloinkin voimassa olevan palveluhinnastonsa mukaisen tai Asiakkaan kanssa erikseen sovitun palkkion tai maksun sekä Toimeksiannon hoitamiseen liittyvät kulut. Mikäli yksittäisen toimenpiteen hintaa ei ole määritelty palveluhinnastossa taikka siitä ei ole erikseen sovittu, Pankki on oikeutettu perimään toimenpiteen aiheuttamat kulut ja kohtuullisen palkkion. 14 Puheluiden tallentaminen Pankki tallentaa Asiakkaan kanssa käytävät puhelinkeskustelut ja käyttää niitä ilmoittamiinsa käyttötarkoituksiin sekä todisteina mahdollisien riitaisuuksien ratkaisemisessa. Asiakas on tietoinen, että Pankin tulee luovuttaa tallenteet toimivaltaisille viranomaisille niiden pyynnöstä. 15 Salassapito Pankin johto ja henkilöstö sekä Pankin toimeksiannosta toimiva ovat salassapitovelvollisia kulloinkin voimassa olevan sijoituspalvelulain sekä luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti Asiakkaan Toimeksiannoista, taloudellisesta asemasta sekä liike- tai ammattisalaisuudesta. Pankilla, sen omistusyhteisöllä ja Pankin konsolidointiryhmään kuuluvalla rahoituslaitoksella sekä sijoituspalveluyritysten yhteenliittymällä on velvollisuus antaa edellä tarkoitettuja tietoja syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi sekä muulle viranomaiselle, jolla on lain nojalla oikeus saada sellaisia tietoja. Pankilla ja Pankin konsolidointiryhmään kuuluvalla yrityksellä on oikeus antaa 1 kappaleessa tarkoitettuja tietoja asiamiehelleen, samaan Konserniyhteisöön, kuuluvalle yhteisölle asiakaspalvelua ja muuta asiakassuhteen hoitamista, markkinointia sekä Konserniyhteisön, konsolidointiryhmän tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymän riskienhallintaa varten, jos tietojen vastaanottajaa koskee sijoituspalvelulaissa säädetty tai vastaava salassapitovelvollisuus. Oikeus ei koske henkilötietolaissa tarkoitettujen arkaluonteisten tietojen luovuttamista eikä sellaisia tietoja, jotka perustuvat Asiakkaan ja muun kuin ryhmittymään kuuluvan yrityksen välisten maksutietojen rekisteröintiin. Pankilla on oikeus luovuttaa Asiakkaan henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 16 Pankin vastuu Asiakkaan omaisuuden kadotessa Mikäli sijoituspalvelun kohteena oleva Asiakkaan omaisuus katoaa tai tuhoutuu Pankista johtuvasta syystä, Pankin on hankittava tilalle vastaava omaisuus. Mikäli vastaavan omaisuuden hankkiminen on mahdotonta taikka kohtuuttoman vaikeata tai kallista, Pankin on korvattava omaisuus sen käypään arvoon. Asiakkaan kanssa voidaan sopia myös muusta korvauksesta. 17 Asiakkaan vastuu sopimusrikkomustapauksessa Asiakas on velvollinen korvaamaan Pankille vahingot, jotka aiheutuvat siitä, että Asiakas ei täytä näiden ehtojen tai sopimusten mukaisia velvollisuuksiaan. Tällaisia vahinkoja voivat olla esimerkiksi sopimusrikkomuksen aiheuttamat ylimääräiset kulut ja työ sekä Rahoitusvälineiden hintojen muutoksista aiheutuneet kustannukset. 18 Vastuunrajoitus Sopijapuolet eivät vastaa toiselle sopijapuolelle aiheutuneesta välillisestä vahingosta. Lisäksi Pankki ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvasta taloudellisesta vahingosta kuten esimerkiksi tulon menetyksestä, saamatta jääneestä tuotosta, kurssitappiosta, muissa sopimussuhteissa aiheutuvista häiriöistä, kolmannen osapuolen vaatimuksista taikka muusta Pankin taholta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta.

6 6 (10) Pankki ei vastaa Markkinapaikan toiminnasta tai sen mahdollisesti Asiakkaalle aiheuttamasta vahingosta. Jos Markkinapaikan toiminnasta aiheutuu Asiakkaalle vahinkoa, Pankki ryhtyy kohtuulliseksi katsottaviksi toimiin korvauksen perimiseksi Markkinapaikalta sen mukaan kun Markkinapaikan sääntöjen mukaan on mahdollista. Pankki maksaa viipymättä Asiakkaalle hänelle kuuluvan osuuden saadusta korvauksesta. Pankki ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu kolmansilta tahoilta saadusta virheellisestä tiedosta. Pankki ei vastaa Asiakkaalle vahingosta, joka aiheutuu Asiakkaan arvo-osuustilin tilinhoitajayhteisön toiminnassa olleesta puutteesta tai virheestä. 19 Asiakkaan taloudellinen vastuu Asiakas on tietoinen sijoitustoimintaan liittyvistä riskeistä ja vastaa toimintansa ja sijoituspäätöstensä taloudellisesta tuloksesta ja veroseuraamuksista. Tämä vastuu on Asiakkaalla siitä riippumatta, onko Pankki suorittanut Asiakasta tai Rahoitusvälinettä koskevan soveltuvuus- ja asianmukaisuusarvioinnin tai katsotaanko Asiakkaan saaneen sijoitusneuvontaa sijoituspäätöstä varten. Asiakas on tietoinen siitä, että sijoituspäätöstä ei voida perustaa pelkästään Rahoitusvälinettä koskevaan markkinointiin ja markkinointimateriaaliin, vaan Rahoitusvälinettä koskeviin tietoihin kokonaisuudessaan. 20 Ylivoimainen este Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan sellaista seikkaa, joka estää sopijapuolen täyttämästä velvoitettaan ja on ennalta arvaamaton, sopijapuolen toimin torjumaton ja kausaalisessa syysuhteessa velvoitteen täyttämättä jättämiseen. Ylivoimainen este voi olla muun muassa häiriö sähkön jakelussa, tietoliikenteessä tai tietojärjestelmissä, tulipalo, luonnonmullistus, maanjäristys, sota, kapina ja lakko, työsulku tai muu työtaistelutoimenpide. Sopijapuoli voi vedota ylivoimaiseen esteeseen vain, jos esteestä on ilmoitettu toiselle sopijapuolelle niin pian kuin se on ollut mahdollista tai sopijapuolella on muutoin ollut este tiedossa. Vastuusta vapautumisen edellytyksenä on lisäksi, että sopijapuoli on pyrkinyt mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan toiselle sopijapuolelle aiheutuvaa vahinkoa. 21 Pankin huolellisuusvelvoite ja epäilyttävät liiketoimet Asiakas vakuuttaa, ettei Toimeksiantojen toteuttamiseen käytettyjen varojen alkuperään liity epäilyttäviä tai rikollisia piirteitä. Jos Pankki kuitenkin havaitsee, että Asiakkaan Toimeksiantojen rakenne tai suuruus, yrityksen koko tai sen toimipaikan sijainti poikkeaa tavanomaisesta tai niillä ei ole ilmeistä taloudellista tarkoitusta taikka ne eivät sovi yhteen Asiakkaan taloudellisen tilanteen tai liiketoimien kanssa, Pankin on rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain ja muiden rahanpesua koskevien säännösten mukaisesti asianmukaista huolellisuutta noudattaen selvitettävä perusteet ja tarkoitus sen palvelujen käytölle. Jos Pankilla on edellä tarkoitetun huolellisuusvelvoitteen täytettyään tai muutoin syytä epäillä liiketoimeen sisältyvien varojen laillista alkuperää, käyttöä rikoslaissa tarkoitetun terrorismin rahoittamiseen tai sisäpiiritiedon väärinkäyttöä, sillä on velvollisuus keskeyttää liiketoimi lisä-selvityksiä varten tai kieltäydyttävä siitä sekä aina viipymättä ilmoitettava asiasta Rahanpesun selvittelykeskukselle tai muulle laissa määrätylle viran-omaiselle ja annettava tälle sen pyynnöstä kaikki tiedot ja asiakirjat, joilla saattaa olla merkitystä epäilyn selvittämiseksi. Jos Pankilla on syytä epäillä markkinoiden väärinkäyttöä arvopaperimarkkinalain vastaisesti, Pankin on viipymättä ilmoitettava asiasta Finanssivalvonnalle tai muulle laissa määrätylle viranomaiselle. Jos liiketoimesta kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen todennäköisesti vaikeuttaisi liiketoimen edunsaajan selville saamista, voidaan liiketoimi kuitenkin toteuttaa, jonka jälkeen asiasta on välittömästi ilmoitettava Rahanpesun selvittelykeskukselle tai muulle laissa määrätylle viranomaiselle. Lain mukaan Pankki ei saa paljastaa ilmoituksen tekemistä sille, johon epäily kohdistuu. Rahanpesun selvittelykeskus tai muu viranomainen voi antaa Pankille määräyksen pidättyä toteuttamasta liiketointa enintään viiden (5) pankkipäivän ajaksi, jos tällainen pidättyminen on tarpeen viranomaisen esitutkintatoimenpiteitä varten. Asiakas on tietoinen siitä, että jos Pankki epäilee Asiakkaan liiketoimessa lain vastaista sisäpiirintiedon väärinkäyttöä tai Arvopaperin kurssin vääristämistä, Pankin on ilmoitettava tästä Rahoitus-tarkastukselle eikä Pankki saa paljastaa ilmoituksen tekoa Asiakkaalle. Pankki vastaa tällöin Asiakkaan taloudellisesta vahingosta vain, jos Pankki ei ole noudattanut sellaista huolellisuutta, jota siltä olosuhteet huomioon ottaen voidaan kohtuudella vaatia. 22 Ehtojen muuttaminen Pankilla on oikeus muuttaa yksipuolisesti näitä ehtoja, niiden kaikkia osia ja hinnastoja. Muutos tulee voimaan sen kalenterikuukauden alusta, joka alkaa yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun Asiakas on näissä ehdoissa tarkoitetulla tavalla saanut kirjallisesti tiedon muutoksesta. Pankki voi antaa ehtomuutoksesta tiedon myös verkkosivuillaan. 23 Toimeksiannon irtisanominen ja purkaminen Yksittäistä Toimeksiantoa ei voi irtisanoa sen jälkeen, kun Toimeksiannon muuttaminen Asiakkaan toimesta ei ole enää mahdollista. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti. Sopijapuolilla on oikeus purkaa yksittäinen Toimeksianto ilman irtisanomisaikaa, mikäli toinen sopijapuoli 1) on olennaisesti jättänyt täyttämättä näiden ehtojen tai sopimuksen mukaiset velvoitteensa tai muulla olennaisella tavalla rikkonut näitä ehtoja tai Toimeksiannon ehtoja; 2) asetetaan yrityssaneeraukseen, selvitystilaan tai konkurssiin taikka muutoin on perusteltua syytä olettaa toisen sopijapuolen tulleen maksukyvyttömäksi tai kuolee.

7 7 (10) Ellei Asiakkaan kanssa toisin sovita, ennen irtisanomista tai purkamista annetut toteuttamatta olevat Toimeksiannot peruutetaan sopimuksen irtisanomisen tai purkamisen jälkeen, jos Pankki saa poistettua Toimeksiannon kaupankäyntijärjestelmästä. Toteutuneet Rahoitusvälineiden osto- ja myyntitoimeksiannot selvitetään loppuun saakka. Pankin on luovutettava sen hallussa oleva Asiakkaan omaisuus Asiakkaalle edellyttäen, että Asiakas on ensin suorittanut Pankin kaikki Asiakkaalta olevat saatavat. 24 Toimeksiannon siirtäminen Toimeksianto sitoo sopijapuolia sekä heidän lakimääräisiä seuraajiaan. Asiakas ei ole oikeutettu siirtämään Toimeksiannon mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksiaan ulkopuoliselle ilman Pankin suostumusta. Pankki saa kuitenkin ilman Asiakkaan suostumusta siirtää joko kaikki tai osan näiden ehtojen ja sopimusten mukaisista velvoitteistaan Konserniyhteisölle. 25 Riitaisuuksien ratkaiseminen ja sovellettava laki Sopijapuolten väliset riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, ellei kuluttajana pidettävä Ei-Ammattimainen Asiakas vaadi asian käsittelyä sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Asiakkaan on tehtävä näihin ehtoihin ja sopimuksiin perustuvat huomautuksensa Pankille kirjallisesti. Siltä osin kun näissä ehdoissa on lakiviittauksia, sovelletaan näiden osalta kulloinkin voimassa olevia säännöksiä. Sijoituspalvelun tarjoamiseen ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia kuitenkin niin, että kansainvälisyksityisoikeudellisia lainvalintaa koskevia sääntöjä ei sovelleta. III ASIAKASLUOKITTELU, TIEDONANTOVELVOLLISUUS JA SELONOTTOVELVOLLISUUS 1 Yleistä asiakkaiden luokittelusta Sijoituspalvelulain mukaan Pankin on ilmoitettava Asiakkaalle tämän luokittelusta Ei-Ammattimaiseksi Asiakkaaksi, Ammattimaiseksi Asiakkaaksi tai Hyväksyttäväksi Vastapuoleksi. Luokittelu tapahtuu suoraan lain nojalla ja Sijoituspalvelulaki sisältää yksityiskohtaiset määräykset luokitteluun vaikuttavista tekijöistä. Asiakkaan luokittelulla on vaikutusta sijoittajansuojan laajuuteen sekä sovellettavaksi tuleviin menettelytapasääntöihin. Ammattimaisella Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa Pankille muutoksista, jotka voivat vaikuttaa Asiakkaan luokitteluun. 2 Hakemus tulla luokitelluksi toisessa asiakasluokassa Asiakkaalla on oikeus hakea Pankin tekemän asiakasluokittelun muuttamista. Luokittelun muuttamista koskeva hakemus on tehtävä kirjallisesti. Luokittelun muuttamisella voi olla vaikutusta sijoittajansuojaan ja menettelytapasäännösten soveltamiseen. Ammattimaista Asiakasta voidaan tämän hakemuksesta kohdella Ei-Ammattimaisena Asiakkaana tai Hyväksyttävänä Vastapuolena. Myös Ei- Ammattimaiseksi Asiakkaaksi luokiteltu Asiakas voi hakemuksesta tulla kohdelluksi Ammattimaisena Asiakkaana. Hyväksyttäväksi Vastapuoleksi luokiteltu Asiakas voi hakemuksesta tulla kohdelluksi Ammattimaisena tai Ei-Ammattimaisena Asiakkaana. Pankki harkitsee tapauskohtaisesti luokittelun muuttamisen edellytyksiä ja sitä hyväksyykö se Asiakkaan hakemuksen. Ammattimaisella Asiakkaalla on velvollisuus pyytää Ei-Ammattimaisen Asiakkaan kohtelua, jos Asiakas katsoo, ettei sillä ole riittävää kokemusta ja tietämystä arvioida tai hallita palveluun tai liiketoimeen liittyviä riskejä. 3 Luokittelun vaikutukset sijoittajan suojaan Ei-Ammattimaiset Asiakkaat ovat Sijoittajien korvausrahaston suojanpiirissä. Rahasto korvaa sijoittajalle aiheutuneet menetykset silloin, kun rahaston jäsen ei ole suorittanut suojan piiriin kuuluvan sijoittajan selviä ja riidattomia saatavia sopimuksen mukaisesti. Yhdelle sijoittajalle maksettavan korvauksen määrä on 9/10 sijoittajan yhdeltä sijoituspalveluyritykseltä olevan saatavan suuruudesta, kuitenkin enintään euroa. Rahasto ei korvaa osakekurssin laskusta tai vääristä sijoituspäätöksistä johtuvia tappioita, joten Asiakas vastaa edelleen omien sijoituspäätöstensä seurauksista. 4 Luokittelun vaikutus sovellettaviin menettelytapavaatimuksiin Ei-ammattimainen Asiakas Ei-Ammattimaiselle Asiakkaalle on annettava ennen kirjallisen sopimuksen tekemistä sopimuksen ehdot ja riittävät tiedot Pankista sekä tarjottavasta palvelusta. Tiedot Pankista: Ei-Ammattimaiselle Asiakkaalle on annettava soveltuvin osin seuraavia tietoja Pankista: - Pankin nimi - Pankin osoite - muut Pankin yhteystiedot - kielet, jolla Asiakas voi asioida - viestintätavat - tiedot toimiluvasta - valvovan viranomaisen nimi ja yhteystiedot - tiedot Asiakkaan varoja suojaavista korvausjärjestelmistä, kuten Talletussuojarahastosta ja Sijoittajien korvausrahastosta - tiivistelmä Pankin eturistiriitojen käsittelyssä noudattamista yleisistä periaatteista Tiedot tarjottavasta palvelusta:

8 8 (10) Ei-Ammattimaiselle Asiakkaalle on annettava soveltuvin osin seuraavia tietoja tarjottavasta palvelusta: - yleiskuvaus palvelusta tai palvelun kohteena olevan rahoitusvälineiden luonteesta - kuvaus sijoituspalvelun/rahoitusvälineen tyypillisistä riskeistä - ehdotetuista sijoitusstrategioista ja niiden riskeistä - Toimeksiantojen toteuttamispaikka tai -paikat - tietoja asiakasvarojen säilyttämisestä - tieto Rahoitusvälineiden säilyttämisestä kolmannen hallussa sekä kolmannen osapuolen vastuu ja seuraamukset - Rahoitusvälineiden säilyttäminen yhteistilillä ja tästä mahdollisesti aiheutuvista riskeistä - tieto siitä, että Rahoitusvälineitä säilytetään tilillä, johon sovelletaan kolmannen maan lainsäädäntöä ja tieto siitä, että kyseisiin rahoitusvälineisiin liittyvät Asiakkaan oikeudet voivat olla tästä syystä erilaiset - tieto Asiakkaan Rahoitusvälineisiin tai rahavaroihin kohdistuvista valvottavan vakuus-, pantti- ja kuittausoikeuksien olemassaolosta ja ehdoista - tieto tarjottavasta palvelusta aiheutuvista kuluista - tieto kokonaishinnasta tai sen laskentaperusteesta - tiivistelmä kolmannelle maksettavan maksun tai palkkion luonteesta sekä määrästä tai määräytymisperusteesta - ilmoitus siitä, että Asiakkaalle voi aiheutua mahdollisia muita kuluja tai veroja - tieto Asiakkaan suoritusvelvollisuuden hoitamisesta - palvelun johdosta toimitettavat raportit ja niiden toimitusväli ja -ajankohta Myös tiedoissa tapahtuneista olennaisista muutoksista on ilmoitettava. Tiedot on annettava pysyvällä tavalla siten, että Asiakas voi tulostaa tai tallentaa ne. Tiedot voidaan antaa myös Pankin verkkosivuilla, mikäli Asiakas on antanut tähän suostumuksensa. Asianmukaisuuden arvioiminen: Tarjotessaan toimeksiantojen välittämistä Ei-Ammattimaiselle Asiakkaalle Pankin on pyydettävä Asiakkaalta tiedot tämän kyseistä Rahoitusvälinettä tai sijoituspalvelua koskevasta sijoituskokemuksesta ja tietämyksestä voidakseen arvioida, onko rahoitusväline tai palvelu Asiakkaan kannalta asianmukainen. Asianmukaisuuden arvioimiseksi Pankin on pyydettävä tietoja: - Asiakkaan entuudestaan tuntemista palvelu-, liiketoimi- ja rahoitusvälinetyypeistä - Asiakkaan rahoitusvälineitä koskevien liiketoimien luonteesta, volyymista ja toteutusväleistä; - Asiakkaan koulutustasosta ja aikaisemmasta ammatista, mikäli sillä voidaan katsoa olevan merkitystä arvioinnissa. Pankilla on oikeus luottaa Asiakkaan antamiin tietoihin. Mikäli Pankki katsoo, ettei Rahoitusväline tai palvelu ole Asiakkaan kannalta asianmukainen, on Pankin ilmoitettava tästä Asiakkaalle. Pankin on myös kerrottava Asiakkaalle, mikäli se ei voi arvioida rahoitusvälineen tai palvelun asianmukaisuutta Asiakkaalle siitä syystä, että Asiakas ei ole antanut kaikkia arvioinnin perusteeksi tarvittavia tietoja. Jos kyse on Asiakkaan aloitteesta tapahtuvasta laissa tarkoitetun yksinkertaiseen Rahoitusvälineeseen liittyvän toimeksiannon toteuttamisesta tai välittämisestä, asianmukaisuusarviointia ei tarvitse tehdä. Soveltuvuuden arvioiminen: Pankin tarjotessa sijoitusneuvontaa sen on hankittava ennen palvelun tarjoamista riittävät tiedot Asiakkaan taloudellisesta asemasta, kyseistä sijoituspalvelua tai Rahoitusvälinettä koskevasta sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä sekä sijoitustavoitteista, jotta se voi suositella Asiakkaalle soveltuvia Rahoitusvälineitä tai palveluita. Rahoitusvälineen tai -palvelun soveltuvuuden arvioimiseksi Pankin on hankittava soveltuvin osin seuraavat tiedot: - tiedot Asiakkaan taloudellisesta asemasta - Asiakkaan säännöllinen tulonlähde ja määrä - Asiakkaan omaisuus - Asiakkaan säännölliset taloudelliset sitoumukset - Asiakkaan sijoitustavoitteet - Asiakkaan sijoitushorisontti - Asiakkaan riskinottohalukkuus ja riskiprofiili - Asiakkaan sijoituksen tarkoitus - Asiakkaan sijoituskokemus ja tietämys - Asiakkaan entuudestaan tuntemat palvelu-, liiketoimi- ja rahoitusvälinetyypit - Asiakkaan rahoitusvälineitä koskevien liiketoimien luonne, volyymi ja toteutusvälit; - Asiakkaan koulutustaso ja aikaisempi ammatti, mikäli sillä voidaan katsoa olevan merkitystä arvioinnissa. Pankilla on oikeus luottaa Asiakkaan antamiin tietoihin. Pankin tulee edellä hankkimiensa tietojen valossa arvioida vastaako annettava neuvo tai tarjottava palvelu Asiakkaan sijoitustavoitteita, kykeneekö Asiakas kantamaan taloudellisesti mahdollisen riskin ja onko Asiakkaalla tarvittava sijoituskokemus ja -tietämys riskien ymmärtämiseksi suositeltuun toimeen. Jos Pankki ei saa riittäviä tietoja, se ei saa suositella Asiakkaalle kyseistä sijoituspalvelua tai rahoitusvälinettä. Pankki voi itse arvioida minkä merkityksen antaa sille, ettei Asiakas anna kaikkia soveltuvuuden arvioimiseksi tarvittavia tietoja.

9 9 (10) Ammattimainen Asiakas Ammattimaiselle Asiakkaalle on annettava yleiskuvaus palvelun kohteena olevien Rahoitusvälineiden luonteesta ja niihin liittyvistä tyypillisistä riskeistä, jos se on tarpeellista ottaen huomioon kyseisen Asiakkaan sijoituskokemus. Tietojen on soveltuvin osin sisällettävä seuraavat tiedot: - kuvaus sijoituspalvelun/rahoitusvälineen tyypillisistä riskeistä - tietoja asiakasvarojen säilyttämisestä - tieto siitä, että Rahoitusvälineitä säilytetään tilillä, johon sovelletaan kolmannen maan lainsäädäntöä ja tieto siitä, että kyseisiin rahoitusvälineisiin liittyvät Asiakkaan oikeudet voivat olla tästä syystä erilaiset - tieto Asiakkaan Rahoitusvälineisiin tai rahavaroihin kohdistuvista valvottavan vakuus-, pantti- ja kuittausoikeuksien olemassaolosta ja ehdoista Soveltuvuuden arvioiminen: Tarjotessaan sijoitusneuvontaa Pankin on hankittava ennen sijoituspalvelun tarjoamista riittävät tiedot Asiakkaan taloudellisesta asemasta sekä sijoitustavoitteista, jotta se voi suositella Asiakkaalle soveltuvia rahoitusvälineitä tai palveluita. Rahoitusvälineen tai palvelun soveltuvuuden arvioimiseksi Pankin on hankittava soveltuvin osin seuraavat tiedot: - tiedot Asiakkaan taloudellisesta asemasta - Asiakkaan säännöllinen tulonlähde ja määrä - Asiakkaan omaisuus - Asiakkaan säännölliset taloudelliset sitoumukset - Asiakkaan sijoitustavoitteet - Asiakkaan sijoitushorisontti - Asiakkaan riskinottohalukkuus ja riskiprofiili - Asiakkaan sijoituksen tarkoitus Pankilla on oikeus luottaa Asiakkaan antamiin tietoihin. Pankin tulee edellä hankkimiensa tietojen valossa arvioida vastaako annettavaneuvo tai tarjottava palvelu Asiakkaan sijoitustavoitteita. Jos Pankki ei saa riittäviä tietoja, se ei saa suositella Asiakkaalle kyseistä sijoituspalvelua tai Rahoitusvälinettä. Pankki voi itse arvioida minkä merkityksen antaa sille, ettei Asiakas anna kaikkia soveltuvuuden arvioimiseksi tarvittavia tietoja. Hyväksyttävä Vastapuoli Hyväksyttävä Vastapuoli voi pyytää Pankilta kirjallisesti, että sijoittajan suojaksi tarkoitettuja menettelytapasäännöksiä sovellettaisiin sen kanssa tehtäviin liiketoimiin joko yleisesti tai yksittäisen liiketoimen osalta. Pankki harkitsee tapauskohtaisesti, suostuuko se esitettyyn pyyntöön. Muissa tapauksissa menettelytapasäännökset ja sijoittajan suojaa koskevat säännökset eivät sovellu Hyväksyttäviin Vastapuoliin. Pankin luokitteluperiaatteet Ellei jäljempänä toisin todeta, Pankki pitää Asiakasta Ei-Ammattimaisena Asiakkaana. Pankki luokittelee Ammattimaiseksi Asiakkaaksi seuraavat Asiakkaat: - näiden ehtojen osan I kohdassa Ammattimainen Asiakas määritelty rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö tai siihen rinnastettava ulkomaisessa viranomaisvalvonnassa oleva yhteisö - Suomen valtio, Valtiokonttori, Ahvenanmaan maakunta, ulkomainen valtio ja osavaltio, valtionvelkaa hoitava ulkomainen toimielin - Euroopan keskuspankki, Suomen Pankki ja siihen rinnastettava ulkomainen keskuspankki, Kansainvälinen Valuuttarahasto, Maailmanpankki ja näihin rinnastettava muu kansainvälinen yhteisö tai organisaatio Pankki määrittelee osan I kohdassa Ammattimainen Asiakas määritellyn suuryrityksen Hyväksyttäväksi Vastapuoleksi, jos se on antanut suostumuksensa siihen, että sitä kohdellaan Hyväksyttävänä Vastapuolena. IV ETURISTIRIITOJA KOSKEVAT PERIAATTEET Eturistiriidalla tarkoitetaan poikkeuksellista sijoituspalvelun tarjoamiseen liittyvää tilannetta esim. Asiakkaan ja Pankin välillä, johon voi liittyä Asiakkaan etuihin kohdistuva merkittävä riski. Eturistiriita voi syntyä myös Pankin ja sen henkilökunnan välille tai kahden Asiakkaan välille. Pankki pyrkii ensisijaisesti tunnistamaan ja ehkäisemään aktiivisesti mahdolliset eturistiriitatilanteet mm. erilaisten organisatoristen ja hallinnollisten toimenpiteiden avulla. Toimenpiteet vaihtelevat sen mukaan mistä liiketoiminnasta tai palvelusta on kyse. Yleisesti käytettyjä keinoja ovat mm.: - henkilöiden tai toimintojen välisen tietojen vaihdon estäminen tai valvominen esim. erillisten tietojärjestelmien ja käyttövaltuuksien avulla - toimintojen ja toimitilojen asianmukainen erottaminen - henkilökunnan ja johdon kaupankäyntisäännöt - henkilökunnan ja johdon sivutoimia koskevat periaatteet - eettiset ohjeet Pankki kiinnittää erityistä huomiota eturistiriitojen tunnistamiseen ja ehkäisemiseen sijoitusneuvonnassa, toimeksiantojen välityksessä sekä liikkeeseenlaskupalveluissa.

10 10 (10) Jos eturistiriitatilannetta ei edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta voida välttää, Asiakkaalle kerrotaan eturistiriitatilanteen luonne ja syyt ennen liiketoimen suorittamista. Asiakas harkitsee itsenäisesti haluaako hän kerrotusta eturistiriitatilanteesta huolimatta, että liiketoimi suoritetaan. Pankki voi myös kieltäytyä sijoituspalvelun tarjoamisesta eturistiriitatilanteessa. Pankki tarkistaa toimintaperiaatteiden sisällön ja ajantasaisuuden säännöllisesti. V TIEDOT PALVELUN KOHTEENA OLEVIEN RAHOITUSVÄLINEIDEN LUONTEESTA JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Joukkovelkakirjalainat ovat valtion, kunnan, pankin tai muun rahoitusyhtiön taikka muun yrityksen tai yhteisön liikkeeseen laskemia lainoja, joilla liikkeeseenlaskija lainaa yleisöltä rahavaroja pitkäksi aikaa. Joukkovelkakirjan pääomalle maksettavan koron, muun mahdollisen tuottokomponentin ja pääoman takaisinmaksuun ehdot määritellään joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskuehdoissa, jotka on todettu myytävän joukkovelkakirjalainan lainakohtaisissa ehdoissa. Joukkovelkakirjalainan korko voi olla kiinteä tai se voi olla sidottu vaihtuvaan viitekorkoon. Korko maksetaan vähintään vuosittain. Joukkovelkakirjalainan tuoton määrään voivat vaikuttaa myös emissiokurssi sekä mahdollisesti perittävä merkintä-, myynti- tai muu palkkio. Joukkovelkakirjalainalla ei normaalisi ole vakuutta. Siinä tapauksessa, että vakuus on asetettu, se on kerrottu joukkovelkakirjalainan lainakohtaisissa ehdoissa. Debentuuriksi kutsutaan joukkovelkakirjalainaa, jonka etuoikeus suhteessa liikkeeseenlaskijan muihin sitoumuksiin nähden on heikompi. Suuremman riskinsä vuoksi debentuurin tuotto on yleensä parempi kuin saman liikkeeseenlaskijan tavallisella joukkovelkakirjalainalla. Debentuurilla ei ole vakuutta. Riskit Joukkovelkakirjojen yleinen riskitaso on korkeampi kuin rahamarkkinatuotteissa mutta alhaisempi kuin osakkeissa. Sijoituksen rahaksi muutettavuus eli likviditeetti on yleensä hyvä, mutta lainakohtaiset erot voivat olla suuria. Liikkeeseenlaskijan tai myyjän mahdollisesti tarjoamasta jälkimarkkinasta joukkovelkakirjalainaan tehdylle sijoitukselle ilmoitetaan myyntiesitteessä. Joukkovelkakirjalainan tyypillisimmät riskit ovat korkoriski ja luottoriski. Korkoriski tarkoittaa yleisen korkotason muutoksista aiheutuvaa vaikutusta joukkovelkakirjaan tehdyn sijoituksen arvoon. Korkotason nousu tyypillisesti laskee ja korkotason lasku tyypillisesti nostaa joukkovelkakirjalainan myyntiarvoa jälkimarkkinoilla. Mikäli sijoittaja haluaa myydä sijoituksensa ennen joukkovelkakirjalainan eräpäivää, on mahdollista, että myyntihetken markkinahinta on sijoitettua pääomaa matalampi tai korkeampi. Luottoriski tarkoittaa riskiä siitä, että joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija ei kykene maksamaan lainan korkoa tai pääomaa takaisin joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti. Liikkeeseenlaskijan liiketoimintaan liittyvistä riskeistä ja riskienhallinnasta on kerrottu joukkovelkakirjalainan voimassa olevassa ohjelmaesitteessä. Joukkovelkakirjalainat ovat yleensä vakuudettomia. Liikkeeseenlaskijan luottoriskin toteutuessa sijoittaja voi menettää joukkovelkakirjalainaan sijoittamansa pääoman, koron tai molemmat osittain tai kokonaan. Ulkomaan valuutan määräisiin joukkovelkakirjalainoihin voi liittyä myös valuuttakurssiriski, joka tarkoittaa eri valuuttojen keskinäisten vaihtokurssien vaihtelusta johtuvaa vaikutusta joukkovelkakirjalainan arvoon. VI TIEDOT ASIAKASVAROJEN SÄILYTTÄMISESTÄ Pankki erottaa Asiakkaan Toimeksiannon yhteydessä suorittamansa varat tai Pankille siirtämät Rahoitusvälineet Pankin omista ja Pankin muiden Asiakkaiden varoista. Asiakkaan rahavarat ja Rahoitusvälineet säilytetään Pankin nimiin avatuilla asiakasvarojen tilillä toisessa luottolaitoksessa tai säilytysyhteisössä, ns. yhteisillä asiakasvaratileillä. Pankilla on käytössä tietojärjestelmät, joissa varat ovat erotettuina kunkin Asiakkaan osalta erikseen. Lisäksi Pankki täsmäyttää säännöllisesti Asiakasverojen kulloisenkin oikean tilanteen. Pankin tai Pankin puolesta kolmannen hallussa olevat asiakasvarat kuuluvat Sijoittajien korvausrahaston suojan piiriin siltä osin kuin Asiakas ei ole Ammattimainen Asiakas. VII KANNUSTIMET Pankin sijoituspalvelujen tarjoamisessa käyttämät kolmannet tahot liittyvät vain palveluiden tai niiden markkinoinnin tekniseen toteuttamiseen. Näille tahoille maksetaan sovitut, normaalisti liikkeeseen laskettujen Rahoitusvälineiden lukumäärään tai asiakasmäärään perustuva korvaus teknisestä palvelusta. Pankki ei käytä sidonnaisasiamiehiä. Pankin palveluiden tarjoamisessa käyttämät henkilöt ovat työsuhteessa Rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijaan. Pankki ja liikkeeseenlaskija ovat toistensa Konserniyhteisöjä. Liikkeeseenlaskija ei suorita erillispalkkioita Pankille suorittamasta Rahoitusvälineiden myynnistä, mutta Pankissa Rahoitusvälineiden myyminen on kappale- tai rahamääräisiin myyntitavoitteisiin sidottua toimintaa, jolla voi olla vaikutusta myyntiä suorittavan henkilöstön palkitsemiseen. Pankki huolehtii siitä, ettei myyntiä suorittavan henkilöstön kannustimista pääse muodostumaan eturistiriitatilannetta Pankin ja Asiakkaan välillä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. 1(5) ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

Lisätiedot

Arvopaperin osto- ja myynti- 1 (5) toimeksiannon yleiset ehdot 03.2015

Arvopaperin osto- ja myynti- 1 (5) toimeksiannon yleiset ehdot 03.2015 Arvopaperin osto- ja myynti- 1 (5) 1. Soveltamisala sekä sovellettavat säännökset ja sopimukset Ehtoja sovelletaan sekä ammattimaisen että ei-ammattimaisen Asiakkaan ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n (pankki)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ 1.1 Coreorient Oy (Y-tunnus: 2388488-1) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (Y-tunnus: 2635723-5) (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) palvelun välityksellä jäljempänä tarkoitettuja

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIOHJEET PRIVANET SECURITIES OY

KAUPANKÄYNTIOHJEET PRIVANET SECURITIES OY 1 / 7 KAUPANKÄYNTIOHJEET Tammikuu 2016 2 / 7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...3 2. KAUPANKÄYNNIN EHDOT...3 2.1. Kaupankäyntiajat...3 2.2. Toimeksiantojen jättämisen edellytykset...3 2.3. Toimeksiannon antaminen...3

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain ja 6 :n muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) :n momentin 20 kohta ja 6

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A

MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A Rahaston minimimerkintä (A-sarja) on 5 000 euroa. Rahasto-osuuksien merkintä tapahtuu toimittamalla täytetty ja allekirjoitettu merkintälomake alla olevaan

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)...

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... Sisällysluettelo YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... 2 1 Asiamiesten rekisteröinti (kumottu)... 2 2 Sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttämisestä ilmoittaminen

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Helsieni 1. YLEISTÄ

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Helsieni 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ 1.1 Oy (Y-tunnus: 2741436-9) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (Ytunnus: 2635723-5) (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) palvelun välityksellä jäljempänä tarkoitettuja

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

MERKINTÄSITOUMUS SUOMEN HOIVATILAT OYJ LISTAUTUMISANTI

MERKINTÄSITOUMUS SUOMEN HOIVATILAT OYJ LISTAUTUMISANTI MERKINTÄSITOUMUS SUOMEN HOIVATILAT OYJ LISTAUTUMISANTI Merkintäaika 7. 18.3.2016 Merkitsijä Merkitsijän nimi Katuosoite Kansalaisuus Henkilö-/Y-tunnus Postinumero ja -toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

Sijoituspalvelun tarjoaja Pohjola Corporate Finance Oy ("Pohjola Corporate Finance") osoite: Teollisuuskatu 1 b, Helsinki

Sijoituspalvelun tarjoaja Pohjola Corporate Finance Oy (Pohjola Corporate Finance) osoite: Teollisuuskatu 1 b, Helsinki 1 (3) TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA Tähän asiakirjaan on koottu arvopaperimarkkinalain 4 luvun 4 :n edellyttämät tiedot, jotka tulee antaa asiakkaalle ennen sijoituspalvelun

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Muutokset alleviivattu 1(5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritykselle MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina I/2013 1 NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) 1 :n 1 momentin 9 kohta, 4 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO -KONSERNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa

ELITE VARAINHOITO -KONSERNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa Voimassa 5.2.2016 SISÄLLYSLUETTELO SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN 7 1 ASIAKASSOPIMUKSEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA 7 2 MÄÄRITELMÄT 7 Ammattimainen Asiakas 7 Arvopaperi 7 Arvopaperinvälittäjä 7 Asiakas

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT 1. KÄYTTÖTARKOITUS JA MÄÄRITELMIÄ Näissä yleisissä ehdoissa määrätään ehdoista ja seikoista, joilla HYKSin kliiniset palvelut Oy (jäljempänä

Lisätiedot

1. Pyhtään kunta (jäljempänä myyjä tai kunta ) Y-tunnus Versso Island Development Oy. (jäljempänä ostaja ) Y-tunnus

1. Pyhtään kunta (jäljempänä myyjä tai kunta ) Y-tunnus Versso Island Development Oy. (jäljempänä ostaja ) Y-tunnus 1 KIINTEISTÖN KAUPAN ESISOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet 1. Pyhtään kunta (jäljempänä myyjä tai kunta ) Y-tunnus 0162798-0 Siltakyläntie 175 49220 SILTAKYLÄ 2. Versso Island Development Oy (jäljempänä ostaja

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille 1. Määritelmät. Kulttuurilahja -palvelulla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston toimeenpanemaa rahankeräystä Internet-osoitteessa

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.2 ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle RA4.2 dnro 4/120/2004 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 1.1 Kohderyhmä 3 2 Tavoitteet

Lisätiedot

SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot

SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot Talletuskorko Talletuskorko on kiinteä koko talletusajan. Talletuskoron laskentatapa Korkoa lasketaan tallettamispäivästä eräpäivään, eräpäivää mukaan

Lisätiedot

Yleiset ehdot 1 (6) Yksityishenkilöt

Yleiset ehdot 1 (6) Yksityishenkilöt Yleiset ehdot 1 (6) Näitä tilin yleisiä ehtoja sovelletaan yksityishenkilöiden tilisopimuksiin ja nämä yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Finanssivalvonta on hyväksynyt nämä tilin yleiset ehdot 21.05.2010

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie Kempele

Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie Kempele MAANVUOKRASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Vuokranantajat: Vuokralainen: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie 23 90450 Kempele 2. VUOKRA-ALUE

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Sopimuksen synty ja soveltamisala Kun asiakas varaa :ltä huoneiston majoittumista varten ja vahvistaa varauksen, syntyy osapuolten

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

S t a n d a r d i R A 4. 2

S t a n d a r d i R A 4. 2 S t a n d a r d i R A 4. 2 O p e r a t i i v i s i i n r i s k e i h i n l i i t t y v i e n t a p a h- t u m i e n i l m o i t t a m i n e n R a h o i t u s t a r k a s- t u k s e l le Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot