S I J O I T U S P A L V E L U S U H T E E N Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S I J O I T U S P A L V E L U S U H T E E N Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T"

Transkriptio

1 1 (7) S I J O I T U S P A L V E L U S U H T E E N Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T Liite asiakassopimukseen 1 SOPIJAPUOLET Wallstreet Asset Management Oy Y-tunnus on määritelty liitteessä Asiakkaan perustiedot. 2 SOVELTAMISALA Näitä sijoituspalvelun yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Asiakkaan ja n väliseen sijoituspalvelujen tarjoamista koskevaan sopimussuhteeseen. 3 MÄÄRITELMÄT Tässä n ja Asiakkaan välisessä sijoituspalveluiden ja tarjoamista koskevassa Sopimuskokonaisuudessa käytetään tässä sopimuskohdassa mainittuja käsitteitä, joilla on asianomaisessa kohdassa selostettu merkitys. Ammattimaisella Asiakkaalla tarkoitetaan ta, joka on Suomen lainsäädännössä tarkoitettu ammattimainen asiakas. Ammattimaisuuden edellytyksenä on muun muassa, että Asiakkaan sijoitustoiminta on laajuutensa, säännöllisyytensä ja organisaationsa puolesta ilmeisen ammattimaista. Arvopaperilla tarkoitetaan Suomen lainsäädännössä tarkoitettua koti- tai ulkomaista arvopaperia. Arvopaperinvälittäjällä tarkoitetaan viranomaiselta luvan saanutta ja viranomaisen valvonnan alaista yhteisöä, jota käyttää kulloinkin annettavien Toimeksiantojen toteuttamisessa Asiakkaan lukuun. Hinnastolla tarkoitetaan n palkkiohinnastoa, joka on Sopimuskokonaisuuden liitteenä. Hyväksyttävällä Vastapuolella tarkoitetaan Ammattimaista ta, jota on pidettävä Suomen lainsäädännössä tarkoitettuna Hyväksyttävänä Vastapuolena. Konserniyhteisöllä tarkoitetaan n kanssa samaan konserniin kuuluvaa yhteisöä. Markkinapaikalla tarkoitetaan koti- tai ulkomaista julkista kaupankäyntiä ja monenkeskistä kaupankäyntiä, optioyhteisöä tai selvitysyhteisöä. Markkinasäännöillä tarkoitetaan voimassa olevan lainsäädännön perusteella annettuja päätöksiä ja viranomaismääräyksiä ja -ohjeita sekä Markkinapaikkojen sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä, markkinoiden itsesääntelyä sekä kulloinkin sovellettava kauppatapaa. Omaisuudenhoidolla tarkoitetaan n sopimuksen mukaista oikeutta hoitaa Asiakkaan Omaisuutta. Omaisuudenhoito voi olla joko täyden valtakirjan Omaisuudenhoitoa tai konsultatiivista Omaisuudenhoitoa (Omaisuudenhoitotyypit). voi ostaa lta molempien Omaisuudenhoitotyyppien mukaista Omaisuudenhoito-palvelua samanaikaisesti. Omaisuudella tarkoitetaan Omaisuudenhoitosopimuksen tai n muiden palveluiden kohteena olevia Asiakkaan rahavaroja, Rahoitusvälineitä ja muuta omaisuutta sekä näiden tuottoa, niihin liittyviä oikeuksia ja saamisia sekä niiden sijaan tullutta omaisuutta. Palkkiojärjestelyllä tarkoitetaan Arvopaperinvälittäjän ja n välistä järjestelyä, jonka perusteella saa tai maksaa suoraan tai välillisesti osan Asiakkaalta veloitetusta välityspalkkiosta. Rahoitusvälineellä tarkoitetaan Suomen lainsäädännössä tarkoitettua rahoitusvälinettä, strukturoitua sijoitustuotetta tai Suomen lainsäädännössä tarkoitettua rahasto-osuutta. Näissä ehdoissa Rahoitusvälineellä tarkoitetaan myös muuta siirrettävissä olevaa oikeutta tai sitoumusta. Rahoitusväline voi olla koti- tai ulkomainen. Selvityspäivällä tarkoitetaan Rahoitusvälineen kaupan selvittämisajankohtaa. Selvitysyhteisöllä tarkoitetaan viranomaiselta luvan saanutta ja viranomaisen valvonnan alaista koti- tai ulkomaista yhteisöä, jonka tehtävänä on selvittää Markkinapaikalla toteutetut toimeksiannot.

2 2 (7) Palkkiolla tarkoitetaan lle maksettavia rahasuorituksia, jotka ovat vastiketta n Asiakkaalle suorittamista palveluista. Palkkiot on yksilöity n Hinnastossa. Pankkipäivällä tarkoitetaan viikonpäiviä maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä. Sijoittajien Korvausrahastolla tarkoitetaan rahastoa, josta voidaan korvata maksukyvyttömyyden perusteella Asiakkaalle tämän sijoituspalveluyritykseltä oleva riidaton saatava tai määrä- tai muu osa saatavasta. Rahastosta ei makseta korvausta Ammattimaiselle Asiakkaalle. Sijoitusneuvonnalla tarkoitetaan yksilöllisen suosituksen antamista Asiakkaalle tiettyä Rahoitusvälinettä koskevaksi liiketoimeksi. Suosituksen antaminen on Sijoitusneuvontaa, jos se esitetään Asiakkaalle soveltuvana tai jos siinä on otettu huomioon Asiakkaan yksilölliset olosuhteet esim. sijoitustavoitteiden tai riskinottokyvyn suhteen. Sopijapuolella tarkoitetaan ta tai a, asiayhteydestä riippuen. Sopimuskokonaisuudella tarkoitetaan Asiakkaan ja n välillä solmittua sijoituspalvelusuhdetta koskevaa sopimusta liitteineen. Sopimuskokonaisuuteen kuuluvat liitteet on esitetty n ja Asiakkaan välisessä Pääsopimuksessa. Säilyttäjällä tarkoitetaan viranomaiselta luvan saanutta ja viranomaisen valvonnan alaista koti- tai ulkomaista säilytysyhteisöä, joka säilyttää Asiakkaan Omaisuutta erillisen säilytyssopimuksen perusteella. Säilyttäjällä ei tarkoiteta a. Toimeksiannolla tarkoitetaan Asiakkaan lle antamaa ta sitovaa määräystä ostaa tai myydä Rahoitusvälineitä, tai suorittaa muita Rahoitusvälineisiin liittyviä toimia. Valtuutetulla tarkoitetaan Asiakkaan valtuutuksen perusteella toimivaa henkilöä, jolla on oikeus antaa Asiakkaan puolesta lle ta sitovia Toimeksiantoja. Vertailukohteella tarkoitetaan Rahoitusvälineiden arvonkehitystä kuvaavaa indeksiä, tunnuslukua, Arvopaperia tai arvopaperisalkkua, jota käytetään 1) Omaisuuden tuoton vertailussa tai 2) Omaisuudenhoidon mallina. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan sellaista seikkaa, joka estää Sopijapuolen täyttämästä velvoitettaan ja on ennalta-arvaamaton, Sopijapuolen toimin torjumaton ja kausaalisessa syysuhteessa velvoitteen täyttämättä jättämiseen. Ylivoimainen este voi olla muun muassa häiriö sähkön jakelussa, tietoliikenteessä tai tietojärjestelmissä, tulipalo, luonnonmullistus, maanjäristys, sota, kapina ja lakko, työsulku tai muu työtaistelutoimenpide. 4 LUOTTOTIETOJEN TARKISTUS valtuuttaa n tarkistamaan henkilö-, yritys- ja luottotiedot sekä tarvittaessa Asiakkaan puolesta toimivan henkilön sekä yhteisöasiakkaan vastuuhenkilöiden luottotiedot. 5 OIKEUS KÄYTTÄÄ TOISEN PALVELUN- TARJOAJAN PALVELUJA lla on oikeus Asiakkaalle etukäteen ilmoittamatta käyttää apunaan Rahoitusvälineitä koskevien tehtävien hoitamisessa muuta suomalaista tai ulkomaista sijoituspalveluyritystä tai luottolaitosta taikka sen sivukonttoria. Jos käyttää toisen palveluntarjoajan palveluja ja jollei tämän toisen palveluntarjoajan kanssa toisin sovita, Toimeksiannon toteuttamisessa sovelletaan toisen palveluntarjoajan toimeksiantojen toteuttamista koskevia toimintaperiaatteita. Mikäli haluaa antaa Toimeksiannon Markkinapaikalla, jonka jäsen ei ole itse, pyrkii valitsemaan käyttämänsä ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen huolellisesti, mutta ei vastaa kyseisen sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen toiminnasta. 6 PANTTI- JA PIDÄTYSOIKEUS lla on pantti- ja pidätysoikeus kulloinkin hallussaan tai säilytyksessään tai muuten Sopimuskokonaisuuden piirissä olevaan Asiakkaan Omaisuuteen maksamattomien Palkkioiden, Toimeksiannosta mahdollisesti menevän varainsiirtoveron tai mahdollisen ulkomaisen veron sekä muiden mahdollisten lle Toimeksiannosta aiheutuvien maksujen, kulujen sekä korkolain mukaisen viivästyskoron tai muun lle aiheutuneen vahingon vakuudeksi. Mikäli ei suorita lle erääntynyttä saatavaa, lla on oikeus kuitata saatavansa Asiakkaan rahavaroista ja myydä Asiakkaan Rahoitusvälineet ta enempää kuulematta parhaaksi katsomallaan tavalla

3 3 (7) ja mikäli mahdollista julkisessa tai monenkeskisessä kaupankäynnissä tai niitä muussa valtiossa vastaavassa kaupankäynnissä. Saatu kauppahinta sekä mahdollinen erääntynyt tuotto käytetään n Palkkioiden muiden erääntyneiden saatavien sekä mahdollisen lle aiheutuneen vahingon ja syntyneiden kulujen suorittamiseen erääntymisjärjestyksessä. Mikäli varoja tämän jälkeen jää jäljelle, ne suoritetaan Asiakkaalle. 7 SIJOITUSNEUVONTA antaa Asiakkaalle Sijoitusneuvontaa. n Sijoitusneuvonta on aina osa jotain toista sijoituspalvelua tai -tuotetta, jota tarjoaa Asiakkaalle. ei peri Asiakkaalta Sijoitusneuvonnasta eri Palkkiota, vaan Palkkio peritään osana muuta sijoituspalvelua tai -tuotetta. 8 NETOTUS JA NETTOUTUS Mikäli lla ja Asiakkaalla on päivänsisäisistä ostoista ja myynneistä johtuvia vastakkaisia saatavia, lla on oikeus netottaa maksuliikenne n ja Asiakkaan välillä. lla on oikeus muuntaa saatavat saman valuutan määräisiksi netotuksen toteuttamista varten. lla on oikeus Asiakkaan maksukyvyttömyystilanteessa eräännyttää välittömästi ja nettouttaa Asiakkaan maksu- ja toimitusvelvoitteet. Jos on oikeushenkilö, lla on lisäksi oikeus nettouttaa sellainen saatava Asiakkaalta, jota Asiakkaan antama vakuus koskee. 9 ULKOMAISET TOIMEKSIANNOT Mikäli antaa muualla kuin Suomessa kaupankäynnin kohteena olevaa Rahoitusvälinettä koskevan Toimeksiannon, ymmärtää ja hyväksyy, että Toimeksiannon hoitamiseen sovelletaan muita kuin suomalaisia lakeja ja Markkinasääntöjä soveltuvin osin. Toimeksianto toteutetaan tällöin noudattaen toteuttamispaikan Markkinasääntöjä, jotka sitovat myös ta. sitoutuu allekirjoittamaan tällaisen Toimeksiannon toteuttamiseksi mahdollisesti tarvittavat asiakirjat. 10 VALUUTAN VAIHTO JA VALUUTTARISKI lla on oikeus tehdä Toimeksiannon hoitamiseen tarvittava valuuttakauppa Asiakkaan lukuun. vastaa valuutanvaihdosta aiheutuneista kustannuksista ja kantaa Toimeksiantoihin liittyvän valuuttakurssien muutoksista johtuvan riskin. 11 VALTUUTUS TOIMEKSIANTOJEN JA NII- HIN LIITTYVIEN OHJEIDEN ANTAMI- SEEN Valtuutetulla on oikeus antaa Asiakkaan puolesta Toimeksiannot sekä niiden suorittamiseen muutoin liittyvät ohjeet Sopimuskokonaisuuden mukaisella tavalla. lla on oikeus Asiakkaan vastuulla noudattaa myös muun kuin Valtuutetun antamia Toimeksiantoja ja ohjeita, jos asianomainen Toimeksiannon tai ohjeen antaja on asemansa puolesta tähän valtuutettu tai lla on muutoin perusteltu syy olettaa, että henkilö on oikeutettu toimimaan Asiakkaan puolesta. 12 RAPORTOINTI, REKLAMOINTI JA IL- MOITUSVELVOLLISUUS raportoi palveluistaan Asiakkaalle sovitulla tavalla ja sovituin määräajoin. Asiakkaan tulee tarkastaa vastaanottamansa ilmoitukset ja raportit. Asiakkaan tulee ilmoittaa mahdollisista virheistä lle heti asiasta tiedon saatuaan. Tiedoksisaannin määräajoista on sovittu kohdassa 13. Mikäli kauppa ei toteudu, määräaika Asiakkaan tekemälle huomautukselle lasketaan Toimeksiannon voimassaolon päättymisestä. Sopijapuolten on katsottava hyväksyneen toistensa toiminnan, ellei jompikumpi viimeistään seitsemän (7) kalenteripäivän kuluessa toisen Sopijapuolen toiminnasta tiedon saatuaan ilmoita toiselle Sopijapuolelle, ettei se hyväksy tämän toimintaa. Asiakkaan, joka on Ammattimainen tai Hyväksyttävä Vastapuoli, on kuitenkin reklamoitava n toiminnasta heti toiminnasta tiedon saatuaan. Mikäli huomautusta ei anneta sovittujen määräaikojen kuluessa, katsotaan Sopijapuolten hyväksyneen toistensa toiminnan. Kun Asiakkaalle on tiedotettu mahdollisesta Asiakkaan ja n tai Asiakkaan ja n toisen asiakkaan välisestä

4 4 (7) eturistiriitatilanteesta, Asiakkaan katsotaan hyväksyneen tilanteen, jollei hän viipymättä reklamoi lle tästä. saa pyynnöstään lisätietoja eturistiriitatilanteesta. Asiakkaan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava lle antamissaan tiedoissa tapahtuneista muutoksista kirjallisesti (kirjeitse, telefaksilla, sähköpostilla tai muuten sähköisesti). ei vastaa vahingosta, joka johtuu siitä, että ei ole ilmoittanut lle edellä mainittujen tietojen muuttumisesta. Mikäli haluaa itse luopua oikeudestaan saada edellä tarkoitetut ilmoitukset, menettää oikeutensa reklamoida. 13 YHTEYDENPITO Kaikki tähän Sopimuskokonaisuuteen liittyvät Toimeksiannot, ohjeet ja muut ilmoitukset on annettava kirjeitse, sähköpostitse, telefaksilla tai muuten sähköisesti Internetin välityksellä. hyväksyy, että telefaksin ja sähköpostin käyttämiseen viestintävälineenä liittyy erityisiä riskejä muun muassa sen vuoksi, että viesti ei mahdollisesti saavu perille, viesti saattaa joutua ulkopuolisen tietoon tai ulkopuolinen saattaa muunnella viestin sisältöä. lla on oikeus luottaa telefaksin tai sähköpostin välityksin tai sähköisesti saamansa Toimeksiannon aitouteen ja oikeellisuuteen. Ellei muuta osoiteta, Sopijapuolen katsotaan saaneen kirjeitse lähetetyn ilmoituksen tiedoksi seitsemän (7) kalenteripäivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Mikäli Asiakkaan toimipaikka on ulkomailla, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen neljäntoista (14) kalenteripäivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Ellei muuta osoiteta, Sopijapuolen katsotaan saaneen sähköpostilla tai telefaksilla tai muuten sähköisesti toimitetun Toimeksiannon, ohjeen tai muun ilmoituksen tietoonsa sen lähettämistä seuraavana Pankkipäivänä. lla ei ole velvollisuutta ilmoittaa Asiakkaalle mahdollisesta ryhmäkanteesta, joka koskee Toimeksiannon tai säilyttämisen kohteena ollutta tai olevaa Rahoitusvälinettä, vaikka tulee tällaisesta ryhmäkanteesta tietoiseksi. 14 PALKKIOT, MAKSUT JA KULUT perii palveluistaan kulloinkin voimassa olevan Hinnaston mukaisen tai Asiakkaan kanssa erikseen sovitun Palkkion tai maksun sekä Toimeksiannon tai toimenpiteen hoitamiseen liittyvät kulut. Mikäli yksittäisen toimenpiteen hintaa ei ole määritelty Hinnastossa taikka siitä ei ole erikseen sovittu, on oikeutettu perimään toimenpiteen aiheuttamat kulut ja kohtuullisen Palkkion. 15 KESKUSTELUIDEN TALLENTAMINEN lla on oikeus tallentaa toimintaansa liittyvät Asiakkaan kanssa käytävät puhelinkeskustelut sekä muut neuvottelut ja käyttää niitä ilmoittamiinsa käyttötarkoituksiin sekä todisteina mahdollisien riitaisuuksien ratkaisemisessa. on tietoinen, että n tulee luovuttaa tallenteet toimivaltaisille viranomaisille niiden pyynnöstä. 16 SALASSAPITO n johto ja henkilöstö sekä n toimeksiannosta toimivat ovat salassapitovelvollisia kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti Asiakkaan Toimeksiannoista, taloudellisesta asemasta sekä liike- tai ammattisalaisuudesta. lla ja sen omistusyhteisöllä on velvollisuus antaa edellä tarkoitettuja tietoja syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi sekä muulle viranomaiselle, jolla on lain nojalla oikeus saada sellaisia tietoja. lla on oikeus antaa 1 kappaleessa tarkoitettuja tietoja asiamiehelleen ja Konserniyhteisölleen asiakaspalvelua ja muuta asiakassuhteen hoitamista, markkinointia sekä Konserniyhteisön riskienhallintaa varten, jos tietojen vastaanottajaa velvoittaa salassapitovelvollisuus. Oikeus ei koske henkilötietolaissa tarkoitettujen arkaluonteisten tietojen luovuttamista. lla on oikeus luovuttaa Asiakkaan henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. lla on oikeus vaadittaessa antaa Markkinapaikalle 1 kappaleessa tarkoitettuja tietoja Markkinasääntöjen mukaisesti.

5 5 (7) 17 SOPIJAPUOLTEN VASTUU 17.1 n vastuu Asiakkaan Omaisuuden kadotessa Mikäli lle Sopimuskokonaisuuden perusteella luovutettu Omaisuus katoaa tai tuhoutuu sta johtuvasta syystä, n on hankittava tilalle vastaava Omaisuus. Mikäli vastaavan Omaisuuden hankkiminen on mahdotonta taikka kohtuuttoman vaikeata tai kallista, n on korvattava Omaisuus sen käypään arvoon Asiakkaan vastuu sopimusrikkomustapauksissa on velvollinen korvaamaan lle vahingot, jotka aiheutuvat siitä, että ei täytä Sopimuskokonaisuuden mukaisia velvollisuuksiaan. Tällaisia vahinkoja voivat olla esimerkiksi sopimusrikkomuksen aiheuttamat viivästyskorot ja -maksut, ylimääräiset kulut ja työ sekä Rahoitusvälineiden hintojen muutoksista aiheutuneet kustannukset Vastuunrajoitus Sopijapuolet eivät vastaa toiselle Sopijapuolelle aiheutuneesta välillisestä vahingosta. Lisäksi ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvasta taloudellisesta vahingosta kuten esimerkiksi tulon menetyksestä, saamatta jääneestä tuotosta, kurssitappiosta, muissa sopimussuhteissa aiheutuvista häiriöistä, kolmannen osapuolen vaatimuksista taikka muusta n taholta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta. ei vastaa Markkinapaikan tai toisen palveluntarjoajan toiminnasta tai sen mahdollisesti Asiakkaalle aiheuttamasta vahingosta. Jos Markkinapaikan tai toisen palveluntarjoajan toiminnasta aiheutuu Asiakkaalle vahinkoa, ryhtyy kohtuulliseksi katsottaviksi toimiin korvauksen perimiseksi Markkinapaikalta tai toiselta palveluntarjoajalta sen mukaan kuin Markkinapaikan sääntöjen mukaan tai muuten on mahdollista. maksaa viipymättä Asiakkaalle hänelle kuuluvan osuuden saadusta korvauksesta. ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu kolmansilta tahoilta saadusta virheellisestä tiedosta Asiakkaan taloudellinen vastuu on tietoinen sijoitustoimintaan liittyvistä riskeistä ja vastaa toimintansa ja sijoituspäätöstensä taloudellisesta tuloksesta ja veroseuraamuksista. Tämä vastuu on Asiakkaalla siitä riippumatta, onko suorittanut ta tai Rahoitusvälinettä koskevan soveltuvuus- ja asianmukaisuusarvioinnin tai katsotaanko Asiakkaan saaneen Sijoitusneuvontaa sijoituspäätöstä varten. on tietoinen siitä, että sijoituspäätöstä ei voida perustaa pelkästään Rahoitusvälinettä koskevaan markkinointiin ja markkinointimateriaaliin, vaan Rahoitusvälinettä koskeviin tietoihin kokonaisuudessaan Ylivoimainen este Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu Ylivoimaisesta esteestä. Sopijapuoli voi vedota Ylivoimaiseen esteeseen vain, jos esteestä on ilmoitettu toiselle Sopijapuolelle niin pian kuin se on ollut mahdollista tai Sopijapuolella on muutoin ollut este tiedossa. Vastuusta vapautumisen edellytyksenä on lisäksi, että Sopijapuoli on pyrkinyt mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan toiselle Sopijapuolelle aiheutuvaa vahinkoa n huolellisuusvelvoite ja epäilyttävät liiketoimet vakuuttaa, ettei Toimeksiantojen toteuttamiseen käytettyjen ja säilytykseen jätettyjen varojen tai Omaisuuden alkuperään liity epäilyttäviä tai rikollisia piirteitä. Jos kuitenkin havaitsee, että Asiakkaan Toimeksiantojen rakenne tai suuruus, yrityksen koko tai sen toimipaikan sijainti poikkeaa tavanomaisesta tai niillä ei ole ilmeistä taloudellista tarkoitusta taikka ne eivät sovi yhteen Asiakkaan taloudellisen tilanteen tai liiketoimien kanssa, n on lain ja muiden säännösten mukaisesti asianmukaista huolellisuutta noudattaen selvitettävä perusteet ja tarkoitus sen palvelujen käytölle. Jos lla on edellä tarkoitetun huolellisuusvelvoitteen täytettyään tai muutoin syytä epäillä liiketoimeen sisältyvien varojen laillista alkuperää, käyttöä terrorismin rahoittamiseen, sisäpiiritiedon väärinkäyttöä tai markkinoiden väärinkäyttöä, sillä on velvollisuus keskeyttää liiketoimi lisäselvityksiä varten tai kieltäydyttävä siitä sekä aina viipymättä ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle ja

6 6 (7) annettava tälle kaikki tiedot ja asiakirjat, joilla saattaa olla merkitystä epäilyn selvittämiseksi. Jos liiketoimesta kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen todennäköisesti vaikeuttaisi liiketoimen edunsaajan selville saamista, voidaan liiketoimi kuitenkin toteuttaa, jonka jälkeen asiasta on välittömästi ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle. Lain mukaan ei saa paljastaa ilmoituksen tekemistä sille, johon epäily kohdistuu. Toimivaltainen viranomainen voi antaa lle määräyksen pidättyä toteuttamasta liiketointa. on tietoinen siitä, että jos epäilee Asiakkaan liiketoimessa lain vastaista sisäpiirintiedon väärinkäyttöä tai Arvopaperin kurssin vääristämistä, n on ilmoitettava tästä toimivaltaiselle viranomaiselle, eikä saa paljastaa ilmoituksen tekoa Asiakkaalle. vastaa tällöin Asiakkaan taloudellisesta vahingosta vain, jos ei ole noudattanut sellaista huolellisuutta, jota siltä olosuhteet huomioon ottaen voidaan kohtuudella vaatia. 18 SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN, IRTISANOMINEN JA SIIRTÄMINEN 18.1 Ehtojen muuttaminen Sopimuskokonaisuuden ehtojen muuttamisesta on sovittava kirjallisesti. lla on kuitenkin oikeus muuttaa yksipuolisesti Hinnastoaan. Hinnaston muutos tulee voimaan sen kalenterikuukauden alusta, joka alkaa yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun on näissä sopimusehdoissa tarkoitetulla tavalla saanut kirjallisesti tiedon muutoksesta. Mikäli ei hyväksy muutosta, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimuksensa päättymään sopimusehtojen mukaisesti ilmoittamalla siitä lle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa. Irtisanominen tulee voimaan sinä päivänä, jona muutos olisi tullut voimaan. [Palstan loppuosa on jätetty tarkoituksella tyhjäksi; väliotsikko oikean palstan yläreunassa.] 18.2 Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään viiden (5) kalenteripäivän kuluttua siitä, kun on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen. lla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kymmenen (10) kalenteripäivän kuluttua siitä, kun on lähettänyt irtisanomisilmoituksen. lla irtisanomisaika on kuitenkin kolmekymmentä (30) kalenteripäivää niissä tapauksissa, joissa ei ole Ammattimainen tai Hyväksyttävä Vastapuoli. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti. Sopijapuolilla on oikeus purkaa sopimus ilman irtisanomisaikaa, mikäli toinen Sopijapuoli 1 on olennaisesti jättänyt täyttämättä Sopimuskokonaisuuden mukaiset velvoitteensa tai muulla olennaisella tavalla rikkonut Sopimuskokonaisuuden ehtoja; 2 asetetaan yrityssaneeraukseen, selvitystilaan tai konkurssiin tai kuolee. Ennen sopimuksen irtisanomista tai purkamista annetut toteuttamatta olevat Toimeksiannot peruutetaan sopimuksen irtisanomisen tai purkamisen jälkeen, jos saa poistettua Toimeksiannon kaupankäyntijärjestelmästä. Toteutuneet Rahoitusvälineiden Toimeksiannot selvitetään loppuun saakka. n on luovutettava sen hallussa oleva Asiakkaan Omaisuus Asiakkaalle edellyttäen, että on ensin suorittanut n kaikki Asiakkaalta olevat saatavat Sopimuksen siirtäminen Sopimus sitoo Sopijapuolia sekä heidän lakimääräisiä seuraajiaan. ei ole oikeutettu siirtämään sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksiaan ulkopuoliselle ilman n suostumusta. saa kuitenkin ilman Asiakkaan suostumusta siirtää joko kaikki tai osan näiden ehtojen ja sopimustenmukaisista velvoitteistaan Konserniyhteisölle, jolla on toimilupa tarvittavien sijoituspalveluiden tarjoamiseen. 19 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN JA SOVELLETTAVA LAKI voi jättää mahdolliset tästä Sopimuskokonaisuudesta aiheutuvat erimielisyydet Va-

7 7 (7) kuutus- ja rahoitusneuvonta FINE:n, tai sen sijaan tulevan tahon, käsiteltäväksi. FINE voi tällöin antaa suosituksensa asian ratkaisemiseksi. Tästä Sopimuskokonaisuudesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhtä välimiestä käyttäen Helsingissä, jos riidan kohteena oleva vaade on määrältään enemmän kuin satatuhatta ( ) euroa, eikä Asiakkaana ole kuluttajansuojalaissa tarkoitettu kuluttajana pidettävä ei-ammattimainen sijoittaja. Elleivät Sopijapuolet pääse ratkaisuun välimiehestä, välimiehen nimeää Keskuskauppakamari. Muut Sopijapuolten väliset riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, ellei kuluttajana pidettävä ei-ammattimainen vaadi asian käsittelyä sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Asiakkaan on tehtävä näihin ehtoihin ja sopimuksiin perustuvat huomautuksensa lle kirjallisesti. Sopimuskokonaisuuteen sovelletaan Suomen lakia kuitenkin niin, että kansainvälisyksityisoikeudellisia lainvalintaa koskevia sääntöjä ei sovelleta.

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen.

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen. RAHATILIN TILIEHDOT Määritelmät Asiakkaalla tarkoitetaan tilinomistajaa, tilinomistajan edunvalvojaa tai edunvalvontavaltuutettua. Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle Pankki on velkaa tilillä

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Finlandia Group Oyj:stä, tarjottavista sijoituspalveluista

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7 Tili- ja maksupalveluehdot Sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot... 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot... 12 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot... 19 E-laskun

Lisätiedot

Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo

Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo 41063FI 2015.05 Sivu 2 / 114 Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot 10 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen

Lisätiedot

MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9)

MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9) MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9) Käytössä 1.12.2010 alkaen. Korttiin liitettävä luotto on jatkuvakäyttöinen luotto. Luotonantajana on Pohjola Pankki Oyj (jäljempänä "pankki"), joka kuuluu OP-Pohjolaryhmään.

Lisätiedot

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS 1. Tietoja palveluntarjoajasta ja valvontaviranomaisen yhteystiedot Nimi: Pohjola Pankki Oyj Y-tunnus: 0199920-7 Osoite: PL 308, Teollisuuskatu 1 b, 00101

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Blue Finance Oy Y-Tunnus 2431091-9 Osoite PL 40 20101 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

Visa-luottotilin ehdot

Visa-luottotilin ehdot Visa-luottotilin ehdot Voimassa 3.2.2015 alkaen. 1. Ehtojen soveltamisala ja määritelmät Näitä ehtoja sovelletaan Ikano Bank AB (julk), Suomen sivuliikkeen (jäljempänä luotonantaja) kortinhaltijalle myöntämään

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

Käyttölainan yleiset ehdot

Käyttölainan yleiset ehdot n yleiset ehdot 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä ehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) asiakkaalleen (jäljempänä velallinen ) myöntämään käyttölainaan. Nämä käyttölainan yleiset ehdot on otettu

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot Kuluttajat

Yleiset korttiehdot Kuluttajat Yleiset korttiehdot Kuluttajat (1.6.2014) 06/2014 Sopimuksen osapuolet ovat kortinhaltija ja kortinmyöntäjänä SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike. Sopimus koostuu korttihakemuksesta, jäljempänä esitetyistä

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

S I J O I T T A J A T I E D O T E

S I J O I T T A J A T I E D O T E 1.1.2013 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) 02.2013

Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) 02.2013 Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) Nordea Pankki Suomi Oyj:n (pankki) korttiehtojen ja Nordean euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleisten ehtojen lisäksi tähän luottoon sovelletaan

Lisätiedot

WIP Asset Management Oy välittää WIP Hakkapeliittat sijoitusrahastoa koskevia toimeksiantoja Eufex Rahastohallinto Oy:öön toteutettavaksi.

WIP Asset Management Oy välittää WIP Hakkapeliittat sijoitusrahastoa koskevia toimeksiantoja Eufex Rahastohallinto Oy:öön toteutettavaksi. TIETOJA WIP ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen -

Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen - Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen - Tämä Sijoittajan Tietopaketti ja sen kulloinkin voimassaoleva versio julkaistaan Taaleritehtaan verkkopalvelussa osoitteessa www.taaleritehdas.fi. Etsikää

Lisätiedot

PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (11)

PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (11) PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (11) Käytössä 1.3.2014 alkaen. Korttiin liitettävä luotto on jatkuvakäyttöinen luotto. Luotonantajana on Pohjola Pankki Oyj (jäljempänä "pankki"), joka kuuluu OP-Pohjola-ryhmään.

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot