VARAINHOIDON YLEISET EHDOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARAINHOIDON YLEISET EHDOT"

Transkriptio

1 Voimasssa alkaen toistaiseksi. 1 EHTOJEN SOVELTAMINEN Näitä sopimusehtoja sovelletaan KJK Capital Oy:n ( KJK Capital ja Varainhoitaja ) täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalveluun ( Varainhoito ), jota KJK Capital tarjoaa Asiakkaalle KJK Capitalin ja Asiakkaan välisen, täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimuksen perusteella ( Sopimus ). Sopimus kattaa ainoastaan Sopimuksen mukaisen varainhoidon. KJK Capitalilla ei ole velvollisuutta huolehtia muusta kuin Sopimuksessa yksilöidyn omaisuuden hoitamisesta sovitun sijoitusstrategian, ja näiden ehtojen ja muiden Sopimuksen liitteiden mukaisesti. Sopimuksen ja sen liitteiden lisäksi KJK Capitalin ja Asiakkaan väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevia ja Asiakasta velvoittavia Markkinasääntöjä. Jos Sopimus tai sen liitteet poikkeavat Markkinasäännöistä, sovelletaan ensisijaisesti Markkinasääntöjä. 2 MÄÄRITELMÄT Ammattimainen Asiakas. Ammattimaisella Asiakkaalla tarkoitetaan Asiakasta, joka on arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu ammattimainen asiakas. Ammattimaisuuden edellytyksenä on muun muassa, että Asiakkaan sijoitustoiminta on laajuutensa, säännöllisyytensä ja organisaationsa puolesta ilmeisen ammattimaista. Arvopaperi ja arvo-osuus. Arvopaperilla ja arvo-osuudella tarkoitetaan arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettua todiste- tai arvoosuusmuotoista arvopaperia tai johdannaissopimusta. Arvopaperinvälittäjä. Arvopaperinvälittäjällä tarkoitetaan viranomaiselta luvan saanutta ja viranomaisen valvonnan alaista yhteisöä, jota KJK Capital kulloinkin käyttää osto- ja myyntitoimeksiantojen toteuttamisessa Asiakkaan lukuun. Asiakas. Asiakkaalla tarkoitetaan omaan lukuunsa suhteessa KJK Capitaliin toimivaa sopijapuolta, jonka KJK Capital on hyväksynyt asiakkaakseen ja jonka kanssa KJK Capital on tehnyt Sopimuksen. Markkinapaikka. Arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu julkinen kaupankäynti- ja monenkeskinen kaupankäyntipaikka sekä kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetussa laissa tarkoitettu optioyhteisö, niitä muussa valtiossa kuin Suomessa vastaava kaupankäynti- sekä koti- tai ulkomainen selvitysyhteisö. Markkinasäännöt. Markkinasäännöillä tarkoitetaan lainsäädännön perusteella annettuja päätöksiä ja viranomaismääräyksiä ja -ohjeita sekä markkinapaikkojen ja selvitysyhteisöjen määräyksiä, sääntöjä ja ohjeita sekä kullakin markkinapaikalla vallitsevaa kauppatapaa. Varainhoito. Varainhoidolla tarkoitetaan Sopimuksen mukaista oikeutta hoitaa itsenäisesti Asiakkaan omaisuutta. Omaisuus. Omaisuudella tarkoitetaan Sopimuksen kohteena olevia Asiakkaan rahavaroja, Rahoitusvälineitä ja muuta omaisuutta sekä näiden tuottoa, niihin liittyviä oikeuksia ja saamisia sekä niiden sijaan tullutta omaisuutta. Palkkiojärjestely. Palkkiojärjestelyllä tarkoitetaan arvopaperinvälittäjän ja KJK Capitalin välistä järjestelyä, jonka perusteella KJK Capitalin saa suoraan tai välillisesti osan Asiakkaalta veloitetusta merkintä- tai kaupankäyntipalkkiosta. Rahoitusväline. Rahoitusvälineellä tarkoitetaan Varainhoidon kohteena olevaa Arvopaperia sekä kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetussa laissa tarkoitettua vakioitua johdannaissopimusta, vakioituun johdannaissopimukseen rinnastettavaa johdannaissopimusta tai muuta johdannaissopimusta. Näissä ehdoissa Rahoitusvälineellä tarkoitetaan myös muuta siirrettävissä olevaa oikeutta tai sitoumusta. Säilyttäjä. Säilyttäjällä tarkoitetaan viranomaiselta luvan saanutta ja viranomaisen valvonnan alaista koti- tai ulkomaista säilytysyhteisöä, joka säilyttää Asiakkaan Omaisuutta erillisen säilytyssopimuksen perusteella. Hoitotili. Hoitotili on asiakkaan nimissä oleva tai asiakkaalle yksilöity asiakasvaratili luottolaitoksessa, jota käytetään Sopimuksen puitteissa tehtävien sijoitusten ja KJK Capitalin palkkioveloitusten maksuliikenteen hoitoon. KJK Capitalilla on Sopimuksen voimassaoloaikana yksinomainen käyttöoikeus Hoitotilillä oleviin Asiakkaan varoihin. Valtuutettu. Henkilö, jolla on Asiakkaan Sopimuksessa tai muutoin antaman valtuutuksen tai lakimääräisen edustusvallan nojalla oikeus antaa Asiakkaan puolesta KJK Capitalille Asiakasta sitovia määräyksiä, ohjeita sekä määrätä Sopimuksen kohteena olevasta sijoitusomaisuudesta. Mitä näissä ehdoissa tarkoitetaan Asiakkaalla, sovelletaan soveltuvin osin myös Valtuutettuun. 3 VALTUUTUS Asiakas valtuuttaa KJK Capitalin hoitamaan itsenäisesti Omaisuutta Asiakkaan lukuun Sopimuksen mukaisesti (täyden valtakirjan omaisuudenhoito). KJK Capitalilla on oikeus antaa Asiakasta sitovia toimeksiantoja sekä edustaa Asiakasta kaikissa Varainhoitoon liittyvissä asioissa. KJK Capitalin antamat tai vastaanottamat tahdonilmaisut velvoittavat Asiakasta sekä luovat Asiakkaalle oikeuksia ja velvollisuuksia siten kuin Asiakas olisi ne itse antanut tai vastaanottanut. Asiakas antaa KJK Capitalille käyttöoikeuden Sopimuksen kohteena oleviin Asiakkaan tileihin ja säilytyksiin. Asiakas valtuuttaa KJK Capitalin tarvittaessa valtakirjalla avaamaan Asiakkaan nimissä tarvittavat pankki, arvo-osuus- ja muut Varainhoitoon liittyvät tilit ja säilytykset sekä solmimaan niitä ja Asiakkaan lukuun tapahtuvaan arvopaperikaupankäyntiin liittyvät sopimukset Asiakkaan puolesta. KJK Capitalin käyttöoikeus ja valtuutus koskevat kaikkia niitä toimia, jotka ovat tarpeellisia Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi. 4 SOPIMUKSEN PIIRIIN KUULUVA OMAISUUS Sopimuksen piiriin kuuluu Sopimuksessa yksilöity Asiakkaan Omaisuus, sen sijaan tullut omaisuus sekä Omaisuuden tuotot, Omaisuuteen liittyvät oikeudet ja muut saamiset edellyttäen, että KJK Capitalilla on tosiasiallinen mahdollisuus hoitaa Omaisuutta Sopimuksen mukaisesti. Sopimuksen piiriin kuuluvan omaisuuden määrä ja laatu voivat Omaisuuden arvonkehityksen ja palkkioveloitusten lisäksi muuttua sopimussuhteen aikana Asiakkaan lisätessä tai vähentäessä Sopimuksen piiriin kulloinkin kuuluvia pääomia. Omaisuuden säilyttämistä koskevat, tarvittavat sopimukset Säilyttäjien kanssa tehdään Asiakkaan nimissä ja tämän lukuun, ellei Säilyttäjän säilytyssopimuksesta muuta johdu. Sopimussuhde tai tilisuhde säilytyksen osalta syntyy Asiakkaan ja asianomaisen Säilyttäjän välille. KJK Capitalin vastaa ainoastaan siitä, että sopimusten ja tilien järjestämisessä sekä varojen toimittamisessa noudatetaan asianmukaista huolellisuutta. Asiakkaan rahavarat säilytetään erillään KJK Capitalin omista varoista joko Asiakkaan nimissä olevalla Hoitotilillä tai KJK Capitalin erillisellä 1(6)

2 asiakasvaratilillä kotimaisessa luottolaitoksessa tai asiakaskohtaisella asiakasvaratilillä ulkomaisessa luottolaitoksessa. 5 SOPIMUKSEN PIIRISSÄ OLEVAN OMAISUUDEN MUUTTAMINEN Asiakkaalla on oikeus niin halutessaan tehdä Sopimuksen voimassaoloaikana Omaisuuden pääoman määrään lisäyksiä tai vähentää Omaisuuden pääomaa ilmoittamalla asiasta KJK Capitalille kirjallisesti. KJK Capitalin vahvistaa Omaisuutta koskevan muutoksen antamalla Asiakkaalle muutosta ja sen voimaantulopäivää koskevan ilmoituksen. Voimaantulopäivä on viimeistään 14 päivän kuluttua ilmoituksen saapumisesta KJK Capitalille, ellei siirrettävän sijoitusvarallisuuden luonteesta muuta johdu. KJK Capitalilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta hyväksyä pääomanlisäyksenä muuta Omaisuutta kuin rahaa. Omaisuuden määrää koskevat muutokset voivat vaikuttaa Varainhoitajan edellytyksiin toteuttaa Sopimuksen mukaista sijoitusstrategiaa. 6 VARAINHOIDON TUOTTO JA ARVOSTUSPERIAATTEET Varainhoidon tuotto lasketaan Sopimuksen piiriin kuuluvien Rahoitusvälineiden yhteenlasketuista markkina-arvoista Sopimuksen liitteen 2 mukaisesti ja seuraavassa kuvattuja arvostusperiaatteita noudattaen. Arvopapereiden markkina-arvo määritellään pääsääntöisesti kaupankäyntipäivän viimeisestä kaupantekokurssista tai sen puuttuessa kyseisen kaupankäyntipäivän korkeimmasta ostotarjouksesta Rahoitusvälineen pääasiallisella markkinapaikalla. Jollei Rahoitusvälineelle ole laskentapäivälle saatavilla myöskään ostonoteerausta, käytetään viimeistä saatavilla olevaa kaupankäyntikurssia, mikäli se on laskentapäivän osto- ja myyntinoteerauksen välillä. Jos viimeinen kaupankäyntikurssi on myyntinoteerausta korkeampi tai ostonoteerausta alhaisempi, käytetään joko osto- tai myyntinoteerausta sen mukaan, kumpi on lähempänä viimeistä kaupankäyntikurssia.poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa edellä olevan mukainen arvostus ei ole mahdollista tai se ei muuten anna todenmukaista kuvaa tilanteesta, sijoitukset voidaan arvostaa raportissa myös muilla markkina-arvoa kuvaavilla perusteilla. Pörssissä vaihdettavat Rahasto-osuudet (ETF) ja Indeksi Trackerit (ETT) arvostetaan samojen periaatteiden mukaan kuin arvopaperit. Sijoitusrahasto-osuudet ja omistukset muissa vastaavissa yhteissijoitusyrityksissä arvostetaan laskentapäivän tai sitä edeltävään viimeiseen julkaistuun kurssiin. Jos rahastolla on erilliset osto- ja myyntinoteeraukset, markkina-arvo määritellään ostonoteerauksen perusteella. Korkoinstrumenttien ja talletusten arvostukseen lisätään kertynyt korko. Valuuttamääräiset sijoitukset muutetaan Sopimuksen raportointivaluutan määräisiksi käyttämällä Euroopan Keskuspankin julkaisemia kyseisen päivän referenssikursseja. Niiden valuuttojen osalta, joille ei ole saatavilla Euroopan Keskuspankin referenssikurssia, sovelletaan julkisesti noteerattuja kaupankäyntikursseja. Niiden Rahoitusvälineiden, jotka eivät ole julkisesti noteerattuja, arvo määritellään muun KJK Capitalin luotettavana pitämän selvityksen perusteella. 7 VARAINHOITOON LIITTYVIEN TEHTÄVIEN HOITAMINEN 7.1 Sijoituspäätösten tekeminen KJK Capital hoitaa Omaisuutta itsenäisesti ja tekee sijoituspäätökset Sopimuksen tehneen Asiakkaan lukuun parhaaksi katsomallaan tavalla sovitun sijoitusstrategian mukaisesti sijoitustoimenpiteistä Asiakkaan kanssa etukäteen neuvottelematta ottaen huomioon sovitut sijoitusrajoitukset ja muut Sopimuksen ehdot. KJK Capitalin osto- ja myyntipäätökset perustuvat KJK Capitalin odotuksiin kunkin sijoituskohteen tulevasta arvonkehityksestä, riskistä ja korrelaatioista. KJK Capital voi realisoida Asiakkaan sijoituksia myös tappiollisina, jos se on KJK Capitalin mielestä Asiakkaan taloudellisen edun mukaista. 7.2 Poikkeukset sovittuun sijoitusstrategiaan Sopimuksesta poikkeavasta sijoitustoiminnasta sekä sopimuksesta poikkeavien sijoituskohteiden käytöstä tai rajoitusten muuttamisesta sovitaan aina erikseen Varainhoitajan kanssa. Mikäli sovitut sijoitusrajoitukset ylitetään tai sovitusta sijoitusstrategiasta poiketaan KJK Capitalista riippumattomasta syystä väliaikaisesti. KJK Capitalin tulee pyrkiä niin pian kuin mahdollista korjaamaan tilanne sopimuksen mukaiseksi. KJK Capitalilla on kuitenkin oikeus tilapäisesti poiketa sovitusta sijoitusstrategiasta, mikäli KJK Capital katsoo Asiakkaan edun tätä vaativan. Syynä voi tällöin olla esimerkiksi yleinen markkinatilanne tai tiettyjä Rahoitusvälineitä koskevat toimenpiteet, joilla saattaa olla olennaista vaikutusta Rahoitusvälineiden arvoon. KJK Capital on velvollinen ilmoittamaan tällaisesta poikkeamisesta Asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä. Edellä mainittuna sijoitusstrategiasta poikkeamisena ei pidetä Omaisuuden markkina-arvon muutoksista johtuvia hetkittäisiä muutoksia tai esimerkiksi sovitun salkkuallokaation poikkeamia Sopimuksessa sovittuihin sijoitusrajoihin nähden ja KJK Capitalilla on oikeus muustakin perustellusta syystä poiketa lyhytaikaisesti edellä mainituista sijoitusrajoista Asiakkaalle asiasta ilmoittamatta. 7.3 Varainhoidon rajoitukset KJK Capital sijoittaa Asiakkaan Omaisuutta itsenäisesti eri Rahoitusvälineisiin Sopimuksen liitteessä sovitun sijoitusstrategian ja näiden ehtojen mukaisesti Sopimuksessa sovitut sijoitusrajoitukset ja kaupankäyntirajoitukset huomioon ottaen. KJK Capital varaa Sopimuksen voimaantulosta lukien kohtuullisen, vähintään kuuden (6) kuukauden pituisen ajanjakson Sopimuksen mukaisten sijoitusrajoitusten saavuttamiseksi. Vastaavasti, KJK Capital varaa kohtuullisen ajan Sopimuksen mukaisten sijoitusrajoitusten palauttamiseksi tai saavuttamiseksi Omaisuuden tai markkinaolosuhteiden muuttuessa tai muissa vastaavissa tilanteissa. 7.4 Asiakkaan oikeus antaa Omaisuutta koskevia ohjeita ja toimeksiantoja Asiakkaalla ei ole oikeutta antaa Sopimuksen voimassa ollessa kolmansille osapuolille Omaisuutta koskevia toimeksiantoja eikä siirtää Omaisuutta Varainhoidon piiristä ilman KJK Capitalin suostumusta. Ellei osapuolten kesken toisin erikseen sovita, Asiakkaalla ei ole oikeutta antaa KJK Capitalille Omaisuutta koskevia ohjeita tai toimeksiantoja muutoin kuin irtisanoessaan Sopimuksen tai kohdassa 5 tarkoitetussa tilanteessa. 2(6)

3 Mikäli osapuolet ovat edellä kuvatulla tavalla erikseen sopineet Asiakkaan oikeudesta antaa Omaisuutta koskevia ohjeita ja Asiakkaan tämän perusteella antamat Omaisuutta koskevat ohjeet tai toimeksiannot johtaisivat tilanteeseen, jossa KJK Capitalin käsityksen mukaan Varainhoito tai sen edellytykset eivät vastaa Sopimuksessa sovittua tai Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttäminen vaarantuu, KJK Capital voi edellyttää, että kyseisen toimeksiannon tai ohjeen toteuttamisen ehtona on toimeksiannon tai ohjeen kohteena olevan Omaisuuden siirtäminen Sopimuksen ulkopuolelle, jolloin Sopimuksen mukaisia tavoitteita tai muita määräyksiä ei sovelleta. Tälllöin asiakas on itse vastuussa sopimuksen ulkopuolelle siirrettävästä omaisuudesta. Edelleen, mikäli Sopimuksessa sovittu sijoitusstrategia on Asiakkaan antamien ja KJK Capitalin tämän sopimuskohdan mukaisesti erikseen hyväksymien ohjeiden johdosta muuttunut siten, ettei se enää vastaa sovittua, osapuolten tulee muuttaa Sopimuksen sijoitusstrategiaa muuttunutta sijoitusstrategiaa vastaavaksi. 8 OSTO- JA MYYNTITOIMEKSIANNOT SEKÄ SÄILYTYKSESSÄ OLEVAA OMAISUUTTA KOSKEVAT EHDOT 8.1 Osto- ja myyntitoimeksiantojen ehdot KJK Capitalin Asiakkaan puolesta ja lukuun antamiin arvopapereiden osto- ja myyntitoimeksiantoihin sovelletaan KJK Capitalin ja toimeksiannon hoitaneen Arvopaperinvälittäjän välistä sopimusta sekä vallitsevia Markkinasääntöjä. 8.2 Säilytyksessä oleva omaisuus Asiakas valtuuttaa Sopimuksen allekirjoituksella KJK Capitalin pyytämään ja saamaan Säilyttäjältä kaikki Varainhoitoa varten tarpeelliset tiedot sekä antamaan Säilyttäjälle Omaisuutta koskevia ohjeita ja määräyksiä. Mikäli KJK Capital katsoo jonkin Omaisuutta koskevan toimenpiteen vaativan Asiakkaan ohjeistusta eikä kyseiselle toimenpiteelle asetettu määräaika ei sitä estä, KJK Capitalin tulee tiedustella Asiakkaalta toimenpideohjetta. Mikäli Omaisuus ei riitä edellä mainitun toimenpiteen suorittamiseen, Asiakas ei ole antanut tarvittavaa ohjeistusta toimenpiteen suorittamiseksi tai KJK Capitalille ei jää Asiakkaasta johtuen kohtuullista aikaa toimenpiteen hoitamiseen, KJK Capitalin ei ole velvollinen ryhtymään Asiakkaan edellyttämään toimenpiteeseen. 8.3 Muut Varainhoitajan oikeudet ja velvollisuudet KJK Capitalilla on oikeus ryhtyä kaikkiin toimiin, jotka ovat tarpeen Asiakkaan Omaisuuden ja oikeuksien turvaamiseksi. KJK Capitalilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta ryhtyä muihin kuin Sopimuksessa mainittuihin tai Asiakkaan kanssa erikseen kirjallisesti sovittuihin toimenpiteisiin. 9 PALKKIOT JA MAKSUT Sopimuksen palveluista ja niihin liittyvien tehtävien hoitamisesta KJK Capitalin perimät maksut ja palkkiot on määritelty Sopimuksen liitteessä 2. Ellei liitteessä 2 ole toisin sovittu, KJK Capital veloittaa Sopimuksen perusteella kulloinkin maksettavat palkkiot ja toimenpidemaksut ensisijaisesti Hoitotilillä olevista varoista ja toissijaisesti Omaisuutta palkkioiden kattamiseksi tarvittavissa määrin realisoimalla. Asiakas hyväksyy sen, että KJK Capital voi sopia Palkkiojärjestelystä muun muassa toimeksiantoja toteuttavan Arvopaperinvälittäjän tai sijoituskohteena olevaa sijoitusrahastoa hallinnoivan rahastoyhtiön kanssa. Tällaisessa Palkkiojärjestelyssä Asiakkaalta peritty palkkio saatetaan palauttaa kokonaan tai osin KJK Capitalille palkkionpalautuksena tai muuna kannustimena. 10 TOIMEKSIANTOJEN, OHJEIDEN JA MUIDEN ILMOITUSTEN JÄTTÄMINEN Kaikki Sopimuksen mukaiset Varainhoitoon liittyvät toimeksiannot, ohjeet ja muut ilmoitukset, jotka edellä on määrätty tehtäväksi kirjallisesti, on annettava kirjeitse, sähköpostitse tai telefaksilla. Ellei muuta osoiteta, osapuolen katsotaan saaneen kirjeitse lähetetyn ilmoituksen tiedoksi seitsemän (7) kalenteripäivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Mikäli Asiakkaan toimipaikka on ulkomailla, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen neljäntoista (14) kalenteripäivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Ellei muuta osoiteta, osapuolen katsotaan saaneen sähköpostilla tai telefaksilla toimitetun toimeksiannon, ohjeen tai muun ilmoituksen tietoonsa sen lähettämistä seuraavana pankkipäivänä. Kun Asiakkaalle on tiedotettu mahdollisesta Asiakkaan ja KJK Capitalin tai Asiakkaan ja KJK Capitalin toisen asiakkaan välisestä eturistiriitatilanteesta, Asiakkaan katsotaan hyväksyneen tilanteen, jollei hän viipymättä reklamoi KJK Capitalille tästä. Asiakas saa pyynnöstään lisätietoja eturistiriitatilanteesta. Asiakkaan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava KJK Capitalille antamissaan tiedoissa tapahtuneista muutoksista kirjallisesti (kirjeitse, telefaksilla tai sähköpostilla). Ilmoitusvelvollisuus koskee myös Ammattimaisen Asiakkaan asemassa tapahtuneita muutoksia, jotka voivat vaikuttaa asiakasluokitukseen. KJK Capital ei vastaa vahingosta, joka johtuu siitä, että Asiakas ei ole ilmoittanut KJK Capitalille edellä mainittujen tietojen muuttumisesta. KJK Capitalilla ei ole velvollisuutta ilmoittaa Asiakkaalle mahdollisesta ryhmäkanteesta, joka koskee Sopimuksen piirissä ollutta tai olevaa Rahoitusvälinettä, vaikka KJK Capital tulee tällaisesta ryhmäkanteesta tietoiseksi. 11 VARAINHOITORAPORTTI KJK Capital raportoi Asiakkaalle Omaisuutta koskevista sijoitustoimenpiteistä, Omaisuuden tuotoista ja palkkioveloituksista Sopimuksessa sovitulla tavalla ja väliajoin. 12 VARAINHOITAJAN HUOLELLISUUSVELVOITE JA EPÄILYTTÄVÄT LIIKETOIMET Asiakas vakuuttaa, ettei Varainhoidon kohteeksi annettujen ja säilytykseen jätettyjen varojen alkuperään liity epäilyttäviä tai rikollisia piirteitä. Jos KJK Capital kuitenkin havaitsee, että Asiakkaan toimeksiantojen rakenne tai suuruus, yrityksen koko tai toimipaikan sijainti poikkeaa tavanomaisesta tai niillä ei ole ilmeistä taloudellista tarkoitusta taikka ne eivät sovi yhteen Asiakkaan taloudellisen tilanteen tai liiketoimien kanssa, KJK Capitalin on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja muiden rahanpesua koskevien säännösten mukaisesti asianmukaista huolellisuutta noudattaen selvitettävä omaisuudenhoidon perusteet ja tarkoitus sen palveluiden käytölle. Jos KJK Capitalilla on edellä tarkoitetun selonottovelvoitteen täytettyään tai muutoin syytä epäillä Omaisuuden laillista alkuperää, käyttöä rikoslaissa tarkoitetun terrorismin rahoittamiseen tai sisäpiiritiedon väärinkäyttöä, sillä on velvollisuus keskeyttää Varainhoito lisäselvityksiä varten tai kieltäydyttävä Varainhoitoon liittyvästä toimenpiteestä sekä aina viipymättä ilmoitettava asiasta Rahanpesun selvittelykeskukselle tai muulle laissa määrätylle viranomaiselle sekä annettava tälle sen pyynnöstä kaikki tiedot ja asiakirjat, joilla saattaa olla merkitystä asian selvittämiseksi. Jos KJK Capitalilla on syytä epäillä markkinoiden väärinkäyttöä arvopaperimarkkinalain vastaisesti, KJK Capitalin on viipymättä 3(6)

4 ilmoitettava asiasta Finanssivalvonnalle tai muulle laissa määrätylle viranomaiselle. Rahanpesun selvittelykeskus tai muu viranomainen voi antaa KJK Capitalille määräyksen pidättyä toteuttamasta liiketointa enintään viiden (5) pankkipäivän ajaksi, jos tällainen pidättyminen on tarpeen viranomaisen esitutkintatoimenpiteitä varten. Asiakas on tietoinen siitä, että jos KJK Capital epäilee Asiakkaan liiketoimessa lain vastaista sisäpiiritiedon väärinkäyttöä tai Arvopaperin kurssin vääristämistä, KJK Capitalin on ilmoitettava tästä Finanssivalvonnalle eikä KJK Capital saa paljastaa ilmoituksen tekoa Asiakkaalle. KJK Capital vastaa tällöin Asiakkaan taloudellisesta vahingosta vain, jos KJK Capitalin ei ole noudattanut sellaista huolellisuutta, jota siltä olosuhteet huomioon ottaen voidaan kohtuudella vaatia. 13 OSAPUOLTEN REKLAMOINTIVELVOLLISUUS JA VIRHEIDEN OIKAISU Asiakkaan tulee tarkastaa kaikki KJK Capitalilta saamansa Varainhoitoraportit ja muut ilmoitukset. Mikäli Asiakas huomaa KJK Capitalin toimenpiteissä virheitä tai laiminlyöntejä, tulee Asiakkaan reklamoida kirjallisesti näistä viipymättä KJK Capitalille näiden ehtojen mukaista menettelyä noudattaen. Asiakkaan ja KJK Capitalin katsotaan hyväksyneen toistensa toiminnan, ellei sopijapuoli seitsemän (7) päivän kuluessa toiminnasta tiedon saatuaan reklamoi asiasta toiselle osapuolelle. Mikäli KJK Capital havaitsee kirjanneensa erehdyksessä Omaisuuteen Asiakkaalle kuulumatonta omaisuutta, KJK Capitalilla on oikeus korjata virhe ja siirtää tällainen omaisuus pois Asiakkaan Omaisuudesta. Mikäli Asiakas on erehdyksen vuoksi saanut tällaisen omaisuuden haltuunsa, Asiakas sitoutuu ilmoittamaan asiasta välittömästi KJK Capitalille sekä myötävaikuttamaan virheen korjaamiseen kaikin mahdollisin tavoin. Virheen korjaamisesta on viivytyksettä ilmoitettava Asiakkaalle kirjallisesti. 14 VARAINHOITAJAN PANTTIOIKEUS Omaisuudenhoidon piirissä kulloinkin oleva Omaisuus ja siihen perustuvat saatavat ja oikeudet ovat KJK Capitalilla Asiakkaan Sopimuksen mukaisten velvollisuuksien täyttämisen vakuutena. KJK Capitalin panttioikeus koskee myös sellaista Asiakkaan Omaisuutta, joka on näiden ehtojen perusteella annettu kolmannen säilytettäväksi. Panttaus käsittää myös Asiakkaan edellä mainitun Omaisuuden tuoton ja sen sijaan tulleen Omaisuuden. Pantti vastaa KJK Capitalin saatavien pääomasta, korosta, viivästyskoroista, perimiskuluista ja kaikista muista panttioikeuden säilyttämisen kannalta tarpeellisista pantin säilyttämiseen ja hoitoon liittyvistä kuluista. Jos Asiakas jättää erääntyneen velan maksamatta tai muutoin täyttämättä vastuun, jonka vakuutena pantti on, KJK Capitalilla on oikeus Asiakasta enempää kuulematta, tuomiota tai päätöstä hakematta taikka laissa säädettyjä muodollisuuksia noudattamatta ja panttia myytäväksi kuuluttamatta realisoida pantti Markkinapaikalla tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. KJK Capitalin on etukäteen ilmoitettava velvoitteen erääntymisestä ja pantin rahaksi muuttamisesta. Pantti voidaan edellä sanotusta huolimatta realisoida välittömästi velan erääntymisen jälkeen, mikäli Asiakasta ei tavoiteta ja on pelättävissä, että pantin arvo alenee siinä määrin, että vakuus ei kata pantinhaltijan saatavia. Panteista realisaatiossa kertyvä tulo käytetään KJK Capitalin Asiakkaalta olevien saatavien maksuun erääntymisjärjestyksessä. Omaisuuden myynnistä mahdollisesti jäljelle jäänyt tulo tilitetään Asiakkaalle. 15 LAIN NOJALLA SYNTYVÄ PANTTIOIKEUS KJK Capital panttaa Asiakkaalle kuuluvan Rahoitusvälineen arvopaperimarkkinalain selvitysyhteisölle tai selvitysosapuolelle kyseistä arvopaperia koskevasta kaupasta johtuvan Asiakkaan velvoitteen täyttämisen vakuudeksi. 16 ASIAKKAAN VAKUUTUKSET JA VASTUU Asiakas on tietoinen sijoitustoimintaan ja Rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä ja Asiakas vastaa yksin sijoitustoiminnan taloudellisesta tuloksesta, olipa kyse tehdystä tai tekemättä jätetystä toimenpiteestä, Omaisuudenhoidosta johtuvista veroseuraamuksista tai Omaisuudenhoidon mahdollisista vaikutuksista Asiakkaan muihin sopimussuhteisiin tai oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Tämä vastuu on Asiakkaalla siitä riippumatta, onko KJK Capital arvioinut tarjotun sijoituspalvelun sopivuutta Asiakkaalle. Asiakas on tietoinen siitä, ettei sijoituskohteiden historiallinen kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Asiakas vakuuttaa perehtyneensä eri Rahoitusvälineisiin ja niiden ominaisuuksiin sekä ymmärtävänsä Varainhoitajan aseman Varainhoitajana. Asiakas on velvollinen korvaamaan KJK Capitalille ne vahingot, jotka aiheutuvat siitä, että Asiakas ei täytä Sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan. Tällaisia vahinkoja voivat olla sopimusrikkomuksen aiheuttamat ylimääräiset kulut ja työt sekä sijoituskohteiden hintojen tai valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kustannukset sekä viivästyskorot ja markkinapaikkojen viivästysmaksut. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan KJK Capitalille yhteystietojensa tai Valtuutettujen ja heidän valtuutuksiensa muutoksista viipymättä. Sijoitustoiminnan kannalta oleellisista muutoksista Asiakas ilmoittaa KJK Capitalille viipymättä. Tällaisia oleellisia muutoksia voivat olla esimerkiksi sisäpiirisäännösten johdosta aiheutuvat rajoitukset sijoitustoiminnalle. Muutosten katsotaan tulleen KJK Capitalin tietoon silloin, kun ne ovat saapuneet KJK Capitalille. 17 VARAINHOITAJAN VASTUU KJK Capital vastaa siitä, että sen Varainhoito on huolellista ja ammattitaitoista. KJK Capital ei ole vastuussa sopimuksen mukaisesti hoidettujen varojen saavuttamatta jääneistä tuotoista tai arvonnoustusta. KJK Capital ei myöskään voi taata asetettujen tuottotavoitteiden toteutumista. Erilaisista markkinatilanteista johtuen sijoitustoiminnan ja siten myös Varainhoidon luonteeseen kuuluu se, että sijoituksen tuotto voi poiketa merkittävästikin asetetuista tuottotavoitteista. Vastaavasti sijoitustoimintaan aina liittyvä taloudellinen riski voi toteutuessaan poiketa merkittävästikin odotetusta riskitasosta. Mikäli KJK Capital toimii vastoin Sopimusta tai erikseen hyväksyttyjä Asiakkaan antamia ohjeita ja aiheuttaa näin vahinkoa, on KJK Capital velvollinen korvaamaan aiheuttamansa välittömän vahingon ottaen huomioon jäljempänä kohdassa 18 mainittu KJK Capitalin vastuunrajoitus. 18 VASTUUNRAJOITUS KJK Capital ei vastaa Asiakkaalle aiheutuneesta tulon menetyksestä, saamatta jääneestä tuotosta, kurssitappiosta, muissa sopimussuhteissa aiheutuvista häiriöistä, kolmannen osapuolen vaatimuksista taikka mistään välillisestä vahingosta, ellei edellä mainittua vahinkoa olla aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella. 4(6)

5 KJK Capital ei vastaa kolmansien osapuolten kuten Arvopaperinvälittäjän, selvitysyhteisön, luottolaitoksen, rahastoyhtiön, Säilyttäjän tai Markkinapaikan toiminnasta. 19 YLIVOIMAINEN ESTE Sopimuksen osapuolet eivät vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan sellaista seikkaa, joka estää osapuolen täyttämästä velvoitettaan ja on ennalta arvaamaton, osapuolen toimin torjumaton ja kausaalisessa syysuhteessa velvoitteen täyttämättä jättämiseen. Ylivoimainen este voi olla muun muassa häiriö sähkön jakelussa, tietoliikenteessä tai tietojärjestelmissä, tulipalo, luonnonmullistus, maanjäristys, sota, kapina ja lakko, työsulku tai muu työtaistelutoimenpide. Osapuoli voi vedota ylivoimaiseen esteeseen vain, jos esteestä on ilmoitettu toiselle sopijapuolelle niin pian kuin se on ollut mahdollista tai osapuolella on muutoin ollut este tiedossa. Vastuusta vapautumisen edellytyksenä on lisäksi, että osapuoli on pyrkinyt mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan toiselle osapuolelle aiheutuvaa vahinkoa. 20 PUHELUIDEN TALLENTAMINEN KJK Capitalilla on oikeus tallentaa toimintaansa liittyvät Asiakkaan kanssa käytävät puhelinkeskustelut ja käyttää niitä todisteena mahdollisten riitaisuuksien ratkaisemisessa. Asiakas on tietoinen, että KJK Capitalin tulee luovuttaa tallenteet toimivaltaisille viranomaisille niiden pyynnöstä. 21 SALASSAPITO, ASIAKASTIETOJEN LUOVUTTAMINEN KJK Capitalin johto ja henkilöstö sekä KJK Capitalin toimeksiannosta toimivat ovat salassapitovelvollisia kulloinkin voimassaolevan sijoituspalveluyrityksistä annetun lain mukaisesti Asiakkaan toimeksiannoista, taloudellisesta asemasta, yksityisestä olosuhteesta taikka liike- tai ammattisalaisuudesta. KJK Capital saa siirtää asiakastietoja kulloinkin samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle. Mikäli KJK Capital joutuu Sopimuksen mukaisia tehtäviä suorittaessaan antamaan Asiakkaan yhteystietoja ulkopuolisille tahoille, vastaa KJK Capital siitä, että näitä ulkopuolisia tahoja koskevat sellaiset vaitiolositoumukset, jotka vastaavat sisällöltään sijoituspalveluyrityksistä annetun lain salassapitoa koskevia säännöksiä. Varainhoitajalla on kuitenkin velvollisuus antaa edellä tarkoitettuja tietoja syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi sekä muulle viranomaiselle, jolla on lain nojalla oikeus saada sellaisia tietoja. Edellä sovitun lisäksi Varainhoitajalla on oikeus luovuttaa Asiakkaan henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 22 SOPIMUKSEN VOIMAANTULO, MUUTTAMINEN, SIIRTÄMINEN JA PÄÄTTYMINEN 22.1 Sopimuksen voimaantulo Sopimus tulee voimaan Sopimuksen allekirjoituksin tai tässä yhteydessä erikseen sovittavana muuna ajankohtana Sopimusehtojen muuttaminen Osapuolet voivat sopia keskenään kirjallisesti Sopimuksen ehtojen muuttamisesta. KJK Capitalilla on oikeus muuttaa näitä ehtoja sekä Sopimuksen liitteenä olevaa hinnastoa. Muutos tulee voimaan sen kalenterikuukauden alusta, joka alkaa yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun Asiakas on Sopimuksen kohdassa 7 tarkoitetulla tavalla kirjallisesti saanut tiedon muutoksesta. Palkkioiden ja maksujen määrien muutokset tulevat kuitenkin voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun Asiakas on saanut tiedon muutoksista. Muun kuin vähäisen muutoksen osalta KJK Capitalilla tulee olla hyväksyttävä peruste Sopimuksen yksipuoliselle muuttamiselle. Tällainen hyväksyttävä peruste on ainakin lain tai Markkinasääntöjen muutos, sijoituspalvelun palkkiorakenteeseen tai kustannuksiin vaikuttava yleinen ja olennaisena pidettävä muutos sekä tarjottavan palvelun kehittäminen. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutosta, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus Sopimuksen siirtäminen Sopimus sitoo sopijapuolia sekä heidän lakimääräisiä seuraajiaan. Sopijapuoli ei ole oikeutettu siirtämään Sopimuksen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan ulkopuoliselle ilman toisen sopijapuolen suostumusta. KJK Capital saa kuitenkin ilman Asiakkaan suostumusta siirtää joko kaikki tai osa näiden ehtojen ja sopimuksen mukaisista velvoitteistaan sen kanssa samaan konserniin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään neljäntoista (14) päivän kuluttua siitä, kun KJK Capital on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen. KJK Capitalilla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään neljäntoista (14) päivän kuluttua siitä, kun Asiakas on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti. Osapuolilla on oikeus purkaa Sopimus ilman irtisanomisaikaa, mikäli osapuoli 1 on olennaisesti jättänyt täyttämättä Sopimuksen mukaiset velvoitteensa tai muulla olennaisella tavalla rikkonut Sopimuksen ehtoja tai ilmeisesti väärinkäyttänyt Sopimuksen nojalla tarjottavaa palvelua; 2 asetetaan yrityssaneeraukseen, selvitystilaan tai konkurssiin taikka muutoin on perusteltua syytä olettaa toisen sopijapuolen tulleen maksukyvyttömäksi; tai 3 henkilöasiakas kuolee. Sopimuksen irtisanomisilmoituksen tai purkamisen johdosta avoinna olevat toimeksiannot päättyvät, ellei osapuolten kesken toisin sovita. Aloitetut ja kesken olevat osto- ja myyntitoimeksiannot selvitetään loppuun saakka. Sopimuksen päätyttyä KJK Capital luovuttaa hallussaan olevan Asiakkaan Omaisuuden Asiakkaalle edellyttäen, että Asiakas on ensin suorittanut KJK Capitalin kaikki Asiakkaalta olevat Sopimuksen mukaiset saatavat. Mikäli KJK Capitalilla on Asiakkaalta saatavia, on KJK Capital oikeutettu pidättämään saataviaan turvaavan määrän Asiakkaan Omaisuutta. 23 SOVELLETTAVA LAKI, RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN JA OIKEUSPAIKKA Näistä ehdoista ja sopijapuolten välisistä sopimuksista johtuvat riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhtä välimiestä käyttäen Helsingissä, jos riidan kohteena oleva vaade on määrältään enemmän kuin kymmenentuhatta (10 000) euroa, eikä Asiakkaana 5(6)

6 ole kuluttajansuojalaissa tarkoitettu kuluttajana pidettävä eiammattimainen sijoittaja. Elleivät sopijapuolet pääse ratkaisuun välimiehestä, välimiehen nimeää Keskuskauppakamari. Välimiesmenettelyyn sovelletaan lakia välimiesmenettelystä. Muut sopijapuolten väliset riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, ellei kuluttajana pidettävä ei-ammattimainen Asiakas vaadi asian käsittelyä sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Asiakkaan on tehtävä näihin ehtoihin ja sopimuksiin perustuvat huomautuksensa KJK Capitalille kirjallisesti. Siltä osin kun näissä ehdoissa on lakiviittauksia, sovelletaan niiden osalta kulloinkin voimassa olevia säännöksiä. Varainhoidon tarjoamiseen, Varainhoidon asiakassopimukseen ja näihin Varainhoidon yleisiin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia kuitenkin niin, että kansainvälisyksityisoikeudellisia lainvalintaa koskevia sääntöjä ei sovelleta. 24 TUOMIOISTUIMEN ULKOPUOLISET OIKEUSSUOJAKEINOT Asiakas voi kääntyä Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan puoleen saadakseen sieltä sijoituspalveluihin liittyvää tietoa sekä tarvittaessa saattaa Sijoituspalvelusopimukseen liittyvät erimielisyydet Arvopaperilautakunnan käsiteltäväksi. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu Helsinki sähköposti puhelin Osoitteessa löytyy yhteydenottolomake. 6(6)

KONSULTATIIVISEN OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT

KONSULTATIIVISEN OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT Voimassa 3.12.2012 alkaen toistaiseksi. 1 EHTOJEN SOVELTAMINEN Näitä sopimusehtoja sovelletaan KJK Capital Oy:n ( KJK Capital ja Varainhoitaja ) konsultatiiviseen omaisuudenhoitopalveluun (Varainhoito),

Lisätiedot

VARAINHOIDON YLEISET EHDOT Voimassa 1.9.2013 alkaen toistaiseksi.

VARAINHOIDON YLEISET EHDOT Voimassa 1.9.2013 alkaen toistaiseksi. VARAINHOIDON YLEISET EHDOT Voimassa 1.9.2013 alkaen toistaiseksi. 1 EHTOJEN SOVELTAMINEN Näitä sopimusehtoja sovelletaan Finlandia Group Oyj:n ( Finlandia ja Varainhoitaja ) täyden valtakirjan Varainhoitopalveluun

Lisätiedot

S I J O I T U S P A L V E L U S U H T E E N Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T

S I J O I T U S P A L V E L U S U H T E E N Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T 1 (7) S I J O I T U S P A L V E L U S U H T E E N Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T Liite asiakassopimukseen 1 SOPIJAPUOLET 1.1 1.2 Wallstreet Asset Management Oy Y-tunnus 2538288-5 on määritelty liitteessä

Lisätiedot

OPTIUM. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi.

OPTIUM. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi. I. SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA JA MÄÄ- RITELMÄT 1 Sopimuksen tarkoitus ja soveltamisala Näitä sijoituspalvelun yleisiä

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS 1. PANTINANTAJA Keski-Suomen Valokuituverkot Oy (y-tunnus: 2556709-7), osoite: Tuurinkyläntie 2, 63610 Tuuri (jäljemäpänä Pantinantaja ) 2. PANTINSAAJAT 1) kunta 2) kunta

Lisätiedot

LIITE 1 VARAINHOIDON YLEISET EHDOT. Fennia Varainhoito Oy 1 (13)

LIITE 1 VARAINHOIDON YLEISET EHDOT. Fennia Varainhoito Oy 1 (13) 1 EHTOJEN SOVELTAMINEN Näitä sopimusehtoja sovelletaan Fennia Varainhoito Oy:n ( Fennia Varainhoito ja Varainhoitaja ) täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalveluun ( Varainhoito ), jota Fennia Varainhoito

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Täyden valtakirjan varainhoitosopimuksen

Täyden valtakirjan varainhoitosopimuksen Täyden valtakirjan varainhoitosopimuksen ehdot 15.11.2012 1 Varainhoidon kohteena oleva varallisuus 1.1 Varainhoitosopimuksen piiriin kuuluva varallisuus Tämän sopimuksen piiriin kuuluu sopimuksessa määritelty

Lisätiedot

FINLANDIA GROUP OYJ ASIAKASSUHTEEN YLEISET EHDOT

FINLANDIA GROUP OYJ ASIAKASSUHTEEN YLEISET EHDOT FINLANDIA GROUP OYJ ASIAKASSUHTEEN YLEISET EHDOT Voimassa 1.9.2013 lukien toistaiseksi. Ehtojen soveltamisala Näitä asiakassuhteen yleisiä ehtoja sovelletaan Finlandia Group Oyj:n ( Finlandia ) Sijoituspalveluun

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 SOPIMUKSEN EHDOT... 3 4 SOPIMUKSEN MUUTOKSET... 3

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

ASIAKASSUHTEEN YLEISET EHDOT

ASIAKASSUHTEEN YLEISET EHDOT ASIAKASSUHTEEN YLEISET EHDOT 1. Sopimusehtojen soveltamisala Näitä Asiakassuhteen yleisiä ehtoja sovelletaan Asiakkaan sekä UB Omaisuudenhoito Oy:n (UBO) ja UB Securities Oy:n (UBS) väliseen sijoituspalvelun

Lisätiedot

LIITE HANKINTASOPIMUS

LIITE HANKINTASOPIMUS Kaupunginhallitus 11.9.2017 Liite 1 LIITE HANKINTASOPIMUS 1 HANKINTASOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Sopijaosapuolet ovat: Hankintayksikkö (Y-tunnus ), jäljempänä Vakuutuksenottaja ja Tarjoaja, jäljempänä

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ 2 (5) Sisällys 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Mittausalueet... 3 4 Mittausalueen ylläpitäjän

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT. Voimassa alkaen toistaiseksi. 1 Soveltamisala

VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT. Voimassa alkaen toistaiseksi. 1 Soveltamisala VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT Voimassa 19.12.2015 alkaen toistaiseksi. 1 Soveltamisala Näitä ehtoja sovelletaan Innovestor Oy:n ja sen Ruotsissa sijaitsevan sivuliikkeen Innovationsinvesterinagar i Sverige

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

OPTIUM SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPIMUS- EHDOT (1/2014) OPTIUM OY I. SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

OPTIUM SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPIMUS- EHDOT (1/2014) OPTIUM OY I. SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPIMUS- EHDOT (1/2014) OY I. SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT 1 Sopimuksen tarkoitus ja soveltamisala Näitä sijoituspalvelun yleisiä ehtoja sovelletaan Asiakkaan ja Optium

Lisätiedot

Arvopaperin osto- ja myynti- 1 (5) toimeksiannon yleiset ehdot 03.2015

Arvopaperin osto- ja myynti- 1 (5) toimeksiannon yleiset ehdot 03.2015 Arvopaperin osto- ja myynti- 1 (5) 1. Soveltamisala sekä sovellettavat säännökset ja sopimukset Ehtoja sovelletaan sekä ammattimaisen että ei-ammattimaisen Asiakkaan ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n (pankki)

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

Määräaikainen tili 1 (5) Erityisehdot

Määräaikainen tili 1 (5) Erityisehdot Määräaikainen tili 1 (5) Erityisehdot Talletuskorko Talletuskorko on kiinteä koko talletuskauden. Talletuskoron laskentatapa ja maksaminen Korkoa lasketaan tallettamispäivästä eräpäivään, eräpäivää mukaan

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot

SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot Talletuskorko Talletuskorko on kiinteä koko talletusajan. Talletuskoron laskentatapa Korkoa lasketaan tallettamispäivästä eräpäivään, eräpäivää mukaan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus:

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus: LUOTTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, 86601 Haapavesi Y-tunnus: 0184872-4 Haapaveden Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Perustettava yhtiö 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT

ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT ELITE VARAINHOITO OY:N OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Voimassa

Lisätiedot

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon Tässä tiedotteessa kerrotaan esimerkein JAM Advisors Oy:n (jäljempänä Yhtiö ) ja sen Asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) välillä kulloinkin voimassa oleviin sijoituspalvelusopimuksiin ( jäljempänä Sopimus

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXX, Y-tunnus YYYYYYY-Y (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj, Y-tunnus 1072894-3

Lisätiedot

Tarvitseeko sijoittaja suojaa?

Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Raimo Husu Sijoittajan suojaaminen Suomessa Sijoittajien korvausrahaston (perustettu 1.9.1998) tarkoituksena on suojata ei-ammattimaisia piensijoittajia

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle.

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle. Akaan kaupungin kuljetuksia koskeva tarjouspyyntö 23.1.2015 Liite 4 OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULUKULJETUKSET LINJA-AUTOLLA Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan

Lisätiedot

Confido Capital Oy Asiakassopimusehdot

Confido Capital Oy Asiakassopimusehdot Confido Capital Oy Asiakassopimusehdot 1. Sopimuksen tarkoitus Tätä sopimusta sovelletaan Confido Capital Oy:n ja sen Asiakkaan välisen sopimussuhteeseen ja nämä ehdot liittyvät asiakkaan ja Confido Capital

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Verkkopalvelun järjestää ja ylläpitää Folksam Vahinkovakuutus Oy ja siellä käytettäviä palveluja tarjoaa Folksam.

Verkkopalvelun järjestää ja ylläpitää Folksam Vahinkovakuutus Oy ja siellä käytettäviä palveluja tarjoaa Folksam. 1 (5) Folksamin Asiakasportaali henkilöasiakkaille Sopimusehdot 16.9.2014 1 Yleistä Folksam Vahinkovakuutus Oy:n (jäljempänä Folksam tai Palveluntarjoaja) verkkopalvelu henkilöasiakkaalle (Asiakasportaali)

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori Palvelusopimus 1 / 6 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Punkalaitumen kunta ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus www.valtori.fi VALTORI Palvelusopimus

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

1.1.2013. ilmoittamaan osoitteeseen. Lähettäminen tapahtuu asiakkaan riskillä ja kustannuksella.

1.1.2013. ilmoittamaan osoitteeseen. Lähettäminen tapahtuu asiakkaan riskillä ja kustannuksella. Säilytyksen yleiset ehdot 1.1.2013 1 Sopimusehtojen tarkoitus ja soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan asiakkaan ja Danske Bank Oyj:n (jäljempänä pankki) väliseen arvopaperien ja soveltuvin osin

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki),

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), 2) Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, y-tunnus: 1446495-7 (jäljempänä NT) Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

NORDNETIN KAUPANKÄYNTILUOTTO VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

NORDNETIN KAUPANKÄYNTILUOTTO VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT NORDNETIN KAUPANKÄYNTILUOTTO VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköposti Faksinumero Internet-osoite

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ]

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ] LUOVUTUSSOPIMUS KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [] SOPIMUS [1] LUOVUTUSSOPIMUS 1 Siirron osapuolet 1.1 Luovuttaja Kouvolan kaupunki (y-tunnus xxxx) (jäljempänä Kouvola)

Lisätiedot

Arvopaperivakuusehdot

Arvopaperivakuusehdot Arvopaperivakuusehdot DEGIRO Arvopaperivakuuksien Ehdot www.degiro.fi DEGIRO B.V on rekisteröity sijoituspalveluyrityksenä Alankomaiden Finanssivalvonnan kanssa (AFM) Sisältö 1 artikla. Määritelmät...

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com 1 (5) Sijoitusesite ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 100 MILJOONAA EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta

Lisätiedot

1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ

1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ 1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Kaupan osapuolet... 3 2. Omaisuuden luovutuksen tausta

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE Elokuu 2014 ILMOITUS ASIAKASLUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulaki velvoittaa sijoituspalveluyrityksen luokittelemaan asiakkaansa ja noudattamaan tiettyjä menettelytapoja sijoituspalveluja tarjottaessa. Asiakasluokittelu

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä TREX) Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere Asiakassopimus 8. syyskuuta 2003 1 Sopimuksen osapuolet TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere (jäljempänä "Asiakas") Y-tunnus: osoite: 2

Lisätiedot

Tietoa palveluntarjoajasta ja sen tarjoamista palveluista

Tietoa palveluntarjoajasta ja sen tarjoamista palveluista Tietoa palveluntarjoajasta ja sen tarjoamista palveluista Palveluntarjoaja 1.1 Pääasiallinen palveluntarjoaja Aalto Pankkiiriliike Oy Y-tunnus 1911289-7 Sijoituspalveluyhtiö Osoite: Kalevankatu 4, 00100

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET 1 (4) LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Tiedot ilmoitetaan miljoonina markkoina kahden desimaalin tarkkuudella. Vuoden 1999 tammikuun kuukausi-ilmoituksesta alkaen numerotiedot voidaan ilmoittaa joko markkoina tai

Lisätiedot

KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot

KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot Erityiset ehdot Tilin määritelmä KorkoExtra-tili on jatkuva säästämiseen tarkoitettu tili. Tilillä olevat varat ovat vapaasti käytettävissä

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO -KONSERNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa 1.3.2015

ELITE VARAINHOITO -KONSERNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa 1.3.2015 Voimassa 1.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN 7 1 ASIAKASSOPIMUKSEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA 7 2 MÄÄRITELMÄT 7 Ammattimainen Asiakas 7 Arvopaperi 7 Arvopaperinvälittäjä 7 Asiakas

Lisätiedot

Antamalla toimeksiannon EMPLaw lle asiakas ( Asiakas ) hyväksyy nämä ehdot itseään sitoviksi.

Antamalla toimeksiannon EMPLaw lle asiakas ( Asiakas ) hyväksyy nämä ehdot itseään sitoviksi. YLEISET SOPIMUSEHDOT ASIANAJOTOIMISTO EMPLAW OY Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Asianajotoimisto EMPLaw Oy:n ( EMPLaw ) asiakkailleen tarjoamiin palveluihin. Nämä ehdot koskevat toimeksiantoja,

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä

Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Sääntöviite: 3.4.2 Hyväksytty: 27.6.2013 Voimaantulo: 1.7.2013 Korvaa:

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com SIJOITUSESITE SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 800.000.000 EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta on allekirjoitettu 8.9.2003 ja sitä viimeksi

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). LIITE 2 Get it Right Helsinki Oy Yleiset ehdot 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). 1.2 Palvelulla

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE 1. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista.

KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE 1. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. 1 (6) KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE 1 OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

SUOMEN RAHAMARKKINAKESKUS OY:N YLEISET ASIAKASSOPIMUSEHDOT

SUOMEN RAHAMARKKINAKESKUS OY:N YLEISET ASIAKASSOPIMUSEHDOT SUOMEN RAHAMARKKINAKESKUS OY:N YLEISET ASIAKASSOPIMUSEHDOT 1.1 Soveltamisala Näitä sijoituspalvelun yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin Suomen Rahamarkkinakeskus Oy:n tarjoamiin joukkorahoituspalveluihin

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

SILVER AND GOLD MERKINTÄLOMAKE

SILVER AND GOLD MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Tervetuloa Zenito Silver and Gold -sijoitusrahaston osuudenomistajaksi Zenito Silver and Gold -sijoitusrahastoa voi merkitä jokaisena pankkipäivänä Suomessa. Voit merkitä Zenito Silver and

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot