Tilinpaatos PUNKAHARJU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpaatos 2012... PUNKAHARJU"

Transkriptio

1 Tilinpaatos PUNKAHARJU

2 S isäl lysi uettelo TASEKIRJA Kunnanjohtajan katsaus 1 2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 2 Kunnan hallinto 2 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys 5 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa 7 3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 12 Tilikauden tuloksen muodostuminen 12 Toiminnan rahoitus 13 Rahoitusasema ja sen muutokset 14 Kokonaistulotja menot 17 Kuntakonsernin toiminta ja talous 18 Tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamistoimen piteet 22 4 Talousarvion toteutuminen 23 Kayttötalouden toteutumisvertailu 23 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 81 Investointien toteutuminen 82 Rahoitusosan toteutuminen 84 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 5 Tilinpäätöslaskelmat 85 Tuloslaskelma 88 Rahoituslaskelma 89 Tase 90 Konsernituloslaskelma 92 Konsernin rahoituslaskelma 93 Konsernitase 94 6 Tilinpäätöksen liitetiedot 96 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 96 Konsern itilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 96 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 97 Tasetta koskevat liitetiedot 102 Omistukset muissa yhteisöissä 104 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 111 Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma ja taselaskelma Muutliitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen allekirjoitus ja päiväys Tilinpäätösmerkintä 120

3 Kunnanjohtajan katsaus Toimintavuodesta 2012 tuli historiallinen. Kunnanvaltuusto teki päätöksen kuntaliitoksesta Sa vonlinnan kaupungin ja Kerimäen kunnan kanssa. Liitos toteutui vuoden 2013 alusta. Toimintavuosi ti, että kuntaliitospäätös oli oikea-aikainen ja tarpeellinen, sillä talouden pysyvän tasapainon haasteet oli sivat olleet itsenäiselle kunnalle sekä ylipääsemättömiä että kohtuuttomia Vuoden 2012 merkittävimmät talouden liittyivät sosiaali-ja tetveydenhuollon menojen kasvuun ja yhteisöverojen tuottoon aivan kuten talousarviota laadittaessa jo aivioitiin. Kunta onnistui kuitenkin kaamaan syntyneen ongelman lisäämällä lisätalousa,viossa metsän ja pysyvien vastaavien myyntiä. Kun ta kirjasi pysyvien vastaavien myynnistä luovutusvoittoa yhteensä ,44 saatiin ,44 euroa. Näillä operaatioilla päästiin yhteensä euron haasteet osoit paik euroaja metsänmyyntituloa yiäämään. Näiden tulojen määrä ylittää kolmen veroprosentin efektllvisen vuosituoton. Vuonna 2012 pelkästään topalvelut Sosterilta kasvoivat euroa (3,27%) vuoden Sosterin muodostamisesta vuodesta 2007 Sosterin ostopalvelujen kasvu vuoteen 2012 on ollut euroa (34,04%). Tämä on ollut kiistatta keskeisen taloudellisen aseman vinouttaja. Vuonna 2012 Punkaharjun kunnan ulkoisista me noista 61,82 % oli ostopalvelua kuntayhtymiltä. 2llltasosta. On huomioitava, ettei kuntaliitoksen jälkeinen Savonlinna pääse pakoon sosiaali-ja terveydenhuollon pal velurakenteiden problematiikkaa vinoutuvaa kustannuskehitystä. Rakenteelliset nopeat muutokset raalatoiminnan saamiseksi vastaamaan alueen väestöpohjaa ja tarpeita on välttämätöntä, ettei kaupungin talous ajaudu täydelliseen umpikujaan ja jottei kaupungin muu palvelutuotanto ja toimintojen kehittäminen vaarannu. ja Punkaharjulla toteutettiin vuonna 2012 avoimen ja aktiivisen kuntalais- ja henkilöstötiedottamisen linjaa, mikä osoittautui hyväksi ja josta saatiin myös kiitosta varsinkin kuntaliitosprosessin läpiviennin ja kunnan talouden aseman avaamisen osalta. Harmillisin kuntaliitoksen kannalta oleva linjaus liittyi siihen, että liitoksen toimeenpano tehtiin soveltaen lähinnä Savonlinnan voimassa olevia käytäntöjä, eikä tyhjältä pöydältä. Henkllöstöorganisaation integroin nin toimeenpano ei sujunut ongelmitta kokonaisuutena tarkastellen. Jälkiviisaasti voidaan todeta, että kuntaliitoksen jälkeisten toimintojen rakentaminen olisi ollut tarpeen tehdä niin sanotusti tyhjältä pöydältä. Voidaan perustellusti arvioida, että kuntaliitos oli Punkaharjun osalta oikea-aikainen ja perusteltu kunnan taloudellinen asema ja tulevaisuuden näköala huomioiden. Kuitenkin tapa, jolla Savonlinnan kaupunki toteutti kuntallltoksen täytäntöönpanon johtamisen, aiheutti vahinkoa itse liitokselle ja sen käytännön nistumiselle. Syntyneen kuntaliitoksen myötä Savonlinnan kasvoi asukasmääräitään lähes kolmasosalla. Senkin vuoksi llltoskuntien näkökulmia olisi ollut tarpeen kuunnella herkemmällä koivalla täytäntöönpano vaiheessa. Kuntaliitoksen täytäntöönpanoprosessi osoitti myös, että ennen llltospäätöstä sovitut periaat teet eivät kaikilta osin pitäneetkään. On selvää, että näillä voi olla erittäin suuri merkitys toisaalta kuntalii toksen synergiaetujen saavuttamiseen käytännössä ja toisaalta siihen, miten houkuttelevaksi llltoskump paniksi Savonlinna jatkossa ympäryskuntien osalta koetaan. Omalta osaltani haluan kiittää Punkaharjun kunnan päättäjiä rohkeista tulevaisuutta rakentavista päätök sistä, Punkaharjun kunnan henkilöstöä erinomaisesta työstä ja onnistumisesta vuoden 2012 tavoitteiden saavuttamisessa merkittävien paineiden alaisena. Aivan erityisen kiitoksen haluan osoittaa Punkaharjun kunnan johto,yhmälle, joka on koko ajan ollut monellakin tapaa varsinainen dream team. Eteenpäin sovan, hyvähenkisen tiimin kanssa vaativien asioiden valmisteluja läpivienti on ollut mahta vaa. Johto,yhmän hyvä yhteishenki on heuastunut myös moneen asiaan positllvisella tavalla. osaavanja Kuntasektorin menestyminen on tulevaisuudessa hyvin paljon kiinni siitä, miten moderneja toimintamalle ja- ja tapoja onnistutaan kehittämään. Onnistuminen edellyttää myös koko henkilöstön osaamisen alaista hyödyntämistä muutosten suunnittelussa ja toimeenpanossa. Sami Sulkko kunnanjohtaja, Punkaharjun kunta saakka 1 os sai on kat laaja

4 2. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2.1. KUNNAN HALLINTO Kunnallinen organisaatio on kaksijakoinen, johon kuuluvat luottamushenkilöorganisaatio ja henkilöstöorganisaatio. Luottamushenkilöorganisaatio KUNNANVALTUUSTO KUNNANHALLITUS j Tarkastuslautakunta j LAUTAKUNNAT Keskusvaalilautakunta Perusturvalautakunta Sivistyslautaku nta Tekninen tuotantolautakunta Valvontalautakunta Kunnanvaltuusto : Puheenjohtaja Seppo Puhakka 1 varapuheenjohtaja Jari Laamanen II varapuheenjohtaja Anneli Pulkka SDP KESK. KESK Astikainen Oki KESK Jantunen Mikko Kupiainen Aune Laamanen Heli Laamanen Raimo Lahtinen Reijo KESK Laukkanen Juuso Laukkanen Kari Laukkanen Karoliina Lemmetyinen Saku Muhonen Raimo Otranen Pauli KOK Ovaska Kaija SDP Partanen Matti Pulkkinen Pasi Repo Esko Silvennoinen Katja Stenberg Eija SDP Tynkkynen Tiina KESK KESK KESK KOK KESK SDP SDP KOK, asti SDP KOK KESK KD, alkaen SDP KESK Valtuuston poliittinen voimasuhdejakautuma on seuraava: KESK 10, SDP 7 ja KOK 4. 2

5 Kunnanhallitus : Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Puheenjohtaja Aune Kupiainen Lahtinen Reijo 1 varapj. Raimo Muhonen Laukkanen Kari II varapj. Raimo Laamanen Anne Parviainen Laamanen Heli Partanen Matti Pulkkinen Pasi Silvennoinen Katja Tynkkynen Tiina Otranen Pauli Laukkanen Juuso Laukkanen Karoliina Kunnanhallituksen poliittinen voimasuhdejakautuma on seuraava: KESK 3, SDP 2 ja KOK 2. Tarkastuslautakunta Jäsen : Puheenjohtaja Mikko Jantunen Varapuheenjohtaja Saku Lemmetyinen, asti Varapuheenjohtaja Esko Repo, alkaen Pernu Ulla Henkilökohtainen varaiäsen Tuunanen Aune Heinonen Ahti Heinonen Ahti Konnu Eeva-Liisa Tarkastuslautakunnan poliittinen voimasuhdejakautuma on seuraava: KESK 1, SDP 1 ja KOK 1. Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimi J HTT-tilintarkastaja Aki Rusanen. Tilintarkastajana toimii Oy Audiator Ab ja sen nimeämänä vastuunalainen JHTT-tilintarkastaja Aki Rusanen. Muut toimielimet Virasto-organisaatio Muiden toimielinten kokoonpano on esitetty käyttötalousosan toteutumisvertailun yhteydessä. KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja Konserniohjaus- ja päätöksenteko -ydinprosessi T Johtorvhmä SISÄINEN PERUSTURVA- SIVISTYS- TEKNINEN VALVONTA TUKIPALVELU- LAUTAKUNTA LAUTAKUNTA TUOTANTO- LAUTAKUNTA YKSI KKÖ Perustuvajohtaja Sivistystoimenjohtaja LAUTAKU NTA Ympäristö- ja aslintosihteeri HaNintojohtaja Kasvatuksen ja var- Kunnaninsinööri Rakennustarkastaja Terveydenhuollon haiskasvatuksen ydin- Sisäisten palvelujen ostopalveluprosessi prosessi Valvontatehtävien Tekniset palvelut -tukipalveluprosessi Sosiaalipalvelujen Vapaa-ajan ja liikunnan ydinprosessi -ydinprosessi palveluprosessi ydinprosessi Johtorvhmä Johtoryhmän muodostavat kunnanjohtaja, perusturvajohtaja, kunnaninsinööri, hallintojohtaja, sivistystoimenjohtaja ja yksi henkilöstön edustaja. 3

6 Kunnan palkatun henkilöstön lukumäärä Toimintayksikkö Vakinaiset Sijaiset Määrä- Työllis- Yhteensä aikaiset tetyt Konserniohjaus- ja päätöksenteko 1 1 Sisäinen tukipalveluyksikkö Sivistystoimi eri prosesseineen Perusturvan eri prosessit Tekniset palvelut 5 6 Valvontatehtävät 2 2 Yhteensä

7 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS VUONNA 2012 Maailmantalouden kasvu hidastui vuoden 2011 loppupuolella ja kasvun hidas vaihe jatkui koko vuoden Kas vun hidastumisen taustalla olivat hallitusten elvytystoiminen paattyminen, julkisten talouksien vakauttamistarpeet seka yksityisen kysynnän hauraus. Euroalueen kriisi jarrutti taloutta muuallakin maailmassa. Maailman kokonaistuo tannon kasvu hidastui vuoden ,5 prosentista 2,8 prosenttiin. Euroalue ja EU kääntyivät lievään taantumaan lähinnä heikentyneen kilpailukyvyn ja joiden euromaiden eräiden jul kistalouden mittavien vakauttamistarpeiden johdosta. Euromaiden kokonaistuotanto v kasvoi 1,5 prosenttia ja inflaatio oli noin 2,5 prosenttia muun muassa kalliina pysyneen energian ja veronkorotusten vuoksi. Pankkivalvontaa ja Euroopan vakausmekanismia koskevat päätökset rauhoittivat tilannetta euroalueella, mutta talouskehitys on ris kialtista etenkin jos velkaantuminen jatkuu kriisimaissa. Euroalueen maiden välillä oli merkittäviä kasvueroja vuonna Kriisimaiden Kreikan ja Portugalin tuotanto supistui eniten. Myös Italian, Espanjan ja Alankomaiden tuotanto väheni selvästi. Euroopan vahvimpiin talouksiin kuuluvat Ruotsi ja Saksa ylsivät vain noin 1 2 prosentin kasvuvauhtiin. Ranskassa kasvu oli lähellä nollaa. SUOMEN TALOUDELLINEN KEHITYS VUONNA 2012 Valtiovarainministeriön loppuvuodesta antaman suhdannekatsauksen mukaan Suomen kokonaistuotanto ei kasva nut lainkaan vuonna 2012 viennin ja kulutuksen heikon kehityksen vuoksi. Heikon kysynnän vuoksi yritysten inves toinnit myös supistuivat. Viennin kasvu jäi alle puoleen prosenttiin vuonna 2012 ja tuonnin reiluun puoleen prosent tiin. Kauppataseen alijäämä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna ja oli runsaat 2 miljardia euroa samoin kuin vaihto taseen alijäämä Työvoima Työllisten määrä kasvoi 0,4 % edellisestä vuodesta, vaikka tuotanto supistui. Yhtenä tekijä tähän oli talouden raken nemuutos, jossa teollisuustyöpaikkojen määrän vähentyessä uusia työpaikkoja syntyi työvoimavaltaisemmille palve lualoille. Työttömyysaste kääntyi kesän 2012 jälkeen nousuun, mutta vuoden keskimääräisiä tilanteita vertailtaessa edelleen hiukan laski vuodesta Työttömyysaste oli 7,7%. Ansio kehitys Raamisopimuksen mukaiset palkankorotukset nostivat ansiotasoindeksiä vuonna 2012 vajaat kolme prosenttia. Ni mellinen ansiotasoindeksi kohosi arviolta 3,5 %, kun huomioidaan myös muiden kuin sopimuskorotusten vaikutus. Hinnat ja ostovoima Kuluttajahinnat kohosivat keskimäärin 2,8 prosenttia kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitattuna. Vuoden aikana inflaatio hidastui alkuvuoden noin kolmesta prosentista loppuvuode runsaaseen kahteen prosenttiin. Alkuvuodesta 2012 hintojen nousua vauhditti mm. edellisestä vuodesta kohonneet asunto-ja kulutusluottojen korot sekä ennätyskorkealle kohonneet liikenteen polttoaineiden hinnat. Lisäksi asuntojen vuokrat kohosivat alkuvuonna nopeasti. Vuo den keskivaiheilla tuore-elintarvikkeet kallistuivat huonon kasvukauden takia. Lähes koko alkuvuoden laskusuunnas sa ollut sähkön hinta painui edellisen vuoden tason alapuolelle loppukesällä. Useat välillisen verotuksen muutokset tulivat voimaan alkuvuoden 2012 aikana. Vuoden alussa makeis-, virvoitus juoma-, alkoholi- ja tupakkaverot nousivat. Lisäksi polttoaine- ja autoverotus kiristyivät. Kuluttajahintoihin vaikuttivat myös eräiden palveluiden alennetun arvonlisäverokokeilun päättyminen sekä sanoma-ja aikakauslehtien tilausmak sujen siirtyminen nollaverokannasta 9 % arvonlisäverokantaan. Yhteensä veromuutokset vaikuttivat noin prosent tiyksikön koko vuoden inflaatiosta. Korkotason pysyessä matalana kotitalouksien velkaantuminen jatkui edelleen. JULKISEN TALOUDEN KEHITYS VUONNA 2012 Tilastokeskuksen alustavien ennakkotietojen mukaan Suomen julkisyhteisöjen velka kasvoi vuoden 2012 aikana 10,3 miljardilla eurolla 103,1 miljardiin euroon. Velan suhde bruttokansantuotteeseen nousi edellisvuoden 49 prosen tista 53 prosenttiin. Julkisyhteisöjen alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen nousi 1,9 prosenttiin, kun vuotta aikaisemmin alijäämä oli 0,8 prosenttia. Julkinen alijäämä ja velka pysyivät ennakkotietojen mukaan EU:n kasvu-ja vakaussopimuksen mukaisten viitearvojen alapuolella. Vuonna 2012 julkisyhteisöjen rahoitusasema oli 3,7 miljardia euroa alijäämäinen. Valtiosektorin alijäämä kasvoi 0,9 miljardia euroa 6,7 miljardiin euroon pääosin verotulo kasvun hidastumisen ja maksettujen tulonsiirtojen lisääntymi sen vuoksi. Kuntasektorin alijäämä kasvoi 1,0 miljardia euroa 1,2 miljardiin euroon. Vaikka kuntasektorin menojen lisääntyminen hieman hidastui, rahoitusasemaa heikensi etenkin verotulojen selvästi edellisvuotta pienempi kasvu. Työeläkelaitoksetja muut sosiaaliturvarahastot keräsivät 5,1 miljardin ylijäämän. Kuntien toimintamenot kasvoivat 1,8 mrd. euroa eli 5 prosenttia edellisvuodesta. Verotulot ja valtionosuudet yhteen sä nousivat 2,5 prosenttia. Kuntien vuosituottojen ja kulujen erotus eli vuosikate heikkeni 0,8 mrd. euroa eli 55 prosenttia. Toimintamenojen suurin yksittäinen erä, palkat ja palkkiot, kasvoi 4 prosenttia. Palvelujen ostot lisääntyi vät 6 prosentilla. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot pienenivät prosentin ja maksetut avustukset kasvoivat 8 5

8 prosenttia. Toimintatulot lisantyivät 2 prosenttia. Kuntien investoinnit kasvoivat 6 prosenttia ja investointitulot 3 prosenttia. Kuntien lainakanta nousi vuonna 2012 noin 1,6 mrd. euroa eli perati 13 prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen, valtiovarainministeriön ja Ku ntaliiton ennakkotietoihin. Etelä-Savon tilinpäätösennustetietoja vuodelta 2012 (1000 ) Etelä-Savo Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE TP2O11 TA2012 TPE2O12 TP2O11 TA2012 TPE2O12 TP2O11 TA2012 TPE2O TAtot/muutos (%) , , ,1 Osuus yhteisöveron Kunnan tulovero Kiinteistövero tuotosta TP2011 TA2012 TPE2012 TP2011 TA2012 TPE2O12 TP2O11 TA2012 TPE TA tot/muutos (%) 101 3, , ,5 VEROTULOT YHT. Valtionosuudet VUOSIKATE TP2011 TA2012 TPE2O12 TP2O11 TA2012 TPE2O12 TP2011 TA2012 TPE2O TAtotimuutos(%) 100 1, , ,1 TILIKAUDEN YLI /ALIJAAMA NETTOINVESTOINNIT Lainakanta TP2011 TA2012 TPE2012 TP2011 TA2012 TPE2O12 TP2011 TA2012 TPE2O TA tot/muutos (%) 26,4 80-5,2 99 7,9 Lähde: Kuntakysely tammikuu 201 3/Etelä-Savon maakuntaliitto 6

9 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2012 YLEISET TAVOITTEET JA PAINOPISTALUEET JA NII DEN TOTEUTUMINEN Toiminnan painopiste vuonna 2012 oli kuntaliitosselvityksen valmistelu. Valtuusto paätti Punkaharjun kunnan osalta hyväksyä yhdistymissopimuksen ja sen sitovat liiteasiakirjat OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Valtuusto asetti talousarviossa tavoitteeksi euron suuruisen vuosikatteen, mikä kattaa täysi määräisesti poistot. Asettaessaan vuosikatetavoitteen vuodelle 2012 valtuusto totesi, että ilman omai suuden myyntejä tähän tavoitteeseen ei tulla pääsemään. Vuoden 2012 tilinpäätös osoittaa euron suuruista vuosikatetta. Tilikauden tulos on euroa ja poistoeron vähennyksen jälkeen euroa ylijäämäinen. Alkuperäisessä talousarviossa tuloksen arvioitiin olevan 0 euroa. Valtuuston hyväksymässä lisätalo usarviossa lisäykset toimintatuottojen osalta olivat euroa ja toimintakulujen osalta euroa. Merkittävimmät tulojen ja menojen lisäykset alkuperäiseen talousarvioon nähden olivat met sänmyyntitulo euroa, terveydenhuollon asiakaspalveluostot euroa ja pysyvien taavien myyntivoitot euroa. Talousarviomuutosten jälkeen tilikauden tulosarvio oli 0 euroa. Puun ja käyttöomaisuuden myyntien ansiosta vuoden 2012 tilinpäätöksessä tulos on positiivinen. Käyttötalouden toimintatuotot verrattuna edelliseen tilipäätösvuoteen verrattuna nousivat euroa. Alkuperäiseen talousarvioon nähden toimintatuotot kasvoivat euroa ja lisäta lousarvioon nähden alittuivat euroa. Talouden tasapainottamiseksi kunta myi käyttöomaisuut taan e/tasearvo, joista pysyvien vastaavien myyntivoittoja kertyi nettona euroa, mikä alkuperäiseen talousarvioon nähden ylittyi euroaja lisätalousarvioon nähden alittui euroa. Puuta myytiin eurolla, mikä alkuperäiseen talousarvioon nähden ylittyi roa ja lisätalousarvioon nähden ylitystä oli euroa. Erittely pysyvien vastaavien toteutuneista myynneistä vuonna 2012 on toimintakertomuksen kohdassa Kiinteistöjen myynti. Toimintakulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna euroa. Alkuperäiseen talousarvioon nähden toimintakulut ylittyivät euroa ja lisätalousarvioon nähden alittuivat euroa. Toimintakulujen kasvu selittyy terveydenhuollon asiakaspalvelujen ostome nojen kasvulla. Verotuloarvio talousarviossa oli euroa, missä oli nousua edelliseen vuoteen verrattuna euroa. Verotulojen kasvuarvio perustui tuloveroprosentin 0,50 %:n korotukseen ja arvioon remmasta työllisyyskehityksestä vuonna Lisätalousarviossa verotuloarviota pienennettiin yhteisöverotuloarvion osalta euroa, minkä jälkeenkin verotulot yhteensä jäivät euroa alle arvion. Edelliseen vuoteen verrattuna veroja kertyi euroa enemmän. Lopullinen valtionosuuskertymä oli euroa, mikä ylittyi alkuperäiseen talousarvioon ja lisäta lousarvioon nähden euroa. Vuosikate e/asukas on 240, kun se vuoden 2011 tilinpäätöksessä oli 260 e/as. vas eu pa Väestökehitys Kunnan väkiluku väheni edelliseen vuoteen verrattuna 73 henkilöllä. Väkiluku vuoden vaihteessa oli Talousarvion laadinnassa on käytetty väestölukua

10 Tulosalueittain merkittävimmät poikkeavat talous- ja lisätalousarvioon nähden ovat: Yleishallinto - toimintakate talousarviossa oli e ja lisätalousarviossa e ja toteutui e. Pysyvien vastaavien myyntivoitot alittuivat e puun myynti ylittyi e yli arvion. Sisäiset tukipalvelut - toimintakate talousarviossa ja isätalousarviossa e ja toteutui e. Myytiin asiantunti japalveluja Kerimäen kunnalle ja asiantuntijapalvelutjaivat euroa alle arvion, koska atkohjelmien hankintoja ei toteutettu. Terveydenhuolto - terveydenhuolto ylittyi alkuperäiseen talousarvioon nähden e ja lisätalousarvioon nhden e. Perusturvan hallinto - perusturvan hallinto alittui talousarvioon ja lisätalousarvioon nähden e. - Perusturvajohtajan virka oli täyttämättä alkaen, henkilöstökulutalittuivat e. Lasten ja perheiden palvelut - tulosalue ylittyi alkuperäiseen talousarvioon nähden e ja lisätalousarvioon nähden Vanhustenhuolto - tulosalue ylittyi alkuperäiseen talousarvioon nähden e ja lisätalousarvioon nähden e. Palveluasumisen ostopalvelut Helminauhasta ylittyivät e, vastaavasti kotipalvelu alittui e Vammaisten palvelut - tulosalue ylittyi alkuperäiseen talousarvioon nähden e ja lisätalousarvioon nähden alittui e; vammaisetuudet alittuivat e, vammaisten perhehoito alittui e. Toimeentuloturva - varsinainen toimeentulotuki alittui talousarvioon ja lisätalousarvioon nähden e ja ehkäisevä e. Sivistystoimen hallinto - sivistystoimen henkilöstömenot alittuivat e, johtuen palkattomista virkavapaista. Varhaiskasvatus - toimintakate alittui talousarvioon ja lisätalousarvioon nähden e. Hoitomaksutuotot ylittyivät e ja päiväkotien käyttötalousmenot e. Perhepäivähoidon menot alittuivat e ja lasten kotihoidon tuen menot e. Perusopetus - perusopetuksen tuloarvio ylittyi e; Kotikuntakorvaukset e ja hankekohtaiset vaiti onavustukset4l 290 eja menot alittuivat e, mikä selittyy henkilöstömenojen alittumisella. Esiopetus - tulot ylittyivät e; kotikuntakorvauksetja vieraskuntalaskutus Kulttuuripalvelut - tulot ylittyivät e ja menot alittuivat e joten toimintakate oli e arvioitua rem pi pa 8

11 Vapaa-ajantoimi - toimintatulot ylittyivät e; kuntosalin kayttöasteen kasvu, ja menot alittuivat e, joten toimintakate oli e arvioitua parempi Rakennukset - toimintatulot alittuivat e, joten toimintakate oli arvioitua heikompi. Vesihuolto - tulot ylittyivat e johtuen liittymistulojen kasvusta, kayttövesimaksut jaivät alle arvion. Menot ylittyivät e, mikä johtuu puhtaanapitopalvelujen ostomenojen kasvusta viemärilaitoksen osal ta. Investointi hankkeet Kulennoisten koulu - pellettikattilan uusiminen 21155,94 e, alle arvion 3 844,06 e Kulennoisten päiväkoti - kiinteistön yläkerrantilat n. 85 m2 peruskorjattiin päiväkodin käyttöön ,45 e, yli arvion ,45 e. Tarvittava investointimääräraha e osoitettiin Rekilahden rivitalon ja Pun kasalmen koulun peruskorjausmäärärahasta vuoden 2012 lisätalousarviossa. Hanke alistettiin yh distyshallituksen hyväksyttäväksi. Punkasalmen koulu - ikkunoiden uusiminen ja liikuntasalin lattian päällystäminen sekä oppilas wc-tilojen peruskorjaus ,08 e, alle arvion 3 653,08 e Kotitien rivitalo - Lämmitysjärjestelmän muutostyö 67708,15 e, alle arvion 2291,85 e Lääkärin talo - asuinkiinteistön ja ulkorakennusten peruskorjaus terveyskeskuslääkärin työsuhdeasunnoksi ,73 e, alle arvion 19629,27 e. Vesihuolto - Laukansaaren vesihuoltoverkoston rakentaminen hankinnat ,32 e, rahoitusosuus 13216,00 e, hanke yhteensä (netto) 27531,32 e, alle arvion 2948,68 e - Tuunaansaaren vesihuoltorakentaminen ,23 e, 697,23 e yli arvion - Tuunaansaarenjätevesipumppaamo 12281,95, alle arvion 18,05 e Investointivertailu sivulla nro 82. Maankäyttösuunnittelu Kunnanvaltuusto hyväksyi Puruveden rantayleiskaavan muutoksen Vaaran kylässä Kiinteistöjen myynti 1. Kauvonniemi 2:41, määräala m2 lisämaaksi, myyntihinta 5000 e; 2. Kauvonniemi 2:41, määräala m2, vapaa-ajan asuntokäyttöön, myyntihinta e 3. Kauvonniemi 2:41, määräala m2, vapaa-ajan asuntokäyttöön, myyntihinta e 4. Kunta-Paavola 3:66, määräala 3100 m2, vapaa-ajan asuntokäyttöön, myyntihinta e 5. Tilat Taipaleenkulma 8:17 (0,5 ha)ja Mäkelä 7:22 (10,2 ha), myyntihinta e 6. Saarela 1:257 n. 2200m2 määräala yritystoiminnan käyttöön, myyntihinta e 7. Saarela 1:257 n m2 määräala ympärivuotista asumista varten, myyntihinta e 8. Tuunaanpuisto 1:302 määräala n m2 yritystoiminnan käyttöön, myyntihinta e 9

12 9. Kierniemi 5:40, maaraala n. 4,5 ha yritystoiminnan käyttöön, myyntihinta e 10. Metsäpelto 16:49 n. 20,2 ha määräala, metsälö ja RA-tontti, myyntihinta e 11. Luhtisilta 2:117, määräala 2042 m2 ympärivuotista asumista varten, myyntihinta 4084 e 12. Lahtela 1:279 tila 2190 m2 ympärivuotista asumista varten, myyntihinta e 13. Lehtola 2:45 tila 1050 m2, Esala II 2:334tila 2390 m2ja Nimetön 2:300 määräala n m2, myyntihinta , e, puustosta korvaus 2000 e 14. Hämmölä 1:131 n määräala, ympärivuotista asumista varten, myyntihinta 5000 e Kiinteistöjen ostot määräala 700 m2 viemärilinja-alueeksi, ostohinta 1400 eja , Kumpula -tila pinta-ala 2,7 ha rakennuksineen, ostohinta e. Irtaimiston myynti As Oy Punkasalmen Laanin osakkeet myytiin, myyntivoittoa e SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN Kunnanvaltuuston hyväksymä Punkaharjun kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti järjestettiin/toteutettiin kunnan sisäinen valvonta. Oman toimialueensa sisäisen tarkastuksen toimi vuudesta vastasi kunkin ydinprosessin ja osaprosessin omistaja, joilla oli erityisvastuu toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seurantaa palvelevasta tiedonkulusta ja raportoinnista. Sisäinen tarkkailu kytkeytyi kunkin ydin- ja osaprosessin työrutiineihin. Tavoitteena oli omaisuuden turvaaminen, virheiden ehkäiseminen, toimintaohjeiden noudattaminen ja taloudellisuuden edistämi nen. Kunnan hallintoa ja siihen liittyvää asioiden valmistelua ja täytäntöönpanoa hoidettiin asiallisesti ja hy vää hallintotapaa noudattaen. Sisäisen tarkastuksen/valvonnan kehittämistavoitteena oli raportoinnin kehittäminen, mikäli kunta jat kaa itsenäisenä. Tämä kehittämistyö keskeytettiin vuoden 2012 osalta, perusteena kunnanvaltuuston tekemä päätös kuntaliitosneuvottelujen käynnistämiseksi Savonlinnan kaupungin kanssa. Talousasiat Laskujen toimittaminen maksatukseen ajallaan parantui. Erääntyneiden saatavien perintäkäytäntö toimi hyvin. Kunnan maksuvalmius oli heikko koko vuoden. Toimenpiteet kumulatiivisen alijäämän kattamiseksi käynnistettiin vuonna 2010 ja niiden valmistelua jatkettiin vuonna Kunnanvaltuuston päättäessä käynnistää ennakoivaan kuntaliitok seen tähtäävät neuvottelut, keskeytettiin valtuuston päätöksellä talouden tasapainottamis toimet samoin kuin alijäämän kattamistoimenpiteet siihen asti, kunnes ratkaisu mahdollisesta kuntalii toksesta on kunnassa valtuustotasolla tehty. Maaliskuussa hyväksytyn yhdistymissopimuksen mukaisesti kunnan taloutta pyrittiin hoitamaan vas tuullisesti myös vuonna 2012 talousarviossa asetetun tulostavoitteen saavuttamiseksi. Riskien hallinta Omaisuus ja toimintariskien osalta suoritettiin vuonna 2011 riskikartoitus riskienhallintasuunnitelman ja valmiussuunnitelmien päivittämisen perustaksi. Suunnitelmien päivittäminen jäi odottamaan kuntalii tospäätöstä. Omaisuusriskitja toiminnan vastuuriskit olivat hallinnassa ja vakuutukset ajantasaisetja kattavat. Omavastuun tasot oli määritelty. Vakuutukset käytiin vuosittain lävitse, missä yhteydessä nii hin tehtiin tarvittavat tarkistukset. 10

13 Henkilöstöriskien osalta keskeinen riski kohdistui työpanoksen saatavuuteen ja korvattavuuteen hen kilöstön työpaikan vaihdosten, eläköitymisten ja pitkäan kestäneissa sairauspoissaolotilanteissa. Takaus- ja sijoitusriskejä realisoitui toimintakertomusvuonna: - Punkakaharju Brand Oy, osakesijoitus euroa kirjattiin alas. Omaisuuden hankinta, luovutukset ja hoito Hankinnat on kunnassa toteutettu pääsääntöisesti omana hankintana tai seudullisen hankintatoimen kautta. Konsernivalvonta Konsernivalvonnasta vastasi kunnanhallitus ja kunnanjohtaja, joille tytäryhteisöt raportoivat puolivuo sittain. Valtuuston asettamat konsernitavoitteet toteutuivat. Konsernivalvontaa ohjasi kunnanvaltuus ton hyväksymä Punkaharjun kunnan konserniohje. 11

14 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MU000STUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tilikauden tuloksen muodostuminen kuvataan tuloslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslu kujen avulla TILIKAUDEN TULOKSEN MU000STUMINEN TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT EUR EUR Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron Iisäys(-), vähennys(+) Tilikauden ylijäämälalijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuototl Toimintakulut, % 20,24 18,56 Vuosikate! Poistot, % 141,63 150,23 Vuosikate, EURlasukas Asukasmäärä TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT: Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista: = 100 * Toimintatuotot/(Toimintakulut valmistus omaan käyttöön) Vuosikate prosenttia poistoista: = 100 * vuosikate / poistot 12

15 3.2. TOIMINNAN RAHOITUS Toiminnan rahoitusta tilikaudella tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Menoksi keskener. hankkeista Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta EUR Rahavarojen muutos EUR Rahavarat , EUR Rahavarat 1.1., EUR RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä ,74 53,52 1,04 1,21 3, ,9 71,7 0,8 3, TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Investointien tulorahoitus, % = 100 * vuosikate/investointien omahankintameno Pääomamenojen tulorahoitus, % = 100 * vuosikate! (investointien omahankintameno + antolainojen nettolisäys + lainanlyhennykset) Lainanhoitokate = (vuosikate + korkokulut) / (korkokulut + lainanlyhennykset) Kassan riittävyys (pv) = 365 pv x rahavarat ! kassasta maksut tilikaudella 13

16 3.3. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET Kunnan taloudellista asemaa ja rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA EUR EUR PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksutja keskener. hankinnat 153 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT 7 Valtion toimeksiannot 7 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset 14 Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

17 VASTATTAVAA EUR EUR OMAPÄÄOMA Peruspääoma Arvon korotusrahasto Edellisten yljäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) tkausien POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset TOIMEKSIANTOJEN PAAOMAT 7 7 Valtion toimeksiannot 7 7 VIERAS PAAOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot 1 Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEENTUNNUSLUVUT Omavaraisuus -% 40,4 39,4 Suhteellinen % 54,0 56,3 Kertynyt yli-ialijäämä, 1000 EUR Kertynyt yli-ialijäämä, EURIas Lainakanta, EURlasukas Lainakanta , EUR , EUR Lainasaamiset Asukasmäärä velkaantuneisuus, TUNNUSLUKUJEN LASKENTA Omavaraisuus -% = 100 x (oma pääoma poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (koko pääoma saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus, % 100 x (vieras pääoma saadut ennakot) / käyttötulot Lainakanta , EUR = vieras pääoma (saadut ennakot ostovelat + siirtovelat+ muut velat) Lainat EUR/asukas = lainakanta/asukasmäärä Lainasaamiset , EUR = sijoituksiin merkitytjvk-lainasaamisetja muut lainasaamiset 15

18 Alla olevasta taulukosta ilmenee kunnan lainakannan kehitys ajalla Viime vuosina kunnan lainakanta on noussut investointihankkeiden myötä. Vuonna 2012 investoinnit olivat alempiin vuosiin nähden huomattavasti pienemmät. Kunnan maksuvalmius oli vuonna 2012 heikko. Maksuvalmiuden ylläpitämiseksi on jouduttu nosta maan lyhytaikaista lainaa. Lyhytaikaisen lainan nosto-oikeus oli euroa. Investointien rahoit tamiseen ei nostettu vuonna 2012 pitkäaikaista lainaa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin eu roa. Lyhytaikaista lainaa on vuoden lopussa 2,5 milj.e. TP2008 TP2009 TP2OIO TP2OII TP2012 Lainakanta Asukasluku Lainat /as Konsernin lainat /as

19 3.4. KOKONAISTULOT JA MENOT Kokonaistulojen ja -menojen laskelma on laadittu tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältavät ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT TULOT EUR Varsinainen toiminta Toimintatuotot 4922 Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot 77 Muut rahoitustuotot 55 Satunnaiset erät -161 Tulorahoituksen korjauserät Pysyvien vastaavien myyntivoitot Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 13 Pysyvien vastaavien myyntitulot 785 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 7 Lyhytaikaisten lainojen lisäys Kokonaistulot yhteensä MENOT Varsinainen toiminta Toimintakulut Keskeneräisistä hankkeista menoihin - 2 Korkokulut 225 Muut rahoituskulut 5 Tulorahoituksen korjauserät Pakollisten varausten vähennys 381 Investoinnit Investointimenot 818 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset 5 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 834 Kokonaismenot yhteensä Täsmäytys: Kokonaistulot - Kokonaismenot = Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos [82] + 173] = [255] 17

20 3.5. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Vuoden 2012 konsernitilinpaatös kasittaa tytäryhteisötja kuntayhtymat. Tytäryhteisöista ei ole yhdistelty Bio Port Oy:ta, koska yhtiölla ei ole ollut kertomusvuonna liiketoimintaa. Osakkuusyhteisöa Kiinteistö Oy Sanski ei ole yhdistelty, koska sillä ei ole olennaista vaikutusta kunnan konsernitilinpäätökseen. Punkaharjun kunnan konsernirakenne Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty Ei-yhdistelty kpl kpl Tytäryhteisöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 2 Muut yhtiöt 2 Kuntayhtymät 6 Osakkuusyhteisöt Yhteensä 10 2 Punkaharjun kunnan konsernirakenne on esitetty kaaviona liitteessä Konsernin toiminnan ohjaus Punkaharjun kunnan konserniohjeessa on määräykset konserniin kuuluvien yhteisöjen raportointivelvollisuudesta. Konsern iohjauksen piiriin kuuluvien yhteisöjen toimintaa seuraa konsernijohto. Kunnan edustajat yhteisöissä raportoivat tarvittaessa asioista kunnanjohtajalle tai kunnanhallitukselle Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut KONSERNITULOSLASKELMA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvon alentumiset - 20 Satunnaiseterät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden yli- alijäämä

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2009

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2009 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2009 Tilinpäätös 2009 LAHTI TP 2007 TP 2008 TP 2009 Asukasluku (31.12)*) 99 301 100 080 100 833 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 290 033 314 779 320 977

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011 Tilinpäätös 2011 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2011 lopussa Väestörekisterikeskuksen mukaan 87 567, asukasmäärä laski 505 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömien määrä laski edellisestä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 3.3.216 Päiväys: 3.3.216 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot