Jyväskylä Jyväskylän Paviljonki, Lutakonaukio 12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylä 15. - 16.5.2013. Jyväskylän Paviljonki, Lutakonaukio 12"

Transkriptio

1 Jyväskylä Jyväskylän Paviljonki, Ltakonakio 12

2 Keskiviikko Wilhelm-sali Aampäivä aplaisjohtaja Mika Ront, Vesilaitosyhdistys 9.15 Ilmoittminen ja tlokahvi Vesiholto päivien avas VVY:n hallitksen pheenjohtaja Jyväskylän kapngin tervehdys aplaiskapnginjohtaja Timo Koivisto, Jyväskylän kapnki Ansiomerkkien ja stipendien jako *Nmeroidt kltaiset ansiomerkit *Kemira-palkinto *VVY:n stipendit Vesiholtolainsäädännön distaminen vanhempi hallitssihteeri Antti Belinskij, maa- ja metsätalosministeriö Talosvesiasets nevotteleva virkamies Jarkko Rapala, sosiaali- ja terveysministeriö Msiikkiesitys Lalyhtye TakeAway Lonastako ja ttstminen näyttelyyn... Wilhelm-sali Iltapäivä Vesiholtoverkostot I professori Rik Vahala, Jyväskylän vesitornin romahds johtaja Kari Kto, Jyväskylän Energia Oy Jyväskylän vesitornin romahdksen trvallissttkinta johtava ttkija Kai Valonen, Onnettomsttkintakesks Vesiholtoverkkojen snnittel- ja hankintaohje 2012 työryhmän jäsen Hanna Yli-Tolppa, Somen Vesiyhdistys ry Vesijohtojen saneerasmenetelmien soveltvden selvittäminen Aalto-yliopisto johtaja, RI Jari Kakonen Kahvitako... Hallinto Vesiholto wikipediassa prosessikemisti Päivi Peltonen, FCG Snnittel ja Tekniikka Oy lakiasiain päällikkö Anneli Tiainen, Vesilaitosyhdistys Vesiholtolaitosten facebook-siv vesilaitoksen johtaja Tapio Lankinen, Vihdin Vesi Omaisdenhallinta osana vesiholtoliiketoiminnan johtamisjärjestelmää toimitsjohtaja Martti Lipponen, Lahti Aqa Oy Vesiossknn, kntien vesiholtolaitokset ja knn projekti-insinööri Henna Lkkonen, Somen Kntaliitto Sret osskntamotoiset vesilaitokset Somessa tekn.yo Joni Vihanta, Tampereen teknillinen yliopisto Loppkeskstel Ohjelma Wilhelm-salissa päättyy

3 Keskiviikko Wivi-sali Aampäivä Vesiholtonorten seminaari klo Tarkempi ohjelma jlkaistaan keväällä 2013 Vesilaitosyhdistyksen sivilla Wivi-sali Iltapäivä Jätevesi I BAT yhdyskntien jätevedenphdistamoille johtava asiantntija Jyrki Laitinen, Somen ympäristökesks Jätevedenphdistamot - snnittel, totets, toiminta - haasttelttkimksen tloksia DI Heidi Ekholm, Aalto-yliopisto toimitsjohtaja Petri Tominen, Jyväskylän Sedn Phdistamo Oy Ken on heistä kaikkein kanein - kompaktien jätevesiprosessien toiminnallinen ja talodellinen vertail Mikkelissä DI Anna Mikola, Ramboll Finland Oy Tertiäärivaiheeksi flotaio ja viimeistelyksi teddy-sodtimet toimitsjohtaja Olli Keski-Saari, Lapan Jätevesi Oy Fosforin fraktiointi jäteveden tertiäärikäsittelyn snnittela varten prosessisnnittelija Maria Valtari, Pöyry Finland Oy Kahvitako... Talosvesi I vesiholtoinsinööri Riina Liikanen, Vesilaitosyhdistys Pohjavesimodostmien ja jokiveden väliset vorovaiktkset Vantaanjoen valma-aleella pohjavesiasiantntija Anna-Liisa Kivimäki, Länsi-Udenmaan vesi ja ympäristö ry, Vantaanjoen ja Helsingin sedn vesiensojelyhdistys ry Hlevesien laadn homioiminen pohjavedenoton ja ympäristön sojelssa ryhmäpäällikkö, TkT, Riitta Kettnen, Ramboll Finland Oy Otsonointiprosessin desinfiointitehon optimointi talosveden valmistksessa käyttöinsinööri Johanna Castrén, Helsingin sedn ympäristöpalvelt -kntayhtymä Loppkeskstel Ohjelma Wivi-salissa päättyy... Yhdyskntekniikka 2013 näyttelyn avajaiset klo Jyväskylän Paviljonki, Ltakonakio 12, Jyväskylä

4 Torstai Wilhelm-sali Talosvesi II Reaaliaikainen laseranta vesijohtoverkostossa kemisti Kirsi Hiillos, Helsingin sedn ympäristöpalvelt -kntayhtymä Mikrobiologinen talosveden riskinarviointi - kokemksia ja tloksia Polaris-projektista ttkija, FT, Päivi Meriläinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toimitsjohtaja Vedensiirron toiminta ja ohjastav Trn sedn Markk Kaksonen, tekopohjavesihankkeessa: teoriasta käytäntöön Jakobstads Vten/ johtava asiantntija Kristian Sahlstedt, Pöyry Finland Oy Pietarsaaren Vesi Tako ja ttstminen näyttelyyn... Jätevesi II vesiholtoinsinööri Saijariina Toivikko, Vesilaitosyhdistys Haitalliset orgaaniset aineet biokaaslaitosten lopptotteissa ja vaiktkset elintarvikeketjn erikoisttkija Sanna Marttinen, Maa- ja elintarviketaloden ttkimskesks (MTT) Haitta-aineet jätevedenphdistksessa asiantntija, TkT, Niina Vieno, Envieno ky Jäteveden phdistamot mikropartikkeleiden lähteenä? ttkimsavstaja Jlia Talvitie, Helsingin sedn ympäristöpalvelt -kntayhtymä Jkvoimisen typpioksidlimittaksen soveltaminen Viikinmäen jätevedenphdistamolla tekniikan kandidati Heta Kosonen, Helsingin sedn ympäristöpalvelt -kntayhtymä Lonastako... Vesiholtoverkostot II vesijohtaja Markk Hantnen, Jyväskylän Energia Vaara vaanii vesihollon kaivannoissa vanhempi asiantntija Eeva Rantanen, Ramboll Finland Oy SSP - Sanition Safety Plan totantoyksikön päällikkö Mari Heinonen, Helsingin sedn ympäristöpalvelt -kntayhtymä Jätevedenpmppaamoiden ylivotojen riskiarviointi paikkietomenetelmällä asiantntija Leena Sänkiaho, Pöyry Finland Oy Vantaanjoen jätevesipäästöjen hallinta -hanke: parha menettelytav ja knnianhimoiset tavoitteet projektikoordinatori Aninka Urho, Helsingin sedn ympäristöpalvelt -kntayhtymä Holtoasemien jätevesiohjelma ja onpesaineiden hyväksymisjärjestelmä erityisasiantntija, DI Virpi Nmmisalo, Öljyalan Kesksliitto Loppkeskstel VESIHUOLTO 2013 päättyy

5 TEKNISET EKSKURISOT torstaina klo 9 11 Nenäinniemen jätevedenphdistamo Jyväskylän Sedn Phdistamo Oy:n Nenäinniemen jätevedenphdistamo sijaitsee Nenäinniemessä Jyväskylän kaakkoispolella. Phdistamon ensimmäinen vaihe valmisti vonna 1973 Päijänteen rantaan kaniiseen maasetmaisemaan kaaksi silloisesta kapngin taajamasta. Sittemmin asts on levittäytynyt perässä ja nykyisin phdistamoa ympäröivät vehreät ja vireät asinaleet. Phdistamoa on saneert ja laajennett seaan otteeseen ja tätä nykyä se käsittelee Jyväskylän, Mramen, Uraisten sekä Lakaan jätevedet lkn ottamta Lievestoreen taajaman jätevesiä. Phdistamolle johdetaan noin askkaan jätevedet käsiteltäväksi. Phdistamo on prosessiltaan perinteinen konventionaalinen rinnakkaissaostslaitos. Phdistamoliete mädätetään kolmessa mädättämössä ja totett biokaas hyödynnetään energiantotannossa. Phdistamo on tarvittavan lämpöenergian osalta omavarainen ja phdistamon käyttämästä sähköstä noin 50 % totetaan omassa CHP-voimalassa. Phdistamon den ympäristölvan valmistel on meneillään. Uden ympäristölvan myötä phdistamoa tllaan merkittävästi laajentamaan lähivosina. Phdistamon ilmasts- ja jälkiselkeytyskapasiteettiä lisätään ja phdistamolle rakennetaan tertiäärikäsittely. Uden ympäristölvan myötä phdistamo aloittaa aikanaan käsitellyn jäteveden desinfioinnin avovesikena. Janakan vedentotantolaitos Ekskrsiokohde on Jyväskylän Energia Oy:n Janakan vedentotantolaitos, joka sijaitsee Vaajakoskella noin 8 kilometrin etäisyydellä kapngin keskstasta. Janakan vanha osa on rakennett 1960-lvn alssa Jyväskylän maalaisknnan Vaajakosken taajaman pintavesilaitokseksi. Kn Solahti-Äänekoski -aleen metsäteollisden kormits 1980-lvlla oli srimmillaan, pintavedenotosta on lovtt ja raakavesi alett ottaa Leppäveden eteläosassa sijaitsevalta Kaivoveden rantaimeytyslaitokselta. Kaivovedellä totetn raakaveden ongelmana on korkea rapitoiss ja orgaanisen aineen määrä.... Vonna 2009 tapahtneen kntaliitoksen jälkeen Jyväskylässä päädyttiin kolmen päävedenottamon malliin, jossa vedentotantokapasiteetti on mitoitett siten että yksi päätotantolaitoksista voi olla pidempiaikaisessa seisokissa. Tämän mkaisesti Kaivovesi-Janakka vedenottamolle on myönnetty vedenottolpa m 3 vorokadessa siten, että raakavetenä voidaan käyttää rantaimeytettyä pohjavettä, tekopohjavettä, pintavettä tai näiden sekoitsta. Janakan vedentotantolaitoksen laajenns ja saneerastyöt on aloitett keväällä 2011 ja laitoksen käyttöönotto lopllisessa laajdessaan ajoitt tokoklle Udistett prosessi modost seraavista vaiheista: esiotsonointi (pohjavesi), rasaosts, flotaio, sods, väliotsonointi (pintavesi), aktiivihiili, kalkkikivisods sekä UV-desinfiointi ja klooriamiini. Flotaiossa syntyvä liete johdetaan jätevesiviemäriin ja sodtimien hhtelvesille on totetett panosselkeyttämö. Päälämmitysjärjestelmäksi on valitt maalämpö. Ilmoittminen ekskrsiolle Voit ilmoitta ekskrsiolle keskiviikkona Vesilaitosyhdistyksen näyttelyosastolla B679. Osastolta sa tark tiedot mn massa linjaokljetksista ekskrsiopaikalle.

6 VESIHUOLTO Jyväskylän Paviljonki, Ltakonakio 12, Jyväskylä Ohjelma on tarkoitett: vesiholtolaitosten henkilöknnalle * hallinnon lottamshenkilöille * ttkimslaitosten, korkeakoljen, yliopistojen ja oppilaitosten henkilöknnalle * vesiholtoalan yritysten edstajille * kntien ja valtion vesi-, ympäristö- ja terveyshallinnon henkilöstölle Info: Ilmoittminen mennessä osoitteessa > kolts ja vesiholtopäivät > koltskalenteri > Vesiholto 2013 Jäsenet 240 /osallistja (+ALV 24 %) Mt 320 / osallistja (+ ALV 24 %) - Hintaan sisältyy Vesiholto lentotilaisksiin osallistminen, ekskrsio (ks. kohta ekskrsio), tlokahvi ilmoittmisen yhteydessä, iltapäiväkahvi keskiviikkona ja lona molempina päivinä. - Alenns: Mikäli sama organisaio lähettää enemmän kin kaksi osallistjaa, annamme kolmannelle ja jokaiselle seraavalle osallistjalle 25 % alennksen osallistmismaksn alkaen osallistmismakst ov: Jäsenet: 290 / osallistja (+ ALV 24 %) Mt: 370 / osallistja (+ ALV 24%) Vesiholtopäiville ilmoittneiden ei tarvitse erikseen netissä ilmoitta YT13-näyttelyn kävijöiksi. Pertkset Ilmoittminen voidaan perttaa makstta ennen Sen jälkeen tehdyistä pertksista peritään 50 % osallistmismakssta. Mikäli osallistmista ei perteta lainkaan ja osallistjaksi ilmoitett jää pois tilaisdesta, veloitetaan koko osallistmismaks. Avajaistilaiss klo Ohjelmallinen YT13-näyttelyn avajaistilaiss Jyväskylän Paviljonki, Ltakonakio 12, aditorio. YT13-näyttelyn ktsvieras- ja asiakastilaiss näyttelyosastoilla klo Sisäänpääsy avajaisktskortilla, joka jaetaan vesiholtopäivillä.

7 Majoitsvarakset VVY on varannt vesiholtopäivien osallistjille honeita väliseksi yöksi. Honeita voi vara vain kiintiötnnksilla. Kiintiötnnkset lähetetään ilmoittmisen yhteydessä annettn sähköpostiosoitteeseen. Jokainen osallistja varaa ja maksaa honeensa itse. VVYn kiintiöt 1 Sokos Hotel Alexandra Hannikaisenk. 35 p kiintiö asti 2 Sokos Hotel Jyväshovi Kappak. 35 p kiintiö asti 3 Sokos Hotel Paviljonki Ltakonakio 10 p kiintiö asti 4 Cmls Jyväskylä Väinönk. 3 p. (014) kiintiö asti 5 Rantasipi Laajavori Laajavorentie 30 p. (014) kiintiö asti 6 Scandic Jyväskylä Vapadenk. 73 p. (014) kiintiö asti 7 Hotelli Yöp Yliopistonk. 23 p. (014) kiintiö asti! Jyväskylän Paviljonki, Ltakonakio 12, Jyväskylä JYVÄSKYLÄ 6 2 p pa ka t Yl io pi st on k nö 4 Ki nk 1 lp ise nk lä äy av nt a R 3!... Ha nn i ka ise nk Ka 5 Vä i Va p a de nk 7 0 Sa ta m 500m ak 1000m

8 Jyväskylä Jyväskylän Paviljonki, Ltakonakio 12

Turku 20. 21.5.2015. Turun Messu- ja Kongressikeskus Messukentänkatu 9 13

Turku 20. 21.5.2015. Turun Messu- ja Kongressikeskus Messukentänkatu 9 13 Turku 20. 21.5.2015 Turun Messu- ja Kongressikeskus Messukentänkatu 9 13 Keskiviikko 20.5.2015 Auditorio 1 Aamupäivä Puheenjohtaja: apulaisjohtaja Mika Rontu, Vesilaitosyhdistys 09.15 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen klo 13.00. Pitopaikka on hotelli Scandic Continental, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki.

VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen klo 13.00. Pitopaikka on hotelli Scandic Continental, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki. VVY:n uutiskirje 2/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia Vesilaitosyhdistyksen vuosikokous ja valtakirjat VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen

Lisätiedot

Koulutus- ja palvelukalenteri POKE. Alueensa johtava aikuiskouluttaja. Aikuiskoulutus

Koulutus- ja palvelukalenteri POKE. Alueensa johtava aikuiskouluttaja. Aikuiskoulutus Kolts- ja palvelkalenteri POKE 2011 Aleensa johtava aikiskolttaja Aikiskolts Tlevaiss on täynnä mahdollisksia Hei, oletko valmis siin haasteisiin tai kaipaatko yrityksellesi tta potentiaalia? Kädessäsi

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 5/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Päivitä jäsentietosi jäsenrekisteriin! Varsinaisille jäsenille ja yhteistoimintajäsenille on lähetetty sähköpostilla pyyntö päivittää

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 9/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesihuollon

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n koulutukset Vesihuoltolaitosten lainsäädäntöpäivä 29.11.2012 Helsingissä Lainsäädäntöpäivässä paneudutaan

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 13/2013 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistys siirtyy verkkolaskuihin 1.1.2014 Y.tunnus 0202570-3 OVT/verkkolaskuosoite: 003702025703 Operaattori: Nordea Välittäjän

Lisätiedot

N:o 6. Kauppapaikka ASUMINEN 18.-20.10. s. 8-9. Kaupan ja tapahtumien erikoislehti / 25.9.13. Hyvinkää. liikettä ja palvelua

N:o 6. Kauppapaikka ASUMINEN 18.-20.10. s. 8-9. Kaupan ja tapahtumien erikoislehti / 25.9.13. Hyvinkää. liikettä ja palvelua Kapan ja tapahtmien erikoislehti / 25.9.13 N:o 6 Kappapaikka WILLAN 1-votissynttärit 18.-20.10. EEMANA ASUMINEN s. 8-9 120 liikettä ja palvela ARJOLLA YRIYSILOJA s. 15 Etsi tarjos > Löydä kappapaikka >

Lisätiedot

www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous

www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous VOL. LII JULKAISIJA Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin (09) 694 0622 KUSTANTAJA Talotekniikka-Julkaisut

Lisätiedot

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Henna Luukkonen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat TEKIJÄ Henna Luukkonen ISBN 978-952-293-093-4 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Lisätiedot

Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla

Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Bio- ja elintarviketekniikka Visamäki, kevät 2014 Sari Rantala TIIVISTELMÄ VISAMÄKI

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 6/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Hanaa! tietoteos erittäin edullisesti kuukauden ajan Vesilaitosyhdistyksen toimisto muuttaa Pasilassa uusiin tiloihin. Myymme muuttoa

Lisätiedot

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan Vesilaitosyhdistys kouluttaa SYKSY 2015 Sisällysluettelo 3 Yhteystiedot 4 Yleistä koulutuksesta 5 Alennukset osallistumismaksuista 6 Tilauskoulutukset 7 Vesihuoltopäivät syksyllä 2015 8 Vesityökorttikoulutus

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VESIHUOLLON KEHITTÄMINEN JA TAVASE. valkeakoskelaisen vedenkäyttäjän näkökulmasta katsottuna DI Ari Nieminen 17.1.

VALKEAKOSKEN VESIHUOLLON KEHITTÄMINEN JA TAVASE. valkeakoskelaisen vedenkäyttäjän näkökulmasta katsottuna DI Ari Nieminen 17.1. VALKEAKOSKEN VESIHUOLLON KEHITTÄMINEN JA TAVASE valkeakoskelaisen vedenkäyttäjän näkökulmasta katsottuna DI Ari Nieminen 17.1.2010 Sisällys 1. Yleistä 2. Veden kulutus 3. TAVASE:n kustannukset 4. Veden

Lisätiedot

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan Vesilaitosyhdistys kouluttaa KEVÄT 2015 Sisällysluettelo 3 Yhteystiedot 4 Yleistä koulutuksesta 5 Alennukset osallistumismaksuista 6 Tilauskoulutukset 7 Vesihuoltopäivät keväällä 2015 8 Vesityökorttikoulutus

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistys koulut K E V Ä T taa 2014

Vesilaitosyhdistys koulut K E V Ä T taa 2014 KEVÄT Vesilaitosyhdistys kouluttaa 2014 1 Vesihuoltopäivät 2014 Alueellinen Vesihuoltopäivä ja -näyttely... 7...20.3. Vesihuolto 2014... 7...3. 4.6. Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät ja -näyttely... 7...19.

Lisätiedot

VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE

VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE Minna Kärki Varautumissuunnitelman laatiminen vesihuoltolaitokselle Pro Gradu -tutkielma Ympäristötiede Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

2 Oulun Veden asiakastiedote 2013. Tärkeää Tietoa uuden Oulun vesihuollosta. Laita talteen!

2 Oulun Veden asiakastiedote 2013. Tärkeää Tietoa uuden Oulun vesihuollosta. Laita talteen! H OuluO 2 Oulun Veden asiakastiedote 2013 Tärkeää Tietoa uuden Oulun vesihuollosta. Laita talteen! Oulun Veden asiakastiedote 2013 H Oulu O 2 Oulun Veden asiakastiedote 2013 Jaetaan joka talouteen Oulun

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 999 UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS - MONISTEITA 160 VESIOSUUSKUNNAN ABC Matti Heino, Pentti Vanhala, Kirsi Vilonen ja Hanna Yli-Tolppa Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 2 Tekijät ovat vastuussa julkaisun

Lisätiedot

Pohjavesi AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n tiedotuslehti 1/2013

Pohjavesi AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n tiedotuslehti 1/2013 Pohjavesi AQUARIUS Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n tiedotuslehti 1/2013 Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n tiedotuslehti ISSN 0785-2347 (painettu), ISSN 2341-6416 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

paras! Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Valmistettu Suomessa laadukkaista raaka-aineista standardien mukaisesti.

paras! Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Valmistettu Suomessa laadukkaista raaka-aineista standardien mukaisesti. paras! Valmistettu Suomessa laadukkaista raaka-aineista standardien mukaisesti. Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Tilaa uusi esitteemme osoitteesta vesa.kopra@lining.fi Puh. 029 006 160 www.lining.fi

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia Vesihuolto 2013 Call for Papers - kutsu luennoimaan Vesihuolto 2013-päivät järjestetään Jyväskylän

Lisätiedot

LIITE 1: Raitiotielinjausten yksityiskohtaiset vertailutiedot

LIITE 1: Raitiotielinjausten yksityiskohtaiset vertailutiedot LIITE 1: Raitiotlinjasten yksityiskohtaiset vertailtdot Vaihtoehtoja vertailtiin tavoitteiden misten kriteern persteella sekä määrällisesti että keskenään. Osa loksista on saa mittaamalla ja osa asianntija-arvioiden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

www.vesitalous.fi 1/2014 Irtonumero 12 Vesialan koulutus ja osaaminen

www.vesitalous.fi 1/2014 Irtonumero 12 Vesialan koulutus ja osaaminen www.vesitalous.fi 1/2014 Irtonumero 12 Vesialan koulutus ja osaaminen 2013 Vesitalous on vesialan johtava erikoislehti, jota luetaan alan kaikissa ammattipiireissä. Varaa ilmoituksesi Vesitalous-lehteen

Lisätiedot