7. Suomen viranomaiset toimittivat lisätietoja kahdella 12. helmikuuta 2007 päivätyllä sähköpostiviestillä.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7. Suomen viranomaiset toimittivat lisätietoja kahdella 12. helmikuuta 2007 päivätyllä sähköpostiviestillä."

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 04-IV-2007 K(2007) 1406 lopull. Asia: Valtiontuki E 7/2005 Suomi Ehdotus EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan mukaisiksi aiheellisiksi toimenpiteiksi, jotka koskevat alusten toimitusta edeltävän rahoituksen takausjärjestelmiä Arvoisa ulkoministeri, 1. Komissio ilmoittaa Suomelle, että tutkittuaan Suomen viranomaisten toimittamat tiedot se on päättänyt ehdottaa aiheellisia toimenpiteitä. Toimenpiteet koskevat alusten toimitusta edeltävää kahta alustakausjärjestelmää, jotka ovat neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/ artiklassa tarkoitettuja tukiohjelmia. 1 I. Menettely I. Menettelyn vaiheet 2. Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle 17. joulukuuta 2004 päivätyllä kirjeellä, että lakia laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista (573/1972) muutetaan hieman, ja sen nimikkeeksi muutetaan laki valtion alustakauksista (jäljempänä 'alustakauslaki'). Tukijärjestelmää hallinnoi Finnvera Oyj, joka on valtion omistama erityisrahoitusyhtiö. 3. Komissio ilmoitti 18. maaliskuuta 2005 päivätyllä kirjeellä Suomen viranomaisille aikomuksestaan tarkastella järjestelmää EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan nojalla. Kirjeessä pyydettiin tietoja järjestelmän toiminnasta. Suomen viranomaiset toimittivat pyydetyt tiedot 21. huhtikuuta 2005 päivätyllä kirjeellä. 1 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan (nykyisin 88 artikla) soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä maaliskuuta 1999 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 659/1999, (EYVL L 83, , s. 1). Ulkoministeri Erkki TUOMIOJA Merikasarmi PL 176, FIN Helsinki Commission européenne, B-1049 Bruxelles/Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone : (32-2)

2 4. Komissio ilmoitti Suomen viranomaisille 22. marraskuuta 2005 ja 4. toukokuuta 2006 päivätyillä kirjeillä, ettei se voi käytettävissään olevien tietojen perusteella katsoa, ettei järjestelmään sisälly tukea. Komission mukaan näytti siltä, että järjestelmä ei täyttänyt kaikkia EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta valtiontukiin takauksina annetun komission tiedonannon 2 (jäljempänä 'takaustiedonanto') 4.3 kohdassa asetettuja edellytyksiä. Suomen viranomaiset vastasivat 9. maaliskuuta 2006 ja 21. syyskuuta 2006 päivätyillä kirjeillä. Suomen viranomaiset ja komission yksiköt järjestivät kokouksen 13. syyskuuta Kokouksen aikana Suomen viranomaiset ilmoittivat, että alustakauslain lisäksi toimitusta edeltäviä takauksia myönnetään alusten rakentamiselle toisenkin järjestelmän mukaisesti. 5. Komissio pyysi 27. marraskuuta 2006 päivätyllä kirjeellä Suomelta lisätietoja mahdollisista muista takausjärjestelmistä, joita sovelletaan alusten toimitusta edeltävään rahoitukseen. Komissio pyysi myös tietoja siitä, hallinnoidaanko näitä järjestelmiä täysin samalla tavalla kuin alustakauslain alaisia järjestelmiä, ja jos näin on, hyväksyykö Suomi kyseisten järjestelmien sisällyttämisen käynnissä olevaan tarkasteluun. Komissio pyysi Suomea myös ilmoittamaan, oliko komission 22. marraskuuta 2005 ja 4. toukokuuta 2006 päivättyihin kirjeisiin perustunut kirjeenvaihto antanut Suomelle riittävät mahdollisuudet esittää toimenpiteitä koskevia huomautuksia neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/ artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti. 6. Suomen viranomaiset ilmoittivat 19. joulukuuta 2006 päivätyssä kirjeessään, että alusten toimitusta edeltävälle rahoitukselle myönnetään valtiontakauksia myös valtion vientitakuista annetun lain (jäljempänä 'vientitakuulaki') (laki 422/2001) mukaisesti. Finnvera hallinnoi myös tätä järjestelmää. Alusten toimitusta edeltävälle rahoitukselle myönnettyjen takausten ehdot vastaavat alustakauslain nojalla myönnettyjen takausten ehtoja. Suomen viranomaiset hyväksyivät järjestelmän tämän osan sisällyttämisen käynnissä olevaan tarkasteluun. Suomen viranomaiset vahvistivat myös, että edellä mainittu kirjeenvaihto täyttää asetuksen 17 artiklassa asetetut vaatimukset. 7. Suomen viranomaiset toimittivat lisätietoja kahdella 12. helmikuuta 2007 päivätyllä sähköpostiviestillä. 8. Komissio teki 21. helmikuuta 2007 päätöksen 3 ehdotuksesta EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan mukaisiksi aiheellisiksi toimenpiteiksi, jotka koskevat kyseistä kahta alusten toimitusta edeltävän rahoituksen takausjärjestelmää. 9. Suomen viranomaiset ilmoittivat 7. maaliskuuta 2007 komissiolle, että päätös sisälsi kaksi virhettä ja niiden korjaamista toivottiin ennen aiheellisten toimenpiteiden hyväksymistä. 2 3 EYVL C 71, , s. 14. K(2007) 457 lopullinen. 2

3 II. Syyt 21. helmikuuta 2007 tehdyn päätöksen peruuttamiseen 10. Vaikka Suomen viranomaiset mainitsevat kyseiset kohdat, Suomi ei kuitenkaan kieltäydy hyväksymästä ehdoitta ehdotusta aiheellisiksi toimenpiteiksi, jolloin komission olisi toimittava asetuksen (EY) N:o 659/ artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti. Näin ollen 21. helmikuuta 2007 tehty päätös on peruutettava ja tämä uusi päätös on tehtävä. II. Alusten toimitusta edeltävään rahoitukseen sovellettavien kahden takausjärjestelmän kuvaus Alustakauslaki 11. Alustakauslaki on ollut voimassa vuodesta Valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj myöntää tämän järjestelmän puitteissa takauksia suomalaisille yrityksille laivanvarustamo- tai laivanrakennustoiminnan rahoitusta varten. Järjestelmän avulla voidaan rahoittaa paitsi kauppamerenkulussa käytettävien uusien alusten hankintoja myös alusten muutos-, korjaus- ja parannustöitä. Takauksia voidaan myöntää alusten rakentamisen aikana tai toimituksen jälkeen. Rahoitusta on kahta tyyppiä: a) Loppurahoitustakaukset: näitä takauksia myönnetään vakuudeksi luottoihin, joita suomalaiset laivanvarustamot ottavat alusten ostamista ja korjaus- tai muutostöitä varten Suomessa ja ulkomailla. Suomen viranomaiset toteavat loppurahoitustakauksista, että Finnvera noudattaa OECD-konsensussopimusta (OECD Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits) ja siihen sisältyvää alakohtaista laivaluottosopimusta (Sector Understanding on Export Credits for Ships). Laivanrakennusteollisuuden valtiontukea koskevien puitteiden jaksossa (Vientiluotot) todetaan seuraavaa: "Julkista tukea saavien lainajärjestelyjen muodossa kansallisille tai ulkomaalaisille laivanvarustajille tai kolmansille osapuolille alusten rakentamiseen tai rakenteen muuttamiseen myönnettävän laivanrakennustuen voidaan katsoa soveltuvan yhteismarkkinoille edellyttäen, että tuki on OECD:n vuoden 1998 vientiluottokonsensuksen (OECD Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits) ehtojen ja laivojen vientiluottoja koskevan OECD:n sektorisopimuksen taikka myöhempien niitä muuttavien tai ne korvaavien sopimusten ehtojen mukainen". Finnveralla on lakisääteinen velvollisuus periä korvaus tarjoamistaan palveluista ja sen toiminnan on oltava itsekannattavaa, minkä vuoksi takauksiin ei joko sisälly lainkaan tukea tai se on määrältään rajoitettua. Tämän ja muiden edellä mainittujen seikkojen vuoksi komissio pitää loppurahoitustakauksia yhteismarkkinoille soveltuvina. Tämän vuoksi komissio ei tarkastele järjestelmän kyseistä osaa eikä käsittele sitä enempää tässä päätöksessä, vaan keskittyy toimitusta edeltäviin takauksiin. b) Toimitusta edeltävät takuut (rahoitustakuu 5 ja vastatakuu 6 ): nämä takuut myönnetään suomalaisille telakoille suomalaisten tai ulkomaisten laivanvarustamojen 4 5 EUVL C 317, , s. 11. Laivanrakennusteollisuuden valtiontukea koskevien puitteiden voimassaoloa jatkettiin 31. joulukuuta 2008 saakka komission 24. lokakuuta 2006 tekemällä päätöksellä (EUVL C 260, , s. 7). Rahoitustakuu annetaan lainanantajalle, kun tämä myöntää telakalle rakennuksenaikaista rahoitusta. 3

4 tilaamien alusten rakennus-, korjaus- ja muutostöitä varten. Kun aluksen ostaja on ulkomainen yhtiö, nämä toimitusta edeltävät takaukset myönnetään yleensä vientitakuulain nojalla. Vientitakuulaki 12. Toimitusta edeltävät takuut: Kuten edellä todetaan, aluksen ostajan ollessa ulkomainen yhtiö suomalaisille telakoille voidaan myöntää myös vientitakuulain mukaisia rahoitustakuita ja vastatakuita. 7 Finnvera hallinnoi kyseistä järjestelmää. Toimitusta edeltävien takuiden ehdot ovat täsmälleen samat kuin alustakauslain nojalla myönnettyjen takausten ehdot. 13. Yhteenvetona voidaan todeta, että tässä päätöksessä tarkasteltavat toimenpiteet ovat alustakauslain ja vientitakuulain nojalla myönnettäviä toimitusta edeltäviä takauksia tai takuita. III. Suomen huomautukset 14. Suomen viranomaiset analysoivat 9. maaliskuuta ja 21. syyskuuta 2006 päivätyissä kirjeissään sitä, ovatko toimitusta edeltävät takaukset kaikkien takaustiedonannon 4.3 kohdassa esitettyjen vaatimusten mukaisia. Suomen viranomaisten mukaan Finnvera noudattaa kaikkia vaatimuksia, eikä näihin valtiontakauksiin sisälly tukea. IV. Arviointi 15. EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan mukaan valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotain yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu yhteismarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Tarkasteltavana oleva toimenpide on järjestelmä, jonka mukaisesti Suomen valtio myöntää takauksia suomalaisten telakoiden rahoitustarpeita varten. Tämän vuoksi takauksia myönnetään valikoivasti ja siihen liittyy valtion varoja, koska takausten mukaisia maksuja voidaan joutua suorittamaan. Toimenpide saattaa vääristää kilpailua muiden telakoiden kanssa, koska näillä takauksilla voidaan alentaa lainaa ottavien yritysten rahoituskustannuksia, mistä koituu yrityksille etua. Laivanrakennuksen sekä laivojen korjaus- ja muutostöiden alalla käydään paljon kauppaa, joten toimenpide voi vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja olla valtiontukea. 16. Molemmat takausjärjestelmät ovat neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/ artiklaan sisältyvän määritelmän mukaista voimassa olevaa tukea. Alustakauslaki on ollut voimassa vuodesta Vuonna 2004 ilmoitetut muutokset olivat vähäisiä, ja ne eivät vaikuttaneet järjestelmän keskeiseen asiasisältöön, johon kuuluvat suomalaisille laivanvarustamoyhtiöille ja telakoille toiminnan rahoittamista varten 6 7 Vastatakuita käytetään vakuutettaessa ennakkomaksutakauksia tai toimitustakauksia, jotka annetaan ostajalle suoraan, tai vastavakuutena pankille, kun se antaa ostajalle takauksen. Tätä järjestelmää voidaan myös pitää "voimassa olevana tukena", koska se on ollut voimassa yli kymmenen vuotta. Se on muun muassa ilmoitettu voimassa olevana tukiohjelmana EFTAn valvontaviranomaiselle 18. helmikuuta 1994 (viitenro ). 4

5 myönnetyt takaukset. Telakoille myönnetään rakennusaikaisia takauksia. 8 Laki valtion vientitakuista (422/2001) perustuu vuoden 1962 vientitakuulakiin (479/1962). Nämäkään muutokset eivät ole vaikuttaneet järjestelmän asiasisältöön. Molempia järjestelmiä on vuodesta 1999 hallinnoinut uusi erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj. 17. Rakennus-, korjaus- tai muuntotöihin liittyvän sopimuksen rahoituskustannuksia alentava toimenpide olisi toimintatukea, jota ei voida pitää yhteismarkkinoille soveltuvana 87 artiklan 2 ja 3 kohdan poikkeusten nojalla. Tarkastelun kohteena olevat järjestelmät ovat toimitusta edeltävien takausten osalta EY:n perustamissopimuksen mukaisia ainoastaan siinä tapauksessa, että niihin ei sisälly tukea. 18. Komissio esittää takaustiedonannossa periaatteensa sen arvioimiseksi, onko valtiontakaus tukea. Kyseisen asiakirjan 4 jaksossa määritetään ehdot, joiden täyttyessä valtiontakausjärjestelmä ei ole valtiontukea. Koska toimenpiteet muodostuvat kahdesta järjestelmästä, sovelletaan 4.3 kohtaa. 19. Ensimmäiset edellytykset ovat seuraavat: "a) järjestelmän ehtojen mukaan takauksia ei voida antaa lainanottajille, jotka ovat taloudellisissa vaikeuksissa ja b) lainanottajat voisivat periaatteessa saada rahoitusmarkkinoilta markkinaehtoista lainaa ilman valtion väliintuloa". 20. Suomen viranomaisten mukaan Finnvera arvioi ennen takauksen myöntämistä liiketoimen osapuolten (rakentaja ja ostaja) taloudellisen aseman ja hankkeen toteutettavuuden. Finnveran due diligence -tutkimuksella pyritään määrittämään yritykseen liittyvät potentiaaliset riskit (esim. kokonaislikviditeetti riskitekijöiden voimassaoloaikana) sekä hankekohtaiset riskit. 21. Laivanrakennustoimintaa harjoittavan yrityksen taloudellisen aseman arviointi perustuu sekä yritykseltä että julkisista lähteistä saatuihin tietoihin. Vaadittavia yritystietoja ovat mm. riskien voimassaoloaikaa koskevat tilinpäätökset, osavuosikatsaukset, budjetit ja kassavirtaennusteet. Päivitettyjä tietoja toimitetaan Finnveralle säännöllisesti. Hankkeen toteuttamiskelpoisuuden osalta huomiota kiinnitetään erityisesti telakan toimitusriskin arviointiin ja hankkeen ennustettuun tuottoon. Aluksen rakentamisaikana Finnveralle on toimitettava säännöllisesti hanketta koskevaa seurantatietoa. Finnvera seuraa, että hanke etenee budjetin mukaisesti (aikataulu, kustannukset), ja se voi tarvittaessa käyttää omaa teknistä asiantuntijaansa varmistaakseen, että alus on teknisten vaatimusten mukainen. 22. Jokaiselle hankkeelle nimetään oma arviointiryhmä. Yritykselle annetaan sisäinen luottoluokitus Finnveran standardoidun luottoluokitusmenettelyn mukaisesti. Luottoluokitusmenettely on samanlainen kaikilla toimialoilla, ja siinä analysoidaan 8 Lakiin 573/1972 tehtiin lähinnä teknisiä ja sanamuotoa selventäviä muutoksia. Tavoitteena oli selventää sitä, että lain mukaan ennakkomaksutakauksia voidaan myöntää silloin, kun sekä ostaja että telakka ovat suomalaisia. Aiemmassa sanamuodossa viitattiin rahoitukseen, ja tekstiin tehtyjen muutosten tarkoitus oli määritellä tarkemmin, mitä rahoitus tarkoittaa. Lisäksi lakiin lisättiin pykäliä, joilla pantiin täytäntöön Suomen uudistetun perustuslain mukaiset hyvään hallintoon ja toiminnan julkisuuteen liittyvät vaatimukset. Yksi uusista säännöksistä valtuuttaa Finnveran suojaamaan toimintaansa jälleenvakuutusjärjestelyillä. 5

6 johtoa, toimialaa, liiketoimintaympäristöä, tuotteita, asiakkaita, kilpailukykyä, toiminnan kannattavuutta, likviditeettiä ja pääomarakennetta. 23. Kukin analysoitu osa-alue tuottaa tietyn määrän pisteitä. Yhteispistemäärän perusteella yritys sijoitetaan johonkin seitsemästä luottokelpoisuusluokasta (A1, A2, A3, B1, B2, B3 tai C). 9 Tämän lisäksi maksuhäiriöisille yrityksille on oma luokkansa (D). Takauksia myönnetään yrityksille, joiden luottoluokitus on vähintään B Lisäksi Finnvera vaatii aina, että hankekohtaisesti vähintään 20 prosenttia riskistä jaetaan kaupallisten rahoituslaitosten kanssa. Näin varmistetaan se, että rahoitettava yritys pystyy periaatteessa hankkimaan rahoitusta myös kaupallisista lähteistä. 25. Suomen viranomaisten toimittamien tietojen perusteella komissio katsoo, että mainitut kaksi ehtoa täyttyvät. 26. Takaustiedonannossa edellytetään lisäksi, että "c) takaukset liittyvät tiettyyn rahoitustoimeen, niille on asetettu kiinteä enimmäismäärä, ne kattavat enintään 80 prosenttia lainasaamisen tai muun rahoitussitoumuksen määrästä [ ] ja niiden voimassaoloaika on rajoitettu". 27. Finnveran myöntämät takaukset liittyvät tiettyyn rahoitustoimeen (laina rakentamisen rahoittamiseen, ennakkomaksu tai muu vakuus), joka puolestaan liittyy tiettyyn hankkeeseen. Takauksilla on kiinteä enimmäismäärä, koska ne rajoittuvat aina määrättyyn pääomaan (myös korot voivat sisältyä taattavaan määrään). Takausten voimassaoloaika on määrätty jokaisessa tapauksessa. 28. Tiedonannossa raja-arvoksi asetetaan 80 prosenttia lainasaamisen tai muun rahoitussitoumuksen määrästä, ja Suomen viranomaiset osallistuvat aluksen rahoittamiseen enintään 80 prosentin osuudella. Koko rahoituspakettiin kuuluva yksittäinen rahoitustoimi voidaan kuitenkin taata 100-prosenttisesti. Suomen viranomaiset ovat todenneet, että 80 prosentin raja-arvoa ollaan valmiit noudattamaan pääosassa yksittäisiä rahoitusinstrumentteja. Toisaalta tietyissä liiketoimissa, kuten alukseen liittyviä yksittäisiä ennakkomaksuja koskevissa liiketoimissa, 80 prosentin säännön soveltaminen olisi hankalaa ja joskus käytännössä mahdotonta. Varsinkaan pankit eivät halua taata ainoastaan 20 prosenttia yksittäisestä ennakkomaksusta. Tämän vuoksi Finnvera on tähän mennessä soveltanut ennakkomaksutakauksissa 80 prosentin sääntöä alukseen liittyvien ennakkomaksujen kokonaissummaan riippumatta siitä, ovatko ne jo suoritettuja tai tulevia maksuja. Ensimmäisistä ennakkomaksuista on esimerkiksi joskus katettu 100 prosenttia ja viimeisistä 50 tai 0 prosenttia. 29. Komissio toteaa, että takaustiedonannossa asetetulla 80 prosentin säännöllä pyritään varmistamaan, että yksityiset lainanantajat vastaavat riittävän suuresta osasta riskiä. Komissio on yhtä mieltä siitä, että olisi kohtuutonta soveltaa kyseistä sääntöä jokaiseen yksittäiseen ennakkomaksuun, jos aluksen rahoittamiseen liittyy useita ennakkomaksuja. Komissio kuitenkin katsoo, että ensimmäisiin ennakkomaksuihin liittyy eniten riskejä, koska niiden vaikutusaika on pitkä ja vakuutena käytetyn 9 Seuraavassa taulukossa vertaillaan Finnveran luottoluokituksia ja S&P -luokituksia. : [ ]* * Luottamuksellisia tietoja. 6

7 aluksen arvo on erittäin alhainen rakentamisen alkuvaiheessa. Jotta voidaan varmistaa, että yksityiset lainanantajat vastaavat riittävän suuresta osasta riskiä, 80 prosentin sääntöä ei voida soveltaa edellä kuvatulla tavalla, jos valtio takaa ensimmäiset ennakkomaksut kokonaisuudessaan. Komission näkemyksen mukaan 80 prosentin sääntöä on noudatettava, kun kaikki suoritetut ennakkomaksut lasketaan yhteen (tulevia ennakkomaksuja ei siis oteta huomioon) Takaustiedonannossa edellytetään myös, että "d) järjestelmän ehdot perustuvat realistiseen riskien arviointiin, joten on erittäin todennäköistä, että takauksensaajina olevien yritysten maksamat takausmaksut kattavat takauksista aiheutuvat kulut". 31. Suomen viranomaiset ovat ilmoittaneet, että kun Finnvera vastaanottaa hakemuksen, se arvioi ensin velalliseen liittyvät luottoriskin. Tämän jälkeen määritetään velallisen sisäinen luottoluokitus. Tämän jälkeen Finnvera analysoi käytettävissä olevien tietojen puitteissa vastaavan luokituksen saaneiden yritysten markkinahinnoittelua joukkovelkakirja- ja pankkimarkkinoilla. Riskien arviointiprosessin aikana selvitetään myös yrityksen vanhojen luottojen marginaalit. 32. Velallisen luottoluokituksen lisäksi myös takauksen voimassaoloaika vaikuttaa takausmaksun suuruuteen. Takausmaksu nousee voimassaolon pidentyessä. Lopullinen takausmaksu riippuu myös Finnveralle tarjottavista vakuuksista. 33. Komission mielestä Finnveran takausmaksujen määrittämisessä soveltama menetelmä on teoreettisesti vankalla pohjalla. Suomen viranomaiset ovat kuitenkin toimittaneet hyvin vähän empiirisiä tietoja aiemmista luottotappioista. 11 Tämän vuoksi ei voida varmuudella todeta, että edellä kuvatuilla menetelmillä määritetyt takausmaksut tekevät järjestelmästä itsekannattavan. Lisäksi on mahdollista, että valtion takaamiin maksuihin liittyvät riskit aliarvioidaan. Komissio on hyväksynyt Saksan, Ranskan ja Alankomaiden viranomaisten ilmoittamat samankaltaiset laivanrakennustoiminnan rahoittamiseen tarkoitetut takausjärjestelmät. Niissä aliarviointiriskin minimoimiseksi veloitetaan vähintään 0,8 prosentin vuotuinen takausmaksu, joka lasketaan taloudellisen velvoitteen taatusta osasta. 12 Komissio katsoo, että vähimmäismäärää olisi sovellettava myös käsiteltävänä olevaan asiaan, koska komission käsityksen mukaan Suomen laivanrakennusteollisuuden riskiprofiili ei merkittävästi poikkea edellä mainittujen maiden vastaavan teollisuuden riskiprofiilista. Suomen viranomaiset eivät ole osoittaneet, että suomalaisten telakkayhtiöiden toimintaan liittyy vähemmän riskiä, millä voitaisiin perustella pienempi takausmaksu. Suomen viranomaisten mukaan kyseisen raja-arvon yleinen soveltaminen johtaisi markkinahintoja korkeampiin takausmaksuihin terveille yrityksille myönnettävissä enintään kuuden kuukauden pituisissa takauksissa. Komissio pitää väitettä oikeana Valtio voi esimerkiksi kattaa 50 prosenttia ensimmäisestä ennakkomaksusta ja 100 prosenttia toisesta, samansuuruisesta ennakkomaksusta. Näin ollen valtio ei missään vaiheessa takaa yli 80 prosenttia suoritettujen ennakkomaksujen kokonaismäärästä. Suomen viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Finnveran aloitettua toimintansa vuonna 1999 takauksiin perustuvia maksuja ei ole vaadittu eikä suoritettu kummankaan takausjärjestelmän nojalla. Asia N 253/2005, EUVL C 228, , s. 10; asia N 35/2006, EUVL C 259, , s. 14; ja asia N 325/2006, EUVL C 288, , s. 4. 7

8 34. Takaustiedonannossa todetaan myös, että "e) järjestelmä sisältää tulevien takausten myöntämiseen sovellettavat ehdot, ja koko järjestelmän rahoitusta tarkastellaan uudelleen ainakin kerran vuodessa". 35. Suomen viranomaiset ilmoittivat 21. syyskuuta 2006 päivätyssä kirjeessä, että 18. kesäkuuta 1998 annetussa laissa valtion erityisrahoitusyhtiöistä (laki 1998/443) edellytetään muun muassa, että Finnveran menot voidaan pitkällä aikavälillä kattaa yhtiön toiminnasta saatavilla tuloilla. Tämän edellytyksen täyttymistä tarkastellaan jatkuvasti. Hallituksen jäsenet ovat virkavastuussa Finnveran toiminnasta ja heidän on otettava päätöksissään huomioon yhtiötä koskevat säännökset. Hallituksen määrittämää takausstrategiaa tarkistetaan vuosittain aiempia ajanjaksoja koskevien tietojen ja takaussalkun koostumuksen perusteella, jotta voidaan varmistaa toiminnan itsekannattavuus. 36. Komissio kuitenkin toteaa, että koska Finnveralle saattaa kertyä pitkän aikavälin ylijäämää muista toiminnoista, takauskäytänteiden itsekannattavuuden yleisellä tarkastelulla ei pystytä varmistamaan, että järjestelmien mukaisesti myönnetyt toimitusta edeltävät takaukset ovat itsekannattavia. 37. Takaustiedonannon 4.3 kohdassa edellytetään myös, että "f) takausmaksut kattavat sekä takauksen myöntämiseen liittyvät tavanomaiset riskit että järjestelmän hallinnolliset kulut, ja jos valtio antaa alkupääoman takausjärjestelmän perustamiseen, niihin sisältyy tavanomainen tuotto pääomalle". 38. Kuten edellä todetaan, Finnvera analysoi takaukseen liittyvää luottoriskiä ja antaa velalliselle luokituksen. Perittävä takausmaksu riippuu luokituksesta, takauksen ominaispiirteistä ja takausten aiheuttamista ennustetuista luottotappioista. 39. Suomen viranomaisten mukaan lähimenneisyydessä myönnetystä pienehköstä määrästä takauksia perityt maksut ovat suuremmat kuin Finnveran takausvastuisiin perustuvat maksut ja hallintokulut, koska Finnvera ei ole joutunut käytännössä maksamaan myönnettyihin takauksiin perustuvia maksuja niiden vuosien aikana, joilta tietoja on saatavilla. Yhdenkin velallisen maksulaiminlyönnit voivat kuitenkin muuttaa tilanteen. 40. Kuten edellä mainitaan, komissio katsoo, että vuotuisten takausmaksujen vähimmäismääriä on noudatettava ottaen huomioon tapausten pieni määrä ja siitä seuraava epävarmuus valtion takausvastuisiin liittyvästä riskistä. Realisoituneita tappioita on tarkkailtava vuosittain, ja takausmaksujen tasoa on tarvittaessa tarkistettava. 41. Suomen viranomaiset toteavat, että hallintokulujen kattamiseksi jokaisesta transaktiosta peritään erillinen käsittelymaksu. Maksun suuruus on yleensä ollut euroa transaktiota kohti. Suomen viranomaiset eivät ole ilmoittaneet merkittävistä muutoksista käsittelymaksuihin. Komission vastaavista järjestelmistä saamien kokemusten mukaan mainitun suuruiset maksut riittävät kattamaan järjestelmien aiheuttamat hallintokulut. 42. Takaustiedonannon 7 jaksossa edellytetään kertomuksen laatimista vuosittain. Kertomukset ovat tarpeen tässäkin tapauksessa, koska kuten edellä todetaan, 8

9 takauksiin liittyvistä riskeistä ei ole täyttä varmuutta. Kyseisten kahden järjestelmän seurannalla voidaan varmistaa, että takauksiin ei sisälly valtiontukea. Komissiolle ei ole tähän mennessä toimitettu vuotuisia kertomuksia. V. Päätelmät 43. Komissio toteaa, että kaikkia takaustiedonantoon sisältyviä edellytyksiä, joilla varmistetaan, että alusten toimitusta edeltävään rahoitukseen liittyviin takauksiin ei sisälly valtiontukea, ei ole täytetty. On siis mahdollista, että järjestelmiin sisältyy suomalaisille telakoille myönnettävää tukea. Komission näkemyksen mukaan tuki ei sovellu yhteismarkkinoille, koska tällaiseen toimintatukeen, jolla alennetaan laivojen rakentamiseen liittyvien lainojen ja takausten rahoituskustannuksia, ei voida soveltaa EY:n perustamissopimuksessa määrättyjä poikkeuksia. Koska Suomi haluaa jatkaa takausten myöntämistä telakoille alusten toimitusta edeltävää rahoitusta varten, järjestelmiä on muutettava siten, että kaikki takaustiedonannossa asetetut edellytykset täyttyvät. Näin varmistetaan, että takausjärjestelmiin ei sisälly tukea ja ne soveltuvat yhteismarkkinoille. 44. Koska 21. helmikuuta 2007 tehty päätös sisälsi kaksi virhettä, se on peruutettava ja korvattava tällä päätöksellä. VI. Päätös I. 21. helmikuuta 2007 tehdyn päätöksen peruuttaminen 45. Komissio on päättänyt peruuttaa 21. helmikuuta 2007 tehdyn päätöksen ehdotuksesta EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan mukaisiksi aiheellisiksi toimenpiteiksi, jotka koskevat kahta alusten toimitusta edeltävän rahoituksen takausjärjestelmää. II. Aiheelliset toimenpiteet 46. Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että seuraavat muutokset alustakauslakiin ja vientitakuulakiin perustuviin kahteen valtiontakausjärjestelmään, jotka koskevat alusten toimitusta edeltävää rahoitusta, ovat EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan mukaisia aiheellisia toimenpiteitä, ja ehdottaa niitä Suomelle: Valtiontakauksen rajoittaminen 80 prosenttiin 47. Toimitusta edeltävät takaukset 13 eivät saa kattaa, pari passu -periaatteella 14, enempää kuin 80 prosenttia kustakin yksittäisestä lainasta tai muusta rahallisesta velvoitteesta. Alukseen liittyvien ennakkomaksujen määrä, joka on jo maksettu telakalle ja joka on Edellä esitetyn perusteella näihin sisältyvät rahoitustakuut ja vastatakuut. Tämän mukaan valtio ja pankki vastaavat yhdessä mahdollisista tappioista taatun määrän suhteessa. First loss valtion takuut, joissa tappio on ensin kohdistettava valtion kannettavaksi taattuun määrään asti, ovat poissuljettuja. 9

10 valtion takauksilla katettu, ei saa missään vaiheessa ylittää 80 prosenttia telakalle jo maksettujen ennakkomaksujen kokonaismäärästä. Vuotuisen takausmaksun vähimmäistaso 48. Suomen on toimitusta edeltäviä takauksia myöntäessään perittävä vuotuinen takausmaksu, joka on vähintään 0,8 prosenttia taattavasta määrästä. Tämä on vähimmäismäärä, jota ei voida soveltaa alimpiin luottoluokkiin sijoitettuihin yrityksiin. Vähimmäismäärää ei sovelleta, kun takaus on voimassa enintään kuusi kuukautta ja Finnveran laivanrakennusyhtiölle antama sisäinen luokitus on vähintään B1. Koko rahoitusrakenteen erillinen vuotuinen tarkastelu ja takausmaksun mukauttaminen uusissa takauksissa 49. Suomen on tarkasteltava vuosittain erikseen sovellettavien kahden järjestelmän puitteissa myönnettävien toimitusta edeltävää rahoitusta koskevien takausten kokonaisrahoitusta. Takausmaksujen tasoa on mukautettava, jos analyysi osoittaa muun muassa käyttöön otettujen takauksien ja suoritettujen maksujen perusteella, että takausmaksuilla kokonaisuutena ottaen ei enää pystytä peittämään kustannuksia tai kustannukset uhkaavat ylittää takausmaksuista saatavat tuotot. Vuosikertomusten toimittaminen komissiolle 50. Suomen on toimitettava komissiolle vuosittain kertomus sovellettavien kahden järjestelmän nojalla myönnetyistä alusten toimitusta edeltävää rahoitusta koskevista takauksista. Kertomuksiin on sisällytettävä vähintään seuraavat tiedot: a) vuoden aikana annettujen takausten lukumäärä ja rahallinen arvo; b) vuoden lopussa voimassa olevien takausten lukumäärä ja rahallinen arvo; c) vuoden aikana tapahtuneiden maksulaiminlyöntien lukumäärä ja rahallinen arvo eriteltynä tapauksittain; d) vuoden aikana saadut tuotot; e) vuotuiset kulut; 1) tuotot takausmaksuista; 2) tuotot käsittelypalkkioista; 3) takaisin perityt määrät; 1) hallintokulut; 2) käyttöön otettuihin takauksiin liittyvät maksut; f) vuoden yli-/alijäämä (tuottojen ja kulujen erotus); 10

11 g) jälkeen kertynyt yli-/alijäämä. 51. Suomea pyydetään ilmoittamaan komissiolle kirjallisesti kuukauden kuluessa tämän ehdotuksen vastaanottamisesta, että se hyväksyy neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/ artiklan 1 kohdan mukaisesti ehdoitta tämän ehdotuksen aiheellisiksi toimenpiteiksi. Muussa tapauksessa komissio toimii asetuksen (EY) N:o 659/ artiklan 2 kohdassa säädetyllä tavalla. Jos tämä kirje sisältää luottamuksellisia tietoja, joita ei saa julkaista, tästä on ilmoitettava komissiolle 15 työpäivän kuluessa kirjeen vastaanottamisesta. Jos komissio ei saa perusteltua pyyntöä määräajassa, se katsoo, että Suomen viranomaiset hyväksyvät kirjeen julkaisemisen sellaisenaan. Pyyntö, jossa yksilöidään tiedot, joita ei saa julkaista, on lähetettävä kirjattuna kirjeenä tai faksilla seuraavaan osoitteeseen: Euroopan komissio Kilpailun pääosasto Valtiontukien kirjaamo B-1049 Bryssel Faksi: (+ 32-2) Kunnioittavasti Komission puolesta Neelie KROES Komission jäsen 11

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 25.IX.2007 K(2007) 4297 lopull. Asia: Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle

Lisätiedot

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.01.2004 C(2004)261 Asia: Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen Herra Ministeri, 1. MENETTELY Suomen viranomaiset

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja vientiin

Rahoitusratkaisuja vientiin Rahoitusratkaisuja vientiin Monipuolisia vienninrahoituspalveluja vientiyrityksille ja rahoittajille Finnvera edistää suomalaista vientiä tarjoamalla yrityksille sekä vientiä rahoittaville pankeille monipuolisia

Lisätiedot

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO FI FI FI KOMISSION TIEDONANTO VALTIONTUKITOIMENPITEITÄ RAHOITUKSEN SAATAVUUDEN TURVAAMISEKSI TÄMÄNHETKISESSÄ FINANSSI- JA TALOUSKRIISISSÄ KOSKEVIEN TILAPÄISTEN YHTEISÖN PUITTEIDEN MUUTTAMISESTA 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi valtion vientitakuista

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi valtion vientitakuista Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi valtion vientitakuista (HE 215/2000 vp). Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM 5/2001 vp). Nyt koolla oleva

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 296 final 2015/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi vuonna 2015 suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille

Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29-X-2007 K(2007)5341 Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille Arvoisa vastaanottaja Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

(5) Kuntien takauskeskuksen toimintaa valvoo takauskeskustarkastaja, jonka sisäasiainministeriö nimittää.

(5) Kuntien takauskeskuksen toimintaa valvoo takauskeskustarkastaja, jonka sisäasiainministeriö nimittää. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 16.06.2004 C(2004)2034fin Asia: Valtiontuki N 179/2004 Suomi Kuntien takausjärjestelmä Suomessa Arvoisa ulkoministeri 1. Menettely: (1) Suomen viranomaiset ilmoittivat 16. huhtikuuta

Lisätiedot

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston päätös) TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Suomenkielinen versio on epävirallinen konsolidoitu versio Euroopan kemikaaliviraston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat:

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat: EUROOPAN KOMISSIO Brysselissä 27.02.2002 C(2002)580fin Asia: Valtiontuki nro N 732/2001 Suomi Kolttalain muutokset Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa Suomelle, että tarkasteltuaan viranomaistenne toimittamia

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 354 08.12.2015 Valtuusto 62 10.12.2015

Kaupunginhallitus 354 08.12.2015 Valtuusto 62 10.12.2015 Kaupunginhallitus 354 08.12.2015 Valtuusto 62 10.12.2015 Pudasjärven kaupungin omavelkaisten takausten muuttaminen Danske Bank Oyj:n Pudasjärven kaupungin laajakaista -hanketta varten myöntämien lainojen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki

Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.06.2004 C (2004) 2048 fin Asia: Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki Arvoisa Ulkoministeri MENETTELY

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o /

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2010 KOM(2010) 142 lopullinen 2010/0140 (COD) C7-0135/10 Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.11.2009 KOM(2009)194 lopullinen/2 2009/0060 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2009)194 final du 21.04.2009 Concerne la version originale FR et

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ]

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] Ehdotus KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden

Lisätiedot

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 483 final 2017/0221 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2010 KOM(2010)336 lopullinen 2010/0183 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/20010 annettu asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä

Lisätiedot

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 FI Tapaus n:o COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo Vain suomenkielinen teksti on saatavilla ja todistusvoimainen. ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 12.05.2015 C(2015) 3104 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi

Lisätiedot

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel 07.09.2012 C(2012) 6182 final Asia: Valtiontuki SA.34290 (2012/N) Suomi Muutokset ohjelmaan, jolla tuetaan nopean laajakaistainfrastruktuurin kehittämistä Suomen haja-asutusalueilla

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2017 COM(2017) 13 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 654 final 2016/0320 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä rahoitusosuuden

Lisätiedot

Vienti vetämään. Suomen ja suomalaisten menestyminen maailmalla. Oulu Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj

Vienti vetämään. Suomen ja suomalaisten menestyminen maailmalla. Oulu Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj Vienti vetämään Suomen ja suomalaisten menestyminen maailmalla Oulu 10.5.2017 Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj 2 Pk-yrityksen ulkopuolisen rahan lähteet Lähde: Pk-barometri 1/2017 Kasvuhakuiset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.6.2017 COM(2017) 296 final 2017/0126 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä vuoden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

Valtiontuki NN 55/2003 Suomi Ilmailun riskien kattamista valtiontakuulla koskevan järjestelyn jatkaminen (26. joulukuuta 2001 31.

Valtiontuki NN 55/2003 Suomi Ilmailun riskien kattamista valtiontakuulla koskevan järjestelyn jatkaminen (26. joulukuuta 2001 31. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 9-07-2003 C(2003)2152fin Asia: Valtiontuki NN 55/2003 Suomi Ilmailun riskien kattamista valtiontakuulla koskevan järjestelyn jatkaminen (26. joulukuuta 2001 31. lokakuuta 2002)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2011 KOM(2011) 577 lopullinen 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 FI Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2007/659/EY muuttamisesta koskien sen soveltamisaikaa ja vuosittaista kiintiötä,

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

1992 vp - HE 40 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 40 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 40 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi Aluetukikartta 2014 2020

1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi Aluetukikartta 2014 2020 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.5.2016 COM(2016) 353 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN STRATEGISTEN INVESTOINTIEN RAHASTON TAKUURAHASTON

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/2184(DEC) 3.2.2011 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON LAUSUNTO nro 04/2007 komission asetuksesta, jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilmaalusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 15/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion vientitakuista annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että valtion erityisrahoitusyhtiön Finnvera

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

10517/11 HKE/tan DG C

10517/11 HKE/tan DG C EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. kesäkuuta 2011 (OR. en) 10517/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0064 (NLE) ATO 48 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS yhteisyritykselle Hochtemperatur-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 8.5.2009 Euroopan unionin virallinen lehti C 106/1 I (Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) LAUSUNNOT EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO annettu 20 päivänä huhtikuuta 2009 ehdotuksesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös)

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös) Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Hallintoneuvoston päätös) PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTON HALLINTONEUVOSTO,

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA LIITE II Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA Tiedot toimitetaan 11 artiklan mukaisesti käyttäen vakiintunutta komission tietotekniikkasovellusta

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 465 final 2015/0222 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta FI FI 1. EHDOTUKSEN

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2011 KOM(2011) 443 lopullinen 2011/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Valtiontuki nro N 638/2003 Suomi Finnvera Oyj:n kalastusalan laina- ja takausjärjestelmä

Valtiontuki nro N 638/2003 Suomi Finnvera Oyj:n kalastusalan laina- ja takausjärjestelmä EUROOPAN KOMISSIO Brysselissä 24.V.2005 C (2005) 1497 Asia: Valtiontuki nro N 638/2003 Suomi Finnvera Oyj:n kalastusalan laina- ja takausjärjestelmä Arvoisa ministeri 1. Menettely Suomen viranomaiset ilmoittivat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2017 COM(2017) 599 final 2017/0261 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä vuoden

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2011/2236(DEC) 6.2.2012 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.7.2014 COM(2014) 454 final 2014/0211 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015 FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 LIITE ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta asiakirjaan Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle Eduskunnan talousvaliokunnalle, lokakuu 2017 Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle Eduskunnan talousvaliokunnalle, lokakuu 2017 Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2018 Eduskunnan talousvaliokunnalle, lokakuu 2017 Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj 1 Finnveran päätehtävät 2 Finnvera on valtion 100 % omistama

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.7.2003 KOM(2003) 437 lopullinen 2003/157 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Valtiontuki C 12/2009 (ex N 19/2009) Suomi Pelastamistuki Järvi-Suomen Portti Osuuskunnalle

Valtiontuki C 12/2009 (ex N 19/2009) Suomi Pelastamistuki Järvi-Suomen Portti Osuuskunnalle EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.04.2009 K(2009)2461 lopullinen Tämän päätöksen julkaistusta versiosta on poistettu joitakin tietoja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.6.2012 COM(2012) 270 final 2012/0145 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.10.2015 COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Saksalle ja Itävallalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0282 (NLE) 14045/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AELE 80 EEE 54 N 52 ISL 47 FL 37 MI 786 ECO 66 INST

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], komission asetuksesta, jolla muutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 14.4.2014 JOIN(2014) 16 final 2014/0127 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Libyan tilanteen johdosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) 5350/18 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto LIMITE PUBLIC

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9328/16 ECON 488 UEM 230 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Sloveniassa annetun päätöksen

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot