7. Suomen viranomaiset toimittivat lisätietoja kahdella 12. helmikuuta 2007 päivätyllä sähköpostiviestillä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7. Suomen viranomaiset toimittivat lisätietoja kahdella 12. helmikuuta 2007 päivätyllä sähköpostiviestillä."

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 04-IV-2007 K(2007) 1406 lopull. Asia: Valtiontuki E 7/2005 Suomi Ehdotus EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan mukaisiksi aiheellisiksi toimenpiteiksi, jotka koskevat alusten toimitusta edeltävän rahoituksen takausjärjestelmiä Arvoisa ulkoministeri, 1. Komissio ilmoittaa Suomelle, että tutkittuaan Suomen viranomaisten toimittamat tiedot se on päättänyt ehdottaa aiheellisia toimenpiteitä. Toimenpiteet koskevat alusten toimitusta edeltävää kahta alustakausjärjestelmää, jotka ovat neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/ artiklassa tarkoitettuja tukiohjelmia. 1 I. Menettely I. Menettelyn vaiheet 2. Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle 17. joulukuuta 2004 päivätyllä kirjeellä, että lakia laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista (573/1972) muutetaan hieman, ja sen nimikkeeksi muutetaan laki valtion alustakauksista (jäljempänä 'alustakauslaki'). Tukijärjestelmää hallinnoi Finnvera Oyj, joka on valtion omistama erityisrahoitusyhtiö. 3. Komissio ilmoitti 18. maaliskuuta 2005 päivätyllä kirjeellä Suomen viranomaisille aikomuksestaan tarkastella järjestelmää EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan nojalla. Kirjeessä pyydettiin tietoja järjestelmän toiminnasta. Suomen viranomaiset toimittivat pyydetyt tiedot 21. huhtikuuta 2005 päivätyllä kirjeellä. 1 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan (nykyisin 88 artikla) soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä maaliskuuta 1999 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 659/1999, (EYVL L 83, , s. 1). Ulkoministeri Erkki TUOMIOJA Merikasarmi PL 176, FIN Helsinki Commission européenne, B-1049 Bruxelles/Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone : (32-2)

2 4. Komissio ilmoitti Suomen viranomaisille 22. marraskuuta 2005 ja 4. toukokuuta 2006 päivätyillä kirjeillä, ettei se voi käytettävissään olevien tietojen perusteella katsoa, ettei järjestelmään sisälly tukea. Komission mukaan näytti siltä, että järjestelmä ei täyttänyt kaikkia EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta valtiontukiin takauksina annetun komission tiedonannon 2 (jäljempänä 'takaustiedonanto') 4.3 kohdassa asetettuja edellytyksiä. Suomen viranomaiset vastasivat 9. maaliskuuta 2006 ja 21. syyskuuta 2006 päivätyillä kirjeillä. Suomen viranomaiset ja komission yksiköt järjestivät kokouksen 13. syyskuuta Kokouksen aikana Suomen viranomaiset ilmoittivat, että alustakauslain lisäksi toimitusta edeltäviä takauksia myönnetään alusten rakentamiselle toisenkin järjestelmän mukaisesti. 5. Komissio pyysi 27. marraskuuta 2006 päivätyllä kirjeellä Suomelta lisätietoja mahdollisista muista takausjärjestelmistä, joita sovelletaan alusten toimitusta edeltävään rahoitukseen. Komissio pyysi myös tietoja siitä, hallinnoidaanko näitä järjestelmiä täysin samalla tavalla kuin alustakauslain alaisia järjestelmiä, ja jos näin on, hyväksyykö Suomi kyseisten järjestelmien sisällyttämisen käynnissä olevaan tarkasteluun. Komissio pyysi Suomea myös ilmoittamaan, oliko komission 22. marraskuuta 2005 ja 4. toukokuuta 2006 päivättyihin kirjeisiin perustunut kirjeenvaihto antanut Suomelle riittävät mahdollisuudet esittää toimenpiteitä koskevia huomautuksia neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/ artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti. 6. Suomen viranomaiset ilmoittivat 19. joulukuuta 2006 päivätyssä kirjeessään, että alusten toimitusta edeltävälle rahoitukselle myönnetään valtiontakauksia myös valtion vientitakuista annetun lain (jäljempänä 'vientitakuulaki') (laki 422/2001) mukaisesti. Finnvera hallinnoi myös tätä järjestelmää. Alusten toimitusta edeltävälle rahoitukselle myönnettyjen takausten ehdot vastaavat alustakauslain nojalla myönnettyjen takausten ehtoja. Suomen viranomaiset hyväksyivät järjestelmän tämän osan sisällyttämisen käynnissä olevaan tarkasteluun. Suomen viranomaiset vahvistivat myös, että edellä mainittu kirjeenvaihto täyttää asetuksen 17 artiklassa asetetut vaatimukset. 7. Suomen viranomaiset toimittivat lisätietoja kahdella 12. helmikuuta 2007 päivätyllä sähköpostiviestillä. 8. Komissio teki 21. helmikuuta 2007 päätöksen 3 ehdotuksesta EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan mukaisiksi aiheellisiksi toimenpiteiksi, jotka koskevat kyseistä kahta alusten toimitusta edeltävän rahoituksen takausjärjestelmää. 9. Suomen viranomaiset ilmoittivat 7. maaliskuuta 2007 komissiolle, että päätös sisälsi kaksi virhettä ja niiden korjaamista toivottiin ennen aiheellisten toimenpiteiden hyväksymistä. 2 3 EYVL C 71, , s. 14. K(2007) 457 lopullinen. 2

3 II. Syyt 21. helmikuuta 2007 tehdyn päätöksen peruuttamiseen 10. Vaikka Suomen viranomaiset mainitsevat kyseiset kohdat, Suomi ei kuitenkaan kieltäydy hyväksymästä ehdoitta ehdotusta aiheellisiksi toimenpiteiksi, jolloin komission olisi toimittava asetuksen (EY) N:o 659/ artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti. Näin ollen 21. helmikuuta 2007 tehty päätös on peruutettava ja tämä uusi päätös on tehtävä. II. Alusten toimitusta edeltävään rahoitukseen sovellettavien kahden takausjärjestelmän kuvaus Alustakauslaki 11. Alustakauslaki on ollut voimassa vuodesta Valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj myöntää tämän järjestelmän puitteissa takauksia suomalaisille yrityksille laivanvarustamo- tai laivanrakennustoiminnan rahoitusta varten. Järjestelmän avulla voidaan rahoittaa paitsi kauppamerenkulussa käytettävien uusien alusten hankintoja myös alusten muutos-, korjaus- ja parannustöitä. Takauksia voidaan myöntää alusten rakentamisen aikana tai toimituksen jälkeen. Rahoitusta on kahta tyyppiä: a) Loppurahoitustakaukset: näitä takauksia myönnetään vakuudeksi luottoihin, joita suomalaiset laivanvarustamot ottavat alusten ostamista ja korjaus- tai muutostöitä varten Suomessa ja ulkomailla. Suomen viranomaiset toteavat loppurahoitustakauksista, että Finnvera noudattaa OECD-konsensussopimusta (OECD Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits) ja siihen sisältyvää alakohtaista laivaluottosopimusta (Sector Understanding on Export Credits for Ships). Laivanrakennusteollisuuden valtiontukea koskevien puitteiden jaksossa (Vientiluotot) todetaan seuraavaa: "Julkista tukea saavien lainajärjestelyjen muodossa kansallisille tai ulkomaalaisille laivanvarustajille tai kolmansille osapuolille alusten rakentamiseen tai rakenteen muuttamiseen myönnettävän laivanrakennustuen voidaan katsoa soveltuvan yhteismarkkinoille edellyttäen, että tuki on OECD:n vuoden 1998 vientiluottokonsensuksen (OECD Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits) ehtojen ja laivojen vientiluottoja koskevan OECD:n sektorisopimuksen taikka myöhempien niitä muuttavien tai ne korvaavien sopimusten ehtojen mukainen". Finnveralla on lakisääteinen velvollisuus periä korvaus tarjoamistaan palveluista ja sen toiminnan on oltava itsekannattavaa, minkä vuoksi takauksiin ei joko sisälly lainkaan tukea tai se on määrältään rajoitettua. Tämän ja muiden edellä mainittujen seikkojen vuoksi komissio pitää loppurahoitustakauksia yhteismarkkinoille soveltuvina. Tämän vuoksi komissio ei tarkastele järjestelmän kyseistä osaa eikä käsittele sitä enempää tässä päätöksessä, vaan keskittyy toimitusta edeltäviin takauksiin. b) Toimitusta edeltävät takuut (rahoitustakuu 5 ja vastatakuu 6 ): nämä takuut myönnetään suomalaisille telakoille suomalaisten tai ulkomaisten laivanvarustamojen 4 5 EUVL C 317, , s. 11. Laivanrakennusteollisuuden valtiontukea koskevien puitteiden voimassaoloa jatkettiin 31. joulukuuta 2008 saakka komission 24. lokakuuta 2006 tekemällä päätöksellä (EUVL C 260, , s. 7). Rahoitustakuu annetaan lainanantajalle, kun tämä myöntää telakalle rakennuksenaikaista rahoitusta. 3

4 tilaamien alusten rakennus-, korjaus- ja muutostöitä varten. Kun aluksen ostaja on ulkomainen yhtiö, nämä toimitusta edeltävät takaukset myönnetään yleensä vientitakuulain nojalla. Vientitakuulaki 12. Toimitusta edeltävät takuut: Kuten edellä todetaan, aluksen ostajan ollessa ulkomainen yhtiö suomalaisille telakoille voidaan myöntää myös vientitakuulain mukaisia rahoitustakuita ja vastatakuita. 7 Finnvera hallinnoi kyseistä järjestelmää. Toimitusta edeltävien takuiden ehdot ovat täsmälleen samat kuin alustakauslain nojalla myönnettyjen takausten ehdot. 13. Yhteenvetona voidaan todeta, että tässä päätöksessä tarkasteltavat toimenpiteet ovat alustakauslain ja vientitakuulain nojalla myönnettäviä toimitusta edeltäviä takauksia tai takuita. III. Suomen huomautukset 14. Suomen viranomaiset analysoivat 9. maaliskuuta ja 21. syyskuuta 2006 päivätyissä kirjeissään sitä, ovatko toimitusta edeltävät takaukset kaikkien takaustiedonannon 4.3 kohdassa esitettyjen vaatimusten mukaisia. Suomen viranomaisten mukaan Finnvera noudattaa kaikkia vaatimuksia, eikä näihin valtiontakauksiin sisälly tukea. IV. Arviointi 15. EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan mukaan valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotain yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu yhteismarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Tarkasteltavana oleva toimenpide on järjestelmä, jonka mukaisesti Suomen valtio myöntää takauksia suomalaisten telakoiden rahoitustarpeita varten. Tämän vuoksi takauksia myönnetään valikoivasti ja siihen liittyy valtion varoja, koska takausten mukaisia maksuja voidaan joutua suorittamaan. Toimenpide saattaa vääristää kilpailua muiden telakoiden kanssa, koska näillä takauksilla voidaan alentaa lainaa ottavien yritysten rahoituskustannuksia, mistä koituu yrityksille etua. Laivanrakennuksen sekä laivojen korjaus- ja muutostöiden alalla käydään paljon kauppaa, joten toimenpide voi vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja olla valtiontukea. 16. Molemmat takausjärjestelmät ovat neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/ artiklaan sisältyvän määritelmän mukaista voimassa olevaa tukea. Alustakauslaki on ollut voimassa vuodesta Vuonna 2004 ilmoitetut muutokset olivat vähäisiä, ja ne eivät vaikuttaneet järjestelmän keskeiseen asiasisältöön, johon kuuluvat suomalaisille laivanvarustamoyhtiöille ja telakoille toiminnan rahoittamista varten 6 7 Vastatakuita käytetään vakuutettaessa ennakkomaksutakauksia tai toimitustakauksia, jotka annetaan ostajalle suoraan, tai vastavakuutena pankille, kun se antaa ostajalle takauksen. Tätä järjestelmää voidaan myös pitää "voimassa olevana tukena", koska se on ollut voimassa yli kymmenen vuotta. Se on muun muassa ilmoitettu voimassa olevana tukiohjelmana EFTAn valvontaviranomaiselle 18. helmikuuta 1994 (viitenro ). 4

5 myönnetyt takaukset. Telakoille myönnetään rakennusaikaisia takauksia. 8 Laki valtion vientitakuista (422/2001) perustuu vuoden 1962 vientitakuulakiin (479/1962). Nämäkään muutokset eivät ole vaikuttaneet järjestelmän asiasisältöön. Molempia järjestelmiä on vuodesta 1999 hallinnoinut uusi erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj. 17. Rakennus-, korjaus- tai muuntotöihin liittyvän sopimuksen rahoituskustannuksia alentava toimenpide olisi toimintatukea, jota ei voida pitää yhteismarkkinoille soveltuvana 87 artiklan 2 ja 3 kohdan poikkeusten nojalla. Tarkastelun kohteena olevat järjestelmät ovat toimitusta edeltävien takausten osalta EY:n perustamissopimuksen mukaisia ainoastaan siinä tapauksessa, että niihin ei sisälly tukea. 18. Komissio esittää takaustiedonannossa periaatteensa sen arvioimiseksi, onko valtiontakaus tukea. Kyseisen asiakirjan 4 jaksossa määritetään ehdot, joiden täyttyessä valtiontakausjärjestelmä ei ole valtiontukea. Koska toimenpiteet muodostuvat kahdesta järjestelmästä, sovelletaan 4.3 kohtaa. 19. Ensimmäiset edellytykset ovat seuraavat: "a) järjestelmän ehtojen mukaan takauksia ei voida antaa lainanottajille, jotka ovat taloudellisissa vaikeuksissa ja b) lainanottajat voisivat periaatteessa saada rahoitusmarkkinoilta markkinaehtoista lainaa ilman valtion väliintuloa". 20. Suomen viranomaisten mukaan Finnvera arvioi ennen takauksen myöntämistä liiketoimen osapuolten (rakentaja ja ostaja) taloudellisen aseman ja hankkeen toteutettavuuden. Finnveran due diligence -tutkimuksella pyritään määrittämään yritykseen liittyvät potentiaaliset riskit (esim. kokonaislikviditeetti riskitekijöiden voimassaoloaikana) sekä hankekohtaiset riskit. 21. Laivanrakennustoimintaa harjoittavan yrityksen taloudellisen aseman arviointi perustuu sekä yritykseltä että julkisista lähteistä saatuihin tietoihin. Vaadittavia yritystietoja ovat mm. riskien voimassaoloaikaa koskevat tilinpäätökset, osavuosikatsaukset, budjetit ja kassavirtaennusteet. Päivitettyjä tietoja toimitetaan Finnveralle säännöllisesti. Hankkeen toteuttamiskelpoisuuden osalta huomiota kiinnitetään erityisesti telakan toimitusriskin arviointiin ja hankkeen ennustettuun tuottoon. Aluksen rakentamisaikana Finnveralle on toimitettava säännöllisesti hanketta koskevaa seurantatietoa. Finnvera seuraa, että hanke etenee budjetin mukaisesti (aikataulu, kustannukset), ja se voi tarvittaessa käyttää omaa teknistä asiantuntijaansa varmistaakseen, että alus on teknisten vaatimusten mukainen. 22. Jokaiselle hankkeelle nimetään oma arviointiryhmä. Yritykselle annetaan sisäinen luottoluokitus Finnveran standardoidun luottoluokitusmenettelyn mukaisesti. Luottoluokitusmenettely on samanlainen kaikilla toimialoilla, ja siinä analysoidaan 8 Lakiin 573/1972 tehtiin lähinnä teknisiä ja sanamuotoa selventäviä muutoksia. Tavoitteena oli selventää sitä, että lain mukaan ennakkomaksutakauksia voidaan myöntää silloin, kun sekä ostaja että telakka ovat suomalaisia. Aiemmassa sanamuodossa viitattiin rahoitukseen, ja tekstiin tehtyjen muutosten tarkoitus oli määritellä tarkemmin, mitä rahoitus tarkoittaa. Lisäksi lakiin lisättiin pykäliä, joilla pantiin täytäntöön Suomen uudistetun perustuslain mukaiset hyvään hallintoon ja toiminnan julkisuuteen liittyvät vaatimukset. Yksi uusista säännöksistä valtuuttaa Finnveran suojaamaan toimintaansa jälleenvakuutusjärjestelyillä. 5

6 johtoa, toimialaa, liiketoimintaympäristöä, tuotteita, asiakkaita, kilpailukykyä, toiminnan kannattavuutta, likviditeettiä ja pääomarakennetta. 23. Kukin analysoitu osa-alue tuottaa tietyn määrän pisteitä. Yhteispistemäärän perusteella yritys sijoitetaan johonkin seitsemästä luottokelpoisuusluokasta (A1, A2, A3, B1, B2, B3 tai C). 9 Tämän lisäksi maksuhäiriöisille yrityksille on oma luokkansa (D). Takauksia myönnetään yrityksille, joiden luottoluokitus on vähintään B Lisäksi Finnvera vaatii aina, että hankekohtaisesti vähintään 20 prosenttia riskistä jaetaan kaupallisten rahoituslaitosten kanssa. Näin varmistetaan se, että rahoitettava yritys pystyy periaatteessa hankkimaan rahoitusta myös kaupallisista lähteistä. 25. Suomen viranomaisten toimittamien tietojen perusteella komissio katsoo, että mainitut kaksi ehtoa täyttyvät. 26. Takaustiedonannossa edellytetään lisäksi, että "c) takaukset liittyvät tiettyyn rahoitustoimeen, niille on asetettu kiinteä enimmäismäärä, ne kattavat enintään 80 prosenttia lainasaamisen tai muun rahoitussitoumuksen määrästä [ ] ja niiden voimassaoloaika on rajoitettu". 27. Finnveran myöntämät takaukset liittyvät tiettyyn rahoitustoimeen (laina rakentamisen rahoittamiseen, ennakkomaksu tai muu vakuus), joka puolestaan liittyy tiettyyn hankkeeseen. Takauksilla on kiinteä enimmäismäärä, koska ne rajoittuvat aina määrättyyn pääomaan (myös korot voivat sisältyä taattavaan määrään). Takausten voimassaoloaika on määrätty jokaisessa tapauksessa. 28. Tiedonannossa raja-arvoksi asetetaan 80 prosenttia lainasaamisen tai muun rahoitussitoumuksen määrästä, ja Suomen viranomaiset osallistuvat aluksen rahoittamiseen enintään 80 prosentin osuudella. Koko rahoituspakettiin kuuluva yksittäinen rahoitustoimi voidaan kuitenkin taata 100-prosenttisesti. Suomen viranomaiset ovat todenneet, että 80 prosentin raja-arvoa ollaan valmiit noudattamaan pääosassa yksittäisiä rahoitusinstrumentteja. Toisaalta tietyissä liiketoimissa, kuten alukseen liittyviä yksittäisiä ennakkomaksuja koskevissa liiketoimissa, 80 prosentin säännön soveltaminen olisi hankalaa ja joskus käytännössä mahdotonta. Varsinkaan pankit eivät halua taata ainoastaan 20 prosenttia yksittäisestä ennakkomaksusta. Tämän vuoksi Finnvera on tähän mennessä soveltanut ennakkomaksutakauksissa 80 prosentin sääntöä alukseen liittyvien ennakkomaksujen kokonaissummaan riippumatta siitä, ovatko ne jo suoritettuja tai tulevia maksuja. Ensimmäisistä ennakkomaksuista on esimerkiksi joskus katettu 100 prosenttia ja viimeisistä 50 tai 0 prosenttia. 29. Komissio toteaa, että takaustiedonannossa asetetulla 80 prosentin säännöllä pyritään varmistamaan, että yksityiset lainanantajat vastaavat riittävän suuresta osasta riskiä. Komissio on yhtä mieltä siitä, että olisi kohtuutonta soveltaa kyseistä sääntöä jokaiseen yksittäiseen ennakkomaksuun, jos aluksen rahoittamiseen liittyy useita ennakkomaksuja. Komissio kuitenkin katsoo, että ensimmäisiin ennakkomaksuihin liittyy eniten riskejä, koska niiden vaikutusaika on pitkä ja vakuutena käytetyn 9 Seuraavassa taulukossa vertaillaan Finnveran luottoluokituksia ja S&P -luokituksia. : [ ]* * Luottamuksellisia tietoja. 6

7 aluksen arvo on erittäin alhainen rakentamisen alkuvaiheessa. Jotta voidaan varmistaa, että yksityiset lainanantajat vastaavat riittävän suuresta osasta riskiä, 80 prosentin sääntöä ei voida soveltaa edellä kuvatulla tavalla, jos valtio takaa ensimmäiset ennakkomaksut kokonaisuudessaan. Komission näkemyksen mukaan 80 prosentin sääntöä on noudatettava, kun kaikki suoritetut ennakkomaksut lasketaan yhteen (tulevia ennakkomaksuja ei siis oteta huomioon) Takaustiedonannossa edellytetään myös, että "d) järjestelmän ehdot perustuvat realistiseen riskien arviointiin, joten on erittäin todennäköistä, että takauksensaajina olevien yritysten maksamat takausmaksut kattavat takauksista aiheutuvat kulut". 31. Suomen viranomaiset ovat ilmoittaneet, että kun Finnvera vastaanottaa hakemuksen, se arvioi ensin velalliseen liittyvät luottoriskin. Tämän jälkeen määritetään velallisen sisäinen luottoluokitus. Tämän jälkeen Finnvera analysoi käytettävissä olevien tietojen puitteissa vastaavan luokituksen saaneiden yritysten markkinahinnoittelua joukkovelkakirja- ja pankkimarkkinoilla. Riskien arviointiprosessin aikana selvitetään myös yrityksen vanhojen luottojen marginaalit. 32. Velallisen luottoluokituksen lisäksi myös takauksen voimassaoloaika vaikuttaa takausmaksun suuruuteen. Takausmaksu nousee voimassaolon pidentyessä. Lopullinen takausmaksu riippuu myös Finnveralle tarjottavista vakuuksista. 33. Komission mielestä Finnveran takausmaksujen määrittämisessä soveltama menetelmä on teoreettisesti vankalla pohjalla. Suomen viranomaiset ovat kuitenkin toimittaneet hyvin vähän empiirisiä tietoja aiemmista luottotappioista. 11 Tämän vuoksi ei voida varmuudella todeta, että edellä kuvatuilla menetelmillä määritetyt takausmaksut tekevät järjestelmästä itsekannattavan. Lisäksi on mahdollista, että valtion takaamiin maksuihin liittyvät riskit aliarvioidaan. Komissio on hyväksynyt Saksan, Ranskan ja Alankomaiden viranomaisten ilmoittamat samankaltaiset laivanrakennustoiminnan rahoittamiseen tarkoitetut takausjärjestelmät. Niissä aliarviointiriskin minimoimiseksi veloitetaan vähintään 0,8 prosentin vuotuinen takausmaksu, joka lasketaan taloudellisen velvoitteen taatusta osasta. 12 Komissio katsoo, että vähimmäismäärää olisi sovellettava myös käsiteltävänä olevaan asiaan, koska komission käsityksen mukaan Suomen laivanrakennusteollisuuden riskiprofiili ei merkittävästi poikkea edellä mainittujen maiden vastaavan teollisuuden riskiprofiilista. Suomen viranomaiset eivät ole osoittaneet, että suomalaisten telakkayhtiöiden toimintaan liittyy vähemmän riskiä, millä voitaisiin perustella pienempi takausmaksu. Suomen viranomaisten mukaan kyseisen raja-arvon yleinen soveltaminen johtaisi markkinahintoja korkeampiin takausmaksuihin terveille yrityksille myönnettävissä enintään kuuden kuukauden pituisissa takauksissa. Komissio pitää väitettä oikeana Valtio voi esimerkiksi kattaa 50 prosenttia ensimmäisestä ennakkomaksusta ja 100 prosenttia toisesta, samansuuruisesta ennakkomaksusta. Näin ollen valtio ei missään vaiheessa takaa yli 80 prosenttia suoritettujen ennakkomaksujen kokonaismäärästä. Suomen viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Finnveran aloitettua toimintansa vuonna 1999 takauksiin perustuvia maksuja ei ole vaadittu eikä suoritettu kummankaan takausjärjestelmän nojalla. Asia N 253/2005, EUVL C 228, , s. 10; asia N 35/2006, EUVL C 259, , s. 14; ja asia N 325/2006, EUVL C 288, , s. 4. 7

8 34. Takaustiedonannossa todetaan myös, että "e) järjestelmä sisältää tulevien takausten myöntämiseen sovellettavat ehdot, ja koko järjestelmän rahoitusta tarkastellaan uudelleen ainakin kerran vuodessa". 35. Suomen viranomaiset ilmoittivat 21. syyskuuta 2006 päivätyssä kirjeessä, että 18. kesäkuuta 1998 annetussa laissa valtion erityisrahoitusyhtiöistä (laki 1998/443) edellytetään muun muassa, että Finnveran menot voidaan pitkällä aikavälillä kattaa yhtiön toiminnasta saatavilla tuloilla. Tämän edellytyksen täyttymistä tarkastellaan jatkuvasti. Hallituksen jäsenet ovat virkavastuussa Finnveran toiminnasta ja heidän on otettava päätöksissään huomioon yhtiötä koskevat säännökset. Hallituksen määrittämää takausstrategiaa tarkistetaan vuosittain aiempia ajanjaksoja koskevien tietojen ja takaussalkun koostumuksen perusteella, jotta voidaan varmistaa toiminnan itsekannattavuus. 36. Komissio kuitenkin toteaa, että koska Finnveralle saattaa kertyä pitkän aikavälin ylijäämää muista toiminnoista, takauskäytänteiden itsekannattavuuden yleisellä tarkastelulla ei pystytä varmistamaan, että järjestelmien mukaisesti myönnetyt toimitusta edeltävät takaukset ovat itsekannattavia. 37. Takaustiedonannon 4.3 kohdassa edellytetään myös, että "f) takausmaksut kattavat sekä takauksen myöntämiseen liittyvät tavanomaiset riskit että järjestelmän hallinnolliset kulut, ja jos valtio antaa alkupääoman takausjärjestelmän perustamiseen, niihin sisältyy tavanomainen tuotto pääomalle". 38. Kuten edellä todetaan, Finnvera analysoi takaukseen liittyvää luottoriskiä ja antaa velalliselle luokituksen. Perittävä takausmaksu riippuu luokituksesta, takauksen ominaispiirteistä ja takausten aiheuttamista ennustetuista luottotappioista. 39. Suomen viranomaisten mukaan lähimenneisyydessä myönnetystä pienehköstä määrästä takauksia perityt maksut ovat suuremmat kuin Finnveran takausvastuisiin perustuvat maksut ja hallintokulut, koska Finnvera ei ole joutunut käytännössä maksamaan myönnettyihin takauksiin perustuvia maksuja niiden vuosien aikana, joilta tietoja on saatavilla. Yhdenkin velallisen maksulaiminlyönnit voivat kuitenkin muuttaa tilanteen. 40. Kuten edellä mainitaan, komissio katsoo, että vuotuisten takausmaksujen vähimmäismääriä on noudatettava ottaen huomioon tapausten pieni määrä ja siitä seuraava epävarmuus valtion takausvastuisiin liittyvästä riskistä. Realisoituneita tappioita on tarkkailtava vuosittain, ja takausmaksujen tasoa on tarvittaessa tarkistettava. 41. Suomen viranomaiset toteavat, että hallintokulujen kattamiseksi jokaisesta transaktiosta peritään erillinen käsittelymaksu. Maksun suuruus on yleensä ollut euroa transaktiota kohti. Suomen viranomaiset eivät ole ilmoittaneet merkittävistä muutoksista käsittelymaksuihin. Komission vastaavista järjestelmistä saamien kokemusten mukaan mainitun suuruiset maksut riittävät kattamaan järjestelmien aiheuttamat hallintokulut. 42. Takaustiedonannon 7 jaksossa edellytetään kertomuksen laatimista vuosittain. Kertomukset ovat tarpeen tässäkin tapauksessa, koska kuten edellä todetaan, 8

9 takauksiin liittyvistä riskeistä ei ole täyttä varmuutta. Kyseisten kahden järjestelmän seurannalla voidaan varmistaa, että takauksiin ei sisälly valtiontukea. Komissiolle ei ole tähän mennessä toimitettu vuotuisia kertomuksia. V. Päätelmät 43. Komissio toteaa, että kaikkia takaustiedonantoon sisältyviä edellytyksiä, joilla varmistetaan, että alusten toimitusta edeltävään rahoitukseen liittyviin takauksiin ei sisälly valtiontukea, ei ole täytetty. On siis mahdollista, että järjestelmiin sisältyy suomalaisille telakoille myönnettävää tukea. Komission näkemyksen mukaan tuki ei sovellu yhteismarkkinoille, koska tällaiseen toimintatukeen, jolla alennetaan laivojen rakentamiseen liittyvien lainojen ja takausten rahoituskustannuksia, ei voida soveltaa EY:n perustamissopimuksessa määrättyjä poikkeuksia. Koska Suomi haluaa jatkaa takausten myöntämistä telakoille alusten toimitusta edeltävää rahoitusta varten, järjestelmiä on muutettava siten, että kaikki takaustiedonannossa asetetut edellytykset täyttyvät. Näin varmistetaan, että takausjärjestelmiin ei sisälly tukea ja ne soveltuvat yhteismarkkinoille. 44. Koska 21. helmikuuta 2007 tehty päätös sisälsi kaksi virhettä, se on peruutettava ja korvattava tällä päätöksellä. VI. Päätös I. 21. helmikuuta 2007 tehdyn päätöksen peruuttaminen 45. Komissio on päättänyt peruuttaa 21. helmikuuta 2007 tehdyn päätöksen ehdotuksesta EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan mukaisiksi aiheellisiksi toimenpiteiksi, jotka koskevat kahta alusten toimitusta edeltävän rahoituksen takausjärjestelmää. II. Aiheelliset toimenpiteet 46. Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että seuraavat muutokset alustakauslakiin ja vientitakuulakiin perustuviin kahteen valtiontakausjärjestelmään, jotka koskevat alusten toimitusta edeltävää rahoitusta, ovat EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan mukaisia aiheellisia toimenpiteitä, ja ehdottaa niitä Suomelle: Valtiontakauksen rajoittaminen 80 prosenttiin 47. Toimitusta edeltävät takaukset 13 eivät saa kattaa, pari passu -periaatteella 14, enempää kuin 80 prosenttia kustakin yksittäisestä lainasta tai muusta rahallisesta velvoitteesta. Alukseen liittyvien ennakkomaksujen määrä, joka on jo maksettu telakalle ja joka on Edellä esitetyn perusteella näihin sisältyvät rahoitustakuut ja vastatakuut. Tämän mukaan valtio ja pankki vastaavat yhdessä mahdollisista tappioista taatun määrän suhteessa. First loss valtion takuut, joissa tappio on ensin kohdistettava valtion kannettavaksi taattuun määrään asti, ovat poissuljettuja. 9

10 valtion takauksilla katettu, ei saa missään vaiheessa ylittää 80 prosenttia telakalle jo maksettujen ennakkomaksujen kokonaismäärästä. Vuotuisen takausmaksun vähimmäistaso 48. Suomen on toimitusta edeltäviä takauksia myöntäessään perittävä vuotuinen takausmaksu, joka on vähintään 0,8 prosenttia taattavasta määrästä. Tämä on vähimmäismäärä, jota ei voida soveltaa alimpiin luottoluokkiin sijoitettuihin yrityksiin. Vähimmäismäärää ei sovelleta, kun takaus on voimassa enintään kuusi kuukautta ja Finnveran laivanrakennusyhtiölle antama sisäinen luokitus on vähintään B1. Koko rahoitusrakenteen erillinen vuotuinen tarkastelu ja takausmaksun mukauttaminen uusissa takauksissa 49. Suomen on tarkasteltava vuosittain erikseen sovellettavien kahden järjestelmän puitteissa myönnettävien toimitusta edeltävää rahoitusta koskevien takausten kokonaisrahoitusta. Takausmaksujen tasoa on mukautettava, jos analyysi osoittaa muun muassa käyttöön otettujen takauksien ja suoritettujen maksujen perusteella, että takausmaksuilla kokonaisuutena ottaen ei enää pystytä peittämään kustannuksia tai kustannukset uhkaavat ylittää takausmaksuista saatavat tuotot. Vuosikertomusten toimittaminen komissiolle 50. Suomen on toimitettava komissiolle vuosittain kertomus sovellettavien kahden järjestelmän nojalla myönnetyistä alusten toimitusta edeltävää rahoitusta koskevista takauksista. Kertomuksiin on sisällytettävä vähintään seuraavat tiedot: a) vuoden aikana annettujen takausten lukumäärä ja rahallinen arvo; b) vuoden lopussa voimassa olevien takausten lukumäärä ja rahallinen arvo; c) vuoden aikana tapahtuneiden maksulaiminlyöntien lukumäärä ja rahallinen arvo eriteltynä tapauksittain; d) vuoden aikana saadut tuotot; e) vuotuiset kulut; 1) tuotot takausmaksuista; 2) tuotot käsittelypalkkioista; 3) takaisin perityt määrät; 1) hallintokulut; 2) käyttöön otettuihin takauksiin liittyvät maksut; f) vuoden yli-/alijäämä (tuottojen ja kulujen erotus); 10

11 g) jälkeen kertynyt yli-/alijäämä. 51. Suomea pyydetään ilmoittamaan komissiolle kirjallisesti kuukauden kuluessa tämän ehdotuksen vastaanottamisesta, että se hyväksyy neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/ artiklan 1 kohdan mukaisesti ehdoitta tämän ehdotuksen aiheellisiksi toimenpiteiksi. Muussa tapauksessa komissio toimii asetuksen (EY) N:o 659/ artiklan 2 kohdassa säädetyllä tavalla. Jos tämä kirje sisältää luottamuksellisia tietoja, joita ei saa julkaista, tästä on ilmoitettava komissiolle 15 työpäivän kuluessa kirjeen vastaanottamisesta. Jos komissio ei saa perusteltua pyyntöä määräajassa, se katsoo, että Suomen viranomaiset hyväksyvät kirjeen julkaisemisen sellaisenaan. Pyyntö, jossa yksilöidään tiedot, joita ei saa julkaista, on lähetettävä kirjattuna kirjeenä tai faksilla seuraavaan osoitteeseen: Euroopan komissio Kilpailun pääosasto Valtiontukien kirjaamo B-1049 Bryssel Faksi: (+ 32-2) Kunnioittavasti Komission puolesta Neelie KROES Komission jäsen 11

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 25.IX.2007 K(2007) 4297 lopull. Asia: Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle

Lisätiedot

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.01.2004 C(2004)261 Asia: Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen Herra Ministeri, 1. MENETTELY Suomen viranomaiset

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja vientiin

Rahoitusratkaisuja vientiin Rahoitusratkaisuja vientiin Monipuolisia vienninrahoituspalveluja vientiyrityksille ja rahoittajille Finnvera edistää suomalaista vientiä tarjoamalla yrityksille sekä vientiä rahoittaville pankeille monipuolisia

Lisätiedot

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO FI FI FI KOMISSION TIEDONANTO VALTIONTUKITOIMENPITEITÄ RAHOITUKSEN SAATAVUUDEN TURVAAMISEKSI TÄMÄNHETKISESSÄ FINANSSI- JA TALOUSKRIISISSÄ KOSKEVIEN TILAPÄISTEN YHTEISÖN PUITTEIDEN MUUTTAMISESTA 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille

Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29-X-2007 K(2007)5341 Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille Arvoisa vastaanottaja Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

(5) Kuntien takauskeskuksen toimintaa valvoo takauskeskustarkastaja, jonka sisäasiainministeriö nimittää.

(5) Kuntien takauskeskuksen toimintaa valvoo takauskeskustarkastaja, jonka sisäasiainministeriö nimittää. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 16.06.2004 C(2004)2034fin Asia: Valtiontuki N 179/2004 Suomi Kuntien takausjärjestelmä Suomessa Arvoisa ulkoministeri 1. Menettely: (1) Suomen viranomaiset ilmoittivat 16. huhtikuuta

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat:

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat: EUROOPAN KOMISSIO Brysselissä 27.02.2002 C(2002)580fin Asia: Valtiontuki nro N 732/2001 Suomi Kolttalain muutokset Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa Suomelle, että tarkasteltuaan viranomaistenne toimittamia

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki

Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.06.2004 C (2004) 2048 fin Asia: Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki Arvoisa Ulkoministeri MENETTELY

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 354 08.12.2015 Valtuusto 62 10.12.2015

Kaupunginhallitus 354 08.12.2015 Valtuusto 62 10.12.2015 Kaupunginhallitus 354 08.12.2015 Valtuusto 62 10.12.2015 Pudasjärven kaupungin omavelkaisten takausten muuttaminen Danske Bank Oyj:n Pudasjärven kaupungin laajakaista -hanketta varten myöntämien lainojen

Lisätiedot

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 FI Tapaus n:o COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo Vain suomenkielinen teksti on saatavilla ja todistusvoimainen. ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 EUROOPAN

Lisätiedot

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel 07.09.2012 C(2012) 6182 final Asia: Valtiontuki SA.34290 (2012/N) Suomi Muutokset ohjelmaan, jolla tuetaan nopean laajakaistainfrastruktuurin kehittämistä Suomen haja-asutusalueilla

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Valtiontuki NN 55/2003 Suomi Ilmailun riskien kattamista valtiontakuulla koskevan järjestelyn jatkaminen (26. joulukuuta 2001 31.

Valtiontuki NN 55/2003 Suomi Ilmailun riskien kattamista valtiontakuulla koskevan järjestelyn jatkaminen (26. joulukuuta 2001 31. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 9-07-2003 C(2003)2152fin Asia: Valtiontuki NN 55/2003 Suomi Ilmailun riskien kattamista valtiontakuulla koskevan järjestelyn jatkaminen (26. joulukuuta 2001 31. lokakuuta 2002)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 12.05.2015 C(2015) 3104 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi Aluetukikartta 2014 2020

1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi Aluetukikartta 2014 2020 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 15/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion vientitakuista annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että valtion erityisrahoitusyhtiön Finnvera

Lisätiedot

Valtiontuki C 12/2009 (ex N 19/2009) Suomi Pelastamistuki Järvi-Suomen Portti Osuuskunnalle

Valtiontuki C 12/2009 (ex N 19/2009) Suomi Pelastamistuki Järvi-Suomen Portti Osuuskunnalle EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.04.2009 K(2009)2461 lopullinen Tämän päätöksen julkaistusta versiosta on poistettu joitakin tietoja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA LIITE II Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA Tiedot toimitetaan 11 artiklan mukaisesti käyttäen vakiintunutta komission tietotekniikkasovellusta

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 22.02.2012 C (2012) 931 final. Valtiontuki SA.32698 (2011/NN) Suomi Rakenneuudistustuki Air Ålandille

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 22.02.2012 C (2012) 931 final. Valtiontuki SA.32698 (2011/NN) Suomi Rakenneuudistustuki Air Ålandille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 22.02.2012 C (2012) 931 final Asia: Valtiontuki SA.32698 (2011/NN) Suomi Rakenneuudistustuki Air Ålandille Arvoisa ulkoasiainministeri, 1. MENETTELY (1) Suomi ilmoitti 10. maaliskuuta

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

Valtiontuki nro N 638/2003 Suomi Finnvera Oyj:n kalastusalan laina- ja takausjärjestelmä

Valtiontuki nro N 638/2003 Suomi Finnvera Oyj:n kalastusalan laina- ja takausjärjestelmä EUROOPAN KOMISSIO Brysselissä 24.V.2005 C (2005) 1497 Asia: Valtiontuki nro N 638/2003 Suomi Finnvera Oyj:n kalastusalan laina- ja takausjärjestelmä Arvoisa ministeri 1. Menettely Suomen viranomaiset ilmoittivat

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen riskipääomarahasto

Kaakkois-Suomen riskipääomarahasto EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 19.I.2005 C(2005)36 fin Asia: Valtiontuki N:o N 188/2004 Suomi Kaakkois-Suomen riskipääomarahasto Arvoisa ulkoministeri, 1. Menettely Suomen viranomaiset ilmoittivat EY:n perustamissopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.10.2015 COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Saksalle ja Itävallalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 28-10-2002 C(2002) 4136 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.5.2010 KOM(2010) 2010 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta FI FI Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - keskeiset muutokset kuntien näkökulmasta Kuopio 27.8.2015 Hallitussihteeri Ville Koponen Sisältö Mitä

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki SA.35110 (2012/N) Suomi Sosiaaliturvaan ja henkilökohtaiseen tuloverotukseen liittyvän meriliikennealan tukiohjelman jatkaminen

Asia: Valtiontuki SA.35110 (2012/N) Suomi Sosiaaliturvaan ja henkilökohtaiseen tuloverotukseen liittyvän meriliikennealan tukiohjelman jatkaminen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.12.2012 C(2012) 9525 final Asia: Valtiontuki SA.35110 (2012/N) Suomi Sosiaaliturvaan ja henkilökohtaiseen tuloverotukseen liittyvän meriliikennealan tukiohjelman jatkaminen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla 16.1.2015 L 10/19 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/57, annettu 15 päivänä tammikuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 muuttamisesta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.9.2015 COM(2015) 463 final 2015/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 2 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 26.1.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 26/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 73/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

KUNNAN MYÖNTÄMÄÄ TAKAUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA SUOSITELTAVAT KÄYTÄNNÖT

KUNNAN MYÖNTÄMÄÄ TAKAUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA SUOSITELTAVAT KÄYTÄNNÖT 1 (7) KUNNAN MYÖNTÄMÄÄ TAKAUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA SUOSITELTAVAT KÄYTÄNNÖT Tässä muistiossa määritellään ne keskeiset periaatteet, joihin tukeutuen kaupungille esitettyjä takauspyyntöjä voidaan yleisellä

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp HE 200/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kera Oy -nimisestä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.12.2007 KOM(2007) 813 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 (BPS-25271-9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 22.6.2015 C(2015) 4357 final Asia: Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla Arvoisa ulkoasiainministeri Soini Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa *

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * P6_TA(2006)0373 Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi tuomioiden huomioon

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.11.2011 KOM(2011) 710 lopullinen 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS. unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS. unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.12.2012 COM(2012) 792 final 2012/0367 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU

Lisätiedot

Bryssel, 29.VIII.2008 K(2008)4683

Bryssel, 29.VIII.2008 K(2008)4683 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.VIII.2008 K(2008)4683 Asia: N59/2008 Suomi Lämmityksessä ja kiinteästi asennetuissa moottoreissa käytettäville biopolttoaineille myönnettävä verovapaus Arvoisa Herra ulkoministeri,

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

HE 210/2008 vp. eurolla. Lainoja saisi olla pääomaltaan samanaikaisesti

HE 210/2008 vp. eurolla. Lainoja saisi olla pääomaltaan samanaikaisesti Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 2 ja 8 a :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettua lakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.5.2015 COM(2015) 209 final Embargo vista Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, 24.4.2002, s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, 24.4.2002, s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 17.12.2003 SG (2003) D/233786 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966760 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset FI/2003/0028

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.5.22 KOM(22) 224 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Lisätiedot

PÄÄTÖKSET. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan ja 46.

PÄÄTÖKSET. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan ja 46. 1.6.2016 FI L 144/99 PÄÄTÖKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2016/868, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, L 14/30 21.1.2016 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/65, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014

Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014 Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014 Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0102 (CNS) 8741/16 SC 70 ECON 378 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Finnveran rahoituspalvelut toimintaansa aloittavalle yritykselle Päivi Kiuru, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 89/06 Dnro 4830/01/2006 24.11.2006 Voimassaoloaika 29.11.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Suomalaisten pankkien jälleenrahoitukselle myönnettävät väliaikaiset valtiontakaukset. Tiedotustilaisuus 12.2.2009, klo 16 Säätytalo

Suomalaisten pankkien jälleenrahoitukselle myönnettävät väliaikaiset valtiontakaukset. Tiedotustilaisuus 12.2.2009, klo 16 Säätytalo Suomalaisten pankkien jälleenrahoitukselle myönnettävät väliaikaiset valtiontakaukset Tiedotustilaisuus 12.2.2009, klo 16 Säätytalo Tilaisuuden agenda > Tilaisuuden avaus toimialajohtaja Teppo Koivisto

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 24.4.2009 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0930/2005, Marc Stahl, Saksan kansalainen, Alankomaissa myönnettyjen fysioterapeutin tutkintotodistusten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden

Lisätiedot

1 Menettely EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 01.XII.2004 C(2004)4515 fin

1 Menettely EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 01.XII.2004 C(2004)4515 fin EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 01.XII.2004 C(2004)4515 fin Asia: Valtiontuki N:o N 70/2004 Suomi Säännöllisesti Suomen satamiin liikennöivillä matkustaja-aluksilla työskentelevien merenkulkijoiden ennakonpidätyksen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot