PÖYTÄKIRJA JT 15/2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA JT 15/2008"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA JT 15/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika klo Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena jäsen Björkqvist Anders Elovaara Jorma Halkilahti Jaakko Huittinen Ulla Ilola Siv Kanerva Tauno Karimo Katri Keto-oja Piia Koitto Juhani Laaksonen Arja Lehti Pasi Lehti Timo Nieminen Riitta Ojanen Esa Oranta Merja Passi Anne Punta Juha Ranta Hannu Rinne Pekka Saari Ismo Suonio-Peltosalo Elina Taimela Katja Tamminen Annikka Tuominen Reijo Tuominen Tommi sihteeri Lisäksi Alaluusua Petri muutosjohtaja Hermunen Mauri Ketola Vesa Kymäläinen Pekka Lehtinen Kari Paassilta Simo Rasila Matti Saarimaa Kai Salminen Ilkka Sola Aarno Söderlund Christina

2 Järjestelytoimikunta N:o Vanhatalo Pentti muutosjohtaja Ekman Marjo henkilöstön edustaja Leppänen Antero Juntti Seppo talousjohtaja Levomäki Rikumatti elinkeinotoimen toimialajohtaja Mannervesi Mika teknisen toimen toimialajohtaja Pohjola Timo tietohallintojohtaja Poissa Koskinen Seppo muutosjohtaja Puustinen Heimo Moilanen Petri sivistystoimen toimialajohtaja Nieminen Irma hallintojohtaja Muutoksenhaun osalta viitataan järjestelytoimikunnan tekemään päätökseen. Järjestelytoimikunnan puolesta: Juhani Nummentalo Tommi Tuominen Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Salossa 21. elokuuta 2008 Juhani Koitto Arja Laaksonen

3 Järjestelytoimikunta N:o Järjestelytoimikunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA JT 15/2008 Aika: klo Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 198 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 199 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 200 Lausunto Varsinais-Suomen aluepelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksesta vuosiksi Ehdokkaat Salon Palvelutalosäätiön hallitukseen toimikaudelle Vammaisneuvoston toimintasääntö 203 Sopimus erityisvastuualueen terveydenhuollon logistiikkapalveluista 204 Anomus suunnitteluavustuksen myöntämiseksi 205 Psykogeriatrisen osastotoiminnan ja mielenterveyskuntoutujien avopalveluiden palvelussuhteet sekä siirtyvä henkilöstö 206 Rekisterikylien nimien muuttaminen 207 Muut asiat

4 Järjestelytoimikunta N:o Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ehdotus hyväksyttiin. 199 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juhani Koitto ja Arja Laaksonen. 200 Lausunto Varsinais-Suomen aluepelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksesta vuosiksi Teknisen toimialan johtaja Mika Mannervesi : Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta on päättänyt pyytää alueen osakaskuntien lausuntoa luonnoksesta alueen pelastustoimen palvelutasopäätökseksi vuosille Palvelutasopäätöksellä on vaikutusta laitoksen talousarvioon vuodelle 2009, joka käsitellään Turun kaupungin talousarvioaikataulun mukaisesti ja sitä kautta osakaskuntien maksuosuuksien suuruuteen. Alueen pelastustoimi päättää alueen pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan (Pelastuslaki 13 ). Palvelutasopäätös on voimassa määräajan, joksi on päätösluonnoksessa suunniteltu valtuustokautta Edellinen, ensimmäinen koko pelastustoimen aluetta koskeva palvelutasopäätös tehtiin vuonna 2004 nyt päättymässä olevalle valtuustokaudelle Esityslistan mukana toimitetaan lausuntopyynnön mukana toimitettu luonnos palvelutasopäätökseksi. Palvelutasopäätös jakautuu yleisen osan lisäksi onnettomuuksien ehkäisyyn, pelastustoimintaan, sairaankuljetukseen, ensivastetoimintaan, öljyntorjuntaan, väestönsuojeluun ja varautumiseen sekä muihin palveluihin. Lisäksi päätetään

5 Järjestelytoimikunta N:o kehittämissuunnitelmasta ja kustannusvaikutuksista sekä päätöksen laadinnasta ja voimassaoloajasta. Palvelutasopäätöksessä ei luonnoksen mukaan oteta kantaa yksittäisten kuntien tilanteesee eikä resurssien kohdentumista eli virkoja, kalustoa tai tiloja tarkastella kuntakohtaisesti. Seuraavassa on esitetty joitakin havaintoja palvelutasopäätösluonnoksesta sen sisällön mukaisessa järjestyksessä. Onnettomuuksien ehkäisy Valistus- ja neuvontatyötä sekä muiden kuin erityiskohteiden palotarkastuksia suorittavat kaikki Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen henkilökuntaan kuuluva. Erityiskohteiden palotarkastuksista huolehtivat ensisijaisesti päätoimiset palotarkastajat. Yleinen palotarkastus esitettiin voimassa olevassa palvelutasopäätöksessä tehtäväksi muissa kuin erityiskohteissa kerran kymmenessä vuodessa. Ennen aluepelastuslaitoksen toiminnan käynnistymistä vastaava taso oli joissakin kunnissa kunnanvaltuuston päätöksellä ollut tiheämpi, joskin tavoitteen mukaiseen tasoon ei resurssipulan takia aina päästy. Uudessa päätösluonnoksessa ei ole selkeästi esitetty määräaikatavoitetta, vaikka pelastuslain 35 1) kohdan ja Sisäasiainministeriön antaman ohjeen alueen pelastustoimen palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta nojalla näin voisi olettaa. Lausunnon valmistelun aikana saadun tiedon mukaan lausuntokierrokselle onkin lähtenyt puutteellinen versio, mikä on myöhemmin korjattu aikaisempaan tekstimuotoon ja muut, kuin kerran vuodessa tarkastettavat kohteet tarkastetaan kerran kymmenessä vuodessa. Luonnoksen virheelliset lakiviittaukset on myös korjattu vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä. Vapaa-ajan kiinteistöjen palotarkastukset ovat edelleen jäämässä ainakin osittain ohjatun omavalvonnan tai muiden neuvonnan ja valistuksen periaatteiden varaan. Nuohouspalvelut on aluepelastustoimen aikanakin hankittu muilta palvelujen tuottajilta ja näin toimitaan myös jatkossa. Taksat ja työsuoritteet on ensimmäisen palvelutasopäätöksen voimassaoloaikana yhdenmukaisttu koko alueella. Aluepelastuslautakunta vahvistaa kulloinkin käytössä olevat nuohoustaksat ja taksan perusteet. Pelastustoiminta Koko Varsinais-Suomen maakunta on jaettu riskianalyysin mukaan riskiruutuihin (250 m x 250 m) ja niiden perusteella on muodostettu riskialuejako. Lausuntoa valmisteltaessa ei ole ollut käytettävissä karttaa riskialuejaosta ja kohteista, mutta käytännössä voidaan todeta, että toimintavalmius on ollut riittävällä tasolla. Palvelupäätösluonnoksessa todetaan: Varsinais-Suomen paloasemasuunnittelua jatketaan aluepelastuslautakunnan linjausten mukaisesti vuosina Tällä viitattaneen aluepelastuslautakunnan päätökseen Paloasemaverkko, joka toimitetaan esityslistan mukana.

6 Järjestelytoimikunta N:o Sairaankuljetus ja ensivastetoiminta Sairaankuljetuksen järjestäminen on terveyskeskuksen vastuulla. Joillakin alueilla pelastuslaitos tuottaa sairaankuljetuspalveluita. Tämä perustuu pelastuslaitoksen ja kansanterveystyöstä vastaavien organisaatioiden välisiin sopimuksiin. Salon terveyskeskus ostaa palvelut yksityiseltä. Ensivastetoiminnasta on Salossa voimassa oleva sopimus. Lainsäädäntö on muuttumassa ja se todennäköisesti vaikuttaa palvelutasopäätöksen voimassaoloaikana sairaankuljetukseen ja ensivastetoimintaan. Kehittämissuunnitelma ja kustannusvaikutukset Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen nykyinen palvelutaso on vuonna 2004 tehdyn päätöksen mukainen. Alueellisella palvelutasopäätöksellä haettiin synergiaetuja toimintojen yhtenäistämisen ja mm. keskitettyjen hankintojen kautta siten, että nettotoimintamenot eivät olennaisesti muutu päätöksen voimassaoloaikan nykyisestään. Tämä oli yhtenä perusteena jo alueellista pelastuslaitosmallia luotaessa. Nyt valmistellaan alupelastuslaitoksen toista palvelutasopäätöstä. Se on päätösluonnoksen mukaan sisällöltään ja rakenteeltaan pääsääntöisesti vuosien palvelutasopäätöksen mukainen. Uudella palvelutasopäätöksellä haetaan toimintojen tehostamisella ja pelastuslaitosten tiiviimmällä yhteistyöllä taloudellisuutta siten, että nettotoimintamenot eivät olennaisesti muuttuisi päätöksen voimassaoloaikana nykyisestä lukuunottamatta henkilöstön palkkauksen eriarvoisuuden korjaamisen edellyttämää taloudellista vaikutusta. Tämän vaikutuksen suuruus ei käy ilmi päätösluonnoksesta. Palvelutasopäätösluonnoksen mukaan siinä esitetyt tavoitteet ja toiminnan taso ovat saavutettavissa ilman erityisiä tai merkittäviä tasokorotuksia käyttötalouteen. Edellytyksenä on kuitenkin, että lautakunnan paloasemaverkkopäätös toteutetaan. Vuoden 2008 talousarvion mukaan aluepelastuslaitoksen menot ovat euroa, josta Salo2009 kuntien osuus on yhteensä ,62 euroa (11,81 %). Maksuosuudet jakautuvat kuntien asukasluvun mukaan. Toukokuun lopun asukaslukutietojen (www.vaestorekisterikeskus.fi) mukaan Salon2009 osuus Varsinais-Suomen asukasluvusta oli 11,88 %. Aluepelastuslaitoksen nettoinvestointitaso on edellisessä palvelutasopäätöksessä arvioitu 1,6 miljoonan euron vuositasolle. Investointisuunnitelma perustuu ajatukselle siitä, että raskas ajoneuvokalusto olisi iältään enintään 20 vuotta. Tämä on edelleenkin varsin kunnianhimoinen tavoite, mikäli todella koko maakunnan alueen kalusto halutaan säilyttää näin tuoreena. Lisäksi kunnilta siirtynyt kalusto on päätösluonnoksen mukaan osoittautunut ennakoitua heikommaksi, joten bruttoinvestointimäärärahaa halutaan korottaa 1,9 miljoonan euron tasolle. Tämä kustannusten nosto lisää suoraan kuntien menoja. Toisaalta nyt puhutaan bruttoinvestointitasosta, kun aiemmin taso määriteltiin nettosummana, joten mahdolliset kaupungin talousarvion ulkopuoliset rahoitusosuudet eivät uuden tasomäärittelyn mukaan lisäisi investointeja. Päätösluonnoksessa todetaan: Aluepelastuslautakunnan toimivaltaa palvelutasopäätöksen toteuttamisen edellyttämissä kysymyksissä tulee lisätä. Aluepelastuslaitoksen johtosääntö tulee näiltä osin muuttaa. Lautakunnan

7 Järjestelytoimikunta N:o päätösvaltaan ei kuulu nykyisen johtosäännön mukaan asioita, joilla pelastustoimen palvelutasoa toteutetaan, esimerkiksi budjettia, työsuhteita, palkkausta ja hankintoja ja rakennusinvestointeja koskevia päätöksiä. Turun kaupungilla on otto-oikeus lautakunnan päätöksiin ja se onkin käyttänyt tätä oikeutta. Aluepelastuslautakunta on ehdottanut Turun kaupunginvaltuustolle johtosääntömuutosta. Lautakunnan mielestä isäntäkunnan asema tulisi rajata vain toiminnan käytännön järjestämiseen. Kuntien tasavertaisen aseman saavuttamiseksi on perusteltua delegoida päätöksen tekoa aluepelastuslautakunnalle ja rajoittaa ottooikeuden käyttöä. Palomiesten rekrytoinnin parantamiseksi päätösluonnoksessa esiin nostetaan oppisopimuskoulutus ja alueellinen pelastuskurssi. Nämä ovat kannatettavia asioita. Muutosjohtajatiimin päätös: Muutosjohtajatiimi päättää ehdottaa järjestelytoimikunnalle, että se antaa luonnoksesta alueen pelastustoimen palvelutasopäätökseksi edellä olevan valmistelun mukaisen lausunnon. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää antaa luonnoksesta alueen pelastustoimen palvelutasopäätökseksi edellä olevan valmistelun mukaisen lausunnon. Jorma Elovaara poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Järjestelytoimikunta totesi paloasemaverkkoa käsittelevässä liitteessä tulevaisuudessa saneerattavien kohteiden luettelossa mainitun Kiskon paloasemakiinteistön uusimisen olevan jo käynnissä. Ehdotus hyväksyttiin. 201 Ehdokkaat Salon Palvelutalosäätiön hallitukseen toimikaudelle Salon Palvelutalosäätiön kirje : Salon Palvelutalosäätiö pyytää Salon kaupunkia nimeämään ehdokkaat Salon Palvelutalosäätiön hallitukseen toimikaudelle

8 Järjestelytoimikunta N:o Salon kaupungin edustajina ovat Palvelutalosäätiön hallituksessa kuluneena hallituskautena toimineet: Antti Toivonen, pj. Anne Vaittinen, jäsen Ensio Järvinen, jäsen. Järjestöjen edustajina ovat Palvelutalosäätiön hallituksessa kuluneena hallituskautena toimineet: Bjarne Gorshelnik, vpj. Raimo Saukkio, jäsen." Säätiön säännöt ovat liitteenä. Muutosjohtajatiimin päätös: Muutosjohtajatiimi ehdottaa, että järjestelytoimikunta nimeää kolme ehdokasta Salon Palvelutalosäätiön hallituksen jäseniksi ja nimeää heistä yhden puheenjohtajaehdokkaaksi. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta nimeää kolme ehdokasta Salon Palvelutalosäätiön hallituksen jäseniksi ja nimeää heistä yhden puheenjohtajaehdokkaaksi. Järjestelytoimikunta päättää nimetä ehdokkaikseen Salon Palvelutalosäätiön hallituksen jäseniksi Antti Toivosen, Ensio Järvisen ja Eija Järvelän. Puheenjohtajaehdokkaaksi nimettiin Antti Toivonen. 202 Vammaisneuvoston toimintasääntö Kai Saarimaa: Kunnanhallitus voi asettaa vammaisneuvoston, jonka tehtävänä on seurata ja edistää kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee vammaisneuvostossa olla riittävä edustus.

9 Järjestelytoimikunta N:o Halikon, Perniön ja Salon vammaisneuvostot sekä SYTY ry esittävät järjestelytoimikunnalle, että uuden Salon vammaisneuvoston toimintasäännöksi hyväksyttäisiin liitteen mukainen luonnos. Vammaisneuvoston kirje on liitteenä. Toimintasääntöluonnoksen valmistellut työryhmä esittää, että neuvoston kokoonpanoksi määritellään kahdeksan jäsentä ja kolme toimialojen edustajaa. Järjestämissopimuksessa kokoonpanoksi oli määritelty 25 jäsentä. Pienenpää jäsenmäärää perustellaan sen mukanaan tuomalla paremmalla toimintakyvyllä. Muutosjohtajatiimin päätös: Muutosjohtajatiimi esittää järjestelytoimikunnalle hyväksyttäväksi uudelle Salolle vammaisneuvoston toimintasäännön liitteenä olevan luonnoksen mukaisena. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää hyväksyä uudelle Salolle vammaisneuvoston toimintasäännön liitteenä olevan luonnoksen mukaisena. Ehdotus hyväksyttiin. 203 Sopimus erityisvastuualueen terveydenhuollon logistiikkapalveluista Kai Saarimaa Terveyskeskus on ulkoistanut kulutustarvikkeiden hankinta- ja varastointiprosessit Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille. Sairaanhoitopiiri on uudistanut ja uudistamassa prosesseja siten, että hankintoja varten on olemassa oma organisaatio ja näistä palveluista on erillinen sopimuksensa. Sopimus on astunut voimaan vuoden 2008 alussa. Seuraava askel on logistiikkakeskuksen toteuttaminen Turkuun. Logistiikkapalvelun käyttämiseksi hankintayhteistyösopimusta tulee täydentää varastointia ja kuljetuksia koskevalla palvelusopimuksella. Lopullisen päätöksen logistiikkakeskuksen toteuttamisesta tekee Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kuluvan vuoden syyskuussa. Logistiikkakeskuksen on tarkoitus käynnistyä vuoden 2009 elokuussa. Hankkeen tavoitteena on alentaa yhteishankinnassa mukana olevien tuotteiden varastointi- ja kuljetuskustannuksia. Tällä hetkellä Salon seudun kansanterveystyön kuntayhtymä maksaa varastointipalveluista Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille n euroa vuodessa.

10 Järjestelytoimikunta N:o Sopimus logistiikkapalveluiden ja näihin liittyvien jakelupalveluiden tuottamisesta on liitteenä. Logistiikkapalvelusopimuksen hyväksyminen on tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista, koska uudella Salolla ei ole korvaavaa järjestelmää. Hankintaja varastointiprosesseja ei ole mielekästä erottaa toisistaan ja järjestelmän käyttö voidaan laajentaa palvelemaan kaikkia vanhainkoteja. Asiasta on keskusteltu hankintapäällikkö Päivi Kohvakan kanssa ja hän yhtyy edellä esitettyyn. Muutosjohtajatiimin päätös: Muutosjohtajatiimi esittää järjestelytoimikunnalle hyväksyttäväksi liitteenä olevan sopimuksen terveydenhuollon logistiikkapalveluja ja näihin liittyvien jakelupalveluiden tuottamisesta siten tarkistettuna, että sopijapuoleksi Salon seudun kansanterveystyön kuntayhtymän sijaan merkitään Salon kaupunki. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen terveydenhuollon logistiikkapalveluja ja näihin liittyvien jakelupalveluiden tuottamisesta siten tarkistettuna, että sopijapuoleksi Salon seudun kansanterveystyön kuntayhtymän sijaan merkitään Salon kaupunki. Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti: Järjestelytoimikunta hyväksyy yhteistyön käynnistämisen terveydenhuollon logistiikkapalveluissa ja näihin liittyvissä jakelupalveluissa, mutta varaa mahdollisuuden neuvotella sopimuksen lopullisesta sisällöstä ja ehdoista. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 204 Anomus suunnitteluavustuksen myöntämiseksi Kai Saarimaa: Halikon vanhustenkotiyhdistys ry anoo euron avustusta Tammilehdon palvelukeskuksen laajennusosan suunnittelua varten. Anomus on liitteenä. Laajennushanke käsittää 2-3 dementoituville tarkoitettua intervallipaikkaa, ikäihmisille tarkoitetun kuntosalin sekä aputiloja. Vanhuspalveluiden johtaja Hannele Lyytinen on tutustunut anomukseen ja antanut siitä liitteen mukaisen lausunnon.

11 Järjestelytoimikunta N:o Lausunnossa ilmaistuihin perusteisiin nojautuen esitettyä hanketta ei voida pitää tässä vaiheessa välttämättömänä uuden Salon kannalta. Ehdotus: Muutosjohtajatiimi esittää järjestelytoimikunnalle, että Halikon vanhainkotiyhdistykselle ei myönnetä anottua suunnitteluavustusta. Päätettiin palauttaa asia uudelleen valmisteluun. Valmistelussa kiinnitetään huomiota aiempien vastaavantyyppisten ratkaisujen perusteluihin. Halikon vanhustenkotiyhdistys ry on jättänyt järjestelytoimikunnalle osoitetun lisäselvityksen koskien esitettyä euron avustushakemusta. Lisäselvitys on liitteenä. Vanhuspalveluiden johtajan lausunto lisäselvityksestä on liitteenä. Esitetyn hankkeen toteuttamista ei voida pitää tässä vaiheessa välttämättömänä. Asiaan voidaan tarvittaessa palata sen jälkeen kun vanhuspalveluiden johtajan lausunnossaan esittämä selvityshanke on valmistunut. Ehdotus: Muutosjohtajatiimi esittää järjestelytoimikunnalle, että Halikon vanhustenkotiyhdistykselle ei myönnetä anottua suunnitteluavustusta. Muutosjohtajatiimin päätös: Simo Paassilta esitti suunnitteluavustuksen hyväksymistä siten, että hankkeen suunnittelu etenee yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen toimialan kanssa. Heimo Puustinen kannatti Paassillan esitystä. Puheenjohtaja ehdotti nimenhuutoäänestyksen suorittamista. Esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät jaa. Muutosehdotuksen kannattajat äänestävät ei. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä äänet jakautuivat 9-3 seuraavasti: Jaa, 9 ääntä (Rasila, Hermunen, Koskinen, Söderlund, Salminen, Lehtinen, Sola, Saarimaa, Alaluusua). Ei, 3 ääntä (Paassilta, Puustinen, Ketola). Muutosjohtajatiimi päätti äänin 9-3 esittää järjestelytoimikunnalle, että suunnitteluavustusta ei myönnetä.

12 Järjestelytoimikunta N:o Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää, että suunnitteluavustusta ei myönnetä. Riitta Nieminen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Päivi Pölönen ehdotti avustuksen myöntämistä. Jorma Elovaara, Esa Ojanen ja Pekka Rinne kannattivat ehdotusta. Suunnitteluavustus päätettiin hyväksyä yksimielisesti. 205 Psykogeriatrisen osastotoiminnan ja mielenterveyskuntoutujien avopalveluiden palvelussuhteet sekä siirtyvä henkilöstö Kai Saarimaa: Järjestelytoimikunnan tekemän päätöksen mukaan Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin toiminnoista Salon kaupungin ylläpitämäksi toiminnaksi siirtyy lukien Halikon sairaalassa toimiva psykogeriatrinen vuodeosasto sekä mielenterveyskuntoutujien kotikuntoutus, kuntouttava työtoiminta ja nk. yhteisökuntoutus. Edellä mainittujen toimintojen siirto peruskunnalle on suunniteltu yhdessä Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kanssa ja se toteutetaan kustannusneutraalisti. Muutos on huomioitu vuoden 2009 talousarvion valmistelussa. Järjestelytoimikunta on ja vahvistanut sosiaali- ja terveystoimen virka- ja toimipohjan. Mainittuihin päätöksiin ei sisältynyt Varsinais- Suomen sairaanhoitopiiriltä siirtyvä toiminta. Yhdistelmä siirtyvistä palvelussuhteista sekä henkilöstöstä on liitteenä. Muutosjohtajatiimin päätös: Muutosjohtajatiimi esittää järjestelytoimikunnalle, että sosiaali- ja terveystoimen virka- ja toimipohjaan lisätään liitteessä luetellut psykogeriatrisen osastotoiminnan ja mielenterveyskuntoutujien avopalveluiden palvelussuhteet sekä päättää, että virkoihin ja toimiin siirretään liitteessä mainitut henkilöt.

13 Järjestelytoimikunta N:o Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää, että sosiaali- ja terveystoimen virka- ja toimipohjaan lisätään liitteessä luetellut psykogeriatrisen osastotoiminnan ja mielenterveyskuntoutujien avopalveluiden palvelussuhteet sekä päättää, että virkoihin ja toimiin siirretään liitteessä mainitut henkilöt. Esittelijä tarkensi esitystään seuraavasti: Järjestelytoimikunta päättää, että sosiaali- ja terveystoimen virka- ja toimipohjaan lisätään liitteessä luetellut psykogeriatrisen osastotoiminnan ja mielenterveyskuntoutujien avopalveluiden palvelussuhteet sekä päättää, että virkoihin ja toimiin siirretään liitteessä mainitut henkilöt vanhoina työntekijöinä. Tarkennettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 206 Rekisterikylien nimien muuttaminen Varsinais-Suomen maanmittaustoimisto on päättänyt muuttaa Salon kaupungin sekä Halikon, Kiikalan, Kiskon, Kuusjoen, Muurlan, Perniön, Perttelin ja Suomusjärven kuntien eräiden rekisterikylien nimet seuraavasti: Muutettava kylä Kylän nimi ja numero Muutettu kylän nimi Salo 734 Anjala 402 Hämeenkylä 407 Isokylä 409 Kirjola 414 Pappila 427 Uskelan Anjala Uskelan Hämeenkylä Uskelan Isokylä Uskelan Kirjola Uskelan Pappila Halikko 73 Ahtiala 401 Halikon Ahtiala

14 Järjestelytoimikunta N:o Isokylä 418 Kirjola 437 Kuttila 442 Laiterla 446 Lehtiniittu 449 Marttila 452 Meisala 453 Meisala 518 Pappila 473 Ruotsala 484 Torkkila 498 Villikkala 507 Angelniemen Isokylä Halikon Kirjola Vaskion Kuttila Vartsalan Laiterla Angelniemen Lehtiniittu Angelniemen Marttila Halikon Meisala Paimion Meisala Halikon Pappila Vaskion Ruotsala Angelniemen Torkkila Halikon Villikkala Kiikala 252 Pappila 409 Saari 415 Kiikalan Pappila Kiikalan Saari Kisko 259 Kajala 407 Kirkonkylä 410 Marttila 416 Pappila 420 Vilikkala 428 Kiskon Kajala Kiskon Kirkonkylä Kiskon Marttila Kiskon Pappila Kiskon Vilikkala Kuusjoki 308 Kurkela 405 Kuttila 406 Kuusjoki Kuusjoen Kuttila

15 Järjestelytoimikunta N:o Pappila 408 Kuusjoen Pappila Muurla 501 Kaukola 408 Koski 410 Ruotsala 417 Muurlan Kaukola Muurlan Koski Muurlan Ruotsala Perniö 586 Anjala 405 Arpalahti 406 Hämeenkylä 422 Järvenkylä 490 Koski 438 Laiterla 446 Lehtiniittu 452 Pappila 471 Pohjankartano eli Pojogård 474 Saari 478 Torkila 489 Verkangas eli Vakuri 492 Perniön Anjala Perniön Arpalahti Perniön Hämeenkylä Träskböle Perniön Koski Perniön Laiterla Perniön Lehtiniittu Perniön Pappila Pohjankartano (suomeksi) Pojo gård (ruotsiksi) Perniön Saari Perniön Torkkila Verkangas Pertteli 587 Kajala 406 Kaukola 407 Perttelin Kajala Perttelin Kaukola Suomusjärvi 776 Ahtiala 401 Suomusjärven Ahtiala

16 Järjestelytoimikunta N:o Arpalahti 402 Suomusjärven Arpalahti Muutosjohtajatiimin päätös: Merkitään tiedoksi ja saatetaan järjestelytoimikunnan tiedoksi. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Merkitään tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin. 207 Muut asiat - Hannu Ranta pyysi kirjallista selvitystä Salon kaupunginhallituksen päätöksen laillisuudesta yhdistysten korvaavat tilat -asiassa. - Pekka Rinne pyysi yhdistysten tilaperiaatteiden pikaista selvittämistä.

PÖYTÄKIRJA JT 11/2008

PÖYTÄKIRJA JT 11/2008 PÖYTÄKIRJA JT 11/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 27.5.2008 klo 8.30 9.50 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 3/2008

PÖYTÄKIRJA JT 3/2008 PÖYTÄKIRJA JT 3/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 12.2.2008 klo 8.30 11.05 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Toukokuu 2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntajakoselvitys SELVITYSOSA Kuusjoki Halikko Pertteli Salo Muurla

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus AIKA 05.05.2014 klo 08:30-11:18 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Strategisesti merkittävä kokous (MV 12.12.2012 23) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI Ohjausryhmä. Kokouspöytäkirja 8.5.2008 5/08. Kokousaika: Torstai 8.5.2008 klo 18.00 22.15. Kaupunginvirasto, valtuustosali

KAARINAN KAUPUNKI Ohjausryhmä. Kokouspöytäkirja 8.5.2008 5/08. Kokousaika: Torstai 8.5.2008 klo 18.00 22.15. Kaupunginvirasto, valtuustosali 5/08 Kokousaika: Torstai klo 18.00 22.15 Kokouspaikka: Kaupunginvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT SIVU 29 KUNTAJAON MUUTTAMINEN KAARINAN KAUPUNGIN JA PIIKKIÖN KUNNAN VÄLILLÄ/ LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle Mikkeli Pöytäkirja 16/2015 1 (42) Kaupunginhallitus 22.06.2015 Aika 22.06.2015, klo 15:02-18:28 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 14/2012 1.10.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 14/2012 1.10.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 14/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 179 KH 180 KH 181 KH 182 KH 183 KH 184 KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 KH 189 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Talouden

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 6/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 18.5.2009 klo 09.00-12.35 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-18:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 19.01.2015 Kokoustiedot Aika 19.01.2015 Maanantai, klo 18.00-21.30 Tauko klo 18.25-18.40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

-2, KH 2015-02-16 16:00

-2, KH 2015-02-16 16:00 -2, KH 2015-02-16 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 16.2.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot