Hyväksytty AMK-hallituksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.1.2012"

Transkriptio

1

2 Hyväksytty AMK-hallituksessa

3 Mikkelin ammattikorkeakoulun palvelustrategia SISÄLTÖ - 1. TAUSTAA 4 2. PALVELUKOKONAISUUDET STRATEGISET TAVOITTEET 2015 JA TOIMENPITEET Palvelutoiminnan volyymin kasvattaminen Palvelujen tuotteistaminen ja kaupallistaminen Asiakkuusohjelma ja asiakkuuksien hallintajärjestelmä Koulutusvienti Tutkimustulosten kaupallinen potentiaali Oppimisympäristöjen kehittäminen Palvelutoiminnan ulkoinen ja sisäinen verkostoituminen STRATEGIAN TOTEUTUS, SEURANTA JA PÄIVITTÄMINEN 15

4 TAUSTAA Palveluprosessi nostettiin vuonna 2002 yhdeksi Mikkelin ammattikorkeakoulun ydinprosesseista koulutus- ja t&k-prosessien rinnalle. Vuonna 2004 laaditussa strategiassa (Kehittämissuunnitelma 2010) palvelutoiminnalle asetettiin seuraavat tavoitteet: täydennyskoulutus- ja palvelutoiminnan osuus 20 % koko toiminnan budjetista, palvelujen tuotteistamisen, markkinoinnin ja myynnin lisääminen sekä laboratorio- ja studiopalvelujen organisoiminen tehokkaasti koulutusta, tutkimusta ja yrityksiä palveleviksi. Strategian päivityksen yhteydessä vuonna 2007 arvioitiin, että näistä tavoitteista parhaiten oli siihen mennessä edistytty palvelujen tuotteistamisen, markkinoinnin ja myynnin lisäämisessä. Vuonna 2007 päivitetyssä strategiassa (Kehittämissuunnitelma 2012) palveluliiketoiminnalle asetettiin merkittäviä määrällisiä ja laadullisia tavoitteita. Palveluliiketoiminnan liikevaihtotavoitteeksi määriteltiin 9 milj. ja täydennyskoulutuksen 3 milj. vuodessa. Palveluliiketoimintaa ryhdyttiin kehittämään osaamiskeskittymissä (ns. klustereissa) mm. nimeämällä ja tuotteistamalla kärkituotteita ja laatimalla liiketoimintasuunnitelmia. Päästrategian tueksi laadittiin vuonna 2009 MAMKin ensimmäinen palvelustrategia. Tässä strategiassa palvelutoimintaa linjattiin seuraavasti: Palvelutoiminta on ammattikorkeakoulun perustehtävät läpäisevää; liittyy sekä opetukseen että TKI-työhön. Palvelutoimintaa on kehitettävä koko MAMKissa, mutta liiketaloudelliset tavoitteet (maksullinen palvelutoiminta) ja toiminnan kehittämistavoitteet (opetus ja organisaation oppiminen) on osattava erottaa toisistaan. Palvelutoiminta on moninaista ja monipuolista eikä sille voida muodostaa yhtä kaiken kattavaa toimintamallia. Osa palveluista päätettiin yhtiöittää, jotta strategian korkeat liikevaihtotavoitteet olisi helpompi saavuttaa. Joitakin tekniikan laboratoriopalveluja siirrettiin vuoden 2005 lopussa perustettuun Mikpolis Oy:ön, joka aloitti varsinaisen toimintansa vuoden 2006 aikana. Hanketoiminnassa syntyneen osaamisen pohjalle perustettiin vuonna 2006 terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluja tarjoava Disec Oy. Muitakin palveluja on koottu palvelukokonaisuuksiksi, joista merkittävimpiä ovat Kasarmin kampuksen ravintolapalvelut, hyvinvoinnin palveluja Mikkelissä ja Savonlinnassa tarjoava Elixiiri, sähköisiä digitointi-, arkisto- ja mediapalveluja tarjoava Darcmedia, nuorisoalan osaamiskeskittymä Juvenia sekä Savonlinnassa toimiva Kuitulaboratorio (MAMK FiberLaboratory), joka siirtyi MAMKille Lappeenrannan teknilliseltä yliopistolta keväällä 2011.

5 Keväällä 2010 päivitetyn Kehittämissuunnitelma 2015:n mukaan Mikkelin ammattikorkeakoulu profiloituu elinikäisen oppimisen korkeakouluksi ja vahvaksi TKI-korkeakouluksi. Ammattikorkeakoulun vahvuutena on Venäjäosaaminen. Kriittisiksi menestystekijöiksi nousee onnistuminen seuraavilla alueilla toiminta suuremman korkeakoulukokonaisuuden osana koulutuksen vetovoiman parantaminen tutkimus- ja kehittämistoiminnan kansainvälistäminen ja rahoituspohjan laajentaminen Venäjä-osaamisen vahvistaminen ja tunnetuksi tekeminen maksullisen palvelutoiminnan kasvattaminen. Ammattikorkeakoulun kehittämistyötä ohjaa vahva sitoutuminen toiminnan laadun ja vaikuttavuuden jatkuvaan arviointiin ja parantamiseen. Laatu ymmärretään koulutuksen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja aluekehittämisen muodostamana kokonaisuutena. Opetuksen, TKI toiminnan ja palvelutoiminnan nykyistä parempi integrointi toisiinsa on yksi kehittämistyölle valittu painopiste. Integrointia voidaan pitää sekä koulutuksen laadun että talouden näkökulmasta perusteltuna. MAMKin palvelutiimin tavoitteena on kehittää, määrittää ja toteuttaa käytäntöjä, jotka tukevat palvelujen tuottamista, myymistä ja markkinointia sekä kasvattavat MAMKin palveluliiketoiminnan volyymia ja kannattavuutta. Palvelutiimin jäseniä ovat luvussa 2 esiteltyjen palvelukokonaisuuksien edustajat. Palvelutiimin puheenjohtajana toimii laatu- ja palvelujohtaja ja sihteerinä asiakkuuspäällikkö.

6 PALVELUKOKONAISUUDET 2012 Mikkelin ammattikorkeakoulussa ja sen tytäryhtiöissä tuotetaan erilaisia palveluja, joiden sisällöt, tuotteistamisaste ja hinnoitteluperiaatteet sekä asiakaskunta vaihtelevat paljon. Osa palveluista on luonteeltaan perustehtäviä tukevia. Näiden palvelujen ensisijaisena tavoitteena on toiminnan kehittäminen sekä opetuksen ja oppimisprosessien tukeminen. Palvelutoiminnan asiakkaita ovat yritykset, julkishallinnon organisaatiot ja yksityishenkilöt. Maksullisen palvelutoiminnan tulojen määrä suhteessa koko tulorahoituksen määrään on yksi niistä Opetusja kulttuuriministeriön tuloksellisuusmittareista, joilla mitataan ammattikorkeakoulujen aluevaikuttavuutta ja työelämäyhteistyötä. MAMKin maksullisen palvelutoiminnan volyymi vuonna 2011 oli noin 3,5 milj.. MAMK on saanut OKM:n tuloksellisuuspalkkion aluevaikuttavuuden ja työelämäyhteistyön perusteella vuosina 2007, 2009 ja MAMK profiloituu elinikäisen oppimisen korkeakouluksi ja vahvaksi TKI-korkeakouluksi, jonka painoaloja ovat hyvinvointi materiaalit ja ympäristö sähköiset palvelut matkailu ja tapahtumatuotanto. Painoalat muodostavat osaamiskeskittymiä kokoamalla yhteen eri koulutusalojen asiantuntemusta ja varmistaen opetuksen kytkeytymisen tutkimus- ja kehitystoimintaan. Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen yhteinen painoala on Venäjä-osaaminen. Myös MAMKin palvelukokonaisuudet asettuvat luontevasta näille painoaloille. Kaikki alat läpäisevää palvelutoimintaa on täydennyskoulutus- ja asiantuntijapalveluissa.

7 Kuva 1. Koulutusalat, painoalat ja palvelukokonaisuudet Seuraavassa esitellään lyhyesti tärkeimmät palvelukokonaisuudet: Elixiiri - Hyvinvointi-palvelukeskus nuorisoalan osaamiskeskittymä Juvenia sähköisiä arkistointipalveluja tarjoava Darcmedia ravintola- ja kokouspalvelut (Kasarmin kampuksen ravintolapalvelut ja kokous- ja tilamyyntipalvelut) Savonlinnan Kuitulaboratorio eli MAMK FiberLaboratory täydennyskoulutus- ja asiantuntijapalvelut tytäryhtiöt Mikpolis Oy ja Disec Oy muut laboratoriopalvelut.

8 Elixiiri -Hyvinvointipalvelukeskus Hyvinvointipalvelukeskus Elixiirillä on kaksi hyvinvoinnin palvelupistettä, jotka sijaitsevat Mikkelissä ja Savonlinnassa. Mikkelin Elixiiri toimii oppimisympäristönä eri alojen opiskelijoille. Tarkoituksena on edistää Mikkelin seudun väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Painopiste on hyvinvoinnin palveluosaamisen kehittämisessä Etelä-Savon alueella. Lähtökohtana palveluosaamisen kehittämisessä on asiakaslähtöisyys sekä kansalaisten omaehtoisen terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan tukeminen. Tavoitteena on laadukkaiden hyvinvointia ja terveyttä edistävien, ylläpitävien ja kuntouttavien palvelujen tuottaminen ja tarjoaminen palvelukeskuksen tiloissa, asiakkaiden omissa elinympäristöissä, yrityksissä ja yhteisöissä sekä palvelutoiminnan kehittäminen innovatiivisesti ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Savonlinnan Elixiiri tarjoaa monipuolisia terveyttä edistäviä hyvinvointipalveluja Savonlinnan seudun asukkaille. Elixiirin palveluissa toimivat Terveysalan laitoksen opiskelijat opettajan ohjauksessa. Sairaanhoitaja- ja fysioterapeuttiopiskelijat panostavat palveluun, vuorovaikutukseen sekä kiireettömyyteen. Henkilökohtaisia terveyspalveluita ovat mm. erilaiset mittaukset, testaukset, pienet hoitotoimenpiteet sekä ohjaus ja neuvonta. Fysioterapiapalveluihin kuuluvat mm. toiminta- ja työkyvyn kartoitukset, fyysisen kunnon mittaukset sekä ohjaus, neuvonta ja muu yksilöllinen fysioterapia. Terveyspalveluita ryhmille ovat mm. muistikoulu, painonhallinta-, tasapaino-, terveys- ja kuntoliikunta-, ym. ryhmät sekä Elixiiriä Elämään -hyvinvointiviikot. Nuorisoalan osaamiskeskittymä Juvenia Juvenia on osaamiskeskittymä, joka tukee nuorisoalan toimijoita omalla asiantuntijuudellaan. Juveniassa keskitytään erityisesti nuorten elinolojen, aktiivisen kansalaisuuden sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen ja nuorisoalan kehittämiseen sekä kansainvälistämiseen. Tätä tehtävää toteutetaan koulutuksen, asiantuntijapalveluiden, tutkimuksen ja kehittämistoiminnan sekä tiedotuksen avulla. Darcmedia (digitointi-, arkisto- ja mediapalvelut) Darcmedian digitointi- ja arkistopalvelut tuottaa kaikille organisaatioille, yhteisöille ja yksityisille suunnattuja sähköisiä palveluita. Digitointi- ja arkistointipalvelu perustuu vuodesta 2001 alkaen tehtyyn sähköisen säilytyksen tutkimus- ja kehitystyöhön. Palvelukokonaisuus pitää sisällään digitointia (asiakirjat, valokuvat, filmit, video ja ääni), arkistonmuodostuksen ja aineistonhallinnan konsultointia, sähköistä pitkäaikaissäilytystä, varmistuksia, aineiston jakelua ja hallintaa web-käyttöliittymällä sekä jakelu- ja hallintasovelluksen. Palveluita tarjotaan kolmessa tasossa, jotka ovat säilytys, perusarkistopalvelu ja räätälöidyt palvelut. Digitointi- ja aineistopalveluja tarjotaan erillisenä ja arkistopalveluiden rinnalla. Darcmedian mediatuotannot tekevät mm. yritys- ja markkinointivideoita, televisio-ohjelmia, monikameratuotantoja sekä TV-mainoksia. Mediapalveluilta saa myös TV-studio- ja äänistudiopalvelut, tapahtumataltioinnit sekä monipuolisesti audiovisuaaliseen mediaan liittyvää osaamista.

9 Kasarmin kampuksen ravintolapalvelut Kasarmin kampuksen ravintolapalvelut tuottaa niin kokous-, lounas-, a la carte-, take away-, tilausravintola-, koulutusilta-, tilamyynti- ja kampuskahvituspalveluita Ravintola Tallissa ja elokuussa 2011 avatussa Ravintola DeXissä. Ravintola Talli toimii Mikkelin ammattikorkeakoulun Joutsenmerkittynä edustusravintolana, merkittävänä ulkoisen näkyvyyden imagotekijänä ja osaamisen näyteikkunaympäristönä. Ravintola Talli on restonomiopiskelijoiden pääoppimisympäristö ja mikropalvelulaboratorio. Ravintola DeXi toimii opiskelija- ja henkilöstöravintolana Kasarmin kampuksen opiskelijoille ja henkilökunnalle. DeXin ravintola- ja tapahtumastage -palveluita tarjotaan myös ulkopuolisille asiakkaille. Ravintola DeXistä kehitetään monialainen, avoin ja yritysmäinen oppimisympäristö sekä ns. projektialusta eri koulutusalojen opettajille ja opiskelijoille. Kokous- ja tilamyyntipalvelut MAMKissa kokous- ja tilamyyntipalveluita tarjotaan Mikkelissä ja Savonlinnassa. Kokous- ja tilapalvelut Mikkelissä on osa Kasarmin kampuksen ravintolapalveluiden toimintaa. Kasarmin kampuksella on monipuoliset tilat kokous- ja tapahtumajärjestäjien käyttöön mm. Mikpolisali, Kampussali, erilaisia luokkatiloja ja Ravintola DeXin tapahtumastage. Tilaisuuden luonteesta, kestosta ja kokoluokasta riippuen tarjolla on valmiita kokouspaketteja ja tiloja erikokoisille ryhmille (5-300 hengelle). Kampuskahvitukset kattavat kahvitarjoilut kokoustilojen läheisyyteen ja ruokatarjoilut onnistuvat kokousryhmille niin Ravintola Tallissa kuin Ravintola DeXissä. Savonniemen kampuksen tilat Savonlinnassa ovat ihanteellisimpia suurien kokousten, koulutusten ja muiden tapahtumien järjestämisessä. Savonlinnan Kuitulaboratorio Savonlinnan Kuitulaboratorio on Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimusyksikkö, joka on erikoistunut ilmiöja pilot-mittakaavan tutkimukseen luotaessa uusia korkean teknologian ratkaisuja biomateriaalien/metsäbiomassan jalostamiseksi. Kuitulaboratorio tarjoaa korkeatasoista prosessitekniikan tutkimusta ja tehdasmittakaavaista koeajotoimintaa uusilla ja kehittyvillä menetelmillä keskittyen puuraaka-aineen energia-, ympäristö- ja pääomatehokkaaseen jalostamiseen. Tutkimuksen painopistealueita ovat kemiallisen puunjalostusteollisuuden uudet sekoitusteknologiat, paperinvalmistuksen kuitulisäainekonseptit, kuitususpensioihin liittyvät erotusprosessit sekä kuvantamistekniikoiden soveltaminen prosessi-ilmiöiden hallinnassa. Palvelutoiminta käsittää pilotointi- ja analyysipalvelut, laboratoriokokeet sekä erilaiset esiselvitysprojektit. Kuitulaboratoriossa työskentelee 16 henkilöä.

10 Täydennyskoulutus- ja asiantuntijapalvelut Täydennyskoulutus voi olla joko valmista täydennyskoulutustarjontaa tai asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityä koulutusta. Täydennyskoulutusta toteutetaan liiketaloudellisin perustein hinnoiteltuna koulutuksena, erikoistumisopintoina, oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuspaikoilla, oppisopimustyyppisenä täydennyskoulutuksena, työvoimapoliittisena koulutuksena sekä yhteishankinta koulutuksena ELY-keskuksen kanssa. Näiden lisäksi MAMKin oma henkilöstökoulutus kuuluu täydennyskoulutustoimintaan. Asiantuntijapalveluilla tarkoitetaan MAMKin henkilöstön osaamisen myyntiä yrityksiin tai organisaatioihin. Asiantuntijapalveluina tarjotaan mm. osaamiskartoituksia, selvitystöitä, prosessien ohjauksia, valmennusta, työnohjausta ja konsultaatiota. Tytäryhtiöt Mikpolis Oy ja Disec Oy Mikpolis Oy tarjoaa ammattitaitoisia asiantuntija- ja laboratoriopalveluita asiakkaiden tuotekehityksen ja liiketoiminnan tueksi. Materiaalitekniikan tutkimus- ja tuotekehityspaveluja ovat mm. mekaaninen testaus, termo- ja pinta-analyysit, materiaalien karakterisointi, olosuhdetestaus sekä suurnopeus ja IR-kuvaus. Valmistustekniikan tuotekehityspalveluja ovat mm. puu-, muovi- ja komposiittimateriaalien CAD/CAM-koneistus, prototypiointi, tuotteiden skannaus, digitointi ja mallinnus sekä sahatavaran laadunvarmennus. Venäjällä toimii Mikpolis Oy:n tytäryhtiö, rajavastuuyhtiö OOO Mikpolis. Disec Oy tarjoaa terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluja. Palvelut ovat kuvien ym. tietojen arkistointi-, välitys- ja hallintajärjestelmäpalvelut (PACS -Picture Archiving and Communication System), tuotannonohjausjärjestelmien palvelut (RIS/MIS - Radiologic /Mammography Information System), muiden aineistojen arkistopalvelut, lausuntapalvelujen tukipalvelut, koulutus- ja konsultointipalvelut. Vuonna 2011 käsiteltyjen tutkimusten määrä on yhteensä noin Lähes joka kahdeksannen maassamme tehtävän radiologisen tutkimuksen tiedot ylläpidetään Disecissä.

11 Muut laboratoriopalvelut Ympäristölaboratoriossa tehtävät laboratoriotutkimuksen jakaantuvat mikrobiologisiin ja kemiallisiin analyyseihin sekä erilaisiin mittalaitteilla tapahtuviin fysikaalis-kemiallisiin mittauksiin. Lisäksi laboratoriossa tehdään ympäristön melumittauksia ja EN113-standardin mukaisia puun lahotuskokeita. Puulaboratoriossa tehdään metsäteollisuuden kehittämiseen tähtääviä tutkimus- ja tuotekehitysprojekteja ja yritystarpeisiin liittyviä tilaustutkimuksia erityisesti puun suojaukseen, modifiointiin, kuivaukseen ja puumateriaalin mekaaniseen ja biologiseen kestävyyteen liittyen. Elintarvike- ja aistinvaraisessa laboratoriossa tehdään mm. elintarviketeollisuuden kehittämiseen liittyvää tuotekehitystä ja palvelutoimintaa mm. tuotteiden aistinvaraista arviointia kuluttajaraadissa ja elintarvikkeiden vientiä edistäviä testauksia.

12 STRATEGISET TAVOITTEET 2015 ja TOIMENPITEET Palvelustrategian lähtökohtana ovat KESU 2015:ssa asetetut tavoitteet palvelutoiminnalle. Tavoitteena on, että palvelutoiminta on ammattikorkeakoulun perustehtävät läpäisevää eli liittyy sekä opetukseen että TKI-työhön. Kehittämissuunnitelma 2015:n mukaan maksullista palvelutoimintaa kehitetään kaikilla osaamisaloilla. Maksullisen palvelutoiminnan lisäämisellä tavoitellaan toiminnan kokonaisvolyymin kasvua. Tuloksiin päästään tehostamalla myyntiä ja markkinointia. Uutta palvelutoimintaa kehitetään pääasiassa koulutuksen tueksi ja tarpeisiin. Elinikäisen oppimisen korkeakouluna MAMKilla on runsas ja monipuolinen täydennyskoulutustarjonta. MAMKin ja KYAMKin lisä- ja täydennyskoulutusta ohjataan ja kehitetään yhteisesti. Venäjä-osaaminen on kasvava osa ammattikorkeakoulun palvelutoimintaa ja siihen perustuvaa palvelutoimintaa kehitetään edelleen. Tavoitteena on, että maksullisen palvelutoiminnan tulot ovat 12 % koko tulorahoituksesta ja liikevaihto vähintään 5 milj. vuodessa. Toimivan ja kannattavan kokonaisuuden muodostavat palvelut voivat irtautua itsenäiseksi yritystoiminnaksi. TKI-toiminnassa syntyviä palvelu- ja tuoteinnovaatioita kaupallistetaan systemaattisesti. Asiakaspalautetta ja ennakointitietoa kerätään ja hyödynnetään systemaattisesti kaikessa palvelutoiminnassa. 3.1 Palvelutoiminnan volyymin kasvattaminen Tavoitteena on maksullista palvelutoimintaa lisäämällä kasvattaa toiminnan kokonaisvolyymiä. Toimenpiteet Tehdään MAMKin palvelutoimintaa tunnetuksi alueen toimijoille. Tehostetaan myyntiä ja markkinointia kaikissa palvelukokonaisuuksissa. Kehitetään uutta palvelutoimintaa erityisesti hankkeissa syntyneen osaamisen pohjalle. Yhteistyön ja tiedonvälityksen tehostaminen MAMKin sisällä sekä tytäryhtiöiden ja MAMKin välillä.

13 3.2 Palvelujen tuotteistaminen ja kaupallistaminen Tavoitteena on tehostaa täydennyskoulutus- ja muiden palvelujen tuotteistamista ja kaupallistamista. Toimenpiteet Kasarmin kampuksen ravintolapalvelut tuotteistetaan osaksi MAMKin palvelutoimintaa. Kehitetään yhteinen malli MAMKin ja KyAMKin lisä- ja täydennyskoulutuksen ohjaukseen ja kehittämiseen. Rakennetaan yhteinen täydennyskoulutuksen brändi ja yhteisiä koulutustuotteita KyAMKin kanssa. Selvitetään olemassa olevat palvelut, joita ei ole vielä tuotteistettu ja tuotteistetaan sellaiset palvelut, joilla on kysyntää. Tytäryhtiöt jatkavat omien tuotteidensa tuotteistamista liiketoimintasuunnitelmiensa pohjalta. 3.3 Asiakkuussuunnitelma ja asiakkuuksien hallintajärjestelmä Tavoitteena on parantaa kumppanuuksien ja asiakkuuksien tuntemusta, hankkia uusia asiakkaita sekä parantaa asiakaspääoman käyttöä/asiakastiedon hyödyntämistä. Toimenpiteet Laaditaan asiakkuussuunnitelma. Määritellään palvelutoiminnan ydinkumppanit ja luodaan selkeät toimintamallit kumppaneiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Selvitetään sidosryhmien tiedon tarpeet MAMKin toiminnasta ja varmistetaan tiedon saatavuus sidosryhmille. Otetaan asiakkuuksien hallintajärjestelmä käyttöön kaikessa maksullisessa palvelutoiminnassa.

14 3.4 Koulutusvienti Tavoitteena on viedä MAMKin koulutusta ja osaamista ulkomaille, erityisesti Venäjälle. Toimenpiteet Osallistutaan Future Learning Finland (FLF) toimintaan, jossa ollaan mukana Venäjäklusterissa, Kiinaklusterissa ja Competence Based Vocational Education (CBVE) -klusterissa. Määritellään CBVE-klusteria varten kaksi MAMKin kansainvälisen tason kärkiosaamisalaa, joita tarjotaan klusterin yhteistarjoomaan. Osallistutaan Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksen hallinnoimaan alueelliseen koulutusvientihankkeeseen, jossa painopisteenä ovat alueyhteistyössä toteutettavat akateemiset kokonaisuudet (vihreä aate ja ekologisuus, osuustoiminta ja Venäjä-osaamisen kehittäminen). Tytäryhtiöiden osalta kehitetään OOO Mikpoliksen toimintaa yhteistyössä KyAMKin kanssa. 3.5 Tutkimustulosten kaupallinen potentiaali Tavoitteena on arvioida systemaattisesti hankkeissa syntyneiden tutkimustulosten kaupallinen potentiaali. Toimenpiteet Selvitetään vuosittain hankkeissa syntyneen osaamisen kaupallistamispotentiaali yhteistyössä TKI-toimijoiden kanssa. Innovaatiotio-osaamista ja palvelujen ja tuotteiden kehittämistä edistetään hanketoiminnalla (mm. Kinos, Living Labs ja Tuoteväylä 2012). 3.6 Oppimisympäristöjen kehittäminen Tavoitteena on kehittää palvelutoimintaan oppimisympäristöjä, jotka omalta osaltaan tukevat pedagogisen strategian tavoitteiden saavuttamista tuottamalla opiskelijoille työelämän vaatimaa ammatillista osaamista. Toimenpiteet Kehitetään nykyisiä palvelukokonaisuuksia (mm. Elixiiri, Kasarmin kampuksen ravintolapalvelut) monialaisina oppimisympäristöinä. Volyymiltään merkittävistä palveluista muodostetaan uusia myös oppimisympäristöinä toimivia palvelukokonaisuuksia.

15 3.7 Palvelutoiminnan ulkoinen ja sisäinen verkostoituminen Tavoitteena on tuottaa asiakkaalle lisäarvoa, laajentaa osaamista ja asiantuntijuutta sekä siten taata monipuoliset palvelut verkostoitumisen avulla. Toimenpiteet Verkostoidutaan Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa erityisesti valituilla painoaloilla ja Venäjä-palveluissa, täydennyskoulutuksen osalta selvitetään tavoiteltavat synergiaedut sisällön ja organisoitumisen suhteen ja perustetaan yhteinen ohjaus- ja kehittämistiimi, joka mahdollistaa yhteisen markkinoinnin, hyvien käytänteiden vaihdon ja myytävien tuotteiden vaihdon. Ollaan mukana Yritys-Suomi Mikkelin seudun yrityspalveluverkostossa. Ollaan mukana vuosittain tehtävässä eteläsavolaisten yritysten palvelutarvekartoituksessa (KOTTI). Tavataan säännöllisesti eri rahoittajatahoja erityisesti täydennyskoulutuspalvelujen osalta. Sisäistä verkostoitumista kehitetään akseleilla palveluyksiköt/kokonaisuudet - laitokset ja tytäryhtiöt - emoyhtiö. STRATEGIAN TOTEUTUS, SEURANTA JA PÄIVITTÄMINEN Palvelustrategia perustuu Kesu kehittämissuunnitelmaan. Palvelustrategia päivitetään kehittämissuunnitelman päivittämisen jälkeen. Palvelustrategian toteutumista seurataan palvelutiimissä vuosittain päivitettävällä toimenpideohjelmalla. MAMKin tytäryhtiöt laativat oman palvelustrategiansa ja toimintasuunnitelmansa ottaen huomioon soveltuvin osin tämän palvelustrategian linjaukset.

16

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 4. METSÄENERGIAFOORUMI Eväitä energiseen tulevaisuuteen 23.11.2010 Katse tulevaan, Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyö metsäbioenergiassa.

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia.

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari 15.9.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Mitä arvioinnin jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tämän vuoden

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri tarve

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net OuluHealth Labs Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä Openphoto.net Oulu Sote Labs Hankkeen tavoitteena on tuotteistetun ja verkostomaisen innovaatio-, testaus-

Lisätiedot

Future Learning Lapland

Future Learning Lapland Future Learning Lapland LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN KANSAINVÄLINEN KOULUTUSVIENTI Hankkeen tavoitteet ja toiminta Heikki Konttaniemi Projektipäällikkö Miksi koulutusvientiä? Taustalla OPM:n 2009 julkaistu

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Turun

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke 1.9.2006-31.10.2007 Savonia yrityspalvelut Kasvua ja tehokkuutta verkostoitumalla - ratkaisuja pk-yritysten haasteisiin -seminaari 30.5.2007 Liiketalous, Iisalmi

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät -seminaari Helsinki Congress Paasitorni 10. 11.5 2012 Mari Räkköläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Työnjaon kehittäminen Vaasan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen kanssa on edennyt heikosti.

Työnjaon kehittäminen Vaasan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen kanssa on edennyt heikosti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

ERITYISEN ÄÄRELLÄ - Ammatillisen erityisopetuksen -seminaari

ERITYISEN ÄÄRELLÄ - Ammatillisen erityisopetuksen -seminaari ERITYISEN ÄÄRELLÄ - Ammatillisen erityisopetuksen -seminaari 15.3.2016 Asiantuntijaorganisaatiot matkakumppanina - ammatillinen koulutus kohti inkluusiota Minna Seppälä TAMK, Ammattipedagoginen TKI 18.3.2016

Lisätiedot

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 2 Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 3 Karelia-ammattikorkeakoulu - Ylläpitäjänä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Kampukset: Sirkkala, Tikkarinne,

Lisätiedot

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 3.11.2010 Ammattikoulutuksen kriittiset tehtävät

Lisätiedot

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Olavi Mertanen, Tuija Laurén Johdannoksi Globaalia liiketoimintaa; johtavia maita USA, Iso-Britannia, Australia ja Uusi-Seelanti (valmiiksi englanninkieliset

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa (08/2010) Asian

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

TAMKin strategia kohti vuotta Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa

TAMKin strategia kohti vuotta Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa TAMKin strategia kohti vuotta 2020 Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 12.2.2016 TAMKin strategia kohti vuotta 2020 1. TAMKin strategian tausta Tampereen ammattikorkeakoulu käynnisti

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Uusi Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. 2. Elämyksellinen oppimisympäristö 3. Osallistava ja verkottuva kulttuuriperintöalan toimija Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen Ohjaus yrittäjyyteen 27.10.2015 Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Ohjaus yrittäjyyteen tilaisuuden teemana TYÖELÄMÄTAIDOT JA YRITTÄJYYS Oivallinen mahdollisuus

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää toiminnan ohjausta ja toimintaa 1.1 Laadunhallinta ei kytkeydy johtamisjärjestelmään.

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Areena. Lehdistötilaisuus

Areena. Lehdistötilaisuus Areena Lehdistötilaisuus 26.10.2015 Kestävää hyvinvointia ja vetovoimaa Areenan tehtävänä on tukea ja vahvistaa alueen hyvinvointia, elinvoimaisuutta ja osaamista. Korkeakoulujen rooliin kuuluu oman vaikutusalueensa

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014

Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014 Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014 HANKKEIDEN SEURANTA, ARVIOINTI JA TUOTOKSET Tiedotustilaisuus 1.11.2013 Opetusneuvos Mari Räkköläinen OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus AKKU-johtoryhmän toimenpide-ehdotukset (toinen väliraportti) Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:11 AKKU (=ammatillisesti

Lisätiedot

Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko

Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko NaviGate Tiedekahvila 18.05.2016 Meriklusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit (Meri-Erko) 1.3.2016-30.09.2018 Hankkeessa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Terveys ja talous 2016

Terveys ja talous 2016 Terveys ja talous 2016 15.9.2016 Tehokkuutta osaamisen kehittämiseen Oppiportin hyödyntämisen mahdollisuuksista Digidigi Digitalisaatio haastaa perinteiset toimintamallit ja muuttaa maailmaa, sosiaali-

Lisätiedot

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot

Arvioinnilla luottamusta

Arvioinnilla luottamusta Arvioinnilla luottamusta Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteet Elina Harjunen, Risto Hietala, Laura Lepola, Anu Räisänen ja Aila Korpi Pohjois-Suomen AVI-alueen

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Osela 9.6.2016 Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu (TYP) Yhteistoimintamalli, jossa

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Mitä teemme Vapaaehtoislähtöinen Pro-toiminta Asiakaslähtöiset palvelut Vaikuttaa Organi- saatio Vaikutusjohtaminen Organi- saatio = Yhteiskunnallinen ongelma

Lisätiedot

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Suomen korkeakoulujen kestävän kehityksen foorumi: kestävän kehityksen edistäminen korkeakoulujen toiminnassa Tampere 6.4.2016 Riina Vuorento Ohjauksen muodot

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN, MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE

OPETUSMINISTERIÖN, MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 12.11.2010 OPETUSMINISTERIÖN, MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä - kärkihanke. Biotalouspaneelin kokous Jussi Manninen, TEM

Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä - kärkihanke. Biotalouspaneelin kokous Jussi Manninen, TEM Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä - kärkihanke Biotalouspaneelin kokous 19.1.2016 Jussi Manninen, TEM Kärkihanke 2: Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä TAVOITE: Puun käyttöä monipuolistetaan,

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Etelä Karjalan sosiaali ja terveydenhuollon ky, Eksote järjestää maakunnan

Lisätiedot

BIOCLUS-hanke: Developing research and innovation environment in five European regions in the field of sustainable use of biomass resources

BIOCLUS-hanke: Developing research and innovation environment in five European regions in the field of sustainable use of biomass resources BIOCLUS-hanke: Developing research and innovation environment in five European regions in the field of sustainable use of biomass resources Konsortiossa 20 toimijaa, ij viidestä maasta Keskisuomalaiset

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Satu Sikanen 13.3.2014 Rakennerahasto-ohjelmassa esitettyjä kehittämishaasteita

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS Silja Ässämäki 11.12.2013 Kaste-hankesuunnitelma 2014-2016 Keski-Suomen SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti Hakijana

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Pyrkimyksenä Lapin yliopiston Lapin ammattikorkeakoulun

Pyrkimyksenä Lapin yliopiston Lapin ammattikorkeakoulun Lapin korkeakoulukonserni on Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun strateginen liittouma, jonka avulla korkeakoulut kykenevät tarjoamaan opiskelijoille, henkilökunnalleen ja ympäröivälle yhteiskunnalle

Lisätiedot

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yritys-Suomi nousuun Innoforum 10.11.2015 Tampere Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yleistä 2 Ratkaisujen Suomi 1. Kestävä kasvu ja julkinen talous 2. Työllisyys ja kilpailukyky 3. Osaaminen ja koulutus

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS JA LASTENSUOJELUPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Lastensuojelun kehittämisverkosto 17.8.2016 Merja Anis UUDET SOSIAALITYÖN ERIKOISTUMISKOULUTUKSET ALKAMASSA

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO

TAMPEREEN YLIOPISTO TAMPEREEN YLIOPISTO 31. 8. 2010 Tampereen yliopiston rehtorille Vararehtori asetti maaliskuussa 2010 työryhmän selvittämään ja tekemään ehdotuksen täydennyskoulutuksen toimintamallin uudistamiseksi. Työryhmään

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot