Hyväksytty AMK-hallituksessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.1.2012"

Transkriptio

1

2 Hyväksytty AMK-hallituksessa

3 Mikkelin ammattikorkeakoulun palvelustrategia SISÄLTÖ - 1. TAUSTAA 4 2. PALVELUKOKONAISUUDET STRATEGISET TAVOITTEET 2015 JA TOIMENPITEET Palvelutoiminnan volyymin kasvattaminen Palvelujen tuotteistaminen ja kaupallistaminen Asiakkuusohjelma ja asiakkuuksien hallintajärjestelmä Koulutusvienti Tutkimustulosten kaupallinen potentiaali Oppimisympäristöjen kehittäminen Palvelutoiminnan ulkoinen ja sisäinen verkostoituminen STRATEGIAN TOTEUTUS, SEURANTA JA PÄIVITTÄMINEN 15

4 TAUSTAA Palveluprosessi nostettiin vuonna 2002 yhdeksi Mikkelin ammattikorkeakoulun ydinprosesseista koulutus- ja t&k-prosessien rinnalle. Vuonna 2004 laaditussa strategiassa (Kehittämissuunnitelma 2010) palvelutoiminnalle asetettiin seuraavat tavoitteet: täydennyskoulutus- ja palvelutoiminnan osuus 20 % koko toiminnan budjetista, palvelujen tuotteistamisen, markkinoinnin ja myynnin lisääminen sekä laboratorio- ja studiopalvelujen organisoiminen tehokkaasti koulutusta, tutkimusta ja yrityksiä palveleviksi. Strategian päivityksen yhteydessä vuonna 2007 arvioitiin, että näistä tavoitteista parhaiten oli siihen mennessä edistytty palvelujen tuotteistamisen, markkinoinnin ja myynnin lisäämisessä. Vuonna 2007 päivitetyssä strategiassa (Kehittämissuunnitelma 2012) palveluliiketoiminnalle asetettiin merkittäviä määrällisiä ja laadullisia tavoitteita. Palveluliiketoiminnan liikevaihtotavoitteeksi määriteltiin 9 milj. ja täydennyskoulutuksen 3 milj. vuodessa. Palveluliiketoimintaa ryhdyttiin kehittämään osaamiskeskittymissä (ns. klustereissa) mm. nimeämällä ja tuotteistamalla kärkituotteita ja laatimalla liiketoimintasuunnitelmia. Päästrategian tueksi laadittiin vuonna 2009 MAMKin ensimmäinen palvelustrategia. Tässä strategiassa palvelutoimintaa linjattiin seuraavasti: Palvelutoiminta on ammattikorkeakoulun perustehtävät läpäisevää; liittyy sekä opetukseen että TKI-työhön. Palvelutoimintaa on kehitettävä koko MAMKissa, mutta liiketaloudelliset tavoitteet (maksullinen palvelutoiminta) ja toiminnan kehittämistavoitteet (opetus ja organisaation oppiminen) on osattava erottaa toisistaan. Palvelutoiminta on moninaista ja monipuolista eikä sille voida muodostaa yhtä kaiken kattavaa toimintamallia. Osa palveluista päätettiin yhtiöittää, jotta strategian korkeat liikevaihtotavoitteet olisi helpompi saavuttaa. Joitakin tekniikan laboratoriopalveluja siirrettiin vuoden 2005 lopussa perustettuun Mikpolis Oy:ön, joka aloitti varsinaisen toimintansa vuoden 2006 aikana. Hanketoiminnassa syntyneen osaamisen pohjalle perustettiin vuonna 2006 terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluja tarjoava Disec Oy. Muitakin palveluja on koottu palvelukokonaisuuksiksi, joista merkittävimpiä ovat Kasarmin kampuksen ravintolapalvelut, hyvinvoinnin palveluja Mikkelissä ja Savonlinnassa tarjoava Elixiiri, sähköisiä digitointi-, arkisto- ja mediapalveluja tarjoava Darcmedia, nuorisoalan osaamiskeskittymä Juvenia sekä Savonlinnassa toimiva Kuitulaboratorio (MAMK FiberLaboratory), joka siirtyi MAMKille Lappeenrannan teknilliseltä yliopistolta keväällä 2011.

5 Keväällä 2010 päivitetyn Kehittämissuunnitelma 2015:n mukaan Mikkelin ammattikorkeakoulu profiloituu elinikäisen oppimisen korkeakouluksi ja vahvaksi TKI-korkeakouluksi. Ammattikorkeakoulun vahvuutena on Venäjäosaaminen. Kriittisiksi menestystekijöiksi nousee onnistuminen seuraavilla alueilla toiminta suuremman korkeakoulukokonaisuuden osana koulutuksen vetovoiman parantaminen tutkimus- ja kehittämistoiminnan kansainvälistäminen ja rahoituspohjan laajentaminen Venäjä-osaamisen vahvistaminen ja tunnetuksi tekeminen maksullisen palvelutoiminnan kasvattaminen. Ammattikorkeakoulun kehittämistyötä ohjaa vahva sitoutuminen toiminnan laadun ja vaikuttavuuden jatkuvaan arviointiin ja parantamiseen. Laatu ymmärretään koulutuksen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja aluekehittämisen muodostamana kokonaisuutena. Opetuksen, TKI toiminnan ja palvelutoiminnan nykyistä parempi integrointi toisiinsa on yksi kehittämistyölle valittu painopiste. Integrointia voidaan pitää sekä koulutuksen laadun että talouden näkökulmasta perusteltuna. MAMKin palvelutiimin tavoitteena on kehittää, määrittää ja toteuttaa käytäntöjä, jotka tukevat palvelujen tuottamista, myymistä ja markkinointia sekä kasvattavat MAMKin palveluliiketoiminnan volyymia ja kannattavuutta. Palvelutiimin jäseniä ovat luvussa 2 esiteltyjen palvelukokonaisuuksien edustajat. Palvelutiimin puheenjohtajana toimii laatu- ja palvelujohtaja ja sihteerinä asiakkuuspäällikkö.

6 PALVELUKOKONAISUUDET 2012 Mikkelin ammattikorkeakoulussa ja sen tytäryhtiöissä tuotetaan erilaisia palveluja, joiden sisällöt, tuotteistamisaste ja hinnoitteluperiaatteet sekä asiakaskunta vaihtelevat paljon. Osa palveluista on luonteeltaan perustehtäviä tukevia. Näiden palvelujen ensisijaisena tavoitteena on toiminnan kehittäminen sekä opetuksen ja oppimisprosessien tukeminen. Palvelutoiminnan asiakkaita ovat yritykset, julkishallinnon organisaatiot ja yksityishenkilöt. Maksullisen palvelutoiminnan tulojen määrä suhteessa koko tulorahoituksen määrään on yksi niistä Opetusja kulttuuriministeriön tuloksellisuusmittareista, joilla mitataan ammattikorkeakoulujen aluevaikuttavuutta ja työelämäyhteistyötä. MAMKin maksullisen palvelutoiminnan volyymi vuonna 2011 oli noin 3,5 milj.. MAMK on saanut OKM:n tuloksellisuuspalkkion aluevaikuttavuuden ja työelämäyhteistyön perusteella vuosina 2007, 2009 ja MAMK profiloituu elinikäisen oppimisen korkeakouluksi ja vahvaksi TKI-korkeakouluksi, jonka painoaloja ovat hyvinvointi materiaalit ja ympäristö sähköiset palvelut matkailu ja tapahtumatuotanto. Painoalat muodostavat osaamiskeskittymiä kokoamalla yhteen eri koulutusalojen asiantuntemusta ja varmistaen opetuksen kytkeytymisen tutkimus- ja kehitystoimintaan. Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen yhteinen painoala on Venäjä-osaaminen. Myös MAMKin palvelukokonaisuudet asettuvat luontevasta näille painoaloille. Kaikki alat läpäisevää palvelutoimintaa on täydennyskoulutus- ja asiantuntijapalveluissa.

7 Kuva 1. Koulutusalat, painoalat ja palvelukokonaisuudet Seuraavassa esitellään lyhyesti tärkeimmät palvelukokonaisuudet: Elixiiri - Hyvinvointi-palvelukeskus nuorisoalan osaamiskeskittymä Juvenia sähköisiä arkistointipalveluja tarjoava Darcmedia ravintola- ja kokouspalvelut (Kasarmin kampuksen ravintolapalvelut ja kokous- ja tilamyyntipalvelut) Savonlinnan Kuitulaboratorio eli MAMK FiberLaboratory täydennyskoulutus- ja asiantuntijapalvelut tytäryhtiöt Mikpolis Oy ja Disec Oy muut laboratoriopalvelut.

8 Elixiiri -Hyvinvointipalvelukeskus Hyvinvointipalvelukeskus Elixiirillä on kaksi hyvinvoinnin palvelupistettä, jotka sijaitsevat Mikkelissä ja Savonlinnassa. Mikkelin Elixiiri toimii oppimisympäristönä eri alojen opiskelijoille. Tarkoituksena on edistää Mikkelin seudun väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Painopiste on hyvinvoinnin palveluosaamisen kehittämisessä Etelä-Savon alueella. Lähtökohtana palveluosaamisen kehittämisessä on asiakaslähtöisyys sekä kansalaisten omaehtoisen terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan tukeminen. Tavoitteena on laadukkaiden hyvinvointia ja terveyttä edistävien, ylläpitävien ja kuntouttavien palvelujen tuottaminen ja tarjoaminen palvelukeskuksen tiloissa, asiakkaiden omissa elinympäristöissä, yrityksissä ja yhteisöissä sekä palvelutoiminnan kehittäminen innovatiivisesti ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Savonlinnan Elixiiri tarjoaa monipuolisia terveyttä edistäviä hyvinvointipalveluja Savonlinnan seudun asukkaille. Elixiirin palveluissa toimivat Terveysalan laitoksen opiskelijat opettajan ohjauksessa. Sairaanhoitaja- ja fysioterapeuttiopiskelijat panostavat palveluun, vuorovaikutukseen sekä kiireettömyyteen. Henkilökohtaisia terveyspalveluita ovat mm. erilaiset mittaukset, testaukset, pienet hoitotoimenpiteet sekä ohjaus ja neuvonta. Fysioterapiapalveluihin kuuluvat mm. toiminta- ja työkyvyn kartoitukset, fyysisen kunnon mittaukset sekä ohjaus, neuvonta ja muu yksilöllinen fysioterapia. Terveyspalveluita ryhmille ovat mm. muistikoulu, painonhallinta-, tasapaino-, terveys- ja kuntoliikunta-, ym. ryhmät sekä Elixiiriä Elämään -hyvinvointiviikot. Nuorisoalan osaamiskeskittymä Juvenia Juvenia on osaamiskeskittymä, joka tukee nuorisoalan toimijoita omalla asiantuntijuudellaan. Juveniassa keskitytään erityisesti nuorten elinolojen, aktiivisen kansalaisuuden sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen ja nuorisoalan kehittämiseen sekä kansainvälistämiseen. Tätä tehtävää toteutetaan koulutuksen, asiantuntijapalveluiden, tutkimuksen ja kehittämistoiminnan sekä tiedotuksen avulla. Darcmedia (digitointi-, arkisto- ja mediapalvelut) Darcmedian digitointi- ja arkistopalvelut tuottaa kaikille organisaatioille, yhteisöille ja yksityisille suunnattuja sähköisiä palveluita. Digitointi- ja arkistointipalvelu perustuu vuodesta 2001 alkaen tehtyyn sähköisen säilytyksen tutkimus- ja kehitystyöhön. Palvelukokonaisuus pitää sisällään digitointia (asiakirjat, valokuvat, filmit, video ja ääni), arkistonmuodostuksen ja aineistonhallinnan konsultointia, sähköistä pitkäaikaissäilytystä, varmistuksia, aineiston jakelua ja hallintaa web-käyttöliittymällä sekä jakelu- ja hallintasovelluksen. Palveluita tarjotaan kolmessa tasossa, jotka ovat säilytys, perusarkistopalvelu ja räätälöidyt palvelut. Digitointi- ja aineistopalveluja tarjotaan erillisenä ja arkistopalveluiden rinnalla. Darcmedian mediatuotannot tekevät mm. yritys- ja markkinointivideoita, televisio-ohjelmia, monikameratuotantoja sekä TV-mainoksia. Mediapalveluilta saa myös TV-studio- ja äänistudiopalvelut, tapahtumataltioinnit sekä monipuolisesti audiovisuaaliseen mediaan liittyvää osaamista.

9 Kasarmin kampuksen ravintolapalvelut Kasarmin kampuksen ravintolapalvelut tuottaa niin kokous-, lounas-, a la carte-, take away-, tilausravintola-, koulutusilta-, tilamyynti- ja kampuskahvituspalveluita Ravintola Tallissa ja elokuussa 2011 avatussa Ravintola DeXissä. Ravintola Talli toimii Mikkelin ammattikorkeakoulun Joutsenmerkittynä edustusravintolana, merkittävänä ulkoisen näkyvyyden imagotekijänä ja osaamisen näyteikkunaympäristönä. Ravintola Talli on restonomiopiskelijoiden pääoppimisympäristö ja mikropalvelulaboratorio. Ravintola DeXi toimii opiskelija- ja henkilöstöravintolana Kasarmin kampuksen opiskelijoille ja henkilökunnalle. DeXin ravintola- ja tapahtumastage -palveluita tarjotaan myös ulkopuolisille asiakkaille. Ravintola DeXistä kehitetään monialainen, avoin ja yritysmäinen oppimisympäristö sekä ns. projektialusta eri koulutusalojen opettajille ja opiskelijoille. Kokous- ja tilamyyntipalvelut MAMKissa kokous- ja tilamyyntipalveluita tarjotaan Mikkelissä ja Savonlinnassa. Kokous- ja tilapalvelut Mikkelissä on osa Kasarmin kampuksen ravintolapalveluiden toimintaa. Kasarmin kampuksella on monipuoliset tilat kokous- ja tapahtumajärjestäjien käyttöön mm. Mikpolisali, Kampussali, erilaisia luokkatiloja ja Ravintola DeXin tapahtumastage. Tilaisuuden luonteesta, kestosta ja kokoluokasta riippuen tarjolla on valmiita kokouspaketteja ja tiloja erikokoisille ryhmille (5-300 hengelle). Kampuskahvitukset kattavat kahvitarjoilut kokoustilojen läheisyyteen ja ruokatarjoilut onnistuvat kokousryhmille niin Ravintola Tallissa kuin Ravintola DeXissä. Savonniemen kampuksen tilat Savonlinnassa ovat ihanteellisimpia suurien kokousten, koulutusten ja muiden tapahtumien järjestämisessä. Savonlinnan Kuitulaboratorio Savonlinnan Kuitulaboratorio on Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimusyksikkö, joka on erikoistunut ilmiöja pilot-mittakaavan tutkimukseen luotaessa uusia korkean teknologian ratkaisuja biomateriaalien/metsäbiomassan jalostamiseksi. Kuitulaboratorio tarjoaa korkeatasoista prosessitekniikan tutkimusta ja tehdasmittakaavaista koeajotoimintaa uusilla ja kehittyvillä menetelmillä keskittyen puuraaka-aineen energia-, ympäristö- ja pääomatehokkaaseen jalostamiseen. Tutkimuksen painopistealueita ovat kemiallisen puunjalostusteollisuuden uudet sekoitusteknologiat, paperinvalmistuksen kuitulisäainekonseptit, kuitususpensioihin liittyvät erotusprosessit sekä kuvantamistekniikoiden soveltaminen prosessi-ilmiöiden hallinnassa. Palvelutoiminta käsittää pilotointi- ja analyysipalvelut, laboratoriokokeet sekä erilaiset esiselvitysprojektit. Kuitulaboratoriossa työskentelee 16 henkilöä.

10 Täydennyskoulutus- ja asiantuntijapalvelut Täydennyskoulutus voi olla joko valmista täydennyskoulutustarjontaa tai asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityä koulutusta. Täydennyskoulutusta toteutetaan liiketaloudellisin perustein hinnoiteltuna koulutuksena, erikoistumisopintoina, oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuspaikoilla, oppisopimustyyppisenä täydennyskoulutuksena, työvoimapoliittisena koulutuksena sekä yhteishankinta koulutuksena ELY-keskuksen kanssa. Näiden lisäksi MAMKin oma henkilöstökoulutus kuuluu täydennyskoulutustoimintaan. Asiantuntijapalveluilla tarkoitetaan MAMKin henkilöstön osaamisen myyntiä yrityksiin tai organisaatioihin. Asiantuntijapalveluina tarjotaan mm. osaamiskartoituksia, selvitystöitä, prosessien ohjauksia, valmennusta, työnohjausta ja konsultaatiota. Tytäryhtiöt Mikpolis Oy ja Disec Oy Mikpolis Oy tarjoaa ammattitaitoisia asiantuntija- ja laboratoriopalveluita asiakkaiden tuotekehityksen ja liiketoiminnan tueksi. Materiaalitekniikan tutkimus- ja tuotekehityspaveluja ovat mm. mekaaninen testaus, termo- ja pinta-analyysit, materiaalien karakterisointi, olosuhdetestaus sekä suurnopeus ja IR-kuvaus. Valmistustekniikan tuotekehityspalveluja ovat mm. puu-, muovi- ja komposiittimateriaalien CAD/CAM-koneistus, prototypiointi, tuotteiden skannaus, digitointi ja mallinnus sekä sahatavaran laadunvarmennus. Venäjällä toimii Mikpolis Oy:n tytäryhtiö, rajavastuuyhtiö OOO Mikpolis. Disec Oy tarjoaa terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluja. Palvelut ovat kuvien ym. tietojen arkistointi-, välitys- ja hallintajärjestelmäpalvelut (PACS -Picture Archiving and Communication System), tuotannonohjausjärjestelmien palvelut (RIS/MIS - Radiologic /Mammography Information System), muiden aineistojen arkistopalvelut, lausuntapalvelujen tukipalvelut, koulutus- ja konsultointipalvelut. Vuonna 2011 käsiteltyjen tutkimusten määrä on yhteensä noin Lähes joka kahdeksannen maassamme tehtävän radiologisen tutkimuksen tiedot ylläpidetään Disecissä.

11 Muut laboratoriopalvelut Ympäristölaboratoriossa tehtävät laboratoriotutkimuksen jakaantuvat mikrobiologisiin ja kemiallisiin analyyseihin sekä erilaisiin mittalaitteilla tapahtuviin fysikaalis-kemiallisiin mittauksiin. Lisäksi laboratoriossa tehdään ympäristön melumittauksia ja EN113-standardin mukaisia puun lahotuskokeita. Puulaboratoriossa tehdään metsäteollisuuden kehittämiseen tähtääviä tutkimus- ja tuotekehitysprojekteja ja yritystarpeisiin liittyviä tilaustutkimuksia erityisesti puun suojaukseen, modifiointiin, kuivaukseen ja puumateriaalin mekaaniseen ja biologiseen kestävyyteen liittyen. Elintarvike- ja aistinvaraisessa laboratoriossa tehdään mm. elintarviketeollisuuden kehittämiseen liittyvää tuotekehitystä ja palvelutoimintaa mm. tuotteiden aistinvaraista arviointia kuluttajaraadissa ja elintarvikkeiden vientiä edistäviä testauksia.

12 STRATEGISET TAVOITTEET 2015 ja TOIMENPITEET Palvelustrategian lähtökohtana ovat KESU 2015:ssa asetetut tavoitteet palvelutoiminnalle. Tavoitteena on, että palvelutoiminta on ammattikorkeakoulun perustehtävät läpäisevää eli liittyy sekä opetukseen että TKI-työhön. Kehittämissuunnitelma 2015:n mukaan maksullista palvelutoimintaa kehitetään kaikilla osaamisaloilla. Maksullisen palvelutoiminnan lisäämisellä tavoitellaan toiminnan kokonaisvolyymin kasvua. Tuloksiin päästään tehostamalla myyntiä ja markkinointia. Uutta palvelutoimintaa kehitetään pääasiassa koulutuksen tueksi ja tarpeisiin. Elinikäisen oppimisen korkeakouluna MAMKilla on runsas ja monipuolinen täydennyskoulutustarjonta. MAMKin ja KYAMKin lisä- ja täydennyskoulutusta ohjataan ja kehitetään yhteisesti. Venäjä-osaaminen on kasvava osa ammattikorkeakoulun palvelutoimintaa ja siihen perustuvaa palvelutoimintaa kehitetään edelleen. Tavoitteena on, että maksullisen palvelutoiminnan tulot ovat 12 % koko tulorahoituksesta ja liikevaihto vähintään 5 milj. vuodessa. Toimivan ja kannattavan kokonaisuuden muodostavat palvelut voivat irtautua itsenäiseksi yritystoiminnaksi. TKI-toiminnassa syntyviä palvelu- ja tuoteinnovaatioita kaupallistetaan systemaattisesti. Asiakaspalautetta ja ennakointitietoa kerätään ja hyödynnetään systemaattisesti kaikessa palvelutoiminnassa. 3.1 Palvelutoiminnan volyymin kasvattaminen Tavoitteena on maksullista palvelutoimintaa lisäämällä kasvattaa toiminnan kokonaisvolyymiä. Toimenpiteet Tehdään MAMKin palvelutoimintaa tunnetuksi alueen toimijoille. Tehostetaan myyntiä ja markkinointia kaikissa palvelukokonaisuuksissa. Kehitetään uutta palvelutoimintaa erityisesti hankkeissa syntyneen osaamisen pohjalle. Yhteistyön ja tiedonvälityksen tehostaminen MAMKin sisällä sekä tytäryhtiöiden ja MAMKin välillä.

13 3.2 Palvelujen tuotteistaminen ja kaupallistaminen Tavoitteena on tehostaa täydennyskoulutus- ja muiden palvelujen tuotteistamista ja kaupallistamista. Toimenpiteet Kasarmin kampuksen ravintolapalvelut tuotteistetaan osaksi MAMKin palvelutoimintaa. Kehitetään yhteinen malli MAMKin ja KyAMKin lisä- ja täydennyskoulutuksen ohjaukseen ja kehittämiseen. Rakennetaan yhteinen täydennyskoulutuksen brändi ja yhteisiä koulutustuotteita KyAMKin kanssa. Selvitetään olemassa olevat palvelut, joita ei ole vielä tuotteistettu ja tuotteistetaan sellaiset palvelut, joilla on kysyntää. Tytäryhtiöt jatkavat omien tuotteidensa tuotteistamista liiketoimintasuunnitelmiensa pohjalta. 3.3 Asiakkuussuunnitelma ja asiakkuuksien hallintajärjestelmä Tavoitteena on parantaa kumppanuuksien ja asiakkuuksien tuntemusta, hankkia uusia asiakkaita sekä parantaa asiakaspääoman käyttöä/asiakastiedon hyödyntämistä. Toimenpiteet Laaditaan asiakkuussuunnitelma. Määritellään palvelutoiminnan ydinkumppanit ja luodaan selkeät toimintamallit kumppaneiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Selvitetään sidosryhmien tiedon tarpeet MAMKin toiminnasta ja varmistetaan tiedon saatavuus sidosryhmille. Otetaan asiakkuuksien hallintajärjestelmä käyttöön kaikessa maksullisessa palvelutoiminnassa.

14 3.4 Koulutusvienti Tavoitteena on viedä MAMKin koulutusta ja osaamista ulkomaille, erityisesti Venäjälle. Toimenpiteet Osallistutaan Future Learning Finland (FLF) toimintaan, jossa ollaan mukana Venäjäklusterissa, Kiinaklusterissa ja Competence Based Vocational Education (CBVE) -klusterissa. Määritellään CBVE-klusteria varten kaksi MAMKin kansainvälisen tason kärkiosaamisalaa, joita tarjotaan klusterin yhteistarjoomaan. Osallistutaan Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksen hallinnoimaan alueelliseen koulutusvientihankkeeseen, jossa painopisteenä ovat alueyhteistyössä toteutettavat akateemiset kokonaisuudet (vihreä aate ja ekologisuus, osuustoiminta ja Venäjä-osaamisen kehittäminen). Tytäryhtiöiden osalta kehitetään OOO Mikpoliksen toimintaa yhteistyössä KyAMKin kanssa. 3.5 Tutkimustulosten kaupallinen potentiaali Tavoitteena on arvioida systemaattisesti hankkeissa syntyneiden tutkimustulosten kaupallinen potentiaali. Toimenpiteet Selvitetään vuosittain hankkeissa syntyneen osaamisen kaupallistamispotentiaali yhteistyössä TKI-toimijoiden kanssa. Innovaatiotio-osaamista ja palvelujen ja tuotteiden kehittämistä edistetään hanketoiminnalla (mm. Kinos, Living Labs ja Tuoteväylä 2012). 3.6 Oppimisympäristöjen kehittäminen Tavoitteena on kehittää palvelutoimintaan oppimisympäristöjä, jotka omalta osaltaan tukevat pedagogisen strategian tavoitteiden saavuttamista tuottamalla opiskelijoille työelämän vaatimaa ammatillista osaamista. Toimenpiteet Kehitetään nykyisiä palvelukokonaisuuksia (mm. Elixiiri, Kasarmin kampuksen ravintolapalvelut) monialaisina oppimisympäristöinä. Volyymiltään merkittävistä palveluista muodostetaan uusia myös oppimisympäristöinä toimivia palvelukokonaisuuksia.

15 3.7 Palvelutoiminnan ulkoinen ja sisäinen verkostoituminen Tavoitteena on tuottaa asiakkaalle lisäarvoa, laajentaa osaamista ja asiantuntijuutta sekä siten taata monipuoliset palvelut verkostoitumisen avulla. Toimenpiteet Verkostoidutaan Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa erityisesti valituilla painoaloilla ja Venäjä-palveluissa, täydennyskoulutuksen osalta selvitetään tavoiteltavat synergiaedut sisällön ja organisoitumisen suhteen ja perustetaan yhteinen ohjaus- ja kehittämistiimi, joka mahdollistaa yhteisen markkinoinnin, hyvien käytänteiden vaihdon ja myytävien tuotteiden vaihdon. Ollaan mukana Yritys-Suomi Mikkelin seudun yrityspalveluverkostossa. Ollaan mukana vuosittain tehtävässä eteläsavolaisten yritysten palvelutarvekartoituksessa (KOTTI). Tavataan säännöllisesti eri rahoittajatahoja erityisesti täydennyskoulutuspalvelujen osalta. Sisäistä verkostoitumista kehitetään akseleilla palveluyksiköt/kokonaisuudet - laitokset ja tytäryhtiöt - emoyhtiö. STRATEGIAN TOTEUTUS, SEURANTA JA PÄIVITTÄMINEN Palvelustrategia perustuu Kesu kehittämissuunnitelmaan. Palvelustrategia päivitetään kehittämissuunnitelman päivittämisen jälkeen. Palvelustrategian toteutumista seurataan palvelutiimissä vuosittain päivitettävällä toimenpideohjelmalla. MAMKin tytäryhtiöt laativat oman palvelustrategiansa ja toimintasuunnitelmansa ottaen huomioon soveltuvin osin tämän palvelustrategian linjaukset.

16

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulu

Mikkelin ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Mamk lyhyesti Mikkelin ammattikorkeakoulu on elinikäisen oppimisen korkeakoulu, opiskelijan korkeakoulu, kansainvälinen korkeakoulu, yhteisöllinen korkeakoulu, vahva TKI-korkeakoulu

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 4. METSÄENERGIAFOORUMI Eväitä energiseen tulevaisuuteen 23.11.2010 Katse tulevaan, Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyö metsäbioenergiassa.

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Opiskelijapalautteen perusteella ammattikorkeakoulun neuvonta- ja ohjauspalvelut tukevat opiskelua hyvin. Myös työelämäyhteyksien tuki toimii hyvin.

Opiskelijapalautteen perusteella ammattikorkeakoulun neuvonta- ja ohjauspalvelut tukevat opiskelua hyvin. Myös työelämäyhteyksien tuki toimii hyvin. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu on laatinut

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU V I S I O 2 0 2 0 Metropolialueen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kansainvälinen kehittäjä 30.1.2014 Jouni Koski www.laurea.fi Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 Metropolialueen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia.

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Future Learning Lapland

Future Learning Lapland Future Learning Lapland LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN KANSAINVÄLINEN KOULUTUSVIENTI Hankkeen tavoitteet ja toiminta Heikki Konttaniemi Projektipäällikkö Miksi koulutusvientiä? Taustalla OPM:n 2009 julkaistu

Lisätiedot

Mamk. Sisältö. Mikkelin ammattikorkeakoulu = Mikkelin ammattikorkeakoulu Kasva vahvaksi. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Mamk. Sisältö. Mikkelin ammattikorkeakoulu = Mikkelin ammattikorkeakoulu Kasva vahvaksi. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Sisältö 04 06 08 10 12 14 Mikkelin ammattikorkeakoulu Kasva vahvaksi Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mamk on opiskelijan korkeakoulu Soveltavaa tutkimusta ja kehittämistä huipputuloksin Palveluita

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen TERVEYSALAN LAITOKSEN LAATUTYÖN KUVAUS 2012 Laatutyön tavoitteet Terveysalan laitoksen

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Sisällys 4 LAMKin visio 2020 6 Arvomme ovat ilo, oivallus ja arvostus 8 Teot, jotka ratkaisevat LAMKin ja lamkilaisten tulevaisuuden 9 Profiloituminen 12 Strategiset

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu -Yleisesittely Laatua laivalla 30.8.2011 Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu toimintaa vuodesta 1992 (väliaikainen ammattikorkeakoulu) vakinainen

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012 Oivaltamisen iloa Suomi vuonna 2025 Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012 Markku Lahtinen Tammikuu 2012 TAMK Yksi suurimmista Suomen suurimpia ammattikorkeakouluja yli 11 000 opiskelijaa 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri tarve

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ 1 2 Ammattikorkeakoulututkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja ja erikoistumisopintoja. EDELLÄKÄVIJÖIDEN HAAGA-HELIA! HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän

Lisätiedot

HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT

HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT 1 5. 2.2012, U LLA A S IKAINEN, ASKO P U HAKKA, EER O A N TIKAINEN, K A R I LEHTOMÄKI Taustaa ISAT-yhteistyöstä: ISAT (Itä-Suomen ammattikorkeakoulut) on Savoniaammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Työnjaon kehittäminen Vaasan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen kanssa on edennyt heikosti.

Työnjaon kehittäminen Vaasan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen kanssa on edennyt heikosti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? Sirkka Hulkkonen

Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? Sirkka Hulkkonen Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? 25.3.2010 Sirkka Hulkkonen Vaikuttavuus alkaa ideasta Mihin hanke perustuu? Onko taustalla Teknologian kehittyminen Rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net OuluHealth Labs Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä Openphoto.net Oulu Sote Labs Hankkeen tavoitteena on tuotteistetun ja verkostomaisen innovaatio-, testaus-

Lisätiedot

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Olavi Mertanen, Tuija Laurén Johdannoksi Globaalia liiketoimintaa; johtavia maita USA, Iso-Britannia, Australia ja Uusi-Seelanti (valmiiksi englanninkieliset

Lisätiedot

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari 15.9.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Mitä arvioinnin jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tämän vuoden

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Turun

Lisätiedot

Profiili ja toiminnan painoalat

Profiili ja toiminnan painoalat Profiili ja toiminnan painoalat Mikkelin ammattikorkeakoulu profiloituu elinikäisen oppimisen korkeakouluksi, joka tunnetaan laadukkaasta toiminnastaan ja se on tuloksiltaan maamme kolmen parhaan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

STRATEGIA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti

STRATEGIA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti STRATEGIA 2010-2012 Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti MATKAILUALAN TUTKIMUS- JA KOULUTUSINSTITUUTIN TAUSTA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin - tai tuttavallisemmin Lapin matkailuinstituutin

Lisätiedot

XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu

XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) strategia 2022 ja visio vuoteen 2030 Tiivistelmä, hyväksytty Xamk Oy:n hallituksessa 23.9.2015 Visio

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Esityksen sisältö Tiivistelmä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu oy:n tarkoitus Yhteistyön tilanne Kehityspolku Yhtiö ja sen hallinto 1 Tiivistelmä Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät -seminaari Helsinki Congress Paasitorni 10. 11.5 2012 Mari Räkköläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu on toteuttanut

Lisätiedot

ERITYISEN ÄÄRELLÄ - Ammatillisen erityisopetuksen -seminaari

ERITYISEN ÄÄRELLÄ - Ammatillisen erityisopetuksen -seminaari ERITYISEN ÄÄRELLÄ - Ammatillisen erityisopetuksen -seminaari 15.3.2016 Asiantuntijaorganisaatiot matkakumppanina - ammatillinen koulutus kohti inkluusiota Minna Seppälä TAMK, Ammattipedagoginen TKI 18.3.2016

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen Birgitta Vuorinen Hallitusohjelma Painopistealueet köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen julkisen talouden vakauttaminen kestävän

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Xamk aloitti , kun Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut yhdistyivät

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Xamk aloitti , kun Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut yhdistyivät Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Xamk aloitti 1.1.2017, kun Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut yhdistyivät Visio Xamk on kansainvälinen korkeakoulu, jonka kampuksena on koko maailma. Olemme

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 2 Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 3 Karelia-ammattikorkeakoulu - Ylläpitäjänä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Kampukset: Sirkkala, Tikkarinne,

Lisätiedot

EduFutura Jyväskylä

EduFutura Jyväskylä EduFutura Jyväskylä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston muodostama oppimisen, tutkimuksen ja kehittämisen osaamiskeskittymä. Sopimus osaamiskeskittymästä

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

SAFGOF - Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007 2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan

SAFGOF - Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007 2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan SAFGOF - Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007 2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan Opetuksen integrointi Intermodaalitutkimus-osioon Merenkulun ja logistiikan

Lisätiedot

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008 Huomiota ohjelman toteutuksesta ja haasteita hyvinvointisektorin kehittämistoiminnalle jatkossa 8.1.2009 Maarit Siitonen Ohjelman tekninen toteutus: - Toiminta-alueena neljä maakuntaa: Etelä-Savo, Pohjois-Savo,

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Hyvinvointi uhattuna!

Hyvinvointi uhattuna! Uusien hyvinvointipalvelujen kehittämisen eturintamassa Agora Päivä 23.10.2013 Antti Hautamäki Johtaja Tutkimusprofessori Agora Center 2 Hyvinvointi uhattuna! Hyvinvointivaltiota uhkaa palvelujen rapautuminen

Lisätiedot

LIHAKLUSTERIN LAAJENTAMINEN ELINTARVIKEKLUSTERIKSI SELVITYS 2007

LIHAKLUSTERIN LAAJENTAMINEN ELINTARVIKEKLUSTERIKSI SELVITYS 2007 LIHAKLUSTERIN LAAJENTAMINEN ELINTARVIKEKLUSTERIKSI SELVITYS 2007 Jukka Hallikas 2 31.10.2007 LIHAKLUSTERIN LAAJENTAMINEN ELINTARVIKEKLUSTERIKSI Taustaa Elintarvikeklusteri pohjautuu Forssan seudulla toimineeseen

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 3.11.2010 Ammattikoulutuksen kriittiset tehtävät

Lisätiedot

Menevätkö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolit logistiikan tutkimuksessa sekaisin

Menevätkö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolit logistiikan tutkimuksessa sekaisin Menevätkö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolit logistiikan tutkimuksessa sekaisin Antti Lehmusvaara LTY, 7.11.2003 Ammattikorkeakoululaki, 9.5.2003/351: Ammattikorkeakoulun tehtävänä on harjoittaa

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Hyväksytty AMK-hallituksessa 14.6.2006, päivitys hyväksytty AMK-hallituksessa 19.6.2012

Hyväksytty AMK-hallituksessa 14.6.2006, päivitys hyväksytty AMK-hallituksessa 19.6.2012 Hyväksytty AMK-hallituksessa 14.6.2006, päivitys hyväksytty AMK-hallituksessa 19.6.2012 Kannen kuva: Henkilöstöä MAMKin 20-vuotisjuhlissa syksyllä 2011. Mikkelin ammattikorkeakoulun osaamis- ja henkilöstöstrategia

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2017 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus-

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

CENTRIAN PALVELUT YRITYKSILLE. Vesa Martinkauppi Tutkimus- ja kehitysjohtaja. WAMS-seminaari 8.10.2013

CENTRIAN PALVELUT YRITYKSILLE. Vesa Martinkauppi Tutkimus- ja kehitysjohtaja. WAMS-seminaari 8.10.2013 CENTRIAN PALVELUT YRITYKSILLE Vesa Martinkauppi Tutkimus- ja kehitysjohtaja WAMS-seminaari 8.10.2013 Toiminta-alue Opetustoiminta Tutkimus- ja Kehitystoiminta Ammattikorkeakoulututkinnot Ylemmät AMK-tutkinnot

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 SUOMALAINEN KORKEAKOULULAITOS 2020 Suomalainen korkeakoululaitos on vuonna 2020 laadukkaampi, vaikuttavampi,

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus Fiksu Kalasatama-seminaari 11.12.2014

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus Fiksu Kalasatama-seminaari 11.12.2014 Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus Fiksu Kalasatama-seminaari 11.12.2014 Kalasataman terveys ja hyvinvointikeskus-projekti Lars Rosengren /Projektipäällikkö (lars.rosengren@hel.fi) Hilkka Kulmala

Lisätiedot

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Lieksa 20.5.2014 Strateginen sitoutuminen ja visio Pohjois-Karjalan strategia

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Uusi Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN, MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE

OPETUSMINISTERIÖN, MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 12.11.2010 OPETUSMINISTERIÖN, MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET

Lisätiedot

TAMKin strategia kohti vuotta Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa

TAMKin strategia kohti vuotta Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa TAMKin strategia kohti vuotta 2020 Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 12.2.2016 TAMKin strategia kohti vuotta 2020 1. TAMKin strategian tausta Tampereen ammattikorkeakoulu käynnisti

Lisätiedot

10.12.2010 Ulla Keto & Marjo Nykänen

10.12.2010 Ulla Keto & Marjo Nykänen Itsearviointi, case MAMK Laatu- ja palvelujohtaja Marjo Nykänen Lehtori, laatuvastaava Ulla Keto Ohjelma Itsearviointi korkeakoulun laatutyökaluna Itsearviointi MAMKissa EFQM-itsearvioinnit (1998, 1999)

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Maakuntastrategian kumppanuusfoorumi/ Kumppanuustyöpajat toukokuussa 2015 ¼: Yhdessä rajat ylittäen/ Yhteistyötaidot

Maakuntastrategian kumppanuusfoorumi/ Kumppanuustyöpajat toukokuussa 2015 ¼: Yhdessä rajat ylittäen/ Yhteistyötaidot Maakuntastrategian kumppanuusfoorumi/ Kumppanuustyöpajat toukokuussa 2015 ¼: Yhdessä rajat ylittäen/ Yhteistyötaidot Taru Penttilä 25.5.2015 Turun AMK Vetovoimainen opiskelupaikka noin 2000 aloituspaikkaa

Lisätiedot

Satakunnan vanhusneuvosto

Satakunnan vanhusneuvosto Satakunnan vanhusneuvosto Tuula Rouhiainen-Valo 13.9.2016 Ammattikorkeakoulukoulutus /OKM sivuilta *Ammattikorkeakoulut (AMK), ovat luonteeltaan pääosin monialaisia ja alueellisia korkeakouluja, joiden

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Sähköisen tiedon arkistointi yrityksen näkökulmasta. Janne Strömberg Mikkelin Ammattikorkeakoulu

Sähköisen tiedon arkistointi yrityksen näkökulmasta. Janne Strömberg Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sähköisen tiedon arkistointi yrityksen näkökulmasta Janne Strömberg Mikkelin Ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu toimijana Mikkelin Ammattikorkeakoulu Mikkeli on historiallisen tiedonhallinnan

Lisätiedot

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke 1.9.2006-31.10.2007 Savonia yrityspalvelut Kasvua ja tehokkuutta verkostoitumalla - ratkaisuja pk-yritysten haasteisiin -seminaari 30.5.2007 Liiketalous, Iisalmi

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

VTT Group 2010 Tutkimuskeskus ja osakeyhtiöitä yhteistyössä Laboratorioiden tulevaisuus Suomessa Finntesting, Kevätseminaari 2010, 19.4.

VTT Group 2010 Tutkimuskeskus ja osakeyhtiöitä yhteistyössä Laboratorioiden tulevaisuus Suomessa Finntesting, Kevätseminaari 2010, 19.4. VTT Group 2010 Tutkimuskeskus ja osakeyhtiöitä yhteistyössä Laboratorioiden tulevaisuus Suomessa Finntesting, Kevätseminaari 2010, 19.4.2010 Pekka Salmi, Asiakkuusjohtaja VTT Expert Services Oy 19.4.2010

Lisätiedot