Hyväksytty AMK-hallituksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.1.2012"

Transkriptio

1

2 Hyväksytty AMK-hallituksessa

3 Mikkelin ammattikorkeakoulun palvelustrategia SISÄLTÖ - 1. TAUSTAA 4 2. PALVELUKOKONAISUUDET STRATEGISET TAVOITTEET 2015 JA TOIMENPITEET Palvelutoiminnan volyymin kasvattaminen Palvelujen tuotteistaminen ja kaupallistaminen Asiakkuusohjelma ja asiakkuuksien hallintajärjestelmä Koulutusvienti Tutkimustulosten kaupallinen potentiaali Oppimisympäristöjen kehittäminen Palvelutoiminnan ulkoinen ja sisäinen verkostoituminen STRATEGIAN TOTEUTUS, SEURANTA JA PÄIVITTÄMINEN 15

4 TAUSTAA Palveluprosessi nostettiin vuonna 2002 yhdeksi Mikkelin ammattikorkeakoulun ydinprosesseista koulutus- ja t&k-prosessien rinnalle. Vuonna 2004 laaditussa strategiassa (Kehittämissuunnitelma 2010) palvelutoiminnalle asetettiin seuraavat tavoitteet: täydennyskoulutus- ja palvelutoiminnan osuus 20 % koko toiminnan budjetista, palvelujen tuotteistamisen, markkinoinnin ja myynnin lisääminen sekä laboratorio- ja studiopalvelujen organisoiminen tehokkaasti koulutusta, tutkimusta ja yrityksiä palveleviksi. Strategian päivityksen yhteydessä vuonna 2007 arvioitiin, että näistä tavoitteista parhaiten oli siihen mennessä edistytty palvelujen tuotteistamisen, markkinoinnin ja myynnin lisäämisessä. Vuonna 2007 päivitetyssä strategiassa (Kehittämissuunnitelma 2012) palveluliiketoiminnalle asetettiin merkittäviä määrällisiä ja laadullisia tavoitteita. Palveluliiketoiminnan liikevaihtotavoitteeksi määriteltiin 9 milj. ja täydennyskoulutuksen 3 milj. vuodessa. Palveluliiketoimintaa ryhdyttiin kehittämään osaamiskeskittymissä (ns. klustereissa) mm. nimeämällä ja tuotteistamalla kärkituotteita ja laatimalla liiketoimintasuunnitelmia. Päästrategian tueksi laadittiin vuonna 2009 MAMKin ensimmäinen palvelustrategia. Tässä strategiassa palvelutoimintaa linjattiin seuraavasti: Palvelutoiminta on ammattikorkeakoulun perustehtävät läpäisevää; liittyy sekä opetukseen että TKI-työhön. Palvelutoimintaa on kehitettävä koko MAMKissa, mutta liiketaloudelliset tavoitteet (maksullinen palvelutoiminta) ja toiminnan kehittämistavoitteet (opetus ja organisaation oppiminen) on osattava erottaa toisistaan. Palvelutoiminta on moninaista ja monipuolista eikä sille voida muodostaa yhtä kaiken kattavaa toimintamallia. Osa palveluista päätettiin yhtiöittää, jotta strategian korkeat liikevaihtotavoitteet olisi helpompi saavuttaa. Joitakin tekniikan laboratoriopalveluja siirrettiin vuoden 2005 lopussa perustettuun Mikpolis Oy:ön, joka aloitti varsinaisen toimintansa vuoden 2006 aikana. Hanketoiminnassa syntyneen osaamisen pohjalle perustettiin vuonna 2006 terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluja tarjoava Disec Oy. Muitakin palveluja on koottu palvelukokonaisuuksiksi, joista merkittävimpiä ovat Kasarmin kampuksen ravintolapalvelut, hyvinvoinnin palveluja Mikkelissä ja Savonlinnassa tarjoava Elixiiri, sähköisiä digitointi-, arkisto- ja mediapalveluja tarjoava Darcmedia, nuorisoalan osaamiskeskittymä Juvenia sekä Savonlinnassa toimiva Kuitulaboratorio (MAMK FiberLaboratory), joka siirtyi MAMKille Lappeenrannan teknilliseltä yliopistolta keväällä 2011.

5 Keväällä 2010 päivitetyn Kehittämissuunnitelma 2015:n mukaan Mikkelin ammattikorkeakoulu profiloituu elinikäisen oppimisen korkeakouluksi ja vahvaksi TKI-korkeakouluksi. Ammattikorkeakoulun vahvuutena on Venäjäosaaminen. Kriittisiksi menestystekijöiksi nousee onnistuminen seuraavilla alueilla toiminta suuremman korkeakoulukokonaisuuden osana koulutuksen vetovoiman parantaminen tutkimus- ja kehittämistoiminnan kansainvälistäminen ja rahoituspohjan laajentaminen Venäjä-osaamisen vahvistaminen ja tunnetuksi tekeminen maksullisen palvelutoiminnan kasvattaminen. Ammattikorkeakoulun kehittämistyötä ohjaa vahva sitoutuminen toiminnan laadun ja vaikuttavuuden jatkuvaan arviointiin ja parantamiseen. Laatu ymmärretään koulutuksen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja aluekehittämisen muodostamana kokonaisuutena. Opetuksen, TKI toiminnan ja palvelutoiminnan nykyistä parempi integrointi toisiinsa on yksi kehittämistyölle valittu painopiste. Integrointia voidaan pitää sekä koulutuksen laadun että talouden näkökulmasta perusteltuna. MAMKin palvelutiimin tavoitteena on kehittää, määrittää ja toteuttaa käytäntöjä, jotka tukevat palvelujen tuottamista, myymistä ja markkinointia sekä kasvattavat MAMKin palveluliiketoiminnan volyymia ja kannattavuutta. Palvelutiimin jäseniä ovat luvussa 2 esiteltyjen palvelukokonaisuuksien edustajat. Palvelutiimin puheenjohtajana toimii laatu- ja palvelujohtaja ja sihteerinä asiakkuuspäällikkö.

6 PALVELUKOKONAISUUDET 2012 Mikkelin ammattikorkeakoulussa ja sen tytäryhtiöissä tuotetaan erilaisia palveluja, joiden sisällöt, tuotteistamisaste ja hinnoitteluperiaatteet sekä asiakaskunta vaihtelevat paljon. Osa palveluista on luonteeltaan perustehtäviä tukevia. Näiden palvelujen ensisijaisena tavoitteena on toiminnan kehittäminen sekä opetuksen ja oppimisprosessien tukeminen. Palvelutoiminnan asiakkaita ovat yritykset, julkishallinnon organisaatiot ja yksityishenkilöt. Maksullisen palvelutoiminnan tulojen määrä suhteessa koko tulorahoituksen määrään on yksi niistä Opetusja kulttuuriministeriön tuloksellisuusmittareista, joilla mitataan ammattikorkeakoulujen aluevaikuttavuutta ja työelämäyhteistyötä. MAMKin maksullisen palvelutoiminnan volyymi vuonna 2011 oli noin 3,5 milj.. MAMK on saanut OKM:n tuloksellisuuspalkkion aluevaikuttavuuden ja työelämäyhteistyön perusteella vuosina 2007, 2009 ja MAMK profiloituu elinikäisen oppimisen korkeakouluksi ja vahvaksi TKI-korkeakouluksi, jonka painoaloja ovat hyvinvointi materiaalit ja ympäristö sähköiset palvelut matkailu ja tapahtumatuotanto. Painoalat muodostavat osaamiskeskittymiä kokoamalla yhteen eri koulutusalojen asiantuntemusta ja varmistaen opetuksen kytkeytymisen tutkimus- ja kehitystoimintaan. Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen yhteinen painoala on Venäjä-osaaminen. Myös MAMKin palvelukokonaisuudet asettuvat luontevasta näille painoaloille. Kaikki alat läpäisevää palvelutoimintaa on täydennyskoulutus- ja asiantuntijapalveluissa.

7 Kuva 1. Koulutusalat, painoalat ja palvelukokonaisuudet Seuraavassa esitellään lyhyesti tärkeimmät palvelukokonaisuudet: Elixiiri - Hyvinvointi-palvelukeskus nuorisoalan osaamiskeskittymä Juvenia sähköisiä arkistointipalveluja tarjoava Darcmedia ravintola- ja kokouspalvelut (Kasarmin kampuksen ravintolapalvelut ja kokous- ja tilamyyntipalvelut) Savonlinnan Kuitulaboratorio eli MAMK FiberLaboratory täydennyskoulutus- ja asiantuntijapalvelut tytäryhtiöt Mikpolis Oy ja Disec Oy muut laboratoriopalvelut.

8 Elixiiri -Hyvinvointipalvelukeskus Hyvinvointipalvelukeskus Elixiirillä on kaksi hyvinvoinnin palvelupistettä, jotka sijaitsevat Mikkelissä ja Savonlinnassa. Mikkelin Elixiiri toimii oppimisympäristönä eri alojen opiskelijoille. Tarkoituksena on edistää Mikkelin seudun väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Painopiste on hyvinvoinnin palveluosaamisen kehittämisessä Etelä-Savon alueella. Lähtökohtana palveluosaamisen kehittämisessä on asiakaslähtöisyys sekä kansalaisten omaehtoisen terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan tukeminen. Tavoitteena on laadukkaiden hyvinvointia ja terveyttä edistävien, ylläpitävien ja kuntouttavien palvelujen tuottaminen ja tarjoaminen palvelukeskuksen tiloissa, asiakkaiden omissa elinympäristöissä, yrityksissä ja yhteisöissä sekä palvelutoiminnan kehittäminen innovatiivisesti ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Savonlinnan Elixiiri tarjoaa monipuolisia terveyttä edistäviä hyvinvointipalveluja Savonlinnan seudun asukkaille. Elixiirin palveluissa toimivat Terveysalan laitoksen opiskelijat opettajan ohjauksessa. Sairaanhoitaja- ja fysioterapeuttiopiskelijat panostavat palveluun, vuorovaikutukseen sekä kiireettömyyteen. Henkilökohtaisia terveyspalveluita ovat mm. erilaiset mittaukset, testaukset, pienet hoitotoimenpiteet sekä ohjaus ja neuvonta. Fysioterapiapalveluihin kuuluvat mm. toiminta- ja työkyvyn kartoitukset, fyysisen kunnon mittaukset sekä ohjaus, neuvonta ja muu yksilöllinen fysioterapia. Terveyspalveluita ryhmille ovat mm. muistikoulu, painonhallinta-, tasapaino-, terveys- ja kuntoliikunta-, ym. ryhmät sekä Elixiiriä Elämään -hyvinvointiviikot. Nuorisoalan osaamiskeskittymä Juvenia Juvenia on osaamiskeskittymä, joka tukee nuorisoalan toimijoita omalla asiantuntijuudellaan. Juveniassa keskitytään erityisesti nuorten elinolojen, aktiivisen kansalaisuuden sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen ja nuorisoalan kehittämiseen sekä kansainvälistämiseen. Tätä tehtävää toteutetaan koulutuksen, asiantuntijapalveluiden, tutkimuksen ja kehittämistoiminnan sekä tiedotuksen avulla. Darcmedia (digitointi-, arkisto- ja mediapalvelut) Darcmedian digitointi- ja arkistopalvelut tuottaa kaikille organisaatioille, yhteisöille ja yksityisille suunnattuja sähköisiä palveluita. Digitointi- ja arkistointipalvelu perustuu vuodesta 2001 alkaen tehtyyn sähköisen säilytyksen tutkimus- ja kehitystyöhön. Palvelukokonaisuus pitää sisällään digitointia (asiakirjat, valokuvat, filmit, video ja ääni), arkistonmuodostuksen ja aineistonhallinnan konsultointia, sähköistä pitkäaikaissäilytystä, varmistuksia, aineiston jakelua ja hallintaa web-käyttöliittymällä sekä jakelu- ja hallintasovelluksen. Palveluita tarjotaan kolmessa tasossa, jotka ovat säilytys, perusarkistopalvelu ja räätälöidyt palvelut. Digitointi- ja aineistopalveluja tarjotaan erillisenä ja arkistopalveluiden rinnalla. Darcmedian mediatuotannot tekevät mm. yritys- ja markkinointivideoita, televisio-ohjelmia, monikameratuotantoja sekä TV-mainoksia. Mediapalveluilta saa myös TV-studio- ja äänistudiopalvelut, tapahtumataltioinnit sekä monipuolisesti audiovisuaaliseen mediaan liittyvää osaamista.

9 Kasarmin kampuksen ravintolapalvelut Kasarmin kampuksen ravintolapalvelut tuottaa niin kokous-, lounas-, a la carte-, take away-, tilausravintola-, koulutusilta-, tilamyynti- ja kampuskahvituspalveluita Ravintola Tallissa ja elokuussa 2011 avatussa Ravintola DeXissä. Ravintola Talli toimii Mikkelin ammattikorkeakoulun Joutsenmerkittynä edustusravintolana, merkittävänä ulkoisen näkyvyyden imagotekijänä ja osaamisen näyteikkunaympäristönä. Ravintola Talli on restonomiopiskelijoiden pääoppimisympäristö ja mikropalvelulaboratorio. Ravintola DeXi toimii opiskelija- ja henkilöstöravintolana Kasarmin kampuksen opiskelijoille ja henkilökunnalle. DeXin ravintola- ja tapahtumastage -palveluita tarjotaan myös ulkopuolisille asiakkaille. Ravintola DeXistä kehitetään monialainen, avoin ja yritysmäinen oppimisympäristö sekä ns. projektialusta eri koulutusalojen opettajille ja opiskelijoille. Kokous- ja tilamyyntipalvelut MAMKissa kokous- ja tilamyyntipalveluita tarjotaan Mikkelissä ja Savonlinnassa. Kokous- ja tilapalvelut Mikkelissä on osa Kasarmin kampuksen ravintolapalveluiden toimintaa. Kasarmin kampuksella on monipuoliset tilat kokous- ja tapahtumajärjestäjien käyttöön mm. Mikpolisali, Kampussali, erilaisia luokkatiloja ja Ravintola DeXin tapahtumastage. Tilaisuuden luonteesta, kestosta ja kokoluokasta riippuen tarjolla on valmiita kokouspaketteja ja tiloja erikokoisille ryhmille (5-300 hengelle). Kampuskahvitukset kattavat kahvitarjoilut kokoustilojen läheisyyteen ja ruokatarjoilut onnistuvat kokousryhmille niin Ravintola Tallissa kuin Ravintola DeXissä. Savonniemen kampuksen tilat Savonlinnassa ovat ihanteellisimpia suurien kokousten, koulutusten ja muiden tapahtumien järjestämisessä. Savonlinnan Kuitulaboratorio Savonlinnan Kuitulaboratorio on Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimusyksikkö, joka on erikoistunut ilmiöja pilot-mittakaavan tutkimukseen luotaessa uusia korkean teknologian ratkaisuja biomateriaalien/metsäbiomassan jalostamiseksi. Kuitulaboratorio tarjoaa korkeatasoista prosessitekniikan tutkimusta ja tehdasmittakaavaista koeajotoimintaa uusilla ja kehittyvillä menetelmillä keskittyen puuraaka-aineen energia-, ympäristö- ja pääomatehokkaaseen jalostamiseen. Tutkimuksen painopistealueita ovat kemiallisen puunjalostusteollisuuden uudet sekoitusteknologiat, paperinvalmistuksen kuitulisäainekonseptit, kuitususpensioihin liittyvät erotusprosessit sekä kuvantamistekniikoiden soveltaminen prosessi-ilmiöiden hallinnassa. Palvelutoiminta käsittää pilotointi- ja analyysipalvelut, laboratoriokokeet sekä erilaiset esiselvitysprojektit. Kuitulaboratoriossa työskentelee 16 henkilöä.

10 Täydennyskoulutus- ja asiantuntijapalvelut Täydennyskoulutus voi olla joko valmista täydennyskoulutustarjontaa tai asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityä koulutusta. Täydennyskoulutusta toteutetaan liiketaloudellisin perustein hinnoiteltuna koulutuksena, erikoistumisopintoina, oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuspaikoilla, oppisopimustyyppisenä täydennyskoulutuksena, työvoimapoliittisena koulutuksena sekä yhteishankinta koulutuksena ELY-keskuksen kanssa. Näiden lisäksi MAMKin oma henkilöstökoulutus kuuluu täydennyskoulutustoimintaan. Asiantuntijapalveluilla tarkoitetaan MAMKin henkilöstön osaamisen myyntiä yrityksiin tai organisaatioihin. Asiantuntijapalveluina tarjotaan mm. osaamiskartoituksia, selvitystöitä, prosessien ohjauksia, valmennusta, työnohjausta ja konsultaatiota. Tytäryhtiöt Mikpolis Oy ja Disec Oy Mikpolis Oy tarjoaa ammattitaitoisia asiantuntija- ja laboratoriopalveluita asiakkaiden tuotekehityksen ja liiketoiminnan tueksi. Materiaalitekniikan tutkimus- ja tuotekehityspaveluja ovat mm. mekaaninen testaus, termo- ja pinta-analyysit, materiaalien karakterisointi, olosuhdetestaus sekä suurnopeus ja IR-kuvaus. Valmistustekniikan tuotekehityspalveluja ovat mm. puu-, muovi- ja komposiittimateriaalien CAD/CAM-koneistus, prototypiointi, tuotteiden skannaus, digitointi ja mallinnus sekä sahatavaran laadunvarmennus. Venäjällä toimii Mikpolis Oy:n tytäryhtiö, rajavastuuyhtiö OOO Mikpolis. Disec Oy tarjoaa terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluja. Palvelut ovat kuvien ym. tietojen arkistointi-, välitys- ja hallintajärjestelmäpalvelut (PACS -Picture Archiving and Communication System), tuotannonohjausjärjestelmien palvelut (RIS/MIS - Radiologic /Mammography Information System), muiden aineistojen arkistopalvelut, lausuntapalvelujen tukipalvelut, koulutus- ja konsultointipalvelut. Vuonna 2011 käsiteltyjen tutkimusten määrä on yhteensä noin Lähes joka kahdeksannen maassamme tehtävän radiologisen tutkimuksen tiedot ylläpidetään Disecissä.

11 Muut laboratoriopalvelut Ympäristölaboratoriossa tehtävät laboratoriotutkimuksen jakaantuvat mikrobiologisiin ja kemiallisiin analyyseihin sekä erilaisiin mittalaitteilla tapahtuviin fysikaalis-kemiallisiin mittauksiin. Lisäksi laboratoriossa tehdään ympäristön melumittauksia ja EN113-standardin mukaisia puun lahotuskokeita. Puulaboratoriossa tehdään metsäteollisuuden kehittämiseen tähtääviä tutkimus- ja tuotekehitysprojekteja ja yritystarpeisiin liittyviä tilaustutkimuksia erityisesti puun suojaukseen, modifiointiin, kuivaukseen ja puumateriaalin mekaaniseen ja biologiseen kestävyyteen liittyen. Elintarvike- ja aistinvaraisessa laboratoriossa tehdään mm. elintarviketeollisuuden kehittämiseen liittyvää tuotekehitystä ja palvelutoimintaa mm. tuotteiden aistinvaraista arviointia kuluttajaraadissa ja elintarvikkeiden vientiä edistäviä testauksia.

12 STRATEGISET TAVOITTEET 2015 ja TOIMENPITEET Palvelustrategian lähtökohtana ovat KESU 2015:ssa asetetut tavoitteet palvelutoiminnalle. Tavoitteena on, että palvelutoiminta on ammattikorkeakoulun perustehtävät läpäisevää eli liittyy sekä opetukseen että TKI-työhön. Kehittämissuunnitelma 2015:n mukaan maksullista palvelutoimintaa kehitetään kaikilla osaamisaloilla. Maksullisen palvelutoiminnan lisäämisellä tavoitellaan toiminnan kokonaisvolyymin kasvua. Tuloksiin päästään tehostamalla myyntiä ja markkinointia. Uutta palvelutoimintaa kehitetään pääasiassa koulutuksen tueksi ja tarpeisiin. Elinikäisen oppimisen korkeakouluna MAMKilla on runsas ja monipuolinen täydennyskoulutustarjonta. MAMKin ja KYAMKin lisä- ja täydennyskoulutusta ohjataan ja kehitetään yhteisesti. Venäjä-osaaminen on kasvava osa ammattikorkeakoulun palvelutoimintaa ja siihen perustuvaa palvelutoimintaa kehitetään edelleen. Tavoitteena on, että maksullisen palvelutoiminnan tulot ovat 12 % koko tulorahoituksesta ja liikevaihto vähintään 5 milj. vuodessa. Toimivan ja kannattavan kokonaisuuden muodostavat palvelut voivat irtautua itsenäiseksi yritystoiminnaksi. TKI-toiminnassa syntyviä palvelu- ja tuoteinnovaatioita kaupallistetaan systemaattisesti. Asiakaspalautetta ja ennakointitietoa kerätään ja hyödynnetään systemaattisesti kaikessa palvelutoiminnassa. 3.1 Palvelutoiminnan volyymin kasvattaminen Tavoitteena on maksullista palvelutoimintaa lisäämällä kasvattaa toiminnan kokonaisvolyymiä. Toimenpiteet Tehdään MAMKin palvelutoimintaa tunnetuksi alueen toimijoille. Tehostetaan myyntiä ja markkinointia kaikissa palvelukokonaisuuksissa. Kehitetään uutta palvelutoimintaa erityisesti hankkeissa syntyneen osaamisen pohjalle. Yhteistyön ja tiedonvälityksen tehostaminen MAMKin sisällä sekä tytäryhtiöiden ja MAMKin välillä.

13 3.2 Palvelujen tuotteistaminen ja kaupallistaminen Tavoitteena on tehostaa täydennyskoulutus- ja muiden palvelujen tuotteistamista ja kaupallistamista. Toimenpiteet Kasarmin kampuksen ravintolapalvelut tuotteistetaan osaksi MAMKin palvelutoimintaa. Kehitetään yhteinen malli MAMKin ja KyAMKin lisä- ja täydennyskoulutuksen ohjaukseen ja kehittämiseen. Rakennetaan yhteinen täydennyskoulutuksen brändi ja yhteisiä koulutustuotteita KyAMKin kanssa. Selvitetään olemassa olevat palvelut, joita ei ole vielä tuotteistettu ja tuotteistetaan sellaiset palvelut, joilla on kysyntää. Tytäryhtiöt jatkavat omien tuotteidensa tuotteistamista liiketoimintasuunnitelmiensa pohjalta. 3.3 Asiakkuussuunnitelma ja asiakkuuksien hallintajärjestelmä Tavoitteena on parantaa kumppanuuksien ja asiakkuuksien tuntemusta, hankkia uusia asiakkaita sekä parantaa asiakaspääoman käyttöä/asiakastiedon hyödyntämistä. Toimenpiteet Laaditaan asiakkuussuunnitelma. Määritellään palvelutoiminnan ydinkumppanit ja luodaan selkeät toimintamallit kumppaneiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Selvitetään sidosryhmien tiedon tarpeet MAMKin toiminnasta ja varmistetaan tiedon saatavuus sidosryhmille. Otetaan asiakkuuksien hallintajärjestelmä käyttöön kaikessa maksullisessa palvelutoiminnassa.

14 3.4 Koulutusvienti Tavoitteena on viedä MAMKin koulutusta ja osaamista ulkomaille, erityisesti Venäjälle. Toimenpiteet Osallistutaan Future Learning Finland (FLF) toimintaan, jossa ollaan mukana Venäjäklusterissa, Kiinaklusterissa ja Competence Based Vocational Education (CBVE) -klusterissa. Määritellään CBVE-klusteria varten kaksi MAMKin kansainvälisen tason kärkiosaamisalaa, joita tarjotaan klusterin yhteistarjoomaan. Osallistutaan Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksen hallinnoimaan alueelliseen koulutusvientihankkeeseen, jossa painopisteenä ovat alueyhteistyössä toteutettavat akateemiset kokonaisuudet (vihreä aate ja ekologisuus, osuustoiminta ja Venäjä-osaamisen kehittäminen). Tytäryhtiöiden osalta kehitetään OOO Mikpoliksen toimintaa yhteistyössä KyAMKin kanssa. 3.5 Tutkimustulosten kaupallinen potentiaali Tavoitteena on arvioida systemaattisesti hankkeissa syntyneiden tutkimustulosten kaupallinen potentiaali. Toimenpiteet Selvitetään vuosittain hankkeissa syntyneen osaamisen kaupallistamispotentiaali yhteistyössä TKI-toimijoiden kanssa. Innovaatiotio-osaamista ja palvelujen ja tuotteiden kehittämistä edistetään hanketoiminnalla (mm. Kinos, Living Labs ja Tuoteväylä 2012). 3.6 Oppimisympäristöjen kehittäminen Tavoitteena on kehittää palvelutoimintaan oppimisympäristöjä, jotka omalta osaltaan tukevat pedagogisen strategian tavoitteiden saavuttamista tuottamalla opiskelijoille työelämän vaatimaa ammatillista osaamista. Toimenpiteet Kehitetään nykyisiä palvelukokonaisuuksia (mm. Elixiiri, Kasarmin kampuksen ravintolapalvelut) monialaisina oppimisympäristöinä. Volyymiltään merkittävistä palveluista muodostetaan uusia myös oppimisympäristöinä toimivia palvelukokonaisuuksia.

15 3.7 Palvelutoiminnan ulkoinen ja sisäinen verkostoituminen Tavoitteena on tuottaa asiakkaalle lisäarvoa, laajentaa osaamista ja asiantuntijuutta sekä siten taata monipuoliset palvelut verkostoitumisen avulla. Toimenpiteet Verkostoidutaan Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa erityisesti valituilla painoaloilla ja Venäjä-palveluissa, täydennyskoulutuksen osalta selvitetään tavoiteltavat synergiaedut sisällön ja organisoitumisen suhteen ja perustetaan yhteinen ohjaus- ja kehittämistiimi, joka mahdollistaa yhteisen markkinoinnin, hyvien käytänteiden vaihdon ja myytävien tuotteiden vaihdon. Ollaan mukana Yritys-Suomi Mikkelin seudun yrityspalveluverkostossa. Ollaan mukana vuosittain tehtävässä eteläsavolaisten yritysten palvelutarvekartoituksessa (KOTTI). Tavataan säännöllisesti eri rahoittajatahoja erityisesti täydennyskoulutuspalvelujen osalta. Sisäistä verkostoitumista kehitetään akseleilla palveluyksiköt/kokonaisuudet - laitokset ja tytäryhtiöt - emoyhtiö. STRATEGIAN TOTEUTUS, SEURANTA JA PÄIVITTÄMINEN Palvelustrategia perustuu Kesu kehittämissuunnitelmaan. Palvelustrategia päivitetään kehittämissuunnitelman päivittämisen jälkeen. Palvelustrategian toteutumista seurataan palvelutiimissä vuosittain päivitettävällä toimenpideohjelmalla. MAMKin tytäryhtiöt laativat oman palvelustrategiansa ja toimintasuunnitelmansa ottaen huomioon soveltuvin osin tämän palvelustrategian linjaukset.

16

Mikkelin ammattikorkeakoulu

Mikkelin ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Mamk lyhyesti Mikkelin ammattikorkeakoulu on elinikäisen oppimisen korkeakoulu, opiskelijan korkeakoulu, kansainvälinen korkeakoulu, yhteisöllinen korkeakoulu, vahva TKI-korkeakoulu

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 4. METSÄENERGIAFOORUMI Eväitä energiseen tulevaisuuteen 23.11.2010 Katse tulevaan, Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyö metsäbioenergiassa.

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

Mamk. Sisältö. Mikkelin ammattikorkeakoulu = Mikkelin ammattikorkeakoulu Kasva vahvaksi. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Mamk. Sisältö. Mikkelin ammattikorkeakoulu = Mikkelin ammattikorkeakoulu Kasva vahvaksi. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Sisältö 04 06 08 10 12 14 Mikkelin ammattikorkeakoulu Kasva vahvaksi Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mamk on opiskelijan korkeakoulu Soveltavaa tutkimusta ja kehittämistä huipputuloksin Palveluita

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen TERVEYSALAN LAITOKSEN LAATUTYÖN KUVAUS 2012 Laatutyön tavoitteet Terveysalan laitoksen

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU V I S I O 2 0 2 0 Metropolialueen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kansainvälinen kehittäjä 30.1.2014 Jouni Koski www.laurea.fi Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 Metropolialueen

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

SAFGOF - Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007 2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan

SAFGOF - Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007 2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan SAFGOF - Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007 2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan Opetuksen integrointi Intermodaalitutkimus-osioon Merenkulun ja logistiikan

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT

HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT 1 5. 2.2012, U LLA A S IKAINEN, ASKO P U HAKKA, EER O A N TIKAINEN, K A R I LEHTOMÄKI Taustaa ISAT-yhteistyöstä: ISAT (Itä-Suomen ammattikorkeakoulut) on Savoniaammattikorkeakoulun

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008 Huomiota ohjelman toteutuksesta ja haasteita hyvinvointisektorin kehittämistoiminnalle jatkossa 8.1.2009 Maarit Siitonen Ohjelman tekninen toteutus: - Toiminta-alueena neljä maakuntaa: Etelä-Savo, Pohjois-Savo,

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ 1 2 Ammattikorkeakoulututkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja ja erikoistumisopintoja. EDELLÄKÄVIJÖIDEN HAAGA-HELIA! HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän

Lisätiedot

XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu

XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) strategia 2022 ja visio vuoteen 2030 Tiivistelmä, hyväksytty Xamk Oy:n hallituksessa 23.9.2015 Visio

Lisätiedot

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus Fiksu Kalasatama-seminaari 11.12.2014

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus Fiksu Kalasatama-seminaari 11.12.2014 Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus Fiksu Kalasatama-seminaari 11.12.2014 Kalasataman terveys ja hyvinvointikeskus-projekti Lars Rosengren /Projektipäällikkö (lars.rosengren@hel.fi) Hilkka Kulmala

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012 Oivaltamisen iloa Suomi vuonna 2025 Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012 Markku Lahtinen Tammikuu 2012 TAMK Yksi suurimmista Suomen suurimpia ammattikorkeakouluja yli 11 000 opiskelijaa 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net OuluHealth Labs Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä Openphoto.net Oulu Sote Labs Hankkeen tavoitteena on tuotteistetun ja verkostomaisen innovaatio-, testaus-

Lisätiedot

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu -Yleisesittely Laatua laivalla 30.8.2011 Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu toimintaa vuodesta 1992 (väliaikainen ammattikorkeakoulu) vakinainen

Lisätiedot

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Lieksa 20.5.2014 Strateginen sitoutuminen ja visio Pohjois-Karjalan strategia

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 2 Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 3 Karelia-ammattikorkeakoulu - Ylläpitäjänä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Kampukset: Sirkkala, Tikkarinne,

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri tarve

Lisätiedot

Sähköisen tiedon arkistointi yrityksen näkökulmasta. Janne Strömberg Mikkelin Ammattikorkeakoulu

Sähköisen tiedon arkistointi yrityksen näkökulmasta. Janne Strömberg Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sähköisen tiedon arkistointi yrityksen näkökulmasta Janne Strömberg Mikkelin Ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu toimijana Mikkelin Ammattikorkeakoulu Mikkeli on historiallisen tiedonhallinnan

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Esityksen sisältö Tiivistelmä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu oy:n tarkoitus Yhteistyön tilanne Kehityspolku Yhtiö ja sen hallinto 1 Tiivistelmä Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen Birgitta Vuorinen Hallitusohjelma Painopistealueet köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen julkisen talouden vakauttaminen kestävän

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Profiili ja toiminnan painoalat

Profiili ja toiminnan painoalat Profiili ja toiminnan painoalat Mikkelin ammattikorkeakoulu profiloituu elinikäisen oppimisen korkeakouluksi, joka tunnetaan laadukkaasta toiminnastaan ja se on tuloksiltaan maamme kolmen parhaan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Hyväksytty AMK-hallituksessa 14.6.2006, päivitys hyväksytty AMK-hallituksessa 19.6.2012

Hyväksytty AMK-hallituksessa 14.6.2006, päivitys hyväksytty AMK-hallituksessa 19.6.2012 Hyväksytty AMK-hallituksessa 14.6.2006, päivitys hyväksytty AMK-hallituksessa 19.6.2012 Kannen kuva: Henkilöstöä MAMKin 20-vuotisjuhlissa syksyllä 2011. Mikkelin ammattikorkeakoulun osaamis- ja henkilöstöstrategia

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 SUOMALAINEN KORKEAKOULULAITOS 2020 Suomalainen korkeakoululaitos on vuonna 2020 laadukkaampi, vaikuttavampi,

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

LIHAKLUSTERIN LAAJENTAMINEN ELINTARVIKEKLUSTERIKSI SELVITYS 2007

LIHAKLUSTERIN LAAJENTAMINEN ELINTARVIKEKLUSTERIKSI SELVITYS 2007 LIHAKLUSTERIN LAAJENTAMINEN ELINTARVIKEKLUSTERIKSI SELVITYS 2007 Jukka Hallikas 2 31.10.2007 LIHAKLUSTERIN LAAJENTAMINEN ELINTARVIKEKLUSTERIKSI Taustaa Elintarvikeklusteri pohjautuu Forssan seudulla toimineeseen

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

CENTRIAN PALVELUT YRITYKSILLE. Vesa Martinkauppi Tutkimus- ja kehitysjohtaja. WAMS-seminaari 8.10.2013

CENTRIAN PALVELUT YRITYKSILLE. Vesa Martinkauppi Tutkimus- ja kehitysjohtaja. WAMS-seminaari 8.10.2013 CENTRIAN PALVELUT YRITYKSILLE Vesa Martinkauppi Tutkimus- ja kehitysjohtaja WAMS-seminaari 8.10.2013 Toiminta-alue Opetustoiminta Tutkimus- ja Kehitystoiminta Ammattikorkeakoulututkinnot Ylemmät AMK-tutkinnot

Lisätiedot

10.12.2010 Ulla Keto & Marjo Nykänen

10.12.2010 Ulla Keto & Marjo Nykänen Itsearviointi, case MAMK Laatu- ja palvelujohtaja Marjo Nykänen Lehtori, laatuvastaava Ulla Keto Ohjelma Itsearviointi korkeakoulun laatutyökaluna Itsearviointi MAMKissa EFQM-itsearvioinnit (1998, 1999)

Lisätiedot

Maakuntastrategian kumppanuusfoorumi/ Kumppanuustyöpajat toukokuussa 2015 ¼: Yhdessä rajat ylittäen/ Yhteistyötaidot

Maakuntastrategian kumppanuusfoorumi/ Kumppanuustyöpajat toukokuussa 2015 ¼: Yhdessä rajat ylittäen/ Yhteistyötaidot Maakuntastrategian kumppanuusfoorumi/ Kumppanuustyöpajat toukokuussa 2015 ¼: Yhdessä rajat ylittäen/ Yhteistyötaidot Taru Penttilä 25.5.2015 Turun AMK Vetovoimainen opiskelupaikka noin 2000 aloituspaikkaa

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

HAAGA-HELIA amk TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS

HAAGA-HELIA amk TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus (Opetus- ja kulttuuriministeriö) Kasvuyrityksen johtaminen (KASVU V 30 opiskelijaa) ja Medialiiketoiminta ja konseptisuunnittelu (MEKON II 25

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Kuntaratkaisut Kuntamarkkinat 14. 15.9.2011 Mika Silvennoinen Miia Vahlsten

Kuntaratkaisut Kuntamarkkinat 14. 15.9.2011 Mika Silvennoinen Miia Vahlsten Kuntaratkaisut Kuntamarkkinat 14. 15.9.2011 Mika Silvennoinen Miia Vahlsten WSOYpro Oy on Suomen suurin painettujen ja sähköisten oppimateriaalien sekä työelämäpalveluiden tuottaja. Alan johtavana toimijana

Lisätiedot

Kuntapalveluiden tuotekehittämisen koulutus 30 op

Kuntapalveluiden tuotekehittämisen koulutus 30 op Kuntapalveluiden tuotekehittämisen koulutus 30 op 8.10.2009 Kehittämispäällikkö, HM Sari Hanka Suunnittelija, KTM Tuula Vehmas HY, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Organisaation strategiset tavoitteet

Lisätiedot

YAMK-KOULUTUS VAHVAKSI TKI-VAIKUTTAJAKSI. Projektipäällikkö Minttu Lampinen, KTT minttu.lampinen@hamk.fi

YAMK-KOULUTUS VAHVAKSI TKI-VAIKUTTAJAKSI. Projektipäällikkö Minttu Lampinen, KTT minttu.lampinen@hamk.fi YAMK-KOULUTUS VAHVAKSI TKI-VAIKUTTAJAKSI Projektipäällikkö Minttu Lampinen, KTT minttu.lampinen@hamk.fi Mukana Suomen kaikki ammattikorkeakoulut Hankkeen tavoitteena on: Uudistaa YAMK-toimintoja Profiloida

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut ja aluekehitys

Ammattikorkeakoulut ja aluekehitys Ammattikorkeakoulut ja aluekehitys "Korkeakoulujen alueellisessa tehtävässä on kysymys siitä, että maan eri alueille saadaan riittävästi korkeatasoista työvoimaa ja että alueille syntyy kestäviä, itseään

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

ISAT-kumppanuus R EHTORI VELI-MATTI TOLPPI SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

ISAT-kumppanuus R EHTORI VELI-MATTI TOLPPI SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU ISAT-kumppanuus R EHTORI VELI-MATTI TOLPPI SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 1 Kilpailukykyä ja hyvinvointia Itä-Suomeen ISAT on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

CEMIS-seminaari 2012

CEMIS-seminaari 2012 CEMIS-seminaari 2012 CEMIS - Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus 1.11.2012 Risto Oikari CEMISin rakenne Mittaustekniikan Tutkimusyksikkö CEMIS-OULU Tietojärjestelmät osaamisalue

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

VTT Group 2010 Tutkimuskeskus ja osakeyhtiöitä yhteistyössä Laboratorioiden tulevaisuus Suomessa Finntesting, Kevätseminaari 2010, 19.4.

VTT Group 2010 Tutkimuskeskus ja osakeyhtiöitä yhteistyössä Laboratorioiden tulevaisuus Suomessa Finntesting, Kevätseminaari 2010, 19.4. VTT Group 2010 Tutkimuskeskus ja osakeyhtiöitä yhteistyössä Laboratorioiden tulevaisuus Suomessa Finntesting, Kevätseminaari 2010, 19.4.2010 Pekka Salmi, Asiakkuusjohtaja VTT Expert Services Oy 19.4.2010

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää toiminnan ohjausta ja toimintaa 1.1 Laadunhallinta ei kytkeydy johtamisjärjestelmään.

Lisätiedot

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista

Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista Katriina Valminen ja Jesse Valtanen Asiakaslähtöisyys palveluinnovaa3oissa suuret puheet, pienet teot? 4.10.2012 Esityksen sisältö PALVELUJEN

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen koordinointitehtävä Keski-Suomen Elinikäisen ohjauksen kehittämisryhmällä ja Keski-Suomen ELY-keskuksella

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen koordinointitehtävä Keski-Suomen Elinikäisen ohjauksen kehittämisryhmällä ja Keski-Suomen ELY-keskuksella KESKI-SUOMEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN STRATEGISET PAINOPISTEET VUOSILLE 2015-2016 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen koordinointitehtävä Keski-Suomen Elinikäisen ohjauksen kehittämisryhmällä ja Keski-Suomen

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Finna 2020 - Johtava avoimen kulttuurin ja tieteen hyödyntämisen väylä

Finna 2020 - Johtava avoimen kulttuurin ja tieteen hyödyntämisen väylä Finna 2020 - Johtava avoimen kulttuurin ja tieteen hyödyntämisen väylä Kristiina Hormia-Poutanen Johtaja, Kirjastoverkkopalvelut Finna-päivä 10.11.2015 Kansallismuseo Abrahan Ortelius 1574, Kansalliskirjasto

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus AKKU-johtoryhmän toimenpide-ehdotukset (toinen väliraportti) Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:11 AKKU (=ammatillisesti

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu talousalueen elinvoimaisuuden edistäjänä

Ammattikorkeakoulu talousalueen elinvoimaisuuden edistäjänä Ammattikorkeakoulu talousalueen elinvoimaisuuden edistäjänä Talousalueparlamentti, Hyvinkää 18.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 Ohjelman rakenne ja sisältö 4.1 Kaksi kokonaisuutta, kuusi osaohjelmaa Kaste ohjelma muodostuu kahdesta tavoitekokonaisuudesta.

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19.-21.3.2012 Helsinki-Tukholma-Helsinki, M/S Silja Serenade Hallitusneuvos Merja

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila. DigiOpit - verraten hyvää Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.fi 044-713 2323 Lahden diakonian instituutti on ammattioppilaitos keskellä

Lisätiedot

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Etelä Karjalan sosiaali ja terveydenhuollon ky, Eksote järjestää maakunnan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014 MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014 1 Hankkeen tausta ja organisoituminen Mäntsälän kunnanvaltuusto 20.6.2012 hyväksyi kuntastrategian tarkennuksen, jossa asetettiin tavoitteet 2012. Strategiassa

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO 1 KESKI-SUOMI JA PIRKANMAA TOIMINTA-ALUEINA Väkiluku n. 800 000 2 KESKEISET TUNNUSLUVUT JAMK TAMK Liikevaihto, M 58 75

Lisätiedot

DISEC Oy. Yksitoista vuotta luotettavaa tiedonhallintaa terveydenhuollon alalla. Disec Oy / www.disec.fi

DISEC Oy. Yksitoista vuotta luotettavaa tiedonhallintaa terveydenhuollon alalla. Disec Oy / www.disec.fi DISEC Oy Yksitoista vuotta luotettavaa tiedonhallintaa terveydenhuollon alalla Disec lyhyesti 1/2 Disec tarjoaa kuvantamisen tietojärjestelmäpalveluita ja tiedon hallinnan SaaS (Software as a Service)

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN TOIMINTAMALLIA RAKENTAMASSA 7.3.2012 Tuula Piensoho Voimaa ja laatua kumppanuudesta -seminaari, Hyvinkää

AIKUISKOULUTUKSEN TOIMINTAMALLIA RAKENTAMASSA 7.3.2012 Tuula Piensoho Voimaa ja laatua kumppanuudesta -seminaari, Hyvinkää AIKUISKOULUTUKSEN TOIMINTAMALLIA RAKENTAMASSA 7.3.2012 Tuula Piensoho Voimaa ja laatua kumppanuudesta -seminaari, Hyvinkää 2 Näistä asioista puhumme tänään Hankkeen lähtökohdat Hankkeen tavoitteet ja toimintavaiheet

Lisätiedot

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Mitä teemme Vapaaehtoislähtöinen Pro-toiminta Asiakaslähtöiset palvelut Vaikuttaa Organi- saatio Vaikutusjohtaminen Organi- saatio = Yhteiskunnallinen ongelma

Lisätiedot

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö Kansallisen metsäohjelman määräaikainen työryhmä

Lisätiedot