Hyväksytty AMK-hallituksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.1.2012"

Transkriptio

1

2 Hyväksytty AMK-hallituksessa

3 Mikkelin ammattikorkeakoulun palvelustrategia SISÄLTÖ - 1. TAUSTAA 4 2. PALVELUKOKONAISUUDET STRATEGISET TAVOITTEET 2015 JA TOIMENPITEET Palvelutoiminnan volyymin kasvattaminen Palvelujen tuotteistaminen ja kaupallistaminen Asiakkuusohjelma ja asiakkuuksien hallintajärjestelmä Koulutusvienti Tutkimustulosten kaupallinen potentiaali Oppimisympäristöjen kehittäminen Palvelutoiminnan ulkoinen ja sisäinen verkostoituminen STRATEGIAN TOTEUTUS, SEURANTA JA PÄIVITTÄMINEN 15

4 TAUSTAA Palveluprosessi nostettiin vuonna 2002 yhdeksi Mikkelin ammattikorkeakoulun ydinprosesseista koulutus- ja t&k-prosessien rinnalle. Vuonna 2004 laaditussa strategiassa (Kehittämissuunnitelma 2010) palvelutoiminnalle asetettiin seuraavat tavoitteet: täydennyskoulutus- ja palvelutoiminnan osuus 20 % koko toiminnan budjetista, palvelujen tuotteistamisen, markkinoinnin ja myynnin lisääminen sekä laboratorio- ja studiopalvelujen organisoiminen tehokkaasti koulutusta, tutkimusta ja yrityksiä palveleviksi. Strategian päivityksen yhteydessä vuonna 2007 arvioitiin, että näistä tavoitteista parhaiten oli siihen mennessä edistytty palvelujen tuotteistamisen, markkinoinnin ja myynnin lisäämisessä. Vuonna 2007 päivitetyssä strategiassa (Kehittämissuunnitelma 2012) palveluliiketoiminnalle asetettiin merkittäviä määrällisiä ja laadullisia tavoitteita. Palveluliiketoiminnan liikevaihtotavoitteeksi määriteltiin 9 milj. ja täydennyskoulutuksen 3 milj. vuodessa. Palveluliiketoimintaa ryhdyttiin kehittämään osaamiskeskittymissä (ns. klustereissa) mm. nimeämällä ja tuotteistamalla kärkituotteita ja laatimalla liiketoimintasuunnitelmia. Päästrategian tueksi laadittiin vuonna 2009 MAMKin ensimmäinen palvelustrategia. Tässä strategiassa palvelutoimintaa linjattiin seuraavasti: Palvelutoiminta on ammattikorkeakoulun perustehtävät läpäisevää; liittyy sekä opetukseen että TKI-työhön. Palvelutoimintaa on kehitettävä koko MAMKissa, mutta liiketaloudelliset tavoitteet (maksullinen palvelutoiminta) ja toiminnan kehittämistavoitteet (opetus ja organisaation oppiminen) on osattava erottaa toisistaan. Palvelutoiminta on moninaista ja monipuolista eikä sille voida muodostaa yhtä kaiken kattavaa toimintamallia. Osa palveluista päätettiin yhtiöittää, jotta strategian korkeat liikevaihtotavoitteet olisi helpompi saavuttaa. Joitakin tekniikan laboratoriopalveluja siirrettiin vuoden 2005 lopussa perustettuun Mikpolis Oy:ön, joka aloitti varsinaisen toimintansa vuoden 2006 aikana. Hanketoiminnassa syntyneen osaamisen pohjalle perustettiin vuonna 2006 terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluja tarjoava Disec Oy. Muitakin palveluja on koottu palvelukokonaisuuksiksi, joista merkittävimpiä ovat Kasarmin kampuksen ravintolapalvelut, hyvinvoinnin palveluja Mikkelissä ja Savonlinnassa tarjoava Elixiiri, sähköisiä digitointi-, arkisto- ja mediapalveluja tarjoava Darcmedia, nuorisoalan osaamiskeskittymä Juvenia sekä Savonlinnassa toimiva Kuitulaboratorio (MAMK FiberLaboratory), joka siirtyi MAMKille Lappeenrannan teknilliseltä yliopistolta keväällä 2011.

5 Keväällä 2010 päivitetyn Kehittämissuunnitelma 2015:n mukaan Mikkelin ammattikorkeakoulu profiloituu elinikäisen oppimisen korkeakouluksi ja vahvaksi TKI-korkeakouluksi. Ammattikorkeakoulun vahvuutena on Venäjäosaaminen. Kriittisiksi menestystekijöiksi nousee onnistuminen seuraavilla alueilla toiminta suuremman korkeakoulukokonaisuuden osana koulutuksen vetovoiman parantaminen tutkimus- ja kehittämistoiminnan kansainvälistäminen ja rahoituspohjan laajentaminen Venäjä-osaamisen vahvistaminen ja tunnetuksi tekeminen maksullisen palvelutoiminnan kasvattaminen. Ammattikorkeakoulun kehittämistyötä ohjaa vahva sitoutuminen toiminnan laadun ja vaikuttavuuden jatkuvaan arviointiin ja parantamiseen. Laatu ymmärretään koulutuksen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja aluekehittämisen muodostamana kokonaisuutena. Opetuksen, TKI toiminnan ja palvelutoiminnan nykyistä parempi integrointi toisiinsa on yksi kehittämistyölle valittu painopiste. Integrointia voidaan pitää sekä koulutuksen laadun että talouden näkökulmasta perusteltuna. MAMKin palvelutiimin tavoitteena on kehittää, määrittää ja toteuttaa käytäntöjä, jotka tukevat palvelujen tuottamista, myymistä ja markkinointia sekä kasvattavat MAMKin palveluliiketoiminnan volyymia ja kannattavuutta. Palvelutiimin jäseniä ovat luvussa 2 esiteltyjen palvelukokonaisuuksien edustajat. Palvelutiimin puheenjohtajana toimii laatu- ja palvelujohtaja ja sihteerinä asiakkuuspäällikkö.

6 PALVELUKOKONAISUUDET 2012 Mikkelin ammattikorkeakoulussa ja sen tytäryhtiöissä tuotetaan erilaisia palveluja, joiden sisällöt, tuotteistamisaste ja hinnoitteluperiaatteet sekä asiakaskunta vaihtelevat paljon. Osa palveluista on luonteeltaan perustehtäviä tukevia. Näiden palvelujen ensisijaisena tavoitteena on toiminnan kehittäminen sekä opetuksen ja oppimisprosessien tukeminen. Palvelutoiminnan asiakkaita ovat yritykset, julkishallinnon organisaatiot ja yksityishenkilöt. Maksullisen palvelutoiminnan tulojen määrä suhteessa koko tulorahoituksen määrään on yksi niistä Opetusja kulttuuriministeriön tuloksellisuusmittareista, joilla mitataan ammattikorkeakoulujen aluevaikuttavuutta ja työelämäyhteistyötä. MAMKin maksullisen palvelutoiminnan volyymi vuonna 2011 oli noin 3,5 milj.. MAMK on saanut OKM:n tuloksellisuuspalkkion aluevaikuttavuuden ja työelämäyhteistyön perusteella vuosina 2007, 2009 ja MAMK profiloituu elinikäisen oppimisen korkeakouluksi ja vahvaksi TKI-korkeakouluksi, jonka painoaloja ovat hyvinvointi materiaalit ja ympäristö sähköiset palvelut matkailu ja tapahtumatuotanto. Painoalat muodostavat osaamiskeskittymiä kokoamalla yhteen eri koulutusalojen asiantuntemusta ja varmistaen opetuksen kytkeytymisen tutkimus- ja kehitystoimintaan. Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen yhteinen painoala on Venäjä-osaaminen. Myös MAMKin palvelukokonaisuudet asettuvat luontevasta näille painoaloille. Kaikki alat läpäisevää palvelutoimintaa on täydennyskoulutus- ja asiantuntijapalveluissa.

7 Kuva 1. Koulutusalat, painoalat ja palvelukokonaisuudet Seuraavassa esitellään lyhyesti tärkeimmät palvelukokonaisuudet: Elixiiri - Hyvinvointi-palvelukeskus nuorisoalan osaamiskeskittymä Juvenia sähköisiä arkistointipalveluja tarjoava Darcmedia ravintola- ja kokouspalvelut (Kasarmin kampuksen ravintolapalvelut ja kokous- ja tilamyyntipalvelut) Savonlinnan Kuitulaboratorio eli MAMK FiberLaboratory täydennyskoulutus- ja asiantuntijapalvelut tytäryhtiöt Mikpolis Oy ja Disec Oy muut laboratoriopalvelut.

8 Elixiiri -Hyvinvointipalvelukeskus Hyvinvointipalvelukeskus Elixiirillä on kaksi hyvinvoinnin palvelupistettä, jotka sijaitsevat Mikkelissä ja Savonlinnassa. Mikkelin Elixiiri toimii oppimisympäristönä eri alojen opiskelijoille. Tarkoituksena on edistää Mikkelin seudun väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Painopiste on hyvinvoinnin palveluosaamisen kehittämisessä Etelä-Savon alueella. Lähtökohtana palveluosaamisen kehittämisessä on asiakaslähtöisyys sekä kansalaisten omaehtoisen terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan tukeminen. Tavoitteena on laadukkaiden hyvinvointia ja terveyttä edistävien, ylläpitävien ja kuntouttavien palvelujen tuottaminen ja tarjoaminen palvelukeskuksen tiloissa, asiakkaiden omissa elinympäristöissä, yrityksissä ja yhteisöissä sekä palvelutoiminnan kehittäminen innovatiivisesti ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Savonlinnan Elixiiri tarjoaa monipuolisia terveyttä edistäviä hyvinvointipalveluja Savonlinnan seudun asukkaille. Elixiirin palveluissa toimivat Terveysalan laitoksen opiskelijat opettajan ohjauksessa. Sairaanhoitaja- ja fysioterapeuttiopiskelijat panostavat palveluun, vuorovaikutukseen sekä kiireettömyyteen. Henkilökohtaisia terveyspalveluita ovat mm. erilaiset mittaukset, testaukset, pienet hoitotoimenpiteet sekä ohjaus ja neuvonta. Fysioterapiapalveluihin kuuluvat mm. toiminta- ja työkyvyn kartoitukset, fyysisen kunnon mittaukset sekä ohjaus, neuvonta ja muu yksilöllinen fysioterapia. Terveyspalveluita ryhmille ovat mm. muistikoulu, painonhallinta-, tasapaino-, terveys- ja kuntoliikunta-, ym. ryhmät sekä Elixiiriä Elämään -hyvinvointiviikot. Nuorisoalan osaamiskeskittymä Juvenia Juvenia on osaamiskeskittymä, joka tukee nuorisoalan toimijoita omalla asiantuntijuudellaan. Juveniassa keskitytään erityisesti nuorten elinolojen, aktiivisen kansalaisuuden sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen ja nuorisoalan kehittämiseen sekä kansainvälistämiseen. Tätä tehtävää toteutetaan koulutuksen, asiantuntijapalveluiden, tutkimuksen ja kehittämistoiminnan sekä tiedotuksen avulla. Darcmedia (digitointi-, arkisto- ja mediapalvelut) Darcmedian digitointi- ja arkistopalvelut tuottaa kaikille organisaatioille, yhteisöille ja yksityisille suunnattuja sähköisiä palveluita. Digitointi- ja arkistointipalvelu perustuu vuodesta 2001 alkaen tehtyyn sähköisen säilytyksen tutkimus- ja kehitystyöhön. Palvelukokonaisuus pitää sisällään digitointia (asiakirjat, valokuvat, filmit, video ja ääni), arkistonmuodostuksen ja aineistonhallinnan konsultointia, sähköistä pitkäaikaissäilytystä, varmistuksia, aineiston jakelua ja hallintaa web-käyttöliittymällä sekä jakelu- ja hallintasovelluksen. Palveluita tarjotaan kolmessa tasossa, jotka ovat säilytys, perusarkistopalvelu ja räätälöidyt palvelut. Digitointi- ja aineistopalveluja tarjotaan erillisenä ja arkistopalveluiden rinnalla. Darcmedian mediatuotannot tekevät mm. yritys- ja markkinointivideoita, televisio-ohjelmia, monikameratuotantoja sekä TV-mainoksia. Mediapalveluilta saa myös TV-studio- ja äänistudiopalvelut, tapahtumataltioinnit sekä monipuolisesti audiovisuaaliseen mediaan liittyvää osaamista.

9 Kasarmin kampuksen ravintolapalvelut Kasarmin kampuksen ravintolapalvelut tuottaa niin kokous-, lounas-, a la carte-, take away-, tilausravintola-, koulutusilta-, tilamyynti- ja kampuskahvituspalveluita Ravintola Tallissa ja elokuussa 2011 avatussa Ravintola DeXissä. Ravintola Talli toimii Mikkelin ammattikorkeakoulun Joutsenmerkittynä edustusravintolana, merkittävänä ulkoisen näkyvyyden imagotekijänä ja osaamisen näyteikkunaympäristönä. Ravintola Talli on restonomiopiskelijoiden pääoppimisympäristö ja mikropalvelulaboratorio. Ravintola DeXi toimii opiskelija- ja henkilöstöravintolana Kasarmin kampuksen opiskelijoille ja henkilökunnalle. DeXin ravintola- ja tapahtumastage -palveluita tarjotaan myös ulkopuolisille asiakkaille. Ravintola DeXistä kehitetään monialainen, avoin ja yritysmäinen oppimisympäristö sekä ns. projektialusta eri koulutusalojen opettajille ja opiskelijoille. Kokous- ja tilamyyntipalvelut MAMKissa kokous- ja tilamyyntipalveluita tarjotaan Mikkelissä ja Savonlinnassa. Kokous- ja tilapalvelut Mikkelissä on osa Kasarmin kampuksen ravintolapalveluiden toimintaa. Kasarmin kampuksella on monipuoliset tilat kokous- ja tapahtumajärjestäjien käyttöön mm. Mikpolisali, Kampussali, erilaisia luokkatiloja ja Ravintola DeXin tapahtumastage. Tilaisuuden luonteesta, kestosta ja kokoluokasta riippuen tarjolla on valmiita kokouspaketteja ja tiloja erikokoisille ryhmille (5-300 hengelle). Kampuskahvitukset kattavat kahvitarjoilut kokoustilojen läheisyyteen ja ruokatarjoilut onnistuvat kokousryhmille niin Ravintola Tallissa kuin Ravintola DeXissä. Savonniemen kampuksen tilat Savonlinnassa ovat ihanteellisimpia suurien kokousten, koulutusten ja muiden tapahtumien järjestämisessä. Savonlinnan Kuitulaboratorio Savonlinnan Kuitulaboratorio on Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimusyksikkö, joka on erikoistunut ilmiöja pilot-mittakaavan tutkimukseen luotaessa uusia korkean teknologian ratkaisuja biomateriaalien/metsäbiomassan jalostamiseksi. Kuitulaboratorio tarjoaa korkeatasoista prosessitekniikan tutkimusta ja tehdasmittakaavaista koeajotoimintaa uusilla ja kehittyvillä menetelmillä keskittyen puuraaka-aineen energia-, ympäristö- ja pääomatehokkaaseen jalostamiseen. Tutkimuksen painopistealueita ovat kemiallisen puunjalostusteollisuuden uudet sekoitusteknologiat, paperinvalmistuksen kuitulisäainekonseptit, kuitususpensioihin liittyvät erotusprosessit sekä kuvantamistekniikoiden soveltaminen prosessi-ilmiöiden hallinnassa. Palvelutoiminta käsittää pilotointi- ja analyysipalvelut, laboratoriokokeet sekä erilaiset esiselvitysprojektit. Kuitulaboratoriossa työskentelee 16 henkilöä.

10 Täydennyskoulutus- ja asiantuntijapalvelut Täydennyskoulutus voi olla joko valmista täydennyskoulutustarjontaa tai asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityä koulutusta. Täydennyskoulutusta toteutetaan liiketaloudellisin perustein hinnoiteltuna koulutuksena, erikoistumisopintoina, oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuspaikoilla, oppisopimustyyppisenä täydennyskoulutuksena, työvoimapoliittisena koulutuksena sekä yhteishankinta koulutuksena ELY-keskuksen kanssa. Näiden lisäksi MAMKin oma henkilöstökoulutus kuuluu täydennyskoulutustoimintaan. Asiantuntijapalveluilla tarkoitetaan MAMKin henkilöstön osaamisen myyntiä yrityksiin tai organisaatioihin. Asiantuntijapalveluina tarjotaan mm. osaamiskartoituksia, selvitystöitä, prosessien ohjauksia, valmennusta, työnohjausta ja konsultaatiota. Tytäryhtiöt Mikpolis Oy ja Disec Oy Mikpolis Oy tarjoaa ammattitaitoisia asiantuntija- ja laboratoriopalveluita asiakkaiden tuotekehityksen ja liiketoiminnan tueksi. Materiaalitekniikan tutkimus- ja tuotekehityspaveluja ovat mm. mekaaninen testaus, termo- ja pinta-analyysit, materiaalien karakterisointi, olosuhdetestaus sekä suurnopeus ja IR-kuvaus. Valmistustekniikan tuotekehityspalveluja ovat mm. puu-, muovi- ja komposiittimateriaalien CAD/CAM-koneistus, prototypiointi, tuotteiden skannaus, digitointi ja mallinnus sekä sahatavaran laadunvarmennus. Venäjällä toimii Mikpolis Oy:n tytäryhtiö, rajavastuuyhtiö OOO Mikpolis. Disec Oy tarjoaa terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluja. Palvelut ovat kuvien ym. tietojen arkistointi-, välitys- ja hallintajärjestelmäpalvelut (PACS -Picture Archiving and Communication System), tuotannonohjausjärjestelmien palvelut (RIS/MIS - Radiologic /Mammography Information System), muiden aineistojen arkistopalvelut, lausuntapalvelujen tukipalvelut, koulutus- ja konsultointipalvelut. Vuonna 2011 käsiteltyjen tutkimusten määrä on yhteensä noin Lähes joka kahdeksannen maassamme tehtävän radiologisen tutkimuksen tiedot ylläpidetään Disecissä.

11 Muut laboratoriopalvelut Ympäristölaboratoriossa tehtävät laboratoriotutkimuksen jakaantuvat mikrobiologisiin ja kemiallisiin analyyseihin sekä erilaisiin mittalaitteilla tapahtuviin fysikaalis-kemiallisiin mittauksiin. Lisäksi laboratoriossa tehdään ympäristön melumittauksia ja EN113-standardin mukaisia puun lahotuskokeita. Puulaboratoriossa tehdään metsäteollisuuden kehittämiseen tähtääviä tutkimus- ja tuotekehitysprojekteja ja yritystarpeisiin liittyviä tilaustutkimuksia erityisesti puun suojaukseen, modifiointiin, kuivaukseen ja puumateriaalin mekaaniseen ja biologiseen kestävyyteen liittyen. Elintarvike- ja aistinvaraisessa laboratoriossa tehdään mm. elintarviketeollisuuden kehittämiseen liittyvää tuotekehitystä ja palvelutoimintaa mm. tuotteiden aistinvaraista arviointia kuluttajaraadissa ja elintarvikkeiden vientiä edistäviä testauksia.

12 STRATEGISET TAVOITTEET 2015 ja TOIMENPITEET Palvelustrategian lähtökohtana ovat KESU 2015:ssa asetetut tavoitteet palvelutoiminnalle. Tavoitteena on, että palvelutoiminta on ammattikorkeakoulun perustehtävät läpäisevää eli liittyy sekä opetukseen että TKI-työhön. Kehittämissuunnitelma 2015:n mukaan maksullista palvelutoimintaa kehitetään kaikilla osaamisaloilla. Maksullisen palvelutoiminnan lisäämisellä tavoitellaan toiminnan kokonaisvolyymin kasvua. Tuloksiin päästään tehostamalla myyntiä ja markkinointia. Uutta palvelutoimintaa kehitetään pääasiassa koulutuksen tueksi ja tarpeisiin. Elinikäisen oppimisen korkeakouluna MAMKilla on runsas ja monipuolinen täydennyskoulutustarjonta. MAMKin ja KYAMKin lisä- ja täydennyskoulutusta ohjataan ja kehitetään yhteisesti. Venäjä-osaaminen on kasvava osa ammattikorkeakoulun palvelutoimintaa ja siihen perustuvaa palvelutoimintaa kehitetään edelleen. Tavoitteena on, että maksullisen palvelutoiminnan tulot ovat 12 % koko tulorahoituksesta ja liikevaihto vähintään 5 milj. vuodessa. Toimivan ja kannattavan kokonaisuuden muodostavat palvelut voivat irtautua itsenäiseksi yritystoiminnaksi. TKI-toiminnassa syntyviä palvelu- ja tuoteinnovaatioita kaupallistetaan systemaattisesti. Asiakaspalautetta ja ennakointitietoa kerätään ja hyödynnetään systemaattisesti kaikessa palvelutoiminnassa. 3.1 Palvelutoiminnan volyymin kasvattaminen Tavoitteena on maksullista palvelutoimintaa lisäämällä kasvattaa toiminnan kokonaisvolyymiä. Toimenpiteet Tehdään MAMKin palvelutoimintaa tunnetuksi alueen toimijoille. Tehostetaan myyntiä ja markkinointia kaikissa palvelukokonaisuuksissa. Kehitetään uutta palvelutoimintaa erityisesti hankkeissa syntyneen osaamisen pohjalle. Yhteistyön ja tiedonvälityksen tehostaminen MAMKin sisällä sekä tytäryhtiöiden ja MAMKin välillä.

13 3.2 Palvelujen tuotteistaminen ja kaupallistaminen Tavoitteena on tehostaa täydennyskoulutus- ja muiden palvelujen tuotteistamista ja kaupallistamista. Toimenpiteet Kasarmin kampuksen ravintolapalvelut tuotteistetaan osaksi MAMKin palvelutoimintaa. Kehitetään yhteinen malli MAMKin ja KyAMKin lisä- ja täydennyskoulutuksen ohjaukseen ja kehittämiseen. Rakennetaan yhteinen täydennyskoulutuksen brändi ja yhteisiä koulutustuotteita KyAMKin kanssa. Selvitetään olemassa olevat palvelut, joita ei ole vielä tuotteistettu ja tuotteistetaan sellaiset palvelut, joilla on kysyntää. Tytäryhtiöt jatkavat omien tuotteidensa tuotteistamista liiketoimintasuunnitelmiensa pohjalta. 3.3 Asiakkuussuunnitelma ja asiakkuuksien hallintajärjestelmä Tavoitteena on parantaa kumppanuuksien ja asiakkuuksien tuntemusta, hankkia uusia asiakkaita sekä parantaa asiakaspääoman käyttöä/asiakastiedon hyödyntämistä. Toimenpiteet Laaditaan asiakkuussuunnitelma. Määritellään palvelutoiminnan ydinkumppanit ja luodaan selkeät toimintamallit kumppaneiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Selvitetään sidosryhmien tiedon tarpeet MAMKin toiminnasta ja varmistetaan tiedon saatavuus sidosryhmille. Otetaan asiakkuuksien hallintajärjestelmä käyttöön kaikessa maksullisessa palvelutoiminnassa.

14 3.4 Koulutusvienti Tavoitteena on viedä MAMKin koulutusta ja osaamista ulkomaille, erityisesti Venäjälle. Toimenpiteet Osallistutaan Future Learning Finland (FLF) toimintaan, jossa ollaan mukana Venäjäklusterissa, Kiinaklusterissa ja Competence Based Vocational Education (CBVE) -klusterissa. Määritellään CBVE-klusteria varten kaksi MAMKin kansainvälisen tason kärkiosaamisalaa, joita tarjotaan klusterin yhteistarjoomaan. Osallistutaan Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksen hallinnoimaan alueelliseen koulutusvientihankkeeseen, jossa painopisteenä ovat alueyhteistyössä toteutettavat akateemiset kokonaisuudet (vihreä aate ja ekologisuus, osuustoiminta ja Venäjä-osaamisen kehittäminen). Tytäryhtiöiden osalta kehitetään OOO Mikpoliksen toimintaa yhteistyössä KyAMKin kanssa. 3.5 Tutkimustulosten kaupallinen potentiaali Tavoitteena on arvioida systemaattisesti hankkeissa syntyneiden tutkimustulosten kaupallinen potentiaali. Toimenpiteet Selvitetään vuosittain hankkeissa syntyneen osaamisen kaupallistamispotentiaali yhteistyössä TKI-toimijoiden kanssa. Innovaatiotio-osaamista ja palvelujen ja tuotteiden kehittämistä edistetään hanketoiminnalla (mm. Kinos, Living Labs ja Tuoteväylä 2012). 3.6 Oppimisympäristöjen kehittäminen Tavoitteena on kehittää palvelutoimintaan oppimisympäristöjä, jotka omalta osaltaan tukevat pedagogisen strategian tavoitteiden saavuttamista tuottamalla opiskelijoille työelämän vaatimaa ammatillista osaamista. Toimenpiteet Kehitetään nykyisiä palvelukokonaisuuksia (mm. Elixiiri, Kasarmin kampuksen ravintolapalvelut) monialaisina oppimisympäristöinä. Volyymiltään merkittävistä palveluista muodostetaan uusia myös oppimisympäristöinä toimivia palvelukokonaisuuksia.

15 3.7 Palvelutoiminnan ulkoinen ja sisäinen verkostoituminen Tavoitteena on tuottaa asiakkaalle lisäarvoa, laajentaa osaamista ja asiantuntijuutta sekä siten taata monipuoliset palvelut verkostoitumisen avulla. Toimenpiteet Verkostoidutaan Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa erityisesti valituilla painoaloilla ja Venäjä-palveluissa, täydennyskoulutuksen osalta selvitetään tavoiteltavat synergiaedut sisällön ja organisoitumisen suhteen ja perustetaan yhteinen ohjaus- ja kehittämistiimi, joka mahdollistaa yhteisen markkinoinnin, hyvien käytänteiden vaihdon ja myytävien tuotteiden vaihdon. Ollaan mukana Yritys-Suomi Mikkelin seudun yrityspalveluverkostossa. Ollaan mukana vuosittain tehtävässä eteläsavolaisten yritysten palvelutarvekartoituksessa (KOTTI). Tavataan säännöllisesti eri rahoittajatahoja erityisesti täydennyskoulutuspalvelujen osalta. Sisäistä verkostoitumista kehitetään akseleilla palveluyksiköt/kokonaisuudet - laitokset ja tytäryhtiöt - emoyhtiö. STRATEGIAN TOTEUTUS, SEURANTA JA PÄIVITTÄMINEN Palvelustrategia perustuu Kesu kehittämissuunnitelmaan. Palvelustrategia päivitetään kehittämissuunnitelman päivittämisen jälkeen. Palvelustrategian toteutumista seurataan palvelutiimissä vuosittain päivitettävällä toimenpideohjelmalla. MAMKin tytäryhtiöt laativat oman palvelustrategiansa ja toimintasuunnitelmansa ottaen huomioon soveltuvin osin tämän palvelustrategian linjaukset.

16

joka on osakeyhtiömuotoinen

joka on osakeyhtiömuotoinen LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Mikkeli

Lisätiedot

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat:

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat: 1 (27) HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa KARELIA/TASO 2014 Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa SISÄLLYSLUETTELO 1. KARELIA/TASO YHTEISET TAVOITTEET 2014 3 2.

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagoginen strategia 2008-2012 - SISÄLTÖ - JOHDANTO 4 PEDAGOGISEN STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 5 OPPIMISNÄKEMYS 6 PEDAGOGISET KEHITTÄMISKOHTEET,

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen

LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Arja Sinkko LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN Final 27.9.2013 vrs 034 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON HÄMEEN KESÄYLIOPISTON TOIMINTASTRATEGIA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2009-2013 HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 2013 Hämeen kesäyliopisto on alueellinen ympäri vuoden toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on erikoistunut

Lisätiedot

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista 0 Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1 SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1. Yliopistokeskuksen toimintaympäristö..6 1.1. Arvioikaa yliopistokeskuksenne toimintaa

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu Oy 27.9.2013

Turun ammattikorkeakoulu Oy 27.9.2013 HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Turun ammattikorkeakoulu Oy / Turku University of Applied Sciences Ltd 1.2.

Lisätiedot

2. Haetun ammattikorkeakoulun tarpeellisuus ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisia tehtäviä varten 2.1. Ammattikorkeakoulun toimintaajatus

2. Haetun ammattikorkeakoulun tarpeellisuus ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisia tehtäviä varten 2.1. Ammattikorkeakoulun toimintaajatus LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Oy Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Ab 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Ylläpitäjän toimintamuoto on osakeyhtiö. johtavaa koulutusta järjestetään Porvoossa ja Heinolassa (Vierumäki).

Ylläpitäjän toimintamuoto on osakeyhtiö. johtavaa koulutusta järjestetään Porvoossa ja Heinolassa (Vierumäki). LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi HAAGA HELIA Oy Ab 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Helsinki 1.3. Ylläpitäjän

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2011 ja Taloussuunnitelma vuosille 2011 2013 Työvaliokunta 20.9.2010 Seutuhallitus 5.10.2010 Seutuvaltuusto 20.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN, ETELÄ-SAVON JA KYMENLAAKSON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI. Toimittanut: Irma Welling Työterveyslaitos, Lappeenrannan aluetoimipiste

ETELÄ-KARJALAN, ETELÄ-SAVON JA KYMENLAAKSON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI. Toimittanut: Irma Welling Työterveyslaitos, Lappeenrannan aluetoimipiste ETELÄ-KARJALAN, ETELÄ-SAVON JA KYMENLAAKSON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Toimittanut: Irma Welling Työterveyslaitos, Lappeenrannan aluetoimipiste 2006 ESIPUHE Työterveyslaitos tähyää vuoteen 2010 uuden strategian

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 1 Sisällysluettelo 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma... 5 2.2 Maakunnan väestön ja aluetalouden

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Vantaa 1.3. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot