Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 13/2004. Yhtymähallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 13/2004. Yhtymähallitus 02.12.2004 1"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Aika :00-13:40 Paikka Sulkava, kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen Lasse Pasanen Virve Rauhansalo Kauko puheenjohtaja varapuheenjohtaja Muut läsnäolijat ja sihteeristö: Palm Pekka Auvinen Jorma Karttunen Terttu Rannanpiha Kari Kurki Hannu Ikonen Jari Turtiainen Juha Huttunen Sanna yhtymäkokouksen pj. seutujohtaja ohjelmakoordinaattori Seutu YP vastaava pöytäkirjanpitäjä Poissa Söderholm Jan Pukero Ulla Erämaa Antti Hinkkanen Esko Kettunen Esa Nieminen Juri yhtymäkokouksen vpj. Käsitellyt asiat: Allekirjoitukset: JARKKO WUORINEN SANNA HUTTUNEN Jarkko Wuorinen Sanna Huttunen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

2 Yhtymähallitus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja havainneet sen oikeaksi, Savonlinnassa 8 / Enonkoskella 11 / MATTI AUVINEN Matti Auvinen HELENA HAVERINEN Helena Haverinen Pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty yleisesti nähtävillä siitä edeltäpäin ilmoitettua Itä-Savon kuntayhtymän virastossa virastoaikana. Sanna Huttunen

3 Yhtymähallitus Sisällysluettelo Pykälä Sivu 159 Päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Talous -ja henkilöstöhallinnan järjestelmien uudistaminen Toimistokalusteiden hankinta Itä-Savon kuntayhtymälle Lentoliikennettä koskeva sopimus 2005 alkaen Aluekeskusohjelman palvelustrategiatyö vuonna 2004 ja linjaukset 11 vuodelle Kevään kokousaikataulu Seutu-hanke Kehittämis-/investointiavustusten kriteeristö Kruunupuiston matkailu- ja ohjelmapalveluinvestointihanke Tämä pykälä ei julkisuuteen K -tehtaan toiminnan jatkosta sopiminen Oikaisuvaatimus hankintapäätökseen: Joel Lehtosen puiston valaistussuunnitelmasta Joel Lehtosen puiston valaisimet Seutujohtajan päätöksiä Muut mahdolliset asiat Seuraava kokous 36

4 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Päätösvaltaisuus YH 159 Yhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet yhtymähallituksen jäsenistä. Tämän kokouksen esityslista on postitettu jäsenille Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Esitys hyväksyttiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajat YH 160 Tarkastusvuorossa jäsenet Matti Auvinen ja Helena Haverinen. Varalla Virpi Kaksonen ja Marianne Nestèn. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Auvinen ja Helena Haverinen. Varalle Virpi Kaksonen ja Marianne Nestèn.

6 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Talous -ja henkilöstöhallinnan järjestelmien uudistaminen 69/81/2004 YH 161 Itä-Savon kuntayhtymän palvelutuotantostrategiaan liittyen on yleishallinnon työryhmä selvittänyt talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien uudistamista. Asiaa selvittämään on perustettu työ ryhmä seuraavassa kokoonpanossa: Ari Pätsi, Itä-Savon sairaanhoitopiiri Tarmo Niittyranta, Itä-Savon sairaanhoitopiiri Pekka Martikainen, Itä-Savon sairaanhoitopiiri Anne Solonen, Enonkosken kunta Jouko Piiparinen, Kerimäen kunta Hannu Kurki, Itä-Savon kuntayhtymä Juhani Kerman, Savonlinnan kaupunki Maija-Liisa Kettunen, Savonlinnan kaupunki Tarja Nuutinen, Savonlinnan kaupunki Kaija Lappalainen, Savonlinnan kaupunki Kari Raatikainen, Savonlinnan kaupunki Tarjouspyyntö talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaisjärjestelmistä on lähetetty ja määräaikaan mennessä tuli 6 tarjousta. Näistä kolme hylättiin osatarjouksina (Savonlinnan kaupunginhalli tus ). Tarjoukset ovat voimassa saak ka. Jäljellä ovat TietoEnator Oy, WM-Data Novo Oyj ja Siemens Oy. Tarjouspyyntö ja tarjous asiakirjat ovat esillä kokouksessa. Tarjousvertailut lähetetään yh tymähallituksen jäsenille listan mu kana. Tarjouksissa olevat hinnat on laskettu seudullisesti ja sen vuoksi alueen kuntien ja muiden mukana olevien organisaatioiden tulee antaa päätökset yhteisen ohjelmiston hankkimisesta ja tieto, mil loin ao. organisaatio ottaa jär jestelmän käyttöönsä. Ohjelmatoimittajat ovat käyneet esittelemässä järjestelmiä Savonlinnassa useita kertoja ja niiden tuotantokäyttöön on myös käyty tutustumassa eri paikkakun nilla. Pöytäkirjaliitteenä A on projektiryhmän lausunto.

7 Yhtymähallitus Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus pyytää kunnilta ja Itä-Sa von sairaanhoi topiiriltä, Savonlinnan perusterveydenhuollon kunta yhtymältä sekä Kaakkois-Savon terveydenhuollon kuntayhtymältä lausunnot ta lous- ja henkilös töhallinnon järjestelmien hankinnasta seudullisesti mennessä. Kuntien päätöksiä ei tule saattaa julkisiksi en nen kuin tarjoukset pyytänyt Savonlinnan kaupunki on tehnyt asias ta päätöksen. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Savonlinnan kaupunki Sulkavan kunta Kerimäen kunta Enonkosken kunta Savonrannan kunta Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky Perusterveydenhuollon kuntayhtymä Kaakkois-Savon TK yhtymävirasto

8 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Toimistokalusteiden hankinta Itä-Savon kuntayhtymälle 67/81.812/2004 YH 162 Savonlinnan kaupungin tekemän tarjouksen mu kaan Itä-Sa von kuntayhtymä saa käyttöönsä nykyisten tilojen lisäk si Savon lin nan kau pun gintalolta lisää 11 paikkaa / 236 m2 al kaen Toimistotilat ovat vapautuneet marraskuun loppupuolella. Tilat ovat kalustamattomia, joten toimistokalusteista on laitettu tarjouskilpailu käyntiin. Kalusteiden yhteishinta tulee olemaan yli Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus valtuuttaa seutujohtajan tekemään päätöksen ka lusteiden hankinnasta. Esitys annetaan Yhtymähallituksen pu heen johtajalle nähtäväksi ennen päätöksen tekemistä. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen.

9 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Lentoliikennettä koskeva sopimus 2005 alkaen 33/81/2004 YH 163 Savonlinnan ja Mikkelin lentoliikennettä koskeva sopimus, jonka perusteella liikenneministeriö on tehnyt sitoumuksen European Executive Express -yhtiön kanssa, on edelleen allekirjoittamatta Savonlinnan kaupungin toimesta. Mikkelin kaupunki on sopimuksen tehnyt. Savonlinnan kaupunginhallitus on tehnyt asiasta seuraavan päätöksen: "Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liikennöintikautta koskevan liikenne- ja viestintäministeriön, Savonlinnan kaupungin ja Mikkelin kaupungin välisen kustannustenjakosopimuksen edellyttäen, että 1) European Executive Express AB:n lentokalusto täyttää peruspalveluvelvoitteelle tarjouskilpailuasiakirjoissa asetetun kuukausittai sen minimipaikkamäärän 2800 matkustajaa/kuukausi, 2) lentoliikenteen harjoittajalla on käytössään kansainvälinen paikanvaraus- ja lipunkirjoitusjärjestelmä ja IATA-interlining sopimus, jotka mahdollistavat IATA-sopimusten mukaiset matkatavaramäärät ja lähtöselvityksen tekemisen lähtöpaikkakunnalla lopulliseen matkakohteeseen saakka, 3) valittu lentoliikenteen harjoittaja noudattaa tarjouskilpailuasiakirjoissa edellytettyä lentoaikataulua. Lisäksi kaupunginhallitus pyytää, että liikenne- ja viestintäministeriö ei toistaiseksi käynnistä Savonlinna-Mikkeli-Helsinki -lentoliikenteen kilpailutusta." Asia on siis siten keskeneräinen, että mikäli ko. ehdot täyttyvät niin so pimus syntyy. Vuoden 2005 talousarvioissa on lentoliikenteen tukimäärärahat "siirretty" Itä-Savon kuntayhtymän budjettiin (elinkeinotoimenpiteet). Näin ollen, mikäli ko. sopimus syntyy tulee se vuoden 2005 ajalle siirtää Itä-Savon kuntayhtymän nimiin. (Valmistelu: Jari Ikonen )

10 Yhtymähallitus Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää, että mikäli Savonlinnan kaupungin asetta mat ehdot täyttyvät maksetaan vuoden 2005 osalta lentoliikenteen tuki Itä-Savon kuntayhtymän määrärahoista Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Toimenpiteet: Tiedoksi: yhtymävirasto liikenne- ja viestintäministeriö

11 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Aluekeskusohjelman palvelustrategiatyö vuonna 2004 ja linjaukset vuodelle /82.820/2004 YH 164 Vuoden 2004 ajan on laajapohjaisesti selvitelty mahdollisuuksia kuntien yhteistyössä tuottamien palvelujen järjestämisestä ja niiden muodoista. Kunnanjohtajien johdolla työskennelleet asiantuntijatyöryhmät ovat koostaneet raportin työstään vuodelta 2004 ja esityksensä jatkotoimis ta val miiksi. Aineisto on toimitettu yhtymähallituksen jäsenille kokousmateriaalin yhteydessä sekä pide tyn asiaa kos kevan il taseminaarin etukäteismateriaalin mukana. Koska tilaisuudessa jossa kutsuttuina oli kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajistot, yhtymähallitus sekä kunnanjohtajat - ei saatu täysin selvää ohjeistusta ja signaalia jatkovalmistelun pohjaksi on päätetty peruuttaa aiemmin sovittu vastaava seminaari Todettakoon, että alkuperäisten suunnitelmien mukaan varattiin marraskuu stra te gia työssä mukana olevien kuntien kannanottoja varten. Aluekeskusohjelman suunnitelmissa on varauduttu palvelustrategiatyön jatkamiseen vuoden 2005 aikana edelleen laajana työnä. Kos ka si sä asian mi nis teriölle toimitettavat suunnitelmat ja muut asiakir jat tu lee olla hy väksyttyjä yhtymähallituksessa joulu kuun ai kana on yh ty mähal li tuksen syytä linjata asiaa, jotta tarkempi valmis telu on mahdollista. Jotta vuoden 2005 toiminta voidaan toteuttaa aidosti kumppanuuteen pe rustuvassa prosessissa on ajatuksena järjestää palvelustrategia työn tavoitteita, toimintamalleja ja toiminnan fokusointia koske va laaja asiantuntijatilaisuus 2005 alkupuolella pidetyssä tilaisuudessa esillä olleet yksityiskohtaiset esitykset ovat asialistaliitteenä A. Seutujohtaja esittelee asiaa ko kouksessa. (Valmistelu: Jari Ikonen )

12 Yhtymähallitus Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää perustaa kouluverkkotarkastelua varten työryhmän, johon nimetään puheenjohtajaksi seutujohtaja, jäseniksi kuntien sivistystoimenjohtajat sekä kaksi yhtymähallituksen jäsentä. Työryhmän tehtävänä on laatia kattava kouluverkon tarkastelu päätöksenteon pohjaksi maaliskuun 2005 loppuun mennessä. Muihin esillä olleisiin yhteistyöehdotuksiin palataan alkuvuodesta uusien valtuus to jen aloitettua työskentelynsä. Käsittely: Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun. Viljo Lyytikäinen esitti työryhmään Virpi Kaksosta. Helena Haverinen esitti työryhmään Jark ko Wuorista. Seutujohtaja muutti esitystänsä kuulumaan: Yhtymähallitus päättää perustaa kouluverkkotarkastelua varten työ ryhmän, johon nimetään puheenjohtajaksi seutujohtaja, jäseniksi kuntien sivistystoimenjohtajat tai muu kunnan nimeämä henkilö sekä kaksi yhtymähallituk sen jä sen tä. Työ ryh män teh tä vä nä on laatia kattava kouluverkon tarkastelu pää tök senteon poh jaksi maaliskuun 2005 loppuun men nessä. Lisäksi yhtymähallitus pyytää kunnilta lausunnot seutukehit täjä -hankkeeseen osallistumisesta. Muihin esil lä olleisiin yh teis työehdotuksiin palataan al ku vuo desta uu sien val tuus to jen aloi tettua työskentelynsä. Yhtymähallitus päätti hyväksyä muutetun esityksen. Toimenpiteet: Tiedoksi: yhtymävirasto nimetyt Punkaharjun, Kerimäen, Enonkosken, Savonrannan ja Sulkavan kunnat sekä Savonlinnan kaupunki.

13 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kevään kokousaikataulu 57/81/2004 YH 165 Kevään kokousaikatauluehdotus to Savonlinna klo 13:00 to Savonranta klo 13:00 to Kerimäki klo 13:00 ke Punkaharju klo 13:00 ke Savonlinna klo 12:00 ke Enonkoski klo 13:00 to Rantasalmi? klo13.00 ti Sulkava klo 13:00 Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää hyväksyä kokousaikataulun. Käsittely: Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun, jonka tuloksena kokoukset muutettiin alkamaan klo 10:00. Yhtymähallitus päätti hyväksyä kokousajat muutetuin alkamisajoin. Tiedoksi: Toimenpiteet: Jäsenkunnat yhtymävirasto

14 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Seutu-hanke 28/84.840/2004 YH 166 Seutu-kokeilun laajentamislaki on parhaillaan edus kun nan kä si teltävänä. Alustavien tietojen mukaan laki tulee voimaan 2005 alusta. Lain voimaantulon myötä tilanne Etelä-Savon osalta muuttuu oleellisesti; uudessa tilanteessa käytännössä vain ns. JJR-kuntaryhmä se kä Hei nävesi ovat alueita joissa lakia ei sovelleta. Muuttuvan tilanteen johdosta järjestettiin Mikkelissä neuvottelutilaisuus, jossa olivat paikalla Savonlinnan, Mikkelin ja Pieksämäen seutujen edustajat sekä piirihallintoviranomaisista käy tännössä kaikki kyseisen lain piiriin tulevat tahot (TE-keskuksen osastot, maakuntaliitto, ympäristökeskus, lääninhallitus). Johtopää töksenä todettiin, että seutujen välillä tulisi sopia "pelisäännöt" joi den mukaan viranomaisiin päin oltaisiin tekemisissä jatkossa. Kukin seutu valitsee itsenäisesti asiakokonaisuudet joissa haluaa kokeilu lain suomia mahdollisuuksia osaltaan soveltaa mutta silloin kuin sa moissa asioissa - esim. TE-keskuksen yritystukiasioista - halu taan lau sun toja antaa niin menettelytapa maakunnan sisällä olisi saman kaltainen. Tällöin ensivaiheessa seutujen itsensä tulee määritellä ne laajem mat kokonaisuudet, joissa lakia sovelletaan ja sitten sovitaan yhtei sesti menettelytapamalli jolla edetään - syntyy ns. seutusopimus. Sisällöllisesti Savonlinnan seudun näkökulmasta selkeitä asioita, joissa menettelyä ainakin kokeillaan ja mallit rakennetaan ovat TE-keskuksen yri tystukilausunnot ja TE-keskuksen sekä maa kuntaliiton EU-hankkeet (hankeryhmät). Rakennuslain mukaisia poikkeuslupalausuntoja laatimalla palvelustrategiatyön teknisen toi mialan työryhmän - jossa oli mukana johtavat vir kamiehet ml. rakennustarkastajia - mie les tä li sä ar voa ei ole saatavil la (ny kyi sin kin laki ei an na si jaa tar koi tuk senmu kai suus harkin nalle). Maa seu dun ke hit tä mis hankkei den osal ta tarve on ky seenalainen ai na kin siihen saakka kunnes koko toi mintaken tän me net telyt ja vas tuut seudun si sällä on saatu järjestettyä. Lisä arvoa ky seenalaisesti tuottavana toi mintana voitaneen mainita myös osal lis tuminen lää nin hal li tuk sen toi mialaan kuuluvien annis ke lu lu pien myöntä-

15 Yhtymähallitus miseen - vaikkakin kenties seudulla olisi jo valmii na hy vin toimiva elin ko. asioiden tut kintaan. Kokouksen perusteella sovittiin jo nyt, että Sa von lin nan seudulle (Itä-Savon kuntayhtymälle) tulee tiedot/kopiot seu tua koskevista hank keista TE-keskuksesta ja maakuntaliitosta. Tä mä ei koske salaisiksi tai luottamuksellisiksi luokiteltuja asioita. Edel leen seudun ni meä mä edus tus voi jat kos sa ol la läs nä näi den viran omaistahojen han keryh missä sil loin, kun seu dun hank kei ta kä si tellään. Seutuso pi mukses sa mää ri teltäi siin toi minta tavat, joil la asia hoidetaan. Seutuedustajan osallistumista MYR:n sihteeristötyöhön ei hal lin to viran omaisten toi mesta pidetty suotavana. Sisäasianministeriössä toimiva seutu-hankkeen pääsih teeri, hal li tusneuvos Arto Luhtala, katsoo että Etelä-Savossa ko. menet te ly tapa on tarkoituksenmukainen. Sen sijaan rahoitus-, oh jeis tus- se kä muut hal linnolliset kannanotot osoittivat, että julkishal linnon ra ken teet ovat jäykkiä ja kaikkien uusien mallien toimeenpa noon voi mennä aikaa (esim. sisäasianministeriön hallinnonalan si sällä). Savonlinnan seudun kannalta selvää on, että juridinen perusta on olemassa. Samoin juuri laadittu elinkeinostrategia kelpaa viran omaisiin päin seudullisena suunnitelmana, koska sen ovat valtuus tot hyväksyneet. Hallinnollisesti hankalimpina kysymyksinä ovat; tu leeko laadittava seutusopimus käsitellä kaikkien kuntien valtuustois sa erikseen vai riittääkö yhtymähallituksen päätös siinä tapaukses sa, et tä seu tu so pi muk seen kir jataan tässä vaiheessa ainoastaan hake mukses sa ol leet sel keät asiat. Tällä hetkellä tilanne on se, että seutusopimuksen linjaukset ovat muiden seutujen kanssa selvittämättä ja yhtymähallituksen tulisi päättää peruslinjat etenemiselle, jotta ohjelmakoordinaattori voi valmistelussaan edetä. Ta voi te ai ka tau lu na on, et tä yh ty mähallituk sella on ns. seu tu sopi mus kä si tel tä vä nään joulu kuussa (Valmistelija: Jari Ikonen ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee SEUTU-hankkeen etenemisen tilanteen tiedoksi ja hyväksyy viranomaisneuvotteluissa sovitut linjaukset lausuntomenettelyyn liittyen.

16 Yhtymähallitus Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Toimenpiteet: ohjelmakoordinaattori seutujohtaja

17 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kehittämis-/investointiavustusten kriteeristö 66/85.852/2004 YH 167 Savonlinnan seudun elinkeinostrategian mukaisesti elinkeinopoliittiset määrärahat on siirretty kunnista Itä-Savon kuntayhtymän hallinnoimiksi. Savonlinnan seudun yrityspalvelut on mukana rahoittamassa yritysten kehittämis-/investointihankkeita. Yrityspalveluiden rahoitusosuus on %:a kehittämishankkeiden ja enintään 5 %:a uusinvestointien kokonaiskustannuksista. Avustuksiin varataan vuosittain vahvistettava määräraha, jonka puitteissa avustuksia myönnetään. Osallistumisella tuetaan yritysten verkottumista, osaamisen vahvistumista sekä yritysten kannattavuutta ja kasvua. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon mm. seuraavat asiat: hankkeen vaikuttavuus valittuihin kärkitoimialoihin (teknologia, mekaaninen puunjalostus, matkailu) Yrityksen verkottuminen Osaamisen vahvistaminen Yritysten kannattavuus ja kasvu Yrityksen oma panostus hankkeeseen Yritysten tasapuolinen kohtelu Hankkeen työllisyysvaikutukset Avustuksen katalyyttivaikutukset muun rahoituksen järjestymiseen Valmistelussa otetaan kantaa myös siihen että hakijalla on taloudelliset ja henkiset edellytykset suoriutua hankkeen läpiviemisestä ja siihen liittyvistä velvoitteista. Hakijan on myös oltava uskottava pit kän -tähtäimen toimija, koska työpaikka tavoitteita arvioidaan pysy vien työpaikkojen mukaan. Investointihankkeen tulee lisäksi sijaita seudulla ja työpaikka vaikutuk set arvioidaan seudulle syntyvien työpaikkojen mukaan. Avustuksen käsittely Kun yritys on anonut kehittämis-/investointihanketta varten avustusta, anomuksen valmistelee päätöksentekoa varten se yritysasia mies,

18 Yhtymähallitus jolla on paras asiantuntemus ko. hankkeen analysoimiseen elinkeinostrategian kriteerien perusteella. Anomus käsitellään Itä-Savon kuntayhtymässä joko seutujohtajan ja yhtymähallituksen päätöksenä. Yrittäjälle lähetään tiedoksi päätös, jonka liitteenä toi mitetaan maksatusohje (esityslistaliite A). Avustuksen maksaminen Kehittämis-/investointiavustus maksetaan hakemuksen perusteella (esityslistaliite B). Myönnetty avustus maksetaan tuen saajan pank kiti lil le. Yri tyksen on pidettävä avustukseen kuuluvista menoista eril listä tiliä tai kirjapitoa avustuksen maksatusta varten. Avustuksen maksatus hakemuksen liitteeksi tulee liittää kirjanpitotositteet tai ote pääkirjas ta. Arvonlisäveron osuutta ei hyväksytä maksatuksessa. Menojen seurantatavasta (esityslistaliite C) on syytä sopia Savon lin nan seu dun yritys palveluiden yritysasiamiehen kanssa. Hyväksyttävät kustannukset Avustus maksetaan toteutuneiden avustuksen saajan kirjanpitoon perustuvien välittömien menojen perusteella. Avustuksen kohteena oleva esine, palvelu tai muu suoritus on oltava maksettu ja avustuksen saajalle toimitettu ennen kuin avustusta voidaan hakea maksuun. Ei hyväksyttävät kustannukset perustoiminnan kiinteät kulut palkka-, päiväraha- ja matkakulut korot ja muut rahoituskulut, sakot, rangaistusmaksut, oikeudenkäyntikulut, osakkeet ja osuudet arvonlisävero Raportointi Avustuksen vaikuttavuuden arvioimiseksi yrityksen on raportoitava Savonlinnan seudun yrityspalveluille hankkeen vaikutuksista viimeisen maksatuksen yhteydessä (liite 4). Itä-Savon kuntayhtymän avustukset yrityksille ovat DE MINIMIS säännön alaista yritystukea. Elinkeinostrategiaa valmisteltaessa todettiin Savonlinnan seudun kehittymisen yhtenä keskeisenä ongelmana olevan yritysten vähäi nen investointikanta. Elinkeinostrategian tavoitteena on saada ai kaan vuosittain 6-7 miljoonan euron yritysten kehittämis- ja inves tointihankekanta. Investointiavustuksella tavoitellaan katalyyttivaiku tusta, jolla seudun kunnat strategian periaatteiden mukaisesti 300

19 Yhtymähallitus vuosittaisella rahallisella tuella ja seudullisilla asiantuntijapalveluilla edesauttavat seudun yrityksiä investoimaan ja kehittämään toimintaansa seudulla. Savonlinnan seudun yrityspalveluiden toiminnan keskeisenä maali na on pysyvien työpaikkojen luominen yrityssektorille Savonlinnan seudulla. Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy selostusosassa kuvatun toimintatavan ja kriteerit käytettäviksi kehittämis- ja investointiavustuksia arvioitaes sa. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Toimenpiteet: yrityspalvelut

20 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kruunupuiston matkailu- ja ohjelmapalveluinvestointihanke 58/85.855/2004 YH 154 Hakija Kruunupuisto/ Punkaharjun Kuntoutussairaalasäätiö Hankkeen nimi Kruunupuiston matkailu- ja ohjelmapalveluinvestointihanke Hankkeen kuvaus Tausta Kruunupuisto on Punkaharjulla sijaitseva kuntoutuspalveluja tarjoa va täyden palvelun kuntoutuskeskus. Kuntoutuspalvelujen osalta lä hivuodet tuovat tullessaan alalle hyvin voimakkaan muutoksen, jol loin yritys joutuu muuttamaan liiketoimintaansa merkittävästi. Kruu nupuiston kohdalla se merkitsee, että kuntoutuspalvelujen rinnalle rakennetaan yrityksen toiseksi tukijalaksi matkailun ja vapaa-ajan sektori. Investointi Toimintaympäristön muutokseen Kruunupuisto vastaa investoimalla sekä kehittämällä matkailun ja vapaa-ajan asiakkaiden palveluun. Investointi käsittää ensi vuoden kesään mennessä kahvila-ravinto lakokonaisuuden, kuntosali-liikuntatilat sekä erillisen erilaisten oh jelmapalvelujen käyttöön tulevan tilan. Investoinnissa syntyy uutta tilaa ohjelmapalvelutilasta sekä kahvila-ravintolasta yhteensä 1283 neliötä sekä vanhaa tilaa uudistetaan yhteensä 1383 neliötä kos kien uusia kokous- ja neuvottelutiloja, kuntosalia, ohjelmapalveluja sekä vastaanotto ja lämpiötiloja. Investointi on kustannusarvioltaan yhteensä euroa ilman arvonlisäveroa. Investoinnin suu ruusluokka on tämän hetken toteutuksissa matkailusektorilla seu dun merkittävimpiä. Tavoitteet Investoinnin myötä Kruunupuisto kehittää matkailusektorin palvelutasoa ja varustusta oleellisesti. Samalla alan yhteistyötä muitten yritysten kanssa kehitetään voimakkaasti. Yritys tarjoaa esim. ohjelmapalveluyrittäjille tilojaan palvelujen tuottamiseksi osana tuotetarjontaan. Samoin ravintolapalvelut tulee jatkossa tarjoamaan yhteistyöyritys. Näitten toimenpiteitten kautta palvelukokonaisuus syntyy

21 Yhtymähallitus yritysverkoston kautta yhteistyönä. Myös yritysverkoston työntekijämäärä tulee kasvamaan seuraavan kolmen vuoden aikana. Yhteistyöverkostoon kuuluvat em. osapuolten lisäksi harjualueen avainyritykset, mm. Retretti ja Lusto. Edelleen yhteistyötä tehdään Savonlinnan alan yritysten kanssa. Kruunupuiston osalta yrityksen osaamisen taso nousee merkittä västi ja yrityksen kannatta vuus tulee osaltaan paranemaan. Toisaalta liikevaihto tulee yritys verkostossa kasvamaan matkailusekto rin osalta lähivuosina yli kak sinkertaiseksi, mitä se nyt Kruunupuis ton voimin matkailun osalta on. Edelleen majoitusvuorokausien osalta vierasmaalaisten asiakkaiden määrä kasvaa yli kaksinkertai seksi nopeasti. Yrityksen verkottuminen Kruunupuiston ympärille syntyy hankkeen myötä matkailutoimialan palvelutuottajien verkosto seudun yrityksistä. Kruunupuisto tulee tekemään yhteistyösopimukset kuntoutus- ja virkistystoimintaan liittyvien matkailupalvelutuottajien kanssa. Investoitavat tilat antavat tehtävälle yhteistyölle. Osaamisen vahvistaminen Hankkeen yhteydessä Kruunupuisto syventää omaa osaamistaan kuntoutus- ja virkistyspalveluiden nykyaikaistamisessa 2000 luvun haasteisiin. asiakaskunta tulee muuttumaan merkittävästi lähitulevaisuudessa ja hankkeen myötä Kruunupuisto valmistautuu tule vaan kilpailutilanteeseen. Yritysten kannattavuus ja kasvu Hanke antaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia seudun pienille matkailu- ja ohjelmapalveluyrityksille. Kruunupuisto hakee kasvua ja kannattavuutta kuntoutus- ja virkistyspalveluihin liittyvästä mat kailu- ja ohjelmapalvelutoiminnasta. Hankkeen vaikuttavuus kärkitoimialoihin Hanke vaikuttaa myönteisesti matkailutoimialan kehittämiseen ja palvelutarjontaan seudulla. Wellness-sektori on seudun matkailutoi mialan sisäinen kasvupotentiaalisektori. Yrityksen oma panostus hankkeeseen Hankkeen alustava rahoitussuunnitelma: Punkaharjun Kuntoutussairaalasäätiö Pankkilaina Itä-Savon Kuntayhtymä Etelä-Savon TE-keskus Yhteensä

22 Yhtymähallitus Yritysten tasapuolinen kohtelu Kruunupuiston hanke toteuttaa Savonlinnan seudun elinkeinostrategiaa. Hanke on tähän mennessä seudun suurin matkailutoimialan investointihanke, jossa on mukana myös muita toimialan yrityksiä. Kruunupuiston hakema investointiavustus on 5% investoinnin kokonaiskustannuksista, ja siten on linjassa elinkeinostrategian myöntövaltuuksissa yritysten investointihankkeeseen. Hankkeen työllisyysvaikutukset Hanke turvaa Kruunupuiston nykyisten työpaikkojen (25) tulevaisuuden. Hanke vaikuttaa uuden työpaikan syntymiseen Avustuksen katalyyttivaikutukset muun rahoituksen järjestymiseen Myönteisellä rahoituspäätöksellä pyritään vaikuttamaan Etelä-Sa von TE-keskuksen avustukseen. Avustuksel la on myös vaikutusta lainarahoituksen järjestymiseen ja siten hankkeen aikataulun mu kaiseen toteutumiseen. Valmistelijan lausunto: Valmistelija esittää että Itä-Savon Kuntayhty män hallitus myöntää Kruunupuisto/ Punkahar jun Kuntoutussairaala säätiölle investointiavustuksen Kruu nupuiston matkailu- ja ohjelmapalveluinvestointihankkeen toteuttami seen. Avustusta myön netään enintään 5 % investoinnin kokonais kustannuksista ( , alv 0 %). Avustus maksetaan toteutunei den kustannusten mukaan jälkikä teen kuntayhtymän maksatusoh jeen mukaisesti. (Valmistelu: Matti Kivipelto, puh ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää myöntää Kruunupuisto/ Punkaharjun Kuntoutussairaalasäätiölle in vestointiavustuksen Kruunupuiston matkailu- ja ohjelmapalveluin vestointihankkeen toteuttamiseen. Avustusta myönnetään enintään 5 % investoinnin kokonaiskustannuksista ( , alv 0 %). Käsittely: Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun, jonka tuloksena velvoitti seutujohtajaa laatimaan tarkennetun ohjeen/kriteeristön avustusten myöntämistä varten. Kriteeristö käsitellään kokouksessa ennen tämän asian käsittelyä. Yhtymähallitus päätti jättää asian pöydälle.

23 Yhtymähallitus Toimenpiteet: Tiedoksi: Yhtymävirasto Kruunupuisto YH 168 Pöydältä, Yh : Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää myöntää Kruunupuisto/Punkaharjun Kuntoutussairaalasäätiölle investointiavustuksen Kruunupuis ton matkailu- ja ohjelmapalveluinvestointihankkeen toteuttami seen. Avustusta myönnetään 3,93% in vestoinnin kokonaiskustan nuk sista. ( , alv 0%). Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Toimenpiteet: Tiedoksi: Yhtymävirasto Kruunupuisto

24 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Tämä pykälä ei julkisuuteen 68/85.852/2004 YH 169

25 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus K -tehtaan toiminnan jatkosta sopiminen 60/85.856/2004 YH 151 Itä-Savon ammattikoulutuksen kuntayhtymä ja Savonlinnan kau punki ovat sopineet Savonlinnan kaupungin ylläpitämän Savonlinnan aikuiskoulutuskes kuksen siirrosta Itä-Savon koulutus kuntayhtymän omistukseen ja yl läpidettäväksi alkaen (esi tyslistaliite A). Sa malla Savonlin nan kaupunki ja Itä-Savon koulutus kuntayhtymä ovat päättäneet, et tä sopimus ei koske elektroniikan 3k-tehtaan siirty mistä Itä-Savon ammatillisen koulutuskuntayhty män omistuk seen/hallintaan ja että 3K-tehdas -projektista laaditaan yhteistoimin tasopimus kehittämis- ja koulutuspalvelujen edelleen kehittämiseksi. Projektiin liittyvät ylläpi to-, hallinto-, ja rahoitus vas tuut jäävät yllä mainitun sopimuksen mu kaisesti Sa vonlinnan kau pungil le. Savonlinnan kaupunki on siirtänyt elinkeino- ja teknologiapolitiik kansa operatiivisen hoi don Itä-Savon kuntayhtymän vastuulle eikä Savonlinnan kaupungil la ole olemassa toistaiseksi luontevaa hallinnonalaa/yk sikköä, joka soveltuisi Elektroniikan 3K-tehtaan taustaorganisaa tioksi. Näistä läh tökohdista on valmisteltu 3-kantasopimus Itä-Savon kunta yhtymän, Savonlinnan kaupungin ja Itä-Savon amma tillisen koulutus kuntayhtymän välille, jolla taattaisiin parhaalla mahdollisella ta val la 3K-tehtaan toiminnan edellytykset sopimus kaudella ja jol la osapuolet samalla sitoutuvat teollisuuselektro niikan osaami sen ja yritystoimin nan edelleen vahvistamisen periaatteisiin seudul la osa na elinkeino strategian toteuttamista (esitys lis taliite B ). Etelä-Savon TE-keskus/Teknologian kehit tä mis keskuk sen Mikkelin alueyksikkö on esittänyt kantanaan, että Itä-Sa von kunta yhtymä on heidän nä kökulmastaan toimiva tausta orga nisaatio 3K-tehtaalle ja ratkaisu mahdollistaa heille yksikön kä sit telemisen julkisena tutki musyksik könä tehtäessä päätöksiä mm. TEKES-tut kimushankkei den rahoi tuksesta. Seutujohtajan esitys: Itä-Savon kuntayhtymä hyväksyy osaltaan esityslistaliitteenä B olevan yhteistyösopimuksen periaatteet ja valtuuttaa seutujohtajan al lekirjoitta man yhteistyösopimuksen Itä-Savon kuntayhtymän puo lesta.

26 Yhtymähallitus Käsittely: Seutujohtaja muutti esitystään kuulumaan: Itä-Savon kuntayhtymä hy väksyy osaltaan esi tyslistaliitteenä B ole van yhteistyösopimuksen periaat teet. Lopullinen sopimus tuodaan yhtymähallitukseen Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Elektroniikan 3K-tehdas SAMI Savonlinnan kaupunki yhtymävirasto YH 170 Yhtymähallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti on Savonlinnan kaupungin, Itä-Savon koulutuskuntayhtymän ja Itä-Sa von kuntayhtymän välille valmisteltu pöytäkirjaliitteenä A oleva yh teistoimintasopimus. Tämän sopimuksen perusteella 3K-tehtaan operatiivinen toiminta siirtyy itsenäisenä tulosyksikkönä Itä-Savon kuntayhtymään. Kuntayhtymä vastaa yksikön toiminnasta ja talou desta sopimuskaudella Taloudellisten vas tuiden osalta on kuitenkin huomattava, että viime kädessä Savon linnan kaupungin vastuut määräytyvät allekirjoitetun Sa vonlinnan kaupungin ja Itä-Savon koulutuskuntayhtymän välisen sopimuksen mukaisesti. Yhtymähallitus kutsutaan tutustumaan 3K-tehtaan ja teknologiakeskus Elektronian tiloissa toimivien yritysten toimintaan alkaen klo 13. Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy pöytäkirjaliitteenä A olevan yhteistoimintasopimuksen ja pyytää muita sopimusosapuolia nimeämään edustajansa 3K-tehtaan ohjausryhmään. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen.

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 14/2004. Yhtymähallitus 22.12.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 14/2004. Yhtymähallitus 22.12.2004 1 Yhtymähallitus 22.12.2004 1 Aika 22.12.2004 18:00-20:10 Paikka Panimoravintola Huvila, Savonlinna Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui :ien 185-190

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Aika 29.01.2004 klo 10:00-12:55 Paikka Savonrannan kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti Haverinen Helena

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot