Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 12/2004. Yhtymähallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 12/2004. Yhtymähallitus 11.11.2004 1"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Aika :00-11:45 Paikka Rantasalmi, kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Haverinen Helena Nestén Marianne Pasanen Virve Rauhansalo Kauko puheenjohtaja varapuheenjohtaja Muut läsnäolijat ja sihteeristö: Erämaa Antti Hinkkanen Esko Kurki Hannu Ikonen Jari Turtiainen Juha Huttunen Sanna seutujohtaja ohjelmakoordinaattori Seutu YP vastaava pöytäkirjanpitäjä Poissa Kaksonen Virpi Partanen Lasse Söderholm Jan Palm Pekka Pukero Ulla Auvinen Jorma Karttunen Terttu Kettunen Esa Nieminen Juri Rannanpiha Kari yhtymäkokouksen pj. yhtymäkokouksen vpj. Käsitellyt asiat: Allekirjoitukset: JARKKO WUORINEN SANNA HUTTUNEN Jarkko Wuorinen Sanna Huttunen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

2 Yhtymähallitus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja havainneet sen oikeaksi, Savonlinnassa 1 / Kerimäellä 8 / VIRVE PASANEN Virve Pasanen KAUKO RAUHANSALO Kauko Rauhansalo Pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty yleisesti nähtävillä siitä edeltäpäin ilmoitettua Itä-Savon kuntayhtymän virastossa virastoai kana. Sanna Huttunen

3 Yhtymähallitus Sisällysluettelo Pykälä Sivu 148 Päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Hankintapäällikön valitseminen Itä-Savon kuntayhtymälle K -tehtaan toiminnan jatkosta sopiminen Reimari hankkeen henkilöstöjärjestelyt / Työvoiman palvelukeskusstatus Itä-Suomen Businessedustusto, Pietari Kruunupuiston matkailu- ja ohjelmapalveluinvestointihanke Seutujohtajan päätöksiä Lentoliikenteen kilpailuttaminen Muut mahdolliset asiat Seuraava kokous 25

4 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Päätösvaltaisuus YH 148 Selostus: Yhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet yhtymähallituksen jäsenistä. Tämän kokouksen esityslista on postitettu jäsenille Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajat YH 149 Selostus: Tarkastusvuorossa jäsenet Lasse Partanen ja Virve Pasanen. Varalla Kauko Rauhansalo ja Jan Söderholm. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Virve Pasanen ja Lasse Partasen poissa ollessa Kauko Rauhansalo. Varalle valittiin Matti Auvinen.

6 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Hankintapäällikön valitseminen Itä-Savon kuntayhtymälle YH 150 Selostus: Yhtymähallitus päätti : 1. Perustaa hankintapäällikön viran alkaen ja julistaa sen haettavaksi. Viran pätevyysvaatimuksena on vähintään korkeakoulutasoinen tutkinto. Hakuilmoituksen laatii seutujohtaja ja se julkaistaan kuntayhtymän ilmoitustaulun lisäksi Helsingin Sanomissa ja Itä-Savossa sekä Savonmaassa Nimetä haastatteluryhmän valmistelemaan hankintapäällikön vi ran täyttämistä. 3. Julistaa sisäisesti haettavaksi hankintasihteerin tehtävän siten, että hakijoina voivat toimia kuntayhtymän jäsenkuntien työntekijät sekä hankintarenkaan osapuolten työntekijät. Hakuilmoituksen laatii seutujohtaja ja se toimitetaan eri organisaatioille sähköpostitse se kä kirjallisesti. Käsittely: Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun, jonka tuloksena se: nimesi haastattelutyöryhmään: Hannu Kurjen, Jarkko Wuorisen, Kauko Rauhansalon ja Viljo Lyytikäisen. hyväksyi seutujohtajan esittämän täydennyksen esityksen kohtaan kolme siten, että hakijoina voivat olla myös viranhaltijat. Merkitään pöytäkirjaan, että yhtymähallitus pitää tärkeänä, että hankintayhteistyössä huomioidaan paikallinen tuotanto. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen käsittelyosassa mainitulla tavalla lisättynä. Selostus: Hankintapäällikön virkaa haki määräaikaan mennessä 21 henkilöä. Näistä haastatteluryhmä kut sui haas tat te luun 10, jois ta yk si pe ruutti hakemuksensa ennen haastat telua. Yhteenveto haastatelluista nähtävänä kokouksessa. Viimeinen haastattelu on maanantaina Seutujohtajan esitys: kokouksessa Käsittely: Seutujohtaja esitti viran laittamista uudelleen hakuun. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä seutujohtajan esityksen.

7 Yhtymähallitus Yhtymähallitus K -tehtaan toiminnan jatkosta sopiminen 60/85.856/2004 YH 151 Selostus: Itä-Savon ammattikoulutuksen kuntayhtymä ja Savonlinnan kau punki ovat sopineet Savonlinnan kaupungin ylläpitämän Savonlinnan aikuiskoulutuskes kuksen siirrosta Itä-Savon koulutus kuntayhtymän omistukseen ja yl läpidettäväksi alkaen (esi tyslistaliite A). Sa malla Savonlin nan kaupunki ja Itä-Savon koulutus kuntayhtymä ovat päättäneet, et tä sopimus ei koske elektroniikan 3k-tehtaan siirty mistä Itä-Savon ammatillisen koulutuskuntayhty män omistuk seen/hallintaan ja että 3K-tehdas -projektista laaditaan yhteistoimin tasopimus kehittämis- ja koulutuspalvelujen edelleen kehittämiseksi. Projektiin liittyvät ylläpi to-, hallinto-, ja rahoitus vas tuut jäävät yllä mainitun sopimuksen mu kaisesti Sa vonlinnan kau pungil le. Savonlinnan kaupunki on siirtänyt elinkeino- ja teknologiapolitiik kansa operatiivisen hoi don Itä-Savon kuntayhtymän vastuulle eikä Savonlinnan kaupungil la ole olemassa toistaiseksi luontevaa hallinnonalaa/yk sikköä, joka soveltuisi elektroniikan 3K-tehtaan taustaorganisaa tioksi. Näistä läh tökohdista on valmisteltu 3-kantasopimus Itä-Savon kunta yhtymän, Savonlinnan kaupungin ja Itä-Savon amma tillisen koulutus kuntayhtymän välille, jolla taattaisiin parhaalla mahdollisella ta val la 3K-tehtaan toiminnan edellytykset sopimus kaudella ja jol la osapuolet samalla sitoutuvat teollisuuselektro niikan osaami sen ja yritystoimin nan edelleen vahvistamisen periaatteisiin seudul la osa na elinkeino strategian toteuttamista (esitys lis taliite B ). Etelä-Savon TE-keskus/Teknologian kehit tä mis keskuk sen Mikkelin alueyksikkö on esittänyt kantanaan, että Itä-Sa von kunta yhtymä on heidän nä kökulmastaan toimiva tausta orga nisaatio 3K-tehtaalle ja ratkaisu mahdollistaa heille yksikön kä sit telemisen julkisena tutki musyksik könä tehtäessä päätöksiä mm. TEKES-tut kimushankkei den rahoi tuksesta. Seutujohtajan esitys: Itä-Savon kuntayhtymä hyväksyy osaltaan esityslistaliitteenä B olevan yhteistyösopimuksen periaatteet ja valtuuttaa seutujohtajan al lekirjoitta man yhteistyösopimuksen Itä-Savon kuntayhtymän puo lesta.

8 Yhtymähallitus Käsittely: Seutujohtaja muutti esitystään kuulumaan: Itä-Savon kuntayhtymä hy väksyy osaltaan esi tyslistaliitteenä B ole van yhteistyösopimuksen periaat teet. Lopullinen sopimus tuodaan yhtymähallitukseen Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Elektroniikan 3K-tehdas SAMI Savonlinnan kaupunki yhtymävirasto

9 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Reimari hankkeen henkilöstöjärjestelyt / Työvoiman palvelukeskusstatus 61/84/2004 YH 152 Selostus: Reimari -hanketta on toteutettu ESR-osarahoitteisena projektina Savonlinnan seudulla (sekä Heinävedellä) jo useamman vuoden ajan. Hanke on Itä-Savon kuntayhtymän hakema ja hallinnoima mutta käytännön toteutus on järjestetty siten, että hankkeen henki lökunta on Savonlinnan ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen (SAKKE) palkkalistoilla. SAKKE toteuttaa hanketta hankesuunnitel man mukaisesti alihankintana veloitusperusteena todelliset ja hank keelle hyväksyttävät kulut. Reimarin osalta hankkeen talousseuran ta ja -raportointi sekä maksatushakemusten laadinta tehdään am matillisen aikuiskoulutuskeskuksen talousvastaavan toimesta. Oh jausryhmänä toimii entinen kuntayhty män asettama työllisyyden edis tä mi sen klusterityöryhmä. Reimari hankkeessa on yhteensä 5 työntekijää; 1 projektipäällikkö, 4 palveluohjaaja sekä ostopalveluna työvalmentaja. Hanketta on päära hoit ta jan oh jeis tuk sesta joh tuen toteutettu vuosittaisin; lähinnä muo dol li sin pää töksin. Han ke tullee kaikilla neljällä Etelä-Savon seudulla (Sa vonlinna, Mikke lin ja Pieksämäki sekä Juva-Puuma la-joroinen) jat ku maan ra ken ne ra hasto kau den loppuun saakka eli käytännössä vielä vuo sien 2005 ja 2006 ajan. Savonlinnan seudulle on haettu ns. Työvoiman palvelukeskusta, jo ka merkitsisi sitä, että työvoimahallinnon palveluja siirrettäisiin pal velukeskukselle ja työvoimahallinto resursoisi työvoimatoimiston puolel ta tulevat hen ki löt. Pal ve lu kes kuk sen hen ki lös tö ra ken ne muo dos tuisi suun ni tel mien mu kaan vii destä vi ras sa ole vasta "työ voi ma neuvo jasta/työ voi maoh jaajasta", joista kaksi tuli si kunnista ja kol me työ voimatoi mis ton ny kyisestä henkilö kun nasta. Reimari han ke toi misi täydentävänä osana työvoiman palvelukeskusta. Työlli syyden edistämisen kluste rityö ryhmä, Reimari -han ke ja työvoima toimisto ovat yhdessä olleet laa timassa hake musta työ voi man pal velukes kuksen saami sesta Sa vonlinnan seu dulle. Valtionhallinnon taholta (työministeriö) on odo tettavissa pää töksiä asiaan vuoden 2005 ai kana, mahdolli sesti mar raskuun lopul la.

10 Yhtymähallitus Vuoden 2005 alusta syntyy tilanne, että Savonlinnan ammatillinen aikuiskoulutuskeskus ja Savonlinnan Ammattiopisto yhdistyvät. Näin muodostuvaan uuteen yksikköön ei neuvottelujen perusteella ole halukkuutta siirtää nykyisin käynnissä olevia mittavia hankkeita, ku ten Reimaria. Reimarin han kehenkilöstön osalta tulee hallinnolli nen tilanne ratkaista siten, että henkilöstö siirtyy jonkun muun työnanta jan palvelukseen. Luontevin ratkaisu tällöin olisi, että projektihenki löstö siir tyy Itä-Savon kuntayh tymään hankkeen toteutusajan mittai sella määräaikaisella työsopi muksella, kos ka hanke on jo muutoin kin kuntayhtymän ha ke ma ja hal lin noi ma ts. hankkeen kuntarahoitus osuus on jo kun tayh tymän bud je tis sa. Kun taosuudet säilyvät ennal laan. Itä-Savon kuntayhtymän talous- ja hallintoasioista huolehditaan täl lä hetkellä kahden henkilön (talous- ja hallintovastaava, talous sih teeri) toi mes ta. Kun toiminnan volyymi on jatku vas ti kas va nut ovat myös käsiteltävien tositteiden määrä sekä erilai set muut talous-, palkka ja henkilöstöhallintaan liittyvät tehtävät kasvaneet merkittä väs ti. Myös EU-pro jekti hal linnan tehtävät lisääntyvät ja siihen vai kutta vat säännöt, mää räyk set ja ru tii nit tiukentuvat jatkuvasti. Täl lä het kel lä ta lousasiois ta vas taa va henkilöresurssi toimii kapasiteettin sa ylära joil la. Hankkeiden talous- ym. hallinnon hoitamiseksi on tarvetta palkata lisähenkilö, kuitenkin siten, että palkkaus ositetaan hankkeille, jol loin se ei lisää kuntayhtymän nykyistä kustannusrasitusta. Yhteenvetona voidaan todeta, että tässä vaiheessa tulee ottaa kantaa Reimari -hankkeen henkilöstön siirtymiseen Itä-Savon kuntayhtymään hankkeen keston mittaiseksi ajaksi. Työvoiman palvelukeskus -asia on ajankohtainen työministeriön päätösten jälkeen. Tämä järjestely ei sulje pois - todennäköisesti myönteisen valtion päätöksen jälkeistä - tilannetta, että keskus Savonlinnan seudulle tulee ja sen toiminta pystytään kuntien ja työvoimaviranomaisten panoksin käynnistämään. Työvoiman palvelukeskus ei lisää kuntien rahoitusosuutta vaan kyse on Reimari -hankkeeseen päätetyn rahoituksen uudelleen kohdistamisesta hankkeen ja palvelukeskuksen välillä. (valmistelu: Jari Ikonen puh ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää: 1) että Reimari hanke toteutetaan Itä-Savon kuntayhtymän toimesta ja hallinnoimana hankeajan loppuun ja samalla Reimari hankkeen nykyiset työntekijät (projektipäällikkö, 4 työvalmentajaa) palkataan

11 Yhtymähallitus entisin palkkaeduin kuntayhtymän palvelukseen väliseksi ajaksi ehdolla, että Reimari hanke jatkuu ko. ajan. 2) että taloushallintoon haetaan ensimmäisessä vaiheessa sisäisel lä haul la hank kei den taloushallintoon erikoistuvaa taloussihtee riä al kaen Rei ma ri-han ketta vastaa valle ajalle eli vuo den 2006 loppuun ehdol la, että Rei ma ri-hanke jatkuu ko. ajan. 3) että "Työvoiman palvelukeskuksen" perustamisen käytännön järjestelyihin otetaan kantaa pikaisesti valtionhallinnon päätösten jälkeen. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Toimenpiteet: Tiedoksi: yhtymävirasto Reimari -hanke/arja Koli Etelä-Savon TE-keskus/Markku Turkia, Vilja Siiskonen

12 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Itä-Suomen Businessedustusto, Pietari 51/85.852/2004 YH 153 Selostus: Hakija Mikkelin Ammattikorkeakouluyhtymä/ Mikkelin Ammattikorkeakoulu/ Kansainvälinen toimisto Hankkeen nimi Itä-Suomen Businessedustusto maakunnan toimipisteenä Pietaris sa Hankkeen kuvaus Mikkelin ammattikorkeakoulu on toiminut Pietarissa vuodesta 1995, ja vuodesta 1998 toiminta on keskittynyt Mikkelin ammattikorkeakoulun hallinnoiman Kaakkois-Suomen Interreg III A -rahoitteisen Itä-Suomen Businessedustuston alle. Itä-Suomen Businessedustusto toimii Pietarissa Vasilin saarella osoitteessa V.O. Srednyj prospekt 48 (puh./fax ). Edustuston tiloihin kuuluu vuoden 2004 alusta kaksi toimistotilaa, neuvotteluhuone ja luokkatila, yhteensä 250 m2. Neuvotteluhuoneessa on piirtoheitin, valkokangas, fläppitaulu ja TV ja siihen mahtuu tilaa muunnellen henkeä tai bankettitilana käytettäessä 60 henkeä. Neuvottelutila on kaikkien palvelusopimuksen tehnei den organisaatioiden käytettävissä varaustilanteen mukaan. Luok katila on pääsääntöisesti Mikkelin Ammattikorkeakoulun (MAMK) ja Pienyrityskeskuksen (PYK) koulutuskäytössä ja sen muusta käytös tä sovitaan erikseen. Edustusto tarjoaa suomalaisille yrityksille liiketoiminnan tuki- ja kontaktipalveluja (mm. toimiala- ja yrityskohtaiset markkinaselvitykset, viranomaisasioiden hoito, juridinen neuvonta liittyen esimerkiksi so pimuksiin tai yritysten rekisteröintiin, markkinointitapahtumien ja -viestinnän järjestäminen, rekrytointi- ja koulutuspalvelut) sekä julki sille toimijoille kontakti- ja yhteyspalveluja. Edustuston statuksella toimivat yritykset ja yhteisöt voivat palkata työntekijöitä ja työsken nellä Pietarissa tarvitsematta tehdä viranomaisilmoituksia. Yrityk sen/organisaation kanssa tehdään tällöin edustustosopimus ja Edustusto laskuttaa yritykseltä/organisaatiolta maksut Suomessa. Projektin tukirahoitus varmistaa sen, että eteläsavolaiset yritykset maksavat pienempiä palvelumaksuja kuin muut suomalaiset yrityk set ja näin pyri-

13 Yhtymähallitus tään edistämään erityisesti Etelä-Savon alueen yri tysten toimintaa Venäjällä. Itä-Suomen Businessedustuston toimin ta on vuonna koskettanut n. 35 eteläsavolaista yritystä tai muuta toimeksiantajaa. Edustuston statuksella toimii Pietarissa tällä hetkellä kaksi koulutusyhtymää, MAMK ja Helsingin Kauppakorkeakoulun (HKKK) Pienyrityskeskus sekä 14 yritystä: Oilon, Novart, Fagerhult, Bemis Valkeakoski, KPA Unicon, RP-Hitsaus, Grippi Finland, Valon Kone, Anne Linnonmaa, Jocca, Sankar Men s Fashion, UnicaFashion, Pola ja Soilituote. Kuusi viimeksi mainittua yritystä toimii tekstiilialan vientirenkaana Interreg -rahoitteisen TEVA -yritykset nousuun verkostoitumalla -hankkeen puitteissa. Haettavan hankkeen tuella Itä-Suomen Businessedustusto toimii koko maakunnan omana kohtauspaikkana Pietarissa. Se voi tarjota maakunnan eri organisaatioille virallisen statuksen toimia Venäjällä sekä huolehtia viranomaissuhteiden hoitamisesta, viranomais-/julkishallinnon partnereiden (esim. oppilaitosyhteistyö, virkamiesyhteistyö) etsinnästä, yhteydenpidosta, neuvottelujen valmistelusta, mukanaolosta ja tulkkauksesta. Hanke turvaa myös yrityksille tarjottavat palvelut. Lisäksi projektipakettiin kuuluu nk. project hunting -toiminta, projektineuvottelut, partnerien etsintä, uusien hankeaihioiden kartoitus, investorikartoitus sekä investorien paikantaminen tapauskohtaisesti. Lisäksi Etelä-Savoa on tarkoitus markkinoida Pietarin alueella kerran vuodessa ilmestyvällä Etelä-Savon venäjänkielisellä tiedotuslehdellä, joka toteutetaan yhteistyössä jonkun paikallisen lehden kanssa. Luoteis-Venäjästä tullaan tiedottamaan Etelä-Savon toimijoille sähköisillä tiedotteilla kerran kuussa. Projektipaketti sisältää myös mahdollisuuden käyttää Lappeenranta - Pietari - Lappeenranta -kuriiripostia. Haettavan hankkeen määrällinen tavoite on palvella 20 eteläsavolaista yritystä ja auttaa 4-5 julkista organisaatiota esim. vierailujen järjestämisessä ja viranomaisyhteyksissä. Haettu kustannusarvio on jakautuen vuosille 2004 ( ) ja 2005 ( ). Päätös kuntarahoituksesta on saatu Mikkelin kaupungilta ( euroa, päätös ). Maakuntahallitus on kokouksessaan päättänyt myöntää hankkeelle maakunnan kehittämisrahaa Itä-Savon kuntayhtymältä haetaan euroa ja Pieksämäen kaupungilta euroa. Yrityksen verkottuminen Hanke edesauttaa yritysten verkottumista ja kumppaneiden hakua Pietarin alueelta. Hankkeessa on vielä epäselvää Businessedustus to

14 Yhtymähallitus hankkeen linkittyminen Kaakkois-Suomen elinkeinopoliittiseen Venäjästrategian toteuttamiseen. Osaamisen vahvistaminen Businessedustusto vahvistaa palveluita käyttävien yritysten osaamista Pietarin alueen markkinoilla. Businessedustustoon kertyy toteutettujen toimeksiantojen myötä osaamispääomaa, jota venäjätoimintojaan aloittavat yritykset voivat edelleen hyödyntää. Yritysten kannattavuus ja kasvu Hanke tarjoaa yrityksille mahdollisuuden aloittaa hallitulla tavalla liiketoimet Pietarin alueella. Vientikynnyksen madaltaminen Savonlinnan seudun kannalta potentiaalisimmalle vientimarkkina-alueella on perusteltua. Hankkeen vaikuttavuus kärkitoimialoihin Hankkeessa ei ole mukana yrityksiä Savonlinnan seudulta. Perusedellytys osallistumiselle hankkeen kuntarahoitukseen on Savonlinnan seudun yritysten mukanaolo Businessedustuston hyödyntämisessä. Yritysten panostus hankkeeseen Yritykset maksavat Businessedustuston palveluista siten, että toimintakuluista katetaan 51,6 % yrityksiltä saatavilla tuloilla. Yritysten tasapuolinen kohtelu Businessedustuston tulee tarjota palveluitaan kaikille yrityksille. Tähän mennessä hankerahoilla toiminut edustusto on toiminut pääasiassa Mikkelin ja Pieksämäen seutujen yritysten tukena. Savonlinnan seudulta mukana on ollut vain yksi yritys. Hankerahoituksen päättyessä edustuston asiakaspohjaa laajennettaneen myös Savonlinnan seudulle. Hankkeen työllisyysvaikutukset Businessedustustolla ei ole suoranaisia työllisyysvaikutuksia. Epäsuorasti Businessedustusto luo liiketoimintaedellytyksiä yrityksille Pietarin alueella. Avustuksen katalyyttivaikutukset muun rahoituksen järjestymiseen Hankkeen kannalta keskeiset rahoituspäätökset on jo tehty. Maakuntahallitus on myöntänyt kehittämisrahaa hankkeelle jo ennen kuin hanketta on vielä edes esitelty ja rahoitusta haettu muilta kuin Mikkelin kaupungilta. Hankkeeseen osallistumisella ei ole vaikutus ta muun rahoituksen järjestymiseen.

15 Yhtymähallitus Valmistelijan lausunto: Businessedustusto toimintaa on harjoitettu aiemmin projektirahoituksella ja toiminta on kes kittynyt lähinnä maakuntakeskusalueen yrityksiin. Nyt projektirahoi tuksen päättyes sä tässäkin hankkeessa aloitetaan toiminnan levittä minen koko maakunnan alueelle, jotta toiminnan rahoituspohja saa daan turvat tua. Itä-Savon kuntayhty män osallistumisen edellytyksenä on Sa vonlinnan seudun yritysten osallistuminen Businessedustuston pal veluiden käyttöön. Rahoituk sen hakijalta edellytetään selkeitä toi menpiteitä palveluiden markki noimisessa Savonlinnan seudun yrit täjille. Valmistelija esittää, että Itä-Savon kuntayhtymä osallistuu hankkeen rahoittamiseen vuonna 2005 enintään 4000 rahoitus osuudella. Rahoitusosuus edellyttää samansuuruista business edustuston palvelumyyntiä Savonlinnan seudun (Savonlinna, Keri mäki, Punkaharju, Sulkava, Enonkoski ja Savonranta) yrityksille. Vuoden 2006 rahoitusosuudesta päätetään erikseen, mikäli Busi nessedustusto täyttää asetetun ensimmäisen kauden myyntitavoit teen Savonlinnan seudulla ja näin osoittautuu toiminnassaan mer kittäväksi väyläksi Savonlinnan seudun yrityksille Pietarin markki noille. (Valmistelu: Juha Turtiainen, puh ) Hankkeen ohjausryhmä, jossa Itä-Savon kuntayhtymää edustaa seutujohtaja, ko koon tui Ohjausryhmässä käytiin keskustelu edustuston näkyvyydestä Etelä-Savon eri seuduilla ja todettiin, että edustuston näkyvyys ja saavutettavuus Savonlinnan seudun yrityk sille ei ole ollut riittävä. Tä män korjaamiseksi velvoitettiin hankkeen vastuuhenkilöt neuvottele maan esim. Pia Kokin kanssa yhteistyös tä. Neuvotteluiden tuloksena Mikkelin ammattikorkeakoulu esittää, että näkyvyys seudulla varmis tettaisiin erillisellä lisäpanostuksella. Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää, että Itä-Savon kuntayhtymä osallistuu hankkeen rahoittamiseen vuonna 2005 enintään 4000 euron rahoi tusosuudella. Rahoitusosuus edellyttää vähintään samansuuruista business edustuston palvelumyyntiä Savonlinnan seudun (Savonlin na, Keri mäki, Punkaharju, Sulkava, Enonkoski ja Savonranta) yri tyksil le. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Mikkelin Ammattikorkeakoulu Yhtymävirasto

16 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kruunupuiston matkailu- ja ohjelmapalveluinvestointihanke 58/85.855/2004 YH 154 Selostus: Hakija Kruunupuisto/ Punkaharjun Kuntoutussairaalasäätiö Hankkeen nimi Kruunupuiston matkailu- ja ohjelmapalveluinvestointihanke Hankkeen kuvaus Tausta Kruunupuisto on Punkaharjulla sijaitseva kuntoutuspalveluja tarjoa va täyden palvelun kuntoutuskeskus. Kuntoutuspalvelujen osalta lä hivuodet tuovat tullessaan alalle hyvin voimakkaan muutoksen, jol loin yritys joutuu muuttamaan liiketoimintaansa merkittävästi. Kruu nupuiston kohdalla se merkitsee, että kuntoutuspalvelujen rinnalle rakennetaan yrityksen toiseksi tukijalaksi matkailun ja vapaa-ajan sektori. Investointi Toimintaympäristön muutokseen Kruunupuisto vastaa investoimalla sekä kehittämällä matkailun ja vapaa-ajan asiakkaiden palveluun. Investointi käsittää ensi vuoden kesään mennessä kahvila-ravinto lakokonaisuuden, kuntosali-liikuntatilat sekä erillisen erilaisten oh jelmapalvelujen käyttöön tulevan tilan. Investoinnissa syntyy uutta tilaa ohjelmapalvelutilasta sekä kahvila-ravintolasta yhteensä 1283 neliötä sekä vanhaa tilaa uudistetaan yhteensä 1383 neliötä kos kien uusia kokous- ja neuvottelutiloja, kuntosalia, ohjelmapalveluja sekä vastaanotto ja lämpiötiloja. Investointi on kustannusarvioltaan yhteensä euroa ilman arvonlisäveroa. Investoinnin suu ruusluokka on tämän hetken toteutuksissa matkailusektorilla seu dun merkittävimpiä. Tavoitteet Investoinnin myötä Kruunupuisto kehittää matkailusektorin palvelutasoa ja varustusta oleellisesti. Samalla alan yhteistyötä muitten yritysten kanssa kehitetään voimakkaasti. Yritys tarjoaa esim. ohjelmapalveluyrittäjille tilojaan palvelujen tuottamiseksi osana tuotetarjontaan. Samoin ravintolapalvelut tulee jatkossa tarjoamaan yhteistyöyritys. Näitten toimenpiteitten kautta palvelukokonaisuus syntyy

17 Yhtymähallitus yritysverkoston kautta yhteistyönä. Myös yritysverkoston työntekijämäärä tulee kasvamaan seuraavan kolmen vuoden aikana. Yhteistyöverkostoon kuuluvat em. osapuolten lisäksi harjualueen avainyritykset, mm. Retretti ja Lusto. Edelleen yhteistyötä tehdään Savonlinnan alan yritysten kanssa. Kruunupuiston osalta yrityksen osaamisen taso nousee merkittä västi ja yrityksen kannattavuus tulee osaltaan paranemaan. Toi saalta liikevaihto tulee yritysverkostossa kasvamaan matkailusekto rin osalta lähivuosina yli kaksinkertaiseksi, mitä se nyt Kruunupuis ton voimin matkailun osalta on. Edelleen majoitusvuorokausien osalta vierasmaalaisten asiakkaiden määrä kasvaa yli kaksinkertai seksi nopeasti. Yrityksen verkottuminen Kruunupuiston ympärille syntyy hankkeen myötä matkailutoimialan palvelutuottajien verkosto seudun yrityksistä. Kruunupuisto tulee tekemään yhteistyösopimukset kuntoutus- ja virkistystoimintaan liittyvien matkailupalvelutuottajien kanssa. Investoitavat tilat antavat tehtävälle yhteistyölle. Osaamisen vahvistaminen Hankkeen yhteydessä Kruunupuisto syventää omaa osaamistaan kuntoutus- ja virkistyspalveluiden nykyaikaistamisessa 2000 luvun haasteisiin. asiakaskunta tulee muuttumaan merkittävästi lähitulevaisuudessa ja hankkeen myötä Kruunupuisto valmistautuu tule vaan kilpailutilanteeseen. Yritysten kannattavuus ja kasvu Hanke antaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia seudun pienille matkailu- ja ohjelmapalveluyrityksille. Kruunupuisto hakee kasvua ja kannattavuutta kuntoutus- ja virkistyspalveluihin liittyvästä mat kailu- ja ohjelmapalvelutoiminnasta. Hankkeen vaikuttavuus kärkitoimialoihin Hanke vaikuttaa myönteisesti matkailutoimialan kehittämiseen ja palvelutarjontaan seudulla. Wellness-sektori on seudun matkailutoi mialan sisäinen kasvupotentiaalisektori. Yrityksen oma panostus hankkeeseen Hankkeen alustava rahoitussuunnitelma: Punkaharjun Kuntoutussairaalasäätiö Pankkilaina Itä-Savon Kuntayhtymä Etelä-Savon TE-keskus Yhteensä

18 Yhtymähallitus Yritysten tasapuolinen kohtelu Kruunupuiston hanke toteuttaa Savonlinnan seudun elinkeinostrategiaa. Hanke on tähän mennessä seudun suurin matkailutoimialan investointihanke, jossa on mukana myös muita toimialan yrityksiä. Kruunupuiston hakema investointiavustus on 5% investoinnin kokonaiskustannuksista, ja siten on linjassa elinkeinostrategian myöntövaltuuksissa yritysten investointihankkeeseen. Hankkeen työllisyysvaikutukset Hanke turvaa Kruunupuiston nykyisten työpaikkojen (25) tulevaisuuden. Hanke vaikuttaa uuden työpaikan syntymiseen Avustuksen katalyyttivaikutukset muun rahoituksen järjestymiseen Myönteisellä rahoituspäätöksellä pyritään vaikuttamaan Etelä-Sa von TE-keskuksen avustukseen. Avustuksel la on myös vaikutusta lainarahoituksen järjestymiseen ja siten hankkeen aikataulun mu kaiseen toteutumiseen. Valmistelijan lausunto: Valmistelija esittää että Itä-Savon Kuntayhtymän hallitus myöntää Kruunupuisto/ Punkaharjun Kuntoutussairaalasäätiölle investointiavustuksen Kruunupuiston matkailu- ja ohjelmapalveluinvestointihankkeen toteuttamiseen. Avustusta myönnetään enintään 5 % investoinnin kokonaiskustannuksista ( , alv 0 %). Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaan jälkikä teen kuntayhtymän maksatusohjeen mukaisesti. (Valmistelu: Matti Kivipelto, puh ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää myöntää Kruunupuisto/ Punkaharjun Kuntoutussairaalasäätiölle in vestointiavustuksen Kruunupuiston matkailu- ja ohjelmapalveluin vestointihankkeen toteuttamiseen. Avustusta myönnetään enintään 5 % investoinnin kokonaiskustannuksista ( , alv 0 %). Käsittely: Päätös: Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun, jonka tuloksena velvoitti seutujohtajaa laatimaan tarkennetun ohjeen/kriteeristön avustusten myöntämistä varten. Kriteeristö käsitellään kokouksessa ennen tämän asian käsittelyä. Yhtymähallitus päätti jättää asian pöydälle.

19 Yhtymähallitus Toimenpiteet: Tiedoksi: Yhtymävirasto Kruunupuisto

20 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Seutujohtajan päätöksiä YH 155 Selostus: Päätösraportti ajalta esityslistaliitteenä A. Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee seutujohtajan päätökset tiedoksi. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen.

21 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Lentoliikenteen kilpailuttaminen YH 156 Selostus: Yhtymähallitus valtuutti kokouksessaan seutujohtajan laatimaan lentoliikenteen kilpailuttamisasiasta kirjelmän sekä käymään asiasta neuvottelut ministeriössä. Seutujohtaja on käynyt kaupunginjohtaja Jorma Auvisen kanssa ministeriössä neuvottelemassa lentoliikenteen osalta epätyydyttävästä nykytilanteesta. Ylijohtaja Harri Cavenin kanssa käyty neuvottelu ei tuottanut tulosta. Ministeriön mielestä tilanteessa ei ole todellista ongelmaa. Toisessa vaiheessa neuvotteluissa on ollut mukana myös Var kaus, jon ka osal ta Il mai lu lai toksen ty tär yh tiön nyt yl lä pitä mä lii ken ne loppuu ko ko naan tä män vuoden lopussa. Varkauden kaupungin ja kauppakamarin kanssa laadittiin kirjelmä, jonka allekirjoittivat ko. tahojen lisäksi Itä-Savon kuntayhtymä ja Savonlinnan kaupunki. Kirjelmä liitteineen on esityslistaliitteenä A. Lähtökohtana kirjelmäs sä on se, että kilpailuttamisessa siirrytään nykyisestä rakenteesta sellaiseen, jossa yhdistetään Savonlinnan ja Varkauden lentoja par haan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi. Osapuolet vaativat myös, että kilpailutus siirretään ministeriöltä ilmailulaitokselle. Asiasta neuvotellaan liikenneministerin kanssa lähipäivinä. Savonlinnan lentoliikenteen talviajan kilpailuttamiseen liittyvästä maksuosuudesta ei ole vielä Savonlinnan kaupungin eikä Itä-Savon kuntayhtymän päätöksiä. Ennen päätöksentekoa asian suhteen toivotaan ministeriöltä selkeitä vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Purkaako ministeriö sopimuksen EEE:n kanssa mikäli väärät aikataulut ovat käytössä vielä Joulukuussa? Miksi ministeriö ei noudattanut tarjouskilpailun linjausta ja sulkenut ensin pois tarjoajaa, jonka ei taloudellisista syistä voida olettaa selviytyvän asetetuista velvoitteista. Millä asiakirjoilla EEE on osoittanut, että heillä on käytössään kansainvälinen paikanvaraus- ja lipunkirjoitusjärjestelmä ja IATA-interlining -sopimus? Käytännössä on havaittu, että näin ei ole. Purkaako ministeriö sopimuksen EEE:n kanssa mikäli yhtiö on tässä asiassa antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja?

22 Yhtymähallitus Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää, että Savonlinnan seutu hyväksyy linjauk set, jot ka val tio neu vos tol le osoitetussa kirjelmässä on asetettu. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Varkauden kaupunki Savonlinnan kaupunki Valtioneuvosto yhtymävirasto

23 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Muut mahdolliset asiat YH 157 Selostus:

24 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Seuraava kokous YH 158 Selostus: Seuraava kokous pidetään Sulkavalla klo 10:00.

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 13/2004. Yhtymähallitus 02.12.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 13/2004. Yhtymähallitus 02.12.2004 1 Yhtymähallitus 02.12.2004 1 Aika 02.12.2004 10:00-13:40 Paikka Sulkava, kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 14/2004. Yhtymähallitus 22.12.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 14/2004. Yhtymähallitus 22.12.2004 1 Yhtymähallitus 22.12.2004 1 Aika 22.12.2004 18:00-20:10 Paikka Panimoravintola Huvila, Savonlinna Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui :ien 185-190

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Aika 29.01.2004 klo 10:00-12:55 Paikka Savonrannan kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti Haverinen Helena

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 KH 19.06.2012 227 Hyvät

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot