Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2 Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6 Matematiikan valinnaiskurssi 12 Fysiikan valinnaiskurssi 13 Kemian valinnaiskurssi 14 Historian ja yhteiskuntaopin valinnaiskurssit 15 Musiikin valinnaiskurssit 18 Kuvataiteen valinnaiskurssit 20 Tekstiilityön valinnaiskurssit 24 Teknisen työn valinnaiskurssit 26 Liikunnan valinnaiskurssit 29 Kotitalouden valinnaiskurssit 33 Tietotekniikan valinnaiskurssit 36 Ekonomian valinnaiskurssit 38 Atk-kirjoituksen valinnaiskurssit 40

2 2 ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN VALINNAISKURSSIT 8. JA 9. LUOKKA SANAN JA KUVAN SALAISUUDET 2vt TAVOITTEET SISÄLLÖT Kurssilla oppilasta kannustetaan lukemaan ja arvioimaan kirjallisuutta, myös erilaisia median tekstejä. Kurssin pääpaino on kriittiseen lukemiseen ja median seuraamiseen ohjaamisessa. Oppilas kehittyy erilaisten tekstien erittelijänä ja kriittisenä tulkitsijana. Oppilaan taito tulkita erilaisia tekstejä kehittyy. Oppilas harjaantuu aktiiviseksi ja kriittiseksi lukijaksi ja kuulijaksi. Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin syvenee. Oppilas monipuolistaa lukuharrastustaan. Oppilas saa lisäkokemuksia mm. elokuvan ilmaisukeinoista. Oppilas saa käsityksen median ja tekstien mahdista tuottaa mielikuvia ja ohjata ihmisen valintoja. Kurssilla luetaan kaunokirjallisia teoksia ja tutustutaan painettuun ja sähköiseen viestintäympäristöön. Tutustutaan myös elokuvan, radion ja television välityksellä tuotettuihin teksteihin. Seurataan säännöllisesti uutisia lehdistä tai internetistä. Seurataan myös televisio- ja radiouutisia ja asiaohjelmia. Vertaillaan eri viestimien asiasisältöjä. Tehtävien avulla pohditaan esimerkiksi juonen kehittelyä, tekstin merkitystä ja yhteyttä ympäröivään maailmaan sekä sanoman tuottajan näkökulmaa ja tarkoitusperää. Tehtävät ovat keskustelu- ja kirjoitustehtäviä. Oppilas kirjoittaa lukupäiväkirjaa kurssilla luettavista kaunokirjallisista teoksista. Oppilas kerää omat työnsä henkilökohtaiseen työsalkkuunsa arvioitavaksi. Mahdollisuuksien mukaan tehdään tutustumiskäyntejä esimerkiksi sanomalehden ja paikallisradion toimituksiin. PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 Oppilas tunnistaa tavallisia kaunokirjallisuuden ja median tekstilajeja. Oppilas lukee fiktiota ja faktaa asianmukaista lukutapaa käyttäen. Oppilas tietää, että tekstillä on tekijä ja tarkoitus, jotka vaikuttavat sen sisältöön, muotoon ja ilmaisuun. Oppilas huomaa esimerkiksi sanavalintojen, käytetyn kuvakielen, lausemuotojen sekä tyyliarvoltaan erilaisten ilmausten yhteyksiä tekstin tarkoitukseen tai sävyyn.

3 3 8. JA 9. LUOKKA Oppilas osaa vertailla tekstejä, löytää sisällön ydinasiat sekä tekijän mielipiteen ja sen perustelut. Oppilas pystyy tekemään havaintoja ja päätelmiä tekstien visuaalisista ja auditiivisista keinoista. Oppilas pystyy tiivistämään fitiivisen tekstin juonen, laatimaan henkilökuvia sekä ilmaisemaan henkilöiden ja heidän suhteittensa kehitystä. ELOKUVA JA TEATTERI 2 vt Kurssilla oppilasta kannustetaan katsomaan ja arvioimaan elokuvia ja näytelmiä. Oppilas kehittyy erilaisten elokuvien ja näytelmien erittelijänä ja kriittisenä tulkitsijana. TAVOITTEET SISÄLLÖT Oppilaan taito hallita erilaisia tekstejä (elokuva ja näytelmä) kehittyy. Oppilas tutustuu elokuvan ja teatterin historiaan. Oppilas ymmärtää ja osaa käyttää elokuvaan ja teatteriin liittyviä käsitteitä. Oppilas harjaantuu aktiiviseksi ja kriittiseksi elokuvien ja näytelmien katsojaksi. Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen, elokuvaan ja teatteriin kehittyy. Oppilas monipuolistaa käsityksiään elokuvasta ja teatterista. Oppilas ymmärtää elokuvan ja näytelmän rakenteen. Oppilas tutustuu eri elokuvagenreihin ja draamalajeihin. Oppilas saa lisäkokemuksia elokuvan ja teatterin ilmaisukeinoista. Oppilas tutustuu elokuvan ja näytelmän tekemiseen ja tekijöihin. Oppilaan kyky muodostaa ja ilmaista perusteltuja mielipiteitä elokuvista ja näytelmistä kehittyy. Kurssilla katsotaan elokuvanäytteitä ja kokonaisia elokuvia. Katsotaan näytteitä näytelmistä. Kurssilla tehdään ainakin yksi teatterivierailu. Mahdollisuuksien mukaan tehdään tutustumiskäyntejä (esim. Kulttuuritalo Annankatu 6, teatterit, Länsi-Suomen tv- ja elokuvakeskus Villilä, Satakunnan Elävän Kuvan Keskus) Vertaillaan tarinan kerrontakeinoja kaunokirjallisuudessa ja elokuvassa. Tehtävät ovat katselu-, luku-, keskustelu- ja kirjoitustehtäviä. Harjoitellaan ilmaisemaan omia perusteltuja mielipiteitä elokuvista ja näytelmistä. Oppilas tutustuu elokuvan ja teatterin ammattilaisiin vierailukäynneillä ja valmistamillaan pienimuotoisilla esitelmillä. Oppilas suunnittelee elokuvakäsikirjoitusta. Oppilas tutustuu elokuvan ja teatterin tuotantoketjuun. Oppilas tekee jokaisessa jaksossa kokeen ja tehtäviä, viimeisessä jaksossa oppilas tekee lopputyön käsitellystä alueesta oman kiinnostuksensa mukaan.

4 4 PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 Oppilas tunnistaa elokuvan eri genret ja draaman eri lajit. Oppilas osaa eritellä elokuvan ja näytelmän rakenteen. Oppilas osaa eritellä lajipiirteitä. Oppilas osaa käyttää keskeisiä käsitteitä. Oppilas pystyy tekemään havaintoja ja päätelmiä elokuvan ja teatterin visuaalisista ja auditiivisista keinoista. Oppilas pystyy tiivistämään elokuvan tai näytelmän fiktiivisen juonen, laatimaan henkilökuvia sekä ilmaisemaan henkilöiden ja heidän suhteittensa kehitystä. Oppilas pystyy ilmaisemaan perustellun mielipiteensä katsomastaan teoksesta. Oppilas tuntee elokuvan ja näytelmän tuotantoprosessin. 8. LUOKKA LUOVAN KIRJOITTAMISEN KURSSI 1vt Kurssin tarkoituksena on antaa virikkeitä ja ideoita kirjoittamiseen. Luova kirjoittaminen lisää usein itsetuntemusta ja tuntoa. KESKEISET SISÄLLÖT aistiharjoituksia kuvaus, dialogi, monologi rakkaus-, kauhu-, jännityskertomus kirje / lyhyitä harjoituksia kuvien pohjalta kurssilaisten oma lehti mahdollinen kirjailijavierailu Kirjoittaminen on yksilötyötä, mutta paritöitäkin kokeillaan. Kurssilaisilta edellytetään aktiivista osallistumista tekstien tuottamiseen. Ryhmän jäsenten tulisi oppia antamaan kannustavaa palautetta oppilastovereilleen. Kurssin ohjaaja antaa sekä sanallista että kirjallista palautetta. Luovan kirjoittamisen kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä hyväksytty / hylätty. Valinnaiskurssin hyvä suoritus vaikuttaa äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanaan kohottavasti. PUHEILMAISUN KURSSI Kurssin tarkoituksena on rohkaista oppilasta puhumaan ja esiintymään. Kurssilla tehtävien tutustumis-, improvisointi-, pantomiimi- ja draamaharjoitusten avulla jokainen voi kehittyä omassa puheilmaisussaan.

5 5 Työskentelytapoina pari-, ryhmä- ja yksilötyö. Aktiivinen osallistuminen tunneilla on välttämätöntä. Puheilmaisun kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä hyväksytty / hylätty. Valinnaiskurssin hyvä suoritus vaikuttaa äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanaan kohottavasti. 9. LUOKKA NÄYTELMÄKURSSI TAVOITE OSALLISTUJAT Kurssilaiset harjoittelevat näytelmän, joka esitetään koulun juhlassa. Näytelmä on jokin koulun valmiista draamateksteistä, tai kurssilaisten halun mukaan voidaan kurssilla dramatioida jokin muu tunnettu teksti, vaikkapa satu. Rooliasut kurssilaiset hankkivat itse esimerkiksi kotoaan. Lavasteiden valmistuksessa tehdään yhteistyötä kuvataideryhmän kanssa. Kurssille osallistujien on oltava valmiit esiintymään koko koululle. Näytelmäkurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä hyväksytty / hylätty. Hyväksyttyyn arvosanaan vaaditaan osallistumista näytelmän harjoittelemiseen ja valmisteluun sekä esiintymistä koulun juhlassa. Valinnaiskurssin hyvä suoritus vaikuttaa äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanaan korottavasti.

6 6 VIERAIDEN KIELTEN VALINNAISKURSSIT VALINNAINEN KIELI (B2) SAKSA KIELITAITO Opetus painottuu puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimii samalla johdantona pitempikestoiselle kielen opiskelulle. Oppilas oppii kertomaan perustietoja itsestään ja lähipiiristään ymmärtämään arkielämään liittyviä kysymyksiä, ohjeita, pyyntöjä ja kieltoja lukemaan ja kirjoittamaan jokapäiväisiä viestejä KULTTUURITAIDOT Oppilas oppii ymmärtämään kohdekielen kielialueen elämänmuotoa ja viestimään kohdekulttuurin edustajien kanssa jokapäiväisissä tilanteissa. KESKEISET SISÄLLÖT Tilanteet ja aihepiirit luokilla tervehdykset, esittäytyminen, vointi itse, perhe, koti, ystävät, vapaa-aika vaatteet, värit, ruoka kello, viikonpäivät, kuukaudet, sää matkustaminen koulu, tulevaisuus ympäristö saksankieliset maat Rakenteet 8. LUOKKA preesens muutosverbi, eriävä verbi, apuverbi nominatiivi ja akkusatiivi yksikkö ja monikko lukusanat pronomineja prepositioita

7 7 9. LUOKKA perfekti sein ja haben verbien imperfekti pää- ja sivulause datiivi pronomineja prepositioita (B2 KIELET) Valinnaisen B2-kielen arvosanalle luovat pohjan sanaston laajuus ja kieliopin hallinnan taso. Niitä kontrolloidaan erityisesti summatiivisilla kokeilla. Opettaja suorittaa sekä suullista että kirjallista arviointia. Oppilaan saamaan arvosanaan vaikuttavat kaikilla luokkatasoilla jatkuva näyttö, summatiiviset kokeet, yhteistyökyky ja harrastuneisuus. Todistusarvosanaan sisältyy myös koti- ja tuntitehtävien arviointia. Arviointi pohjautuu läsnäoloon oppitunneilla ja siihen, miten oppilas hallitsee oppiaineen keskeiset tavoitteet. Valinnaisen B2- kielen arvioinnissa käytetään numeroarvostelua. Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää tunneilla läsnäoloa, työskentelyä sekä opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisia tuotoksia. Oppilasarviointi kannustaa oppilasta ja ohjaa opiskelua haluttuun suuntaan. Arviointi antaa oikeudenmukaista palautetta, joka palkitsee aktiivisuudesta ja työnteosta. Oppilasta pyritään ohjaamaan oman työnsä jatkuvaan arviointiin korostaen samalla oppilaan omaa vastuuta työskentelystään. Tavoitteeseen pääsyä oppilas arvioi seuraamalla saavuttamiaan tuloksia sekä sana- että muissa kokeissa. KRITEERIT PÄÄTTÖARVOSANALLE 8 Arvioinnissa noudatetaan opetushallituksen kriteerejä päättöarvosanalle 8. Oppilas osaa kertoa perustietoja itsestään ja lähipiiristään suullisesti tai kirjallisesti ymmärtää arkielämään liittyviä kysymyksiä, ohjeita, pyyntöjä ja kieltoja osaa lukea ja kirjoittaa jokapäiväisiä viestejä ymmärtää kohdekielen kielialueen elämänmuotoa ja osaa viestiä kohdekulttuurin edustajien kanssa jokapäiväisissä tilanteissa ymmärtää eron äidinkielen ja vieraan kielen kielioppirakenteessa tuntee vieraan kielen jokapäiväiseen elämään liittyvää perussanastoa sekä osaa käyttää ja soveltaa kieliopin tärkeimpiä sääntöjä; hänellä on myös valmiuksia toimia tavanomaisissa puheviestintätilanteissa ymmärtää, millainen asema vieraalla kielellä on muiden kielten joukossa.

8 8 VALINNAINEN KIELI (B2) RANSKA Oppimäärä johdatta oppilaan ranskan avulla romaanisen kieliryhmän kulttuurialueelle. Kieli on elävää nykyranskaa luontevine teksteineen ja arkielämän dialogeineen. Puheviestintää harjoitellaan järjestelmällisesti alusta lähtien ja oppilasta rohkaistaan puhumaan vähäiselläkin kielitaidolla. Tavoitteena on,että oppilas ymmärtää puhuttua kieltä tavanomaisissa tilanteissa, osaa reagoida puheeseen tilanteen vaatimalla tavalla ja selkeästi eli oikein ääntäen, saa selkoa yleisluontoisista ohjeista, sekä osaa itse kirjoittaa lyhyitä viestejä. Oppimäärän puitteissa tutustutaan ranskalaiseen tapakulttuuriin sekä saadaan tietoa Ranskasta ja frankonisesta maailmasta. KESKEISET SISÄLLÖT 8. LUOKKA 9. LUOKKA Rakenteina opetellaan kielen perusrakenteita, kuten substantiiveja artikkeleineen, adjektiiveja, adverbeja, pronomineja, prepositioita ja verbien taivutusta. Aiheina on mm. tervehtiminen, esittäytyminen ja voinnin tiedustelu kahvilassa asiointi ja muita palvelutilanteita itsestä, perheestä ja ystävistä kertominen kaupungissa liikkuminen hintojen tiedustelu kohteliaisuusfraaseja ja toivotuksia Kerrataan ja vahvistetaan ennen opittua, laajennetaan tietoja artikkeleista ja substantiiveista, adjektiiveista ja verbeistä sekä opiskellaan mennyt aikamuoto. Aiheina mm. matkustus, ilmansuunnat viestien kirjoitus mielipiteenilmaisu säätila, vuodenajat ruokailu B2-KIELEN Valinnaisen B2-kielen arvosanalle luovat pohjan sanaston laajuus ja kieliopin hallinnan taso. Niitä kontrolloidaan erityisesti summatiivisilla kokeilla. Opettaja suorittaa sekä suullista että kirjallista arviointia. Oppilaan saamaan arvosanaan vaikuttavat kaikilla luokkatasoilla jatkuva näyttö, summatiiviset

9 9 kokeet, yhteistyökyky ja harrastuneisuus. Todistusarvosanaan sisältyy myös koti- ja tuntitehtävien arviointia. Arviointi pohjautuu läsnäoloon oppitunneilla ja siihen, miten oppilas hallitsee oppiaineen keskeiset tavoitteet. Valinnaisen B2- kielen arvioinnissa käytetään numeroarvostelua. Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää tunneilla läsnäoloa, työskentelyä sekä opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisia tuotoksia. Oppilasarviointi kannustaa oppilasta ja ohjaa opiskelua haluttuun suuntaan. Arviointi antaa oikeudenmukaista palautetta, joka palkitsee aktiivisuudesta ja työnteosta. Oppilasta pyritään ohjaamaan oman työnsä jatkuvaan arviointiin korostaen samalla oppilaan omaa vastuuta työskentelystään. Tavoitteeseen pääsyä oppilas arvioi seuraamalla saavuttamiaan tuloksia sekä sana- että muissa kokeissa. KRITEERIT PÄÄTTÖARVOSANALLE 8 Arvioinnissa noudatetaan opetushallituksen kriteerejä päättöarvosanalle 8. Oppilas osaa kertoa perustietoja itsestään ja lähipiiristään suullisesti tai kirjallisesti ymmärtää arkielämään liittyviä kysymyksiä, ohjeita, pyyntöjä ja kieltoja osaa lukea ja kirjoittaa jokapäiväisiä viestejä ymmärtää kohdekielen kielialueen elämänmuotoa ja osaa viestiä kohdekulttuurin edustajien kanssa jokapäiväisissä tilanteissa ymmärtää eron äidinkielen ja vieraan kielen kielioppirakenteessa tuntee vieraan kielen jokapäiväiseen elämään liittyvää perussanastoa sekä osaa käyttää ja soveltaa kieliopin tärkeimpiä sääntöjä; hänellä on myös valmiuksia toimia tavanomaisissa puheviestintätilanteissa ymmärtää, millainen asema vieraalla kielellä on muiden kielten joukossa. VALINNAINEN KIELI (B2) VENÄJÄ 8. LUOKKA 9. LUOKKA Opetellaan aakkoset ja kielen alkeet. Kartutetaan sanastoa ja kieliopin tuntemusta. B2 KIELEN Valinnaisen B2-kielen arvosanalle luovat pohjan sanaston laajuus ja kieliopin hallinnan taso. Niitä kontrolloidaan erityisesti summatiivisilla kokeilla. Opettaja suorittaa sekä suullista että kirjallista arviointia. Oppilaan saamaan arvosanaan vaikuttavat kaikilla luokkatasoilla jatkuva näyttö, summatiiviset kokeet, yhteistyökyky ja harrastuneisuus. Todistusarvosanaan sisältyy myös

10 10 koti- ja tuntitehtävien arviointia. Arviointi pohjautuu läsnäoloon oppitunneilla ja siihen, miten oppilas hallitsee oppiaineen keskeiset tavoitteet. Valinnaisen B2- kielen arvioinnissa käytetään numeroarvostelua. Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää tunneilla läsnäoloa, työskentelyä sekä opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisia tuotoksia. Oppilasarviointi kannustaa oppilasta ja ohjaa opiskelua haluttuun suuntaan. Arviointi antaa oikeudenmukaista palautetta, joka palkitsee aktiivisuudesta ja työnteosta. Oppilasta pyritään ohjaamaan oman työnsä jatkuvaan arviointiin korostaen samalla oppilaan omaa vastuuta työskentelystään. Tavoitteeseen pääsyä oppilas arvioi seuraamalla saavuttamiaan tuloksia sekä sana- että muissa kokeissa. KRITEERIT PÄÄTTÖARVOSANALLE 8 Arvioinnissa noudatetaan opetushallituksen kriteerejä päättöarvosanalle 8. Oppilas osaa kertoa perustietoja itsestään ja lähipiiristään suullisesti tai kirjallisesti ymmärtää arkielämään liittyviä kysymyksiä, ohjeita, pyyntöjä ja kieltoja osaa lukea ja kirjoittaa jokapäiväisiä viestejä ymmärtää kohdekielen kielialueen elämänmuotoa ja osaa viestiä kohdekulttuurin edustajien kanssa jokapäiväisissä tilanteissa ymmärtää eron äidinkielen ja vieraan kielen kielioppirakenteessa tuntee vieraan kielen jokapäiväiseen elämään liittyvää perussanastoa sekä osaa käyttää ja soveltaa kieliopin tärkeimpiä sääntöjä; hänellä on myös valmiuksia toimia tavanomaisissa puheviestintätilanteissa ymmärtää, millainen asema vieraalla kielellä on muiden kielten joukossa. A1 ENGLANNIN KIELEN VALINNAISKURSSIT 8. LUOKKA ENGLANNIN TUKIKURSSI Kurssilla kerrataan kielen perusrakenteita. VALINNAISKURSSIN Valinnaiskurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan aktiivista läsnäoloa oppitunneilla sekä koti- ja tuntitehtävien tunnollista suorittamista. Valinnaiskurssin hyvä ja tuloksekas suoritus vaikuttaa A1 kielen arvosanaan korottavasti.

11 11 9. LUOKKA THE SKY IS THE LIMIT Kurssi tarjoaa mahdollisuuden laajentaa kielitaidon eri osa-alueita. VALINNAISKURSSIN Valinnaiskurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan aktiivista läsnäoloa oppitunneilla sekä koti- ja tuntitehtävien tunnollista suorittamista. Valinnaiskurssin hyvä ja tuloksekas suoritus vaikuttaa A1 kielen arvosanaan korottavasti. B1-RUOTSIN KIELEN VALINNAISKURSSI 9. LUOKKA Opetus painottuu keskeisten kielioppirakenteiden laajentamiseen sekä sanavaraston kartuttamiseen. Kurssiin kuuluvat myös kuullun- ja luetun ymmärtämistehtävät sekä rakennetestit, jotta oppilaan edellytykset selvitä lukiotason opiskelusta paranevat. VALINNAISKURSSIN Valinnaiskurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan aktiivista läsnäoloa oppitunneilla sekä koti- ja tuntitehtävien tunnollista suorittamista. Valinnaiskurssin hyvä ja tuloksekas suoritus vaikuttaa B1 kielen arvosanaan korottavasti.

12 12 MATEMATIIKAN VALINNAISKURSSI MATEMATIIKAN SYVENTÄVÄ KURSSI 8. LUOKKA Kurssilla kerrataan ja syvennetään 7. ja 8. luokan perustaitojen hallintaa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (hyväksytty/hylätty, S/H). Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan aktiivista läsnäoloa oppitunneilla, koti- ja tuntitehtävien tunnollista suorittamista. Kurssin hyvä ja tuloksekas suoritus vaikuttaa matematiikan arvosanaan korottavasti. Pääpaino arvosanaa korotettaessa on summatiivisen kokeen tuloksella. 9. LUOKKA Kurssin tavoitteena on kerrata ja osittain täydentää peruskoulun matematiikan oppimäärää sillä tavoin, että pitkän matematiikan opiskelu lukiossa voisi käynnistyä tehokkaasti. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (hyväksytty/hylätty, S/H). Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan aktiivista läsnäoloa oppitunneilla, koti- ja tuntitehtävien tunnollista suorittamista. Kurssin hyvä ja tuloksekas suoritus vaikuttaa matematiikan arvosanaan korottavasti. Pääpaino arvosanaa korotettaessa on summatiivisen kokeen tuloksella.

13 13 FYSIIKAN VALINNAISKURSSI 8. LUOKKA ATOMISTA GALAKSIIN -KURSSI Kurssin tarkoituksena on antaa perustietoja avaruudesta ja sen ilmiöistä, tähtitieteen historiasta ja nykyisistä havaintomenetelmistä sekä innostaa oppilaita harrastuksen pariin. Tavoitteena on, että oppilaat tutustuvat aurinkokuntaamme ja ymmärtävät siihen liittyvät jatkuvasti havaittavat ilmiöt. Lisäksi heidän tulisi oppia muuhunkin maailmankaikkeuteen ja sen tutkimukseen liittyviä käsitteitä ja nimityksiä, joita esiintyy tiedotusvälineissä päivittäin. Tarkoituksena on myös, että oppilaat saisivat perusteita kriittiselle ajattelulle kohdatessaan nykyisen, joka suunnalta esiintyöntyvän, monentyyppisen tiedon ja näennäistiedon tulvan. Opiskelussa käytetään erilaisia tietolähteitä ja oheismateriaaleja. Rakennetaan ja tutkitaan myös konkreettisia malleja ja tehdään mahdollisuuksien mukaan havaintoretkiä ja tutustumiskäyntejä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (hyväksytty/hylätty, S/H). Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan säännöllistä mukanaoloa oppitunneilla sekä tehtävien ja havaintojen tekemistä. Kurssin hyvä ja tuloksekas suoritus vaikuttaa korottavasti fysiikan päättöarvosanaan.

14 14 KEMIAN VALINNAISKURSSI 9. LUOKKA KEMIAN TYÖKURSSI Kurssin tavoitteena on, että oppilas ymmärtää kemian olevan kokeellinen luonnontiede, jota tarvitaan monissa yhteyksissä. Kurssin päämääränä on, että oppilas osaa itsenäisesti lukea työohjeita, tehdä havaintoja ja laatia työselostuksia. Kurssilla tehdään yksinkertaisia kemian harjoitustöitä, käsitellään töihin liittyvää teoriaa ja opetellaan työselostusten tekoa omaan työvihkoon. Mahdollisuuksien mukaan vieraillaan jossakin lähiympäristön tutkimus- ja teollisuuslaitoksessa tai laboratoriossa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (hyväksytty/hylätty, S/H). Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn. Kurssin hyvä ja tuloksekas suoritus vaikuttaa korottavasti kemian päättöarvosanaan.

15 15 HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN VALINNAISKURSSIT 8. LUOKKA NYKYAJAN KEKSINTÖJEN HISTORIAN KURSSI Kurssi selvittää monien nykyaikaiseen elämään kuuluvien osasten historiaa. Kurssilla ei tutkita niinkään koneiden ja laitteiden alkuperää ja toimintaa, vaan pääpaino on monien erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden ja tapakulttuurin muotojen synnyn ja seurausten selvittämisessä. Kurssin tavoitteena on opettaa nuorelle nykyaikaisen yhteiskunnan itsestään selvinä pidettävien asioiden historia ja nykymerkitys erilaisine sidoksineen ja siten tehdä hänestä laajan yleissivistyksen omaava yhteiskunnan jäsen. Opetus kurssilla tapahtuu hyödyntäen runsasta artikkeliaineistoa ja videomateriaalia. 9. LUOKKA Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kurssin hyvä ja tuloksekas suorittaminen vaikuttaa historian arvosanaan positiivisesti. Arviointi perustuu kirjalliseen tutkielmaan, oppilaan antamaan jatkuvaan näyttöön, läsnäoloon, aktiivisuuteen ja työskentelyyn sekä kirjallisiin/suullisiin tuotoksiin. Pääpaino arvioinnissa on kirjallisella opettajan ohjeiden mukaan tehdyllä tutkielmalla. OMAN AJAN HISTORIAN KURSSI Kurssilla tarkastellaan syventäen toisen maailmansodan jälkeistä historiaa nykypäivään asti ja pääpaino on kotimaan ja kansainvälisen kentän poliittisessa historiassa. Samalla kurssilla voidaan myös mahdollisuuksien mukaan kartoittaa lähitulevaisuuden todennäköisiä polttopisteitä. Kurssin tavoitteena on tutustuttaa oppilaat toisen maailmansodan jälkeisen historian kehityslinjoihin kuin myös nykyajan maailman ongelma- ja kriisipesäkkeisiin ja niiden syihin ja historiallisiin yhteyksiin. Siten oppilaita kannustettaan seuraamaan aktiivisesti myös medioita. Kurssi toimii siis osaltaan niin kansainvälisyys-, rauhan- kuin myös mediakasvatuksena. Nykyaikaan sidottuna kurssi tarjoaa laajan valikoiman opetusvälineitä. Kurssi suo mahdollisuuden sanoma- ja aikakauslehtien, television, elokuvien tai vaikkapa tietoverkkojen hyödyntämiseen. Kurssilla on myös mahdollisuus tarttua joustavasti ja nopeasti ajankohtaisiin pinnalla oleviin tapahtumiin.

16 16 Kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kurssin hyvä ja tuloksekas suorittaminen vaikuttaa yhteiskuntaopin arvosanaan positiivisesti. Arviointi perustuu kirjalliseen koetuloksiin, oppilaan antamaan jatkuvaan näyttöön, läsnäoloon, aktiivisuuteen ja työskentelyyn sekä kirjallisiin/suullisiin tuotoksiin. Pääpaino arvioinnissa on kirjallisella kokeella. RIKOS JA RANGAISTUS - LAKITIEDON KURSSI Kurssi keskittyy iältään vuotiaiden nuorten oikeudellisen aseman selvittelyyn. Oppilas perehtyy aivan tavallisiin arkipäivän oikeusohjeisiin, pääpainon ollessa rikosoikeudessa. Kurssin tavoitteena on saada nuori oppimaan omat oikeutensa ja velvollisuutensa sekä luoda lyhyt yleiskuvaus Suomen oikeusjärjestelmästä ja yksilöstä sen osana. Opetus rakentuu pääasiassa erilaisten todellisesta elämästä löytyvien esimerkkitapausten - joista esimerkiksi lehdet ja TV kertovat - varaan. Asiat selvitetään yleiskielellä ja kansanomaisesti. Mahdollisuuksien mukaan opiskelua laajennetaan myös luokkahuoneen ulkopuolelle: tutustutaan esimerkiksi poliisin ja käräjäoikeuden toimintaan. Kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kurssin hyvä ja tuloksekas suorittaminen vaikuttaa yhteiskuntaopin arvosanaan positiivisesti. Arviointi perustuu kirjallisiin koetuloksiin, oppilaan antamaan jatkuvaan näyttöön, läsnäoloon, aktiivisuuteen ja työskentelyyn sekä kirjallisiin/suullisiin tuotoksiin. Pääpaino arvioinnissa on kirjallisella kokeella. TALOUSTIETO Kurssi tutustuttaa oppilaan talouden toimintaan kansantalouden näkökulmasta. Kurssi tukee yhteiskuntaopin opintoja sekä syventää ja laajentaa oppimäärän tietoja. Taloustaidon kurssilla tutkitaan kansantalouden toimintaa ja toimijoita sekä kokonaistaloudellista kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Taloutta tarkastellaan markkinoiden kautta, jolloin selvitetään esimerkiksi kysynnän ja tarjonnan yhteisvaikutusta talouteen. Julkista taloutta tarkastellaan valtion ja kuntien näkökulmasta. Oppilas saa perustietoa mm. verotuksesta ja työmarkkinoista. Lisäksi tutustutaan kansantaloutta kohtaaviin ongelmiin kuten työttömyys ja inflaatio sekä joihinkin talouspoliittisiin toimenpiteisiin. Oppilas tutustutetaan talouden erikoissanastoon ja kieleen.

17 17 Kurssin tavoitteena on kohottaa oppilaan taloudellista osaamista sekä synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta arkipäivän talouselämän ja tiedotusvälineiden taloudellisen keskustelun seuraamiseen Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kurssin hyvä ja tuloksekas suorittaminen vaikuttaa yhteiskuntaopin arvosanaan positiivisesti. Pääpaino arvioinnissa on kirjallisella kokeella. Arvioidaan myös ryhmätyöskentelyyn osallistumista ja siinä olevan materiaalin työstämistä ja hallintaa sekä kykyä hankkia ja valikoida materiaalia sekä tietoa annetuista aiheista. Arviointi perustuu myös tuntiaktiivisuuteen.

18 18 MUSIIKIN VALINNAISKURSSIT 8. JA 9. LUOKKA VALINNAINEN MUSIIKKI 2 vt Kurssiin sisältyy eri instrumenttien soittoharjoittelua. Teoriaa, säveltapailua ja nuottikirjoitusta opiskellaan ryhmän lähtötaso huomioonottaen. Lisäksi musiikin yleistiedollista ainesta ja kuuntelua. Mahdollisuuksien mukaan konserttikäyntejä. Musiikinopetuksen arviointi on jaettu kolmeen osa-alueeseen: musisointi, musiikin kuuntelu ja musiikin tuntemus. Kouluarvosanalla ei arvioida oppilaan musikaalisuuden tasoa, vaan se perustuu hänen musiikilliseen osallistumiseensa ja toimintaansa koulussa. Arvosana koostuu eri alueiden arvioinnista, mutta ei välttämättä niiden keskiarvosta. Arviointi on jatkuva prosessi kuten oppiminenkin. Oppilasarvioinnissa otetaan huomioon myös se, että oppilaalla voi olla erityisiä syitä siihen, ettei hän yllä tiettyihin kriteereihin. SOVELTUVIN OSIN KÄYTETÄÄN KRITEEREITÄ PÄÄTTÖARVOSANALLE 8 Oppilas osallistuu yhteislauluun ja osaa laulaa rytmisesti oikein sekä melodialinjan suuntaisesti hallitsee jonkin rytmi-, melodia- tai sointusoittimen perustekniikan niin, että pystyy osallistumaan yhteissoittoon osaa kuunnella musiikkia ja tehdä siitä havaintoja sekä esittää perusteltuja näkemyksiä kuulemastaan osaa kuunnella sekä omaa että muiden tuottamaa musiikkia niin, että pystyy musisoimaan yhdessä muiden kanssa tunnistaa ja osaa erottaa eri musiikin lajeja ja eri aikakausien ja kulttuurien musiikkia tuntee keskeistä suomalaista musiikkia ja musiikkielämää osaa käyttää musiikin käsitteitä musisoinnin ja musiikin kuuntelun yhteydessä osaa käyttää musiikin elementtejä rakennusaineina omien musiikillisten ideoidensa ja ajatustensa kehittelyssä ja toteutuksessa.

19 19 8. LUOKKA MINÄ MUSIIKIN MAAILMASSA Kurssilla tutustutaan monipuolisesti musiikin eri osa-alueisiin, kehitetään omaa musiikkimakua, soitto- ja laulutaitoa, perehdytään nykyteknologian tuomiin mahdollisuuksiin. Työtapoja vaihdellaan ottaen huomioon ryhmän lähtökohdat, kokoonpano ja osaaminen. Kurssin sisältö eroaa 8. ja 9. vaihtoehtoisen musiikin peruskurssista. 9. LUOKKA Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (hyväksytty / hylätty). Kurssin hyvä ja tuloksekas suorittaminen vaikuttaa musiikin arvosanaan korottavasti. MUSIIKKI JA ME Kurssilla tutustutaan monipuolisesti musiikin eri osa-alueisiin, kehitetään yhteisen toiminnan avulla esiintymisen rohkeutta, yhteistyökykyä ja musisoimisen taitoa. Työtapoja vaihdellaan ottaen huomioon ryhmän lähtökohdat, kokoonpano ja osaaminen. Kurssin sisältö eroaa 8. ja 9. vaihtoehtoisen musiikin peruskurssista. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (hyväksytty / hylätty). Kurssin hyvä ja tuloksekas suorittaminen vaikuttaa musiikin arvosanaan korottavasti.

20 20 KUVATAITEEN VALINNAISKURSSIT VALINTAMAHDOLLISUUDET Kuvataidetta voidaan valita 2 viikkotuntia / 2 lukuvuotta nimeltään VALINNAINEN KUVATAIDE. Lisäksi kuvataidetta on valittavissa 1 viikkotunnin kokonaisuuksia 8. luokalle 3 kappaletta: PIIRUSTUS JA MAALAUS I, MUOTOILU JA KUVANVEISTO I sekä KUVALLINEN VIESTINTÄ I. Koulu voi tarjota kahdeksasluokkalaisille myös yhtä yhdenviikkotunnin projektikurssia vuosittain erikseen ilmoitettavalla teemalla. Valinnainen kuvataide jatkuu 9. luokalle 2 viikkotunnin kokonaisuutena. Lisäksi 9. luokalle valittavissa 1 viikkotunnin mittaisia kursseja 3 kappaletta: PIIRUSTUS JA MAALAUS II, MUOTOILU JA KUVANVEISTO II sekä KUVALLINEN VIESTINTÄ II. Myös yhdeksäsluokkalaisille koulu voi tarjota yhtä yhden viikkotunnin projektikurssia vuosittain erikseen ilmoitettavalla teemalla. Valinnaisen kuvataiteen opiskelussa edellytetään oppilaan läsnäoloa oppitunneilla ja että hän saattaa työnsä valmiiksi kurssin aikana anettuun määräaikaan mennessä. Arviointi on 2-viikkotuntisissa numeroarvostelu ja 1- viikkotuntisissa suoritusmerkintä (suoritettu /hylätty). Suoritettu kurssi edellyttää kurssin kaikkien osa-alueiden suorittamista hyväksyttävästi. Suoritusmerkinnällä arvioitavan kurssin erinomainen ja ansiokas suoritus vaikuttaa korottavasti kuvataiteen numeroon. SOVELTUVIN OSIN KÄYTETÄÄN KRITEEREITÄ PÄÄTTÖARVOSANALLE 8 Oppilas osaa ilmaista itseään kuvallisin keinoin käyttää kuvan rakentamisen keinoja ja kuvataiteen ja kuvallisen median keskeisiä materiaaleja sekä työskentelytekniikoita valita työskentelyssään tavoitteisiinsa sopivimpia materiaaleja ja tekniikoita selostaa kuvan tekemisen prosessia luonnoksista valmiisiin töihin tunnistaa joitakin keskeisiä kuvataiteen ilmiöitä ja sijoittaa niitä ajalliseen ja kulttuuriseen yhteyteen tarkastella ja tulkita taiteen ja viestinnän kuvia hyödyntää taiteilijavierailuja, näyttely- tai museokäyntejä ja Internetin kulttuuripalveluja

21 21 erottaa, arvioida ja arvottaa erilaisten ympäristöjen ja esineitten esteettisiä ja ekologisia ominaisuuksia tuntee suunnittelu- ja muotoiluprosessin eri vaiheet ja osaa soveltaa niitä työskentelyssään tunnistaa kulttuuri- ja tyylipiirteitä arkkitehtuurissa ja esineissä kuvaviestinnän ja mediateknologian perusteita: valokuvausta tai videokuvausta ja digitaalista kuvan käsittelyä ja graafista suunnittelua analysoida mediaesitysten sisältöjä, rakennetta ja visuaalista toteutusta osaa havainnoida ja arvioida omaa oppimistaan ja hyödyntää muilta saatua palautetta omassa työskentelyssään osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä hyödykseen itsearvioinnissa pystyy tehtävän mukaisesti sekä itsenäiseen työskentelyyn että vuorovaikutteiseen yhteistyöhön muiden kanssa osaa ohjatusti käyttää taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnon- ja rakennettua ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa tietojen ja elämysten lähteinä. KUVATAITEEN VALINTAPALETTI 8. JA 9. LUOKKA VALINNAINEN KUVATAIDE 2 vt Syvennetään tietoja ja taitoja kuvataiteessa, muotoilussa ja visuaalisessa kulttuurissa. Tämä on monipuolinen kuvataiteen kurssi. Tehdään eri tekniikoilla mm. piirtämistä, maalausta, rakentelua, muotoilua, keramiikkaa, valokuvausta, tietokonegrafiikkaa ja kuvallista viestintää. 8. LUOKKA Kahden vuosiviikkotunnin valinnaisaine arvioidaan numeroin. Oppilaan työskentely on tavoitteiden mukaista. Häneltä edellytetään töiden tekemistä ja yhteisiin projekteihin osallistumista. PIIRUSTUS JA MAALAUS I Työskennellään eri tekniikoilla. Harjoitetaan sekä mielikuvitusta että havainnon mukaan piirtämistä ja maalaamista. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (hyväksytty / hylätty). Kurssin hyvä ja tuloksekas suorittaminen vaikuttaa kuvataiteen arvosanaan korottavasti.

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Simon kunnan perusopetus Simon koulu Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Hyväksytty 28.1.2010 Sisällysluettelo I. VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLE 8-9... 3 1.1. VALINNAINEN KIELI... 3 1.1.1.

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2015-2017

Valinnaisaineet 2015-2017 Tupoksen yhtenäiskoulu Valinnaisaineet 2015-2017 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAT... 3 SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA

Lisätiedot

9-LUOKAN VALINNAISAINEET

9-LUOKAN VALINNAISAINEET Rajamäen yläaste 9-LUOKAN VALINNAISAINEET Oppilaalle tarjotaan sekä pitkiä että lyhyitä valinnaisaineita. Pitkät valinnaisaineet jatkuvat 8- luokalla aloitetuista. Lyhyet valinnaisaineet ovat yhden kurssin

Lisätiedot

7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain. 7.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus

7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain. 7.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus 7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain 68 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain eri oppiaineissa ovat oppilaan arvioinnin perusta kullakin vuosiluokalla. Opetus on mahdollista

Lisätiedot

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4 YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4 A-kieli 2 3 3 B-kieli 2 2 2 Matematiikka 3 3 4 Biologia ja maantieto 2 2 3 Fysiikka ja kemia 2 3 2 Terveystieto 1 1 1 Uskonto/elämänkatsomustieto

Lisätiedot

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Sisällysluettelo Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä...2 KIELET (A)...4 Englanti (A)...4 Saksa (A)...7 KIELET (B1)...8 RUB Ruotsi (B1)...9 KIELET (B2)...10

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Klikkaa oppiaineen nimeä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELI VIERAAT KIELET MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAANTIEDE

Lisätiedot

1 Hausjärven lukion opinto-opas

1 Hausjärven lukion opinto-opas 1 Hausjärven lukion opinto-opas YLEISTÄ... 3 OPPIMISKÄSITYS... 3 OPISKELUYMPÄRISTÖ JA -MENETELMÄT... 3 TOIMINTAKULTTUURI... 3 OPINTOJEN RAKENNE JA ITSENÄISEN OPISKELUN PERIAATTEET... 4 OPINTOSUUNNITELMAN

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 2.2 Arvoperusta 23(78.6(1727(877$0,1(1

2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 2.2 Arvoperusta 23(78.6(1727(877$0,1(1 RLNROXHWWX Sipoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 2005 2 23(78668811,7(/0$1/$$7,0,1(1 /8.,2.28/878.6(17(+7b9b-$$5923(5867$ 2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 2.2 Arvoperusta 23(78.6(1727(877$0,1(1

Lisätiedot

OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT. Strömbergin koulu Opetussuunnitelma

OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT. Strömbergin koulu Opetussuunnitelma OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT Strömbergin koulu Opetussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO OSA II 1. OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET...3 1.1. OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN...3 1.2. AIHEKOKONAISUUDET...4

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA

1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA 1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS PERUSOPETUKSEN ARVOT PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ KASVATUKSEN JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT EHEYTTÄMINEN

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Musiikki Sanataide Tanssi Esittävät taiteet Sirkustaide Teatteritaide Visuaaliset taiteet Arkkitehtuuri Audiovisuaalinen taide

Lisätiedot

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI 5.17. Musiikki Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä.

Lisätiedot

1. Arvot ja toiminta-ajatus. 2. Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet

1. Arvot ja toiminta-ajatus. 2. Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet 1. Arvot ja toiminta-ajatus Moision koulussa opitaan perusopetuksen 7. - 9. luokkien perustietoja ja taitoja. Oppilasta ohjataan ja kannustetaan kehittämään itseään yhteistyökykyiseksi, vastuulliseksi,

Lisätiedot

2. lk * keskittyy ja eläytyy kuuntelutilanteissa * harjoittelee ongelmatilanteiden ratkaisemista puhumalla

2. lk * keskittyy ja eläytyy kuuntelutilanteissa * harjoittelee ongelmatilanteiden ratkaisemista puhumalla Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelmaohjausryhmä 26.4.2006/Kari Fagerholm PERUSKOULULAISTEN VANHEMMILLE KESKEISET TAVOITTEET ÄIDINKIELESSÄ JA KIRJALLISUUDESSA, MATEMATIIKASSA, FYSIIKASSA JA KEMIASSA SEKÄ

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211 SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 3 RUOTSI Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B1)... 3 VIERAAT KIELET... 5 ENGLANTI Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2015

VALINNAISAINEOPAS 2015 VALINNAISAINEOPAS 2015 Oppilaille ja huoltajille Raunistulan koulun oppilaat voivat valita valinnaisaineensa kaikkiaan noin 40:n eri kurssin joukosta. Valittavien kurssien määrä: 7. lk 1 kurssi (mu, ku,

Lisätiedot

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKIO Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 11.6.2013 100 Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 2.9.2014 111: LI11 ja LI12 Muhoksen opetus- ja

Lisätiedot

Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kokea taide elämän rikastajana.

Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kokea taide elämän rikastajana. 7.16 Kuvataide KUVATAITEEN OPPISISÄLLÖT Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kokea taide elämän rikastajana. Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on yhdistää havainnot, mielikuvat, tiedot,

Lisätiedot

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

2013-2014. OPS Perusaste

2013-2014. OPS Perusaste 2013-2014 OPS Perusaste Rovaniemen aikuislukio Perusasteopetus 2013-2014 1 OPS PERUSASTEEN OPETUSSUUNNITELMA 2013 2014 Maahanmuuttajataustaisille tarkoitettu iltaperuskoulu SISÄLTÖ MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN

Lisätiedot

opiskelijan opas 2014 2015

opiskelijan opas 2014 2015 opiskelijan opas 2014 2015 Sisältö 1 Oriveden Opiston kirjoittajalukion toiminta-ajatus... 3 2 Opiskelijana kirjoittajalukiossa - miten lukiossa opiskellaan... 3 3 Opiskelusta... 5 4 Lukuvuoden opetussuunnitelma...13

Lisätiedot

Opas Kurssiesite 2003-2004. Kallaveden lukio Kuopio

Opas Kurssiesite 2003-2004. Kallaveden lukio Kuopio Opas Kurssiesite 2003-2004 Kallaveden lukio Kuopio 2. painos Nimi: Ryhmä: Ryhmänohjaaja: KALLAVEDEN LUKIO Maaherrankatu 2 70100 KUOPIO Rehtori Leena Laukkanen 184522, 184040 050-5632095 Kanslia Koulusihteeri

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot