Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2 Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6 Matematiikan valinnaiskurssi 12 Fysiikan valinnaiskurssi 13 Kemian valinnaiskurssi 14 Historian ja yhteiskuntaopin valinnaiskurssit 15 Musiikin valinnaiskurssit 18 Kuvataiteen valinnaiskurssit 20 Tekstiilityön valinnaiskurssit 24 Teknisen työn valinnaiskurssit 26 Liikunnan valinnaiskurssit 29 Kotitalouden valinnaiskurssit 33 Tietotekniikan valinnaiskurssit 36 Ekonomian valinnaiskurssit 38 Atk-kirjoituksen valinnaiskurssit 40

2 2 ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN VALINNAISKURSSIT 8. JA 9. LUOKKA SANAN JA KUVAN SALAISUUDET 2vt TAVOITTEET SISÄLLÖT Kurssilla oppilasta kannustetaan lukemaan ja arvioimaan kirjallisuutta, myös erilaisia median tekstejä. Kurssin pääpaino on kriittiseen lukemiseen ja median seuraamiseen ohjaamisessa. Oppilas kehittyy erilaisten tekstien erittelijänä ja kriittisenä tulkitsijana. Oppilaan taito tulkita erilaisia tekstejä kehittyy. Oppilas harjaantuu aktiiviseksi ja kriittiseksi lukijaksi ja kuulijaksi. Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin syvenee. Oppilas monipuolistaa lukuharrastustaan. Oppilas saa lisäkokemuksia mm. elokuvan ilmaisukeinoista. Oppilas saa käsityksen median ja tekstien mahdista tuottaa mielikuvia ja ohjata ihmisen valintoja. Kurssilla luetaan kaunokirjallisia teoksia ja tutustutaan painettuun ja sähköiseen viestintäympäristöön. Tutustutaan myös elokuvan, radion ja television välityksellä tuotettuihin teksteihin. Seurataan säännöllisesti uutisia lehdistä tai internetistä. Seurataan myös televisio- ja radiouutisia ja asiaohjelmia. Vertaillaan eri viestimien asiasisältöjä. Tehtävien avulla pohditaan esimerkiksi juonen kehittelyä, tekstin merkitystä ja yhteyttä ympäröivään maailmaan sekä sanoman tuottajan näkökulmaa ja tarkoitusperää. Tehtävät ovat keskustelu- ja kirjoitustehtäviä. Oppilas kirjoittaa lukupäiväkirjaa kurssilla luettavista kaunokirjallisista teoksista. Oppilas kerää omat työnsä henkilökohtaiseen työsalkkuunsa arvioitavaksi. Mahdollisuuksien mukaan tehdään tutustumiskäyntejä esimerkiksi sanomalehden ja paikallisradion toimituksiin. PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 Oppilas tunnistaa tavallisia kaunokirjallisuuden ja median tekstilajeja. Oppilas lukee fiktiota ja faktaa asianmukaista lukutapaa käyttäen. Oppilas tietää, että tekstillä on tekijä ja tarkoitus, jotka vaikuttavat sen sisältöön, muotoon ja ilmaisuun. Oppilas huomaa esimerkiksi sanavalintojen, käytetyn kuvakielen, lausemuotojen sekä tyyliarvoltaan erilaisten ilmausten yhteyksiä tekstin tarkoitukseen tai sävyyn.

3 3 8. JA 9. LUOKKA Oppilas osaa vertailla tekstejä, löytää sisällön ydinasiat sekä tekijän mielipiteen ja sen perustelut. Oppilas pystyy tekemään havaintoja ja päätelmiä tekstien visuaalisista ja auditiivisista keinoista. Oppilas pystyy tiivistämään fitiivisen tekstin juonen, laatimaan henkilökuvia sekä ilmaisemaan henkilöiden ja heidän suhteittensa kehitystä. ELOKUVA JA TEATTERI 2 vt Kurssilla oppilasta kannustetaan katsomaan ja arvioimaan elokuvia ja näytelmiä. Oppilas kehittyy erilaisten elokuvien ja näytelmien erittelijänä ja kriittisenä tulkitsijana. TAVOITTEET SISÄLLÖT Oppilaan taito hallita erilaisia tekstejä (elokuva ja näytelmä) kehittyy. Oppilas tutustuu elokuvan ja teatterin historiaan. Oppilas ymmärtää ja osaa käyttää elokuvaan ja teatteriin liittyviä käsitteitä. Oppilas harjaantuu aktiiviseksi ja kriittiseksi elokuvien ja näytelmien katsojaksi. Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen, elokuvaan ja teatteriin kehittyy. Oppilas monipuolistaa käsityksiään elokuvasta ja teatterista. Oppilas ymmärtää elokuvan ja näytelmän rakenteen. Oppilas tutustuu eri elokuvagenreihin ja draamalajeihin. Oppilas saa lisäkokemuksia elokuvan ja teatterin ilmaisukeinoista. Oppilas tutustuu elokuvan ja näytelmän tekemiseen ja tekijöihin. Oppilaan kyky muodostaa ja ilmaista perusteltuja mielipiteitä elokuvista ja näytelmistä kehittyy. Kurssilla katsotaan elokuvanäytteitä ja kokonaisia elokuvia. Katsotaan näytteitä näytelmistä. Kurssilla tehdään ainakin yksi teatterivierailu. Mahdollisuuksien mukaan tehdään tutustumiskäyntejä (esim. Kulttuuritalo Annankatu 6, teatterit, Länsi-Suomen tv- ja elokuvakeskus Villilä, Satakunnan Elävän Kuvan Keskus) Vertaillaan tarinan kerrontakeinoja kaunokirjallisuudessa ja elokuvassa. Tehtävät ovat katselu-, luku-, keskustelu- ja kirjoitustehtäviä. Harjoitellaan ilmaisemaan omia perusteltuja mielipiteitä elokuvista ja näytelmistä. Oppilas tutustuu elokuvan ja teatterin ammattilaisiin vierailukäynneillä ja valmistamillaan pienimuotoisilla esitelmillä. Oppilas suunnittelee elokuvakäsikirjoitusta. Oppilas tutustuu elokuvan ja teatterin tuotantoketjuun. Oppilas tekee jokaisessa jaksossa kokeen ja tehtäviä, viimeisessä jaksossa oppilas tekee lopputyön käsitellystä alueesta oman kiinnostuksensa mukaan.

4 4 PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 Oppilas tunnistaa elokuvan eri genret ja draaman eri lajit. Oppilas osaa eritellä elokuvan ja näytelmän rakenteen. Oppilas osaa eritellä lajipiirteitä. Oppilas osaa käyttää keskeisiä käsitteitä. Oppilas pystyy tekemään havaintoja ja päätelmiä elokuvan ja teatterin visuaalisista ja auditiivisista keinoista. Oppilas pystyy tiivistämään elokuvan tai näytelmän fiktiivisen juonen, laatimaan henkilökuvia sekä ilmaisemaan henkilöiden ja heidän suhteittensa kehitystä. Oppilas pystyy ilmaisemaan perustellun mielipiteensä katsomastaan teoksesta. Oppilas tuntee elokuvan ja näytelmän tuotantoprosessin. 8. LUOKKA LUOVAN KIRJOITTAMISEN KURSSI 1vt Kurssin tarkoituksena on antaa virikkeitä ja ideoita kirjoittamiseen. Luova kirjoittaminen lisää usein itsetuntemusta ja tuntoa. KESKEISET SISÄLLÖT aistiharjoituksia kuvaus, dialogi, monologi rakkaus-, kauhu-, jännityskertomus kirje / lyhyitä harjoituksia kuvien pohjalta kurssilaisten oma lehti mahdollinen kirjailijavierailu Kirjoittaminen on yksilötyötä, mutta paritöitäkin kokeillaan. Kurssilaisilta edellytetään aktiivista osallistumista tekstien tuottamiseen. Ryhmän jäsenten tulisi oppia antamaan kannustavaa palautetta oppilastovereilleen. Kurssin ohjaaja antaa sekä sanallista että kirjallista palautetta. Luovan kirjoittamisen kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä hyväksytty / hylätty. Valinnaiskurssin hyvä suoritus vaikuttaa äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanaan kohottavasti. PUHEILMAISUN KURSSI Kurssin tarkoituksena on rohkaista oppilasta puhumaan ja esiintymään. Kurssilla tehtävien tutustumis-, improvisointi-, pantomiimi- ja draamaharjoitusten avulla jokainen voi kehittyä omassa puheilmaisussaan.

5 5 Työskentelytapoina pari-, ryhmä- ja yksilötyö. Aktiivinen osallistuminen tunneilla on välttämätöntä. Puheilmaisun kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä hyväksytty / hylätty. Valinnaiskurssin hyvä suoritus vaikuttaa äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanaan kohottavasti. 9. LUOKKA NÄYTELMÄKURSSI TAVOITE OSALLISTUJAT Kurssilaiset harjoittelevat näytelmän, joka esitetään koulun juhlassa. Näytelmä on jokin koulun valmiista draamateksteistä, tai kurssilaisten halun mukaan voidaan kurssilla dramatioida jokin muu tunnettu teksti, vaikkapa satu. Rooliasut kurssilaiset hankkivat itse esimerkiksi kotoaan. Lavasteiden valmistuksessa tehdään yhteistyötä kuvataideryhmän kanssa. Kurssille osallistujien on oltava valmiit esiintymään koko koululle. Näytelmäkurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä hyväksytty / hylätty. Hyväksyttyyn arvosanaan vaaditaan osallistumista näytelmän harjoittelemiseen ja valmisteluun sekä esiintymistä koulun juhlassa. Valinnaiskurssin hyvä suoritus vaikuttaa äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanaan korottavasti.

6 6 VIERAIDEN KIELTEN VALINNAISKURSSIT VALINNAINEN KIELI (B2) SAKSA KIELITAITO Opetus painottuu puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimii samalla johdantona pitempikestoiselle kielen opiskelulle. Oppilas oppii kertomaan perustietoja itsestään ja lähipiiristään ymmärtämään arkielämään liittyviä kysymyksiä, ohjeita, pyyntöjä ja kieltoja lukemaan ja kirjoittamaan jokapäiväisiä viestejä KULTTUURITAIDOT Oppilas oppii ymmärtämään kohdekielen kielialueen elämänmuotoa ja viestimään kohdekulttuurin edustajien kanssa jokapäiväisissä tilanteissa. KESKEISET SISÄLLÖT Tilanteet ja aihepiirit luokilla tervehdykset, esittäytyminen, vointi itse, perhe, koti, ystävät, vapaa-aika vaatteet, värit, ruoka kello, viikonpäivät, kuukaudet, sää matkustaminen koulu, tulevaisuus ympäristö saksankieliset maat Rakenteet 8. LUOKKA preesens muutosverbi, eriävä verbi, apuverbi nominatiivi ja akkusatiivi yksikkö ja monikko lukusanat pronomineja prepositioita

7 7 9. LUOKKA perfekti sein ja haben verbien imperfekti pää- ja sivulause datiivi pronomineja prepositioita (B2 KIELET) Valinnaisen B2-kielen arvosanalle luovat pohjan sanaston laajuus ja kieliopin hallinnan taso. Niitä kontrolloidaan erityisesti summatiivisilla kokeilla. Opettaja suorittaa sekä suullista että kirjallista arviointia. Oppilaan saamaan arvosanaan vaikuttavat kaikilla luokkatasoilla jatkuva näyttö, summatiiviset kokeet, yhteistyökyky ja harrastuneisuus. Todistusarvosanaan sisältyy myös koti- ja tuntitehtävien arviointia. Arviointi pohjautuu läsnäoloon oppitunneilla ja siihen, miten oppilas hallitsee oppiaineen keskeiset tavoitteet. Valinnaisen B2- kielen arvioinnissa käytetään numeroarvostelua. Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää tunneilla läsnäoloa, työskentelyä sekä opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisia tuotoksia. Oppilasarviointi kannustaa oppilasta ja ohjaa opiskelua haluttuun suuntaan. Arviointi antaa oikeudenmukaista palautetta, joka palkitsee aktiivisuudesta ja työnteosta. Oppilasta pyritään ohjaamaan oman työnsä jatkuvaan arviointiin korostaen samalla oppilaan omaa vastuuta työskentelystään. Tavoitteeseen pääsyä oppilas arvioi seuraamalla saavuttamiaan tuloksia sekä sana- että muissa kokeissa. KRITEERIT PÄÄTTÖARVOSANALLE 8 Arvioinnissa noudatetaan opetushallituksen kriteerejä päättöarvosanalle 8. Oppilas osaa kertoa perustietoja itsestään ja lähipiiristään suullisesti tai kirjallisesti ymmärtää arkielämään liittyviä kysymyksiä, ohjeita, pyyntöjä ja kieltoja osaa lukea ja kirjoittaa jokapäiväisiä viestejä ymmärtää kohdekielen kielialueen elämänmuotoa ja osaa viestiä kohdekulttuurin edustajien kanssa jokapäiväisissä tilanteissa ymmärtää eron äidinkielen ja vieraan kielen kielioppirakenteessa tuntee vieraan kielen jokapäiväiseen elämään liittyvää perussanastoa sekä osaa käyttää ja soveltaa kieliopin tärkeimpiä sääntöjä; hänellä on myös valmiuksia toimia tavanomaisissa puheviestintätilanteissa ymmärtää, millainen asema vieraalla kielellä on muiden kielten joukossa.

8 8 VALINNAINEN KIELI (B2) RANSKA Oppimäärä johdatta oppilaan ranskan avulla romaanisen kieliryhmän kulttuurialueelle. Kieli on elävää nykyranskaa luontevine teksteineen ja arkielämän dialogeineen. Puheviestintää harjoitellaan järjestelmällisesti alusta lähtien ja oppilasta rohkaistaan puhumaan vähäiselläkin kielitaidolla. Tavoitteena on,että oppilas ymmärtää puhuttua kieltä tavanomaisissa tilanteissa, osaa reagoida puheeseen tilanteen vaatimalla tavalla ja selkeästi eli oikein ääntäen, saa selkoa yleisluontoisista ohjeista, sekä osaa itse kirjoittaa lyhyitä viestejä. Oppimäärän puitteissa tutustutaan ranskalaiseen tapakulttuuriin sekä saadaan tietoa Ranskasta ja frankonisesta maailmasta. KESKEISET SISÄLLÖT 8. LUOKKA 9. LUOKKA Rakenteina opetellaan kielen perusrakenteita, kuten substantiiveja artikkeleineen, adjektiiveja, adverbeja, pronomineja, prepositioita ja verbien taivutusta. Aiheina on mm. tervehtiminen, esittäytyminen ja voinnin tiedustelu kahvilassa asiointi ja muita palvelutilanteita itsestä, perheestä ja ystävistä kertominen kaupungissa liikkuminen hintojen tiedustelu kohteliaisuusfraaseja ja toivotuksia Kerrataan ja vahvistetaan ennen opittua, laajennetaan tietoja artikkeleista ja substantiiveista, adjektiiveista ja verbeistä sekä opiskellaan mennyt aikamuoto. Aiheina mm. matkustus, ilmansuunnat viestien kirjoitus mielipiteenilmaisu säätila, vuodenajat ruokailu B2-KIELEN Valinnaisen B2-kielen arvosanalle luovat pohjan sanaston laajuus ja kieliopin hallinnan taso. Niitä kontrolloidaan erityisesti summatiivisilla kokeilla. Opettaja suorittaa sekä suullista että kirjallista arviointia. Oppilaan saamaan arvosanaan vaikuttavat kaikilla luokkatasoilla jatkuva näyttö, summatiiviset

9 9 kokeet, yhteistyökyky ja harrastuneisuus. Todistusarvosanaan sisältyy myös koti- ja tuntitehtävien arviointia. Arviointi pohjautuu läsnäoloon oppitunneilla ja siihen, miten oppilas hallitsee oppiaineen keskeiset tavoitteet. Valinnaisen B2- kielen arvioinnissa käytetään numeroarvostelua. Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää tunneilla läsnäoloa, työskentelyä sekä opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisia tuotoksia. Oppilasarviointi kannustaa oppilasta ja ohjaa opiskelua haluttuun suuntaan. Arviointi antaa oikeudenmukaista palautetta, joka palkitsee aktiivisuudesta ja työnteosta. Oppilasta pyritään ohjaamaan oman työnsä jatkuvaan arviointiin korostaen samalla oppilaan omaa vastuuta työskentelystään. Tavoitteeseen pääsyä oppilas arvioi seuraamalla saavuttamiaan tuloksia sekä sana- että muissa kokeissa. KRITEERIT PÄÄTTÖARVOSANALLE 8 Arvioinnissa noudatetaan opetushallituksen kriteerejä päättöarvosanalle 8. Oppilas osaa kertoa perustietoja itsestään ja lähipiiristään suullisesti tai kirjallisesti ymmärtää arkielämään liittyviä kysymyksiä, ohjeita, pyyntöjä ja kieltoja osaa lukea ja kirjoittaa jokapäiväisiä viestejä ymmärtää kohdekielen kielialueen elämänmuotoa ja osaa viestiä kohdekulttuurin edustajien kanssa jokapäiväisissä tilanteissa ymmärtää eron äidinkielen ja vieraan kielen kielioppirakenteessa tuntee vieraan kielen jokapäiväiseen elämään liittyvää perussanastoa sekä osaa käyttää ja soveltaa kieliopin tärkeimpiä sääntöjä; hänellä on myös valmiuksia toimia tavanomaisissa puheviestintätilanteissa ymmärtää, millainen asema vieraalla kielellä on muiden kielten joukossa. VALINNAINEN KIELI (B2) VENÄJÄ 8. LUOKKA 9. LUOKKA Opetellaan aakkoset ja kielen alkeet. Kartutetaan sanastoa ja kieliopin tuntemusta. B2 KIELEN Valinnaisen B2-kielen arvosanalle luovat pohjan sanaston laajuus ja kieliopin hallinnan taso. Niitä kontrolloidaan erityisesti summatiivisilla kokeilla. Opettaja suorittaa sekä suullista että kirjallista arviointia. Oppilaan saamaan arvosanaan vaikuttavat kaikilla luokkatasoilla jatkuva näyttö, summatiiviset kokeet, yhteistyökyky ja harrastuneisuus. Todistusarvosanaan sisältyy myös

10 10 koti- ja tuntitehtävien arviointia. Arviointi pohjautuu läsnäoloon oppitunneilla ja siihen, miten oppilas hallitsee oppiaineen keskeiset tavoitteet. Valinnaisen B2- kielen arvioinnissa käytetään numeroarvostelua. Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää tunneilla läsnäoloa, työskentelyä sekä opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisia tuotoksia. Oppilasarviointi kannustaa oppilasta ja ohjaa opiskelua haluttuun suuntaan. Arviointi antaa oikeudenmukaista palautetta, joka palkitsee aktiivisuudesta ja työnteosta. Oppilasta pyritään ohjaamaan oman työnsä jatkuvaan arviointiin korostaen samalla oppilaan omaa vastuuta työskentelystään. Tavoitteeseen pääsyä oppilas arvioi seuraamalla saavuttamiaan tuloksia sekä sana- että muissa kokeissa. KRITEERIT PÄÄTTÖARVOSANALLE 8 Arvioinnissa noudatetaan opetushallituksen kriteerejä päättöarvosanalle 8. Oppilas osaa kertoa perustietoja itsestään ja lähipiiristään suullisesti tai kirjallisesti ymmärtää arkielämään liittyviä kysymyksiä, ohjeita, pyyntöjä ja kieltoja osaa lukea ja kirjoittaa jokapäiväisiä viestejä ymmärtää kohdekielen kielialueen elämänmuotoa ja osaa viestiä kohdekulttuurin edustajien kanssa jokapäiväisissä tilanteissa ymmärtää eron äidinkielen ja vieraan kielen kielioppirakenteessa tuntee vieraan kielen jokapäiväiseen elämään liittyvää perussanastoa sekä osaa käyttää ja soveltaa kieliopin tärkeimpiä sääntöjä; hänellä on myös valmiuksia toimia tavanomaisissa puheviestintätilanteissa ymmärtää, millainen asema vieraalla kielellä on muiden kielten joukossa. A1 ENGLANNIN KIELEN VALINNAISKURSSIT 8. LUOKKA ENGLANNIN TUKIKURSSI Kurssilla kerrataan kielen perusrakenteita. VALINNAISKURSSIN Valinnaiskurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan aktiivista läsnäoloa oppitunneilla sekä koti- ja tuntitehtävien tunnollista suorittamista. Valinnaiskurssin hyvä ja tuloksekas suoritus vaikuttaa A1 kielen arvosanaan korottavasti.

11 11 9. LUOKKA THE SKY IS THE LIMIT Kurssi tarjoaa mahdollisuuden laajentaa kielitaidon eri osa-alueita. VALINNAISKURSSIN Valinnaiskurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan aktiivista läsnäoloa oppitunneilla sekä koti- ja tuntitehtävien tunnollista suorittamista. Valinnaiskurssin hyvä ja tuloksekas suoritus vaikuttaa A1 kielen arvosanaan korottavasti. B1-RUOTSIN KIELEN VALINNAISKURSSI 9. LUOKKA Opetus painottuu keskeisten kielioppirakenteiden laajentamiseen sekä sanavaraston kartuttamiseen. Kurssiin kuuluvat myös kuullun- ja luetun ymmärtämistehtävät sekä rakennetestit, jotta oppilaan edellytykset selvitä lukiotason opiskelusta paranevat. VALINNAISKURSSIN Valinnaiskurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan aktiivista läsnäoloa oppitunneilla sekä koti- ja tuntitehtävien tunnollista suorittamista. Valinnaiskurssin hyvä ja tuloksekas suoritus vaikuttaa B1 kielen arvosanaan korottavasti.

12 12 MATEMATIIKAN VALINNAISKURSSI MATEMATIIKAN SYVENTÄVÄ KURSSI 8. LUOKKA Kurssilla kerrataan ja syvennetään 7. ja 8. luokan perustaitojen hallintaa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (hyväksytty/hylätty, S/H). Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan aktiivista läsnäoloa oppitunneilla, koti- ja tuntitehtävien tunnollista suorittamista. Kurssin hyvä ja tuloksekas suoritus vaikuttaa matematiikan arvosanaan korottavasti. Pääpaino arvosanaa korotettaessa on summatiivisen kokeen tuloksella. 9. LUOKKA Kurssin tavoitteena on kerrata ja osittain täydentää peruskoulun matematiikan oppimäärää sillä tavoin, että pitkän matematiikan opiskelu lukiossa voisi käynnistyä tehokkaasti. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (hyväksytty/hylätty, S/H). Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan aktiivista läsnäoloa oppitunneilla, koti- ja tuntitehtävien tunnollista suorittamista. Kurssin hyvä ja tuloksekas suoritus vaikuttaa matematiikan arvosanaan korottavasti. Pääpaino arvosanaa korotettaessa on summatiivisen kokeen tuloksella.

13 13 FYSIIKAN VALINNAISKURSSI 8. LUOKKA ATOMISTA GALAKSIIN -KURSSI Kurssin tarkoituksena on antaa perustietoja avaruudesta ja sen ilmiöistä, tähtitieteen historiasta ja nykyisistä havaintomenetelmistä sekä innostaa oppilaita harrastuksen pariin. Tavoitteena on, että oppilaat tutustuvat aurinkokuntaamme ja ymmärtävät siihen liittyvät jatkuvasti havaittavat ilmiöt. Lisäksi heidän tulisi oppia muuhunkin maailmankaikkeuteen ja sen tutkimukseen liittyviä käsitteitä ja nimityksiä, joita esiintyy tiedotusvälineissä päivittäin. Tarkoituksena on myös, että oppilaat saisivat perusteita kriittiselle ajattelulle kohdatessaan nykyisen, joka suunnalta esiintyöntyvän, monentyyppisen tiedon ja näennäistiedon tulvan. Opiskelussa käytetään erilaisia tietolähteitä ja oheismateriaaleja. Rakennetaan ja tutkitaan myös konkreettisia malleja ja tehdään mahdollisuuksien mukaan havaintoretkiä ja tutustumiskäyntejä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (hyväksytty/hylätty, S/H). Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan säännöllistä mukanaoloa oppitunneilla sekä tehtävien ja havaintojen tekemistä. Kurssin hyvä ja tuloksekas suoritus vaikuttaa korottavasti fysiikan päättöarvosanaan.

14 14 KEMIAN VALINNAISKURSSI 9. LUOKKA KEMIAN TYÖKURSSI Kurssin tavoitteena on, että oppilas ymmärtää kemian olevan kokeellinen luonnontiede, jota tarvitaan monissa yhteyksissä. Kurssin päämääränä on, että oppilas osaa itsenäisesti lukea työohjeita, tehdä havaintoja ja laatia työselostuksia. Kurssilla tehdään yksinkertaisia kemian harjoitustöitä, käsitellään töihin liittyvää teoriaa ja opetellaan työselostusten tekoa omaan työvihkoon. Mahdollisuuksien mukaan vieraillaan jossakin lähiympäristön tutkimus- ja teollisuuslaitoksessa tai laboratoriossa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (hyväksytty/hylätty, S/H). Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn. Kurssin hyvä ja tuloksekas suoritus vaikuttaa korottavasti kemian päättöarvosanaan.

15 15 HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN VALINNAISKURSSIT 8. LUOKKA NYKYAJAN KEKSINTÖJEN HISTORIAN KURSSI Kurssi selvittää monien nykyaikaiseen elämään kuuluvien osasten historiaa. Kurssilla ei tutkita niinkään koneiden ja laitteiden alkuperää ja toimintaa, vaan pääpaino on monien erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden ja tapakulttuurin muotojen synnyn ja seurausten selvittämisessä. Kurssin tavoitteena on opettaa nuorelle nykyaikaisen yhteiskunnan itsestään selvinä pidettävien asioiden historia ja nykymerkitys erilaisine sidoksineen ja siten tehdä hänestä laajan yleissivistyksen omaava yhteiskunnan jäsen. Opetus kurssilla tapahtuu hyödyntäen runsasta artikkeliaineistoa ja videomateriaalia. 9. LUOKKA Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kurssin hyvä ja tuloksekas suorittaminen vaikuttaa historian arvosanaan positiivisesti. Arviointi perustuu kirjalliseen tutkielmaan, oppilaan antamaan jatkuvaan näyttöön, läsnäoloon, aktiivisuuteen ja työskentelyyn sekä kirjallisiin/suullisiin tuotoksiin. Pääpaino arvioinnissa on kirjallisella opettajan ohjeiden mukaan tehdyllä tutkielmalla. OMAN AJAN HISTORIAN KURSSI Kurssilla tarkastellaan syventäen toisen maailmansodan jälkeistä historiaa nykypäivään asti ja pääpaino on kotimaan ja kansainvälisen kentän poliittisessa historiassa. Samalla kurssilla voidaan myös mahdollisuuksien mukaan kartoittaa lähitulevaisuuden todennäköisiä polttopisteitä. Kurssin tavoitteena on tutustuttaa oppilaat toisen maailmansodan jälkeisen historian kehityslinjoihin kuin myös nykyajan maailman ongelma- ja kriisipesäkkeisiin ja niiden syihin ja historiallisiin yhteyksiin. Siten oppilaita kannustettaan seuraamaan aktiivisesti myös medioita. Kurssi toimii siis osaltaan niin kansainvälisyys-, rauhan- kuin myös mediakasvatuksena. Nykyaikaan sidottuna kurssi tarjoaa laajan valikoiman opetusvälineitä. Kurssi suo mahdollisuuden sanoma- ja aikakauslehtien, television, elokuvien tai vaikkapa tietoverkkojen hyödyntämiseen. Kurssilla on myös mahdollisuus tarttua joustavasti ja nopeasti ajankohtaisiin pinnalla oleviin tapahtumiin.

16 16 Kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kurssin hyvä ja tuloksekas suorittaminen vaikuttaa yhteiskuntaopin arvosanaan positiivisesti. Arviointi perustuu kirjalliseen koetuloksiin, oppilaan antamaan jatkuvaan näyttöön, läsnäoloon, aktiivisuuteen ja työskentelyyn sekä kirjallisiin/suullisiin tuotoksiin. Pääpaino arvioinnissa on kirjallisella kokeella. RIKOS JA RANGAISTUS - LAKITIEDON KURSSI Kurssi keskittyy iältään vuotiaiden nuorten oikeudellisen aseman selvittelyyn. Oppilas perehtyy aivan tavallisiin arkipäivän oikeusohjeisiin, pääpainon ollessa rikosoikeudessa. Kurssin tavoitteena on saada nuori oppimaan omat oikeutensa ja velvollisuutensa sekä luoda lyhyt yleiskuvaus Suomen oikeusjärjestelmästä ja yksilöstä sen osana. Opetus rakentuu pääasiassa erilaisten todellisesta elämästä löytyvien esimerkkitapausten - joista esimerkiksi lehdet ja TV kertovat - varaan. Asiat selvitetään yleiskielellä ja kansanomaisesti. Mahdollisuuksien mukaan opiskelua laajennetaan myös luokkahuoneen ulkopuolelle: tutustutaan esimerkiksi poliisin ja käräjäoikeuden toimintaan. Kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kurssin hyvä ja tuloksekas suorittaminen vaikuttaa yhteiskuntaopin arvosanaan positiivisesti. Arviointi perustuu kirjallisiin koetuloksiin, oppilaan antamaan jatkuvaan näyttöön, läsnäoloon, aktiivisuuteen ja työskentelyyn sekä kirjallisiin/suullisiin tuotoksiin. Pääpaino arvioinnissa on kirjallisella kokeella. TALOUSTIETO Kurssi tutustuttaa oppilaan talouden toimintaan kansantalouden näkökulmasta. Kurssi tukee yhteiskuntaopin opintoja sekä syventää ja laajentaa oppimäärän tietoja. Taloustaidon kurssilla tutkitaan kansantalouden toimintaa ja toimijoita sekä kokonaistaloudellista kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Taloutta tarkastellaan markkinoiden kautta, jolloin selvitetään esimerkiksi kysynnän ja tarjonnan yhteisvaikutusta talouteen. Julkista taloutta tarkastellaan valtion ja kuntien näkökulmasta. Oppilas saa perustietoa mm. verotuksesta ja työmarkkinoista. Lisäksi tutustutaan kansantaloutta kohtaaviin ongelmiin kuten työttömyys ja inflaatio sekä joihinkin talouspoliittisiin toimenpiteisiin. Oppilas tutustutetaan talouden erikoissanastoon ja kieleen.

17 17 Kurssin tavoitteena on kohottaa oppilaan taloudellista osaamista sekä synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta arkipäivän talouselämän ja tiedotusvälineiden taloudellisen keskustelun seuraamiseen Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kurssin hyvä ja tuloksekas suorittaminen vaikuttaa yhteiskuntaopin arvosanaan positiivisesti. Pääpaino arvioinnissa on kirjallisella kokeella. Arvioidaan myös ryhmätyöskentelyyn osallistumista ja siinä olevan materiaalin työstämistä ja hallintaa sekä kykyä hankkia ja valikoida materiaalia sekä tietoa annetuista aiheista. Arviointi perustuu myös tuntiaktiivisuuteen.

18 18 MUSIIKIN VALINNAISKURSSIT 8. JA 9. LUOKKA VALINNAINEN MUSIIKKI 2 vt Kurssiin sisältyy eri instrumenttien soittoharjoittelua. Teoriaa, säveltapailua ja nuottikirjoitusta opiskellaan ryhmän lähtötaso huomioonottaen. Lisäksi musiikin yleistiedollista ainesta ja kuuntelua. Mahdollisuuksien mukaan konserttikäyntejä. Musiikinopetuksen arviointi on jaettu kolmeen osa-alueeseen: musisointi, musiikin kuuntelu ja musiikin tuntemus. Kouluarvosanalla ei arvioida oppilaan musikaalisuuden tasoa, vaan se perustuu hänen musiikilliseen osallistumiseensa ja toimintaansa koulussa. Arvosana koostuu eri alueiden arvioinnista, mutta ei välttämättä niiden keskiarvosta. Arviointi on jatkuva prosessi kuten oppiminenkin. Oppilasarvioinnissa otetaan huomioon myös se, että oppilaalla voi olla erityisiä syitä siihen, ettei hän yllä tiettyihin kriteereihin. SOVELTUVIN OSIN KÄYTETÄÄN KRITEEREITÄ PÄÄTTÖARVOSANALLE 8 Oppilas osallistuu yhteislauluun ja osaa laulaa rytmisesti oikein sekä melodialinjan suuntaisesti hallitsee jonkin rytmi-, melodia- tai sointusoittimen perustekniikan niin, että pystyy osallistumaan yhteissoittoon osaa kuunnella musiikkia ja tehdä siitä havaintoja sekä esittää perusteltuja näkemyksiä kuulemastaan osaa kuunnella sekä omaa että muiden tuottamaa musiikkia niin, että pystyy musisoimaan yhdessä muiden kanssa tunnistaa ja osaa erottaa eri musiikin lajeja ja eri aikakausien ja kulttuurien musiikkia tuntee keskeistä suomalaista musiikkia ja musiikkielämää osaa käyttää musiikin käsitteitä musisoinnin ja musiikin kuuntelun yhteydessä osaa käyttää musiikin elementtejä rakennusaineina omien musiikillisten ideoidensa ja ajatustensa kehittelyssä ja toteutuksessa.

19 19 8. LUOKKA MINÄ MUSIIKIN MAAILMASSA Kurssilla tutustutaan monipuolisesti musiikin eri osa-alueisiin, kehitetään omaa musiikkimakua, soitto- ja laulutaitoa, perehdytään nykyteknologian tuomiin mahdollisuuksiin. Työtapoja vaihdellaan ottaen huomioon ryhmän lähtökohdat, kokoonpano ja osaaminen. Kurssin sisältö eroaa 8. ja 9. vaihtoehtoisen musiikin peruskurssista. 9. LUOKKA Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (hyväksytty / hylätty). Kurssin hyvä ja tuloksekas suorittaminen vaikuttaa musiikin arvosanaan korottavasti. MUSIIKKI JA ME Kurssilla tutustutaan monipuolisesti musiikin eri osa-alueisiin, kehitetään yhteisen toiminnan avulla esiintymisen rohkeutta, yhteistyökykyä ja musisoimisen taitoa. Työtapoja vaihdellaan ottaen huomioon ryhmän lähtökohdat, kokoonpano ja osaaminen. Kurssin sisältö eroaa 8. ja 9. vaihtoehtoisen musiikin peruskurssista. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (hyväksytty / hylätty). Kurssin hyvä ja tuloksekas suorittaminen vaikuttaa musiikin arvosanaan korottavasti.

20 20 KUVATAITEEN VALINNAISKURSSIT VALINTAMAHDOLLISUUDET Kuvataidetta voidaan valita 2 viikkotuntia / 2 lukuvuotta nimeltään VALINNAINEN KUVATAIDE. Lisäksi kuvataidetta on valittavissa 1 viikkotunnin kokonaisuuksia 8. luokalle 3 kappaletta: PIIRUSTUS JA MAALAUS I, MUOTOILU JA KUVANVEISTO I sekä KUVALLINEN VIESTINTÄ I. Koulu voi tarjota kahdeksasluokkalaisille myös yhtä yhdenviikkotunnin projektikurssia vuosittain erikseen ilmoitettavalla teemalla. Valinnainen kuvataide jatkuu 9. luokalle 2 viikkotunnin kokonaisuutena. Lisäksi 9. luokalle valittavissa 1 viikkotunnin mittaisia kursseja 3 kappaletta: PIIRUSTUS JA MAALAUS II, MUOTOILU JA KUVANVEISTO II sekä KUVALLINEN VIESTINTÄ II. Myös yhdeksäsluokkalaisille koulu voi tarjota yhtä yhden viikkotunnin projektikurssia vuosittain erikseen ilmoitettavalla teemalla. Valinnaisen kuvataiteen opiskelussa edellytetään oppilaan läsnäoloa oppitunneilla ja että hän saattaa työnsä valmiiksi kurssin aikana anettuun määräaikaan mennessä. Arviointi on 2-viikkotuntisissa numeroarvostelu ja 1- viikkotuntisissa suoritusmerkintä (suoritettu /hylätty). Suoritettu kurssi edellyttää kurssin kaikkien osa-alueiden suorittamista hyväksyttävästi. Suoritusmerkinnällä arvioitavan kurssin erinomainen ja ansiokas suoritus vaikuttaa korottavasti kuvataiteen numeroon. SOVELTUVIN OSIN KÄYTETÄÄN KRITEEREITÄ PÄÄTTÖARVOSANALLE 8 Oppilas osaa ilmaista itseään kuvallisin keinoin käyttää kuvan rakentamisen keinoja ja kuvataiteen ja kuvallisen median keskeisiä materiaaleja sekä työskentelytekniikoita valita työskentelyssään tavoitteisiinsa sopivimpia materiaaleja ja tekniikoita selostaa kuvan tekemisen prosessia luonnoksista valmiisiin töihin tunnistaa joitakin keskeisiä kuvataiteen ilmiöitä ja sijoittaa niitä ajalliseen ja kulttuuriseen yhteyteen tarkastella ja tulkita taiteen ja viestinnän kuvia hyödyntää taiteilijavierailuja, näyttely- tai museokäyntejä ja Internetin kulttuuripalveluja

21 21 erottaa, arvioida ja arvottaa erilaisten ympäristöjen ja esineitten esteettisiä ja ekologisia ominaisuuksia tuntee suunnittelu- ja muotoiluprosessin eri vaiheet ja osaa soveltaa niitä työskentelyssään tunnistaa kulttuuri- ja tyylipiirteitä arkkitehtuurissa ja esineissä kuvaviestinnän ja mediateknologian perusteita: valokuvausta tai videokuvausta ja digitaalista kuvan käsittelyä ja graafista suunnittelua analysoida mediaesitysten sisältöjä, rakennetta ja visuaalista toteutusta osaa havainnoida ja arvioida omaa oppimistaan ja hyödyntää muilta saatua palautetta omassa työskentelyssään osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä hyödykseen itsearvioinnissa pystyy tehtävän mukaisesti sekä itsenäiseen työskentelyyn että vuorovaikutteiseen yhteistyöhön muiden kanssa osaa ohjatusti käyttää taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnon- ja rakennettua ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa tietojen ja elämysten lähteinä. KUVATAITEEN VALINTAPALETTI 8. JA 9. LUOKKA VALINNAINEN KUVATAIDE 2 vt Syvennetään tietoja ja taitoja kuvataiteessa, muotoilussa ja visuaalisessa kulttuurissa. Tämä on monipuolinen kuvataiteen kurssi. Tehdään eri tekniikoilla mm. piirtämistä, maalausta, rakentelua, muotoilua, keramiikkaa, valokuvausta, tietokonegrafiikkaa ja kuvallista viestintää. 8. LUOKKA Kahden vuosiviikkotunnin valinnaisaine arvioidaan numeroin. Oppilaan työskentely on tavoitteiden mukaista. Häneltä edellytetään töiden tekemistä ja yhteisiin projekteihin osallistumista. PIIRUSTUS JA MAALAUS I Työskennellään eri tekniikoilla. Harjoitetaan sekä mielikuvitusta että havainnon mukaan piirtämistä ja maalaamista. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (hyväksytty / hylätty). Kurssin hyvä ja tuloksekas suorittaminen vaikuttaa kuvataiteen arvosanaan korottavasti.

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13 SISÄLLYSLUETTELO Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2 Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6 Matematiikan valinnaiskurssi 12 Fysiikan valinnaiskurssi 13 Kemian valinnaiskurssi 14 Historian ja

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valintojen tekeminen kahdeksannella luokalla Mitä uutta yhdeksännellä luokalla? Yhteisiä oppiaineita yhdeksännellä luokalla on 25 ja valinnaisaineita 6 tuntia. Seitsemännellä

Lisätiedot

Valintojen tekeminen kahdeksannella luokalla

Valintojen tekeminen kahdeksannella luokalla Valinnaisaineopas 9. luokka 2015 Valintojen tekeminen kahdeksannella luokalla Mitä uutta yhdeksännellä luokalla? Yhteisiä oppiaineita yhdeksännellä luokalla on 25 ja valinnaisaineita 6 tuntia. Seitsemännellä

Lisätiedot

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 301 LUOKKA 8 2 h / viikko n. 76 h / vuosi LUOKKA 9 2 h / viikko n. 76 h / vuosi Opetuksessa painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä, kuvallisen ilmaisun

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 283 Ranskan kielen opetus tutustuttaa oppilaan ranskan kieleen ja ranskankieliseen kulttuuriin. Opetus painottuu jokapäiväisen elämän yksinkertaisiin kielenkäyttötilanteisiin

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

VALINTOJEN TEKEMINEN SEISKALLA

VALINTOJEN TEKEMINEN SEISKALLA VALINTOJEN TEKEMINEN SEISKALLA Mitä uutta kahdeksannella luokalla? Yhteisten oppituntien määrä pienenee kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Saat itse enemmän vaikuttaa omaan opinto-ohjelmaasi valitsemalla

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET 6. LUOKKA Info 5. luokkalaisille Valinnaisainetarjoitin aukeaa 26.3. klo 18.00 6. luokan valinnaisaineet Liikunta Tekstiilityö Mediataito Kotitalous LIIKUNTAKURSSI Sekä tytöt

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI 2013 2014 TOINEN KOTIMAINEN KIELI B-KIELI Ruotsi B-kielenä Tavoitteet Kieli Oppilas osaa kommunikoida ruotsiksi tavallisissa

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU.

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU. RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU Mikkelin kaupunki Valinnaisaineet kahdeksannella luokalla 2007-2008 Kahden lukuvuoden valinnaisainekursseista valitaan kaksi. Kurssilla opiskellaan kaksi tuntia viikossa 8.- ja

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien / kurssien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi

9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien / kurssien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi 9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien / kurssien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi Kaiken opetuksen perustana on oppilaiden sosiaalisten taitojen ja ryhmäkykyisyyden rakentaminen ja kehittäminen.

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

VALINTOJEN TEKEMINEN SEISKALLA

VALINTOJEN TEKEMINEN SEISKALLA VALINTOJEN TEKEMINEN SEISKALLA Mitä uutta kahdeksannella luokalla? Yhteisten oppituntien määrä pienenee kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Saat itse enemmän vaikuttaa omaan opinto-ohjelmaasi valitsemalla

Lisätiedot

7.4.8. KOTITALOUS VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.8. KOTITALOUS VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.8. KOTITALOUS VALINNAINEN LISÄKURSSI 351 TAVOITTEET oppii ymmärtämään hyvien tapojen ja tasa-arvon merkityksen yksilön ja perheen hyvinvoinnin kannalta pohtimaan kotitalouden arjen hallintaa ja sen

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi syntymäaika 1. vuosiluokka 18.12.2010 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset Saksa B2 1. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

7.3.9. KOTITALOUS VALINNAISAINE

7.3.9. KOTITALOUS VALINNAISAINE 7.3.9. KOTITALOUS VALINNAISAINE 320 TAVOITTEET oppii ymmärtämään hyvien tapojen ja tasa-arvon merkityksen yksilön ja perheen hyvinvoinnin kannalta pohtimaan kotitalouksien arjen hallintaa ja sen yhteyksiä

Lisätiedot

KÄSITYÖN YLEISET SISÄLLÖT

KÄSITYÖN YLEISET SISÄLLÖT 7.17 Käsityö VUOSILUOKAT 5 9 Käsityön opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 5 9 on syventää ja kartuttaa oppilaan käsityötietoja ja -taitoja siten, että hän kykenee entistä itsenäisemmin tekemään tarkoituksenmukaisia

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

7.3.8. KÄSITYÖ VALINNAISAINE

7.3.8. KÄSITYÖ VALINNAISAINE 7.3.8. KÄSITYÖ VALINNAISAINE 307 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön tekniikoita

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Englanti A - kieli Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE

7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE 7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE 289 YLEINEN TEHTÄVÄ Venäjän kielen opetus tukee koulun yleistä kasvatustehtävää. Venäjän kielen opiskelussa painotetaan suullisen kielitaidon ja viestintävalmiuksien kehittämistä

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Aikaisemmilla luokka-asteilla oppilasta arvioidaan sanallisesti ja numeroilla. Lisäksi vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä arviointikeskusteluissa.

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI Kurssin nimi: JAPANI 1, Japanin kielen alkeet (JA1, soveltava) Ajankohta: Syyslukukausi: alkaen 11.9 keskiviikkoisin klo 17.00-. Yhteyshenkilö: Opettaja aaro.haavisto@helsinki.fi

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri?

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? Kulttuuri = jonkin ryhmän ominaislaatu, joka ilmenee erilaisina arvoina ja toimintatapoina sekä aineellisina ja aineettomina tuotteina.

Lisätiedot

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinnon osa 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Toteutus Ennen uuden tutkinnon

Lisätiedot

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti 5.5. Vieraat kielet Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten!

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! LANGINKOSKEN KOULU 2012-2013 VALINNAISAINEET 9. LUOKALLE Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! Merkitse valintalomakkeeseen kuitenkin

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

1 lk:n tavoitteiden lisäksi oppilas kehittyy kuvallisen viestinnän välineiden käytössä havainnoi todellisen ja kuvallisen maailman eroja.

1 lk:n tavoitteiden lisäksi oppilas kehittyy kuvallisen viestinnän välineiden käytössä havainnoi todellisen ja kuvallisen maailman eroja. KUVATAIDE Kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä on ymmärtää

Lisätiedot

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 VALINTAMENETTELY Kaikkien oppilaiden on opiskeltava yläasteella yhteensä 90 vuosiviikkotuntia eli keskimäärin 30 vuosiviikkotuntia joka luokka-asteella.

Lisätiedot

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä 5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä Aasian ja Afrikan kielillä tarkoitetaan maailman valtakieliä, kuten japania, kiinaa tai arabiaa, joissa käytetään monenlaisia kirjoitusjärjestelmiä.

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2016-2017 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Johdantokurssi lukion matematiikkaan Shakkikurssi

Lisätiedot

9.2. Ruotsi B1 kielenä

9.2. Ruotsi B1 kielenä 9.2. Ruotsi B1 kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 =

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

Media ja kuvaviestintä

Media ja kuvaviestintä 7.16 KUVATAIDE Peruskoulun kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan perusopetuksen Cern luokat toimivat Ehnroosin koulussa.

Mäntsälän kunnan perusopetuksen Cern luokat toimivat Ehnroosin koulussa. Mäntsälän kunta/perusopetus: Kuntakohtaisen opetussuunnitelman liite CERN LUOKAN OPETUSSUUNNITELMA Mäntsälän kunnan perusopetuksen Cern luokat toimivat Ehnroosin koulussa. TOIMINNAN KUVAUS Cern-luokan

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan kielitaito harjaantuu ja laajenee sosiaalisiin tilanteisiin sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET 9.6. Saksa A-kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 K-MESTARIMYYJÄKOULUTUS, 1 ov 1. Ilmoittautuminen linjakohtaisesti Mestarimyyjäkoulutukseen ilmoittutumisajan puitteissa

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma

Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma YLEISTÄ Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma koostuu 18 kurssista. Kurssien järjestys on vapaa, mutta koska oppiaineen

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kiukaisten yhteiskoulu Keväinen tervehdys yläkoululta! Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään

Lisätiedot

KUVATAIDE. Anne Ervast Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi

KUVATAIDE. Anne Ervast Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi KUVATAIDE Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Ohjata oppilasta tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaan identiteetin

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2)

7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2) 7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2) 272 LUOKKA 5 Aihepiirit ja sanasto perhe ja sukulaiset koti, asuminen koulu, koulutavaroita kehon osat värit, adjektiiveja numerot 0-100 harrastuksia ruoka aikasanoja kysymyssanoja

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

Musiikki. 1-2. luokat 3-4. luokat. Tavoitteet

Musiikki. 1-2. luokat 3-4. luokat. Tavoitteet Musiikki Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisen ilmaisun välineitä

Lisätiedot

Liikunta. Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Vuosiluokka: 3 Vuosiviikkotuntia: 2

Liikunta. Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Vuosiluokka: 3 Vuosiviikkotuntia: 2 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Liikunta Liikunnanopetuksen päämääränä on vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin sekä ohjata oppilasta ymmärtämään

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Laulu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi LAULUN TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot