Lannoitteiden radioaktiivisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lannoitteiden radioaktiivisuus"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA / TOUKOKUU 2014 Lannoitteiden radioaktiivisuus Ympäristön säteilyvalvonnan toimintaohjelma Tuukka Turtiainen

2 Säteilyturvakeskus PL Helsinki Lisätietoja Tuukka Turtiainen puhelin ISBN (pdf)

3 Sisällys 1 Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa Lakisääteiset ja sitoumuspohjaiset velvoitteet ympäristön säteilyvalvonnan toteuttamiseksi Lannoitteiden radioaktiivisuuteen liittyvät säädökset Näyteaineisto Analyysimenetelmät Tulokset Taustaa Radionuklidipitoisuudet Tulosten tulkinta Johtopäätös Viitteet... 8

4 4 (20) 1 Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa Ympäristön säteilyvalvonnasta Suomessa vastaa Säteilyturvakeskus. Ympäristön säteilyvalvonta muodostuu vuosittain toteutettavasta jatkuvasta ohjelmasta, kerran strategiakaudella (510 vuotta) toteutettavista osaohjelmista sekä ydinvoimalaitosten ja kaivosten ympäristön säteilyvalvonnasta. Jatkuvassa ohjelmassa valvotaan muun muassa ulkoista säteilyä, ulkoilman radioaktiivisuutta ja elintarvikkeita. Mittaustulokset löytyvät Säteilyturvakeskuksen () internetsivuilta: Jatkuva valvonta antaa yleiskuvan säteilytilanteesta Suomessa. Jatkuvan valvonnan tuloksia täydennetään tarpeen mukaan osaohjelmien avulla. Niissä tuotetaan yksityiskohtaisempaa tietoa suomalaisten kannalta tärkeimmistä säteilyaltistuksen lähteistä. Osaohjelmista kerrotaan tarkemmin in internetsivuilla: Tämä raportti koskee lannoitteiden radioaktiivisuutta. Lannoitteiden sisältämät radioaktiiviset aineet voivat siirtyä maaperästä ravintokasvien tai rehunviljelyn ja tuotantoeläinten kautta ihmisen ravintoon, jolloin niistä aiheutuu säteilyannosta sisäisesti. Lannoitteiden radioaktiiviset aineet voivat aiheuttaa säteilyannosta ulkoisesti niille, jotka työnsä puolesta käsittelevät lannoitteita. Edellisen kerran lannoitteiden radioaktiivisuutta on selvitetty , jolloin tutkittiin 78 näytettä (Mustonen, 1984). 2 Lakisääteiset ja sitoumuspohjaiset velvoitteet ympäristön säteilyvalvonnan toteuttamiseksi in velvoitteet toteuttaa ympäristön säteilyvalvontaa on määrätty Säteilyturvakeskuksesta annetussa asetuksessa (1997/618, 1 ). Säteilyasetus (1991/1512, 2 ) määrää in toimimaan Euratom-sopimuksen artiklan 35 tarkoittamana valvontalaitoksena, jonka tehtävänä on sopimuksen tarkoittama ympäristön säteilyvalvonta ja valvontatietojen välittäminen Euroopan komissiolle. Ympäristövalvontaohjelmalla täytetään myös Euratom-perustamissopimuksen artiklojen ympäristön säteilyvalvontaa koskevat vaatimukset ja niiden perusteella annetut komission suositukset (2000/473/Euratom) ja neuvoston päätös 87/600. Velvoite ylläpitää valmiutta normaalista poikkeavien säteilytilanteiden varalta on kirjattu Valtioneuvoston pelastustoimesta annetussa asetuksessa (787/2003, 4 ). Koko valtakunnan kattavan ympäristön säteilyvalvonnan merkitys on kirjattu Valtioneuvoston periaatepäätökseen Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan Lannoitteiden radioaktiivisuuteen liittyvät säädökset Lannoitteiden sisältämille radioaktiivisille aineille ei ole asetettu enimmäispitoisuutta. Lannoitteiden lähettämä gammasäteily voi kuitenkin altistaa työntekijän ulkoiselle säteilylle. Muista luonnonsäteilyn lähteistä kuin radonista työntekijöille aiheutuvan säteilyaltistuksen toimenpidearvo on 1 msv vuodessa (ohje ST 12.1).

5 5 (20) 4 Näyteaineisto Näyteaineisto käsitti yhteensä 45 lannoitevalmistetta: 32 epäorgaanista lannoitetta, 7 orgaanista lannoitetta, 4 maanparannusainetta ja kaksi kasvualustaa (Taulukot 3-6). Näytteet olivat Elintarviketurvallisuusvirasto n vuosittaisen valvontasuunnitelmaan liittyviä viranomaisnäytteitä edustaen kattavasti Suomeen tuotuja tai Suomessa valmistettuja lannoitteita. Näytteet oli Suomen lisäksi valmistettu Venäjällä, Saksassa, Virossa, Israelissa, Ruotsissa ja Belgiassa. Näytteet oli otettu vuonna ja/tai 5 Analyysimenetelmät 6 Tulokset 6.1 Taustaa Näytteet analysoitiin gammaspektrometrisellä menetelmällä. Analyysimenetelmän periaatteet on kuvattu standardissa IEC 61452: Säteilyturvakeskuksen Ympäristön säteilyvalvonta (VALO) on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T167, akkreditointivaatimus EN ISO/IEC 17025:2005. Maaperässä on aina pieniä määriä luonnon radioaktiivisia aineita. Radioaktiivisuus on peräisin maaperässä esiintyvästä uraanista ja toriumista, jotka ovat olleet läsnä maankuoressa maapallon syntymisestä saakka. Ne ovat tuottaneet maaperään myös radioaktiivisia hajoamistuotteita (nk. uraani- ja toriumsarjat). Lisäksi maaperässä on kaliumia, josta vakio-osa on radioaktiivista kalium-40 -isotooppia. Sata grammaa luonnon kaliumia kilogrammassa vastaa kalium-40:n aktiivisuuspitoisuutta 3030 Bq/kg. Maaperän luonnollinen uraani- ja toriumpitoisuus on keskimäärin 35 Bq/kg, mutta pitoisuuksiin liittyy alueellista vaihtelua (Taulukko 1). Toriumin hajoamistuotteelle radium-228:lle referenssiarvoina voidaan pitää torium-232:n pitoisuuksia. Uraanisarjaan kuuluvan lyijy-210 -pitoisuudet pintamaassa ovat sitä vastoin aina selvästi suuremmat kuin maaperän uraanipitoisuus. Tämä johtuu siitä, että radium-226:n tuottama radonkaasu vapautuu maaperästä ulkoilmaan, jossa se muuttuu lyijy-210 -isotoopiksi, joka laskeutuu maan pintakerrokseen. Pintamaan lyijy-210 -pitoisuudet voivat tämän vuoksi olla satoja becquerelejä kilogrammassa.

6 6 (20) Taulukko 1. Maaperän luonnon radioaktiivisten aineiden pitoisuuksia (lähde: UNSCEAR, 2000) radioaktii- Luonnon vinen aine Keskipitoisuus kuivapainossa (Bq/kg) Vaihteluväli (Bq/kg) kalium uraani radium torium Tšernobylin ydinlaitosonnettomuuden seurauksena Suomeen kulkeutui radioaktiivisia aineita, jotka kulkeutuivat maaperään laskeuman kautta. Säteilyannoksen kannalta merkittävin näistä aineista oli cesium-137. Cesium-137 -pitoisuudet vaihtelevat eri puolella Suomea ja ovat nykyisin pintamaassa tyypillisesti Bq/kg. Lannoitteita valmistetaan orgaanisista materiaaleista tai maankuoren mineraaleista, joissa esiintyy vaihtelevia pitoisuuksia radioaktiivisia aineita. Lannoitteiden luonnon radioaktiiviset aineet sekä cesium-137 lähettävät gammasäteilyä. Tämän ulkoisen säteilyn annosnopeus riippuu radioaktiivisten aineiden pitoisuudesta, arviointipisteen etäisyydestä aineeseen sekä aineen tiheydestä ja laadusta. Muista luonnonsäteilyn lähteistä kuin radonista työntekijöille aiheutuvan säteilyaltistuksen toimenpidearvo on 1 msv vuodessa (ohje ST 12.1). Ulkoisen säteilyn annosnopeus Suomessa on tyypillisesti 0,05 0,30 µsv/h. 6.2 Radionuklidipitoisuudet Radionuklidipitoisuuksien yhteenveto on esitetty Taulukossa 2. Mittaustuloksiin liittyvä epävarmuus on raportoitu kattavuuskertoimella k=1, mikä vastaa noin 68 %:n luottamusväliä. Kaikki raportoidut pitoisuudet on laskettu tuotteen kuivapainoa kohti. Mittaustulokset on esitetty raportin lopussa löytyvistä Taulukoista 3 6.

7 7 (20) Taulukko 2. Yhteenveto tuloksista. N s viittaa näytteiden lukumäärään, N A radionuklidin analyysien lukumäärään, N <LOD havaitsemisrajan alittaneiden näytteiden lukumäärään, LOD range havaitsemisrajan vaihteluväliin sekä MinMax havaitsemisrajan ylittävien pitoisuuksien minimimaksimi. Suure Epäorgaaniset lannoitteet Orgaaniset lannoitteet Maanparannusaineet Kasvualustat (Bq/kg) N S / N a N <LOD LOD range MinMax 32 / / / / (Bq/kg) N S / N a N <LOD LOD range MinMax 32 / ,65 1,034 7 / 7 2 0,70,7 0,676,2 4 / 4 0 5,815 2 / (Bq/kg) N S / N a N <LOD LOD range Min Max 32 / ,42 0, / 7 2 0,30,6 0,363,8 4 / 4 0 4,015 2 / (Bq/kg) N S / N a N <LOD LOD range MinMax 32 / , / ,75,9 4 / / K-40 (Bq/kg) N S / N a N <LOD LOD range MinMax 32 / / / / (Bq/kg) N S / N a N <LOD LOD range MinMax 32 / ,10,9 0,820,82 7 / 7 3 0,21,5 0,268,5 4 / / 2 0 2,03,5 6.3 Tulosten tulkinta Kasviravinteista typpeä käytetään Suomessa peltohehtaaria kohti keskimäärin 70 kg/v, fosforia 6 kg/v ja kaliumia 18 kg/v (Maataloustilastollinen vuosikirja 2012). Riippuen lannoitteen ravinnepitoisuudesta ja -koostumuksesta, peltohehtaarille käytetään siis arviolta kg väkilannoitetta vuodessa. Peltohehtaarin pintamaan (10 cm) kuivamassa on noin 1000 tonnia, joten väkilannoitteen sisältämät radioaktiiviset aineet laimenevat erittäin tehokkaasti peltomaahan. Jotta radionuklidipitoisuuden merkittävää (>10 Bq/kg) lisääntymistä tapahtuisi 20 vuoden lannoituksen aikana, tulisi lannoitteessa olla yli 1000 Bq/kg uraani- ja toriumsarjan radioaktiivisia aineita. Kaikissa tutkitussa

8 8 (20) 7 Johtopäätös 8 Viitteet lannoitenäytteessä radionuklidien pitoisuudet olivat tyypillisesti alle 10 % tästä arvosta. Tutkittujen lannoitteiden käytöllä on siis vähäinen merkitys peltojen luonnon radioaktiivisten aineiden pitoisuuksiin. Epäorgaanisissa lannoitteissa cesium-137 -pitoisuus oli alle 1 Bq/kg ja orgaanisissa lannoitteissa alle 8,5 Bq/kg, joten tutkituilla lannoitteilla on vähäinen vaikutus peltojen cesium-137 -pitoisuuteen. Maanparannusaineiden ja kasvualustojen radionuklidipitoisuudet olivat samaa suuruusluokkaa tai pienempiä kuin viljelymaan luonnollinen radioaktiivisuus. Niiden käytöstä ei siis aiheudu ylimääräistä säteilyannosta. Ulkoisen säteilyn annosnopeus arvioitiin laskennallisesti lannoitevarastolle, jossa tutkittavaa lannoitetta oli mitoiltaan kuutionmuotoinen (3 3 3 m) kasa. Arviointipiste sijaitsi 1 metrin päässä kasasta, 1,5 metrin korkeudella. Lannoitteiden aiheuttama ulkoisen annosnopeuden lisäys oli 0,0040,16 µsv/h. Päivän työskentely (8 h) kasan vieressä aiheuttaa 0,031,3 µsv:n suuruisen lisän ulkoisen säteilyn annokseen (vuosiannoksena 7 µsv 0,3 msv). Toimenpidearvo 1 msv vuodessa ei siis ylity tutkituilla lannoitteilla. Kaikissa tutkituissa lannoitteissa radioaktiivisten aineiden pitoisuudet olivat niin pieniä, etteivät ne juuri lisää viljelymaan luonnollista radioaktiivisuuspitoisuutta. Maanparannusaineiden ja kasvualustojen radionuklidipitoisuudet olivat samaa suuruusluokkaa tai pienempiä kuin viljelymaan luonnollinen radioaktiivisuus. Lannoitteiden käsittelystä ei arvioida aiheutuvan toimenpidearvon ylittävää ylimääräistä ulkoisen säteilyn annosta. IEC 61452: 1995, Nuclear Instrumentation. Measurement of Gamma-Ray Emission Rates of Radionuclides. Calibration and Use of Germanium Spectrometers Instrumentation. IEC, Maataloustilastollinen vuosikirja Helsinki: Tike, Mustonen R. Lannoitteiden radioaktiivisuus. -B-VALO-31. Helsinki: Säteilyturvakeskus, Ohje ST Säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa. Helsinki: Säteilyturvakeskus, UNSCEAR United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. Sources and effects of ionizing radiation, Vol. I: Sources. New York: United Nations, 2000.

9 9 (20) Taulukko 3A. Epäorgaaniset lannoitteet ( = ei määritetty). tai myyjä (Bq/kg) kuivapaino (Cemagro Yleislannoite) Gardenia NPK Cemagro Oy E TT K-40 (EY-lannoite) Agro NPK Cemagro Oy E TT K-40 Belor R Premium NPK (-2) Belor Agro Oy E TT K-40 Belor R Premium NPK (S) Belor Agro Oy E TT K ±240 < 0,6 <50 11 ±1 1,9 ±0, ±200 <0,7 <50 34 ±2 12 ±1 < ±90 <0,4 14 ±1 5,2 ±0,5 4,7 ±1, ±210 <0,6 <3 1,1 ±0,3 <4

10 10 (20) Taulukko 3B. Epäorgaaniset lannoitteet ( = ei määritetty). Belor R Premium NK Belor Agro Oy E TT K-40 Belor Premium TYPPI 27 (Calcium Ammonium Nitrate 27 %) Belor Agro Oy E TT K-40 GreenCare Herkkuperunan lannos Berner E TT K-40 GreenCare Puutarhan Kevät Yara E TT K ±220 <0,6 <3 <1 <6 <3 <0,2 0 9,3 ±0,6 4,0 ±0,3 3,4 ±0, ±450 <0,7 0 <3 4,6 ±0, ±220 <0,6 0 6,8 ±1,3 6,3 ±0,7 <6

11 11 (20) Taulukko 3C. Epäorgaaniset lannoitteet ( = ei määritetty). Kekkilä Vihannes-Superex Kekkilä Oy E TT K-40 YaraMila Pellon Y4 Se Yara Suomi Oy E TT K-40 Suomensalpietari Se Yara Suomi Oy E TT K ±390 <0,3 <0,5 < ±220 <0,2 0 1,0 ±0,3 <0,5 410 ±30 <0,13 <0,6 34 ±2 Hiven Pellon 1 Yara Suomi Oy, Harjavalta E TT K ±80 <0,2 <1 4,1 ±0,2 5,5 ±1,1

12 12 (20) Taulukko 3D. Epäorgaaniset lannoitteet( = ei määritetty). Kekkilä Syyslannoite Kekkilä, Eurajoki E TT K ±290 <0,4 <0,6 <4 Kekkilä Marjalannoite Kekkilä, Eurajoki E TT K ±280 0,82 ±0,17 <30 12 ±1 2,1 ±0,3 Kekkilä Kesäkukkalannoite Kekkilä, Eurajoki E TT K ±250 <0,5 <0,6 Puutarhan NK Se Yara Suomi Oy, Harjavallan tehtaat E TT K ±160 <0,2 <5 <1,2 13 ±1 12 ±2

13 13 (20) Taulukko 3E. Epäorgaaniset lannoitteet ( = ei määritetty). Puutarhan Kesto Y Se Yara, Harjavalta E TT K ±300 <0,3 5,3 ±0,4 Nutriforte Syyslannoite Nutriforte Oy E TT K-40 Cemagro Agro lannoite ( ) Cemagro Oy E TT K-40 Cemagro Agro lannoite PK (3-6-33) Cemagro Oy E TT K ±540 <0,9 <60 < ±400 <0,9 <40 <5 <1, ±500 <1 <40 <5 <1,4 <6

14 14 (20) Taulukko 3F. Epäorgaaniset lannoitteet ( = ei määritetty). Kekkilä Ruukkukasvi Superex NPK Kekkilä Oy, Kasvuturve- ja lannoitetehdas E TT K ±310 <0,8 <4 <1 <8 Yara Can 27 Yara Suomi Oy E TT K ±30 <0,2 0 1,0 ±0,3 32 ±2 YaraMila Pellon Y2 Yara Suomi Oy, Uudenkaupungin tehtaat E TT K ±110 <0,4 1,6 ±0,2 <4 GreenCare Puutarhan Syksy Berner Oy, Kasvinsuojeluosasto E TT K ±480 <0,3 2,3 ±0,2 <3

15 15 (20) Taulukko 3G. Epäorgaaniset lannoitteet ( = ei määritetty). Kekkilä, Turve-Superex kastelulannoite Kekkilä Oy, Kasvuturve- ja lannoitetehdas E TT K ±740 <0,3 <0,4 Nurmikon kevät ja kesä, kivennäislannoite Berner Oy, Kasvinsuojeluosasto E TT K ±160 <0,3 <1,4 1,4 ±0,2 <3 YaraMila NK1 Yara Suomi Oy E TT K ±190 <0,2 <0,9 0,52 ±0,11 YaraMila Nurmen Y1 Yara Suomi Oy, Siilinjärven lannoitetehtaat E TT K ±70 <0,2 1,7 ±0,3 0,82 ±0,11

16 16 (20) Taulukko 3H. Epäorgaaniset lannoitteet ( = ei määritetty). Nutri S-B kastelulannoite ( ) Schetelig Oy Ab E TT K ±390 <0,3 56±14 <1,4 <0,6 Substral Osmocote Marjapensas- ja hedelmäpuulannoite Transmeri Oy Ab E TT K ±230 <0,5 120 ±24 3,1 ±0,7 41 ±2 GreenCare Puutarhan Kesä Berner Oy, Kasvinsuojeluosasto E TT K ±430 <0,7 <50 <3,4 <1,4 Kekkilä Kastelulannoite Kekkilä Oy, Kasvuturve- ja lannoitetehdas E TT K ±660 <0,9 0 <4

17 17 (20) Taulukko 4A. Orgaaniset lannoitteet ( = ei määritetty). Kekkilä Garden Luonnonmukainen puutarhalannoite NPK , sis. Hivenravinteita Kekkilä Oy, Kasvuturve- ja lannoitetehdas E TT K ±110 1,5±0,2 <30 1,8 ±0,3 <0,6 Neudorff Fertofit Bio-Puutarhalannoite Esbau Oy, Bio- Garden E TT K ±50 <1,5 2,6 ±0,4 3,8 ±0,2 5,9 ±0,8 Biolan Luonnonlannoite, kanankakka + merilevä Biolan Oy, Kauttuan tehdas E TT K ±40 8,5 ±0,4 6,2 ±0,6 1,6 ±0,2 5,7 ±1,0 Bio-Lehtipuu- ja Pensaslannoite Esbau Oy, Bio- Garden E TT K ±110 <0,3 0,7 ±0,7 3,0 ±0,3

18 18 (20) Taulukko 4B. Orgaaniset lannoitteet ( = ei määritetty). Giva verijauhe N 15, sisältää hivenravinteita Nelson Garden Oy E TT K ±30 0,26 ±0,05 <0,7 <0,3 Neudorff Azet Bio-Tomaattilannoite Esbau Oy, Bio- Garden E TT K ±160 <0,2 <30 1,1 ±0,3 2,3 ±0,2 GreenCare Luomu Yleislannoite NPK 4-1-2, sisältää hivenravinteita Berner Oy, Kasvinsuojeluosasto E TT K ±40 1,2 ±0,1 <0,7 0,36 ±0,09

19 19 (20) Taulukko 5. Maanparannusaineet ( = ei määritetty). Maanparannuskomposti Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut E TT K ±2 34 ± ±1 8,6 ±0,4 Maanparannuskuitu Kouvola Ekokem- Palvelu Oy E TT K ±2 27 ±1 0 5,8 ±0,5 4,0 ±0,2 Maanparannuskomposti Auran kunta E TT K ±10 76 ±4 38 ±9 7,6 ±0,6 9,4 ±0,3 Kemiallisesti hapotettu puhdistamoliete Mikkelin vesiliikelaitos E TT K ±3 27 ±1 22 ±5 15 ±1 15 ±1 28 ±5

20 20 (20) Taulukko 6. Kasvualustat ( = ei määritetty). Kekkilä Puistomulta PLUS Kekkilä Oy, Joensuun multa-asema E TT K ±20 3,5 ±0,1 14 ±4 21 ±1 21 ±3 Kekkilä Nurmikkomulta PLUS Kekkilä Oy, Kuopion multa-asema E TT K ±30 2,0 ±0,1 14 ±4 14 ±4 12 ±1

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Ihmisen radioaktiivisuus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Ihmisen radioaktiivisuus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Ihmisen radioaktiivisuus Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Ihmisen radioaktiivisuus Jokaisessa ihmisessä on radioaktiivisia

Lisätiedot

Soklin radiologinen perustila

Soklin radiologinen perustila Soklin radiologinen perustila Tämä powerpoint esitys on kooste Dina Solatien, Raimo Mustosen ja Ari Pekka Leppäsen Savukoskella 12.1.2010 pitämistä esityksistä. Muutamissa kohdissa 12.1. esitettyjä tutkimustuloksia

Lisätiedot

Lannoitevalmisteiden tuotevalvonnan analyysitulokset 2014

Lannoitevalmisteiden tuotevalvonnan analyysitulokset 2014 Lannoitevalmisteiden tuotevalvonnan analyysitulokset 2014 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Lannoitevalmisteiden tuotevalvonnan analyysitulokset 2014 Dnro 4283/0411/2015 Eviran raportti Hyväksymispäivä

Lisätiedot

Säteilyn aiheuttamat riskit vedenlaadulle

Säteilyn aiheuttamat riskit vedenlaadulle Säteilyn aiheuttamat riskit vedenlaadulle Turvallista ja laadukasta talousvettä! seminaari 27.11.2012 Kaisa Vaaramaa Esitelmän sisältö 1. JOHDANTO 2. LUONNOLLINEN RADIOAKTIIVISUUS 3. KEINOTEKOINEN RADIOAKTIIVISUUS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA / JOULUKUU 2014. Radon ulkoilmassa. Päivi Kurttio, Antti Kallio

YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA / JOULUKUU 2014. Radon ulkoilmassa. Päivi Kurttio, Antti Kallio YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA / JOULUKUU 2014 Radon ulkoilmassa Päivi Kurttio, Antti Kallio Säteilyturvakeskus PL 14 00881 Helsinki www.stuk.fi Lisätietoja Päivi Kurttio paivi.kurttio@stuk.fi puhelin 09 759

Lisätiedot

Talousvesien radioaktiivisten aineiden mittaukset

Talousvesien radioaktiivisten aineiden mittaukset Talousvesien radioaktiivisten aineiden mittaukset Ajankohtaista laboratoriorintamalla Evira 1.10.2015 Esitelmän sisältö 1. Johdanto 2. STM:n asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.-21.5.2014 Riina Alén STUK - Säteilyturvakeskus RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Lainsäädäntö EU-lainsäädäntö

Lisätiedot

Sisäilma, juomavesi ja ionisoiva säteily

Sisäilma, juomavesi ja ionisoiva säteily Sisäilma, juomavesi ja ionisoiva säteily Ajankohtaista laboratoriorintamalla 10.10.2012 Esitelmän sisältö 1. JOHDANTO 2. TÄRKEIMMÄT SISÄILMAN JA JUOMAVEDEN SÄTEILYANNOKSEN AIHEUTTAJAT 3. SISÄILMAN RADON

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 21/15 Päivämäärä Dnro 03.11.2015 1668/01.04/2015 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 01.12.2015 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (24/11) 8 :n sekä liitteen

Lisätiedot

Soklin kaivoshankkeen radiologinen perustilaselvitys

Soklin kaivoshankkeen radiologinen perustilaselvitys Soklin kaivoshankkeen radiologinen perustilaselvitys Säteilyilta Savukoskella 12.1.2010 Dina Solatie STUK-Säteilyturvakeskus Pohjois-Suomen aluelaboratorio RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Sisältö

Lisätiedot

YMPÄRISTÖN LUONNOLLINEN RADIOAKTIIVISUUS SUOMESSA professori Jukka Lehto Radiokemian laboratorio Helsingin yliopisto SISÄLTÖ Säteilyn lähteet Radioaktiivisuuden lähteet Suomessa Säteilyn terveysvaikutukset

Lisätiedot

Uraanikaivoshankkeiden ympäristövaikutukset

Uraanikaivoshankkeiden ympäristövaikutukset Uraanikaivoshankkeiden ympäristövaikutukset Fil. tri Tarja Laatikainen Eno, Louhitalo 27.02.2009 Ympäristövaikutukset A. Etsinnän yhteydessä B. Koelouhinnan ja koerikastuksen yhteydessä C. Terveysvaikutukset

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/13 Päivämäärä Dnro 27.03.2013 731/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.04.2013 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (24/11) liitettä I ja II,

Lisätiedot

SÄTEILYTURVAKESKUS. Säteily kuuluu ympäristöön

SÄTEILYTURVAKESKUS. Säteily kuuluu ympäristöön Säteily kuuluu ympäristöön Mitä säteily on? Säteilyä on kahdenlaista Ionisoivaa ja ionisoimatonta. Säteily voi toisaalta olla joko sähkömagneettista aaltoliikettä tai hiukkassäteilyä. Kuva: STUK Säteily

Lisätiedot

UUTTA: Substral Patch Magic Nurmikonpaikkaaja 3-i-1

UUTTA: Substral Patch Magic Nurmikonpaikkaaja 3-i-1 Oy Transmeri Ab Substral-tuotteet 2012 UUTTA: Substral Patch Magic Nurmikonpaikkaaja 3-i-1 Substral Patch Magic Nurmikonpaikkaaja 3-i-1 on kaljuuntuneen, jääpoltteen tai muuten vahingoittuneen nurmikon

Lisätiedot

Tehtävänä on vertailla eri säteilylähteiden säteilyvoimakkuutta (pulssia/min).

Tehtävänä on vertailla eri säteilylähteiden säteilyvoimakkuutta (pulssia/min). TYÖ 66. SÄTEILYLÄHTEIDEN VERTAILU Tehtävä Välineet Tehtävänä on vertailla eri säteilylähteiden säteilyvoimakkuutta (pulssia/min). Radioaktiiviset säteilylähteet: mineraalinäytteet (330719), Strontium-90

Lisätiedot

Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset 2012

Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset 2012 Eviran julkaisuja 10/2013 Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset 2012 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset 2012 Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikkavaihtoehtojen ympäristön radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikkavaihtoehtojen ympäristön radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily FI9900141 Työraportti 98-63 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikkavaihtoehtojen ympäristön radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily Säteilyturvakeskus 30-42 Syyskuu 1998 Posivan työraporteissa

Lisätiedot

säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa

säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa OHJE ST 12.1 / 2.2.2011 säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa 1 Yl e i s t ä 3 2 Radon työpaikoilla ja julkisissa tiloissa 3 2.1 Radonpitoisuutta rajoitetaan toimenpidearvoilla

Lisätiedot

Tässä raporttisarjassa esitetyt johtopäätökset ovat tekijöiden johtopäätöksiä, eivätkä ne välttämättä edusta Säteilyturvakeskuksen virallista

Tässä raporttisarjassa esitetyt johtopäätökset ovat tekijöiden johtopäätöksiä, eivätkä ne välttämättä edusta Säteilyturvakeskuksen virallista Tässä raporttisarjassa esitetyt johtopäätökset ovat tekijöiden johtopäätöksiä, eivätkä ne välttämättä edusta Säteilyturvakeskuksen virallista kantaa. ISBN 951-712-434-1 ISSN 0781-1705 Oy Edita Ab, Helsinki

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikkavaihtoehtojen ympäristön radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikkavaihtoehtojen ympäristön radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily Työraportti 98-63 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikkavaihtoehtojen ympäristön radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily Anne Voutilainen Syyskuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI,

Lisätiedot

Suhangon kaivoshankkeen ympäristön radiologinen perustilaselvitys. Väliraportti

Suhangon kaivoshankkeen ympäristön radiologinen perustilaselvitys. Väliraportti Suhangon kaivoshankkeen ympäristön radiologinen perustilaselvitys Väliraportti Säteilyturvakeskus 15.10.2013 1 Tiivistelmä Gold Fields Arctic Platinium Oy selvittää Suhangon kaivoksen avaamista Ranuan

Lisätiedot

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet GES-verkostotapaaminen Kukkuroinmäen jätekeskus 24.02.2016 Apila Group Oy Ab Mervi Matilainen Apila Group Kiertotalouden koordinaattori

Lisätiedot

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT OHJE ST 6.2 / 3.10.2014 AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT 1 Yleistä 3 2 Radioaktiivisten jätteiden käsittelystä on oltava suunnitelma 3 3 Säteilyturvakeskus asettaa raja-arvot

Lisätiedot

Epäorgaaninen nestemäinen typpilannoite tavanomaiselle kasvihuonetuotannolle

Epäorgaaninen nestemäinen typpilannoite tavanomaiselle kasvihuonetuotannolle 2013 Epäorgaaninen nestemäinen typpilannoite tavanomaiselle kasvihuonetuotannolle 0 Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Ammoniumtyppiliuoksen käyttö luonnonmukaisessa tuotannossa... 2 2.1 Käyttö Luomulainsäädännön

Lisätiedot

ANNOSKAKKU - SUOMALAISTEN KESKIMÄÄRÄINEN EFEKTIIVINEN ANNOS

ANNOSKAKKU - SUOMALAISTEN KESKIMÄÄRÄINEN EFEKTIIVINEN ANNOS ANNOSKAKKU - SUOMALAISTEN KESKIMÄÄRÄINEN EFEKTIIVINEN ANNOS Maarit Muikku Suomen atomiteknillisen seuran vuosikokous 14.2.2008 RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Suomalaisten keskimääräinen säteilyannos

Lisätiedot

Talo usveden radioaktiivisuus - perusteita laatuvaatim uksille

Talo usveden radioaktiivisuus - perusteita laatuvaatim uksille STUK-A1 82 FI0100077 June 2001 Talo usveden radioaktiivisuus - perusteita laatuvaatim uksille I. Mäkeläinen, P. Huikuri, L. Salonen, M. Markkanen, H. Arvela 32/46 STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÄLSAKERHETSCENTRALEN

Lisätiedot

Kuusamon kultakaivoshankkeen ympäristön radiologinen perustilaselvitys. Väliraportti - luonnos

Kuusamon kultakaivoshankkeen ympäristön radiologinen perustilaselvitys. Väliraportti - luonnos Kuusamon kultakaivoshankkeen ympäristön radiologinen perustilaselvitys Väliraportti - luonnos Säteilyturvakeskus 30.1.2014 1 Tiivistelmä Dragon Mining OY selvittää kaivostoiminnan aloittamista Kuusamon

Lisätiedot

2 tutkittu alue n. 3 km

2 tutkittu alue n. 3 km Outokumpu Oy Malminetsintä Radiometrinen haravointi Korsnäs Heikki Wennervirta 10.1 e-14e201962 Työn tarkoitus Työstä sovittiin käyntini yhteydessa Korsnäsin kaivoksella 17.10,-19,10.1961 liitteenä olevan

Lisätiedot

Puutavaran radioaktiivisuus Suomessa

Puutavaran radioaktiivisuus Suomessa YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA / KESÄKUU 2015 Puutavaran radioaktiivisuus Suomessa Ympäristön säteilyvalvonnan toimintaohjelma Virve Vetikko, Tuukka Turtiainen, Ari-Pekka Leppänen, Meerit Kämäräinen Säteilyturvakeskus

Lisätiedot

Työkalu ympäristövaikutusten laskemiseen kasvualustan valmistajille ja viherrakentajille LCA in landscaping hanke

Työkalu ympäristövaikutusten laskemiseen kasvualustan valmistajille ja viherrakentajille LCA in landscaping hanke Työkalu ympäristövaikutusten laskemiseen kasvualustan valmistajille ja viherrakentajille LCA in landscaping hanke Frans Silvenius, MTT Bioteknologia ja elintarviketutkimus Kierrätysmateriaaleja mm. Kompostoidut

Lisätiedot

SIJOITTAMINEN MAAHAN PINTALEVITYS NPKS NKS NS. Fosforin sijoittaminen tärkeää! AMMONIUMNITRAATTI + KALSIUM NPKS-LANNOITTEET MULTAUS SIJOITUSLANNOITUS

SIJOITTAMINEN MAAHAN PINTALEVITYS NPKS NKS NS. Fosforin sijoittaminen tärkeää! AMMONIUMNITRAATTI + KALSIUM NPKS-LANNOITTEET MULTAUS SIJOITUSLANNOITUS Miten lannoitan ensi keväänä? PINTALEVITYS SIJOITTAMINEN MAAHAN UREA AMMONIUMNITRAATTI + KALSIUM NPKS-LANNOITTEET MULTAUS SIJOITUSLANNOITUS sade sade sade siemenlannoite ammoniumnitraatti kalsium NPKS

Lisätiedot

RADON Rakennushygienian mittaustekniikka

RADON Rakennushygienian mittaustekniikka Mika Tuukkanen T571SA RADON Rakennushygienian mittaustekniikka Ympäristöteknologia Kesäkuu 2013 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 MENETELMÄT... 1 2.1 Radonin mittaaminen... 2 2.2 Kohde... 2 2.3 Alpha Guard...

Lisätiedot

METSÄTAIMITARHAPÄIVÄT 2016 KEKKILÄ PROFESSIONAL

METSÄTAIMITARHAPÄIVÄT 2016 KEKKILÄ PROFESSIONAL METSÄTAIMITARHAPÄIVÄT 2016 KEKKILÄ PROFESSIONAL Superex - kastelulannoitteet Vesiliukoiset Superex lannoitteet Puhtaita ja täysin vesiliukoisia ph 4,5-4,8 Kastelusuuttimet pysyvät auki Voidaan sekoittaa

Lisätiedot

Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA

Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto Luonnosta

Lisätiedot

Muutokset ST-ohjeissa 2013-2014

Muutokset ST-ohjeissa 2013-2014 Muutokset ST-ohjeissa 2013-2014 Päivitetyt ohjeet: ST 1.3 Säteilylähteiden varoitusmerkit (9.12.2013) ST 1.5 Säteilyn käytön vapauttaminen turvallisuusluvasta (12.9.2013) ST 5.8 Säteilylaitteiden asennus-,

Lisätiedot

Säteilysuojelun toimenpiteet säteilyvaaratilanteessa

Säteilysuojelun toimenpiteet säteilyvaaratilanteessa Sivu 1/10 SÄTEILYTURVAKESKUS VAL 1.1 15.6.2001 Säteilysuojelun toimenpiteet säteilyvaaratilanteessa 1 Yleistä 2 Käsitteitä ja määrittelyjä 2.1 Peruskäsitteitä 2.2 Suureita ja yksiköitä 2.3 Keskeisiä suojelutoimenpiteitä

Lisätiedot

SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA OHJE ST 7.1 / 2.8.2007 SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA 1 YLEISTÄ 3 2 MÄÄRITELMIÄ 3 3 YLEISET VAATIMUKSET 3 3.1 Työolojen tarkkailu 4 3.2 Annostarkkailu 4 3.3 Dokumentointi ja asiakirjojen säilytys 4 4 TYÖOLOJEN

Lisätiedot

Kekkilä Kompostoiva 160 L. Kekkilä Ekomatic Kuivikekäymälä 110 L. Kekkilä Puutarha- ja mökkikompostori 310 L. Kekkilä Nurmikkolannoite 10 kg

Kekkilä Kompostoiva 160 L. Kekkilä Ekomatic Kuivikekäymälä 110 L. Kekkilä Puutarha- ja mökkikompostori 310 L. Kekkilä Nurmikkolannoite 10 kg PIHAPIIRIIN Kompostoiva 160 L Puutarhalannoite 6 kg Nurmikkolannoite 10 kg Duomatic kompostoiva kuivikekäymälä esikompostoi käymäläjätteesi kätevästi kahden sisäastian ansiosta. Toinen astia on käytössä,

Lisätiedot

Ionisoivan säteilyn normit ja niiden soveltaminen Perusnormidirektiivi, eli BSS-direktiivi, eli Basic Safety Standards Directive

Ionisoivan säteilyn normit ja niiden soveltaminen Perusnormidirektiivi, eli BSS-direktiivi, eli Basic Safety Standards Directive Ionisoivan säteilyn normit ja niiden soveltaminen Perusnormidirektiivi, eli BSS-direktiivi, eli Basic Safety Standards Directive Mika Markkanen Säteilysuojelusuositusten historiaa Vuonna 1895, Wilhelm

Lisätiedot

Kasvuohjelmaseminaari

Kasvuohjelmaseminaari Kasvuohjelmaseminaari Hämeenlinna Pekka Lipsanen Kevätvehnän typpilannoitusoptimit Rapsin lannoitusoptimi Pelkkä typpi ei riitä hyvään satoon Tasapainoisesti lannoitettu rapsi : Tuotti 800 kg suuremman

Lisätiedot

Ravinne ja lannoitusasiaa. Tapio Salo MTT

Ravinne ja lannoitusasiaa. Tapio Salo MTT Ravinne ja lannoitusasiaa Tapio Salo MTT Makroravinteet Useiden vihanneslajien makroravinteiden tarve on korkea Ravinteita sekä korjattavassa sadossa että peltoon jäävissä kasvinosissa Ravinnetarpeen ajankohta

Lisätiedot

Novarbo luomulannoitteet

Novarbo luomulannoitteet et Lannoitteet Kuivikkeet www.novarbo.fi Novarbo luomulannoitteet Luomulannoitteet alan osaajalta. Kasvihuonetekniikka Kasvualustatuotteet Lannoitteet Uusi luonnonmukainen lannoiteperhe Tuotevalikoimamme

Lisätiedot

Lannoitus osana suometsän kasvatusketjua

Lannoitus osana suometsän kasvatusketjua Lannoitus osana suometsän kasvatusketjua Petri Kortejärvi Yara Suomi Oy 22.11.2013 - Sivu: 1 Ajoitus ratkaisee suometsissä - ja suunnittelu Lannoituksen toteutus vaatii enemmän päätöksiä moneen muuhun

Lisätiedot

STUK Talvivaaran ympäristön radiologinen perustilaselvitys Loppuraportti 31.3.12

STUK Talvivaaran ympäristön radiologinen perustilaselvitys Loppuraportti 31.3.12 Yhteenveto Tässä Talvivaara Sotkamo Oy:n Säteilyturvakeskukselta (STUK) tilaamassa radiologisessa perustilaselvityksessä kartoitettiin radiologinen tilanne Talvivaaran kaivosalueen ympäristössä. Hankkeessa

Lisätiedot

IONISOIVAN SÄTEILYN KÄYTTÖ FYSIIKAN JA KEMIAN OPETUKSESSA

IONISOIVAN SÄTEILYN KÄYTTÖ FYSIIKAN JA KEMIAN OPETUKSESSA OHJE ST 5.3 / 4.5.2007 IONISOIVAN SÄTEILYN KÄYTTÖ FYSIIKAN JA KEMIAN OPETUKSESSA 1 YLEISTÄ 3 2 TURVALLISUUSLUPA JA LUVASTA VAPAUTTAMINEN 3 3 TURVALLISUUSLUVASTA VAPAUTETTU SÄTEILYN KÄYTTÖ 3 3.1 Opetuskäyttöön

Lisätiedot

Novarbo luomulannoitteet

Novarbo luomulannoitteet www.novarbo.fi tatuotteet Lannoitteet Kuivikkeet Viherrakentaminen Novarbo luomulannoitteet Luomulannoitteet alan osaajalta. Kasvihuonetekniikka Kasvualustatuotteet Lannoitteet Kuiv Luonnonmukainen lannoiteperhe

Lisätiedot

Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä. Juhani Vira

Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä. Juhani Vira Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä Juhani Vira Loppusijoituksen suunnittelutavoite Loppusijoitus ei saa lisätä ihmisiin eikä elolliseen ympäristöön kohdistuvaa säteilyrasitusta. Vaatimus

Lisätiedot

Sokerijuurikkaan lannoitus. Aleksi Simula

Sokerijuurikkaan lannoitus. Aleksi Simula Sokerijuurikkaan lannoitus Aleksi Simula Sisältö: Sokerijuurikkaan lannoitusohjelmat Kevätlannoitus Lehtilannoitus Muut kasvukauden täydennykset Yara Megalab kasvianalyysi Lannoitustarve juurikkaalla Typpi:

Lisätiedot

Gammaspektrometristen mittausten yhdistäminen testbed-dataan inversiotutkimuksessa

Gammaspektrometristen mittausten yhdistäminen testbed-dataan inversiotutkimuksessa Gammaspektrometristen mittausten yhdistäminen testbed-dataan inversiotutkimuksessa Satu Kuukankorpi, Markku Pentikäinen ja Harri Toivonen STUK - Säteilyturvakeskus Testbed workshop, 6.4.2006, Ilmatieteen

Lisätiedot

LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012

LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012 LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012 JOHANNA MEHTÄLÄ 2014 TARKKAILUN PERUSTA Lokan ja Porttipahdan tekojärvien kalaston elohopeapitoisuuksien tarkkailu perustuu

Lisätiedot

YDINLAITOKSESSA SYNTYNEIDEN JÄTTEIDEN VALVONNASTA VAPAUTTAMISEN EDELLYTYKSET

YDINLAITOKSESSA SYNTYNEIDEN JÄTTEIDEN VALVONNASTA VAPAUTTAMISEN EDELLYTYKSET OHJE YVL 8.2 / 25.3.2002 YDINLAITOKSESSA SYNTYNEIDEN JÄTTEIDEN VALVONNASTA VAPAUTTAMISEN EDELLYTYKSET 1 YLEISTÄ 3 2 YLEISET TURVALLISUUSPERIAATTEET 3 3 JOHDETUT AKTIIVISUUSPITOISUUSRAJAT- JA AKTIIVISUUSKATERAJAT

Lisätiedot

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Uraani kaivostoiminnassa. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Uraani kaivostoiminnassa. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Uraani kaivostoiminnassa Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Uraani kaivostoiminnassa Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo

Lisätiedot

Sokerijuurikas ja ravinteet 14.-15.4.2016. Susanna Muurinen

Sokerijuurikas ja ravinteet 14.-15.4.2016. Susanna Muurinen Sokerijuurikas ja ravinteet 14.-15.4.2016 Susanna Muurinen Pääravinteet N-typpi P-fosfori K-kalium Ca-kalsium Mg-magnesium Na-natrium S-rikki Pääravinteiden otto 50-500 kg ha -1 Hivenravinteet B- boori

Lisätiedot

Ydinvoiman käytön terveysvaikutukset normaalioloissa ja poikkeustilanteissa

Ydinvoiman käytön terveysvaikutukset normaalioloissa ja poikkeustilanteissa ENERGIA-TERVEYS-TURVALLISUUS LSV 18.11.2006 Ydinvoiman käytön terveysvaikutukset normaalioloissa ja poikkeustilanteissa Wendla Paile RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Ydinvoiman käytön vaikutukset

Lisätiedot

Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisäilman radon Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisäilman radon Kotien radonpitoisuudet ovat Suomessa korkeita. Radonia kannattaa torjua jo talon rakennusvaiheessa,

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 12/07 Päivämäärä Dnro 13.2.2007 656/01/2007 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.3.2007 toistaiseksi Kumoaa / Muuttaa MMMp lannoitteista (45/1994) MMMp eräistä lannoitevalmisteista

Lisätiedot

1910-LUKU TIEDEMIEHEN PALO ON KAIKEN KIPINÄ

1910-LUKU TIEDEMIEHEN PALO ON KAIKEN KIPINÄ 1910-LUKU TIEDEMIEHEN PALO ON KAIKEN KIPINÄ 1920-LUVULLA LANNOITEKOKEET KANTAVAT HEDELMÄÄ 1930-LUVUN UUSI ALKU HELSINGISSÄ Superex-lannoitteet Kekkilä Superex-lannoitteet ovat korkealaatuisia ja vesiliukoisia

Lisätiedot

Päivitetty / Uppdaterad 2.5.2016

Päivitetty / Uppdaterad 2.5.2016 1 Luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuvat lannoitevalmisteet, "Luomulannoiteluettelo" Gödselfabrikat som är tillåtna inom ekoproduktionen, "Ekoproduktionsmedellista" Päivitetty / Uppdaterad 2.5.2016 Käyttö

Lisätiedot

SÄTEILYALTISTUKSEN ENIMMÄIS- ARVOJEN SOVELTAMINEN JA SÄTEILY- ANNOKSEN LASKEMISPERUSTEET

SÄTEILYALTISTUKSEN ENIMMÄIS- ARVOJEN SOVELTAMINEN JA SÄTEILY- ANNOKSEN LASKEMISPERUSTEET SÄTEILYALTISTUKSEN ENIMMÄIS- ARVOJEN SOVELTAMINEN JA SÄTEILY- ANNOKSEN LASKEMISPERUSTEET 1 Yleistä 3 2 Annosrajat säädetään erikseen työntekijöille ja väestölle 3 2.1 Yleistä 3 2.2 Työntekijöiden, opiskelijoiden

Lisätiedot

Kuusamon kultakaivoshankkeen ympäristön radiologinen perustilaselvitys. Loppuraportti

Kuusamon kultakaivoshankkeen ympäristön radiologinen perustilaselvitys. Loppuraportti Kuusamon kultakaivoshankkeen ympäristön radiologinen perustilaselvitys Loppuraportti Säteilyturvakeskus 10.12.2014 1 Summary Dragon Mining is currently investigating the possibility of commencing gold

Lisätiedot

Yhdyskuntalietteen käyttö

Yhdyskuntalietteen käyttö Yhdyskuntalietteen käyttö Tiina Tontti MTT Kasvintuotannon tutkimus Lantapäivä 19.3.2014 Kempele, InnoTietoa!-hanke 19.3.2014 1 Esityksen sisältö Puhdistamolieteopas, poimintoja Yhdyskuntalietteen etuja

Lisätiedot

Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi. Radioaktiiviset aineet

Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi. Radioaktiiviset aineet Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi Radioaktiiviset aineet Ohje 4/2016 Ohje 4/2016 2 (11) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Laaja-alainen säteilyvaaratilanne ja talousvesi... 3 3. Viranomaisten ja

Lisätiedot

Säteilysuojelun toimenpiteet säteilyvaaratilanteessa. 1 Yleistä 5. 2 Käsitteitä ja määrittelyjä 5

Säteilysuojelun toimenpiteet säteilyvaaratilanteessa. 1 Yleistä 5. 2 Käsitteitä ja määrittelyjä 5 OHJE 15.6.2001 VAL 1.1 Säteilysuojelun toimenpiteet säteilyvaaratilanteessa 1 Yleistä 5 2 Käsitteitä ja määrittelyjä 5 2.1 Peruskäsitteitä 5 2.2 Suureita ja yksiköitä 5 2.3 Keskeisiä suojelutoimenpiteitä

Lisätiedot

ANNOSKAKKU 2004 - SUOMALAISTEN KESKIMÄÄRÄI- NEN EFEKTIIVINEN ANNOS

ANNOSKAKKU 2004 - SUOMALAISTEN KESKIMÄÄRÄI- NEN EFEKTIIVINEN ANNOS / SYYSKUU 2005 ANNOSKAKKU 2004 - SUOMALAISTEN KESKIMÄÄRÄI- NEN EFEKTIIVINEN ANNOS M.Muikku, H.Arvela, H.Järvinen, H.Korpela, E.Kostiainen, I.Mäkeläinen, E.Vartiainen, K.Vesterbacka STUK SÄTEILYTURVAKESKUS

Lisätiedot

STUK Talvivaaran ympäristön radiologinen perustilaselvitys Väliraportti 28.2.2011

STUK Talvivaaran ympäristön radiologinen perustilaselvitys Väliraportti 28.2.2011 Yhteenveto Tässä Talvivaara Sotkamo Oy:n Säteilyturvakeskukselta (STUK) tilaamassa radiologisessa perustilaselvityksessä kartoitetaan radiologinen tilanne Talvivaaran kaivosalueen ympäristössä. Hankkeessa

Lisätiedot

Puun tuhkan radioaktiivi suus

Puun tuhkan radioaktiivi suus A177 Tammikuu 2001 Puun tuhkan radioaktiivi suus A. Rantavaara, M. Moring STUKin raporttisarjoissa esitetyt johtopäätökset ovat tekijöiden johtopäätöksiä eivätkä ne välttämättä edusta Säteilyturvakeskuksen

Lisätiedot

Viherrakentamisen ympäristövaikutukset Envirogreen-hanke 2007-2010 08.11.2011. Tapio Salo MTT, Ari Kangas, (SYKE)/AVI

Viherrakentamisen ympäristövaikutukset Envirogreen-hanke 2007-2010 08.11.2011. Tapio Salo MTT, Ari Kangas, (SYKE)/AVI Viherrakentamisen ympäristövaikutukset Envirogreen-hanke 2007-2010 08.11.2011 Tapio Salo MTT, Ari Kangas, (SYKE)/AVI Taustat Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö Viherrakentamisen ympäristövaikutuksia

Lisätiedot

Haku-tuhka märkä / våt aska Mäku-tuhka

Haku-tuhka märkä / våt aska Mäku-tuhka 1 Luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuvat lannoitteet ja maanparannusaineet Produktionsmedel som är tillåtna inom eko-produktionen Päivitetty / Uppdaterad 19.4.2012 Käyttö vain luonnonmukaisen tuotannon

Lisätiedot

Kasvatuskokeet mädätysjäännös- ja kompostiseoksilla

Kasvatuskokeet mädätysjäännös- ja kompostiseoksilla Kasvatuskokeet mädätysjäännös- ja kompostiseoksilla Selvitys Lepaa 17.12.2014 Teo Kanniainen Bioliike-projektia (v. 2013-2014) rahoitetaan Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta. SISÄLLYS 1 KASVATUSKOE JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA

SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA OHJE ST 1.5 / 12.9.2013 SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA 1 Yleistä 3 2 Säteilyturvakeskuksen päätöksellä vapautettu säteilyn käyttö 3 2.1 Yleiset vaatimukset 3 2.2 Turvallisuusluvasta

Lisätiedot

Myllyvehnän lannoitus 5.10 2009 AK

Myllyvehnän lannoitus 5.10 2009 AK Myllyvehnän lannoitus Vehnän valkuaispitoisuuteen vaikuttavat mm. Lajike Annettu typpilannoitus kg/ha Lannoituksen ajoitus Satotaso Maalaji Kasvukausi Eri lajiketyyppien sadot ja valkuaispitoisuudet Seuraavissa

Lisätiedot

Biokaasulaitosten lannoitevalmisteet lannoitteena. Tapio Salo, MTT 07.11.2011 Baltic Compass Hyötylanta Biovirta

Biokaasulaitosten lannoitevalmisteet lannoitteena. Tapio Salo, MTT 07.11.2011 Baltic Compass Hyötylanta Biovirta Biokaasulaitosten lannoitevalmisteet lannoitteena Tapio Salo, MTT 07.11.2011 Baltic Compass Hyötylanta Biovirta Lainsäädäntö ja ympäristötuki Nitraattiasetus maksimi N 170 kg/ha/kalenterivuonna Lannoitevalmistelaki

Lisätiedot

Käytännön esimerkkejä maatalouden vesistökuormituksen vähentämisestä. Saarijärvi 19.3. 2014 Markku Puustinen Syke, Vesikeskus

Käytännön esimerkkejä maatalouden vesistökuormituksen vähentämisestä. Saarijärvi 19.3. 2014 Markku Puustinen Syke, Vesikeskus Käytännön esimerkkejä maatalouden vesistökuormituksen vähentämisestä Saarijärvi 19.3. 2014 Markku Puustinen Syke, Vesikeskus 19.3.2014 Sisältö Ravinnekuormituksesta Maatalouden ympäristötoimenpiteistä

Lisätiedot

Terveen talon toteutus Radonvapaa sisäilma

Terveen talon toteutus Radonvapaa sisäilma Korjausrakentaminen 2015 Helsinki 3.2.2015 Terveen talon toteutus Radonvapaa sisäilma Olli Holmgren Säteilyturvakeskus Sisältö Perus7edot radonista mi:aaminen, terveyshai:a, lähteet ja vuotorei7t Enimmäisarvot,

Lisätiedot

Säteilyn historia ja tulevaisuus

Säteilyn historia ja tulevaisuus Säteilyn historia ja tulevaisuus 1. Mistä Maassa oleva uraani on peräisin? 2. Kuka havaitsi röntgensäteilyn ensimmäisenä ja millä nimellä hän sitä kutsui? 3. Miten alfa- ja beetasäteily löydettiin? Copyright

Lisätiedot

Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin

Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin Uraani talteen Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin Talvivaaran alueella esiintyy luonnonuraania pieninä pitoisuuksina Luonnonuraani ei säteile merkittävästi - alueen taustasäteily ei poikkea

Lisätiedot

Hapro. Toimintasuunnitelma. Teksti ja kuvat: Niina Lindell

Hapro. Toimintasuunnitelma. Teksti ja kuvat: Niina Lindell Hapro Toimintasuunnitelma Teksti ja kuvat: Niina Lindell Työn tarkoitus Hapron toimintasuunnitelma on puolenvuoden viljelysuunnitelma Lapin ammattiopiston puutarhalle. Siihen on koottu kaikki perustiedot

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1 2. URAANIN LOUHINTA 2 3. SÄTEILYTURVAN PERIAATTEITA 2 4. RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY 3

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1 2. URAANIN LOUHINTA 2 3. SÄTEILYTURVAN PERIAATTEITA 2 4. RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1 2. URAANIN LOUHINTA 2 3. SÄTEILYTURVAN PERIAATTEITA 2 4. RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY 3 RADIOAKTIIVISTEN AINEIDEN HAJOAMINEN 3 ALFA- JA BEETASÄTEILY 3 GAMMASÄTEILY 4 RADIOAKTIIVISET

Lisätiedot

TARKASTUS- JA ANALYYSIRÖNTGENLAITTEIDEN KÄYTTÖ

TARKASTUS- JA ANALYYSIRÖNTGENLAITTEIDEN KÄYTTÖ TARKASTUS- JA ANALYYSIRÖNTGENLAITTEIDEN KÄYTTÖ 1 Yl e i s t ä 3 2 Tu r v a l l i s u u s l u p a 3 2.1 Turvallisuuslupa, vastaava johtaja ja käyttöorganisaatio 3 3 Käytönaikaiset vaatimukset 3 3.1 Yleiset

Lisätiedot

Päivämäärä. Valtuutussäännökset

Päivämäärä. Valtuutussäännökset MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 20/09 Päivämäärä Dnro 29.7.2009 1855/14/2009 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.8.2009 toistaiseksi Muuttaa MMa lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta

Lisätiedot

Lannoitelainsäädäntö

Lannoitelainsäädäntö Lannoitelainsäädäntö Jari Määttä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät, Oulu 20.11.2014 Kansallisia tavoitteita Kohti kierrätysyhteiskuntaa: Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen

Lisätiedot

Kala-alan valvonnan koulutuspäivä 15.2.2012 Kalan kemialliset vaarat -mitä tulisi valvoa?

Kala-alan valvonnan koulutuspäivä 15.2.2012 Kalan kemialliset vaarat -mitä tulisi valvoa? Kala-alan valvonnan koulutuspäivä Kalan kemialliset vaarat -mitä tulisi valvoa? Ylitarkastaja Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira p.040 48777 98 ulla.luhtasela@evira.fi 1 Lainsäädäntö Komission asetus (EY)

Lisätiedot

käytetyn ydinpolttoaineen siirrot

käytetyn ydinpolttoaineen siirrot OHJE ST 5.7 / xx.x.2011 radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirrot 1 Yl e i s t ä 3 2 Laki asettaa kieltoja ja rajoituksia siirroille 3 3 Kaikkiin rajat ylittäviin siirtoihin tarvitaan

Lisätiedot

Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (8) 21.12.2015 5/0007/2016

Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (8) 21.12.2015 5/0007/2016 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (8) Säteilyturvakeskuksen määräys uraanin tai toriumin tuottamiseksi harjoitettavan kaivostoiminnan ja malminrikastustoiminnan turvallisuudesta, perustelumuistio Yleiset

Lisätiedot

SÄTEILYLÄHTEIDEN KAUPPA

SÄTEILYLÄHTEIDEN KAUPPA OHJE ST 5.4 / 19.12.2008 SÄTEILYLÄHTEIDEN KAUPPA 1 Yl e i s t ä 3 2 Mä ä r i t e l m i ä 3 3 Kaupan yleiset ehdot 3 4 Myyjän ja luovuttajan velvollisuudet 4 4.1 Selonottovelvollisuus 4 4.2 Tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Nurmen lannoitusohjelmat

Nurmen lannoitusohjelmat Laadukas nurmi hevostalouden perusta - Näin onnistut Yaran resepteillä Minna Toivakka, MMM Kehityspäällikkö Yara Suomi Nurmen lannoitusohjelmat Minna Toivakka Celebration Hoss Nurmen merkitys hevostaloudelle

Lisätiedot

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Sisäilman radon Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisäilman radon Kotien radonpitoisuudet ovat Suomessa korkeita.

Lisätiedot

Suomalaisten keskimääräinen efektiivinen annos

Suomalaisten keskimääräinen efektiivinen annos / MAALISKUU 2014 A Suomalaisten keskimääräinen efektiivinen annos Annoskakku 2012 Maarit Muikku, Ritva Bly, Päivi Kurttio, Juhani Lahtinen, Maaret Lehtinen, Teemu Siiskonen, Tuukka Turtiainen, Tuomas Valmari,

Lisätiedot

Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa

Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa Haarto & Karhunen Tulipalo- ja rajähdysvaara Tulta saa käyttää vain jos sitä tarvitaan Lämpöä kehittäviä laitteita ei saa peittää Helposti haihtuvia nesteitä käsitellään

Lisätiedot

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI Projekti 1492513 7.2.2013 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4 2.3

Lisätiedot

Säteilytoiminnan valvonta Luonnos 2 4/0020/2013 29.9.2015

Säteilytoiminnan valvonta Luonnos 2 4/0020/2013 29.9.2015 Säteilyturvakeskus ST. () Säteilytoiminnan valvonta Luonnos /000/0..0 0 Tärkeimmät muutokset voimassa olevaan ohjeeseen verrattuna ovat: Edellytyksiä säteilylähteen uudelleen luovuttamiselle toiselle käyttäjälle/valmistajalle

Lisätiedot

SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU

SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU OHJE ST 7.5 / 4.5.2007 SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU 1 YLEISTÄ 3 2 MÄÄRITELMIÄ 3 3 TERVEYSTARKKAILUN TARKOITUS 3 4 TOIMINNAN HARJOITTAJAN VELVOLLISUUDET 3 4.1 Työntekijän suojeleminen

Lisätiedot

Kokemuksia rikkihapon lisäyksestä lietelantaan levityksen yhteydessä. Tapio Salo, Petri Kapuinen, Sari Luostarinen Lantateko-hanke

Kokemuksia rikkihapon lisäyksestä lietelantaan levityksen yhteydessä. Tapio Salo, Petri Kapuinen, Sari Luostarinen Lantateko-hanke Kokemuksia rikkihapon lisäyksestä lietelantaan levityksen yhteydessä Tapio Salo, Petri Kapuinen, Sari Luostarinen Lantateko-hanke Lantateko-hanke, työpaketti 3 Testattiin Tanskassa yleistyneen, levityksen

Lisätiedot

NEUVOSTON DIREKTIIVI vaatimuksista väestön terveyden suojelemiseksi juomavedessä olevilta radioaktiivisilta aineilta

NEUVOSTON DIREKTIIVI vaatimuksista väestön terveyden suojelemiseksi juomavedessä olevilta radioaktiivisilta aineilta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.3.2012 COM(2012) 147 final 2012/0074 (NLE) C7-0105/12 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI vaatimuksista väestön terveyden suojelemiseksi juomavedessä olevilta radioaktiivisilta aineilta

Lisätiedot

Päivitetty / Uppdaterad 1.7.2015

Päivitetty / Uppdaterad 1.7.2015 1 Luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuvat lannoitevalmisteet, "Luomulannoiteluettelo" Gödselfabrikat som är tillåtna inom ekoproduktionen, "Ekoproduktionsmedellista" Päivitetty / Uppdaterad 1.7.2015 Käyttö

Lisätiedot

SÄTEILY JA MAAPERÄN LUONNONVARAHANKKEET

SÄTEILY JA MAAPERÄN LUONNONVARAHANKKEET SÄTEILY JA MAAPERÄN LUONNONVARAHANKKEET FCG Finnish Consulting Group Oy Suomessa uraanimalmin mahdollisesta louhinnasta aiheutuvat ympäristöongelmat ovat viime vuosien aikana aiheuttaneet kärkevääkin keskustelua.

Lisätiedot

Z = VARAUSLUKU eli JÄRJESTYSLUKU (= protoniluku) N = NEUTRONILUKU A = NUKLEONILUKU; A = N + Z (= neutr. lkm + prot. lkm)

Z = VARAUSLUKU eli JÄRJESTYSLUKU (= protoniluku) N = NEUTRONILUKU A = NUKLEONILUKU; A = N + Z (= neutr. lkm + prot. lkm) SÄTEILY YTIMET JA RADIOAKTIIVISUUS ATOMI -atomin halkaisija 10-10 m -ytimen halkaisija 10-14 m ATOMIN OSAT: 1) YDIN - protoneja (p) ja neutroneja (n) 2) ELEKTRONIVERHO - elektroneja (e - ) - protonit ja

Lisätiedot

NPK-LANNOITTEIDEN TUOTANTO

NPK-LANNOITTEIDEN TUOTANTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kemiantekniikan osasto Teknillisen kemian laboratorio 050414000 Kemianteollisuuden prosessit NPK-LANNOITTEIDEN TUOTANTO 6.4.2006 Satu Kärki Sini Kaartinen SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Päivitetty / Uppdaterad 20.3.2015

Päivitetty / Uppdaterad 20.3.2015 1 Luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuvat lannoitevalmisteet, "Luomulannoiteluettelo" Gödselfabrikat som är tillåtna inom ekoproduktionen, "Ekoproduktionsmedellista" Päivitetty / Uppdaterad 20.3.2015 Käyttö

Lisätiedot