Lannoitteiden radioaktiivisuus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lannoitteiden radioaktiivisuus"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA / TOUKOKUU 2014 Lannoitteiden radioaktiivisuus Ympäristön säteilyvalvonnan toimintaohjelma Tuukka Turtiainen

2 Säteilyturvakeskus PL Helsinki Lisätietoja Tuukka Turtiainen puhelin ISBN (pdf)

3 Sisällys 1 Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa Lakisääteiset ja sitoumuspohjaiset velvoitteet ympäristön säteilyvalvonnan toteuttamiseksi Lannoitteiden radioaktiivisuuteen liittyvät säädökset Näyteaineisto Analyysimenetelmät Tulokset Taustaa Radionuklidipitoisuudet Tulosten tulkinta Johtopäätös Viitteet... 8

4 4 (20) 1 Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa Ympäristön säteilyvalvonnasta Suomessa vastaa Säteilyturvakeskus. Ympäristön säteilyvalvonta muodostuu vuosittain toteutettavasta jatkuvasta ohjelmasta, kerran strategiakaudella (510 vuotta) toteutettavista osaohjelmista sekä ydinvoimalaitosten ja kaivosten ympäristön säteilyvalvonnasta. Jatkuvassa ohjelmassa valvotaan muun muassa ulkoista säteilyä, ulkoilman radioaktiivisuutta ja elintarvikkeita. Mittaustulokset löytyvät Säteilyturvakeskuksen () internetsivuilta: Jatkuva valvonta antaa yleiskuvan säteilytilanteesta Suomessa. Jatkuvan valvonnan tuloksia täydennetään tarpeen mukaan osaohjelmien avulla. Niissä tuotetaan yksityiskohtaisempaa tietoa suomalaisten kannalta tärkeimmistä säteilyaltistuksen lähteistä. Osaohjelmista kerrotaan tarkemmin in internetsivuilla: Tämä raportti koskee lannoitteiden radioaktiivisuutta. Lannoitteiden sisältämät radioaktiiviset aineet voivat siirtyä maaperästä ravintokasvien tai rehunviljelyn ja tuotantoeläinten kautta ihmisen ravintoon, jolloin niistä aiheutuu säteilyannosta sisäisesti. Lannoitteiden radioaktiiviset aineet voivat aiheuttaa säteilyannosta ulkoisesti niille, jotka työnsä puolesta käsittelevät lannoitteita. Edellisen kerran lannoitteiden radioaktiivisuutta on selvitetty , jolloin tutkittiin 78 näytettä (Mustonen, 1984). 2 Lakisääteiset ja sitoumuspohjaiset velvoitteet ympäristön säteilyvalvonnan toteuttamiseksi in velvoitteet toteuttaa ympäristön säteilyvalvontaa on määrätty Säteilyturvakeskuksesta annetussa asetuksessa (1997/618, 1 ). Säteilyasetus (1991/1512, 2 ) määrää in toimimaan Euratom-sopimuksen artiklan 35 tarkoittamana valvontalaitoksena, jonka tehtävänä on sopimuksen tarkoittama ympäristön säteilyvalvonta ja valvontatietojen välittäminen Euroopan komissiolle. Ympäristövalvontaohjelmalla täytetään myös Euratom-perustamissopimuksen artiklojen ympäristön säteilyvalvontaa koskevat vaatimukset ja niiden perusteella annetut komission suositukset (2000/473/Euratom) ja neuvoston päätös 87/600. Velvoite ylläpitää valmiutta normaalista poikkeavien säteilytilanteiden varalta on kirjattu Valtioneuvoston pelastustoimesta annetussa asetuksessa (787/2003, 4 ). Koko valtakunnan kattavan ympäristön säteilyvalvonnan merkitys on kirjattu Valtioneuvoston periaatepäätökseen Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan Lannoitteiden radioaktiivisuuteen liittyvät säädökset Lannoitteiden sisältämille radioaktiivisille aineille ei ole asetettu enimmäispitoisuutta. Lannoitteiden lähettämä gammasäteily voi kuitenkin altistaa työntekijän ulkoiselle säteilylle. Muista luonnonsäteilyn lähteistä kuin radonista työntekijöille aiheutuvan säteilyaltistuksen toimenpidearvo on 1 msv vuodessa (ohje ST 12.1).

5 5 (20) 4 Näyteaineisto Näyteaineisto käsitti yhteensä 45 lannoitevalmistetta: 32 epäorgaanista lannoitetta, 7 orgaanista lannoitetta, 4 maanparannusainetta ja kaksi kasvualustaa (Taulukot 3-6). Näytteet olivat Elintarviketurvallisuusvirasto n vuosittaisen valvontasuunnitelmaan liittyviä viranomaisnäytteitä edustaen kattavasti Suomeen tuotuja tai Suomessa valmistettuja lannoitteita. Näytteet oli Suomen lisäksi valmistettu Venäjällä, Saksassa, Virossa, Israelissa, Ruotsissa ja Belgiassa. Näytteet oli otettu vuonna ja/tai 5 Analyysimenetelmät 6 Tulokset 6.1 Taustaa Näytteet analysoitiin gammaspektrometrisellä menetelmällä. Analyysimenetelmän periaatteet on kuvattu standardissa IEC 61452: Säteilyturvakeskuksen Ympäristön säteilyvalvonta (VALO) on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T167, akkreditointivaatimus EN ISO/IEC 17025:2005. Maaperässä on aina pieniä määriä luonnon radioaktiivisia aineita. Radioaktiivisuus on peräisin maaperässä esiintyvästä uraanista ja toriumista, jotka ovat olleet läsnä maankuoressa maapallon syntymisestä saakka. Ne ovat tuottaneet maaperään myös radioaktiivisia hajoamistuotteita (nk. uraani- ja toriumsarjat). Lisäksi maaperässä on kaliumia, josta vakio-osa on radioaktiivista kalium-40 -isotooppia. Sata grammaa luonnon kaliumia kilogrammassa vastaa kalium-40:n aktiivisuuspitoisuutta 3030 Bq/kg. Maaperän luonnollinen uraani- ja toriumpitoisuus on keskimäärin 35 Bq/kg, mutta pitoisuuksiin liittyy alueellista vaihtelua (Taulukko 1). Toriumin hajoamistuotteelle radium-228:lle referenssiarvoina voidaan pitää torium-232:n pitoisuuksia. Uraanisarjaan kuuluvan lyijy-210 -pitoisuudet pintamaassa ovat sitä vastoin aina selvästi suuremmat kuin maaperän uraanipitoisuus. Tämä johtuu siitä, että radium-226:n tuottama radonkaasu vapautuu maaperästä ulkoilmaan, jossa se muuttuu lyijy-210 -isotoopiksi, joka laskeutuu maan pintakerrokseen. Pintamaan lyijy-210 -pitoisuudet voivat tämän vuoksi olla satoja becquerelejä kilogrammassa.

6 6 (20) Taulukko 1. Maaperän luonnon radioaktiivisten aineiden pitoisuuksia (lähde: UNSCEAR, 2000) radioaktii- Luonnon vinen aine Keskipitoisuus kuivapainossa (Bq/kg) Vaihteluväli (Bq/kg) kalium uraani radium torium Tšernobylin ydinlaitosonnettomuuden seurauksena Suomeen kulkeutui radioaktiivisia aineita, jotka kulkeutuivat maaperään laskeuman kautta. Säteilyannoksen kannalta merkittävin näistä aineista oli cesium-137. Cesium-137 -pitoisuudet vaihtelevat eri puolella Suomea ja ovat nykyisin pintamaassa tyypillisesti Bq/kg. Lannoitteita valmistetaan orgaanisista materiaaleista tai maankuoren mineraaleista, joissa esiintyy vaihtelevia pitoisuuksia radioaktiivisia aineita. Lannoitteiden luonnon radioaktiiviset aineet sekä cesium-137 lähettävät gammasäteilyä. Tämän ulkoisen säteilyn annosnopeus riippuu radioaktiivisten aineiden pitoisuudesta, arviointipisteen etäisyydestä aineeseen sekä aineen tiheydestä ja laadusta. Muista luonnonsäteilyn lähteistä kuin radonista työntekijöille aiheutuvan säteilyaltistuksen toimenpidearvo on 1 msv vuodessa (ohje ST 12.1). Ulkoisen säteilyn annosnopeus Suomessa on tyypillisesti 0,05 0,30 µsv/h. 6.2 Radionuklidipitoisuudet Radionuklidipitoisuuksien yhteenveto on esitetty Taulukossa 2. Mittaustuloksiin liittyvä epävarmuus on raportoitu kattavuuskertoimella k=1, mikä vastaa noin 68 %:n luottamusväliä. Kaikki raportoidut pitoisuudet on laskettu tuotteen kuivapainoa kohti. Mittaustulokset on esitetty raportin lopussa löytyvistä Taulukoista 3 6.

7 7 (20) Taulukko 2. Yhteenveto tuloksista. N s viittaa näytteiden lukumäärään, N A radionuklidin analyysien lukumäärään, N <LOD havaitsemisrajan alittaneiden näytteiden lukumäärään, LOD range havaitsemisrajan vaihteluväliin sekä MinMax havaitsemisrajan ylittävien pitoisuuksien minimimaksimi. Suure Epäorgaaniset lannoitteet Orgaaniset lannoitteet Maanparannusaineet Kasvualustat (Bq/kg) N S / N a N <LOD LOD range MinMax 32 / / / / (Bq/kg) N S / N a N <LOD LOD range MinMax 32 / ,65 1,034 7 / 7 2 0,70,7 0,676,2 4 / 4 0 5,815 2 / (Bq/kg) N S / N a N <LOD LOD range Min Max 32 / ,42 0, / 7 2 0,30,6 0,363,8 4 / 4 0 4,015 2 / (Bq/kg) N S / N a N <LOD LOD range MinMax 32 / , / ,75,9 4 / / K-40 (Bq/kg) N S / N a N <LOD LOD range MinMax 32 / / / / (Bq/kg) N S / N a N <LOD LOD range MinMax 32 / ,10,9 0,820,82 7 / 7 3 0,21,5 0,268,5 4 / / 2 0 2,03,5 6.3 Tulosten tulkinta Kasviravinteista typpeä käytetään Suomessa peltohehtaaria kohti keskimäärin 70 kg/v, fosforia 6 kg/v ja kaliumia 18 kg/v (Maataloustilastollinen vuosikirja 2012). Riippuen lannoitteen ravinnepitoisuudesta ja -koostumuksesta, peltohehtaarille käytetään siis arviolta kg väkilannoitetta vuodessa. Peltohehtaarin pintamaan (10 cm) kuivamassa on noin 1000 tonnia, joten väkilannoitteen sisältämät radioaktiiviset aineet laimenevat erittäin tehokkaasti peltomaahan. Jotta radionuklidipitoisuuden merkittävää (>10 Bq/kg) lisääntymistä tapahtuisi 20 vuoden lannoituksen aikana, tulisi lannoitteessa olla yli 1000 Bq/kg uraani- ja toriumsarjan radioaktiivisia aineita. Kaikissa tutkitussa

8 8 (20) 7 Johtopäätös 8 Viitteet lannoitenäytteessä radionuklidien pitoisuudet olivat tyypillisesti alle 10 % tästä arvosta. Tutkittujen lannoitteiden käytöllä on siis vähäinen merkitys peltojen luonnon radioaktiivisten aineiden pitoisuuksiin. Epäorgaanisissa lannoitteissa cesium-137 -pitoisuus oli alle 1 Bq/kg ja orgaanisissa lannoitteissa alle 8,5 Bq/kg, joten tutkituilla lannoitteilla on vähäinen vaikutus peltojen cesium-137 -pitoisuuteen. Maanparannusaineiden ja kasvualustojen radionuklidipitoisuudet olivat samaa suuruusluokkaa tai pienempiä kuin viljelymaan luonnollinen radioaktiivisuus. Niiden käytöstä ei siis aiheudu ylimääräistä säteilyannosta. Ulkoisen säteilyn annosnopeus arvioitiin laskennallisesti lannoitevarastolle, jossa tutkittavaa lannoitetta oli mitoiltaan kuutionmuotoinen (3 3 3 m) kasa. Arviointipiste sijaitsi 1 metrin päässä kasasta, 1,5 metrin korkeudella. Lannoitteiden aiheuttama ulkoisen annosnopeuden lisäys oli 0,0040,16 µsv/h. Päivän työskentely (8 h) kasan vieressä aiheuttaa 0,031,3 µsv:n suuruisen lisän ulkoisen säteilyn annokseen (vuosiannoksena 7 µsv 0,3 msv). Toimenpidearvo 1 msv vuodessa ei siis ylity tutkituilla lannoitteilla. Kaikissa tutkituissa lannoitteissa radioaktiivisten aineiden pitoisuudet olivat niin pieniä, etteivät ne juuri lisää viljelymaan luonnollista radioaktiivisuuspitoisuutta. Maanparannusaineiden ja kasvualustojen radionuklidipitoisuudet olivat samaa suuruusluokkaa tai pienempiä kuin viljelymaan luonnollinen radioaktiivisuus. Lannoitteiden käsittelystä ei arvioida aiheutuvan toimenpidearvon ylittävää ylimääräistä ulkoisen säteilyn annosta. IEC 61452: 1995, Nuclear Instrumentation. Measurement of Gamma-Ray Emission Rates of Radionuclides. Calibration and Use of Germanium Spectrometers Instrumentation. IEC, Maataloustilastollinen vuosikirja Helsinki: Tike, Mustonen R. Lannoitteiden radioaktiivisuus. -B-VALO-31. Helsinki: Säteilyturvakeskus, Ohje ST Säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa. Helsinki: Säteilyturvakeskus, UNSCEAR United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. Sources and effects of ionizing radiation, Vol. I: Sources. New York: United Nations, 2000.

9 9 (20) Taulukko 3A. Epäorgaaniset lannoitteet ( = ei määritetty). tai myyjä (Bq/kg) kuivapaino (Cemagro Yleislannoite) Gardenia NPK Cemagro Oy E TT K-40 (EY-lannoite) Agro NPK Cemagro Oy E TT K-40 Belor R Premium NPK (-2) Belor Agro Oy E TT K-40 Belor R Premium NPK (S) Belor Agro Oy E TT K ±240 < 0,6 <50 11 ±1 1,9 ±0, ±200 <0,7 <50 34 ±2 12 ±1 < ±90 <0,4 14 ±1 5,2 ±0,5 4,7 ±1, ±210 <0,6 <3 1,1 ±0,3 <4

10 10 (20) Taulukko 3B. Epäorgaaniset lannoitteet ( = ei määritetty). Belor R Premium NK Belor Agro Oy E TT K-40 Belor Premium TYPPI 27 (Calcium Ammonium Nitrate 27 %) Belor Agro Oy E TT K-40 GreenCare Herkkuperunan lannos Berner E TT K-40 GreenCare Puutarhan Kevät Yara E TT K ±220 <0,6 <3 <1 <6 <3 <0,2 0 9,3 ±0,6 4,0 ±0,3 3,4 ±0, ±450 <0,7 0 <3 4,6 ±0, ±220 <0,6 0 6,8 ±1,3 6,3 ±0,7 <6

11 11 (20) Taulukko 3C. Epäorgaaniset lannoitteet ( = ei määritetty). Kekkilä Vihannes-Superex Kekkilä Oy E TT K-40 YaraMila Pellon Y4 Se Yara Suomi Oy E TT K-40 Suomensalpietari Se Yara Suomi Oy E TT K ±390 <0,3 <0,5 < ±220 <0,2 0 1,0 ±0,3 <0,5 410 ±30 <0,13 <0,6 34 ±2 Hiven Pellon 1 Yara Suomi Oy, Harjavalta E TT K ±80 <0,2 <1 4,1 ±0,2 5,5 ±1,1

12 12 (20) Taulukko 3D. Epäorgaaniset lannoitteet( = ei määritetty). Kekkilä Syyslannoite Kekkilä, Eurajoki E TT K ±290 <0,4 <0,6 <4 Kekkilä Marjalannoite Kekkilä, Eurajoki E TT K ±280 0,82 ±0,17 <30 12 ±1 2,1 ±0,3 Kekkilä Kesäkukkalannoite Kekkilä, Eurajoki E TT K ±250 <0,5 <0,6 Puutarhan NK Se Yara Suomi Oy, Harjavallan tehtaat E TT K ±160 <0,2 <5 <1,2 13 ±1 12 ±2

13 13 (20) Taulukko 3E. Epäorgaaniset lannoitteet ( = ei määritetty). Puutarhan Kesto Y Se Yara, Harjavalta E TT K ±300 <0,3 5,3 ±0,4 Nutriforte Syyslannoite Nutriforte Oy E TT K-40 Cemagro Agro lannoite ( ) Cemagro Oy E TT K-40 Cemagro Agro lannoite PK (3-6-33) Cemagro Oy E TT K ±540 <0,9 <60 < ±400 <0,9 <40 <5 <1, ±500 <1 <40 <5 <1,4 <6

14 14 (20) Taulukko 3F. Epäorgaaniset lannoitteet ( = ei määritetty). Kekkilä Ruukkukasvi Superex NPK Kekkilä Oy, Kasvuturve- ja lannoitetehdas E TT K ±310 <0,8 <4 <1 <8 Yara Can 27 Yara Suomi Oy E TT K ±30 <0,2 0 1,0 ±0,3 32 ±2 YaraMila Pellon Y2 Yara Suomi Oy, Uudenkaupungin tehtaat E TT K ±110 <0,4 1,6 ±0,2 <4 GreenCare Puutarhan Syksy Berner Oy, Kasvinsuojeluosasto E TT K ±480 <0,3 2,3 ±0,2 <3

15 15 (20) Taulukko 3G. Epäorgaaniset lannoitteet ( = ei määritetty). Kekkilä, Turve-Superex kastelulannoite Kekkilä Oy, Kasvuturve- ja lannoitetehdas E TT K ±740 <0,3 <0,4 Nurmikon kevät ja kesä, kivennäislannoite Berner Oy, Kasvinsuojeluosasto E TT K ±160 <0,3 <1,4 1,4 ±0,2 <3 YaraMila NK1 Yara Suomi Oy E TT K ±190 <0,2 <0,9 0,52 ±0,11 YaraMila Nurmen Y1 Yara Suomi Oy, Siilinjärven lannoitetehtaat E TT K ±70 <0,2 1,7 ±0,3 0,82 ±0,11

16 16 (20) Taulukko 3H. Epäorgaaniset lannoitteet ( = ei määritetty). Nutri S-B kastelulannoite ( ) Schetelig Oy Ab E TT K ±390 <0,3 56±14 <1,4 <0,6 Substral Osmocote Marjapensas- ja hedelmäpuulannoite Transmeri Oy Ab E TT K ±230 <0,5 120 ±24 3,1 ±0,7 41 ±2 GreenCare Puutarhan Kesä Berner Oy, Kasvinsuojeluosasto E TT K ±430 <0,7 <50 <3,4 <1,4 Kekkilä Kastelulannoite Kekkilä Oy, Kasvuturve- ja lannoitetehdas E TT K ±660 <0,9 0 <4

17 17 (20) Taulukko 4A. Orgaaniset lannoitteet ( = ei määritetty). Kekkilä Garden Luonnonmukainen puutarhalannoite NPK , sis. Hivenravinteita Kekkilä Oy, Kasvuturve- ja lannoitetehdas E TT K ±110 1,5±0,2 <30 1,8 ±0,3 <0,6 Neudorff Fertofit Bio-Puutarhalannoite Esbau Oy, Bio- Garden E TT K ±50 <1,5 2,6 ±0,4 3,8 ±0,2 5,9 ±0,8 Biolan Luonnonlannoite, kanankakka + merilevä Biolan Oy, Kauttuan tehdas E TT K ±40 8,5 ±0,4 6,2 ±0,6 1,6 ±0,2 5,7 ±1,0 Bio-Lehtipuu- ja Pensaslannoite Esbau Oy, Bio- Garden E TT K ±110 <0,3 0,7 ±0,7 3,0 ±0,3

18 18 (20) Taulukko 4B. Orgaaniset lannoitteet ( = ei määritetty). Giva verijauhe N 15, sisältää hivenravinteita Nelson Garden Oy E TT K ±30 0,26 ±0,05 <0,7 <0,3 Neudorff Azet Bio-Tomaattilannoite Esbau Oy, Bio- Garden E TT K ±160 <0,2 <30 1,1 ±0,3 2,3 ±0,2 GreenCare Luomu Yleislannoite NPK 4-1-2, sisältää hivenravinteita Berner Oy, Kasvinsuojeluosasto E TT K ±40 1,2 ±0,1 <0,7 0,36 ±0,09

19 19 (20) Taulukko 5. Maanparannusaineet ( = ei määritetty). Maanparannuskomposti Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut E TT K ±2 34 ± ±1 8,6 ±0,4 Maanparannuskuitu Kouvola Ekokem- Palvelu Oy E TT K ±2 27 ±1 0 5,8 ±0,5 4,0 ±0,2 Maanparannuskomposti Auran kunta E TT K ±10 76 ±4 38 ±9 7,6 ±0,6 9,4 ±0,3 Kemiallisesti hapotettu puhdistamoliete Mikkelin vesiliikelaitos E TT K ±3 27 ±1 22 ±5 15 ±1 15 ±1 28 ±5

20 20 (20) Taulukko 6. Kasvualustat ( = ei määritetty). Kekkilä Puistomulta PLUS Kekkilä Oy, Joensuun multa-asema E TT K ±20 3,5 ±0,1 14 ±4 21 ±1 21 ±3 Kekkilä Nurmikkomulta PLUS Kekkilä Oy, Kuopion multa-asema E TT K ±30 2,0 ±0,1 14 ±4 14 ±4 12 ±1

RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUS

RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUS OHJE ST 12.2 / 17.12.2010 RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUS 1 YLEISTÄ 3 2 RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUTTA RAJOITETAAN TOIMENPIDEARVOILLA 3 3 TOIMENPIDEARVON YLITTYMISTÄ

Lisätiedot

Väestön cesiummäärät ja sisäisen säteilyn aiheuttamat annokset Pohjois-Lapin poronhoitajat

Väestön cesiummäärät ja sisäisen säteilyn aiheuttamat annokset Pohjois-Lapin poronhoitajat YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA / LOKAKUU 2017 Väestön cesiummäärät ja sisäisen säteilyn aiheuttamat annokset Pohjois-Lapin poronhoitajat Ympäristön säteilyvalvonnan toimintaohjelma Maarit Muikku, Tiina Torvela

Lisätiedot

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Ihmisen radioaktiivisuus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Ihmisen radioaktiivisuus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Ihmisen radioaktiivisuus Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Ihmisen radioaktiivisuus Jokaisessa ihmisessä on radioaktiivisia

Lisätiedot

Soklin radiologinen perustila

Soklin radiologinen perustila Soklin radiologinen perustila Tämä powerpoint esitys on kooste Dina Solatien, Raimo Mustosen ja Ari Pekka Leppäsen Savukoskella 12.1.2010 pitämistä esityksistä. Muutamissa kohdissa 12.1. esitettyjä tutkimustuloksia

Lisätiedot

Ionisoiva säteily. Radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily kuuluvat luonnollisena osana elinympäristöömme.

Ionisoiva säteily. Radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily kuuluvat luonnollisena osana elinympäristöömme. Ionisoiva säteily Radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily kuuluvat luonnollisena osana elinympäristöömme. Ionisoivan säteilyn ominaisuuksia ja vaikutuksia on vaikea hahmottaa arkipäivän kokemusten

Lisätiedot

Säteilyn aiheuttamat riskit vedenlaadulle

Säteilyn aiheuttamat riskit vedenlaadulle Säteilyn aiheuttamat riskit vedenlaadulle Turvallista ja laadukasta talousvettä! seminaari 27.11.2012 Kaisa Vaaramaa Esitelmän sisältö 1. JOHDANTO 2. LUONNOLLINEN RADIOAKTIIVISUUS 3. KEINOTEKOINEN RADIOAKTIIVISUUS

Lisätiedot

Lannoitevalmisteiden tuotevalvonnan analyysitulokset 2014

Lannoitevalmisteiden tuotevalvonnan analyysitulokset 2014 Lannoitevalmisteiden tuotevalvonnan analyysitulokset 2014 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Lannoitevalmisteiden tuotevalvonnan analyysitulokset 2014 Dnro 4283/0411/2015 Eviran raportti Hyväksymispäivä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA / JOULUKUU 2014. Radon ulkoilmassa. Päivi Kurttio, Antti Kallio

YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA / JOULUKUU 2014. Radon ulkoilmassa. Päivi Kurttio, Antti Kallio YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA / JOULUKUU 2014 Radon ulkoilmassa Päivi Kurttio, Antti Kallio Säteilyturvakeskus PL 14 00881 Helsinki www.stuk.fi Lisätietoja Päivi Kurttio paivi.kurttio@stuk.fi puhelin 09 759

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.-21.5.2014 Riina Alén STUK - Säteilyturvakeskus RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Lainsäädäntö EU-lainsäädäntö

Lisätiedot

Talousvesien radioaktiivisten aineiden mittaukset

Talousvesien radioaktiivisten aineiden mittaukset Talousvesien radioaktiivisten aineiden mittaukset Ajankohtaista laboratoriorintamalla Evira 1.10.2015 Esitelmän sisältö 1. Johdanto 2. STM:n asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 21/15 Päivämäärä Dnro 03.11.2015 1668/01.04/2015 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 01.12.2015 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (24/11) 8 :n sekä liitteen

Lisätiedot

Sisäilma, juomavesi ja ionisoiva säteily

Sisäilma, juomavesi ja ionisoiva säteily Sisäilma, juomavesi ja ionisoiva säteily Ajankohtaista laboratoriorintamalla 10.10.2012 Esitelmän sisältö 1. JOHDANTO 2. TÄRKEIMMÄT SISÄILMAN JA JUOMAVEDEN SÄTEILYANNOKSEN AIHEUTTAJAT 3. SISÄILMAN RADON

Lisätiedot

YMPÄRISTÖN LUONNOLLINEN RADIOAKTIIVISUUS SUOMESSA professori Jukka Lehto Radiokemian laboratorio Helsingin yliopisto SISÄLTÖ Säteilyn lähteet Radioaktiivisuuden lähteet Suomessa Säteilyn terveysvaikutukset

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/13 Päivämäärä Dnro 27.03.2013 731/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.04.2013 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (24/11) liitettä I ja II,

Lisätiedot

Uraanikaivoshankkeiden ympäristövaikutukset

Uraanikaivoshankkeiden ympäristövaikutukset Uraanikaivoshankkeiden ympäristövaikutukset Fil. tri Tarja Laatikainen Eno, Louhitalo 27.02.2009 Ympäristövaikutukset A. Etsinnän yhteydessä B. Koelouhinnan ja koerikastuksen yhteydessä C. Terveysvaikutukset

Lisätiedot

Soklin kaivoshankkeen radiologinen perustilaselvitys

Soklin kaivoshankkeen radiologinen perustilaselvitys Soklin kaivoshankkeen radiologinen perustilaselvitys Säteilyilta Savukoskella 12.1.2010 Dina Solatie STUK-Säteilyturvakeskus Pohjois-Suomen aluelaboratorio RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Sisältö

Lisätiedot

SÄTEILYTURVAKESKUS. Säteily kuuluu ympäristöön

SÄTEILYTURVAKESKUS. Säteily kuuluu ympäristöön Säteily kuuluu ympäristöön Mitä säteily on? Säteilyä on kahdenlaista Ionisoivaa ja ionisoimatonta. Säteily voi toisaalta olla joko sähkömagneettista aaltoliikettä tai hiukkassäteilyä. Kuva: STUK Säteily

Lisätiedot

Suomessa tuotetun lihan ja kananmunien radioaktiivisuus

Suomessa tuotetun lihan ja kananmunien radioaktiivisuus YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA JA VALMIUS / LOKAKUU 2017 Suomessa tuotetun lihan ja kananmunien radioaktiivisuus Ympäristösäteilyn valvonnan toimintaohjelma Meerit Kämäräinen, Tuukka Turtiainen, Kaisa Vaaramaa

Lisätiedot

UUTTA: Substral Patch Magic Nurmikonpaikkaaja 3-i-1

UUTTA: Substral Patch Magic Nurmikonpaikkaaja 3-i-1 Oy Transmeri Ab Substral-tuotteet 2012 UUTTA: Substral Patch Magic Nurmikonpaikkaaja 3-i-1 Substral Patch Magic Nurmikonpaikkaaja 3-i-1 on kaljuuntuneen, jääpoltteen tai muuten vahingoittuneen nurmikon

Lisätiedot

- Pyri kirjoittamaan kaikki vastauksesi tenttipaperiin. Mikäli vastaustila ei riitä, jatka konseptilla

- Pyri kirjoittamaan kaikki vastauksesi tenttipaperiin. Mikäli vastaustila ei riitä, jatka konseptilla LUT School of Energy Systems Ydintekniikka BH30A0600 SÄTEILYSUOJELU Tentti 26.1.2016 Nimi: Opiskelijanumero: Rastita haluamasi vaihtoehto/vaihtoehdot: Suoritan pelkän kurssin Tee tehtävät A1 - A4 ja B5

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden valvonta talousvedessä

Radioaktiivisten aineiden valvonta talousvedessä Radioaktiivisten aineiden valvonta talousvedessä 3.11.2016 Ympäristöterveyspäivät, 2.-3.11.2016, Tampere Esitelmän sisältö 1. Johdanto 2. Luonnollinen radioaktiivisuus juomavedessä 3. Talousvedestä aiheutuva

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikkavaihtoehtojen ympäristön radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikkavaihtoehtojen ympäristön radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily FI9900141 Työraportti 98-63 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikkavaihtoehtojen ympäristön radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily Säteilyturvakeskus 30-42 Syyskuu 1998 Posivan työraporteissa

Lisätiedot

Suhangon kaivoshankkeen ympäristön radiologinen perustilaselvitys. Väliraportti

Suhangon kaivoshankkeen ympäristön radiologinen perustilaselvitys. Väliraportti Suhangon kaivoshankkeen ympäristön radiologinen perustilaselvitys Väliraportti Säteilyturvakeskus 15.10.2013 1 Tiivistelmä Gold Fields Arctic Platinium Oy selvittää Suhangon kaivoksen avaamista Ranuan

Lisätiedot

Tässä raporttisarjassa esitetyt johtopäätökset ovat tekijöiden johtopäätöksiä, eivätkä ne välttämättä edusta Säteilyturvakeskuksen virallista

Tässä raporttisarjassa esitetyt johtopäätökset ovat tekijöiden johtopäätöksiä, eivätkä ne välttämättä edusta Säteilyturvakeskuksen virallista Tässä raporttisarjassa esitetyt johtopäätökset ovat tekijöiden johtopäätöksiä, eivätkä ne välttämättä edusta Säteilyturvakeskuksen virallista kantaa. ISBN 951-712-434-1 ISSN 0781-1705 Oy Edita Ab, Helsinki

Lisätiedot

SÄTEILYTURVAKESKUS Soklin radiologinen perustilaselvitys 31.5.2010 Loppuraportti

SÄTEILYTURVAKESKUS Soklin radiologinen perustilaselvitys 31.5.2010 Loppuraportti Yhteenveto Soklin fosfaattimalmissa luonnon radioaktiivisten aineiden määrät ovat selvästi suurempia kuin maaperässä keskimäärin. Tässä Yara Suomi Oy:n Säteilyturvakeskukselta (STUK) tilaamassa radiologisessa

Lisätiedot

Kalium porraskokeen tuloksia Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus (SjT)

Kalium porraskokeen tuloksia Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus (SjT) Kalium porraskokeen tuloksia 2013-2016 Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus (SjT) Maaperän Kalium-pitoisuus Vuoden 2012 yhteenvedosta voidaan todeta, että juurikasmaiden kaliumin (K) määrä on karkean arvion

Lisätiedot

Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset 2012

Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset 2012 Eviran julkaisuja 10/2013 Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset 2012 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset 2012 Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset

Lisätiedot

Tehtävänä on vertailla eri säteilylähteiden säteilyvoimakkuutta (pulssia/min).

Tehtävänä on vertailla eri säteilylähteiden säteilyvoimakkuutta (pulssia/min). TYÖ 66. SÄTEILYLÄHTEIDEN VERTAILU Tehtävä Välineet Tehtävänä on vertailla eri säteilylähteiden säteilyvoimakkuutta (pulssia/min). Radioaktiiviset säteilylähteet: mineraalinäytteet (330719), Strontium-90

Lisätiedot

Kierrätysravinteiden kannattavuus. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto

Kierrätysravinteiden kannattavuus. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Kierrätysravinteiden kannattavuus Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto 9.12.2016 Mikä on lannoituskustannuksen osuus viljelyn muuttuvista kustannuksista? Lähde: ProAgria Lohkotietopankki 2016 Lannoituskustannus

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikkavaihtoehtojen ympäristön radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikkavaihtoehtojen ympäristön radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily Työraportti 98-63 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikkavaihtoehtojen ympäristön radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily Anne Voutilainen Syyskuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI,

Lisätiedot

säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa

säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa OHJE ST 12.1 / 2.2.2011 säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa 1 Yl e i s t ä 3 2 Radon työpaikoilla ja julkisissa tiloissa 3 2.1 Radonpitoisuutta rajoitetaan toimenpidearvoilla

Lisätiedot

Talo usveden radioaktiivisuus - perusteita laatuvaatim uksille

Talo usveden radioaktiivisuus - perusteita laatuvaatim uksille STUK-A1 82 FI0100077 June 2001 Talo usveden radioaktiivisuus - perusteita laatuvaatim uksille I. Mäkeläinen, P. Huikuri, L. Salonen, M. Markkanen, H. Arvela 32/46 STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÄLSAKERHETSCENTRALEN

Lisätiedot

Väliraportin liitetiedostot

Väliraportin liitetiedostot 1 (21) Talvivaaran ympäristön Sisältö LIITE 1. Radiologisia suureita ja yksiköitä sekä yleistä tietoa luonnon radioaktiivisuudesta... 2 LIITE 2. Analysoidut näytteet 2010... 5 LIITE 3. Gammaspektrometristen

Lisätiedot

ANNOSKAKKU - SUOMALAISTEN KESKIMÄÄRÄINEN EFEKTIIVINEN ANNOS

ANNOSKAKKU - SUOMALAISTEN KESKIMÄÄRÄINEN EFEKTIIVINEN ANNOS ANNOSKAKKU - SUOMALAISTEN KESKIMÄÄRÄINEN EFEKTIIVINEN ANNOS Maarit Muikku Suomen atomiteknillisen seuran vuosikokous 14.2.2008 RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Suomalaisten keskimääräinen säteilyannos

Lisätiedot

Ammattiliitto Pron lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä.

Ammattiliitto Pron lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä. 25.8.2017 Viite: Lausuntopyyntö STM/2830/2017 n lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä. Esitetty valtioneuvoston asetus liittyy säteilylainsäädännön kokonaisuudistukseen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet GES-verkostotapaaminen Kukkuroinmäen jätekeskus 24.02.2016 Apila Group Oy Ab Mervi Matilainen Apila Group Kiertotalouden koordinaattori

Lisätiedot

SIJOITTAMINEN MAAHAN PINTALEVITYS NPKS NKS NS. Fosforin sijoittaminen tärkeää! AMMONIUMNITRAATTI + KALSIUM NPKS-LANNOITTEET MULTAUS SIJOITUSLANNOITUS

SIJOITTAMINEN MAAHAN PINTALEVITYS NPKS NKS NS. Fosforin sijoittaminen tärkeää! AMMONIUMNITRAATTI + KALSIUM NPKS-LANNOITTEET MULTAUS SIJOITUSLANNOITUS Miten lannoitan ensi keväänä? PINTALEVITYS SIJOITTAMINEN MAAHAN UREA AMMONIUMNITRAATTI + KALSIUM NPKS-LANNOITTEET MULTAUS SIJOITUSLANNOITUS sade sade sade siemenlannoite ammoniumnitraatti kalsium NPKS

Lisätiedot

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT OHJE ST 6.2 / 3.10.2014 AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT 1 Yleistä 3 2 Radioaktiivisten jätteiden käsittelystä on oltava suunnitelma 3 3 Säteilyturvakeskus asettaa raja-arvot

Lisätiedot

Epäorgaaninen nestemäinen typpilannoite tavanomaiselle kasvihuonetuotannolle

Epäorgaaninen nestemäinen typpilannoite tavanomaiselle kasvihuonetuotannolle 2013 Epäorgaaninen nestemäinen typpilannoite tavanomaiselle kasvihuonetuotannolle 0 Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Ammoniumtyppiliuoksen käyttö luonnonmukaisessa tuotannossa... 2 2.1 Käyttö Luomulainsäädännön

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien radioaktiivisuus Suomessa

Rakennusmateriaalien radioaktiivisuus Suomessa YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA / MAALISKUU 2015 Rakennusmateriaalien radioaktiivisuus Suomessa Ympäristön säteilyvalvonnan toimintaohjelma Iisa Outola, Seppo Klemola, Eija Venelampi, Mika Markkanen Säteilyturvakeskus

Lisätiedot

METSÄTAIMITARHAPÄIVÄT 2016 KEKKILÄ PROFESSIONAL

METSÄTAIMITARHAPÄIVÄT 2016 KEKKILÄ PROFESSIONAL METSÄTAIMITARHAPÄIVÄT 2016 KEKKILÄ PROFESSIONAL Superex - kastelulannoitteet Vesiliukoiset Superex lannoitteet Puhtaita ja täysin vesiliukoisia ph 4,5-4,8 Kastelusuuttimet pysyvät auki Voidaan sekoittaa

Lisätiedot

2 tutkittu alue n. 3 km

2 tutkittu alue n. 3 km Outokumpu Oy Malminetsintä Radiometrinen haravointi Korsnäs Heikki Wennervirta 10.1 e-14e201962 Työn tarkoitus Työstä sovittiin käyntini yhteydessa Korsnäsin kaivoksella 17.10,-19,10.1961 liitteenä olevan

Lisätiedot

Säteilylähteiden käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa STUK OPASTAA / KESÄKUU 2016

Säteilylähteiden käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa STUK OPASTAA / KESÄKUU 2016 STUK OPASTAA / KESÄKUU 2016 Säteilylähteiden käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority ISSN 1799-9472 ISBN 978-952-309-323-2

Lisätiedot

Työkalu ympäristövaikutusten laskemiseen kasvualustan valmistajille ja viherrakentajille LCA in landscaping hanke

Työkalu ympäristövaikutusten laskemiseen kasvualustan valmistajille ja viherrakentajille LCA in landscaping hanke Työkalu ympäristövaikutusten laskemiseen kasvualustan valmistajille ja viherrakentajille LCA in landscaping hanke Frans Silvenius, MTT Bioteknologia ja elintarviketutkimus Kierrätysmateriaaleja mm. Kompostoidut

Lisätiedot

S Ä T E I LY T U R V A L L I S U U S K O U L U T U S J U H A P E L T O N E N / J U H A. P E L T O N E H U S.

S Ä T E I LY T U R V A L L I S U U S K O U L U T U S J U H A P E L T O N E N / J U H A. P E L T O N E H U S. S Ä T E I LY T U R V A L L I S U U S K O U L U T U S 1 4. 9. 2 0 1 7 J U H A P E L T O N E N / J U H A. P E L T O N E N @ H U S. F I YMPÄRISTÖN SÄTEILY SUOMESSA Suomalaisten keskimääräinen vuosittainen

Lisätiedot

Radon ja sisäilma Työpaikan radonmittaus

Radon ja sisäilma Työpaikan radonmittaus Radon ja sisäilma Työpaikan radonmittaus Pasi Arvela, FM TAMK, Lehtori, Fysiikka Radon Radioaktiivinen hajuton ja väritön jalokaasu Rn-222 puoliintumisaika on 3,8 vrk Syntyy radioaktiivisten hajoamisten

Lisätiedot

Kuusamon kultakaivoshankkeen ympäristön radiologinen perustilaselvitys. Väliraportti - luonnos

Kuusamon kultakaivoshankkeen ympäristön radiologinen perustilaselvitys. Väliraportti - luonnos Kuusamon kultakaivoshankkeen ympäristön radiologinen perustilaselvitys Väliraportti - luonnos Säteilyturvakeskus 30.1.2014 1 Tiivistelmä Dragon Mining OY selvittää kaivostoiminnan aloittamista Kuusamon

Lisätiedot

RADON Rakennushygienian mittaustekniikka

RADON Rakennushygienian mittaustekniikka Mika Tuukkanen T571SA RADON Rakennushygienian mittaustekniikka Ympäristöteknologia Kesäkuu 2013 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 MENETELMÄT... 1 2.1 Radonin mittaaminen... 2 2.2 Kohde... 2 2.3 Alpha Guard...

Lisätiedot

Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA

Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto Luonnosta

Lisätiedot

Puutavaran radioaktiivisuus Suomessa

Puutavaran radioaktiivisuus Suomessa YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA / KESÄKUU 2015 Puutavaran radioaktiivisuus Suomessa Ympäristön säteilyvalvonnan toimintaohjelma Virve Vetikko, Tuukka Turtiainen, Ari-Pekka Leppänen, Meerit Kämäräinen Säteilyturvakeskus

Lisätiedot

Rikinpuute AK

Rikinpuute AK Rikkilannoitus Rikinpuute Rikin puutosoireet näkyvät ensimmäisenä nuorimmissa lehdissä. Ne ovat normaalia vaaleampia vähentyneen lehtivihreän muodostumisen takia. Rikin puute vaikeuttaa kasvin typen ottoa.

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat 2013

Poikkeavat tapahtumat 2013 Poikkeavat tapahtumat 2013 Jussi Aromaa Säteilyturvakeskus Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät Jyväskylä, Paviljonki 9.-10.4.2014 Poikkeavien tapahtumien lukumäärä teollisuudessa, tutkimuksessa, opetuksessa

Lisätiedot

Säteilysuojelun toimenpiteet säteilyvaaratilanteessa

Säteilysuojelun toimenpiteet säteilyvaaratilanteessa Sivu 1/10 SÄTEILYTURVAKESKUS VAL 1.1 15.6.2001 Säteilysuojelun toimenpiteet säteilyvaaratilanteessa 1 Yleistä 2 Käsitteitä ja määrittelyjä 2.1 Peruskäsitteitä 2.2 Suureita ja yksiköitä 2.3 Keskeisiä suojelutoimenpiteitä

Lisätiedot

LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012

LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012 LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012 JOHANNA MEHTÄLÄ 2014 TARKKAILUN PERUSTA Lokan ja Porttipahdan tekojärvien kalaston elohopeapitoisuuksien tarkkailu perustuu

Lisätiedot

Muutokset ST-ohjeissa 2013-2014

Muutokset ST-ohjeissa 2013-2014 Muutokset ST-ohjeissa 2013-2014 Päivitetyt ohjeet: ST 1.3 Säteilylähteiden varoitusmerkit (9.12.2013) ST 1.5 Säteilyn käytön vapauttaminen turvallisuusluvasta (12.9.2013) ST 5.8 Säteilylaitteiden asennus-,

Lisätiedot

Säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarjan toimituskunta: Sisko Salomaa, Roy Pöllänen, Anne Weltner, Tarja K. Ikäheimonen, Olavi Pukkila, Wendla Paile, Jorma Sandberg, Heidi Nyberg, Olli J. Marttila, Jarmo

Lisätiedot

Novarbo luomulannoitteet

Novarbo luomulannoitteet et Lannoitteet Kuivikkeet www.novarbo.fi Novarbo luomulannoitteet Luomulannoitteet alan osaajalta. Kasvihuonetekniikka Kasvualustatuotteet Lannoitteet Uusi luonnonmukainen lannoiteperhe Tuotevalikoimamme

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTARKKAILU

YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTARKKAILU OHJE YVL 7.7 / 22.3.2006 YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTARKKAILU 1 YLEISTÄ 3 2 YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTARKKAILU 3 2.1 Yleiset periaatteet 3 2.2 Ympäristön säteilytarkkailuohjelma 4

Lisätiedot

Raidesepelinäytteenottoa ja esikäsittelyä koskevan ohjeistuksen taustaselvitys Mutku-päivät, Tampere Hannu Hautakangas

Raidesepelinäytteenottoa ja esikäsittelyä koskevan ohjeistuksen taustaselvitys Mutku-päivät, Tampere Hannu Hautakangas Raidesepelinäytteenottoa ja esikäsittelyä koskevan ohjeistuksen taustaselvitys 30.3.2017 Mutku-päivät, Tampere Hannu Hautakangas Taustaa Selvityshanke aloitettiin keväällä 2013 Liikenneviraston toimeksiannosta

Lisätiedot

Talvivaaran säteilyturvallisuus

Talvivaaran säteilyturvallisuus Talvivaaran säteilyturvallisuus Sonkajärven kuntalaisilta 22.3.2012 Raimo Mustonen, Apulaisjohtaja, Säteilyturvakeskus 22.3.2012 1 Keskeiset kysymykset Minkälainen uraani on? Onko uraani ongelma Talvivaarassa?

Lisätiedot

Lannoitevalmisteiden tuotevalvonnan analyysitulokset 2013

Lannoitevalmisteiden tuotevalvonnan analyysitulokset 2013 Lannoitevalmisteiden tuotevalvonnan analyysitulokset 2013 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Lannoitevalmisteiden tuotevalvonnan analyysitulokset 2013 Dnro 5814/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä

Lisätiedot

Timperintie SAUVO. metsäpuiden taimet Vihannes-Superex NPK kg 40 Vihannekset, turve-ja kivivillaviljely 57,62

Timperintie SAUVO. metsäpuiden taimet Vihannes-Superex NPK kg 40 Vihannekset, turve-ja kivivillaviljely 57,62 Myynti 050-5717333 sabina.nordström@jarvenkyla.fi Kastelulannoitteet Kekkilä Lavakoko 84180 84184 Kukka-Superex NPK 11-3-26 Ruukkukasvi-Superex NPK 16-4-24 25 kg 25 kg 40 40 Ruukkukasvit ja leikkokukat

Lisätiedot

Kasvuohjelmaseminaari

Kasvuohjelmaseminaari Kasvuohjelmaseminaari Hämeenlinna Pekka Lipsanen Kevätvehnän typpilannoitusoptimit Rapsin lannoitusoptimi Pelkkä typpi ei riitä hyvään satoon Tasapainoisesti lannoitettu rapsi : Tuotti 800 kg suuremman

Lisätiedot

Ravinne ja lannoitusasiaa. Tapio Salo MTT

Ravinne ja lannoitusasiaa. Tapio Salo MTT Ravinne ja lannoitusasiaa Tapio Salo MTT Makroravinteet Useiden vihanneslajien makroravinteiden tarve on korkea Ravinteita sekä korjattavassa sadossa että peltoon jäävissä kasvinosissa Ravinnetarpeen ajankohta

Lisätiedot

KAIVOVEDEN LUONNOLLINEN RADIOAKTIIVISUUS OTANTATUTKIMUS 2001

KAIVOVEDEN LUONNOLLINEN RADIOAKTIIVISUUS OTANTATUTKIMUS 2001 / TOUKOKUU 2004 KAIVOVEDEN LUONNOLLINEN RADIOAKTIIVISUUS OTANTATUTKIMUS 2001 P. Vesterbacka 1, I. Mäkeläinen 1, T. Tarvainen 2, T. Hatakka 2, H. Arvela 1 1 Säteilyturvakeskus, PL 14, 00881 HELSINKI 2 Geologian

Lisätiedot

Novarbo luomulannoitteet

Novarbo luomulannoitteet www.novarbo.fi tatuotteet Lannoitteet Kuivikkeet Viherrakentaminen Novarbo luomulannoitteet Luomulannoitteet alan osaajalta. Kasvihuonetekniikka Kasvualustatuotteet Lannoitteet Kuiv Luonnonmukainen lannoiteperhe

Lisätiedot

SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA OHJE ST 7.1 / 2.8.2007 SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA 1 YLEISTÄ 3 2 MÄÄRITELMIÄ 3 3 YLEISET VAATIMUKSET 3 3.1 Työolojen tarkkailu 4 3.2 Annostarkkailu 4 3.3 Dokumentointi ja asiakirjojen säilytys 4 4 TYÖOLOJEN

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTURVALLISUUSRAPORTOINTI

YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTURVALLISUUSRAPORTOINTI YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTURVALLISUUSRAPORTOINTI 1 YLEISTÄ 3 2 RAPORTOINTIA KOSKEVAT YLEISET VAATIMUKSET 3 3 NELJÄNNESVUOSIRAPORTTI 3 3.1 Radioaktiivisten aineiden päästöt 3 3.2 Leviämistiedot

Lisätiedot

Kekkilä Kompostoiva 160 L. Kekkilä Ekomatic Kuivikekäymälä 110 L. Kekkilä Puutarha- ja mökkikompostori 310 L. Kekkilä Nurmikkolannoite 10 kg

Kekkilä Kompostoiva 160 L. Kekkilä Ekomatic Kuivikekäymälä 110 L. Kekkilä Puutarha- ja mökkikompostori 310 L. Kekkilä Nurmikkolannoite 10 kg PIHAPIIRIIN Kompostoiva 160 L Puutarhalannoite 6 kg Nurmikkolannoite 10 kg Duomatic kompostoiva kuivikekäymälä esikompostoi käymäläjätteesi kätevästi kahden sisäastian ansiosta. Toinen astia on käytössä,

Lisätiedot

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Uraani kaivostoiminnassa. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Uraani kaivostoiminnassa. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Uraani kaivostoiminnassa Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Uraani kaivostoiminnassa Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo

Lisätiedot

Ionisoivan säteilyn normit ja niiden soveltaminen Perusnormidirektiivi, eli BSS-direktiivi, eli Basic Safety Standards Directive

Ionisoivan säteilyn normit ja niiden soveltaminen Perusnormidirektiivi, eli BSS-direktiivi, eli Basic Safety Standards Directive Ionisoivan säteilyn normit ja niiden soveltaminen Perusnormidirektiivi, eli BSS-direktiivi, eli Basic Safety Standards Directive Mika Markkanen Säteilysuojelusuositusten historiaa Vuonna 1895, Wilhelm

Lisätiedot

STUK Talvivaaran ympäristön radiologinen perustilaselvitys Loppuraportti 31.3.12

STUK Talvivaaran ympäristön radiologinen perustilaselvitys Loppuraportti 31.3.12 Yhteenveto Tässä Talvivaara Sotkamo Oy:n Säteilyturvakeskukselta (STUK) tilaamassa radiologisessa perustilaselvityksessä kartoitettiin radiologinen tilanne Talvivaaran kaivosalueen ympäristössä. Hankkeessa

Lisätiedot

Mangaani porraskokeen tuloksia Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus (SjT)

Mangaani porraskokeen tuloksia Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus (SjT) Mangaani porraskokeen tuloksia 2014-2016 Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus (SjT) Mangaani (Mn) Tyydyttävä Juurikasmaiden Mn-pitoisuudet Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Hämeessä vuosina 2002-2012 Viljavuusarvosta

Lisätiedot

Sokerijuurikkaan lannoitus. Aleksi Simula

Sokerijuurikkaan lannoitus. Aleksi Simula Sokerijuurikkaan lannoitus Aleksi Simula Sisältö: Sokerijuurikkaan lannoitusohjelmat Kevätlannoitus Lehtilannoitus Muut kasvukauden täydennykset Yara Megalab kasvianalyysi Lannoitustarve juurikkaalla Typpi:

Lisätiedot

IONISOIVAN SÄTEILYN KÄYTTÖ FYSIIKAN JA KEMIAN OPETUKSESSA

IONISOIVAN SÄTEILYN KÄYTTÖ FYSIIKAN JA KEMIAN OPETUKSESSA OHJE ST 5.3 / 4.5.2007 IONISOIVAN SÄTEILYN KÄYTTÖ FYSIIKAN JA KEMIAN OPETUKSESSA 1 YLEISTÄ 3 2 TURVALLISUUSLUPA JA LUVASTA VAPAUTTAMINEN 3 3 TURVALLISUUSLUVASTA VAPAUTETTU SÄTEILYN KÄYTTÖ 3 3.1 Opetuskäyttöön

Lisätiedot

Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä. Juhani Vira

Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä. Juhani Vira Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä Juhani Vira Loppusijoituksen suunnittelutavoite Loppusijoitus ei saa lisätä ihmisiin eikä elolliseen ympäristöön kohdistuvaa säteilyrasitusta. Vaatimus

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA

SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA 1 Yleistä 3 2 Säteilyturvakeskuksen päätöksellä vapautettu säteilyn käyttö 3 2.1 Yleiset vaatimukset 3 2.2 Turvallisuusluvasta vapautettu, ilmoitusta edellyttävä

Lisätiedot

Pulssitaajuiset röntgenlaitteet teollisuus ja tutkimuskäytössä

Pulssitaajuiset röntgenlaitteet teollisuus ja tutkimuskäytössä Pulssitaajuiset röntgenlaitteet teollisuus ja tutkimuskäytössä Teollisuuden ja tutkimuksen 12. säteilyturvallisuuspäivät 5. 7.4.2017 Reetta Nylund / Jussi Aromaa Pulssitaajuiset röntgenlaitteet Kevyitä

Lisätiedot

Gammaspektrometristen mittausten yhdistäminen testbed-dataan inversiotutkimuksessa

Gammaspektrometristen mittausten yhdistäminen testbed-dataan inversiotutkimuksessa Gammaspektrometristen mittausten yhdistäminen testbed-dataan inversiotutkimuksessa Satu Kuukankorpi, Markku Pentikäinen ja Harri Toivonen STUK - Säteilyturvakeskus Testbed workshop, 6.4.2006, Ilmatieteen

Lisätiedot

Lannoitus osana suometsän kasvatusketjua

Lannoitus osana suometsän kasvatusketjua Lannoitus osana suometsän kasvatusketjua Petri Kortejärvi Yara Suomi Oy 22.11.2013 - Sivu: 1 Ajoitus ratkaisee suometsissä - ja suunnittelu Lannoituksen toteutus vaatii enemmän päätöksiä moneen muuhun

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/6 Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä 20.11.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 Sisällys

Lisätiedot

Varautuminen säteilytilanteisiin ja poikkeavat tapahtumat

Varautuminen säteilytilanteisiin ja poikkeavat tapahtumat STUK B 220 / LOKAKUU 2017 Varautuminen säteilytilanteisiin ja poikkeavat tapahtumat Kolmannesvuosiraportti 2/2017 toim Sari Julin Säteilyturvakeskus STUK B 220 Sisällys 1 Yhteenveto... 1 2 Johdanto...

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen määräys uraanin tai toriumin tuottamiseksi harjoitettavan kaivostoiminnan ja malminrikastustoiminnan turvallisuudesta

Säteilyturvakeskuksen määräys uraanin tai toriumin tuottamiseksi harjoitettavan kaivostoiminnan ja malminrikastustoiminnan turvallisuudesta MÄÄRÄYS STUK Y/5/2016 Säteilyturvakeskuksen määräys uraanin tai toriumin tuottamiseksi harjoitettavan kaivostoiminnan ja malminrikastustoiminnan turvallisuudesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

YDINLAITOKSESSA SYNTYNEIDEN JÄTTEIDEN VALVONNASTA VAPAUTTAMISEN EDELLYTYKSET

YDINLAITOKSESSA SYNTYNEIDEN JÄTTEIDEN VALVONNASTA VAPAUTTAMISEN EDELLYTYKSET OHJE YVL 8.2 / 25.3.2002 YDINLAITOKSESSA SYNTYNEIDEN JÄTTEIDEN VALVONNASTA VAPAUTTAMISEN EDELLYTYKSET 1 YLEISTÄ 3 2 YLEISET TURVALLISUUSPERIAATTEET 3 3 JOHDETUT AKTIIVISUUSPITOISUUSRAJAT- JA AKTIIVISUUSKATERAJAT

Lisätiedot

Mansikan fosforilannoitus ja mykorritsat

Mansikan fosforilannoitus ja mykorritsat Mansikan fosforilannoitus ja mykorritsat Kalle Hoppula, Kati Hoppula ja Anu Räty, Luke Sotkamo Juho Hautsalo, Luke Laukaa Mikkeli 3.11.2017 Luonnonvarakeskus Luonnonvarakeskus Ympäristökorvausehdot: Todellisuus

Lisätiedot

Ydinvoiman käytön terveysvaikutukset normaalioloissa ja poikkeustilanteissa

Ydinvoiman käytön terveysvaikutukset normaalioloissa ja poikkeustilanteissa ENERGIA-TERVEYS-TURVALLISUUS LSV 18.11.2006 Ydinvoiman käytön terveysvaikutukset normaalioloissa ja poikkeustilanteissa Wendla Paile RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Ydinvoiman käytön vaikutukset

Lisätiedot

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT 1 Yleistä 3 2 Radioaktiivisten jätteiden käsittelystä on oltava suunnitelma 3 3 Säteilyturvakeskus asettaa raja-arvot päästöille 3 3.1

Lisätiedot

Pellon peruskunnon työkalut, ravinteet. Ilkka Mustonen, Yara Suomi Oy

Pellon peruskunnon työkalut, ravinteet. Ilkka Mustonen, Yara Suomi Oy Pellon peruskunnon työkalut, ravinteet Ilkka Mustonen, Yara Suomi Oy Ympäristötukiehtojen ravinnesuositukset kannattaa hyödyntää maksimaalisesti Typpilannoitussuositukset Fosforilannoitusmahdollisuuden

Lisätiedot

1910-LUKU TIEDEMIEHEN PALO ON KAIKEN KIPINÄ

1910-LUKU TIEDEMIEHEN PALO ON KAIKEN KIPINÄ 1910-LUKU TIEDEMIEHEN PALO ON KAIKEN KIPINÄ 1920-LUVULLA LANNOITEKOKEET KANTAVAT HEDELMÄÄ 1930-LUVUN UUSI ALKU HELSINGISSÄ Superex-lannoitteet Kekkilä Superex-lannoitteet ovat korkealaatuisia ja vesiliukoisia

Lisätiedot

ANNOSKAKKU 2004 - SUOMALAISTEN KESKIMÄÄRÄI- NEN EFEKTIIVINEN ANNOS

ANNOSKAKKU 2004 - SUOMALAISTEN KESKIMÄÄRÄI- NEN EFEKTIIVINEN ANNOS / SYYSKUU 2005 ANNOSKAKKU 2004 - SUOMALAISTEN KESKIMÄÄRÄI- NEN EFEKTIIVINEN ANNOS M.Muikku, H.Arvela, H.Järvinen, H.Korpela, E.Kostiainen, I.Mäkeläinen, E.Vartiainen, K.Vesterbacka STUK SÄTEILYTURVAKESKUS

Lisätiedot

Kaura vaatii ravinteita

Kaura vaatii ravinteita Knowledge grows Kaura vaatii ravinteita Anne Kerminen, Yara Suomi Näin kauraa viljellään Suomessa Viljelijäkysely syksyllä 2016 (320 vastausta) Rehukauraa 55 % ja elintarvikekauraa 54 % Viljelyala 23 ha/tila

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 12/07 Päivämäärä Dnro 13.2.2007 656/01/2007 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.3.2007 toistaiseksi Kumoaa / Muuttaa MMMp lannoitteista (45/1994) MMMp eräistä lannoitevalmisteista

Lisätiedot

POIKKEAVAT TAPAHTUMAT. Nykyinen raportointikäytäntö ja ennakkokyselyn purku

POIKKEAVAT TAPAHTUMAT. Nykyinen raportointikäytäntö ja ennakkokyselyn purku POIKKEAVAT TAPAHTUMAT Nykyinen raportointikäytäntö ja ennakkokyselyn purku Sädehoitofyysikoiden 33. neuvottelupäivät, Säätytalo 9. 10.6.2016 Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimukset raportoinnista säteilyasetuksessa

Lisätiedot

Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin

Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin Uraani talteen Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin Talvivaaran alueella esiintyy luonnonuraania pieninä pitoisuuksina Luonnonuraani ei säteile merkittävästi - alueen taustasäteily ei poikkea

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA

SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA OHJE ST 1.5 / 12.9.2013 SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA 1 Yleistä 3 2 Säteilyturvakeskuksen päätöksellä vapautettu säteilyn käyttö 3 2.1 Yleiset vaatimukset 3 2.2 Turvallisuusluvasta

Lisätiedot

Mädätteen käyttö lannoitteena Kiertotalouspäivät 2015. Juhani Viljakainen Tuotepäällikkö

Mädätteen käyttö lannoitteena Kiertotalouspäivät 2015. Juhani Viljakainen Tuotepäällikkö Mädätteen käyttö lannoitteena Kiertotalouspäivät 2015 Juhani Viljakainen Tuotepäällikkö Biotehdas Oy on suomalainen cleantech-yritys, joka tarjoaa kestävää palvelua eloperäisen jätteen käsittelyyn. Biotehtaamme

Lisätiedot

Päivämäärä. Valtuutussäännökset

Päivämäärä. Valtuutussäännökset MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 20/09 Päivämäärä Dnro 29.7.2009 1855/14/2009 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.8.2009 toistaiseksi Muuttaa MMa lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta

Lisätiedot

SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE

SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE Vastuuhenkilö Lehtolainen Sivu/sivut 1 / 5 SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE Seosmullalla tarkoitetaan MMMa 24/11 liitteen I kasvualustojen seosmullat (5A2) ryhmään kuuluvaa lannoitevalmistetta, joka

Lisätiedot

Terveen talon toteutus Radonvapaa sisäilma

Terveen talon toteutus Radonvapaa sisäilma Korjausrakentaminen 2015 Helsinki 3.2.2015 Terveen talon toteutus Radonvapaa sisäilma Olli Holmgren Säteilyturvakeskus Sisältö Perus7edot radonista mi:aaminen, terveyshai:a, lähteet ja vuotorei7t Enimmäisarvot,

Lisätiedot

Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi. Radioaktiiviset aineet

Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi. Radioaktiiviset aineet Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi Radioaktiiviset aineet Ohje 4/2016 Ohje 4/2016 2 (11) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Laaja-alainen säteilyvaaratilanne ja talousvesi... 3 3. Viranomaisten ja

Lisätiedot