LOPPURAPORTTI Kisällistä osaajaksi projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOPPURAPORTTI Kisällistä osaajaksi projekti 2007-2010 Suomen Nuorisoseurojen Liitto"

Transkriptio

1 LOPPURAPORTTI Kisällistä osaajaksi projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto

2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1. PROJEKTIN TAVOITTEET JA TOTEUTUS KESKEISIMMÄT TAVOITTEET KOHDERYHMÄT JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET PROJEKTIN TOIMIJAT Pilottialueet ja seurat Projektiorganisaatio 5 2. MITÄ KOLMEN VUODEN AIKAN A TEHTIIN? HANKKEEN VALMISTELU JA LÄHTÖTILANNE HANKKEEN ELINKAARI SEURANTA JA ARVIOINTI HANKKEEN NÄKYVYYS 7 3. TULOKSET SEURAKOHTAISET KUVAUKSET TAVOITEKOHTAISET ARVIOINNIT HAASTEITA, KEHITTÄMISEN KOHTEITA JA ONNISTUMISIA 20 LIITTEET Loppuraportin kokosi projektityöntekijöiden Hanna Lyytikäisen ja Mari Rissasen tuottamien materiaalien pohjalta projektipäällikkö Tarja Ärväs. 2

3 TIIVISTELMÄ Suomen Nuorisoseurojen Liiton Kisällistä osaajaksi projekti toteutettiin vuosina RAY:n tuella Hämeen Nuorisoseurain Liiton ja Satakunnan Nuorisoseurojen Liiton sekä Pohjois- Savon Nuorisoseurojen Liiton ja Pohjois-Karjalan Nuorisoseurojen Liiton toimialueilla. Projektin päämääränä oli vahvistaa nuorten sosiaalista osaamista ja aktiivista kansalaisuutta nuorten vapaa-aikaan sijoittuvien ryhmätoimintojen avulla ja tutkia kansalaisjärjestöjen tarjoamia mahdollisuuksia nuorten osallisuuden vahvistamisessa. Projektin ensisijaisena kohderyhmänä olivat vuotiaat nuoret. Toimintaan haettiin erityisesti nuoria, joilla on vaikeuksia oman elämänhallinnan kanssa, vaikeuksia löytää vapaa-ajan harrastuksia ja vaikeuksia kiinnittyä lähiyhteisöönsä. Nuorisoseurojen aikuiset vapaaehtoiset tukivat nuorten omaehtoista toimintaa ja perehdyttivät heitä projektitoimintaan sekä kansalais- ja järjestötaitoihin. Osallisuuteen perustuvilla ryhmätoiminnoilla pyrittiin vahvistamaan nuorten elämänhallintaa ja sidettä lähiyhteisöön sekä lisäämään nuorten vaikuttamismahdollisuuksia heitä koskevissa asioissa. Projektissa vahvistettiin myös seuroissa toimivien aikuisten osaamista nuorten omaehtoisen toiminnan tukijoina. Nuorten ja aikuisten vapaaehtoistoimijoiden tueksi haettiin yhteistyökumppaneita viranomaisista ja muista seuroista sekä järjestöistä paikkakunnan ja toimijoiden tarpeiden mukaan. Projektissa oli mukana 11 nuorisoseuraa, joista osassa paikallista toimintaa toteutettiin kahden seuran yhteistyönä. Seuroihin perustetuissa yhdeksässä nuorten projektiryhmässä toimi vuosina yhteensä noin 100 nuorta ja 20 vastuuaikuista. Lisäksi kahden nuorisoseuran järjestämissä viikoittaisissa avoimissa nuorten illoissa (1 ilta/viikko) kävi nuorta/ilta. Nuorten projektiryhmien järjestämät tapahtumat (bänditapahtumat, te lat, kilpailut, koulutukset) tavoittivat noin 700 nuorta. Näissä tapahtumissa toimi ryhmien vastuuaikuisten lisäksi 60 aikuista valvojina tai muissa vastaavissa tehtävissä. Keskeisimpinä yhteistyökumppaneina toimivat koulu- ja nuorisotoimi. Käytännön toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa oli mukana 31 viranomaista. 3

4 1. PROJEKTIN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 1.1. Keskeisimmät tavoitteet Projektin tavoitteena oli vahvistaa nuorten sosiaalista osaamista ja aktiivista kansalaisuutta nuorten vapaa-aikaan sijoittuvien ryhmätoimintojen avulla ja tutkia kansalaisjärjestön tarjoamia mahdollisuuksia nuorten osallisuuden vahvistamisessa. Projektilla tavoiteltiin kahdenlaisia vaikutuksia: nuorisoryhmien toiminnasta syntyviä sosiaalisia vaikutuksia sekä projektin kuluessa kehitettävien uusien käytänteiden synnyttämiä toiminnallisia vaikutuksia. Sosiaalisia vaikutuksia ovat muun muassa nuorten arjen- ja elämänhallinnan parantuminen, lisääntynyt osallisuus sekä kiinnittyminen omaan lähiyhteisöön. Nämä vaikutukset näkyvät paikallisesti nuorten häiriökäyttäytymisen vähentymisenä sekä syrjään vetäytyvien tai harrastusten ulkopuolelle jäävien nuorten aktivoitumisena. Projektin toiminnalliset vaikutukset kohdistuvat paikalliseen yhteisöön ja kansalaisjärjestökenttään. Toiminnalliset vaikutukset näkyvät muun muassa järjestötoimijoiden ja ammattilaisten lisääntyvänä yhteistyönä, vapaaehtoisen kansalaistoiminnan yhdistämisenä osaksi nuorten elämänhallinnan ja osallisuuden tukiverkostoja sekä nuorten kasvun ja osallisuuden tukemiseen liittyvän osaamisen lisääntymisenä kansalaistoimintakentässä Kohderyhmät ja toiminnalliset tavoitteet Projektin ensisijaisena kohderyhmänä olivat vuotiaat, sosiaalista vahvistamista tarvitsevat nuoret. Tavoitteena oli hakea nuoria toimintaan yhteistyössä kunnan, seurakunnan sekä eri järjestöjen kanssa ja perustaa seuroihin nuorten ryhmiä, joissa on mukana sekä erityistä tukea tarvitsevia että sosiaalisilta taidoiltaan paremmin pärjääviä nuoria. Projektin toisena kohderyhmänä olivat seuroissa toimivat aikuiset, joille tarjottiin koulutusta ja neuvontaa nuorten toiminnan tukemiseen. Hankkeen perusideana oli hyödyntää nuorisoseuroissa luontaisesti olevaa, eri sukupolvien vuorovaikutuksessa siirtyvää hiljaista tietoa ja sosiaalista pääomaa. Kolmas projektin kohderyhmä muodostui nuorten kanssa toimivista ammattilaisista. Ammattiauttajien verkosto nähtiin projektissa sekä toimijana että edunsaajana. Tavoitteena oli, että ammattilaiset saavat projektin ryhmätoiminnoista yhden työkalun nuorten auttamiseksi ja samalla he tukevat niin nuorten projektitoimintaa kuin seuran aikuisia. Yhteistyötahoja haettiin paikkakuntakohtaisesti, toimijoiden ja toiminnan tarpeiden mukaisesti myös paikallisista seuroista ja projekteista. Tavoitteeksi asetettiin 8 nuorten pilottiryhmää (6-12 henkilöä/ryhmä). Ryhmien tavoitteena oli toteuttaa omat paikalliset projektit seuroista rekrytoitujen vapaaehtoisohjaajien tuella. Nuoret vastasivat toimintansa suunnittelusta ja toteutuksesta aikuisten tuella. 4

5 1.3. PROJEKTIN TOIMIJAT Pilottialueet ja -seurat Projekti toteutettiin Hämeen Nuorisoseurain Liiton ja Satakunnan Nuorisoseurojen Liiton sekä Pohjois-Savon Nuorisoseurojen Liiton ja Pohjois-Karjalan Nuorisoseurojen Liiton toimialueilla. Projektissa mukana olleet seurat vuosina : Länsi-Suomi: Sammaljoen Nuorisoseura ry, Sastamala Illon Nuorisoseura ry, Sastamala Suttilan Nuorisoseura ry, Huittinen Vesilahden Nuorisoseura ry, Vesilahti / jäi pois kesällä 2008 Ylämäen Nuorisoseura ry, Vesilahti/Koskenkylä Tähti Nuorisoseura ry, Vesilahti/Narvan kylä Tampereen Nuorisoseura ry, Tampere Itä-Suomi: Kulttuuriyhdistys Kultivaattori ry, Outokumpu / jäi pois maaliskuussa 2008 Julkula-talo / Pohjois-Savon Nuorisoseurojen Liitto, Kuopio Honkalammen Nuorisoseura ry, Liperi Kuuslahden Nuorisoseura ry, Siilinjärvi Vehmasmäen Nuorisoseura ry, Kuopio / aloitti projektitoiminnan syksyllä 2008 Säyneisen Nuorisoseura ry, Juankoski /aloitti projektitoiminnan syksyllä 2008 Kulttuuriyhdistys Kultivaattori jäi pois projektista seuran toimintaan liittyvien muutosten vuoksi. Vesilahden Nuorisoseura lopetti projektitoiminnan johtokunnan päätöksellä. Syynä olivat henkilöresurssien vähäisyys ja voimavarojen keskittämisen muuhun harrastustoimintaan. Vuoden 2008 aikana Pohjois-Savon Nuorisoseurojen Liiton alueella projektiin liittyivät Vehmasmäen Nuorisoseura Kuopiosta ja Säyneisen Nuorisoseura Juankoskelta Projektiorganisaatio Suomen Nuorisoseurojen Liitto (liite 1) vastasi hankkeen hallinnoinnista. Projektin organisaatio muodostui projektiin palkatuista projektipäälliköstä ja kahdesta projektityöntekijästä. Projektipäälliköllä oli kokonaisvastuu hankkeen toteuttamisesta ja Itä- ja Länsi-Suomen pilottialueilla toimineiden projektityöntekijöiden tehtävänä oli koordinoida projektia alueellaan valtakunnallisen suunnitelman mukaan. Palkatun henkilöstön lisäksi projektiorganisaatioon kuuluivat pilottialueiden toiminnanjohtajat sekä ohjausryhmä (liite 2). 2. MITÄ KOLMEN VUODEN AIKANA TEHTIIN? 2.1. Hankkeen valmistelu ja lähtötilanne Projektin pilottialueet haettiin ilmoituksella liiton kuukausitiedotteessa ja lopullisen valinnan ehdokkaina olleiden piirijärjestöjen kesken teki liiton hallitus. Seurojen rekrytoimisessa hyödynnettiin pilottialueiden toiminnanjohtajien asiantuntemusta. Seurojen rekrytoinnissa käytettiin kahta eri tapaa; yleisiä tiedotustilaisuuksia sekä markkinointia etukäteen mietityille, potentiaalisille projektiseuroille. Paikallistason toiminta käynnistettiin syksyllä 2007 seuratapaamisin, joissa selvitettiin seuran ja alueen nuorten tilannetta sekä toiminnan suuntaviivoja. Viranomaistapaamisissa kartoitettiin alueiden nuorisotoiminnan nykytilaa ja tarpeita sekä mahdollisia yhteistyökumppaneita. Taustatyön ohella käynnistettiin nuorten rekrytointi niin viranomaisten kautta kuin seurojen omin menetelmin. Ensimmäiset nuorten ryhmät aloittivat toimintansa loppusyksystä

6 2.2. Hankkeen elinkaari Vuosi projektiorganisaation luominen - pilottialueiden ja -seurojen haku ja valinta - logo ja graafinen ohjeistus - pilottiseurojen sitouttaminen ja seurakohtaiset suunnittelupalaverit - vapaaehtoistoimijoiden starttikoulutukset - yhteistyöverkostojen luominen - nuorten rekrytoiminen ja ryhmien kokoaminen - täydentävien rahoitusten hakeminen - projektista tiedottaminen seura- ja liittotasolla (paikallislehdet, tapahtumat, työntekijäpäivät) Vuosi pilottiryhmien toiminta käynnistyi - yhteistyökumppaneiden sitouttaminen - seuratoimijoiden ja ryhmätoiminnan tukeminen - koulutustarveselvitykset - nuorten aktivointi, osallistuminen KNoppi -koulutuksiin - KNoppiPro ohjaajakoulutus aikuisille, valmistelu - seurojen vertaistapaaminen Länsi-Suomi - uusien seurojen haku ja sitouttaminen Itä-Suomi - muutokset projektiorganisaatiossa syksy toimintakauden arvioinnit seuratasolla - yhteistyö Mikkelin Ammattikorkeakoulun kanssa - 1. toimintakauden kokemusten levittäminen liittotasolla (työntekijäpäivät, valtuusto, lehtijutut) Vuosi pilottiryhmien toiminta jatkui - projektin loppuarvioinnit nuorten ryhmien, vapaaehtoistoimijoiden ja viranomaisten näkökulmasta - toimintakokemusten levittäminen - projektityöntekijöitten työsuhteet päättyivät tulosten levittäminen (työntekijäpäivät kevät/syksy 2009, liittokokous) - raportointi Vuosi raportointi - nettisivujen sisältösuunnittelu ja päivittäminen - flyerin suunnittelu ja painaminen - projektin toimintakokemusten levittäminen (www.nuorisoseurat.fi) - projektipäällikön työsuhde päättyi Seuranta ja arviointi Paikallisen toiminnan seurannasta vastasivat koko hankkeen ajan pilottiseurojen johtokunnat sekä alueellisesti pilottialueiden eli piirijärjestöjen johtokunnat ja toiminnanjohtajat, joille projektityöntekijät välittivät tietoa paikallistason toimijoilta ja toiminnoista sekä koko projektin etenemisestä ja kokemuksista. Tärkeä osa seurantaa oli projektityötekijöiden ja toiminnanjohtajien sekä projektihenkilöstön keskinäinen jatkuva vuoropuhelu toiminnan etenemisestä, ongelmatilanteista ja onnistumista. Toiminnanjohtajien tuki ja alueellinen asiantuntemus oli toimintojen kehittämisen, hankkeen kokonaisvaltaisen etenemisen ja onnistumisen kannalta erittäin merkityksellistä. 6

7 Projektin arviointiprosessi ja menetelmät valmisteltiin Sivistysliitto Kansalaisfoorumin ja sen opintokeskuksen kanssa. Käytännön toteutuksesta vastasivat projektin henkilöstö yhdessä toiminnanjohtajien kanssa. Arviointi toteutettiin ohjattuna itsearviointina ja se tehtiin nuorten, seuratoimijoiden ja yhteistyökumppaneiden näkökulmasta. Yhteistyö Mikkelin Ammattikorkeakoulun kanssa tuotti opinnäytetyön hankkeen arviointiin liittyen. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön linjalla opiskeleva Emmi Kosonen teki Toimintaa tälle kylälle arviointitutkimuksen yhden seuran kokemuksista. Emmi Kososen ja projektitiimin tutkimukseen valmistelemia haastattelukysymyksiä hyödynnettiin projektin loppuarvioinneissa. Projektin kokonaisvaltaisesta seurannasta ja arvioinnista vastasi ohjausryhmä yhdessä projektihenkilöstön kanssa. Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana 4 kertaa Hankkeen näkyvyys 1. Uutis-Jousi (Siilinjärvi) Ns-talo elävöittää Kuuslahden kylällä toimintaa. 2. Pitäjäläinen (Nilsiä, Tahko, Rautavaara) Nuorisoseuroissa Kisällistä osaajaksi ja jäsentiedot hallintaan. 3. Lempäälän-Vesilahden Sanomat Vesilahtelaisnuoria houkutellaan harrastusten pariin. 4. Nuorisoseurat Lehti 5/2007 Kuuslahden Nuorisoseura kehittää toimintaympäristöään. 5. Seuralainen 6/2007 Kisällien koulutuspäivä 6. Uutis-Jousi (Siilinjärvi) Jos jotain haluaa, pitää tehdä töitä. 7. Nuorisoseura Lehti 1/2009 Elämän perusasioita opettelemaan arkikerhoon. 8. Aamulehti Narvan nuorilla on nyt tilaa iloita. 9. Kotiseutu-Uutiset Piirustuskilvan voitto jaettiin Ylämyllyllä 10. Aluesanomat 3/2008 Tanssia, karaokea ja kikatusta Vesilahdella. 11. Nuorisoseurat Lehti 5/2008 Pienelläkin jutulla tavoittaa paljon ihmisiä. 12. Uutis-Jousi (Siilinjärvi) Metallin jytinää nuorten voimin. 13. Kotiseutu-Uutiset (Liperi ja Rääkkylä) Honkalammen nuorisoseurassa on päästy pitkälle tiellä Kisällistä osaajaksi 14. Aluesanomat 2/2009 Positiivisia kirpputoritunnelmia Huittisissa 15. Punkalaitumen Sanomat Nuorisoseuraan ohjaamaan koulutuksen kautta. 16. Uutis-Jousi (Siilinjärvi) Kuuslahti kutsui menestyksekkäästi 17. Alueviesti Teatteria ja nuorisovaihtoa Sastamalassa 18. Nuorisoseura Lehti 2/2009 Ylämäen Nuorisoseuran avaimet menestykseen ovat avoimuus ja yhteistyö / Ylämäen nuorisoseurassa nuorilla on kivaa (nuoren artikkeli) 19. Koillis-Savo (Juankoski) Mitä tapahtuikaan iltatorilla? Lisäksi lehdissä julkaistiin tapahtumien ilmoituksia ja projektia käsiteltiin laajempia asiakokonaisuuksia koskevissa kirjoituksissa. SNL:n nettisivuilla oli kuvaus projektista ja seurakohtaisia toimintoja koottiin sivuille kansalaispedia.pbwiki.com. Nuorille ja nuorisoseurojen vapaaehtoistoimijoille kohdennettu projektin loppumateriaali tulee liiton nettisivuille. Kisällistä osaajaksi hanketta esiteltiin vuosittain järjestön omissa tapahtumissa: työntekijäpäivillä 2 kertaa vuodessa, liittovaltuuston kokouksissa, Itä-Suomen alueneuvottelukunnan kokouksessa syksyllä 2008 sekä liittokokouksessa TULOKSET 3.1. Seurakohtaiset kuvaukset Projektiseurat tulivat erilaisista ympäristöistä; pilottialueet vaihtelivat noin 5000 henkilön taajamasta suureen asukkaan kaupunkiin. Paikkakunnan koosta ja sijainnista riippumatta viranomaiset kokivat nuorten omaehtoisen toiminnan tarpeellisena ja tervetulleena lisänä alueen harrastetarjontaan. Erityisesti tarve korostui maaseutualueilla, missä 7

8 harrastusmahdollisuuksia on vähän, välimatkat ovat pitkiä ja julkiset kulkuyhteydet ovat usein huonot. Kaikilla mukaan lähteneillä seuroilla oli pitkät toimintahistoriat ja kokemusta monipuolisesta toiminnasta. Seurojen lähtötilanteet nuorisotoiminnan suhteen olivat erilaiset; osassa seuroja nuorisotoimintaa oli jossain määrin, mutta useimmissa seuroissa nuorille ei ollut järjestetty toimintaa pitkään aikaan. Yhteistä kaikille seuroille oli se, ettei nuorten omaehtoista toimintaa oltu tässä muodossa kokeiltu tai järjestetty. Yhteistyö viranomaisten kanssa painottui pääosin avustusten hakemiseen. Tampereen Nuorisoseura Tampere Tampereen Nuorisoseura käynnisti projektin syksyllä 2007 toiminta-alueensa tilannekartoituksella Hervannan yläkoulun vararehtorin, erityisopettajien sekä vastaavien nuoriso-ohjaajien kanssa. Selvisi, että Hervannassa toimi useita nuorille suunnattuja projekteja, joten Kisällistä osaajaksi - hanke päätettiin kohdentaa Tampereen keskusta-alueelle. Nuorten rekrytoiminen aloitettiin tammikuussa 2008 alueen koulukuraattorin kanssa. Ryhmän kokoaminen osoittautui haasteelliseksi toimintaan tavoiteltujen nuorten levottomuuden ja alueen runsaan harrastustarjonnan vuoksi. Nuorten ryhmää ei saatu perustettua. Myöhemmin keväällä seura haki yhteistyökumppanikseen kymppiluokat, joista lähdettiin rekrytoimaan nuoria opettajan, erityisohjaajan ja luokkakohtaisten infotuntien avulla. Lisäksi järjestettiin kaikille avoin Nuorten mahdollisuuksien ilta yhdessä 10.- luokan erityisohjaajan kanssa. Iltaan osallistuneet viisi nuorta (joista kolme 10.- luokkalaista) kiinnostuivat toiminnasta ja käynnistivät kevätkauden 2008 kestäneen elokuvaprojektin. Ryhmän toiminta päättyi kesätaukoon. Elokuussa 2008 kaksi ryhmän nuorta osallistui Kalevan Nuorten kesäleirille. Syyskaudella 2008 toiminnassa oli tauko; aikuiset vapaaehtoiset kertoivat, että toiminta ei käynnistynyt tekijöiden ja ajan puutteen vuoksi. Myöskään selkeitä vastuualueita ei ollut sovittu, joten kukaan ei ottanut vastuuta ryhmän kokoamisesta. Toimintaan vaikutti myös ryhmän haasteellisuus; aikuiset tunsivat voimavaransa riittämättömiksi. Loppusyksystä 2008 seura haki rahoitusta Suomen Kulttuurirahaston Myrsky-hankkeelta. Hankehakemusta ei hyväksytty. Nuorten ryhmätoiminta käynnistyi uudelleen helmikuussa 2009 kymppiluokkalaisen nuoren aloitteesta. Hän ehdotti seuralle bänditapahtuman järjestämistä ja kokosi sitä varten projektiryhmän. Koulukuraattori mahdollisti projektin markkinoinnin kahdelle 9.-luokalle, joista saatiin lisää nuoria mukaan hankkeeseen. Juhannuksen läheisyyteen ajoitetun, päihteettömän ja ikärajattoman Juihteeton pässi -bänditapahtuman valmisteluun osallistui kymmenen vuotiasta nuorta. Ryhmä hankki neljä bändiä, kuvasi mainosvideon, vastasi mainostuksesta kokonaisuudessaan, otti selvää tarvittavista luvista ja teostomaksuista, vuokrasi tapahtumapaikan ja haki onnistuneesti Nuorten Akatemian Homma-rahaa. Ryhmäläiset rekrytoivat perheenjäseniään tukkuostoksille ja kioskimyyntiin, järjestyksenvalvojat ja ensiapuvastaavan he saivat nuorisoseurasta. Tuttavapiiristä löytyi myös valo- ja äänilaiteammattilainen, joka tapahtuman yhteydessä opetti yhdelle nuorelle valotekniikkaa. Tampereen kaupungin Nuorisopalveluilta ryhmä sai lainaan alkometrin oheistarvikkeineen. Tapahtuman toteuttamisessa oli mukana myös koulun yhteisötyöntekijä, joka toimi kahden nuoren henkilökohtaisena tukijana sekä Homma-rahahakemuksen suosittelijana. Vesilahden Nuorisoseura, Ylämäen Nuorisoseura ja Narvan Tähti Nuorisoseura Vesilahti Vesilahdella toimivat seurat osallistuivat projektiin yhdessä. Hankkeessa olivat mukana Vesilahden Nuorisoseura kunnan keskustasta (kesään 2008 saakka), Tähti Nuorisoseura Narvasta sekä Ylämäen Nuorisoseura Koskenkylältä. Pitkistä toimintahistorioistaan huolimatta seurat eivät olleet aiemmin tehneet yhteistyötä. 8

9 Toiminnan kohderyhmäksi määriteltiin yhdessä viranomaisten kanssa yläkouluikäiset. Nuorisoseurat markkinoivat toimintaa yläkoululla pitämässään aamunavauksessa sekä nuorille järjestetyssä ohjelmallisessa diskossa. Samassa yhteydessä toteutettiin harrastekysely, jonka mukaan nuoret kaipasivat lähialueelle vapaa-ajan toimintaa. Narvan Tähti Nuorisoseura yhdessä Ylämäen Nuorisoseuran kanssa vastasi alueen nuorten toiveeseen kokoontumistilasta ja säännöllisistä nuorten illoista. Seura neuvotteli käyttöönsä kunnan tyhjillään olleen kiinteistön ja helmikuussa 2008 alkoivat viikoittaiset nuorten biljardi-illat. Narvan nuorten illoista vastasi pääosin yksi aikuinen, mutta toiminnan vakiintumisen myötä muutama vanhempi nuori innostui avuksi ottamaan vastuuta iltojen valvonnasta. Kesällä 2008 Ylämäen Nuorisoseuran toiminta-alueella Koskenkylällä alkoi esiintyä ilkivaltaa. Nuorisoseuralaisten valvonnan myötä ilkivallan tekijöiksi paljastuivat kylän nuoret. Nuorisoseura organisoi kylän muiden yhdistysten kanssa vanhempainillan, missä sovittiin lasten ja nuorten yhteisistä kotiintuloajoista sekä nuorten iltojen aloittamisesta myös Koskenkylällä. Ensisijaisena tavoitteena oli tarjota nuorille mielekästä tekemistä ja turvallinen, valvottu vapaa-ajanviettopaikka ainakin yhtenä iltana viikossa. Nuorisoseura sai elokuussa 2008 kunnan omistaman kiinteistön nuorten käyttöön. Kaikille nuorille avoimissa, viikoittaisissa perjantai-illoissa kävi vuotiaita lähikylien nuoria nuorta/ilta. Talolla kokoontuvan nuorisoryhmän haasteellisuuden vuoksi toiminnan painopiste oli pitkään nuorten sitouttamisessa ja luottamuksen rakentamisessa nuorten ja aikuisten välille. Osa nuorista suunnitteli ensimmäisellä toimintakaudella tapahtumien yötä, mikä jäi toteuttamatta. Vuoden 2009 alussa Vesilahden kunta otti kiinteistönsä takaisin omaan käyttöön, joten nuorten iltoja jatkettiin Ylämäen Nuorisoseuran seurantalolla. Nuoret sitoutettiin toimintaan ja uuteen paikkaan yhteisillä muuttotalkoilla sekä antamalla heille osavastuuta talon ylläpidosta, muun muassa puulämmityksestä ja siivouksesta. Kevätkaudella 2009 neljä nuorten iltojen vakiokävijää järjesti karaokeillan, johon osallistui yhteensä 25 nuorta sekä neljä vapaaehtoista aikuista. Nuoret vastasivat käytännön järjestelyistä; laitteiden lainauksesta, illan tarjoiluista ja tapahtuman mainostuksesta. Aikuiset vapaaehtoiset kertoivat arviointikeskustelussa, että toiminnan suurimmaksi haasteeksi muodostuivat nuorten levottomuus, keskittymisen puute ja vaihteleva vastuunottaminen. Nuorten illat kuitenkin vastasivat alkuperäiseen tarpeeseen ja ilkivallan havaittiin vähentyvän nuorten iltojen myötä. Paikkakunnalla pyrittiin käynnistämään myös oppilaitosyhteistyötä; keväällä 2008 neuvoteltiin yhteistyöstä Lempäälän opiston kanssa. Tavoitteena oli luoda osallistavaan toimintatapaan perustuvat kurssit vuotiaille ja vuotiaille. Yhteistyöstä neuvoteltiin muun muassa työvoimaviranomaisten kanssa. Toiminnalla pyrittiin tukemaan opintojen ja työelämän ulkopuolelle jääneitä nuoria. Pilottiryhmät oli tarkoitus perustaa lukuvuodelle , mutta toiminta ei käynnistynyt taloudellisten resurssien vähäisyyden vuoksi. Ylämäen Nuorisoseuralaiset kertoivat, että kisällitoiminta toi lisäpotkua seuran toimintaan. Esimerkiksi seurassa toimiva nuorten tanssikerho sai marraskuussa 2008 Nuorten Akatemian Homma-rahaa, minkä lisäksi projekti valittiin kuuden parhaan joukkoon Homma-gaalaan. Alueen nuorisoseuroilla on ollut vahva vaikuttajan rooli alusta alkaen ja vapaaehtoistoimijat ovat osallistuneet laajalti nuorisotyön kehittämiseen. Kisällin jatkoksi nuorisoseura yhteistyökumppaneineen haki ja sai Kantri ry:ltä rahoituksen kaksivuotiseen Yhteisöturvaa nuorisolle -kehityshankkeeseen. Hankkeen yksi keskeinen toimenpide on oman nuoriso-ohjaajan palkkaaminen Vesilahden alueelle. Sammaljoen Nuorisoseura ja Illon Nuorisoseura Sastamala Sammaljoen ja Illon Nuorisoseurat toteuttivat paikallista hanketta yhdessä. Yläkoulun sosiaalityöntekijän, perhetyöntekijän, nuoriso-ohjaajan sekä seuratoimijoiden näkemysten 9

10 perusteella alueen ryhmätoiminta kohdennettiin aluksi Sammaljoen ja Illon kyliin, joissa harrastusmahdollisuuksia oli vähemmän kuin kuntakeskuksessa Sastamalassa. Seurat käynnistivät toiminnan nuorten elokuvaillalla, missä kerrottiin Kisällistä osaajaksi - projektista. Toiminnasta kiinnostui kymmenkunta nuorta ja ryhmä (tapaamisissa läsnä vaihdellen 3-12 nuorta) kokoontui kevään 2008 ajan kerran kuussa. Nuorten kiinnostuksenkohteet vaihtelivat kansainvälisestä toiminnasta videon tekemiseen ja perinneruokiin perehtymiseen. Toiminta käynnistettiin elokuvaprojektilla sekä siihen liittyvillä kuvauskoulutuksilla ammattikuvaajan johdolla. Koulutusten jälkeen nuoret jatkoivat kuvausharjoitteluja itsenäisesti. Projektiryhmän oli tarkoitus jatkaa elokuvan tekoa kesäleirillä, mikä peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Syyskaudella 2008 toimintaa ei ollut. Joulukuussa 2008 käydyssä arviointikeskustelussa toiminnasta vastanneet vapaaehtoiset kertoivat, että syksyn toimintaa vaikeutti ajan ja aikuisten toimijoiden puute. Yhteistyö viranomaisten kanssa jäi syksyn 2007 jälkeen toivottua vähäisemmäksi. Oman projektitoiminnan hiipumisesta huolimatta nuoret aktivoituivat muuhun toimintaan: kuusi nuorta osallistui järjestön Ramppikuume nuorisoteatteritapahtumaan 1 huhtikuussa 2008 ja yksi nuorista Länsi-Suomen kolmen viikonlopun mittaiseen KNoppi- ohjaajakoulutukseen Vuoden 2008 lopulla seurat muuttivat toimintastrategiaa: ryhmätoiminta siirrettiin Sastamalan keskustaan muun muassa parempien kulkuyhteyksien vuoksi. Aiemmin toiminnassa mukana olleet nuoret ehdottivat kevätkaudelle 2009 näytelmäproduktiota. Nuoret kokosivat ryhmän ja helmikuussa 2009 pääosin 9. luokkalaisista koostunut hengen ryhmä aloitti viikoittaiset näytelmäharjoitukset kahden Sastamalan opistosta palkatun näyttelijäntyön ohjaajan tuella. Ryhmässä oli pientä vaihtuvuutta, jota nuoret paikkasivat hakemalla itse uudet näyttelijät lähtevien tilalle. Nuorilla oli näyttelemisen lisäksi yksittäisiä vastuualueita; he vastasivat esityksen mainonnasta ja ohjaajien tuella myös puvustuksesta. Näytelmä esitettiin touko-, kesäkuussa 2009 kolme kertaa Vesarannan kesäteatterissa Sastamalassa. Ohjaajan mukaan nuoret olivat motivoituneita, he ottivat hyvin vastuuta ryhmästä ja näytelmäprojektin onnistumisesta vähäisestä kokemuksesta huolimatta. Toimintaa tuki Sammaljoen ja Illon Nuorisoseurojen vahva teatteritoiminnan osaaminen. Ryhmän alkuperäinen toive kansainvälisestä toiminnasta konkretisoitui keväällä Näytelmäryhmän neljä nuorta ja aikuinen tukihenkilö hakivat nuorisovaihtoon Englantiin. Vaihtoa organisoineen tahon aikatauluongelmat sekä matkan ajankohdan osuminen koulujen syyslukukauden alkuun vaikuttivat ryhmän päätökseen vaihdon peruuttamisesta. Suttilan Nuorisoseura Huittinen Suttilan Nuorisoseura keskitti nuorten ryhmätoiminnan Huittisten keskustaan, missä suurin osa nuorista asui ja jonne myös kauempana asuvilla nuorilla oli parhaimmat kulkuyhteydet. Paikkakunnan viranomaiset ottivat idean nuorten omaehtoisesta toiminnasta hyvin vastaan, yhteistyö koulun kanssa käynnistyi heti. Yläkoulun erityisopettaja rekrytoi nuoria ja sai ryhmään kuusi vuotiasta nuorta. Ryhmä aloitti kokoontumiset loppuvuodesta 2007 ja jatkoi niitä kevätkaudella 2008 säännöllisesti kerran kuussa Huittisten vapaa-aikatoimelta saaduissa tiloissa. Ensimmäisellä toimintakaudella ryhmä valmisteli diskoa. Ryhmä perehtyi tapahtuman tuottamiseen, mutta varsinainen tapahtuma jäi toteuttamatta. Osa ryhmän nuorista osallistui järjestön muihin tapahtumiin: neljä nuorta oli mukana Ramppikuume nuorisoteatteritapahtumassa huhtikuussa 2008 ja kaksi nuorta osallistui Kalevan Nuorten 1 Vuosittain järjestettävä valtakunnallinen Ramppikuume -tapahtuma on vuotiaille nuorille suunnattu koulutuksellinen teatteritapahtuma. 2 Kalevan Nuorten Liiton järjestämä KNoppi -koulutus keskittyy ohjaamisen perustietoihin ja taitoihin sekä järjestön tuntemuksen lisäämiseen 10

11 kesäleirille Syyskaudella 2008 toimintaa ei ollut aikuisten vapaaehtoistoimijoiden vähäisyyden ja toimintaan sitoutuneiden aikuisten aikapulan vuoksi. Ryhmätoiminta käynnistettiin uudelleen tammikuussa 2009 aiemmin toiminnassa mukana olleiden nuorten toivomuksesta. Toiminnasta tiedotettiin jutulla paikallislehdessä ja kaikille avoimen nuorten illan kautta haettiin mukaan uusia nuoria. Toimintaan sitoutui neljä nuorta kevään projektiryhmästä. Nuoret hahmottelivat toimintatoiveitaan unelmakarttojen avulla, joiden pohjalta he päätyivät järjestämään kirpputoritapahtuman. Nuoret vastasivat seuran aikuisten tuella toukokuussa 2009 järjestetyn kirpputorin mainostuksesta, kahvilamyynnistä ja toiminnallisesta (mm. pelejä, kasvomaalausta) lapsiparkista, jossa oli päivän aikana noin 30 lasta. Tilat ryhmä sai veloituksetta ja tapahtuman arvioitiin tavoittaneen noin 80 kävijää. Seuran aikuiset kokivat projektitoiminnan onnistuneen; toiminta oli säännöllistä ja aikuisten mukaan nuorista muodostui tapahtumaa järjestettäessä aidosti yhdessä toimiva ryhmä, jossa myös ujoimmat rohkaistuivat kertomaan mielipiteitään. Honkalammen Nuorisoseura Liperi Yläkoulun opinto-ohjaajan ja nuorisotyöntekijän kanssa käytyjen keskustelujen perusteella Honkalammen Nuorisoseura kohdensi paikallisen toiminnan kunnan nuorisotyön ja muun ohjatun harrastustoiminnan ulkopuolelle jääviin nuoriin. Seura teki hanketta tunnetuksi ja toteutti sitä yksittäisten tapahtumien kautta. Aluksi kolmen nuoren tiimi organisoi ja toteutti Kisällistä osaajaksi oppipojasta osaajaksi -aiheisen piirustuskilpailun vuotiaille ja Harrastukset - aiheisen piirustuskilpailun 7-12 vuotiaille. Nuoret vastasivat ilmoituksista, töiden vastaanottamisesta, arvioinnista, palautteen antamisesta piirtäjille sekä palkintojen jaosta. Tiimi arvioi kilpailuihin tulleet 115 työtä yhdessä kuvataideterapeutin kanssa, jolta he saivat ammatillista opastusta kuvan tarkasteluun. Palkintojen jakotilaisuudet olivat kilpailujen osalta erilaiset ja vaativat, toinen kehitysvammalaitoksessa ja toinen alakoululla koko koulun ollessa paikalla. Palkintojen jaon yhteydessä nuoret kertoivat yleisölle nuorisoseuratoiminnasta ja Kisällistä osaajaksi projektista. Yhdestä kilpailun piirustuksesta painettiin postikortteja seuran ja hankkeen käyttöön. Tammikuussa 2008 nuorille järjestettiin päivän mittainen äänityökurssi, jossa kouluttajana toimi Pohjois-Savon Nuorisoseurojen Liiton opiskelijaharjoittelija. Seuran kesäleirillä 2008 vastattiin nuorten toiveeseen ohjaamiseen liittyvästä koulutuksesta ilmaisuverstaalla, missä nuoret saivat valmiuksia ohjaajana toimimiseen sekä ideoita toimintaan. Seura järjesti lisäksi kaikille ohjaamisesta kiinnostuneille mahdollisuuden toimia ohjaajana lastenryhmissä tai kesäleireillä. Kesällä 2008 seura järjesti kahden päivän kurssin jonglöörauksesta. Nuorilla oli tapahtumajärjestelyissä omat vastuualueet ja he vastasivat kiinnostuksensa mukaisesti mainostuksesta, ilmoittautumisten vastaanottamisesta, kurssimaksujen keräämisestä tai kurssin tarjoiluista. Syksyllä 2008 projektista kiinnostunut nuori teki seuralle aloitteen Kisällistä osaajaksi kappaleen säveltämisestä. Hänen muutettua pois paikkakunnalta kansantanssiryhmä Fesukkaat jatkoi idean toteuttamista. Nuoret pohtivat tanssiryhmänsä onnistumisia, keskustelivat kokemuksistaan vanhempiensa kanssa ja näistä koottiin lauseita säkeistöjen pohjaksi. Kappaleesta tehtiin humppaja rap-versiot. Nauhoituspaikka ja soittoapua ryhmä sai paikallisesta studiosta. Nuoret esittivät kappaleen ja äänityksestä tehtiin cd myyntituotteeksi postikorttien tavoin. Projektiraportin tietojen kokoamisen aikaan seura valmisteli toiminnallista harrastepäivää vuotiaille nuorille. Mahdollisuuksien talo vai autiotaloko? tapahtuman sisältö määräytyy nuorten antamista ideoista ja toiveista. Tapahtuman tavoitteena on tarjota kävijöille elämyksiä, mahdollisuuden tavata kavereita tekemisen merkeissä sekä mahdollisuuden löytää uusia harrastuksia. Yhteistyökumppaneina toimivat vapaa-aikatoimi, koulu ja aikuisopisto. 11

Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto

Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto Yleistä Kolmivuotisen Kisällistä osaajaksi -projektin ensimmäisen toimintavuoden alku painottui

Lisätiedot

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI Pirkko Heino Marianne Pajunen REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI 3 SISÄLTÖ ESIPUHE 6 TIIVISTELMÄ 8 1 PROJEKTIN SYNTY JA TAUSTAA 9 2 PROJEKTIN ALOITUS 10 2.1

Lisätiedot

JOKAISELLE OMAN KOKOISIA HAASTEITA

JOKAISELLE OMAN KOKOISIA HAASTEITA JOKAISELLE OMAN KOKOISIA HAASTEITA Toimitus: Tarja Sovijärvi ja Eeva-Liisa Tilkanen Taitto: Heidi Friman Kuvat: Yritystalojen arkistot TARINOITA OMAN KOKOISISTA HAASTEISTA Olet juuri avannut Ketään ei

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Matalan kynnyksen liikunnallinen iltapäivätoiminta. Easysport-hankkeen toteuttaminen ja kehittäminen vuosina 2010 2013

Matalan kynnyksen liikunnallinen iltapäivätoiminta. Easysport-hankkeen toteuttaminen ja kehittäminen vuosina 2010 2013 Matalan kynnyksen liikunnallinen iltapäivätoiminta Easysport-hankkeen toteuttaminen ja kehittäminen vuosina 2010 2013 Hanna-Mari Maijala Sanna Pasanen MATALAN KYNNYKSEN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 Kaijus Varjonen Ryhmätoimintojen koordinaattori Aikuisten sosiaalipalvelut SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET TIIVISTELMÄ 1 MIKÄ ON ESPOON KIPINÄ? 1 1.1 KIPINÄ- KLUBIT

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä Meidän juttu Nuoret tapahtuman järjestäjinä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 Loppuraportti Matalan kynnyksen neuvontapisteen toimintamalli Yhteistoiminnan malli Leena Ruskomaa Sisällys Esipuhe. 3 Johdanto...

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt asiasanalla

Lisätiedot

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projektin (2005 2009) loppuraportti Pekka Roni Jaakko Tyni Tuula Immonen 2 Sisällys 1. Projektin päämäärät, tavoitteet ja

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

TARS TEHRÄ JOTAI! - Nuorisotyöprojekti Karkkilassa kesällä 2001

TARS TEHRÄ JOTAI! - Nuorisotyöprojekti Karkkilassa kesällä 2001 TARS TEHRÄ JOTAI! - Nuorisotyöprojekti Karkkilassa kesällä 2001 Nummila Mirva & Väli-Klemelä Maijuleena Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA?

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Anna Launonen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Päättyneiden tavoite 3 -ohjelman ESR-projektien 2000 2003 loppuraporttien

Lisätiedot