Toimintayksikön nimi Valkeakosken kaupunki, vanhuspalvelut/ kotihoito/ muistisairaiden päiväkeskus Mielikki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintayksikön nimi Valkeakosken kaupunki, vanhuspalvelut/ kotihoito/ muistisairaiden päiväkeskus Mielikki"

Transkriptio

1 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Valkeakosken kaupunki Palveluntuottajan Y-tunnus: Toimintayksikön nimi Valkeakosken kaupunki, vanhuspalvelut/ kotihoito/ muistisairaiden päiväkeskus Mielikki Palveluyksikön sijaintikunta yhteystietoineen Valkeakosken kaupunki Sääksmäentie 2, pl. 20, Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä Kotihoito, muistisairaat, n.15 asiakasta / pv. Toimintayksikön katuosoite Kirkkotie 6 Postinumero Toimintayksikön vastaava esimies Katriina Salminen, palvelupäällikkö Postitoimipaikka Valkeakoski Puhelin Sähköposti Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat Päiväkeskus- ja sauna-asiakkaiden kuljetuspalvelu (Tilausliikenne Jari Lundahl) Työterveyshuolto (Attendo), Laboratoriopalvelut (Fimlab),Tietokoneen käyttäjätuki (Help desk), Ruoka- ja siivouskeskus ja tekninen keskus (Valkeakosken kaupunki) PL 210, Helsinki Lintulahdenkuja 4, Helsinki Faksi Puhelin Koskenranta 3, Rovaniemi Faksi

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) Toiminta-ajatus Mielikin tarkoituksena on kuntoutuksen ja virikkeellisen toiminnan avulla tukea muistisairaan henkilön mahdollisimman itsenäistä kotona asumista sekä nopeuttaa sairaalahoidosta kotiutumista. Tarkoituksena on myös tukea muistisairaan omaisen jaksamista. Asiakkaita hoidetaan ja kuntoutetaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti. Päiväkeskuksessa on mahdollisuus ottaa laboratoriokokeita. Lääkärin tai hammaslääkärin vastaanotolle saatetaan tarvittaessa. Sopimuksen mukaan on mahdollisuus kylvetyspalveluun ja haavanhoitoon. Arvot ja toimintaperiaatteet Toimintaa ohjaa vanhuskäsitys: Vanhuus on luonnollinen osa ihmisen elämänkaarta, johon sisältyy oikeuksia, velvollisuuksia, mahdollisuuksia ja voimavaroja. Vanhuudessa elämän eheys, täysipainoisuus ja oikeus omiin valintoihin ovat yhtä arvokkaita ja loukkaamattomia oikeuksia kuin muissakin aikuisuuden vaiheissa. Arvot ovat: asiakaslähtöisyys, turvallisuus, tasa-arvo/oikeudenmukaisuus, itsemääräämisoikeus, voimavaralähtöisyys RISKINHALLINTA (4.1.3) Pelastussuunnitelma on yhteinen Wäinämöisen kanssa. Palotarkastus tehdään kerran vuodessa. Palohälyttimet testataan 1 x kk:ssa. Uudet työntekijät perehdytetään perehdytyssuunnitelman mukaisesti. Perehdytysohjelmana käytetään kotihoidon perehdytysohjelmaa (löytyy tietokoneelta G/kotihoito/perehdytys) sekä Mielikin omaa perehdytysmateriaalia. Riskien tunnistaminen Riskit tunnistetaan ja arvioidaan. Sen jälkeen suunnitellaan riskien torjuntaa. Rakennukseen liittyvistä epäkohdista henkilökunta ilmoittaa Valkeakosken kiinteistöhuollolle joko soittamalla tai sähköpostitse vikailmoitus- lomakkeella. Laitteisiin liittyvissä epäkohdissa olemme yhteydessä Valkeakosken kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen laitehuoltajaan tai fysioterapeuttiin. Hoivaan liittyvissä laatupoikkeamissa täytetään vaaratapahtumailmoitus (Haipro) Riskien käsitteleminen Haipro-ilmoitukset käsitellään säännöllisesti pidettävissä työpaikkakokouksissa, jonka jälkeen haipro-käsittelijä kirjaa sovitut toimenpiteet ja korjausehdotukset. Korjaavat toimenpiteet Poikkeamatapahtumien käsittelyvaiheessa pohditaan, miten voidaan jatkossa välttää ja ennaltaehkäistä tulevia haittatapahtumia. Tavoitteena on koko ajan arvioida toimintaa ja parantaa laatua. Muutoksista tiedottaminen Esimiehet tiedottavat muutoksista. Tiedotus tapahtuu muistioiden, sähköpostin ja viestivihon välityksellä. Muutoksia käsitellään työpaikkakokouksissa. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 2

3 Katriina Salminen, palvelupäällikkö, puh , Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. Asiakirja tarkastetaan vuosittain. Omavalvontasuunnitelman julkisuus Omavalvontasuunnitelma löytyy Valkeakosken kaupungin nettisivuilta, kohdasta ikäihmiset. Lisäksi suunnitelma on päiväkeskuksen kanslian ilmoitustaululla ja perehdytyskansiossa. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) Palvelutarpeen arviointi Asiakkaat ohjautuvat Mielikkiin muistikeskuksen, lääkärin, hoitajan tai kotihoidon palveluvastaavan lähetteellä. Hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä lähetteen tekijän, asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai laillisen edustajansa kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma näkemys voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen selvittämisessä huomion kohteena ovat toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutumisen mahdollisuudet. Palvelutarpeen arviointi kattaa kaikki toimintakyvyn ulottuvuudet, joita ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen toimintakyky. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat tekijät kuten heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys tai kipu. Arvioinnin apuna käytetään seuraavia toimintakykymittareita: RAVA, MMSE, IADL, ADL ja MNA sekä SPPB Asiakkaan kanssa tehdään kirjallinen hoito- ja palvelusuunnitelma, joka perustuu asiakkaan kanssa tehtyyn voimavarakartoitukseen. Hoito-ja palvelusuunnitelmat tarkistetaan säännöllisesti. Omainen on palvelutarpeen arvioinnissa aina kun se on tarpeellista. Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa, palvelua tai kuntoutusta koskevaan hoitosuunnitelmaan. Suunnitelman tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan asetetut tavoitteet. Hoitosuunnitelman laatii hoitaja ja se päivitetään tarvittaessa. Toteutumisesta vastaavat asiakasta hoitavat hoitajat. Asiakkaan kohtelu Itsemääräämisoikeus Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Mielikin toiminnassa henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan päiväkeskuksen kuntouttavaan- ja virikkeelliseen toimintaan. Asiakas osallistuu oman hoitonsa ja palvelunsa suunnitteluun. Asiakasta tulee kuulla toimintaa suunniteltaessa. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä tarjotuista palveluista. Asiakkaan osallisuus Asiakas ja tarvittaessa hänen omaisensa osallistuu hoitosuunnitelman laatimiseen. Asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioidaan aina kun se on resurssit huomioiden mahdollista. 3

4 Palautteen kerääminen, käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä Järjestetään asiakastyytyväisyyskyselyjä. Asiakaspalautteet käydään läpi työpaikkakokouksissa ja sovitaan yhteisesti kehitettävät asiat. Käytössä on myös muistutus asiakkaan hoidosta/palvelusta- lomake. Muistutuksen käsittelee yksikön esimies ja antaa asiasta ratkaisun. Jatkotoimenpiteet laaditaan saadun palautteen mukaan. Pyritään aina korjaamaan virheet. Asiakkaan oikeusturva Muistutuksen vastaanottaja vanhuspalvelujohtaja Tarja Laine, PL 20, Valkeakoski Valkeakosken kaupunki ostaa sosiaaliasiamiespalvelut Tampereelta. Sosiaaliasiamies Laura Helovuo ja Taija Mehtonen, tai , sosiaaliasiamies(at)tampere.fi, Aleksis Kiven katu C, PL Tampere. Käyntiajat varataan etukäteen puhelimitse. Ajanvaraukseen perustuvia asiakastapaamisia järjestetään tarpeen mukaan myös Valkeakoskella. Palvelut ovat maksuttomia. Potilasasiamies on Katri Nieminen Hoivakoti Wäinämöinen, Kirkkotie Valkeakoski puh Asiakastapaamiset ajanvarauksella. Palvelut ovat maksuttomia. Muistutukset ja kantelut saatetaan esimiehen tietoon. Hän edelleen välittää muistutuksen vanhuspalvelujohtajalle, joka käynnistää tarvittavat toimenpiteet yhdessä esimiehen ja hoitohenkilöstön kanssa. Tavoiteaika muistutusten käsittelylle on 1 viikko. Mikäli henkilö on tyytymätön muistutuksesta annettuun vastineeseen, hän voi tehdä kantelun aluehallintovirastolle. PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3) Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta Asiakkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä edistetään ja tuetaan henkilökohtaisen hoito- ja liikkumissuunnitelman avulla. Suunnitelmiin kirjataan liikkumiseen liittyviä tavoitteita. Toimintakykyä arvioidaan mittareiden avulla, esim. RAVA, SPPB Ravitsemus Mielikissä tarjotaan aamupala, lounas, päiväkahvi ja päivällinen. Lounas ja päivällinen valmistetaan kaupungin ravitsemuskeskuksessa ikäihmisten ravitsemussuosituksia noudattaen. Asukkaiden painoa seurataan ja tarvittaessa tehdään ravitsemustilaa arvioiva MNA testi. Yleisvointia seurataan säännöllisesti. Henkilöstö on koulutettu aliravitsemuksen tunnistamiseen. Hygieniakäytännöt Perehdytyskansiossa on henkilökunnalle ohjeet käsihygieniasta, suojautumisesta hoidettaessa sairaalabakteeria kantavaa asiakasta. Jokainen työntekijä on lukenut ohjeet ja vastaa omalla toiminnallaan hygieniatasosta. Hoitohenkilökunnasta on nimetty hygieniavastaava, joka on perehtynyt hygienia-asioihin ja opastaa muuta henkilöstöä. Hygieniasta huolehtiminen kuuluu hoitajan perustyöhön. Terveyden- ja sairaanhoito Mielikin henkilöstö ottaa tarvittaessa yhteyttä lääkäriin tai tilaa vastaanottoajan tai lääkärin kotikäynnin. Kuolemantapausta koskevat ohjeet ovat perehdytyskansiossa. 4

5 Henkilökunta on ohjeistettu toiminnasta akuutissa lääkäritarpeessa sekä kuolemantapauksen sattuessa. Hammaslääkäripalvelut on saatavissa kaupungin hammashoitolasta. Erikoissairaanhoidon palveluihin pääsee hoitavan lääkärin lähetteellä. Hoitajat seuraavat asiakkaiden vointia päivittäisten toimintojen yhteydessä. Voinnin muutokset kirjataan asiakastietojärjestelmään. Hoitajat pyrkivät arvioimaan hoitosuunnitelman toteutumista jatkuvalla arvioinnilla. Hoitosuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa. Terveyskeskuslääkäri tarkastaa asiakkaiden lääkityksen aina tarvittaessa tai hoitajan sitä pyytäessä. Lääkehoito Turvallista lääkehoitoa toteutetaan hyväksytyn lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. Palveluvastaava, sairaanhoitaja ja lääkäri tarkastavat lääkehoitosuunnitelman vuosittain. Lääkehoidosta vastaavat lääkäri ja hoitajat yhdessä Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa Hoitajat ovat säännöllisesti tarvittaessa yhteydessä muihin asiakasta hoitaviin tahoihin ja omaisiin. Alihankintana tuotetut palvelut Kerätään palautetta asiakkailta. Palveluntuottajien kanssa pidetään säännölliset laadunvarmistuspalaverit. ASIAKASTURVALLISUUS (4.4) Henkilökunta on perehdytetty potilasturvallisuussuunnitelmaan (G/kotihoito/Potilasturvallisuus). Henkilökunta on saanut opastusta asiakastietojen käsittelyyn. Työpaikalla on sovittu yhtenäiset käytännöt eri toimenpiteiden suorittamisesta. Apuvälineiden turvallisuus varmistetaan. Riskinarviointi tehdään säännöllisesti. Henkilöstön ensiaputaidot pidetään ajan tasalla. Henkilöstö Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet Mielikissä työskentelee neljä hoitajaa. Työaika on arkisin klo välillä. Mielikki toimii yhteistyössä viereisen tilapäisen ryhmäkodin Ilmarisen kanssa, jossa on kolme hoitajaa. Palveluvastaavat valitsevat ja haastattelevat sijaiset. Työntekijöiden pätevyys varmistetaan tarkistamalla alkuperäiset opintotodistukset ja pätevyys varmistetaan myös Valvirasta Terhikki tietojärjestelmästä. Sijainen hankitaan tarvittaessa. Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet Vakituiset työpaikat täytetään julkisen haun periaatteella. Koulutusvaatimuksena on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö. Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta Uusille työntekijöille on nimetty perehdyttäjä ja opiskelijoille on nimetty ohjaajat. Perehdytyksessä korostetaan myös tietosuojan merkitystä ja jokainen työntekijä allekirjoittaa Valkeakosken sosiaali- ja terveystoimen asiakas- ja potilastietojen salassapito- ja vaitiolovelvollisuuslomakkeen. Henkilöstön säännöllisestä täydennyskoulutuksesta huolehditaan. Henkilökunta käy lakisääteisissä koulutuksissa. Lääkehoidon täydennyskoulutus on viiden vuoden välein. Muuhun koulutukseen osallistutaan yksikön/henkilöstön ja asiakkaiden hoidon tarpeen mukaan. Koulutuksen suunnittelussa huomioidaan kehityskeskusteluissa esille tulleet koulutustarpeet. 5

6 Toimitilat Mielikin toimitilaan sisältyvät: eteistila, päivähuone, johon sisältyy keittiötilat, lepohuone, kanslia, 3 x asiakas-wc, pukuhuone, pesuhuone ja sauna, henkilökunnan taukotila ja WC. Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? Päiväkeskuksen toimitilan siivoamisesta huolehtivat kaupungin ruoka- ja siivousyksikön työntekijät. Toimitilat siivotaan arkipäivisin. Henkilökunnan suojavaatteet ovat vaatelokeroissa. Likaiset suojavaatteet palautetaan pyykkikaappiin, josta vaatteiden toimittaja vie ne pestäväksi. Teknologiset ratkaisut Asiakas-wc:ssä on hälytysjärjestelmä jonka avulla asiakas voi pyytää hoitajan apua. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto Asiakkaiden käytössä on liikkumisen apuvälineitä. Asiakkaita autetaan kotona tarvittavien apuvälineiden hankinnassa ja huollossa. Fysioterapeutti tarvittaessa ohjaa ja opastaa henkilökuntaa ja asukkaita laitteiden käytössä. Terveydenhuollon laitteiden huoltaminen ja korjaukset kuuluvat terveyskeskuksen laitehuoltajalle tai laitteen toimittaneelle yritykselle. Terveyskeskuksen laitehuoltaja on Markku Tiitto, Valkeakosken terveyskeskus, Särpimäenkatu, Valkeakoski puh ja kuulohuoltaja Marita Vuori, Valkeakosken terveyskeskus p Asiakas- ja potilastietojen käsittely Jokainen allekirjoittaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuuslomakkeen. Henkilöstöllä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset asiakastietojärjestelmään. Kotihoidon perehdytyskansioon on koottuna tietoa asiakastietojen käsittelystä. Lähiesimies tai tiiminvetäjä opastaa ja ohjaa tarvittaessa ja puuttuu epäkohtiin. Täydennyskoulutuksiin on yleensä hyvät mahdollisuudet osallistua. Yksikössä on nähtävillä rekisteriseloste. Sovellusasiantuntija/tietosuojavastaava on Irmeli Myllykylä, puh , OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN (Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) Paikka ja päiväys Valkeakoskella Allekirjoitus Tarja Laine, vanhuspalvelujen johtaja 6

7 LOMAKKEEN LAADINNASSA ON HYÖDYNNETTY SEURAAVIA OPPAITA, OHJEITA JA LAATUSUOSITUKSIA: Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Ammattieettinen lautakunta: Arki, arvot, elämä, etiikka. Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. - STM:n julkaisuja (2011:15): Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille - STM:n julkaisuja (2014:4): Lastensuojelun laatusuositus - STM:n julkaisuja (2013:11): Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi - STM:n oppaita (2003:4): Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympäristö. Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositus pdf&title=Vammaisten_asumispalveluiden_laatusuositus_fi.pdf Potilasturvallisuus, Työsuojelurahasto & Teknologian tutkimuskeskus VTT: Vaaratapahtumista oppiminen. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolle - Valtakunnallisia ohjeita ja suosituksia omavalvonnan suunnittelun tueksi ikäihmisten palveluissa Turvallisen lääkehoidon suunnittelun tueksi: - Turvallinen lääkehoito -opas: Valviran määräys terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanneilmoituksen tekemisestä: - Valviran määräys 4/2010: Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn - Rekisteri- ja tietoturvaselosteet: - Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: syynj/ - Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf - Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon sekä muuta lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: 9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) TIETOA LOMAKKEEN KÄYTTÄJÄLLE: Lomake on tarkoitettu tukemaan palveluntuottajia omavalvontasuunnitelman laatimisessa. Se on laadittu Valviran antaman määräyksen (1/2014) mukaisesti. Määräys tulee voimaan Lomake kattaa kaikki määräyksessä olevat asiakokonaisuudet ja jokainen toimintayksikkö ottaa omassa omavalvontasuunnitelmassaan esille ne asiat, jotka toteutuvat palvelun käytännössä. Lomakkeeseen on avattu kunkin sisältökohdan osalta niitä asioita, joita kyseisessä kohdassa tulisi kuvata. Lomakkeen laatimisen yhteydessä siinä olevat ylimääräiset tekstit on syytä poistaa ja vaihtaa Valviran logon tilalle palveluntuottajan oma logo, jolloin käyttöön jää toimintayksikön omaa toimintaa koskeva omavalvontasuunnitelma. 7

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja pavelujentuottaja Nimi:Tehostettu palveluasuminen/ryhmäkoti Suvanto Palveluntuottajan Y-tunnus: Y-0132322-3

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma SUUNNITELMA 2(16) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Invalidiliiton

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Sauvon palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Graanin palvelukeskus

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT SIIKAINEN Metsätähden palvelukeskus Asumis- ja laitospalvelut 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kangasalan palvelutalosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Kuninkaanhovi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Villa Lauriina Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Omakotisäätiön omavalvontasuunnitelma

Omakotisäätiön omavalvontasuunnitelma Omakotisäätiön omavalvontasuunnitelma Omakotisäätiö Puotilantie 3 00910 Helsinki www.omakotisaatio.fi Toimisto arkisin puhelin 09 6829 0300 Sisällys 1 Palvelujen tuottaja... 4 1.1 Yksityinen palveluntuottaja...

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kristillinen Alkoholisti ja Narkomaanityö

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI MARTTILAN KUNTA OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI 1. TAMMIKUUTA 2015 MARTTILAN KUNTA 1 Sisällys 1. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 2. TOIMINNAN ORGANISOINTI,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalliolan Kannatusyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma MEREO Matinkylä

Omavalvontasuunnitelma MEREO Matinkylä MEREO / Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry Omavalvontasuunnitelma MEREO Matinkylä Omavalvontasuunnitelma laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi 28.7.2015 Sisällys 1. Omavalvonta yksityisessä sosiaalihuollossa

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kunta Kunnan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Kunta Pieksämäki Yksityinen palvelun tuottaja, nimi ja sijaintikunta: Kivisalmen Hoitokoti Ky, Pieksämäki. Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Dementiakoti Villa Tapiola Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma

Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma Liite 3, perusturvaltk 16.9.2014 109 Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma Hyväksytty perusturvalautakunnassa 16.9.2014 109 2 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 3 2. Määritelmät

Lisätiedot

OMAVALVONTA- SUUNNITELMA Päiväkoti Ryhmäperhepäiväkoti

OMAVALVONTA- SUUNNITELMA Päiväkoti Ryhmäperhepäiväkoti 2012 OMAVALVONTA- SUUNNITELMA Päiväkoti Ryhmäperhepäiväkoti S i v u 1 Sisällys 1. SOVELTAMISALA 2 2. MÄÄRITELMÄT 2 3. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 3 4. OMAVALVONTASUUNNITELMA 4 4.1 Omavalvonnan toteuttaminen

Lisätiedot

T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä

T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä 2014 T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä Yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) annetussa laissa 6 :n 1 momentin mukaan laadittu toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma,

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Liite 2/Petula 21.10.2014 82 Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alue LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 25.8.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Laadunhallinnan vastuuhenkilöt ja toimijat

Lisätiedot

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINNAN ORGANISOINTI, TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN JA ASIAKASRAKENNE... 3 1.1 Toiminta- ajatus, strateginen suunnittelu

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 27.4.2015 JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa xx.xx.xxxx Sisällys 1 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma 1. Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Yksityinen palveluntuottaja Heidin ja Päivin Lähihoiva Palvelun tuottajan toiminimi Heidin ja Päivin Lähihoiva Avoin Yhtiö

Lisätiedot