Kokousmatkailun kehitys jatkuvan uudistumisen väylällä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousmatkailun kehitys jatkuvan uudistumisen väylällä"

Transkriptio

1 Sente SENTE työraportteja 24/2008 Kokousmatkailun kehitys jatkuvan uudistumisen väylällä Kanta-Hämeen kokous- ja kongressimatkailun kehittämisen prosessit itse-uudistumisen näkökulmasta Kati-Jasmin Kosonen Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö Tampereen yliopisto Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö ISSN ISBN

2 Kokousmatkailun kehitys jatkuvan uudistumisen väylällä Kanta-Hämeen kokous- ja kongressimatkailun kehittämisen prosessit itse-uudistumisen näkökulmasta Kati-Jasmin Kosonen Jo h d a n t o 1 Julkisessa keskustelussa Suomen menestyksen avaimiksi on nostettu koulutus, tutkimus, teknologia ja innovatiivisuus. Valtion ja aluehallinnon toimijat korostavat huippuosaamista, globaalia kilpailukykyä ja kansainvälistymistä. Innovatiivisuuden ja innovaatioiden keskeinen rooli globaalissa taloudessa on tunnustettu yleisesti ja innovaatio-, teknologia ja koulutuspolitiikka on noussut korkealle yhteiskunnallisen kehittämisen agendalle. Benneworthia (2004) mukaillen voidaan todeta, että keskustelijat, niin tutkijat, liike-elämän edustajat kuin päättäjätkin, ovat erimielisiä lähinnä siitä, miten tieto ja innovaatioiden tuottaminen tuovat lisäarvoa ja kilpailuetua aluekehityksessä. Innovaatioiden ja uuden tiedon ja tietämyksen luonnissa kehittäjäverkostot muodostavat keskeisen osan alueen innovaatiojärjestelmää. Erityisen keskeisenä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyö on nähty korkeaa teknologiaa hyödyntävillä aloilla. Nämä kehittäjäverkostot linkittyvät verkoiksi, ketjuiksi tai ryhmittyvät saarekkeiksi erilaisten kehittämisteemojen ympärille. Teknologiakehityksessä taas puhutaan teknologiaalustoista, teknologiaan keskittyvistä monialaisista ja monitoiminaisista kehitysalustoista. Kehitysalustojen määritelmää on mutkatonta laajentaa muihin toimialoihin ja kehittämisteemoihin siten, että yhteisen kehittämisteeman tai ongelman ympärille ryhmittyvä laaja-alainen ryhmä muodostaa alueelle erityisen kehittämisalustan. Alueellisen kehityksen näkökulmasta innovaatioita painottava kehittämislinjaus on joka tapauksessa haastava. Usein keskusteluissa ja jopa tutkimuksen piirissä alueellisista 1 Tämä tutkimusraportti liittyy Tekesin, Helsingin kaupungin, Oulun kaupungin ja Hämeenlinnan seudun rahoittamaan projektiin Self-Renewal Capacity of Clusters: Three Level Analysis on Resilience and Innovation Policy [Sere] 1

3 innovaatiojärjestelmistä saa käsityksen, että olisi olemassa jonkinlainen innovaatiojärjestelmän ihannemalli, joka toimisi kaikkialla. Kansalliset innovaatiojärjestelmät muokkaavat merkittävällä tavalla alueellisia kehityskulkuja, mutta saman maan eri alueiden välillä voi olla hyvinkin suuria eroja innovaatiotoiminnan laadussa ja määrässä. Innovaatiojärjestelmä-tutkimus on keskittynyt enimmäkseen näiden maiden keskusseutuihin, urbaaneihin metropoleihin tai tieto- ja teknologia-intensiivisiin globaaleihin solmukohtiin (hubeihin). Myös suomalainen tutkimus- ja kehittämistoiminta on erityisesti 1990-luvun laman jälkeen keskittynyt muutamalle harvalle tutkimus- ja kehittämisintensiiviselle sekä monialaiselle kaupunkiseudulle (Tilastokeskus, tutkimus- ja kehittämistoiminta 2007, Kosonen 2007a, Kosonen & Vilhula 2006, Lievonen & Lemola 2004, OECD 2005a ja 2005b, Rantanen 2004). Suomessa institutionaalisesti ohuilla alueilla resurssien puutetta on paikattu sekä alueen sisäisten että sieltä ulospäin suuntautuvien verkostojen avulla (Kosonen 2008, Kosonen 2007 a ja b). Institutionaalisesti ohuina alueina voidaan pitää sellaisia alueita, joilla ei ole tietämystalouden edellyttämiä uutta tietoa luovia ja soveltavia organisaatioita ja toimintatapoja. Tampereen yliopiston Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikön SERE-projektin Hämeenlinnan osiossa innovaatiotoimintaa ja kokousmatkailun kehittämisalustaa tarkasteltiin pienen mutta kehittyvän kaupunkiseudun kehittämistoiminnan näkökulmasta 2. Tutkimus ja artikkeli perustuvat sille paljon esillä olleelle ajatukselle, että keskeisten toimijoiden vuorovaikutus on innovaatioympäristöjen ja niitä muokkaavien instituutioiden luomisen ja uudistamisen ytimessä. Huomio kohdistetaan erityisesti niihin kehittämisalustoihin, jotka kokoavat ja suuntaavat Hämeenlinnan seudun ja Kanta-Hämeen kokousmatkailun kehittämiseen tähtääviä vuorovaikutteisia kehittämistoimintoja. Vuorovaikutteisilla kehittämisalustoilla tarkoitetaan monia toimijoita ja kompetensseja yhdistäviä, yhteiseltä osaamis-, teknologia- ja/tai tietämyspohjalta ponnistavia ja alueellisesti kohdennettuja yhteistyön areenoita. Innovaatiotoimintaa ja kehittämisalustoja tarkastellaan pienen kaupunkiseudun kehittämistoiminnan näkökulmasta. Tutkimuskysymykset SERE-projektin Hämeenlinnan kokous- ja kongressimatkailun osalta ovat: Selvittää miten uuden tiedon hakemista, etsimistä ja soveltamista sekä tutkimusmatkailua on mahdollista kokousmatkailun alalla Hämeenlinnan seudulla tietoisesti edistää useiden organisaation yhteistyönä, Selvittää miten uudistumista on mahdollista edistää kaikissa verkoston toiminnoissa, Selvittää miten kokousmatkailun verkostossa on mahdollista linkittää uudet oivallukset ja uusi tieto osaksi jokapäiväistä toimintaa. Tutkimus pohjautuu kirjalliseen materiaaliin ja haastatteluaineistoon, jotka molemmat kerättiin lähinnä vuoden 2007 aikana. Tutkimuksen tuloksia havainnollistetaan Hämeenlinnan seudun Kokous- ja kongressimatkailun kehittämisverkoston keskeisten toimijoiden haastattelujen avulla. Suurin osa haastatteluista (yhteensä 21 kpl) ajoittui kevätkesään Lisäksi Tampereen yliopiston Yhdyskuntatieteiden laitoksen perustutkin- 2 Englanninkielisessä kirjallisuudessa tällaisesta alueesta voi käyttää nimitystä less favoured region, (ks. esim. Kosonen 2007a ja 2007b, Landabaso ym. 1999) 2

4 toharjoittelija Antti Mikkola koosti harjoittelussaan Kehittämiskeskus Oy Hämeessä strategia-analyysin kokousmatkailun kehittämisen strategialinjauksista Kanta-Hämeen alueella 2000-luvulla. Kapasiteetin vahvistaminen osaksi innovaatioympäristöjen vuor o va i k u t u s j ä r j e s t e l m ä ä Parin viime vuosikymmenen kehityskulut ovat pelkän tiedon ja puhtaan informaation lisäksi korostaneet paikallisten tuotanto- ja yrityskeskittymien ja samalla paikallisen tietämys(toiminta)ympäristön merkitystä. (Asheim 2006.) Innovaatiojärjestelmien tutkimus on kohdistanut huomion useimmiten kansallisiin rakenteellisiin instituutioihin, joiden avulla on mahdollista ymmärtää eri maiden teknologisessa ja taloudellisessa suorituskyvyssä olevia eroja (Braczyk yms. 1998, Saarivirta 2008, Tödtling & Trippl 2005). Sotaraudan (2007, myös Turok 2004) mukaan paikallinen innovaatioympäristö tukee erityisesti avoimia innovaatioprosesseja eli 1) jatkuvaa ideoiden keräämistä ja suodattamista, 2) uusien ideoiden pitämistä hengissä, 3) ideoiden sovelluskohteiden ja niiden käytännön merkitysten etsimistä sekä 4) uusien ideoiden ja asioiden kokeilemista ja testaamista käytännössä. (Saarivirta 2008, Sotarauta 2007). Yleisesti innovaatiojärjestelmän käsitteellä voidaan ymmärtää taloudellisesti käyttökelpoisen tietämyksen tuottamiseen, levittämiseen ja hyödyntämiseen osallistuvien toimijoiden järjestäytynyttä rakennetta tai verkostoa, systeemiä, ja näiden toimijoiden välistä vuorovaikutusta. Näkemys innovaatiosta on laajentunut kattamaan teknologisten tulkintojen lisäksi myös innovaatioiden sosiaalisen puolen. Näin ollen innovaation voidaan katsoa olevan jonkin uuden idean tai radikaaleimmillaan keksinnön taloudellisesti tai sosiaalisesti hyödynnettävä seuraamus. Avoimen innovaation ja erityisesti virtuaaliverkoston käsitteet ovat nostaneet esille aiempaa vahvemmin myös ajasta ja paikasta riippumattoman yhdessä tekemisen, sekä sen mukana yksilöt ja yksilöiden oppimisen (mm. Grabher & Ibert 2006, Healey 2004 ja 2006). Erityisesti yhteiskunnallisesti tai alueellisesti uudella tavalla hyödynnetty tieto ja osaaminen vaativat yhdessä toimimista ja kanssakäymistä, vuorovaikutuksessa kehittämistä ja yhdessä oppimista. Samalla toimijoiden välistä yhteistyötä ja tiedon hyödyntämistä edistävän innovaatioympäristön merkitys on korostunut (ks. Cooke & Morgan 1998, Cooke 2004, Asheim 2006). Innovaatioympäristöjen ja kehittämisalustojen rakentaminen ja vahvistaminen on siis vuorovaikutteinen prosessi. Healey, de Magalhaes ja Madanipour (1999, ks. myös Healey 2004 ja 2006) korostavat erityisesti institutionaalisen kapasiteetin merkitystä. Institutionaalisella kapasiteetilla he tarkoittivat lähinnä alueen kehittäjäorganisaatioita, niiden varassa rakentuvaa ja muuttuvaa kehittämiskulttuuria sekä toimijoiden kykyä verkostoitua ja aktivoida yksilöt taustayhteisöineen mukaan kehittämistoimintaan. Runsaskaan organisaatioiden ja toimijoiden määrä tai läsnäolo alueella ei kuitenkaan riitä alueen tai jonkin toimialan menestymiseen. Toimiva vuorovaikutus merkitsee verkostomaisia suhteita kehittäjäorganisaatioiden, paikallisen elinkeinoelämän ja korkeakoulujen välillä (Healey ym. 1999, Smedlund ym. 2005). Perusoletuksena kuitenkin on, että toimijat 3

5 ovat jollain tavalla (keskinäis)riippuvaisia muiden verkostoon kuuluvien toimijoiden resursseista, osaamisesta ja yhteyksistä erityisesti kansallis-kansainvälisiin verkostoihin (Scott 2006, Scott & Storper 2003, Storper 1995, Sotarauta ym. 2007). Cooken ym. (1998, Cooke 2004) mukaan menestyksellinen alueellinen innovaatiojärjestelmä kannustaa toimijoita oppimiseen kaikilla taloudellisen toiminnan tasoilla. Lambooyn (2004) mukaan alueellisen innovaatiojärjestelmän tehtävänä on mahdollistaa alueelliset toimijat hyödyntämään ja kehittämään omia kompetenssejaan niin hyvin kuin mahdollista. Usein jokin alue nähdään innovaatioympäristönä, vaikka oikeampaa olisi puhua erilaisten toimijoiden monista erilaisista innovaatioympäristöistä (Kautonen 2006). Lambooy (2004) korostaa myös loppukäyttäjien roolia, mutta lähinnä tarpeiden esille nostajina. Käytännössä tämä tarkoittaa monipuolisia henkilökohtaisia kontakteja moneen eri suuntaan yhteisillä areenoilla tai kehitysalustoilla. Intensiivinen vuorovaikutus ja uuden toimintamallin etsintä voivat itsessään toimia toimijoita yhteen liittävänä liimana sekä muille toimijoille houkuttimena liittyä uuden etsintään. Woolthuis, Lankhuizen ja Gilsing (2005) kuvaavat instituutioita pelin säännöiksi ja toimijoita, yksilöitä ja organisaatioita pelaajiksi. Tämä tutkimuslinja on laajentunut tuomaan yksittäisten perinteisten instituutioiden ja rakenteellisten tekijöiden rinnalle sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä elementtejä. Kovat instituutiot vaikuttavat pelaamisen puitteisiin, mutta pehmeät instituutiot puolestaan vaikuttavat pelin sujuvuuteen ja menestykseen (Woolthuis et al. 2005). Innovaatioympäristöjen tapauksessa pehmeät instituutiot vaikuttavat innovaatiopelin tuloksellisuuteen. Kehittäjäverkostojen toimivuudella onkin todettu Suomessa olevan keskeinen merkitys niukkojen resurssien hyödyntämisessä ja uusien luomisessa (Linnamaa 2004, Sotarauta ym. 2003, Sotarauta, Kosonen ja Viljamaa 2007). Kehittämisalustan toimijat yrittävät vaikuttaa alueensa kehitykseen muuttamalla yhtäältä kovia instituutioita ja toisaalta muokkaamalla pehmeitä instituutioita. Pehmeiden instituutioiden kehitys- tai muutosagentteina toimivat nimenomaan yksilöt, osana paikallista organisaationaalista kenttää. Näiden yksilötason kehitysmoottoreiden eli sovinnaisten toimintatapojen murtajien ja toimintatapojen välillä sukkuloivien aktiivisten yksilöiden toiminnassa korostuu erityisesti epäsuora kehittäminen ja muihin toimijoihin vaikuttaminen (vertaa Sotarauta ym. 2007, Smedlund ym. 2005, myös Healey ym. 1999). Kaikilla alueilla ei voi kaikissa niille tärkeissä asioissa olla vahvaa uuden etsinnän kapasiteettia. Näin ollen yhä tärkeämpään asemaan on nousemassa vahvojen yhteyksien luominen oman kehityksen kannalta tärkeisiin osaamiskeskittymiin. Suomen tapaisissa avoimissa talouksissa pienen, kasvavankin, kaupunkiseudun osaamis-, teknologia- ja instituutiopohja voi olla ohut verrattuna suureen ja monialaiseen kehittyvään kaupunkiseutuun, mutta alueen toimintaympäristöön kohdistuvat vaatimukset ovat aivan samalla tasolla kuin suuremmilla kaupunkiseuduilla. Tässä erityisesti pienillä kaupunkiseuduilla on monenlaisia haasteita, koska institutionaalinen T&K- ympäristö saattaa olla ohut. Lisäksi kehittämistä luotaava tarkasteluhorisontti voi olla kapea tai rajoittunut eikä omia vahvuuksia ja avautumassa olevia mahdollisuuksia välttämättä havaita ajoissa. (Kosonen 2007a ja 2007 b, Landabaso ym. 1999, Rosenfeld 4

6 2002 ja 2003, Tödtling ja Trippl 2005). Stuart Rosenfeld (2003) mukaan pienillä ja syrjäisillä alueilla klusterikehitys voi olla ponnetonta, koska alueella ei havaita olemassa olevia mahdollisuuksia, tulevaisuuden mahdollisuuksista puhumattakaan. Syitä tähän hän löytää julkisen palvelutarjonnan hajanaisuudesta, tutkimustiedon ja tietämyksen puutteista tai kyvyttömyydestä hyödyntää niitä, tukeutumisesta liian erikoistuneisiin niche-aloihin tai vanhoihin muutoskyvyttömiin teollisuudenaloihin sekä poliittisesta lukkiumista, jotka estävät hedelmällisen toimialojen välisen yhteistyön (ema, 2003, 363.) Pienten kaupunkiseutujen innovaatioympäristöjen kehityksessä kaikki innovaatioympäristön osatekijät voivat olla olemassa, mutta tietyllä tapaa pienoiskoossa. Myös kansalliset kehittämisinstrumentit ovat hyvin samankaltaisia riippumatta kaupunkiseudun koosta. Rosenfeld (2002) on edelleen listannut joukon mahdollisia puutteita pienten ja syrjäisten seutujen T&K- ympäristössä, mitkä saattavat vaikeuttaa innovaatioympäristöjen ja toimivien klustereiden syntyä. Näitä ovat mm. puutteelliset T&K perus- ja palvelurakenteet, pääoman saannin vaikeudet, heikko teknologinen osaamispohja, alueellinen sisäänpäin kääntyneisyys ja erilaiset lukkiumat, osaavan työvoiman vähäisyys sekä hankaluudet koulutuksen tai rekrytointien kautta houkutella sitä, sekä paikallisten tai alueellisten yrityskeskittymien sijoittuminen lähinnä alihankinta- tai satelliittiklustereiksi kansallisessa klusterien hierarkiassa (2002 ja 2003). Jos paikkakunnan toimijoiden oma kapasiteettipohja ei ole riittävä taloudellisiin investointeihin, olisi innovaatioympäristön toimijoiden kyettävä ulottamaan verkostonsa laajempiin rahoittajatahoihin ja kansallisiin tai kansainvälisiin yhteistyökumppaneihin. Näin ollen yksittäisten verkostojen solmukohtien muuttuminen vuorovaikutukselliseksi monia rajoja rikkovaksi ja kompetensseja yhdistäväksi kehittämisalustaksi voi olla yksi keskeisimmistä innovaatiotoiminnan keinoista. Itse-uudistumiskapasiteetin keskeiset prosessit ja elementit Perinteisesti innovaatiojärjestelmien tutkimuksessa on keskitytty analysoimaan innovaatioiden tuottamiseen vaikuttavia organisaatioita, niiden muodostamia alajärjestelmiä sekä toisinaan niiden välistä vuorovaikutusta. Myös institutionaalisen kokonaisuuden on katsottu olevan merkittävä tekijä innovaatiojärjestelmän muotoutumisessa jollekin alueelle. Innovaatioympäristöissä paikallisia tekemisen ja vuorovaikutuksen tapoja voidaan myös tietoisesti kehittää siten, että ne kannustavat yhteistoimintaan, uuden luomiseen verkostojen avulla ja kehittämisyhteisöjen uudistumiseen. Tutkijoista muun muassa Patsy Healey (2006) on korostanut yksittäisten kehittäjien - niin luovien kokeilijoiden, brokereiden kuin mobilisoijienkin - merkitystä kehittämisilmapiirin luomisessa (esim. Healey 2004; 2006, myös Kosonen 2006, 2007a, 2007b). Nämä toimijat kohtaavat toisensa useimmiten jollakin yhteisellä kehittämistoimintaan liittyvällä alustalla ; foorumilla tai areenalla, joita tässä tutkimuksessa nimitetään kehittämisalustoiksi. Itse-uudistumisen kapasiteetin tutkimuksessa analyysiyksiköksi valitaan useimmiten jokin toimija tai toimijaryhmä tai mikro- ja makrotason prosessien välinen suhde (Saarivirta 2008). Karkeasti muotoillen itse-uudistumisen kapasiteetilla tarkoitetaan kykyä valmistautua toimintaympäristön muutoksiin, kykyä sopeutua niihin ja edelleen kykyä 5

7 kehittää omaa toimintaansa muuttuvassa toimintaympäristössä. Pirjo Ståhle (1998, myös Ståhle yms. 2004) on todennut, että itse-uudistumisen kapasiteetti tarkoittaa organisaation (sisäistä) kykyä hallita muutoksia omissa strategioissaan, toiminnoissaan ja tietoperustassaan. Itse-uudistumisen kapasiteetti jossakin kehittämisteemassa, toimialalla tai kehittämisalustalla viittaa puolestaan kaikkien niiden kykyjen ja prosessien muodostamaan kokonaisuuteen, joka mahdollistaa jatkuvan uudistumisen (Sotarauta 2005 ja 2007, Saarivirta 2008). Alueellisiin kehittämisteemoihin pureutuva itse-uudistumisen kapasiteetti nivoo yhteen useampia sektoreita, toimijoita, organisaatioita, intressinäkemyksiä sekä puhtaasti yksilöitäkin. Alueiden uusiutumiskyvyn kannalta on oleellista, että alueella (tai toimialalla) on riittävästi sellaista toimintaa, jossa etsitään uusia pelisääntöjä, uutta tietoa, uusia kompetensseja ja uusia resursseja, eikä vain keskitytä hyödyntämään olemassa olevia resursseja ja kompetensseja (exploitation, mm. Holmqvist 2004). Tällaista jatkuvan uuden etsintää kutsutaan tutkimusmatkailuksi (exploration; mm. Holmqvist 2004) ja sen keskeisimpänä tehtävänä on luoda uutta tietoa ja uusia ideoita ja siten rakentaa perustaa myös ajattelutapojen uudistumiselle. Tutkimusmatkailussa aikajänne ulottuu joko tietoisesti tai tiedostamattomasti pitkälle tulevaisuuteen. Tutkimusmatkailussa on hyvin olennaista etsiä sellaisia kysymyksiä, joiden olemassaolosta ei edes tiedetä ja joita ei näin ollen ole ennen edes osattu kysyä eikä etsiä, myös erilaisten osaamisalueiden ja verkostojen rajapinnoilta. Lisäksi monet alan kirjoittajat painottavat variaation merkitystä. Tällöin olisi hyvä huolehtia toimialojen, osaamisalojen, yritystoiminnan ja muun yrittäjämäisen toiminnan vaihtelusta, heterogeenisuudesta ja mahdollisuuksien kirjosta, mikä mahdollistaa vaikutteiden ja tiedon tihkumisen toimijoiden ja toimialojen välillä (Asheim 2006, Asheim & Coenen 2005, Boschma & Sotarauta 2007, Gilsing & Nooteboom 2006, Sotarauta & Srinivas 2006, Woolthuis ym. 2005). Tutkimusmatkailuun kuuluvat muun muassa yliopistojen tutkimus, suurten osaamisintensiivisten yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä muut sellaiset toiminnot, joissa etsitään ja luodaan tulevaisuutta ilman selkeitä kysymyksiä. Hyödyntämisessä puolestaan aikajänne voi olla hyvinkin lyhyt ja toiminta voi keskittyä hyvinkin suoraviivaiseen ongelmanratkaisuun (Lester ja Sotarauta, toim. 2007). Seuraava kuva (kuva 1) selventää näiden prosessien välistä suhdetta. 6

8 Uuden tiedon ja tietämyksen luominen Haasteiden ja mahdollisten ratkaisujen tunnistaminen Tutkimusmatkailu ja merkitysten etsintä Uuden tiedon ja tietämyksen soveltaminen Integraatio Strategisuus Johtaminen Uuden tiedon ja toiminnan kautta instituutioiden uudistaminen Hyödyntäminen & ongelmanratkaisu Juurruttaminen ja rakenteiden uudistaminen Uuden tiedon ja kompetenssien kautta uusien toimintatapojen luonti Kati-Jasmin Kosonen University of Tampere Research Unit for Urban and Regional Development Studies KUVA 1. Itse-uudistumisen kapasiteetti ja uuden tiedon luominen SERE-tutkimuksen näkökulmasta. (Modifioitu mm. Sotarauta 2007, Kosonen 2008a). Itse-uudistumisen kapasiteetin mallin ytimessä voi lisäksi olettaa olevan sopeutumisen muuttuviin toimintaedellytyksiin (Sotarauta, 2005 ja 2008, Ståhle, 1998, Saarivirta, 2007 ja, 2008, Kostiainen, 2007). Tämä johtuu itse-uudistumisen kapasiteetin mallissa siitä, että yksikään alue ei voi täysin muokata omaa toimintaansa tai toimintaympäristöään haluamansa kaltaiseksi, vaan ne ovat aina enemmän tai vähemmän pakotettuja sopeutumaan toimintaympäristön muutokseen. Sen sijaan siihen voi ennakolta pyrkiä varautumaan ja muokkaamaan toimintaympäristöä niin, että se on joustava ja kestää erilaisia suunnanmuutoksia ja rakenteiden muutoksia. Sopeutumisen voi katsoa koostuvan linkittävästä integraatiosta, (tulkinnasta, yhdistämisestä, verkottumisesta), toimintaan sulauttavasta ja juurruttavasta integraatiosta. Johtajuudella ja strategialla puolestaan pyritään pitämään kokonaisuutta hallittuna ja samalla sitä voidaan yrittää ohjata haluttuun suuntaan. Näin ollen innovaatioympäristöjen itse-uudistumisen kapasiteettiin liitettävinä keskeisinä kehitettävinä prosessinomaisina elementteinä voidaan pitää: Tutkimusmatkailu: sellaisten kysymysten tietoinen etsintä (skannaus), joiden olemassaolosta ei vielä tiedetä ja joita ei näin ollen ole ennen edes osattu kysyä eikä etsiä, Hyödyntäminen ja suora ongelmanratkaisu: sellaisten olemassa olevien kysymysten esittäminen ja niihin ratkaisujen etsiminen, joiden tuottamisessa ratkaisuiksi voidaan hyödyntää pääosin jo olemassa olevia tai verkoston ulottuvissa olevia resursseja ja kompetensseja, Linkittävä integraatio: sellaisten vuorovaikutteisten mekanismien kehittäminen, joiden avulla erilaiset osaamisalat, kompetenssit, tietämys ja verkostot on mahdollista linkittää yhteen ja niistä voidaan tehdä yhteisiä tulkintoja, Juurruttava integraatio: sellaisten toimijoille yhteisten mekanismien kehittäminen, joiden avulla uusi, kehitetty tai uudella tavalla sovellettu tieto ja ajatukset ovat otettavissa käyttöön jokapäiväisessä toiminnassa, 7

9 Strategisuus: strategioiden luominen ja visiointi antamaan alustalle ja sen kehittämistoiminnoille riittävän kunnianhimoinen tavoite ja suunta sekä strategioiden uudelleensuuntaaminen keskustelun ja toiminnan kuluessa, Johtaminen: verkoston hajautettu johtaminen sen varmistamiseksi, että alusta/verkosto korjaa suuntaansa ja toimintaansa, jos se ei ole strategian mukainen tai jos markkinat/ muut ulkoiset olosuhteet muuttuvat niin paljon, että tarvitaan joustavuuteen perustuvaa suunnan muutosta. Kehittämisalustat itse-uudistumiskapasiteetin integraation areenoina Euroopan Unionissa ja sen jäsenmaissa kehittämistoiminta nojaa varsin pitkälle teknologia- ja innovaatiopolitiikkaan. Yksi vahvasti esille noussut lähestymistapa on innovaatiotoiminnan organisoiminen erityisille teknologiapohjaisille alustoille eli kehitysalustoille (platformit). Eräänlaisena kapeana, hyvin erikoistuneena muotona voidaan pitää pienille tai syrjäisille kaupunkiseuduille syntyviä erityisiä satelliittialustoja (Glückler 2007, myös Ståhle ym. 2004). Tuotannollisia satelliitteja yhdistää useimmiten hyvin dominoiva monikansallinen tuotannollinen yritys, jolla itsellään on laajat globaalit verkostot, pääsy toimialaan nähden tärkeisiin tietämys- ja resurssivarantoihin ja muun muassa paljon kansainvälistä henkilövaihtoa (Glückler 2007). Satelliittialustoilla globaalit suuryritykset muodostavat eräänlaisen linnoituksen tai leirin, jolloin yhteen liittävinä tekijöinä ovat lähinnä sellaiset tuotannolliset, aluetukiin tai verotukseen perustuvat edut, joita sijainti tuo mukanaan. Vaikka tutkijat ovat kirjoittaneet lähinnä yrityksistä, myös joidenkin suomalaisten ja eurooppalaisten korkeakoulujen kehityksessä on nähtävissä samanlaisia piirteitä. Henkilöstön ja sitä kautta koko satelliittialustan vuorovaikutus toisiinsa ja erityisesti ympäröivään alueeseen voi jäädä olemattomaksi, jolloin niistä voi myös muodostua ympäristöstään irrallisia, mutta mitä suuremmissä määrin globaalisti toimivia katedraaleja erämaassa (Morgan 1997, myös Srinivas, Kosonen, Viljamaa & Nummi, tulossa). Harmaakorpi kollegoineen on määritellyt kehittämisalustat organisaatioista ja verkostoista koostuvaksi institutionaalisiksi ja polkuriippuviksi perustoiksi (Harmaakorpi 2004, Harmaakorpi & Melkas 2005). Tästä perustasta erityisen kehitysalustametodin avulla hersytetään, tutkitaan ja selvitetään olemassa olevien resurssien ja niiden yhdistelmien rajapinnoilla ja taustalla piilevät potentiaalit. Tavoitteena on uudenlaisen kilpailukyvyn tuottaminen ja mahdollisten uusien klustereiden kehittäminen (ks. lisää mm. Harmaakorpi 2004, 28 ja , Harmaakorpi & Melkas 2005). Harmaakorpi painottaa alueen resurssipohjan pohjautuvan aikaisempaan kehittämispolkuun mutta olevan samalla tulevaisuuteen katsova (Harmaakorpi 2004, 28). Kehittämisalusta voi tämän määritelmän mukaan pohjautua toimialaan, osaamisalueeseen tai tulevaisuuden megatrendeihin, joista klusterikehityksen avulla on tarkoitus kehittää uusia kilpailukykyisiä osaamis- ja yrityskeskittymiä 3 alueelle. 3 Klusterin voi sinänsä määritellä Richardsonin 1972 (myös Maskell & Malmberg 2007, Maskell 2001) mukaisesti sellaiseksi maantieteelliseksi tai tilalliseksi yhteenliittymäksi, mikä muodostuu toisiaan täydentävästä liiketoiminta-, teknologia-, tutkimus- tai muusta vastaavasta osaamisesta, useimmiten yritysten kesken. Rosenfeld (2003) puolestaan määrittelee klusterin systeemisiksi vuorovaikutussuhteiden verkostoksi alueen yritysten ja muiden organisaatioiden kesken, mikä varmistaa tietämyksen, palvelujen ja tuotteiden vaihdon alueella (ema, 360.). 8

10 Kehittämisalustoille voidaan näin ollen antaa erilaisia tulkintoja. Kaiken kaikkiaan kehittämisalustan käsite kokoaa alleen useampia osittain samoja, osittain kehittämistoiminnan eri puolia kuvaavia ilmiöitä tai osatekijöitä. Englanninkielinen alkutermi policy platform sisältää myös ajatuksen politiikkaan keskeisesti liittyvästä keskustelufoorumista, eräänlaisesta diskurssi-alustasta (Merriam-Webster OnLine Dictionary). Tällainen politiikkaalusta on yleensä puolueen, ehdokkaan tai poliittisen ryhmän useimmiten kirjallisessa muodossa oleva intentio, joka alistetaan myöhemmälle poliittiselle keskustelulle. Suomessa tätä vastaavat parhaiten kansalliset politiikka-ohjelmat. Politiikka-ohjelmat sisältävät ajatuksen keskustelun ja interaktion kautta tapahtuvasta kehityksestä, siis evoluutiosta. Sen sijaan politiikka-ohjelmat (ja siis policy platformit) eivät sinänsä sisällä ajatusta monitoimijuudesta, ohjelma voi olla koottu pelkästään samanhenkisten toimijoiden keskuudessa ja osoitettu samalle viiteryhmälle. Innovaatioympäristöjen kehitykseen liittyvät kehittämisalustat sen sijaan jo lähtökohtaisesti muodostuvat monen eri toimijan ja osallistujan väliseksi toiminta-alustaksi, jatkuvakestoiseksi foorumiksi, missä kehittämisen keskeisiä teemoja käsitellään, jaetaan ja tulkitaan. Erilaisia tulkintoja innovaatioympäristöihin tai klusterikehitykseen liittyvistä kehittämisalustoista voi kirjallisuuden ja niin suomalaisten kuin eurooppalaistenkin innovaatio- ja teknologiapolitiikan käytäntöjen kautta hahmottaa ainakin seuraavaa kolmea tyyppiä: Klusterikehityksen esivaihe - kehittämisalustaa voidaan tässä tulkinnassa pitää klusteri- tai toimialatarkastelun ensimmäisenä vaiheena, joka ei vielä ole yhtä järjestelmällinen ja virallisesti organi soitu toiminnan areena kuin vakiintuneemman klusterikehityksen vaiheessa. Ke hit tä mis alus ta on tällöin eräänlainen ruohonjuuritason potentiaalinen ponnistusalusta, mistä oikeaan osuvilla ja oikea-aikaisilla toimenpiteillä voi kehittää kasvualoja ja uusia toimialakeskittymiä. Klusterikehityksen esivaiheen kehittämisalusta koostuu samanaikaisista sattumalta esille ponnahtavista pienistä ilmiöistä ja varsinkin visionaaristen pioneeritoimijoiden paikallisesta pörinästä. Varsinainen toiminta voi olla työryhmä-, työseminaari-, aamukahvi- ja virtuaalifoorumityyppistä. Toimijoilla voi olla kehitteillä ja meneillään myös pienimuotoisia esiselvityshankkeita. Usein osallistujien määrä kasvaa ajan kuluessa. (Calia ym. 2007, Harmaakorpi 2004, Harmaakorpi & Melkas 2005.) Toisiaan täydentävien teknologioiden sulauttaja on teknologiapohjainen kehittämisalusta, missä kohtaavat monenlaiset teknologiat ja teknologiapohjaiset kompetenssit useimmiten yhden geneerisen teknologian yhteydessä tai ympärillä. Kehittämisalustalla teknologiaintensiiviset toimijat vastaavat teknologioiden sulauttamisesta lisäarvoa tuottavalla tavalla. Teknologia-alustoilla kehitetään erityisiä geneerisiä teknologioita sovellettavaksi monen eri toimialan käyttöön (mm. sulautetut järjestelmät Euroopan Komission ArtEmIs teknologia-alustalla). Tämän tyyppinen kehittämisalusta on vakiintunut 2000-luvulla osaksi eurooppalaista teknologia- ja innovaatiopolitiikkaa. Euroopan Unionin komission käytäntöjen lisäksi se on yleinen mm. Alankomaissa (Gilsing & Nooteboom 2006). Teknologia-alustoilla osallistujien määrä on useimmiten rajattu ja itse alustat voivat perustua jäsenmaksukykyyn. Resurssien ja kompetenssien yhteinen pooli - kompetenssipohjainen kehittämisalusta yhdistää monenlaista osaamista erilaisista institutionaalisista, organisationaalisista, toimiala- ja mm. tieteenalakohtaisesta osaamistaustoista yhteiselle keskustelu- ja strategia-alustalle. Kompetenssien yhdistäminen laajentaa oletettavasti myös kehittämisalustan toimijoiden pääsyä kansainvälisiin tietämysverkostoihin. (Grabher 2006, Woolthuis ym ) Näin 9

11 ollen kompetenssipohjainen kehittämisalusta lisää kompetenssien variaatioita yhdistämällä erilaiset toimijat vaikkapa teollisuudesta, korkeakouluista ja tutkimusinstituutioista, kunnista ja kehittäjäorganisaatioista samalle yhteistyöareenalle jonkin yhteisen teeman tai teknologisen ongelman ympärille. Osallistujien määrä ja tausta on heterogeenisempi kuin teknologia-alustoilla. Ollakseen aidosti vaikuttava kehittämisalustan tulisi olla sekä kansallisten ja kansainvälisten että paikallisten kehittämisverkostojen paikallinen solmukohta. Tiukasti teknologia- ja toimialasidonnaiset kehittäjäverkostot ovat useimmiten vähemmän kyvykkäitä monitoroimaan ja havaitsemaan sellaista vierasta osaamista ja uutta tietämystä, jonka yhdistäminen omaan toimintaan voisi olla innovaation lähde (Maskell & Kebir 2005, Maskell & Malmberg 2007, ks. myös Gertler & Wolfe 2004). Varsinkin jos uusi tietämys on eri tavalla järjestetty, yhdistelty, julkituotu ja sosiaalisesti välitetty kuin totuttu (teknologinen) tieto ja tietämys, se jää usein havaitsematta ja hyödyntämättä. Satelliittialustoja monipuolisempien kehittämisalustojen organisoimisen uskotaan poistavan tämän ongelman. Monenlaisen osaamisen yhdistäminen yhteiselle perustalle uskotaan tuovan aiempaa paremmat mahdollisuudet murtaa totuttuja tuotantotapoja ja tuoda teknologioiden sovellukseen laaja-alaisempaa ulottuvuutta (mm. Maskell & Malmberg 2007, Maskell & Kebir 2005). Hämeenlinnan seutu matkailuyritysten toimintaympäristönä Hämeenlinnan seudun T&K toiminnan kehittämispiirteet Hämeenlinnan kaupunkiseutu koostuu Hämeenlinnan kaupungista (perustettu 1639) ja sitä ympäröivästä tiiviimmästä työssäkäyntialueesta 4. Hämeenlinnan kaupunki on yhdistelmä perinteistä teollisuus- ja hallintokaupunkia; se on Kanta-Hämeen maakunnan keskuskaupunki, Etelä-Suomen läänin päätoimipaikka, Hämeen sotilasläänin esikuntapaikka ja muun muassa hallinto-oikeuden istuntopaikka. Hämeenlinna on kuitenkin asukasmäärältään Suomen pienimpiä maakuntakeskuksia. Hämeenlinnan seudun asukasmäärä oli vuonna 2006 noin asukasta, mistä Hämeenlinnan kaupungin alueella oli hieman yli puolet. Seudun työpaikkaomavaraisuus on hyvä, työttömyysaste on ollut noin 10% vuosina 2005 ja Hämeenlinnan seudun julkispainotteista tutkimus-, koulutus ja kehittämistoimintaa voi luonnehtia ohueksi ja pirstaleiseksi (Hämeenlinnan korkeakouluohjelma 2002). Tällä viitataan sekä fyysiseen läsnäoloon, selkeän kampuksen puutteeseen että opetettavien ja kehitettävien alojen hajanaisuuteen. Itsenäistä tiedekorkeakoulua alueella ei ole. Korkeakoulutoiminnot keskittyvät lähinnä Hämeen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston Hämeenlinnan toimintojen ympärille 5. Myöskään tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan volyymeissä Hämeenlinnan seudun korkeakouluyksiköt eivät nouse erityisen korkealle. Koko Kanta-Hämeen korkeakoulusektorin T&K-investoinnit ovat noin 1,5 4 Viralliseen seutukuntaan kuuluvat vuonna 2007 seuraavat kunnat: Hämeenlinnan kaupunki, Hattula, Hauho, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos. 5 Muutama muu yksittäinen toimipiste alueelta löytyy, mm. Helsingin yliopiston Lammin biologinen tutkimusasema, jolla taas on ohuet sidokset seudun muuhun korkeakoulutoimintaan. 10

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen 2 Sisällys 1. Tausta...3 2. Alueellinen innovaatiotoiminta...6 2.1 Innovatiivisuuden edellytyksistä...6

Lisätiedot

INNOVATIIVISTEN YMPÄRISTÖJEN JA ORGANISAATIOIDEN JOHTAMINEN

INNOVATIIVISTEN YMPÄRISTÖJEN JA ORGANISAATIOIDEN JOHTAMINEN TULEVAISUUSVALIOKUNTA TEKNOLOGIAN ARVIOINTEJA 19 INNOVATIIVISTEN YMPÄRISTÖJEN JA ORGANISAATIOIDEN JOHTAMINEN EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 6/2004 Lisätietoja: Tutkija Ulrica Gabrielsson Tulevaisuusvaliokunta,

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen kehitys on ollut parin viime

Yhteiskunnallinen kehitys on ollut parin viime ARI-VEIKKO ANTTIROIKO, Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos OLAVI KALLIO, Tampereen yliopisto, taloustieteiden laitos PENTTI SIITONEN, Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos PEKKA VALKAMA,

Lisätiedot

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön julkaisuja 2009:30 Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminta elintarvike- ja matkailualoilla Keski-Pohjanmaalla ja elektroniikka-alalla Oulun Eteläisessä

Yritysten innovaatiotoiminta elintarvike- ja matkailualoilla Keski-Pohjanmaalla ja elektroniikka-alalla Oulun Eteläisessä Kristiina Niemi ja Seija Virkkala Yritysten innovaatiotoiminta elintarvike- ja matkailualoilla Keski-Pohjanmaalla ja elektroniikka-alalla Oulun Eteläisessä Pohjoismaisen tutkimushankkeen tuloksia Chydenius-instituutti

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Aluekehittämisverkostot vielä hallintokeskeisiä? Verkostoanalyysi Pohjois- Karjalan aluekehittäjistä

Aluekehittämisverkostot vielä hallintokeskeisiä? Verkostoanalyysi Pohjois- Karjalan aluekehittäjistä Aluekehittämisverkostot vielä hallintokeskeisiä? Verkostoanalyysi Pohjois- Karjalan aluekehittäjistä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 19/2009 Satu tolonen Aluekehittämisverkostot

Lisätiedot

OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 6.11.2006. Petri Pietikäinen ja Jukka Siikonen

OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 6.11.2006. Petri Pietikäinen ja Jukka Siikonen OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 6.11.2006 Petri Pietikäinen ja Jukka Siikonen Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017) 255 5023

Lisätiedot

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Tarkastelussa osaamisintensiivisten asiantuntijapalveluiden (KIBS) käyttäminen ja tuottaminen Toni Saarivirta Anmari Viljamaa Seliina Päällysaho

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Suuri siirtymä Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Petri Vasara, Antti Hautamäki, Katja Bergroth, Hannele Lehtinen, Pia Nilsson, Laura Peuhkuri Sitran raportteja 79 Suuri siirtymä

Lisätiedot

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Ulriika Leponiemi & Pasi-Heikki Rannisto & Jari Stenvall & Ismo Lumijärvi & Risto Harisalo Kuntakehto, Tuottava

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa Teksti: Ari Paanala Kansikuva: Irma Toivanen muokannut teoksesta Näytön paikka (Markku

Lisätiedot

Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen

Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen University of Oulu Research and Development Centre of Kajaani (REDEC) Regional Development Oulun yliopisto Kajaanin kehittämiskeskus Aluekehitys Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY

ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY Osaajien preferenssit ja tyytyväisyys Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Porin ja Seinäjoen seuduilla Tampereen yliopisto Alueellisen

Lisätiedot

BARO Teknologiabarometri kansalaisten asenteista ja kansakunnan suuntautumisesta tietoon perustuvaan yhteiskuntaan

BARO Teknologiabarometri kansalaisten asenteista ja kansakunnan suuntautumisesta tietoon perustuvaan yhteiskuntaan TEKBARO Teknologiabarometri kansalaisten asenteista ja kansakunnan suuntautumisesta tietoon perustuvaan yhteiskuntaan Mika Naumanen, 14.1.24 Sisältö Sisältö TEKNOLOGIABAROMETRIN TAUSTA...1 ESISELVITYKSESTÄ

Lisätiedot

TEM raportteja 14/2012

TEM raportteja 14/2012 TEM raportteja 14/2012 Suomen työelämä vuonna 2030 Miten ja miksi se on toisennäköinen kuin tällä hetkellä Tuomo Alasoini, Anu Järvensivu, Jorma Mäkitalo Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Julkaisuaika 13.5.2012

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Kasvuparadigman muutos

Kasvuparadigman muutos Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija Rautiainen (toim.) Tekesin katsaus 250/2009 Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija

Lisätiedot

Houkuttimet ja imago maaseutumaisten kuntien muuttoliikkeen hallinnassa Kuntajohdon näkemyksiä kolmessa eteläpohjalaiskunnassa

Houkuttimet ja imago maaseutumaisten kuntien muuttoliikkeen hallinnassa Kuntajohdon näkemyksiä kolmessa eteläpohjalaiskunnassa 1 Houkuttimet ja imago maaseutumaisten kuntien muuttoliikkeen hallinnassa Kuntajohdon näkemyksiä kolmessa eteläpohjalaiskunnassa Kaj Zimmerbauer Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Ulla Korpimäki

Lisätiedot

FinChi-innovaatiokeskus

FinChi-innovaatiokeskus Ville Valovirta Torsti Loikkanen Jani Saarinen FinChi-innovaatiokeskus Toiminnan arviointi ja suositukset KTM Julkaisuja 23/2007 Teknologiaosasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

Moniäänisyyttä asiantuntijaorganisaation johtamiseen Case VTT

Moniäänisyyttä asiantuntijaorganisaation johtamiseen Case VTT VTT TIEDOTTEITA 2541 Paul Buhanist, Erkki Haramo, Katri Kallio, Tuukka Kostamo & Heli Talja Moniäänisyyttä asiantuntijaorganisaation johtamiseen Case VTT Dialogi-hankkeen loppuraportti VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot