Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1)"

Transkriptio

1 Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1) MÄÄRITELMÄT Tilisopimuksessa sekä näissä Yleisissä ehdoissa pidetään a) arvopapereina toisaalta rahoitusinstrumentit arvopaperimarkkinalaissa (2007:528) määritetyllä tavalla eli arvopaperit, joiden omistusoikeus voidaan siirtää ja joilla voidaan käydä kauppaa pääomamarkkinoilla rahamarkkinainstrumenttina, rahasto-osuutena ja taloudellisena johdannaisinstrumenttina. toisaalta arvoasiakirjat, joilla tarkoitetaan asiakirjoja, joilla ei voida käydä kauppaa pääomamarkkinoilla, kuten osake tai tavallinen velkakirja, joka ei edellä esitetyn määritelmän mukaisesti ole rahoitusinstrumentti, takaussitoumus, lahjakirje, panttikirje tai muu vastaava asiakirja. b) osto- ja myyntiselvityksenä tieto siitä, että toimeksianto/liiketoimi on suoritettu. c) säänneltynä markkinana arvopaperimarkkinalaissa (2007:528) säädetyllä tavalla säännellyt markkinat eli ETY-maissa sovellettava multilateraalinen järjestelmä, joka yhdistää kolmannen osapuolen rahoitusinstrumenttiin liittyvät useat osto- ja myynti-intressit tai mahdollistaa niiden yhdistämisen säännönmukaisesti järjestelmän ja toimintavapautta rajoittamattomien sääntöjen mukaisesti kaupan mahdollistavalla tavalla. d) markkinapaikkana säännelty markkina tai kaupankäyntijärjestelmä (monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä) e) kauppapaikkana markkinapaikka, järjestelmällinen kauppojen sisäinen toteuttaja tai markkinatakaaja ETY-maissa tai muu henkilö, joka varmistaa likviditeetin ETY-maissa, tai taho, joka vastaa jotakin edellä määritetyistä toimijoista ETY-maiden ulkopuolella. A. KIRJAUS JA SÄILYTYS SÄILYTYSTILILLÄ YM. A.1 KIRJAUS JA SÄILYTYS SÄILYTYSTILILLÄ A.1.1 Yhtiön tulee kirjata säilytykseen sellaiset arvopaperit, jotka Yhtiö on vastaanottanut säilytettäviksi esimerkiksi säilytystilille. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä harkintansa mukaan tietyn arvopaperin vastaanottamisesta, ks. myös kohta G.11. Mikäli Asiakkaalla on useampi säilytystili Yhtiössä ja Asiakas ei ole osoittanut Yhtiölle, millä säilytystilillä määrätty arvopaperi tulee säilyttää, saa Yhtiö itse päättää, millä säilytystilillä arvopaperia säilytetään. A.1.2 Näiden määräysten mukaisesti arvopaperikeskuksen arvo-osuusjärjestelmässä tai vastaavassa oleva rahoitusinstrumentti on katsottava vastaanotetuksi, kun Yhtiö on saanut oikeuden rekisteröidä tai antaa rekisteröitäviksi mainitun kaltaisessa järjestelmässä säilytettävää instrumenttia koskevia tietoja. Muut arvopaperit on katsottava vastaanotetuiksi, kun ne luovutetaan Yhtiölle. Yhtiön tulee säilyttää vastaanottamiansa asiakirjamuodossa olevia arvopapereita asiakkaan lukuun. A.1.3 Yhtiö saa antaa Asiakkaan arvopaperit merkittäviksi ja tietyissä tapauksissa säilytettäviksi toisessa arvopaperilaitoksessa Ruotsissa, Suomessa tai ulkomailla ns. säilytystiliä ylläpitävässä laitoksessa. Niissä tapauksissa, joissa Yhtiö vastaanottaa varoja, joita koskee tilintekovelvollisuus (asiakasvarat), talletetaan asiakasvarat muuhun luottolaitokseen. Yhtiö valitsee säilytystiliä ylläpitävän laitoksen oman harkintansa mukaisesti. Säilytys tapahtuu yleensä Yhtiön nimissä Asiakkaan lukuun. Asiakkaan arvopaperit voidaan rekisteröidä yhdessä muiden omistajien arvopaperien kanssa. Yhtiö voi lisäksi sisällyttää Asiakkaan rahoitusinstrumentin usealle omistajalle yhteiseen asiakirjaan. Yhtiö voi antaa talletuslaitokselle tehtäväksi rekisteröityä Yhtiön asemesta Asiakkaan arvopaperien säilyttäjäksi. Asiakas on tietoinen siitä, että Asiakkaan arvopapereita voidaan säilyttää talletuslaitoksen koontitilillä. Jos Yhtiö tai talletuslaitos asetetaan konkurssiin tai niihin kohdistetaan oikeusvaikutuksiltaan vastaavia oikeustoimia, Asiakkaalla voi olla aineellisoikeudellisesti suojattu erottamisoikeus sovellettavan lainsäädännön mukaan vaihdellen. Ruotsissa Asiakkaalla on erottamisoikeus sillä ehdolla, että arvopaperit pidetään erillään talletuslaitoksen tai Yhtiön omista arvopapereista. Jos ulkomainen talletuslaitos vastaa arvopapereiden luetteloinnista ja säilyttämisestä, Asiakkaan arvopapereita voi olla kyseessä olevan maan lainsäädännön vuoksi mahdotonta erottaa talletuslaitoksen tai Yhtiön omista arvopapereista. Tällöin Asiakkaan arvopaperien saatetaan katsoa sisältyvän talletuslaitoksen tai Yhtiön varoihin konkurssitilanteessa. Talletuslaitoksella voi olla vakuus tai kuittausoikeus suhteessa Asiakkaan arvopapereihin ja niihin liittyviin saataviin. A.1.4 Yhtiö ei tarkasta Asiakkaan arvopapereiden aitoutta. A.1.5 Yhtiö varaa itselleen luettelointia, siirtoa ja palauttamista varten tarvittavan ajan. A.1.6 Yhtiö pidättää oikeuden poistaa Asiakkaan säilytystililtä arvopaperi silloin, kun arvopaperin liikkeeseenlaskija asetetaan konkurssiin tai arvopaperi muusta syystä on menettänyt arvonsa. Yhtiön tulee mahdollisuuksien mukaan pyrkiä rekisteröimään arvopaperi Asiakkaan nimiin. A.2 HALLINTAREKISTERÖINTI (VASTAAVA) Yhtiö saa haltijana rekisteröittää vastaanotetun arvopaperin omiin nimiinsä siinä laitoksessa, joka Suomessa (esim. Arvopaperikeskus, APK) tai ulkomailla toteuttaa kyseisen instrumentin rekisteröintitehtävää. Tällöin Asiakkaan rahoitusinstrumentin saa rekisteröidä yhdessä muiden omistajien samanlaisten rahoitusinstrumenttien kanssa. Yhtiö saa myös sisällyttää Asiakkaan rahoitusinstrumentit usean omistajan yhteiseen asiakirjaan. Yhtiö saa antaa säilytystiliä pitävän laitoksen tehtäväksi rekisteröidä Asiakkaan rahoitusinstrumentti nimiinsä. Asiakas antaa Yhtiölle luvan uudelleen rekisteröidä olemassa olevat rahasto-osuudet Yhtiön nimissä olevaan hallintarekisteriin. Tällaisessa rahasto-osuuksien uudelleen rekisteröinnissä Yhtiön nimiin (hallintarekisteröinti) Yhtiö varaa itselleen riittävän ajan kunkin rahastoyhtiön vaatiman uudelleenrekisteröinnin ja tämän vahvistuksen käsittelyyn. APK:ssa rekisteröidyt arvopaperit rekisteröidään asiakkaan arvo-osuustilille Suomen lain mukaisesti. A.3 SÄILYTYSTILITIEDOT Asiakas saa Yhtiön kotisivuilta säilytystilitietoja, jotka koskevat muassa rahasto-osuus-ja osakeomistuksia ja saldoa. Tiedot rahasto-osuuksista ilmoitetaan Asiakkaalle korkeintaan neljän desimaalin tarkkuudella. Jos Yhtiön tiedossa on useammalla kuin neljällä desimaaleilla ilmaistu rahasto-osuus, Yhtiö pyöristää luvun alaspäin ennen selontekoa Asiakkaalle. Yhtiö ei vastaa tietojen oikeellisuudesta. B. YHTIÖN ARVOPAPEREIHIN LIITTYVÄT SITOUMUKSET B.1 YLEISTÄ B.1.1 Yhtiö ottaa hoitaakseen Asiakkaan puolesta kohtien B.2-B.4 mukaisesti jäljempänä mainitut toimenpiteet vastaanotettuja arvopapereita koskien. B.1.2 Velvoitteet astuvat voimaan - mikäli muuta ei ole todettu jäljempänä tai ellei muuta ole erikseen sovittu ruotsalaisten, VPC:n rekisteröimien rahoitusinstrumenttien osalta viidentenä ja muiden ruotsalaisten arvopapereiden sekä ulkomaisten rahoitusinstrumenttien osalta viidentenätoista pankkipäivänä arvopaperien vastaanottamisesta Yhtiöön. Näin ollen Yhtiö ei ole velvollinen valvomaan sitä ennen päättyviä määräaikoja. B.1.3 Yhtiö ryhtyy jäljempänä mainittuihin toimenpiteisiin edellyttäen, että Yhtiö saa hyvissä ajoin kattavat tiedot toimenpidettä aiheuttavista tilanteista Asiakkaan, säilytystilin hallinnoijan, rahastoyhtiön, arvopaperien liikkeeseenlaskijan tai arvopaperikeskuksen kautta. B.1.4 Arvopaperien liikkeeseenlaskija vastaa vuosikertomusten, osavuosikatsausten, tarjousesitteiden ja muiden tietojen jakelusta. Yhtiö antaa pyynnöstä arvopaperien liikkeeseenlaskijalle Asiakkaan nimi- ja osoitetiedot. Arvopaperien liikkeeseenlaskija jakelee tavallisesti vuosikertomukset, osavuosikatsaukset ja vastaavat. Esitteitä ja muuta tietoa tarjouksista ei yleensä välitetä. Yhtiön saatua tiedon tarjouksesta saa Asiakas tiivistelmän siitä. Samalla Asiakasta neuvotaan, mistä hän voi etsiä lisätietoja tarjouksesta. Asiakasta muistutetaan siitä, että tieto yritystapahtumista (arvopaperien liikkeeseenlasku, lunastus ja takaisinosto) tarjotaan Asiakkaalle vain Internetin kautta. B.1.5 Yhtiö voi oman valintansa mukaan joko kokonaan tai osittain jättää suorittamatta toimenpiteet, jos säilytystiliin kytketyllä tilillä ei ole tarpeellisia varoja tai riittävästi luottovaraa toimenpidettä varten, tai jos Yhtiölle ei anneta toimenpiteen vaatimia tietoja. B.1.6 Yhtiö voi oma-aloitteisesti ja oman harkintansa mukaan jokaisessa erillisessä tapauksessa riippumatta siitä mitä kohdissa B.2 ja B.3 mainitaan, suorittaa tai jättää suorittamatta mainituissa kohdissa ilmoitettavat toimenpiteet Asiakkaan puolesta, mikäli Yhtiö on erityisesti maininnut tästä tiedottaessaan toimenpiteestä Asiakkaalle ja tämä ei ole antanut muuta ohjetta tiedotteessa mainitun ajan sisällä. Asiakasta sitoo Yhtiön näin suorittama tai suorittamatta jättämä toimenpide samalla tavalla kuin jos Asiakas olisi antanut tämän toimeksi. B.1.7 Kohtien B.2.2b ja d sekä B.3 mukaisesti Yhtiö ja Asiakas voivat sopia keskenään, että Yhtiön tulee toimia toisin kuin Yhtiö muuten toimisi. Mikäli kysymyksessä on Asiakkaan oikeuksilla merkitseminen / lisäosto tai Asiakkaan oikeuksien myynti, ei sellaista sopimusta voida tehdä sen ajankohdan jälkeen, jolloin Yhtiö aikoo toteuttaa kyseisen merkitsemisen / lisäoston tai myynnin. Tämä ajankohta on säännönmukainen ottaen huomioon lähinnä jäljellä oleva oikeuksien kaupankäynnille varattu aika ennen virallista viimeistä ajankohtaa merkinnöille. B.1.8 Yhtiön myydessä oikeuksia jäljempänä esitetyllä tavalla, voi myynti tapahtua usean Asiakkaan puolesta yhteisesti ja sovellettavissa tapauksissa Yhtiön kulloinkin sovellettavien toimeksiannon suorittamista sekä toimeksiannon yhdistämistä ja jakamista koskevien Toimintaperiaatteiden mukaisesti. Suoritus jakautuu suhteellisesti Asiakkaiden kesken. B.1.9 Mikäli voimassaoleva laki tai arvopapereiden liikkeeseen laskemisen tai tarjouksen säännöt estävät Asiakasta käyttämästä etuosto-oikeuksia, jotka Asiakas on tietyn rahoitusinstrumentin omistuksen seurauksensa saanut, saa Yhtiö myydä kyseiset etuoikeudet. B.2 RUOTSALAISET RAHOITUSINSTRUMENTIT B.2.1 Ruotsalaisten rahoitusinstrumenttien osalta Yhtiön velvoitteisiin sisältyvät kohdan B.1.6 aiheuttamat mahdolliset poikkeukset huomioiden - jäljempänä esitetyt toimenpiteet. Ruotsalaisella rahoitusinstrumentilla tarkoitetaan tässä kohdassa B.2 rahoitusinstrumentteja, joiden liikkeeseenlaskijan kotipaikka on Ruotsi ja jotka on merkitty tiliin rahoitusinstrumenttien tiliöinnistä säädetyn lain (1998:1479) mukaisesti ja joilla käydään kauppaa ruotsalaisilla markkinapaikoilla. 1

2 B.2.2 Ruotsalaisten osakkeiden osalta Yhtiö ottaa tehtäväkseen a) vastaanottaa sekä nostaa osinkoa. Mikäli Asiakkaalla on oikeus valita osinko käteisenä tai toisessa muodossa, Yhtiö saa valita osingon käteisenä, mikäli Asiakas ei ole nimenomaan antanut ohjetta toimia muutoin; b) laskettaessa liikkeeseen, osakkeita jotka ovat kaupankäynninkohteena säännellyllä markkinalla, joihin Asiakkaalla on etuosto-oikeus-, (ns. uusmerkintä), Asiakkaan laskuun merkitä vastaavat osakkeet ellei muusta ole erikseen sovittu. Yhtiö toteuttaa tällöin merkinnän Asiakkaan merkintäoikeuksilla. Merkitsemistä ei kuitenkaan toteuteta, mikäli Yhtiö ajankohtana, jolloin Yhtiö aikoo jäljellä oleva kaupankäyntiajan huomioon ottaen toteuttaa merkintäoikeuden mukaisen merkitsemisen - toteaa ettei liikkeeseenlaskukurssi ole senhetkistä markkinakurssia alempi. Asiakas voi kuitenkin pyytää merkinnän toteuttamista; c) muiden sellaisten osakkeiden uusmerkinnässä, joihin Asiakkaalla on etuosto-oikeus ja joihin sovelletaan tätä kohtaa B.2, merkitä tällaiset osakkeet Asiakkaan laskuun, ellei toisin erikseen sovita. Yhtiö toteuttaa tällöin merkinnän Asiakkaan kaikilla merkintäoikeuksilla. Merkitsemistä ei kuitenkaan toteuteta, mikäli Yhtiö ajankohtana, jolloin Yhtiö aikoo jäljellä oleva kaupankäyntiaika huomioiden toteuttaa merkintäoikeuden mukaisen merkitsemisen toteaa, ettei liikkeeseenlaskukurssi ole matalampi kuin senhetkinen markkinakurssi. Asiakas voi kuitenkin pyytää merkinnän toteuttamista. d) jos kyseessä on rahoitusinstrumentin liikkeeseenlaskiijan julkinen tarjous rahoitusinstrumentin ostamiseksi Asiakkaalta (lunastus/ takaisinosto) tai jonkun muun ostotarjous, josta Yhtiö on saanut tiedon kohdassa B.1.3 kuvatulla tavalla tai tiedoksiannosta Dagens Nyheter- tai Svenska Dagbladet-sanomalehdissä, tiedottaa Yhtiö asiasta Asiakkaalle ja Asiakkaan erityisestä toimeksiannosta toteuttaa tähän liittyvät Asiakkaan toivomat toimenpiteet (katso myös kohta B.2.5). Vastaava pätee myös julkiseen tarjoukseen, joka on kohdistettu Asiakkaalle rahoitusinstrumentin hankkimiseksi. e) säännellyille markkinoille kaupankäynnin kohteeksi otettujen osakkeiden ilmaisosakeanneissa toisaalta ostaa ilmaisosaketodistuksia sellainen määrä lisää, että Asiakkaan säilytystilillä olevien osakkeiden perusteella saadut ilmaisosaketodistukset voitaisiin täysimääräisesti hyödyntää ilmaisosakeannissa ja toisaalta merkitä säilytystilille ne uudet osakkeet, joihin Asiakas on tämän jälkeen oikeutettu; f) muiden osakkeiden, joihin sovelletaan tätä kohtaa B.2, ilmaisosakeannissa, toisaalta toteuttaa sellaisten osaoikeuksien osto, joita tarvitaan kaikkien Asiakkaan säilytystilille merkittyihin osakkeisiin perustuvien osaoikeuksien täysimääräiseen hyödyntämiseen ilmaisosakeannissa, ja toisaalta mahdollisimman usean uuden osakkeen, joihin Asiakas on sen jälkeen oikeutettu, merkitsemiseen säilytystilille, g) koskien arvo-osuusjärjestelmään liitettyjen julkisten osakeyhtiöiden osakkeita, ilmoittaa Yhtiö Asiakkaalle vaaditusta pakkolunastuksesta, kun Yhtiö saa siitä tiedon. h) koskien arvo-osuusjärjestelmään liitettyjen julkisten osakeyhtiöiden osakkeita, osakepääoman alentamisen, lunastuksen tai selvitystilan yhteydessä nostaa tai vastaanottaa pääomia tai muita erääntyneitä rahaeriä; sekä i) Asiakkaan toimeksiannosta edellyttäen, että Yhtiö vastaanottaa toimeksiannon viimeistään viisi pankkipäivää ennen viimeistä osakeluetteloon merkitsemispäivää, mikä oikeuttaa osallistumaan yhtiökokoukseen, hoitaa VPC:ssä haltijarekisteröityjen osakkeiden äänioikeusrekisteröinnin Asiakkaan nimiin sillä ehdolla, että äänioikeusrekisteröinti voidaan suorittaa VPC:n yleisen äänioikeusrekisteröintimenetelmän mukaisesti. Mikäli säilytystili on kahden tai useamman henkilön yhteisomistuksessa eikä toimeksiannossa ole mainittu kenen nimiin osakkeet tulee rekisteröidä, rekisteröidään osakkeet äänioikeutta varten sen henkilön nimiin, jonka Asiakas on maininnut ensimmäisenä Säilytystili / tilisopimuksessa. B.2.3 Merkintäoptioiden osalta Yhtiö sitoutuu ilmoittamaan Asiakkaalle hyvissä ajoin osakemerkinnän viimeisestä päivämäärästä ja, Asiakkaan erityisestä toimeksiannosta, pyrkii toteuttamaan merkintäoikeuksien täydennysostot ja huolehtimaan osakkeiden uusmerkinnästä. Mikäli muusta ei ole sovittu viimeistään kolme pankkipäivää ennen viimeistä merkintäoptioiden kaupankäyntipäivää, Yhtiön tulee mikäli Yhtiö pitää sitä käytännössä mahdollisena ja sopivana - myydä käyttämättömät merkintäoptiot. B.2.4 Osto-oikeuksien osalta Yhtiö sitoutuu tiedottamaan viimeisen osto-oikeuspäivämäärän tiedottamisen Asiakkaalle hyvissä ajoin ja, Asiakkaan erillisestä toimeksiannosta, pyrkii toteuttamaan osto-oikeuksien täydennyshankinnan ja huolehtimaan ostoilmoituksesta. Ellei muusta ole sovittu viimeistään kolme pankkipäivää ennen osto-oikeuden viimeistä kaupankäyntipäivämäärää, Yhtiön tulee - mikäli Yhtiö pitää sitä käytännössä mahdollisena ja sopivana - myydä käyttämättä jäänyt jäävät osto-oikeudet. B.2.5 Lunastusoikeuksien osalta Yhtiö sitoutuu tiedottamaan viimeisen lunastusilmoituksen päivämäärän Asiakkaalle hyvissä ajoin ja, Asiakkaan erillisestä toimeksiannosta, pyrkii toteuttamaan lunastusoikeuksien täydennyshankinnan ja huolehtimaan lunastusilmoituksesta. Ellei muusta ole sovittu viimeistään kolme pankkipäivää ennen lunastusoikeuden viimeistä kaupankäyntipäivämäärää, Yhtiön tulee - mikäli Yhtiö pitää sitä käytännössä mahdollisena ja sopivana - myydä käyttämättä jäävät lunastusoikeudet. B.2.6 Ulkomaisten osakkeiden ruotsalaisia talletustodistuksia koskien Yhtiö ottaa hoitaakseen vastaavat toimenpiteet kuin yllä on mainittu ruotsalaisten osakkeiden kohdalla, jos Yhtiö pitää tätä käytännössä mahdollisena ja sopivana. B.2.7 Pääomamarkkinoilla kaupankäyntiä varten tarkoitettujen velkakirjojen ja muiden velkasitoumusten osalta Yhtiö ottaa hoitaakseen a) koron ja pääomamäärän tai muiden sellaisten erien vastaanottamisen tai nostamisen, jotka ovat lunastuksen, arvonnan tai irtisanomisen kautta erääntyneet maksettaviksi velkasitoumuksen vastaanottamisen jälkeen; b) preemio-obligaatioiden osalta nostaa lisäksi arvontalistan mukaan arvonnassa voittaneen preemio-obligaation voiton, joka on tapahtunut sen jälkeen, kun Yhtiö on vastaanottanut preemio-obligaation, sekä ilmoittaa Asiakkaalle vaihdosta ja avustaa Asiakasta toivotuin toimenpitein c) vaihdettavia arvopapereita ja muita vaihdettavia velkakirjoja koskien ilmoittaa lisäksi hyvissä ajoin Asiakkaalle viimeisestä vaihtopäivämäärästä/konvertointipäivästä ja Asiakkaan erillisestä toimeksiannosta toteuttaa vaihdon; d) sellaisten velkakirjojen /velkasitoumuksien liikkeeseenlaskussa, joihin Asiakkaalla on etuoikeus, merkitä Asiakkaan puolesta velkakirjoja / velkasitoumuksia, ellei muuta ole erikseen sovittu. Tällöin ovat voimassa kohdassa B.2.2 b) mainitut seikat; e) Asiakkaalle ilmoittamisen liikkeeseenlaskijan tai muun tahon Asiakkaaseen kohdistetusta julkisesta rahoitusinstrumentteja koskevasta myyntitarjouksesta, josta Yhtiö on saanut tiedon kohdassa B.1.3 mainitulla tavalla tai ilmoituksesta Dagens Nyheter - tai Svenska Dagbladet- sanomalehdissä, sekä avustaa, Asiakkaan erillisestä toimeksiannosta, tätä toivotuin toimenpitein. Vastaava pätee Asiakkaaseen kohdistetuissa rahoitusinstrumentteja koskevissa ostotarjouksissa, ja f) Asiakkaalle ilmoittamisen Asiakkaan omistamiin velkakirjoihin/velkasitoumuksiin liittyvistä velkojainkokouksista, joista Yhtiö on saanut tiedon kohdassa B.1.3 mainitulla tavalla tai ilmoituksesta Dagens Nyheter - tai Svenska Dagbladet- sanomalehdissä, sekä avustaa, Asiakkaan erillisestä toimeksiannosta tätä toivotuin toimenpitein. B.2.8 Koskien rahoitusinstrumentteja, jotka eivät sisälly kohtiin B yllä, kuten optiot, termiinit ja rahasto-osuudet, sisältyy Yhtiön velvollisuuksiin, rahasto-osuuksia koskien nostaa osinkoa, ja muiden vastaavien toimenpiteiden suorittaminen, joita Yhtiö on ottanut hoitaakseen Asiakkaan kanssa tehdystä erillisestä sopimuksesta. B.2.9 Koskien tahon, jonka kotipaikka on Ruotsissa, liikkeeseen laskemia muita rahoitusinstrumentteja, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyille markkinoille Ruotsin ulkopuolelle, sovelletaan B kohtien sijasta sitä, mitä mainitaan kohdassa B.3 ulkomaisten rahoitusinstrumenttien osalta. B.2.10 Rahasto-osuuksia koskien Yhtiö ottaa hoitaakseen a) tuotonjaon uudelleensijoittamisen uusiin rahasto-osuuksiin tai tietyissä tapauksissa osingon vastaanottamisen käteisenä b) Asiakkaalle tiedottamisen rahastojen luovutuksista, yhdistämisistä ja jakaantumisista rahastoissa, joissa Asiakas on osuuden omistaja, Yhtiön saatua asiasta rahastoyhtiöltä tiedon. B.3 SUOMALAISET JA ULKOMAISET RAHOITUSINSTRUMENTIT B.3.1 Ne suomalaiset ja ulkomaiset osakkeet ja velkasitoumukset, joihin ei sovelleta edellä olevaa kohtaa B.2 ja jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla ETY-maissa tai vastaavilla markkinoilla ETY-maiden ulkopuolella, sisältyvät Yhtiön toimintaan ottaen huomioon mahdolliset poikkeukset, jotka voivat seurata kohdassa B.1.6 mainitusta - samojen toimenpiteiden osalta, joita suoritetaan koskien vastaavia ruotsalaisia rahoitusinstrumentteja Yhtiön arvioidessa ne käytännössä mahdollisiksi ja sopiviksi. Poikkeuksen muodostavat erityiset toimenpiteet, jotka koskevat kohdassa B.2.7b) mainittuja preemio-obligaatioita sekä kohdassa B.2.7c) ja d) mainittuja vaihdettavia arvopapereita / muita vaihdettavia velkasitoumuksia / velkakirjoja / velkasitoumuksia. Asiakkaan tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että joillakin VPC:n rekisteröimillä ulkomaisilla osakkeilla on, VPC:n toimintojen supistamisen vuoksi, rajoitetut mahdollisuudet osakkeenomistajien oikeuksien käytölle esim. yhtiökokouksiin osallistumiseen sekä arvopapereiden liikkeeseenlaskemisissa ja tiedon saamiseen näistä. Siksi tällaisia ulkomaisia osakkeita käsitellään tätä tarkoitusta varten olevilla listoilla, esim. Xterna-lista Tukholman pörssissä. B.3.2 Muita kuin edellisessä kohdassa mainittuja ulkomaisia rahoitusinstrumentteja koskien Yhtiön palvelut rajoittuvat niihin toimenpiteisiin, joita Yhtiö on ottanut vastaan Asiakkaalta erityisellä sopimuksella. B.3.3 Asiakas hyväksyy sen, että Asiakkaan oikeudet ulkomaisten rahoitusinstrumenttien suhteen voivat vaihdella sen lainkäyttöalueen mukaan, jonka toimivaltaan nämä rahoitusinstrumentit kuuluvat. Asiakas hyväksyy lisäksi sen, että Yhtiö voi, kun kyseessä on ulkomainen rahoitusinstrumentti, soveltaa toisenlaisia määräaikoja kuin sovelletaan siinä maassa, jossa toimenpiteet tullaan toteuttamaan. B.3.4 Yhtiön velvollisuudet eivät sisällä suomalaisten Asiakkaiden omistamia suomalaisia arvopapereita. B.4 RUOTSALAISET JA ULKOMAISET ARVOPAPERIT Ruotsalaisten ja ulkomaisten arvopapereiden osalta Yhtiön hallinnointitoimintaan mahdollisina poikkeuksina se mitä kohdasta B.1.6 voi seurata - kuuluu toteuttaa se, mitä Yhtiö on ottanut tehtäväkseen erityisessä Asiakkaan kanssa solmitussa sopimuksessa. C. SÄILYTYSTILIIN KYTKETYT TILIT C.1 YLEISTÄ KYTKETYISTÄ TILEISTÄ Säilytykseen/säilytystiliin on kytketty yksi tai useita tilejä. Ellei muuta sovita, kytkettyä tiliä pidetään kyseeseen tulevassa tilivaluutassa. Kytketyille tileille Yhtiö saa tallettaa varoja, jotka muodostavat ennakkomaksun ostotoimeksiantoja varten tai korvauksen myyntitoimeksiannosta (vastaavasta), jotka ovat osinkoa hallussa olevista arvopapereista sekä määrillä, joita Asiakas muuten on luovuttanut Yhtiölle tai joita Yhtiö on ottanut vastaan Asiakkaan puolesta. Yhtiö saa veloittaa tiliä nostoilla, jotka Asiakas on antanut toimeksi tai hyväksynyt sekä kaikilla maksuilla, kustannuksilla tai ennakkoveroilla, jotka liittyvät tiliin tai säilytysti- 2

3 liin. Yhtiö saa edelleen veloittaa tiliä määrillä, jotka toisaalta vastaavat kuluja, kustannuksia ja palkkioita yleisistä tehtävistä, joita Yhtiö on suorittanut Asiakkaan puolesta ja jotka toisaalta ovat korvausta muusta asiakkaan Yhtiölle erääntyneestä maksamattomasta saatavasta. C.2 ULKOMAINEN VALUUTTA Ulkomainen valuutta, jonka Yhtiö ottaa vastaan tai suorittaa asiakkaan nimissä, muutetaan ennen tilille siirtämistä tai veloittamista euroiksi, ellei tiliä pidetä kyseisessä ulkomaisessa valuutassa, Yhtiön kulloinkin käyttämän kurssin mukaisesti. C.3 KORKO JNE. Tilille talletetuille varoille lasketaan korkoa sen korkokannan mukaisesti, jota Yhtiö kulloinkin soveltaa tämänkaltaisten tilien varoihin. Tilivelasta peritään korkoa alkuaan sen korkokannan mukaisesti, joka on mainittu tilisopimuksessa. Arvioitaessa tilien varoja tai velkoja, arvioidaan jokainen tili erikseen. Täten esim. toinen kytketty tili voi kasvaa korkoa samalla, kun toiselta tililtä peritään korkoa. Korkokantojen muutokset voivat tulla voimaan välittömästi korkopoliittisten päätösten, Yhtiön lainoituskustannusten muuttumisen tai Yhtiön muiden kustannusten nousun yhteydessä. Korkokannan muutokset muista syistä voivat astua voimaan vain siitä päivästä alkaen, kun Yhtiö on ilmoittanut koronmuutoksesta Asiakkaalle. Mikäli Asiakas on kuluttaja, koskee tilin velasta johtuvien korkojen suhteen, toisin kuin edellisessä kappaleessa mainitaan, käytäntö, jossa korkokanta saa muuttua vain siinä määrin kuin korkopoliittiset päätökset, Yhtiön lainakustannukset tai muut sellaiset kustannukset, joista Yhtiö ei ole voinut kohtuullisesti katsoen olla tietoinen tilisopimusta laadittaessa, edellyttävät, sekä käytäntö, jossa korkokannan muutos saa tapahtua aikaisintaan siitä päivästä alkaen, jolloin Yhtiö on ilmoittanut korkomuutoksesta Asiakkaalle. Tietoja korkokannoista ja koron pääomittamisesta on saatavilla Yhtiön kotisivustosta tai suoraan Yhtiöltä. Tilillepanon ja tililtäoton arvopäivä on tapahtumapäivä. C.4 VIIVÄSTYSKORKO Yhtiöllä on oikeus periä viivästyskorkoa Asiakkaan viivästyneistä suorituksista erääntymispäivästä alkaen siihen asti, kunnes maksu tapahtuu, sillä korkokannalla, jota Yhtiö kulloinkin soveltaa. D. LUOTOT JA VAKUUDET D.1 LUOTTO Mikäli Asiakas ei ole holhouksen alainen ja ellei säilytystilin tai kytketyn tilin sisältö ole erityisen hallinnon alainen tai holhoojan valvonnassa, Asiakas voi Yhtiön päätöksen jälkeen saada luottoa. Luotto-oikeus koskee, ellei Yhtiö muuta ilmoita, summaa, joka vastaa kulloinkin voimassaolevaa säilytystilillä ja siihen kytketyillä tileillä olevien varojen lainoitusarvoa. Jos Asiakkaalla on säilytystilillään erillisen sopimuksen mukaisia arvopapereita ja/tai varoja pantiksi kirjattuina muita velvoitteita kuin Asiakkaan luottoa varten (esim. johdannaisinstrumenteilla käytävää kaupantekoa varten), tulee nämä velvoitteet, Yhtiön kulloinkin soveltamien periaatteiden mukaisesti, ottaa huomioon luoton kattavuutta määriteltäessä. Asiakkaan luotto on näiden määräysten mukaisesti voimassa toistaiseksi, mutta Yhtiöllä on oikeus irtisanoa luotto kuukauden irtisanomisajalla. Tilisopimuksen irtisanomisen yhteydessä kohdan G.12 ensimmäisen tai kolmannen kappaleen mukaisesti kuitenkin mikäli Asiakas ei ole kuluttaja - luotto erääntyy maksettavaksi tilisopimuksen päättymisajankohtana. D.2 LAINOITUSARVO YMS. Säilytystilillä ja kytketyillä tileillä olevien varojen lainoitusarvot lasketaan Yhtiön kulloinkin käyttämien sääntöjen mukaisesti. Yhtiöltä saa tietoja ajankohtaisista yhteenlasketuista lainoitusarvoista, ja ajankohtaisen lainoitusarvon säilytystilillä oleville tietyille rahoitusinstrumenteille, sekä lainoitusarvon ja saldon kytketylle tilille. Kytketyn tilin lainoitusarvo voi olla alempi kuin talletusten. Jos valitaan esimerkiksi kytketty valuuttatili, tälle voidaan asettaa lainoitusarvo, joka on alhaisempi kuin 100 %. Asiakas on itse velvollinen olemaan tietoinen säilytystilin ja kytkettyjen tilien talletusten kulloisestakin yhteisestä lainoitusarvosta sekä huolehtimaan siitä, ettei vakuuksien vajausta (ylilainoitusta) synny koskaan, ts. että huomioon ottaen myös muut velvoitteet, joiden vakuutena kyseiset varat ovat, luotto ei koskaan ylitä tai aiheellisesti voida sen epäillä ylittävän varojen yhteistä lainoitusarvoa. Asiakas ei voi missään muodossa välttää vastuuta mahdollisesti syntyneestä vakuusvajauksesta sillä perusteella, ettei ole saanut Yhtiöltä tietoa säilytystilin ja kytkettyjen tilien yhteisestä lainoitusarvosta tai syntyneestä vakuusvajauksesta. Mikäli vakuusvajetta kuitenkin syntyisi, Asiakas on velvollinen välittömästi ja ilman kehotusta suorittamaan Yhtiölle ylimenevän velkaerän tai asettamaan lisävakuuden, jonka arvo poistaa vakuusvajeen. Ellei kyseisen kaltainen suoritus tai lisävakuuden asettaminen toteudu, koko velka erääntyy välittömästi maksettavaksi. Mikäli Asiakas on kuluttaja, viimeksi mainitussa tapauksessa Yhtiöllä on sen sijaan oikeus myydä asetettuja vakuuksia sellaisessa laajuudessa, ettei käytetty luotto enää ylitä Asiakkaalle myönnettyä luotto-oikeutta. Mikäli Asiakkaan rahoitusinstrumenttiosuudet ovat aiheuttaneet vakuusvajeen, on Yhtiö oikeutettu purkamaan Asiakkaan position Yhtiön arvioiman vakuusvajeen estämisen ja vakuusvajeen syntymisen poistamisen vaatimassa laajuudessa. Yhtiöllä on tällöin oikeus Asiakkaan lukuun ostaa ja asettaa optioita ja myytäviä sitoumuksia sekä purkaa positioita etuajassa. D.3 PANTTI Panttia koskevia määräyksiä on tämän kohdan lisäksi myös tilisopimuksen kohdassa Panttaus. Pantin ja muihin panttiin liittyvien oikeuksien tuotot sisältyvät myös panttiin. Yhtiön toimivaltuudet pantinhaltijana pantattuun omaisuuteen eivät ole laajemmat kuin mitä näistä määräyksistä ilmenee. Pantti ei saa olla vakuutena sellaisesta velasta, jonka Yhtiö on hankkinut tai tulee hankkimaan muulta kuin Asiakkaalta, mikäli mainittu velka ei liity Asiakkaan kaupankäyntiin rahoitusinstrumenteilla tai ellei se ole syntynyt Asiakkaan tilin veloittamisesta. D.4 PANTIN REALISOINTI Mikäli Asiakas ei täytä tilisopimuksen mukaisesti tai Asiakkaan rahoitusinstrumenttien kaupankäynnin yhteydessä muuten syntyneitä velvoitteitaan Yhtiötä kohtaan, voi Yhtiö ottaa pantin käyttöönsä sopivaksi katsomallaan tavalla. Yhtiön tulee tällöin toimia huolellisesti ja, mikäli on mahdollista ja Yhtiön arvion mukaan näin voidaan toimia vahingoittamatta Yhtiötä, ilmoitettava tästä etukäteen Asiakkaalle. Yhtiö saa päättää, missä järjestyksessä Asiakkaan asettamat vakuudet (pantit, takaussitoumukset ym.) vaaditaan. Yhtiöllä on myös oikeus määrätä, missä järjestyksessä Asiakkaan velvoitteet veloitetaan. Edellä mainitun toteuttamisessa voidaan pantatut arvopaperit myydä muuta järjestelyä käyttäen kuin myymällä ne sillä markkinapaikalla, jossa arvopaperit on rekisteröity tai jossa ne ovat kaupankäynnin kohteena. Mikäli pantti muodostuu säilytystiliin kytketyn tilin talletuksesta, saa Yhtiö, ilmoittamatta asiasta etukäteen Asiakkaalle, välittömästi panna erääntyneen erän maksuun ja nostaa summan asiakkaan tililtä. Yhtiö valtuutetaan tilanteen niin vaatiessa joko itse tai valitsemansa edustajan kautta toimimaan Asiakkaan puolesta pantin realisoimiseksi tai muuten Yhtiön oikeuksien valvomiseksi tai käyttämiseksi pantatun omaisuuden osalta. Samasta syystä saa Yhtiö avata erityisiä säilytystilejä ja/tai arvo-osuustilejä APK:ssa tai avata tilin jossakin muussa tilipohjaisessa järjestelmässä. Asiakas ei voi kumota valtuutusta panttioikeuden ollessa voimassa. D.5 TAKAUS JA TAKAUTUMINEN Mikäli takaus on kirjattu Asiakkaan velvoitteiden puolesta tilisopimuksen mukaisesti, ovat seuraavat takaajan oikeudet voimassa tilisopimuksen mukaisesti Asiakkaan yksin tai yhdessä toisen kanssa pantatun omaisuuden ollessa kyseessä. Sellaisessa tapauksessa, jossa Yhtiö on vaatinut takauksen täytäntöönpanon, pantti on kyseisestä hetkestä alkaen takuuna takaajan takaisinperintävaatimuksille (takausvaatimus) Asiakasta kohtaan vain siinä määrin, kuin mitä takaussopimuksessa ilmoitetaan. Tällainen oikeus on huonompisijainen Yhtiön panttioikeuteen nähden. Mikäli pantti muodostaa takuun useamman takaajan takautumisvaatimuksille, on heillä oikeus panttiin kunkin osapuolen vaateiden suhteessa, elleivät he ole erikseen muuta sopineet. Yhtiö saa, sikäli kun Yhtiö ei ole ottanut panttia käyttöön, luovuttaa pantin, joka ei Yhtiön arvion mukaan ole tarpeellinen tilisopimuksen mukaan erääntyneen saatavan maksuksi, ilman että takaajan vastuu tästä syystä vähenee. D.6 PANTATUN OMAISUUDEN HALLUSSAPITO Asiakas ei saa ilman Yhtiön antamaa suostumusta pantata jollekin toiselle omaisuutta, joka on panttina näiden määräysten mukaan. Sellainen panttaaminen on tehtävä Yhtiön ohjeiden mukaan ja käyttäen Yhtiön hyväksymää lomaketta. Mikäli panttaus tapahtuu ristiriidassa tämän määräyksen kanssa, Yhtiö voi irtisanoa Säilytystili- / tilisopimuksen välittömästi ottamatta huomioon kohdassa G.12 mainittua irtisanomisaikaa. Jos Asiakas on pantannut jollekin toiselle, säilytystilille kirjatun arvopaperin, tai varoja, jotka on talletettu säilytystiliin kytketylle tilille, Yhtiö saa Asiakkaan vastustuksesta huolimatta luovuttaa/siirtää arvopaperit tai varat säilytystiliin kytketyltä tililtä pantinhaltijalle tai toiselle pantinhaltijalle pantinhaltijan ohjeiden mukaisesti. Asiakkaalle tulee lähettää selonteko tällaisesta toiminnasta. Asiakas ei saa muulla tavalla hallita tilisopimuksessa pantiksi annettua arvopaperia tai varoja ilman Yhtiön suostumusta. E. ARVOPAPERIKAUPPA E.1 TOIMEKSIANTO JA EHDOT Yhtiö suorittaa Asiakkaan toimeksiannosta Asiakkaan lukuun rahoitusinstrumenttien ostoa ja myyntiä sekä muita toimeksiantoja, jotka koskevat rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa. Kaupan toteutumisen jälkeen, ja edellytysten vallitessa Yhtiö erittelee nämä kaupat Asiakkaan säilytystilillä. Asiakasta sitovat Yhtiön kulloinkin toimeksiannon toteuttamiseen sekä toimeksiannon yhdistämiseen ja jakamiseen sovellettavat Toimintaperiaatteet ja kulloinkin voimassa olevat ehdot koskien tietyllä rahoitusinstrumentilla käytävää kauppaa, kun Asiakas ottaa Yhtiön kyseistä rahoitusinstrumenttia koskevat palvelut käyttöön. Ehdoiksi ymmärretään toisaalta kulloinkin voimassaolevat rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevat Yleiset ehdot, toimeksiantolomakkeessa ilmoitetut ehdot ja Yhtiön antamassa veloitusilmoituksessa/ veloituserittelyssä ilmoitetut ehdot, ja toisaalta Yhtiön, ruotsalaisen tai ulkomaalaisen liikkeeseenlaskijan, kauppapaikan, clearing-organisaation tai arvopaperikeskuksen omaksumat säännöt. Asiakas on velvollinen hankkimaan tietoonsa kulloinkin voimassa olevat ehdot ja säännöt ja noudattamaan niitä. Tarkemmat tiedot kaupanteon ehdoista on saatavana Yhtiön kotisivuilta. Asiakas on velvollinen sisäistämään nämä tiedot. E.2 ARVOPAPERIT JA KAUPPAPAIKKA Yhtiö pidättää oikeuden määrätä siitä, mitkä arvopaperit kulloinkin voivat olla kaupanteon kohteena tämän sopimuksen mukaan. Tiedot niistä arvopapereista, jotka kulloinkin ovat kaupankäynnin kohteena, löytyvät Yhtiön kotisivuilta. Yhtiö pidättää oikeuden lisätä uusia arvopapereita tai keskeyttää kaupanteon määrätyillä arvopaperilla kaupantekojärjestelmän kautta ilmoittamatta asiasta erikseen Asiakkaalle. Jo tehty toimeksianto arvopaperista, jonka kohdalla kaupanteko on kaupantekojärjestelmässä keskeytetty, tulee katsoa peruutetuksi, jolloin Yhtiö ei vastaa vahingoista, jotka tällaisen päätöksen seurauksena kohdistuvat Asiakkaaseen. Yhtiö saa, ellei muuta ole erikseen sovittu, määrätä millä kauppapaikalla ja 3

4 missä valuutassa Asiakkaan kaupanteko rahoitusinstrumenteilla toteutetaan. E.3 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VARAT YM. Voidakseen suorittaa toimeksiannon kaupantekojärjestelmässä, täytyy vaadittujen arvopaperien ja/tai varojen tai luottomahdollisuuden sekä toimeksiannolle että toimitukselle olla olemassa säilytystilillä / tilillä toimeksiantoa tehtäessä. Yhtiö saa oman valintansa mukaan olla suorittamatta kokonaan tai osittain toimenpidettä, ellei säilytystilillä ole vaadittavia arvopapereita ja/tai varoja tai luottoa toimenpidettä varten. Yhtiön kaupantekojärjestelmässä on estetoimintoja, jotka pyrkivät edellä mainitun kaltaisten toimeksiantojen toteuttamisen välttämiseen. Asiakasta kuitenkin sitoo toimeksianto, joka toteutuu huolimatta siitä, ettei tilillä ole katetta tai toimeksiannon kohteena olevat arvopaperit eivät ole säilytystilillä. E.4 TOIMEKSIANNON TEKEMINEN Yhtiön hyväksyttyä Asiakkaan tiliasiakkaaksi, arvopaperin osto- tai myyntitoimeksianto voidaan tehdä kahdella vaihtoehtoisella tavalla: a) täyttämällä ja lähettämällä toimeksianto Yhtiön kaupankäyntijärjestelmän kautta. Toimeksianto voidaan lähettää kaupankäyntijärjestelmän kautta Yhtiön kulloinkin tarjoamalla menetelmällä (esim. Internet, matkapuhelin). Asiakas vakuuttaa, että hänellä on vaadittavat taidot kaupantekoa varten kussakin kaupantekojärjestelmässä. Yhtiö perii maksuja (kuten kaupankäyntipalkkiot) kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan, b) soittamalla Yhtiöön ja säilytystili- /tilinumeron antamisen jälkeen suullisesti jättää ostotai myyntitoimeksiannon. Yhtiö veloittaa normaalisti puhelimitse toteutetuista kaupoista enemmän kuin kaupankäyntijärjestelmän kautta tehdyistä kaupoista. Puhelinpalvelu koskee vain toimeksiantojen vastaanottoa eikä sisällä tiedotusta tai neuvontaa. Käyttämällä jompaakumpaa näistä kahdesta menetelmästä Asiakas antaa Yhtiölle tehtäväksi suorittaa osto- tai myyntitoimeksianto. Suoritetusta kaupasta tiedotetaan Asiakkaalle. Asiakkaalla on oikeus käyttää kaupankäyntijärjestelmää vain omia kauppojaan varten. Asiakas sitoutuu olemaan tekemättä osto- tai myyntitoimeksiantoja muulla tavalla. Annettu toimeksianto on voimassa yhden kauppapäivän ajan, ellei Asiakas muuta mainitse. Tämä tarkoittaa sitä, että toimeksianto, joka annetaan kauppapaikan aukioloaikana, on voimassa kauppapaikan sulkemiseen asti samana päivänä. Kauppapaikan sulkemisen jälkeen jätetty toimeksianto on voimassa seuraavan päivän sulkemisaikaan asti. Yhtiön kaupankäyntijärjestelmässä tai joidenkin kauppapaikkojen järjestelmissä saattaa olla Asiakkaan jättämiä toimeksiantoja koskevia kurssi- ja määrärajoituksia. Rajoitukset voivat aiheuttaa esim. jätetyn toimeksiannon hylkäämisen, jos toimeksiannossa mainittu kurssi poikkeaa liiallisesti voimassaolevista kursseista tai jos arvopaperimäärä on liian suuri. Tarkempaa tietoa kulloinkin voimassa olevista rajoituksista, tässä mainitun mukaisesti, saa Yhtiön kotisivulta. Asiakkaan tulee ottaa selvää näistä tiedoista. Asiakas ei saa toimeksiantoa jättäessään toimia ristiriidassa voimassaolevan lain tai muun säädöksen kanssa tai muuten rikkoa hyvää arvopaperimarkkinatapaa. Asiakas ei saa missään tapauksessa antaa sellaista osto- tai myyntitoimeksiantoa, joka voi johtaa Asiakkaan muun toimeksiannon toteutumiseen tai, jollei tarjousta ole jätetty sellaista tarkoitusta varten, jonka voidaan katsoa olevan asiallinen, Asiakkaan lähipiiriin kuuluvan fyysisen tai juridisen henkilön antaman osto- tai myyntitilauksen toteutumiseen. E.5 TOIMEKSIANNON PERUUTTAMINEN JA SOPIMUKSEN MITÄTÖIMINEN Yleisten rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevien ehtojen mukaan Yhtiöllä on oikeus peruuttaa Asiakkaan toimeksianto tai mitätöidä sopimus Asiakkaan lukuun jos toimeksianto peruutetaan tai sopimus mitätöidään kauppapaikalla. Sama oikeus pätee, jos Yhtiö muutoin toteaa, että toimeksiannon peruuttaminen tai sopimuksen mitätöiminen on tarpeen siinä tapauksessa, että Yhtiö, markkinaosapuoli tai Asiakas itse on tehnyt ilmeisen virheen tai, jos asiakas on toimeksiannossaan toiminut lain tai jonkin muun säädöksen vastaisesti tai jos asiakas on rikkonut hyvää arvopaperikauppatapaa vastaan. Jos mitätöity kauppa on jo selvitettynä Asiakkaan säilytystilillä, Yhtiön on korjattava rekisteröinti ja selvitettävä se kohdan G.6 mukaisesti. Jos toimeksianto on peruutettu tai kauppa mitätöity, Yhtiön on pyrittävä ilman kohtuutonta viivästystä ilmoittamaan tästä Asiakkaalle. E.6 RAHASTOTOIMEKSIANNON SUORITTAMINEN Ostaminen tapahtuu Asiakkaan kulloinkin antaman sijoitussuunnitelman tai Asiakkaan antaman erityisen ostotoimeksiannon mukaisesti. Asiakas voi milloin tahansa muuttaa sijoitussuunnitelmaansa. Rahasto-osuuksien ostaminen tai myynti tapahtuu niin pian kuin käytännössä on mahdollista siitä, kun täydellinen sijoitussuunnitelma tai osto- / myyntitoimeksianto on annettu. E.7 OHJELMISTOT Asiakas saa tämän tilisopimuksen allekirjoittamisen myötä oikeuden käyttää omaan käyttöönsä kaupankäyntiohjelmistoa (Ohjelmisto). Käyttöoikeus ei ole siirrettävissä eikä se ole yksinoikeus. Asiakas ei saa kopioida, muunnella tai muulla tavalla käyttää Ohjelmistoa muuhun kuin kaupankäyntiin Yhtiön kaupankäyntijärjestelmässä. Asiakas ei saa muuttaa tai muokata tai muulla tavalla tehdä muutoksia Ohjelmistoon. Asiakas ei myöskään saa sallia kenenkään muun toimia yllämainitulla tavalla. Asiakas ei saa luovuttaa lisenssioikeuksiaan, antaa vuokralle tai muulla tavalla hallita tai käyttää Ohjelmistoa muulla tavoin kuin mitä mainitaan näissä Yleisissä määräyksissä tai pakottavassa laissa. Asiakas asentaa Ohjelmiston Yhtiön kulloinkin antamien ohjeiden mukaisesti. Asiakkaan tulee välittömästi tiedottaa Yhtiölle Ohjelmistossa ilmenevistä vioista. Jos ohjelmisto on virheellinen, Yhtiöllä on oikeus oman valintansa mukaan toimittaa uusi kappale (sisältää uuden version) tai, jos virhe on Ohjelmistossa sellaisenaan eikä vain yksittäisessä kappaleessa ja uuden Ohjelmiston toimittaminen olisi suhteettoman suuri rasite Yhtiölle, irtisanoa sopimus välittömästi. Ellei Yhtiö toimita uutta kappaletta tai versiota, jonka Asiakas aiheellisesti voi hyväksyä, voi Asiakas irtisanoa tämän sopimuksen välittömästi. Asiakas sitoutuu välittömästi asentamaan uuden kappaleen tai version Yhtiön toimittamasta Ohjelmistosta. Yhtiö ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle missään tilanteessa Ohjelmiston virheellisyydestä johtuvaa menetystä (kuten tietojen katoaminen, puutteet kauppapalvelussa tai viruksen aiheuttama vahinko). Asiakkaan tulee tämän sopimuksen käsittäviä palveluita käyttäessään huolehtia kattavan viruksentorjuntaohjelman asentamisesta ja aktivoimisesta Asiakkaan tietokoneeseen. Mikäli Asiakas rikkoo tätä ehtoa, Asiakas on itse vastuussa ehtojen noudattamisella vältettävissä olevasta vahingosta. Yhtiö ei myöskään vastaa viruksen aiheuttamasta viasta tai vahingosta. Ohjelmiston käyttöä säätelee näiden Yleisten ehtojen lisäksi esiin tulevissa tapauksissa Ohjelmiston mukana lähetetyt käyttöehdot. E.8 KÄYTTÄJÄTUNNUS JA SALASANA Asiakas vastaanottaa käyttäjätunnuksen ja salasanan kahdessa eri kirjeessä ja eri ajankohtana. Asiakas hyväksyy sen, että kaikki toimeksiannot ja ohjeet, joita Yhtiölle annetaan Asiakkaan salasanaa käyttäen ovat, riippumatta siitä kuka toimeksiannot ja ohjeet on antanut, Asiakasta sitovia. Asiakas sitoutuu pitämään käyttäjänimensä ja salasanansa salassa ja olemaan kirjoittamatta niitä muistiin sellaisella tavalla, josta käy ilmi niiden yhteys Yhtiön kauppapalveluun. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Yhtiölle, mikäli hän epäilee ulkopuolisen saaneen tietoonsa Asiakkaan henkilökohtaisen salasanan. Yhtiöllä on oikeus milloin tahansa muuttaa Asiakkaan käyttäjänimeä ja salasanaa. Yhtiön on ilmoitettava tällaisesta muutoksesta mahdollisimman pian Asiakkaalle. Yhtiö ei ole vastuussa Asiakkaalle tai jollekin kolmannelle osapuolelle kohdistuvasta suorasta tai välillisestä vahingosta, joka koituu tällaisesta muutoksesta. Yhtiöllä on oikeus estää Asiakkaan pääsy käyttäjänimen ja salasanan kautta Yhtiön kaupankäyntipalveluun ilmoittamatta siitä erikseen Asiakkaalle, jos salasana annetaan toistuvasti väärin tai on olemassa väärinkäytösepäilys. Jos Yhtiö sulkee salasanan ylläkuvatulla tavalla, asiasta ilmoitetaan Asiakkaalle mahdollisimman pian. Yhtiö ei ole vastuussa suorasta tai välillisestä vahingosta, joka kohdistuu Asiakkaaseen tai johonkin kolmanteen osapuoleen yllä mainitun salasanan lukitsemisen seurauksena. Asiakas on maksusuoritusvelvollinen sellaisesta toimeksiannosta, joka on annettu asiaankuulumattoman henkilön käyttäessä Asiakkaan salasanaa. Asiakas vastaa myös niistä vahingoista, jotka kohdistuvat Yhtiöön, kolmanteen osapuoleen tai Asiakkaaseen itseensä johtuen siitä, että - Asiakas on tietoisesti tai törkeän huolimattomuuden seurauksena paljastanut salasanansa toiselle tai salasana on Asiakkaan törkeästä huolimattomuudesta johtuen joutunut asiattoman tahon tietoon tai; Asiakas ei välittömästi epäilyn herättyä ole ilmoittanut Yhtiölle tästä. Jos kaksi tai useampia henkilöitä on yhteisesti tehnyt tämän sopimuksen, vastaavat nämä henkilöt yhdessä mainituista vahingoista tai menetyksistä. Jos Asiakas on juridinen henkilö, vastaa Asiakas siitä, että vain asiaankuuluva(t) henkilö(t) saa(vat) tietoonsa ja käyttöönsä käyttäjänimen ja salasanan. E.9 SULKEMISPÄIVÄN OPTIOT - TOIMITUSKELPOISET SOPIMUKSET Asiakkaan tulee viimeistään neljä (4) tuntia ennen kaupankäynnin päättymistä antaa Yhtiölle ohjeet siitä, miten toimituskelpoisiin sopimuksiin liittyvät sijoitukset puretaan, jos asiakkaalla ei ole varoja ostoon tai jos kyseisiä sijoitusinstrumentteja ei ole säilytystilillä. Mikäli yllämainittuja ohjeita ei ole Yhtiön saatavilla, Asiakkaan tulee hyväksyä se, että Yhtiö voi purkaa sijoituksen. E.10 TIETOPALVELUT Kurssitiedot ja muut tiedot ovat saatavissa Yhtiön kotisivuilta. Tiedot perustuvat itsenäisten sisällöntoimittajien tarjoamiin tietoihin. Yhtiö ei ota vastuuta tietojen tai asioiden totuudenmukaisuudesta tai annettujen tietojen mahdollisten puutteiden tai virheiden aiheuttamista vahingoista. Yhtiö pidättää oikeuden ilman ennalta annettavaa tiedotusta kokonaan tai osittain lakata antamasta tietoja tai muuttaa tietojen laatua tai kokoonpanoa. Noteeratun rahasto-osuuden arvo noudattaa kurssin kehitystä markkinoilla. Asiakkaan suoraan kaupankäynnin yhteydessä saama kurssi on alustava lopullista vahvistusta odotettaessa ja voi siis muuttua. Syynä voi olla se, että kauppaa käydään usealla aikavyöhykkeellä. Tiedotus- ja analyysimateriaalia saa käyttää vain yksityisesti eikä sitä saa kopioida, jakaa edelleen tai käyttää muokattuna tai muokkaamattomana ilman Yhtiön suostumusta. E.11 OIKEUS SULKEA ASIAKAS Yhtiöllä on oikeus välittömästi ja Asiakkaalle etukäteen ilmoittamatta sulkea Asiakkaan oikeus tehdä elektronisia toimeksiantoja ja/tai oikeus saada sellainen tieto, jonka Yhtiö tarjoaa elektronisesti tämän sopimuksen mukaan jos a) Yhtiö epäilee Asiakkaan käyttävän palvelua sisäpiiririkoksia koskevan voimassa olevan lainsäädännön määräysten vastaisesti tai tavalla, jonka markkinavaikutus on epäasianmukainen tai joka muutoin on sovellettavien markkinasääntöjen tai hyvän markkinatavan vastainen tai jos Yhtiö havaitsee siihen olevan muita perusteltuja syitä; b) Jos yhtiö noudattaa normaalia huolellisuutta, Yhtiö ei ole vastuussa Asiakkaalle tai muulle taholle sulkemisesta tai tässä kohdassa edellä määritettyjen toimeksiantojen suorittamatta jättämisestä aiheutuvista vahingoista. Yhtiö ei myöskään vastaa välillisistä vahingoista, ellei välillinen vahinko aiheudu Yhtiön törkeästä huolimattomuudesta. c) Asiakas laiminlyö tai tulee laiminlyömään tämän sopimuksen tai muiden Yhtiön antamien ohjeiden elektronisia palveluja koskevia määräyksiä Yhtiön perustellun epäilyn mukaan. Sulkeminen edellisten kappaleiden mukaisesti voi rajoittua määrätynlaisiin toimeksiantoihin, kuten joihinkin arvopapereihin, tai tiettyihin toimenpiteisiin, tiettyyn elektroniseen mediaan (esim. Internet) tai määrätynlaisiin tietoihin. Sulkeminen kohdan a) perusteella voi koskea yleisesti kaikkia asiakkaita tai vain tiettyjä asiakkaita. Mikäli Yhtiö on sulkenut 4

5 Asiakkaan yllämainitulla tavalla, Asiakkaan tulee saada mahdollisimman pian tieto tästä. Se mitä tässä kohdassa on mainittu oikeudesta sulkemiseen, koskee myös Yhtiön oikeutta olla suorittamatta Asiakkaan antamaa toimeksiantoa. Jos yhtiö noudattaa normaalia huolellisuutta, Yhtiö ei ole vastuussa Asiakkaalle tai muulle taholle sulkemisesta tai tässä kohdassa edellä määritettyjen toimeksiantojen suorittamatta jättämisestä aiheutuvista vahingoista. Yhtiö ei myöskään vastaa välillisistä vahingoista, ellei välillinen vahinko aiheudu Yhtiön törkeästä huolimattomuudesta. Kohdassa E.8 on määräys Yhtiön oikeudesta sulkea asiakkaan käyttäjätunnus ja salasana. E.12 MAKSUJEN LASKENTA JA VELOITUS Siinä tapauksessa että joku osapuolista asetettaisiin konkurssiin tai Asiakkaan kohdalla päätettäisiin velkajärjestelystä/yrityssaneerauksesta, kaikki rahoitusinstrumenttien kaupankäyntiin liittyvät maksut ja velvoitteet osapuolten tulee välillä laskea sinä päivämääränä, jona tämä tapahtuu. Laskennan tuloksena saatu maksusumma lankeaa heti maksettavaksi. F. VEROT YM. F.1 YLEISTÄ Asiakas vastaa veroista ja muista maksuista, joita Ruotsin tai muun maan lakien mukaan on suoritettava säilytystilillä säilytettävistä arvopapereista. Näitä ovat erimerkiksi ennakkoverot, lähdeverot ja osinkoihin liittyvä kuponkivero. F.2 VEROIHIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET Yhtiö voi, Ruotsin / ulkomaan lain perusteella, ruotsalaisen / ulkomaalaisen viranomaisen säädöksestä tai päätöksestä tai Yhtiön ruotsalaisen / ulkomaalaisen viranomaisen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella olla velvollinen suorittamaan Asiakkaan lukuun verotukseen perustuvia toimenpiteitä asiakkaan arvopapereiden osingon/koron/myynnin osalta. Asiakkaan tulee toimittaa sellaiset tiedot, joihin sisältyy sellaiset allekirjoitetut asiakirjat, joita Yhtiö pitää tarpeellisina edellä mainittujen velvollisuuden täyttämiseksi. Mikäli Yhtiö on tämän kohdan mukaisen velvollisuuden seurauksena maksanut veroa Asiakkaan puolesta, Yhtiö on oikeutettu kohdan C.1 mukaiseen hyvitykseen. F.3 VERON ALENTAMINEN TAI VEROJEN PALAUTUS Yhtiön tulee, mikäli siihen on oikeus ja asiakkaan erillisestä toimeksiannosta siinä tapauksessa, että Yhtiö arvioi sen käytännössä mahdolliseksi ja sopivaksi, pyrkiä myötävaikuttamaan veron alentamiseen tai palauttamiseen sekä saatavan maksamiseen veroviranomaiselta. Yhtiö saa tässä yhteydessä allekirjoittaa asiapapereita Asiakkaan puolesta ja antaa tietoja Asiakkaasta ja Asiakkaan arvopapereista vaadittavassa määrin. G. YLEISET EHDOT G.1 AIKOJA KOSKEVAT TIEDOT Näissä Yleisissä ehdoissa pankkipäivällä tarkoitetaan sellaista päivää, jona arvopapereiden kauppapaikalla käydään kauppaa, joka ei ole sunnuntai tai yleinen juhlapyhä tai joka velkakirjan takaisinmaksussa rinnastetaan pyhäpäivään. G.2 MAKSUT JNE. Yhtiö perii Yleisten ehtojen mukaisista säilytys- ja muista palveluista maksuja siten kuin Yhtiö on ilmoittanut Asiakkaalle säilytystilin avaamisen yhteydessä tai siten kuin jäljempänä kohdassa G.14 määrätään. Maksut erääntyvät kytketylle tilille, ellei yhtiö ole muuta ilmoittanut. Tiedot maksuista on saatavana yhtiön kotisivuilta tai puhelimitse. Luoton maksut selitetään Säilytystili- / tilisopimuksessa. Asiakas hyväksyy, että hinnaston muutoksista tiedotetaan asiakkaalle ainoastaan Internetin kautta. Asiakkaan tulee korvata Yhtiön kustannukset ja maksut, jotka liittyvät toimeksiantoihin Yhtiölle näiden Yleisten ehtojen mukaisesti sekä kustannukset ja maksut, jotka aiheutuvat Yhtiön Asiakkaalta olevien saatavien valvomisesta ja perimisestä. G.3 TIEDOKSIANTO JA MUUTA Yhtiöllä on oikeus toimittaa tietoja Asiakkaalle sähköpostitse Asiakkaan Säilytystili-/tilisopimuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, jos Yhtiö arvioi tiedon toimittamisen sähköpostitse soveliaaksi. Yhtiön lähettämä tiedoksianto kirjattuna kirjeenä tai tavallisena kirjeenä katsotaan saapuneeksi asiakkaalle viimeistään viidentenä pankkipäivänä lähettämisestä, jos kirje lähetetään siihen osoitteeseen, jonka Asiakas on ilmoittanut. Asiakkaan on huomattava, että Yhtiö voi päivittää nimi- ja osoitetietoja virallisen väestötietojärjestelmän perusteella. Tiedoksianto, joka on lähetetty Internetin, faksin, teleksin, S.W.I.F.T.-järjestelmän tai muun elektronisen järjestelmän kautta katsotaan saapuneeksi asiakkaalle lähetyksen ajankohtana, jos se lähetetään numeroon tai elektroniseen osoitteeseen, jonka asiakas on antanut. Jos tällainen viesti saapuu asiakkaalle jonain muuna kuin tavanomaisena virka-aikana, katsotaan se vastaanotetuksi seuraavan pankkipäivän alussa. Asiakkaan Yhtiölle lähettämä tiedonanto lähetetään siihen osoitteeseen, joka annetaan Säilytystili-/ tilisopimuksessa, ellei yhtiö ole erikseen pyytänyt käyttämään muuta osoitetta. Asiakkaan viesti katsotaan saapuneeksi Yhtiöön sinä päivänä, jolloin viesti on saapunut vastaanottajalle. G.4 TIETOJEN LUOVUTTAMINEN, HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JNE. Yhtiö voi, Suomen/ ulkomaan lain perusteella, Suomen / ulkomaalaisen viranomaisen säädöksestä tai päätöksestä tai Yhtiön suomalaisen / ulkomaalaisen viranomaisen kanssa tehdyn sopimuksen kaupankäyntisääntöjen tai tiettyä arvopaperia koskevien sääntöjen perusteella olla velvollinen antamaan tietoja Asiakkaan säilytystili-/tilitiedoista. Tällöin Asiakkaan velvollisuutena on antaa Yhtiölle oikeus käsitellä niitä tietoja, mukaan lukien kirjallisia asiapapereita, joita Yhtiö katsoo tarpeellisiksi velvollisuuden täyttämiseksi. Asiakas ymmärtää, että yhtiö käsittelee Asiakkaan henkilötietoja (sekä Asiakkaan itse antamia tietoja että sellaisia tietoja, joita voidaan saada jostakin muualta) siinä määrin kuin se on tarpeen tämän sopimuksen toteuttamiseksi ja tilisopimukseen liittyvien tehtävien täyttämiseksi ja Yhtiön oikeudellisten velvollisuuksien täyttämiseksi ja Yhtiö saa käsitellä Asiakkaan henkilötietoja tietojen toimittamiseksi Asiakkaalle säännöistä/ehtomuutoksista, arvopapereista, tuotteista ja palveluista ym. liittyen tähän sopimukseen. Asiakas ymmärtää, että Asiakkaan henkilötietojen käsittely voi tapahtua myös emoyhtiön, Nordnet AB:n (publ) tai sen tytäryhtiöiden toimesta suoramarkkinointitarkoituksissa. Asiakkaalla on kerran vuodessa oikeus saada tietää, mitä Asiakkaan tietoja on tallennettu ja korjata virheelliset tiedot. Tällaisessa tapauksessa Asiakas kääntyy yhtiön puoleen. Asiakas hyväksyy täten, että Yhtiö antaa Asiakkaan tietoja muille arvopapereiden välittäjille, talletuspankeille, clearing-organisaatioille tai vastaaville tahoille, jotta Asiakkaan toimeksiannon toteuttaminen olisi mahdollista tai helpottaakseen toimeksiannon käsittelyä. Asiakas hyväksyy lisäksi, että Yhtiö antaa Asiakasta koskevia tietoja, mahdollistaakseen mm. arvopaperimarkkinoita koskevien uutistietojen toimittamisen Asiakkaalle internetin välityksellä, tällaisen palvelun tarjoajalle. G.5 TEKNISTEN JÄRJESTELMIEN TIETOJEN TALLENTAMINEN JA VALVONTA Asiakas hyväksyy täten, että Yhtiö nauhoittaa Yhtiön ja Asiakkaan välillä käydyt puhelinkeskustelut ja tallentaa tietoliikennetiedot ajaksi, jonka yhtiö katsoo tarpeelliseksi. Yhtiön sopimus Stockholmsbörsen AB:n, Nordic Growth Market NGM AB:n tai muun kauppapaikan kanssa vaatii sitä, että Yhtiölle annetaan oikeudet kontrolloida Asiakkaan teknisiä järjestelmiä ja liittymiä sekä vastaavia liittyen toimeksiantojen tekemiseen kaupankäyntijärjestelmän kautta. Lisäksi yhtiöllä on oikeus saada haltuunsa tiedot ja, tietyissä tapauksissa yhdessä Stockholmsbörsen AB:n, Nordic Growth Market NGM AB:n tai muun kauppapaikan tai asianomaisen viranomaisen kanssa, toteuttaa ne tarkistukset, jotka ovat välttämättömiä, jotta Yhtiö voi toteuttaa sitoumuksensa Stockholmsbörsen AB: n, Nordic Growth Market NGM AB:n tai muun kauppapaikan tai asiaankuuluvan viranomaisen kanssa. Asiakas hyväksyy täten, että Yhtiölle taataan edellä mainittu oikeus. G.6 SELVITYS Yhtiöllä on oikeus toimittaa elektroninen tiliote veloituserittely tapahtumista, joita Yhtiö suorittaa Asiakkaan lukuun. Asiakkaan pyynnöstä tiliote voidaan lähettää postitse tiettyä maksua vastaan. Selvitys säilytystilin ja muiden tilien tilanteesta saadaan yhtiön kotisivuilta. Asiakas voi halutessaan pyytää kirjallista selvitystä säilytystili- ja tilitapahtumista postitse. Asiakas myöntyy siihen, että tietoja rahastoyhtiöistä, joiden osuuksia Asiakas omistaa, saadaan ainoastaan elektronisesti Yhtiön kotisivuilta. Asiakkaalla ei ole oikeutta saada vuosikertomuksia tai osavuosikatsauksia paperikopioina. Yhtiö ei vastaa arvopaperitietojen oikeellisuudesta, jos ne ovat peräisin ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. G.7 VIRHEELLINEN TILITAPAHTUMA YM. Jos Yhtiö on erehdyksessä siirtänyt varoja tai arvopapereita Asiakkaan tilille, on yhtiöllä oikeus korjata kyseinen kirjaus tai suoritus. Jos Asiakas on erehdyksessä hallinnut kyseisiä arvopapereita tai varoja, on Asiakkaan ensi tilassa palautettava arvopaperit yhtiölle tai korvattava ne varat, jotka Asiakkaan tilille päätyivät erheen vuoksi. Jos Asiakas laiminlyö tämän, Yhtiöllä on oikeus, ostaa kyseiset arvopaperit ja veloittaa Asiakkaan tiliä sillä summalla, joka vaaditaan korvaukseksi Yhtiön saatavasta sekä jos Asiakas on käyttänyt hänelle kuulumattomia varoja, veloittaa Asiakkaan tiliä kyseisellä määrällä. Jos yhtiö on toteuttanut edellä selitetyn korjauksen, on Yhtiön viivytyksettä ilmoitettava asiasta Asiakkaalle. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia Yhtiöltä korvausta tällaisen viheen vuoksi. Se mitä kahdessa edellisessä kappaleessa on sanottu, pätee myös silloin, kun Yhtiö on itse siirtänyt Asiakkaan tilille sellaisia arvopapereita tai varoja, joihin Asiakkaalla ei ole oikeutta. G.8 SIJOITTAJASUOJA JA TALLETUSSUOJA Ruotsin lain (1999:1571) mukaisen talletussuojan mukaisesti Asiakkaalla on oikeus, siinä tapauksessa, että Yhtiö menee konkurssiin eikä Asiakas saa yhtiön tilillä olevia käteisvarojaan takaisin, erityiskorvaukseen, jonka kokonaissumma on enintään SEK. Korvauksen maksaa Ruotsin valtiovarainministeriö (Riksgälden) ilman erillistä hakemusta, yleensä viimeistään kolmen kuukauden kuluttua konkurssipäätöksestä. Ruotsin lain (1999:158) mukaisen sijoittajasuojan mukaisesti on Asiakkaalla oikeus siinä tapauksessa, että Yhtiö menee konkurssiin eikä Asiakas saa Yhtiön tilillä olevia rahoitusinstrumenttejaan takaisin, erityiskorvaukseen, jonka kokonaissumma on enintään SEK. Korvaus voi sisältää myös sellaisia varoja, jotka Yhtiö on ottanut vastaan selvitysvelvollisena. Asiakkaan on esitettävä vaatimus viimeistään vuoden kuluttua konkurssipäätöksen tekemisestä Ruotsin valtiovarainministeriölle (Riksgälden), joka tarkistaa, että korvaukselle on olemassa perusteet ja suorittaa korvauksen. G.9 REKLAMOINTI JA PURKAMINEN Jos Asiakas haluaa huomauttaa virheestä tai puutteista veloituserittelyssä, tiliotteessa tai tilitapahtumaluettelossa, jonka Yhtiö on hänelle lähettänyt Internetin kautta tai muulla tavalla, tai siitä, ettei Asiakas ole saanut veloituserittelyään tai yleisestä virheestä tai puutteesta tehtävien hoitamisessa näiden Yleisten ehtojen mukaisesti, on Asiakkaan välittömästi ilmoitettava asiasta Yhtiölle (reklamaatio). Jos Asiakas haluaa pyytää osto- tai myyntitoimeksiannon mitätöintiä, pyyntö on toimitettava Yhtiölle välittömästi. Jos reklamaatiota tai mitätöimispyyntöä ei jätetä välittömästi, Asiakas menettää oikeutensa vaatia korvausta, mitätöidä toimeksianto tai vaatia muita toimenpiteitä yhtiöltä. G.10 YHTIÖN VASTUUVAPAUS Niiden rajoitusten lisäksi, jotka on mainittu muualla näissä Yleisissä ehdoissa, Yhtiön vastuuta on rajoitettu seuraavasti. a) Erityisesti elektronisten palvelujen osalta 5

6 Asiakas on tietoinen siitä, että käyttökatkoksia tai muita vikoja tai häiriöitä voi esiintyä Asiakkaan, Yhtiön tai jonkun muun osapuolen tietojärjestelmässä (laitteistossa tai ohjelmistossa), puhelin- tai sähköverkossa, jota käytetään sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Tällaisista vioista tai häiriöistä voi seurata esimerkiksi se, että: Asiakas ei voi jättää elektronista toimeksiantoa, Asiakkaan elektroninen toimeksianto ei saavu Yhtiöön, Asiakkaan elektroninen toimeksianto saapuu Yhtiöön myöhässä ja/tai toimeksiannon täytäntöönpano myöhästyy, Asiakkaan elektroninen toimeksianto ei toteudu toivotulla tavalla, tai tiedot (tiedot toimeksiannon tilasta, säilytys/tilitiedot ja kurssitiedot), joita Yhtiö välittää elektronisesti, eivät saavu Asiakkaalle tai saapuvat virheellisinä. Jos ensimmäisessä kappaleessa mainittu vika tai häiriö ilmenee, Yhtiö voi yleensä ottaa vastaan toimeksiantoja puhelimitse. Suullisesti annetut toimeksiannot voi jättää puhelimitse vain niinä aikoina, jotka on määritelty Yhtiön kotisivuilla. Jos ensimmäisessä kohdassa mainitun kaltainen vika tai häiriö aiheuttaa sen, ettei elektronisia toimeksiantoja voida käsitellä, ja monet Asiakkaat haluavat samanaikaisesti jättää suullisen toimeksiannon puhelimitse, voi mahdollisuus jättää toimeksianto viimeksi mainitulla tavalla olla varsin rajallinen. Jos Yhtiö on noudattanut tavanomaista huolellisuutta, Yhtiö ei ole vastuussa Asiakkaalle aiheutuvista vahingoista tai muista seurauksista, joita aiheutuu kohdassa yksi määritellyistä vioista ja häiriöistä (rajoittumatta pelkästään annettuihin esimerkkeihin), mutta mukaan lukien myös sellaiset vahingot jotka on määritelty edellä toisessa kappaleessa. Jos Yhtiö on noudattanut tavanomaista huolellisuutta, Yhtiö ei ole myöskään vastuussa Asiakkaalle tai muulle osapuolelle aiheutuneista vahingoista, jos ne aiheutuvat virheellisistä kurssitiedoista, uutismateriaalista, analyyseista, tiedoista tai Asiakkaan tilitiedoista, erilaisista vahvistuksista ja/tai muista lisäpalveluista. Yhtiö ei vastaa välillisistä vahingoista (kuten voiton, tulon tai tiedon menetyksestä), mikäli välillinen vahinko ei ole Yhtiön törkeän huolimattomuuden aiheuttamaa. Jos Asiakas huomaa edellä mainitun kaltaisen vian tai häiriön, Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava siitä Yhtiölle. Ellei näin menetellä, menettää Asiakas oikeutensa vaatia korvausta, mitätöidä toimeksianto ja vaatia korvausta mistään muusta vikaan tai häiriöön liittyvästä seikasta. b) Yleistä Yhtiö ei ole vastuussa sellaisista vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat suomalaisen tai ulkomaisen lainsäädännön, suomalaisten tai ulkomaisten viranomaisten säädösten, sodan syttymisen, lakon, työnseisauksen, boikotin, työsulun tai muun vastaavan tapahtuman seurauksena. Tämä pätee myös jos kyseessä on lakko, työnseisaus, boikotti tai työsulku, jossa Yhtiö on kohteena tai ryhtyy itse sellaiseen toimenpiteeseen. Yhtiö ei vastaa sellaisista vahingoista tai menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet suomalaisen tai ulkomaisen kauppapaikan, sellaiseen kuuluvan laitoksen, arvo-osuusrekisterinpitäjän, clearingorganisaation, tai muun vastaavan palveluntarjoajan palveluista eikä toimeksisaajasta, johon Yhtiö on asianmukaista huolellisuutta käyttäen turvautunut tai, jonka Asiakas on osoittanut. Sama koskee tilannetta, joissa vahingot ovat aiheutuneet edellä mainittujen organisaatioiden tai toimeksisaajan maksukyvyttömyydestä. Huolimatta siitä, mitä edellisessä kappaleessa sanotaan, voi osapuoli irtisanoa tilisopimuksen välittömästi, jos toinen osapuoli on olennaisesti rikkonut tätä sopimusta,arvopaperilakia, asetuksia, säädöksiä tai muita sääntöjä, jotka koskevat kaupankäyntiä kauppapaikassa tai jos toinen osapuoli asetetaan konkurssiin, joutuu yrityssaneeraukseen, ei ole suorittanut maksujaan tai jos toisen osapuolen voidaan muutoin katsoa olevan maksukyvytön. Jokainen sopimusrike, jota ei kehotuksesta huolimatta niin pian kuin mahdollista korjata, katsotaan olennaiseksi sopimusrikkeeksi. Yhtiö voi irtisanoa Säilytystili-/tilisopimuksen välittömästi, jos Asiakkaan verotuksellinen kotipaikka muuttuu, mikä tarkoittaa sitä, että Yhtiö ei enää pysty toteuttamaan velvollisuuttaan ryhtyä Asiakkaan valtuuttamana toimenpiteisiin verojen suhteen kohdassa F esitetyn mukaisesti tai tällaisten velvollisuuksien hoitaminen vaikeutuu. Säilytystili-/tilisopimuksen päättymisen yhteydessä Yhtiö luovuttaa / siirtää Asiakkaalle tilille merkityt arvopaperit tai jos irtisanominen koskee tiettyjä arvopapereita - kyseiset arvopaperit. Asiakkaan on toimitettava Yhtiölle ohjeet luovuttamisesta/siirtämisestä. Ellei tällaisia ohjeita toimiteta kuudenkymmenen päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin sopimus on irtisanomisen mukaisesti päättynyt tai luovutusta/siirtoa ei voida suorittaa Asiakkaan antamien ohjeiden mukaisesti, saa Yhtiö lähettää asiakirjamuotoiset arvopaperit, ellei lähettäminen ole mahdotonta lain tai asetuksen nojalla, turvallisella tavalla ja Asiakkaan kustannuksella siihen osoitteeseen, jonka Asiakas on Yhtiölle ilmoittanut, avata tilin tai muun vastaavan säilytysmuodon rahoitusinstrumenteille, jotka lain mukaan rekisteröidään arvo-osuusrekisterinpitäjälle ( /827) Asiakkaan nimissä. Tällaiselle tilille voidaan siirtää kyseiset rahoitusinstrumentit sekä mahdolliset muut arvopaperit yllä mainittujen lisäksi sekä asiakirjamuodossa olevat arvopaperit, ellei niiden lähettäminen ole mahdollista, tavalla, jonka yhtiö katsoo sopivaksi myydä tai muulla tavalla luovuttaa arvopaperit, tai ellei arvopapereilla ole arvoa, poistaa ne rekisteristä. Kertyneestä tuotosta Yhtiö saa laskuttaa kulut yhdessä luovutuskustannusten kanssa. Loput myyntivoitosta maksetaan Asiakkaalle, ja Asiakkaan on suoritettava mahdolliset maksut, joita arvopapereiden myynti ei kata. G.13 MUIDEN SOPIMUSTEN RAJOITUKSET Yhtiö ei ole vastuussa muiden kuin näissä Yleisissä sopimusehdoissa mainittujen toimenpiteiden suorittamisesta, ellei erillistä kirjallista sopimusta laadita. Se, mitä laaditussa erillissopimuksessa sovitaan, on etusijalla suhteessa näihin Yleisiin ehtoihin.. G.14 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN JA MAKSUT Näiden Yleisten sopimusehtojen muuttaminen tai Yhtiön hinnastomuutokset astuvat voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jolloin Asiakkaan kohdan G.3 mukaisesti voidaan katsoa saaneen tiedon muutoksesta. Jos Asiakas ei hyväksy muutosta, on hänellä oikeus mainitun ajan kuluessa irtisanoa tilisopimus näiden Yleisten ehtojen mukaisesti ilman, että irtisanominen toteutuu kohdassa G.12 määritellyn irtisanomisajan mukaisesti. G.15 SOVELLETTAVA LAKI Säilytystili-/tilisopimuksen ja näiden Yleisten ehtojen tulkinnassa sovelletaan Ruotsin lakia ja riita-asiat ratkaistaan Tukholman käräjäoikeudessa, ellei pakottava kuluttajansuojalainsäädäntö määrää toisin. G.16 SOPIMUKSEN TULKINTA Tämä asiakirja on käännös ruotsinkielisestä asiakirjasta. Jos käännös eroaa alkuperäisestä, ruotsinkielinen teksti on määräävä. Yhtiö ei korvaa muista syistä aiheutunutta vahinkoa, mikäli Yhtiö on ollut normaalin mukaisesti varovainen. Yhtiö ei kuitenkaan vastaa välillisestä vahingosta, mikäli se ei ole Yhtiön törkeän huolimattomuuden aiheuttamaa. Vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet muissa tapauksissa ei korvata, mikäli Yhtiö on noudattanut tavanomaista huolellisuutta. Yhtiö ei myöskään missään tapauksessa vastaa välillisistä vahingoista. Jos yhtiö on estynyt ensimmäisessä kappaleessa selitettyjen olosuhteiden vuoksi kokonaan tai osittain toteuttamasta näiden Yleisten sopimusehtojen mukaista rahoitusinstrumenttien osto- tai myyntitoimeksiantoa, toimenpidettä voidaan lykätä, kunnes este on poistunut. Jos yhtiö tällaisten olosuhteiden vuoksi on estynyt toimittamasta tai ottamasta vastaan maksuja tai suorituksia, ei yhtiön tarvitse maksaa Asiakkaalle korkoa. Edellä oleva pätee siinä tapauksessa, ettei muuta säädetä laissa. G.11 TOIMEKSIANNOISTA KIELTÄYTYMINEN JNE. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä toteuttamasta näiden Yleisten toimitusehtojen nojalla toimeksiantoja, jotka koskevat VPC:n rekisteröimiä ruotsalaisia rahoitusinstrumentteja, viiden pankkipäivän, ja muiden ruotsalaisten / ulkomaisten rahoitusinstrumenttien kohdalla viidentoista pankkipäivän kuluessa siitä päivämäärästä, jolloin Yhtiö on ottanut vastaan kyseiset arvopaperit. Luovutettujen / siirrettyjen arvopapereiden ollessa kyseessä pätee se, mitä kohdassa G.12 on todettu luovuttamisesta / siirtämisestä irtisanomisen yhteydessä. G.12 IRTISANOMINEN Kumpi tahansa, Yhtiö tai Asiakas, voi irtisanoa tilisopimuksen päättymään kolmekymmentä kalenteripäivää sen jälkeen, kun Yhtiö on lähettänyt Asiakkaalle kirjatun kirjeen, jossa irtisanomisesta ilmoitetaan; Asiakas on lähettänyt Yhtiölle kirjatun tai tavallisen kirjeen, jossa irtisanomisesta ilmoitetaan. Säilytystili-/tilisopimuksen irtisanomisessa on osapuolten välittömästi suoritettava toinen toisilleen erääntyneet suoritukset näiden Yleisten ehtojen mukaisesti, jolloin Asiakas muun muassa on velvollinen myymään rahoitusinstrumenttinsa tai siirtämään ne toiseen laitokseen. Säilytystili-/tilisopimus pätee soveltuvin osin siihen saakka kunnes osapuoli on täyttänyt kaikki velvoitteensa toista osapuolta kohtaan. Lisäksi sekä Yhtiö että Asiakas voivat irtisanoa toimeksiannon näiden Yleisten ehtojen perusteella tiettyjen arvopapereiden osalta samojen ehtojen mukaisesti. 6

Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2010:1)

Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2010:1) Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2010:1) MÄÄRITELMÄT Tilisopimuksessa sekä näissä Yleisissä ehdoissa pidetään a) arvopapereina toisaalta rahoitusinstrumentit arvopaperimarkkinalaissa

Lisätiedot

Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen säilytystili-/tilisopimuksen yleiset ehdot (fin 2014:1)

Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen säilytystili-/tilisopimuksen yleiset ehdot (fin 2014:1) Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen säilytystili-/tilisopimuksen yleiset ehdot (fin 2014:1) MÄÄRITELMÄT Säilytystili- ja /tilisopimuksessa sekä näissä Yleisissä ehdoissa pidetään a) arvopapereina toisaalta

Lisätiedot

Nordnet Bank AB:n säilytystili-/tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2007:2)

Nordnet Bank AB:n säilytystili-/tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2007:2) Nordnet Bank AB:n säilytystili-/tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2007:2) MÄÄRITELMÄT Säilytystili-/tilisopimuksessa sekä näissä Yleisissä ehdoissa pidetään a) arvopapereina toisaalta rahoitusinstrumentit

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen säilytystili-/tilisopimuksen yleiset ehdot

Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen säilytystili-/tilisopimuksen yleiset ehdot Määritelmät Säilytystili-/tilisopimuksessa sekä näissä Yleisissä ehdoissa tarkoitetaan a) tapahtumaerittelyllä tietoa siitä, että toimeksianto/liiketoimi on toteutettu. b) pankkipäivällä Suomessa muita

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus:

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus: LUOTTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, 86601 Haapavesi Y-tunnus: 0184872-4 Haapaveden Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Perustettava yhtiö 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS 1. PANTINANTAJA Keski-Suomen Valokuituverkot Oy (y-tunnus: 2556709-7), osoite: Tuurinkyläntie 2, 63610 Tuuri (jäljemäpänä Pantinantaja ) 2. PANTINSAAJAT 1) kunta 2) kunta

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan 22/2009 08.12.2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 8.12.2009,

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä

Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Sääntöviite: 3.4.2 Hyväksytty: 27.6.2013 Voimaantulo: 1.7.2013 Korvaa:

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

NORDNETIN KAUPANKÄYNTILUOTTO VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

NORDNETIN KAUPANKÄYNTILUOTTO VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT NORDNETIN KAUPANKÄYNTILUOTTO VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköposti Faksinumero Internet-osoite

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com 1 (5) Sijoitusesite ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 100 MILJOONAA EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin:

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin: OPTIO-OHJELMAN EHDOT TRAINERS HOUSE OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2012 Trainers House Oyj:n yhtiökokous on 21.3.2012 kokouksessaan päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni)

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOJEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET ELITE ALFRED BERG -KONSERNISSA. voimassa alkaen

TOIMEKSIANTOJEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET ELITE ALFRED BERG -KONSERNISSA. voimassa alkaen TOIMEKSIANTOJEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET ELITE ALFRED BERG -KONSERNISSA voimassa 3.1.2018 alkaen VERSIOHALLINTA VERSIO MUUTOKSEN AIHE HYVÄKSYJÄ PÄIVÄ 1.0 Dokumentti laadittu SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Muutokset vaikuttavat sopimuksiin, ehtoihin ja dokumentteihin, jotka on listattu alla:

Muutokset vaikuttavat sopimuksiin, ehtoihin ja dokumentteihin, jotka on listattu alla: Muutoksia Säilytystili-/tilisopimukseen ja ehtoihin 3.1.2018 alkaen astuu voimaan uusi arvopaperimarkkinalainsäädäntö (MiFID II ja MiFIR), jonka tavoitteena on muun muassa vahvistaa entisestään kuluttajansuojaa

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Outokummun ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 1.3.2012 Outokummun hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia Osakkeita

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen.

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen. Okmetic Oyj:n Optio-oikeudet 2013 Okmetic Oyj:n (jäljempänä Okmetic tai "Yhtiö") hallitus (jäljempänä Hallitus ) on kokouksessaan 17.12.2013 päättänyt, että Yhtiö antaa optio-oikeuksia, joilla voidaan

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Yhtiön perustamishetken osakepääoma on 100 000 euroa.

Yhtiön perustamishetken osakepääoma on 100 000 euroa. 1 OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Joutsan kunta 2) A.Reponen Oy Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan yhtiöllä sopijapuolten tänään perustamaa Kiinteistö Oy XXX nimistä kiinteistöyhtiötä ja osakkaalla

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com SIJOITUSESITE SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 800.000.000 EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta on allekirjoitettu 8.9.2003 ja sitä viimeksi

Lisätiedot

Arvopaperivakuusehdot

Arvopaperivakuusehdot Arvopaperivakuusehdot DEGIRO Arvopaperivakuuksien Ehdot www.degiro.fi DEGIRO B.V on rekisteröity sijoituspalveluyrityksenä Alankomaiden Finanssivalvonnan kanssa (AFM) Sisältö 1 artikla. Määritelmät...

Lisätiedot

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT LIITE Pörssitiedote15.5.2014 ASPOCOMP GROUP OYJ:N TOIMITUSJOHTAJALLE OPTIO-OIKEUKSIA ASPOCOMP GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1/2014 1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1.1 Optio-oikeuksien määrä Annetaan yhteensä

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki),

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), 2) Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, y-tunnus: 1446495-7 (jäljempänä NT) Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Lisätiedot

Tietoja Sijoituspalveluista. Profiilit

Tietoja Sijoituspalveluista. Profiilit Tietoja Sijoituspalveluista Profiilit Johdanto 'Tietoja Sijoituspalveluista' sisältää DEGIROn antamia yksityiskohtia sopimuksista, jotka se on tehnyt kanssasi Asiakassopimuksessa ja yksityiskohtaisemman

Lisätiedot

Optio oikeuksista 1.320.000 merkitään tunnuksella 2010A, 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010B ja 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010C.

Optio oikeuksista 1.320.000 merkitään tunnuksella 2010A, 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010B ja 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010C. NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO OIKEUDET 2010 Nokian Renkaat Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 10.2.2010 päättänyt esittää 8.4.2010 kokoontuvalle Nokian Renkaat Oyj:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun ehdot sisältyvät

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C.

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C. ELISA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2007 Elisa Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 18.12.2007 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta)

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) 1.2. Helsingin kaupunki (1 osake) 1.3. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Muutoslait selkeyttävät oikeustilaa Asetus tuli voimaan 17.9.2014. Asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta. Ei tarvitse panna täytäntöön kuten

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS A Yhdistetty kauppa- ja selvitystili NASDAQ OMX Clearing AB:ssä ("Selvitystalo")

ASIAKASSOPIMUS A Yhdistetty kauppa- ja selvitystili NASDAQ OMX Clearing AB:ssä (Selvitystalo) Selvitysvälittäjä ( Välittäjä ) ASIAKASSOPIMUS A Yhdistetty kauppa- ja selvitystili NASDAQ OMX Clearing AB:ssä ("Selvitystalo") Yhteyshenkilö Yhdistettyyn kauppa- ja selvitystiliin ei voi liittää muita

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua Internetissä täyttämällä kilpailulomakkeen.

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Rahoitusoikeus Aalto-yliopisto

Rahoitusoikeus Aalto-yliopisto Rahoitusoikeus Aalto-yliopisto 13.3.2017 Annina Tanhuanpää Rahoitusmarkkinaosasto Lakien valmistelu Suomen perustuslain mukaan lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta. Lait valmistellaan siinä ministeriössä,

Lisätiedot

Nordea Securities Oyj

Nordea Securities Oyj Warranttikohtaiset ehdot 34/2003 Nordea Securities Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun

Lisätiedot

33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI PALVELUHINNASTO Osa 6 Arvopaperi- ja säilytyspalvelut

33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI PALVELUHINNASTO Osa 6 Arvopaperi- ja säilytyspalvelut 33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI 2 Sisällysluettelo 1 ARVOPAPERIKAUPPA... 3 1.1 Toimeksiannot konttoripalveluna Helsingin Pörssiin... 3 1.2 Toimeksiannot muihin pörsseihin... 3 1.3 Internet-arvopaperikaupankäynti

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Trendikkäimmät kynnet -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste

Trendikkäimmät kynnet -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste Trendikkäimmät kynnet -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä LUMENE Oy:n kanssa (jäljempänä "Yhteistyökumppani")

Lisätiedot

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta. SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on vesihuoltolaitoksen (jälj. laitos) sopijapuoli. Liittyjällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Yleiset ehdot 1 (6) Yksityishenkilöt

Yleiset ehdot 1 (6) Yksityishenkilöt Yleiset ehdot 1 (6) Näitä tilin yleisiä ehtoja sovelletaan yksityishenkilöiden tilisopimuksiin ja nämä yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Finanssivalvonta on hyväksynyt nämä tilin yleiset ehdot 21.05.2010

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS TOIMENPIDEHINNASTO (5) Liite Dnro 9/040/2003 6, 21 (LLL 39, 5 )

RAHOITUSTARKASTUS TOIMENPIDEHINNASTO (5) Liite Dnro 9/040/2003 6, 21 (LLL 39, 5 ) RAHOITUSTARKASTUS TOIMENPIDEHINNASTO 1.10.2003 1 (5) RAHOITUSTARKASTUKSEN TOIMENPIDEMAKSUT Laki sijoituspalveluyrityksistä (SIPAL) luokka Poikkeuslupapäätös konsernitilinpäätöksen tai konsolidointiryhmän

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Lomakkeen ensimmäisellä sivulla annetaan ilmoitusvelvollista, liikkeeseenlaskijaa sekä ilmoituksen luonnetta koskevat tiedot.

Lomakkeen ensimmäisellä sivulla annetaan ilmoitusvelvollista, liikkeeseenlaskijaa sekä ilmoituksen luonnetta koskevat tiedot. 1 (42) Johtohenkilöiden liiketoimien ilmoitusesimerkkejä Tässä dokumentissa on esimerkkejä johdon kauppojen ilmoittamisesta erilaisissa liiketoimissa. Esimerkit koskevat yleisimmin kysyttyjä liiketoimi-ilmoituksia.

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIOHJEET PRIVANET SECURITIES OY

KAUPANKÄYNTIOHJEET PRIVANET SECURITIES OY 1 / 7 KAUPANKÄYNTIOHJEET Tammikuu 2016 2 / 7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...3 2. KAUPANKÄYNNIN EHDOT...3 2.1. Kaupankäyntiajat...3 2.2. Toimeksiantojen jättämisen edellytykset...3 2.3. Toimeksiannon antaminen...3

Lisätiedot

OSTOTARJOUKSEN EHDOT

OSTOTARJOUKSEN EHDOT OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde OP-Pohjola osk ( OP-Pohjola tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu ostotarjouksessa jäljempänä esitetyin ehdoin ostamaan kaikki Pohjola Pankki Oyj:n ( Pohjola tai Yhtiö

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C.

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C. I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 5.500.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.500.000 yhtiön uutta tai sen hallussa

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot