Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1)"

Transkriptio

1 Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1) MÄÄRITELMÄT Tilisopimuksessa sekä näissä Yleisissä ehdoissa pidetään a) arvopapereina toisaalta rahoitusinstrumentit arvopaperimarkkinalaissa (2007:528) määritetyllä tavalla eli arvopaperit, joiden omistusoikeus voidaan siirtää ja joilla voidaan käydä kauppaa pääomamarkkinoilla rahamarkkinainstrumenttina, rahasto-osuutena ja taloudellisena johdannaisinstrumenttina. toisaalta arvoasiakirjat, joilla tarkoitetaan asiakirjoja, joilla ei voida käydä kauppaa pääomamarkkinoilla, kuten osake tai tavallinen velkakirja, joka ei edellä esitetyn määritelmän mukaisesti ole rahoitusinstrumentti, takaussitoumus, lahjakirje, panttikirje tai muu vastaava asiakirja. b) osto- ja myyntiselvityksenä tieto siitä, että toimeksianto/liiketoimi on suoritettu. c) säänneltynä markkinana arvopaperimarkkinalaissa (2007:528) säädetyllä tavalla säännellyt markkinat eli ETY-maissa sovellettava multilateraalinen järjestelmä, joka yhdistää kolmannen osapuolen rahoitusinstrumenttiin liittyvät useat osto- ja myynti-intressit tai mahdollistaa niiden yhdistämisen säännönmukaisesti järjestelmän ja toimintavapautta rajoittamattomien sääntöjen mukaisesti kaupan mahdollistavalla tavalla. d) markkinapaikkana säännelty markkina tai kaupankäyntijärjestelmä (monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä) e) kauppapaikkana markkinapaikka, järjestelmällinen kauppojen sisäinen toteuttaja tai markkinatakaaja ETY-maissa tai muu henkilö, joka varmistaa likviditeetin ETY-maissa, tai taho, joka vastaa jotakin edellä määritetyistä toimijoista ETY-maiden ulkopuolella. A. KIRJAUS JA SÄILYTYS SÄILYTYSTILILLÄ YM. A.1 KIRJAUS JA SÄILYTYS SÄILYTYSTILILLÄ A.1.1 Yhtiön tulee kirjata säilytykseen sellaiset arvopaperit, jotka Yhtiö on vastaanottanut säilytettäviksi esimerkiksi säilytystilille. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä harkintansa mukaan tietyn arvopaperin vastaanottamisesta, ks. myös kohta G.11. Mikäli Asiakkaalla on useampi säilytystili Yhtiössä ja Asiakas ei ole osoittanut Yhtiölle, millä säilytystilillä määrätty arvopaperi tulee säilyttää, saa Yhtiö itse päättää, millä säilytystilillä arvopaperia säilytetään. A.1.2 Näiden määräysten mukaisesti arvopaperikeskuksen arvo-osuusjärjestelmässä tai vastaavassa oleva rahoitusinstrumentti on katsottava vastaanotetuksi, kun Yhtiö on saanut oikeuden rekisteröidä tai antaa rekisteröitäviksi mainitun kaltaisessa järjestelmässä säilytettävää instrumenttia koskevia tietoja. Muut arvopaperit on katsottava vastaanotetuiksi, kun ne luovutetaan Yhtiölle. Yhtiön tulee säilyttää vastaanottamiansa asiakirjamuodossa olevia arvopapereita asiakkaan lukuun. A.1.3 Yhtiö saa antaa Asiakkaan arvopaperit merkittäviksi ja tietyissä tapauksissa säilytettäviksi toisessa arvopaperilaitoksessa Ruotsissa, Suomessa tai ulkomailla ns. säilytystiliä ylläpitävässä laitoksessa. Niissä tapauksissa, joissa Yhtiö vastaanottaa varoja, joita koskee tilintekovelvollisuus (asiakasvarat), talletetaan asiakasvarat muuhun luottolaitokseen. Yhtiö valitsee säilytystiliä ylläpitävän laitoksen oman harkintansa mukaisesti. Säilytys tapahtuu yleensä Yhtiön nimissä Asiakkaan lukuun. Asiakkaan arvopaperit voidaan rekisteröidä yhdessä muiden omistajien arvopaperien kanssa. Yhtiö voi lisäksi sisällyttää Asiakkaan rahoitusinstrumentin usealle omistajalle yhteiseen asiakirjaan. Yhtiö voi antaa talletuslaitokselle tehtäväksi rekisteröityä Yhtiön asemesta Asiakkaan arvopaperien säilyttäjäksi. Asiakas on tietoinen siitä, että Asiakkaan arvopapereita voidaan säilyttää talletuslaitoksen koontitilillä. Jos Yhtiö tai talletuslaitos asetetaan konkurssiin tai niihin kohdistetaan oikeusvaikutuksiltaan vastaavia oikeustoimia, Asiakkaalla voi olla aineellisoikeudellisesti suojattu erottamisoikeus sovellettavan lainsäädännön mukaan vaihdellen. Ruotsissa Asiakkaalla on erottamisoikeus sillä ehdolla, että arvopaperit pidetään erillään talletuslaitoksen tai Yhtiön omista arvopapereista. Jos ulkomainen talletuslaitos vastaa arvopapereiden luetteloinnista ja säilyttämisestä, Asiakkaan arvopapereita voi olla kyseessä olevan maan lainsäädännön vuoksi mahdotonta erottaa talletuslaitoksen tai Yhtiön omista arvopapereista. Tällöin Asiakkaan arvopaperien saatetaan katsoa sisältyvän talletuslaitoksen tai Yhtiön varoihin konkurssitilanteessa. Talletuslaitoksella voi olla vakuus tai kuittausoikeus suhteessa Asiakkaan arvopapereihin ja niihin liittyviin saataviin. A.1.4 Yhtiö ei tarkasta Asiakkaan arvopapereiden aitoutta. A.1.5 Yhtiö varaa itselleen luettelointia, siirtoa ja palauttamista varten tarvittavan ajan. A.1.6 Yhtiö pidättää oikeuden poistaa Asiakkaan säilytystililtä arvopaperi silloin, kun arvopaperin liikkeeseenlaskija asetetaan konkurssiin tai arvopaperi muusta syystä on menettänyt arvonsa. Yhtiön tulee mahdollisuuksien mukaan pyrkiä rekisteröimään arvopaperi Asiakkaan nimiin. A.2 HALLINTAREKISTERÖINTI (VASTAAVA) Yhtiö saa haltijana rekisteröittää vastaanotetun arvopaperin omiin nimiinsä siinä laitoksessa, joka Suomessa (esim. Arvopaperikeskus, APK) tai ulkomailla toteuttaa kyseisen instrumentin rekisteröintitehtävää. Tällöin Asiakkaan rahoitusinstrumentin saa rekisteröidä yhdessä muiden omistajien samanlaisten rahoitusinstrumenttien kanssa. Yhtiö saa myös sisällyttää Asiakkaan rahoitusinstrumentit usean omistajan yhteiseen asiakirjaan. Yhtiö saa antaa säilytystiliä pitävän laitoksen tehtäväksi rekisteröidä Asiakkaan rahoitusinstrumentti nimiinsä. Asiakas antaa Yhtiölle luvan uudelleen rekisteröidä olemassa olevat rahasto-osuudet Yhtiön nimissä olevaan hallintarekisteriin. Tällaisessa rahasto-osuuksien uudelleen rekisteröinnissä Yhtiön nimiin (hallintarekisteröinti) Yhtiö varaa itselleen riittävän ajan kunkin rahastoyhtiön vaatiman uudelleenrekisteröinnin ja tämän vahvistuksen käsittelyyn. APK:ssa rekisteröidyt arvopaperit rekisteröidään asiakkaan arvo-osuustilille Suomen lain mukaisesti. A.3 SÄILYTYSTILITIEDOT Asiakas saa Yhtiön kotisivuilta säilytystilitietoja, jotka koskevat muassa rahasto-osuus-ja osakeomistuksia ja saldoa. Tiedot rahasto-osuuksista ilmoitetaan Asiakkaalle korkeintaan neljän desimaalin tarkkuudella. Jos Yhtiön tiedossa on useammalla kuin neljällä desimaaleilla ilmaistu rahasto-osuus, Yhtiö pyöristää luvun alaspäin ennen selontekoa Asiakkaalle. Yhtiö ei vastaa tietojen oikeellisuudesta. B. YHTIÖN ARVOPAPEREIHIN LIITTYVÄT SITOUMUKSET B.1 YLEISTÄ B.1.1 Yhtiö ottaa hoitaakseen Asiakkaan puolesta kohtien B.2-B.4 mukaisesti jäljempänä mainitut toimenpiteet vastaanotettuja arvopapereita koskien. B.1.2 Velvoitteet astuvat voimaan - mikäli muuta ei ole todettu jäljempänä tai ellei muuta ole erikseen sovittu ruotsalaisten, VPC:n rekisteröimien rahoitusinstrumenttien osalta viidentenä ja muiden ruotsalaisten arvopapereiden sekä ulkomaisten rahoitusinstrumenttien osalta viidentenätoista pankkipäivänä arvopaperien vastaanottamisesta Yhtiöön. Näin ollen Yhtiö ei ole velvollinen valvomaan sitä ennen päättyviä määräaikoja. B.1.3 Yhtiö ryhtyy jäljempänä mainittuihin toimenpiteisiin edellyttäen, että Yhtiö saa hyvissä ajoin kattavat tiedot toimenpidettä aiheuttavista tilanteista Asiakkaan, säilytystilin hallinnoijan, rahastoyhtiön, arvopaperien liikkeeseenlaskijan tai arvopaperikeskuksen kautta. B.1.4 Arvopaperien liikkeeseenlaskija vastaa vuosikertomusten, osavuosikatsausten, tarjousesitteiden ja muiden tietojen jakelusta. Yhtiö antaa pyynnöstä arvopaperien liikkeeseenlaskijalle Asiakkaan nimi- ja osoitetiedot. Arvopaperien liikkeeseenlaskija jakelee tavallisesti vuosikertomukset, osavuosikatsaukset ja vastaavat. Esitteitä ja muuta tietoa tarjouksista ei yleensä välitetä. Yhtiön saatua tiedon tarjouksesta saa Asiakas tiivistelmän siitä. Samalla Asiakasta neuvotaan, mistä hän voi etsiä lisätietoja tarjouksesta. Asiakasta muistutetaan siitä, että tieto yritystapahtumista (arvopaperien liikkeeseenlasku, lunastus ja takaisinosto) tarjotaan Asiakkaalle vain Internetin kautta. B.1.5 Yhtiö voi oman valintansa mukaan joko kokonaan tai osittain jättää suorittamatta toimenpiteet, jos säilytystiliin kytketyllä tilillä ei ole tarpeellisia varoja tai riittävästi luottovaraa toimenpidettä varten, tai jos Yhtiölle ei anneta toimenpiteen vaatimia tietoja. B.1.6 Yhtiö voi oma-aloitteisesti ja oman harkintansa mukaan jokaisessa erillisessä tapauksessa riippumatta siitä mitä kohdissa B.2 ja B.3 mainitaan, suorittaa tai jättää suorittamatta mainituissa kohdissa ilmoitettavat toimenpiteet Asiakkaan puolesta, mikäli Yhtiö on erityisesti maininnut tästä tiedottaessaan toimenpiteestä Asiakkaalle ja tämä ei ole antanut muuta ohjetta tiedotteessa mainitun ajan sisällä. Asiakasta sitoo Yhtiön näin suorittama tai suorittamatta jättämä toimenpide samalla tavalla kuin jos Asiakas olisi antanut tämän toimeksi. B.1.7 Kohtien B.2.2b ja d sekä B.3 mukaisesti Yhtiö ja Asiakas voivat sopia keskenään, että Yhtiön tulee toimia toisin kuin Yhtiö muuten toimisi. Mikäli kysymyksessä on Asiakkaan oikeuksilla merkitseminen / lisäosto tai Asiakkaan oikeuksien myynti, ei sellaista sopimusta voida tehdä sen ajankohdan jälkeen, jolloin Yhtiö aikoo toteuttaa kyseisen merkitsemisen / lisäoston tai myynnin. Tämä ajankohta on säännönmukainen ottaen huomioon lähinnä jäljellä oleva oikeuksien kaupankäynnille varattu aika ennen virallista viimeistä ajankohtaa merkinnöille. B.1.8 Yhtiön myydessä oikeuksia jäljempänä esitetyllä tavalla, voi myynti tapahtua usean Asiakkaan puolesta yhteisesti ja sovellettavissa tapauksissa Yhtiön kulloinkin sovellettavien toimeksiannon suorittamista sekä toimeksiannon yhdistämistä ja jakamista koskevien Toimintaperiaatteiden mukaisesti. Suoritus jakautuu suhteellisesti Asiakkaiden kesken. B.1.9 Mikäli voimassaoleva laki tai arvopapereiden liikkeeseen laskemisen tai tarjouksen säännöt estävät Asiakasta käyttämästä etuosto-oikeuksia, jotka Asiakas on tietyn rahoitusinstrumentin omistuksen seurauksensa saanut, saa Yhtiö myydä kyseiset etuoikeudet. B.2 RUOTSALAISET RAHOITUSINSTRUMENTIT B.2.1 Ruotsalaisten rahoitusinstrumenttien osalta Yhtiön velvoitteisiin sisältyvät kohdan B.1.6 aiheuttamat mahdolliset poikkeukset huomioiden - jäljempänä esitetyt toimenpiteet. Ruotsalaisella rahoitusinstrumentilla tarkoitetaan tässä kohdassa B.2 rahoitusinstrumentteja, joiden liikkeeseenlaskijan kotipaikka on Ruotsi ja jotka on merkitty tiliin rahoitusinstrumenttien tiliöinnistä säädetyn lain (1998:1479) mukaisesti ja joilla käydään kauppaa ruotsalaisilla markkinapaikoilla. 1

2 B.2.2 Ruotsalaisten osakkeiden osalta Yhtiö ottaa tehtäväkseen a) vastaanottaa sekä nostaa osinkoa. Mikäli Asiakkaalla on oikeus valita osinko käteisenä tai toisessa muodossa, Yhtiö saa valita osingon käteisenä, mikäli Asiakas ei ole nimenomaan antanut ohjetta toimia muutoin; b) laskettaessa liikkeeseen, osakkeita jotka ovat kaupankäynninkohteena säännellyllä markkinalla, joihin Asiakkaalla on etuosto-oikeus-, (ns. uusmerkintä), Asiakkaan laskuun merkitä vastaavat osakkeet ellei muusta ole erikseen sovittu. Yhtiö toteuttaa tällöin merkinnän Asiakkaan merkintäoikeuksilla. Merkitsemistä ei kuitenkaan toteuteta, mikäli Yhtiö ajankohtana, jolloin Yhtiö aikoo jäljellä oleva kaupankäyntiajan huomioon ottaen toteuttaa merkintäoikeuden mukaisen merkitsemisen - toteaa ettei liikkeeseenlaskukurssi ole senhetkistä markkinakurssia alempi. Asiakas voi kuitenkin pyytää merkinnän toteuttamista; c) muiden sellaisten osakkeiden uusmerkinnässä, joihin Asiakkaalla on etuosto-oikeus ja joihin sovelletaan tätä kohtaa B.2, merkitä tällaiset osakkeet Asiakkaan laskuun, ellei toisin erikseen sovita. Yhtiö toteuttaa tällöin merkinnän Asiakkaan kaikilla merkintäoikeuksilla. Merkitsemistä ei kuitenkaan toteuteta, mikäli Yhtiö ajankohtana, jolloin Yhtiö aikoo jäljellä oleva kaupankäyntiaika huomioiden toteuttaa merkintäoikeuden mukaisen merkitsemisen toteaa, ettei liikkeeseenlaskukurssi ole matalampi kuin senhetkinen markkinakurssi. Asiakas voi kuitenkin pyytää merkinnän toteuttamista. d) jos kyseessä on rahoitusinstrumentin liikkeeseenlaskiijan julkinen tarjous rahoitusinstrumentin ostamiseksi Asiakkaalta (lunastus/ takaisinosto) tai jonkun muun ostotarjous, josta Yhtiö on saanut tiedon kohdassa B.1.3 kuvatulla tavalla tai tiedoksiannosta Dagens Nyheter- tai Svenska Dagbladet-sanomalehdissä, tiedottaa Yhtiö asiasta Asiakkaalle ja Asiakkaan erityisestä toimeksiannosta toteuttaa tähän liittyvät Asiakkaan toivomat toimenpiteet (katso myös kohta B.2.5). Vastaava pätee myös julkiseen tarjoukseen, joka on kohdistettu Asiakkaalle rahoitusinstrumentin hankkimiseksi. e) säännellyille markkinoille kaupankäynnin kohteeksi otettujen osakkeiden ilmaisosakeanneissa toisaalta ostaa ilmaisosaketodistuksia sellainen määrä lisää, että Asiakkaan säilytystilillä olevien osakkeiden perusteella saadut ilmaisosaketodistukset voitaisiin täysimääräisesti hyödyntää ilmaisosakeannissa ja toisaalta merkitä säilytystilille ne uudet osakkeet, joihin Asiakas on tämän jälkeen oikeutettu; f) muiden osakkeiden, joihin sovelletaan tätä kohtaa B.2, ilmaisosakeannissa, toisaalta toteuttaa sellaisten osaoikeuksien osto, joita tarvitaan kaikkien Asiakkaan säilytystilille merkittyihin osakkeisiin perustuvien osaoikeuksien täysimääräiseen hyödyntämiseen ilmaisosakeannissa, ja toisaalta mahdollisimman usean uuden osakkeen, joihin Asiakas on sen jälkeen oikeutettu, merkitsemiseen säilytystilille, g) koskien arvo-osuusjärjestelmään liitettyjen julkisten osakeyhtiöiden osakkeita, ilmoittaa Yhtiö Asiakkaalle vaaditusta pakkolunastuksesta, kun Yhtiö saa siitä tiedon. h) koskien arvo-osuusjärjestelmään liitettyjen julkisten osakeyhtiöiden osakkeita, osakepääoman alentamisen, lunastuksen tai selvitystilan yhteydessä nostaa tai vastaanottaa pääomia tai muita erääntyneitä rahaeriä; sekä i) Asiakkaan toimeksiannosta edellyttäen, että Yhtiö vastaanottaa toimeksiannon viimeistään viisi pankkipäivää ennen viimeistä osakeluetteloon merkitsemispäivää, mikä oikeuttaa osallistumaan yhtiökokoukseen, hoitaa VPC:ssä haltijarekisteröityjen osakkeiden äänioikeusrekisteröinnin Asiakkaan nimiin sillä ehdolla, että äänioikeusrekisteröinti voidaan suorittaa VPC:n yleisen äänioikeusrekisteröintimenetelmän mukaisesti. Mikäli säilytystili on kahden tai useamman henkilön yhteisomistuksessa eikä toimeksiannossa ole mainittu kenen nimiin osakkeet tulee rekisteröidä, rekisteröidään osakkeet äänioikeutta varten sen henkilön nimiin, jonka Asiakas on maininnut ensimmäisenä Säilytystili / tilisopimuksessa. B.2.3 Merkintäoptioiden osalta Yhtiö sitoutuu ilmoittamaan Asiakkaalle hyvissä ajoin osakemerkinnän viimeisestä päivämäärästä ja, Asiakkaan erityisestä toimeksiannosta, pyrkii toteuttamaan merkintäoikeuksien täydennysostot ja huolehtimaan osakkeiden uusmerkinnästä. Mikäli muusta ei ole sovittu viimeistään kolme pankkipäivää ennen viimeistä merkintäoptioiden kaupankäyntipäivää, Yhtiön tulee mikäli Yhtiö pitää sitä käytännössä mahdollisena ja sopivana - myydä käyttämättömät merkintäoptiot. B.2.4 Osto-oikeuksien osalta Yhtiö sitoutuu tiedottamaan viimeisen osto-oikeuspäivämäärän tiedottamisen Asiakkaalle hyvissä ajoin ja, Asiakkaan erillisestä toimeksiannosta, pyrkii toteuttamaan osto-oikeuksien täydennyshankinnan ja huolehtimaan ostoilmoituksesta. Ellei muusta ole sovittu viimeistään kolme pankkipäivää ennen osto-oikeuden viimeistä kaupankäyntipäivämäärää, Yhtiön tulee - mikäli Yhtiö pitää sitä käytännössä mahdollisena ja sopivana - myydä käyttämättä jäänyt jäävät osto-oikeudet. B.2.5 Lunastusoikeuksien osalta Yhtiö sitoutuu tiedottamaan viimeisen lunastusilmoituksen päivämäärän Asiakkaalle hyvissä ajoin ja, Asiakkaan erillisestä toimeksiannosta, pyrkii toteuttamaan lunastusoikeuksien täydennyshankinnan ja huolehtimaan lunastusilmoituksesta. Ellei muusta ole sovittu viimeistään kolme pankkipäivää ennen lunastusoikeuden viimeistä kaupankäyntipäivämäärää, Yhtiön tulee - mikäli Yhtiö pitää sitä käytännössä mahdollisena ja sopivana - myydä käyttämättä jäävät lunastusoikeudet. B.2.6 Ulkomaisten osakkeiden ruotsalaisia talletustodistuksia koskien Yhtiö ottaa hoitaakseen vastaavat toimenpiteet kuin yllä on mainittu ruotsalaisten osakkeiden kohdalla, jos Yhtiö pitää tätä käytännössä mahdollisena ja sopivana. B.2.7 Pääomamarkkinoilla kaupankäyntiä varten tarkoitettujen velkakirjojen ja muiden velkasitoumusten osalta Yhtiö ottaa hoitaakseen a) koron ja pääomamäärän tai muiden sellaisten erien vastaanottamisen tai nostamisen, jotka ovat lunastuksen, arvonnan tai irtisanomisen kautta erääntyneet maksettaviksi velkasitoumuksen vastaanottamisen jälkeen; b) preemio-obligaatioiden osalta nostaa lisäksi arvontalistan mukaan arvonnassa voittaneen preemio-obligaation voiton, joka on tapahtunut sen jälkeen, kun Yhtiö on vastaanottanut preemio-obligaation, sekä ilmoittaa Asiakkaalle vaihdosta ja avustaa Asiakasta toivotuin toimenpitein c) vaihdettavia arvopapereita ja muita vaihdettavia velkakirjoja koskien ilmoittaa lisäksi hyvissä ajoin Asiakkaalle viimeisestä vaihtopäivämäärästä/konvertointipäivästä ja Asiakkaan erillisestä toimeksiannosta toteuttaa vaihdon; d) sellaisten velkakirjojen /velkasitoumuksien liikkeeseenlaskussa, joihin Asiakkaalla on etuoikeus, merkitä Asiakkaan puolesta velkakirjoja / velkasitoumuksia, ellei muuta ole erikseen sovittu. Tällöin ovat voimassa kohdassa B.2.2 b) mainitut seikat; e) Asiakkaalle ilmoittamisen liikkeeseenlaskijan tai muun tahon Asiakkaaseen kohdistetusta julkisesta rahoitusinstrumentteja koskevasta myyntitarjouksesta, josta Yhtiö on saanut tiedon kohdassa B.1.3 mainitulla tavalla tai ilmoituksesta Dagens Nyheter - tai Svenska Dagbladet- sanomalehdissä, sekä avustaa, Asiakkaan erillisestä toimeksiannosta, tätä toivotuin toimenpitein. Vastaava pätee Asiakkaaseen kohdistetuissa rahoitusinstrumentteja koskevissa ostotarjouksissa, ja f) Asiakkaalle ilmoittamisen Asiakkaan omistamiin velkakirjoihin/velkasitoumuksiin liittyvistä velkojainkokouksista, joista Yhtiö on saanut tiedon kohdassa B.1.3 mainitulla tavalla tai ilmoituksesta Dagens Nyheter - tai Svenska Dagbladet- sanomalehdissä, sekä avustaa, Asiakkaan erillisestä toimeksiannosta tätä toivotuin toimenpitein. B.2.8 Koskien rahoitusinstrumentteja, jotka eivät sisälly kohtiin B yllä, kuten optiot, termiinit ja rahasto-osuudet, sisältyy Yhtiön velvollisuuksiin, rahasto-osuuksia koskien nostaa osinkoa, ja muiden vastaavien toimenpiteiden suorittaminen, joita Yhtiö on ottanut hoitaakseen Asiakkaan kanssa tehdystä erillisestä sopimuksesta. B.2.9 Koskien tahon, jonka kotipaikka on Ruotsissa, liikkeeseen laskemia muita rahoitusinstrumentteja, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyille markkinoille Ruotsin ulkopuolelle, sovelletaan B kohtien sijasta sitä, mitä mainitaan kohdassa B.3 ulkomaisten rahoitusinstrumenttien osalta. B.2.10 Rahasto-osuuksia koskien Yhtiö ottaa hoitaakseen a) tuotonjaon uudelleensijoittamisen uusiin rahasto-osuuksiin tai tietyissä tapauksissa osingon vastaanottamisen käteisenä b) Asiakkaalle tiedottamisen rahastojen luovutuksista, yhdistämisistä ja jakaantumisista rahastoissa, joissa Asiakas on osuuden omistaja, Yhtiön saatua asiasta rahastoyhtiöltä tiedon. B.3 SUOMALAISET JA ULKOMAISET RAHOITUSINSTRUMENTIT B.3.1 Ne suomalaiset ja ulkomaiset osakkeet ja velkasitoumukset, joihin ei sovelleta edellä olevaa kohtaa B.2 ja jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla ETY-maissa tai vastaavilla markkinoilla ETY-maiden ulkopuolella, sisältyvät Yhtiön toimintaan ottaen huomioon mahdolliset poikkeukset, jotka voivat seurata kohdassa B.1.6 mainitusta - samojen toimenpiteiden osalta, joita suoritetaan koskien vastaavia ruotsalaisia rahoitusinstrumentteja Yhtiön arvioidessa ne käytännössä mahdollisiksi ja sopiviksi. Poikkeuksen muodostavat erityiset toimenpiteet, jotka koskevat kohdassa B.2.7b) mainittuja preemio-obligaatioita sekä kohdassa B.2.7c) ja d) mainittuja vaihdettavia arvopapereita / muita vaihdettavia velkasitoumuksia / velkakirjoja / velkasitoumuksia. Asiakkaan tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että joillakin VPC:n rekisteröimillä ulkomaisilla osakkeilla on, VPC:n toimintojen supistamisen vuoksi, rajoitetut mahdollisuudet osakkeenomistajien oikeuksien käytölle esim. yhtiökokouksiin osallistumiseen sekä arvopapereiden liikkeeseenlaskemisissa ja tiedon saamiseen näistä. Siksi tällaisia ulkomaisia osakkeita käsitellään tätä tarkoitusta varten olevilla listoilla, esim. Xterna-lista Tukholman pörssissä. B.3.2 Muita kuin edellisessä kohdassa mainittuja ulkomaisia rahoitusinstrumentteja koskien Yhtiön palvelut rajoittuvat niihin toimenpiteisiin, joita Yhtiö on ottanut vastaan Asiakkaalta erityisellä sopimuksella. B.3.3 Asiakas hyväksyy sen, että Asiakkaan oikeudet ulkomaisten rahoitusinstrumenttien suhteen voivat vaihdella sen lainkäyttöalueen mukaan, jonka toimivaltaan nämä rahoitusinstrumentit kuuluvat. Asiakas hyväksyy lisäksi sen, että Yhtiö voi, kun kyseessä on ulkomainen rahoitusinstrumentti, soveltaa toisenlaisia määräaikoja kuin sovelletaan siinä maassa, jossa toimenpiteet tullaan toteuttamaan. B.3.4 Yhtiön velvollisuudet eivät sisällä suomalaisten Asiakkaiden omistamia suomalaisia arvopapereita. B.4 RUOTSALAISET JA ULKOMAISET ARVOPAPERIT Ruotsalaisten ja ulkomaisten arvopapereiden osalta Yhtiön hallinnointitoimintaan mahdollisina poikkeuksina se mitä kohdasta B.1.6 voi seurata - kuuluu toteuttaa se, mitä Yhtiö on ottanut tehtäväkseen erityisessä Asiakkaan kanssa solmitussa sopimuksessa. C. SÄILYTYSTILIIN KYTKETYT TILIT C.1 YLEISTÄ KYTKETYISTÄ TILEISTÄ Säilytykseen/säilytystiliin on kytketty yksi tai useita tilejä. Ellei muuta sovita, kytkettyä tiliä pidetään kyseeseen tulevassa tilivaluutassa. Kytketyille tileille Yhtiö saa tallettaa varoja, jotka muodostavat ennakkomaksun ostotoimeksiantoja varten tai korvauksen myyntitoimeksiannosta (vastaavasta), jotka ovat osinkoa hallussa olevista arvopapereista sekä määrillä, joita Asiakas muuten on luovuttanut Yhtiölle tai joita Yhtiö on ottanut vastaan Asiakkaan puolesta. Yhtiö saa veloittaa tiliä nostoilla, jotka Asiakas on antanut toimeksi tai hyväksynyt sekä kaikilla maksuilla, kustannuksilla tai ennakkoveroilla, jotka liittyvät tiliin tai säilytysti- 2

3 liin. Yhtiö saa edelleen veloittaa tiliä määrillä, jotka toisaalta vastaavat kuluja, kustannuksia ja palkkioita yleisistä tehtävistä, joita Yhtiö on suorittanut Asiakkaan puolesta ja jotka toisaalta ovat korvausta muusta asiakkaan Yhtiölle erääntyneestä maksamattomasta saatavasta. C.2 ULKOMAINEN VALUUTTA Ulkomainen valuutta, jonka Yhtiö ottaa vastaan tai suorittaa asiakkaan nimissä, muutetaan ennen tilille siirtämistä tai veloittamista euroiksi, ellei tiliä pidetä kyseisessä ulkomaisessa valuutassa, Yhtiön kulloinkin käyttämän kurssin mukaisesti. C.3 KORKO JNE. Tilille talletetuille varoille lasketaan korkoa sen korkokannan mukaisesti, jota Yhtiö kulloinkin soveltaa tämänkaltaisten tilien varoihin. Tilivelasta peritään korkoa alkuaan sen korkokannan mukaisesti, joka on mainittu tilisopimuksessa. Arvioitaessa tilien varoja tai velkoja, arvioidaan jokainen tili erikseen. Täten esim. toinen kytketty tili voi kasvaa korkoa samalla, kun toiselta tililtä peritään korkoa. Korkokantojen muutokset voivat tulla voimaan välittömästi korkopoliittisten päätösten, Yhtiön lainoituskustannusten muuttumisen tai Yhtiön muiden kustannusten nousun yhteydessä. Korkokannan muutokset muista syistä voivat astua voimaan vain siitä päivästä alkaen, kun Yhtiö on ilmoittanut koronmuutoksesta Asiakkaalle. Mikäli Asiakas on kuluttaja, koskee tilin velasta johtuvien korkojen suhteen, toisin kuin edellisessä kappaleessa mainitaan, käytäntö, jossa korkokanta saa muuttua vain siinä määrin kuin korkopoliittiset päätökset, Yhtiön lainakustannukset tai muut sellaiset kustannukset, joista Yhtiö ei ole voinut kohtuullisesti katsoen olla tietoinen tilisopimusta laadittaessa, edellyttävät, sekä käytäntö, jossa korkokannan muutos saa tapahtua aikaisintaan siitä päivästä alkaen, jolloin Yhtiö on ilmoittanut korkomuutoksesta Asiakkaalle. Tietoja korkokannoista ja koron pääomittamisesta on saatavilla Yhtiön kotisivustosta tai suoraan Yhtiöltä. Tilillepanon ja tililtäoton arvopäivä on tapahtumapäivä. C.4 VIIVÄSTYSKORKO Yhtiöllä on oikeus periä viivästyskorkoa Asiakkaan viivästyneistä suorituksista erääntymispäivästä alkaen siihen asti, kunnes maksu tapahtuu, sillä korkokannalla, jota Yhtiö kulloinkin soveltaa. D. LUOTOT JA VAKUUDET D.1 LUOTTO Mikäli Asiakas ei ole holhouksen alainen ja ellei säilytystilin tai kytketyn tilin sisältö ole erityisen hallinnon alainen tai holhoojan valvonnassa, Asiakas voi Yhtiön päätöksen jälkeen saada luottoa. Luotto-oikeus koskee, ellei Yhtiö muuta ilmoita, summaa, joka vastaa kulloinkin voimassaolevaa säilytystilillä ja siihen kytketyillä tileillä olevien varojen lainoitusarvoa. Jos Asiakkaalla on säilytystilillään erillisen sopimuksen mukaisia arvopapereita ja/tai varoja pantiksi kirjattuina muita velvoitteita kuin Asiakkaan luottoa varten (esim. johdannaisinstrumenteilla käytävää kaupantekoa varten), tulee nämä velvoitteet, Yhtiön kulloinkin soveltamien periaatteiden mukaisesti, ottaa huomioon luoton kattavuutta määriteltäessä. Asiakkaan luotto on näiden määräysten mukaisesti voimassa toistaiseksi, mutta Yhtiöllä on oikeus irtisanoa luotto kuukauden irtisanomisajalla. Tilisopimuksen irtisanomisen yhteydessä kohdan G.12 ensimmäisen tai kolmannen kappaleen mukaisesti kuitenkin mikäli Asiakas ei ole kuluttaja - luotto erääntyy maksettavaksi tilisopimuksen päättymisajankohtana. D.2 LAINOITUSARVO YMS. Säilytystilillä ja kytketyillä tileillä olevien varojen lainoitusarvot lasketaan Yhtiön kulloinkin käyttämien sääntöjen mukaisesti. Yhtiöltä saa tietoja ajankohtaisista yhteenlasketuista lainoitusarvoista, ja ajankohtaisen lainoitusarvon säilytystilillä oleville tietyille rahoitusinstrumenteille, sekä lainoitusarvon ja saldon kytketylle tilille. Kytketyn tilin lainoitusarvo voi olla alempi kuin talletusten. Jos valitaan esimerkiksi kytketty valuuttatili, tälle voidaan asettaa lainoitusarvo, joka on alhaisempi kuin 100 %. Asiakas on itse velvollinen olemaan tietoinen säilytystilin ja kytkettyjen tilien talletusten kulloisestakin yhteisestä lainoitusarvosta sekä huolehtimaan siitä, ettei vakuuksien vajausta (ylilainoitusta) synny koskaan, ts. että huomioon ottaen myös muut velvoitteet, joiden vakuutena kyseiset varat ovat, luotto ei koskaan ylitä tai aiheellisesti voida sen epäillä ylittävän varojen yhteistä lainoitusarvoa. Asiakas ei voi missään muodossa välttää vastuuta mahdollisesti syntyneestä vakuusvajauksesta sillä perusteella, ettei ole saanut Yhtiöltä tietoa säilytystilin ja kytkettyjen tilien yhteisestä lainoitusarvosta tai syntyneestä vakuusvajauksesta. Mikäli vakuusvajetta kuitenkin syntyisi, Asiakas on velvollinen välittömästi ja ilman kehotusta suorittamaan Yhtiölle ylimenevän velkaerän tai asettamaan lisävakuuden, jonka arvo poistaa vakuusvajeen. Ellei kyseisen kaltainen suoritus tai lisävakuuden asettaminen toteudu, koko velka erääntyy välittömästi maksettavaksi. Mikäli Asiakas on kuluttaja, viimeksi mainitussa tapauksessa Yhtiöllä on sen sijaan oikeus myydä asetettuja vakuuksia sellaisessa laajuudessa, ettei käytetty luotto enää ylitä Asiakkaalle myönnettyä luotto-oikeutta. Mikäli Asiakkaan rahoitusinstrumenttiosuudet ovat aiheuttaneet vakuusvajeen, on Yhtiö oikeutettu purkamaan Asiakkaan position Yhtiön arvioiman vakuusvajeen estämisen ja vakuusvajeen syntymisen poistamisen vaatimassa laajuudessa. Yhtiöllä on tällöin oikeus Asiakkaan lukuun ostaa ja asettaa optioita ja myytäviä sitoumuksia sekä purkaa positioita etuajassa. D.3 PANTTI Panttia koskevia määräyksiä on tämän kohdan lisäksi myös tilisopimuksen kohdassa Panttaus. Pantin ja muihin panttiin liittyvien oikeuksien tuotot sisältyvät myös panttiin. Yhtiön toimivaltuudet pantinhaltijana pantattuun omaisuuteen eivät ole laajemmat kuin mitä näistä määräyksistä ilmenee. Pantti ei saa olla vakuutena sellaisesta velasta, jonka Yhtiö on hankkinut tai tulee hankkimaan muulta kuin Asiakkaalta, mikäli mainittu velka ei liity Asiakkaan kaupankäyntiin rahoitusinstrumenteilla tai ellei se ole syntynyt Asiakkaan tilin veloittamisesta. D.4 PANTIN REALISOINTI Mikäli Asiakas ei täytä tilisopimuksen mukaisesti tai Asiakkaan rahoitusinstrumenttien kaupankäynnin yhteydessä muuten syntyneitä velvoitteitaan Yhtiötä kohtaan, voi Yhtiö ottaa pantin käyttöönsä sopivaksi katsomallaan tavalla. Yhtiön tulee tällöin toimia huolellisesti ja, mikäli on mahdollista ja Yhtiön arvion mukaan näin voidaan toimia vahingoittamatta Yhtiötä, ilmoitettava tästä etukäteen Asiakkaalle. Yhtiö saa päättää, missä järjestyksessä Asiakkaan asettamat vakuudet (pantit, takaussitoumukset ym.) vaaditaan. Yhtiöllä on myös oikeus määrätä, missä järjestyksessä Asiakkaan velvoitteet veloitetaan. Edellä mainitun toteuttamisessa voidaan pantatut arvopaperit myydä muuta järjestelyä käyttäen kuin myymällä ne sillä markkinapaikalla, jossa arvopaperit on rekisteröity tai jossa ne ovat kaupankäynnin kohteena. Mikäli pantti muodostuu säilytystiliin kytketyn tilin talletuksesta, saa Yhtiö, ilmoittamatta asiasta etukäteen Asiakkaalle, välittömästi panna erääntyneen erän maksuun ja nostaa summan asiakkaan tililtä. Yhtiö valtuutetaan tilanteen niin vaatiessa joko itse tai valitsemansa edustajan kautta toimimaan Asiakkaan puolesta pantin realisoimiseksi tai muuten Yhtiön oikeuksien valvomiseksi tai käyttämiseksi pantatun omaisuuden osalta. Samasta syystä saa Yhtiö avata erityisiä säilytystilejä ja/tai arvo-osuustilejä APK:ssa tai avata tilin jossakin muussa tilipohjaisessa järjestelmässä. Asiakas ei voi kumota valtuutusta panttioikeuden ollessa voimassa. D.5 TAKAUS JA TAKAUTUMINEN Mikäli takaus on kirjattu Asiakkaan velvoitteiden puolesta tilisopimuksen mukaisesti, ovat seuraavat takaajan oikeudet voimassa tilisopimuksen mukaisesti Asiakkaan yksin tai yhdessä toisen kanssa pantatun omaisuuden ollessa kyseessä. Sellaisessa tapauksessa, jossa Yhtiö on vaatinut takauksen täytäntöönpanon, pantti on kyseisestä hetkestä alkaen takuuna takaajan takaisinperintävaatimuksille (takausvaatimus) Asiakasta kohtaan vain siinä määrin, kuin mitä takaussopimuksessa ilmoitetaan. Tällainen oikeus on huonompisijainen Yhtiön panttioikeuteen nähden. Mikäli pantti muodostaa takuun useamman takaajan takautumisvaatimuksille, on heillä oikeus panttiin kunkin osapuolen vaateiden suhteessa, elleivät he ole erikseen muuta sopineet. Yhtiö saa, sikäli kun Yhtiö ei ole ottanut panttia käyttöön, luovuttaa pantin, joka ei Yhtiön arvion mukaan ole tarpeellinen tilisopimuksen mukaan erääntyneen saatavan maksuksi, ilman että takaajan vastuu tästä syystä vähenee. D.6 PANTATUN OMAISUUDEN HALLUSSAPITO Asiakas ei saa ilman Yhtiön antamaa suostumusta pantata jollekin toiselle omaisuutta, joka on panttina näiden määräysten mukaan. Sellainen panttaaminen on tehtävä Yhtiön ohjeiden mukaan ja käyttäen Yhtiön hyväksymää lomaketta. Mikäli panttaus tapahtuu ristiriidassa tämän määräyksen kanssa, Yhtiö voi irtisanoa Säilytystili- / tilisopimuksen välittömästi ottamatta huomioon kohdassa G.12 mainittua irtisanomisaikaa. Jos Asiakas on pantannut jollekin toiselle, säilytystilille kirjatun arvopaperin, tai varoja, jotka on talletettu säilytystiliin kytketylle tilille, Yhtiö saa Asiakkaan vastustuksesta huolimatta luovuttaa/siirtää arvopaperit tai varat säilytystiliin kytketyltä tililtä pantinhaltijalle tai toiselle pantinhaltijalle pantinhaltijan ohjeiden mukaisesti. Asiakkaalle tulee lähettää selonteko tällaisesta toiminnasta. Asiakas ei saa muulla tavalla hallita tilisopimuksessa pantiksi annettua arvopaperia tai varoja ilman Yhtiön suostumusta. E. ARVOPAPERIKAUPPA E.1 TOIMEKSIANTO JA EHDOT Yhtiö suorittaa Asiakkaan toimeksiannosta Asiakkaan lukuun rahoitusinstrumenttien ostoa ja myyntiä sekä muita toimeksiantoja, jotka koskevat rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa. Kaupan toteutumisen jälkeen, ja edellytysten vallitessa Yhtiö erittelee nämä kaupat Asiakkaan säilytystilillä. Asiakasta sitovat Yhtiön kulloinkin toimeksiannon toteuttamiseen sekä toimeksiannon yhdistämiseen ja jakamiseen sovellettavat Toimintaperiaatteet ja kulloinkin voimassa olevat ehdot koskien tietyllä rahoitusinstrumentilla käytävää kauppaa, kun Asiakas ottaa Yhtiön kyseistä rahoitusinstrumenttia koskevat palvelut käyttöön. Ehdoiksi ymmärretään toisaalta kulloinkin voimassaolevat rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevat Yleiset ehdot, toimeksiantolomakkeessa ilmoitetut ehdot ja Yhtiön antamassa veloitusilmoituksessa/ veloituserittelyssä ilmoitetut ehdot, ja toisaalta Yhtiön, ruotsalaisen tai ulkomaalaisen liikkeeseenlaskijan, kauppapaikan, clearing-organisaation tai arvopaperikeskuksen omaksumat säännöt. Asiakas on velvollinen hankkimaan tietoonsa kulloinkin voimassa olevat ehdot ja säännöt ja noudattamaan niitä. Tarkemmat tiedot kaupanteon ehdoista on saatavana Yhtiön kotisivuilta. Asiakas on velvollinen sisäistämään nämä tiedot. E.2 ARVOPAPERIT JA KAUPPAPAIKKA Yhtiö pidättää oikeuden määrätä siitä, mitkä arvopaperit kulloinkin voivat olla kaupanteon kohteena tämän sopimuksen mukaan. Tiedot niistä arvopapereista, jotka kulloinkin ovat kaupankäynnin kohteena, löytyvät Yhtiön kotisivuilta. Yhtiö pidättää oikeuden lisätä uusia arvopapereita tai keskeyttää kaupanteon määrätyillä arvopaperilla kaupantekojärjestelmän kautta ilmoittamatta asiasta erikseen Asiakkaalle. Jo tehty toimeksianto arvopaperista, jonka kohdalla kaupanteko on kaupantekojärjestelmässä keskeytetty, tulee katsoa peruutetuksi, jolloin Yhtiö ei vastaa vahingoista, jotka tällaisen päätöksen seurauksena kohdistuvat Asiakkaaseen. Yhtiö saa, ellei muuta ole erikseen sovittu, määrätä millä kauppapaikalla ja 3

SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT

SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUSEHTOJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA... 3 2. MÄÄRITELMÄT... 3 3. Palvelun yleiset ehdot... 5 3.1. Asiakassuhde... 5 3.2. Tarjottavat

Lisätiedot

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet 1 Privanet Sijoituspalvelun sopimusehdot Toukokuu 2014 Privanet Pankkiiriliike Oy Y- tunnus: 1624821-1 P. +358 (0)9 687 717 23 F. +358 (0)9 687 717 45 2 Sisältö 1. Sopimusehtojen tarkoitus ja soveltamisala...

Lisätiedot

Taaleritehtaan yleiset ehdot

Taaleritehtaan yleiset ehdot Taaleritehtaan yleiset ehdot SISÄLLYSLUETTELO 1. Määritelmät 1.1 Yleiset määritelmät 1.2 Omaisuusluokkien ja -lajien määritelmät 2. Taaleritehtaan yleiset sopimusehdot 2.1 Yleisten ehtojen soveltaminen

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT

ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT ELITE VARAINHOITO OY:N OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Voimassa

Lisätiedot

Kiitos osoittamastanne luottamuksesta yritystämme kohtaan ja tervetuloa SEB Gyllenbergin asiakkaaksi!

Kiitos osoittamastanne luottamuksesta yritystämme kohtaan ja tervetuloa SEB Gyllenbergin asiakkaaksi! = = = = = = = = = SEB GYLLENBERGIN ASIAKASSOPIMUS Kiitos osoittamastanne luottamuksesta yritystämme kohtaan ja tervetuloa SEB Gyllenbergin asiakkaaksi! Ohessa Teille SEB Gyllenbergin asiakassopimus allekirjoitettavaksi.

Lisätiedot

OPTIUM. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi.

OPTIUM. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi. I. SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA JA MÄÄ- RITELMÄT 1 Sopimuksen tarkoitus ja soveltamisala Näitä sijoituspalvelun yleisiä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7 Tili- ja maksupalveluehdot Sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot... 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot... 12 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot... 19 E-laskun

Lisätiedot

Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo

Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo 41063FI 2015.05 Sivu 2 / 114 Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot 10 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

Sijoittajatiedote 15.11.2012. 1 Yleisiä tietoja Danske Bank Oyj:stä

Sijoittajatiedote 15.11.2012. 1 Yleisiä tietoja Danske Bank Oyj:stä Sijoittajatiedote 15.11.2012 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan

Lisätiedot

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin 114894e Tiedote 1 (5) Päivämäärä Tämä asiakirja sisältää tietoja, jotka asiakkaalle on annettava Pohjola Pankki Oyj:tä ("Pohjola Pankki") velvoittavien säännösten mukaan. Tarkemmat palvelu- tai tuotekohtaiset

Lisätiedot

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta.

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta. Nämä ehdot ovat voimassa 3.7.2013 alkaen. 1.1 Nämä ehdot (sisältäen myös Liitteen 1 ja Liitteen 2) ( Sopimus ) koskevat Jäsenliikkeiden American Express -Kortin hyväksymistä tavaroiden ja palveluiden maksuvälineenä

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille

Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille 1 Soveltamisala Näitä yleisiä korttiehtoja henkilöasiakkaille sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) henkilöasiakkaille myöntämiin kortteihin ja korttien käyttöön. Nämä

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILILUOTTOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV02 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILILUOTTOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV02 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILILUOTTOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV02 FINLAND ) Sivu 1 (5) Voimassa 1.1.2012 lähtien Tietoa Resurs Bank AB Suomen sivuliikkeestä Resurs Bank AB on ruotsalainen pankkiosakeyhtiö, joka

Lisätiedot

ehdot ja K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehdot

ehdot ja K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehdot K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehdot 1. Soveltamisala Näitä K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) henkilöasiakkaille myöntämiin kortteihin ja korttien

Lisätiedot

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen.

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen. RAHATILIN TILIEHDOT Määritelmät Asiakkaalla tarkoitetaan tilinomistajaa, tilinomistajan edunvalvojaa tai edunvalvontavaltuutettua. Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle Pankki on velkaa tilillä

Lisätiedot

S I J O I T T A J A T I E D O T E

S I J O I T T A J A T I E D O T E 1.1.2013 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Luoton Ehdot FITSFCC

Luoton Ehdot FITSFCC 1/3 1. YLEISTÄ 10/2013 Luotonantajana toimii TeliaSonera Finance Finland (Y-tunnus 2123305-7), Teollisuuskatu 13, PL 520, 00051 Sonera, Puh. +358 (0) 2040 29129 (jäljempänä Luotonantaja), TeliaSonera Finance

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot Kuluttajat

Yleiset korttiehdot Kuluttajat Yleiset korttiehdot Kuluttajat (1.6.2014) 06/2014 Sopimuksen osapuolet ovat kortinhaltija ja kortinmyöntäjänä SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike. Sopimus koostuu korttihakemuksesta, jäljempänä esitetyistä

Lisätiedot

S I J O I T U S P A L V E L U S U H T E E N Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T

S I J O I T U S P A L V E L U S U H T E E N Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T 1 (7) S I J O I T U S P A L V E L U S U H T E E N Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T Liite asiakassopimukseen 1 SOPIJAPUOLET 1.1 1.2 Wallstreet Asset Management Oy Y-tunnus 2538288-5 on määritelty liitteessä

Lisätiedot

MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9)

MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9) MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9) Käytössä 1.12.2010 alkaen. Korttiin liitettävä luotto on jatkuvakäyttöinen luotto. Luotonantajana on Pohjola Pankki Oyj (jäljempänä "pankki"), joka kuuluu OP-Pohjolaryhmään.

Lisätiedot

VELKAKIRJOJEN EHDOT. 1 Muoto, Nimellisarvo, Omistusoikeus ja Status

VELKAKIRJOJEN EHDOT. 1 Muoto, Nimellisarvo, Omistusoikeus ja Status VELKAKIRJOJEN EHDOT Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ( Liikkeeseenlaskija ) laski liikkeeseen hallituksen 15.12.2010 tekemän päätöksen perusteella 225.000.000 euron suuruisen vuonna 2015 erääntyvän 4,00

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Finlandia Group Oyj:stä, tarjottavista sijoituspalveluista

Lisätiedot

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Freedom ja Presto 1. Helmikuuta 2015 1. Sisällys 1. Tärkeää tietoa... 3 1.1. Valvova viranomainen...

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 2.1.13, 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13,

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Blue Finance Oy Y-Tunnus 2431091-9 Osoite PL 40 20101 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS 1. Tietoja palveluntarjoajasta ja valvontaviranomaisen yhteystiedot Nimi: Pohjola Pankki Oyj Y-tunnus: 0199920-7 Osoite: PL 308, Teollisuuskatu 1 b, 00101

Lisätiedot

Visa-luottotilin ehdot

Visa-luottotilin ehdot Visa-luottotilin ehdot Voimassa 3.2.2015 alkaen. 1. Ehtojen soveltamisala ja määritelmät Näitä ehtoja sovelletaan Ikano Bank AB (julk), Suomen sivuliikkeen (jäljempänä luotonantaja) kortinhaltijalle myöntämään

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2014 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot