Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2007"

Transkriptio

1 Stakes Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården National Research and Development Centre for Welfare and Health Sosiaaliturva 2007 Socialskydd Social Protection Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2007 Statistisk årsbok om socialvård och hälso- och sjukvård 2007 Statistical Yearbook on Social Welfare and Health Care 2007

2 Tiedustelut Förfrågningar For futher information Sari Kauppinen (09) Tapani Niskanen (09) Toimitusneuvosto Redaktionsråd Editorial board Olli Nylander, puheenjohtaja ordförande chairman Päivi Hauhia Sari Kauppinen Sirkka Kiuru, sihteeri sekreterare secretary Irma-Leena Notkola Matti Ojala Hannu Rintanen Pirjo Tuomola Ari Virtanen Stakes Svensk översättning: Marina Andersson English translation: Leena Saarela Taitto Lay out: Sirpa Virtanen Kansi Pärm Cover: Harri Heikkilä ISBN ISSN (Suomen virallinen tilasto) ISSN (Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja) Yliopistopaino Oy Helsinki 2007

3 Lukijalle Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2007 on käsikirja, joka tarjoaa keskeiset tilastotiedot Suomen sosiaali- ja terveyspalveluista sekä niiden henkilöstöstä ja kustannuksista. Lisäksi vuosikirjassa on tietoa lisääntymisterveydestä, alkoholista, huumeista ja toimeentulotuesta. Tiedot esitetään eri asiakasryhmien näkökulmasta ja mahdollisimman pitkinä vertailukelpoisina aikasarjoina. Tiedot on koottu pääasiassa Stakesin tilastoista ja rekistereistä. Kirjan alussa on myös lyhyt yleiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon kehityksestä. Vuosikirjassa esitettyjä tilastoja on esitetty tarkemmin omissa SVT-kokoomajulkaisuissaan. Vuonna 2007 ilmestyivät Päihdetilastollinen vuosikirja 2007, Ikääntyneiden sosiaalija terveyspalvelut 2005 sekä Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa Vuonna 2008 ilmestyvään Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastolliseen vuosikirjaan tullaan kokoamaan entistä laajemmin tietoja eri aihealueilta eikä muita kokoomajulkaisuja tuoteta. Jokaisesta Stakesin tilastosta ilmestyy vuosittain tilastotiedote, jonka voi tulostaa maksutta Stakesin tilastojen internet-sivuilta (www.stakes.fi/tilastot). Sivuilta löytyy myös tarkempaa tietoa Stakesin tilastoista ja tilastojulkaisuista. Keskeiset tilastotiedot löytyvät myös SOTKAnet -verkkopalvelusta (www.sotkanet.fi). Palveluun on koottu sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä väestön hyvinvointia ja terveyttä koskevaa tilasto-, rekisteri- ja kyselytietoa. Palvelu on täysin maksuton ja se on tarkoitettu suunnittelun, seurannan ja päätöksenteon tueksi kaikille sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoille. SOTKAnet tarjoaa pitkät aikasarjat kunnittain, alueittain ja koko maan tasolla. Tiedot on saatavissa sekä absoluuttisina lukuina että suhteutettuina tietoina ja niitä voidaan tarkastella myös graafisina kuvioina ja karttoina. Indikaattorit on ryhmitelty eri kohderyhmille ja eri käyttötarkoituksiin tarkoitettuihin tietokokonaisuuksiin. Vuosikirja on tehty yhteistyönä Stakestieto-tulosalueella. Stakestieto-tulosalue ylläpitää ja kehittää alan kansallisia tilastoja ja rekistereitä sekä jalostaa ja välittää tietoa käyttäjien tarpeisiin. Vuosikirjan toimitustyöstä ovat vastanneet kehittämispäällikkö Sari Kauppinen, erikoissuunnittelija Tapani Niskanen ja suunnittelija Sirpa Virtanen. Helsingissä, marraskuussa 2007 Olli Nylander Tulosaluejohtaja 3

4 Till läsaren Statistisk årsbok om socialvård och hälso- och sjukvård 2007 är en handbok, som innehåller de viktigaste statistiska uppgifterna om Finlands social-, hälso- och sjukvårdstjänster samt deras personal och kostnader. Därutöver innehåller årsboken uppgifter om reproduktiv hälsa, alkohol, narkotika och utkomststöd. Uppgifterna presenteras ur de olika patientgruppernas synvinkel och som så långa, jämförbara tidsserier som möjligt. Uppgifterna har huvudsakligen tagits ur Stakes statistik och register. Årsboken inleds med en kort allmän översikt över utvecklingen inom socialvården och hälso- och sjukvården. Årsbokens statistikområden presenteras mer detaljerat i sina respektive FOS-samlingspublikationer. År 2007 utkommer Statistisk årsbok om alkohol och narkotika 2007, Äldreomsorgen 2005 och Privat serviceproduktion inom socialvården och hälso- och sjukvården I den statistiska årsbok om socialvård och hälso- och sjukvård som utkommer 2008 kommer man att sammanställa mer övergripande uppgifter än tidigare från olika ämnesområden, eftersom man inte kommer att publicera andra samlingspublikationer. Årligen utkommer ett statistikmeddelande om vart och ett av Stakes statistikområden. Statistikmeddelandena är gratis och kan skrivas ut från Stakes webbplats (http://www. stakes.fi/sv/tilastot). På webbplatsen finns också mer detaljerad information om Stakes statistik och statistikmeddelanden. De viktigaste statistikuppgifterna finns också i indikatorbanken SOTKAnet (http://www. sotkanet.fi). Den innehåller uppgifter från statistik, register och enkäter om socialvård och hälso- och sjukvård samt om befolkningens välfärd och hälsa. Indikatorbanken är helt gratis. Den har utvecklats som stöd för experter på social-, hälso- och sjukvårdsområdet vid planering, uppföljning och fattande av beslut. SOTKAnet innehåller långa tidsserier indelade efter kommuner, regioner och hela landet. Uppgifterna kan fås som både absoluta tal eller uppgifter i relation till något. De kan också fås i form av grafiska bilder och kartor. Indikatorerna har grupperats i datauppsättningar för olika målgrupper och ändamål. Årsboken har sammanställts med gemensamma krafter vid Stakes resultatområde Stakesinformation. Resultatområdet upprätthåller och utvecklar statistik och register på riksnivå samt bearbetar och förmedlar information med utgångspunkt i olika användargruppers behov. Utvecklingschef Sari Kauppinen, specialplanerare Tapani Niskanen och planerare Sirpa Virtanen har ansvarat för redigeringsarbetet av årsboken. Helsinki, November 2007 Olli Nylander Direktör för resultatområdet 4

5 To the Reader The Statistical Yearbook on Social Welfare and Health Care 2007 is a handbook that provides comprehensive statistical information on social and health services, personnel and expenditure in Finland. It also contains information on reproductive health, alcohol and drugs, and social assistance. The information is presented from the perspectives of different client groups and in the form of comparable time series as long as possible. The data are mainly derived from the statistics and registers maintained by STAKES. The Yearbook begins with a short general overview of social and health care trends in Finland. The statistics presented in the Yearbook have been dealt with in more detail in the specific thematic publications in the Official Statistics of Finland (OSF) series. In 2007, the following thematic publications appeared: Yearbook of Alcohol and Drug Statistics 2007, Care and Services for Older People 2005 and Private Service Provision in Social and Health Care The Statistical Yearbook on Social Welfare and Health Care to be published in 2008 will offer more comprehensive information on different topic areas whereas no thematic publications will be produced. A Statistical Summary is drawn up annually for all STAKES statistics. These summaries are available free of charge by topic on our website (http://www.stakes.fi/en/tilastot). The website also offers more detailed information on STAKES statistics and statistical publications. Key statistical information is also available in the SOTKAnet online service (http://www. sotkanet.fi). The service offers statistical, register and survey data on the health and social care system and the well-being and health of the population. The service is free of charge. It is aimed at helping experts in the area of social welfare and health care in planning, monitoring and decision-making. SOTKAnet offers long time series at the level of municipalities and areas and at the national level. The data are available in absolute and relative numbers, and are also presented in graphs and maps. The indicators are grouped according to target groups and uses. The Yearbook has been compiled within the STAKES Information division. The division maintains and develops national statistics and registers in the field, and processes and passes on related information to a wide range of users. The Yearbook was edited by Sari Kauppinen, Development Manager, Tapani Niskanen, Senior Planning Officer, and Sirpa Virtanen, Planning Officer. Helsinki, November 2007 Olli Nylander Director of Division 5

6 SISÄLLYS. Lukijalle Sosiaali ja.. terveydenhuolto vuonna I Väestö Väestö ikäryhmittäin vuosien lopussa Väestö ikäryhmittäin vuosien lopussa, % Keskiväkiluku ikäryhmittäin Väestöennuste ikäryhmittäin Väestöennuste ikäryhmittäin , % Väestö vuoden lopussa ja.. väestöennuste maakunnittain II Lisääntymisterveys Syntyneet lapset ja.. perinataali ja.. imeväiskuolleet Synnyttäjät Synnytykset, eräitä..... synnytystoimenpiteitä Synnyttäjät, syntyneet lapset..... ja.. perinataalikuolleet sairaanhoitopiireittäin IVF-toiminta IVF-hoidot tyypeittäin IVF-hoitojen tulokset Epämuodostumatapaukset Kansainvälisesti seurattavat epämuodostumat Lailliset raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin Lailliset raskaudenkeskeytykset keskeytysperusteen mukaan Steriloinnit Lailliset raskaudenkeskeytykset ja.. steriloinnit sairaanhoitopiireittäin Steriloinnit perusteen mukaan III Lasten ja perheiden palvelut Lasten päivähoito Lasten päivähoito maakunnittain Lastensuojelu Lastensuojelu maakunnittain Asiakkaita lastensuojelun piirissä Lapsen elatus..... ja.. huolto Lapsen elatus..... ja.. huolto maakunnittain Kunnan perittävänä olevat elatusavut ja.. vanhentuneet elatusvelkasaatavat Kasvatus ja.. perheneuvonta ja.. ensi-.... ja.. turvakodit IV Ikääntyneiden palvelut Ikääntyneiden palvelujen rakenne ja.. peittävyys Ikääntyneiden palvelujen rakenne ja.. peittävyys maakunnittain Ikä-.... ja.. sukupuolirakenne ikääntyneiden palveluissa Peittävyys ikääntyneiden palveluissa iän... ja.. sukupuolen mukaan Ikääntyneiden laitoshoito ja.. asumispalvelut Ikääntyneiden kotipalvelut Dementia-asiakkaiden käyttämät sosiaali ja.. terveyspalvelut , ja

7 V Vammaispalvelut Vammaispalvelulain mukaiset palvelut Vammaisten työllistämistoiminta ja.. omaishoidon tuki Vammaisten laitos ja.. asumispalvelut Vammaisten osallistumista, toimintaa ja.. työntekoa tukevat palvelut maakunnittain Vammaisten laitos ja.. asumispalvelut maakunnittain Kehitysvammaisten laitos ja.. asumispalvelujen asiakkaat Kehitysvammaisten laitos ja.. asumispalvelujen asiakkaat maakunnittain VI Mielenterveyspalvelut Mielenterveyshuollon avohoitokäynnit Mielenterveyden häiriöiden laitoshoito erikoisaloittain Mielenterveyden häiriöiden laitoshoito ikäryhmittäin Mielenterveyden häiriöiden laitoshoito maakunnittain Psykiatrian asumispalvelut VII Alkoholi ja huumeet Päihdepalvelut Päihdepalvelut maakunnittain Päihde-ehtoinen sairaalahoito Päihde-ehtoinen sairaalahoito maakunnittain Päihdepalvelujen asiakkaat Päihde-ehtoinen asiointi sosiaali ja.. terveyspalveluissa , ja Päihdehuollon huumeasiakkaiden päihteiden käyttö Alkoholijuomien kokonaiskulutus Alkoholijuomien tilastoitu kulutus Nuorten päihdekokeilut ja.. -käyttö Koululaisten päihdekokeilut ja..-käyttö , ja Aikuisväestön päihteiden kokeilu ja.. käyttö Päihdehaittakustannukset VIII Kansanterveystyö ja erikoissairaanhoito Yleislääkäri ja.. työterveyshuollon lääkärikäynnit Terveyskeskuskäynnit toiminnoittain Terveyskeskusten hammashuolto ikäryhmittäin Terveyskeskusten laitoshoito ikäryhmittäin Terveyskeskusten laitoshoito maakunnittain Terveyskeskusten laitoshoito päädiagnoosin mukaan Erikoissairaanhoidon toiminta Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit suurimmilla erikoisaloilla Erikoissairaanhoidon laitoshoito maakunnittain Erikoissairaanhoidon laitoshoito ikäryhmittäin Erikoissairaanhoidon laitoshoito erikoisaloittain Erikoissairaanhoidon laitoshoito päädiagnoosin mukaan Toimenpiteelliset hoitojaksot ryhmittäin Toimenpiteet ja.. toimenpiteelliset hoitojaksot Eräät..... päiväkirurgiset toimenpiteet Terveydenhoidon avo-.... ja.. laitoshoito yhteensä maakunnittain Tapaturmat ja.. väkivalta, vuodeosastohoito

8 Tapaturmat ja.. väkivalta, vuodeosastohoito ikäryhmittäin Rekisteröidyt näkövammaiset Syöpäsairauksien ilmaantuvuus IX Yksityinen sosiaali- ja terveydenhuolto Eri... palvelujen tuottajien osuudet sosiaali ja.. terveyspalveluissa Yksityisten sosiaali ja.. terveyspalvelujen henkilökunta toimialoittain Yksityisten sosiaali ja.. terveyspalvelujen henkilökunta , ja maakunnittain Yksityiset sosiaalihuollon palvelujen tuottajat päätoimialoittain ja.. maakunnittain Yksityiset terveydenhuollon palvelujen tuottajat toiminnan ja.. maakunnan mukaan X Toimeentulotuki Toimeentulotuki Toimeentulotuki maakunnittain Toimeentulotuki iän... mukaan Toimeentulotuki kotitaloustyypin mukaan Toimeentulotuen kustannukset XI Henkilöstö Kunnallinen henkilöstö toimialoittain Kunnallinen henkilöstö ammattiryhmän mukaan Kunnallisen henkilöstön rakenne Kunnallinen henkilöstö maakunnittain ja.. toimialoittain Suomessa laillistetut terveydenhuollon ammattilaiset ulkomailla XII Kustannukset Sosiaalimenot pääryhmittäin Toimeentuloturvan ja.. palveluiden osuus..... sosiaalimenoista pääryhmittäin, Sosiaalimenojen rahoitus Terveydenhuoltomenot pääryhmittäin Terveydenhuoltomenojen rahoitus Sosiaalimenot asukasta kohti..... ostovoimapariteetin mukaan EU-.... ja.. ETA-maissa Sosiaalimenojen BKT-suhde EU-... ja.. ETA-maissa Terveydenhuoltomenojen BKT-suhde OECD-maissa Määritelmät Symbolit Vuosikirjassa käytetyt luokitukset Lähteet Kartta vuotta täyttäneet, %.. väestöstä kunnittain Alueluokitukset

9 INNEHÅLL. Till.... läsaren Socialvård och... hälso och... sjukvård I Befolkning Befolkningen efter..... åldersgrupp vid.... utgången av... åren Befolkningen efter..... åldersgrupp vid.... utgången av... åren , % Medelbefolkningen efter.... åldersgrupp Befolkningsprognos efter.... åldersgrupp Befolkningsprognos efter.... åldersgrupp , % Befolkningen vid... utgången av och.... befolkningsprognos för efter.... landskap II Reproduktiv hälsa Födda barn,.... perinatalt döda.... barn..... och... döda.... spädbarn Föderskor Förlossningar, några..... förlossningsätgärder Föderskor, födda..... barn.... och.... perinatalt döda efter.... sjukvårdsdistrikt IVF-behandlingar IVF-behandlingar efter.... typ, Resultat av.. IVF-behandlingar Missbildningsfall Missbildningar som... övervakas internationellt Legala aborter efter.... åldersgrupp Legala aborter efter.... indikation Steriliseringar Legala aborter och... steriliseringar efter..... sjukvårdsdistrikt Steriliseringar efter.... indikation III Tjänster för barn och familjer Barndagvård Barndagvård efter.... landskap Barnskydd Barnskydd efter.... landskap Klienter inom..... barnskyddet Underhåll och.... vårdnad av.. barn Underhåll och.... vårdnad av.. barn landskap Kommunens oindrivna underhållsbidrag och... preskriberade fordringar av... underhåll Mödra och.... skyddshem samt..... rådgivning i. uppfostrings och... familjefrågor IV Äldreomsorg Äldreomsorgens servicestruktur och... täckningsgrad Äldreomsorgens servicestruktur och... täckningsgrad efter.... landskap Ålders och.... könsstruktur inom..... äldreomsorgen Täckningsgrad inom..... äldreomsorgen efter..... ålder.... och... kön Institutionsvård och... boendeservice för... äldre Hemservice för... äldre Socialvårds- och hälso- och sjukvårdstjänster som utnyttjats av demenspatienter 2001, och

10 10 V Handikappservice Tjänster enligt..... handikappservicelagen Sysselsättningsverksamhet för... funktionshindrade och.... stöd... för... närståendevård Institutionsvård och.... boendeservice för... funktionshindrade Tjänster som stödjer funktionshindrades delaktighet, verksamhet och arbete efter.... landskap Institutionsvård och.... boendeservice för... funktionshindrade efter.... landskap Klienter inom..... institutionsvård och... boendeservice för... personer med... utvecklingsstörning Klienter inom institutionsvård och boendeservice för personer med utvecklingsstörning efter.... landskap VI Mentalvård Öppenvårdsbesök inom.... mentalvården Psykiatrisk institutionsvård efter..... specialitet Psykiatrisk institutionsvård efter..... åldersgrupp Psykiatrisk institutionsvård efter.... landskap Boendeservice inom..... psykiatrin VII Alkohol och narkotika Missbrukarvård Missbrukarvård efter.... landskap Missbruksrelaterad sjukhusvård Missbruksrelaterad sjukhusvård efter..... landskap Klienter inom..... missbrukarvården Missbruksrelaterade besök..... inom.... social och.... hälso och... sjukvården , och Missbrukarvårdsklienternas bruk.... av.. alkohol och... andra..... droger Total..... alkoholkonsumtion Registrerad alkoholkonsumtion Ungdomars experimentering med.... och.... användning av.. alkohol och.... andra..... droger Skolelevers experimentering med och användning av alkohol och andra droger 1995, och Vuxnas experimentering med.... och.... användning av... alkohol och.... andra..... droger Skadekostnader för... alkohol och.... narkotika VIII Folkhälsoarbete och specialiserad sjukvård Besök..... hos.... allmänläkare och... läkarbesök inom..... företagshälsovård Hälsovårdscentralbesök efter.... verksamhetstyp Hälsovårdscentralernas tandvård efter.... åldersgrupp Hälsovårdscentralernas slutenvård efter.... åldersgrupp Hälsovårdscentralernas slutenvård efter..... landskap Hälsovårdscentralernas slutenvård efter.... huvuddiagnos Specialiserad sjukvård Öppenvårdsbesök inom den specialiserade sjukvården efter de största..... specialiteterna Slutenvård inom..... den... specialiserade sjukvården efter.... landskap Slutenvård inom..... den... specialiserade sjukvården efter.... åldersgrupp Slutenvård inom..... den... specialiserade sjukvården efter.... specialitet Slutenvård inom..... den... specialiserade sjukvården efter.... huvuddiagnos Vårdperioder med.... åtgärder efter.... åtgärdsgrupp Åtgärder och... vårdperioder med.... åtgärder Vissa..... kirurgiska åtgärder

11 Öppen och.... slutenvård inom.... hälsovården totalt efter.... landskap Olycksfall och... våld,..... slutenvård, Olycksfall och... våld,..... slutenvård efter..... åldersgrupp Registrerade synskadade Incidensen av... olika.... cancersjukdomar IX Privat socialvård och hälso- och sjukvård Olika..... producenters andelar inom..... socialvården och.... hälsö och.... sjukvården Anställda inom..... den... privata socialvården och... hälso och... sjukvården efter.... näringsgren Anställda inom den privata socialvården och hälso- och sjukvården 1990, 1995 och efter.... landskap Privata socialvårdsproducenter efter.... huvudnäringsgren och... landskap Privata hälsovårdsproducenter enligt..... verksamhetsområrde och... landskap X Utkomststöd Utkomststöd Utkomststöd efter.... landskap Utkomststöd efter.... ålder Utkomststöd efter.... hushållstyp Kostnader utkomststöd XI Personal Kommunanställda efter.... näringsgren Kommunanställda efter.... yrkeskategori Personalstrukturen inom.... kommunsektorn Kommunanställda efter.... landskap och.... näringsgren I Finland legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, vilka..... arbetat utomlands, XII Kostnader Sociala utgifter efter.... funktion Utkomstskyddets och.... tjänsternas andel..... av.. sociala utgifterna efter..... funktion, Finansiering av... de.. sociala utgifterna Hälso och... sjukvårdsutgifter efter.... funktion Finansiering av... hälso och.... sjukvårdsutgifterna Sociala utgifter per... invånare enligt..... köpkraftsparitet i. EU-.... och.... EES-.... länder Sociala utgifternas andel..... av... BNP.... i. EU-.... och... EES länder Hälso och... sjukvårdsutgifternas andel..... av.. BNP..... i. OECD-länder Definitioner Teckenförklaring Klassifikationer som.... används i. årsboken Källor Karta år.. och... över,..... %... av.. befolkningen kommunvis Områdesindelning

12 CONTENTS. To... the... Reader Social Welfare and.... Health Care I Population Population by... age... group..... at.. year-end, Population by.. age... group at.. year-end, % Mean..... population by.. age... group, Population projection by... age... group..... for Population projection by... age... group..... for , % Population at.. year-end and... population projection for ,..... by.. region II Reproductive health Births..... and.... perinatal and.... infant..... deaths, Parturients, Deliveries, some.... interventions, Parturients, births..... and... perinatal deaths..... by... hospital district, IVF... treatments, IVF... treatments by... type, Results of.. IVF.... treatments, Births..... with.... congenital anomalies, Congenital anomalies monitored internationally, Legal..... induced abortions by... age... group, Legal..... induced abortions by... indication, Sterilisations, Legal..... induced abortions and.... sterilisations by.... hospital district, Sterilisations by... indication, III Services for children and families Child..... day... care, Child..... day... care.... by... region, Child..... welfare, Child..... welfare by... region, Clients in.. child..... welfare interventions Child..... maintenance and... custody, Child..... maintenance and... custody by.. region, Maintenance payments to be recovered by municipality and time-barred maintenance..... debt, Child..... guidance and... family counselling, mother-and-baby-homes and.... shelters for... battered family members, IV Care and services for older people Service structure and... coverage in.. care.... and... services for... older..... people, Service structure and... coverage in.. care.... and... services for... older..... people by.. region, Age.... and... sex... structure in.. care.... and... services for... older..... people, Coverage in.. care.... and... services for... older..... people by.. age... and.... sex, Institutional care.... and... housing services for... older..... people, Home-help services for... older..... people,

13 Use.... of.. social..... and... health services by.. dementia patients, , and V Services for people with disabilities Services under..... the... Services and... Assistance for... the... Disabled Act, Support to.. employment of... disabled people and... support for... informal care, Institutional care.... and... housing services for... disabled people, Services supporting disabled people s participation, activities and... employment by... region, Institutional care.... and... housing services for... disabled people by.. region, Clients in institutional care and housing services for people with intellectual..... disabilities, Clients in institutional care and housing services for people with intellectual disabilities..... by... region, VI Mental health services Outpatient visits..... in.. mental health..... services, Inpatient mental health..... care.... by.. speciality, Inpatient mental health..... care.... by.. age.... group, Inpatient mental health..... care.... by.. region, Housing services for... people with.... mental disorders, VII Alcohol and drugs Services for... substance abusers, Services for... substance abusers by.. region, Alcohol and... drug-related hospital care, Alcohol and... drug-related hospital care.... by.. region, Clients in.. services for... substance abusers, Alcohol and... drug-related visits..... in.. social..... and.... health..... services, , and Drug..... clients..... in.. services for... substance abusers by.. type.... of... substance, Total..... consumption of.. alcoholic beverages, Documented consumption of.. alcoholic beverages, Experimental and.... habitual use... of.. alcohol and.... drugs..... among young..... people, Experimental and.... habitual use... of.. alcohol and.... drugs..... among schoolchildren, , and Experimental and.... habitual use... of.. alcohol and.... drugs..... among adults Cost.... of.. detrimental effects of.. alcohol and.... drugs, VIII Primary health care and specialised health care General practitioner visits.... and.... occupational health-care physician visits, Health-centre visits..... by... activity, Dental care.... in.. health-centres by... age... group, Health-centre inpatient care.... by.. age... group, Health-centre inpatient care.... by.. region, Health-centre inpatient care.... by.. primary diagnosis, Activities in.. specialised health..... care, Outpatient visits..... in.. specialised health..... care.... by... major..... specialities, Inpatient care... in.. specialised health..... care.... by.. region, Inpatient care... in.. specialised health..... care.... by.. age.... group, Inpatient care... in.. specialised health..... care.... by.. specialty, Inpatient care... in.. specialised health..... care.... by.. primary diagnosis, Periods of... care... with..... procedures by.. category, Procedures and.... periods of.. care.... with.... procedures,

14 Certain surgical procedures, Inpatient and... outpatient care.... by... region, Accidental injuries and... violence, inpatient care, Accidental injuries and... violence, inpatient care.... by... age... group, Registered visually impaired persons, Incidence of.. cancer diseases, IX Private social and health care provision Shares of.. different social and... health..... care.... providers, Personnel in.. private social and... health..... services by... activity, Personnel in.. private social and... health..... services by... region, , and Private service providers in.. social care... by... main.... activity and... region, Private service providers in.. health care.... by.. activity and... region, X Social assistance Social..... assistance, Social..... assistance by.. region, Social assistance by.. age, Social assistance by.. type.... of... household, Expenditure on... social..... assistance, XI Personnel Municipal employees by.. activity, Municipal employees by.. occupational group, Personnel structure in.. municipalities, Municipal employees by.. region and... activity, Health care.... professionals licensed in.. Finland who.... practice abroad, XII Expenditure Social..... protection expenditure by... function, Cash benefits and benefits in kind as a share of social protection expenditure by..... function, Social..... protection expenditure by... source..... of.. finance, Health expenditure by function, Health care.... expenditure by.. source of.. finance, Social protection expenditure per capita by purchasing power parity in EU and EEA..... countries, Social..... protection expenditure as.. a.. share.... of.. GDP..... in.. EU... and.... EEA.... countries, Health expenditure as.. a. share..... of.. GDP..... in.. OECD countries, Definitions Explanation of.. symbols Classifications used.... in... the... yearbook Sources Map years..... and.... over,.... %... of.. population by.. municipality Regional classifications

15 Väestö Befolkning Population Sosiaali- ja terveydenhuolto vuonna 2006 Socialvård och hälso- och sjukvård 2006 Social Welfare and Health Care 2006 Väestö ikäryhmittäin Befolkningen efter åldersgrupp Population by age group Ikäryhmä - Åldersgrupp - Age group Väestö Suomen väkiluku oli vuoden 2006 lopussa Miesten osuus siitä oli 49 prosenttia. Vuoteen 2020 mennessä väestömäärän ennustetaan kasvavan nykyisestä noin :lla ja miesten osuuden ennustetaan kasvavan. Vuonna 2006 oli 65 vuotta täyttäneiden osuus koko väestöstä 16,5 prosenttia. Vuonna 2010 se olisi ennusteen mukaan 17,6 prosenttia ja vuonna 2020 tasan 23 prosenttia. Alle 15-vuotiaiden osuuden ennustetaan puolestaan pienenevän nykyisestä 17,1 prosentista 16,6 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Väestön vanheneminen tulee oleellisesti vaikuttamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeeseen. Befolkning I slutet av 2006 var folkmängden i Finland personer. Andelen män var 49 procent. Fram till år 2020 väntas folkmängden öka från den nuvarande med cirka personer och andelen män öka. Andelen personer i åldrarna 65 år och över var 16,5 procent av hela befolkningen År 2010 kommer den enligt prognosen att vara 17,6 procent och 2020 jämnt 23 procent. Andelen personer under 15 år förutspås minska från nuvarande 17,1 procent till 16,6 procent fram till Befolkningens åldrande kommer i hög grad att påverka behovet av social-, hälso- och sjukvård. Population At the end of 2006, the population of Finland was Men accounted for 49 per cent. By 2020, the population is estimated to grow by approximately and the proportion of men is estimated to increase. In 2006, over-65s accounted for 16.5 per cent of the total population. The estimate is 17.6 per cent for 2010 and 23 per cent for The proportion of under-15s, in turn, is estimated to decrease from the present 17.1 per cent to 16.6 per cent by The ageing of the population will significantly affect the need for social and health services. 15

16 Lisääntymisterveys Reproduktiv hälsa Reproductive health Synnytysten ja laillisten raskaudenkeskeytysten määrä Antal förlossningar och legala aborter Number of deliveries and legal induced abortions, Synnytyksiä - Förlossningar - Deliveries Keskeytyksiä - Aborter - Induced abortions Synnytykset Synnytyksiä oli vuonna 2006 runsaat Tämä oli noin kaksi prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna, mutta vajaat kolme prosenttia vähemmän kuin kymmenen vuotta aikaisemmin eli vuonna Väheneminen johtuu pääosin siitä, että synnytysikäisiä naisia on aikaisempaa vähemmän 1970-luvun pienten ikäluokkien tultua synnytysikään. Suomen hedelmällisyysluku (1,8 lasta hedelmällisyysikäistä naista kohti) oli kuitenkin edelleen EU:n korkeimpia vuonna Vuonna 2006 kaikista synnyttäjistä 18,7 prosenttia oli 35 vuotta täyttäneitä, kun vuonna 1996 heidän osuutensa oli 15,9 prosenttia. Alle 20-vuotiaiden osuus synnyttäjistä oli 2,6 prosenttia vuonna Heidän osuutensa on vaihdellut 2,5:n ja 3,3 prosentin välillä viimeisten kymmenen vuoden aikana. Förlossningar Antalet förlossningar var drygt år Detta var ungefär 2 procent mer än året innan, men knappt 3 procent mindre än tio år tidigare, dvs Minskningen beror i huvudsak på att antalet kvinnor i fertil ålder är lägre än tidigare nu när 1970-talets små årsklasser nått fertil ålder. Finlands fruktsamhetstal, som var 1,8 barn per kvinna i fertil ålder, hörde dock fortfarande till de högsta i EU År 2006 var cirka 18,7 procent av alla föderskor 35 år och över, medan motsvarande siffra var 15,9 procent Andelen föderskor under 20 år var 2,6 procent Deras andel har varierat mellan 2,5 och 3,3 procent under de senaste tio åren. Deliveries Deliveries totalled over in This was some two per cent more than in the previous year, but just under three per cent less than ten years earlier in The decrease is largely due to the fact that the number of women of childbearing age has been decreasing as the small age groups born in the 1970s have reached childbearing age. Nevertheless, Finland s fertility rate (1.8 children/woman of childbearing age) was still one of the highest in the EU in

17 Lisääntymisterveys Reproduktiv hälsa Reproductive health In 2006, 18.7 per cent of all parturients were aged 35 and over, compared with 15.9 per cent in Under-20s accounted for 2.6 per cent of all parturients in This proportion has varied between 2.5 per cent and 3.3 per cent during the past ten years. Raskaudenkeskeytykset ja steriloinnit Vuonna 2006 tehtiin noin raskaudenkeskeytystä, mikä on noin 300 keskeytystä (kolme prosenttia) edellistä vuotta vähemmän. Eniten (viisi prosenttia) vähentyivät alle 20-vuotiaille tehdyt keskeytykset. Naisten sterilointien määrä väheni edelleen vuonna Niitä tehtiin ja vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 25 prosenttia. Miesten sterilointeja tehtiin 1 474, mikä oli 19 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Aborter och steriliseringar År 2006 utfördes cirka aborter, vilket är ungefär 300 färre (3 procent) än året innan. Mest minskade antalet aborter (5 procent) i åldersgruppen under 20 år. Trenden att allt färre kvinnor steriliserar sig fortsatte Antalet var och minskningen från föregående år var 25 procent. Totalt män steriliserades, vilket var 19 procent färre än föregående år. Induced abortions and sterilisations In 2006, about induced abortions were performed, which is some 300 (3 per cent) less than in the previous year. The decrease was greatest (5 per cent) in the under-20 age group. Female sterilisations continued to decrease in They totalled 3822, the decrease being 25 per cent on the previous year. Male sterilisations totalled 1474, which is 19 per cent down on the previous year. IVF-hoidot Ennakkotietojen mukaan vuonna 2006 aloitettiin runsaat hedelmöityshoitoa, mikä oli kolme prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Aloitettujen hoitojen määrä tuhatta hedelmällisyysikäistä naista kohti oli 6,6. Vuonna 2005 hedelmöityshoitoja aloitettiin lähes Näistä hoidoista syntyi synnytyksessä lasta. Tämä on 2,4 prosenttia synnytyksistä ja 2,6 prosenttia syntyneistä lapsista. IVF-behandlingar Enligt de preliminära uppgifterna påbörjades drygt befruktningsbehandlingar år 2006, vilket är 3 procent mer än året innan. Antalet påbörjade behandlingar per kvinnor i fertil ålder var 6,6. År 2005 påbörjades nästan befruktningsbehandlingar. Till följd av behandlingarna föddes barn vid förlossningar, vilket är 2,4 procent av förlossningarna och 2,6 procent av de födda barnen. IVF treatments Preliminary data show that just over 7900 infertility treatments were started in 2006, which was three per cent more than in the previous year. The number of started infertility treatments per thousand women in childbearing age was 6.6. In 2005, nearly 7700 treatments were started, leading to the birth of 1537 children in 1376 deliveries. This accounts for 2.4 per cent of all deliveries and 2.6 per cent of all births. 17

18 Lasten ja perheiden palvelut Tjänster för barn och familjer Services for children and families Lasten päivähoito Barndagvård Child day care, % 1 6-vuotiaista - % av 1 6-åriga - % of 1 6-year-olds Yksityinen päivähoito Privat dagvård Private day care Yksityiset ostopalvelupäiväkodit Privata daghem vars tjänster köps Private outsourced day-care centres Kunnallinen perhepäivähoito Kommunal familjedagvård Municipal family day care Kuntien päiväkodit Kommunala daghem Municipal day-care centres Päivähoito Kuntien järjestämässä päivähoidossa oli vuoden 2006 lopussa lasta, mikä on hieman yli puolet alle kouluikäisistä. Lapsista oli hoidossa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Kunnallisessa päivähoidossa olleiden lasten määrä on laskenut vuodesta 1997 lähtien, mutta se kääntyi vuonna 2005 pienoiseen nousuun. Vuonna 2006 kasvu jatkui ja lasten määrä lisääntyi peräti lähes lapsella edellisestä vuodesta. Vuonna 2006 oli yksityisessä päivähoidossa (yksityisen hoidon tuella hoidettuja) lapsia noin Dagvård Den kommunala dagvården omfattade barn i slutet av 2006, vilket är lite över hälften av barnen under skolåldern. Av barnen vårdades på daghem och i familjedagvård. Antalet barn i kommunal dagvård hade minskat sedan 1997, men det började sakta öka År 2006 fortsatte ökningen och antalet barn ökade med nästan från året innan. År 2006 vårdades cirka barn i privat dagvård, dvs. genom stöd för privat vård. Child day care At the end of 2006, children were in municipal day care, representing slightly more than half of all children under school age. The children cared for at child day-care centres totalled and children in family care While the number of children in municipal day care has been falling since 1997, a slight upward trend was observed in In 2006, the growth continued as the number of children increased by as much as nearly 3300 on the previous year. In 2006, some children were in private day care (received private day-care allowance). 18

19 Lasten ja perheiden palvelut Tjänster för barn och familjer Services for children and families Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret vuosina Barn och unga som placerats utom hemmet Children and young persons placed outside the home, Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset Barn placerade utom hemmet Children placed outside the home siitä huostaanotettuna av vilka omhändertagna of which children taken into care Lastensuojelu Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä kasvaa edelleen. Vuonna 2006 oli kodin ulkopuolelle sijoitettuna lasta ja nuorta. Edellisestä vuodesta sijoitettujen lasten määrä kasvoi noin 312 lapsella (kaksi prosenttia). Viime vuosina sijoitettujen kokonaismäärä on kasvanut 2 5 prosenttia vuodessa. Sijoitetuista lapsista ja nuorista 35 prosenttia oli perhehoidossa, 49 prosenttia laitoshuollossa ja 16 prosenttia muussa huollossa. Alle 18-vuotiaista kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna 1,2 prosenttia. Kodin ulkopuolelle sijoitetuilla lapsilla ja nuorilla tarkoitetaan sosiaalilautakunnan päätöksellä kodin ulkopuolelle joko avohuollon tukitoimena, huostaanotettuna tai jälkihuoltona sijoitettuja lapsia ja nuoria. Vuonna 2006 huostaanotettuna oli vajaa lasta tai nuorta, mikä on 0,9 prosenttia alle 18-vuotiaista. Huostaanotoista oli tahdonvastaisia. Edelliseen vuoteen verrattuna huostaanotettujen määrä kasvoi vajaalla 300:lla. Lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä oli vuonna 2006 yhteensä lasta ja nuorta, mikä oli 5,4 prosenttia alle 18-vuotiaista. Yli kymmenen vuotta jatkunut lasten määrän kasvu kääntyi vuonna 2005 laskuun. Vuonna 2005 lasten määrä väheni edellisestä vuodesta noin 800:lla, mutta vuonna 2006 vähennystä oli enää 30 lasta. Viime vuosina tapahtuneisiin kokonaislukumäärien vähenemiseen on kuitenkin suhtauduttava varauksin. Uusien asiakastietojärjestelmien käyttöönotto ja määritelmien tarkentaminen ovat vaikuttaneet tilastoitavien lasten lukumääriin. Barnskydd Antalet barn och ungdomar som placerats utanför hemmet fortsatte att öka. År 2006 var de Jämfört med föregående år hade antalet ökat med ungefär 312 barn (2 procent). Under de senaste åren har det totala antalet ökat med 2 5 procent årligen. Av barnen och ungdomarna som placerats utanför hemmet var 35 procent i familjevård, 49 procent i institutionsvård och 16 procent i annan vård. Av barnen och ungdomarna under 18 år var 1,2 procent placerade utanför hemmet. 19

20 Lasten ja perheiden palvelut Tjänster för barn och familjer Services for children and families Med barn och ungdomar som placerats utanför hemmet avses barn och ungdomar som genom socialnämndens beslut har placerats utanför hemmet som en stödåtgärd inom den öppna vården eller som en åtgärd inom eftervården, eller för att de omhändertagits. År 2006 fanns det lite under omhändertagna barn och ungdomar, vilket var 0,9 procent av dem som inte fyllt 18 år. Av omhändertagandena var drygt "mot viljan". Jämfört med året innan ökade antalet omhändertagna med knappt 300. Antalet barn och ungdomar som omfattades av stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård var totalt år 2006, vilket var 5,4 procent av dem som ännu inte fyllt 18 år. Efter att ha ökat i över tio år började antalet barn minska År 2005 minskade antalet barn med cirka 800 från föregående år, men år 2006 var minskningen bara 30 barn. De senaste årens minskning av det totala antalet är emellertid ännu obekräftad. Antalet barn som statistikförs har nämligen påverkats av att nya klientdatasystem tagits i bruk och av att definitioner preciserats. Child welfare The number of children and young persons placed outside the home continued to rise. In 2006, some children and young persons resided in placements outside the home. The number grew by some 312 (2 per cent) on the previous year. In the past few years, the total number of placements outside the home has increased 2 to 5 per cent a year. Of the children and young persons placed outside the home, 35 per cent were in foster care, 49 in residential care and 16 per cent in other care. Of all persons under 18, 1.2 per cent had been placed outside the home. Children and young persons placed outside the home refers to those placed outside the home by a decision of the Social Welfare Board, which has been made to provide support in community care or when the child or young person has been taken into care or is in need of after-care. In 2006, children or young persons taken into care totalled nearly 9500, which is 0.9 per cent of all under-18s, and 1860 children or young persons were taken into care involuntarily. Children and young persons taken into care in 2006 totalled nearly 300 more than in the previous year. In 2006, child welfare support interventions in community care involved children and young persons, representing 5.4 per cent of all under-18s. After more than a decade of steady increase, a downward trend was observed in these cases in While the decrease on the previous year in 2005 was some 800 children, it was merely 30 children in However, the decrease in the total numbers in recent years should still be viewed with certain reservations. The number of children included in the statistics has been affected by the introduction of new client information systems and the revision of definitions. Elatustuki Kuntien maksaman elatustuen piirissä oli vuoden 2006 lopussa noin lasta, mikä on yhdeksän prosenttia alle 18-vuotiaista. Edelliseen vuoteen verrattuna määrä väheni noin 4 200:lla. Elatustukea saavien lasten määrä on ollut laskussa vuodesta 2000 lähtien. Suurin syy tähän on lasten määrän väheneminen, sillä alle 18-vuotiaiden määrään suhteutettuna elatustukea saaneiden määrä on viime vuodet pysynyt lähes samantasoisena. Vuonna 2006 elatustukea maksettiin yhteensä noin 136 miljoonaa euroa. Underhållsstöd I slutet av 2006 omfattades cirka barn av det underhållsstöd som kommunerna betalar ut, vilket var 9 procent av dem som ännu inte fyllt 18 år. Jämfört med året innan hade antalet minskat med cirka Antalet barn som får underhållsstöd har minskat 20

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2006

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2006 Sosiaaliturva 2006 Socialskydd Social Protection Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2006 SVT; Sosiaaliturva 2006 Stakes Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Forsknings-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2008

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2008 Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2008 Statistisk årsbok om socialvård och hälso- och sjukvård 2008 Statistical Yearbook on Social Welfare and Health Care 2008 SVT Sosiaaliturva 2008

Lisätiedot

Socialskydd Social Protection. SVT Sosiaaliturva 2009

Socialskydd Social Protection. SVT Sosiaaliturva 2009 SVT Sosiaaliturva 2009 Socialskydd Social Protection SVT Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2009 Statistisk årsbok om socialvård och hälso- och sjukvård 2009 Statistical Yearbook on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2005

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2005 Sivu 1/11 Olet täällä» Etusivu» Tilastot ja rekisterit» Tilastojulkaisut Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2005 Stakes julkaisee vuosittain Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja 2011

Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja 2011 SVT Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection SVT Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja 2011 Statistisk årsbok om social- och hälsovården 2011 Statistical Yearbook on Social Welfare

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja 2010

Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja 2010 SVT Sosiaaliturva 2010 Socialskydd Social Protection SVT Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja 2010 Statistisk årsbok om social- och sjukvården hälsovården 2010 Statistical Yearbook on Social

Lisätiedot

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2010 Institutionsvård och boendeservice inom socialvården

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja 2014

Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja 2014 SVT Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Social Protection SVT Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja 2014 Statistisk årsbok om social- och hälsovården 2014 Statistical yearbook on social welfare

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja 2015

Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja 2015 SVT Sosiaaliturva 2015 Socialskydd Social Protection SVT Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja 2015 Statistisk årsbok om social- och hälsovården 2015 Statistical yearbook on social welfare

Lisätiedot

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut Sosiaaliturva 2010 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2009 Institutionsvård och boendeservice inom socialvården

Lisätiedot

Sosiaalihuollon laitos ja asumispalvelut 2015

Sosiaalihuollon laitos ja asumispalvelut 2015 2 2017 14.02.2017 Sosiaalihuollon laitos ja asumispalvelut 2015 Päälöydökset Ikääntyneiden ja kehitysvammaisten ympärivuorokautinen hoiva järjestetään useimmiten palveluasumisena laitoshoidon sijaan. Yhteensä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut Sosiaaliturva 2015 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2014 Institutionsvård och boendeservice inom socialvården

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytykset tammi-kesäkuussa 2007 - ennakkotilasto

Raskaudenkeskeytykset tammi-kesäkuussa 2007 - ennakkotilasto Sosiaaliturva 2008 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 1/2008 Raskaudenkeskeytykset tammi-kesäkuussa 2007 - ennakkotilasto 7.1.2008 Aborter i januari-juni

Lisätiedot

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables:

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables: SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007 Taulukot/Tabeller/Tables: Taulukko 1: IVF-hoitoja antavien klinikoiden määrä ja koko 1992-2007 Tabell 1:

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytykset tammi kesäkuussa vuonna ennakkotilasto

Raskaudenkeskeytykset tammi kesäkuussa vuonna ennakkotilasto Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 23/2005 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland 12.10.2005 Terveys 2005 Hälsa Health Raskaudenkeskeytykset

Lisätiedot

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2005

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2005 Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 15/2006 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland 20.09.2006 Sosiaaliturva 2006 Socialskydd Social Protection

Lisätiedot

Sosiaalihuollon laitos ja asumispalvelut 2015

Sosiaalihuollon laitos ja asumispalvelut 2015 2 2017 14.02.2017 Sosiaalihuollon laitos ja asumispalvelut 2015 Päälöydökset Ikääntyneiden ja kehitysvammaisten ympärivuorokautinen hoiva järjestetään useimmiten palveluasumisena laitoshoidon sijaan. Yhteensä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja 2016

Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja 2016 SVT Sosiaaliturva 2016 Socialskydd Social Protection SVT Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja 2016 Statistisk årsbok om social- och hälsovården 2016 Statistical Yearbook on Social Welfare

Lisätiedot

Toimialan tilinpäätösennuste. Ennuste Rullaava 12 kk

Toimialan tilinpäätösennuste. Ennuste Rullaava 12 kk SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 ) TA + lmr 2017 Ennuste Rullaava 12 kk Toimialan tilinpäätösennuste Toteuma 08/2017 tote % 12 kk toteumavertailu talousarvioon Sotehallinto TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER

Lisätiedot

Kotihoito ja sosiaalihuollon laitos ja asumispalvelut 2016

Kotihoito ja sosiaalihuollon laitos ja asumispalvelut 2016 42 2017 20.11.2017 Kotihoito ja sosiaalihuollon laitos ja asumispalvelut 2016 Päälöydökset Yhteensä kotihoitoa ja laitosja asumispalveluja sai vuoden 2016 lopussa noin 21 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä.

Lisätiedot

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2007

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2007 Sosiaaliturva 2008 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 25/2008 Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2007 28.10.2008 Institutionsvård och boendeservice

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytykset tammi kesäkuussa vuonna ennakkotilasto

Raskaudenkeskeytykset tammi kesäkuussa vuonna ennakkotilasto Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 29/2004 20.10.2004 Raskaudenkeskeytykset tammi kesäkuussa vuonna 2004 - ennakkotilasto Aborter i januari juni år 2004 - förhandsstatistik Induced

Lisätiedot

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2006

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2006 Sosiaaliturva 2007 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 17/2007 Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2006 19.09.2007 Institutionsvård och boendeservice

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytykset tammi-kesäkuussa vuonna ennakkotilasto

Raskaudenkeskeytykset tammi-kesäkuussa vuonna ennakkotilasto Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 25/2003 22.10.2003 Raskaudenkeskeytykset tammi-kesäkuussa vuonna 2003 - ennakkotilasto Aborter i januari-juni år 2003 - förhandsstatistik Induced

Lisätiedot

Päätoimiala - Huvudnäringsgren (TOL-2002) Palvelutalot ja ryhmäkodit Servicehus och grupphem Vanhusten laitokset

Päätoimiala - Huvudnäringsgren (TOL-2002) Palvelutalot ja ryhmäkodit Servicehus och grupphem Vanhusten laitokset Liitetaulukko 1. Yksityiset sosiaalipalvelutoimintayksiköt 2008 päätoimialoittain ja maakunnittain Tabellbilaga 1. Privata verksamhetsenheter inom den sociala servicen 2008 efter huvudnäringsgren och landskap

Lisätiedot

87102 Vammaisten hoitolaitokset (pl. Kehitysvammaisten

87102 Vammaisten hoitolaitokset (pl. Kehitysvammaisten Liitetaulukko 1. Yksityiset sosiaalipalvelutoimintayksiköt 2010 päätoimialoittain ja maakunnittain Tabellbilaga 1. Privata verksamhetsenheter inom den sociala servicen 2010 efter huvudnäringsgren och landskap

Lisätiedot

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut Sosiaaliturva 2015 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTIcal report Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2014 Institutionsvård och boendeservice inom socialvården

Lisätiedot

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2013 Institutionsvård och boendeservice inom socialvården

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Steriloinnit - ennakkotiedot Steriliseringar - preliminära uppgifter 2006 Sterilisations - preliminary data 2006

Steriloinnit - ennakkotiedot Steriliseringar - preliminära uppgifter 2006 Sterilisations - preliminary data 2006 Steriloinnit - ennakkotiedot 2006 4.7.2007 Steriliseringar - preliminära uppgifter 2006 Sterilisations - preliminary data 2006 Ennakkotietojen mukaan sterilointien kokonaismäärä on vähentynyt 24 prosentilla

Lisätiedot

Hedelmöityshoitotilastot 2002 ja ennakkotiedot 2003

Hedelmöityshoitotilastot 2002 ja ennakkotiedot 2003 Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 9/2004 20.4.2004 Hedelmöityshoitotilastot 2002 ja ennakkotiedot 2003 IVF-statistik 2002 och preliminära uppgifter 2003 Finnish IVF statistics 2002

Lisätiedot

Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelut 2005

Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelut 2005 Stakes Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården National Research and Development Centre for Welfare and Health Suomen virallinen

Lisätiedot

Liitetaulukot Tabellbilagor Appendix Tables

Liitetaulukot Tabellbilagor Appendix Tables Liitetaulukot Tabellbilagor Appendix Tables Liitetaulukko 1. Synnytykset 1975 2008 Bilagetabell 1. Förlossningar 1975 2008 Appendix table 1. Deliveries 1975 2008 Liitetaulukko 2. Elävänä syntyneet lapset

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2013, February Nights spent by foreign tourists in Finland down by 2.5 per cent in February 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Lastensuojelu Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 23/2008

Lastensuojelu Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 23/2008 Sosiaaliturva 2008 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 23/2008 Lastensuojelu 2007 15.8.2008 Barnskyddet 2007 Child welfare 2007 Tuula Kuoppala +358 9 3967

Lisätiedot

Taulukko 1: Raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin vuosina 1969-1970, 1975-2007*

Taulukko 1: Raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin vuosina 1969-1970, 1975-2007* Taulukko 1: Raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin vuosina 1969-1970, 1975-2007* Tabell 1: Aborter efter åldersgrupp 1969-1970, 1975-2007* Table 1: Induced abortions by age, 1969-1970, 1975-2007* Vuosi Keskey-

Lisätiedot

Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelut 2002 Äldreomsorgen 2002 Care and Services for Older People 2002

Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelut 2002 Äldreomsorgen 2002 Care and Services for Older People 2002 STAKES Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Sosiaaliturva 2003:1 Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården SVT Socialskydd National Research and Development Centre

Lisätiedot

Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011

Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011 Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011 LIVE BIRTHS Live births by age/cohort of mother 1976-1981: Väestö 1976-1981 Osa I, Väestörakenne ja väestönmuutokset, Koko maa ja läänit. Suomen Virallinen

Lisätiedot

Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä 2003 Systemet för utjämning av stora kostnader inom barnskyddet 2003

Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä 2003 Systemet för utjämning av stora kostnader inom barnskyddet 2003 Tilastotiedote Statistikmeddelande 28/2004 1.10.2004 Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä 2003 Systemet för utjämning av stora kostnader inom barnskyddet 2003 Salla Säkkinen +358 9 3967

Lisätiedot

THL/SVT Tilastoraportti/FOS Statistikrapport/OFS Statistical Report

THL/SVT Tilastoraportti/FOS Statistikrapport/OFS Statistical Report Taulukko 1. Sosiaalimenot pääryhmittäin vuosina 1980 2007, käyvin hinnoin, milj. Tabell 1. Sociala utgifter efter funktion 1980 2007, gängse priser, mn Table 1. Social protection expenditure by function,

Lisätiedot

Taulukot/Tabeller/Tables:

Taulukot/Tabeller/Tables: SUOMEN HEDELMÖITYSHOITOTILASTOT 1992 2008 FINLANDS STATISTIK ÖVER ASSISTERAD BEFRUKTNING 1992 2008 FINNISH STATISTICS ON ASSISTED FERTILITY TREATMENTS 1992 2008 Taulukot/Tabeller/Tables: Taulukko 1: IVF-hoitoja

Lisätiedot

Lastensuojelu Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 14/2005

Lastensuojelu Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 14/2005 Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 14/2005 28.6.2005 Lastensuojelu 2004 Barnskyddet 2004 Child welfare 2004 Salla Säkkinen +358 9 3967 2064 Tuula Kuoppala +358 9 3967 2234 Sähköposti:

Lisätiedot

THL/SVT Tilastoraportti/FOS Statistikrapport/OSF Statistical Report

THL/SVT Tilastoraportti/FOS Statistikrapport/OSF Statistical Report Taulukko 1. Sosiaalimenot pääryhmittäin vuosina 1980 2007, käyvin hinnoin, milj. Tabell 1. Sociala utgifter efter funktion 1980 2007, löpande priser, mn Table 1. Social protection expenditure by function,

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytykset ja steriloinnit 2008

Raskaudenkeskeytykset ja steriloinnit 2008 Terveys 2009 Hälsa Health TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTIcAL report Raskaudenkeskeytykset ja steriloinnit 2008 Aborter och steriliseringar 2008 Induced abortions and sterilisations 2008 Anna

Lisätiedot

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Sosiaaliturva 2007 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Lastensuojelu 2006 27.8.2007 Barnskyddet 2006 Child welfare 2006 Tuula Kuoppala +358 9 3967

Lisätiedot

Behovet av hälsotjänster i Sibbo är närmast till följd av invånarnas åldersstruktur och sjukfrekvens lägre än i genomsnitt.

Behovet av hälsotjänster i Sibbo är närmast till följd av invånarnas åldersstruktur och sjukfrekvens lägre än i genomsnitt. SIBBO Befolkningsutveckling Sibbo är en kommun i Östra Nyland med drygt 17 000 invånare (31.12.1999). Kommunens invånare är i genomsnitt en aning yngre, antalet personer under 15 år utgör ca 12 % av befolkningen,

Lisätiedot

Vanhuus Leski ja muut omaiset. Toimintarajoitteisuus. Perhe ja lapset Funktionshinder Ålderdom Efterlevande Familj och barn

Vanhuus Leski ja muut omaiset. Toimintarajoitteisuus. Perhe ja lapset Funktionshinder Ålderdom Efterlevande Familj och barn Taulukko 1. Sosiaalimenot pääryhmittäin vuosina 1980 2005, käyvin hinnoin, milj. Tabell 1. Sociala utgifter efter funktion 1980 2005, gängse priser, mn Table 1. Social expenditure by function, 1980 2005,

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Lasten päivähoito 2013 Barndagvård 2013

Lasten päivähoito 2013 Barndagvård 2013 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lasten päivähoito 2013 Barndagvård 2013 Salla Säkkinen +358 29 524 7064 salla.sakkinen@thl.fi Tuula Kuoppala +358 29 524 7234 tuula.kuoppala@thl.fi Terveyden

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Kunnan itse tuottamat palvelut Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2011 Accommodation statistics 2011, January Nights spent by foreign tourists in Finland increased by per cent in January The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Toimeentulotuki 2010 Utkomststöd 2010 Social Assistance 2010

Toimeentulotuki 2010 Utkomststöd 2010 Social Assistance 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Toimeentulotuki 2010 Utkomststöd 2010 Social Assistance 2010 Ari Virtanen +358 20 610 7378 ari.virtanen@thl.fi

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

Lasten päivähoito 2010 Barndagvård 2010

Lasten päivähoito 2010 Barndagvård 2010 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lasten päivähoito 2010 Barndagvård 2010 Salla Säkkinen +358 20 610 7064 salla.sakkinen@thl.fi Tuula Kuoppala +358 20 610 7234 tuula.kuoppala@thl.fi Terveyden

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 2-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

Liitetaulukot - Tabellbilagor - Appendix Tables

Liitetaulukot - Tabellbilagor - Appendix Tables Liitetaulukot - Tabellbilagor - Appendix Tables Liitetaulukko 1. Huoltoapua/toimeentulotukea saaneet kotitaloudet ja henkilöt 1970 2016 Tabellbilaga 1. Hushåll och personer som fått socialhjälp/utkomststöd

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 Tietoisku 8/2014 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pysynyt ennallaan 2. Perheiden keskikoko hieman pienentynyt 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

*) Ennakkotieto. Preliminära uppgifter. Preliminary information.

*) Ennakkotieto. Preliminära uppgifter. Preliminary information. Taulukko 1: Raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin vuosina 1969 1970, 1975 2008* Taulukko 2: Raskaudenkeskeytykset sairaanhoitopiireittäin ikäryhmittäin 2008* Taulukko 3: Raskaudenkeskeytysten perusteet 1970

Lisätiedot

Liitetaulukko 1. Yksityisten terveydenhuollon palvelujen toimipaikkojen määrä ja keskeiset toimialat maakunnittain 2007

Liitetaulukko 1. Yksityisten terveydenhuollon palvelujen toimipaikkojen määrä ja keskeiset toimialat maakunnittain 2007 Liitetaulukot Liitetaulukko 1. Yksityisten terveydenhuollon palvelujen toimipaikkojen määrä ja keskeiset toimialat maakunnittain 2007 Liitetaulukko 2. Avohoitokäynnit maakunnittain vuonna 2007, (ilman

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Lasten päivähoito 2012 Barndagvård 2012

Lasten päivähoito 2012 Barndagvård 2012 TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTIcAL report Lasten päivähoito 2012 Barndagvård 2012 Salla Säkkinen +358 29 524 7064 salla.sakkinen@thl.fi Tuula Kuoppala +358 29 524 7234 tuula.kuoppala@thl.fi Terveyden

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Terveyttä tilastoissa Stakesin tapaan. Kehittämispäällikkö, dosentti Mika Gissler STAKES Sosiaali- ja terveystilastot

Terveyttä tilastoissa Stakesin tapaan. Kehittämispäällikkö, dosentti Mika Gissler STAKES Sosiaali- ja terveystilastot Terveyttä tilastoissa Stakesin tapaan Kehittämispäällikkö, dosentti Mika Gissler STAKES Sosiaali- ja terveystilastot Organisaatiokaavio Stakes on myös tilastoviranomainen StakesTiedon tehtävänä on tuottaa

Lisätiedot

Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2008

Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2008 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2008 Reijo Ailasmaa +358 20 610 7062 etunimi.sukunimi@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2014 Accommodation statistics 2013, December Nights spent by foreign tourists in Finland up by 5.5 per cent in December 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Sosiaalimenot ja rahoitus 2005 Sociala utgifter och deras finansiering 2005 Social Protection Expenditure and Financing 2005

Sosiaalimenot ja rahoitus 2005 Sociala utgifter och deras finansiering 2005 Social Protection Expenditure and Financing 2005 Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 4/2007 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland 1.3.2007 Sosiaaliturva 2007 Socialskydd Social Protection

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Liite. Hyvinvointikertomuksen indikaattorit

Liite. Hyvinvointikertomuksen indikaattorit Liite Hyvinvointikertomuksen indikaattorit 1 TALOUS JA ELINVOIMA Talous: tulot Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kokemäki : 52.9 52.0 Eura : 47.5 Huittinen : 41.9 Loimaa : 41.6 Satakunta : 39.4 Valtionosuudet

Lisätiedot

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI Lyhyesti Pohjanmaan hyvinvointistrategiasta www.obotnia.fi facebook.com/obotnia VI UTGÅR FRÅN TANKEN ATT... Perusoletus on, että...det finns en direkt koppling mellan

Lisätiedot

Kotihoidon laskenta 30.11.2012 Klientinventering inom hemvården 30.11.2012 Count of regular home-care clients on 30 November of 2012

Kotihoidon laskenta 30.11.2012 Klientinventering inom hemvården 30.11.2012 Count of regular home-care clients on 30 November of 2012 Sosiaaliturva 2013 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Kotihoidon laskenta 30.11.2012 Klientinventering inom hemvården 30.11.2012 Count of regular home-care

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytykset 2010 ennakkotiedot Aborter 2010 preliminära uppgifter Induced abortions 2010 Preliminary data

Raskaudenkeskeytykset 2010 ennakkotiedot Aborter 2010 preliminära uppgifter Induced abortions 2010 Preliminary data Terveys 2011 Hälsa Health TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTIcAL report Raskaudenkeskeytykset 2010 ennakkotiedot Aborter 2010 preliminära uppgifter Induced abortions 2010 Preliminary data Anna Heino

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Terveyskeskuskäynnit vuosina 1985 2006 Besök på hälsovårdscentralerna 1985 2006

Terveyskeskuskäynnit vuosina 1985 2006 Besök på hälsovårdscentralerna 1985 2006 Tilastotiedote Statistikmeddelande 25/2007 Terveys 2007 Hälsa Health Terveyskeskuskäynnit vuosina 1985 2006 Besök på hälsovårdscentralerna 1985 2006 17.12.2007 Sanna-Mari Saukkonen +358 9 3967 2363 Hannu

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytykset 2011 Ennakkotiedot Aborter 2011 Preliminära uppgifter Induced Abortions 2011 Preliminary Data

Raskaudenkeskeytykset 2011 Ennakkotiedot Aborter 2011 Preliminära uppgifter Induced Abortions 2011 Preliminary Data Terveys 2012 Hälsa Health TILASTORAPORTTI StatistikRAPPORT Statistical report Raskaudenkeskeytykset 2011 Ennakkotiedot Aborter 2011 Preliminära uppgifter Induced Abortions 2011 Preliminary Data Anna Heino

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 Tietoisku 11/2016 Sisällys 1. Asuntokuntien koko pysyi samana 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Liitetaulukot - Tabellbilager - Appendix Tables

Liitetaulukot - Tabellbilager - Appendix Tables Liitetaulukot - Tabellbilager - Appendix Tables Liitetaulukko 1. Huoltoapua/toimeentulotukea saaneet kotitaloudet ja henkilöt 1970 2009 Tabellbilag 1. Hushåll och personer som fått socialhjälp/utkomststöd

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Pohjoismaiset raskaudenkeskeytystilastot 2005

Pohjoismaiset raskaudenkeskeytystilastot 2005 Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 1/2007 17.1.2007 (8.5.2007) Pohjoismaiset raskaudenkeskeytystilastot 2005 Nordisk abortstatistik 2005 Nordic statistics on induced abortions 2005

Lisätiedot

Terveydenhuollon menot ja rahoitus vuonna 2005

Terveydenhuollon menot ja rahoitus vuonna 2005 Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 2/2007 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland 26.1.2007 Terveys 2007 Hälsa Health Terveydenhuollon

Lisätiedot

Lastensuojelu 2011 Barnskydd 2011 Child welfare 2011

Lastensuojelu 2011 Barnskydd 2011 Child welfare 2011 Sosiaaliturva 2012 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lastensuojelu 2011 Barnskydd 2011 Child welfare 2011 Tuula Kuoppala +358 29 524 7234 tuula.kuoppala@thl.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes)

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) SYLY- päivät 2014 Helsinki 28.11.2014 Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) Diabeteslääkäri Mikko Honkasalo Nurmijärven terveyskeskus

Lisätiedot

Sosiaalihuollon laitoshoito ja asumispalvelut 2004

Sosiaalihuollon laitoshoito ja asumispalvelut 2004 Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 17/2005 6.10.2005 Sosiaalihuollon laitoshoito ja asumispalvelut 2004 Anstaltsvård och boendeservice inom socialvården 2004 Institutional Care and

Lisätiedot

Yksityiset sosiaalipalvelut 2010 Privat social service 2010

Yksityiset sosiaalipalvelut 2010 Privat social service 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Yksityiset sosiaalipalvelut 2010 Privat social service 2010 Riikka Väyrynen +358 20 610 7670 riikka.vayrynen@thl.fi

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot