Alue sijaitsee Kirkkonummen kunnan Hirsalan kylässä ja käsittää Ängeslandetin saaren eteläkärjen. Suunnittelualue on osa tilasta Haga II RN:o 1:8.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alue sijaitsee Kirkkonummen kunnan Hirsalan kylässä ja käsittää Ängeslandetin saaren eteläkärjen. Suunnittelualue on osa tilasta Haga II RN:o 1:8."

Transkriptio

1 (8) Yt.lautakunta: Kirkkonummen kunta HAGA II RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE Suunnitelman nimi on Haga II ranta-asemakaavan muutos. Alue sijaitsee Kirkkonummen kunnan Hirsalan kylässä ja käsittää Ängeslandetin saaren eteläkärjen. Suunnittelualue on osa tilasta Haga II RN:o 1:8. Alueella kulkee koillis-lounas -suuntainen tie, jonka varrella alueen keskiosassa on nykyisin muutamia loma-asuntoja. Maasto on kumpuilevaa metsämaata. Niemen eteläpuolella on avoimia kalliorantoja. Alue rajoittuu pohjoisessa metsään ja muilla puolilla mereen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 39,5 ha, josta maa-aluetta on noin 31ha. Sijaintikartta (alue merkitty punaisella ympyrällä) Alueella on voimassa tilaa Haga II RN:o 1:8 koskeva ja vuonna 1991 vahvistettu Haga II ranta-asemakaava. Alueella on 13 rakennusta: kuusi lomamökkiä sekä yhteisiä huolto-, sauna- ja seurustelutiloja.

2 (8) Kiinteistö Haga II RN:o 1:8 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET Kaavoitettava alue on yksityisomistuksessa. Kaavoitukseen ryhdytään ko. tilan maanomistajan aloitteesta. Alue on aikaisemmin toiminut kahden suurvakuutusyhtiön henkilökunnan loma-alueena, mutta toiminta on päättynyt useita vuosia sitten. Vanha rantakaava on siten vanhentunut. Uusien käyttötarpeiden johdosta tarkoituksena on uusia ranta-asemakaava nykytarpeiden mukaiseksi. Nykyiset rakennukset ovat pahasti homevaurioituneita ja korjauskelvottomia, ja yhtä lähes uudelleen rakennettua rakennusta lukuun ottamatta kaikki muut rakennukset joudutaan purkamaan. Alueen luonteen muuttuessa vanha rantakaava tulee tarkistetuksi ja muutetuksi. Myös kaava-alueen rakennusoikeudet tarkastellaan uudelleen. Maanomistajan tavoitteena on järjestellä uudelleen rakennusmahdollisuudet loma-asuntoja varten sekä tutkia mahdollisuuksia ns. kakkosasuntoja varten. Alueen sijainti sisäväylän vieressä antaa erinomaiset edellytykset kehittää myös pienvenesatamatoimintaa ja palveluja veneilijöille. Kunnan tavoitteena on turvata koko kaava-alueella riittävät yleiseen käyttöön soveltuvat virkistysalueet sekä määritellä alueelle soveltuva rakentamisen määrä ja sen sijoittuminen. Kaavoituksessa otetaan huomioon alueen luonto- ja maisema-arvot. Aikataulutavoitteena on ranta-asemakaavan hyväksymiskäsittely vuonna 2010.

3 (8) Suunnittelualueen alustava rajaus 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT, TEHDYT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT Maakuntakaava Uudenmaan maakuntakaava on saanut lainvoiman Maakuntakaavassa alue on kokonaan ns. valkoista aluetta, johon ei kohdistu maakunnallisia käyttötarpeita. Alueille voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa kunnan tarpeiden mukaan osoittaa merkitykseltään paikallisena kaikkia maankäyttömuotoja. Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavaehdotuksessa alueelle ei ole osoitettu muutoksia. Uudenmaan maakuntakaavan uudistamistyö on käynnistynyt (2. vaihemaakuntakaava). Maakuntakaavan uudistamisessa on kyse vahvistetun Uudenmaan maakuntakaavan ja maakuntavaltuuston hyväksymän 1. vaihemaakuntakaavan uudelleen tarkastelusta. Kaavan sisällön merkittävyyden vuoksi käytetään nimitystä maakuntakaavan uudistaminen. Ote maakuntakaavasta. Kaava-alue on osoitettu ympyrällä

4 (8) Yleiskaava Kirkkonummen kunnan saaristo- ja rannikkoalueiden osayleiskaava on saanut lainvoiman Suunnittelualue on osoitettu pääosin MU-alueeksi eli maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ulkoilun ohjaustarvetta ja/tai ympäristöarvoja. Alueen rakennusoikeus on sijoitettu saman maanomistajan RA-alueille tai se tulee käyttää MU-alueella. Suunnittelualueelle on osoitettu neljä RA-aluetta eli ensijaisesti loma-asumiseen tarkoitettua aluetta. Osayleiskaavan mitoituksessa käytetyn kantatilalaskelmaperiaatteen mukaan tilalla on seitsemän (7) laskennallista rakennuspaikkaa. Ote saaristo- ja rannikkoalueiden osayleiskaavasta Asemakaava Haga II rantakaava on vahvistettu vuonna Alue on toteutunut vain pieneltä osalta. Rantakaavassa nykyisen suunnittelualueen yhteenlaskettu rakennusoikeus on 2743 k-m2. Rakennusoikeudesta 2030 k-m2 on varattu yhteisrantaisille loma-asunnoille (sisältäen mahdollisuuden yhteen ympärivuotiseen asuntoon ja yhteen vierassaunaan), 583 k-m2 huoltorakennuksille, 50 k-m2 venekatokselle ja 80 k-m2 yhteensä kahdelle rantasaunalle. Alueella ei ole voimassa muita asemakaavoja.

5 (8) 1991 vahvistettu rantakaava Rakennusjärjestys Kirkkonummen kunnanvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen Rakennusjärjestys on tullut voimaan kuulutuksen jälkeen Selvitykset Suunnittelualueelle on laadittu luontoselvitys (Luontotieto Keiron Oy: Ängeslandetin kaavahanke. Luontoselvitys 2005). Lisäselvitystarve tarkentuu viranomaisneuvottelussa. 4. VAIKUTUSALUE Suunnittelualue sijaitsee Porkkalanniemen loma-asutus- ja virkistysalueella. Kaavan ensisijaiset vaikutukset kohdistuvat varsinaiselle kaava-alueelle. Kaava-alueen ulkopuolella vaikutusalue rajoittuu lähinnä naapurikiinteistöihin ja kapeilla vesialueilla vastakkaisten rantojen kiinteistöihin. Tarkemmat vaikutukset selvitetään kaavoituksen yhteydessä, ks. kohta 8.

6 (8) 5. OSALLISET Osallisia ovat alueen omistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin laadittava kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä kaavan laadinnan eri vaiheissa. Osallisia ovat mm.: Suunnittelualueen maanomistajat ja asukkaat. Lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset. Kunnan viranomaiset: - rakennusvalvonta - ympäristönsuojelu - nimistötoimikunta - elinkeinotoimi - liikuntatoimi - pelastuslaitos Uudenmaan liitto Uudenmaan ympäristökeskus Uudenmaan tiepiiri (Tiehallinto) Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo Museovirasto Fortum Oyj Elisa Oyj Yhdistykset ja yhteisöt: - Kirkkonummen ympäristöyhdistys - Kyrkslätts natur och miljö r.f. 6. TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMINEN Kunnan ilmoitukset julkaistaan Kirkkonummen kunnan virallisissa ilmoituslehdissä, jotka ovat Kirkkonummen Sanomat ja Västra Nyland. Kunnan internet -kotisivujen osoite on Kaavojen vireilletulosta ja kaavahankkeen vaiheista tiedotetaan edellä mainituissa lehdissä ja kunnan kotisivuilla sekä lisäksi tavallisena kirjeenä maanomistajille, naapureille ja viranomaisille. Ks. kaavaprosessin vaiheet, kohta VIRANOMAISYHTEISTYÖ Kaavahankkeen alkuvaiheessa järjestetään viranomaisneuvottelu, jossa käsitellään mm. lähtökohta-aineistoa ja tarpeellisia selvityksiä sekä sovitaan hankkeen viranomaisten välisestä vuorovaikutuksesta hankkeen aikana. Toinen viranomaisneuvottelu pidetään tarvittaessa kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ja vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin on valmisteltu.

7 (8) 8. SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN MENETELMÄT SEKÄ VAIHTOEHDOT Suunnittelualueelle on laadittu luontoselvitys (Luontotieto Keiron Oy: Ängeslandetin kaavahanke. Luontoselvitys 2005). Arvokkaat luontokohdat on paikallistettu kartalle ja vaikutukset luonto- ja maisema-alueisiin selvitetty hyödyntäen myös aiempaa selvitysaineistoa ja arviointeja. Alueen etäisyys pääliikenneväylistä ei edellytä meluselvitysten tekoa. Alueen ympäristöllisiä, taloudellisia, kulttuurisia ja sosiaalisia vaikutuksia arvioidaan tarkemmin suunnittelun yhteydessä ja ne kootaan kaavaselostukseen. Maakuntakaava ja vahvistettu osayleiskaava (sekä osaltaan myös voimassa oleva rantaasemakaava) määrittelevät ranta-asemakaavan lähtökohdat ja reunaehdot. Vaihtoehtoisia ratkaisuja harkitaan työn kuluessa. 9. KAAVOITUKSEN KULKU, AIKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO Ranta-asemakaavan laatiminen tehdään kunnan kaavoitusohjelman mukaisesti ja pyritään laatimaan siten, että kaavan hyväksymisajankohta on vuonna Aloitusvaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma käsitellään yhdyskuntatekniikan lautakunnassa ja toimitetaan hyväksymisen jälkeen osallisille vireilletuloilmoituksen yhteydessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma toimitetaan tiedoksi myös osallisille viranomaisille. Valmisteluvaihe Kaavaluonnos käsitellään yhdyskuntatekniikan lautakunnassa ja asetetaan yleisesti nähtäville vuorovaikutusta varten kunnan kaavoitusyksikössä (Asematie 3 B, 2. krs) sekä kuntakeskuksen, Masalan ja Veikkolan kirjastoissa. Kaavahankkeen luonnosvaiheessa järjestetään yleisötilaisuus, jossa esitellään mm. hankkeen vaiheita, laadittuja selvityksiä sekä kaavaluonnos. Osalliset voivat esittää mielipiteensä ja näkökantansa kaavaluonnoksen ollessa nähtävillä. Mielipide on toimitettava kunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Kunta antaa perustellun vastineen mielipiteisiin. Nähtäville asettamisesta kuulutetaan muiden kunnallisten kuulutusten tapaan. Ehdotusvaihe Kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella laaditaan kaavaehdotus. Kaavaehdotus käsitellään yhdyskuntatekniikan lautakunnassa ja kunnanhallituksessa ja asetetaan yleisesti nähtäville vuorovaikutusta varten 30 päivän ajaksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti. Kaavaehdotus asetetaan nähtäville kunnan kaavoitusyksikössä (Asematie 3 B, 2. krs) sekä kuntakeskuksen, Masalan ja Veikkolan kirjastoissa. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Kunta antaa perustellun vastineen muistutuksiin. Viranomaisilta pyydetään ehdotuksesta lausunto. Hyväksyminen Jos kaavaehdotusta on olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville, se on asetettava uudelleen nähtäville. Uudelleen nähtäville asettaminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos muutokset koskevat vain yksityistä etua ja niitä osallisia, joita muutokset koskevat, kuullaan erikseen.

8 (8) Kaava käsitellään kunnan yhdyskuntatekniikan lautakunnassa ja kunnanhallituksessa ja toimitetaan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Alustava suunnitteluaikataulu: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä syksy 2009 Kaavaluonnos nähtävillä kevät 2010 Kaavaehdotus nähtävillä syksy 2010 Kaavan hyväksymiskäsittely loppuvuosi YHTEYSTIEDOT Kunta: Kirkkonummen kunta, kaavoitus PL KIRKKONUMMI Aija Aunio, kaavoitusarkkitehti puh. (09) Kaavakonsultti: Patrick Eriksson, arkkitehti SAFA (YKS 420) puh: Eriksson Arkkitehdit Oy Meritullinkatu 11 C, 3. krs HELSINKI 11. YHTEYSTIEDOT SEKÄ PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA Palautteen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi toimittaa osoitteeseen: Kirkkonummen kunta Kaavoitusyksikkö PL KIRKKONUMMI Käyntiosoite kuntakeskuksessa sijaitseville teknisille osastoille on: Asematie 3, 2. krs KIRKKONUMMI

Edesholmen ranta-asemakaava

Edesholmen ranta-asemakaava Kirkkonummen kunta 2.4.2007 Edesholmen ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63) 1 Yleistä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää pääpiirteissään suunniteltavan

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

Hyväksytty yt.lautakunnassa 21.10.2010 Länsi-Hemvik Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 )

Hyväksytty yt.lautakunnassa 21.10.2010 Länsi-Hemvik Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Hyväksytty yt.lautakunnassa 21.10.2010 Länsi-Hemvik Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Suunnittelualue Asemakaava-alue sijaitsee eteläisellä Kirkkonummella Upinniementien länsipuolella

Lisätiedot

TOLSANMÄKI Asemakaava

TOLSANMÄKI Asemakaava HEIKKILÄ TOLSANMÄKI Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää pääpiirteissään suunniteltavan alueen kuvauksen, alustavat tavoitteet,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 )

Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 ) Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 ) 1 1 Yleistä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää pääpiirteissään suunniteltavan

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014, 6.6.2014, 18.11.2014 ASIKKALAN KUNTA SISÄLLYS 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN

Lisätiedot

PÄLKÄNE KARVIALA KUKKIASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA. Kukkia. KUKKIA RN:o 2:7

PÄLKÄNE KARVIALA KUKKIASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA. Kukkia. KUKKIA RN:o 2:7 PÄLKÄNE KARVIALA KUKKIA RN:o 2:7 Kukkia KUKKIASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.6.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kukkiasaaren ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LAUKAA, LEPPÄVESI NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Kortteleita 206, 530-537, 542 sekä niihin liittyviä virkistysja katualueita koskeva asemakaavan muutos ja

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma

Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma Kirkkonummen kunta Kh 6.11.2006 Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma Gesterbyn (korttelit 1-31), Kyrkvallan (korttelit 1-6) ja Gesterbyntien (kortteli 14) asemakaavat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2015 LAUKAAN KIRKONKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA 410-AK-KIR-030 Keski-Suomen liiton kuva-arkisto, kuvaus LAUKAAN KUNTA MAANKÄYTTÖOSASTO 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITEEN KAUPUNKI 82122815 11.8.2009 muutettu 1.2.2010, 28.10.2014, 19.1.2015 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE Osallistumis-

Lisätiedot

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 16.5.2012. Tark. 29.5.2013 ja 6.6.2014

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

UTSJOEN KUNTA UTSJOEN OSA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUALUE. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.03.2012 UTSJOEN KUNTA U T S J O K I

UTSJOEN KUNTA UTSJOEN OSA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUALUE. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.03.2012 UTSJOEN KUNTA U T S J O K I TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY UTSJOEN KUNTA OHCEJOGA GIELDA UTSJOEN KUNTA UTSJOEN OSA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA 20.03.2012 Tark.06.07.2012, 22.11.2013, 9.12.2013 SUUNNITTELUALUE Yleiskaava-alueeseen sisältyy

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA

HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA SYSMÄ RAPALA TILAT KUUSIKKO RN:o 1:233, KOIVIKKO RN:o 1:234 JA HEVOSHIEKKA RN:o 1:235 ISO SÄRKIJÄRVI PÄIJÄNNE HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.9.2014 1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 ALAVIESKAN KUNTA Tekniset palvelut Sweco Ympäristö Oy Pappilantie 1 Mäkelininkatu 17 A 85200 ALAVIESKA 90100 OULU ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

LUHANKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LUHANKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUHANKA HAKULINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa laadittaessa tulee tehdä kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarkoituksenmukainen

Lisätiedot