Nuorten osallisuus lastensuojelun avohuollon sosiaalityön asiakassuunnitelmissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten osallisuus lastensuojelun avohuollon sosiaalityön asiakassuunnitelmissa"

Transkriptio

1 KÄYTÄNTÖTUTKIMUS Nuorten osallisuus lastensuojelun avohuollon sosiaalityön asiakassuunnitelmissa Anna Nádasi

2 IDEA tutkimukseni idea pohjautuu alueen lastensuojelutiimien kehittämistehtäviin (nuorten osallisuus sekä asiakassuunnitelmat) keskeisinä teemoina osallisuus, asiakaslähtöisyys sekä suunnitelmallisuus nuoret kaksinkertaisesti syrjäytyneitä (Ylönen 2009), lisääntyneet sijoitukset & huoli alueella Ovatko asiakassuunnitelmat jääneet lastensuojelutarpeen selvitysten jalkoihin, vaikka ovat yhtälailla lakisääteisiä (Lsl 30 )?

3 Toteutus 6 haastattelua, vuotiaita tyttöjä ja poikia nuorilla erilaiset taustat, mutta kaikki olleet avohuollon asiakkaina niin kauan, että heille tulisi olla tehtynä ainakin yksi suunnitelma nuorten rekrytointi työntekijöiden kautta 8-45 minuutin haastatteluja litterointi tekstistä nousevat teemat -> analyysi

4 Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Kritiikki ei kohdistunut niinkään avohuoltoon, saatikka sitten suunnitelmiin. - > kritiikin eteenpäin vieminen ja täysipainoinen kuuleminen Haastattelemani nuoret eivät sinänsä olleet osallistuneet asiakassuunnitelmiensa tekemiseen, mutta kokivat niidenolevan hyviä. Kritiikkiä tuli mm. siitä, että suunnitelmaan oli kirjoitettu vanhempien asioita tai että seei ollut kaikilta osin ymmärrettävä (esim. itsenäistymisen tukeminen tuntui eräästä nuoresta liian abstraktilta). Myös sitä kritisoitiin, ettei tapahtunut muutos näkynyt suunnitelmissa. Enemmän pos. palautetta! Haastattelemani nuoret kuvasivat, etteivät muista asiakassuunnitelmien tekemistä tai ole lukeneet niitä aiemmin. Kuitenkin he kokivat niistä välittyvän heidänkin mielipiteitään. Suunnitelmia ei kuitenkaan pidetty kovin tärkeinä. Monet kuvasivat, ettei kiinnosta tai että suunnitelmasta on enemmän hyötyä työntekijöille. Sosiaalityön hämäryys ylipäätään? Esimerkiksi sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen ero ei ollut haastattelemilleni nuorille selvä.

5 Miksi suunnitelmia tehdään? Nuori: No (heh) varmaa sen takii et nää kaikki asiat saa kuntoon. Et pystyis parantaa elämää ja tälleen. Nuori: No et niiku tulevaisuut varten. [- -] Et mul menis hyvin. En tiiä. Nuori: No siis no se auttaa järjestään niit toimeenpiteit, et [- -] että. Esimerkiks mun kohal se, et just se X:ssä [perheneuvolassa] käyminen nii se toteutu ja mä kävin siellä ja siitä on ollu paljon apua ja (huokaa) ja on edelleen. Nuori: Se on varmaan tietysti joku lakipykälä taas niiku pitää olla kaikki suunniteltuna nii pitkälle ku (vaa suunniteltu, ja voi nähä asioiden suuntaa ylipäätää?). N: Niinii se on totta kai varmast [- -] sosiaalityöntekijälle ihan hyvä. [- -] Mut jos miettii niiku nuoren näkökulmasta se on oikeestaan ihan sama, et mitä te kirjotatte, koska se ei kuiteskaa kosketa niiku meitä tavallaa ikinä ku ei me ees niiku nähä niit lappuja koskaa.

6 Jatkuu Nuori: -] no varmaa, et se nuoriki saa käsityksen niiku siit, et niiku mis mennää. Anna: Okei. Ömm mmm mitä hyötyy sä luulet, et siit [suunnitelmasta] voi olla niiku meille sosiaalityöntekijöille? N: No neki pystyy kattoo, et mitkä asiat on muuttunu ja [- -] onks jotai parannettavaa. Anna: Okei. Mutta onks se enemmän sit jotai et työntekijät hyötyy siitä et semmone tehään? Nuori: No en mä nyt tiiä. Ei varmaan. Anna: Et kuitenki se on enemmän niiku sua varten? Nuori: Mm. Anna: Voiks niist olla niiku sulle ittelles jotai hyötyy? Nuori: Joo. Ihan hyvin. Anna: Mil taval niist vois sit olla sulle hyötyy et jos sä vaik ite lukisit niitä ja seuraisit niitä? Nuori: En mä tiiä. [- -] No esim jos on vai jotai tyylii. No ei tuu mielee mitä esimerkiks. No jotai. Anna: No vaik jos siin [suunnitelmassa] ois että tavoitteena on vaikka että X herää joka päivä ja menee kouluun ajoissa. Nuori: Nii! Nii siis siit on hyötyy, koska myöhemmin kyl mä tarviin sitä et mä oon ajois ja tälleen.

7 Lastensuojelun suunnitelmallisuus? Nuori: -] mul on ennen menny paljo huonommin ja tällee. [- -] En mä oikee välittäny asioist [- -], mut nyt ku mä [- -] oon ollu tääl [sijaishuoltopaikassa] joku puoltoist vuot ni kyl [- -] mä oon alkanu niiku vähä [- -] viisastuu ja [- -] ajatellu paljo enemmän [- -] asioit ja tällee. Anna: Onks ne semmosii juttui, mitä te ootte yhessä sun työntekijöiden kanssa miettiny et nää vois olla [- Nuori: Joo. Yhessä ja sit vanhempien ja itekseni kans niiku ajatellu asioit niiku [- -] tavallaa suunnitellu. Nuori: Tätähän se just on, *- -] et seurataan tilannetta ja pyritään vaikuttaan siihen. Anna: Eli sä tiedät, koska yleensä, ku mä oon kysyny, nii kaikki on ollu vähä sillee, et miitä?. Nuori: No niin no eikse nyt oo aika itsestäänselvä juttu.

8 Jatkuu Nuori: -] mun kohalla se suunnittelu tarkotti niiku alun perin sitä, et mun piti olla se kaks viikkoo täällä [sijaishuoltopaikassa] ja sit se vaihtu niiku se oli monta vuotta niiku väliaikasena sijotuksena.[- -] Mä tiedän sen ku mä tulin tänne [sijaishuoltopaikkaan] et mä niiku vietän täs koko puolet [- -] lapsuudestani niiku homehtumas tääl. Et niiku mun kohal ei oo mitää suunnittelemist oikeestaa. Nuori: Hei muute joo! Ollaa tehty [suunnitelmallista lastensuojelun sosiaalityötä]. Koska mä muistan, ku mä olin pieni, nii oli kaks sosiaalityöntekijää, jotka tuli joka päivä niiku iltapäiväl. Niiku meijä luo. Ku mul meni koulu sillee aika huonosti. Nii ne seuras tosi pitkään. [- -] A: Joo. Mut et sillee kukaa ei oo koskaa sanonu sulle, et tää on just tätä tai sillee. N: Ei mun mielest.

9 Osallisuus? ja sen puute Anna: ilmeisest sitä ei kuitenkaa oo tehty niiku sun kanssa? Nuori: No ei. Koska kyl mul ois varmaa joku muistikuva. Anna: -] onks sul semmone olo et kuitenki niiku kaiken kaikkiaan et sun mielipiteitä on kuultu? [- -] Ja et sä oot voinu osallistuu näist asioist päättämiseen? Nuori: Joo. Nuori: Et ei kysytä ollenkaa nuorilt näit asioit. Et saa vaa kuulla et sinne ja sinne. [- -] Sit ku mä tuun sinne [neuvotteluun], nii mun neuvottelu on jostai x-asiasta, nii sit mult kysytää kauhee määrä kysymyksii sit mä oon sillee whatafak tyylii ja sit niiku mietitää sit keskustellaa siinä ja sit mun pitää vaa sanoo et joo ihan sama et kaikki ookoo. Anna: Nii aivan. No ootsä niis verkosto[kokouks]is nii ootsäki saanu puhuu siellä niiku tavallaa suus puhtaaks tai kertoo, mitä mielt sä oot? Nuori: Joo. Kyllä mult kysytää aina mielipidettä, mut mä oon vaa sillee ihan sama. N: -] jos nyt miettii sitä, ku työntekijä vaihtuu, nii paras työntekijä on tietenki se, kuka vaan jaksaa nähä vaivaa, et tyylii esimerkiks soittaa sille nuorelle [- -] tai jossai neuvottelus tapaa ja tutustuu lyhyesti niiku. Tämmöne on aina hyödyks. [- -] Sä et niiku koskaa niiku sen päätteen äärestä niiku pääse tutustuumaan yhtä hyvin ku niiku ihan livenä tai puhelimessa. Se on mun mielest aika tärkeetä, jos on jotai isoja päätöksiä.

10 Jatkuu Nuori: -] jonku päätteen äärest on niiku tosi hankalaa kirjottaa tollasii lappuja, ku ei oo mitää tietoo niiku tavallaa sen yksilön taustoista. [- -] Ku sit on taas sellasii ihmisii, ketkä tietää kaiken siit kyseisest nuoresta. [- -] Niiku tuntee tosi hyvin, sit on sillee hetkine onks tää se sama ihmine [- -] ku lukee jotai lappuu. Mut pääsääntösesti ollu iha hyvii, et ei mul ainakaa oo mitään [- -] ihmeellist ollu. Nuori: -] Ne [nuoret] joil on oikeesti jotai ongelmia, nii tuskin on kysytty ees siltä nuorelta mitää, et ne on vaa kirjottanu sinne ylös. Nii kyl mä väittäsin, et jos on joku tilanne esimerkiks et sä oot aiheuttanu omal toiminnallas tyylii juopunu useasti tai varastelet tai ihan mitä tahansa, ni no esimerkiks koulu on hyvä esimerkki. Tänne [sijaishuoltopaikkaan] on tullu porukkaa sen takii, et ne ei oo opiskellu yhtää, [- -] heittäny tyylii iha läskiks kaiken, ni tuskin niilt on kysytty tyylii mitää et me tehään nyt täs suunnitelmaa, et onks mitää lisättävää, et se on vaa sit niiku laitettu, [- -] tyylii vaa sanottu, et sä oot täällä [sijaishuoltopaikassa] nii kauvan ku sä käyt koulua ja siin kaikki.

11 Sosiaalityön hämäryys Nuori: -] ja sit mul oli se X [sosiaaliohjaaja] mikäs sen sukunimi oli. [- -] nii se oli kans yhes välis. Et se oli periaattees, mä en ite sillo tajunnu ku se tuli siihe mukaan [- -] et minkä takii se tuli ku mä niiku eka kelasin, et se on just sitä, et sen mä saan kiinni, [- -] koska sen mä sain aina kiinni, mut sit taas sil ei ollu oikeuksii tehä niit päätöksii sit se oli vähän turhaa loppunen lopuks Anna: No eiks sitä sit tavallaa selitetty sulle, et minkä takii se [sosiaaliohjaaja] tuli? Nuori: [- -] En mä oikee osaa sanoo. Ei sitä oikee, en mä oo ikin kunnol tajunnu. Et se oli vähän niiku sellast. En mä tiiä. Kai se oli sillee, et me käytii pelaamas jotai sulkapalloo. [- -] Siis oli se ihan kivaa, ei siin mitään, mut sit mul tuli semmonen tyhmä olo, et ihan ku mul ei ois kavereita, et mun pitää joidenki sossujen kaa niiku keksii tekemistä. Anna: Niinno mut tavallaa ei sul ois pitäny tulla sellast oloo, koska ei se todellakaa sitä tarkottanu Nuori: Niinii, ei se ollu, mut siis ei ei siin mitää, siis oli meil ihan hauskaa ja tällee [- -] ja sit no en mä tiiä, kyl siit oli apuuki silleen välil, et niiku et se osas jeesaa, ku mä kerroin aina jotai vaik koulujuttui. [- -] Se osas sillee jeesaa niiku aina sitte. Mut sit just ku sil ei ollu valtuuksii tehä mitää päätöksii. [- -] Et silleen se ei osannu niis auttaa. [- -] mut sit taas aina välil se sano, et se ei oo saanu itekään X:ää [sosiaalityöntekijää] kiinni, et.

12 HÄMÄRYYS esimerkiksi: Sosiaalityö vs. sosiaaliohjaus Avohuolto vs. sijaishuolto Nuori: Et jos miettii niiku nuoria, nii tääl X:ssä [sijaishuoltopaikassa] on varmaan tuskin yhtää, ketä ajattelis niiku sossusta, et on niiku tärkee henkilö tai [- - ] se, et haluu olla yhteydessä. Mut se nyt on ikävä kyllä, ei siin oo mitää henkilökohtasta, niihä ne nyt vaa menee. [- -] väittäsin kyl et aika moni niiku tässäkin laitoksessa olevista nuorista ees ajatellu sitä, et ketä siin on ollu taustalla, se sossu on vaa joku henkilö, ketä on määrätty hoitaan sun asioita. [- -] Niiku ei ne ees tiiä, et mihin sitä vihaa tavallaa kohdistaa, et niiku sit työntekijät kärsii tääl [sijaishuoltopaikassa] siitä. [- -] Se on tosi kiva niiku nähä, et sosiaalihuoltoo oikeest kiinnostaa niiku tehä tämmösii juttuja. Must tuntuu, et ne ongelmatki on enemmän tääl laitoksen sisällä ku siel X:n [aluelastensuojelun toimiston] puoles.

13 Diojen kuvitus: Eija Vehviläinen Kirjallisuutta ja lähteitä: Heino, Tarja: Asiakkuuden hämäryys lastensuojelussa. Sosiaalityöntekijän tuottama määritys lastensuojelun asiakkaaksi. Helsinki: Stakes, Hurtig, Johanna: Lapsen tieto sosiaalityön haasteena. Teoksessa Forsberg, Hannele; Ritala-Koskinen, Aino & Törrönen, Maritta (toim.): Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia, Jyväskylä: PSkustannus, Juhila, Kirsi: Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. Tampere: Vastapaino, Julkunen, Ilse & Saurama Erja: Lähestymistapana käytäntötutkimus. Teoksessa Mäntysaari, Mikko; Pöhjola, Anneli & Pösö, Tarja (toim.): Sosiaalityö ja teoria, Jyväskylä: PS-kustannus, Lastensuojelulaki /417 Muukkonen, Tiina (toim.): Suunnitelmallinen työ lapsen kanssa. Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisuja nro 17. Helsinki: Heikki Waris -instituutti, Ojaniemi, Pekka & Rantajärvi, Kaisa-Maria: Alkuarvioinnista suunnitelmalliseen lastensuojelun sosiaalityöhön. Teoksessa Laitinen, Merja & Pohjola, Anneli (toim.): Asiakkuus sosiaalityössä, Helsinki: Gaudeamus, Oranen, Mikko: Mitä mieltä!/? Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä. Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Helsinki: Ensi- ja turvakotien liitto ry, Poikela, Ritva: Asiakassuunnitelma asiakaslähtöistä auttamista tavoitteellistamassa. Kohteen rakentumisen moniääninen menetelmä. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2010:5. Helsinki: Helsingin yliopisto, Raitakari, Suvi & Virokannas, Elina (toim.): Nuorisotyön ja sosiaalityön jaetut kentät. Puheenvuoroja asiantuntijuudesta, käytännöistä ja kohtaamisista. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 96, Ylönen, Oona: Kaksinkertaisesti näkymättömät? Lastensuojeluun liittyvät kokemukset nuorten kertomuksissa. Ammatillinen lisensiaatintutkimus, marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erityisala. Turku: Turkun yliopisto, 2009.

14 Kiitos! Pohdittavaksi Palvelevatko avohuollon lastensuojelun asiakassuunnitelmat tarkoitustaan? Ketä varten asiakassuunnitelmia tehdään? Miten asiakassuunnitelmatyöskentelyä voitaisiin kehittää?

Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin

Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin ehyt katsauksia 5/2013 Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin Ammattiin opiskelevien ryhmäkeskusteluja osallisuudesta ja vaikuttamisesta Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, EHYT-katsauksia 5/2013 AMIS Arjen

Lisätiedot

Ei ihan suorinta tietä miten ymmärtää nuorten koulutuspolkuja ja poikkeamia? Tyttö- ja poikatyön seminaari Tampere, 25.10.2013

Ei ihan suorinta tietä miten ymmärtää nuorten koulutuspolkuja ja poikkeamia? Tyttö- ja poikatyön seminaari Tampere, 25.10.2013 Ei ihan suorinta tietä miten ymmärtää nuorten koulutuspolkuja ja poikkeamia? Tyttö- ja poikatyön Tampere, 25.10.2013 Sanna Aaltonen VTT, Erikoistutkija Nuorisotutkimusseura ry / Nuorisotutkimusverkosto

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

Kansalaisen astuessa sosiaaliviraston. Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset. näkökulma 1. Tiivistelmä. & McGhee 2008, 10 11; Clapton 2008, 136).

Kansalaisen astuessa sosiaaliviraston. Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset. näkökulma 1. Tiivistelmä. & McGhee 2008, 10 11; Clapton 2008, 136). Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset suhteet lastensuojelussa. Vanhempien näkökulma 1 Tarja Vierula: YTM, tutkija, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto tarja.vierula@uta.fi Janus

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

TURUN POLIISIASEMA AMANDA 7.12.2006 (POLIISIVIDEO)

TURUN POLIISIASEMA AMANDA 7.12.2006 (POLIISIVIDEO) TURUN POLIISIASEMA AMANDA 7.12.2006 (POLIISIVIDEO) Amanda Auer 9v. istuu tuolilla pienessä huoneessa. Vastapäätä on poliisi, joka ei näy kuvassa. Amandalla on suklaapatukka kädessään. Poliisi haastattelee

Lisätiedot

Aila Postareff-Jurvelin

Aila Postareff-Jurvelin Aila Postareff-Jurvelin IAA: Näin niin kuin heti alkuun, kertoisitteko, mitkä teidän tehtävänne tuolla Postissa ovat? T: Mää oon -96 vuodesta asti vastannut - tai no silloin oon ollu asiakassuhdevastaava,

Lisätiedot

Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia

Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia Projektipäällikkö, VTL Suvi Ervamaa suvi.ervamaa@alli.fi Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 15.5.2014 Aikataulu

Lisätiedot

Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana

Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana Käsityksiä maanpuolustustahdosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä Liisa Myyry Kiitokset Puolustusministeriön rahoittama

Lisätiedot

tiloina Antti Kivijärvi Tutkija UEF/Nuorisotutkimusverkosto kivijarv@uef.fi

tiloina Antti Kivijärvi Tutkija UEF/Nuorisotutkimusverkosto kivijarv@uef.fi Nuorisotalot nuorten vapaa ajan tiloina Antti Kivijärvi Tutkija UEF/Nuorisotutkimusverkosto k kivijarv@uef.fi Nuorisotalotyö kunnissa Vuosikymmenten hegemoninen asema kunnallisessa nuorisotyössä murenemassa?

Lisätiedot

SAKUstars2013. Ennakkosarjoissa sijoittuneiden tekstit

SAKUstars2013. Ennakkosarjoissa sijoittuneiden tekstit 1 SAKUstars2013 Ennakkosarjoissa sijoittuneiden tekstit 2 Sisällysluettelo Kirjoitelmat Sivu 1.sija Tiia Makkonen... 3 2.sija Ina Eskelinen 5 3.sija Elisa Katiska.. 7 Runot 1.sija Heidi Toivanen... 12

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

KOPPI Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke, projektisuunnittelija Hilla-Maaria Sipilä

KOPPI Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke, projektisuunnittelija Hilla-Maaria Sipilä KOPPI Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke, projektisuunnittelija Hilla-Maaria Sipilä ESTER (Etelä-Suomen terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen) Nuoret pudokkaat -osakokonaisuus, projektisuunnittelija

Lisätiedot

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät N TEKSTI: Johanna Barkman, Pesäpuu ry Riina Pekkala, Perhehoitoliitto ry ja Sinut ry Anna Rainio, Helsingin yliopisto Suvi ja Milla-Kristiina, foorumilaiset KUVAT: Lahja Kallinen 1 nuoret lastensuojelun

Lisätiedot

LASTENKOTI OSANA ELÄMÄNTARINAA. Tuija Eronen, YTT Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tay Seinäjoki 3.2.2015

LASTENKOTI OSANA ELÄMÄNTARINAA. Tuija Eronen, YTT Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tay Seinäjoki 3.2.2015 LASTENKOTI OSANA ELÄMÄNTARINAA Tuija Eronen, YTT Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tay Seinäjoki 3.2.2015 Esityksen rakenne sijaishuollon paikka lastensuojelussa institutionaalisen ja henkilökohtaisen

Lisätiedot

Mä en olisi tässä nyt

Mä en olisi tässä nyt Mä en olisi tässä nyt Nuorten kokemusasiantuntijoiden mielipiteitä Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoidosta Elina Ekholm 1.10.2013 Selvityksen motto Asiakas on edelleen liian sivullinen omassa

Lisätiedot

Nuorisokodista maailmalle Kokemuksia nuorisokodissa elämisestä ja aikuisiässä selviytymisestä

Nuorisokodista maailmalle Kokemuksia nuorisokodissa elämisestä ja aikuisiässä selviytymisestä Nuorisokodista maailmalle Kokemuksia nuorisokodissa elämisestä ja aikuisiässä selviytymisestä Sarianna Reinikainen 10.5.2012 Tutkimuksen aineisto 1950- luvulla synt. 1960- luvulla synt. 1970- luvulla synt.

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI

SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI EMPOWERING CARE Lastensuojeluyksiköissä asuvien tyttöjen kouluttaminen toimimaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Kesäkuu 2013 EMPOWERING CARE. Empowering girls in residential

Lisätiedot

Työpajatoiminta, nuoret ja osallisuus

Työpajatoiminta, nuoret ja osallisuus Työpajatoiminta, nuoret ja osallisuus Onnistuvat opit II Michael Perukangas, 7.12.2010 Sisältö 1. Miksi osallisuusselvitys on tehty?... 3 1.1. Ja miten?... 3 2. Osallisuus on kykyä ja mahdollisuutta osallistua...

Lisätiedot

Koettiin olevamme se perhe...

Koettiin olevamme se perhe... Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe Vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan arviointi Tarja Sassi & Petra Huhtimo KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Monisteita 1/2009 Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe

Lisätiedot

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä MIKKELIN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä VALOT hankkeen BIKVA -raportti Leena Herranen ja Maarit Väisänen 2011 S A V I L A H D E N K A T U 18 A 4 50100

Lisätiedot

Päihdetiedotusseminaari Nuoret, päihteet ja elämänhallinta Kulttuurikeskus Caisa, Helsinki 3.6. 2014

Päihdetiedotusseminaari Nuoret, päihteet ja elämänhallinta Kulttuurikeskus Caisa, Helsinki 3.6. 2014 Päihdetiedotusseminaari Nuoret, päihteet ja elämänhallinta Kulttuurikeskus Caisa, Helsinki 3.6. 2014 Matalan kynnyksen palvelut nuorten tukena - Kosketuspinta-hankkeen tuloksia Anne Puuronen, Nuorisotutkimusseura

Lisätiedot

Tehtävät Tennesee Williamsin näytelmään Lasinen eläintarha on laatinut Mattlidens gymnasiumin opettaja Kirsi Martikainen

Tehtävät Tennesee Williamsin näytelmään Lasinen eläintarha on laatinut Mattlidens gymnasiumin opettaja Kirsi Martikainen Tehtävät Tennesee Williamsin näytelmään Lasinen eläintarha on laatinut Mattlidens gymnasiumin opettaja Kirsi Martikainen I HENKILÖKUVAT KATKELMIEN PERUSTEELLA Tutustukaa kolmeen näytelmän katkelmaan. Millainen

Lisätiedot

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Helisniemi-Närvä, Sari 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Sari Helisniemi-Närvä Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Riippuu vähän et mitä lukee

Riippuu vähän et mitä lukee Riippuu vähän et mitä lukee Urheilullisten poikien suhtautuminen lukemiseen Oulussa keväällä 2013 Kandidaatintutkielma Oulun yliopisto Kulttuuriantropologia 29.5.2013 Mirja Syrjälä Sisällysluettelo 1 Johdanto...3

Lisätiedot

27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003 27.14. Kuullaan todistaja Peter Jaller

27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003 27.14. Kuullaan todistaja Peter Jaller Wav23 Jaller 27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003 27.14. Kuullaan todistaja Peter Jaller Puheenjohtaja: Täällä ollaan muuten samalla tavalla kuin eilenkin, paitsi että Kuusisto on pois,

Lisätiedot

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LAPSILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LAPSILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA LAPSILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä, Sira Määttä & Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 MIKÄ LUKIVAIKEUS ON?... 4 MITEN LUKIVAIKEUS NÄKYY?...

Lisätiedot

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen

Lisätiedot

TJS OPINTOKESKUS 20.01.2014 TYÖSSÄ UUPUVAT NAISET JA MASENNUS. YTT, tutkija Sanna Rikala Tampereen yliopisto

TJS OPINTOKESKUS 20.01.2014 TYÖSSÄ UUPUVAT NAISET JA MASENNUS. YTT, tutkija Sanna Rikala Tampereen yliopisto TJS OPINTOKESKUS 20.01.2014 TYÖSSÄ UUPUVAT NAISET JA MASENNUS YTT, tutkija Sanna Rikala Tampereen yliopisto Kaarina, 57, on työskennellyt 30 vuotta asiakaspalvelijana keskisuuressa rahoitusalan yrityksessä.

Lisätiedot