KILPAILUVIRASTO 2 (39) Konkurrensverket

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KILPAILUVIRASTO 2 (39) Konkurrensverket 14.3.2008"

Transkriptio

1 KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2007

2 KILPAILUVIRASTO 2 (39) 1 Kilpailuviraston toimintakertomus Johdon katsaus Vaikuttavuus Toiminnan vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Yhteistyö lääninhallitusten kanssa Viestintä Käsittelyajat Tuottavuutta lisäävät hankkeet Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteet Palvelukyky ja laatu Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkiset voimavarat Osaaminen Työhyvinvointi Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Talousarvion toteutumalaskelma Tuotto- ja kululaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitus... 39

3 KILPAILUVIRASTO 3 (39) 1 Kilpailuviraston toimintakertomus 1.1 Johdon katsaus Virasto onnistui vuonna 2007 pääsääntöisesti tehtävissään ja saavutti tulossopimuksen tavoitteet. Toiminnan suuntaaminen vakavimpiin kilpailunrajoituksiin onnistui kohtuullisen hyvin. Hallintolain yleisesti viranomaistoiminnalle asettamat asioiden selvittämisvelvollisuudet rajoittavat edelleen mahdollisuuksia keskittyä kaikkein merkittävimpiin asioihin. Virasto osallistui merkittävällä työpanoksella kansallisen kilpailunrajoituslain tarkistamista käsittelevän työryhmän työhön. Suunnitelmien mukaan vuonna 2010 voimaan tuleva kilpailunrajoituslain uudistus parantanee mahdollisuuksia kilpailuasioiden priorisointiin, jolloin vakavimpien rajoitusten käsittelyä voitaisiin edelleen tehostaa. Viraston strategian suunnittelu- ja seurantajärjestelmää uudistettiin. Uudistettavana oli myös viraston asianhallintajärjestelmä. Kumpikin uudistus saadaan käyttöön vuoden 2008 aikana. Ne antavat uudet edellytykset viraston toiminnan suuntaamiselle ja toiminnan tulosten mittaamiseen. Tiedonkulku ministeriön ja viraston välillä varmistettiin. Ministeriölle toimitettiin tieto kaikista EU-kilpailulainsäädännön valmisteluun liittyvistä asioista. Viraston kilpailun edistämisen vaikuttavuus kehittyi myönteisesti, sillä uusi hallitusohjelma sisältää useita viraston edistämiä linjauksia ja tavoitteita. Kilpailun tilaa Suomessa kuvaavan katsauksen valmistelu aloitettiin. Lokakuussa järjestetty seminaari otsikolla Kilpailu uuden strategian aika? oli korkeatasoinen ja avasi keskustelua laaja-alaisen kilpailupolitiikan merkityksestä tuottavuuden lisäämisessä. Virasto oli edustettuna 30 kotimaisessa työryhmässä. Vuonna 2007 virasto teki viisi markkinaoikeusesitystä. Markkinaoikeudessa oli vuoden lopussa vireillä yhteensä 19 kilpailuasiaa. Näistä 12 oli kartelleihin tai vertikaalisiin kilpailunrajoituksiin liittyvää asiaa, joista kuusi edellytti toimenpiteitä vuonna Näiden ohella markkinaoikeudessa on vireillä kuusi määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskevaa tapausta ja yksi yrityskauppaasia. Markkinaoikeus määräsi yhteensä 19,4 miljoonan euron sakot seitsemälle asfalttikartelliin osallistuneelle yritykselle. Markkinaoikeus vahvisti päätöksellään oleellisilta osin Kilpailuviraston seuraamusmaksuesityksen. Asfalttikartellipäätös on merkittävä osoitus siitä, että valvontaviranomainen ja tuomioistuin suoriutuvat salaisen kartellin paljastamisesta, selvittämisestä ja tuomitsemisesta. Asfalttikartellin käsittely jatkuu korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

4 KILPAILUVIRASTO 4 (39) 1.2 Vaikuttavuus Toiminnan vaikuttavuus Oikeudenkäynnit vaativat aiempaa suuremman osuuden viraston työpanoksesta. Asioiden valmistelu oikeudenkäyntiä varten, mukaan luettuna asioiden selvitysvaihe, edellyttävät virastolta uusia valmiuksia kokonaiskäsittelyaikojen pitämiseksi kohtuullisina. Virasto ei ryhtynyt välittömiin toimenpiteisiin palveludirektiivin täytäntöönpanoon liittyvien kysymysten selvittämiseksi. Samoin pk-yrityksille tarkoitettu tiedotuskampanja jäi resurssipulan ja osittain myös lainsäädännön uudistushankkeen vuoksi toteuttamatta. Vuonna 2007 toimenpidepyyntöjen käsittelyajat lyhenivät, sillä päätösten mediaanikäsittelyaika parani 15 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. Käsittelyajat eivät kuitenkaan ole vielä kaikilta osin tyydyttävällä tasolla. Virastossa oli vuoden 2007 aikana käsittelyssä 669 kotimaista kilpailunrajoitusasiaa. Ratkaistuja asioita oli 458. EU:n komissiosta viraston arvioitaviksi toimitettuja EU-kilpailutapauksia oli 454. EU-kokouksia oli 70. Virasto oli edustettuna 36 kansainvälisessä työryhmässä. Virkojen määrä oli 70 ja toteutuneet henkilötyövuodet 65,4 htv. Henkilötyövuosien määrä jäi virkavapauksien, työaikajoustojen ja vaihtuvuuden vuoksi arvioitua pienemmäksi. Vuoden aikana kiinnitettiin huomiota asiantuntijoiden palkkauksen parantamiseen. Markkinoilla toimivat ja markkinoiden toimintaan vaikuttavat tahot tuntevat kilpailusäännöt ja niiden merkityksen sekä sitoutuvat edistämään toimivaa kilpailua. Aloitteet ja lausunnot Kilpailuvirasto esitti aloitteessaan liikenne- ja viestintäministeriölle, että se perustaisi työryhmän selvittämään, miten luotsauspalvelut voitaisiin avata kilpailulle. Asetetun luotsauslakityöryhmän tehtävänä on ehdottaa luotsauslakiin tarpeellisia muutoksia, mikäli yhtäältä luotsaus päätetään pitää luotsausliikelaitoksen yksinoikeutena sekä toisaalta arvioida, mitä asiakokonaisuuksia tulisi selvittää ja vaikutuksia arvioida, jos luotsauspalvelut päätettäisiin avata kilpailulle. Virasto teki maa- ja metsätalousministeriölle Lannox Oy:n tekemän toimenpidepyynnön johdosta aloitteen siitä, ettei kalsiumpitoisten lannoitteiden kadmiumpitoisuusvaatimuksia kiristettäisi ennen kadmiumin haittavaikutuksia koskevien tutkimustuloksien valmistumista. Nykyisten säännösten mukainen kahden vuo-

5 KILPAILUVIRASTO 5 (39) den siirtymäkausi on liian lyhyt ja merkitsee käytännössä alalle tulon estettä. Virasto esittikin siirtymäkauden pidentämistä kymmeneen vuoteen. Viraston edustaja oli eduskunnan hallintovaliokunnan kuultavana kuntalain muuttamisesta. Käsiteltävänä olleen esityksen mukaisesti kuntalakiin tuli kuntakonsernia ja kunnallista liikelaitosta koskevat säännökset. Lakiehdotus hyväksyttiin esitetyssä muodossaan. Viraston edustaja oli eduskunnan ympäristövaliokunnan kuultavana hallituksen esityksestä jätelain 10:nnen ja 13:nnen pykälien muuttamisesta. Eduskunta hyväksyi jätelain muutoksen, joka tuli voimaan Lain muutoksen johdosta noin kolmasosa yhdyskuntajätehuollosta avattiin kilpailulle. Kilpailuvirasto myötävaikutti siihen, että eduskunta liitti vastaukseensa lausuman, jossa hallituksen edellytetään esittävän kiireellisesti jäteverolain muutosta yksityisten ja kunnallisten kaatopaikkojen verokohtelun yhtäläistämiseksi yhdyskuntajätteen osalta. Virasto antoi lausunnon yhteysalus- ja maantielauttaliikenteen kilpailuttamista selvittäneen työryhmän muistiosta. Työryhmä oli valmistellut kolme hankintamallia kilpailun edistämiseksi ja kaluston vähittäiseksi uusimiseksi palvelutason turvaamalla tavalla. Kilpailuvirasto piti tärkeänä, että työryhmä pyrki esityksillään liikelaitokselle myönnettävien yksinoikeuksien sijasta hankkimaan yhteysalus- ja maantielauttaliikenteen palvelut jatkossa toimivilta markkinoilta. Liikenne- ja viestintäministeriölle annettiin lausunto Helsingin Taksi-Data Oy:n ja Helsingin Ympäristön Taksikeskus Oy:n (lähitaksi) käyttämistä kuljetustehtävien välityspalvelusopimuksiin sisältyvistä ehdoista ja yhtiöiden antamien määräysten ja toimintaohjeiden lainmukaisuudesta. Viraston mielestä olisi ehkäistävä ennalta se, etteivät tilausvälityksen tekniset ratkaisut tai kuljettajien ja autoilijoiden rekisteröinti ja kuljettajille asetettavat vaatimukset estä tai rajoita kenenkään alalla toimimista uuden taksiliikennelain tultua voimaan ja ajovuorosääntelyn lievennyttyä. Asiaan liittyy viraston käsiteltäväksi tullut toimenpidepyyntö. Virasto antoi lausunnon sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta laaditusta, lääkkeitten kustannusvastuun ongelmaa käsittelevästä raportista. Tämä kaksikanavainen lääkkeitten julkisen rahoituksen järjestelmä kannustaa rahoittajaa siirtämään lääkekustannuksiaan toiselle rahoittajalle. Lausunnossa todettiin, että lääkkeen valinnan pitäisi julkisrahoitteisessa terveydenhuollossa nojautua hoidolliseen arvoon ja kustannustehokkuuteen. Kustannusten osalta pitäisi huomio kiinnittää nimenomaan yhteiskunnallisiin kokonaiskustannuksiin ja sulkea pois mahdollisuus osaoptimointiin. Virasto arvioi lääkehoidon kaksikanavaisen rahoitusjärjestelmän puutteita myös ratkaisussaan reumalääkkeitä koskevaan valitukseen. Virasto piti lausunnossaan ensihoito- ja sairaankuljetuspalveluiden kehittämistä koskevaan selvityshenkilön raporttiin selvityshenkilön esityksiä pääosin vääränsuuntaisina. Ne vähentäisivät markkinaohjautuvuutta, vahvistaisivat julkisen

6 KILPAILUVIRASTO 6 (39) Työryhmätyöskentely tuotannon yksinoikeutta, eivät poistaisi sairaankuljetusten tarveharkintaa. Lisäksi ne vahvistaisivat perusteetta sairaanhoitopiirien asemaa suhteessa kuntiin. Nikotiinivalmisteiden seurantyöryhmän raportista virasto totesi, että nykyinen lupamenettely voitaisiin korvata ilmoitusmenettelyllä. Virasto kannatti työryhmän ehdottamia myyntirajoitusten poistoja. Ehdotettua tupakan myynnin luvanvaraistamista virasto piti tarpeettomana. Virasto antoi lausuntonsa Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV:n) Euroopan komissiolle valmistelemista raporteista. Virasto yhtyi STTV:n johtopäätöksiin Alkon toiminnan syrjimättömyydestä ja läpinäkyvyydestä ja katsoi, että yhtiön menettelytapoja voidaan edelleen kehittää. Virasto kannatti lausunnossaan Apteekkityöryhmän esitystä apteekkimaksusta luopumisesta osana apteekkitoiminnan sääntelyn laajempaa uudistusta. Vastoin työryhmän näkemystä virasto katsoi, että erilliset toimet sivuapteekkien toiminnan vahvistamiseksi vain entisestään vahvistaisivat apteekkilupien tarveharkinnasta syntyviä elinkeinon harjoittamisen vapautta rajoittavia ja markkinoilta poissulkevia vaikutuksia. Lääkekaappien määrän lisäämistä ja niiden ylläpidon sallimista muillekin kuin apteekkareille virasto piti sinänsä kannatettavana. Samalla tulisi kuitenkin harkita itsehoitolääkkeiden vähittäisjakelun laajempaakin vapauttamista. Virasto piti työryhmän tavoin tarpeellisena, että lääkkeiden internet-kaupan toiminnasta laaditaan yhteisölainsäädännön vaatimuksia noudattavat kansalliset ohjeet. Viraston kannanotot myötävaikuttivat siihen, että Museoviraston asemaa pohtineen selvitysmies Mykkäsen toimenpide-ehdotusten perusteella opetusministeriö perusti työryhmän pohtimaan mm. Museoviraston uudelleen organisoimisen tarvetta. Tärkeimmät kotimaiset työryhmät, joissa virasto oli edustettuna, on lueteltu kertomuksen kohdassa Sidosryhmätoiminta ja kilpailusääntöjen parempi noudattaminen Viraston kotisivuilla päivitettiin kilpailunrajoituksia koskevat osiot sekä yrityksille ja yhteisöille suunnatut neuvontapalvelut mm. kartellista irrottautumiseksi ja toimenpidepyynnön tekemiseksi. Kiinnostusta kilpailuasioihin kuvastaa se, että viraston kotisivuilla oli runsaat puoli miljoonaa kävijää, ja kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli yli 50 prosenttia. Virasto tiedotti medialle 26 kertaa viraston päätöksistä tai kannanotoista. Useimmat mediatiedotteet käännettiin ruotsiksi ja englanniksi. Kaikissa tiedotteissa viraston ratkaisuja perusteltiin selkeästi ja viitattiin kyseiseen kilpailunra-

7 KILPAILUVIRASTO 7 (39) joituslain kohtaan. Viraston ratkaisut olivat hyvin perusteltuja, ennakoitavia ja pitäviä. Viraston edustajat pitivät 32 kilpailuaiheista esitelmää ulkopuolisille sidosryhmille. Virasto järjesti STAKESin kanssa kilpailu- ja terveyspolitiikan suhdetta luotaavan miniseminaarin. Seminaarissa todettiin virastojen yhteistyön mahdollisiksi kohteiksi lääkehuolto ja terveyspalvelujen luonteen arviointi hyödykkeinä. TEKES käynnisti erityisen hankekokonaisuuden markkinamekanismeista julkisissa palveluissa SERVE-teknologiaohjelmansa puitteissa, jonka johtoryhmässä virastolla on edustus. Virastolla on edustus myös Helsingin kauppakamarin Julkiset hankintamarkkinat toimimaan projektin ohjausryhmässä. Ryhmät tarjoavat virastolle mahdollisuuden vaikuttaa elinkeinoelämän ja muun hallinnon näkemyksiin koskien julkista palveluntuotantoa. Vuonna 2007 saatettiin liikkeelle toimintoja, joilla voidaan lisätä viraston toiminnan vaikuttavuutta pitkällä tähtäimellä: - Aloitettiin verkostotyyppinen pohjoismainen yhteistyö lääke- ja apteekkialan kilpailunedistämiskysymyksissä. - Viraston vuosipäivän seminaarissa tuotiin esiin talouspolitiikan koordinoinnin tehostamisen tarve kilpailun edistämisen merkittävänä edellytyksenä. Seminaarista saatiin myönteinen palaute. - Kilpailukatsauksen laatiminen käynnistyi. Sidosryhmävierailuista merkittävin oli eduskunnan talousvaliokunnan vierailu virastoon. Muista vierailuista virastoon mainittakoon YLE Uutisten vierailu sekä Lapin yliopiston oikeustieteen opiskelijoiden, Joensuun yliopiston kansantaloustieteen opiskelijoiden ja Helsingin työvoimatoimiston edustajien vierailut. Viraston edustajat osallistuivat luennoitsijoina Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kilpailuoikeutta koskevaan opintojaksoon ja kommentoivat noin 20 jaksoon liittyvää opinnäytekirjoitusta. Virasto julkaisee parhaita kilpailuoikeuden opinnäytteitä. Virasto osallistui kahden telealan markkinaolosuhteisiin vaikuttavan radiotaajuus- ja kytkykauppatyöryhmien työskentelyyn. Radiotaajuuksien kaupallistamista käsittelevässä työryhmässä vaikutettiin siihen, että radiotaajuudet allokoitaisiin täysin palvelu- ja teknologianeutraalisti ja mahdollisimman markkinaehtoisesti. Erityisenä pyrkimyksenä on mahdollisimman joustavien ja toimivien taajuuksien jälkimarkkinoiden synty. Tämä johtaisi taajuuksien tehokkaaseen käyttöön, millä olisi merkittäviä positiivisia vaikutuksia televiestintäsektorin tehokkuuteen ja innovaatioihin ja täten myös kuluttajille tarjottavien televiestin-

8 KILPAILUVIRASTO 8 (39) täpalveluiden hintaan, laatuun ja määrään. Työryhmän työ jatkuu toukokuuhun 2008 saakka. Virasto käytti tarkastusvaltuuksiaan useissa tapauksissa, joissa sillä oli syytä epäillä elinkeinonharjoittajien tai niiden yhteenliittymien syyllistyneen vakaviin kilpailunrajoituksiin kuten hinta- tai markkinoidenjakokartelleihin. Tarkastukset lisäävät kiinnijäämisriskiä vakavista kilpailunrajoituksista ja ovat näin omiaan edistämään yritysten sitoutuneisuutta kilpailusääntöjen noudattamiseen. Kilpailuvirasto linjasi kolmella päätöksellään toimialayhdistyksissä harjoitetun tietojenvaihdon ja hintasuositusten sallittavuutta (Suomen Hiusyrittäjät, Suomen Fotokaupan Liitto ry ja Rakennustuoteteollisuus ry). Viraston ratkaisut lisäävät toimialayhdistysten toimintaan liittyvien kilpailunrajoitussäännösten tunnettavuutta ja merkitystä toimialayhdistysten toiminnassa. Viraston kieltopäätös Topfield-digisovittimia koskevassa asiassa on lisännyt määrähinnoittelukiellon tunnettavuutta markkinatoimijoiden ja myös kuluttajien piirissä. Virasto on lisäksi kilpailuoikeudellisella neuvonnallaan (neuvontapalaverit, puhelinneuvonta) estänyt etukäteen kilpailua tarpeettomasti rajoittavien menettelytapojen käyttöön ottamista. Kilpailunrajoituskieltojen toimeenpano luo edellytyksiä uusille liiketoimintaratkaisuille ja lieventää markkinavoiman hyväksikäytöstä johtuvia hyvinvointitappioita. Monopolivalvonta Virasto on kattavasti selvittänyt sähkömarkkinoiden kilpailuolosuhteita osallistumalla pohjoismaisten kilpailuviranomaisten sähkömarkkinatyöryhmään. Työryhmä kokoontui viisi kertaa vuoden aikana ja ryhmän raportti, joka sisälsi sähkömarkkinoita koskevia toimenpidesuosituksia, julkaistiin syyskuussa. Virasto teki vuoden aikana myös oma-aloitteisen selvityksen siitä, onko sähkömarkkinoilla havaittavissa sellaisia ongelmia, joihin tulisi kilpailunrajoituslain perusteella puuttua. On myös selvitetty, voidaanko sähkömarkkinoiden kilpailuolosuhteisiin vaikuttavaan lainsäädäntöön tehdä kilpailua edistäviä muutoksia. Myös tässä selvityksessä tuli esille tarve investoida uuteen sähköntuotannon kapasiteettiin, jonka toteuttamisessa virasto pyrkii vaikuttamaan investointien tasapuolisten kilpailuedellytysten syntymiseen. Viraston käynnistämässä rakennusalan selvityksessä tavoitteena oli nostaa esiin noin 3-5 rakennusalan markkinoiden toimivuuden kannalta ongelmallista osaaluetta yksityiskohtaisempaan tarkasteluun. Virasto on aloittanut mainittuihin teemoihin liittyvän vaikuttamistyön jo selvitysten kuluessa. Keskeisimpänä vaikuttamisen foorumina voidaan pitää valtioneuvoston asuntopoliittista työryhmää, jossa viraston edustaja on ollut kuultavana kahdesti. Lisäksi vaikuttamista

9 KILPAILUVIRASTO 9 (39) Yrityskauppavalvonta on tehty jo selvitykseen sisältyneen laajan asiantuntijahaastattelukierroksen yhteydessä, jossa eri sidosryhmien kanssa käytyjen keskustelujen yhteydessä on nostettu esiin em. kilpailunäkökohtia kunkin sidosryhmän kannalta relevantista näkökulmasta. Projektin loppuraportti valmistuu keväällä Kilpailuvirasto teki esityksen seuraamusmaksun määräämiseksi neljässä tilaajayhteyksien alennusjärjestelmiä koskevassa tapauksessa. Oulun Puhelin Oyj:n tapauksessa virasto teki esityksen markkinaoikeudelle euron seuraamusmaksun määräämiseksi. Lisäksi virasto esitti seuraamusmaksua Aina Group Oyj:lle, eli entiselle Hämeen Puhelin Oy:lle euron, Kymen Puhelin Oy:lle euron ja TeliaSonera Finland Oyj:lle euron määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Viraston selvitysten aikana yritykset poistivat syrjivät alennusjärjestelmänsä. Kilpailijoiden pääsy markkinoille helpottui, kun tilaajayhteyksien hinta laski ja verkonvuokrien hinnoitteluperusteet muuttuivat samoiksi kuin verkkoa hallinnoivan yrityksen palveluoperaattorilla. Tapaukset toimivat myös signaalina markkinoille siitä, että virasto valvoo ja tarvittaessa puuttuu televiestintämarkkinoiden pullonkaulahyödykkeitä koskeviin kilpailunrajoituksiin. Viraston vuonna 2004 markkinaoikeuteen seuraamusmaksun määräämistä varten viemän Lännen Puhelin tapauksen laaja markkinaoikeuskäsittely tapahtui syksyllä. Kyseessä on laajakaistamarkkinoiden merkittävä ennakkotapaus. Vuoden aikana valmisteltiin kahta muuta laajakaistamarkkinoita koskevaa mittavaa ratkaisua. Virasto päätti vuoden aikana myös Finnair Oyj:tä koskevat määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskevat oma-aloitteiset selvitykset. Selvitettävänä oli Finnairin matkatoimistosopimuksien ehdot, suurasiakasalennukset ja Finnairin liittymälentojen hinnoittelu. Finnairin selvitysten aikana sopimuskäytäntöihinsä tekemien muutosten ja lentoliikennemarkkinoiden kilpailutilanteen kehittymisen seurauksena kilpailevien lentoyhtiöiden, matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien mahdollisuudet kilpailla ovat tasapuolisemmat. Tulossopimuksen mukaisesti virastossa kartoitettiin ministeriön asettamaa kilpailunrajoituslain tarkistamistyöryhmää varten nykyisen kilpailunrajoituslain puutteita ja kehittämistarpeita. Kehittämisen tarvetta nähtiin mm. yrityskauppavalvontaa ja sanktioiden armahdusjärjestelmää koskevissa säädöksissä sekä vanhan 9 :n, julkisen tuotannon ja EU:n perustamissopimuksen 86 artiklan välisten ongelmien selvittämisessä. Yrityskauppavalvonnan alueella tehtiin kolme erillistä selvitystä: kynnysarvot, valvonnan testi ja yleiset muutostarpeet. Virasto teki 35 yrityskauppapäätöstä. Yhtään yrityskauppaa ei esitetty kiellettäväksi. Yksi kauppa hyväksyttiin jatkokäsittelyssä muutettuna.

10 KILPAILUVIRASTO 10 (39) Kartelli- ja jakelutievalvonta S-ryhmään kuuluva Hankkija-Maatalous Oy hankki Lännen Tehtaat Oyj:n maatalousliiketoiminnan. Kaupan kohteena olleeseen maatalousliiketoimintaan kuului ilmoitushetkellä rehuliiketoimintaa harjoittava Suomen Rehu Oy tytäryhtiöineen sekä viljakauppaa harjoittava Avena Nordic Grain Oy tytäryhtiöineen. Kun myös Hankkija-Maatalous Oy toimii viljan hankinta- ja tukkukaupassa, keskittymälle olisi muodostunut vahva asema viljakaupassa. Yrityskaupan osapuolet ilmoittivat toisen vaiheen käsittelyn aikana jättävänsä Avena Nordic Grain Oy:n kaupan ulkopuolelle, eikä virasto katsonut järjestelyn näin muutettuna aiheuttavan kilpailuongelmia. Erityisesti sähkömarkkinoiden keskittymiskehityksen kannalta tärkeä asia on Fortum Oyj:n Fortum/E.ON -yrityskauppapäätöksestä tekemän valituksen markkinaoikeuskäsittely. Kyseisessä päätöksessä virasto velvoitti Fortumin luopumaan osasta tuotantokapasiteettiaan, koska muutoin Fortumin määräävä markkina-asema kansallisilla sähkömarkkinoilla olisi vahvistunut. Virasto priorisoi tapauksen markkinaoikeuskäsittelyä, ja se sitoi runsaasti viraston henkilöresursseja. Kilpailuvirasto teki esityksen seuraamusmaksun määräämiseksi Suomen Hiusyrittäjät ry:lle lainvastaisten hintasuositusten antamisesta vuosina Hiusyrittäjien antamat suositukset olivat omiaan yhdenmukaistamaan hinnankorotusten määrää ja ajankohtaa tavalla, joka koituu kuluttajien tappioksi. Markkinoiden koosta johtuen (360 miljoonaa euroa) hintasuosituksista aiheutuva vähäinenkin korottava vaikutus palveluhintoihin on merkinnyt tuntuvaa tappiota kuluttajille ja tulonsiirtoa kuluttajilta parturi-kampaamoille. Asia on vireillä markkinaoikeudessa. Kilpailuvirasto on pyrkinyt yhteistyössä Euroopan komission kanssa estämään maksukorttimarkkinoiden keskittymisen, joka johtaisi kilpailun vähenemiseen ja hyvinvointitappioihin. Virasto vaikutti osaltaan komission toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on Visan ja MasterCardin kanssa kilpailevien maksukorttijärjestelmien säilyminen ja uusien syntyminen siirryttäessä yhtenäiseen euromaksualueeseen (SEPA). Suomalaiset pankit ovat viraston toimenpiteiden johdosta luopuneet suunnitelmistaan lakkauttaa pankkikorttijärjestelmä yhteisillä toimenpiteillään. Kukin pankki tulee tekemään itsenäisesti omien liiketaloudellisten intressiensä perusteella ratkaisun pankkikorttien tarjoamisesta. Kuluttajille ja kauppiaille edullisten pankkikorttien korvautuminen kalliimmilla kansainvälisillä korteilla tulisi kauppiaiden ja viime kädessä kuluttajien maksettavaksi. Virasto on pyrkinyt mahdollistamaan pankkien kehittämän Tupastunnistautumisjärjestelmän käyttämisen laajasti rahoitusalan toimijoiden keskuudessa. Virasto on pyrkinyt varmistamaan kaikkien rahoitusmarkkinoilla toimivien elinkeinonharjoittajien mahdollisuuden hyödyntää tasapuolisin ja syr-

11 KILPAILUVIRASTO 11 (39) jimättömin ehdoin voimassa olevaa järjestelmää siten, että uusia liiketoimintamalleja kehittävät toimijat voivat tehostaa alan kilpailua. Viraston puuttumisen seurauksena Neste Markkinointi Oy sitoutui muuttamaan alennusjärjestelmäänsä kauppiassopimuksissaan. Alennusjärjestelmä johti kilpailukieltoon rinnastuvalla tavalla kauppiaiden sitomiseen pitkäaikaisesti yhteen toimittajaan. Tämä voi vaikeuttaa jakelijoiden mahdollisuutta kilpailuttaa toimittajia. Kilpailun väheneminen voi sulkea pois uusia liiketoimintaratkaisuja ja johtaa myös hyvinvointitappioihin. Energiateollisuus ry luopui viitehintajärjestelmän kehittämisestä viraston kanssa käytyjen keskustelujen seurauksena. Sähkön vähittäismarkkinoilla kilpailevat yritykset olisivat voineet tämän yhteistoiminnan puitteissa vähentää liiketoimintariskiään ja epävarmuutta toistensa markkinakäyttäytymisestä. Tämä olisi voinut johtaa hyvinvointitappioihin nostamalla hintatasoa sähkön vähittäismyyntimarkkinoilla. Virasto selvitti Energiateollisuus ry:n tapaa tiedottaa tulevista sähköenergian vähittäishinnan muutoksista mahdollisena kiellettynä hintasignaalina. Yhdistykseen tehdyn selvityskäynnin ja muiden selvitysten nojalla tiedottamiseen ei näytä liittyneen kiellettyjä piirteitä. Asian käsittely on päätetty. Virasto on selvittänyt tietojenvaihtoa päivittäistavarakaupan markkinoilla. Selvitykset liittyvät AC Nielsenin tarjoamaan Scan Track-palveluun, joka on merkittävästi lisännyt kaupan keskusliikkeiden mahdollisuuksia havainnoida toistensa markkinakäyttäytymistä. Tutkinnan kohteena on ollut se, missä määrin tietojenvaihto voi johtaa päivittäistavarakaupan keskeisten toimijoiden käyttäytymisen yhdenmukaistumiseen ja siten kilpailun vähenemiseen. Markkinoiden koko huomioon ottaen (yli 12 miljardia euroa) potentiaaliset hyvinvointitappiot kuluttajille ovat huomattavat. Virasto on selvittänyt Veho Group Oy Ab:n epäiltyjä kilpailunrajoituksia Mercedes-Benz-merkkisten moottoriajoneuvojen korjaus- ja huoltomarkkinoilla. Kyse on riippumattomien huoltoliikkeiden toiminnan mahdollisesta vaikeuttamisesta, joka voi lisätä markkinavoiman hyväksikäytöstä aiheutuvia hyvinvointitappioita. Auton korjaus- ja huoltokustannukset ovat merkittävät, sillä ne kattavat noin 40 prosenttia kaikista auton hankkimisesta aiheutuvista kustannuksista. Riippumattomien korjaamoiden hinnat ovat huomattavasti valtuutettujen korjaamoiden hintoja alemmat. Tulossopimuksen mukaisesti vireillä olevien asioiden loppuunsaattaminen eteni sisäisen toimintasuunnitelman mukaisesti. Kattohuopa-asiassa annettiin päätös helmikuussa ja Neste Markkinointia koskevassa asiassa heinäkuun alussa. Myös Suomen Hiusyrittäjien antamia hintasuosituksia ja Topfield-merkkisten digisovittimien määrähinnoittelua koskevat asiat saatiin päätökseen.

12 KILPAILUVIRASTO 12 (39) Viraston selvitystyön kohteena olivat erityisesti palvelusektoriin kuuluvat heikon kilpailun toimialat, joilla on perinteisesti ollut vahvaa sääntelyä tai alalle tulon esiteitä. Selvityskohteiksi valittiin päivittäistavarakauppa, raakapuukaupan myyntiyhteistyö, pankkisektorin SEPA-yhteistyö, energiasektorin tietojenvaihto, työeläkeyhtiöiden yhteistyö sekä panimoalan vertikaaliset sopimusjärjestelyt. Selvitykset aloitettiin kaikilla näillä toimialoilla. Virasto alkoi selvittää epäiltyä kilpailunrajoitusta vahvasti säädellyillä taksimarkkinoilla. Helsingin Taksi Datan tiloihin tehtiin yllätystarkastus. Asian käsittely on kesken. Päivittäistavarakaupan osalta keskityttiin horisontaaliseen tietojenvaihtoon kilpailevien päivittäistavarakaupan ryhmien välillä ja vertikaalisiin sopimussuhteisiin päivittäistavarakaupan ja teollisuuden välillä. - Virasto käynnisti helmikuussa selvitykset koskien mahdollista kiellettyä tietojenvaihtoa päivittäistavaramarkkinoilla (ks. edellä). - Päivittäistavarakaupan ja teollisuuden välisiä suhteita koskevat selvitykset on kohdennettu leipomo-, meijeri-, liha- ja panimoteollisuutta edustaviin yrityksiin. Erityisen mielenkiinnon kohteena ovat jakelukanaviin pääsyyn ja neuvotteluvoiman käyttöön liittyvät kysymykset. Panimoalan tutkintaa päätettiin jatkaa vuonna 2005 valmistuneen väliraportin pohjalta. Jatkoselvitystyö rajattiin koskemaan panimoyrityksen sopimus- ja alennuskäytäntöjen mahdollisia sitovia vaikutuksia hotelli- ja ravintola-alalla. Asian käsittely on kesken. Virasto selvitti saamansa toimenpidepyynnön perusteella raakapuun myyjien keskusorganisaatio MTK:n ja metsänhoitoyhdistysten mahdollista syyllistymistä kiellettyyn kilpailunrajoitukseen raakapuumarkkinoilla. MTK:n tiloihin tehtiin tarkastus heinäkuussa Asian käsittely jatkuu. Virasto teki saamansa sakosta vapautumishakemuksen seurauksena yllätystarkastuksen eräisiin vuokralääkäreitä välittäviin yrityksiin. Virastolle tehdyn hakemuksen perustella oli epäiltävissä, että yritykset olisivat harjoittaneet kiellettyä markkinoiden jakoa eräissä tarjouskilpailuissa. Kielletystä toiminnasta ei löytynyt näyttöä. Virasto teki yllätystarkastuksen useisiin pelastusajoneuvoja myyviin yrityksiin. Kun tarkastusten ja muun aineiston nojalla ei voitu osoittaa kilpailunrajoituslain vastaista toimintaa, lopetti virasto asian selvittämisen Virasto selvitti Grey Hen Oy:n autokauppaa palvelevia tietojärjestelmiä. Kuluttajilta saapuneissa yhteydenotoissa epäiltiin tietojärjestelmien yhdenmukaistavan vaihtoautojen hinnoittelua. Asiaa selvitettäessä ilmeni muun ohella, että tietojärjes-

13 KILPAILUVIRASTO 13 (39) telmästä ei ollut johdettavissa toisten autoliikkeiden vaihtoautoista maksamia hyvityshintoja. Asia poistettiin käsittelystä. Virasto vastaanotti hakemuksen seuraamusmaksusta vapautumiseksi koskien erästä alueellista hintasopimusta. Virasto antoi kesäkuun lopussa hakijalle ns. ehdollista immuniteettia koskevan ilmoituksen. Asiassa toimitettiin tarkastus elokuussa. Asian käsittely jatkuu. Virasto selvitti työeläkelaitosten mahdollista kiellettyä yhteistyötä TELAn vakuutusyhtiöasiain toimikunnan asettamissa laskuperuste- sekä ehtojaoksissa virastolle tehdyn toimenpidepyynnön johdosta. Asian käsittely jatkuu. Markkinoiden toimivuus paranee, kun virasto puuttuu tehokkaasti yhteistyössä EU:n jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten ja komission kanssa rajoituksiin, joilla on rajat ylittäviä vaikutuksia. ECN-verkosto Virasto osallistui aktiivisesti yli 20 ECN-työryhmään. Virasto toimitti työryhmien käyttöön mm. useita Suomen kilpailuongelmia koskevia selvityksiä. Virasto otti työryhmien asialistalle tärkeitä kilpailukysymyksiä etenkin ECN Pharma ja ECN Banking työryhmissä. Virasto osallistui aktiivisesti myös televiestinnän ja energian ECN-työryhmiin. ECN-verkostoa on hyödynnetty erityisesti SEPA-selvityksen osalta. Viraston toiminta yhdessä Euroopan komission kanssa on tähdännyt siihen, että eurooppalaisilla maksukorttimarkkinoilla voisi säilyä ja syntyä kilpailevia maksukorttijärjestelmiä. Viranomaisten toiminnalla on pyritty edistämään maksukorttimarkkinoiden toimivuutta puuttumalla kehitykseen, joka on käynnistynyt eurooppalaisten pankkien kansainvälisen yhteistyön seurauksena ja jonka vaikutusten voitiin olettaa kohdistuvan useisiin jäsenvaltioihin. ECN -yhteistyöstä oli merkittävää hyötyä tapauksen käsittelylle. Virasto on tehnyt yhteistyötä komission kanssa virastossa vireillä olleessa tapauksessa, joka koski moottoriajoneuvojen ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamista. Viraston edustajat pitivät komission teleasiantuntijoiden kanssa kaksi neuvottelua, joissa käytiin keskusteluja ECN Telecom -alatyöryhmän tulevista aiheista ja ennen kaikkea vaihdettiin kokemuksia laajakaistamarkkinoita koskevien tapausten selvitystekniikoista. Näiden keskustelujen pohjalta tehtiin viraston laajakaistamarkkinatapausten selvitysprosesseihin muutoksia. Energiamarkkinoita käsittelevän ECN-alatyöryhmän työskentelyyn osallistuttiin. Pääpaino energiamarkkinoita koskevassa kansainvälisessä yhteistyössä oli

14 KILPAILUVIRASTO 14 (39) 1.3 Toiminnallinen tehokkuus kuitenkin pohjoismaisten kilpailuviranomaisten energiamarkkinatyöryhmän työskentelyssä. Sen raportti ja toimenpidesuositukset julkaistiin syksyllä Kansallisten kilpailuviranomaisten kuluttajayhteyshenkilöiden (ECN Consumer Correspondent) verkoston työ käynnistyi. Kevään kokous oli yhteinen kansallisten kuluttajajärjestöjen edustajien kanssa. Viraston edustaja alusti aiheesta Competition Authority - Consumer Organization, Dialogue in Finland. Virasto isännöi komission yrityspääosaston vierailua, jonka kanssa on käsitelty ns. Lissabon-kilpailukykystrategian toteutumista Suomessa ja kilpailupolitiikan roolia Lissabon-tavoitteiden toteutumiseen. Virasto siirsi kaksi yrityskauppatapausta komission käsiteltäväksi. Komissio puolestaan siirsi yhden matkaviestinmarkkinoita koskevan tapauksen viraston ratkaistavaksi. Tulossopimuksen mukaisesti tiedonkulkua ministeriöön on varmistettu siten, että ministeriö on tietoinen kaikista EU-kilpailulainsäädännön valmisteluun liittyvistä asioista, kuten esimerkiksi vahingonkorvausten vihreän kirjan valmisteluista. Ministeriölle on toimitettu ECN:n yleiskokouksen raportit. Komissio kuuli jäsenvaltioita kahdesta EU-kilpailulainsäädännön uudistamishankkeesta: meriliikennettä koskevista kilpailusääntöjen soveltamissuuntaviivoista sekä fuusiovalvonta-asetuksen tiedonanto- ja suuntaviivaluonnoksista. Virasto järjesti ECA Air traffic työryhmän kokouksen ja pohjoismaisten kilpailuviranomaisten sähkömarkkinatyöryhmän kokouksen, molemmat Helsingissä. Toiminta keskittyy kansantalouden kannalta olennaisten kilpailunrajoitusten sekä institutionaalisten kilpailunesteiden ja rajoitusten selvittämiseen. Kilpailuvalvonta ja priorisointi Tulossopimuksen mukaisesti virasto on monopolivalvonnassa keskittänyt toimintaansa vientiteollisuudelle tärkeiden infrastruktuurialojen kilpailuongelmien selvittämiseen sekä yleisemmin niiden markkinoilta poissulkevien kilpailunrajoitusten tutkimiseen, joilla on vakavimmat vaikutukset markkinoihin. Painopistetoimialoja olivat rakennus-, sähkö- ja televiestintämarkkinat. Viraston yhteistyö valtiovarainministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa on työryhmätyöskentelyn kautta johtanut kannanottoihin, joita otettiin huomioon hallitusohjelman valmistelussa. Hallitusohjelman mukaan mm. yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin sisältyvän piilevän arvonlisäveron aiheut-

15 KILPAILUVIRASTO 15 (39) tamat kilpailun vääristymät selvitetään. Ohjelmassa todetaan yksityisen ja kolmannen sektorin täydentävän kuntien palvelutuotantoa. Ohjelman mukaan kunnallisen palvelusetelin käyttöalaa on tarkoitus laajentaa tarkoituksenmukaisella tavalla sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä järjestöjen tukea suunnata niin, ettei se ole ristiriidassa kilpailulainsäädännön kanssa ja kohdentuu voittoa tavoittelemattomaan toimintaan. Hallitusohjelmassa todetaan edelleen, että hallitus varmistaa kilpailupolitiikan keinoin yksityisen ja julkisen palvelutuotannon tasavertaiset edellytykset. Selvityksen laatiminen taloudellisen todistusaineiston hyödyntämisestä kartellin toteennäyttämisessä jatkuu vuonna Virastolla on hanke, jonka tarkoituksena on kehittää viraston tarkastuksia sähköisen todistusaineiston löytämiseksi ja sen myötä tehostaa kilpailunrajoitusten tutkintaa. Projekti vaatii huomattavasti resursseja ja asiantuntemusta niin hankkeen toteuttamiseksi kuin sen ylläpitämiseksi, eikä se ole resurssipulan vuoksi edennyt riittävästi. Virasto käynnisti pellettimarkkinoita koskevan oma-aloitteisen selvityksen. Selvitys käynnistyi, kun virasto sai suuren joukon kuluttajien yhteydenottoja, joissa kerrottiin suurista pellettien hinnankorotuksista. Kartellivalvonnan tärkeimmät asiat on kuvattu edellisissä jaksoissa. Kansainvälisen yhteistyön kilpailupolitiikkaa ja talouden analyysia koskevan benchmarking-vertailun esiintuomat kehittämistarpeet otetaan huomioon viraston toiminnan suuntaamisessa. Virasto osallistui yhdeksään OECD-kokoukseen, kahteen ICN-kokoukseen ja yhteen ECA-pääjohtajakokoukseen. Myös eräille viraston ulkopuolisille sidosryhmille tarjottiin mahdollisuutta osallistua ICN:n vuosikokoukseen. Virasto valmisteli OECD-kokouksiin kuusi raporttia seuraavista aiheista: Vertikaaliset yrityskaupat Julkiset hankinnat Kilpailuviranomaisten rooli kilpailunedistäjinä Kilpailuviranomaisten välinen yhteistoiminta ja tietojenvaihto Yrityksille suunnattu neuvonta koskien monopoli- ja määräävää markkinaasemaa Määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen kieltäytyminen liikesuhteesta Toimialayhdistysten kilpailua edistävät ja kilpailunvastaiset toimet. Raportit ja niiden pohjalta käydyt pyöreän pöydän keskustelut vaikuttivat osaltaan viraston toiminnan suuntaamiseen.

16 KILPAILUVIRASTO 16 (39) Yhteistyö lääninhallitusten kanssa Kilpailuviranomaisten pohjoismaisen kokouksen käsittelyyn tehtiin raportit mm. apteekkialasta sekä taloudellisesta analyysistä kartelliasioissa. Apteekkiselvityksen pohjalta perustettiin pohjoismaisten kilpailuviranomaisten verkosto lääke- ja apteekkialaa koskevien asioiden tietojenvaihtoa varten. Scan Track-asiassa käytiin keskusteluja Ruotsin ja Norjan kilpailuviranomaisten kanssa. Alueellisilla ja paikallisilla markkinoilla ilmenevien kilpailunrajoitusten selvittämistä sekä kilpailun edistämistehtäviä siirretään lääninhallituksille. Lääneille siirrettyjä tapauksia oli yhteensä 21. Lääninhallitukset tekivät viisi tarkastusta ja osallistuivat myös viraston kilpailunedistämistehtäviin koskien mm. julkisen tuotannon markkinaehtoistamista ja julkisen palvelutuotannon uudistumista. Lääninhallitusten selvitettävänä on ollut mm. eräitä taksialaan liittyviä kilpailunrajoitusepäilyjä. Lääninhallitusten avulla selvitykset on voitu toteuttaa tehokkaasti ja kohdennetusti paikallistason asiantuntemusta hyväksikäyttäen. Topfield-digisovittimien määrähinnoittelua koskeva tapauksen selvittäminen toteutettiin yhteistyössä lääninhallitusten kanssa, mikä mahdollisti tehokkaasti määrähinnoittelun laajuuden alueellisen ja paikallisen kartoittamisen. Virasto vaikutti yhteistyössä Oulun lääninhallituksen kanssa Opetushallituksen ja Kuluttajaviraston yhteiseen ohjeistukseen, joka koskee koulukuvauksia. Virasto solmi läänien kanssa tulossopimukset vuodelle Tulossopimuksissa mainituista tiedotustilaisuuksista läänien yrityksille päätettiin luopua resurssisyistä ja elinkeinoelämän järjestöjen kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Virasto ja lääninhallitukset pitivät huhtikuussa seminaarin, jossa täsmennettiin alueellisten kilpailunrajoitusten selvittämisen periaatteita ja työnjakoa. Läänit aktivoivat julkista tuotantoa ja kuntien palvelutuotantoa koskevaa sidosryhmätoimintaansa. Tätä tarkoitusta varten Etelä- ja Länsi-Suomen lääninhallitukset laativat viraston avustuksella kirjeen, joka lähetettiin alueellisille sidosryhmille kaikissa muissa lääneissä paitsi Itä-Suomen läänissä. Länsi-Suomen lääninhallitus valmisteli liikuntapaikkatarjontaa koskevan muistion. Etelä-Suomen lääninhallitus avusti virastoa sairaushoitovakuutusta käsitelleen muistion taustaselvityksissä. Lääninhallitusten resurssit ovat osoittautumassa vähäisiksi tulostavoitteiden saavuttamiseksi.

17 KILPAILUVIRASTO 17 (39) Viestintä Viestinnässä ja vaikuttamisessa korostetaan asiakkaiden ja kuluttajien kilpailusta saamia hyötyjä sekä kilpailun yleistä hyvinvointia lisäävää vaikutusta Käsittelyajat Toimenpidepyyntöjen käsittelyajat lyhenevät. Erityisesti kartelleihin mutta myös energia- ja telealojen kilpailuongelmiin liittyviä lehtikirjoituksia julkaistiin mediassa runsaasti. Säännöllisellä mediakirjoittelun arvioinnilla seurattiin, miten viraston strategia, tavoitteet, päätökset ja kannanotot pääsivät esille. Virasto julkaisi artikkeleista koottuja mediakoosteita 244. Kiinnostus kilpailuasioita kohtaan oli kasvussa kotisivujen kävijöiden perusteella. Kävijöitä oli runsaat puoli miljoonaa. Lisäystä edelliseen vuoteen nähden oli yli 50 prosenttia. Varsinaisia mediatiedotteita annettiin 26. Kilpailu-uutiset lehdestä ilmestyi kolme numeroa. Viraston vuosikirja julkaistiin kesäkuussa edellisen vuoden tapaan painettuna vain suomeksi. Ruotsin- ja englanninkieliset versiot julkaistiin viraston kotisivuilla. Virasto vastasi yli sataan kotimaasta tulleeseen tiedusteluun ja noin 70:een lähinnä EU-maista tulleisiin tiedusteluihin ja kyselyihin. Vuonna 2007 ei toteutettu sidosryhmätutkimusta viestinnän vaikuttavuudesta. Päätöksissä mediaanikäsittelyaika oli 699 päivää, jossa oli 15 prosentin parannus edelliseen vuoteen verrattuna. Käsittelyaikaa voi pitää varsin tyydyttävänä, koska päätökseen saatettiin useita kauan vireillä olleita tapauksia. Kirjeratkaisuissa päästiin 23 päivään. Muilla tavoin päätetyissä tapauksissa käsittelyaika oli 49 päivää. Vähämerkityksellisten asioiden mediaanikäsittelyaika oli 18 päivää. Tulossopimuksen mukaisesti tärkeimmille tapauksille on asetettu aikataulut.

18 KILPAILUVIRASTO 18 (39) Mediaanikäsittelyajat lopputoimenpiteittäin vuosina Mediaanikäsittelyajat Päätökset, pv/vuosia 577/1,6 826/2,3 699/1,9 *muutos edelliseen vuoteen verrattuna, pv/vuosia 128/0,4 249/0,7-127/-0,4 Kirjeratkaisut, pv *muutos edelliseen vuoteen verrattuna, pv Muulla tavoin päätetyt tapaukset, pv *muutos edelliseen vuoteen verrattuna, pv Yrityskauppojen tehokas käsittely Kaikissa merkittävissä yrityskaupoissa on järjestetty ennakkoneuvottelu tulossopimuksen mukaisesti. Näissä tapauksissa myös selvitystoimenpiteet tai ainakin niiden valmistelu on aloitettu poikkeuksetta ennen varsinaisen ilmoituksen saapumista. Neuvontaa annetaan päivittäin puhelimitse ja sähköpostitse. Kirjallisiin, esimerkiksi järjestelyn ilmoitusvelvollisuuteen tai muihin laintulkintoihin liittyviin tiedusteluihin pyritään lähtökohtaisesti vastaamaan vuorokaudessa, monimutkaisissa järjestelyissä muutamassa päivässä. Ensimmäisen vaiheen ratkaisujen keskimääräiselle käsittelyajalle on pidetty ohjeellisena tavoitteena 18 päivää. Vuonna 2007 käsittely kesti keskimäärin 15,5 päivää eli selvästi alle tavoitteen. Lyhin käsittelyaika ilmoituksen saapumisesta oli 2 päivää ja pisin 30 päivää. Yrityskauppojen keskimääräiset käsittelyajat, pv I vaiheen päätös, pv ,5 II vaiheen päätös, pv Tuottavuutta lisäävät hankkeet Strategiatyötä ja strategian toimeenpanoa koskeva kehittämishanke Hankkeen asiantuntijapalveluiden toimittajaksi valittiin Net Effect Oy. Hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti ja valmistuu mennessä.

19 KILPAILUVIRASTO 19 (39) Asianhallintajärjestelmän uusiminen Hanke käynnistyi keväällä 2007 ja järjestelmän toimittajaksi valittiin Documenta Oy. Käyttöönottoa jouduttiin siirtämään vuodenvaihteesta lokakuuhun Hankkeessa jouduttiin ottamaan lisäaikaa, jotta viraston toimintaprosessit saataisiin testattua ja sovitettua uuteen järjestelmään. Asianhallintajärjestelmän kehittämisen yhteydessä uusittiin viraston asiakirjallisten tietojen rekisteröinnin, käsittelyn ja säilyttämisen ohjeistus eli arkistonmuodostussuunnitelma (AMS) ja asiakirjahallinnan toimintaohje. Lisäksi aloitettiin Tutkijan oppaan valmistelu, joka otetaan käyttöön yhdessä viraston asianhallintajärjestelmän kanssa. KTM:n hallinnonalan palvelukeskus- ja tilivirastohanke Hankkeessa on edetty ministeriön ohjauksen mukaisesti. Virasto on toimittanut omalta osaltaan pyydetyt tiedot ja osallistunut hanketta koskeviin kokouksiin. Siirtyminen Mikkeliin perustettavan VKPK:n palvelukeskuksen asiakkaaksi tapahtuu vaiheittain syksystä 2008 alkaen. Matkanhallinta, TRAVEL ASP palvelu Hanke käynnistettiin joulukuussa Järjestelmä otetaan käyttöön kesäkuussa NETRA Viraston osalta suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat jo Netrassa. Tiedot Netran tuloksellisuusosioon viedään vuoden 2008 alkupuolella. VARAKAS Valtion rahoituksen ja kassanhallinnan tietojärjestelmä otettiin virastossa käyttöön lukien. KTM:n hallinnonalan ja Tilastokeskuksen tuottavuusmittaushanke Hankkeen tavoitteena oli kehittää mittarit tuotoksille ja tuottavuudelle koko hallinnonalalle. Kilpailuviraston osalta todettiin, että virastossa on parhaillaan meneillään strategiahanke ja asianhallintahanke, joissa yhteyksissä kehitetään myös tuottavuusmittausta. Uuteen raportointitapaan siirrytään vähitellen vuodesta Tahti valtiotyönantajan henkilötietojärjestelmä Hankkeessa on edetty Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön määräysten ja aikataulujen mukaisesti.

20 KILPAILUVIRASTO 20 (39) Taloudellisuus Sähköinen palkkalaskelma Sähköisen palkkalaskelman käyttöön siirryttiin vuoden 2007 alkupuolella. Heli-rekrytointijärjestelmä Järjestelmä otetaan käyttöön mennessä. Kustannukset laskivat 3,4 % verrattuna edelliseen vuoteen, tarkemmin kohta Kustannukset päätoiminnoittain vuosina , euroa Monopolivalvonta Kartellivalvonta Kilpailunedistäminen Kansainväliset asiat Yhteensä Päätoiminnot -Henkilöstökustannukset ja muut välittömät kustannukset Tukitoiminnot 1) - Hallinto sekä viestintä ja valmennus Kustannukset 2007 Muutos edelliseen vuoteen, % Kustannukset 2006 Muutos edelliseen vuoteen, % Kustannukset 2005 Muutos edelliseen vuoteen, % , , ,0 1) Tukitoimintojen kustannukset on jaettu päätoiminnoille henkilöstökustannusten suhteessa. Luvut sisältävät myös toimitilan vuokrat ym. yhteiset kustannukset.

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Tilinpäätös vuodelta 2010 KILPAILUVIRASTO Dnro 569/00.01.03/2009; TEM 2820/00.03.01.02/2009 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Kilpailulaki 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj, Helsinki. OP-Keskus osk, Helsinki. Sampo Pankki Oyj, Helsinki. Toimenpidepyynnön tekijä: Suomen Käteisnosto Oy, Helsinki

Nordea Pankki Suomi Oyj, Helsinki. OP-Keskus osk, Helsinki. Sampo Pankki Oyj, Helsinki. Toimenpidepyynnön tekijä: Suomen Käteisnosto Oy, Helsinki Sitoumuspäätös 1 (30) Dnro 964/61/07 Asia Sitoumuksen määrääminen Nordea Pankki Suomi Oyj:n, OP-Keskus osk:n ja Sampo Pankki Oyj:n noudatettavaksi kotimaisten vierasautomaattinostojen asiakashinnoittelussa.

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Helsinki 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 JOHDON KATSAUS 1 1.2 VAIKUTTAVUUS 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (Finnish

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2007

EK:n toimintakertomus 2007 Toimintakertomus 2007 EK:n toimintakertomus 2007 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Viestintä ja strateginen suunnittelu 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 8 Henkilöstökertomus 9 Talouspolitiikka 12 Työmarkkinat

Lisätiedot

RAKENNUSALAN MARKKINOIDEN TOIMIVUUS ONGELMA-ALUEITA JA EDISTÄMISEN MAHDOLLISUUKSIA

RAKENNUSALAN MARKKINOIDEN TOIMIVUUS ONGELMA-ALUEITA JA EDISTÄMISEN MAHDOLLISUUKSIA KILPAILUVIRASTON SELVITYKSIÄ 1 2008 Ari Ahonen Lasse Pöyry Jussi Pääkkönen Riitta Ryhänen RAKENNUSALAN MARKKINOIDEN TOIMIVUUS ONGELMA-ALUEITA JA EDISTÄMISEN MAHDOLLISUUKSIA Rakennusprojektin loppuraportti

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2004

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2004 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2004 Elokuu 2005 SISÄLTÖ VIRASTOITTAIN JA TULOSTAVOITEALUEITTAIN AJONEUVOHALLINTOKESKUS...1

Lisätiedot

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus Hallintotuomioistuinten toimintakertomus 2011 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS KUOPION HALLINTO-OIKEUS OULUN HALLINTO-OIKEUS ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS TURUN

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 ISSN 1458-6436 ISBN

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS ja TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS ja TILINPÄÄTÖS Hyväksytty hallituksessa 24.2.2014 TOIMINTAKERTOMUS ja TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2013 Suomen riistakeskus Fantsintie 13-14 00890 HELSINKI Y-tunnus 0201724-4 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot Katsaus toimintaan vuodelta 2008 2 Sisältö 1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2008 2. Tietosuojan vuosi 2008 2.1. Sidosryhmäyhteistyötä tehostamalla lisää yhteiskunnallista vaikuttavuutta 2.2 Aktiivista

Lisätiedot

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO ULOSOTTOLAITOS 2010 sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 4 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS 37580 38876 33011 Ratkaistu Saapunut Vireillä 31.12. Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Kouvolan hallinto-oikeus Kuopion hallinto-oikeus Oulun

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 EK:n toimintakertomus 2009 Sisältö 3 Vuoden 2009 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Mika Pohjonen Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Valtio ja kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen YHTEENVETO Hallitus on tänä keväänä antanut eduskunnalle kaksi

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2008

EK:n toimintakertomus 2008 EK:n toimintakertomus 2008 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Toimintakertomus 2008 1 Sisältö Vuoden 2008 aikana tapahtunutta 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 6 Henkilöstökertomus

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 104

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 104 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 104 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Auri Pakarinen

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 3 2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1 2 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS

Lisätiedot

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto Pääministeri Mari Kiviniemen hallituksella on lomilta palatessaan edessään liuta keskeneräisiä asioita. Monille

Lisätiedot

Vuosikertomus. Årsberättelse. Annual Report

Vuosikertomus. Årsberättelse. Annual Report Vuosikertomus Årsberättelse Annual Report 2002 Vuosikertomus 3-31 Lyhyesti 4 Ylijohtajan katsaus 6 Henkilöstö 8 Toimintaympäristö 10 Viraston toiminnan arviointi 10 Viestinnän lakimuutokset 12 Yhteistyö

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006

Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006 Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 17/2007 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 19.3.2007 Tekijät (toimielimestä, toimielimen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) 2012 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) Henkilöstöhallinto Patentti- ja rekisterihallitus 31.12.2012 RAPORTTI 2(59) Sisällysluettelo KUVALUETTELO... 3 TERMIT JA LYHENTEET...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 EK:n toimintakertomus 2010 Sisältö 3 Vuoden 2010 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot