KILPAILUVIRASTO 2 (39) Konkurrensverket

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KILPAILUVIRASTO 2 (39) Konkurrensverket 14.3.2008"

Transkriptio

1 KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2007

2 KILPAILUVIRASTO 2 (39) 1 Kilpailuviraston toimintakertomus Johdon katsaus Vaikuttavuus Toiminnan vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Yhteistyö lääninhallitusten kanssa Viestintä Käsittelyajat Tuottavuutta lisäävät hankkeet Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteet Palvelukyky ja laatu Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkiset voimavarat Osaaminen Työhyvinvointi Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Talousarvion toteutumalaskelma Tuotto- ja kululaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitus... 39

3 KILPAILUVIRASTO 3 (39) 1 Kilpailuviraston toimintakertomus 1.1 Johdon katsaus Virasto onnistui vuonna 2007 pääsääntöisesti tehtävissään ja saavutti tulossopimuksen tavoitteet. Toiminnan suuntaaminen vakavimpiin kilpailunrajoituksiin onnistui kohtuullisen hyvin. Hallintolain yleisesti viranomaistoiminnalle asettamat asioiden selvittämisvelvollisuudet rajoittavat edelleen mahdollisuuksia keskittyä kaikkein merkittävimpiin asioihin. Virasto osallistui merkittävällä työpanoksella kansallisen kilpailunrajoituslain tarkistamista käsittelevän työryhmän työhön. Suunnitelmien mukaan vuonna 2010 voimaan tuleva kilpailunrajoituslain uudistus parantanee mahdollisuuksia kilpailuasioiden priorisointiin, jolloin vakavimpien rajoitusten käsittelyä voitaisiin edelleen tehostaa. Viraston strategian suunnittelu- ja seurantajärjestelmää uudistettiin. Uudistettavana oli myös viraston asianhallintajärjestelmä. Kumpikin uudistus saadaan käyttöön vuoden 2008 aikana. Ne antavat uudet edellytykset viraston toiminnan suuntaamiselle ja toiminnan tulosten mittaamiseen. Tiedonkulku ministeriön ja viraston välillä varmistettiin. Ministeriölle toimitettiin tieto kaikista EU-kilpailulainsäädännön valmisteluun liittyvistä asioista. Viraston kilpailun edistämisen vaikuttavuus kehittyi myönteisesti, sillä uusi hallitusohjelma sisältää useita viraston edistämiä linjauksia ja tavoitteita. Kilpailun tilaa Suomessa kuvaavan katsauksen valmistelu aloitettiin. Lokakuussa järjestetty seminaari otsikolla Kilpailu uuden strategian aika? oli korkeatasoinen ja avasi keskustelua laaja-alaisen kilpailupolitiikan merkityksestä tuottavuuden lisäämisessä. Virasto oli edustettuna 30 kotimaisessa työryhmässä. Vuonna 2007 virasto teki viisi markkinaoikeusesitystä. Markkinaoikeudessa oli vuoden lopussa vireillä yhteensä 19 kilpailuasiaa. Näistä 12 oli kartelleihin tai vertikaalisiin kilpailunrajoituksiin liittyvää asiaa, joista kuusi edellytti toimenpiteitä vuonna Näiden ohella markkinaoikeudessa on vireillä kuusi määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskevaa tapausta ja yksi yrityskauppaasia. Markkinaoikeus määräsi yhteensä 19,4 miljoonan euron sakot seitsemälle asfalttikartelliin osallistuneelle yritykselle. Markkinaoikeus vahvisti päätöksellään oleellisilta osin Kilpailuviraston seuraamusmaksuesityksen. Asfalttikartellipäätös on merkittävä osoitus siitä, että valvontaviranomainen ja tuomioistuin suoriutuvat salaisen kartellin paljastamisesta, selvittämisestä ja tuomitsemisesta. Asfalttikartellin käsittely jatkuu korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

4 KILPAILUVIRASTO 4 (39) 1.2 Vaikuttavuus Toiminnan vaikuttavuus Oikeudenkäynnit vaativat aiempaa suuremman osuuden viraston työpanoksesta. Asioiden valmistelu oikeudenkäyntiä varten, mukaan luettuna asioiden selvitysvaihe, edellyttävät virastolta uusia valmiuksia kokonaiskäsittelyaikojen pitämiseksi kohtuullisina. Virasto ei ryhtynyt välittömiin toimenpiteisiin palveludirektiivin täytäntöönpanoon liittyvien kysymysten selvittämiseksi. Samoin pk-yrityksille tarkoitettu tiedotuskampanja jäi resurssipulan ja osittain myös lainsäädännön uudistushankkeen vuoksi toteuttamatta. Vuonna 2007 toimenpidepyyntöjen käsittelyajat lyhenivät, sillä päätösten mediaanikäsittelyaika parani 15 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. Käsittelyajat eivät kuitenkaan ole vielä kaikilta osin tyydyttävällä tasolla. Virastossa oli vuoden 2007 aikana käsittelyssä 669 kotimaista kilpailunrajoitusasiaa. Ratkaistuja asioita oli 458. EU:n komissiosta viraston arvioitaviksi toimitettuja EU-kilpailutapauksia oli 454. EU-kokouksia oli 70. Virasto oli edustettuna 36 kansainvälisessä työryhmässä. Virkojen määrä oli 70 ja toteutuneet henkilötyövuodet 65,4 htv. Henkilötyövuosien määrä jäi virkavapauksien, työaikajoustojen ja vaihtuvuuden vuoksi arvioitua pienemmäksi. Vuoden aikana kiinnitettiin huomiota asiantuntijoiden palkkauksen parantamiseen. Markkinoilla toimivat ja markkinoiden toimintaan vaikuttavat tahot tuntevat kilpailusäännöt ja niiden merkityksen sekä sitoutuvat edistämään toimivaa kilpailua. Aloitteet ja lausunnot Kilpailuvirasto esitti aloitteessaan liikenne- ja viestintäministeriölle, että se perustaisi työryhmän selvittämään, miten luotsauspalvelut voitaisiin avata kilpailulle. Asetetun luotsauslakityöryhmän tehtävänä on ehdottaa luotsauslakiin tarpeellisia muutoksia, mikäli yhtäältä luotsaus päätetään pitää luotsausliikelaitoksen yksinoikeutena sekä toisaalta arvioida, mitä asiakokonaisuuksia tulisi selvittää ja vaikutuksia arvioida, jos luotsauspalvelut päätettäisiin avata kilpailulle. Virasto teki maa- ja metsätalousministeriölle Lannox Oy:n tekemän toimenpidepyynnön johdosta aloitteen siitä, ettei kalsiumpitoisten lannoitteiden kadmiumpitoisuusvaatimuksia kiristettäisi ennen kadmiumin haittavaikutuksia koskevien tutkimustuloksien valmistumista. Nykyisten säännösten mukainen kahden vuo-

5 KILPAILUVIRASTO 5 (39) den siirtymäkausi on liian lyhyt ja merkitsee käytännössä alalle tulon estettä. Virasto esittikin siirtymäkauden pidentämistä kymmeneen vuoteen. Viraston edustaja oli eduskunnan hallintovaliokunnan kuultavana kuntalain muuttamisesta. Käsiteltävänä olleen esityksen mukaisesti kuntalakiin tuli kuntakonsernia ja kunnallista liikelaitosta koskevat säännökset. Lakiehdotus hyväksyttiin esitetyssä muodossaan. Viraston edustaja oli eduskunnan ympäristövaliokunnan kuultavana hallituksen esityksestä jätelain 10:nnen ja 13:nnen pykälien muuttamisesta. Eduskunta hyväksyi jätelain muutoksen, joka tuli voimaan Lain muutoksen johdosta noin kolmasosa yhdyskuntajätehuollosta avattiin kilpailulle. Kilpailuvirasto myötävaikutti siihen, että eduskunta liitti vastaukseensa lausuman, jossa hallituksen edellytetään esittävän kiireellisesti jäteverolain muutosta yksityisten ja kunnallisten kaatopaikkojen verokohtelun yhtäläistämiseksi yhdyskuntajätteen osalta. Virasto antoi lausunnon yhteysalus- ja maantielauttaliikenteen kilpailuttamista selvittäneen työryhmän muistiosta. Työryhmä oli valmistellut kolme hankintamallia kilpailun edistämiseksi ja kaluston vähittäiseksi uusimiseksi palvelutason turvaamalla tavalla. Kilpailuvirasto piti tärkeänä, että työryhmä pyrki esityksillään liikelaitokselle myönnettävien yksinoikeuksien sijasta hankkimaan yhteysalus- ja maantielauttaliikenteen palvelut jatkossa toimivilta markkinoilta. Liikenne- ja viestintäministeriölle annettiin lausunto Helsingin Taksi-Data Oy:n ja Helsingin Ympäristön Taksikeskus Oy:n (lähitaksi) käyttämistä kuljetustehtävien välityspalvelusopimuksiin sisältyvistä ehdoista ja yhtiöiden antamien määräysten ja toimintaohjeiden lainmukaisuudesta. Viraston mielestä olisi ehkäistävä ennalta se, etteivät tilausvälityksen tekniset ratkaisut tai kuljettajien ja autoilijoiden rekisteröinti ja kuljettajille asetettavat vaatimukset estä tai rajoita kenenkään alalla toimimista uuden taksiliikennelain tultua voimaan ja ajovuorosääntelyn lievennyttyä. Asiaan liittyy viraston käsiteltäväksi tullut toimenpidepyyntö. Virasto antoi lausunnon sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta laaditusta, lääkkeitten kustannusvastuun ongelmaa käsittelevästä raportista. Tämä kaksikanavainen lääkkeitten julkisen rahoituksen järjestelmä kannustaa rahoittajaa siirtämään lääkekustannuksiaan toiselle rahoittajalle. Lausunnossa todettiin, että lääkkeen valinnan pitäisi julkisrahoitteisessa terveydenhuollossa nojautua hoidolliseen arvoon ja kustannustehokkuuteen. Kustannusten osalta pitäisi huomio kiinnittää nimenomaan yhteiskunnallisiin kokonaiskustannuksiin ja sulkea pois mahdollisuus osaoptimointiin. Virasto arvioi lääkehoidon kaksikanavaisen rahoitusjärjestelmän puutteita myös ratkaisussaan reumalääkkeitä koskevaan valitukseen. Virasto piti lausunnossaan ensihoito- ja sairaankuljetuspalveluiden kehittämistä koskevaan selvityshenkilön raporttiin selvityshenkilön esityksiä pääosin vääränsuuntaisina. Ne vähentäisivät markkinaohjautuvuutta, vahvistaisivat julkisen

6 KILPAILUVIRASTO 6 (39) Työryhmätyöskentely tuotannon yksinoikeutta, eivät poistaisi sairaankuljetusten tarveharkintaa. Lisäksi ne vahvistaisivat perusteetta sairaanhoitopiirien asemaa suhteessa kuntiin. Nikotiinivalmisteiden seurantyöryhmän raportista virasto totesi, että nykyinen lupamenettely voitaisiin korvata ilmoitusmenettelyllä. Virasto kannatti työryhmän ehdottamia myyntirajoitusten poistoja. Ehdotettua tupakan myynnin luvanvaraistamista virasto piti tarpeettomana. Virasto antoi lausuntonsa Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV:n) Euroopan komissiolle valmistelemista raporteista. Virasto yhtyi STTV:n johtopäätöksiin Alkon toiminnan syrjimättömyydestä ja läpinäkyvyydestä ja katsoi, että yhtiön menettelytapoja voidaan edelleen kehittää. Virasto kannatti lausunnossaan Apteekkityöryhmän esitystä apteekkimaksusta luopumisesta osana apteekkitoiminnan sääntelyn laajempaa uudistusta. Vastoin työryhmän näkemystä virasto katsoi, että erilliset toimet sivuapteekkien toiminnan vahvistamiseksi vain entisestään vahvistaisivat apteekkilupien tarveharkinnasta syntyviä elinkeinon harjoittamisen vapautta rajoittavia ja markkinoilta poissulkevia vaikutuksia. Lääkekaappien määrän lisäämistä ja niiden ylläpidon sallimista muillekin kuin apteekkareille virasto piti sinänsä kannatettavana. Samalla tulisi kuitenkin harkita itsehoitolääkkeiden vähittäisjakelun laajempaakin vapauttamista. Virasto piti työryhmän tavoin tarpeellisena, että lääkkeiden internet-kaupan toiminnasta laaditaan yhteisölainsäädännön vaatimuksia noudattavat kansalliset ohjeet. Viraston kannanotot myötävaikuttivat siihen, että Museoviraston asemaa pohtineen selvitysmies Mykkäsen toimenpide-ehdotusten perusteella opetusministeriö perusti työryhmän pohtimaan mm. Museoviraston uudelleen organisoimisen tarvetta. Tärkeimmät kotimaiset työryhmät, joissa virasto oli edustettuna, on lueteltu kertomuksen kohdassa Sidosryhmätoiminta ja kilpailusääntöjen parempi noudattaminen Viraston kotisivuilla päivitettiin kilpailunrajoituksia koskevat osiot sekä yrityksille ja yhteisöille suunnatut neuvontapalvelut mm. kartellista irrottautumiseksi ja toimenpidepyynnön tekemiseksi. Kiinnostusta kilpailuasioihin kuvastaa se, että viraston kotisivuilla oli runsaat puoli miljoonaa kävijää, ja kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli yli 50 prosenttia. Virasto tiedotti medialle 26 kertaa viraston päätöksistä tai kannanotoista. Useimmat mediatiedotteet käännettiin ruotsiksi ja englanniksi. Kaikissa tiedotteissa viraston ratkaisuja perusteltiin selkeästi ja viitattiin kyseiseen kilpailunra-

7 KILPAILUVIRASTO 7 (39) joituslain kohtaan. Viraston ratkaisut olivat hyvin perusteltuja, ennakoitavia ja pitäviä. Viraston edustajat pitivät 32 kilpailuaiheista esitelmää ulkopuolisille sidosryhmille. Virasto järjesti STAKESin kanssa kilpailu- ja terveyspolitiikan suhdetta luotaavan miniseminaarin. Seminaarissa todettiin virastojen yhteistyön mahdollisiksi kohteiksi lääkehuolto ja terveyspalvelujen luonteen arviointi hyödykkeinä. TEKES käynnisti erityisen hankekokonaisuuden markkinamekanismeista julkisissa palveluissa SERVE-teknologiaohjelmansa puitteissa, jonka johtoryhmässä virastolla on edustus. Virastolla on edustus myös Helsingin kauppakamarin Julkiset hankintamarkkinat toimimaan projektin ohjausryhmässä. Ryhmät tarjoavat virastolle mahdollisuuden vaikuttaa elinkeinoelämän ja muun hallinnon näkemyksiin koskien julkista palveluntuotantoa. Vuonna 2007 saatettiin liikkeelle toimintoja, joilla voidaan lisätä viraston toiminnan vaikuttavuutta pitkällä tähtäimellä: - Aloitettiin verkostotyyppinen pohjoismainen yhteistyö lääke- ja apteekkialan kilpailunedistämiskysymyksissä. - Viraston vuosipäivän seminaarissa tuotiin esiin talouspolitiikan koordinoinnin tehostamisen tarve kilpailun edistämisen merkittävänä edellytyksenä. Seminaarista saatiin myönteinen palaute. - Kilpailukatsauksen laatiminen käynnistyi. Sidosryhmävierailuista merkittävin oli eduskunnan talousvaliokunnan vierailu virastoon. Muista vierailuista virastoon mainittakoon YLE Uutisten vierailu sekä Lapin yliopiston oikeustieteen opiskelijoiden, Joensuun yliopiston kansantaloustieteen opiskelijoiden ja Helsingin työvoimatoimiston edustajien vierailut. Viraston edustajat osallistuivat luennoitsijoina Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kilpailuoikeutta koskevaan opintojaksoon ja kommentoivat noin 20 jaksoon liittyvää opinnäytekirjoitusta. Virasto julkaisee parhaita kilpailuoikeuden opinnäytteitä. Virasto osallistui kahden telealan markkinaolosuhteisiin vaikuttavan radiotaajuus- ja kytkykauppatyöryhmien työskentelyyn. Radiotaajuuksien kaupallistamista käsittelevässä työryhmässä vaikutettiin siihen, että radiotaajuudet allokoitaisiin täysin palvelu- ja teknologianeutraalisti ja mahdollisimman markkinaehtoisesti. Erityisenä pyrkimyksenä on mahdollisimman joustavien ja toimivien taajuuksien jälkimarkkinoiden synty. Tämä johtaisi taajuuksien tehokkaaseen käyttöön, millä olisi merkittäviä positiivisia vaikutuksia televiestintäsektorin tehokkuuteen ja innovaatioihin ja täten myös kuluttajille tarjottavien televiestin-

8 KILPAILUVIRASTO 8 (39) täpalveluiden hintaan, laatuun ja määrään. Työryhmän työ jatkuu toukokuuhun 2008 saakka. Virasto käytti tarkastusvaltuuksiaan useissa tapauksissa, joissa sillä oli syytä epäillä elinkeinonharjoittajien tai niiden yhteenliittymien syyllistyneen vakaviin kilpailunrajoituksiin kuten hinta- tai markkinoidenjakokartelleihin. Tarkastukset lisäävät kiinnijäämisriskiä vakavista kilpailunrajoituksista ja ovat näin omiaan edistämään yritysten sitoutuneisuutta kilpailusääntöjen noudattamiseen. Kilpailuvirasto linjasi kolmella päätöksellään toimialayhdistyksissä harjoitetun tietojenvaihdon ja hintasuositusten sallittavuutta (Suomen Hiusyrittäjät, Suomen Fotokaupan Liitto ry ja Rakennustuoteteollisuus ry). Viraston ratkaisut lisäävät toimialayhdistysten toimintaan liittyvien kilpailunrajoitussäännösten tunnettavuutta ja merkitystä toimialayhdistysten toiminnassa. Viraston kieltopäätös Topfield-digisovittimia koskevassa asiassa on lisännyt määrähinnoittelukiellon tunnettavuutta markkinatoimijoiden ja myös kuluttajien piirissä. Virasto on lisäksi kilpailuoikeudellisella neuvonnallaan (neuvontapalaverit, puhelinneuvonta) estänyt etukäteen kilpailua tarpeettomasti rajoittavien menettelytapojen käyttöön ottamista. Kilpailunrajoituskieltojen toimeenpano luo edellytyksiä uusille liiketoimintaratkaisuille ja lieventää markkinavoiman hyväksikäytöstä johtuvia hyvinvointitappioita. Monopolivalvonta Virasto on kattavasti selvittänyt sähkömarkkinoiden kilpailuolosuhteita osallistumalla pohjoismaisten kilpailuviranomaisten sähkömarkkinatyöryhmään. Työryhmä kokoontui viisi kertaa vuoden aikana ja ryhmän raportti, joka sisälsi sähkömarkkinoita koskevia toimenpidesuosituksia, julkaistiin syyskuussa. Virasto teki vuoden aikana myös oma-aloitteisen selvityksen siitä, onko sähkömarkkinoilla havaittavissa sellaisia ongelmia, joihin tulisi kilpailunrajoituslain perusteella puuttua. On myös selvitetty, voidaanko sähkömarkkinoiden kilpailuolosuhteisiin vaikuttavaan lainsäädäntöön tehdä kilpailua edistäviä muutoksia. Myös tässä selvityksessä tuli esille tarve investoida uuteen sähköntuotannon kapasiteettiin, jonka toteuttamisessa virasto pyrkii vaikuttamaan investointien tasapuolisten kilpailuedellytysten syntymiseen. Viraston käynnistämässä rakennusalan selvityksessä tavoitteena oli nostaa esiin noin 3-5 rakennusalan markkinoiden toimivuuden kannalta ongelmallista osaaluetta yksityiskohtaisempaan tarkasteluun. Virasto on aloittanut mainittuihin teemoihin liittyvän vaikuttamistyön jo selvitysten kuluessa. Keskeisimpänä vaikuttamisen foorumina voidaan pitää valtioneuvoston asuntopoliittista työryhmää, jossa viraston edustaja on ollut kuultavana kahdesti. Lisäksi vaikuttamista

9 KILPAILUVIRASTO 9 (39) Yrityskauppavalvonta on tehty jo selvitykseen sisältyneen laajan asiantuntijahaastattelukierroksen yhteydessä, jossa eri sidosryhmien kanssa käytyjen keskustelujen yhteydessä on nostettu esiin em. kilpailunäkökohtia kunkin sidosryhmän kannalta relevantista näkökulmasta. Projektin loppuraportti valmistuu keväällä Kilpailuvirasto teki esityksen seuraamusmaksun määräämiseksi neljässä tilaajayhteyksien alennusjärjestelmiä koskevassa tapauksessa. Oulun Puhelin Oyj:n tapauksessa virasto teki esityksen markkinaoikeudelle euron seuraamusmaksun määräämiseksi. Lisäksi virasto esitti seuraamusmaksua Aina Group Oyj:lle, eli entiselle Hämeen Puhelin Oy:lle euron, Kymen Puhelin Oy:lle euron ja TeliaSonera Finland Oyj:lle euron määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Viraston selvitysten aikana yritykset poistivat syrjivät alennusjärjestelmänsä. Kilpailijoiden pääsy markkinoille helpottui, kun tilaajayhteyksien hinta laski ja verkonvuokrien hinnoitteluperusteet muuttuivat samoiksi kuin verkkoa hallinnoivan yrityksen palveluoperaattorilla. Tapaukset toimivat myös signaalina markkinoille siitä, että virasto valvoo ja tarvittaessa puuttuu televiestintämarkkinoiden pullonkaulahyödykkeitä koskeviin kilpailunrajoituksiin. Viraston vuonna 2004 markkinaoikeuteen seuraamusmaksun määräämistä varten viemän Lännen Puhelin tapauksen laaja markkinaoikeuskäsittely tapahtui syksyllä. Kyseessä on laajakaistamarkkinoiden merkittävä ennakkotapaus. Vuoden aikana valmisteltiin kahta muuta laajakaistamarkkinoita koskevaa mittavaa ratkaisua. Virasto päätti vuoden aikana myös Finnair Oyj:tä koskevat määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskevat oma-aloitteiset selvitykset. Selvitettävänä oli Finnairin matkatoimistosopimuksien ehdot, suurasiakasalennukset ja Finnairin liittymälentojen hinnoittelu. Finnairin selvitysten aikana sopimuskäytäntöihinsä tekemien muutosten ja lentoliikennemarkkinoiden kilpailutilanteen kehittymisen seurauksena kilpailevien lentoyhtiöiden, matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien mahdollisuudet kilpailla ovat tasapuolisemmat. Tulossopimuksen mukaisesti virastossa kartoitettiin ministeriön asettamaa kilpailunrajoituslain tarkistamistyöryhmää varten nykyisen kilpailunrajoituslain puutteita ja kehittämistarpeita. Kehittämisen tarvetta nähtiin mm. yrityskauppavalvontaa ja sanktioiden armahdusjärjestelmää koskevissa säädöksissä sekä vanhan 9 :n, julkisen tuotannon ja EU:n perustamissopimuksen 86 artiklan välisten ongelmien selvittämisessä. Yrityskauppavalvonnan alueella tehtiin kolme erillistä selvitystä: kynnysarvot, valvonnan testi ja yleiset muutostarpeet. Virasto teki 35 yrityskauppapäätöstä. Yhtään yrityskauppaa ei esitetty kiellettäväksi. Yksi kauppa hyväksyttiin jatkokäsittelyssä muutettuna.

10 KILPAILUVIRASTO 10 (39) Kartelli- ja jakelutievalvonta S-ryhmään kuuluva Hankkija-Maatalous Oy hankki Lännen Tehtaat Oyj:n maatalousliiketoiminnan. Kaupan kohteena olleeseen maatalousliiketoimintaan kuului ilmoitushetkellä rehuliiketoimintaa harjoittava Suomen Rehu Oy tytäryhtiöineen sekä viljakauppaa harjoittava Avena Nordic Grain Oy tytäryhtiöineen. Kun myös Hankkija-Maatalous Oy toimii viljan hankinta- ja tukkukaupassa, keskittymälle olisi muodostunut vahva asema viljakaupassa. Yrityskaupan osapuolet ilmoittivat toisen vaiheen käsittelyn aikana jättävänsä Avena Nordic Grain Oy:n kaupan ulkopuolelle, eikä virasto katsonut järjestelyn näin muutettuna aiheuttavan kilpailuongelmia. Erityisesti sähkömarkkinoiden keskittymiskehityksen kannalta tärkeä asia on Fortum Oyj:n Fortum/E.ON -yrityskauppapäätöksestä tekemän valituksen markkinaoikeuskäsittely. Kyseisessä päätöksessä virasto velvoitti Fortumin luopumaan osasta tuotantokapasiteettiaan, koska muutoin Fortumin määräävä markkina-asema kansallisilla sähkömarkkinoilla olisi vahvistunut. Virasto priorisoi tapauksen markkinaoikeuskäsittelyä, ja se sitoi runsaasti viraston henkilöresursseja. Kilpailuvirasto teki esityksen seuraamusmaksun määräämiseksi Suomen Hiusyrittäjät ry:lle lainvastaisten hintasuositusten antamisesta vuosina Hiusyrittäjien antamat suositukset olivat omiaan yhdenmukaistamaan hinnankorotusten määrää ja ajankohtaa tavalla, joka koituu kuluttajien tappioksi. Markkinoiden koosta johtuen (360 miljoonaa euroa) hintasuosituksista aiheutuva vähäinenkin korottava vaikutus palveluhintoihin on merkinnyt tuntuvaa tappiota kuluttajille ja tulonsiirtoa kuluttajilta parturi-kampaamoille. Asia on vireillä markkinaoikeudessa. Kilpailuvirasto on pyrkinyt yhteistyössä Euroopan komission kanssa estämään maksukorttimarkkinoiden keskittymisen, joka johtaisi kilpailun vähenemiseen ja hyvinvointitappioihin. Virasto vaikutti osaltaan komission toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on Visan ja MasterCardin kanssa kilpailevien maksukorttijärjestelmien säilyminen ja uusien syntyminen siirryttäessä yhtenäiseen euromaksualueeseen (SEPA). Suomalaiset pankit ovat viraston toimenpiteiden johdosta luopuneet suunnitelmistaan lakkauttaa pankkikorttijärjestelmä yhteisillä toimenpiteillään. Kukin pankki tulee tekemään itsenäisesti omien liiketaloudellisten intressiensä perusteella ratkaisun pankkikorttien tarjoamisesta. Kuluttajille ja kauppiaille edullisten pankkikorttien korvautuminen kalliimmilla kansainvälisillä korteilla tulisi kauppiaiden ja viime kädessä kuluttajien maksettavaksi. Virasto on pyrkinyt mahdollistamaan pankkien kehittämän Tupastunnistautumisjärjestelmän käyttämisen laajasti rahoitusalan toimijoiden keskuudessa. Virasto on pyrkinyt varmistamaan kaikkien rahoitusmarkkinoilla toimivien elinkeinonharjoittajien mahdollisuuden hyödyntää tasapuolisin ja syr-

11 KILPAILUVIRASTO 11 (39) jimättömin ehdoin voimassa olevaa järjestelmää siten, että uusia liiketoimintamalleja kehittävät toimijat voivat tehostaa alan kilpailua. Viraston puuttumisen seurauksena Neste Markkinointi Oy sitoutui muuttamaan alennusjärjestelmäänsä kauppiassopimuksissaan. Alennusjärjestelmä johti kilpailukieltoon rinnastuvalla tavalla kauppiaiden sitomiseen pitkäaikaisesti yhteen toimittajaan. Tämä voi vaikeuttaa jakelijoiden mahdollisuutta kilpailuttaa toimittajia. Kilpailun väheneminen voi sulkea pois uusia liiketoimintaratkaisuja ja johtaa myös hyvinvointitappioihin. Energiateollisuus ry luopui viitehintajärjestelmän kehittämisestä viraston kanssa käytyjen keskustelujen seurauksena. Sähkön vähittäismarkkinoilla kilpailevat yritykset olisivat voineet tämän yhteistoiminnan puitteissa vähentää liiketoimintariskiään ja epävarmuutta toistensa markkinakäyttäytymisestä. Tämä olisi voinut johtaa hyvinvointitappioihin nostamalla hintatasoa sähkön vähittäismyyntimarkkinoilla. Virasto selvitti Energiateollisuus ry:n tapaa tiedottaa tulevista sähköenergian vähittäishinnan muutoksista mahdollisena kiellettynä hintasignaalina. Yhdistykseen tehdyn selvityskäynnin ja muiden selvitysten nojalla tiedottamiseen ei näytä liittyneen kiellettyjä piirteitä. Asian käsittely on päätetty. Virasto on selvittänyt tietojenvaihtoa päivittäistavarakaupan markkinoilla. Selvitykset liittyvät AC Nielsenin tarjoamaan Scan Track-palveluun, joka on merkittävästi lisännyt kaupan keskusliikkeiden mahdollisuuksia havainnoida toistensa markkinakäyttäytymistä. Tutkinnan kohteena on ollut se, missä määrin tietojenvaihto voi johtaa päivittäistavarakaupan keskeisten toimijoiden käyttäytymisen yhdenmukaistumiseen ja siten kilpailun vähenemiseen. Markkinoiden koko huomioon ottaen (yli 12 miljardia euroa) potentiaaliset hyvinvointitappiot kuluttajille ovat huomattavat. Virasto on selvittänyt Veho Group Oy Ab:n epäiltyjä kilpailunrajoituksia Mercedes-Benz-merkkisten moottoriajoneuvojen korjaus- ja huoltomarkkinoilla. Kyse on riippumattomien huoltoliikkeiden toiminnan mahdollisesta vaikeuttamisesta, joka voi lisätä markkinavoiman hyväksikäytöstä aiheutuvia hyvinvointitappioita. Auton korjaus- ja huoltokustannukset ovat merkittävät, sillä ne kattavat noin 40 prosenttia kaikista auton hankkimisesta aiheutuvista kustannuksista. Riippumattomien korjaamoiden hinnat ovat huomattavasti valtuutettujen korjaamoiden hintoja alemmat. Tulossopimuksen mukaisesti vireillä olevien asioiden loppuunsaattaminen eteni sisäisen toimintasuunnitelman mukaisesti. Kattohuopa-asiassa annettiin päätös helmikuussa ja Neste Markkinointia koskevassa asiassa heinäkuun alussa. Myös Suomen Hiusyrittäjien antamia hintasuosituksia ja Topfield-merkkisten digisovittimien määrähinnoittelua koskevat asiat saatiin päätökseen.

12 KILPAILUVIRASTO 12 (39) Viraston selvitystyön kohteena olivat erityisesti palvelusektoriin kuuluvat heikon kilpailun toimialat, joilla on perinteisesti ollut vahvaa sääntelyä tai alalle tulon esiteitä. Selvityskohteiksi valittiin päivittäistavarakauppa, raakapuukaupan myyntiyhteistyö, pankkisektorin SEPA-yhteistyö, energiasektorin tietojenvaihto, työeläkeyhtiöiden yhteistyö sekä panimoalan vertikaaliset sopimusjärjestelyt. Selvitykset aloitettiin kaikilla näillä toimialoilla. Virasto alkoi selvittää epäiltyä kilpailunrajoitusta vahvasti säädellyillä taksimarkkinoilla. Helsingin Taksi Datan tiloihin tehtiin yllätystarkastus. Asian käsittely on kesken. Päivittäistavarakaupan osalta keskityttiin horisontaaliseen tietojenvaihtoon kilpailevien päivittäistavarakaupan ryhmien välillä ja vertikaalisiin sopimussuhteisiin päivittäistavarakaupan ja teollisuuden välillä. - Virasto käynnisti helmikuussa selvitykset koskien mahdollista kiellettyä tietojenvaihtoa päivittäistavaramarkkinoilla (ks. edellä). - Päivittäistavarakaupan ja teollisuuden välisiä suhteita koskevat selvitykset on kohdennettu leipomo-, meijeri-, liha- ja panimoteollisuutta edustaviin yrityksiin. Erityisen mielenkiinnon kohteena ovat jakelukanaviin pääsyyn ja neuvotteluvoiman käyttöön liittyvät kysymykset. Panimoalan tutkintaa päätettiin jatkaa vuonna 2005 valmistuneen väliraportin pohjalta. Jatkoselvitystyö rajattiin koskemaan panimoyrityksen sopimus- ja alennuskäytäntöjen mahdollisia sitovia vaikutuksia hotelli- ja ravintola-alalla. Asian käsittely on kesken. Virasto selvitti saamansa toimenpidepyynnön perusteella raakapuun myyjien keskusorganisaatio MTK:n ja metsänhoitoyhdistysten mahdollista syyllistymistä kiellettyyn kilpailunrajoitukseen raakapuumarkkinoilla. MTK:n tiloihin tehtiin tarkastus heinäkuussa Asian käsittely jatkuu. Virasto teki saamansa sakosta vapautumishakemuksen seurauksena yllätystarkastuksen eräisiin vuokralääkäreitä välittäviin yrityksiin. Virastolle tehdyn hakemuksen perustella oli epäiltävissä, että yritykset olisivat harjoittaneet kiellettyä markkinoiden jakoa eräissä tarjouskilpailuissa. Kielletystä toiminnasta ei löytynyt näyttöä. Virasto teki yllätystarkastuksen useisiin pelastusajoneuvoja myyviin yrityksiin. Kun tarkastusten ja muun aineiston nojalla ei voitu osoittaa kilpailunrajoituslain vastaista toimintaa, lopetti virasto asian selvittämisen Virasto selvitti Grey Hen Oy:n autokauppaa palvelevia tietojärjestelmiä. Kuluttajilta saapuneissa yhteydenotoissa epäiltiin tietojärjestelmien yhdenmukaistavan vaihtoautojen hinnoittelua. Asiaa selvitettäessä ilmeni muun ohella, että tietojärjes-

13 KILPAILUVIRASTO 13 (39) telmästä ei ollut johdettavissa toisten autoliikkeiden vaihtoautoista maksamia hyvityshintoja. Asia poistettiin käsittelystä. Virasto vastaanotti hakemuksen seuraamusmaksusta vapautumiseksi koskien erästä alueellista hintasopimusta. Virasto antoi kesäkuun lopussa hakijalle ns. ehdollista immuniteettia koskevan ilmoituksen. Asiassa toimitettiin tarkastus elokuussa. Asian käsittely jatkuu. Virasto selvitti työeläkelaitosten mahdollista kiellettyä yhteistyötä TELAn vakuutusyhtiöasiain toimikunnan asettamissa laskuperuste- sekä ehtojaoksissa virastolle tehdyn toimenpidepyynnön johdosta. Asian käsittely jatkuu. Markkinoiden toimivuus paranee, kun virasto puuttuu tehokkaasti yhteistyössä EU:n jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten ja komission kanssa rajoituksiin, joilla on rajat ylittäviä vaikutuksia. ECN-verkosto Virasto osallistui aktiivisesti yli 20 ECN-työryhmään. Virasto toimitti työryhmien käyttöön mm. useita Suomen kilpailuongelmia koskevia selvityksiä. Virasto otti työryhmien asialistalle tärkeitä kilpailukysymyksiä etenkin ECN Pharma ja ECN Banking työryhmissä. Virasto osallistui aktiivisesti myös televiestinnän ja energian ECN-työryhmiin. ECN-verkostoa on hyödynnetty erityisesti SEPA-selvityksen osalta. Viraston toiminta yhdessä Euroopan komission kanssa on tähdännyt siihen, että eurooppalaisilla maksukorttimarkkinoilla voisi säilyä ja syntyä kilpailevia maksukorttijärjestelmiä. Viranomaisten toiminnalla on pyritty edistämään maksukorttimarkkinoiden toimivuutta puuttumalla kehitykseen, joka on käynnistynyt eurooppalaisten pankkien kansainvälisen yhteistyön seurauksena ja jonka vaikutusten voitiin olettaa kohdistuvan useisiin jäsenvaltioihin. ECN -yhteistyöstä oli merkittävää hyötyä tapauksen käsittelylle. Virasto on tehnyt yhteistyötä komission kanssa virastossa vireillä olleessa tapauksessa, joka koski moottoriajoneuvojen ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamista. Viraston edustajat pitivät komission teleasiantuntijoiden kanssa kaksi neuvottelua, joissa käytiin keskusteluja ECN Telecom -alatyöryhmän tulevista aiheista ja ennen kaikkea vaihdettiin kokemuksia laajakaistamarkkinoita koskevien tapausten selvitystekniikoista. Näiden keskustelujen pohjalta tehtiin viraston laajakaistamarkkinatapausten selvitysprosesseihin muutoksia. Energiamarkkinoita käsittelevän ECN-alatyöryhmän työskentelyyn osallistuttiin. Pääpaino energiamarkkinoita koskevassa kansainvälisessä yhteistyössä oli

14 KILPAILUVIRASTO 14 (39) 1.3 Toiminnallinen tehokkuus kuitenkin pohjoismaisten kilpailuviranomaisten energiamarkkinatyöryhmän työskentelyssä. Sen raportti ja toimenpidesuositukset julkaistiin syksyllä Kansallisten kilpailuviranomaisten kuluttajayhteyshenkilöiden (ECN Consumer Correspondent) verkoston työ käynnistyi. Kevään kokous oli yhteinen kansallisten kuluttajajärjestöjen edustajien kanssa. Viraston edustaja alusti aiheesta Competition Authority - Consumer Organization, Dialogue in Finland. Virasto isännöi komission yrityspääosaston vierailua, jonka kanssa on käsitelty ns. Lissabon-kilpailukykystrategian toteutumista Suomessa ja kilpailupolitiikan roolia Lissabon-tavoitteiden toteutumiseen. Virasto siirsi kaksi yrityskauppatapausta komission käsiteltäväksi. Komissio puolestaan siirsi yhden matkaviestinmarkkinoita koskevan tapauksen viraston ratkaistavaksi. Tulossopimuksen mukaisesti tiedonkulkua ministeriöön on varmistettu siten, että ministeriö on tietoinen kaikista EU-kilpailulainsäädännön valmisteluun liittyvistä asioista, kuten esimerkiksi vahingonkorvausten vihreän kirjan valmisteluista. Ministeriölle on toimitettu ECN:n yleiskokouksen raportit. Komissio kuuli jäsenvaltioita kahdesta EU-kilpailulainsäädännön uudistamishankkeesta: meriliikennettä koskevista kilpailusääntöjen soveltamissuuntaviivoista sekä fuusiovalvonta-asetuksen tiedonanto- ja suuntaviivaluonnoksista. Virasto järjesti ECA Air traffic työryhmän kokouksen ja pohjoismaisten kilpailuviranomaisten sähkömarkkinatyöryhmän kokouksen, molemmat Helsingissä. Toiminta keskittyy kansantalouden kannalta olennaisten kilpailunrajoitusten sekä institutionaalisten kilpailunesteiden ja rajoitusten selvittämiseen. Kilpailuvalvonta ja priorisointi Tulossopimuksen mukaisesti virasto on monopolivalvonnassa keskittänyt toimintaansa vientiteollisuudelle tärkeiden infrastruktuurialojen kilpailuongelmien selvittämiseen sekä yleisemmin niiden markkinoilta poissulkevien kilpailunrajoitusten tutkimiseen, joilla on vakavimmat vaikutukset markkinoihin. Painopistetoimialoja olivat rakennus-, sähkö- ja televiestintämarkkinat. Viraston yhteistyö valtiovarainministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa on työryhmätyöskentelyn kautta johtanut kannanottoihin, joita otettiin huomioon hallitusohjelman valmistelussa. Hallitusohjelman mukaan mm. yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin sisältyvän piilevän arvonlisäveron aiheut-

15 KILPAILUVIRASTO 15 (39) tamat kilpailun vääristymät selvitetään. Ohjelmassa todetaan yksityisen ja kolmannen sektorin täydentävän kuntien palvelutuotantoa. Ohjelman mukaan kunnallisen palvelusetelin käyttöalaa on tarkoitus laajentaa tarkoituksenmukaisella tavalla sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä järjestöjen tukea suunnata niin, ettei se ole ristiriidassa kilpailulainsäädännön kanssa ja kohdentuu voittoa tavoittelemattomaan toimintaan. Hallitusohjelmassa todetaan edelleen, että hallitus varmistaa kilpailupolitiikan keinoin yksityisen ja julkisen palvelutuotannon tasavertaiset edellytykset. Selvityksen laatiminen taloudellisen todistusaineiston hyödyntämisestä kartellin toteennäyttämisessä jatkuu vuonna Virastolla on hanke, jonka tarkoituksena on kehittää viraston tarkastuksia sähköisen todistusaineiston löytämiseksi ja sen myötä tehostaa kilpailunrajoitusten tutkintaa. Projekti vaatii huomattavasti resursseja ja asiantuntemusta niin hankkeen toteuttamiseksi kuin sen ylläpitämiseksi, eikä se ole resurssipulan vuoksi edennyt riittävästi. Virasto käynnisti pellettimarkkinoita koskevan oma-aloitteisen selvityksen. Selvitys käynnistyi, kun virasto sai suuren joukon kuluttajien yhteydenottoja, joissa kerrottiin suurista pellettien hinnankorotuksista. Kartellivalvonnan tärkeimmät asiat on kuvattu edellisissä jaksoissa. Kansainvälisen yhteistyön kilpailupolitiikkaa ja talouden analyysia koskevan benchmarking-vertailun esiintuomat kehittämistarpeet otetaan huomioon viraston toiminnan suuntaamisessa. Virasto osallistui yhdeksään OECD-kokoukseen, kahteen ICN-kokoukseen ja yhteen ECA-pääjohtajakokoukseen. Myös eräille viraston ulkopuolisille sidosryhmille tarjottiin mahdollisuutta osallistua ICN:n vuosikokoukseen. Virasto valmisteli OECD-kokouksiin kuusi raporttia seuraavista aiheista: Vertikaaliset yrityskaupat Julkiset hankinnat Kilpailuviranomaisten rooli kilpailunedistäjinä Kilpailuviranomaisten välinen yhteistoiminta ja tietojenvaihto Yrityksille suunnattu neuvonta koskien monopoli- ja määräävää markkinaasemaa Määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen kieltäytyminen liikesuhteesta Toimialayhdistysten kilpailua edistävät ja kilpailunvastaiset toimet. Raportit ja niiden pohjalta käydyt pyöreän pöydän keskustelut vaikuttivat osaltaan viraston toiminnan suuntaamiseen.

16 KILPAILUVIRASTO 16 (39) Yhteistyö lääninhallitusten kanssa Kilpailuviranomaisten pohjoismaisen kokouksen käsittelyyn tehtiin raportit mm. apteekkialasta sekä taloudellisesta analyysistä kartelliasioissa. Apteekkiselvityksen pohjalta perustettiin pohjoismaisten kilpailuviranomaisten verkosto lääke- ja apteekkialaa koskevien asioiden tietojenvaihtoa varten. Scan Track-asiassa käytiin keskusteluja Ruotsin ja Norjan kilpailuviranomaisten kanssa. Alueellisilla ja paikallisilla markkinoilla ilmenevien kilpailunrajoitusten selvittämistä sekä kilpailun edistämistehtäviä siirretään lääninhallituksille. Lääneille siirrettyjä tapauksia oli yhteensä 21. Lääninhallitukset tekivät viisi tarkastusta ja osallistuivat myös viraston kilpailunedistämistehtäviin koskien mm. julkisen tuotannon markkinaehtoistamista ja julkisen palvelutuotannon uudistumista. Lääninhallitusten selvitettävänä on ollut mm. eräitä taksialaan liittyviä kilpailunrajoitusepäilyjä. Lääninhallitusten avulla selvitykset on voitu toteuttaa tehokkaasti ja kohdennetusti paikallistason asiantuntemusta hyväksikäyttäen. Topfield-digisovittimien määrähinnoittelua koskeva tapauksen selvittäminen toteutettiin yhteistyössä lääninhallitusten kanssa, mikä mahdollisti tehokkaasti määrähinnoittelun laajuuden alueellisen ja paikallisen kartoittamisen. Virasto vaikutti yhteistyössä Oulun lääninhallituksen kanssa Opetushallituksen ja Kuluttajaviraston yhteiseen ohjeistukseen, joka koskee koulukuvauksia. Virasto solmi läänien kanssa tulossopimukset vuodelle Tulossopimuksissa mainituista tiedotustilaisuuksista läänien yrityksille päätettiin luopua resurssisyistä ja elinkeinoelämän järjestöjen kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Virasto ja lääninhallitukset pitivät huhtikuussa seminaarin, jossa täsmennettiin alueellisten kilpailunrajoitusten selvittämisen periaatteita ja työnjakoa. Läänit aktivoivat julkista tuotantoa ja kuntien palvelutuotantoa koskevaa sidosryhmätoimintaansa. Tätä tarkoitusta varten Etelä- ja Länsi-Suomen lääninhallitukset laativat viraston avustuksella kirjeen, joka lähetettiin alueellisille sidosryhmille kaikissa muissa lääneissä paitsi Itä-Suomen läänissä. Länsi-Suomen lääninhallitus valmisteli liikuntapaikkatarjontaa koskevan muistion. Etelä-Suomen lääninhallitus avusti virastoa sairaushoitovakuutusta käsitelleen muistion taustaselvityksissä. Lääninhallitusten resurssit ovat osoittautumassa vähäisiksi tulostavoitteiden saavuttamiseksi.

17 KILPAILUVIRASTO 17 (39) Viestintä Viestinnässä ja vaikuttamisessa korostetaan asiakkaiden ja kuluttajien kilpailusta saamia hyötyjä sekä kilpailun yleistä hyvinvointia lisäävää vaikutusta Käsittelyajat Toimenpidepyyntöjen käsittelyajat lyhenevät. Erityisesti kartelleihin mutta myös energia- ja telealojen kilpailuongelmiin liittyviä lehtikirjoituksia julkaistiin mediassa runsaasti. Säännöllisellä mediakirjoittelun arvioinnilla seurattiin, miten viraston strategia, tavoitteet, päätökset ja kannanotot pääsivät esille. Virasto julkaisi artikkeleista koottuja mediakoosteita 244. Kiinnostus kilpailuasioita kohtaan oli kasvussa kotisivujen kävijöiden perusteella. Kävijöitä oli runsaat puoli miljoonaa. Lisäystä edelliseen vuoteen nähden oli yli 50 prosenttia. Varsinaisia mediatiedotteita annettiin 26. Kilpailu-uutiset lehdestä ilmestyi kolme numeroa. Viraston vuosikirja julkaistiin kesäkuussa edellisen vuoden tapaan painettuna vain suomeksi. Ruotsin- ja englanninkieliset versiot julkaistiin viraston kotisivuilla. Virasto vastasi yli sataan kotimaasta tulleeseen tiedusteluun ja noin 70:een lähinnä EU-maista tulleisiin tiedusteluihin ja kyselyihin. Vuonna 2007 ei toteutettu sidosryhmätutkimusta viestinnän vaikuttavuudesta. Päätöksissä mediaanikäsittelyaika oli 699 päivää, jossa oli 15 prosentin parannus edelliseen vuoteen verrattuna. Käsittelyaikaa voi pitää varsin tyydyttävänä, koska päätökseen saatettiin useita kauan vireillä olleita tapauksia. Kirjeratkaisuissa päästiin 23 päivään. Muilla tavoin päätetyissä tapauksissa käsittelyaika oli 49 päivää. Vähämerkityksellisten asioiden mediaanikäsittelyaika oli 18 päivää. Tulossopimuksen mukaisesti tärkeimmille tapauksille on asetettu aikataulut.

18 KILPAILUVIRASTO 18 (39) Mediaanikäsittelyajat lopputoimenpiteittäin vuosina Mediaanikäsittelyajat Päätökset, pv/vuosia 577/1,6 826/2,3 699/1,9 *muutos edelliseen vuoteen verrattuna, pv/vuosia 128/0,4 249/0,7-127/-0,4 Kirjeratkaisut, pv *muutos edelliseen vuoteen verrattuna, pv Muulla tavoin päätetyt tapaukset, pv *muutos edelliseen vuoteen verrattuna, pv Yrityskauppojen tehokas käsittely Kaikissa merkittävissä yrityskaupoissa on järjestetty ennakkoneuvottelu tulossopimuksen mukaisesti. Näissä tapauksissa myös selvitystoimenpiteet tai ainakin niiden valmistelu on aloitettu poikkeuksetta ennen varsinaisen ilmoituksen saapumista. Neuvontaa annetaan päivittäin puhelimitse ja sähköpostitse. Kirjallisiin, esimerkiksi järjestelyn ilmoitusvelvollisuuteen tai muihin laintulkintoihin liittyviin tiedusteluihin pyritään lähtökohtaisesti vastaamaan vuorokaudessa, monimutkaisissa järjestelyissä muutamassa päivässä. Ensimmäisen vaiheen ratkaisujen keskimääräiselle käsittelyajalle on pidetty ohjeellisena tavoitteena 18 päivää. Vuonna 2007 käsittely kesti keskimäärin 15,5 päivää eli selvästi alle tavoitteen. Lyhin käsittelyaika ilmoituksen saapumisesta oli 2 päivää ja pisin 30 päivää. Yrityskauppojen keskimääräiset käsittelyajat, pv I vaiheen päätös, pv ,5 II vaiheen päätös, pv Tuottavuutta lisäävät hankkeet Strategiatyötä ja strategian toimeenpanoa koskeva kehittämishanke Hankkeen asiantuntijapalveluiden toimittajaksi valittiin Net Effect Oy. Hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti ja valmistuu mennessä.

19 KILPAILUVIRASTO 19 (39) Asianhallintajärjestelmän uusiminen Hanke käynnistyi keväällä 2007 ja järjestelmän toimittajaksi valittiin Documenta Oy. Käyttöönottoa jouduttiin siirtämään vuodenvaihteesta lokakuuhun Hankkeessa jouduttiin ottamaan lisäaikaa, jotta viraston toimintaprosessit saataisiin testattua ja sovitettua uuteen järjestelmään. Asianhallintajärjestelmän kehittämisen yhteydessä uusittiin viraston asiakirjallisten tietojen rekisteröinnin, käsittelyn ja säilyttämisen ohjeistus eli arkistonmuodostussuunnitelma (AMS) ja asiakirjahallinnan toimintaohje. Lisäksi aloitettiin Tutkijan oppaan valmistelu, joka otetaan käyttöön yhdessä viraston asianhallintajärjestelmän kanssa. KTM:n hallinnonalan palvelukeskus- ja tilivirastohanke Hankkeessa on edetty ministeriön ohjauksen mukaisesti. Virasto on toimittanut omalta osaltaan pyydetyt tiedot ja osallistunut hanketta koskeviin kokouksiin. Siirtyminen Mikkeliin perustettavan VKPK:n palvelukeskuksen asiakkaaksi tapahtuu vaiheittain syksystä 2008 alkaen. Matkanhallinta, TRAVEL ASP palvelu Hanke käynnistettiin joulukuussa Järjestelmä otetaan käyttöön kesäkuussa NETRA Viraston osalta suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat jo Netrassa. Tiedot Netran tuloksellisuusosioon viedään vuoden 2008 alkupuolella. VARAKAS Valtion rahoituksen ja kassanhallinnan tietojärjestelmä otettiin virastossa käyttöön lukien. KTM:n hallinnonalan ja Tilastokeskuksen tuottavuusmittaushanke Hankkeen tavoitteena oli kehittää mittarit tuotoksille ja tuottavuudelle koko hallinnonalalle. Kilpailuviraston osalta todettiin, että virastossa on parhaillaan meneillään strategiahanke ja asianhallintahanke, joissa yhteyksissä kehitetään myös tuottavuusmittausta. Uuteen raportointitapaan siirrytään vähitellen vuodesta Tahti valtiotyönantajan henkilötietojärjestelmä Hankkeessa on edetty Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön määräysten ja aikataulujen mukaisesti.

20 KILPAILUVIRASTO 20 (39) Taloudellisuus Sähköinen palkkalaskelma Sähköisen palkkalaskelman käyttöön siirryttiin vuoden 2007 alkupuolella. Heli-rekrytointijärjestelmä Järjestelmä otetaan käyttöön mennessä. Kustannukset laskivat 3,4 % verrattuna edelliseen vuoteen, tarkemmin kohta Kustannukset päätoiminnoittain vuosina , euroa Monopolivalvonta Kartellivalvonta Kilpailunedistäminen Kansainväliset asiat Yhteensä Päätoiminnot -Henkilöstökustannukset ja muut välittömät kustannukset Tukitoiminnot 1) - Hallinto sekä viestintä ja valmennus Kustannukset 2007 Muutos edelliseen vuoteen, % Kustannukset 2006 Muutos edelliseen vuoteen, % Kustannukset 2005 Muutos edelliseen vuoteen, % , , ,0 1) Tukitoimintojen kustannukset on jaettu päätoiminnoille henkilöstökustannusten suhteessa. Luvut sisältävät myös toimitilan vuokrat ym. yhteiset kustannukset.

KILPAILUVIRASTON VUOSIKIRJA 2008

KILPAILUVIRASTON VUOSIKIRJA 2008 KILPAILUVIRASTON VUOSIKIRJA 2008 37 Kilpailuviraston vuosikirja 2008 Toimitus Marketta Salin Taitto Antti Hovila Kannet ja kuvitus Erno Bärlund Valokuvat Antti Hovila, Nina Kaverinen ja Jaanis Kerkis Painotyö

Lisätiedot

Päivi Kari. Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa

Päivi Kari. Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa Päivi Kari Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa Kilpailupolitiikan perustana olevan kilpailulain 1 :n 2 momentissa todetaan, että lakia sovellettaessa on erityisesti otettava huomioon markkinoiden

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

Milloin julkinen palvelu sotkee yksityiset markkinat? Esimerkkejä elävästä elämästä. Johtava asiantuntija Tytti Peltonen

Milloin julkinen palvelu sotkee yksityiset markkinat? Esimerkkejä elävästä elämästä. Johtava asiantuntija Tytti Peltonen Milloin julkinen palvelu sotkee yksityiset markkinat? Esimerkkejä elävästä elämästä Johtava asiantuntija Tytti Peltonen Julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan tasavertaisuus Kilpailuneutraliteettiongelmat

Lisätiedot

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla Päätös 1 (5) Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla 1 Asia 2 Osapuolet 3 Ratkaisu 4 Asian vireilletulo Epäily kilpailulainsäädännön vastaisesta kielletystä

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista. kkv.fi. Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015. kkv.fi

Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista. kkv.fi. Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015. kkv.fi Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015 Yleistä kilpailuneutraliteettisääntelystä Kilpailulain 4 a luku ei kiellä julkisyhteisöjä harjoittamasta taloudellista toimintaa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen energiaalalla - ulkomaiset yritykset tulevat Energiateollisuus ry:n toimenpiteet

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen energiaalalla - ulkomaiset yritykset tulevat Energiateollisuus ry:n toimenpiteet Työmarkkinoiden kansainvälistyminen energiaalalla - ulkomaiset yritykset tulevat Energiateollisuus ry:n toimenpiteet Pertti Lindberg Työmarkkinaseminaari 20110915 Energia-alan hankinta ja kilpailutus Energiateollisuus

Lisätiedot

Kilpailulainsäädännön noudattaminen Fingridin neuvottelukunnan ja en sekä vastaavien toiminnassa

Kilpailulainsäädännön noudattaminen Fingridin neuvottelukunnan ja en sekä vastaavien toiminnassa Ohje 1 (5) Kilpailulainsäädännön noudattaminen Fingridin neuvottelukunnan ja en sekä vastaavien toiminnassa 1 Yleistä Fingridin toiminnassa tulee noudattaa Suomen ja Euroopan yhteisön kilpailuoikeuden

Lisätiedot

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVIA HANKKEITA Turvallisuusjohtaja Rauli Parmes Liikenne- ja viestintäministeriö Keskushallinnon uudistushanke Nykyisen hallituksen ohjelmassa on linjattu, että hallitus

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Kuntalaki uudistuu- seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kunta ja markkinat Kunta

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, 24.4.2002, s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, 24.4.2002, s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 17.12.2003 SG (2003) D/233786 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966760 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset FI/2003/0028

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Dnro 379/KKV14.00.00/2014 11.3.2015. 1 Asia. Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle.

Päätös 1 (5) Dnro 379/KKV14.00.00/2014 11.3.2015. 1 Asia. Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle. Päätös 1 (5) 1 Asia Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle 2 Osapuolet Parikkalan kunta Toimenpidepyynnön tekijä: Melkoniemen vesiosuuskunta, Parikkala 3 Ratkaisu

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK-2015 strategian ydin Missio, visio ja arvot Missio = Perustehtävä, olemassaolon

Lisätiedot

Itämeristrategian rahoitus

Itämeristrategian rahoitus Itämeristrategian rahoitus Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi Keskeisiä lähtökohtia, kysymyksiä ja haasteita Lähtökohtia

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta 2 Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin on perustettu jokaiseen EU:n jäsenvaltioon ja sen

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6.

Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6. Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Tavoitteena Ajasta ja paikasta riippumattoman päätöksenteon mahdollistaminen

Lisätiedot

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä.

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa

Lisätiedot

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Strategian yhteys tulossopimuksiin Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Voimavaralähtökohdat Toimintamenomomentin henkilötyövuodet sopeutetaan vuoden 2015 tasolta 783 henkilötyövuotta tasolle 726 henkilötyövuotta

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2006

KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2006 N TILINPÄÄTÖS 2006 2 1. Toimintakertomus...3 1.1 Johdon katsaus...3 1.2 Toiminnan vaikuttavuus...5 1.2.1 Kilpailun edistäminen...5 1.2.2 Kilpailuvalvonta...8 1.2.3 Kansainväliset asiat...16 1.2.4 Viestintä...19

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 228/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 14.5.2007 UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lisätiedot

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia Tuloksellisuuserä 1.9.2010 Akavan Erityisalojen linjauksia Linjauksia Järjestelyerän käytöstä sovitaan paikallisesti järjestöjen edustajien ja työnantajan kesken Työnantajan tarjottava tuloksellisuushankkeita

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskus (jäljempänä ETK) on perustettu hoitamaan yksityisten eläkelaitosten yhteisiä palvelu-, ohjaus-, rekisteröinti- ja neuvonta-asioita.

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

Kuntalain kokonaisuudistus. Sari Raassina Valtiosihteeri, valtiovarainministeriö 29.10.2013

Kuntalain kokonaisuudistus. Sari Raassina Valtiosihteeri, valtiovarainministeriö 29.10.2013 Kuntalain kokonaisuudistus Sari Raassina Valtiosihteeri, valtiovarainministeriö 29.10.2013 Kuntarakennelaki Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis -laki Kuntien valtinosuusja rahoitusjärjestelmän uudistaminen

Lisätiedot

KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS

KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2005 KILPAILUVIRASTO 2 (30) 1. Johdon katsaus toimintaan...3 2. Tuloksellisuuden kuvaus...5 2.1 Toiminnan vaikuttavuus...5 2.1.1 Kilpailun edistäminen...5 2.1.2 Määräävän markkina-aseman

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

kunnan ja kuntayhtymän toiminnan suunnittelussa helmikuu 2014

kunnan ja kuntayhtymän toiminnan suunnittelussa helmikuu 2014 Uudet kilpailuneutraliteettisäännökset kunnan ja kuntayhtymän y toiminnan suunnittelussa helmikuu 2014 KESKEISET UUDISTUKSET Kuntalain ja kilpailulain muutokset tulivat voimaan 1.9.2013 Tavoitteena ensisijaisesti

Lisätiedot

TR Building Investment Research

TR Building Investment Research Uusien asuntojen kauppa Suomessa Kesäkuu 2015 Yhteystiedot: p. 040-595 3156 tuomasr@building-research.fi Data uusien asuntojen kaupasta Suomessa - myynti Asuntojen myynti - kuukausi (kesäkuu 2015) Yhtiö

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen

Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen uudessa terveydenhuollon mallissa Liisa-Maria Voipio-Pulkki/ Terveyspalveluryhmä Sosiaali- ja terveysministeriö Mikä on uusi terveydenhuollon malli? Työ on vielä

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 9.4A 4.6.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Yleistä Sääntelyä kansainvälisellä tasolla YK:n lasten oikeuksien sopimus EU:n valkoinen kirja Sääntelyä yleislaeissa Perustuslaki, kuntalaki Erityislait

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Työ- ja elinkeinoministeriölle kirjaamo@tem.fi Pvm. 6.7.2015 Lausunnon antaja: Oulun Diakonissalaitoksen säätiö Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Oulun Diakonissalaitoksen

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Päivittäistavarakaupan ostajavoimaa koskeva Kilpailuviraston selvitys. Erikoistutkijat Tom Björkroth ja Heli Frosterus

Päivittäistavarakaupan ostajavoimaa koskeva Kilpailuviraston selvitys. Erikoistutkijat Tom Björkroth ja Heli Frosterus Päivittäistavarakaupan ostajavoimaa koskeva Kilpailuviraston selvitys Erikoistutkijat Tom Björkroth ja Heli Frosterus Selvityksen tavoite ja näkökulma Miten kaupan ostajavoima vaikuttaa pt-kaupan ja elintarviketeollisuuden

Lisätiedot

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 FI Tapaus n:o COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo Vain suomenkielinen teksti on saatavilla ja todistusvoimainen. ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 EUROOPAN

Lisätiedot

Päätöksenteko ja yhteistyö työeläkejärjestelmää kehitettäessä

Päätöksenteko ja yhteistyö työeläkejärjestelmää kehitettäessä Päätöksenteko ja yhteistyö työeläkejärjestelmää kehitettäessä Työeläkepäivä 20.10.2010 Outi Antila Väite 1: Väitteitä työeläkeasioiden päätöksenteosta Suuret yksityiset jyräävät sekä pienet että keskisuuret

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimus Info- ja keskustelutilaisuus Ravintola Bank, Unioninkatu 22, Helsinki 14.6.2007 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Uuden energiatehokkuussopimuskokonaisuuden

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lukijalle 6. 1. Toiminta-ajatus ja tavoitteet 8. 2. Muuttuva toimintaympäristö 10. 3. Kilpailuvirasto työpaikkana 12

SISÄLLYS. Lukijalle 6. 1. Toiminta-ajatus ja tavoitteet 8. 2. Muuttuva toimintaympäristö 10. 3. Kilpailuvirasto työpaikkana 12 KILPAILUVIRASTON VUOSIKIRJA 2007 KILPAILUVIRASTON VUOSIKIRJA 2007 SISÄLLYS Lukijalle 6 1. Toiminta-ajatus ja tavoitteet 8 2. Muuttuva toimintaympäristö 10 3. Kilpailuvirasto työpaikkana 12 4. Toiminnan

Lisätiedot

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 AMMATTIKORKEAKOULUT OSAKEYHTIÖIKSI Ammattikorkeakoulut ovat jatkossa osakeyhtiöitä ja siten

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Missä nyt mennään? Pekka Järvinen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Turvata

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Valtiontalouden tarkastusviraston rooli Tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta => julkisista

Lisätiedot

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013 Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa Timo Martelius Hankintajohtaja 0 Espoon hankinnan painopistealueet 2013-2016: Kestävä kehitys Sosiaalinen ja eettinen kehitys Ekologinen kehitys Taloudellinen

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 14 ja 22 maakuntakaavan ja kuntien yhteisen yleiskaavan vahvistusmenettelystä

Lisätiedot

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Käyttövarmuuspäivä Finlandia-talo 26.11.2008 2 Kantaverkkoyhtiön tehtävät Voimansiirtojärjestelmän

Lisätiedot

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Yritykset & ihmisoikeudet 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Valtioneuvosto, yhteiskuntavastuu ja ihmisoikeudet mistä on kyse? Valtioneuvoston yhteiskuntavastuupolitiikan isoimpia kysymyksiä tällä hetkellä

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten määrää vähennetään ja kunnallistetaan

Ammatillisten oppilaitosten määrää vähennetään ja kunnallistetaan Tästä lähdettiin Vuonna 2006 tuli kuluneeksi kymmenen vuotta ammatillisten opettajakorkeakoulujen syntymisestä. Opettajakorkeakoulujen toiminta alkoi elokuussa 1996, jolloin laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 1. Yleistä Toiminta-ajatus Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

Päätös 1 (6) Dnro 29/14.00.00/2013 8.7.2015. Asia. Epäillyt kilpailunrajoitukset taksien maksuliikenne- ja tilausvälityspalvelujen markkinoilla

Päätös 1 (6) Dnro 29/14.00.00/2013 8.7.2015. Asia. Epäillyt kilpailunrajoitukset taksien maksuliikenne- ja tilausvälityspalvelujen markkinoilla Päätös 1 (6) Asia Epäillyt kilpailunrajoitukset taksien maksuliikenne- ja tilausvälityspalvelujen markkinoilla Osapuolet Lähitaksi Oy Helsingin Taksi-Data Oy Toimenpidepyynnön tekijät: Pasi Koskinen Pekka

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot