KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2006"

Transkriptio

1 N TILINPÄÄTÖS 2006

2 2 1. Toimintakertomus Johdon katsaus Toiminnan vaikuttavuus Kilpailun edistäminen Kilpailuvalvonta Kansainväliset asiat Viestintä Yhteistyö lääninhallitusten kanssa Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan taloudellisuus Toiminnan tuottavuus Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden määrät Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilöresurssit Työhyvinvointi Henkilöstön kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Talousarvion toteutumalaskelma Tuotto- ja kululaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitus...46

3 3 1. Toimintakertomus 1.1 Johdon katsaus Kilpailuviraston vuoden 2006 toimintaa luonnehti useiden merkittävien kilpailunrajoitusasioiden käsittely. Virasto toimitti joulukuussa markkinaoikeuden käsiteltäväksi raakapuukaupan kartelliepäilyn, jossa Stora Enso Oyj:lle ja Metsäliitto Osuuskunnalle esitetään yhteensä 51 miljoonan euron kilpailunrikkomismaksuja. Joulukuussa 2006 saatiin päätökseen asfalttikartellin suullinen käsittely markkinaoikeudessa viisi viikkoa kestäneen yli neljänkymmenen todistajan kuulemisen jälkeen. Vuoden 2004 lakiuudistuksessa laajennettu kieltoperiaate on vakiinnutettu saattamalla markkinaoikeuden käsiteltäväksi eräitä keskeisiä vertikaalisen kilpailunrajoittamisen muotoja. Aikanaan saatavat tuomioistuinratkaisut tekevät mahdolliseksi entistä voimakkaamman priorisoinnin viraston tapauskäsittelyssä. Kartellien ja vertikaalisten rajoitusten alalla virasto teki kuusi markkinaoikeusesitystä, joissa vaaditaan yhteensä 55,5 miljoonan euron seuraamusmaksuja. Monopolivalvonnassa virasto keskittyi useiden vakavien telealan kilpailunrajoitusten selvittämiseen. Ensimmäinen kilpailunrajoituslain 13 :ssä tarkoitettu sitoumuspäätös tehtiin sementtikaupan alennuksia koskevassa määräävän markkina-aseman väärinkäyttöepäilyä koskeneessa asiassa. Kilpailunrajoituskieltojen noudattamisen valvonnassa virasto on saavuttanut asetetut tavoitteet pääosin hyvin. Sähkömarkkinoiden toimivuus ja sähkön saatavuus olivat laajasti esillä julkisessa keskustelussa. Viraston panos tähän keskusteluun jäi osittain vähäiseksi, koska sen energia-asiantuntijoiden työpanos kohdistettiin tärkeän Fortum/ E. ON Finland -yrityskaupan selvittämiseen sekä myöhemmin viraston päätöksestä tehdyn valituksen käsittelyyn tuomioistuimissa. Energiamarkkinoiden valvonnassa, kuten monien muidenkin yhteiskunnan peruspalveluja tuottavien alojen valvonnassa, viraston voimavarat ovat liian pienet. Virastossa ratkaistiin vuoden aikana 371 kilpailunrajoitusasiaa. Ratkaisujen määrä on ollut tätä suurempi viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana vain vuonna Myös viraston antamien lausuntojen ja sen tekemien aloitteiden määrä oli selvästi suurempi kuin aikaisemmin. Yrityskauppa-asioiden määrä on sen sijaan odotusten mukaisesti vähentynyt noin kolmannekseen vuonna 2004 tehdyn ilmoitusvelvollisuuden raja-arvo-

4 4 muutoksen jälkeen. Ehdollisesti hyväksyttyjen kauppojen lukumäärä (2) on kuitenkin sama kuin monina edellisinä vuosina. Tästä näkökulmasta lainsäädäntöuudistus vaikuttaa onnistuneelta. Markkinaoikeudessa oli vireillä vuoden lopussa 12 viraston tekemää seuraamusmaksuasiaa. Korkeimmasta hallinto-oikeudesta saatiin kaksi tärkeää viraston asiakirjojen julkisuutta koskevaa ratkaisua, jotka selkeyttivät julkisuuslain soveltamista kartellitutkimuksissa. Tapausmäärien kehitys edellyttää tulevaisuudessa entistä selkeämpää keskittymistä merkittävimpiin asioihin. Oikeudellistumiskehityksen jatkuessa on vaarana kilpailunedistämisen ja tutkimustoiminnan heikkeneminen. Erityisesti viraston käsittelemien asioiden laajuus ja merkittävyys johtivat siihen, että tavoitetta käsittelyn nopeutumisesta ei kaikilta osin saavutettu. Vähäpätöisten asioiden käsittelyssä käsittelyajat ovat laskusuunnassa, mutta merkittävät, varsinaisella päätöksellä ratkaistut asiat vaativat vuonna 2006 keskimäärin aiempaa pidemmän käsittelyajan. Tähän vaikutti tosin se, että pitkään vireillä olleita asioita saatiin päätökseen aikaisempia vuosia enemmän. Uudet vireille tulleet asiat on käsitelty aikaisempaa nopeammin, ja yrityskauppavalvonnan käsittelyajoissa päästiin asetettua tavoitetta parempaan tulokseen. Kilpailun edistämisessä viraston toiminta vastasi hyvin odotuksia. Lausuntoja ja aloitteita tehtiin aiempaa enemmän, markkinaehtoistaminen eteni hyvin julkisessa palvelutuotannossa, jätelain uudistus toteutui viraston tavoitteiden mukaisesti ja työeläkejärjestelmän kilpailuongelmien selvittämiseen vaikutettiin. EU:n puheenjohtajuuskauteen liittyvät tehtävät hoidettiin suunnitelmien mukaisesti. Sama arvio voidaan tehdä viraston toiminnasta yhteisön kilpailuviranomaisten verkostossa (ECN). Kansainvälisten tehtävien määrän paisumisen vuoksi virasto joutuu vastaisuudessa keskittymään vain Suomen kannalta oleellisiin asioihin. Hankkeet toiminnallisen tehokkuuden parantamiseksi ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Asianhallintajärjestelmän määrittelytyö on saatettu päätökseen ja sen perusteella on käynnistetty tarjouskilpailu tietojärjestelmän hankkimiseksi. Viraston strategian suunnittelu- ja seurantaprosessia koskeva kehittämistyö käynnistettiin tarjouskilpailulla kehitystyössä käytettävän konsultin valitsemiseksi. Henkilöstökoulutuksessa tähdättiin mm. taloudellisen analyysin kehittämiseen ja toimialatuntemuksen lisäämiseen. Uuteen palkkausjärjestelmään kuuluvia kehityskeskusteluja varten järjestettiin valmennusta koko henkilöstölle. Henkilöstön koulutukseen käytetty työaika jäi kuitenkin jossain määrin tavoitteesta.

5 5 1.2 Toiminnan vaikuttavuus Kilpailun edistäminen Kilpailuviraston toiminta palvelee markkinoiden toiminnan tehostamista. Kilpailun edistämisen ja kilpailuvalvonnan tavoitteena on turvata avoin ja toimiva kilpailu markkinoilla sekä yrityksille yhtäläiset kilpailuolosuhteet. Kilpailupolitiikan toimivuuden ja Kilpailuviraston toiminnan kannalta keskeisiksi kehittämiskohteiksi katsottiin tulossopimuksessa seuraavat asiat: kilpailun edistäminen, erityisesti palvelutuotannon markkinaehtoistamisen edistäminen ja seuranta sekä kilpailunäkökulman vahvistaminen yhteiskunnallisessa päätöksenteossa kilpailulainsäädännön valvontakeinojen tehokas käyttö ja arviointi sekä ratkaisujen läpinäkyvyys avoimuus tutkimuksen ja muiden hallinnonalojen suuntaan viraston organisaation toimivuus ja työssä vaadittavan asiantuntemuksen varmistaminen ja EU:n puheenjohtajuuskauden vaatimat järjestelyt. Toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta arvioidaan seuraavassa erikseen kilpailun edistämisen, kilpailuvalvonnan, kansainvälisen toiminnan, viestinnän ja lääniyhteistyön osalta. Julkisen tuotannon markkinaehtoistamisen osalta tavoitteena oli saattaa päätöksentekijöiden ja muiden toimijoiden tietoon eri toimintavaihtoehtojen kilpailuvaikutuksia. Tarkoitus oli raivata näin tilaa markkinadynamiikalle, turvata kilpailuneutraliteetti eri tuotantotapojen välillä ja ennaltaehkäistä kiellettyjä kilpailunrajoituksia. Muiden sääntelyuudistusten osalta resurssit tuli suunnata mm. ympäristölainsäädännön ja eri liikennemuotoja koskevien lakiuudistusten seurantaan. Virasto sitoutui lisäämään aktiivisuuttaan myös sääntelyn karsimisessa mm. osallistumalla rakennuspoliittisen ohjelman seurantatyöhön ja yrittäjyyden politiikkaohjelmatyön jatkoselvityksiin. Tavoitteena oli myös vahvistaa poikkihallinnollista yhteistyötä, edistää kilpailua koskevaa tutkimusta sekä lisätä vuorovaikutusta korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Lisäksi tavoitteena oli käynnistää kaksi omaa uutta tutkimusprojektia.

6 6 Virasto oli vuosina mukana valtiovarainministeriön kehittämisosaston hankkeessa, jonka tehtävänä oli laatia ehdotuksia toimenpiteiksi yksityisen palvelutuotannon roolin kehittämiseksi julkisessa palvelutuotannossa. Keväällä 2006 julkaistu hankkeen loppuraportti sisältää useita toimenpide-ehdotuksia aiheeseen liittyen (VM:n työryhmämuistio 7/2006). Työryhmän ehdotuksia käsiteltiin ensin keväällä 2006 VM:ssä järjestetyssä työseminaarissa, minkä jälkeen ryhmä jatkoi asettajansa toivomuksesta ehdotusten työstämistä edistääkseen niiden toimeenpanoa. Työryhmän muistio uudistuksia edellyttävistä toimenpiteistä luovutettiin valtiovarainministeriölle maaliskuussa Virasto antoi julkisesta tuotantotoiminnasta myös useita lausuntoja, piti esitelmiä ja oli useaan otteeseen kuultavana eduskunnassa. Lausuntojen, kuulemisten ja esiintymisten aiheet liittyivät mm. kunnallisten liikelaitosten asemaan, hankintasäännösten uudistamiseen, kunta- ja palvelurakenneuudistukseen sekä Metsähallituksen ja Poliisin tekniikkakeskuksen organisaatiouudistuksiin. Muun kuin julkisen tuotannon osalta toimintaa kohdistettiin pääosin niihin kysymyksiin, joiden osalta virasto on tai on ollut mukana säädösten uudistamisessa. Tällaisia asioita ovat mm. kaupan ja työeläkealan kilpailuolosuhteet, maanteiden ja rautateiden tavaraliikenne sekä jätehuoltoa ja päästöoikeuksien jakoa koskevat kysymykset. Näiden ohella virasto osallistui mm. rakennuspoliittisen ohjelman ja kansallisen laajakaistastrategian toimeenpanoa seuraavien työryhmien työskentelyyn. Virasto antoi toukokuun 2005 ja huhtikuun 2006 välisenä aikana työeläkelainsäädäntöön liittyen mm. eduskunnan eri valiokunnille ja sosiaali- ja terveysministeriölle useita aloitteita ja lausuntoja, joissa kiinnitettiin huomiota eräisiin työeläkelaitoksia koskevan sääntelyn ja alalla noudatettavien käytäntöjen mahdollisesti aiheuttamiin kielteisiin kilpailuvaikutuksiin. Viraston aloitteellisuus asiassa johti osaltaan siihen, että STM nimitti kesäkuussa 2006 selvitysmiehen arvioimaan työeläkejärjestelmän kilpailukysymyksiä. Tammikuussa 2007 julkaistun selvityksen keskeisenä sisältönä ovat asiat, joita Kilpailuvirasto oli käsitellyt lausunnoissaan ja aloitteissaan. Rakennuspoliittisen ohjelman seurantaryhmällä, jossa myös Kilpailuvirasto on edustettuna, on useita kilpailun kannalta olennaisia selvityskohteita: tilastointiyhteistyö, standardit ja alan keskittyminen, tuottavuusongelmat ja havaitut kilpailunrajoitukset, kaavoitus, kiinteistörahastojärjestelmät sekä julkisten kiinteistönomistajien ja rakentajien markkinatoiminta. Virasto käynnisti lisäksi viime vuonna oman sisäisen rakennusalaa koskevan selvitysprojektin. Kilpailun edistämisessä konkreettisimmat tulokset saavutettiin jätehuollon ja rautateiden tavaraliikenteen kohdalla. Merkittävä osa jätehuollosta avautuu jätelain muutoksen johdosta kilpailulle alkaen, ja kansallinen tavaraliiken-

7 7 ne avautui kilpailulle jo vuoden 2007 alussa. Hallituksen vuonna 2006 eduskunnalle antama esitys jätelain muuttamisesta perustui Kilpailuviraston aloitteesta perustetun ympäristöministeriön työryhmän tekemiin ehdotuksiin. Vähiten tuloksia on toistaiseksi saavutettu kaupan sääntelyn purkamisessa ja taksiliikenteen tarveharkinnan poistamisessa. Kaupan osalta virasto on osallistunut mm. aukioloajoista, myymälöiden sijoittamiseen liittyvästä sääntelystä ja itsehoitolääkkeitten myyntikanavista käytävään keskusteluun. Virasto on mukana myös ympäristöministeriön viime vuonna perustamassa työryhmässä, jonka tehtävänä on selvittää nykyisen sääntelyn vaikutuksia vähittäiskaupan kilpailuolosuhteisiin. Ryhmän toimikausi päättyy Virastolta pyydettiin enemmän lausuntoja kuin aiempina vuosina. Annettujen lausuntojen määrä (81) kasvoi edellisestä vuodesta lähes 50 prosentilla ja sitä edellisestäkin noin viidenneksellä. Noin kolmasosa lausunnoista (25) annettiin eduskunnan eri valiokuntien pyynnöstä. Vuotta aiemmin vastaava luku oli 10 ja sitä edellisenä vuonna 15. Eniten lausuntoja annettiin talousvaliokunnalle (7), sosiaali- ja terveysvaliokunnalle (5), valtiovarainvaliokunnalle (4) ja liikenne- ja viestintävaliokunnalle (3). Hallinnonaloittain tarkastellen eniten lausuntoja (24) pyysivät liikenne- ja viestintäministeriö ja Viestintävirasto. Seuraavaksi eniten lausuntoja annettiin kauppa- ja teollisuusministeriölle (11) ja sosiaali- ja terveysministeriölle (5). Oikeus-, sisäasiain- ja valtiovarainministeriöille annettiin kullekin kolme lausuntoa. Kilpailuinstituutin toimintaa on tuettu mm. osallistumalla instituutin tutkimusten ohjausryhmiin. Myös muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä on lisätty. Virasto solmi keväällä 2006 Helsingin taloustieteellisen tutkimuskeskuksen HECERin kanssa yhteistyösopimuksen, jonka perusteella viraston tutkijat voivat osallistua laitoksen järjestämään kilpailuaiheiseen koulutukseen. Virasto luovutti lisäksi Suomen Akatemian rahoittaman kartelleja koskevan tutkimusprojektin käyttöön vanhan kilpailunrajoitusrekisterinsä. Entisajan kartellitoimintaa tarkastellaan projektissa sekä perinteisen toimialan taloustieteen että taloushistorian näkökulmasta. Toukokuussa 2006 virasto järjesti Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoille seitsemän opintopisteen laajuisen kurssin käytännön kilpailuoikeudesta. Kurssi onnistui saadun palautteen perusteella hyvin.

8 Kilpailuvalvonta Kilpailuvalvonnassa keskeisenä tavoitteena oli suunnata toiminta yhteiskunnan avaintoimialoille ja kohdistaa voimavarat ensisijaisesti kansantalouden kannalta merkittäviin rajoituksiin. Kilpailunrajoituslain ja EU:n kilpailusääntöjen määräyksiä tuli toimeenpanna mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti, ja valvonnan ennaltaehkäisevää luonnetta tuli tehostaa aktiivisella neuvonnalla ja tiedotuksella. Tavoitteena oli myös kehittää rajoitusten selvittämismenettelyä ja oikeudenkäynteihin valmistautumista sekä ylläpitää ja kehittää viraston asiantuntemusta kilpailunrajoitusten taloudellisten vaikutusten arvioinnissa. Virasto teki viime vuonna markkinaoikeudelle yhteensä kuusi esitystä seuraamusmaksujen määräämiseksi. Vuonna 2005 esityksiä oli tehty neljä ja vuonna 2004 kaksi. Kilpailuvalvonnan voimavaroja sitoutui runsaasti markkinaoikeudessa vuodesta 2004 vireillä olleen asfalttikartelliesityksen oikeuskäsittelyyn. Monopolivalvonnassa eniten resursseja vaativat Fortum/E.ON Finland kaupan käsittely ja sitä seuranneet oikeusprosessit. Tuomioistuimelle laadittiin satoja sivuja kirjelmiä. Uusista markkinaoikeusesityksistä kolme koski valtakunnallisia kartelleja raakapuukaupassa, autovaraosien tukkukaupassa ja kodinkoneiden huolto- ja korjaustoiminnassa. Muut kolme esitystä koskivat kiellettyä määrähinnoittelua, rinnakkaistuonnin estämistä ja lainvastaisia jälleenmyynti- ja markkinointirajoituksia. Tarkemmat kuvaukset esityksistä löytyvät seuraavassa kohdista Kartellivalvonta ja Jakelusopimuksia koskevat kilpailunrajoitukset. Kilpailunrajoituslakiin vuonna 2004 lisättyä ns. armahduspykälää (9 ) sovellettiin kahdessa kartellitapauksessa (raakapuukauppa ja autovaraosien tukkukauppa). Lisäksi virasto sovelsi ensimmäistä kertaa kilpailunrajoituslain 13 :n antamaa mahdollisuutta havaitun kilpailuongelman ratkaisemiseen sitoumuspäätöksellä. Kilpailunrajoitusten selvittämistä kehitettiin yhteistyössä muiden maiden kilpailuviranomaisten kanssa. Virasto järjesti toukokuussa 2006 Helsingissä kansainvälisen kilpailuviranomaisten sähköistä tarkastustoimintaa ja sen menetelmiä käsittelevän kokouksen, johon osallistui asiantuntijoita 25 eri kilpailuviranomaisesta Euroopassa. Kokous oli jatkoa jo aiemmin käynnistetylle selvitysmenetelmien kehittämiseen tähtäävälle yhteistyölle.

9 9 Yrityskauppavalvonta Yrityskauppavalvonnan tavoitteena on turvata markkinoiden kilpailullinen rakenne puuttumalla tarvittaessa etukäteen kilpailua merkittävästi estäviin yrityskauppoihin. Ongelmattomat yrityskaupat pyritään ratkaisemaan nopeasti ja joustavasti, jotta valvonnasta aiheutuisi asianosaisille mahdollisimman vähän haittaa. Myös yrityskauppavalvonnassa voidaan hyödyntää EU:n kilpailuviranomaisten yhteistyötä ja mahdollisuutta tapausten siirtoon viranomaiselta toiselle. Tavoitteena on, että virasto saa käsiteltäväkseen kaikki sellaiset Suomen markkinoilla vaikuttavat sulautumat, joissa virasto on paras viranomainen selvittämään asiaa. Yrityskauppavalvonnalla on selvästi kilpailuongelmia ennaltaehkäisevä vaikutus. Yritykset kartoittavat etukäteen asiamiesten avustuksella ja tarvittaessa viraston tulkinta-avun perusteella kauppaa koskevat kilpailuoikeudelliset riskit, eivätkä ongelmallisimmat järjestelyt tule virastossa vireille. Yrityskauppapäätöksiä annettiin 39 eli kuusi enemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä kahdessa kaupalle asetettiin ehtoja, ja muistakin tapauksista seitsemässä asia vaati tavallista tarkempia selvityksiä. Kaikki viime vuonna vireille tulleet tapaukset pystyttiin kuitenkin Fortum Power and Heat / E. ON Finland kauppaa lukuun ottamatta ratkaisemaan ns. ensimmäisen vaiheen käsittelyssä eli kuukauden sisällä ilmoituksen tekemisestä. Ensimmäisen vaiheen käsittelylle asetettiin 18 päivän tavoiteaika. Tavoite alitettiin selvästi, sillä toteutunut ensimmäisen vaiheen keskimääräinen käsittelyaika oli viime vuonna vain 15 päivää. Edellisenä vuonna vastaava toteutunut luku oli 20 päivää ja sitä edellisenä 18 päivää. * Ensimmäinen, tammikuussa 2006 annettu ehdollinen hyväksymispäätös koski edellisenä syksynä jatkokäsittelyyn siirrettyä SOK/Spar kauppaa. Virasto selvitti kaupan kilpailuvaikutuksia sekä valtakunnallisella, alueellisella että paikallisella tasolla. Vaikkei SOK:n markkinaosuus noussutkaan valtakunnallisesti tarkasteltuna erityisen korkeaksi, kaupan alueelliset ja paikalliset vaikutukset olivat kuitenkin merkittäviä. Keskeisin ehto kaupan hyväksynnälle oli SOK:lle / S-ryhmälle asetettu velvoite tarjota noin 30 paikkakunnalla Spar-myymälän liiketoiminta myytäväksi jo markkinoilla oleville tai potentiaalisille kilpailijoille. SOK:n / Suomen Spar Oyj:n tuli myös luopua 35 prosentin omistusosuudestaan Tuko Logistics Oy:ssä. Ehdoilla varmistettiin se, että kuluttajille jäi kaikilla alueilla edelleen vaihtoehtoja päivittäistavaroiden hankinnassa.

10 10 Määräävän markkina-aseman väärinkäytön valvonta * Helmikuussa 2006 virastolle ilmoitetun Fortum/E.ON kaupan kilpailuongelmat liittyivät sähkön tuotannon ja tukkumyynnin markkinoihin. Vaikka pohjoismaiset sähkömarkkinat ovatkin pitkälti yhdentyneet, sähkön tuotannon ja tukkumyynnin markkinat ovat kuitenkin siirtokapasiteetin niukkuuden vuoksi osan ajasta kansalliset ja Fortumilla on ainakin tällöin määräävä markkinaasema Suomen markkinoilla. Fortumin kohtaama sähkön kysyntä ja kilpaileva tarjonta eivät tuolloin rajoita tehokkaasti sen mahdollisuuksia vaikuttaa sähkön tukkuhintatasoon. Kesäkuussa 2006 annetussa päätöksessä asetettiin kaupan hyväksynnän ehdoksi se, että Fortumin tulee tarjota Suomen markkinoille vuosittain 1 TWh ns. virtuaalikapasiteettia asti sekä vuokrata osuutensa Meri-Porin hiilivoimalaitoksesta asti. Fortumin piti lisäksi myydä Haapavedellä sijaitseva turvelauhdevoimalaitoksensa sekä Hämeenlinnassa sijaitsevat sähkön ja lämmön yhteistuotantovoimalaitos ja kaasuturbiinivoimalaitos. Ilman asetettuja ehtoja Fortumin määräävä markkina-asema olisi vahvistunut kaupan myötä entisestään. Molemmista ehdollisista päätöksistä valitettiin markkinaoikeuteen, jossa prosessi on Fortumin osalta edelleen kesken. Spar-tapausta koskenut valitus hylättiin markkinaoikeudessa. Muita yrityskauppavalvonnassa tarkemmin tutkittuja tapauksia olivat mm. Tallinkin Silja-hankinta, LSO:n ja Järvi-Suomen Portin välinen kauppa sekä TeliaSoneran Cygate kauppa. EU:n kilpailuviranomaisten yhteistyöverkoston hyödyntäminen on myös yrityskauppavalvonnassa vakiintunut osaksi viraston normaalia toimintaa. Yhteistyötä tehtiin viime vuonna mm. edellä mainituissa Tallink/Silja- ja TeliaSonera/ Cygate -tapauksissa. Lisäksi virasto avusti komissiota vuonna 2005 Kilpailuvirastolta komissiolle siirretyn Omya/Huber -kaupan selvityksissä. Määräävän markkina-aseman väärinkäytön valvonta tuli suunnata erityisesti vientiteollisuudelle ja kansantaloudelle tärkeisiin infrastruktuuritoimialoihin sekä hinnoittelu- ja muiden ns. pullonkaulatekijöiden hyväksikäyttöön määräävän markkina-aseman puolustamisessa tai hyväksi käyttämisessä. Lisäksi valvontaa tuli kohdistaa erityisesti nopeasti kehittyvillä markkinoilla havaittuihin kilpailunrajoituksiin ja sellaisiin määräävässä markkina-asemassa olevien yritysten aiheuttamiin kilpailunrajoituksiin, joilla estetään uusien toimintamuotojen kehitystä tai rajoitetaan alalle tuloa. Viraston monopoliryhmän resursseja kohdistettiin aiempaa enemmän kansantaloudelle tärkeiden infrastruktuurialojen, kuten energia- ja telemarkkinoiden, ja

11 11 vakavia markkinahäiriöitä aiheuttavien poissuljentatapausten tutkimiseen. Tapauskäsittelyä tehostettiin samalla niin, että uusien ns. vähämerkityksellisten tapausten keskimääräiseksi käsittelyajaksi muodostui uusien avattujen tapausten osalta enää 13 päivää. Priorisoinnin seurauksena päästiin vuoden lopussa tilanteeseen, jossa jo yli puolet vireillä olevista määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvistä tapauksista on nimettävissä kansantaloudellisilta vaikutuksiltaan merkittäviksi; vuoden alussa tällaisia tapauksia oli kaikista tapauksista noin kolmannes. Energiamarkkinavirasto ja Kilpailuvirasto allekirjoittivat tammikuussa 2006 muistion, jossa sovittiin yhteistyön tiivistämisestä sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnassa. Yhteistyö onkin ollut kiinteää. Kilpailuvirastossa energiamarkkinoiden tutkintaan suunnatut resurssit sitoutuivat kuitenkin viime vuonna suurelta osin edellä kuvatun Fortum/E.ON Finland -yrityskaupan käsittelyyn. Yrityskauppavalvonnan tiukkojen aikarajojen (käsittelyn kesto enintään 4 kk) puitteissa tehdyt selvitykset olivat luonteeltaan poikkeuksellisen vaativia. Virastolla oli selvityksiä varten käytössään mm. pohjoismaisen sähköpörssin koko hintatarjousaineisto, jonka analysointi ja jalostaminen käyttökelpoiseen muotoon oli erityisen työlästä. Myös Fortumin tekemään valitukseen liittyvä markkinaoikeusprosessi vaati huomattavan määrän resursseja. Viraston omat sähkömarkkinoita koskevat selvitykset pystyttiin käynnistämään vasta loppuvuodesta. Telemarkkinoilla selvitysten pääpaino oli laajakaistamarkkinoilla, joiden kilpailullisuuden varmistaminen on keskeisen tärkeää tietoyhteiskuntaohjelman ja kansallisen laajakaistastrategian toteutumisen kannalta. Vaikka toimiala on syksystä 2004 alkaen ollut ennakkosääntelyn alainen, se ei yksin riitä markkinaongelmien ennakointiin ja ratkaisemiseen. Markkinoiden kilpailullisuuden varmistaminen vaatii virastolta edelleen jatkuvaa seurantaa ja riittävän puuttumisvalmiuden ylläpitämistä. Virastossa valmisteltiin viime vuonna useampaakin laajakaistamarkkinoihin liittyvää seuraamusmaksuesitystä, jotka on tarkoitus viedä markkinaoikeuteen vuonna Markkinaoikeudessa on lisäksi edelleen vireillä viraston sille vuonna 2004 tekemä Lännen Puhelinta koskeva seuraamusmaksuesitys. Muilla kuin ns. infrastruktuurialoilla havaituista poissuljentatapauksista voi mainita esimerkkinä Finnsementti tapauksen, jossa yrityksen soveltamilla selektiivisillä alennusjärjestelmillä katsottiin olevan potentiaalisesti poissulkevia vaikutuksia. Viraston puututtua asiaan yritys sitoutui kuitenkin jatkossa noudattamaan hinnoittelua, joka ei keinotekoisesti estä sementin tuontia.

12 12 Finnsementti -tapaus oli virastossa ensimmäinen tapaus, jossa hyödynnettiin vuonna 2004 uudistetun kilpailunrajoituslain 13 :n antamaa mahdollisuutta havaitun kilpailuongelman ratkaisemiseen sitoumuspäätöksellä. Virastossa aloitettiin lisäksi laajat lukkomarkkinoita koskevat selvitykset. Vastaavia selvityksiä tehtiin vuoden mittaan myös taksien maksuliikennejärjestelmien markkinoilla ja rakennus- ja räjähdysainemarkkinoilla. Lisäksi tehtiin useita ratkaisuja, jotka koskivat poissuljentaepäilyjä lentoliikennemarkkinoilla. Kartellivalvonta Kartellivalvonnassa tavoitteena oli paljastaa erityisesti sellaisia hinta- ja markkinoidenjakokartelleja, joiden tarkoituksena on yksinomaan kilpailun rajoittaminen. Paljastuneet kilpailunrajoitukset tuli määrätä lopetettaviksi ja saattaa markkinaoikeuden käsiteltäviksi seuraamusmaksun määräämistä varten. Valvonnan painopistettä tuli siirtää oma-aloitteiseen kartellien vastaiseen toimintaan, ja valvonnassa tuli hyödyntää sakkojen armahdusjärjestelmää ja kansainvälistä yhteistyötä. Tavoitteena oli myös päivittää armahdusjärjestelmää koskeva tiedonanto. Kartellien valvontaa tehostettiin sekä suuntaamalla viraston voimavaroja kansantalouden kannalta merkittävimpien ja vakavimpien kilpailunrajoitusten käsittelyyn että kehittämällä tutkintatekniikoita ja selvitysmenettelyä. Valvonnan painopistettä siirrettiin lisäksi tavoitteen mukaisesti kartellien ennaltaehkäisemiseen ja oma-aloitteiseen tutkintaan. Valvonnassa hyödynnettiin EU:n kilpailuviranomaisten muodostamaa ECNverkostoa ja sanktioiden armahdusjärjestelmää. Virasto oli lisäksi mukana ECN-työryhmässä, joka valmisteli yhteisiä pelisääntöjä armahdushakemusten käsittelylle verkostossa. Kilpailuvirasto, lääninhallitukset ja Suomen Kuntaliitto järjestivät vuoden aikana lähes 20 yhteistä keskustelutilaisuutta eri kaupunkien hankintaorganisaatioiden kanssa. Tapaamisten aiheena oli kartellien havaitseminen kaupunkien järjestämissä tarjouskilpailuissa. Keskustelutilaisuuksia pidettiin mm. Espoon, Helsingin, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Oulun, Porin, Rovaniemen, Salon, Tampereen, Turun, Vaasan ja Vantaan kaupunkien hankintaorganisaatioiden kanssa. Yhteistyö on jo nyt tuonut esille uusia kartelliepäilyjä. Kilpailijoiden välisiä haitallisia yhteistyöjärjestelyjä on pyritty ehkäisemään myös suoraan yrityksille annettavan neuvonnan avulla.

13 13 Virasto teki kartelliasioissa markkinaoikeudelle kolme esitystä seuraamusmaksun määräämiseksi. Kaikki esitykset koskivat valtakunnallisia kartelleja. Tutkinnassa on lisäksi ollut neljä muuta laajempaa kartelliasiaa, joissa päätöksiä voidaan odottaa keväällä * Toukokuussa 2006 tehty markkinaoikeusesitys koski kilpailunrikkomusmaksujen määräämistä Suomen Kodinkonehuoltojen Liitto ry:lle ja sen hallituksessa vuosina toimineille huolto-liikkeille. Virasto katsoo, että toimialayhdistyksen piirissä sovittiin tuolloin hinnoista, joilla huoltoliikkeet olivat valmiita tarjoamaan huolto- ja korjauspalveluitaan kodinkoneiden laitetakuita myöntäville yrityksille. Yhteistyön tavoitteena oli esityksen mukaan takuuhuoltojen ja -korjausten hintatason korottaminen. Esitettyjen seuraamusmaksujen yhteissumma on euroa. * Heinäkuussa 2006 virasto esitti markkinaoikeudelle, että se määräisi HL Group Oy:lle, Koivunen Oy:lle, Oy Kaha Ab:lle ja Örum Oy Ab:lle yhteensä 3,76 miljoonan euron seuraamusmaksut autovaraosamarkkinoiden tukkuportaalla toteutetusta kartellista. Yritykset olivat boikotoineet erästä tukkuportaalla toimivaa jälleenmyyntiketjua, jotta se luopuisi yhteistyösopimuksesta kartelliosapuolten kilpailijana toimivan yrityksen kanssa. Menettelyn tarkoituksena oli viraston arvion mukaan estää uuden liiketoimintamallin markkinoille pääsy Suomessa. Kilpailunrajoitus purkautui viraston käsittelyn aikana. Boikotissa mukana olleelle Oy Arwidson Ab:lle ei esitetä seuraamusmaksua, koska yhtiö paljasti kartellin. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun virasto teki kilpailunrajoituslain 9 :n mukaisen kilpailurikkomusmaksusta vapauttavan päätöksen. * Joulukuussa 2006 tehty esitys koski seuraamusmaksujen määräämistä Stora Enso Oyj:lle ja Metsäliitto Osuuskunnalle. Virasto esittää, että Stora Ensolle määrättäisiin 30 miljoonan ja Metsäliitolle 21 miljoonan seuraamusmaksu. Virasto katsoo yritysten syyllistyneen vuosina alueellisesti koko maan kattaneeseen kiellettyyn hintayhteistyöhön ja tietojen vaihtoon raakapuun hankinnassa. Kiellettyyn yhteistyöhön osallistuneelle UPM-Kymmene Oyj:lle ei esitetä seuraamusmaksua, koska yhtiö täytti kilpailunrajoituslain 9 :ssä asetetut edellytykset seuraamusmaksusta vapautumiselle. UPM-Kymmene, Metsäliitto ja Stora Enso ostavat vuosittain noin 4/5 kotimaisesta raakapuusta. Metsävarojen käyttöön perustuvan liiketoiminnan menestys edellyttää sitä, että markkinat toimivat kilpailullisesti koko tuotantoketjussa. Kielletty hintayhteistyö on estänyt alalla normaalin kysyntä- ja tarjontasuhteisiin perustuvan hinnanmuodostuksen ja vaikuttanut siten negatiivisesti markkinoiden rakenteisiin ja niiden toimintaan. Markkinaoikeudessa vireillä olevan asfalttikartelliesityksen suullinen pääkäsittely pidettiin joulukuussa Siihen sisältyi yhteensä 18 istuntopäivää ja sen aika-

14 14 Jakelusopimuksia koskevat kilpailunrajoitukset na kuultiin 48 todistajaa. Viraston omia valmisteluja pääkäsittelyä ja sitä edeltävää valmistelevaa istuntoa varten tehtiin koko vuoden ajan. Markkinaoikeudessa on tällä hetkellä em. tapaukset mukaan lukien vireillä yhteensä kahdeksan keskenään kilpailevien yritysten väliseen kiellettyyn yhteistyöhön liittyvää tapausta. Muut vireillä olevat tapaukset koskevat Keskoa ja K-ruokakauppiasyhdistystä, Suomen Arkkitehtiliittoa, eräitä enontekiöläisiä taksiautoilijoita sekä mallasohramarkkinoita. Kartelliselvityksiin on monissa tapauksissa liittynyt julkisuuslainsäädännön soveltamista koskevia erimielisyyksiä viraston ja kartellista epäiltyjen yritysten välillä. Virasto on ollut näihin liittyen osallisena useissa julkisuuslainsäädännön tulkintaa koskevissa oikeudenkäynneissä sekä korkeimmassa hallintooikeudessa että eri hallinto-oikeuksissa. Viraston käsittelyssä oleviin kartellitapauksiin tehtiin vuonna 2006 julkisuuslain perusteella yhteensä lähes 50 asiakirjapyyntöä. Julkisuuslain soveltamista koskevat työtehtävät (ml. hallinto-oikeusprosessit) veivät merkittävän osan kartellivalvonnan voimavaroista. Markkinaoikeus antoi viime vuonna kaksi yritysten horisontaalista yhteistyötä koskevaa ratkaisua. Oikeus hylkäsi molemmissa tapauksissa viraston ratkaisuihin kohdistuneet valitukset: * Toukokuussa 2006 saatiin ratkaisu ns. Oikotie -asiassa. Kilpailuvirasto oli vuonna 2002 hylännyt Sanoma Oy:n, TS-yhtymä Oy:n, Hämeen Sanomat Oy:n ja Esan Kirjapaino Oy:n poikkeuslupahakemuksen, joka koski Oikotieyhteistoimintaa sähköisessä verkkopalvelussa. Markkinaoikeus katsoi ratkaisussaan Kilpailuviraston tavoin, ettei yhteistyölle ollut esitetty riittäviä tehokkuusperusteita, jotta sille olisi voitu myöntää poikkeuslupa. * Kesäkuussa 2006 markkinaoikeus antoi ratkaisunsa vakuutusmeklaripalkkioita koskevassa asiassa. Kilpailuvirasto oli kesällä 2004 hylännyt Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton (SVK) poikkeuslupahakemuksen meklaripalkkioiden hintasuositukseksi. Markkinaoikeus katsoi ratkaisussaan Kilpailuviraston tapaan, että suositus kuului hintayhteistyökiellon piiriin ja että edellytyksiä poikkeusluvan myöntämiselle ei ollut. SVK on valittanut ratkaisusta korkeimpaan hallintooikeuteen. Jakelusopimuksia koskevan kilpailuvalvonnan tuli painottua järjestelyihin, joilla pyritään estämään tai vaikeuttamaan uusien yritysten tai kilpailua edistävien uusien toimintamallien markkinoille pääsyä.

15 15 Jakelusopimuksia koskevan uuden kieltoperiaatteen vakiinnuttaminen edellyttää sitä, että kaikki paljastuneet karkeat kilpailunrajoitukset johtavat säännönmukaisesti seuraamusmaksuesityksen tekemiseen markkinaoikeudelle. Myös jakeluasioissa tehtiin viime vuonna kolme seuraamusmaksuesitystä. * Maaliskuussa 2006 virasto esitti, että markkinaoikeus määräisi Oy Tecalemit Ab:lle euron seuraamusmaksun määrähintakiellon rikkomisesta. Tapauksessa oli kyse koneita ja laitteita maahantuovan Tecalemetin ja Pohjolan Laitehuolto Oy:n välisestä huoltovaltuutussopimuksesta. Määrähinnoittelun seurauksena Pohjolan Laitehuolto ei voinut kilpailla vapaasti Tecalemetin ja muiden sen valtuuttamien jälleenmyyjien kanssa. Hintakilpailun puutteesta kärsivät myös Tecalemetin koneita ja laitteita omistaneet yritykset. * Toukokuussa 2006 virasto teki markkinaoikeudelle esityksen kilpailunrikkomusmaksun määräämiseksi Nikon Nordic Ab:lle. Esitetyn seuraamusmaksun suuruus on euroa. Esitys perustui Nikonin kieltäytymiseen ulottamasta tuotetakuutaan muualta Euroopasta rinnakkaistuotuihin Nikon-kameroihin. Rinnakkaistuontia muista EU-maista estävät tai haittaavat kilpailunrajoitukset estävät suomalaisia asiakkaita hyötymästä täysimääräisesti yhteismarkkinoiden eduista. * Marraskuussa 2006 virasto teki esityksen euron seuraamusmaksun määräämiseksi Lastentarvike Oy:lle kilpailunrajoituslain vastaisesta menettelystä lastenvaunujen ja -rattaiden jälleenmyynnissä. Yhtiö esti jälleenmyyjiään myymästä tuotteita toimialueittensa ulkopuolisille kuluttajille ja kielsi niitä markkinoimasta tuotteita internetissä ja valtakunnallisissa erikoislehdissä. Rajoitukset vähensivät jälleenmyyjien keskinäistä kilpailua kuluttaja-asiakkaista ja olivat siten omiaan pitämään tuotteiden hinnat korkeampina kuin mitä ne olisivat olleet kilpaillussa tilanteessa. Lastentarvikkeen asema alan markkinajohtajana ja vahvojen tuotemerkkien edustajana vahvisti rajoitusten haitallisia kilpailuvaikutuksia. Jakelutierajoituksissa kilpailunrajoituksen toteuttaja on usein toisessa jäsenmaassa. Tutkinnassa on tällöin hyödynnetty ECN-verkostoa joko siten, että toisen jäsenmaan kilpailuviranomaista on pyydetty avustamaan tietojen hankinnassa tai siten, että toisen jäsenmaan kilpailuviranomainen on ottanut tapauksen kokonaan omaan käsittelyynsä. Tällaista yhteistyötä on tehty mm. Hollannin, Saksan ja Ison-Britannian kilpailuviranomaisten kanssa. Kansainvälisestä yhteistyöstä voidaan mainita esimerkkinä tapaus, joka koski muoviteknologiakoneiden myyntiin liittyvää kilpailunrajoitusta. Selvityksissä ilmeni, että eräs Iso-Britanniaan rekisteröitynyt koneita valmistava yritys oli määrännyt kahdelle suomalaiselle jakelijalleen yksinomaiset asiakasryhmät ja asettanut rajoituksia jakelijoidensa passiiviselle myynnille. Iso-Britannian kilpailuviranomainen Office of Fair Trading (OFT) tutki Kilpailuviraston aloitteesta ta-

16 16 pauksen ja teki sittemmin asiassa ratkaisun, jonka johdosta kilpailunrajoitus ja sen vahingolliset vaikutukset poistuivat Suomen markkinoilta Kansainväliset asiat EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpano Kansainvälisissä asioissa tavoitteena oli hyödyntää aktiivisesti EU:n komission ja jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten verkostoyhteistyötä kilpailunrajoitusten torjumiseksi ja markkinoiden toimivuuden parantamiseksi. Yhteistyötä tuli tiivistää myös yrityskauppavalvonnassa. Kilpailuvirasto osallistuu Suomen edustajana komissiossa vireillä olevien kilpailunrajoitus- ja yrityskauppatapausten käsittelyyn ja komission järjestämiin kilpailualan asiantuntijakokouksiin. Tältä osin viraston tuli keskittyä Suomen kannalta keskeisiin kilpailunrajoitusasioihin. Viraston tuli lisäksi avustaa kauppa- ja teollisuusministeriötä kilpailualan EU:n säädös- ja tuomioistuinasioiden valmistelussa. Muussa kansainvälisessä yhteistyössä tuli keskittyä erityisesti OECD- ja pohjoismaiseen yhteistyöhön sekä yhteistyöhön Baltian maiden ja Venäjän kanssa. Kansainvälisen yhteistyön benchmark-vertailun kautta esiin tulleet kehittämistoimenpiteet tuli ottaa huomioon viraston toiminnan suuntaamisessa. Virasto on soveltanut yhteisön kilpailusääntöjä edellä kuvatuilla tavoilla tiiviissä yhteistyössä komission ja muiden jäsenvaltioiden kanssa. Sääntöjen toimeenpanossa on keskitytty Suomen markkinoiden kannalta keskeisiin kilpailunrajoitusasioihin. Yhteistyötä on tehty myös yrityskauppavalvonnassa. EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpano ja yhteistyö EU:n kilpailuviranomaisten muodostamassa ECN-verkostossa kuuluvat olennaisena osana viraston yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Verkostoyhteistyö edistää kilpailunrajoitusten torjumista ja parantaa siten markkinoiden toimivuutta Suomessa. Vuonna 2004 voimaan tullut EU:n kilpailusääntöjen uusi täytäntöönpanoasetus on lisännyt viraston arvioitavaksi tulevien kilpailunrajoitusten määrää. Virasto käsitteli viime vuonna yhteensä 422 EU-tapausta (edellisenä vuonna 374, kasvua 14 %), ja virastosta osallistuttiin yhteensä 84 komission kokoukseen tai koulutustilaisuuteen (edellisenä vuonna 71:een, kasvua 18 %). ECN-verkoston yhteiseen Interactive -tietokantaan viedään kaikki sellaiset kilpailunrajoitustapaukset, joissa sovelletaan perustamissopimuksen 81 ja 82 artikloita. Tietokantaan oli vuoden loppuun mennessä viety noin 700 tapausta, joista Suomi oli vienyt kymmenen.

17 17 EU:n puheenjohtajuuskauteen liittynyt toiminta Virasto osallistui viime vuonna ECN:n pääjohtajakokoukseen, yleiskokouksiin ja ECN:n kolmen työryhmän työskentelyyn. Virasto on lisäksi nimennyt edustajansa kaikkiin 18 verkoston piirissä toimivaan toimialakohtaiseen alatyöryhmään. Vuonna 2006 käynnistyivät ECN Pharma ja ECN Sports -alatyöryhmät. Virasto nimesi viime vuonna edustajan myös kuluttaja- ja kilpailupolitiikan välistä vuoropuhelua edistävään verkoston yhteistyöryhmään. Muista jäsenmaista tulevien kirjallisten tiedustelujen ja selvityspyyntöjen määrä on edelleen suuri. Virasto vastasi viime vuonna kirjallisesti noin 60 tällaiseen tiedusteluun. Lisäksi virasto käsitteli 1150 eri EU-maiden kilpailuviranomaisilta tullutta salattua sähköpostiviestiä (edellisenä vuonna 900, kasvua 27 %). Euroopan komission kilpailuasioiden internet-sivuille avattiin keväällä 2006 komission kilpailupääosaston ja jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten yhteinen ECN-sivusto, joka tarjoaa tietoa EU:n kilpailusääntöjen soveltamisesta eri jäsenmaissa. Virasto osallistui verkoston yhteisessä viestintätyöryhmässä sivuston suunnitteluun. Virasto antoi lisäksi yhdessä kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa lausunnon komission konsultaatiopaperista 82 artiklan soveltamisesta sekä osallistui KTM:n lausunnon valmisteluun koskien komission vihreää kirjaa, joka käsittelee yksityisoikeudellisia vahingonkorvauskanteita kilpailuasioissa. Suomi järjesti kesäkuussa 2006 Wienissä puheenjohtajuuskauteen liittyneen Euroopan kilpailupäivän yhdessä Itävallan kanssa. Virasto avusti ministeriötä tilaisuuden valmisteluissa ja toteutuksessa. Kilpailupäivän aiheena olivat mm. yrityskaupat, kilpailupolitiikan trendit sekä antitrustipolitiikan toimeenpanon merkitys Euroopan kilpailukyvylle. Kilpailuvirasto ja EU:n komission kilpailupääosasto järjestivät lisäksi joulukuussa 2006 Brysselissä ns. vapaita ammatteja koskevan seminaarin, johon osallistui laajasti eri jäsenmaiden kilpailu- ja sääntelyviranomaisia ja eri ammattikuntia edustavia järjestöjä. Seminaarissa esiteltiin mm. apteekkialaa, asianajotoimintaa ja kiinteistökauppaa käsitteleviä taloudellisia tutkimuksia, jotka puoltavat tarpeettoman sääntelyn purkamista. Kesäkuussa 2006 virastossa vierailivat Euroopan parlamentin talous- ja rahaasioiden komitean edustajat. Vierailun aiheina olivat mm. energia-asiat ja valtion tukien kilpailuneutraliteetti. Myös EU:n kilpailuasioista vastaava komissaari Neelie Kroes vieraili kesäkuussa virastossa.

18 18 Muu kansainvälinen yhteistyö EU:n ohella kansainvälisessä yhteistyössä keskityttiin tavoitteen mukaisesti OECD- ja pohjoismaiseen yhteistyöhön. Lisäksi yhteistyötä harjoitettiin ECAja ICN -verkostojen piirissä sekä Baltian maiden ja Venäjän kanssa. Yhteistyötä toteutetaan käytännössä usein työryhmissä, joita toimii tälläkin hetkellä yli kymmenen. Muita kuin EU-yhteistyöhön liittyviä kansainvälisiä kokouksia, joihin virasto osallistui, oli viime vuonna 54. Virasto osallistuu aktiivisesti OECD:n kilpailukomitean ja sen työryhmien sekä ulkoasiainministeriön johdolla kokoontuvan OECD-asioiden pysyvän koordinaatioryhmän työskentelyyn. Kilpailukomitea kokoontui kolme kertaa. Virasto lähetti lisäksi marraskuussa luennoijan CIS maille Budapestissä järjestettyyn kartelliseminaariin ja osallistui joulukuussa Pariisissa järjestettyyn kokoukseen sääntelyn uudistamisesta. Kilpailukomitean helmikuun kokoukseen valmisteltiin raportti yksityisoikeudellisista vahingonkorvauskanteista kilpailunrajoitustapauksissa. Kesäkuun kokoukseen laadittiin raportti Suomen kilpailupolitiikan keskeisistä tapahtumista vuonna Lisäksi virasto toimitti kokoukseen raportit maksukortteihin liittyvistä kilpailukysymyksistä sekä kilpailupolitiikan ja ympäristönsuojelun yhtymäkohdista. Lokakuun kokoukseen virasto valmisteli raportit innovaatioista, patenteista ja kilpailupolitiikasta sekä todistusaineiston merkityksestä yrityskauppavalvonnassa. Pohjoismaisten kilpailuvirastojen pääjohtajakokous pidettiin huhtikuussa Reykjavikissa. Virasto osallistui lisäksi pohjoismaisten vähittäispankki- ja energiaalan kilpailuongelmia käsittelevien selvitysten valmisteluun. Pohjoismainen yleiskokous oli elokuussa Bergenissä. Kokouksen aiheina olivat tietojenvaihto toimialayhdistyksissä, kilpailunrikkomusmaksuista vapautuminen, rakentamistoimialan kilpailuongelmat ja vähittäispankkiselvityksen julkaiseminen. Toimiva kilpailu edellyttää vähittäispankkityöryhmän raportin mukaan uusien pankkien mahdollisimman esteetöntä pääsyä pankkien välisiin maksujärjestelmiin sekä automaatti- ja maksukorttijärjestelmiin. Järjestelmiin pääsyn ehtojen tulisi olla läpinäkyviä ja syrjimättömiä, ja järjestelmien omistus tulisi eriyttää niiden asiakkuudesta. Muut työryhmän suositukset tähtäävät mm. palvelujen ja hintojen vertailtavuuden edistämiseen ja siihen, että kuluttajien olisi halutessaan nykyistä helpompaa vaihtaa pankkia. Kilpailuvirasto ja Venäjän Kilpailuvirasto FAS (Federal Antimonopoly Service) ovat allekirjoittaneet aiemman yhteistyösopimuksensa pohjalta uuden yhteistyöohjelman vuosiksi Tekninen apu ja harjoittelijoiden vaihtoa koskeva yhteistyö jatkui myös viime vuonna. Lisäksi virasto osallistuu kauppa- ja teollisuusministeriön Venäjä-verkoston työskentelyyn.

19 19 Albanian kilpailuviranomaisia edustava delegaatio vieraili virastossa huhtikuussa. Virasto avusti lisäksi vuoden mittaan merkittävällä työpanoksella Romanian ja Bulgarian kilpailuviranomaisia maiden valmistautuessa EU-jäsenyyteen. Viraston edustajat osallistuivat luennoijina Baltian maiden kilpailukonferenssiin, joka pidettiin syyskuussa Vilnassa sekä Tshekin kilpailukonferenssiin, joka pidettiin marraskuussa Brnossa. Lisäksi virasto osallistui marraskuussa Genevessä järjestettyyn UNCTADin kilpailuasiantuntijoiden kokoukseen. ECAn pääjohtajakokous pidettiin toukokuussa Nizzassa. Kokouksessa päätettiin käynnistää kilpailunrikkomusmaksuja käsittelevä työryhmä, joka arvioi tarvetta sanktioiden yhdenmukaistamiseen. Virasto osallistuu myös ECAn lentoliikennettä ja vähittäispankkitoimintaa käsittelevien työryhmien työskentelyyn. ICN-verkoston vuosikonferenssi järjestettiin toukokuussa Kapkaupungissa. Virasto osallistui myös Washingtonissa maaliskuussa järjestettyyn ICN:n yrityskauppaseminaariin ja Haagissa marraskuussa pidettyyn kartellikokoukseen. Virasto on lisäksi mukana määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä selvittävän ICN-työryhmän työssä. Kansainvälisen yhteistyön kautta saadut kokemukset on otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon viraston toiminnan suuntaamisessa ja kehittämisessä Viestintä Viestinnän tavoitteena oli tukea viraston varsinaisten tavoitteiden toteutumista ja varmistaa valtionhallinnon avoimuus- ja muiden viestintäperiaatteiden toteutuminen. Viestinnässä tuli korostaa erityisesti kuluttajien kilpailusta saamia hyötyjä ja kilpailun yleistä hyvinvointia lisäävää vaikutusta. Kilpailuvalvonnan ja kilpailun edistämisen vaikuttavuutta on pyritty tehostamaan viraston selvityksiä ja ratkaisukäytäntöjä koskevalla ulkoisella tiedotuksella. Viestinnässä korostetaan asiakkaiden ja kuluttajien kilpailusta saamia hyötyjä sekä kilpailun yleistä hyvinvointia lisäävää vaikutusta. Viestinnän tuloksellisuutta mitataan virastossa päivittäin tehtävän mediaseurannan avulla. Viraston julkisuuskuvaa arvioidaan myös tärkeimpien uutislehtien lehtiarkistojen avulla. Muita selvityksiä, kuten sidosryhmä- tai lukijatutkimuksia, ei viime vuonna tehty. Ainoa tuore viraston yhteisökuvaa koskeva selvitys on Global Competition Review -lehden heinäkuussa 2006 julkaisema selvitys, jossa verrataan eri maiden kilpailuviranomaisia toisiinsa. Viraston yhteisökuva kilpailuasioihin perehtyneiden asianajajien ja taloustieteilijöiden keskuudessa oli sen mukaan parantunut

20 20 jonkin verran edellisestä vuodesta. Viraston katsottiin joka tapauksessa onnistuneen vuonna 2005 suhteellisen hyvin tehtävässään, vaikka tapauskäsittelyn laatua pidettiinkin jossain määrin epätasaisena. Laatuongelmien syyksi nähtiin resurssipula. Virasto oli viime vuonna esillä mediassa edellistä vuotta enemmän. Ilmiö johtuu kuitenkin todennäköisesti useasta eri tekijästä kuten esimerkiksi siitä, että yleinen kiinnostus kilpailuasioita kohtaan on selvästi kasvanut. Viraston oman toiminnan ja viestinnän merkitystä keskustelun lisääjänä on vaikeata arvioida. Eniten mediassa keskusteltiin Fortum/E.ON Finland -yrityskaupasta ja sähkömarkkinoista ylipäätään. Muista yrityskauppavalvontatapauksista olivat esillä mm. SOK:n Spar-kaupat ja St1/Esso -järjestelyt, Tallink/Silja -kauppa ja Elisan Saunalahti -kauppa. Kartellien osalta eniten kiinnostusta kohdistui raakapuu- ja asfalttikartelleihin. Aihetta käsiteltiin suurimmassa osassa kirjoituksia viraston tavoitteiden kannalta myönteisesti. Ajatus siitä, että kartellit tulevat kuluttajille ja veronmaksajille kalliiksi, näyttää menneen ainakin yleisesti ottaen hyvin läpi mediassa. Kilpailun edistämiseen liittyen esillä olivat mm. sääntelyn kilpailuvaikutukset ja julkisten palvelujen tuottamiseen liittyvät kilpailunäkökohdat. Lehdistötiedotteita annettiin 14 eli yksi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tiedotteista kahdeksan liittyi markkinaoikeusesityksiin tai niiden valmisteluun ja kolme yrityskauppavalvontaan. Muiden kolmen tiedotteen aiheina olivat KIVI EMV -yhteistyö, kuntien osallistuminen kartellivalvontaan ja pohjoismainen pankkiselvitys. Jo perinteeksi muodostunutta KIVI-päivää vietettiin järjestämällä kutsuseminaari kilpailuoikeudellisia toimeksiantoja hoitaville asianajajille. Helsingissä järjestettyyn tilaisuuteen osallistui yli viisikymmentä asianajajaa eri asianajotoimistoista. Tilaisuuden aiheena oli kilpailunrajoitusasioiden käsittely Kilpailuvirastossa ja markkinaoikeudessa. Virastossa vieraili lisäksi vuoden aikana mm. neljän eri tiedotusvälineen edustajia, valtionhallinnon ja kuntien tiedottajia sekä useita opiskelijaryhmiä. Kilpailu-uutiset -lehdestä ilmestyi kolme numeroa. Lehti lähetetään joko omaaloitteisesti tai tilausten perusteella noin osoitteeseen. Saajat edustavat viraston tärkeimpiä sidosryhmiä kuten toimittajia, kansanedustajia, virkamiehiä, asianajajia, yritysjohtajia ja tutkijoita. Viraston vuosikirja julkaistiin painettuna vain suomenkielisenä. Ruotsin- ja englanninkieliset versiot kirjasta julkaistiin kotisivuilla sähköisessä muodossa. Vuo-

SISÄLLYS. Lukijalle 6. 1. Toiminta-ajatus ja tavoitteet 8. 2. Muuttuva toimintaympäristö 10. 3. Kilpailuvirasto työpaikkana 12

SISÄLLYS. Lukijalle 6. 1. Toiminta-ajatus ja tavoitteet 8. 2. Muuttuva toimintaympäristö 10. 3. Kilpailuvirasto työpaikkana 12 KILPAILUVIRASTON VUOSIKIRJA 2007 KILPAILUVIRASTON VUOSIKIRJA 2007 SISÄLLYS Lukijalle 6 1. Toiminta-ajatus ja tavoitteet 8 2. Muuttuva toimintaympäristö 10 3. Kilpailuvirasto työpaikkana 12 4. Toiminnan

Lisätiedot

Päivi Kari. Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa

Päivi Kari. Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa Päivi Kari Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa Kilpailupolitiikan perustana olevan kilpailulain 1 :n 2 momentissa todetaan, että lakia sovellettaessa on erityisesti otettava huomioon markkinoiden

Lisätiedot

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 FI Tapaus n:o COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo Vain suomenkielinen teksti on saatavilla ja todistusvoimainen. ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 EUROOPAN

Lisätiedot

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla Päätös 1 (5) Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla 1 Asia 2 Osapuolet 3 Ratkaisu 4 Asian vireilletulo Epäily kilpailulainsäädännön vastaisesta kielletystä

Lisätiedot

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain

Lisätiedot

Olli Wikberg JOHDATUS KILPAILUOIKEUTEEN

Olli Wikberg JOHDATUS KILPAILUOIKEUTEEN Olli Wikberg JOHDATUS KILPAILUOIKEUTEEN Talentum Helsinki 2011 JURIDICA-KIRJASARJASSA ILMESTYNEET TEOKSET: 1. Hallintomenettelyn perusteet 2. Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus 3. Luotto-oikeuden perusteet

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2011/0901B (COD) 9375/1/15 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JUR 341 COUR 21 INST 181 CODEC 797 PARLNAT 70

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS

KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2005 KILPAILUVIRASTO 2 (30) 1. Johdon katsaus toimintaan...3 2. Tuloksellisuuden kuvaus...5 2.1 Toiminnan vaikuttavuus...5 2.1.1 Kilpailun edistäminen...5 2.1.2 Määräävän markkina-aseman

Lisätiedot

Avoimet rajapinnat ja sopimusvelvoitteet; kilpailuoikeudellisia näkökohtia. Apulaisjohtaja Valtteri Virtanen kkv.fi. kkv.

Avoimet rajapinnat ja sopimusvelvoitteet; kilpailuoikeudellisia näkökohtia. Apulaisjohtaja Valtteri Virtanen kkv.fi. kkv. Avoimet rajapinnat ja sopimusvelvoitteet; kilpailuoikeudellisia näkökohtia Apulaisjohtaja Valtteri Virtanen 9.11.2017 Tausta Sopimusvapaus lähtökohtana Kilpailuoikeus yleislakina asettaa reunaehdot käyttäytymiselle

Lisätiedot

Kilpailulainsäädännön noudattaminen Fingridin neuvottelukunnan ja en sekä vastaavien toiminnassa

Kilpailulainsäädännön noudattaminen Fingridin neuvottelukunnan ja en sekä vastaavien toiminnassa Ohje 1 (5) Kilpailulainsäädännön noudattaminen Fingridin neuvottelukunnan ja en sekä vastaavien toiminnassa 1 Yleistä Fingridin toiminnassa tulee noudattaa Suomen ja Euroopan yhteisön kilpailuoikeuden

Lisätiedot

Uusi kilpailulaki. Lakiklinikka ,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto

Uusi kilpailulaki. Lakiklinikka ,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto Uusi kilpailulaki Lakiklinikka 13.9.2012,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto Uusi kilpailulaki, esityksen pääkohdat Kunnat markkinaympäristössä ja sitä rajoittava lainsäädäntö

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 6. heinäkuuta 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) LEX 1684 PE-CONS 22/1/16 REV 1 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat MEP Sirpa Pietikäinen Julkiset hankinnat Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, 24.4.2002, s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, 24.4.2002, s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 17.12.2003 SG (2003) D/233786 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966760 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset FI/2003/0028

Lisätiedot

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU KILPAILUOHJE 10.1.2006 PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU Koko kansan tietoyhteiskunta ja pääministerin parhaat käytännöt - palkinto Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteena on koko kansan

Lisätiedot

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun Kehittämisneuvos Harri Martikainen Sisäisen turvallisuuden strategian laadinta Hankkeen toimikausi jakautuu kahteen osaan: 20.1.2015-31.3.2015,

Lisätiedot

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Esityksen mukaan lain yrityskauppavalvontaa koskevista

Lisätiedot

kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat

kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat 2012 TOIMITTAJA TUOMAS KOKKONEN TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 II Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 1150/2011 (julkaisupäivä 22.11.2011) sekä Euroopan

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Toimiva kilpailu lisää tuottavuutta

Toimiva kilpailu lisää tuottavuutta KILPAILU- VIRASTON UUTISLEHTI 2 2006 Toimiva kilpailu lisää tuottavuutta Hyödyke- ja pääomamarkkinoiden toimivuuden parantaminen on VM:n vastikään julkaiseman strategiaraportin mukaan yksi keskeisistä

Lisätiedot

Kilpailuviraston vuosikirja 2006

Kilpailuviraston vuosikirja 2006 Kilpailuviraston vuosikirja 2006 3 Kilpailuviraston vuosikirja 2006 Toimitus Kilpailuviraston viestintä Ulkoasu ja taitto Rainer Puolakka, radesign Oy Kuvat Jaanis Kerkis, Kuvakori.com Paino Libris Oy

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 KUNTAJAKOSELVITYKSEN YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 Seuraavat yleisötilaisuudet 14.11. klo 18.00 ja 18.12. klo 18.00 Seuraa ja anna palautetta www.jyvaskylanseutu.fi/kuntajako Materiaalia lisätään koko ajan

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta 2 Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin on perustettu jokaiseen EU:n jäsenvaltioon ja sen

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Dnro 379/KKV14.00.00/2014 11.3.2015. 1 Asia. Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle.

Päätös 1 (5) Dnro 379/KKV14.00.00/2014 11.3.2015. 1 Asia. Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle. Päätös 1 (5) 1 Asia Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle 2 Osapuolet Parikkalan kunta Toimenpidepyynnön tekijä: Melkoniemen vesiosuuskunta, Parikkala 3 Ratkaisu

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö U-JATKOKIRJE SM PO Taavila Hannele Suuri valiokunta

Sisäasiainministeriö U-JATKOKIRJE SM PO Taavila Hannele Suuri valiokunta Sisäasiainministeriö U-JATKOKIRJE SM2013-00040 PO Taavila Hannele 11.02.2013 Suuri valiokunta Viite Asia Neuvoston päätökset päivämäärän asettamisesta päätöksen 2007/533/JHA ja asetuksen 1987/2006 toisen

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies, VT Jonna Törnroos Sähköiset viestintävälineet Jäsenvaltioiden on huolehdittava

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2007 JULKAISUSARJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Kuntalaki uudistuu- seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kunta ja markkinat Kunta

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2017 2021 Selitteet i KOKO TOIMIKAUDEN JATKUVAT TOIMENPITEET 1. Toimitaan kumppanina relevanteissa avointa hallintoa sekä osallistumista ja vaikuttamista edistävissä hankkeissa

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa?

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Ulla Närhi Neuvotteleva virkamies, FaT Sosiaali- ja terveysministeriö Aikataulu 2016 2017 2018

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMINEN. Hallitusneuvos Eerikki Nurmi Jyväskylän yliopisto

YLIOPISTOJEN TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMINEN. Hallitusneuvos Eerikki Nurmi Jyväskylän yliopisto YLIOPISTOJEN TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMINEN Hallitusneuvos Eerikki Nurmi 30.5.2008 Jyväskylän yliopisto YLIOPISTOLAIN UUDISTAMISEN AIKATAULUTUS Yliopistolain uudistamisen keskeiset

Lisätiedot

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille. 90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot Kioton joustomekanismit Tavoitteena on vahvistaa Suomen toimintaa kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa, mihin pyritään mm. toteuttamalla Kioton pöytäkirjan

Lisätiedot

Sääntelyelimen rooli ja toiminnan painopisteet vuonna 2017

Sääntelyelimen rooli ja toiminnan painopisteet vuonna 2017 Sääntelyelimen rooli ja toiminnan painopisteet vuonna 2017 Riikka Ristinen Sääntelyelimen sidosryhmätilaisuus Sisältö Sääntelyelimen roolista Katsaus kuluneeseen vuoteen Toiminnan painopisteet vuonna 2017

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos Paikkatietomarkkinat 3.11.2009 Helsingin Messukeskus 9.11.2009 on paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyvän tiedon ja kokemusten vaihdon foorumi.

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) PUBLIC 11747/14 LIMITE JUR 413 POLGEN 113 OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Asia: Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt

Lisätiedot

KILPAILUOIKEUS. Mikko Alkio Christian Wik

KILPAILUOIKEUS. Mikko Alkio Christian Wik KILPAILUOIKEUS Mikko Alkio Christian Wik TALENTUM Helsinki 2009 2., uudistettu painos Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad Ay

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

ASFALTTIKARTELLIOIKEUDENKÄYNTI ON PÄÄTTYNYT HELSINGIN KÄRÄJÄ- OIKEUDESSA

ASFALTTIKARTELLIOIKEUDENKÄYNTI ON PÄÄTTYNYT HELSINGIN KÄRÄJÄ- OIKEUDESSA HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS tiedottaja Anni Lehtonen p. 02956 44221 tai 050 375 7026 MEDIATIEDOTE (julkaisuvapaa 28.11.2013 klo 10.00) ASFALTTIKARTELLIOIKEUDENKÄYNTI ON PÄÄTTYNYT HELSINGIN

Lisätiedot

EU:n kilpailuoikeus vahvassa kehitysvaiheessa

EU:n kilpailuoikeus vahvassa kehitysvaiheessa Kilpailuviraston uutislehti 1 2008 EU:n kilpailuoikeus vahvassa kehitysvaiheessa EU:n kilpailuoikeuden soveltamiseen kaavaillaan tällä hetkellä useita uudistuksia. EU:n komissio suunnittelee määräävän

Lisätiedot

Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa. Kuntaliitto kkv.fi. kkv.fi

Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa. Kuntaliitto kkv.fi. kkv.fi Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa Kuntaliitto Yleistä KKV:n tulee ensisijaisesti neuvotteluteitse pyrkiä poistamaan julkisyhteisöjen taloudellisen toiminnan menettely

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 Ympäristöministeriön raportteja 5 2009 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2009 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Metsäyritysten kartellitutkinta johti sakkoesitykseen

Metsäyritysten kartellitutkinta johti sakkoesitykseen KILPAILU- VIRASTON UUTISLEHTI 1 2007 Metsäyritysten kartellitutkinta johti sakkoesitykseen Kilpailuvirasto on tehostanut viime vuosina kartellien valvontaa suuntaamalla aiempaa enemmän resursseja näiden

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma MSO

Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strategisen ohjelman tavoitteet: MSO:n tavoitteena on: ennakoida ja seurata metsäalan rakennemuutosta, koordinoida metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmän

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2011 171/2011 Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

KILPAILUVIRASTO 2 (39) Konkurrensverket 14.3.2008

KILPAILUVIRASTO 2 (39) Konkurrensverket 14.3.2008 KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2007 KILPAILUVIRASTO 2 (39) 1 Kilpailuviraston toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...

Lisätiedot

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Valtiontalouden tarkastusviraston rooli Tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta => julkisista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0141 (COD) 8795/2/16 REV 2 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: AGRI 253 PHYTOSAN 10 AGRILEG 65 CODEC 634 PARLNAT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2016 COM(2016) 412 final 2016/0191 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta WTO:n poikkeuslupaa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 20 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion liikelaitoksista annetun lain

Lisätiedot

kilpailuviraston vuosikirja 2003 kilpailuviraston

kilpailuviraston vuosikirja 2003 kilpailuviraston kilpailuviraston vuosikirja 2003 kilpailuviraston vuosikirja 2003 KILPAILUVIRASTON VUOSIKIRJA 2003 Sisällys Lukijalle........................................................ 4 Kilpailuviraston työn tavoitteet......................................

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0029 (NLE) 6040/15 WTO 41 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön perustamisesta

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista. kkv.fi. Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015. kkv.fi

Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista. kkv.fi. Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015. kkv.fi Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015 Yleistä kilpailuneutraliteettisääntelystä Kilpailulain 4 a luku ei kiellä julkisyhteisöjä harjoittamasta taloudellista toimintaa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Vuoden kiinnostavimmat oikeustapaukset 13.11.2014

Vuoden kiinnostavimmat oikeustapaukset 13.11.2014 Vuoden kiinnostavimmat oikeustapaukset 13.11.2014 Eeva Kiviniemi Juha Kontkanen Tarja Krakau Pilvi Takala Markkinaoikeuden ratkaisutilastot 700 600 500 400 300 200 100 472 461 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Ukrainan liittymiseen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2007

Osavuosikatsaus 1-6/2007 SYSOPENDIGIA Oyj Osavuosikatsaus 1-6/7 7.8.7 Jari Mielonen Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj 1 7 SYSOPENDIGIA Plc Katsauskauden liikevaihto (1-6) 7 Liikevaihto, milj 6 5 4 3 1 36,7 5, H1 6 H1 7 Katsauskauden

Lisätiedot

LIITTEET Perusmuistio OM sekä EU-tuomioistuimen lausunto 1/13

LIITTEET Perusmuistio OM sekä EU-tuomioistuimen lausunto 1/13 Oikeusministeriö E-JATKOKIRJE OM2015-00097 LAVO Leinonen Antti 07.02.2015 JULKINEN Suuri valiokunta Asia EU/OSA; Eräiden Haagin lapsikaappaussopimukseen liittyneiden valtioiden liittymisen hyväksyminen

Lisätiedot

Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohanke. Sidosryhmätilaisuus Hankepäällikkö Jaska Siikavirta

Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohanke. Sidosryhmätilaisuus Hankepäällikkö Jaska Siikavirta Valtion lupa ja valvontaviraston toimeenpanohanke Sidosryhmätilaisuus 12.10.2017 Hankepäällikkö Jaska Siikavirta 1 13.10.2017 Etunimi Sukunimi Organisaatiomalli Ihmiset Yhteisöt Yritykset Maakunnat Kunnat

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, ETA:n rahoitusjärjestelmää

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua

Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua Ylitarkastaja Tatu Pahkala Energiaviraston keskustelutilaisuus kesällä 2017 alkavasta tehoreservikaudesta 20.4.2016 Agenda Hallitusohjelma

Lisätiedot