Tilinpäätös ja toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös ja toimintakertomus"

Transkriptio

1 Tilinpäätös ja toimintakertomus

2 Sisällysluettelo Toimintakertomus... 4 Toimintaympäristö... 4 Konsernin keskeiset tunnusluvut... 6 Kehitys liiketoimintasegmenteittäin... 7 Liikevaihto segmenteittäin... 7 Liiketulos segmenteittäin... 7 Turvetuotteet... 8 Puupolttoaineet... 8 Lämpö ja sähkö... 9 Kekkilä-konserni Vapo Timber Oy Muut toiminnot Kassavirta, investoinnit ja rahoitus Muutokset organisaatiossa Konsernirakenteen muutokset ja sisäiset yritysjärjestelyt Toimintaan sisältyvä luontainen kausivaihtelu Henkilöstö Tutkimus- ja kehitystoiminta Ympäristövastuu Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät Tulevaisuuden näkymät Vapo Oy:n osakepääoma ja omistus Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä Konsernitilinpäätös 2015, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernitase Konsernin rahavirtalaskelma Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Konsernitilinpäätöksen liitetiedot, IFRS Yhtiön perustiedot Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Segmentti-informaatio Myydyt toiminnot Yrityshankinnat Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ja tilintarkastajien palkkiot Rahoitustuotot ja kulut Tuloverot Aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä Myytävissä olevat sijoitukset

3 16. Pitkäaikaiset saamiset Muut pitkäaikaiset sijoitukset Laskennalliset verot Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Omaa pääomaa koskevat liitetiedot Rahoitusvelat Pitkäaikaiset korottomat velat Varaukset Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat Rahoitus- ja hyödykeriskien hallinta Rahoitusvarojen ja velkojen käyvät arvot Tytäryhtiöt ja olennaiset määräysvallattomien omistajien osuudet Vastuusitoumukset Lähipiiritapahtumat Emoyhtiön tilinpäätös 2015, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tase Emoyhtiön rahavirtalaskelma Emoyhtiön liitetiedot Tunnuslukujen laskentaperiaatteet Konsernin tunnusluvut Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä

4 4 Toimintakertomus Toimintaympäristö Vapo on monipuolinen energiayhtiö, joka tuottaa vastuullisesti energiaa muun muassa turpeesta ja puupolttoaineista. Yrityksen tavoitteena on olla toimitusvarmin, vastuullisin ja osaavin paikallisia, kotimaisia polttoaineita tarjoava ja näitä lämpöratkaisuissa hyödyntävä yritys. Vapo on tärkeä osa paikallista energiainfrastruktuuria Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Sahayhtiö Vapo Timber Oy ja Kekkilä-konserni ovat osa Vapokonsernia. Alla on esitetty Vapo-konsernin tilikauden tärkeimmät tunnusluvut. Vertailun helpottamiseksi toimintakertomuksen tekstiosassa on esitetty edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tilintarkastamattomat tiedot 12 kuukaudelta. Vapon edellinen tilintarkastettu tilikausi oli 16 kuukauden mittainen. Tilikausi lukuina: Konsernin liikevaihto tilikaudelta oli 486,9 milj. euroa (596,2 milj. euroa ). Käyttökate (EBITDA) oli 74,7 milj. euroa, 15,3 prosenttia liikevaihdosta (76,5 milj. euroa, 12,8 %). Liiketulos oli 36,9 milj. euroa, 7,6 prosenttia liikevaihdosta (25,8 milj. euroa, 4,6 %). Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä 2,5 milj. euroa (-13,0 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (pre-tax ROIC, ed. 12 kk) oli 5,4 prosenttia (3,8 %). Vapaa kassavirta ennen veroja oli -25,1 milj. euroa (19,4 milj. euroa). Bruttoinvestoinnit olivat 88,4 milj. euroa, suhde poistoihin 2,3 (49,7 milj. euroa, 1,0). Nettoinvestoinnit olivat 67,1 milj. euroa, suhde poistoihin 1,7 (14,8 milj. euroa, 0,3). Omavaraisuusaste oli 37,9 prosenttia (40,2 %). Korolliset nettovelat olivat 393,1 milj. euroa (329,0 milj. euroa). Korollisten nettovelkojen suhde käyttökatteeseen (net debt / EBITDA, ed. 12 kk) oli 5,3 (4,4). Energiaturvetta toimitettiin 10,5 TWh (10,4 TWh). Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny päättyneestä tilivuodesta: vastuullisuus ja asiakaslähtöisyys päättyneen tilivuoden pääteemat Vapon päättynyt tilivuosi oli haastava, mutta mielenkiintoinen. Vuoden 2014 aikana toteutetut yritysjärjestelyt, muun muassa pellettiyhteisyritys Lantmännen Agroenergi AB:n kanssa ja Hankasalmen sahan myynti, näkyvät konsernin liikevaihdon supistumisena 486,9 milj. euroon (596,2 milj. euroa ). Vapon liiketulos, 36,9 milj. euroa kuitenkin vahvistui edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (25,8 milj. euroa), kun kaikki liiketoiminnot tekivät positiivisen liiketuloksen.

5 5 Vapo uudisti strategiaansa viime vuoden aikana ja yhtiön tavoitteena on tulla maailman parhaaksi osaajaksi lähienergian arvoketjussa. Vapon keskeinen asiakaslupaus energialiiketoiminnassa on toimitusvarmuus. Tämä näkyi Vapossa tietoisena päätöksenä nostaa polttoaineiden varmuusvarastoja, mikä tekee Vaposta alan toimitusvarmimman yrityksen. Vapo panostaa myös kasvuun erityisesti lämpöliiketoiminnassa, ja tätä tavoitetta tuki viime tilikauden liiketoimintakaupat, joilla yhtiö osti Etelä-Ruotsissa Åstorpin ja Suomessa Tuusulan ja Karkkilan kaukolämpöliiketoiminnat sekä Sysmän kaukolämpöverkon. Nämä strategiset panostukset toimitusvarmuuteen ja lämpöliiketoiminnan kasvuun näkyivät myös tilikauden vapaassa kassavirrassa (ennen veroja), joka oli -25,1 milj. euroa (19,4 milj. euroa). Viime kesän turvetuotantokausi oli supistuvista pinta-aloista huolimatta hyvä. Suomessa saavutettiin yli 80 prosenttia turvetuotannon tavoitteesta, mikä tarkoitti noin 15 miljoonaa kuutiometriä turvetta. Kun sähkön hinta pysyi alhaisena ja lämmityskausi oli keskimääräistä lämpimämpi, on Vapolla tilikauden päättyessä polttoainevarastoja noin puolentoista vuoden kulutusta vastaava määrä. Energiaturpeen polttoainevero laski vuoden 2015 alussa 4,9 eurosta 3,4 euroon megawattitunnilta. Metsähakkeen sähköntuotannon tuki nousi vastaavasti. Samanaikaisesti tuontipolttoaineiden verotus kiristyi. Verojen ja tukitasojen muutosten kokonaisvaikutus markkinoihin ja yhtiön tulokseen näkyy selvemmin vasta seuraavalla lämmityskaudella. Yhtiö odottaa uudelta hallitukselta konkreettisia toimenpiteitä energiaomavaraisuuden kehittämiseksi ja energiaturpeen veron alentamista suunnitellusti vuonna ,9 euroon megawattitunnilta eli vuoden 2012 tasolle. Vastuu ympäristöstä on tärkeä osa Vapon jokapäiväistä liiketoimintaa. Yhtiö sitoutui kolme vuotta sitten kansainvälisestikin ainutlaatuiseen ympäristöohjelmaan. Tiikerinloikka-nimellä toteutetun hankkeen yksi tavoitteista oli parhaan vesienkäsittelyteknologian (BAT) käyttöönotto kaikilla turvetuotantoalueilla vuoden 2014 loppuun mennessä. Tässä onnistuttiin erinomaisesti ja nyt alkavalla tuotantokaudella turvetta tuotetaan ainoastaan alueilla, joissa vesienkäsittely on parasta BAT-tasoa. Muita ohjelman tavoitteita olivat muun muassa ympäristötarkastusten tehostaminen ja entistä aktiivisempi tiedottaminen turpeen käytön kokonaisvaikutuksista. Suomme Netissä -verkkosivusto on yksi toteutetuista palveluista, missä jokainen voi seurata Vapo Oy:n turvetuotantoalueiden tilaa ja eri maankäyttömuotojen kuormitusta vesistöalueittain. Kaiken kaikkiaan Vapo on investoinut lähes 30 milj. euroa ympäristöohjelman toteuttamiseen vuosina Lisäksi Vapo on asettanut lähivuosien tavoitteeksi kiintoaine- ja humuskuormituksen pienentämisen uusilla turvetuotantoalueilla siten, että kuormitus on turvetuotannon aloituksen jälkeen pienempi kuin saman suon lähtötilanteessa ennen turvetuotantoa. Vapo jatkaa myös investointejaan voima- ja lämpölaitoksiin ilmastolle haitallisten päästöjen pienentämiseksi, energiatehokkuuden parantamiseksi ja öljyn käytön vähentämiseksi.

6 6 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 1-4/ /2014 5/2014-4/2015 1/2013-4/ /2012 Liikevaihto 195,1 230,7 486,9 847,4 652,9 Liikevoitto (EBIT) 26,0 18,4 36,9 50,0 9,1 % liikevaihdosta 13,3 8,0 7,6 5,9 1,4 Liikevoitto (EBIT) ennen arvonalentumisia 26,8 21,5 37,6 53,9 9,7 % liikevaihdosta 13,8 9,3 7,7 6,4 1,5 Tilikauden tulos 19,6 5,4 19,8 22,7 6,1 Käyttökate (EBITDA) 35,5 32,1 74,7 110,8 52,1 +/- Käyttöpääoman muutos 0,7 18,4-32,7-27,4 39,1 - Nettoinvestoinnit -31,1 14,1-67,1-21,6-26,9 Vapaa kassavirta ennen veroja 5,1 64,7-25,1 61,9 64,4 Bruttoinvestoinnit 33,6 10,3 88,4 57,5 48,0 Sijoitetun pääoman tuotto % * 5,4 3,8 1,3 Sijoitetun pääoman tuotto % ennen arvonalentumisia * 5,5 4,4 1,4 Oman pääoman tuotto % * 6,6 1,3 2,1 Taseen loppusumma 838,2 786,9 801,2 Oma pääoma 305,4 305,2 294,7 Korolliset nettovelat 393,1 329,0 355,9 Omavaraisuusaste % 37,9 40,2 37,7 Korolliset nettovelat/käyttökate 5,3 4,4 6,8 Nettovelkaantumisaste % 128,7 110,3 120,7 Henkilöstö, keskimäärin *) Edelliset 12 kuukautta Emoyhtiön keskeisimmät tunnusluvut päättyneeltä tilikaudelta olivat liikevaihto 244,8 milj. euroa (377,0 milj. euroa), käyttökate 70,1 milj. euroa (77,2 milj. euroa), liikevoitto 46,2 milj. euroa (48,3 milj. euroa) sekä omavaraisuusaste 33,5 % (34,1 %). Vertailutiedot ovat edellisen tilintarkastetun 16 kuukauden pituisen tilikauden tiedot.

7 7 Kehitys liiketoimintasegmenteittäin Liikevaihto segmenteittäin MEUR 1-4/ /2014 Muutos % 5/2014-4/2015 5/2013-4/2014* Muutos % 1/2013-4/2014 Turvetuotteet 76,8 77,7-1,2 171,7 175,1-1,9 264,2 Energiaturve 68,8 75,2-8,5 150,1 148,6 1,0 235,5 Ympäristöturve 9,4 8,7 7,6 25,4 26,6-4,4 34,9 Puupolttoaineet 29,6 47,9-38,2 75,8 119,2-36,4 182,1 Metsäpolttoaineet 16,5 18,6-11,5 40,1 48,0-16,4 69,5 Pelletti 13,1 29,3-55,2 35,8 71,4-49,9 113,0 Lämpö ja sähkö 40,9 42,5-3,8 94,2 95,5-1,3 143,9 Kekkilä-konserni 35,0 35,7-2,1 87,1 95,7-9,0 125,7 Vapo Timber 29,5 40,6-27,5 89,0 140,4-36,6 179,7 Muut 0,4 2,8-86,3 8,6 10,7-19,3 13,4 Forest BtL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mustankorkea 0,0 2,8-100,0 7,8 10,6-26,4 13,4 Konsernihallinto ja Liiketoimintojen yhteiset 0,4 0,0 0,8 0,1 0,0 Segmenttien välinen liikevaihto -17,1-16,6-2,5-39,6-40,4 2,1-61,6 Yhteensä 195,1 230,7-15,4 486,9 596,2-18,3 847,4 Segmentin liikevaihto sisältää sisäisen myynnin toiselle segmentille. * Vertailutiedot 5/2013-4/2014 ovat tilintarkastamattomat. Liiketulos segmenteittäin MEUR 1-4/ /2014 Muutos % 5/2014-4/2015 5/2013-4/2014* Muutos % 1/2013-4/2014 Turvetuotteet 16,2 16,7-3,1 33,7 35,7-5,6 56,7 Energiaturve 14,8 16,1-7,7 30,0 32,1-6,6 52,0 Ympäristöturve 1,3 0,6 114,4 3,8 3,7 2,6 4,7 Puupolttoaineet 3,4 2,8 22,1 2,7 2,1 29,3 2,8 Metsäpolttoaineet 0,4 1,5-73,1 0,9 1,0-13,5 1,2 Pelletti 3,0 1,3 132,0 1,8 1,0 71,0 1,5 Lämpö ja sähkö 7,8 4,7 67,5 6,7 2,3 186,8 9,3 Kekkilä-konserni 3,3 1,7 100,6 1,1 0,9 22,3 1,7 Vapo Timber -0,1-0,3 70,7 0,6-3,0 120,2-5,2 Muut -4,7-8,2 43,0-12,7-14,4 11,6-17,0 Forest BtL 0,0-4,1 100,2-0,6-5,0 88,3-5,5 Mustankorkea 0,0 0,7-100,0 1,8 2,7-34,8 2,9 Konsernihallinto ja Liiketoimintojen yhteiset -4,7-4,8 2,4-13,9-12,1-15,0-14,4 Eliminoinnit 0,1 1,1-94,3 4,8 2,2 123,8 1,6 Yhteensä 26,0 18,4 41,6 36,9 25,8 42,8 50,0 Segmentin liiketuloslaskennassa konsernin sisäiset liiketapahtumat on arvostettu markkinahintaisina. * Vertailutiedot 5/2013-4/2014 ovat tilintarkastamattomat.

8 8 Turvetuotteet Liiketoiminta-alue koostuu energia- ja ympäristöturveliiketoiminnoista ja käsittää Suomen, Ruotsin ja Baltian liiketoiminnat. Turvetuotteet -liiketoiminta-alueen liikevaihto tammi-huhtikuussa oli 76,8 milj. euroa (77,7 milj. euroa), josta energiaturpeen osuus oli 68,8 milj. euroa (75,2 milj, euroa) ja ympäristöturpeen 9,4 milj. euroa (8,7 milj. euroa). Kauden liiketulos oli 16,2 milj. euroa (16,7 milj. euroa). Liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä -0,9 milj. euroa. Energiaturvetta toimitettiin yhteensä 4,76 TWh (4,87 TWh). Tästä Suomen toimitukset olivat 4,31 TWh, Ruotsin 0,36 TWh ja Baltian 0,09 TWh. Liiketoiminta-alueen liikevaihto koko tilikaudelta oli 171,7 milj. euroa (175,1 milj. euroa), liiketulos oli 33,7 milj. euroa (35,7 milj. euroa). Tilikauden energiaturvetoimitukset olivat yhteensä 10,5 TWh (10,4 TWh). Tästä Suomen toimitukset olivat 9,5 TWh, Ruotsin 0,8 TWh ja Baltian 0,2 TWh. Kesän 2014 turvetuotanto onnistui kokonaisuutena hyvin, minkä johdosta hyvälaatuista energia- ja ympäristöturvetta on tarjolla riittävästi. Alhainen sähkön hinta, keskimääräistä lämpimämpi lämmityskausi sekä kilpailevien polttoaineiden, etenkin kivihiilen, alhainen hinta heikensi turpeen kysyntää. Turveveron muutos vuoden 2015 alussa ei vielä vaikuttanut tilikauden myyntiin. Puupolttoaineet Liiketoiminta-alue koostuu metsäpolttoaineet- ja pellettiliiketoiminnoista Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Liiketoiminta-alueen liikevaihto oli tammi-huhtikuussa 29,6 milj. euroa (47,9 milj. euroa). Kauden liiketulos oli 3,4 milj. euroa (2,8 milj. euroa). Koko tilikauden liikevaihto oli 75,8 milj. euroa (119,2 milj. euroa) ja liiketulos 2,7 milj. euroa (2,1 milj. euroa). Metsäpolttoaineiden ja sahateollisuuden sivutuotteiden liikevaihto oli tammi-huhtikuussa 16,5 milj. euroa (18,6 milj. euroa) ja liiketulos 0,4 milj. euroa (1,5 milj. euroa). Metsäpolttoaineita myytiin tammi-huhtikuussa 764 GWh (908 GWh). Suomessa metsäpolttoaineita myytiin kyseisenä aikana 640 GWh (788 GWh), Baltiassa ja Ruotsissa yhteensä 124 GWh (120 GWh). Pelletin liikevaihto oli viimeisellä vuosikolmanneksella 13,1 milj. euroa (29,3 milj. euroa) ja liiketulos 3,0 milj. euroa sis. kertaeriä 0,5 milj. euroa (1,3 milj. euroa). Eroa vertailuvuoden liikevaihtoon selittää Ruotsin pellettiliiketoiminta, joka yhdistettiin liiketoimintasiirtona Lantmännen Agroenergin vastaavien liiketoimintojen kanssa kesäkuussa Suomen pellettiliiketoiminnan tammi-huhtikuun liikevaihto oli 11,5 milj. euroa (13,4 milj. euroa) ja liiketulos 1,1 milj. euroa (0,7 milj. euroa). Tammi-

9 9 huhtikuussa pellettiä toimitettiin Suomessa yhteensä tonnia ( tonnia). Tästä vientiä ja konsernin sisäistä myyntiä oli tonnia ( tonnia). Lämmin talvi vähensi metsäpolttoaineiden kysyntää, jonka seurauksena polttoainehankintaa on vastaavasti supistettu. Myös sahojen sivutuotteiden tarjonnan kasvu on omalta osaltaan vähentänyt metsäpolttoaineiden kysyntää. Vientimarkkinoiden tukkeutumisen, lämpimän talven ja kotimaisen pellettikulutuksen oletettua hitaamman kasvun seurauksena puupellettien toimitusmäärät jäivät jälkeen vertailuvuodesta. Lämpö ja sähkö Liiketoiminta-alue tuottaa asiakkailleen lämpöä, höyryä ja sähköä Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Liiketoiminta-alueen liikevaihto oli tammi-huhtikuussa 40,9 milj. euroa (42,5 milj. euroa). Kauden liiketulos oli 7,8 milj. euroa (4,7 milj. euroa). Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -0,6 milj. euroa (-3,0 milj. euroa). Lämmön ja höyryn toimitukset asiakkaille olivat yhteensä 696 GWh (702 GWh). Sähkön myynti oli 51 GWh (56 GWh). Suomessa lämpöä ja höyryä toimitettiin yhteensä 509 GWh (523 GWh) ja sähköä myytiin 51 GWh (56 GWh). Ruotsissa lämpöä ja höyryä toimitettiin yhteensä 175 GWh (166 GWh) ja Virossa 12 GWh (13 GWh). Liiketoiminta-alueen edelleen jatkuneet investoinnit energiatehokkuuteen näkyivät tertiaalin tuloksessa, joka oli vuodentakaista jaksoa parempi, huolimatta alhaisemmasta liikevaihdosta. Energiatehokkuusinvestoinnit yhdessä turveveron laskun kanssa mahdollistivat osaltaan kaukolämmön hinnan laskemisen osassa Vapon kaukolämpöverkoista. Liiketoiminta-alueen liikevaihto koko tilikaudella oli 94,2 milj. euroa (95,5 milj. euroa). Kauden liiketulos oli 6,7 milj. euroa (2,3 milj. euroa). Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -0,6 milj. euroa (-2,7 milj. euroa). Lämmön ja höyryn toimitukset asiakkaille olivat yhteensä GWh (1 501 GWh). Sähkön myynti oli 90 GWh (109 GWh). Lämpö ja sähkö -liiketoiminta-alueen tuottamasta lämmöstä, höyrystä ja sähköstä 52 prosenttia (58 %) tuotettiin puupolttoaineilla, 42 prosenttia (34 %) turpeella ja 6 prosenttia (8 %) fossiilisilla polttoaineilla. Yhtiön uudistetun strategian mukaisesti Vapo jatkoi tilikaudella lämpöliiketoiminnan kasvattamista ostamalla Ruotsissa Åstorpin ja Suomessa Tuusulan ja Karkkilan kaukolämpöliiketoiminnat sekä Sysmän kaukolämpöverkon.

10 10 Kekkilä-konserni Kekkilä-konserni valmistaa ja markkinoi puutarha-alan korkealaatuisia kasvualustoja ja lannoitteita kuluttajille, ammattiviljelijöille ja viherrakentajille. Yhtiöillä on tuotantoa Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Norjassa. Kekkilä-konsernin liikevaihto oli tammi-huhtikuussa 35,0 milj. euroa (35,7 milj. euroa). Kauden liiketulos oli 3,3 milj. euroa (1,7 milj. euroa). Vertailuvuoden liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä yhteensä -1,5 milj. euroa. Kuluttajaliiketoiminnan liikevaihto tammi-huhtikuussa oli 19,9 milj. euroa (20,5 milj. euroa). Ammattiviljelijä-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 0,4 milj. eurolla ollen 10,9 milj. euroa (10,5 milj. euroa). Viherrakentamisliiketoiminnan liikevaihto säilyi 2,1 milj. eurossa (2,1 milj. euroa) haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Ympäristöhuoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 1,1 milj. euroa (1,7 milj. euroa). Liikevaihdon laskuun on vaikuttanut Varkauden kompostointiliiketoiminnan myynti sekä kiristynyt kilpailu jätteidenkäsittelymarkkinalla. Kekkilä-konsernin koko tilikauden liikevaihto oli 87,1 milj. euroa (95,7 milj. euroa). Kuluttajaliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 40,6 milj. euroa (48,6 milj. euroa), ammattiviljelysegmentin 27,0 milj. euroa (26,1 milj. euroa), viherrakentamisliiketoiminnan 12,9 milj. euroa (14,2 milj. euroa) ja ympäristöhuoltoliiketoiminnan 4,4 milj. euroa (5,5 milj. euroa). Liikevaihdon laskuun vaikutti ennen kaikkea kahden myyntisesongin ajoittuminen vertailutilikaudelle kuluttajaliiketoiminnassa. Lisäksi talouden taantuma näkyy kuluttajakysynnän sekä viherrakentamisinvestointien laskuna. Ammattiviljelyliiketoiminnassa liikevaihto kasvoi erityisesti Latinalaisessa Amerikassa, Keski-Idässä ja Aasiassa, missä myös kokonaismarkkinanäkymät ovat hyvät. Euroopan markkinatilanne on haastava. Kekkilä-konsernin koko tilikauden liiketulos oli 1,1 milj. euroa (0,9 milj. euroa sisältäen kertaeriä -1,5 milj. euroa). Tilikauden aikana Kekkilä-konsernin liiketoimintaa suunnattiin ydinliiketoimintoihin myymällä pakkaamattomien ammattiviljelytuotteiden liiketoiminta Ruotsissa Weibuls Horto AB:lle. Kekkilä-konsernin ruotsalainen tytäryhtiö, Hasselfors Garden AB jatkaa tuotteiden valmistusta sopimusvalmistajana. Suomessa Kekkilä Oy möi Mikkelin kompostointilaitoksen Metsäsairila Oy:lle, mutta jatkaa kompostointilaitoksen operaattorina.

11 11 Vapo Timber Oy Vapo Timber Oy:n liiketoimintaan kuuluu Lieksan ja Nurmeksen sahat. Vapo Timberin liikevaihto oli tammi-huhtikuussa 29,5 milj. euroa (40,6 milj. euroa). Kauden liiketulos oli -0,1 milj. euroa (-0,3 milj. euroa). Koko tilikauden liikevaihto oli 89,0 milj. euroa (140,4 milj. euroa) ja liiketulos 0,6 milj. euroa (-3,0 milj. euroa). Vertailuluvut sisältävät vielä Hankasalmen sahan, joka myytiin tammikuussa Lieksan ja Nurmeksen sahoilta toimitettiin sahatavaraa tammi-huhtikuussa yhteensä kuutiometriä ( m3). Koko tilikauden toimitukset olivat kuutiometriä, mikä oli 3 prosenttia vähemmän kuin edellisen 12 kuukauden aikana. Muut toiminnot Konsernihallinnon ja muiden liiketoimintojen vaikutus tilikauden liiketulokseen oli -12,7 milj. euroa (-14,4 milj. euroa). Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä 3,1 milj. euroa (-7,0 milj. euroa). Muihin liiketoimintoihin sisältyy joulukuussa myyty Mustankorkea Oy sekä Forest BtL Oy, jonka operatiivinen toiminta lakkautettiin vuoden 2014 aikana. Mustankorkean osuus tilikauden liiketulokseen oli 1,8 milj. euroa (2,7 milj. euroa) ja Forest BtL:n -0,6 milj. euroa (-5,0 milj. euroa). Kassavirta, investoinnit ja rahoitus Vapaa kassavirta ennen veroja oli -25,1 milj. euroa (19,4 milj. euroa). Käyttökate (EBITDA) oli 74,7 milj. euroa (76,5 milj. euroa), käyttöpääoma lisääntyi pienentäen kassavirtaa 32,7 milj. eurolla (vertailukauden käyttöpääoma lisääntyi 33,5 milj. euroa). Päättyneen tilikauden bruttoinvestoinnit olivat 88,4 milj. euroa eli 225 prosenttia poistojen määrästä (49,7 milj. euroa 100 %). Tilivuoden merkittävimmät investoinnit kohdistuivat lämpöliiketoiminnan kasvattamiseen Suomessa ja Ruotsissa, energiatehokkuusinvestointeihin sekä turvetuotannon vesistöpäästöjen vähentämiseen ja uusien tuotantoalueiden valmisteluun ja hankintaan. Bruttoinvestointeja kasvatti myöskin 50 prosentin osuus Ruotsin uudesta pellettiyhtiöstä Agroenergi Neova Pellets AB:stä, johon sijoitettiin Vapon tytäryhtiön Neova AB:n pellettiliiketoiminta. Turvetuotteet -liiketoiminta-alueen bruttoinvestoinnit olivat 32,4 milj. euroa, Puupolttoaineet - liiketoiminta-alueen 18,3 milj. euroa, Lämpö ja sähkö -liiketoiminta-alueen 31,3 milj. euroa, Vapo Timber Oy:n 0,5 milj. euroa ja Kekkilä-konsernin 4,2 milj. euroa. Konsernin muut investoinnit olivat 1,7 milj. euroa. Nettoinvestoinnit olivat 67,1 milj. euroa (14,8 milj. euroa).

12 12 Korolliset nettovelat olivat tilikauden lopussa 393,1 milj. euroa (329,0 milj. euroa). Korolliset nettovelat sisältävät Vapon tytäryhtiössä olevan 5 milj. euron pääomalainan. Korollisten nettovelkojen suhde käyttökatteeseen (net debt/ebitda) oli 5,3 (4,4). Lyhytaikainen korollinen velka oli 112,4 milj. euroa (92,0 milj. euroa). Vapon pitkäaikaisista korollisista veloista 51,6 % on omavaraisuuteen sidotun kovenanttiehdon piirissä, jonka ehdot täyttyivät katsauskauden lopussa. Omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 37,9 prosenttia (40,2 %) ja nettovelkaantumisaste 128,7 prosenttia (110,3 %). Konsernin taseen loppusumma oli 838,2 milj. euroa (786,9 milj. euroa). Konsernin nettorahoituserät olivat -13,5 milj. euroa (-17,2 milj. euroa tilikaudella ). Nettorahoituserät olivat 2,8 prosenttia liikevaihdosta (2,0 %). Muutokset organisaatiossa Vuoden 2015 alussa Vapo uudisti organisaatiorakennettaan. Yhtiö pyrkii uudistetun strategian mukaisesti parantamaan asiakaspalvelua ja tehostamaan toimintaansa koko energia-arvoketjussa. Tämän johdosta aikaisemmin erilliset turve- ja puupolttoaineet - liiketoiminta-alueet on Vapo Oy:ssä yhdistetty yhdeksi Polttoaineet -liiketoimintaalueeksi, jota johtaa Pasi Koivisto. Markus Hassinen jatkaa Lämpö ja sähkö -liiketoiminta-alueen johtajana ja Jyrki Vainionpää Vapo Oy:n operatiivisena johtajana vastaten Suomen ja Viron alueorganisaatioista. Uuden Vapo Ventures -liiketoiminta-alueen tavoitteena on kehittää ja kaupallistaa innovatiivisia liiketoimintaratkaisuja yhtiön vahvuuksien pohjalta. Vapo Ventures - liiketoimintaa johtaa Mia Suominen. Konsernin organisaatiorakennetta on vuonna 2015 uudistettu holding-mallin mukaisesti ja operatiivista toimintaa tukevia hallinnollisia tehtäviä on viety lähemmäksi liiketoimintoja. Vapon johtamismallin mukaisesti konsernin tytäryhtiöitä johtavat niiden omat hallitukset. Vapon energialiiketoiminta muodostaa tiiviin kokonaisuuden, jota ohjataan eri maayhtiöissä yhtenäisenä toimintana liiketoimintojen väliset synergiat maksimoiden. Tämän seurauksena Vapo muuttaa raportointiaan tilivuodesta 2016 alkaen ja raportointisegmentit muodostavat jatkossa erillisyhtiöt nykyisten liiketoimintaalueiden sijaan.

13 13 Konsernirakenteen muutokset ja sisäiset yritysjärjestelyt Vapo Oy osti Urjalassa sijaitsevan Hanhisuon Kasvuturve Oy:n. Hankinta kasvatti Lounaan alueen tuotantopinta-alaa 190 hehtaarilla vastaamaan alueen energiaja ympäristöturpeen kysyntään. Vapon tytäryhtiö Neova AB hankki solmitulla sopimuksella 50 prosentin osuuden Ruotsissa toimivan Lantmännen AB:n omistamasta Agroenergi AB:stä sijoittamalla siihen apportina pellettiliiketoimintansa. Agroenergi AB:n nimi muutettiin Agroenergi Neova Pellets AB:ksi. Uusi yhtiö on puupellettien markkinajohtaja Ruotsissa. Yhtiön tulos yhdistellään Vapo-konsernin tilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. Vapo Oy sopi jo vuonna 2012 Mustankorkea Oy:n myynnistä Jyväskylän kaupungille ja kauppa saatiin päätökseen joulukuussa Ruotsissa turvetuotantoyhtiö Torvförädling i Sverige AB fuusioitiin emoyhtiö Hasselfors Garden AB:hen joulukuussa Norjassa vuonna 2013 ostettu Höstekompaniet AS fuusioitiin osaksi Hasselfors Garden AS:ää helmikuussa Vapo Timber Oy toteutti liiketoimintasiirron, jolla Pohjois-Karjalan sahausliiketoiminta eriytettiin yhtiön muusta toiminnasta. Sahausliiketoiminta jatkui alkaen Vapo Timber Oy:n nimellä. Alkuperäinen yhtiö jäi Vapo Oy:n kokonaan omistamaksi tytäryhtiöksi nimellä Kuuhanka Timber Oy. Yhtiö on fuusioitu emoyhtiöön huhtikuussa Vapon Puolan yhtiö lopetettiin keväällä Toimintaan sisältyvä luontainen kausivaihtelu Vuodenaikojen mukaan vaihteleva lämmitystarve tuo syklisyyttä Vapon energialiiketoimintaan. Ensimmäinen vuosikolmannes toukokuusta elokuuhun keskittyy polttoaineiden tuotantoon ja hankintaan, kun taas tilivuoden toinen vuosikolmannes käynnistää varsinaisen lämmityskauden ja polttoainetoimitusten määrä kasvaa. Tilikauden viimeinen kolmannes on yhtiön lämmön, sähkön ja polttoaineiden myynnin kannalta vahvin jakso. Kekkilän ja Vapo Timberin liiketoiminnat ovat myös alttiita kausivaihteluille parhaimman kysynnän ajoittuessa kevääseen. Lisäksi yleinen taloudellinen tilanne heijastuu sekä kuluttajien ostokäyttäytymiseen että rakentamisinvestointeihin tuoden vaihtelua molempien yhtiöiden tulokseen.

14 14 Henkilöstö Vapo-konsernin henkilöstö keskimäärin: 5/2014-4/2015 1/2013-4/ Suomi Muut maat Yhteensä Vapo-konsernin henkilöstö segmenteittäin, keskimäärin: 5/2014-4/2015 1/2013-4/ Turvetuotteet Puupolttoaineet Lämpö ja sähkö Kekkilä-konserni Vapo Timber Muut Yhteensä Konsernin YT-neuvottelukunta kokoontui tilikauden aikana yhden kerran. Yhtiökohtaiset Vapo Oy:n ja Kekkilä Oy:n YT-neuvottelukunnat kokoontuivat kaksi kertaa tilikauden aikana. Vapo Timber Oy:n YT-neuvottelukunta kokoontui viisi kertaa tilikauden aikana. Vapo Oy myi Mustankorkea Oy:n Jyväskylän kaupungille jo vuonna 2012, mutta kauppa saatiin lopulliseen päätökseen joulukuussa Kaupan mukana siirtyi 20 työntekijää, joista 19 vakituista. Tutkimus- ja kehitystoiminta Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan panostukset tilikaudelta olivat yhteensä 1,3 milj. euroa (7,3 milj. euroa ), mikä on 0,3 prosenttia liikevaihdosta (0,8 %).

15 15 Turvetuotannon tutkimus- ja kehitystoiminnassa tilivuoden painopistealueina olivat turvetuotannon ympäristöasioiden kehittäminen sekä turvetuotantomenetelmien operatiivinen kehittäminen. Luonnonmukaisia puhdistusprosesseja hyödyntäviä vesienkäsittelymenetelmiä kehitettiin, tärkeimpänä esimerkkinä MOF-projekti (Minimized Water Outflow). Projektissa aloitettiin tutkimus jalostettujen pajujen haihdunnan hyödyntämisestä turvetuotannon vesienkäsittelyssä. Lisäksi selvitettiin ja kokeiltiin myös muita luonnonkasvillisuutta hyödyntäviä vesienpuhdistusmenetelmiä. Vapon vuonna 2011 käynnistämä energiapuun aktiivituotantoprojekti yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen (ent. METLA), VTT:n, Suomen ympäristökeskuksen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa päättyi alkuvuodesta Projektin tavoitteena oli tehokkaan ja ympäristöystävällisen energiapuun aktiivituotantomenetelmän kehittäminen osaksi puupolttoaineiden raaka-ainereserviä, jossa yhdistyvät suonpohjien hyötykäyttö ja tuhkan hyödyntäminen lannoitteena. Projektissa saatuja lupaavia tuloksia on jo päästy ottamaan osaksi päivittäistä toimintaa. Vapo oli mukana VTT:n toteuttamassa Humusvesihankkeessa, joka päättyi vuoden 2014 lopussa. Hankkeen tavoitteena oli kehittää menetelmiä turvemaiden humusvesien puhdistamiseksi maamineraaleja käyttäen. Kuluneelle kaudella päättyivät myös monivuotiset SulKa- ja SuHE-hankkeet, joissa tutkittiin kuormituksen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä ja kuormituksen hallintamenetelmiä sekä happamien sulfaattimaiden vaikutuksia turvetuotannossa. Yhteistyökumppaneina hankkeissa olivat muun muassa VTT, Suomen ympäristökeskus, Oulun yliopisto, Åbo Akademi ja Metsäntutkimuslaitos sekä alan konsulttitoimistot. Bioenergia ry:n tilauksesta valmistuivat uudet selvitykset turvetuotannon ominaiskuormituksesta sekä ylivirtaamatilanteiden vedenlaatu- ja kuormitustarkastelu. Molempien selvitysten tekijänä oli Pöyry Finland Oy. Vapo osallistui molempien selvitysten ohjausryhmätyöhön ja toimitti molempiin kattavasti aineistoa. Uutena tutkimusaiheena päättyneellä tilikaudella aloitettiin turpeen ja valumavesien raskasmetallipitoisuuksien selvittämishanke. Projekti toteutetaan turvealan yhteisprojektina. Hankkeeseen on saatu myös rahoitusta Energiateollisuus ry:n Ympäristöpoolilta vuosille 2015 ja Vedenlaadun seuraamiseksi Vapo on hankkinut jatkuvatoimisen mittauksen kokonaispalvelun Valmetilta. Tavoitteemme on asentaa 30 automaattista mittalaitetta vuoden 2015 loppuun mennessä. Tällä hetkellä mittareita on asennettu turvetuotantoalueille 30 eri kohteeseen ja 3 mittaria vertailukohteille ympäri Suomea. Kaikkiaan 21 mitta-aseman tulokset ovat jo saatavilla verkkopalvelussa, joista kaksi tuottaa vertailutietoa kohteista, joissa turvetuotantoa ei ole. Jatkuvatoimiset mittalaitteet mittaavat vedenlaatua tunneittain ja niiden tuottama data on nähtävissä Valmetin verkkosivuilla (www.valmet.com/ymparistodatapalvelu).

16 16 Turvetuotantomenetelmien sääriippuvuuden vähentämiseksi ja kuivatustehokkuuden parantamiseksi kehitettiin tuotantoalueiden ojitus- ja ojienpuhdistusmenetelmiä. Menetelmät parantavat tuotannon tehostumisen ohella vesienkäsittelyn tehokkuutta. Palaturpeen tuotannossa tutkittiin palaturpeen kuivaustapoja ja aloitettiin uuden kokoojavaunun kehittäminen yhteistyössä Peatmax Oy:n kanssa. Uusi PMK-15- kokoojavaunu parantaa pinta-aloiltaan pienten tuotantoalueiden hyödyntämismahdollisuuksia. Vuoden 2015 alussa käynnistyi Vapo Ventures -yksikkö, jonka tavoitteena on kehittää uusia liikeideoita yhtiön olemassa olevien vahvuuksien pohjalta. Uudet liiketoimintaratkaisut liittyvät luonnonvarojen kestävään käyttöön jalostusasteen nostamiseksi energiatuotteiksi tai uusiksi käyttöhyödykkeiksi. Uuden Ventures -yksikön alla toimii myös Clean Waters -liiketoiminta, joka kehittää uusia luonnonmukaisia vesienkäsittelyratkaisuja muun muassa maa- ja metsätalouteen sekä kaupunkien hulevesien hallintaan. Ympäristövastuu Tilikaudella Vapo jatkoi investointeja turvetuotannon ympäristösitoumusten toteuttamiseksi. Vapo sai vuonna 2014 päätökseen kolmen vuoden hankkeen vesienkäsittelymenetelmien tehostamiseksi, jonka seurauksena kaikki yhtiön turvetuotantoalueet ovat parhaimman käytettävissä olevan teknologian (BAT) mukaisia tulevalla tuotantokaudella. Lisäksi noin hehtaarin alueella päätettiin lopettaa turvetuotanto. Turvetuotantoalueiden omaehtoisia ympäristötarkastuksia jatkettiin tehostetusti. Urakoitsijat tarkastivat vesienkäsittelyrakenteet tuotantokaudella kahden viikon välein, minkä lisäksi yhtiön 23 tarkastajaa tarkastivat säännöllisesti kaikki tuotantoalueet. ELY-keskukset tekevät tarkastuksia neljän vuoden välein. Vuonna 2014 viranomaistarkastuksia toteutettiin noin 150 tuotantoalueella. Vapo jatkoi luontoarvoltaan merkittävien soiden myyntiä suojelutarkoituksiin. Neuvotteluja käytiin Ympäristöministeriön ja Metsähallituksen kanssa. Sopimukseen menneen tilikauden aikana päästiin 422 hehtaarin osalta. Neuvotteluja jatketaan. Vapo on sitoutunut luvituspolitiikassaan siihen, että uusia tuotantoalueita haetaan vain ojitetuille turv le. Lisäksi Vapo on sitoutunut siihen, että vuoden 2016 jälkeen avattavien uusien tuotantosoiden alapuolisiin vesistöihin kohdistuva kiintoaine- ja humuskuormitus on alhaisempi verrattuna ennen turvetuotantoa olleeseen tilanteeseen. Tavoitteena on, että tuotannon päätyttyä tuotantoalueet siirretään seuraavaan maankäyttömuotoon tai ennallistetaan mahdollisimman pian. Näiden sitoumusten toteuttamiseksi Vapo käynnisti Puhdas vesi- ja Tarkkailut 100 -projektit, joiden aikana tarkkaillaan noin 100 kohteessa uusien tuotantoalueiden vesistövaikutuksia ennen mahdollista turvetuotannon aloittamista. Maankäyttösuunnitelmat vuosille

17 17 laadittiin hehtaarille, joissa toimenpiteet on vuoden 2014 loppuun mennessä pääosin toteutettu. Vuonna 2014 jatkettiin logistiikan ympäristöturvallisuuskortti -koulutuksia, jonka kohderyhmänä on Vapon kuormaus- ja kuljetusyrittäjät sekä logistiikkapuolen oma henkilöstö. Koulutuksen suoritti tilikauden aikana 47 henkilöä. Koulutus on osa Vapon kolmivuotista ympäristökoulutusohjelmaa Konsernin ympäristöinvestoinnit olivat 10,5 milj. euroa (13,1 milj. euroa), jotka koostuivat pääasiassa turvetuotannon vesiensuojelurakenteiden tehostamistoimenpiteistä. Tilikauden ympäristönsuojelukustannukset ilman oman henkilöstön työpanosta olivat yhteensä 21,4 milj. euroa (20,7 milj. euroa). Ne koostuivat pääasiassa turvetuotannon kustannuksista, kuten vesiensuojelurakenteiden ylläpidosta ja kuormitustarkkailuista. Tuotannossa ollut turveala oli Suomessa hehtaaria kesällä 2014 ( ha kesä 2013). Uusia alueita saatiin tuotantoon hehtaaria tilikauden loppuun mennessä (1 242 ha). Tilikauden aikana tuotantoalueita poistui tuotannosta yhteensä hehtaaria (3 195 ha). Seuraavaan maankäyttömuotoon siirrettiin hehtaaria (3 746 ha), josta 838 hehtaaria myytiin (1 299 ha). Alueita siirrettiin metsitettäviksi hehtaaria (791 ha), pelloiksi 146 hehtaaria (296 ha) ja kosteikoiksi tai lintujärviksi 250 hehtaaria (143 ha). Maanomistajille alueita palautettiin hehtaaria (1 217 ha). Tuotannosta poistuneiden soiden ennallistamisesta aiheutuvien kustannuksiin varaudutaan jälkikäyttövarauksella, jolla katetaan tuotannon päättymisen jälkeisten vesiensuojelun, vesistön kuormituksen, maisemoinnin ja muiden ennallistamistoimenpiteiden kustannukset. Vuonna 2014 Vapossa jatkettiin omien voima- ja lämpölaitosten monivuotista kehitysohjelmaa rikki- ja hiukkaspäästöjen alentamiseksi, energiatehokkuuden parantamiseksi ja öljyn käytön vähentämiseksi. Vuoden 2014 merkittävin hanke oli investointi Forssan voimalaitoksen savukaasupesuriin, joka otettiin käyttöön syyskuussa. Seuraava merkittävä investointi toteutetaan Sotkamon voimalaitoksella, jossa modernisoidaan kattila ja investoidaan savukaasupesuriin. Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät Regulaatioriskit Poliittisella ja lainsäädännöllisellä ympäristöllä on selvä vaikutus Vapon liiketoimintoihin. Vapon turveliiketoiminnan ja Suomen energiaomavaraisuuden kannalta merkittävä riski on tiukentuvista tulkinnanvaraisista säädöksistä aiheutuva ympäristölupien saannin epävarmuus. Tämä osittain jo toteutunut riski estää ja hidastaa turvetuotantoalueiden käyttöönottoa asiakkaiden tarpeisiin riittävässä määrin. Vapo on toteuttanut viimeisten

18 18 kolmen vuoden aikana 30 milj. euron investointiohjelman tuotantoalueiden ympäristönsuojeluun sekä tehostettuun vesienkäsittelyyn turvetuotannon toimintaedellytysten turvaamiseksi myös tulevaisuudessa. Vapo hakee ympäristölupia ja avaa uusia tuotantoalueita valtioneuvoston hyväksymän suo- ja turvemaiden strategian linjausten mukaisesti vain luonnontilaltaan muuttuneille ojitetuille turv le. Jatkuvasti muuttuvat säännökset muodostavat regulaatioriskin, joka vaikeuttaa energiasektorin investointeja ja pitkäjänteistä kehittämistä. Polttoturpeen vero laski vuoden 2015 alussa 3,40 euroon megawattitunnilta samalla, kun metsähakkeen tuotantotukea nostettiin 15,90 euroon megawattitunnilta. Suomen energiaomavaraisuuden kasvattaminen kotimaisten polttoaineiden kysyntää tukemalla edellyttääkin turveveron laskemista suunnitellusti vuoden 2012 tasolle eli 1,90 euroon megawattitunnilta ensi vuonna. Polttolaitosten päästörajoja tiukennetaan osin tulkinnanvaraisten säännösten perusteella, jolloin viranomaisten lupapäätökset perustuvat parhaan saatavissa olevan teknologian (BAT) vaatimuksiin. Nämä vaatimukset voivat syntyä asiantuntijatyön tuloksena, joka ei perustu oikeisiin referenssilaitoksiin. Väärin asetetut BAT-vaatimukset voivat vähentää kotimaisten polttoaineiden käyttöä merkittävästi. Kiinteiden puuperäisten polttoaineiden kestävyyskriteerit ovat käsittelyssä EU:ssa ja Suomessa. Riippuen tulevien säännösten sisällöstä, ne muodostavat uhkan puuperäisen energian käytölle. Markkinariskit Vapon polttoaine-, sahaus-, ja sähkön tuotanto -liiketoimintoihin liittyy merkittäviä markkinariskejä sekä lopputuotteen hinnan ja volyymin että raaka-aineen hinnan ja saatavuuden osalta. Pelletin kysyntä on kasvanut Euroopassa vuosi vuodelta energiayhtiöiden korvatessa fossiilisia polttoaineita puulla. Kysynnän kasvu on lisännyt pelletin tuotantoa Euroopassa. Myös tuonti Euroopan ulkopuolelta tulee kasvamaan, kun etenkin Yhdysvaltojen arvioidaan lisäävän merkittävästi pellettituotantoaan. Markkinoiden kasvaessa raaka-aineen saatavuus ja hinta ovat avainasemassa kilpailukyvyn varmistamiseksi. Puupolttoaineiden kannattavuusriskiä on pyritty hallitsemaan kehittämällä logistisia prosesseja ja asiakkuuksien hallintaa. Erityistä painoa on laitettu polttoaineiden laadun kehittämiseen ja varastoinnin aiheuttamien laatutappioiden vähentämiseen. Euroopan taloustilanne vaikuttaa merkittävästi rakentamisinvestointeihin ja sitä kautta sahatavaran kysyntään. Markkinoiden nopeaa elpymistä ei ole odotettavissa, minkä vuoksi sahat hakevat kasvua myös päämarkkina-alueiden ulkopuolelta erityisesti Aasiasta. Sahatavaran tuotantoa optimoidaan joustavasti puulajikohtaisen markkinatilanteen mukaan. Taloustilanne vaikuttaa myös energian kysyntään.

19 19 Lämpö ja sähkö -liiketoimintaan vaikuttavat sähkö-, polttoaine-, sekä lämmitysmarkkinoiden kehitykset. Sähkön hinta Suomessa säilyi matalalla tasolla tilikauden ajan pienentäen sähkön myynnistä saatuja tuottoja. Polttoainemarkkinoilla öljyn hinnan merkittävä aleneminen näkyi positiivisesti kustannusten laskuna, mutta vaikutti heikentävästi myyntiin, kun asiakkaat lykkäsivät päätöksiä öljyn korvaamisesta kotimaisilla polttoaineilla. Lämmitysmarkkinoilla kaukolämmön kanssa kilpailevien lämmitysmuotojen kustannukset pysyivät pääosin entisellä tasollaan, ja kaukolämpö säilytti kilpailukykynsä. Uudet lämmitysmuodot, eri lämmitysmuotojen yhdistelmät ja energian säästö tulee ottaa huomioon kaukolämpöliiketoiminnan kehittämisessä. Sääriskit Vapon liiketoimintoihin laajasti vaikuttava yhteinen riski on sääolosuhteet. Talvella lämpötila vaikuttaa ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden polttoaineostoihin sekä omien lämpö- ja voimalaitosten käyntiasteeseen. Keväällä sääolosuhteet ratkaisevat puutarhakaupan myyntivolyymin. Kesäaikana sään vaikutus kohdistuu biopolttoaineiden ja ympäristötuotteiden tuotantomääriin sekä laatuun. Keväällä 2015 turvevarastot ovat ennätyksellisen korkealla tasolla hyvän turvetuotantokesän 2014 ja odotettua alhaisemman kysynnän johdosta. Vapo tavoittelee toimitus- ja huoltovarmuuden turvaavia varastoja, mutta tuottaa vain ennakoitua kysyntää vasten. Tämä tarkoittaa joillakin alueilla tuotantotavoitteen supistamista verrattuna vuoteen Tämän seurauksena turveurakoitsijoiden hankkiminen tulevaisuudessa voi vaikeutua urakoitsijoiden poistuessa markkinoilta. Tällä voi olla myös pitkän aikavälin vaikutuksia alan osaamisen kadotessa. Vahinkoriskit Vahinkoriskejä ovat työturvallisuus, omaisuus- ja keskeytysvahinkoriskit sekä ympäristöriskit. Vahinkoriskien toteutumista pyritään estämään ennakoivilla riskienhallintatoimenpiteillä ja nopealla reagoinnilla havaittuihin vaaroihin. Riskit, joita ei voida hallita omin toimenpitein, vakuutetaan mahdollisuuksien mukaan. Työturvallisuudessa tavoitteena on myönteisen työturvallisuuskulttuurin jatkuva edistäminen läpi kaikkien toimintojen. Työturvallisuuden osalta riskihavaintojen kokoaminen, turvallisuusohjeiden kuvaus ja toiminnan valvonta sekä työsuojelupäälliköiden ja valtuutettujen koulutus ovat olleet keskiössä. Painopiste on siirtynyt paikallisen turvallisuusyhteistyön varmistamiseen sekä vieläkin tinkimättömämpään johtamiseen turvallisuusasioissa. Riskienhallinta on kaikkeen toimintaan sisällytettyä tiedostettua ja järjestelmällistä työtä. Vapo-konserni jatkoi Vahinkoriskien hallinnan kehitysohjelmaa yhteistyössä vakuutusyhtiön ja vakuutusmeklarin kanssa. Kehitysohjelman päätavoitteena on parantaa tietoisuutta olemassa olevista tuotantolaitosten ja toimipisteiden vahinkoriskeistä, ennalta ehkäistä havaittujen riskien toteutumista ja nostaa yleistä turvallisuustasoa Vapo-konsernin toimipaikoissa. Myös Kekkilä-konsernin Turvaa työpaikkasi -projekti jatkui, jonka tavoitteena on yleinen turvallisuustason nosto

20 20 ja vahinkoriskien minimointi. Erityistä huomiota Kekkilässä on kiinnitetty toiminnan korkean laadun varmistamiseen läpi koko tilaus-toimitusketjun. Rahoitus- ja hyödykeriskit Rahoitusriskien hallinnan pääasiallisena tavoitteena on minimoida valuuttojen, korkojen ja hyödykkeiden markkinahintojen muutoksista aiheutuvat haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen ja kassavirtaan sekä varmistaa konsernin maksuvalmius. Pääasialliset rahoitusriskit ovat valuutta-, korko- ja maksuvalmiusriski. Rahoitusriskien tunnistamisesta ja hallinnasta vastaa konsernin keskitetty rahoitustoiminto, jota ohjaa hallituksen hyväksymä rahoituspolitiikka. Konserni käyttää riskienhallinnassaan valuuttatermiinejä ja -optioita, valuutanvaihtosopimuksia, valuuttalainoja, koronvaihtosopimuksia sekä hyödykejohdannaisia. Tulevaisuuden näkymät Vapo-konserni on maailman suurin energia- ja ympäristöturpeen tuottaja. Yhtiöllä on merkittävä rooli energiaomavaraisuuden ja huoltovarmuuden turvaajana. Poliittiset päätökset vaikuttavat olennaisesti liiketoiminnan kannattavuuteen ja kykyyn investoida. Turpeen hintakilpailukyvyn odotetaan hieman paranevan hyvästä varastotilanteesta johtuen. Öljyn ja kaasun maailmanmarkkinahinta on kuitenkin samaan aikaan laskenut, samoin hiilen hinta on alhainen. Hallitusohjelma toteutuessaan parantaa turpeen ja puun kilpailukykyä. Koko tilikauden tuloksen määrittää alkanut turvetuotantokausi, talven lämmitystarve, sähkön hinta ja kilpailevien polttoaineiden hintakehitys. Turpeen näkymät kotimaisena raaka-aineena ja merkittävänä kauppataseeseen vaikuttavana tekijänä tukevat turpeen käyttöä tulevaisuudessa. Puupolttoaineista ei myöskään ole odotettavissa niukkuutta alkavalla tilikaudella, ja hintatason arvioidaan pysyvän ennallaan. Pellettien markkinatilanne Euroopassa tulee jatkumaan haastavana runsaasta tarjonnasta johtuen. Kotimaassa pelletin käytön uskotaan kuitenkin kasvavan tulevina vuosina. Lämpö ja sähkö -liiketoiminnassa jatketaan tulevalla tilikaudella panostuksia energiatehokkuuteen sekä tuotantorakenteen kehittämiseen korvaamalla tuontipolttoaineita kotimaisilla polttoaineilla. Kekkilän alkaneen tilikauden liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan pysyvän vertailuvuoden tasolla. Kasvua haetaan tehostamalla sisäisiä toimintoja ja tarjoamalla asiakaslähtöisiä ratkaisuja kansainvälisillä markkinoilla. Sahatavaramarkkinoilla vallitsee jo vuosia jatkunut ylitarjontatilanne. Yhtiön kannattavuuden kannalta olennainen tavoite on ajaa molempia sahoja normaalikapasiteetilla, mutta samalla varmistaa kyky reagoida nopeasti muuttuvaan

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin rahavirtalaskelma 10

Lisätiedot

INEN EHIT ÄTILINPÄÄTÖS

INEN EHIT ÄTILINPÄÄTÖS KTIIV I INEN EHIT Ä ÄTILINPÄÄTÖS 2014 2014 TIlINpÄÄTös TIlIKAudElTA 1.11.2013 31.10.2014 sisällys 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahavirtalaskelma 10 laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

2013 Tilinpäätös. Sisältö

2013 Tilinpäätös. Sisältö 2013 Tilinpäätös Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2013... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS.... 8 Konsernitase, IFRS... 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 10 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2013 Konsernitilinpäätös 2013, IFRS Emoyhtiön tilinpäätös 2013, FAS

tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2013 Konsernitilinpäätös 2013, IFRS Emoyhtiön tilinpäätös 2013, FAS 2013 tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2013 Konsernitilinpäätös 2013, IFRS 50 Tuloslaskelma 51 Tase 52 Rahavirtalaskelma 53 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 54 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014 3 Konsernin tuloslaskelma 1.1. - 31.12. 10 Konsernin tase 31.12. 11 Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.

Lisätiedot

HONKARAKENNE TILINPÄÄTÖS 2013

HONKARAKENNE TILINPÄÄTÖS 2013 HONKARAKENNE TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin rahavirtalaskelma 10 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot

Tunnusluvut 2010 2014 11. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 13. Konsernin laaja tuloslaskelma 15. Konsernin tase 16. Konsernin rahavirtalaskelma 18

Tunnusluvut 2010 2014 11. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 13. Konsernin laaja tuloslaskelma 15. Konsernin tase 16. Konsernin rahavirtalaskelma 18 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 1 Avainluvut 11 Tunnusluvut 2010 2014 11 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 13 Konsernin tilinpäätös 15 Konsernin laaja tuloslaskelma 15 Konsernin tase 16 Konsernin

Lisätiedot

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj PL 110 00043 EDITA Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... 32 Emoyhtiön tase, FAS... 33 Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS... 34 Emoyhtiön liitetiedot, FAS...

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... 32 Emoyhtiön tase, FAS... 33 Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS... 34 Emoyhtiön liitetiedot, FAS... 2014 TILINPÄÄTÖS Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS.... 8 Konsernitase, IFRS... 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS.... 10 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Nordic Morning Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Nordic Morning Oyj PL 110 00043 NORDIC MORNING Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja

Lisätiedot

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 SOK-yhtymä 2014 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 2 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitilinpäätös, IFRS... 10 Konsernin tuloslaskelma...10 Konsernitase...11

Lisätiedot

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Nordic Morning Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Nordic Morning Oyj PL 110 00043 NORDIC MORNING Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin laaja

Lisätiedot

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS 2010 Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 5 Konsernitase, IFRS 6 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

POWERFLUTE OYJ Y-tunnus 2048890-4 PL 57 70101 KUOPIO TILINPÄÄTÖS

POWERFLUTE OYJ Y-tunnus 2048890-4 PL 57 70101 KUOPIO TILINPÄÄTÖS POWERFLUTE OYJ Y-tunnus 2048890-4 PL 57 70101 KUOPIO TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Hallitus on laatinut toimintakertomuksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2014

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2014 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2014 TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 10 Tunnusluvut 12 Konsernin tuloslaskelma 15 Konsernin tase 16 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

S t r a t e g i c p a r t n e r s h i p. Elecster Oyj

S t r a t e g i c p a r t n e r s h i p. Elecster Oyj S t r a t e g i c p a r t n e r s h i p V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 7 Elecster Oyj Sisällys Tietoja osakkeenomistajille 3 Vuosikooste 2007 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Elecster Oyj:n hallinnointi 5

Lisätiedot

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3-8 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Tilinpäätös

Vuosikertomus 2009 Tilinpäätös Vuosikertomus 2009 Tilinpäätös Missio Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme hallitsemaan paremmin viestintäänsä sekä lisäämään viestinnän vaikuttavuutta ja tehokkuutta. VISIO Tavoitteenamme on saavuttaa yhä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S 2 S O LT E Q T O I M I N TA K E R T O M U S J A T I L I N PÄ ÄT Ö S 2 0 1 1 SISÄLTÖ 3 5 6 7 8 9 10 16 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 22 23 23 24 24 25 26 26

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 10 Konsernin tase 11 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös / COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2013

Tilinpäätös / COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2013 Tilinpäätös / COMPONENTA VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ 3 Hallituksen toimintakertomus 8 Konsernin tuloslaskelma 1.1.31.12. 9 Konsernin tase 31.12. 10 Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.31.12. 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

Sisällys. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2012 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu)

Sisällys. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2012 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu) Tilinpäätös 2012 Sisällys Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 7 Konsernitase, IFRS 8 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2009-31.12.2009 2 Solteq Tilinpäätös 2009 Sisältö 4 7 8 9 10 11 12 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 26 28 30 30 31 32 32 33 34 36 36 37 38 38 39 40 41 43 45 45 46

Lisätiedot

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014 Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7 Hatanpään valtatie 1 B Kotipaikka Tampere 33100 Tampere Restamax Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2014 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot