Tilinpäätös ja toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös ja toimintakertomus"

Transkriptio

1 Tilinpäätös ja toimintakertomus

2 Sisällysluettelo Toimintakertomus... 4 Toimintaympäristö... 4 Konsernin keskeiset tunnusluvut... 6 Kehitys liiketoimintasegmenteittäin... 7 Liikevaihto segmenteittäin... 7 Liiketulos segmenteittäin... 7 Turvetuotteet... 8 Puupolttoaineet... 8 Lämpö ja sähkö... 9 Kekkilä-konserni Vapo Timber Oy Muut toiminnot Kassavirta, investoinnit ja rahoitus Muutokset organisaatiossa Konsernirakenteen muutokset ja sisäiset yritysjärjestelyt Toimintaan sisältyvä luontainen kausivaihtelu Henkilöstö Tutkimus- ja kehitystoiminta Ympäristövastuu Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät Tulevaisuuden näkymät Vapo Oy:n osakepääoma ja omistus Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä Konsernitilinpäätös 2015, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernitase Konsernin rahavirtalaskelma Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Konsernitilinpäätöksen liitetiedot, IFRS Yhtiön perustiedot Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Segmentti-informaatio Myydyt toiminnot Yrityshankinnat Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ja tilintarkastajien palkkiot Rahoitustuotot ja kulut Tuloverot Aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä Myytävissä olevat sijoitukset

3 16. Pitkäaikaiset saamiset Muut pitkäaikaiset sijoitukset Laskennalliset verot Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Omaa pääomaa koskevat liitetiedot Rahoitusvelat Pitkäaikaiset korottomat velat Varaukset Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat Rahoitus- ja hyödykeriskien hallinta Rahoitusvarojen ja velkojen käyvät arvot Tytäryhtiöt ja olennaiset määräysvallattomien omistajien osuudet Vastuusitoumukset Lähipiiritapahtumat Emoyhtiön tilinpäätös 2015, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tase Emoyhtiön rahavirtalaskelma Emoyhtiön liitetiedot Tunnuslukujen laskentaperiaatteet Konsernin tunnusluvut Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä

4 4 Toimintakertomus Toimintaympäristö Vapo on monipuolinen energiayhtiö, joka tuottaa vastuullisesti energiaa muun muassa turpeesta ja puupolttoaineista. Yrityksen tavoitteena on olla toimitusvarmin, vastuullisin ja osaavin paikallisia, kotimaisia polttoaineita tarjoava ja näitä lämpöratkaisuissa hyödyntävä yritys. Vapo on tärkeä osa paikallista energiainfrastruktuuria Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Sahayhtiö Vapo Timber Oy ja Kekkilä-konserni ovat osa Vapokonsernia. Alla on esitetty Vapo-konsernin tilikauden tärkeimmät tunnusluvut. Vertailun helpottamiseksi toimintakertomuksen tekstiosassa on esitetty edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tilintarkastamattomat tiedot 12 kuukaudelta. Vapon edellinen tilintarkastettu tilikausi oli 16 kuukauden mittainen. Tilikausi lukuina: Konsernin liikevaihto tilikaudelta oli 486,9 milj. euroa (596,2 milj. euroa ). Käyttökate (EBITDA) oli 74,7 milj. euroa, 15,3 prosenttia liikevaihdosta (76,5 milj. euroa, 12,8 %). Liiketulos oli 36,9 milj. euroa, 7,6 prosenttia liikevaihdosta (25,8 milj. euroa, 4,6 %). Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä 2,5 milj. euroa (-13,0 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (pre-tax ROIC, ed. 12 kk) oli 5,4 prosenttia (3,8 %). Vapaa kassavirta ennen veroja oli -25,1 milj. euroa (19,4 milj. euroa). Bruttoinvestoinnit olivat 88,4 milj. euroa, suhde poistoihin 2,3 (49,7 milj. euroa, 1,0). Nettoinvestoinnit olivat 67,1 milj. euroa, suhde poistoihin 1,7 (14,8 milj. euroa, 0,3). Omavaraisuusaste oli 37,9 prosenttia (40,2 %). Korolliset nettovelat olivat 393,1 milj. euroa (329,0 milj. euroa). Korollisten nettovelkojen suhde käyttökatteeseen (net debt / EBITDA, ed. 12 kk) oli 5,3 (4,4). Energiaturvetta toimitettiin 10,5 TWh (10,4 TWh). Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny päättyneestä tilivuodesta: vastuullisuus ja asiakaslähtöisyys päättyneen tilivuoden pääteemat Vapon päättynyt tilivuosi oli haastava, mutta mielenkiintoinen. Vuoden 2014 aikana toteutetut yritysjärjestelyt, muun muassa pellettiyhteisyritys Lantmännen Agroenergi AB:n kanssa ja Hankasalmen sahan myynti, näkyvät konsernin liikevaihdon supistumisena 486,9 milj. euroon (596,2 milj. euroa ). Vapon liiketulos, 36,9 milj. euroa kuitenkin vahvistui edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (25,8 milj. euroa), kun kaikki liiketoiminnot tekivät positiivisen liiketuloksen.

5 5 Vapo uudisti strategiaansa viime vuoden aikana ja yhtiön tavoitteena on tulla maailman parhaaksi osaajaksi lähienergian arvoketjussa. Vapon keskeinen asiakaslupaus energialiiketoiminnassa on toimitusvarmuus. Tämä näkyi Vapossa tietoisena päätöksenä nostaa polttoaineiden varmuusvarastoja, mikä tekee Vaposta alan toimitusvarmimman yrityksen. Vapo panostaa myös kasvuun erityisesti lämpöliiketoiminnassa, ja tätä tavoitetta tuki viime tilikauden liiketoimintakaupat, joilla yhtiö osti Etelä-Ruotsissa Åstorpin ja Suomessa Tuusulan ja Karkkilan kaukolämpöliiketoiminnat sekä Sysmän kaukolämpöverkon. Nämä strategiset panostukset toimitusvarmuuteen ja lämpöliiketoiminnan kasvuun näkyivät myös tilikauden vapaassa kassavirrassa (ennen veroja), joka oli -25,1 milj. euroa (19,4 milj. euroa). Viime kesän turvetuotantokausi oli supistuvista pinta-aloista huolimatta hyvä. Suomessa saavutettiin yli 80 prosenttia turvetuotannon tavoitteesta, mikä tarkoitti noin 15 miljoonaa kuutiometriä turvetta. Kun sähkön hinta pysyi alhaisena ja lämmityskausi oli keskimääräistä lämpimämpi, on Vapolla tilikauden päättyessä polttoainevarastoja noin puolentoista vuoden kulutusta vastaava määrä. Energiaturpeen polttoainevero laski vuoden 2015 alussa 4,9 eurosta 3,4 euroon megawattitunnilta. Metsähakkeen sähköntuotannon tuki nousi vastaavasti. Samanaikaisesti tuontipolttoaineiden verotus kiristyi. Verojen ja tukitasojen muutosten kokonaisvaikutus markkinoihin ja yhtiön tulokseen näkyy selvemmin vasta seuraavalla lämmityskaudella. Yhtiö odottaa uudelta hallitukselta konkreettisia toimenpiteitä energiaomavaraisuuden kehittämiseksi ja energiaturpeen veron alentamista suunnitellusti vuonna ,9 euroon megawattitunnilta eli vuoden 2012 tasolle. Vastuu ympäristöstä on tärkeä osa Vapon jokapäiväistä liiketoimintaa. Yhtiö sitoutui kolme vuotta sitten kansainvälisestikin ainutlaatuiseen ympäristöohjelmaan. Tiikerinloikka-nimellä toteutetun hankkeen yksi tavoitteista oli parhaan vesienkäsittelyteknologian (BAT) käyttöönotto kaikilla turvetuotantoalueilla vuoden 2014 loppuun mennessä. Tässä onnistuttiin erinomaisesti ja nyt alkavalla tuotantokaudella turvetta tuotetaan ainoastaan alueilla, joissa vesienkäsittely on parasta BAT-tasoa. Muita ohjelman tavoitteita olivat muun muassa ympäristötarkastusten tehostaminen ja entistä aktiivisempi tiedottaminen turpeen käytön kokonaisvaikutuksista. Suomme Netissä -verkkosivusto on yksi toteutetuista palveluista, missä jokainen voi seurata Vapo Oy:n turvetuotantoalueiden tilaa ja eri maankäyttömuotojen kuormitusta vesistöalueittain. Kaiken kaikkiaan Vapo on investoinut lähes 30 milj. euroa ympäristöohjelman toteuttamiseen vuosina Lisäksi Vapo on asettanut lähivuosien tavoitteeksi kiintoaine- ja humuskuormituksen pienentämisen uusilla turvetuotantoalueilla siten, että kuormitus on turvetuotannon aloituksen jälkeen pienempi kuin saman suon lähtötilanteessa ennen turvetuotantoa. Vapo jatkaa myös investointejaan voima- ja lämpölaitoksiin ilmastolle haitallisten päästöjen pienentämiseksi, energiatehokkuuden parantamiseksi ja öljyn käytön vähentämiseksi.

6 6 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 1-4/ /2014 5/2014-4/2015 1/2013-4/ /2012 Liikevaihto 195,1 230,7 486,9 847,4 652,9 Liikevoitto (EBIT) 26,0 18,4 36,9 50,0 9,1 % liikevaihdosta 13,3 8,0 7,6 5,9 1,4 Liikevoitto (EBIT) ennen arvonalentumisia 26,8 21,5 37,6 53,9 9,7 % liikevaihdosta 13,8 9,3 7,7 6,4 1,5 Tilikauden tulos 19,6 5,4 19,8 22,7 6,1 Käyttökate (EBITDA) 35,5 32,1 74,7 110,8 52,1 +/- Käyttöpääoman muutos 0,7 18,4-32,7-27,4 39,1 - Nettoinvestoinnit -31,1 14,1-67,1-21,6-26,9 Vapaa kassavirta ennen veroja 5,1 64,7-25,1 61,9 64,4 Bruttoinvestoinnit 33,6 10,3 88,4 57,5 48,0 Sijoitetun pääoman tuotto % * 5,4 3,8 1,3 Sijoitetun pääoman tuotto % ennen arvonalentumisia * 5,5 4,4 1,4 Oman pääoman tuotto % * 6,6 1,3 2,1 Taseen loppusumma 838,2 786,9 801,2 Oma pääoma 305,4 305,2 294,7 Korolliset nettovelat 393,1 329,0 355,9 Omavaraisuusaste % 37,9 40,2 37,7 Korolliset nettovelat/käyttökate 5,3 4,4 6,8 Nettovelkaantumisaste % 128,7 110,3 120,7 Henkilöstö, keskimäärin *) Edelliset 12 kuukautta Emoyhtiön keskeisimmät tunnusluvut päättyneeltä tilikaudelta olivat liikevaihto 244,8 milj. euroa (377,0 milj. euroa), käyttökate 70,1 milj. euroa (77,2 milj. euroa), liikevoitto 46,2 milj. euroa (48,3 milj. euroa) sekä omavaraisuusaste 33,5 % (34,1 %). Vertailutiedot ovat edellisen tilintarkastetun 16 kuukauden pituisen tilikauden tiedot.

7 7 Kehitys liiketoimintasegmenteittäin Liikevaihto segmenteittäin MEUR 1-4/ /2014 Muutos % 5/2014-4/2015 5/2013-4/2014* Muutos % 1/2013-4/2014 Turvetuotteet 76,8 77,7-1,2 171,7 175,1-1,9 264,2 Energiaturve 68,8 75,2-8,5 150,1 148,6 1,0 235,5 Ympäristöturve 9,4 8,7 7,6 25,4 26,6-4,4 34,9 Puupolttoaineet 29,6 47,9-38,2 75,8 119,2-36,4 182,1 Metsäpolttoaineet 16,5 18,6-11,5 40,1 48,0-16,4 69,5 Pelletti 13,1 29,3-55,2 35,8 71,4-49,9 113,0 Lämpö ja sähkö 40,9 42,5-3,8 94,2 95,5-1,3 143,9 Kekkilä-konserni 35,0 35,7-2,1 87,1 95,7-9,0 125,7 Vapo Timber 29,5 40,6-27,5 89,0 140,4-36,6 179,7 Muut 0,4 2,8-86,3 8,6 10,7-19,3 13,4 Forest BtL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mustankorkea 0,0 2,8-100,0 7,8 10,6-26,4 13,4 Konsernihallinto ja Liiketoimintojen yhteiset 0,4 0,0 0,8 0,1 0,0 Segmenttien välinen liikevaihto -17,1-16,6-2,5-39,6-40,4 2,1-61,6 Yhteensä 195,1 230,7-15,4 486,9 596,2-18,3 847,4 Segmentin liikevaihto sisältää sisäisen myynnin toiselle segmentille. * Vertailutiedot 5/2013-4/2014 ovat tilintarkastamattomat. Liiketulos segmenteittäin MEUR 1-4/ /2014 Muutos % 5/2014-4/2015 5/2013-4/2014* Muutos % 1/2013-4/2014 Turvetuotteet 16,2 16,7-3,1 33,7 35,7-5,6 56,7 Energiaturve 14,8 16,1-7,7 30,0 32,1-6,6 52,0 Ympäristöturve 1,3 0,6 114,4 3,8 3,7 2,6 4,7 Puupolttoaineet 3,4 2,8 22,1 2,7 2,1 29,3 2,8 Metsäpolttoaineet 0,4 1,5-73,1 0,9 1,0-13,5 1,2 Pelletti 3,0 1,3 132,0 1,8 1,0 71,0 1,5 Lämpö ja sähkö 7,8 4,7 67,5 6,7 2,3 186,8 9,3 Kekkilä-konserni 3,3 1,7 100,6 1,1 0,9 22,3 1,7 Vapo Timber -0,1-0,3 70,7 0,6-3,0 120,2-5,2 Muut -4,7-8,2 43,0-12,7-14,4 11,6-17,0 Forest BtL 0,0-4,1 100,2-0,6-5,0 88,3-5,5 Mustankorkea 0,0 0,7-100,0 1,8 2,7-34,8 2,9 Konsernihallinto ja Liiketoimintojen yhteiset -4,7-4,8 2,4-13,9-12,1-15,0-14,4 Eliminoinnit 0,1 1,1-94,3 4,8 2,2 123,8 1,6 Yhteensä 26,0 18,4 41,6 36,9 25,8 42,8 50,0 Segmentin liiketuloslaskennassa konsernin sisäiset liiketapahtumat on arvostettu markkinahintaisina. * Vertailutiedot 5/2013-4/2014 ovat tilintarkastamattomat.

8 8 Turvetuotteet Liiketoiminta-alue koostuu energia- ja ympäristöturveliiketoiminnoista ja käsittää Suomen, Ruotsin ja Baltian liiketoiminnat. Turvetuotteet -liiketoiminta-alueen liikevaihto tammi-huhtikuussa oli 76,8 milj. euroa (77,7 milj. euroa), josta energiaturpeen osuus oli 68,8 milj. euroa (75,2 milj, euroa) ja ympäristöturpeen 9,4 milj. euroa (8,7 milj. euroa). Kauden liiketulos oli 16,2 milj. euroa (16,7 milj. euroa). Liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä -0,9 milj. euroa. Energiaturvetta toimitettiin yhteensä 4,76 TWh (4,87 TWh). Tästä Suomen toimitukset olivat 4,31 TWh, Ruotsin 0,36 TWh ja Baltian 0,09 TWh. Liiketoiminta-alueen liikevaihto koko tilikaudelta oli 171,7 milj. euroa (175,1 milj. euroa), liiketulos oli 33,7 milj. euroa (35,7 milj. euroa). Tilikauden energiaturvetoimitukset olivat yhteensä 10,5 TWh (10,4 TWh). Tästä Suomen toimitukset olivat 9,5 TWh, Ruotsin 0,8 TWh ja Baltian 0,2 TWh. Kesän 2014 turvetuotanto onnistui kokonaisuutena hyvin, minkä johdosta hyvälaatuista energia- ja ympäristöturvetta on tarjolla riittävästi. Alhainen sähkön hinta, keskimääräistä lämpimämpi lämmityskausi sekä kilpailevien polttoaineiden, etenkin kivihiilen, alhainen hinta heikensi turpeen kysyntää. Turveveron muutos vuoden 2015 alussa ei vielä vaikuttanut tilikauden myyntiin. Puupolttoaineet Liiketoiminta-alue koostuu metsäpolttoaineet- ja pellettiliiketoiminnoista Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Liiketoiminta-alueen liikevaihto oli tammi-huhtikuussa 29,6 milj. euroa (47,9 milj. euroa). Kauden liiketulos oli 3,4 milj. euroa (2,8 milj. euroa). Koko tilikauden liikevaihto oli 75,8 milj. euroa (119,2 milj. euroa) ja liiketulos 2,7 milj. euroa (2,1 milj. euroa). Metsäpolttoaineiden ja sahateollisuuden sivutuotteiden liikevaihto oli tammi-huhtikuussa 16,5 milj. euroa (18,6 milj. euroa) ja liiketulos 0,4 milj. euroa (1,5 milj. euroa). Metsäpolttoaineita myytiin tammi-huhtikuussa 764 GWh (908 GWh). Suomessa metsäpolttoaineita myytiin kyseisenä aikana 640 GWh (788 GWh), Baltiassa ja Ruotsissa yhteensä 124 GWh (120 GWh). Pelletin liikevaihto oli viimeisellä vuosikolmanneksella 13,1 milj. euroa (29,3 milj. euroa) ja liiketulos 3,0 milj. euroa sis. kertaeriä 0,5 milj. euroa (1,3 milj. euroa). Eroa vertailuvuoden liikevaihtoon selittää Ruotsin pellettiliiketoiminta, joka yhdistettiin liiketoimintasiirtona Lantmännen Agroenergin vastaavien liiketoimintojen kanssa kesäkuussa Suomen pellettiliiketoiminnan tammi-huhtikuun liikevaihto oli 11,5 milj. euroa (13,4 milj. euroa) ja liiketulos 1,1 milj. euroa (0,7 milj. euroa). Tammi-

9 9 huhtikuussa pellettiä toimitettiin Suomessa yhteensä tonnia ( tonnia). Tästä vientiä ja konsernin sisäistä myyntiä oli tonnia ( tonnia). Lämmin talvi vähensi metsäpolttoaineiden kysyntää, jonka seurauksena polttoainehankintaa on vastaavasti supistettu. Myös sahojen sivutuotteiden tarjonnan kasvu on omalta osaltaan vähentänyt metsäpolttoaineiden kysyntää. Vientimarkkinoiden tukkeutumisen, lämpimän talven ja kotimaisen pellettikulutuksen oletettua hitaamman kasvun seurauksena puupellettien toimitusmäärät jäivät jälkeen vertailuvuodesta. Lämpö ja sähkö Liiketoiminta-alue tuottaa asiakkailleen lämpöä, höyryä ja sähköä Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Liiketoiminta-alueen liikevaihto oli tammi-huhtikuussa 40,9 milj. euroa (42,5 milj. euroa). Kauden liiketulos oli 7,8 milj. euroa (4,7 milj. euroa). Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -0,6 milj. euroa (-3,0 milj. euroa). Lämmön ja höyryn toimitukset asiakkaille olivat yhteensä 696 GWh (702 GWh). Sähkön myynti oli 51 GWh (56 GWh). Suomessa lämpöä ja höyryä toimitettiin yhteensä 509 GWh (523 GWh) ja sähköä myytiin 51 GWh (56 GWh). Ruotsissa lämpöä ja höyryä toimitettiin yhteensä 175 GWh (166 GWh) ja Virossa 12 GWh (13 GWh). Liiketoiminta-alueen edelleen jatkuneet investoinnit energiatehokkuuteen näkyivät tertiaalin tuloksessa, joka oli vuodentakaista jaksoa parempi, huolimatta alhaisemmasta liikevaihdosta. Energiatehokkuusinvestoinnit yhdessä turveveron laskun kanssa mahdollistivat osaltaan kaukolämmön hinnan laskemisen osassa Vapon kaukolämpöverkoista. Liiketoiminta-alueen liikevaihto koko tilikaudella oli 94,2 milj. euroa (95,5 milj. euroa). Kauden liiketulos oli 6,7 milj. euroa (2,3 milj. euroa). Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -0,6 milj. euroa (-2,7 milj. euroa). Lämmön ja höyryn toimitukset asiakkaille olivat yhteensä GWh (1 501 GWh). Sähkön myynti oli 90 GWh (109 GWh). Lämpö ja sähkö -liiketoiminta-alueen tuottamasta lämmöstä, höyrystä ja sähköstä 52 prosenttia (58 %) tuotettiin puupolttoaineilla, 42 prosenttia (34 %) turpeella ja 6 prosenttia (8 %) fossiilisilla polttoaineilla. Yhtiön uudistetun strategian mukaisesti Vapo jatkoi tilikaudella lämpöliiketoiminnan kasvattamista ostamalla Ruotsissa Åstorpin ja Suomessa Tuusulan ja Karkkilan kaukolämpöliiketoiminnat sekä Sysmän kaukolämpöverkon.

10 10 Kekkilä-konserni Kekkilä-konserni valmistaa ja markkinoi puutarha-alan korkealaatuisia kasvualustoja ja lannoitteita kuluttajille, ammattiviljelijöille ja viherrakentajille. Yhtiöillä on tuotantoa Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Norjassa. Kekkilä-konsernin liikevaihto oli tammi-huhtikuussa 35,0 milj. euroa (35,7 milj. euroa). Kauden liiketulos oli 3,3 milj. euroa (1,7 milj. euroa). Vertailuvuoden liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä yhteensä -1,5 milj. euroa. Kuluttajaliiketoiminnan liikevaihto tammi-huhtikuussa oli 19,9 milj. euroa (20,5 milj. euroa). Ammattiviljelijä-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 0,4 milj. eurolla ollen 10,9 milj. euroa (10,5 milj. euroa). Viherrakentamisliiketoiminnan liikevaihto säilyi 2,1 milj. eurossa (2,1 milj. euroa) haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Ympäristöhuoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 1,1 milj. euroa (1,7 milj. euroa). Liikevaihdon laskuun on vaikuttanut Varkauden kompostointiliiketoiminnan myynti sekä kiristynyt kilpailu jätteidenkäsittelymarkkinalla. Kekkilä-konsernin koko tilikauden liikevaihto oli 87,1 milj. euroa (95,7 milj. euroa). Kuluttajaliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 40,6 milj. euroa (48,6 milj. euroa), ammattiviljelysegmentin 27,0 milj. euroa (26,1 milj. euroa), viherrakentamisliiketoiminnan 12,9 milj. euroa (14,2 milj. euroa) ja ympäristöhuoltoliiketoiminnan 4,4 milj. euroa (5,5 milj. euroa). Liikevaihdon laskuun vaikutti ennen kaikkea kahden myyntisesongin ajoittuminen vertailutilikaudelle kuluttajaliiketoiminnassa. Lisäksi talouden taantuma näkyy kuluttajakysynnän sekä viherrakentamisinvestointien laskuna. Ammattiviljelyliiketoiminnassa liikevaihto kasvoi erityisesti Latinalaisessa Amerikassa, Keski-Idässä ja Aasiassa, missä myös kokonaismarkkinanäkymät ovat hyvät. Euroopan markkinatilanne on haastava. Kekkilä-konsernin koko tilikauden liiketulos oli 1,1 milj. euroa (0,9 milj. euroa sisältäen kertaeriä -1,5 milj. euroa). Tilikauden aikana Kekkilä-konsernin liiketoimintaa suunnattiin ydinliiketoimintoihin myymällä pakkaamattomien ammattiviljelytuotteiden liiketoiminta Ruotsissa Weibuls Horto AB:lle. Kekkilä-konsernin ruotsalainen tytäryhtiö, Hasselfors Garden AB jatkaa tuotteiden valmistusta sopimusvalmistajana. Suomessa Kekkilä Oy möi Mikkelin kompostointilaitoksen Metsäsairila Oy:lle, mutta jatkaa kompostointilaitoksen operaattorina.

11 11 Vapo Timber Oy Vapo Timber Oy:n liiketoimintaan kuuluu Lieksan ja Nurmeksen sahat. Vapo Timberin liikevaihto oli tammi-huhtikuussa 29,5 milj. euroa (40,6 milj. euroa). Kauden liiketulos oli -0,1 milj. euroa (-0,3 milj. euroa). Koko tilikauden liikevaihto oli 89,0 milj. euroa (140,4 milj. euroa) ja liiketulos 0,6 milj. euroa (-3,0 milj. euroa). Vertailuluvut sisältävät vielä Hankasalmen sahan, joka myytiin tammikuussa Lieksan ja Nurmeksen sahoilta toimitettiin sahatavaraa tammi-huhtikuussa yhteensä kuutiometriä ( m3). Koko tilikauden toimitukset olivat kuutiometriä, mikä oli 3 prosenttia vähemmän kuin edellisen 12 kuukauden aikana. Muut toiminnot Konsernihallinnon ja muiden liiketoimintojen vaikutus tilikauden liiketulokseen oli -12,7 milj. euroa (-14,4 milj. euroa). Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä 3,1 milj. euroa (-7,0 milj. euroa). Muihin liiketoimintoihin sisältyy joulukuussa myyty Mustankorkea Oy sekä Forest BtL Oy, jonka operatiivinen toiminta lakkautettiin vuoden 2014 aikana. Mustankorkean osuus tilikauden liiketulokseen oli 1,8 milj. euroa (2,7 milj. euroa) ja Forest BtL:n -0,6 milj. euroa (-5,0 milj. euroa). Kassavirta, investoinnit ja rahoitus Vapaa kassavirta ennen veroja oli -25,1 milj. euroa (19,4 milj. euroa). Käyttökate (EBITDA) oli 74,7 milj. euroa (76,5 milj. euroa), käyttöpääoma lisääntyi pienentäen kassavirtaa 32,7 milj. eurolla (vertailukauden käyttöpääoma lisääntyi 33,5 milj. euroa). Päättyneen tilikauden bruttoinvestoinnit olivat 88,4 milj. euroa eli 225 prosenttia poistojen määrästä (49,7 milj. euroa 100 %). Tilivuoden merkittävimmät investoinnit kohdistuivat lämpöliiketoiminnan kasvattamiseen Suomessa ja Ruotsissa, energiatehokkuusinvestointeihin sekä turvetuotannon vesistöpäästöjen vähentämiseen ja uusien tuotantoalueiden valmisteluun ja hankintaan. Bruttoinvestointeja kasvatti myöskin 50 prosentin osuus Ruotsin uudesta pellettiyhtiöstä Agroenergi Neova Pellets AB:stä, johon sijoitettiin Vapon tytäryhtiön Neova AB:n pellettiliiketoiminta. Turvetuotteet -liiketoiminta-alueen bruttoinvestoinnit olivat 32,4 milj. euroa, Puupolttoaineet - liiketoiminta-alueen 18,3 milj. euroa, Lämpö ja sähkö -liiketoiminta-alueen 31,3 milj. euroa, Vapo Timber Oy:n 0,5 milj. euroa ja Kekkilä-konsernin 4,2 milj. euroa. Konsernin muut investoinnit olivat 1,7 milj. euroa. Nettoinvestoinnit olivat 67,1 milj. euroa (14,8 milj. euroa).

12 12 Korolliset nettovelat olivat tilikauden lopussa 393,1 milj. euroa (329,0 milj. euroa). Korolliset nettovelat sisältävät Vapon tytäryhtiössä olevan 5 milj. euron pääomalainan. Korollisten nettovelkojen suhde käyttökatteeseen (net debt/ebitda) oli 5,3 (4,4). Lyhytaikainen korollinen velka oli 112,4 milj. euroa (92,0 milj. euroa). Vapon pitkäaikaisista korollisista veloista 51,6 % on omavaraisuuteen sidotun kovenanttiehdon piirissä, jonka ehdot täyttyivät katsauskauden lopussa. Omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 37,9 prosenttia (40,2 %) ja nettovelkaantumisaste 128,7 prosenttia (110,3 %). Konsernin taseen loppusumma oli 838,2 milj. euroa (786,9 milj. euroa). Konsernin nettorahoituserät olivat -13,5 milj. euroa (-17,2 milj. euroa tilikaudella ). Nettorahoituserät olivat 2,8 prosenttia liikevaihdosta (2,0 %). Muutokset organisaatiossa Vuoden 2015 alussa Vapo uudisti organisaatiorakennettaan. Yhtiö pyrkii uudistetun strategian mukaisesti parantamaan asiakaspalvelua ja tehostamaan toimintaansa koko energia-arvoketjussa. Tämän johdosta aikaisemmin erilliset turve- ja puupolttoaineet - liiketoiminta-alueet on Vapo Oy:ssä yhdistetty yhdeksi Polttoaineet -liiketoimintaalueeksi, jota johtaa Pasi Koivisto. Markus Hassinen jatkaa Lämpö ja sähkö -liiketoiminta-alueen johtajana ja Jyrki Vainionpää Vapo Oy:n operatiivisena johtajana vastaten Suomen ja Viron alueorganisaatioista. Uuden Vapo Ventures -liiketoiminta-alueen tavoitteena on kehittää ja kaupallistaa innovatiivisia liiketoimintaratkaisuja yhtiön vahvuuksien pohjalta. Vapo Ventures - liiketoimintaa johtaa Mia Suominen. Konsernin organisaatiorakennetta on vuonna 2015 uudistettu holding-mallin mukaisesti ja operatiivista toimintaa tukevia hallinnollisia tehtäviä on viety lähemmäksi liiketoimintoja. Vapon johtamismallin mukaisesti konsernin tytäryhtiöitä johtavat niiden omat hallitukset. Vapon energialiiketoiminta muodostaa tiiviin kokonaisuuden, jota ohjataan eri maayhtiöissä yhtenäisenä toimintana liiketoimintojen väliset synergiat maksimoiden. Tämän seurauksena Vapo muuttaa raportointiaan tilivuodesta 2016 alkaen ja raportointisegmentit muodostavat jatkossa erillisyhtiöt nykyisten liiketoimintaalueiden sijaan.

13 13 Konsernirakenteen muutokset ja sisäiset yritysjärjestelyt Vapo Oy osti Urjalassa sijaitsevan Hanhisuon Kasvuturve Oy:n. Hankinta kasvatti Lounaan alueen tuotantopinta-alaa 190 hehtaarilla vastaamaan alueen energiaja ympäristöturpeen kysyntään. Vapon tytäryhtiö Neova AB hankki solmitulla sopimuksella 50 prosentin osuuden Ruotsissa toimivan Lantmännen AB:n omistamasta Agroenergi AB:stä sijoittamalla siihen apportina pellettiliiketoimintansa. Agroenergi AB:n nimi muutettiin Agroenergi Neova Pellets AB:ksi. Uusi yhtiö on puupellettien markkinajohtaja Ruotsissa. Yhtiön tulos yhdistellään Vapo-konsernin tilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. Vapo Oy sopi jo vuonna 2012 Mustankorkea Oy:n myynnistä Jyväskylän kaupungille ja kauppa saatiin päätökseen joulukuussa Ruotsissa turvetuotantoyhtiö Torvförädling i Sverige AB fuusioitiin emoyhtiö Hasselfors Garden AB:hen joulukuussa Norjassa vuonna 2013 ostettu Höstekompaniet AS fuusioitiin osaksi Hasselfors Garden AS:ää helmikuussa Vapo Timber Oy toteutti liiketoimintasiirron, jolla Pohjois-Karjalan sahausliiketoiminta eriytettiin yhtiön muusta toiminnasta. Sahausliiketoiminta jatkui alkaen Vapo Timber Oy:n nimellä. Alkuperäinen yhtiö jäi Vapo Oy:n kokonaan omistamaksi tytäryhtiöksi nimellä Kuuhanka Timber Oy. Yhtiö on fuusioitu emoyhtiöön huhtikuussa Vapon Puolan yhtiö lopetettiin keväällä Toimintaan sisältyvä luontainen kausivaihtelu Vuodenaikojen mukaan vaihteleva lämmitystarve tuo syklisyyttä Vapon energialiiketoimintaan. Ensimmäinen vuosikolmannes toukokuusta elokuuhun keskittyy polttoaineiden tuotantoon ja hankintaan, kun taas tilivuoden toinen vuosikolmannes käynnistää varsinaisen lämmityskauden ja polttoainetoimitusten määrä kasvaa. Tilikauden viimeinen kolmannes on yhtiön lämmön, sähkön ja polttoaineiden myynnin kannalta vahvin jakso. Kekkilän ja Vapo Timberin liiketoiminnat ovat myös alttiita kausivaihteluille parhaimman kysynnän ajoittuessa kevääseen. Lisäksi yleinen taloudellinen tilanne heijastuu sekä kuluttajien ostokäyttäytymiseen että rakentamisinvestointeihin tuoden vaihtelua molempien yhtiöiden tulokseen.

14 14 Henkilöstö Vapo-konsernin henkilöstö keskimäärin: 5/2014-4/2015 1/2013-4/ Suomi Muut maat Yhteensä Vapo-konsernin henkilöstö segmenteittäin, keskimäärin: 5/2014-4/2015 1/2013-4/ Turvetuotteet Puupolttoaineet Lämpö ja sähkö Kekkilä-konserni Vapo Timber Muut Yhteensä Konsernin YT-neuvottelukunta kokoontui tilikauden aikana yhden kerran. Yhtiökohtaiset Vapo Oy:n ja Kekkilä Oy:n YT-neuvottelukunnat kokoontuivat kaksi kertaa tilikauden aikana. Vapo Timber Oy:n YT-neuvottelukunta kokoontui viisi kertaa tilikauden aikana. Vapo Oy myi Mustankorkea Oy:n Jyväskylän kaupungille jo vuonna 2012, mutta kauppa saatiin lopulliseen päätökseen joulukuussa Kaupan mukana siirtyi 20 työntekijää, joista 19 vakituista. Tutkimus- ja kehitystoiminta Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan panostukset tilikaudelta olivat yhteensä 1,3 milj. euroa (7,3 milj. euroa ), mikä on 0,3 prosenttia liikevaihdosta (0,8 %).

15 15 Turvetuotannon tutkimus- ja kehitystoiminnassa tilivuoden painopistealueina olivat turvetuotannon ympäristöasioiden kehittäminen sekä turvetuotantomenetelmien operatiivinen kehittäminen. Luonnonmukaisia puhdistusprosesseja hyödyntäviä vesienkäsittelymenetelmiä kehitettiin, tärkeimpänä esimerkkinä MOF-projekti (Minimized Water Outflow). Projektissa aloitettiin tutkimus jalostettujen pajujen haihdunnan hyödyntämisestä turvetuotannon vesienkäsittelyssä. Lisäksi selvitettiin ja kokeiltiin myös muita luonnonkasvillisuutta hyödyntäviä vesienpuhdistusmenetelmiä. Vapon vuonna 2011 käynnistämä energiapuun aktiivituotantoprojekti yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen (ent. METLA), VTT:n, Suomen ympäristökeskuksen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa päättyi alkuvuodesta Projektin tavoitteena oli tehokkaan ja ympäristöystävällisen energiapuun aktiivituotantomenetelmän kehittäminen osaksi puupolttoaineiden raaka-ainereserviä, jossa yhdistyvät suonpohjien hyötykäyttö ja tuhkan hyödyntäminen lannoitteena. Projektissa saatuja lupaavia tuloksia on jo päästy ottamaan osaksi päivittäistä toimintaa. Vapo oli mukana VTT:n toteuttamassa Humusvesihankkeessa, joka päättyi vuoden 2014 lopussa. Hankkeen tavoitteena oli kehittää menetelmiä turvemaiden humusvesien puhdistamiseksi maamineraaleja käyttäen. Kuluneelle kaudella päättyivät myös monivuotiset SulKa- ja SuHE-hankkeet, joissa tutkittiin kuormituksen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä ja kuormituksen hallintamenetelmiä sekä happamien sulfaattimaiden vaikutuksia turvetuotannossa. Yhteistyökumppaneina hankkeissa olivat muun muassa VTT, Suomen ympäristökeskus, Oulun yliopisto, Åbo Akademi ja Metsäntutkimuslaitos sekä alan konsulttitoimistot. Bioenergia ry:n tilauksesta valmistuivat uudet selvitykset turvetuotannon ominaiskuormituksesta sekä ylivirtaamatilanteiden vedenlaatu- ja kuormitustarkastelu. Molempien selvitysten tekijänä oli Pöyry Finland Oy. Vapo osallistui molempien selvitysten ohjausryhmätyöhön ja toimitti molempiin kattavasti aineistoa. Uutena tutkimusaiheena päättyneellä tilikaudella aloitettiin turpeen ja valumavesien raskasmetallipitoisuuksien selvittämishanke. Projekti toteutetaan turvealan yhteisprojektina. Hankkeeseen on saatu myös rahoitusta Energiateollisuus ry:n Ympäristöpoolilta vuosille 2015 ja Vedenlaadun seuraamiseksi Vapo on hankkinut jatkuvatoimisen mittauksen kokonaispalvelun Valmetilta. Tavoitteemme on asentaa 30 automaattista mittalaitetta vuoden 2015 loppuun mennessä. Tällä hetkellä mittareita on asennettu turvetuotantoalueille 30 eri kohteeseen ja 3 mittaria vertailukohteille ympäri Suomea. Kaikkiaan 21 mitta-aseman tulokset ovat jo saatavilla verkkopalvelussa, joista kaksi tuottaa vertailutietoa kohteista, joissa turvetuotantoa ei ole. Jatkuvatoimiset mittalaitteet mittaavat vedenlaatua tunneittain ja niiden tuottama data on nähtävissä Valmetin verkkosivuilla (www.valmet.com/ymparistodatapalvelu).

16 16 Turvetuotantomenetelmien sääriippuvuuden vähentämiseksi ja kuivatustehokkuuden parantamiseksi kehitettiin tuotantoalueiden ojitus- ja ojienpuhdistusmenetelmiä. Menetelmät parantavat tuotannon tehostumisen ohella vesienkäsittelyn tehokkuutta. Palaturpeen tuotannossa tutkittiin palaturpeen kuivaustapoja ja aloitettiin uuden kokoojavaunun kehittäminen yhteistyössä Peatmax Oy:n kanssa. Uusi PMK-15- kokoojavaunu parantaa pinta-aloiltaan pienten tuotantoalueiden hyödyntämismahdollisuuksia. Vuoden 2015 alussa käynnistyi Vapo Ventures -yksikkö, jonka tavoitteena on kehittää uusia liikeideoita yhtiön olemassa olevien vahvuuksien pohjalta. Uudet liiketoimintaratkaisut liittyvät luonnonvarojen kestävään käyttöön jalostusasteen nostamiseksi energiatuotteiksi tai uusiksi käyttöhyödykkeiksi. Uuden Ventures -yksikön alla toimii myös Clean Waters -liiketoiminta, joka kehittää uusia luonnonmukaisia vesienkäsittelyratkaisuja muun muassa maa- ja metsätalouteen sekä kaupunkien hulevesien hallintaan. Ympäristövastuu Tilikaudella Vapo jatkoi investointeja turvetuotannon ympäristösitoumusten toteuttamiseksi. Vapo sai vuonna 2014 päätökseen kolmen vuoden hankkeen vesienkäsittelymenetelmien tehostamiseksi, jonka seurauksena kaikki yhtiön turvetuotantoalueet ovat parhaimman käytettävissä olevan teknologian (BAT) mukaisia tulevalla tuotantokaudella. Lisäksi noin hehtaarin alueella päätettiin lopettaa turvetuotanto. Turvetuotantoalueiden omaehtoisia ympäristötarkastuksia jatkettiin tehostetusti. Urakoitsijat tarkastivat vesienkäsittelyrakenteet tuotantokaudella kahden viikon välein, minkä lisäksi yhtiön 23 tarkastajaa tarkastivat säännöllisesti kaikki tuotantoalueet. ELY-keskukset tekevät tarkastuksia neljän vuoden välein. Vuonna 2014 viranomaistarkastuksia toteutettiin noin 150 tuotantoalueella. Vapo jatkoi luontoarvoltaan merkittävien soiden myyntiä suojelutarkoituksiin. Neuvotteluja käytiin Ympäristöministeriön ja Metsähallituksen kanssa. Sopimukseen menneen tilikauden aikana päästiin 422 hehtaarin osalta. Neuvotteluja jatketaan. Vapo on sitoutunut luvituspolitiikassaan siihen, että uusia tuotantoalueita haetaan vain ojitetuille turv le. Lisäksi Vapo on sitoutunut siihen, että vuoden 2016 jälkeen avattavien uusien tuotantosoiden alapuolisiin vesistöihin kohdistuva kiintoaine- ja humuskuormitus on alhaisempi verrattuna ennen turvetuotantoa olleeseen tilanteeseen. Tavoitteena on, että tuotannon päätyttyä tuotantoalueet siirretään seuraavaan maankäyttömuotoon tai ennallistetaan mahdollisimman pian. Näiden sitoumusten toteuttamiseksi Vapo käynnisti Puhdas vesi- ja Tarkkailut 100 -projektit, joiden aikana tarkkaillaan noin 100 kohteessa uusien tuotantoalueiden vesistövaikutuksia ennen mahdollista turvetuotannon aloittamista. Maankäyttösuunnitelmat vuosille

17 17 laadittiin hehtaarille, joissa toimenpiteet on vuoden 2014 loppuun mennessä pääosin toteutettu. Vuonna 2014 jatkettiin logistiikan ympäristöturvallisuuskortti -koulutuksia, jonka kohderyhmänä on Vapon kuormaus- ja kuljetusyrittäjät sekä logistiikkapuolen oma henkilöstö. Koulutuksen suoritti tilikauden aikana 47 henkilöä. Koulutus on osa Vapon kolmivuotista ympäristökoulutusohjelmaa Konsernin ympäristöinvestoinnit olivat 10,5 milj. euroa (13,1 milj. euroa), jotka koostuivat pääasiassa turvetuotannon vesiensuojelurakenteiden tehostamistoimenpiteistä. Tilikauden ympäristönsuojelukustannukset ilman oman henkilöstön työpanosta olivat yhteensä 21,4 milj. euroa (20,7 milj. euroa). Ne koostuivat pääasiassa turvetuotannon kustannuksista, kuten vesiensuojelurakenteiden ylläpidosta ja kuormitustarkkailuista. Tuotannossa ollut turveala oli Suomessa hehtaaria kesällä 2014 ( ha kesä 2013). Uusia alueita saatiin tuotantoon hehtaaria tilikauden loppuun mennessä (1 242 ha). Tilikauden aikana tuotantoalueita poistui tuotannosta yhteensä hehtaaria (3 195 ha). Seuraavaan maankäyttömuotoon siirrettiin hehtaaria (3 746 ha), josta 838 hehtaaria myytiin (1 299 ha). Alueita siirrettiin metsitettäviksi hehtaaria (791 ha), pelloiksi 146 hehtaaria (296 ha) ja kosteikoiksi tai lintujärviksi 250 hehtaaria (143 ha). Maanomistajille alueita palautettiin hehtaaria (1 217 ha). Tuotannosta poistuneiden soiden ennallistamisesta aiheutuvien kustannuksiin varaudutaan jälkikäyttövarauksella, jolla katetaan tuotannon päättymisen jälkeisten vesiensuojelun, vesistön kuormituksen, maisemoinnin ja muiden ennallistamistoimenpiteiden kustannukset. Vuonna 2014 Vapossa jatkettiin omien voima- ja lämpölaitosten monivuotista kehitysohjelmaa rikki- ja hiukkaspäästöjen alentamiseksi, energiatehokkuuden parantamiseksi ja öljyn käytön vähentämiseksi. Vuoden 2014 merkittävin hanke oli investointi Forssan voimalaitoksen savukaasupesuriin, joka otettiin käyttöön syyskuussa. Seuraava merkittävä investointi toteutetaan Sotkamon voimalaitoksella, jossa modernisoidaan kattila ja investoidaan savukaasupesuriin. Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät Regulaatioriskit Poliittisella ja lainsäädännöllisellä ympäristöllä on selvä vaikutus Vapon liiketoimintoihin. Vapon turveliiketoiminnan ja Suomen energiaomavaraisuuden kannalta merkittävä riski on tiukentuvista tulkinnanvaraisista säädöksistä aiheutuva ympäristölupien saannin epävarmuus. Tämä osittain jo toteutunut riski estää ja hidastaa turvetuotantoalueiden käyttöönottoa asiakkaiden tarpeisiin riittävässä määrin. Vapo on toteuttanut viimeisten

18 18 kolmen vuoden aikana 30 milj. euron investointiohjelman tuotantoalueiden ympäristönsuojeluun sekä tehostettuun vesienkäsittelyyn turvetuotannon toimintaedellytysten turvaamiseksi myös tulevaisuudessa. Vapo hakee ympäristölupia ja avaa uusia tuotantoalueita valtioneuvoston hyväksymän suo- ja turvemaiden strategian linjausten mukaisesti vain luonnontilaltaan muuttuneille ojitetuille turv le. Jatkuvasti muuttuvat säännökset muodostavat regulaatioriskin, joka vaikeuttaa energiasektorin investointeja ja pitkäjänteistä kehittämistä. Polttoturpeen vero laski vuoden 2015 alussa 3,40 euroon megawattitunnilta samalla, kun metsähakkeen tuotantotukea nostettiin 15,90 euroon megawattitunnilta. Suomen energiaomavaraisuuden kasvattaminen kotimaisten polttoaineiden kysyntää tukemalla edellyttääkin turveveron laskemista suunnitellusti vuoden 2012 tasolle eli 1,90 euroon megawattitunnilta ensi vuonna. Polttolaitosten päästörajoja tiukennetaan osin tulkinnanvaraisten säännösten perusteella, jolloin viranomaisten lupapäätökset perustuvat parhaan saatavissa olevan teknologian (BAT) vaatimuksiin. Nämä vaatimukset voivat syntyä asiantuntijatyön tuloksena, joka ei perustu oikeisiin referenssilaitoksiin. Väärin asetetut BAT-vaatimukset voivat vähentää kotimaisten polttoaineiden käyttöä merkittävästi. Kiinteiden puuperäisten polttoaineiden kestävyyskriteerit ovat käsittelyssä EU:ssa ja Suomessa. Riippuen tulevien säännösten sisällöstä, ne muodostavat uhkan puuperäisen energian käytölle. Markkinariskit Vapon polttoaine-, sahaus-, ja sähkön tuotanto -liiketoimintoihin liittyy merkittäviä markkinariskejä sekä lopputuotteen hinnan ja volyymin että raaka-aineen hinnan ja saatavuuden osalta. Pelletin kysyntä on kasvanut Euroopassa vuosi vuodelta energiayhtiöiden korvatessa fossiilisia polttoaineita puulla. Kysynnän kasvu on lisännyt pelletin tuotantoa Euroopassa. Myös tuonti Euroopan ulkopuolelta tulee kasvamaan, kun etenkin Yhdysvaltojen arvioidaan lisäävän merkittävästi pellettituotantoaan. Markkinoiden kasvaessa raaka-aineen saatavuus ja hinta ovat avainasemassa kilpailukyvyn varmistamiseksi. Puupolttoaineiden kannattavuusriskiä on pyritty hallitsemaan kehittämällä logistisia prosesseja ja asiakkuuksien hallintaa. Erityistä painoa on laitettu polttoaineiden laadun kehittämiseen ja varastoinnin aiheuttamien laatutappioiden vähentämiseen. Euroopan taloustilanne vaikuttaa merkittävästi rakentamisinvestointeihin ja sitä kautta sahatavaran kysyntään. Markkinoiden nopeaa elpymistä ei ole odotettavissa, minkä vuoksi sahat hakevat kasvua myös päämarkkina-alueiden ulkopuolelta erityisesti Aasiasta. Sahatavaran tuotantoa optimoidaan joustavasti puulajikohtaisen markkinatilanteen mukaan. Taloustilanne vaikuttaa myös energian kysyntään.

19 19 Lämpö ja sähkö -liiketoimintaan vaikuttavat sähkö-, polttoaine-, sekä lämmitysmarkkinoiden kehitykset. Sähkön hinta Suomessa säilyi matalalla tasolla tilikauden ajan pienentäen sähkön myynnistä saatuja tuottoja. Polttoainemarkkinoilla öljyn hinnan merkittävä aleneminen näkyi positiivisesti kustannusten laskuna, mutta vaikutti heikentävästi myyntiin, kun asiakkaat lykkäsivät päätöksiä öljyn korvaamisesta kotimaisilla polttoaineilla. Lämmitysmarkkinoilla kaukolämmön kanssa kilpailevien lämmitysmuotojen kustannukset pysyivät pääosin entisellä tasollaan, ja kaukolämpö säilytti kilpailukykynsä. Uudet lämmitysmuodot, eri lämmitysmuotojen yhdistelmät ja energian säästö tulee ottaa huomioon kaukolämpöliiketoiminnan kehittämisessä. Sääriskit Vapon liiketoimintoihin laajasti vaikuttava yhteinen riski on sääolosuhteet. Talvella lämpötila vaikuttaa ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden polttoaineostoihin sekä omien lämpö- ja voimalaitosten käyntiasteeseen. Keväällä sääolosuhteet ratkaisevat puutarhakaupan myyntivolyymin. Kesäaikana sään vaikutus kohdistuu biopolttoaineiden ja ympäristötuotteiden tuotantomääriin sekä laatuun. Keväällä 2015 turvevarastot ovat ennätyksellisen korkealla tasolla hyvän turvetuotantokesän 2014 ja odotettua alhaisemman kysynnän johdosta. Vapo tavoittelee toimitus- ja huoltovarmuuden turvaavia varastoja, mutta tuottaa vain ennakoitua kysyntää vasten. Tämä tarkoittaa joillakin alueilla tuotantotavoitteen supistamista verrattuna vuoteen Tämän seurauksena turveurakoitsijoiden hankkiminen tulevaisuudessa voi vaikeutua urakoitsijoiden poistuessa markkinoilta. Tällä voi olla myös pitkän aikavälin vaikutuksia alan osaamisen kadotessa. Vahinkoriskit Vahinkoriskejä ovat työturvallisuus, omaisuus- ja keskeytysvahinkoriskit sekä ympäristöriskit. Vahinkoriskien toteutumista pyritään estämään ennakoivilla riskienhallintatoimenpiteillä ja nopealla reagoinnilla havaittuihin vaaroihin. Riskit, joita ei voida hallita omin toimenpitein, vakuutetaan mahdollisuuksien mukaan. Työturvallisuudessa tavoitteena on myönteisen työturvallisuuskulttuurin jatkuva edistäminen läpi kaikkien toimintojen. Työturvallisuuden osalta riskihavaintojen kokoaminen, turvallisuusohjeiden kuvaus ja toiminnan valvonta sekä työsuojelupäälliköiden ja valtuutettujen koulutus ovat olleet keskiössä. Painopiste on siirtynyt paikallisen turvallisuusyhteistyön varmistamiseen sekä vieläkin tinkimättömämpään johtamiseen turvallisuusasioissa. Riskienhallinta on kaikkeen toimintaan sisällytettyä tiedostettua ja järjestelmällistä työtä. Vapo-konserni jatkoi Vahinkoriskien hallinnan kehitysohjelmaa yhteistyössä vakuutusyhtiön ja vakuutusmeklarin kanssa. Kehitysohjelman päätavoitteena on parantaa tietoisuutta olemassa olevista tuotantolaitosten ja toimipisteiden vahinkoriskeistä, ennalta ehkäistä havaittujen riskien toteutumista ja nostaa yleistä turvallisuustasoa Vapo-konsernin toimipaikoissa. Myös Kekkilä-konsernin Turvaa työpaikkasi -projekti jatkui, jonka tavoitteena on yleinen turvallisuustason nosto

20 20 ja vahinkoriskien minimointi. Erityistä huomiota Kekkilässä on kiinnitetty toiminnan korkean laadun varmistamiseen läpi koko tilaus-toimitusketjun. Rahoitus- ja hyödykeriskit Rahoitusriskien hallinnan pääasiallisena tavoitteena on minimoida valuuttojen, korkojen ja hyödykkeiden markkinahintojen muutoksista aiheutuvat haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen ja kassavirtaan sekä varmistaa konsernin maksuvalmius. Pääasialliset rahoitusriskit ovat valuutta-, korko- ja maksuvalmiusriski. Rahoitusriskien tunnistamisesta ja hallinnasta vastaa konsernin keskitetty rahoitustoiminto, jota ohjaa hallituksen hyväksymä rahoituspolitiikka. Konserni käyttää riskienhallinnassaan valuuttatermiinejä ja -optioita, valuutanvaihtosopimuksia, valuuttalainoja, koronvaihtosopimuksia sekä hyödykejohdannaisia. Tulevaisuuden näkymät Vapo-konserni on maailman suurin energia- ja ympäristöturpeen tuottaja. Yhtiöllä on merkittävä rooli energiaomavaraisuuden ja huoltovarmuuden turvaajana. Poliittiset päätökset vaikuttavat olennaisesti liiketoiminnan kannattavuuteen ja kykyyn investoida. Turpeen hintakilpailukyvyn odotetaan hieman paranevan hyvästä varastotilanteesta johtuen. Öljyn ja kaasun maailmanmarkkinahinta on kuitenkin samaan aikaan laskenut, samoin hiilen hinta on alhainen. Hallitusohjelma toteutuessaan parantaa turpeen ja puun kilpailukykyä. Koko tilikauden tuloksen määrittää alkanut turvetuotantokausi, talven lämmitystarve, sähkön hinta ja kilpailevien polttoaineiden hintakehitys. Turpeen näkymät kotimaisena raaka-aineena ja merkittävänä kauppataseeseen vaikuttavana tekijänä tukevat turpeen käyttöä tulevaisuudessa. Puupolttoaineista ei myöskään ole odotettavissa niukkuutta alkavalla tilikaudella, ja hintatason arvioidaan pysyvän ennallaan. Pellettien markkinatilanne Euroopassa tulee jatkumaan haastavana runsaasta tarjonnasta johtuen. Kotimaassa pelletin käytön uskotaan kuitenkin kasvavan tulevina vuosina. Lämpö ja sähkö -liiketoiminnassa jatketaan tulevalla tilikaudella panostuksia energiatehokkuuteen sekä tuotantorakenteen kehittämiseen korvaamalla tuontipolttoaineita kotimaisilla polttoaineilla. Kekkilän alkaneen tilikauden liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan pysyvän vertailuvuoden tasolla. Kasvua haetaan tehostamalla sisäisiä toimintoja ja tarjoamalla asiakaslähtöisiä ratkaisuja kansainvälisillä markkinoilla. Sahatavaramarkkinoilla vallitsee jo vuosia jatkunut ylitarjontatilanne. Yhtiön kannattavuuden kannalta olennainen tavoite on ajaa molempia sahoja normaalikapasiteetilla, mutta samalla varmistaa kyky reagoida nopeasti muuttuvaan

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Vapon vuosi 1.5.2014 30.4.2015. Paikallisesti työllistävä, osaava ja vastuullinen. Vapo-konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus 1.5.2014-30.4.

Vapon vuosi 1.5.2014 30.4.2015. Paikallisesti työllistävä, osaava ja vastuullinen. Vapo-konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus 1.5.2014-30.4. Vapon vuosi 1.5.2014 30.4.2015 Paikallisesti työllistävä, osaava ja vastuullinen. Vapo-konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus 1.5.2014-30.4.2015 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.5.2014-30.4.2015

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus T2/2015 1.5. 31.12.2014

Osavuosikatsaus T2/2015 1.5. 31.12.2014 Osavuosikatsaus T2/2015 1.5. 31.12.2014 Hallitus 13.2.2015 1 VAPO OY OSAVUOSIKATSAUS 1.5. 31.12.2014 Syys-joulukuu Konsernin liikevaihto syys-joulukuussa oli 159,4 milj. euroa (207,2 milj. euroa vastaavana

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.12.2013

Osavuosikatsaus 1.1. 31.12.2013 Osavuosikatsaus 1.1. 31.12.2013 Hallitus 14.02.2014 1 VAPO OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.12.2013 Loka-joulukuu Konsernin liikevaihto loka-joulukuussa oli 164,0 milj. euroa (155,6 milj. euroa vastaavana aikana

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

Konsernitilinpäätös. Konsernin tuloslaskelma

Konsernitilinpäätös. Konsernin tuloslaskelma 32 KONSERNITILINPÄÄTös FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Konsernitilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Liikevaihto 5 6 161 6 296 Muut tuotot 11 91 108 Materiaalit ja palvelut 12 2 566 2 846 Henkilöstökulut 14 529

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 VAAHTO GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS ajalta 1.9.2006-28.2.2007 Pulp & Paper Machinery Kovassa kilpailussa Pulp & Paper Machinery ryhmän katsauskauden myynti onnistui

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin 11/2005 31.10.2005 Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISIIN

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän.

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän. TIEDOTE 20.5.2013 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 16,5 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 18,3 milj.

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.9.2011-30.11.2012 VAAHTO GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.9.2011 30.11.2012 1

Osavuosikatsaus 1.9.2011-30.11.2012 VAAHTO GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.9.2011 30.11.2012 1 1.9.2011-30.11.2012 VAAHTO GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.9.2011 30.11.2012 1 Vaahto Group -konsernin osavuosikatsaus AJALTA 1.9.2011 30.11.2012 Vaahto Group -konsernin liikevaihto ajalta 1.9.2011 30.11.2012

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.7.2007 KLO 09.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.7.2007 KLO 09.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.7.2007 KLO 09.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 - Liikevaihto 149,9 miljoonaa euroa (H1/2006, 108,6 miljoonaa euroa) - Q2 liikevaihto 71,5 miljoonaa euroa (Q2/2006,

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015 Ahlstrom Tammi-maaliskuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.215 Sisältö Tammi-maaliskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 23.2.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 23.2.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 23.2.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2015 Elecsterin hyvä kehitys jatkui Yhteenveto luvuista Loka-joulukuu: Liikevaihto 13,0 MEUR (10 12/2014:

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006

HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 Julkaistu: 2007-02-22 08:00:30 CET Honkarakenne Oyj - Tilinpäätöstiedote HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 Honkarakenne-konsernin

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2010 klo 13.00 SRV:N TILINKAUDEN 2009 VERTAILUVUT UUDEN IFRS -TULKINNAN MUKAAN

SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2010 klo 13.00 SRV:N TILINKAUDEN 2009 VERTAILUVUT UUDEN IFRS -TULKINNAN MUKAAN 1((14) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2010 klo 13.00 SRV:N TILINKAUDEN 2009 VERTAILUVUT UUDEN -TULKINNAN MUKAAN SRV-konserni soveltaa raportoinnissaan 1.1.2010 alkaen IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013 VAAHTO GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2013 30.6.2013 1

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013 VAAHTO GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2013 30.6.2013 1 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013 VAAHTO GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2013 30.6.2013 1 Vaahto Group -konsernin osavuosikatsaus AJALTA 1.1. 30.6.2013 Vaahto Group -konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto

Lisätiedot

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen 17.4.215 P - Analyzer pana Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 29 21 211 212 213 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 1 69 2 164 3 235 4 528

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja TAMMI-MAALISKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS 29.4.214 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 214 Q1 lyhyesti Tammi-maaliskuu 214 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q1/214

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.9.2007-29.2.2008

Osavuosikatsaus 1.9.2007-29.2.2008 Osavuosikatsaus 1.9.2007-29.2.2008 VAAHTO GROUP -konsernin osavuosikatsaus ajalta 1.9.2007-29.2.2008 Vaahto Group konsernin katsauskauden liikevaihto oli 41,8 milj. euroa (37,6 milj. euroa) ja liikevoitto

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

ICT-yritysliiketoiminnassa keskitymme asiakkaisiin virtuaalioperaattorina Medialiiketoiminta kehittyy positiivisesti

ICT-yritysliiketoiminnassa keskitymme asiakkaisiin virtuaalioperaattorina Medialiiketoiminta kehittyy positiivisesti 1(5) Hallinto ja viestintä Katri 222222222222222222 Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2010 ICT-yritysliiketoiminnassa keskitymme asiakkaisiin virtuaalioperaattorina Medialiiketoiminta

Lisätiedot