RIIPPUVUUDEN SYNTY. Kalle Pokela

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RIIPPUVUUDEN SYNTY. Kalle Pokela 26.3.2015"

Transkriptio

1 RIIPPUVUUDEN SYNTY Kalle Pokela

2 RIIPPUVUUDEN SYNTY Alkoholiriskien määrittämiseksi ja hoitovalintojen helpottamiseksi ongelmakäyttö on jaettu kolmeen luokkaan: riskikäyttöön, haitalliseen käyttöön ja alkoholiriippuvuuteen. Alkoholiriippuvuus voidaan yleisyytensä perusteella määritellä kansansairaudeksi. Suomalaisista aikuisista miehistä alkoholiriippuvaisia on 8 % ja naisista 2 %. 2

3 PÄIHDERIIPPUVUUS Päihderiippuvuus eli päihdeaddiktio on riippuvuus päihteeseen, mikä syntyy tavallisesti useiden ajallisesti lähekkäin olevien käyttökertojen seurauksena. Alkoholiriippuvuudesta käytetään nimitystä alkoholismi ja huumausaineriippuvuudesta narkomania. Jokaisella päihteellä on erilainen riippuvuuspotentiaali: esimerkiksi LSD:llä tai kannabiksella on huomattavasti alhaisempi riippuvuuspotentiaali kuin esimerkiksi kokaiinilla tai heroiinilla. Riippuvuuspotentiaali määräytyy päihteen tavasta vaikuttaa käyttäjän elimistöön ja päihteen käyttöön syntyneestä psyykkisestä tottumuksesta, päihtymystilan kaipuusta. Riippuvuuteen liittyy myös elimistön kyky kehittää sietokyky (toleranssi) riippuvuutta aiheuttavaan aineeseen, jolloin tarvitaan edellistä käyttökertaa suurempi annos saman vaikutuksen saamiseksi. 3

4 FYYSINEN RIIPPUVUUS Fyysisessä riippuvuudessa käyttäjän elimistö on tottunut aineeseen, jolloin käytön lopettaminen ja aineen katoaminen elimistöstä saattaa aiheuttaa erilaisia fyysisiä vieroitusoireita, kuten väsymystä, pahoinvointia, vapinaa tai joidenkin aineiden kohdalla jopa aistiharhoja. Luultavasti tunnetuin esimerkki on krapulana tunnettu alkoholin vieroitusoire. Fyysisen vieroitusoireen voimakkuuteen vaikuttaa yleensä paitsi käytetyn aineen määrä, myös aika jonka käyttö on kestänyt ja poistumisen nopeus. Fyysinen riippuvuus voi syntyä vain erilaisiin aineisiin jota henkilö nauttii tai käyttää. Tyypillisiä voimakkaita fyysisen riippuvuuden aiheuttavia aineita ovat nikotiini, heroiini tai alkoholi. 4

5 PSYYKKINEN RIIPPUVUUS Psyykkinen riippuvuus on henkilön päihteen käyttöön liittyvä tottumus, josta on hankala päästä eroon. Psyykkiseen riippuvuuteen ei liity varsinaisesti fyysisiä vieroitusoireita, joskin jotkut kokevat voimakaan henkisen riippuvuuden myös fyysisenä (psykosomaattiset oireet). 5

6 SOSIAALINEN RIIPPUVUUS Sosiaalisella riippuvuudella tarkoitetaan riippuvuutta kaveripiiristä ja suhteista, jotka rakentuvat vahvasti tai kokonaan päihteidenkäytön ympärille. Huumeet, tupakka tai alkoholi voivat olla edellytys johonkin kaveriporukkaan pääsemiselle tai ainakin niiden käyttö liittyy vahvasti näihin ihmisiin. Tällöin toimivaan vieroitushoitoon kuuluu irtautuminen näistä porukoista, mikä jättää käytön lopettaneen sosiaalisiin suhteisiin suuren aukon ja aiheuttaa yksinäisyyttä ja kaipuuta ystäviensä pariin. Usein riippuvuudessa saattaa olla myös yhtäaikaisesti kyse sekä fyysisestä että psyykkisestä riippuvuudesta. Esimerkiksi alkoholista fyysisesti riippuvainen henkilö on usein myös psyykkisessä riippuvuudessa aineeseen. Tämä johtuu usein aineen käytön tuoman psyykkisen tilan kaipuuseen. Psyykkinen riippuvuus on usein vaikeampi voittaa lopullisesti, ja psyyke saattaa vetää jo fyysisestä riippuvuudesta eroon päässeen henkilön takaisin käyttäjäksi. Tällöin riippuvuudesta eroon pääseminen on usein tavallistakin vaikeampaa. 6

7 VAIKEA PÄIHDERIIPPUVUUS Vaikeassa päihderiippuvuudessa päihteenkäyttö ei ole enää valinnanvaraista nautinnonhakua, vaan tuskaista pakkomiellettä. Vaikeaan päihderiippuvuuteen kuuluvat myös ajoittaiset psykoosit, joiden aikana ihminen ei hahmota todellisuutta oikein. 7

8 TUTKIMUKSIA Alexander uskoo kokeidensa osoittavan, etteivät eläinten itseannostelua koskevat tutkimukset tarjoa empiiristä tukea teorialle päihdeaineiden aiheuttamasta addiktiosta, ja että teorialla ei ole muutakaan merkittävää pohjaa empiirisen tieteen piirissä, vaikkei sitä olekaan suoranaisesti osoitettu vääräksi. "Eristettyjen koe-eläinten voimakas halu heroiinia ja kokaiinia kohtaan itseannostelukokeissa ei kerro mitään normaalien eläinten ja ihmisten reaktioista näihin huumeisiin. Normaalit ihmiset voivat sivuuttaa heroiinin... myös silloin kun sitä on tarjolla runsaasti, ja normaalit ihmiset voivat myös käyttää näitä päihdeaineita addiktion todennäköisyyden pysyessä alhaisena. 8

9 Tuoreissa tutkimuksissa on osoitettu, että virikkeellinen ympäristö voi helpottaa hiirten morfiiniaddiktioita.yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa kasvuiässä olevien rottien sosiaalinen eristäminen aiheutti korkeampaa alkoholi- ja amfetamiiniriippuvuusastetta kuin eristämättömissä verrokeissa. Eristetyillä rotilla myös vieroittautumisessa kesti kauemmin. Virikkeelliset ympäristöt vähentävät koe-eläimissä myös Parkinsonin taudin, Huntingtonin taudin ja Alzheimerin taudin aiheuttamia tuhoja. 9

10 SAIRAUSMALLI Sairausmallissa addiktio pyritään selittämään päihdeaineiden vaikutuksella nautinnon tunteita tuottavaan mesolimbiseen dopamiinirataan. (Kuva julkaistu National Institute of Drug Abusen suostumuksella. 10

11 BIOLOGINEN PERIMÄ Alkoholiriippuvuuden riskistä % selittyy geeneillä. alkoholin haittoja, mukaan lukien sosiaaliset haitat, ei voida ymmärtää kokonaisvaltaisesti tai pyrkiä rajoittamaan tehokkaasti ilman että ymmärretään nämä biologiset seikat. 11

12 TYÖSSÄ TEHTYJÄ HAVAINTOJA PÄIHDEPERHETAUSTA RIIPPUVUUDESTA omien selvitystemme perusteella totesimme, että yli puolella päihdekuntoutukseen tulleista asiakkaista oli ollut eriasteisia päihdeongelmia omassa lähtöperheessä eli toinen tai molemmat vanhemmat olivat käyttäneet päihteitä runsaasti/ongelmia tuottavalla tavalla jonkinlaisena yllätyslöytönä ilmeni myös sellaisia taustatekijöitä, että päihdeongelman takia hoitoon hakeutuneen miehen raittiin puolison lähtöperheessä oli päihdeongelmia 12

13 JATKUU jatkuvasti törmää sellaisiin asiakastapauksiin, jossa päihdeongelmaperheessä elänyt nainen on valinnut puolisokseen runsaasti päihteitä käyttävän miehen. Jopa sellaisia tapauksia on tullut vastaan, jossa päihdeongelmaperheessä elänyt nainen on valinnut ensin puolisokseen raittiin ja kunnollisen miehen, mutta eronnut tästä ja valinnut uudeksi puolisokseen miehen, joka juo ja on väkivaltainen. 13

14 JATKUU Joissakin asiakastapauksissa omat vanhemmat ovat olleet täysraittiita esim. siitä syystä, että heidän lähtöperheessä (jommankumman vanhemman tai molempien) on ollut päihdeongelmia. Näissä tapauksissa herää kysymys, että onko biologinen perimä niin vahva, ett alttius säilyy sittenkin kun yksi sukupolvi on päihteetön. Toinen vaihtoehto voisi olla se, että raittiit vanhemmat ovat suhtautuneet vahvan kielteisesti päihteiden käyttöön oman päihdetaustansa takia ja tämä herättää raittiin perheen lapsessa mielenkiinnon tutustua tuohon kiellettyyn/pelottavaan asiaan. 14

15 JATKUU Menestyvien vanhempien lapset (esim. vanhempien huomio työssä ja urassa, vanhempien ylikorostuneet odotukset/vaatimukset lasten menestymisestä/suoritteista koulussa urheilussa jne ). Työ ja ura tärkeämpi kuin lapsi Rahalla, materialla tms. kuitataan lapsesta välittäminen 15

16 PUUTTEELLINEN VANHEMMUUS riittävän vanhemmuuden puute varhaislapsuudesta aikuistumiseen saakka altistaa päihteiden ongelmakäytölle ja mielenterveysongelmille lastensuojelulaki on paras päihdelaki ilmoitusvelvollisuuksineen ja puuttumismahdollisuuksineen ja mahdollistaa lasten tukemisen vanhempien ongelmista huolimatta uuden sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö ilman lastensuojeluasiakkuutta tärkeää varhaisen tuen muoto 16

17 ANKARA JA VAPAA KASVATUS jälkimmäinen jopa vaarallisempi lapsen kannalta, koska rajoja haetaan myös päihteiden käytön kautta väkivaltaa kokeneet lapset ovat alttiita harjoittamaan itsekin väkivaltaa aikuisena tai ajautuvat helpommin myös väkivallan uhreiksi ( väkivallaton elämä ei tunnu normaalilta ) myös jonkun lapsen nimeäminen huonommaksi kuin toinen on vahingollista (esim. jonkun lapsen menehtyessä toteamus väärä poika meni ). Psyykkinen väkivalta tai sekä että. Eerikan tapaus. 17

18 KIPUPOTILAAT lääke päihteenä ja päihde lääkkeenä-tilanne varsinkin opiaattipohjaiset lääkkeet addiktoivat ja voivat johtaa myös huumeongelmaan kun lääkärin määräämät lääkkeet ei riitä, niin ostetaan katukaupasta tai tilataan netin kautta lääkkeitä myös myydään huumeina eli rahoitetaan omaa käyttöä ja elämää 18

19 2-DG-ASIAKKAAT seurauksena voi olla sekä lääke- että päihderiippuvuus asiakas voi jatkaa juomista koska on vain masentunut ja saa palkinnoksi sairaslomaa ja sairaspävärahan + lääkkeitä esim. kun lähes päivittäin alkoholia nauttinutta asiakasta on hoidettu pelkkänä masennuspotilaana jopa 10 vuotta kaksoisdiagnoosipotilaiden hoito haasteellista ja vaatii hyvää yhteistyötä ja yhteisymmärrystä ammattilaisilta asiakkaan kannalta masennus voi olla hyödyllisempi ja hyväksytympi diagnoosi kuin alkoholismi tilanne, jossa on oikea sairaus, mutta väärä hoito 19

20 KILTIT IHMISET suostuvat tekemään mitä muut ehdottavat ja väsyttävät lopulta itsensä liiallisella työnteolla ja vastuun kantamisella yrittäjiä, luottamushenkilöitä, johtajia (ja harhaanjohtajia) yms. työriippuvuus ja päihderiippuvuus vuorottelevat 20

21 ERILAISET YHTEISÖT Päihdekielteisen uskonnollisen yhteisön nuoret, jotka aikuistuessaan alkavat kapinoida yhteisönsä sääntöjä vastaan mm. päihteiden käytöllä. Voivat olla myös uskontonsa takia kiusattuja muiden nuorten toimesta. Työpaikkakiusatut tai työpaikoilla syrjityt. Suomi on työpaikkakiusaajien luvattu maa. Perhe (erillinen kuva päihdeperheestä) 21

22 AMMATIN ALTISTAMAT rekkamiehet, vuorotyöntekijät, ravintola-alan työntekijät, maalarit, lääkärit, sairaanhoitajat jne... nykyisin omaishoitajat opiskelijat 22

23 AJATUSVÄÄRISTYMÄT Voivat olla käytön aloittamiseen liittyviä esim. johonkin sosiaaliseen ryhmään kuuluva normaali ajattelutapa. Ajattelu vääristyy käyttöä puoltavaksi käytön myötä. Päihteiden käytön kielteisiä seurauksia vähättelevää ja/tai käytön positiivisia seurauksia korostavaa. Ilo ilman viinaa on teeskentelyä, pilven polttaminen on vähemmän haitallista kuin alkoholin käyttö Jokaisella oma ajattelutavan ja toimintatapojen kehityshistoria 23

24 HAURAS SOSIAALINEN VERKOSTO Haavoittuvuus kriisitilanteissa ehkä enemmän mahdollistuu. Riittävä tuki (psyykkinen, taloudellinen, arjesta selviytyminen) puuttuu. Sosiaalisen kontrollin vähäisyys voi edesauttaa ylittämään sellaisia rajoja, joita muut eivät ylitä. Esim. huumekokeilut, rikolliset teot. Addiktoituneen vaikea aluksi löytää päihteettömyyttä tukeva ihmissuhdeverkosto, mikä altistaa retkahduksille 24

25 LOPPUTOTEAMUS JOKAINEN TAPAUS ON YKSILÖLLINEN 25

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

Saatesanat. 1. Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5. Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat..

Saatesanat. 1. Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5. Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat.. Vaasan kaupungin päihdetyön palveluopas Sisällys Saatesanat. 1 Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5 Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat.. 6 Mielenterveysongelmien

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Satu Palolahti. ALKOHOLIN ONGELMAKÄYTÖN EHKÄISYÄ ETSIMÄSSÄ Ehkäisevä päihdetyö kokonaisvaltaisessa viitekehyksessä 9.3.2004

Satu Palolahti. ALKOHOLIN ONGELMAKÄYTÖN EHKÄISYÄ ETSIMÄSSÄ Ehkäisevä päihdetyö kokonaisvaltaisessa viitekehyksessä 9.3.2004 1 Satu Palolahti ALKOHOLIN ONGELMAKÄYTÖN EHKÄISYÄ ETSIMÄSSÄ Ehkäisevä päihdetyö kokonaisvaltaisessa viitekehyksessä 9.3.2004 2 Siis kauneutta on. Rakkautta on. Iloa on. Kaikki maailman kurjuudesta kärsivät,

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus Taru Lillberg TOIMIVAT LAITOSKATKAISUHOITOKÄYTÄNNÖT LAHDEN, KOUVOLAN JA KOTKAN KATKAISUHOITOASEMILLA

Lisätiedot

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen Milla-Noora Luhtala & Maria Salminen Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen IkäHoli -lomakkeen kehittäminen Aijjooskumppanuushankkeelle Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

TYTÖT PANEVAT RANTTALIKSI

TYTÖT PANEVAT RANTTALIKSI TYTÖT PANEVAT RANTTALIKSI Tutkimus Pieksämäen ja Pieksänmaan 8- luokkalaisten tyttöjen päihteidenkäytöstä Kati Hanhonen Sari Itkonen Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Sanna Pylkkänen (toim.) Preventiimiverkoston työryhmä 2010

Lisätiedot

VAIN YHDELLE? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa

VAIN YHDELLE? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa VAIN YHDELLE? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Sanna Pylkkänen (toim.) Preventiimiverkoston työryhmä 2010

Lisätiedot

KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO- MAANITYÖ (KAN) PÄIHDETYÖN MUOTONA

KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO- MAANITYÖ (KAN) PÄIHDETYÖN MUOTONA ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Hanne Huittinen Leena Jefimoff KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO-

Lisätiedot

ALKOHOLISMIN SAIRAUSKÄSITYS JA RATKAISUKESKEINEN PERHETERAPIA PERHEEN TOIPUMISKOKEMUKSESSA

ALKOHOLISMIN SAIRAUSKÄSITYS JA RATKAISUKESKEINEN PERHETERAPIA PERHEEN TOIPUMISKOKEMUKSESSA ALKOHOLISMIN SAIRAUSKÄSITYS JA RATKAISUKESKEINEN PERHETERAPIA PERHEEN TOIPUMISKOKEMUKSESSA Moraalisesta tuomiosta sairaudeksi ulkoistamiseen ei kenenkään syy. Jumala suokoon minulle Tyyneyttä hyväksyä

Lisätiedot

SOSIAALINEN ONGELMA VEREN PERINTÖ VAI TARTTUVA TAUTI? Ylisukupolvisuus työttömyys-, mielenterveys- ja päihdeongelmissa

SOSIAALINEN ONGELMA VEREN PERINTÖ VAI TARTTUVA TAUTI? Ylisukupolvisuus työttömyys-, mielenterveys- ja päihdeongelmissa SOSIAALINEN ONGELMA VEREN PERINTÖ VAI TARTTUVA TAUTI? Ylisukupolvisuus työttömyys-, mielenterveys- ja päihdeongelmissa Mikko Saastamoinen, 0308142 Kirjallisuusseminaari I Syksy 2011 Lapin Yliopisto Suvi

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN Masennus ja masentuneen vanhemman tukeminen perhetyössä 24.11.2011 1 Mielialahäiriössä keskeistä on mielialan tai mielenvireen pitempään kestänyt muutos Muutos

Lisätiedot

IRTI KHATISTA. Opas Sinulle, joka haluat lopettaa khatin käytön Tietoa myös Sinulle, joka mietit khatin kokeilemista SELKOKIELI

IRTI KHATISTA. Opas Sinulle, joka haluat lopettaa khatin käytön Tietoa myös Sinulle, joka mietit khatin kokeilemista SELKOKIELI IRTI KHATISTA Opas Sinulle, joka haluat lopettaa khatin käytön Tietoa myös Sinulle, joka mietit khatin kokeilemista SELKOKIELI Helsingin kaupungin aikuisten ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö Vantaan

Lisätiedot

Piikkihuumeita käyttävien kanssa työskenteleville

Piikkihuumeita käyttävien kanssa työskenteleville Piikkihuumeita käyttävien kanssa työskenteleville 2 Saatteeksi...8 Käsitemääritelmiä...9 Johdanto...11 Terveyden edistäminen ja haittojen rajoittaminen...12 Haittojen rajoittamisen toimintamalli tukee

Lisätiedot

Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa

Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa kuva Andrei Bildjuschkin Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa Turun lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä 2013 1 Tiivistelmä 1. Johdanto ja työryhmä 2. Mitä väkivalta on Lähisuhdeväkivallan

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

Ilkka Vuorinen. Kannabiksen käytön vaikutuksia arkeen käyttäjien ja päihdetyön ammattilaisten näkökulmasta

Ilkka Vuorinen. Kannabiksen käytön vaikutuksia arkeen käyttäjien ja päihdetyön ammattilaisten näkökulmasta Ilkka Vuorinen Kannabiksen käytön vaikutuksia arkeen käyttäjien ja päihdetyön ammattilaisten näkökulmasta Opinnäytetyö Kevät 2013 Sosiaalialan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Loppuraportti Virta Oulainen osahanke Koski 2011-2013 Kaija Sepponen, projektipäällikkö 1 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. JOHDANTO... 5 1.1.

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Johdanto Julkaisija: Alko Oy Tekstit: Alko sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Leena Sokolowski, Alko Oy Kuvitus: Kimi Issakainen

Lisätiedot

RETKAHDUKSEN EHKÄISYN KÄSIKIRJA

RETKAHDUKSEN EHKÄISYN KÄSIKIRJA RETKAHDUKSEN EHKÄISYN KÄSIKIRJA Psykologi, VTT Nils Holmberg ja psykologi Marjo Aura A-klinikkasäätiö, Järvenpään sosiaalisairaala 2008 Sisällys Johdanto... 1 1. Oppiminen ja päihderiippuvuus... 1 2. Retkahdusprosessin

Lisätiedot

Lapsi. ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille

Lapsi. ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille Lapsi ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille 1 Johdanto Sisällys Johdanto 3 1. Suomalainen alkoholikulttuuri kasvun ympäristönä 5 A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminta

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Tuula Uusitalo. Nuorten itsemurhat Suomessa

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Tuula Uusitalo. Nuorten itsemurhat Suomessa LAPSIASIAVALTUUTETTU Tuula Uusitalo Nuorten itsemurhat Suomessa Tuula Uusitalo: Julkaisu on luettavissa osoitteessa www.lapsiasia.fi Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö Lapsiasiavaltuutetun toimisto

Lisätiedot

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista A-klinikkasäätiön monistesarja nro 24 A-klinikkasäätiö 2000 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN 1459-5818

Lisätiedot