Turun Sataman palveluhinnasto 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun Sataman palveluhinnasto 2013"

Transkriptio

1 Alusmaksu, jätehuoltomaksu ja matkustajamaksu...2 Koneiden ja laitteiden vuokrat...6 Konttiterminaalimaksu...7 Kulunvalvonnan maksut...9 Laiturimaksu...10 Laivojen hinaus- ym. maksut...11 Laivojen kiinnitys- ja irrotusmaksut...12 Laivojen luotsausmaksut...13 Lupahakemusten käsittelymaksu...14 Maksut satamanostureiden käytöstä...15 Palkkakulujen veloitusmaksu...17 Pysäköintimaksu...18 Sähköpalveluhinnasto...19 Tavaramaksu...24 Tilapäisvuokrat...26 Vaakausmaksu...27 Varasto- ja aluevuokramaksu...28 Vedenantomaksu...29 Veneiden talvisäilytysmaksut, venepaikkavuokrat ja telakointimaksut Ruissalon telakka-alueella...30 Yleisen tulliviraston maksu...31

2 Alusmaksu, jätehuoltomaksu ja matkustajamaksu Turun Sataman palveluhinnasto 2013 Alusmaksu, jätehuoltomaksu ja matkustajamaksu 1/4 Satamaliikelaitoksen johtokunnan hyväksymä Voimassa alkaen. Sataman alusmaksu 1 Yleiset perusteet Kauppamerenkulkua harjoittavalta alukselta, joka saapuu Turun kaupungin satama-alueelle, veloitetaan alusmaksu tämän maksun mukaisesti. 1. Maksun perusteena on aluksen nettovetoisuutta osoittava luku. Alusmaksu lasketaan kertomalla maksuyksikkö nettovetoisuutta osoittavalla luvulla. Mikäli nettovetoisuutta osoittava luku on suurempi kuin , lasketaan alusmaksu käyttämällä lukua Mikäli nettovetoisuus satamassa muuttuu, käytetään suurinta käytössä ollutta nettovetoisuutta. 3. Mikäli alus siirtyy satamassa ulkomaan liikenteestä kotimaan liikenteeseen tai päinvastoin, veloitetaan ulkomaan liikenteen alusmaksu. 4. Veloitusperusteiden toteamiseksi on aluksen päällikkö tai asiamies velvollinen tekemään satamajärjestyksen mukaiset ilmoitukset. 5. Alusmaksun maksaminen oikeuttaa olemaan yhtäjaksoisesti 7 vuorokautta satama-alueella. 6. Alusmaksua ei veloiteta hätäsatamaan saapuneelta alukselta. Satamaliikelaitoksen johtokunnalla on oikeus myös muusta erityisestä syystä vapauttaa alus alusmaksun maksamisesta. 7. Aluksista, jotka pitävät Turun satamaa tukikohtanaan (troolarit, hinaajat, vesibussit, kotimaan matkustaja-alukset yms.) veloitetaan maksu erikseen hyväksytyn laiturimaksun mukaisesti. 8. Alusten jätehuollosta veloitetaan maksu erikseen hyväksytyn jätehuoltomaksun mukaan. 9. Ulkomaanliikenteessä olevalta matkustaja-alukselta perittävä matkustajamaksu veloitetaan erikseen hyväksytyn matkustajamaksun mukaisesti. 10. Liiketaloudellisesti merkittävien syiden perusteella Turun Satama voi soveltaa voimassa olevaan alusmaksuun nähden poikkeavia hintoja. Poikkeamista tiedotetaan satamaliikelaitoksen johtokunnalle. 11. Satamalla on yksittäistapauksissa oikeus solmia erikseen kehittämissopimus varustamon kanssa toimenpiteistä melu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamiseksi, mikäli sataman toiminnalliset syyt sitä vaativat. 12. Mikäli Turun satamaan saapuvan aluksen polttoaineen rikkipitoisuus on alle 0,5 %, myönnetään 2 :n kohdan 1 mukaisesta maksusta 4%:n suuruinen alennus. Tämän lisäksi, mikäli aluksen typpipäästöjen määrä on enintään 5 g/kwh, myönnetään 2 %:n suuruinen alennus ja mikäli typpimäärä on enintään 10 g/kwh, myönnetään 1%:n suuruinen alennus. Alennuksen myöntämisen edellytyksenä on, että polttoaineen rikkipitoisuudesta ja aluksen typpipäästöistä annetaan satamalle hyväksyttävä todistus tai selvitys. Lisäksi aluksille, jotka viipyvät satamassa alle kaksi tuntia ja jotka käyttävät satamassa oloaikanaan polttoainetta, jonka rikkipitoisuus on enintään 0,1 painoprosenttia, myönnetään 2 %:n alennus. 2 Lastialukset 1. Lastialuksesta, joka kulkee ulkomaan liikenteessä, veloitetaan 0,35 /NT Vähin maksu on kuitenkin 135,00 2. Lastialuksesta, joka kulkee Suomen satamien välillä kotimaan liikenteessä, veloitetaan 0,15 /NT Kotimaan liikenteessä kulkevilta lastiponttoneilta, joilla on lastia vain kannella, veloitetaan puolet yllä mainitusta maksusta. 2

3 Alusmaksu, jätehuoltomaksu ja matkustajamaksu 2/4 Vähin maksu on kuitenkin 15,00 3. Säännöllisessä linjaliikenteessä ulkomaanliikenteessä oleville lastialuksille, jotka kulkevat yleisesti tiedotetun aikataulun mukaan, myönnetään alennusta seuraavasti: Mikäli yhden varustamon tai markkinointiyhtiön liikenteessä olevien em. lastialusten satamassa käyntien nettovetoisuusmäärä kalenterivuodessa on nettotonnia -yli NT on alennus 10 % -yli NT on alennus 20 % -yli NT on alennus 25 % Muilta osin noudatetaan 3 :n 2 kohdan määräyksiä soveltuvin osin. 3 Matkustaja-alukset 1. Matkustaja-aluksesta, joka ottaa tai jättää matkustajia, veloitetaan maksu kuten 2 :ssä on määrätty. 2. Matkustaja-aluksista, jotka yleisesti tiedotetun aikataulun mukaan ja pääasiassa matkustajia kuljettaen vähintään kolmen kuukauden aikana ylläpitävät säännöllistä liikennettä, myönnetään alusmaksuun 42,5 %:n alennus. Alennusta on haettava satamaliikelaitoksen johtokunnalta. Kulkuvuoroja noudattavan aluksen sijaan asetetusta aluksesta suoritetusta alusmaksusta myönnetään sama palautus. Palautusta on haettava satamaliikelaitoksen johtokunnalta ennen liikennekauden päättymistä seuraavan tammikuun loppua uhalla, että palautus muuten voidaan evätä, jollei pätevää syytä myöhästymiseen näytetä. Satamaliikelaitoksen johtokunnalla on kuitenkin oikeus jo liikennekauden aikana päättää palautuksen myöntämisestä edellyttäen, että tämän pykälän tarkoittamasta liikenteestä esitetään selvitys, jonka satamaliikelaitoksen johtokunta hyväksyy. Edellä olevaa palautusta ei kuitenkaan myönnetä matkustajamaksun ja jätehuoltomaksun mukaisista maksuista. Vähin maksu on kuitenkin 70,00 3. Risteilyliikenteessä olevasta matkustaja-aluksesta, joka matkustajia ottamatta tai jättämättä käy satamassa, veloitetaan alusmaksu 50 %:lla alennettuna, jos alus kiinnittyy laituriin ja 75 %:lla alennettuna, jos se jää redille. Vähin maksu on kuitenkin 135,00 4 Hinaajat Hinaajasta, joka satunnaisesti käy satama-alueella veloitetaan suurimman pituuden mukaan seuraavasti: alle 15 m pitkät 33, m pitkät 66,00 yli 30 m pitkät 88,00 Milloin kysymyksessä on luotsausasetuksen 29 :n 2 kohdan tarkoittama hinaaja-proomu -yhdistelmä, suoritetaan aluksesta veloitettava alusmaksu yhdistelmän yhteenlasketun nettovetoisuuden mukaan. 5 Telakalla rakennetut tai korjattavat alukset Mikäli alukselta ei veloiteta tavaramaksua se maksaa alusmaksun tämän maksun 2 :n 1 kohdan mukaisesti. Kuitenkin pelkästään kotimaanliikenteessä kulkevalta alukselta veloitetaan maksu telakkakäynniltä 2 :n 2 kohdan mukaisesti. Telakkakäynniltä veloitetaan vain yksi satamamaksu käynnin kestoajasta riippumatta. 6 HUOLLON YMS. AIHEUTTAMAT KÄYNNIT Aluksesta, joka lastia tai matkustajia ottamatta tai jättämättä käy satama-alueella huoltoa tai miehistön vaihtoa varten veloitetaan 40 % ulkomaanliikenteessä 2 :n 1 kohdan mukaisesta maksusta tai kotimaanliikenteessä 2 :n 2 kohdan mukaisesta maksusta.. Vähin maksu on kuitenkin 15,00 7 RIISUTUT ALUKSET Riisuttujen ja varastona käytettävien alusten alusmaksu sovitaan erikseen varustamon ja satamaliikelaitoksen johtokunnan välillä. 3

4 Alusmaksu, jätehuoltomaksu ja matkustajamaksu 3/4 Jätehuoltomaksu Alusten jätehuoltomaksujen perusteena käytetään aluksen nettovetoisuutta osoittavaa lukua. Jätehuoltomaksut lasketaan kertomalla yksikköhinnalla aluksen nettovetoisuutta osoittava luku. Alukselta, jolle on myönnetty vapautus kiinteän tai öljyisen jätteen tai käymäläjäteveden jätehuoltomaksusta ja joka jättää kyseisiä jätteitä sataman vastaanotettavaksi, veloitetaan jätehuoltomaksut syntyneiden kustannusten mukaisesti. Kiinteä alusjäte aluksen kiinteiden jätteiden jätehuoltomaksuna alukselta veloitetaan 0,03 /NT vähimmäismaksu/aluskäynti on 24,00 korkein maksu/aluskäynti on 68,00 Mikäli alus lajittelee jätteensä Sataman hyväksymällä tavalla, myönnetään alukselle kiinteiden jätteiden jätehuoltomaksusta 10 %:n suuruinen alennus. Alennuksen myöntämisen edellytyksenä on, että jätteiden lajittelusta toimitetaan Satamalle hyväksyttävä todistus tai selvitys. Käymäläjätevesi käymäläjäteveden jätehuoltomaksuna alukselta veloitetaan 0,03 /NT vähimmäismaksu/aluskäynti on 24,00 korkein maksu/aluskäynti on 68,00 Maksuja ei peritä aluksilta, joilla on Liikenteen turvallisuusviraston antama todistus oikeudesta poiketa alusperäisten jätteiden jättöpakkoa koskevista määräyksistä. Öljyinen jäte aluksen öljyisten jätteiden jätehuoltomaksuna veloitetaan alukselta 0,08 /NT vähimmäismaksu/aluskäynti on 100,00 Öljyisten jätteiden jätehuoltomaksua ei peritä aluksilta, joilla on Liikenteen turvallisuusviraston antama todistus oikeudesta poiketa alusperäisten jätteiden jättöpakkoa koskevista määräyksistä. Sataman öljyisten jätteiden vastaanottopalvelua käyttävän aluksen on annettava jätteestä ja sen määrästä ilmoitus Turun Satamalle tai sitä edustavalle jätehuoltoyritykselle vähintään 24 tuntia ennen satamaan saapumista tai välittömästi edellisestä satamasta lähdettäessä, jos matka-aika on alle 24 tuntia. Ilmoitus tehdään Liikenteen turvallisuusviraston vahvistaman kaavan mukaisesti. Mikäli jätteen noutotilaus tehdään alle 12 h ennen ko. aluksen saapumista satamaan, peritään pikatilauslisä 100,00. Aluksen normaalikäyttöön tai -liikenteeseen nähden poikkeavasta jätemäärästä ja jätteen pumppausajasta veloitetaan alusta tai varustamoa syntyneiden kustannusten mukaan. Tällaiseksi jätemäärän ylärajaksi katsotaan 20 m 3 ja pumppausajaksi 2 h, jolloin edellytetään myös, että alus pumppaa samanaikaisesti. Jätettä noutavissa autoissa on imuletkua 30 metriä. Suuremmasta letkumäärästä veloitetaan erikseen jätehuoltoyrityksen laskutuksen mukaisesti. Mikäli jäte pyydetään noudettavaksi suljetulta alueelta, esim. telakka-alue, tulee tilaajan varmistaa jätteen noutajan toiminnan edellyttämä vapaa liikkuminen alueelle, itse alueella ja sieltä pois. Tilaajasta johtuvasta odotusajasta sekä peruspumppausajan ylittymisestä veloitetaan 66,00 alkavalta tunnilta. Turun Satama voi antaa alukselle alennusta öljyisten jätteiden jätehuoltomaksusta, mikäli alus pystyy osoittamaan sillä olevan käytössään laitteita, menetelmiä tai sellaista hyvälaatuista polttoainetta, joiden ansiosta aluksen maihin jättämän öljyisen jätteen määrä on tavallista vähäisempi. Turun Sataman risteilyliikenteelle toteutetun jäteveden vastaanottokaivon käytöstä peritään muilta käyttäjiltä 4,50 / m 3 Kaivon käyttölupa on anottava Sataman Liikenneosastolta, jonne on toimitettava laskutusta varten ajoneuvon säiliön tyhjennyspumpun tulostama kuitti pumpatusta määrästä. 4

5 Alusmaksu, jätehuoltomaksu ja matkustajamaksu 4/4 Matkustajamaksu Ulkomaanliikenteessä oleva matkustaja-alus suorittaa jokaisesta saapuvasta ja lähtevästä kansi- tai hyttipaikan lunastaneesta matkustajasta 0, 60 Sanottua maksua ei suoriteta aluksista kannettavan satamamaksun 3 :n 3 kohdassa tarkoitettujen matkustajien eikä myöskään sellaisten matkustajien osalta, jotka ulkomailta saavuttuaan jatkavat matkaansa samalla laivavuorolla toiseen ulkomaan satamaan. Yleiset määräykset Jos perintätoimiin on jo ryhdytty ja asiakas sen jälkeen maksaa laskun, asiakkaalta veloitetaan ulosoton peruutuskuluina 5

6 Koneiden ja laitteiden vuokrat Satamalautakunnan hyväksymä Voimassa alkaen Kahmariruoppaaja Ahmatti tunnilta; lisäksi veloitetaan palkkakulut 200,00 Palkoproomu Heta 300 m 3 vuorokaudelta 280,00 Palkoproomu Hanna 300 m 3 vuorokaudelta 280,00 Pohjaluukkuproomu nro m 3 vuorokaudelta 180,00 Työproomu Kaija vuorokaudelta 150,00 Moottorivene tunnilta; lisäksi veloitetaan palkkakulut 30,00 Tankohara vuorokaudelta 1 Työvene Mari tunnilta; lisäksi veloitetaan palkkakulut 60,00 Soutuvene vuorokaudelta Kuorma-auto tunnilta; lisäksi veloitetaan palkkakulut 30,00 Hiekoituslaite tunnilta; lisäksi veloitetaan palkkakulut Lumiaura, lumiharja tunnilta; lisäksi veloitetaan palkkakulut 30,00 Pyöräkuormaaja tunnilta; lisäksi veloitetaan palkkakulut 50,00 Traktori tunnilta; lisäksi veloitetaan palkkakulut 30,00 Henkilönostin tunnilta 30,00 Puulautat vuorokaudelta Tarkistuspainojen vuokra tonnia ja vuorokautta kohden 14,00 Palkkakulut veloitetaan satamalautakunnan hyväksymiä tuntiveloitusperusteita noudattaen. 6

7 Konttiterminaalimaksu 1/2 Konttiterminaalimaksu Satamaliikelaitoksen johtokunnan hyväksymä Voimassa alkaen. Turun satamassa harjoitettavassa konttiterminaalitoiminnassa noudatetaan seuraavia maksuja: Yksiköiden käsittely Vastaanotto tai luovutus suuryksikköterminaalista /kpl -kontit ja flatit 33,65 -kontit ja flatit vaijerinostona 50,00 -vaihtolavat (swapbody-kontit) 41,80 Vastaanotto tai luovutus konttivarikosta sis. tarkastuksen 41,80 Siirto/nosto terminaalin alueella 33,65 Siirto muulla satama-alueella 43,85 Sijoitus vaarallisten aineiden kentälle 21,40 Sijoitus sisävarastoon, katokseen 27,55 Terminaali- ja kirjaamismaksut Kontit ja vaihtolavat (swapbody-kontit) 9,50 Trailerit, flatit ja kuorma-autot 5,80 AREX-maksu 5,10 Kenttävuokrat Kontit ja flatit /TEU/vrk 1-7 vrk 0, vrk 1, vrk 1,65 yli 45 vrk 2,75 Trailerit ja vaihtolavat /TEU/vrk 1-7 vrk 0, vrk 2, ja yli 15 vrk 3,85 Sisävarastovuokrat Kylmä varasto /TEU/vrk saapumispäivä on 1. vrk 7, vrk 13, vrk 23,95 seuraavat vrk:t 23,95 Lämmin varasto /TEU/vrk saapumispäivä on 1 vrk 11, vrk 20, vrk 37,10 seuraavat vrk:t 37,10 IMDG-, ADR- JA RID-yksiköisen vuokrat Kenttävuokrat /TEU/vrk saapumispäivä on 1. vrk 0, vrk 2, vrk 3, vrk 4, vrk 6, vrk 8,70 yli 21 vrk 10,85 Reefer-yksikköpalvelut /kpl Reefer-yksikön käynnistys/kytkentä 20,90 Sähköenergia per vrk 19,40 Pre-Trip tarkastus sopimuksen mukaan 7

8 Konttiterminaalimaksu 2/2 Muut maksut /kpl Vähin veloitus yksiköltä 22,45 Laskun oikaisu 28,55 Lisäveloitus terminaali-ilmoituksen puuttumisesta 23,45 Muut palvelut hinnoitellaan tarjouksen perusteella Tämän hinnaston osana noudatetaan Yleiset Satamaoperointiehdot 2006 yleisiä ehtoja. Ehdot toimitetaan pyydettäessä postitse Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. VELOITUKSESSA KÄYTETÄÄN 1 TEU= 20 yksikkö tai alle 1,5 TEU= yli 20 yksikkö tai 30 2 TEU= yli 30 yksikkö tai 40 sekä puoliperävaunut (trailerit) 2,5 TEU= yli 40 yksikkö tai 50 3 TEU= yli 50 yksikkö tai 60 4 TEU= yli 60 yksikkö sekä yhdistelmäkuorma-autot Jos perintätoimiin on jo ryhdytty ja asiakas sen jälkeen maksaa laskun, asiakkaalta veloitetaan ulosoton peruutuskuluina 8

9 Kulunvalvonnan maksut Satamaliikelaitoksen johtokunnan hyväksymä Voimassa alkaen RFID-tunnisteet Henkilötunniste jalankulkuporteille 10,00 Ajoneuvotunniste, tuulilasikiinnitys 50,00 Ajoneuvotunniste, kiinnitys ajoneuvon ulkopintaan 80,00 Mikäli suljetulle satama-alueelle pyrkii ajoneuvo, jolla ei ole voimassa olevaa kulkulupaa, sille voidaan myöntää kertalupa kyseistä käyntiä varten: Ajoneuvon kertalupa 9

10 Laiturimaksu Satamalautakunnan hyväksymä Voimassa alkaen 1 Valtion ja meripelastustoiminnan alukset vapautetaan kokonaan alus- ja laiturimaksuista, mikäli ne eivät ole huviveneitä, hinaajia, jäänmurtajia tai muuten kauppamerenkulkuun käytettyjä aluksia, jolloin maksu määräytyy aluksesta kannettavan alusmaksun tai jäljempänä mainittujen säädösten mukaan Laituri- ja vesialueen vuokrana veloitetaan Turun Satamassa aluksen kokonaispituuden metriltä 30 vrk:n jaksolta tai sen osalta seuraavasti: Satamamaksun yleisissä perusteissa kohdassa 7 mainituissa Turun Satamaa tukikohtanaan pitävistä aluksista: tyyppinsä mukaisessa ammattikäytössä olevat hinaajat, vesibussit, kotimaan matkustaja-alukset, troolarit 3,65 yms. metriltä 30 vrk:n jaksolta Vähin maksu 30 vrk:n jaksolta 36,50 Kotimaan liikenteessä yhdistys- tai säätiö-omistuksessa olevan perinne- ja koulualuksen (esim. Albanus, 1,55 Helena, Raahen Fia, Jacobstads Wapen tai vastaava) kokonaispituuden metriltä laiturimaksu 30 vrk:n jaksolta on, ellei satamalautakunta ole tehnyt erillistä satamamaksun 7 :n mukaista sopimusta asiassa varustamon kanssa Aatteellisille, ansaitsemistarkoituksetta liikennöiville nuorten koulutusaluksille liikennealueeseen katsomatta on laiturimaksu aluksen pituusmetriltä 30 vrk:n jaksolta 0,90 Tällöin on alusilmoitukseen merkittävä sana koulualus ja satamalle on kirjallisesti ilmoitettava ennakolta tällaisen aluksen saapumisesta. Jos kyseinen alus harjoittaa kaupallista toimintaa, vaikka vähäistäkin, veloitetaan pituusmetriltä 30 vrk:n 1,55 jaksolta 2. Laituri- ja vesialueen vuokrana veloitetaan Turun Satamassa aluksen kokonaispituuden metriltä 7 vrk:n jaksolta tai sen osalta seuraavasti: Muista aluksista tai veneistä lukuun ottamatta edellä mainittuja ja satamamaksun alaisia aluksia metriltä 3,65 7 vrk:n jaksolta Vähin maksu 7 vrk:n jaksolta 36,50 Satamajärjestyksen 13 :ssä mainittujen asunto-, korjaamo-, toimisto- tai muiden niiden kaltaisten alusten laiturimaksusta sekä oikeudesta laituripaikkaan päättää satamalautakunta 3 Mobiilinosturinostot Mobiilinosturin tuominen satama-alueelle edellyttää aina voimassa olevaa lupaa. Lupa myönnetään anomuksesta nostokoneyrityskohtaisesti vuodeksi kerrallaan menettelytapaohjeineen ja ehtoineen, joita yritys sitoutuu noudattamaan. Vuosilupamaksu 500,00 Lisäksi peritään nostokäynniltä satama-alueella päiväkohtainen lupamaksu, ellei kyseessä ole Turun Sataman 50,00 kautta tuotavan tai vietävän tavaran käsittely Nostoluvan saamiseksi on asiasta ilmoitettava sataman liikenneosastolle vuosilupaehtojen mukaisesti tarkastus- ja valvontamenettelyä varten jokaisen nostokäynnin osalta erikseen. Yleiset ehdot Myönnettäessä alukselle vakituista sijoituslupaa on asiakkaan vaadittaessa jätettävä satamalle kolmen kuukauden maksua vastaava vakuus. 10

11 Laivojen hinaus- ym. maksut Satamalautakunnan hyväksymä Voimassa alkaen. 1. Maksut jäänmurrosta satama-alueella alkavalta ½-tunnilta 337,00 2. Arkisin kello ja lauantaisin kello peritään lisämaksuna jokaiselta alkavalta tunnilta 202,00 Lauantaisin ja pyhäaattoina kello jälkeen sekä pyhäpäivisin lisämaksuna jokaiselta alkavalta tunnilta 253,00 11

12 Laivojen kiinnitys- ja irrotusmaksut Satamalautakunnan hyväksymä Voimassa alkaen Maksut alusten kiinnittämisestä ja irrottamisesta. Maksun perusteena on aluksen nettovetoisuutta osoittava luku. Maksu lasketaan kertomalla maksuyksikkö nettovetoisuutta osoittavalla luvulla. Maksuyksikkö /NT 0,025 Alin maksu on kuitenkin 50,00 ja ylin maksu 300,00 Yötyöaikana, klo , maksuyksikkö on /NT 0,05 Maksut peritään erikseen aluksen kiinnittämisestä ja irrottamisesta. Veloitusperusteena aluksen satamassa käyttämä suurin nettovetoisuus. Mikäli säännöllistä vuoroliikennettä harjoittavat matkustaja-alukset huolehtivat itse alukseen johtavien ajosillakkeiden käytöstä, myönnetään aluksille tämän maksun mukaisista maksuista 25 %:n alennus. Säännöllisessä vuoroliikenteessä kulkevat matkustaja-alukset, jotka voidaan hyväksyä alusmaksun 3 :n 2 momentin piiriin kuuluviksi, suorittavat vakinaisilla vuoroillaan maksun ainoastaan kiinnityksestä. Maksimimaksu on 200,00 tällöin Klo väliselle ajalle tilatulta käyttämättömältä kiinnitys/irrotuskerralta peritään lisämaksuna 100,00 Siirroista peritään puolet maksuista. Raskaiden nostojen aiheuttamista ja pakosta tilan järjestämiseksi suoritetuista siirroista ei maksuja peritä. Pansion öljysatamassa ovat öljyntuontiliikkeet velvolliset järjestämään tarpeellisen määrän apumiehiä satamavalvojan avuksi alusten kiinnittämisessä ja irrottamisessa. Satamavalvonnan suorittaessa Pansion junalauttarampin ajon, peritään rampin ajosta 17,00 12

13 Laivojen luotsausmaksut Satamalautakunnan hyväksymä Voimassa alkaen. Luotsausmaksu peritään aluksilta, jotka Turun kaupungin satama-alueella käyttävät satamaluotsia. Maksun perusteena on aluksen nettovetoisuutta osoittava luku. Luotsausmaksu lasketaan kertomalla maksuyksikkö nettovetoisuutta osoittavalla luvulla. Maksuyksikkö 0,05 /NT Alin maksu on kuitenkin 85,00 ja ylin maksu 350,00 Veloitusperusteena on aluksen satamassa käyttämä suurin nettovetoisuus. Mikäli luotsaus sumun tai muun esteen (force majeure) tähden on ollut keskeytyneenä tai mikäli alukselle sen saapuessa satamaan, ei syystä tai toisesta voida heti osoittaa purkaus- tai lastauspaikkaa, peritään luotsausmaksu kuten yksinkertaisesta luotsauksesta. Mikäli luotsi on tilattu määrätyksi kellonajaksi, mutta luotsaus ei ole puolen tunnin kuluttua siitä alkanut, saa 30,00 luotsi poistua muiden luotsausten sitä vaatiessa. Jos luotsi jää odottamaan, on odotusajalta suoritettava jokaiselta alkavalta odotusajan tunnilta Luotsi- tai muusta kuljetuksesta luotsikutteri Pikisaarella Kuuvan ulkopuolelle peritään kultakin alkavalta puolelta 30,00 tunnilta, kuitenkin ensimmäinen tunti täytenä tuntina Peruuntuneista tilauksista veloitetaan niistä aiheutuneet kustannukset. 13

14 Lupahakemusten käsittelymaksu Satamalautakunnan hyväksymä Voimassa alkaen. Ruoppausmassojen läjityslupa sataman läjitysalueelle proomu-irtom 3 :ltä 0,90 Uudisrakennuksen rakennus lupa-asiakirjojen käsittely asiaa kohden 90,00 Muut rakennuslupa-asiat ja mainoslupa-asiat asiaa kohden 50,00 Teknisen osaston suorittama piirustusten hyväksyntä asiaa kohden 50,00 14

15 Maksut satamanosturien käytöstä 1/2 Maksut satamanostureiden käytöstä Satamalautakunnan hyväksymä Voimassa alkaen 1. Yleinen satamanostureiden käyttötuntimaksu a) nostokoukulla varustettuna 59,00 b) kauhalaitteella varustettuna 65, t ja 60 t nostureiden käyttötuntimaksu /h / ½h a) tavaran paino yli 6, mutta enintään 10 tonnia 110,00 55,00 yli 10, mutta enintään 20 tonnia 125,00 62,50 yli 20, mutta enintään 30 tonnia 170,00 85,00 b) tavaran paino yli 30 tonnia perustuntimaksu 200,00 100,00 perustuntimaksun lisäksi peritään kultakin tonnilta (yli 30 t painon) 10,00 5, ja 2. kohtia koskevat lisämääräykset Käyttötuntimaksu määrätään kultakin alkavalta tunnilta ja yli 6 tonnin painoisten tavaroiden osalta kulloinkin kysymyksessä olevan tunnin aikana nostetun raskaimman kappaleen painon mukaan. 60 t nosturin osalta käyttötuntimaksu määrätään kultakin alkavalta puolelta tunnilta. Nosturia tilattaessa on yli 6 tonnin painoisten kappaleiden painosta ja lukumäärästä annettava kirjallinen ilmoitus. Käytettäessä kahta nosturia yhdessä peritään kummankin nosturin osalta nostureiden käyttötuntimaksu. 3 a. Kiinteäpuominen nosturi M1 Yleinen käyttötuntimaksu 125 /h Nosturin käyttömaksu joukkotavaran lastauksessa ja purkauksessa / maksu tonnilta a) malmi ja muu sen kaltainen joukkotavara kauhalaittein 0,90 /t b) koksi, briketti, kivihiili, suola, kalajauho ja vilja sekä muu joukkotavara 1,10 /t c) levytuotteet, yhdyskuntajäte, teräslevyt ja teräsrullat 1,50 /t d) suursäkit käytettäessä automaattisäkkinostinta 1,50 /t e) kuormalavat käytettäessä pallettipihtejä 1,90 /t Mikäli nosturin käyttömaksu tonnimäärän perusteella jää tuntimaksua vähäisemmäksi, peritään maksu tuntimaksun mukaan. Mikäli nosturia joudutaan siirtämään muun kuin sataman omilla nostureilla tehtävän työn vuoksi peritään siirrosta nosturin siirtomaksuna vähintään tunnin käyttötuntimaksu. 3 b) 40 t ja 60 t nostureiden sekä konttinosturin käyttömaksu konttiliikenteessä Kontin käsittely / kpl 18,00 Vähin maksu konttien käsittelystä on 70,00 Nosturia tilattaessa on nostettavien konttien lukumäärästä, koosta ja painosta annettava kirjallinen ilmoitus. 4. Satamanostureiden käyttömaksu joukkotavaran lastauksessa ja purkauksessa kauhalaittein Maksu tonnilta a ) malmi ja muu sen kaltainen joukkotavara 0,80 b) koksi, briketti, kivihiili, suola, kalajauho ja vilja sekä muu joukkotavara 1,10 Mikäli nosturin käyttömaksu tonnimäärän perusteella jää tuntimaksua vähäisemmäksi, peritään maksu tuntimaksun mukaan. Paljousalennus /h jos tavaran määrä ylittää tonnia/vuosi/laivaaja 0,05 jos tavaran määrä ylittää tonnia/vuosi/laivaaja 0,09 jos tavaran määrä ylittää tonnia/vuosi/laivaaja 0,14 5. Enintään yhden tunnin kestävistä veneennostoista peritään maksu: Enintään 6 t 40, t 65, t 95, t t 165,00 Yli 40 t 250,00 15

16 Maksut satamanosturien käytöstä 2/2 6. Muita määräyksiä Yötyöstä, klo välisenä aikana, samoin kuin arkipyhäpäivänä sekä sen aattona 33,00 klo jälkeen tehtävästä työstä sekä viikonvaihteessa perjantain klo ja maanantain klo välisenä aikana tehtävästä työstä peritään lisätuntimaksuna Muulta kuin varsinaiselta työajalta perittäviin maksuihin sisältyvät myös valvonnasta aiheutuneet lisäkulut. Käytettäessä nosturia henkilönostokorin nostoon, peritään maksuna ko. nosturin alimman tonnihinnan mukainen maksu. Konttinosturin osalta sovelletaan 40 ja 60 t nosturien maksuja. Odotusajalta varsinaisena työaikana ja ylityöaikana peritään puolet vastaavista yleisistä satamanostureiden käyttötuntimaksuista Mikäli tilauksen jälkeen nosturia on jouduttu siirtämään, ei kuitenkaan sääolosuhteiden johdosta aiheutuneen 17,00 peruutuksen takia, peritään peruutusmaksua siirtokerralta 7. Lisäveloitukset Tilatulta käyttämättömältä ylityöltä / tunti 17,00 Työmatkakorvaukseen oikeuttavalta ylityöltä / kerta 17,00 Varallaoloajalta / tunti, veloitus enintään 10 tunnilta 10,00 Viivästyskorko on korkolain salliman enimmäismäärän mukainen Maksuihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan korkokannan mukaisesti laskettuna 16

17 Palkkakulujen veloitusmaksu Satamalautakunnan hyväksymä Voimassa alkaen Ellei satamalautakunta yksityisissä tapauksissa ole toisin päättänyt, noudatetaan sataman tekniseltä osastolta tuntityönä tilatuissa töissä seuraavia veloitusperusteita: Hinta työtunnilta 35,00 Laskutettavan materiaalin ja palvelusten ostohintaa lisätään laskutuksen yhteydessä 5 % käsittely- ja varastointikustannuksia 17

18 Pysäköintimaksu Satamalautakunnan hyväksymä Voimassa alkaen. Satama-alueella maksulliseksi osoitetuilla alueilla pysäköinti maksaa 1 h 1,00 1 vrk 7,00 Pysäköintikortti kalenterivuodeksi (lunastetaan talous- ja hallinto-osaston kassalta) 210,00 Pysäköintikortin ostohinta alenee kuukaudelta tammikuusta lukien ostohetken mukaan 17,00 Edellä olevat maksut sisältävät arvonlisäveron. Laivahenkilökunnan pysäköintialueen pysäköintilupa kalenterivuodeksi 30,00 Sähköistetty autopaikka/v ulkopuolisille 50,00 sataman henkilökunnalle 18

19 Sähköpalveluhinnasto 1/5 Sähköpalveluhinnasto Satamaliikelaitoksen johtokunnan hyväksymä Voimassa alkaen. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät Yleistä Liittymishinnastossa on esitetty liittymis- ja kytkentämaksut. Liittymismaksulla liittyjä saa oikeuden liittyä Turun Sataman jakeluverkkoon. Liittymismaksuun ei sisälly liittymisjohdon rakentamiskustannuksia. Kytkentämaksu peritään liittymisjohdon kytkemisestä jakeluverkkoon. Liittymismaksusta ei peritä arvonlisäveroa. Kytkentämaksuun lisätään arvonlisäveroa 23 %. Jos liittyjän sähkönkäyttöpaikka sijaitsee niin, että kustannukset sen liittämisestä sähkönjakeluverkkoon nousevat kohtuuttoman suuriksi, voi Turun Satama periä korotetun liittymismaksun. Samalle kiinteistölle myönnetään yleensä vain yksi liittymä. Jos liittymiä tulee enemmän kuin yksi, peritään kustakin liittymästä erilliset liittymis- ja kytkentämaksut. Pienjänniteliittymä Liittymän pääsulake Liittymismaksu alv 0% Kytkentämaksu alv 23 % vaihe x A 3 x ,00 150,00 3 x ,00 150,00 3 x ,00 150,00 3 x ,00 230,00 3 x ,00 230,00 3 x ,00 230,00 3 x ,00 230,00 3 x ,00 340,00 3 x ,00 340,00 3 x ,00 340,00 3 x ,00 475,00 Yli 3 x 315: 42,00/A + 210,00 + alv Kytkentämaksu johdon mukaan Liittymismaksu määräytyy liittymän pääsulakkeen mukaan. Liittyjä määrittää tarvitsemansa pääsulakkeen koon. Jos pääsulake myöhemmin suurennetaan, peritään lisäliittymismaksu joka on uuden liittymän sulakekoon ja aikaisemman sulakekoon mukaisten liittymismaksujen erotus. Jos kytkettävän liittymisjohdon poikkipinta on suurempi kuin liittymän koko edellyttäisi, voidaan kytkentämaksu periä myös kytkettävän liittymisjohdon poikkipinnan perusteella. Liittymisehdot Pien- ja keskijänniteverkkoon liittymisestä tehtävään liittymissopimukseen sovelletaan Energiamarkkinaviraston vahvistamia Sähkökäyttöpaikkojen liittymisehtoja, ellei liittymissopimuksella ole toisin sovittu. Muut liittymät sopimuksen mukaan. 19

20 Sähköpalveluhinnasto 2/5 SÄHKÖN TOIMITUSHINNASTO, Kiinteät liittymät, sähköenergia- ja siirtotuotteet Sähköenergiatuotteet pienjänniteasiakkaille Yleissähkö (pääsulake enintään 200 A) Energia Siirto Yhteensä Yhteensä Hinta alv. 0% Hinta alv. 0% Hinta alv. 0% Hinta alv. 23% Perusmaksu (1-aikamittaus) /kk 3,20 2,73 5,93 7,30 Energia /kwh 0,06 0,03 0,09 0,11 Tehosähkö PJ (vähintään 1 vuoden sopimusjakso) Perusmaksu (tehomittaus) /kk 11,00 73,50 84,50 103,94 Pätöteho /kwh /kk 1,10 2,00 3,10 3,81 Loisteho /kvar /kk 0,00 1,15 1,15 1,41 Energia /kwh 0,061 0,015 0,076 0,093 Sähköenergiatuotteet suurjänniteasiakkaille (asiakkaalla oma muuntamo) Tehosähkö KJ Perusmaksu kultakin liittämiskohdalta (tehomitt.) /kk 11,00 350,00 361,00 444,03 Pätöteho /kw /kk 1,10 1,20 2,30 2,83 Loisteho /kvar /kk 0,00 1,15 1,15 1,415 Energia /kwh 0,061 0,01 0,071 0,087 Sähköverot Hinnastossa esitetyt hinnat sisältävät valtion perimät sähköverot. Mikäli sähköverot muuttuvat, muutetaan hinnaston hintoja vastaavasti. Mittalaitemaksut Perusmaksuihin sisältyy mittalaitemaksu, jolla katetaan kyseisen tuotteen mittaroinnin ylläpito ja mittalaitteiden määräaikainen huolto. Mittalaitemaksun osuus on: /kk, alv. 0% /kk, alv 23% 1-aikamittaus /kk 1,05 1,29 tehomittaus, pienjännite /kk 10,50 12,92 tehomittaus, suurjännite /kk 15,75 19,37 1-aikamittauksen sisältävän siirtotuotteen yhteyteen asennetusta 2-aikamittauksesta peritään lisämittalaitemaksuna 1,22/kk alv 0%, ( 1,50/kk alv 23 %). Sähköntoimitukseen liittyvät palvelumaksut Sähköntoimituksen aloituksesta yms. sähköntoimitukseen liittyvistä kertaluonteisista toimenpiteistä peritään palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut. Muut sähköenergia- ja siirtotuotteet sopimuksen mukaan. Muut mittalaitteet sopimuksen mukaan. 20

21 Sähköpalveluhinnasto 3/5 SÄHKÖN TOIMITUSHINNASTO Tilapäiset liittymät Tilapäissähkö PJ (pääsulake korkeintaan 200 A) Energia Siirto Yhteensä Hinta alv. 0% Hinta alv. 0% Hinta alv. 23% Liityntämaksu (hintaan sisältyy kytkentä ja irrotus) 74,00 91,02 Perusmaksu /kk (I-aikamittaus) 3,20 6,09 11,427 Energia /kwh 0,06 0,05 0,135 Työmaakeskuksen vuokraus Vuokrauksen perusmaksu 27,50 33,84 Vuokra /vrk 0,60 0,74 Asiakkaalle voidaan toimittaa sähköä tilapäiseen käyttöön (esim. työmaakäyttö) ilman liittymissopimusta korkeintaan kahden vuoden ajan. Jokisatama, pienveneet liityntämaksu (hintaan sisältyy kytkentä ja irrotus) 27,50 33,83 Perusmaksu /kk 10,00 6,09 19,79 Energia /kwh 0,06 0,05 0,135 Ylityöajalla tehtävästä kytkennästä ja irrotuksesta velotetaan 36,00/h sis. alv 23%. Kioskiliittymä tms. (ilman mittaria) liittymismaksu ,65 Perusmaksu /kk 9,45 11,62 Energia /kwh 0,00 0,00 Kioskiliittymää voidaan soveltaa mainoslaitteisiin, valopylväisiin yms. erillisiin kioskiliittymiin verrattaviin liittymiin Sähköverot Hinnastossa esitetyt hinnat sisältävät valtion perimät sähköverot. Mikäli sähköverot muuttuvat, muutetaan hinnaston hintoja vastaavasti. Muut tilapäisliittymät sopimuksen mukaan. Sähkön toimitushinnastoa koskevat myyntiehdot Sähkön siirto on jakeluverkon haltijan tarjoamaa sähköverkkopalvelua. Sähkön siirrolla tarkoitetaan sähkön kuljettamista sähköverkossa sähkökaupan eri osapuolien välillä. Tässä hinnastossa esitetyt siirtotuotteet sisältävät sähkönmyyjän kantaverkkoon toimittaman sähköenergian siirron Turun Sataman jakeluverkon alueella sijaitsevaan sähkönkäyttöpaikkaan sähkömarkkinalaissa tarkoitetulla tavalla. Asiakas voi valita hinnastossa esitetyistä sähkötuotteista itselleen sopivimman näissä soveltamisohjeissa mainituin rajoituksin. Valittua tuotetta sovelletaan vähintään yhden vuoden ajan ennen tuotteen vaihtoa. Hinnoitteluvaihtoehdon, jossa ei vaadita tehomittausta, voi valita vain sellainen asiakas, jonka mittauksen pääsulake on korkeintaan 200 A suuruinen Hinnastossa esitettyjen tuotteiden perusmaksu sisältää mittalaitemaksun, jolla katetaan sähkönkulutuksen mittaamiseen tarvittavan mittarin ylläpito ja määräaikainen huolto (perusmaksuun sisältyvä mittalaite on mainittu perusmaksun yhteydessä). Mikäli sähkönkäyttöpaikkaan on asennettu muita mittalaitteita, joiden ylläpito ei sisälly siirtotuotteen perusmaksuun, näiden mittalaitteiden ylläpidosta laskutetaan erillisellä mittarointihinnaston mukaisella mittalaitemaksulla. Siirtyminen toiseen sähkötuotteeseen (tuotteenvaihto) edellyttää, että sähkönkäyttöpaikkaan on asennettu mittauslaitteet, joilla voidaan mitata jakeluverkon haltijan hyväksymällä tavalla tuotteen laskutusperusteina käytettävät suureet. Mikäli tuotteen vaihtaminen vaatii muutoksia mittauslaitteisiin, mittauslaitteiden asentamisesta peritään erillisen mittarointihinnaston mukainen mittarointimaksu. 21

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN

KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN 1 KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN Yleistä Kemin Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot alkaen 1.5.2015 Sisältö 1. Yleiset toimitusehdot ja määritelmät Yleiset toimitusehdot 5 1.1 Soveltamisala 5 1.2 Voimaantulo 5 1.3 Soveltamisjärjestys 5 Määritelmät

Lisätiedot

RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma

RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma 61 08,0' N, 21 28,0' E www.portofrauma.com office@portofrauma.com puh. +358 2 837 11 fax +358 2 822

Lisätiedot

HYVÄKSYTTY LEVIN VESIHUOLTO OY:N HALLITUKSESSA 12.5.2015 16

HYVÄKSYTTY LEVIN VESIHUOLTO OY:N HALLITUKSESSA 12.5.2015 16 HYVÄKSYTTY LEVIN VESIHUOLTO OY:N HALLITUKSESSA 12.5.2015 16 SISÄLLYSLUETTELO Luku A Sivu LEVIN VESIHUOLTO OY:N TAKSAN RAKENNE JA PERUSTEET 1 Laitoksen perimät maksut 2 B VELOITUSHINNAT 2 Käyttömaksu 6

Lisätiedot

Sähkönkäyttöpaikkojen liittymismaksujen määräytymisen periaatteet

Sähkönkäyttöpaikkojen liittymismaksujen määräytymisen periaatteet Sähkönkäyttöpaikkojen liittymismaksujen määräytymisen periaatteet Voimassa 1.5.2011 alkaen 1 Yleistä Keminmaan Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan Energiateollisuus

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 01.01.2014 LÄHTIEN HSO:n hallitus 23.01.2014, päätös 11

SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 01.01.2014 LÄHTIEN HSO:n hallitus 23.01.2014, päätös 11 Puh : (08) 5612 600 Fax : (08) 5612 601 www.hso.fi Martinniementie 31 PL 31 90831 HAUKIPUDAS SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 01.01.2014 LÄHTIEN HSO:n hallitus 23.01.2014,

Lisätiedot

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen HUOLTOKORJAAMOIDEN TYÖEHTOSOPIMUS

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen HUOLTOKORJAAMOIDEN TYÖEHTOSOPIMUS Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen HUOLTOKORJAAMOIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO I YLEISTÄ... 1 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

Ohje 1 (20) 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde varustamiseen 1.4 Muonitusta koskeva lainsäädäntö

Ohje 1 (20) 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde varustamiseen 1.4 Muonitusta koskeva lainsäädäntö Ohje 1 (20) Tullilaitoksen aluehallinto, muonittajat, varustamot, lentoyhtiöt Muonitusohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde

Lisätiedot

Liittymiskaapelin ilmajohto-osuuden rakentaa aina verkonhaltija.

Liittymiskaapelin ilmajohto-osuuden rakentaa aina verkonhaltija. SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.1.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ Raahen Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan Energiateollisuus

Lisätiedot

Maakaasun toimitusehdot

Maakaasun toimitusehdot Maakaasun toimitusehdot Sisältö Maakaasun toimitusehdot 1.3.2006 1 Soveltamisala ja määritelmät... 3 2 Maakaasun toimitussopimuksen tekeminen ja muut tarvittavat sopimukset... 3 3 Maakaasuputkistot ja

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

RAKENNUKSEN SÄHKÖVERKON JA LIITTYMÄN MITOITTAMINEN

RAKENNUKSEN SÄHKÖVERKON JA LIITTYMÄN MITOITTAMINEN Julkaisija: Sähkötieto ry. Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry. Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST RAKENNUKSEN SÄHKÖ- VERKON JA

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKAHINNOITTELUINEEN 2014 2016

RAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKAHINNOITTELUINEEN 2014 2016 RAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKAHINNOITTELUINEEN 2014 2016 ISBN 978-952-269-111-8 (painettu) ISBN 978-952-269-112-5 (pdf) Taitto: DTPage Oy, Helsinki Kirjapaino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2014

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin.

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin. PALVELUHANKINNAN SISÄLTÖ 1. Kohde Tässä palveluhankinnan sisällössä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti kuljetusliike tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

ULKOMAANLIIKENTEEN MATKUSTAJA- ALUSSOPIMUS

ULKOMAANLIIKENTEEN MATKUSTAJA- ALUSSOPIMUS * ULKOMAANLIIKENTEEN MATKUSTAJA- ALUSSOPIMUS 1.3.2014 28.2.2017 2/41 Voimassaoloaika 1.3.2014 28.2.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 6 2 YLEISET SOPIMUKSET... 6 3 MÄÄRITELMÄT... 7 4 YLEISTÄ... 8 4.1

Lisätiedot

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO Sisällysluettelo 1. Alkusanat s. 5 2. Yleistä vuokrasopimuksen ehdoista s. 6 3. Asunnon

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003)

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) Verohallituksen ohje Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) 1. Yleistä laskutussäännöksistä 2. Kirjanpito ja tositteet 3. Laskunantovelvollisuus 3.1 Myynnit, joista myyjän

Lisätiedot

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi INTRASTAT Suomessa v. 2015 EU-maiden välisen kaupan tilastointi SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Mihin ulkomaankauppatilaston tietoja käytetään?... 1 3. Ketkä ovat tilastotietojen ilmoittajia?...

Lisätiedot