Turun Sataman palveluhinnasto 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun Sataman palveluhinnasto 2013"

Transkriptio

1 Alusmaksu, jätehuoltomaksu ja matkustajamaksu...2 Koneiden ja laitteiden vuokrat...6 Konttiterminaalimaksu...7 Kulunvalvonnan maksut...9 Laiturimaksu...10 Laivojen hinaus- ym. maksut...11 Laivojen kiinnitys- ja irrotusmaksut...12 Laivojen luotsausmaksut...13 Lupahakemusten käsittelymaksu...14 Maksut satamanostureiden käytöstä...15 Palkkakulujen veloitusmaksu...17 Pysäköintimaksu...18 Sähköpalveluhinnasto...19 Tavaramaksu...24 Tilapäisvuokrat...26 Vaakausmaksu...27 Varasto- ja aluevuokramaksu...28 Vedenantomaksu...29 Veneiden talvisäilytysmaksut, venepaikkavuokrat ja telakointimaksut Ruissalon telakka-alueella...30 Yleisen tulliviraston maksu...31

2 Alusmaksu, jätehuoltomaksu ja matkustajamaksu Turun Sataman palveluhinnasto 2013 Alusmaksu, jätehuoltomaksu ja matkustajamaksu 1/4 Satamaliikelaitoksen johtokunnan hyväksymä Voimassa alkaen. Sataman alusmaksu 1 Yleiset perusteet Kauppamerenkulkua harjoittavalta alukselta, joka saapuu Turun kaupungin satama-alueelle, veloitetaan alusmaksu tämän maksun mukaisesti. 1. Maksun perusteena on aluksen nettovetoisuutta osoittava luku. Alusmaksu lasketaan kertomalla maksuyksikkö nettovetoisuutta osoittavalla luvulla. Mikäli nettovetoisuutta osoittava luku on suurempi kuin , lasketaan alusmaksu käyttämällä lukua Mikäli nettovetoisuus satamassa muuttuu, käytetään suurinta käytössä ollutta nettovetoisuutta. 3. Mikäli alus siirtyy satamassa ulkomaan liikenteestä kotimaan liikenteeseen tai päinvastoin, veloitetaan ulkomaan liikenteen alusmaksu. 4. Veloitusperusteiden toteamiseksi on aluksen päällikkö tai asiamies velvollinen tekemään satamajärjestyksen mukaiset ilmoitukset. 5. Alusmaksun maksaminen oikeuttaa olemaan yhtäjaksoisesti 7 vuorokautta satama-alueella. 6. Alusmaksua ei veloiteta hätäsatamaan saapuneelta alukselta. Satamaliikelaitoksen johtokunnalla on oikeus myös muusta erityisestä syystä vapauttaa alus alusmaksun maksamisesta. 7. Aluksista, jotka pitävät Turun satamaa tukikohtanaan (troolarit, hinaajat, vesibussit, kotimaan matkustaja-alukset yms.) veloitetaan maksu erikseen hyväksytyn laiturimaksun mukaisesti. 8. Alusten jätehuollosta veloitetaan maksu erikseen hyväksytyn jätehuoltomaksun mukaan. 9. Ulkomaanliikenteessä olevalta matkustaja-alukselta perittävä matkustajamaksu veloitetaan erikseen hyväksytyn matkustajamaksun mukaisesti. 10. Liiketaloudellisesti merkittävien syiden perusteella Turun Satama voi soveltaa voimassa olevaan alusmaksuun nähden poikkeavia hintoja. Poikkeamista tiedotetaan satamaliikelaitoksen johtokunnalle. 11. Satamalla on yksittäistapauksissa oikeus solmia erikseen kehittämissopimus varustamon kanssa toimenpiteistä melu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamiseksi, mikäli sataman toiminnalliset syyt sitä vaativat. 12. Mikäli Turun satamaan saapuvan aluksen polttoaineen rikkipitoisuus on alle 0,5 %, myönnetään 2 :n kohdan 1 mukaisesta maksusta 4%:n suuruinen alennus. Tämän lisäksi, mikäli aluksen typpipäästöjen määrä on enintään 5 g/kwh, myönnetään 2 %:n suuruinen alennus ja mikäli typpimäärä on enintään 10 g/kwh, myönnetään 1%:n suuruinen alennus. Alennuksen myöntämisen edellytyksenä on, että polttoaineen rikkipitoisuudesta ja aluksen typpipäästöistä annetaan satamalle hyväksyttävä todistus tai selvitys. Lisäksi aluksille, jotka viipyvät satamassa alle kaksi tuntia ja jotka käyttävät satamassa oloaikanaan polttoainetta, jonka rikkipitoisuus on enintään 0,1 painoprosenttia, myönnetään 2 %:n alennus. 2 Lastialukset 1. Lastialuksesta, joka kulkee ulkomaan liikenteessä, veloitetaan 0,35 /NT Vähin maksu on kuitenkin 135,00 2. Lastialuksesta, joka kulkee Suomen satamien välillä kotimaan liikenteessä, veloitetaan 0,15 /NT Kotimaan liikenteessä kulkevilta lastiponttoneilta, joilla on lastia vain kannella, veloitetaan puolet yllä mainitusta maksusta. 2

3 Alusmaksu, jätehuoltomaksu ja matkustajamaksu 2/4 Vähin maksu on kuitenkin 15,00 3. Säännöllisessä linjaliikenteessä ulkomaanliikenteessä oleville lastialuksille, jotka kulkevat yleisesti tiedotetun aikataulun mukaan, myönnetään alennusta seuraavasti: Mikäli yhden varustamon tai markkinointiyhtiön liikenteessä olevien em. lastialusten satamassa käyntien nettovetoisuusmäärä kalenterivuodessa on nettotonnia -yli NT on alennus 10 % -yli NT on alennus 20 % -yli NT on alennus 25 % Muilta osin noudatetaan 3 :n 2 kohdan määräyksiä soveltuvin osin. 3 Matkustaja-alukset 1. Matkustaja-aluksesta, joka ottaa tai jättää matkustajia, veloitetaan maksu kuten 2 :ssä on määrätty. 2. Matkustaja-aluksista, jotka yleisesti tiedotetun aikataulun mukaan ja pääasiassa matkustajia kuljettaen vähintään kolmen kuukauden aikana ylläpitävät säännöllistä liikennettä, myönnetään alusmaksuun 42,5 %:n alennus. Alennusta on haettava satamaliikelaitoksen johtokunnalta. Kulkuvuoroja noudattavan aluksen sijaan asetetusta aluksesta suoritetusta alusmaksusta myönnetään sama palautus. Palautusta on haettava satamaliikelaitoksen johtokunnalta ennen liikennekauden päättymistä seuraavan tammikuun loppua uhalla, että palautus muuten voidaan evätä, jollei pätevää syytä myöhästymiseen näytetä. Satamaliikelaitoksen johtokunnalla on kuitenkin oikeus jo liikennekauden aikana päättää palautuksen myöntämisestä edellyttäen, että tämän pykälän tarkoittamasta liikenteestä esitetään selvitys, jonka satamaliikelaitoksen johtokunta hyväksyy. Edellä olevaa palautusta ei kuitenkaan myönnetä matkustajamaksun ja jätehuoltomaksun mukaisista maksuista. Vähin maksu on kuitenkin 70,00 3. Risteilyliikenteessä olevasta matkustaja-aluksesta, joka matkustajia ottamatta tai jättämättä käy satamassa, veloitetaan alusmaksu 50 %:lla alennettuna, jos alus kiinnittyy laituriin ja 75 %:lla alennettuna, jos se jää redille. Vähin maksu on kuitenkin 135,00 4 Hinaajat Hinaajasta, joka satunnaisesti käy satama-alueella veloitetaan suurimman pituuden mukaan seuraavasti: alle 15 m pitkät 33, m pitkät 66,00 yli 30 m pitkät 88,00 Milloin kysymyksessä on luotsausasetuksen 29 :n 2 kohdan tarkoittama hinaaja-proomu -yhdistelmä, suoritetaan aluksesta veloitettava alusmaksu yhdistelmän yhteenlasketun nettovetoisuuden mukaan. 5 Telakalla rakennetut tai korjattavat alukset Mikäli alukselta ei veloiteta tavaramaksua se maksaa alusmaksun tämän maksun 2 :n 1 kohdan mukaisesti. Kuitenkin pelkästään kotimaanliikenteessä kulkevalta alukselta veloitetaan maksu telakkakäynniltä 2 :n 2 kohdan mukaisesti. Telakkakäynniltä veloitetaan vain yksi satamamaksu käynnin kestoajasta riippumatta. 6 HUOLLON YMS. AIHEUTTAMAT KÄYNNIT Aluksesta, joka lastia tai matkustajia ottamatta tai jättämättä käy satama-alueella huoltoa tai miehistön vaihtoa varten veloitetaan 40 % ulkomaanliikenteessä 2 :n 1 kohdan mukaisesta maksusta tai kotimaanliikenteessä 2 :n 2 kohdan mukaisesta maksusta.. Vähin maksu on kuitenkin 15,00 7 RIISUTUT ALUKSET Riisuttujen ja varastona käytettävien alusten alusmaksu sovitaan erikseen varustamon ja satamaliikelaitoksen johtokunnan välillä. 3

4 Alusmaksu, jätehuoltomaksu ja matkustajamaksu 3/4 Jätehuoltomaksu Alusten jätehuoltomaksujen perusteena käytetään aluksen nettovetoisuutta osoittavaa lukua. Jätehuoltomaksut lasketaan kertomalla yksikköhinnalla aluksen nettovetoisuutta osoittava luku. Alukselta, jolle on myönnetty vapautus kiinteän tai öljyisen jätteen tai käymäläjäteveden jätehuoltomaksusta ja joka jättää kyseisiä jätteitä sataman vastaanotettavaksi, veloitetaan jätehuoltomaksut syntyneiden kustannusten mukaisesti. Kiinteä alusjäte aluksen kiinteiden jätteiden jätehuoltomaksuna alukselta veloitetaan 0,03 /NT vähimmäismaksu/aluskäynti on 24,00 korkein maksu/aluskäynti on 68,00 Mikäli alus lajittelee jätteensä Sataman hyväksymällä tavalla, myönnetään alukselle kiinteiden jätteiden jätehuoltomaksusta 10 %:n suuruinen alennus. Alennuksen myöntämisen edellytyksenä on, että jätteiden lajittelusta toimitetaan Satamalle hyväksyttävä todistus tai selvitys. Käymäläjätevesi käymäläjäteveden jätehuoltomaksuna alukselta veloitetaan 0,03 /NT vähimmäismaksu/aluskäynti on 24,00 korkein maksu/aluskäynti on 68,00 Maksuja ei peritä aluksilta, joilla on Liikenteen turvallisuusviraston antama todistus oikeudesta poiketa alusperäisten jätteiden jättöpakkoa koskevista määräyksistä. Öljyinen jäte aluksen öljyisten jätteiden jätehuoltomaksuna veloitetaan alukselta 0,08 /NT vähimmäismaksu/aluskäynti on 100,00 Öljyisten jätteiden jätehuoltomaksua ei peritä aluksilta, joilla on Liikenteen turvallisuusviraston antama todistus oikeudesta poiketa alusperäisten jätteiden jättöpakkoa koskevista määräyksistä. Sataman öljyisten jätteiden vastaanottopalvelua käyttävän aluksen on annettava jätteestä ja sen määrästä ilmoitus Turun Satamalle tai sitä edustavalle jätehuoltoyritykselle vähintään 24 tuntia ennen satamaan saapumista tai välittömästi edellisestä satamasta lähdettäessä, jos matka-aika on alle 24 tuntia. Ilmoitus tehdään Liikenteen turvallisuusviraston vahvistaman kaavan mukaisesti. Mikäli jätteen noutotilaus tehdään alle 12 h ennen ko. aluksen saapumista satamaan, peritään pikatilauslisä 100,00. Aluksen normaalikäyttöön tai -liikenteeseen nähden poikkeavasta jätemäärästä ja jätteen pumppausajasta veloitetaan alusta tai varustamoa syntyneiden kustannusten mukaan. Tällaiseksi jätemäärän ylärajaksi katsotaan 20 m 3 ja pumppausajaksi 2 h, jolloin edellytetään myös, että alus pumppaa samanaikaisesti. Jätettä noutavissa autoissa on imuletkua 30 metriä. Suuremmasta letkumäärästä veloitetaan erikseen jätehuoltoyrityksen laskutuksen mukaisesti. Mikäli jäte pyydetään noudettavaksi suljetulta alueelta, esim. telakka-alue, tulee tilaajan varmistaa jätteen noutajan toiminnan edellyttämä vapaa liikkuminen alueelle, itse alueella ja sieltä pois. Tilaajasta johtuvasta odotusajasta sekä peruspumppausajan ylittymisestä veloitetaan 66,00 alkavalta tunnilta. Turun Satama voi antaa alukselle alennusta öljyisten jätteiden jätehuoltomaksusta, mikäli alus pystyy osoittamaan sillä olevan käytössään laitteita, menetelmiä tai sellaista hyvälaatuista polttoainetta, joiden ansiosta aluksen maihin jättämän öljyisen jätteen määrä on tavallista vähäisempi. Turun Sataman risteilyliikenteelle toteutetun jäteveden vastaanottokaivon käytöstä peritään muilta käyttäjiltä 4,50 / m 3 Kaivon käyttölupa on anottava Sataman Liikenneosastolta, jonne on toimitettava laskutusta varten ajoneuvon säiliön tyhjennyspumpun tulostama kuitti pumpatusta määrästä. 4

5 Alusmaksu, jätehuoltomaksu ja matkustajamaksu 4/4 Matkustajamaksu Ulkomaanliikenteessä oleva matkustaja-alus suorittaa jokaisesta saapuvasta ja lähtevästä kansi- tai hyttipaikan lunastaneesta matkustajasta 0, 60 Sanottua maksua ei suoriteta aluksista kannettavan satamamaksun 3 :n 3 kohdassa tarkoitettujen matkustajien eikä myöskään sellaisten matkustajien osalta, jotka ulkomailta saavuttuaan jatkavat matkaansa samalla laivavuorolla toiseen ulkomaan satamaan. Yleiset määräykset Jos perintätoimiin on jo ryhdytty ja asiakas sen jälkeen maksaa laskun, asiakkaalta veloitetaan ulosoton peruutuskuluina 5

6 Koneiden ja laitteiden vuokrat Satamalautakunnan hyväksymä Voimassa alkaen Kahmariruoppaaja Ahmatti tunnilta; lisäksi veloitetaan palkkakulut 200,00 Palkoproomu Heta 300 m 3 vuorokaudelta 280,00 Palkoproomu Hanna 300 m 3 vuorokaudelta 280,00 Pohjaluukkuproomu nro m 3 vuorokaudelta 180,00 Työproomu Kaija vuorokaudelta 150,00 Moottorivene tunnilta; lisäksi veloitetaan palkkakulut 30,00 Tankohara vuorokaudelta 1 Työvene Mari tunnilta; lisäksi veloitetaan palkkakulut 60,00 Soutuvene vuorokaudelta Kuorma-auto tunnilta; lisäksi veloitetaan palkkakulut 30,00 Hiekoituslaite tunnilta; lisäksi veloitetaan palkkakulut Lumiaura, lumiharja tunnilta; lisäksi veloitetaan palkkakulut 30,00 Pyöräkuormaaja tunnilta; lisäksi veloitetaan palkkakulut 50,00 Traktori tunnilta; lisäksi veloitetaan palkkakulut 30,00 Henkilönostin tunnilta 30,00 Puulautat vuorokaudelta Tarkistuspainojen vuokra tonnia ja vuorokautta kohden 14,00 Palkkakulut veloitetaan satamalautakunnan hyväksymiä tuntiveloitusperusteita noudattaen. 6

7 Konttiterminaalimaksu 1/2 Konttiterminaalimaksu Satamaliikelaitoksen johtokunnan hyväksymä Voimassa alkaen. Turun satamassa harjoitettavassa konttiterminaalitoiminnassa noudatetaan seuraavia maksuja: Yksiköiden käsittely Vastaanotto tai luovutus suuryksikköterminaalista /kpl -kontit ja flatit 33,65 -kontit ja flatit vaijerinostona 50,00 -vaihtolavat (swapbody-kontit) 41,80 Vastaanotto tai luovutus konttivarikosta sis. tarkastuksen 41,80 Siirto/nosto terminaalin alueella 33,65 Siirto muulla satama-alueella 43,85 Sijoitus vaarallisten aineiden kentälle 21,40 Sijoitus sisävarastoon, katokseen 27,55 Terminaali- ja kirjaamismaksut Kontit ja vaihtolavat (swapbody-kontit) 9,50 Trailerit, flatit ja kuorma-autot 5,80 AREX-maksu 5,10 Kenttävuokrat Kontit ja flatit /TEU/vrk 1-7 vrk 0, vrk 1, vrk 1,65 yli 45 vrk 2,75 Trailerit ja vaihtolavat /TEU/vrk 1-7 vrk 0, vrk 2, ja yli 15 vrk 3,85 Sisävarastovuokrat Kylmä varasto /TEU/vrk saapumispäivä on 1. vrk 7, vrk 13, vrk 23,95 seuraavat vrk:t 23,95 Lämmin varasto /TEU/vrk saapumispäivä on 1 vrk 11, vrk 20, vrk 37,10 seuraavat vrk:t 37,10 IMDG-, ADR- JA RID-yksiköisen vuokrat Kenttävuokrat /TEU/vrk saapumispäivä on 1. vrk 0, vrk 2, vrk 3, vrk 4, vrk 6, vrk 8,70 yli 21 vrk 10,85 Reefer-yksikköpalvelut /kpl Reefer-yksikön käynnistys/kytkentä 20,90 Sähköenergia per vrk 19,40 Pre-Trip tarkastus sopimuksen mukaan 7

8 Konttiterminaalimaksu 2/2 Muut maksut /kpl Vähin veloitus yksiköltä 22,45 Laskun oikaisu 28,55 Lisäveloitus terminaali-ilmoituksen puuttumisesta 23,45 Muut palvelut hinnoitellaan tarjouksen perusteella Tämän hinnaston osana noudatetaan Yleiset Satamaoperointiehdot 2006 yleisiä ehtoja. Ehdot toimitetaan pyydettäessä postitse Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. VELOITUKSESSA KÄYTETÄÄN 1 TEU= 20 yksikkö tai alle 1,5 TEU= yli 20 yksikkö tai 30 2 TEU= yli 30 yksikkö tai 40 sekä puoliperävaunut (trailerit) 2,5 TEU= yli 40 yksikkö tai 50 3 TEU= yli 50 yksikkö tai 60 4 TEU= yli 60 yksikkö sekä yhdistelmäkuorma-autot Jos perintätoimiin on jo ryhdytty ja asiakas sen jälkeen maksaa laskun, asiakkaalta veloitetaan ulosoton peruutuskuluina 8

9 Kulunvalvonnan maksut Satamaliikelaitoksen johtokunnan hyväksymä Voimassa alkaen RFID-tunnisteet Henkilötunniste jalankulkuporteille 10,00 Ajoneuvotunniste, tuulilasikiinnitys 50,00 Ajoneuvotunniste, kiinnitys ajoneuvon ulkopintaan 80,00 Mikäli suljetulle satama-alueelle pyrkii ajoneuvo, jolla ei ole voimassa olevaa kulkulupaa, sille voidaan myöntää kertalupa kyseistä käyntiä varten: Ajoneuvon kertalupa 9

10 Laiturimaksu Satamalautakunnan hyväksymä Voimassa alkaen 1 Valtion ja meripelastustoiminnan alukset vapautetaan kokonaan alus- ja laiturimaksuista, mikäli ne eivät ole huviveneitä, hinaajia, jäänmurtajia tai muuten kauppamerenkulkuun käytettyjä aluksia, jolloin maksu määräytyy aluksesta kannettavan alusmaksun tai jäljempänä mainittujen säädösten mukaan Laituri- ja vesialueen vuokrana veloitetaan Turun Satamassa aluksen kokonaispituuden metriltä 30 vrk:n jaksolta tai sen osalta seuraavasti: Satamamaksun yleisissä perusteissa kohdassa 7 mainituissa Turun Satamaa tukikohtanaan pitävistä aluksista: tyyppinsä mukaisessa ammattikäytössä olevat hinaajat, vesibussit, kotimaan matkustaja-alukset, troolarit 3,65 yms. metriltä 30 vrk:n jaksolta Vähin maksu 30 vrk:n jaksolta 36,50 Kotimaan liikenteessä yhdistys- tai säätiö-omistuksessa olevan perinne- ja koulualuksen (esim. Albanus, 1,55 Helena, Raahen Fia, Jacobstads Wapen tai vastaava) kokonaispituuden metriltä laiturimaksu 30 vrk:n jaksolta on, ellei satamalautakunta ole tehnyt erillistä satamamaksun 7 :n mukaista sopimusta asiassa varustamon kanssa Aatteellisille, ansaitsemistarkoituksetta liikennöiville nuorten koulutusaluksille liikennealueeseen katsomatta on laiturimaksu aluksen pituusmetriltä 30 vrk:n jaksolta 0,90 Tällöin on alusilmoitukseen merkittävä sana koulualus ja satamalle on kirjallisesti ilmoitettava ennakolta tällaisen aluksen saapumisesta. Jos kyseinen alus harjoittaa kaupallista toimintaa, vaikka vähäistäkin, veloitetaan pituusmetriltä 30 vrk:n 1,55 jaksolta 2. Laituri- ja vesialueen vuokrana veloitetaan Turun Satamassa aluksen kokonaispituuden metriltä 7 vrk:n jaksolta tai sen osalta seuraavasti: Muista aluksista tai veneistä lukuun ottamatta edellä mainittuja ja satamamaksun alaisia aluksia metriltä 3,65 7 vrk:n jaksolta Vähin maksu 7 vrk:n jaksolta 36,50 Satamajärjestyksen 13 :ssä mainittujen asunto-, korjaamo-, toimisto- tai muiden niiden kaltaisten alusten laiturimaksusta sekä oikeudesta laituripaikkaan päättää satamalautakunta 3 Mobiilinosturinostot Mobiilinosturin tuominen satama-alueelle edellyttää aina voimassa olevaa lupaa. Lupa myönnetään anomuksesta nostokoneyrityskohtaisesti vuodeksi kerrallaan menettelytapaohjeineen ja ehtoineen, joita yritys sitoutuu noudattamaan. Vuosilupamaksu 500,00 Lisäksi peritään nostokäynniltä satama-alueella päiväkohtainen lupamaksu, ellei kyseessä ole Turun Sataman 50,00 kautta tuotavan tai vietävän tavaran käsittely Nostoluvan saamiseksi on asiasta ilmoitettava sataman liikenneosastolle vuosilupaehtojen mukaisesti tarkastus- ja valvontamenettelyä varten jokaisen nostokäynnin osalta erikseen. Yleiset ehdot Myönnettäessä alukselle vakituista sijoituslupaa on asiakkaan vaadittaessa jätettävä satamalle kolmen kuukauden maksua vastaava vakuus. 10

11 Laivojen hinaus- ym. maksut Satamalautakunnan hyväksymä Voimassa alkaen. 1. Maksut jäänmurrosta satama-alueella alkavalta ½-tunnilta 337,00 2. Arkisin kello ja lauantaisin kello peritään lisämaksuna jokaiselta alkavalta tunnilta 202,00 Lauantaisin ja pyhäaattoina kello jälkeen sekä pyhäpäivisin lisämaksuna jokaiselta alkavalta tunnilta 253,00 11

12 Laivojen kiinnitys- ja irrotusmaksut Satamalautakunnan hyväksymä Voimassa alkaen Maksut alusten kiinnittämisestä ja irrottamisesta. Maksun perusteena on aluksen nettovetoisuutta osoittava luku. Maksu lasketaan kertomalla maksuyksikkö nettovetoisuutta osoittavalla luvulla. Maksuyksikkö /NT 0,025 Alin maksu on kuitenkin 50,00 ja ylin maksu 300,00 Yötyöaikana, klo , maksuyksikkö on /NT 0,05 Maksut peritään erikseen aluksen kiinnittämisestä ja irrottamisesta. Veloitusperusteena aluksen satamassa käyttämä suurin nettovetoisuus. Mikäli säännöllistä vuoroliikennettä harjoittavat matkustaja-alukset huolehtivat itse alukseen johtavien ajosillakkeiden käytöstä, myönnetään aluksille tämän maksun mukaisista maksuista 25 %:n alennus. Säännöllisessä vuoroliikenteessä kulkevat matkustaja-alukset, jotka voidaan hyväksyä alusmaksun 3 :n 2 momentin piiriin kuuluviksi, suorittavat vakinaisilla vuoroillaan maksun ainoastaan kiinnityksestä. Maksimimaksu on 200,00 tällöin Klo väliselle ajalle tilatulta käyttämättömältä kiinnitys/irrotuskerralta peritään lisämaksuna 100,00 Siirroista peritään puolet maksuista. Raskaiden nostojen aiheuttamista ja pakosta tilan järjestämiseksi suoritetuista siirroista ei maksuja peritä. Pansion öljysatamassa ovat öljyntuontiliikkeet velvolliset järjestämään tarpeellisen määrän apumiehiä satamavalvojan avuksi alusten kiinnittämisessä ja irrottamisessa. Satamavalvonnan suorittaessa Pansion junalauttarampin ajon, peritään rampin ajosta 17,00 12

13 Laivojen luotsausmaksut Satamalautakunnan hyväksymä Voimassa alkaen. Luotsausmaksu peritään aluksilta, jotka Turun kaupungin satama-alueella käyttävät satamaluotsia. Maksun perusteena on aluksen nettovetoisuutta osoittava luku. Luotsausmaksu lasketaan kertomalla maksuyksikkö nettovetoisuutta osoittavalla luvulla. Maksuyksikkö 0,05 /NT Alin maksu on kuitenkin 85,00 ja ylin maksu 350,00 Veloitusperusteena on aluksen satamassa käyttämä suurin nettovetoisuus. Mikäli luotsaus sumun tai muun esteen (force majeure) tähden on ollut keskeytyneenä tai mikäli alukselle sen saapuessa satamaan, ei syystä tai toisesta voida heti osoittaa purkaus- tai lastauspaikkaa, peritään luotsausmaksu kuten yksinkertaisesta luotsauksesta. Mikäli luotsi on tilattu määrätyksi kellonajaksi, mutta luotsaus ei ole puolen tunnin kuluttua siitä alkanut, saa 30,00 luotsi poistua muiden luotsausten sitä vaatiessa. Jos luotsi jää odottamaan, on odotusajalta suoritettava jokaiselta alkavalta odotusajan tunnilta Luotsi- tai muusta kuljetuksesta luotsikutteri Pikisaarella Kuuvan ulkopuolelle peritään kultakin alkavalta puolelta 30,00 tunnilta, kuitenkin ensimmäinen tunti täytenä tuntina Peruuntuneista tilauksista veloitetaan niistä aiheutuneet kustannukset. 13

14 Lupahakemusten käsittelymaksu Satamalautakunnan hyväksymä Voimassa alkaen. Ruoppausmassojen läjityslupa sataman läjitysalueelle proomu-irtom 3 :ltä 0,90 Uudisrakennuksen rakennus lupa-asiakirjojen käsittely asiaa kohden 90,00 Muut rakennuslupa-asiat ja mainoslupa-asiat asiaa kohden 50,00 Teknisen osaston suorittama piirustusten hyväksyntä asiaa kohden 50,00 14

15 Maksut satamanosturien käytöstä 1/2 Maksut satamanostureiden käytöstä Satamalautakunnan hyväksymä Voimassa alkaen 1. Yleinen satamanostureiden käyttötuntimaksu a) nostokoukulla varustettuna 59,00 b) kauhalaitteella varustettuna 65, t ja 60 t nostureiden käyttötuntimaksu /h / ½h a) tavaran paino yli 6, mutta enintään 10 tonnia 110,00 55,00 yli 10, mutta enintään 20 tonnia 125,00 62,50 yli 20, mutta enintään 30 tonnia 170,00 85,00 b) tavaran paino yli 30 tonnia perustuntimaksu 200,00 100,00 perustuntimaksun lisäksi peritään kultakin tonnilta (yli 30 t painon) 10,00 5, ja 2. kohtia koskevat lisämääräykset Käyttötuntimaksu määrätään kultakin alkavalta tunnilta ja yli 6 tonnin painoisten tavaroiden osalta kulloinkin kysymyksessä olevan tunnin aikana nostetun raskaimman kappaleen painon mukaan. 60 t nosturin osalta käyttötuntimaksu määrätään kultakin alkavalta puolelta tunnilta. Nosturia tilattaessa on yli 6 tonnin painoisten kappaleiden painosta ja lukumäärästä annettava kirjallinen ilmoitus. Käytettäessä kahta nosturia yhdessä peritään kummankin nosturin osalta nostureiden käyttötuntimaksu. 3 a. Kiinteäpuominen nosturi M1 Yleinen käyttötuntimaksu 125 /h Nosturin käyttömaksu joukkotavaran lastauksessa ja purkauksessa / maksu tonnilta a) malmi ja muu sen kaltainen joukkotavara kauhalaittein 0,90 /t b) koksi, briketti, kivihiili, suola, kalajauho ja vilja sekä muu joukkotavara 1,10 /t c) levytuotteet, yhdyskuntajäte, teräslevyt ja teräsrullat 1,50 /t d) suursäkit käytettäessä automaattisäkkinostinta 1,50 /t e) kuormalavat käytettäessä pallettipihtejä 1,90 /t Mikäli nosturin käyttömaksu tonnimäärän perusteella jää tuntimaksua vähäisemmäksi, peritään maksu tuntimaksun mukaan. Mikäli nosturia joudutaan siirtämään muun kuin sataman omilla nostureilla tehtävän työn vuoksi peritään siirrosta nosturin siirtomaksuna vähintään tunnin käyttötuntimaksu. 3 b) 40 t ja 60 t nostureiden sekä konttinosturin käyttömaksu konttiliikenteessä Kontin käsittely / kpl 18,00 Vähin maksu konttien käsittelystä on 70,00 Nosturia tilattaessa on nostettavien konttien lukumäärästä, koosta ja painosta annettava kirjallinen ilmoitus. 4. Satamanostureiden käyttömaksu joukkotavaran lastauksessa ja purkauksessa kauhalaittein Maksu tonnilta a ) malmi ja muu sen kaltainen joukkotavara 0,80 b) koksi, briketti, kivihiili, suola, kalajauho ja vilja sekä muu joukkotavara 1,10 Mikäli nosturin käyttömaksu tonnimäärän perusteella jää tuntimaksua vähäisemmäksi, peritään maksu tuntimaksun mukaan. Paljousalennus /h jos tavaran määrä ylittää tonnia/vuosi/laivaaja 0,05 jos tavaran määrä ylittää tonnia/vuosi/laivaaja 0,09 jos tavaran määrä ylittää tonnia/vuosi/laivaaja 0,14 5. Enintään yhden tunnin kestävistä veneennostoista peritään maksu: Enintään 6 t 40, t 65, t 95, t t 165,00 Yli 40 t 250,00 15

16 Maksut satamanosturien käytöstä 2/2 6. Muita määräyksiä Yötyöstä, klo välisenä aikana, samoin kuin arkipyhäpäivänä sekä sen aattona 33,00 klo jälkeen tehtävästä työstä sekä viikonvaihteessa perjantain klo ja maanantain klo välisenä aikana tehtävästä työstä peritään lisätuntimaksuna Muulta kuin varsinaiselta työajalta perittäviin maksuihin sisältyvät myös valvonnasta aiheutuneet lisäkulut. Käytettäessä nosturia henkilönostokorin nostoon, peritään maksuna ko. nosturin alimman tonnihinnan mukainen maksu. Konttinosturin osalta sovelletaan 40 ja 60 t nosturien maksuja. Odotusajalta varsinaisena työaikana ja ylityöaikana peritään puolet vastaavista yleisistä satamanostureiden käyttötuntimaksuista Mikäli tilauksen jälkeen nosturia on jouduttu siirtämään, ei kuitenkaan sääolosuhteiden johdosta aiheutuneen 17,00 peruutuksen takia, peritään peruutusmaksua siirtokerralta 7. Lisäveloitukset Tilatulta käyttämättömältä ylityöltä / tunti 17,00 Työmatkakorvaukseen oikeuttavalta ylityöltä / kerta 17,00 Varallaoloajalta / tunti, veloitus enintään 10 tunnilta 10,00 Viivästyskorko on korkolain salliman enimmäismäärän mukainen Maksuihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan korkokannan mukaisesti laskettuna 16

17 Palkkakulujen veloitusmaksu Satamalautakunnan hyväksymä Voimassa alkaen Ellei satamalautakunta yksityisissä tapauksissa ole toisin päättänyt, noudatetaan sataman tekniseltä osastolta tuntityönä tilatuissa töissä seuraavia veloitusperusteita: Hinta työtunnilta 35,00 Laskutettavan materiaalin ja palvelusten ostohintaa lisätään laskutuksen yhteydessä 5 % käsittely- ja varastointikustannuksia 17

18 Pysäköintimaksu Satamalautakunnan hyväksymä Voimassa alkaen. Satama-alueella maksulliseksi osoitetuilla alueilla pysäköinti maksaa 1 h 1,00 1 vrk 7,00 Pysäköintikortti kalenterivuodeksi (lunastetaan talous- ja hallinto-osaston kassalta) 210,00 Pysäköintikortin ostohinta alenee kuukaudelta tammikuusta lukien ostohetken mukaan 17,00 Edellä olevat maksut sisältävät arvonlisäveron. Laivahenkilökunnan pysäköintialueen pysäköintilupa kalenterivuodeksi 30,00 Sähköistetty autopaikka/v ulkopuolisille 50,00 sataman henkilökunnalle 18

19 Sähköpalveluhinnasto 1/5 Sähköpalveluhinnasto Satamaliikelaitoksen johtokunnan hyväksymä Voimassa alkaen. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät Yleistä Liittymishinnastossa on esitetty liittymis- ja kytkentämaksut. Liittymismaksulla liittyjä saa oikeuden liittyä Turun Sataman jakeluverkkoon. Liittymismaksuun ei sisälly liittymisjohdon rakentamiskustannuksia. Kytkentämaksu peritään liittymisjohdon kytkemisestä jakeluverkkoon. Liittymismaksusta ei peritä arvonlisäveroa. Kytkentämaksuun lisätään arvonlisäveroa 23 %. Jos liittyjän sähkönkäyttöpaikka sijaitsee niin, että kustannukset sen liittämisestä sähkönjakeluverkkoon nousevat kohtuuttoman suuriksi, voi Turun Satama periä korotetun liittymismaksun. Samalle kiinteistölle myönnetään yleensä vain yksi liittymä. Jos liittymiä tulee enemmän kuin yksi, peritään kustakin liittymästä erilliset liittymis- ja kytkentämaksut. Pienjänniteliittymä Liittymän pääsulake Liittymismaksu alv 0% Kytkentämaksu alv 23 % vaihe x A 3 x ,00 150,00 3 x ,00 150,00 3 x ,00 150,00 3 x ,00 230,00 3 x ,00 230,00 3 x ,00 230,00 3 x ,00 230,00 3 x ,00 340,00 3 x ,00 340,00 3 x ,00 340,00 3 x ,00 475,00 Yli 3 x 315: 42,00/A + 210,00 + alv Kytkentämaksu johdon mukaan Liittymismaksu määräytyy liittymän pääsulakkeen mukaan. Liittyjä määrittää tarvitsemansa pääsulakkeen koon. Jos pääsulake myöhemmin suurennetaan, peritään lisäliittymismaksu joka on uuden liittymän sulakekoon ja aikaisemman sulakekoon mukaisten liittymismaksujen erotus. Jos kytkettävän liittymisjohdon poikkipinta on suurempi kuin liittymän koko edellyttäisi, voidaan kytkentämaksu periä myös kytkettävän liittymisjohdon poikkipinnan perusteella. Liittymisehdot Pien- ja keskijänniteverkkoon liittymisestä tehtävään liittymissopimukseen sovelletaan Energiamarkkinaviraston vahvistamia Sähkökäyttöpaikkojen liittymisehtoja, ellei liittymissopimuksella ole toisin sovittu. Muut liittymät sopimuksen mukaan. 19

20 Sähköpalveluhinnasto 2/5 SÄHKÖN TOIMITUSHINNASTO, Kiinteät liittymät, sähköenergia- ja siirtotuotteet Sähköenergiatuotteet pienjänniteasiakkaille Yleissähkö (pääsulake enintään 200 A) Energia Siirto Yhteensä Yhteensä Hinta alv. 0% Hinta alv. 0% Hinta alv. 0% Hinta alv. 23% Perusmaksu (1-aikamittaus) /kk 3,20 2,73 5,93 7,30 Energia /kwh 0,06 0,03 0,09 0,11 Tehosähkö PJ (vähintään 1 vuoden sopimusjakso) Perusmaksu (tehomittaus) /kk 11,00 73,50 84,50 103,94 Pätöteho /kwh /kk 1,10 2,00 3,10 3,81 Loisteho /kvar /kk 0,00 1,15 1,15 1,41 Energia /kwh 0,061 0,015 0,076 0,093 Sähköenergiatuotteet suurjänniteasiakkaille (asiakkaalla oma muuntamo) Tehosähkö KJ Perusmaksu kultakin liittämiskohdalta (tehomitt.) /kk 11,00 350,00 361,00 444,03 Pätöteho /kw /kk 1,10 1,20 2,30 2,83 Loisteho /kvar /kk 0,00 1,15 1,15 1,415 Energia /kwh 0,061 0,01 0,071 0,087 Sähköverot Hinnastossa esitetyt hinnat sisältävät valtion perimät sähköverot. Mikäli sähköverot muuttuvat, muutetaan hinnaston hintoja vastaavasti. Mittalaitemaksut Perusmaksuihin sisältyy mittalaitemaksu, jolla katetaan kyseisen tuotteen mittaroinnin ylläpito ja mittalaitteiden määräaikainen huolto. Mittalaitemaksun osuus on: /kk, alv. 0% /kk, alv 23% 1-aikamittaus /kk 1,05 1,29 tehomittaus, pienjännite /kk 10,50 12,92 tehomittaus, suurjännite /kk 15,75 19,37 1-aikamittauksen sisältävän siirtotuotteen yhteyteen asennetusta 2-aikamittauksesta peritään lisämittalaitemaksuna 1,22/kk alv 0%, ( 1,50/kk alv 23 %). Sähköntoimitukseen liittyvät palvelumaksut Sähköntoimituksen aloituksesta yms. sähköntoimitukseen liittyvistä kertaluonteisista toimenpiteistä peritään palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut. Muut sähköenergia- ja siirtotuotteet sopimuksen mukaan. Muut mittalaitteet sopimuksen mukaan. 20

21 Sähköpalveluhinnasto 3/5 SÄHKÖN TOIMITUSHINNASTO Tilapäiset liittymät Tilapäissähkö PJ (pääsulake korkeintaan 200 A) Energia Siirto Yhteensä Hinta alv. 0% Hinta alv. 0% Hinta alv. 23% Liityntämaksu (hintaan sisältyy kytkentä ja irrotus) 74,00 91,02 Perusmaksu /kk (I-aikamittaus) 3,20 6,09 11,427 Energia /kwh 0,06 0,05 0,135 Työmaakeskuksen vuokraus Vuokrauksen perusmaksu 27,50 33,84 Vuokra /vrk 0,60 0,74 Asiakkaalle voidaan toimittaa sähköä tilapäiseen käyttöön (esim. työmaakäyttö) ilman liittymissopimusta korkeintaan kahden vuoden ajan. Jokisatama, pienveneet liityntämaksu (hintaan sisältyy kytkentä ja irrotus) 27,50 33,83 Perusmaksu /kk 10,00 6,09 19,79 Energia /kwh 0,06 0,05 0,135 Ylityöajalla tehtävästä kytkennästä ja irrotuksesta velotetaan 36,00/h sis. alv 23%. Kioskiliittymä tms. (ilman mittaria) liittymismaksu ,65 Perusmaksu /kk 9,45 11,62 Energia /kwh 0,00 0,00 Kioskiliittymää voidaan soveltaa mainoslaitteisiin, valopylväisiin yms. erillisiin kioskiliittymiin verrattaviin liittymiin Sähköverot Hinnastossa esitetyt hinnat sisältävät valtion perimät sähköverot. Mikäli sähköverot muuttuvat, muutetaan hinnaston hintoja vastaavasti. Muut tilapäisliittymät sopimuksen mukaan. Sähkön toimitushinnastoa koskevat myyntiehdot Sähkön siirto on jakeluverkon haltijan tarjoamaa sähköverkkopalvelua. Sähkön siirrolla tarkoitetaan sähkön kuljettamista sähköverkossa sähkökaupan eri osapuolien välillä. Tässä hinnastossa esitetyt siirtotuotteet sisältävät sähkönmyyjän kantaverkkoon toimittaman sähköenergian siirron Turun Sataman jakeluverkon alueella sijaitsevaan sähkönkäyttöpaikkaan sähkömarkkinalaissa tarkoitetulla tavalla. Asiakas voi valita hinnastossa esitetyistä sähkötuotteista itselleen sopivimman näissä soveltamisohjeissa mainituin rajoituksin. Valittua tuotetta sovelletaan vähintään yhden vuoden ajan ennen tuotteen vaihtoa. Hinnoitteluvaihtoehdon, jossa ei vaadita tehomittausta, voi valita vain sellainen asiakas, jonka mittauksen pääsulake on korkeintaan 200 A suuruinen Hinnastossa esitettyjen tuotteiden perusmaksu sisältää mittalaitemaksun, jolla katetaan sähkönkulutuksen mittaamiseen tarvittavan mittarin ylläpito ja määräaikainen huolto (perusmaksuun sisältyvä mittalaite on mainittu perusmaksun yhteydessä). Mikäli sähkönkäyttöpaikkaan on asennettu muita mittalaitteita, joiden ylläpito ei sisälly siirtotuotteen perusmaksuun, näiden mittalaitteiden ylläpidosta laskutetaan erillisellä mittarointihinnaston mukaisella mittalaitemaksulla. Siirtyminen toiseen sähkötuotteeseen (tuotteenvaihto) edellyttää, että sähkönkäyttöpaikkaan on asennettu mittauslaitteet, joilla voidaan mitata jakeluverkon haltijan hyväksymällä tavalla tuotteen laskutusperusteina käytettävät suureet. Mikäli tuotteen vaihtaminen vaatii muutoksia mittauslaitteisiin, mittauslaitteiden asentamisesta peritään erillisen mittarointihinnaston mukainen mittarointimaksu. 21

Sähköpalveluhinnasto. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät. Turun Sataman palveluhinnasto 2014 Sähköpalveluhinnasto 1/5. Yleistä.

Sähköpalveluhinnasto. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät. Turun Sataman palveluhinnasto 2014 Sähköpalveluhinnasto 1/5. Yleistä. Sähköpalveluhinnasto 1/5 Sähköpalveluhinnasto Voimassa 1.6.2014 alkaen. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät Yleistä Liittymishinnastossa on esitetty liittymis- ja kytkentämaksut. Liittymismaksulla liittyjä

Lisätiedot

4 Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat:

4 Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat: 1 RAAHEN KAUPUNGIN SATAMAMAKSUTAKSA 2014 Sataman johtokunta 26.11.2013 Voimassa 1.1.2014 alkaen TAVARAMAKSU Yleiset perusteet 1 Tavaramaksu on suoritettava tämän taksan maksutaulukkojen mukaisesti vesitse

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. Voimassa 1.1.2013 - Loviisan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kehittämisjaoston 18.12.2012 hyväksymä

PALVELUHINNASTO. Voimassa 1.1.2013 - Loviisan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kehittämisjaoston 18.12.2012 hyväksymä PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 - Loviisan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kehittämisjaoston 18.12.2012 hyväksymä 2 (6) 1. Laskutuksen yleiset ehdot Maksut on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään

Lisätiedot

MERIKARVIAN SATAMA. Satamamaksutaksa

MERIKARVIAN SATAMA. Satamamaksutaksa MERIKARVIAN SATAMA Satamamaksutaksa Satamamaksutaksaa koskevat yleiset määräykset 1. Satamamaksutaksan mukainen lasku on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Viivästyskorko on korkolain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Asiakirjan nimi 1 (7) Kaupunkiympäristön palvelualue Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut

Kuopion kaupunki Asiakirjan nimi 1 (7) Kaupunkiympäristön palvelualue Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut Kuopion kaupunki Asiakirjan nimi 1 (7) KUOPION KAUPUNGIN SATAMAMAKSUTAKSA TAVARAMAKSU Yleiset perusteet 1' Tavaramaksu veloitetaan Kuopion satamien kautta vesitse kuljetettavasta tavarasta tämän hinnaston

Lisätiedot

3' Tavaramaksu lasketaan tavaran bruttopainon perusteella, jollei taksassa ole toisin määrätty.

3' Tavaramaksu lasketaan tavaran bruttopainon perusteella, jollei taksassa ole toisin määrätty. KUOPION KAUPUNGIN SATAMAMAKSUTAKSA Kaupunkirakennelautakunta 7.12.2016 207 TAVARAMAKSU Yleiset perusteet 1' Tavaramaksu veloitetaan Kuopion satamien kautta vesitse kuljetettavasta tavarasta tämän hinnaston

Lisätiedot

Satamamaksutaksa. Tavaramaksu s. 2-3 Alusmaksu 4-5 Jätehuoltomaksu 6 Yksityisoikeudelliset maksut 7

Satamamaksutaksa. Tavaramaksu s. 2-3 Alusmaksu 4-5 Jätehuoltomaksu 6 Yksityisoikeudelliset maksut 7 Satamamaksutaksa Satamamaksutaksaa koskevat yleiset määräykset 1. Satamamaksutaksan mukainen lasku on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Viivästyskorko on korkolain salliman enimmäisviivästyskoron

Lisätiedot

Satamamaksutaksa. Tavaramaksu s. 2-3 Alusmaksu 4-5 Jätehuoltomaksu 6 Yksityisoikeudelliset maksut 7

Satamamaksutaksa. Tavaramaksu s. 2-3 Alusmaksu 4-5 Jätehuoltomaksu 6 Yksityisoikeudelliset maksut 7 Oy Kaskisten Satama Kaskö Hamn Ab Satamamaksutaksa Satamamaksutaksaa koskevat yleiset määräykset 1. Satamamaksutaksan mukainen lasku on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Viivästyskorko

Lisätiedot

S A T A M A M A K S U T A K S A

S A T A M A M A K S U T A K S A LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN S A T A M A M A K S U T A K S A satamamaksutaksa 1.1.2009 alkaen toistaiseksi Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 24.11.2008, 107 Sisältö sivu TAVARAMAKSU - Yleiset perusteet 1 - Liikenteen

Lisätiedot

PIETARSAAREN sataman TAVARA- JA PALVELUMAKSUT 2014

PIETARSAAREN sataman TAVARA- JA PALVELUMAKSUT 2014 PIETARSAAREN sataman TAVARA- JA PALVELUMAKSUT 2014 TAVARAMAKSUJEN YLEISET EHDOT 2 SATAMAMAKSU TAVARASTA 3 ALUSMAKSUT 4 JÄTEHUOLTOMAKSUT 5 KIINNITYSMAKSUT 6 KENTTÄVUOKRAMAKSUT 6 PUHELIN 6 SÄHKÖ 6 VESI 7

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. Voimassa 01.01.2013

PALVELUHINNASTO. Voimassa 01.01.2013 PALVELUHINNASTO Voimassa 01.01.2013 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Satamantie 9 23500 Uusikaupunki Finland Puh. +358 50 420 5193 +358 500 538 627 Faksi +358 2 8451 5294 E-mail satama@uusikaupunki.fi

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. Voimassa 01.01.2015

PALVELUHINNASTO. Voimassa 01.01.2015 PALVELUHINNASTO Voimassa 01.01.2015 UUDENKAUPUNGIN SATAMA OY Satamantie 9 23500 Uusikaupunki Finland Puh. +358 50 420 5193 +358 500 538 627 E-mail satama@ukiport.fi www.ukiport.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. SATAMAMAKSU

Lisätiedot

TAVARAMAKSU 2-4 - Yleiset perusteet 2 - Tavaramaksut 3-4

TAVARAMAKSU 2-4 - Yleiset perusteet 2 - Tavaramaksut 3-4 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI SATAMAMAKSUT 2015 Sisältö sivu SATAMAMAKSUTAKSA TAVARAMAKSU 2-4 - Yleiset perusteet 2 - Tavaramaksut 3-4 ALUSMAKSU 4-5 - Yleiset perusteet 4-5 - Lastialukset, matkustaja-alukset,

Lisätiedot

JOENSUUN SATAMAN PALVELUHINNASTO

JOENSUUN SATAMAN PALVELUHINNASTO 1 (6) JOENSUUN SATAMAN PALVELUHINNASTO 1.3.2016 ALKAEN Saimaan Satamat Oy:n hallituksen hyväksymä 8.12.2015 1. TAVARAMAKSU 2. ALUSMAKSU Tavaramaksuliikenteen maksutaulukko 3. JÄTEHUOLTOMAKSU Lastialukset,

Lisätiedot

Hinnasto Voimassa 1.1.2014 alkaen

Hinnasto Voimassa 1.1.2014 alkaen Hinnasto Voimassa 1.1.2014 alkaen 2 / 12 HINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen. Palveluhinnaston maksut ovat arvonlisäverottomia. Arvonlisäverottomiin hintoihin lisätään veloitettaessa kulloinkin

Lisätiedot

HINNASTO. Port of Helsinki 2014. www.portofhelsinki.fi YOUR PO RT O F EXC ELLENCE HELSINGIN SATAMA

HINNASTO. Port of Helsinki 2014. www.portofhelsinki.fi YOUR PO RT O F EXC ELLENCE HELSINGIN SATAMA HELSINGIN SATAMA Olympiaranta 3, PL 800, 00099 Helsingin kaupunki Tel. +358 9 310 1621 Fax +358 9 310 33802 Port of Helsinki 2014 HINNASTO www.portofhelsinki.fi YOUR PO RT O F EXC ELLENCE Sisällysluettelo

Lisätiedot

TAVARAMAKSU 2-4 - Yleiset perusteet 2 - Tavaramaksut 3-4

TAVARAMAKSU 2-4 - Yleiset perusteet 2 - Tavaramaksut 3-4 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI SATAMAMAKSUT 2015 Sisältö sivu SATAMAMAKSUTAKSA TAVARAMAKSU 2-4 - Yleiset perusteet 2 - Tavaramaksut 3-4 ALUSMAKSU 4-5 - Yleiset perusteet 4-5 - Lastialukset, matkustaja-alukset,

Lisätiedot

TAVARAMAKSU 2-4 - Yleiset perusteet 2 - Tavaramaksut 3-4

TAVARAMAKSU 2-4 - Yleiset perusteet 2 - Tavaramaksut 3-4 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI SATAMAMAKSUT 2012 Sisältö sivu SATAMAMAKSUTAKSA TAVARAMAKSU 2-4 - Yleiset perusteet 2 - Tavaramaksut 3-4 ALUSMAKSU 4-5 - Yleiset perusteet 4-5 - Lastialukset, matkustaja-alukset,

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2016 VAASA

PALVELUHINNASTO 2016 VAASA PALVELUHINNASTO 2016 VAASA SISÄLLYSLUETTELO Sivu HINNASTOA KOSKEVAT YLEISET PERUSTEET...1 TAVARAMAKSUT...2 ALUSMAKSUT...3 JÄTEMAKSUT...4 Alusjätteistä ja lastijätteistä ilmoittaminen...4 MUUT MAKSUT...5

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI SATAMALAITOS SATAMAMAKSUT 2010

NAANTALIN KAUPUNKI SATAMALAITOS SATAMAMAKSUT 2010 NAANTALIN KAUPUNKI SATAMALAITOS SATAMAMAKSUT 2010 Yhteystiedot: Naantalin satamalaitos Satamatie 13 21100 Naantali Satamalautakunta/ Satamajohtaja Yrjö Vainiala 02 437 5511 050 464 9915 www.portofnaantali.fi

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2016 NAANTALIN SATAMA

PALVELUHINNASTO 2016 NAANTALIN SATAMA PALVELUHINNASTO 2016 NAANTALIN SATAMA NAANTALIN SATAMA OY YHTEYSTIEDOT Naantalin Satama Oy Satamatie 13 21100 Naantali www.portofnaantali.fi Toimitusjohtaja Pasi Haarala +358 44 023 4644 Satamajohtaja

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. Voimassa

PALVELUHINNASTO. Voimassa PALVELUHINNASTO Voimassa 01.01.2017 UUDENKAUPUNGIN SATAMA OY Hepokarintie 2 23500 Uusikaupunki Finland Puh. +358 50 420 5193 +358 500 538 627 E-mail satama@ukiport.fi www.ukiport.fi SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

YLEISET EHDOT 1 TAVARANKÄSITTELYPALVELUT 2 ALUSPALVELUT 6 YLEISET PERUSTEET 8 KENTTIEN VUOKRAT 12 MUUT PALVELUT 13 KÄYTTÖ- JA TOIMITUSEHDOT 15

YLEISET EHDOT 1 TAVARANKÄSITTELYPALVELUT 2 ALUSPALVELUT 6 YLEISET PERUSTEET 8 KENTTIEN VUOKRAT 12 MUUT PALVELUT 13 KÄYTTÖ- JA TOIMITUSEHDOT 15 2014 YLEISET EHDOT 1 TAVARANKÄSITTELYPALVELUT 2 1. TAVARAMAKSU 2 2. AUTOVAAKAMAKSU 5 3. SIIVOUSMAKSU 5 ALUSPALVELUT 6 4. ALUSMAKSU JA LAITURIPAIKKOJEN KÄYTTÖ 6 5. MAKSUT ALUKSEN KIINNITTÄMISESTÄ JA IRROTTAMISESTA

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy 1.1.2015

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy 1.1.2015 Verkkopalveluhinnasto Caruna Oy 1.1.2015 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon liittyvän

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO JA TAKSAT

PALVELUHINNASTO JA TAKSAT PALVELUHINNASTO JA TAKSAT Voimassa 1.1.2015 alkaen Porin Satama Oy, hallituksen 17.12.2014 vahvistama PORIN SATAMA OY Merisatamantie 4 28880 Pori Finland Puh. +358 2 621 2600 Faksi +358 2 634 9498 E-Mail

Lisätiedot

Port of Helsinki 2014 HINNASTO Y O U R P O R T O F E X C E L L E N C E

Port of Helsinki 2014 HINNASTO Y O U R P O R T O F E X C E L L E N C E Port of Helsinki 2014 HINNASTO Y O U R P O R T O F E X C E L L E N C E Sisällysluettelo Tavaramaksut Hinnasto voimassa 1.1.2014 alkaen sivu Tavaramaksut 3 Alusmaksut 6 Matkustajamaksut 9 Alusjätemaksut

Lisätiedot

PORIN SATAMA, LIIKELAITOS PALVELUHINNASTO JA TAKSAT

PORIN SATAMA, LIIKELAITOS PALVELUHINNASTO JA TAKSAT PORIN SATAMA, LIIKELAITOS PALVELUHINNASTO JA TAKSAT Voimassa 1.1.2014 alkaen PORIN SATAMA Merisatamantie 4 28880 Pori Finland Puh. +358 2 621 2600 Faksi +358 2 634 9498 E-Mail info.port@pori.fi www.portofpori.fi

Lisätiedot

Sähkö. Hinnasto 1.7.2010 alkaen

Sähkö. Hinnasto 1.7.2010 alkaen Sähkö Hinnasto 1.7.2010 alkaen Sähkön hinnat Yleissähkö Sähköenergia Sähkön siirto Kokonaishinta Perusmaksu /kk 1,81 2,52 4,33 Mittalaitemaksu /kk 1,21 1,21 Energiamaksu snt/kwh 6,05 2,82 8,87 Tuulisähkö

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Fortum Sähkönsiirto Oy 1.6.2013

Verkkopalveluhinnasto. Fortum Sähkönsiirto Oy 1.6.2013 Verkkopalveluhinnasto Fortum Sähkönsiirto Oy 1.6.2013 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy Verkkopalveluhinnasto Caruna Oy 1.3.2017 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon liittyvän

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy Verkkopalveluhinnasto Caruna Espoo Oy 1.3.2017 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon

Lisätiedot

Port of Helsinki 2011 HINNASTO

Port of Helsinki 2011 HINNASTO Port of Helsinki 2011 HINNASTO Sisällysluettelo Hinnasto voimassa 1.1.2011 alkaen sivu Tavaramaksut 3 Alusmaksut 6 Matkustajamaksut 9 Alusjätemaksut 10 Alusten kiinnitys ja irrotus 11 Kuljetusmaksu 12

Lisätiedot

Helsingin Satama Oy:n alueella on noudatettava Helsingin Satama Oy:n satamajärjestystä.

Helsingin Satama Oy:n alueella on noudatettava Helsingin Satama Oy:n satamajärjestystä. HINNASTO 2015 SISÄLLYSLUETTELO Hinnasto voimassa 1.1.2015 alkaen sivu Hinnaston yleiset ehdot 2 Tavaramaksut 3 Alusmaksut 6 Matkustajamaksut 9 Alusjätemaksut 10 Alusten kiinnitys ja irrotus 11 Vedenmyynti

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI SATAMALAITOS LIITE A2, SATLTK 24/25.11.2008 SATAMAMAKSUT 2009

NAANTALIN KAUPUNKI SATAMALAITOS LIITE A2, SATLTK 24/25.11.2008 SATAMAMAKSUT 2009 NAANTALIN KAUPUNKI SATAMALAITOS LIITE A2, SATLTK 24/25.11.2008 SATAMAMAKSUT 2009 Yhteystiedot: Naantalin satamalaitos Satamatie 13 21100 Naantali Satamalautakunta/ Satamajohtaja Yrjö Vainiala 02 437 5511

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TAVARAMAKSUT YLEISET PERUSTEET. Hinnasto voimassa 1.1.2016 alkaen

SISÄLLYSLUETTELO TAVARAMAKSUT YLEISET PERUSTEET. Hinnasto voimassa 1.1.2016 alkaen HINNASTO 2016 SISÄLLYSLUETTELO TAVARAMAKSUT Hinnasto voimassa 1.1.2016 alkaen sivu YLEISET PERUSTEET Hinnaston yleiset ehdot 2 Tavaramaksut 3 Alusmaksut 6 Matkustajamaksut 10 Alusjätemaksut 11 Alusten

Lisätiedot

Sähkö. Hinnasto 1.1.2015 alkaen

Sähkö. Hinnasto 1.1.2015 alkaen Sähkö Hinnasto 1.1.2015 alkaen Sähkönsiirto on sähköenergian siirtämistä markkinapaikalta, Suomen kantaverkosta sähkönkäyttöpaikalle, asiakkaalle. Kuopion Sähköverkko Oy vastaa hyvästä sähkön toimitusvarmuudesta

Lisätiedot

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT 1.1.2016 ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella.

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT 1.1.2016 ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella. Hinnasto on voimassa Oy:n jakelualueella. SÄHKÖNKÄYTÖN SIIRTOHINNAT KAUSI-, YÖ-, JA YLEISSÄHKÖN SIIRTOMAKSUT (sis. alv. 24 %) Siirtotuote perushinta VEROLUOKKA 1 VEROLUOKKA 2 kokonaishinta kokonaishinta

Lisätiedot

NAANTALIN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2015

NAANTALIN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2015 NAANTALIN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2015 NAANTALIN SATAMA OY YHTEYSTIEDOT Naantalin Satama Oy Satamatie 13 21100 Naantali www.portofnaantali.fi Toimitusjohtaja Pasi Haarala +358 44 023 4644 Satamajohtaja

Lisätiedot

Sähkö. Hinnasto 1.4.2011 alkaen

Sähkö. Hinnasto 1.4.2011 alkaen Sähkö Hinnasto 1.4.2011 alkaen Sähkön hinnat Yleissähkö Sähköenergia Sähkön siirto Kokonaishinta Perusmaksu /kk 2,20 4,20 6,40 Energiamaksu snt/kwh 7,00 3,20 10,20 Tuulisähkö Perusmaksu /kk 2,20 4,20 6,40

Lisätiedot

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT 1.1.2015 alkaen Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella.

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT 1.1.2015 alkaen Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella. SÄHKÖNKÄYTÖN SIIRTOHINNAT KAUSI-, YÖ-, JA YLEISSÄHKÖN SIIRTOMAKSUT (sis. alv. 24 %) VEROLUOKKA 1 VEROLUOKKA 2 Siirtotuote Siirtomaksun perushinta Kausisähkön siirto 16.11. 15.3. klo 07 21 Muulloin Yösähkön

Lisätiedot

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Tämä taksa korvaa edellisen, Urjalan kunnanvaltuuston vahvistaman taksan ja tulee voimaan 01.08.2012 alkaen. Tämän taksan on Urjalan tekninen lautakunta vahvistanut

Lisätiedot

SATAMAMAKSUT 2013 NAANTALIN SATAMA LIITE 1, SATLTK, 11.12.2012

SATAMAMAKSUT 2013 NAANTALIN SATAMA LIITE 1, SATLTK, 11.12.2012 SATAMAMAKSUT 2013 NAANTALIN SATAMA LIITE 1, SATLTK, 11.12.2012 NAANTALIN KAUPUNKI NAANTALIN SATAMA YHTEYSTIEDOT Naantalin Satama Satamatie 13, 21100 Naantali Telefax +358 2 435 1727 etunimi.sukunimi@naantali.fi

Lisätiedot

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella.

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella. SÄHKÖNKÄYTÖN SIIRTOHINNAT KAUSI-, YÖ-, JA YLEISSÄHKÖN SIIRTOMAKSUT (sis. alv. 24 %) Siirtotuote perushinta VEROLUOKKA 1 VEROLUOKKA 2 kokonaishinta kokonaishinta Kausisähkön siirto 16.11. 15.3. klo 07 21

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI SATAMALAITOS SATAMAMAKSUT 2012

NAANTALIN KAUPUNKI SATAMALAITOS SATAMAMAKSUT 2012 NAANTALIN KAUPUNKI SATAMALAITOS SATAMAMAKSUT 2012 Yhteystiedot: Naantalin satamalaitos Satamatie 13 21100 Naantali Satamalautakunta/ Satamajohtaja Yrjö Vainiala 050 464 9915 www.portofnaantali.fi Taksatiedustelut:

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella.

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella. SÄHKÖNKÄYTÖN SIIRTOHINNAT KAUSI-, YÖ-, JA YLEISSÄHKÖN SIIRTOMAKSUT (sis. alv. 24 %) Siirtotuote perushinta VEROLUOKKA 1 VEROLUOKKA 2 kokonaishinta kokonaishinta Kausisähkön siirto 16.11. 15.3. klo 07 21

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.7.2016 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

RAUMAN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2016

RAUMAN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2016 RAUMAN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2016 YLEISET EHDOT 1 KÄYTTÖ- JA TOIMITUSEHDOT 1 1. RAUMAN SATAMAN LAITURIPAIKKOJEN KÄYTTÖEHDOT 1 2. TAVARAMAKSU 3 3. AUTOVAAKAMAKSU 6 4. SIIVOUSMAKSU 6 ALUSPALVELUT 7 5.

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.1.2013 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

HAMINAKOTKA SATAMA OY:N PALVELUHINNASTO 2014

HAMINAKOTKA SATAMA OY:N PALVELUHINNASTO 2014 HaminaKotka Satama Oy:n palveluhinnasto 2014 HAMINAKOTKA SATAMA OY:N PALVELUHINNASTO 2014 SATAMAMAKSU TAVARASTA s.3 SATAMAMAKSU ALUKSESTA s.6 MATKUSTAJAMAKSU s.8 ALUSTEN JÄTEHUOLTO s.8 ALUSTEN KIINNITYS

Lisätiedot

HINNASTO. HaminaKotka Satama Oy. alkaen 1.1.2013 PORT OF HAMINAKOTKA PORT OF HAMINAKOTKA

HINNASTO. HaminaKotka Satama Oy. alkaen 1.1.2013 PORT OF HAMINAKOTKA PORT OF HAMINAKOTKA 2013 HaminaKotka Satama Oy HINNASTO alkaen 1.1.2013 PORT OF HAMINAKOTKA HaminaKotka Satama Oy PL 196, 48101 KOTKA Merituulentie 424, 48310 KOTKA Puh. 020 790 8800 Faksi 020 790 8891 Sähköposti: laskutus@haminakotka.fi

Lisätiedot

Uudenkaupungin Vesi Hinnasto 2013

Uudenkaupungin Vesi Hinnasto 2013 Uudenkaupungin Vesi Hinnasto 2013 Hinnat sisältävät 24 % arvonlisäveroa. Käyttömaksut / m 3 Vesi m 3 Jätevesi m 3 Yhteensä 1,88 2,63 4,51 Perusmaksut /vuosi Perusmaksu määräytyy vesimittarin koon mukaan

Lisätiedot

Luotsausmaksut kannetaan euroina seuraavan taksan mukaisesti: 1 000-3 000 286 572 925 1 245 1 615 1 951 2 472 3 196

Luotsausmaksut kannetaan euroina seuraavan taksan mukaisesti: 1 000-3 000 286 572 925 1 245 1 615 1 951 2 472 3 196 3376 N:o 1199 Liite 1 LUOTSAUSMAKSUT SUOMEN ALUEVESILLÄ Luotsausmaksut kannetaan euroina seuraavan taksan mukaisesti: LUOTSAUSTAKSA Luotsattavan aluksen nettovetoisuus Luotsatun matkan pituus meripeninkulmissa

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy 1.3.2016

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy 1.3.2016 Verkkopalveluhinnasto Caruna Oy 1.3.2016 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon liittyvän

Lisätiedot

4. JÄTEHUOLTO Talousjätemaksu Alusperäisten öljyisten jätteiden maksut Siivousmaksu

4. JÄTEHUOLTO Talousjätemaksu Alusperäisten öljyisten jätteiden maksut Siivousmaksu 1 SISÄLLYSLUETTELO Yleiset ehdot 1. TAVARAMAKSU 2. ALUSMAKSU Alusmaksu lastialuksilta Alusmaksu matkustaja-aluksilta Alusmaksu hinaajilta 3. SATAMAPALVELUTAKSA Kiinnitys- ja irrotusmaksut Haalaus Lisätyövoima

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman Veden taksa 7 05 11

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman Veden taksa 7 05 11 RAUMAN VEDEN TAKSA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt taksarakenteen 18.11.2002, voimaan 22.11.2002 Rauman vesi- ja viemäriliikelaitoksen johtokunta hyväksynyt maksujen suuruudet 25.11.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Marttilan vesihuoltolaitos Hyväksytty: Marttilan kunnanvaltuuston kokouksessa 17.11.014 53 ja 54 Voimaantuloaika 1.1.015 Vesihuoltolaitos

Lisätiedot

TURUN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2017 HINNASTON YLEISET EHDOT

TURUN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2017 HINNASTON YLEISET EHDOT TURUN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2017 HINNASTON YLEISET EHDOT 1. Alusjätemaksu 2. Alusmaksu 3. Alusten kiinnitys ja irrotus 4. Lyhytaikaiset varasto- ja aluevuokrat 5. Matkustajamaksu 6. Muut palvelut 7.

Lisätiedot

TURUN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2017 HINNASTON YLEISET EHDOT

TURUN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2017 HINNASTON YLEISET EHDOT TURUN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2017 HINNASTON YLEISET EHDOT 1. Alusmaksut 2. Matkustajamaksut 3. Alusjätemaksut 4. Alusten kiinnitys ja irrotus 5. Tavaramaksut 6. Satamanosturimaksut 7. Muut palvelut

Lisätiedot

Kullekin tontille tai rakennuspaikalle rakennetaan vain yksi liittymä. Liittymismaksu ei sisällä liittymiskaapelia eikä sähkömittarin asennusta.

Kullekin tontille tai rakennuspaikalle rakennetaan vain yksi liittymä. Liittymismaksu ei sisällä liittymiskaapelia eikä sähkömittarin asennusta. SÄHKÖLIITTYMÄN LIITTYMISMAKSUPERUSTEET 1.7.2016 ALKAEN Yleistä Sähkönkäyttöpaikan liittämisessä sovelletaan sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot (LE14). Niitä täydentävät nämä liittymismaksuperusteet.

Lisätiedot

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon.

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liedon kunta Liedon Vesi LIEDON VEDEN TAKSA Liedon Vesi, jäljempänä vesihuoltolaitos, perii tässä taksassa lueteltuja liittymis- ja käyttömaksuja sekä perusmaksuja soveltaen vesihuoltolakia (119/2001),

Lisätiedot

PALVELUMAKSUT Noudatetaan 1.4.2015 Järvenpään Vesi TJ 1 5.1.2015

PALVELUMAKSUT Noudatetaan 1.4.2015 Järvenpään Vesi TJ 1 5.1.2015 PALVELUMAKSUT Noudatetaan 1.4.2015 Järvenpään Vesi TJ 1 5.1.2015 Vesihuollon kustannusten kattamiseksi Järvenpään kaupungin vesiliikelaitos perii tässä palveluhinnastossa mainittuja maksuja. Verokannan

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA VESIMAKSUTAKSA

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA VESIMAKSUTAKSA KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA VESIMAKSUTAKSA Nakkilan kunta Voimaantulo 1.8.2015 VESILAITOKSEN TAKSA (VESIMAKSUTAKSA) SISÄLLYSLUETTELO 1 VESILAITOKSEN LIITTYMISMAKSU... 2 2 VESILAITOKSEN KULUTUSMAKSU... 3

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO JA TAKSAT

PALVELUHINNASTO JA TAKSAT PALVELUHINNASTO JA TAKSAT Voimassa 1.1.2016 alkaen Porin Satama Oy, hallituksen 17.12.2014 vahvistama PORIN SATAMA OY Merisatamantie 4 28880 Pori Finland info.port@portofpori.fi y-tunnus: 2647353-5 www.portofpori.fi

Lisätiedot

Liittymismaksuhinnasto. Fortum Sähkönsiirto Oy 1.6.2013

Liittymismaksuhinnasto. Fortum Sähkönsiirto Oy 1.6.2013 Liittymismaksuhinnasto Fortum Sähkönsiirto Oy 1.6.2013 Mitä liittymismaksulla tarkoitetaan? Liittymismaksulla katetaan jakeluverkon rakennuskustannuksia liittämiskohtaan saakka. Jakeluverkoston rakentamiskustannuksilla

Lisätiedot

1. JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSUT

1. JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSUT 1. JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSUT JÄSENMAKSUT VUOSIJÄSEN 105 VUOSIJÄSEN, YLI 65 VUOTTA 53 VUOSIJÄSEN, PUOLISO 53 VUOSIJÄSEN, 19 27 VUOTTA 53 JUNIORIJÄSEN, ALLE 19 VUOTTA 25 MIEHISTÖJÄSEN 105 LIITTYMISMAKSUT

Lisätiedot

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA MARTTILAN Kh 9.3.017 Liite 4 ( 49) Kv 30.3.017 Liite ( 14) VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Marttilan vesihuoltolaitos Hyväksytty: Marttilan kunnanvaltuuston kokouksessa 30.03.017

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAT

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAT VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAT Kunnanhallitus hyväksynyt taksan muutoksen 27.1.2014 (Voimaantulo 1.3.2014) Kunnanhallitus hyväksynyt taksan muutoksen 14.11.2011 (Voimaantulo 1.3.2012) Kunnanhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

Liite Lii nro 2/17.11.2004 66 Muutettu 19.10.2005 75

Liite Lii nro 2/17.11.2004 66 Muutettu 19.10.2005 75 Liite Lii nro 2/17.11.2004 66 Muutettu 19.10.2005 75 VENEPAIKKOJEN VUOKRAUSSÄÄNNÖT, PIENVENESATAMASÄÄNNÖT JA KARTAT Muutettu 19.10.2005 75 Hyväksytty liikuntalautakunnassa 17.11.2004 66 KIRKKONUMMEN KUNNAN

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA TIEDOTE 1(3) Sonkajärven vesihuoltolaitos Rutakontie SONKAJÄRVI puh tai puh.

SONKAJÄRVEN KUNTA TIEDOTE 1(3) Sonkajärven vesihuoltolaitos Rutakontie SONKAJÄRVI puh tai puh. SONKAJÄRVEN KUNTA TIEDOTE 1(3) Sonkajärven vesihuoltolaitos Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI 1.1.2017 puh. 0400 243 136 tai puh. 040 148 4297 Arvoisa asiakkaamme Nykyisiltä Sonkajärven vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut Vesihuoltomaksut 1 VESIHUOLTOMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymisestä ja käytöstä tässä taksassa lueteltuja maksuja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

Vesilaitoksen taksa 1.1.2015 alkaen

Vesilaitoksen taksa 1.1.2015 alkaen Vesilaitoksen taksa 1.1.2015 alkaen 1 Vesilaitoksen toimittaman veden käyttö- ja perusmaksu 2 Liittymismaksu 4 Vesimittarin tarkistusmaksu 6 Sammutusvesilaitteistojen liittämisestä perittävä maksu 9 Vesimittarin

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA VESIHUOLTOMAKSUTAKSA 1 (4) Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 29.10.2013 120 Voimaantulopäivä 1.1.2014

ASIKKALAN KUNTA VESIHUOLTOMAKSUTAKSA 1 (4) Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 29.10.2013 120 Voimaantulopäivä 1.1.2014 ASIKKALAN KUNTA VESIHUOLTOMAKSUTAKSA 1 (4) Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 29.10.2013 120 Voimaantulopäivä 1.1.2014 1. Vesilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Asikkalan kunnan vesihuoltolaitos

Lisätiedot

HINNASTO 1. Käyttömaksun yksikköhinta on 1,11 / m3 (alv 0 %) 1,38 / m3 (alv 24 %).

HINNASTO 1. Käyttömaksun yksikköhinta on 1,11 / m3 (alv 0 %) 1,38 / m3 (alv 24 %). HINNASTO 1 HINNASTO 1.1.2015 ALKAEN Vesi- ja viemärilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi Vihdin Vesi perii laitokseen liittymisestä ja sen käytöstä annetut yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä

Lisätiedot

Kemiönsaaren vesiliikelaitos

Kemiönsaaren vesiliikelaitos Kemiönsaaren vesiliikelaitos KEMIÖSAAREN VESILIIKELAITOKSEN TAKSA Hyväksytty Kemiönsaaren Veden Johtokunnan kokouksessa 01.10.2012 Taksan voimaantulopäivä 1.1.2013 Uudet liittymät ovat siirtokelpoisia

Lisätiedot

Ylöjärven Vesi liikelaitoksen taksat ja palvelumaksut

Ylöjärven Vesi liikelaitoksen taksat ja palvelumaksut Ylöjärven Vesi liikelaitoksen taksat ja palvelumaksut Hyväksytty: Ylöjärven Vesi liikelaitoksen johtokunta 16.9.2015 Voimaantulo: 1.1.2016 Taksat Laitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2015

Vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2015 Vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2015 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 1.1.2015 alkaen Arvonlisäverollinen hinta on noin hinta. Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset

Lisätiedot

MAKSUT 2018 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

MAKSUT 2018 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Kaupunkiympäristölautakunta 21.11.2017 Liite 3 62 MAKSUT 2018 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2018 alkaen Maksut perustuvat

Lisätiedot

Kauhavan Vesi Oy perii 1.1. 2013 alkaen vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot huomioon ottaen jäljempänä lueteltuja maksuja.

Kauhavan Vesi Oy perii 1.1. 2013 alkaen vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot huomioon ottaen jäljempänä lueteltuja maksuja. KAUHAVAN VESI OY 1 Vesihuollon maksut Kauhavan Vesi Oy:n hallitus 26.11.2012 7 Voimaantulo 01.01.2013 Kauhavan Vesi Oy perii 1.1. 2013 alkaen vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot huomioon ottaen jäljempänä

Lisätiedot

VERKKOPALVELUHINNASTO

VERKKOPALVELUHINNASTO VERKKOPALVELUHINNASTO 1.1.2017 1 2 VERKKOPALVELUHINNASTO 1.1.2017 Siirtotuotteet ovat asiakkaan vapaasti valittavissa jännitetason sisällä. Tuotteen vaihtaminen on mahdollista vain kerran 12 kuukauden

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ MAKSUT 2014 Kadulla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2014 alkaen Maksut perustuvat kunnossapitolain 14 b pykälään. Lain mukaan kunta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TAVARAMAKSUT. Hinnasto voimassa alkaen YLEISET PERUSTEET

SISÄLLYSLUETTELO TAVARAMAKSUT. Hinnasto voimassa alkaen YLEISET PERUSTEET HINNASTO 2017 SISÄLLYSLUETTELO TAVARAMAKSUT Hinnasto voimassa 1.1.2017 alkaen sivu YLEISET PERUSTEET Hinnaston yleiset ehdot 2 Tavaramaksut 3 Alusmaksut 6 Matkustajamaksut 10 Alusjätemaksut 11 Alusten

Lisätiedot

Kaukolämpöhinnasto 1.1.2015 alkaen

Kaukolämpöhinnasto 1.1.2015 alkaen Kaukolämpöhinnasto 1.1.2015 alkaen Kotkan Energia Oy:n kaukolämpöverkkoon liittyneet asiakkaat maksavat tilaamastaan vesivirrasta perusmaksun ja käyttämästään energiasta energiamaksun. Vanhojen pientalojen

Lisätiedot

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta. SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on vesihuoltolaitoksen (jälj. laitos) sopijapuoli. Liittyjällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Liittymismaksu on siirto- ja palautuskelpoinen eikä siitä peritä arvonlisäveroa. LIITTYMISMAKSUPERIAATTEET PIENJÄNNITEVERKOSSA

Liittymismaksu on siirto- ja palautuskelpoinen eikä siitä peritä arvonlisäveroa. LIITTYMISMAKSUPERIAATTEET PIENJÄNNITEVERKOSSA Naantalin Energia Oy LIITTYMIEN HINNOITTELUPERIAATTEET 1.5.2011 ALKAEN YLEISTÄ Alla olevia hinnoittelumenetelmiä ja periaatteita sovelletaan jakeluverkossa ja suurjännitteisessä jakeluverkossa. LIITTYMIEN

Lisätiedot

PARGAS FJÄRRVÄRME AB - LÄMPÖTARIFFI 1.1.2014 PARAISTEN KAUKOLÄMPÖ OY Rantatie 28 21600 PARAINEN 1(5)

PARGAS FJÄRRVÄRME AB - LÄMPÖTARIFFI 1.1.2014 PARAISTEN KAUKOLÄMPÖ OY Rantatie 28 21600 PARAINEN 1(5) 21600 PARAINEN 1(5) YLEISTÄ Paraisten Kaukolämpö Oy:n hinnoittelu perustuu kolmeen tariffipohjaiseen maksuun: Liittymismaksu Perusmaksu Energiamaksu on kertaluonteinen maksu, jonka asiakas maksaa liittyessään

Lisätiedot

Henkilöstö norm. työaika Iltaisin ja viikonloppuna Miestyö 38,00 /h 76,00 /h Työnjohto I 60,00 /h 120,00 /h Työnjohto II 75,00 /h 150,00 /h

Henkilöstö norm. työaika Iltaisin ja viikonloppuna Miestyö 38,00 /h 76,00 /h Työnjohto I 60,00 /h 120,00 /h Työnjohto II 75,00 /h 150,00 /h VESIHUOLTOLAITOS VESI-JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSAT 1.2.2013 ALKAEN Kuluttaja-asiakkaat (hinnat sis. alv:n 24 %) Vesimaksut /m³ 2,11 Jätevesimaksut /m³ 3,15 Perusmaksu vedestä /vuosi - mittari 15 20 mm -

Lisätiedot

Kaukolämpöhinnasto 1.1.2011 alkaen

Kaukolämpöhinnasto 1.1.2011 alkaen Kaukolämpöhinnasto 1.1.2011 alkaen Kotkan Energia Oy:n kaukolämpöverkkoon liittyneet asiakkaat maksavat tilaamastaan vesivirrasta perusmaksun ja käyttämästään energiasta energiamaksun. Hinnasto 1.1.2011

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM 1/5 YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleiset sopimusehdot...2 1...2 2...2 3...2 4...2 5...3 6...3 Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot...3 7...3 8...3 9...4 10...4 11...4 Palvelujen käyttöä ja toimittamista koskevat

Lisätiedot

MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Tekninen lautakunta 18.11.2014 145, liite 3 MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Kadulla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2015 alkaen Maksut perustuvat kunnossapitolain

Lisätiedot

Perusmaksu (sisältää 2h työtä)

Perusmaksu (sisältää 2h työtä) A. VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISTEN VALVONTA- JA TARKASTUSTEHTÄVIEN MAKSUT Asuinrakennusten palotarkastukset, veloitukset Perusmaksu Tuntiveloitus (alv. 0%) Yleinen palotarkastus - - Jälkipalotarkastus -

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki Tekniset palvelut Kalajoentie 5 85100 Kalajoki

Kalajoen kaupunki Tekniset palvelut Kalajoentie 5 85100 Kalajoki Tekniset palvelut Kalajoentie 5 85100 Kalajoki 1.4.2014 alkaen Himangan vesihuoltolaitos 1 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA...2 1 Liittymismaksu...2 2 Perusmaksu...4 3 Käyttömaksu...5 4 Poikkeukset...5 5 Viivästyskorko

Lisätiedot

Merenkulkuhallitus TIEDOTUSLEHTI NRO 2/ MERENKULKULAITOKSEN MAKSULLISET SUORITTEET

Merenkulkuhallitus TIEDOTUSLEHTI NRO 2/ MERENKULKULAITOKSEN MAKSULLISET SUORITTEET Merenkulkuhallitus TIEDOTUSLEHTI NRO 2/1.1.1993 MERENKULKULAITOKSEN MAKSULLISET SUORITTEET Liikenneministeriö on 23.12.1992 antanut merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista päätöksen (1512/92), joka

Lisätiedot

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n sähkönkulutuksen ja tuotannon liittymismaksuperusteet 1.5.2011

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n sähkönkulutuksen ja tuotannon liittymismaksuperusteet 1.5.2011 Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n sähkönkulutuksen ja tuotannon liittymismaksuperusteet 1.5.2011 Yleistä Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n sähkönjakeluverkkoon liityttäessä noudatetaan kulloinkin voimassa

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 5 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion kaupungin kiinteistöstä

Lisätiedot

KENET OY:N LIITTYMISMAKSUJEN HINNOITTELUMENETELMÄT 1.1.2013

KENET OY:N LIITTYMISMAKSUJEN HINNOITTELUMENETELMÄT 1.1.2013 1 / 6 KENET OY:N LIITTYMISMAKSUJEN HINNOITTELUMENETELMÄT 1.1.2013 1 Yleistä KENET Oy jakeluverkon haltijana noudattaa yleisiä liittymisehtoja (Sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot LE 05, Alueverkon

Lisätiedot

Verkkopalveluosasto / Hannu Ahokas 30.5.2011 1 / 5

Verkkopalveluosasto / Hannu Ahokas 30.5.2011 1 / 5 Verkkopalveluosasto / Hannu Ahokas 30.5.2011 1 / 5 LIITTYMISEHDOT 1.6.2011 1. Yleistä arikkalan Valo Oy noudattaa sähköverkkoon liittymisessä yleisiä liittymisehtoja (LE05), sekä Energiamarkkinaviraston

Lisätiedot

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan:

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan: 1 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA KIRKKONUMMEN KUNTA/VESIHUOLTOLAITOS Voimaantulopäivä 1.1.2015 Vesihuoltolaitos perii, liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen,

Lisätiedot

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekniset palvelut VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekninen lautakunta 11.9.2014 90 Kunnanhallitus 6.10.2014 225 Kunnanvaltuusto 27.10.2014 63 Voimaantulo 1.1.2015 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2

Lisätiedot