Turun Sataman palveluhinnasto 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun Sataman palveluhinnasto 2013"

Transkriptio

1 Alusmaksu, jätehuoltomaksu ja matkustajamaksu...2 Koneiden ja laitteiden vuokrat...6 Konttiterminaalimaksu...7 Kulunvalvonnan maksut...9 Laiturimaksu...10 Laivojen hinaus- ym. maksut...11 Laivojen kiinnitys- ja irrotusmaksut...12 Laivojen luotsausmaksut...13 Lupahakemusten käsittelymaksu...14 Maksut satamanostureiden käytöstä...15 Palkkakulujen veloitusmaksu...17 Pysäköintimaksu...18 Sähköpalveluhinnasto...19 Tavaramaksu...24 Tilapäisvuokrat...26 Vaakausmaksu...27 Varasto- ja aluevuokramaksu...28 Vedenantomaksu...29 Veneiden talvisäilytysmaksut, venepaikkavuokrat ja telakointimaksut Ruissalon telakka-alueella...30 Yleisen tulliviraston maksu...31

2 Alusmaksu, jätehuoltomaksu ja matkustajamaksu Turun Sataman palveluhinnasto 2013 Alusmaksu, jätehuoltomaksu ja matkustajamaksu 1/4 Satamaliikelaitoksen johtokunnan hyväksymä Voimassa alkaen. Sataman alusmaksu 1 Yleiset perusteet Kauppamerenkulkua harjoittavalta alukselta, joka saapuu Turun kaupungin satama-alueelle, veloitetaan alusmaksu tämän maksun mukaisesti. 1. Maksun perusteena on aluksen nettovetoisuutta osoittava luku. Alusmaksu lasketaan kertomalla maksuyksikkö nettovetoisuutta osoittavalla luvulla. Mikäli nettovetoisuutta osoittava luku on suurempi kuin , lasketaan alusmaksu käyttämällä lukua Mikäli nettovetoisuus satamassa muuttuu, käytetään suurinta käytössä ollutta nettovetoisuutta. 3. Mikäli alus siirtyy satamassa ulkomaan liikenteestä kotimaan liikenteeseen tai päinvastoin, veloitetaan ulkomaan liikenteen alusmaksu. 4. Veloitusperusteiden toteamiseksi on aluksen päällikkö tai asiamies velvollinen tekemään satamajärjestyksen mukaiset ilmoitukset. 5. Alusmaksun maksaminen oikeuttaa olemaan yhtäjaksoisesti 7 vuorokautta satama-alueella. 6. Alusmaksua ei veloiteta hätäsatamaan saapuneelta alukselta. Satamaliikelaitoksen johtokunnalla on oikeus myös muusta erityisestä syystä vapauttaa alus alusmaksun maksamisesta. 7. Aluksista, jotka pitävät Turun satamaa tukikohtanaan (troolarit, hinaajat, vesibussit, kotimaan matkustaja-alukset yms.) veloitetaan maksu erikseen hyväksytyn laiturimaksun mukaisesti. 8. Alusten jätehuollosta veloitetaan maksu erikseen hyväksytyn jätehuoltomaksun mukaan. 9. Ulkomaanliikenteessä olevalta matkustaja-alukselta perittävä matkustajamaksu veloitetaan erikseen hyväksytyn matkustajamaksun mukaisesti. 10. Liiketaloudellisesti merkittävien syiden perusteella Turun Satama voi soveltaa voimassa olevaan alusmaksuun nähden poikkeavia hintoja. Poikkeamista tiedotetaan satamaliikelaitoksen johtokunnalle. 11. Satamalla on yksittäistapauksissa oikeus solmia erikseen kehittämissopimus varustamon kanssa toimenpiteistä melu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamiseksi, mikäli sataman toiminnalliset syyt sitä vaativat. 12. Mikäli Turun satamaan saapuvan aluksen polttoaineen rikkipitoisuus on alle 0,5 %, myönnetään 2 :n kohdan 1 mukaisesta maksusta 4%:n suuruinen alennus. Tämän lisäksi, mikäli aluksen typpipäästöjen määrä on enintään 5 g/kwh, myönnetään 2 %:n suuruinen alennus ja mikäli typpimäärä on enintään 10 g/kwh, myönnetään 1%:n suuruinen alennus. Alennuksen myöntämisen edellytyksenä on, että polttoaineen rikkipitoisuudesta ja aluksen typpipäästöistä annetaan satamalle hyväksyttävä todistus tai selvitys. Lisäksi aluksille, jotka viipyvät satamassa alle kaksi tuntia ja jotka käyttävät satamassa oloaikanaan polttoainetta, jonka rikkipitoisuus on enintään 0,1 painoprosenttia, myönnetään 2 %:n alennus. 2 Lastialukset 1. Lastialuksesta, joka kulkee ulkomaan liikenteessä, veloitetaan 0,35 /NT Vähin maksu on kuitenkin 135,00 2. Lastialuksesta, joka kulkee Suomen satamien välillä kotimaan liikenteessä, veloitetaan 0,15 /NT Kotimaan liikenteessä kulkevilta lastiponttoneilta, joilla on lastia vain kannella, veloitetaan puolet yllä mainitusta maksusta. 2

3 Alusmaksu, jätehuoltomaksu ja matkustajamaksu 2/4 Vähin maksu on kuitenkin 15,00 3. Säännöllisessä linjaliikenteessä ulkomaanliikenteessä oleville lastialuksille, jotka kulkevat yleisesti tiedotetun aikataulun mukaan, myönnetään alennusta seuraavasti: Mikäli yhden varustamon tai markkinointiyhtiön liikenteessä olevien em. lastialusten satamassa käyntien nettovetoisuusmäärä kalenterivuodessa on nettotonnia -yli NT on alennus 10 % -yli NT on alennus 20 % -yli NT on alennus 25 % Muilta osin noudatetaan 3 :n 2 kohdan määräyksiä soveltuvin osin. 3 Matkustaja-alukset 1. Matkustaja-aluksesta, joka ottaa tai jättää matkustajia, veloitetaan maksu kuten 2 :ssä on määrätty. 2. Matkustaja-aluksista, jotka yleisesti tiedotetun aikataulun mukaan ja pääasiassa matkustajia kuljettaen vähintään kolmen kuukauden aikana ylläpitävät säännöllistä liikennettä, myönnetään alusmaksuun 42,5 %:n alennus. Alennusta on haettava satamaliikelaitoksen johtokunnalta. Kulkuvuoroja noudattavan aluksen sijaan asetetusta aluksesta suoritetusta alusmaksusta myönnetään sama palautus. Palautusta on haettava satamaliikelaitoksen johtokunnalta ennen liikennekauden päättymistä seuraavan tammikuun loppua uhalla, että palautus muuten voidaan evätä, jollei pätevää syytä myöhästymiseen näytetä. Satamaliikelaitoksen johtokunnalla on kuitenkin oikeus jo liikennekauden aikana päättää palautuksen myöntämisestä edellyttäen, että tämän pykälän tarkoittamasta liikenteestä esitetään selvitys, jonka satamaliikelaitoksen johtokunta hyväksyy. Edellä olevaa palautusta ei kuitenkaan myönnetä matkustajamaksun ja jätehuoltomaksun mukaisista maksuista. Vähin maksu on kuitenkin 70,00 3. Risteilyliikenteessä olevasta matkustaja-aluksesta, joka matkustajia ottamatta tai jättämättä käy satamassa, veloitetaan alusmaksu 50 %:lla alennettuna, jos alus kiinnittyy laituriin ja 75 %:lla alennettuna, jos se jää redille. Vähin maksu on kuitenkin 135,00 4 Hinaajat Hinaajasta, joka satunnaisesti käy satama-alueella veloitetaan suurimman pituuden mukaan seuraavasti: alle 15 m pitkät 33, m pitkät 66,00 yli 30 m pitkät 88,00 Milloin kysymyksessä on luotsausasetuksen 29 :n 2 kohdan tarkoittama hinaaja-proomu -yhdistelmä, suoritetaan aluksesta veloitettava alusmaksu yhdistelmän yhteenlasketun nettovetoisuuden mukaan. 5 Telakalla rakennetut tai korjattavat alukset Mikäli alukselta ei veloiteta tavaramaksua se maksaa alusmaksun tämän maksun 2 :n 1 kohdan mukaisesti. Kuitenkin pelkästään kotimaanliikenteessä kulkevalta alukselta veloitetaan maksu telakkakäynniltä 2 :n 2 kohdan mukaisesti. Telakkakäynniltä veloitetaan vain yksi satamamaksu käynnin kestoajasta riippumatta. 6 HUOLLON YMS. AIHEUTTAMAT KÄYNNIT Aluksesta, joka lastia tai matkustajia ottamatta tai jättämättä käy satama-alueella huoltoa tai miehistön vaihtoa varten veloitetaan 40 % ulkomaanliikenteessä 2 :n 1 kohdan mukaisesta maksusta tai kotimaanliikenteessä 2 :n 2 kohdan mukaisesta maksusta.. Vähin maksu on kuitenkin 15,00 7 RIISUTUT ALUKSET Riisuttujen ja varastona käytettävien alusten alusmaksu sovitaan erikseen varustamon ja satamaliikelaitoksen johtokunnan välillä. 3

4 Alusmaksu, jätehuoltomaksu ja matkustajamaksu 3/4 Jätehuoltomaksu Alusten jätehuoltomaksujen perusteena käytetään aluksen nettovetoisuutta osoittavaa lukua. Jätehuoltomaksut lasketaan kertomalla yksikköhinnalla aluksen nettovetoisuutta osoittava luku. Alukselta, jolle on myönnetty vapautus kiinteän tai öljyisen jätteen tai käymäläjäteveden jätehuoltomaksusta ja joka jättää kyseisiä jätteitä sataman vastaanotettavaksi, veloitetaan jätehuoltomaksut syntyneiden kustannusten mukaisesti. Kiinteä alusjäte aluksen kiinteiden jätteiden jätehuoltomaksuna alukselta veloitetaan 0,03 /NT vähimmäismaksu/aluskäynti on 24,00 korkein maksu/aluskäynti on 68,00 Mikäli alus lajittelee jätteensä Sataman hyväksymällä tavalla, myönnetään alukselle kiinteiden jätteiden jätehuoltomaksusta 10 %:n suuruinen alennus. Alennuksen myöntämisen edellytyksenä on, että jätteiden lajittelusta toimitetaan Satamalle hyväksyttävä todistus tai selvitys. Käymäläjätevesi käymäläjäteveden jätehuoltomaksuna alukselta veloitetaan 0,03 /NT vähimmäismaksu/aluskäynti on 24,00 korkein maksu/aluskäynti on 68,00 Maksuja ei peritä aluksilta, joilla on Liikenteen turvallisuusviraston antama todistus oikeudesta poiketa alusperäisten jätteiden jättöpakkoa koskevista määräyksistä. Öljyinen jäte aluksen öljyisten jätteiden jätehuoltomaksuna veloitetaan alukselta 0,08 /NT vähimmäismaksu/aluskäynti on 100,00 Öljyisten jätteiden jätehuoltomaksua ei peritä aluksilta, joilla on Liikenteen turvallisuusviraston antama todistus oikeudesta poiketa alusperäisten jätteiden jättöpakkoa koskevista määräyksistä. Sataman öljyisten jätteiden vastaanottopalvelua käyttävän aluksen on annettava jätteestä ja sen määrästä ilmoitus Turun Satamalle tai sitä edustavalle jätehuoltoyritykselle vähintään 24 tuntia ennen satamaan saapumista tai välittömästi edellisestä satamasta lähdettäessä, jos matka-aika on alle 24 tuntia. Ilmoitus tehdään Liikenteen turvallisuusviraston vahvistaman kaavan mukaisesti. Mikäli jätteen noutotilaus tehdään alle 12 h ennen ko. aluksen saapumista satamaan, peritään pikatilauslisä 100,00. Aluksen normaalikäyttöön tai -liikenteeseen nähden poikkeavasta jätemäärästä ja jätteen pumppausajasta veloitetaan alusta tai varustamoa syntyneiden kustannusten mukaan. Tällaiseksi jätemäärän ylärajaksi katsotaan 20 m 3 ja pumppausajaksi 2 h, jolloin edellytetään myös, että alus pumppaa samanaikaisesti. Jätettä noutavissa autoissa on imuletkua 30 metriä. Suuremmasta letkumäärästä veloitetaan erikseen jätehuoltoyrityksen laskutuksen mukaisesti. Mikäli jäte pyydetään noudettavaksi suljetulta alueelta, esim. telakka-alue, tulee tilaajan varmistaa jätteen noutajan toiminnan edellyttämä vapaa liikkuminen alueelle, itse alueella ja sieltä pois. Tilaajasta johtuvasta odotusajasta sekä peruspumppausajan ylittymisestä veloitetaan 66,00 alkavalta tunnilta. Turun Satama voi antaa alukselle alennusta öljyisten jätteiden jätehuoltomaksusta, mikäli alus pystyy osoittamaan sillä olevan käytössään laitteita, menetelmiä tai sellaista hyvälaatuista polttoainetta, joiden ansiosta aluksen maihin jättämän öljyisen jätteen määrä on tavallista vähäisempi. Turun Sataman risteilyliikenteelle toteutetun jäteveden vastaanottokaivon käytöstä peritään muilta käyttäjiltä 4,50 / m 3 Kaivon käyttölupa on anottava Sataman Liikenneosastolta, jonne on toimitettava laskutusta varten ajoneuvon säiliön tyhjennyspumpun tulostama kuitti pumpatusta määrästä. 4

5 Alusmaksu, jätehuoltomaksu ja matkustajamaksu 4/4 Matkustajamaksu Ulkomaanliikenteessä oleva matkustaja-alus suorittaa jokaisesta saapuvasta ja lähtevästä kansi- tai hyttipaikan lunastaneesta matkustajasta 0, 60 Sanottua maksua ei suoriteta aluksista kannettavan satamamaksun 3 :n 3 kohdassa tarkoitettujen matkustajien eikä myöskään sellaisten matkustajien osalta, jotka ulkomailta saavuttuaan jatkavat matkaansa samalla laivavuorolla toiseen ulkomaan satamaan. Yleiset määräykset Jos perintätoimiin on jo ryhdytty ja asiakas sen jälkeen maksaa laskun, asiakkaalta veloitetaan ulosoton peruutuskuluina 5

6 Koneiden ja laitteiden vuokrat Satamalautakunnan hyväksymä Voimassa alkaen Kahmariruoppaaja Ahmatti tunnilta; lisäksi veloitetaan palkkakulut 200,00 Palkoproomu Heta 300 m 3 vuorokaudelta 280,00 Palkoproomu Hanna 300 m 3 vuorokaudelta 280,00 Pohjaluukkuproomu nro m 3 vuorokaudelta 180,00 Työproomu Kaija vuorokaudelta 150,00 Moottorivene tunnilta; lisäksi veloitetaan palkkakulut 30,00 Tankohara vuorokaudelta 1 Työvene Mari tunnilta; lisäksi veloitetaan palkkakulut 60,00 Soutuvene vuorokaudelta Kuorma-auto tunnilta; lisäksi veloitetaan palkkakulut 30,00 Hiekoituslaite tunnilta; lisäksi veloitetaan palkkakulut Lumiaura, lumiharja tunnilta; lisäksi veloitetaan palkkakulut 30,00 Pyöräkuormaaja tunnilta; lisäksi veloitetaan palkkakulut 50,00 Traktori tunnilta; lisäksi veloitetaan palkkakulut 30,00 Henkilönostin tunnilta 30,00 Puulautat vuorokaudelta Tarkistuspainojen vuokra tonnia ja vuorokautta kohden 14,00 Palkkakulut veloitetaan satamalautakunnan hyväksymiä tuntiveloitusperusteita noudattaen. 6

7 Konttiterminaalimaksu 1/2 Konttiterminaalimaksu Satamaliikelaitoksen johtokunnan hyväksymä Voimassa alkaen. Turun satamassa harjoitettavassa konttiterminaalitoiminnassa noudatetaan seuraavia maksuja: Yksiköiden käsittely Vastaanotto tai luovutus suuryksikköterminaalista /kpl -kontit ja flatit 33,65 -kontit ja flatit vaijerinostona 50,00 -vaihtolavat (swapbody-kontit) 41,80 Vastaanotto tai luovutus konttivarikosta sis. tarkastuksen 41,80 Siirto/nosto terminaalin alueella 33,65 Siirto muulla satama-alueella 43,85 Sijoitus vaarallisten aineiden kentälle 21,40 Sijoitus sisävarastoon, katokseen 27,55 Terminaali- ja kirjaamismaksut Kontit ja vaihtolavat (swapbody-kontit) 9,50 Trailerit, flatit ja kuorma-autot 5,80 AREX-maksu 5,10 Kenttävuokrat Kontit ja flatit /TEU/vrk 1-7 vrk 0, vrk 1, vrk 1,65 yli 45 vrk 2,75 Trailerit ja vaihtolavat /TEU/vrk 1-7 vrk 0, vrk 2, ja yli 15 vrk 3,85 Sisävarastovuokrat Kylmä varasto /TEU/vrk saapumispäivä on 1. vrk 7, vrk 13, vrk 23,95 seuraavat vrk:t 23,95 Lämmin varasto /TEU/vrk saapumispäivä on 1 vrk 11, vrk 20, vrk 37,10 seuraavat vrk:t 37,10 IMDG-, ADR- JA RID-yksiköisen vuokrat Kenttävuokrat /TEU/vrk saapumispäivä on 1. vrk 0, vrk 2, vrk 3, vrk 4, vrk 6, vrk 8,70 yli 21 vrk 10,85 Reefer-yksikköpalvelut /kpl Reefer-yksikön käynnistys/kytkentä 20,90 Sähköenergia per vrk 19,40 Pre-Trip tarkastus sopimuksen mukaan 7

8 Konttiterminaalimaksu 2/2 Muut maksut /kpl Vähin veloitus yksiköltä 22,45 Laskun oikaisu 28,55 Lisäveloitus terminaali-ilmoituksen puuttumisesta 23,45 Muut palvelut hinnoitellaan tarjouksen perusteella Tämän hinnaston osana noudatetaan Yleiset Satamaoperointiehdot 2006 yleisiä ehtoja. Ehdot toimitetaan pyydettäessä postitse Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. VELOITUKSESSA KÄYTETÄÄN 1 TEU= 20 yksikkö tai alle 1,5 TEU= yli 20 yksikkö tai 30 2 TEU= yli 30 yksikkö tai 40 sekä puoliperävaunut (trailerit) 2,5 TEU= yli 40 yksikkö tai 50 3 TEU= yli 50 yksikkö tai 60 4 TEU= yli 60 yksikkö sekä yhdistelmäkuorma-autot Jos perintätoimiin on jo ryhdytty ja asiakas sen jälkeen maksaa laskun, asiakkaalta veloitetaan ulosoton peruutuskuluina 8

9 Kulunvalvonnan maksut Satamaliikelaitoksen johtokunnan hyväksymä Voimassa alkaen RFID-tunnisteet Henkilötunniste jalankulkuporteille 10,00 Ajoneuvotunniste, tuulilasikiinnitys 50,00 Ajoneuvotunniste, kiinnitys ajoneuvon ulkopintaan 80,00 Mikäli suljetulle satama-alueelle pyrkii ajoneuvo, jolla ei ole voimassa olevaa kulkulupaa, sille voidaan myöntää kertalupa kyseistä käyntiä varten: Ajoneuvon kertalupa 9

10 Laiturimaksu Satamalautakunnan hyväksymä Voimassa alkaen 1 Valtion ja meripelastustoiminnan alukset vapautetaan kokonaan alus- ja laiturimaksuista, mikäli ne eivät ole huviveneitä, hinaajia, jäänmurtajia tai muuten kauppamerenkulkuun käytettyjä aluksia, jolloin maksu määräytyy aluksesta kannettavan alusmaksun tai jäljempänä mainittujen säädösten mukaan Laituri- ja vesialueen vuokrana veloitetaan Turun Satamassa aluksen kokonaispituuden metriltä 30 vrk:n jaksolta tai sen osalta seuraavasti: Satamamaksun yleisissä perusteissa kohdassa 7 mainituissa Turun Satamaa tukikohtanaan pitävistä aluksista: tyyppinsä mukaisessa ammattikäytössä olevat hinaajat, vesibussit, kotimaan matkustaja-alukset, troolarit 3,65 yms. metriltä 30 vrk:n jaksolta Vähin maksu 30 vrk:n jaksolta 36,50 Kotimaan liikenteessä yhdistys- tai säätiö-omistuksessa olevan perinne- ja koulualuksen (esim. Albanus, 1,55 Helena, Raahen Fia, Jacobstads Wapen tai vastaava) kokonaispituuden metriltä laiturimaksu 30 vrk:n jaksolta on, ellei satamalautakunta ole tehnyt erillistä satamamaksun 7 :n mukaista sopimusta asiassa varustamon kanssa Aatteellisille, ansaitsemistarkoituksetta liikennöiville nuorten koulutusaluksille liikennealueeseen katsomatta on laiturimaksu aluksen pituusmetriltä 30 vrk:n jaksolta 0,90 Tällöin on alusilmoitukseen merkittävä sana koulualus ja satamalle on kirjallisesti ilmoitettava ennakolta tällaisen aluksen saapumisesta. Jos kyseinen alus harjoittaa kaupallista toimintaa, vaikka vähäistäkin, veloitetaan pituusmetriltä 30 vrk:n 1,55 jaksolta 2. Laituri- ja vesialueen vuokrana veloitetaan Turun Satamassa aluksen kokonaispituuden metriltä 7 vrk:n jaksolta tai sen osalta seuraavasti: Muista aluksista tai veneistä lukuun ottamatta edellä mainittuja ja satamamaksun alaisia aluksia metriltä 3,65 7 vrk:n jaksolta Vähin maksu 7 vrk:n jaksolta 36,50 Satamajärjestyksen 13 :ssä mainittujen asunto-, korjaamo-, toimisto- tai muiden niiden kaltaisten alusten laiturimaksusta sekä oikeudesta laituripaikkaan päättää satamalautakunta 3 Mobiilinosturinostot Mobiilinosturin tuominen satama-alueelle edellyttää aina voimassa olevaa lupaa. Lupa myönnetään anomuksesta nostokoneyrityskohtaisesti vuodeksi kerrallaan menettelytapaohjeineen ja ehtoineen, joita yritys sitoutuu noudattamaan. Vuosilupamaksu 500,00 Lisäksi peritään nostokäynniltä satama-alueella päiväkohtainen lupamaksu, ellei kyseessä ole Turun Sataman 50,00 kautta tuotavan tai vietävän tavaran käsittely Nostoluvan saamiseksi on asiasta ilmoitettava sataman liikenneosastolle vuosilupaehtojen mukaisesti tarkastus- ja valvontamenettelyä varten jokaisen nostokäynnin osalta erikseen. Yleiset ehdot Myönnettäessä alukselle vakituista sijoituslupaa on asiakkaan vaadittaessa jätettävä satamalle kolmen kuukauden maksua vastaava vakuus. 10

11 Laivojen hinaus- ym. maksut Satamalautakunnan hyväksymä Voimassa alkaen. 1. Maksut jäänmurrosta satama-alueella alkavalta ½-tunnilta 337,00 2. Arkisin kello ja lauantaisin kello peritään lisämaksuna jokaiselta alkavalta tunnilta 202,00 Lauantaisin ja pyhäaattoina kello jälkeen sekä pyhäpäivisin lisämaksuna jokaiselta alkavalta tunnilta 253,00 11

12 Laivojen kiinnitys- ja irrotusmaksut Satamalautakunnan hyväksymä Voimassa alkaen Maksut alusten kiinnittämisestä ja irrottamisesta. Maksun perusteena on aluksen nettovetoisuutta osoittava luku. Maksu lasketaan kertomalla maksuyksikkö nettovetoisuutta osoittavalla luvulla. Maksuyksikkö /NT 0,025 Alin maksu on kuitenkin 50,00 ja ylin maksu 300,00 Yötyöaikana, klo , maksuyksikkö on /NT 0,05 Maksut peritään erikseen aluksen kiinnittämisestä ja irrottamisesta. Veloitusperusteena aluksen satamassa käyttämä suurin nettovetoisuus. Mikäli säännöllistä vuoroliikennettä harjoittavat matkustaja-alukset huolehtivat itse alukseen johtavien ajosillakkeiden käytöstä, myönnetään aluksille tämän maksun mukaisista maksuista 25 %:n alennus. Säännöllisessä vuoroliikenteessä kulkevat matkustaja-alukset, jotka voidaan hyväksyä alusmaksun 3 :n 2 momentin piiriin kuuluviksi, suorittavat vakinaisilla vuoroillaan maksun ainoastaan kiinnityksestä. Maksimimaksu on 200,00 tällöin Klo väliselle ajalle tilatulta käyttämättömältä kiinnitys/irrotuskerralta peritään lisämaksuna 100,00 Siirroista peritään puolet maksuista. Raskaiden nostojen aiheuttamista ja pakosta tilan järjestämiseksi suoritetuista siirroista ei maksuja peritä. Pansion öljysatamassa ovat öljyntuontiliikkeet velvolliset järjestämään tarpeellisen määrän apumiehiä satamavalvojan avuksi alusten kiinnittämisessä ja irrottamisessa. Satamavalvonnan suorittaessa Pansion junalauttarampin ajon, peritään rampin ajosta 17,00 12

13 Laivojen luotsausmaksut Satamalautakunnan hyväksymä Voimassa alkaen. Luotsausmaksu peritään aluksilta, jotka Turun kaupungin satama-alueella käyttävät satamaluotsia. Maksun perusteena on aluksen nettovetoisuutta osoittava luku. Luotsausmaksu lasketaan kertomalla maksuyksikkö nettovetoisuutta osoittavalla luvulla. Maksuyksikkö 0,05 /NT Alin maksu on kuitenkin 85,00 ja ylin maksu 350,00 Veloitusperusteena on aluksen satamassa käyttämä suurin nettovetoisuus. Mikäli luotsaus sumun tai muun esteen (force majeure) tähden on ollut keskeytyneenä tai mikäli alukselle sen saapuessa satamaan, ei syystä tai toisesta voida heti osoittaa purkaus- tai lastauspaikkaa, peritään luotsausmaksu kuten yksinkertaisesta luotsauksesta. Mikäli luotsi on tilattu määrätyksi kellonajaksi, mutta luotsaus ei ole puolen tunnin kuluttua siitä alkanut, saa 30,00 luotsi poistua muiden luotsausten sitä vaatiessa. Jos luotsi jää odottamaan, on odotusajalta suoritettava jokaiselta alkavalta odotusajan tunnilta Luotsi- tai muusta kuljetuksesta luotsikutteri Pikisaarella Kuuvan ulkopuolelle peritään kultakin alkavalta puolelta 30,00 tunnilta, kuitenkin ensimmäinen tunti täytenä tuntina Peruuntuneista tilauksista veloitetaan niistä aiheutuneet kustannukset. 13

14 Lupahakemusten käsittelymaksu Satamalautakunnan hyväksymä Voimassa alkaen. Ruoppausmassojen läjityslupa sataman läjitysalueelle proomu-irtom 3 :ltä 0,90 Uudisrakennuksen rakennus lupa-asiakirjojen käsittely asiaa kohden 90,00 Muut rakennuslupa-asiat ja mainoslupa-asiat asiaa kohden 50,00 Teknisen osaston suorittama piirustusten hyväksyntä asiaa kohden 50,00 14

15 Maksut satamanosturien käytöstä 1/2 Maksut satamanostureiden käytöstä Satamalautakunnan hyväksymä Voimassa alkaen 1. Yleinen satamanostureiden käyttötuntimaksu a) nostokoukulla varustettuna 59,00 b) kauhalaitteella varustettuna 65, t ja 60 t nostureiden käyttötuntimaksu /h / ½h a) tavaran paino yli 6, mutta enintään 10 tonnia 110,00 55,00 yli 10, mutta enintään 20 tonnia 125,00 62,50 yli 20, mutta enintään 30 tonnia 170,00 85,00 b) tavaran paino yli 30 tonnia perustuntimaksu 200,00 100,00 perustuntimaksun lisäksi peritään kultakin tonnilta (yli 30 t painon) 10,00 5, ja 2. kohtia koskevat lisämääräykset Käyttötuntimaksu määrätään kultakin alkavalta tunnilta ja yli 6 tonnin painoisten tavaroiden osalta kulloinkin kysymyksessä olevan tunnin aikana nostetun raskaimman kappaleen painon mukaan. 60 t nosturin osalta käyttötuntimaksu määrätään kultakin alkavalta puolelta tunnilta. Nosturia tilattaessa on yli 6 tonnin painoisten kappaleiden painosta ja lukumäärästä annettava kirjallinen ilmoitus. Käytettäessä kahta nosturia yhdessä peritään kummankin nosturin osalta nostureiden käyttötuntimaksu. 3 a. Kiinteäpuominen nosturi M1 Yleinen käyttötuntimaksu 125 /h Nosturin käyttömaksu joukkotavaran lastauksessa ja purkauksessa / maksu tonnilta a) malmi ja muu sen kaltainen joukkotavara kauhalaittein 0,90 /t b) koksi, briketti, kivihiili, suola, kalajauho ja vilja sekä muu joukkotavara 1,10 /t c) levytuotteet, yhdyskuntajäte, teräslevyt ja teräsrullat 1,50 /t d) suursäkit käytettäessä automaattisäkkinostinta 1,50 /t e) kuormalavat käytettäessä pallettipihtejä 1,90 /t Mikäli nosturin käyttömaksu tonnimäärän perusteella jää tuntimaksua vähäisemmäksi, peritään maksu tuntimaksun mukaan. Mikäli nosturia joudutaan siirtämään muun kuin sataman omilla nostureilla tehtävän työn vuoksi peritään siirrosta nosturin siirtomaksuna vähintään tunnin käyttötuntimaksu. 3 b) 40 t ja 60 t nostureiden sekä konttinosturin käyttömaksu konttiliikenteessä Kontin käsittely / kpl 18,00 Vähin maksu konttien käsittelystä on 70,00 Nosturia tilattaessa on nostettavien konttien lukumäärästä, koosta ja painosta annettava kirjallinen ilmoitus. 4. Satamanostureiden käyttömaksu joukkotavaran lastauksessa ja purkauksessa kauhalaittein Maksu tonnilta a ) malmi ja muu sen kaltainen joukkotavara 0,80 b) koksi, briketti, kivihiili, suola, kalajauho ja vilja sekä muu joukkotavara 1,10 Mikäli nosturin käyttömaksu tonnimäärän perusteella jää tuntimaksua vähäisemmäksi, peritään maksu tuntimaksun mukaan. Paljousalennus /h jos tavaran määrä ylittää tonnia/vuosi/laivaaja 0,05 jos tavaran määrä ylittää tonnia/vuosi/laivaaja 0,09 jos tavaran määrä ylittää tonnia/vuosi/laivaaja 0,14 5. Enintään yhden tunnin kestävistä veneennostoista peritään maksu: Enintään 6 t 40, t 65, t 95, t t 165,00 Yli 40 t 250,00 15

16 Maksut satamanosturien käytöstä 2/2 6. Muita määräyksiä Yötyöstä, klo välisenä aikana, samoin kuin arkipyhäpäivänä sekä sen aattona 33,00 klo jälkeen tehtävästä työstä sekä viikonvaihteessa perjantain klo ja maanantain klo välisenä aikana tehtävästä työstä peritään lisätuntimaksuna Muulta kuin varsinaiselta työajalta perittäviin maksuihin sisältyvät myös valvonnasta aiheutuneet lisäkulut. Käytettäessä nosturia henkilönostokorin nostoon, peritään maksuna ko. nosturin alimman tonnihinnan mukainen maksu. Konttinosturin osalta sovelletaan 40 ja 60 t nosturien maksuja. Odotusajalta varsinaisena työaikana ja ylityöaikana peritään puolet vastaavista yleisistä satamanostureiden käyttötuntimaksuista Mikäli tilauksen jälkeen nosturia on jouduttu siirtämään, ei kuitenkaan sääolosuhteiden johdosta aiheutuneen 17,00 peruutuksen takia, peritään peruutusmaksua siirtokerralta 7. Lisäveloitukset Tilatulta käyttämättömältä ylityöltä / tunti 17,00 Työmatkakorvaukseen oikeuttavalta ylityöltä / kerta 17,00 Varallaoloajalta / tunti, veloitus enintään 10 tunnilta 10,00 Viivästyskorko on korkolain salliman enimmäismäärän mukainen Maksuihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan korkokannan mukaisesti laskettuna 16

17 Palkkakulujen veloitusmaksu Satamalautakunnan hyväksymä Voimassa alkaen Ellei satamalautakunta yksityisissä tapauksissa ole toisin päättänyt, noudatetaan sataman tekniseltä osastolta tuntityönä tilatuissa töissä seuraavia veloitusperusteita: Hinta työtunnilta 35,00 Laskutettavan materiaalin ja palvelusten ostohintaa lisätään laskutuksen yhteydessä 5 % käsittely- ja varastointikustannuksia 17

18 Pysäköintimaksu Satamalautakunnan hyväksymä Voimassa alkaen. Satama-alueella maksulliseksi osoitetuilla alueilla pysäköinti maksaa 1 h 1,00 1 vrk 7,00 Pysäköintikortti kalenterivuodeksi (lunastetaan talous- ja hallinto-osaston kassalta) 210,00 Pysäköintikortin ostohinta alenee kuukaudelta tammikuusta lukien ostohetken mukaan 17,00 Edellä olevat maksut sisältävät arvonlisäveron. Laivahenkilökunnan pysäköintialueen pysäköintilupa kalenterivuodeksi 30,00 Sähköistetty autopaikka/v ulkopuolisille 50,00 sataman henkilökunnalle 18

19 Sähköpalveluhinnasto 1/5 Sähköpalveluhinnasto Satamaliikelaitoksen johtokunnan hyväksymä Voimassa alkaen. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät Yleistä Liittymishinnastossa on esitetty liittymis- ja kytkentämaksut. Liittymismaksulla liittyjä saa oikeuden liittyä Turun Sataman jakeluverkkoon. Liittymismaksuun ei sisälly liittymisjohdon rakentamiskustannuksia. Kytkentämaksu peritään liittymisjohdon kytkemisestä jakeluverkkoon. Liittymismaksusta ei peritä arvonlisäveroa. Kytkentämaksuun lisätään arvonlisäveroa 23 %. Jos liittyjän sähkönkäyttöpaikka sijaitsee niin, että kustannukset sen liittämisestä sähkönjakeluverkkoon nousevat kohtuuttoman suuriksi, voi Turun Satama periä korotetun liittymismaksun. Samalle kiinteistölle myönnetään yleensä vain yksi liittymä. Jos liittymiä tulee enemmän kuin yksi, peritään kustakin liittymästä erilliset liittymis- ja kytkentämaksut. Pienjänniteliittymä Liittymän pääsulake Liittymismaksu alv 0% Kytkentämaksu alv 23 % vaihe x A 3 x ,00 150,00 3 x ,00 150,00 3 x ,00 150,00 3 x ,00 230,00 3 x ,00 230,00 3 x ,00 230,00 3 x ,00 230,00 3 x ,00 340,00 3 x ,00 340,00 3 x ,00 340,00 3 x ,00 475,00 Yli 3 x 315: 42,00/A + 210,00 + alv Kytkentämaksu johdon mukaan Liittymismaksu määräytyy liittymän pääsulakkeen mukaan. Liittyjä määrittää tarvitsemansa pääsulakkeen koon. Jos pääsulake myöhemmin suurennetaan, peritään lisäliittymismaksu joka on uuden liittymän sulakekoon ja aikaisemman sulakekoon mukaisten liittymismaksujen erotus. Jos kytkettävän liittymisjohdon poikkipinta on suurempi kuin liittymän koko edellyttäisi, voidaan kytkentämaksu periä myös kytkettävän liittymisjohdon poikkipinnan perusteella. Liittymisehdot Pien- ja keskijänniteverkkoon liittymisestä tehtävään liittymissopimukseen sovelletaan Energiamarkkinaviraston vahvistamia Sähkökäyttöpaikkojen liittymisehtoja, ellei liittymissopimuksella ole toisin sovittu. Muut liittymät sopimuksen mukaan. 19

20 Sähköpalveluhinnasto 2/5 SÄHKÖN TOIMITUSHINNASTO, Kiinteät liittymät, sähköenergia- ja siirtotuotteet Sähköenergiatuotteet pienjänniteasiakkaille Yleissähkö (pääsulake enintään 200 A) Energia Siirto Yhteensä Yhteensä Hinta alv. 0% Hinta alv. 0% Hinta alv. 0% Hinta alv. 23% Perusmaksu (1-aikamittaus) /kk 3,20 2,73 5,93 7,30 Energia /kwh 0,06 0,03 0,09 0,11 Tehosähkö PJ (vähintään 1 vuoden sopimusjakso) Perusmaksu (tehomittaus) /kk 11,00 73,50 84,50 103,94 Pätöteho /kwh /kk 1,10 2,00 3,10 3,81 Loisteho /kvar /kk 0,00 1,15 1,15 1,41 Energia /kwh 0,061 0,015 0,076 0,093 Sähköenergiatuotteet suurjänniteasiakkaille (asiakkaalla oma muuntamo) Tehosähkö KJ Perusmaksu kultakin liittämiskohdalta (tehomitt.) /kk 11,00 350,00 361,00 444,03 Pätöteho /kw /kk 1,10 1,20 2,30 2,83 Loisteho /kvar /kk 0,00 1,15 1,15 1,415 Energia /kwh 0,061 0,01 0,071 0,087 Sähköverot Hinnastossa esitetyt hinnat sisältävät valtion perimät sähköverot. Mikäli sähköverot muuttuvat, muutetaan hinnaston hintoja vastaavasti. Mittalaitemaksut Perusmaksuihin sisältyy mittalaitemaksu, jolla katetaan kyseisen tuotteen mittaroinnin ylläpito ja mittalaitteiden määräaikainen huolto. Mittalaitemaksun osuus on: /kk, alv. 0% /kk, alv 23% 1-aikamittaus /kk 1,05 1,29 tehomittaus, pienjännite /kk 10,50 12,92 tehomittaus, suurjännite /kk 15,75 19,37 1-aikamittauksen sisältävän siirtotuotteen yhteyteen asennetusta 2-aikamittauksesta peritään lisämittalaitemaksuna 1,22/kk alv 0%, ( 1,50/kk alv 23 %). Sähköntoimitukseen liittyvät palvelumaksut Sähköntoimituksen aloituksesta yms. sähköntoimitukseen liittyvistä kertaluonteisista toimenpiteistä peritään palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut. Muut sähköenergia- ja siirtotuotteet sopimuksen mukaan. Muut mittalaitteet sopimuksen mukaan. 20

21 Sähköpalveluhinnasto 3/5 SÄHKÖN TOIMITUSHINNASTO Tilapäiset liittymät Tilapäissähkö PJ (pääsulake korkeintaan 200 A) Energia Siirto Yhteensä Hinta alv. 0% Hinta alv. 0% Hinta alv. 23% Liityntämaksu (hintaan sisältyy kytkentä ja irrotus) 74,00 91,02 Perusmaksu /kk (I-aikamittaus) 3,20 6,09 11,427 Energia /kwh 0,06 0,05 0,135 Työmaakeskuksen vuokraus Vuokrauksen perusmaksu 27,50 33,84 Vuokra /vrk 0,60 0,74 Asiakkaalle voidaan toimittaa sähköä tilapäiseen käyttöön (esim. työmaakäyttö) ilman liittymissopimusta korkeintaan kahden vuoden ajan. Jokisatama, pienveneet liityntämaksu (hintaan sisältyy kytkentä ja irrotus) 27,50 33,83 Perusmaksu /kk 10,00 6,09 19,79 Energia /kwh 0,06 0,05 0,135 Ylityöajalla tehtävästä kytkennästä ja irrotuksesta velotetaan 36,00/h sis. alv 23%. Kioskiliittymä tms. (ilman mittaria) liittymismaksu ,65 Perusmaksu /kk 9,45 11,62 Energia /kwh 0,00 0,00 Kioskiliittymää voidaan soveltaa mainoslaitteisiin, valopylväisiin yms. erillisiin kioskiliittymiin verrattaviin liittymiin Sähköverot Hinnastossa esitetyt hinnat sisältävät valtion perimät sähköverot. Mikäli sähköverot muuttuvat, muutetaan hinnaston hintoja vastaavasti. Muut tilapäisliittymät sopimuksen mukaan. Sähkön toimitushinnastoa koskevat myyntiehdot Sähkön siirto on jakeluverkon haltijan tarjoamaa sähköverkkopalvelua. Sähkön siirrolla tarkoitetaan sähkön kuljettamista sähköverkossa sähkökaupan eri osapuolien välillä. Tässä hinnastossa esitetyt siirtotuotteet sisältävät sähkönmyyjän kantaverkkoon toimittaman sähköenergian siirron Turun Sataman jakeluverkon alueella sijaitsevaan sähkönkäyttöpaikkaan sähkömarkkinalaissa tarkoitetulla tavalla. Asiakas voi valita hinnastossa esitetyistä sähkötuotteista itselleen sopivimman näissä soveltamisohjeissa mainituin rajoituksin. Valittua tuotetta sovelletaan vähintään yhden vuoden ajan ennen tuotteen vaihtoa. Hinnoitteluvaihtoehdon, jossa ei vaadita tehomittausta, voi valita vain sellainen asiakas, jonka mittauksen pääsulake on korkeintaan 200 A suuruinen Hinnastossa esitettyjen tuotteiden perusmaksu sisältää mittalaitemaksun, jolla katetaan sähkönkulutuksen mittaamiseen tarvittavan mittarin ylläpito ja määräaikainen huolto (perusmaksuun sisältyvä mittalaite on mainittu perusmaksun yhteydessä). Mikäli sähkönkäyttöpaikkaan on asennettu muita mittalaitteita, joiden ylläpito ei sisälly siirtotuotteen perusmaksuun, näiden mittalaitteiden ylläpidosta laskutetaan erillisellä mittarointihinnaston mukaisella mittalaitemaksulla. Siirtyminen toiseen sähkötuotteeseen (tuotteenvaihto) edellyttää, että sähkönkäyttöpaikkaan on asennettu mittauslaitteet, joilla voidaan mitata jakeluverkon haltijan hyväksymällä tavalla tuotteen laskutusperusteina käytettävät suureet. Mikäli tuotteen vaihtaminen vaatii muutoksia mittauslaitteisiin, mittauslaitteiden asentamisesta peritään erillisen mittarointihinnaston mukainen mittarointimaksu. 21

MERIKARVIAN SATAMA. Satamamaksutaksa

MERIKARVIAN SATAMA. Satamamaksutaksa MERIKARVIAN SATAMA Satamamaksutaksa Satamamaksutaksaa koskevat yleiset määräykset 1. Satamamaksutaksan mukainen lasku on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Viivästyskorko on korkolain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Asiakirjan nimi 1 (7) Kaupunkiympäristön palvelualue Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut

Kuopion kaupunki Asiakirjan nimi 1 (7) Kaupunkiympäristön palvelualue Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut Kuopion kaupunki Asiakirjan nimi 1 (7) KUOPION KAUPUNGIN SATAMAMAKSUTAKSA TAVARAMAKSU Yleiset perusteet 1' Tavaramaksu veloitetaan Kuopion satamien kautta vesitse kuljetettavasta tavarasta tämän hinnaston

Lisätiedot

3' Tavaramaksu lasketaan tavaran bruttopainon perusteella, jollei taksassa ole toisin määrätty.

3' Tavaramaksu lasketaan tavaran bruttopainon perusteella, jollei taksassa ole toisin määrätty. KUOPION KAUPUNGIN SATAMAMAKSUTAKSA Kaupunkirakennelautakunta 7.12.2016 207 TAVARAMAKSU Yleiset perusteet 1' Tavaramaksu veloitetaan Kuopion satamien kautta vesitse kuljetettavasta tavarasta tämän hinnaston

Lisätiedot

TAVARAMAKSU 2-4 - Yleiset perusteet 2 - Tavaramaksut 3-4

TAVARAMAKSU 2-4 - Yleiset perusteet 2 - Tavaramaksut 3-4 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI SATAMAMAKSUT 2015 Sisältö sivu SATAMAMAKSUTAKSA TAVARAMAKSU 2-4 - Yleiset perusteet 2 - Tavaramaksut 3-4 ALUSMAKSU 4-5 - Yleiset perusteet 4-5 - Lastialukset, matkustaja-alukset,

Lisätiedot

JOENSUUN SATAMAN PALVELUHINNASTO

JOENSUUN SATAMAN PALVELUHINNASTO 1 (6) JOENSUUN SATAMAN PALVELUHINNASTO 1.3.2016 ALKAEN Saimaan Satamat Oy:n hallituksen hyväksymä 8.12.2015 1. TAVARAMAKSU 2. ALUSMAKSU Tavaramaksuliikenteen maksutaulukko 3. JÄTEHUOLTOMAKSU Lastialukset,

Lisätiedot

HINNASTO. Port of Helsinki 2014. www.portofhelsinki.fi YOUR PO RT O F EXC ELLENCE HELSINGIN SATAMA

HINNASTO. Port of Helsinki 2014. www.portofhelsinki.fi YOUR PO RT O F EXC ELLENCE HELSINGIN SATAMA HELSINGIN SATAMA Olympiaranta 3, PL 800, 00099 Helsingin kaupunki Tel. +358 9 310 1621 Fax +358 9 310 33802 Port of Helsinki 2014 HINNASTO www.portofhelsinki.fi YOUR PO RT O F EXC ELLENCE Sisällysluettelo

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2016 VAASA

PALVELUHINNASTO 2016 VAASA PALVELUHINNASTO 2016 VAASA SISÄLLYSLUETTELO Sivu HINNASTOA KOSKEVAT YLEISET PERUSTEET...1 TAVARAMAKSUT...2 ALUSMAKSUT...3 JÄTEMAKSUT...4 Alusjätteistä ja lastijätteistä ilmoittaminen...4 MUUT MAKSUT...5

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2016 NAANTALIN SATAMA

PALVELUHINNASTO 2016 NAANTALIN SATAMA PALVELUHINNASTO 2016 NAANTALIN SATAMA NAANTALIN SATAMA OY YHTEYSTIEDOT Naantalin Satama Oy Satamatie 13 21100 Naantali www.portofnaantali.fi Toimitusjohtaja Pasi Haarala +358 44 023 4644 Satamajohtaja

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. Voimassa

PALVELUHINNASTO. Voimassa PALVELUHINNASTO Voimassa 01.01.2017 UUDENKAUPUNGIN SATAMA OY Hepokarintie 2 23500 Uusikaupunki Finland Puh. +358 50 420 5193 +358 500 538 627 E-mail satama@ukiport.fi www.ukiport.fi SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

YLEISET EHDOT 1 TAVARANKÄSITTELYPALVELUT 2 ALUSPALVELUT 6 YLEISET PERUSTEET 8 KENTTIEN VUOKRAT 12 MUUT PALVELUT 13 KÄYTTÖ- JA TOIMITUSEHDOT 15

YLEISET EHDOT 1 TAVARANKÄSITTELYPALVELUT 2 ALUSPALVELUT 6 YLEISET PERUSTEET 8 KENTTIEN VUOKRAT 12 MUUT PALVELUT 13 KÄYTTÖ- JA TOIMITUSEHDOT 15 2014 YLEISET EHDOT 1 TAVARANKÄSITTELYPALVELUT 2 1. TAVARAMAKSU 2 2. AUTOVAAKAMAKSU 5 3. SIIVOUSMAKSU 5 ALUSPALVELUT 6 4. ALUSMAKSU JA LAITURIPAIKKOJEN KÄYTTÖ 6 5. MAKSUT ALUKSEN KIINNITTÄMISESTÄ JA IRROTTAMISESTA

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy Verkkopalveluhinnasto Caruna Espoo Oy 1.3.2017 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.7.2016 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.1.2013 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella.

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella. SÄHKÖNKÄYTÖN SIIRTOHINNAT KAUSI-, YÖ-, JA YLEISSÄHKÖN SIIRTOMAKSUT (sis. alv. 24 %) Siirtotuote perushinta VEROLUOKKA 1 VEROLUOKKA 2 kokonaishinta kokonaishinta Kausisähkön siirto 16.11. 15.3. klo 07 21

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy 1.3.2016

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy 1.3.2016 Verkkopalveluhinnasto Caruna Oy 1.3.2016 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon liittyvän

Lisätiedot

Luotsausmaksut kannetaan euroina seuraavan taksan mukaisesti: 1 000-3 000 286 572 925 1 245 1 615 1 951 2 472 3 196

Luotsausmaksut kannetaan euroina seuraavan taksan mukaisesti: 1 000-3 000 286 572 925 1 245 1 615 1 951 2 472 3 196 3376 N:o 1199 Liite 1 LUOTSAUSMAKSUT SUOMEN ALUEVESILLÄ Luotsausmaksut kannetaan euroina seuraavan taksan mukaisesti: LUOTSAUSTAKSA Luotsattavan aluksen nettovetoisuus Luotsatun matkan pituus meripeninkulmissa

Lisätiedot

Kullekin tontille tai rakennuspaikalle rakennetaan vain yksi liittymä. Liittymismaksu ei sisällä liittymiskaapelia eikä sähkömittarin asennusta.

Kullekin tontille tai rakennuspaikalle rakennetaan vain yksi liittymä. Liittymismaksu ei sisällä liittymiskaapelia eikä sähkömittarin asennusta. SÄHKÖLIITTYMÄN LIITTYMISMAKSUPERUSTEET 1.7.2016 ALKAEN Yleistä Sähkönkäyttöpaikan liittämisessä sovelletaan sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot (LE14). Niitä täydentävät nämä liittymismaksuperusteet.

Lisätiedot

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon.

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liedon kunta Liedon Vesi LIEDON VEDEN TAKSA Liedon Vesi, jäljempänä vesihuoltolaitos, perii tässä taksassa lueteltuja liittymis- ja käyttömaksuja sekä perusmaksuja soveltaen vesihuoltolakia (119/2001),

Lisätiedot

4. JÄTEHUOLTO Talousjätemaksu Alusperäisten öljyisten jätteiden maksut Siivousmaksu

4. JÄTEHUOLTO Talousjätemaksu Alusperäisten öljyisten jätteiden maksut Siivousmaksu 1 SISÄLLYSLUETTELO Yleiset ehdot 1. TAVARAMAKSU 2. ALUSMAKSU Alusmaksu lastialuksilta Alusmaksu matkustaja-aluksilta Alusmaksu hinaajilta 3. SATAMAPALVELUTAKSA Kiinnitys- ja irrotusmaksut Haalaus Lisätyövoima

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut Vesihuoltomaksut 1 VESIHUOLTOMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymisestä ja käytöstä tässä taksassa lueteltuja maksuja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO JA TAKSAT

PALVELUHINNASTO JA TAKSAT PALVELUHINNASTO JA TAKSAT Voimassa 1.1.2016 alkaen Porin Satama Oy, hallituksen 17.12.2014 vahvistama PORIN SATAMA OY Merisatamantie 4 28880 Pori Finland info.port@portofpori.fi y-tunnus: 2647353-5 www.portofpori.fi

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM 1/5 YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleiset sopimusehdot...2 1...2 2...2 3...2 4...2 5...3 6...3 Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot...3 7...3 8...3 9...4 10...4 11...4 Palvelujen käyttöä ja toimittamista koskevat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

TURUN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2017 HINNASTON YLEISET EHDOT

TURUN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2017 HINNASTON YLEISET EHDOT TURUN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2017 HINNASTON YLEISET EHDOT 1. Alusmaksut 2. Matkustajamaksut 3. Alusjätemaksut 4. Alusten kiinnitys ja irrotus 5. Tavaramaksut 6. Satamanosturimaksut 7. Muut palvelut

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Palvelumaksut

Tervolan Vesi Oy Palvelumaksut Palvelumaksut 1 PALVELUMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Maksuihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Verokannan muutokset siirtyvät maksuihin ilman hinnaston

Lisätiedot

KENET OY:N LIITTYMISMAKSUJEN HINNOITTELUMENETELMÄT 1.1.2013

KENET OY:N LIITTYMISMAKSUJEN HINNOITTELUMENETELMÄT 1.1.2013 1 / 6 KENET OY:N LIITTYMISMAKSUJEN HINNOITTELUMENETELMÄT 1.1.2013 1 Yleistä KENET Oy jakeluverkon haltijana noudattaa yleisiä liittymisehtoja (Sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot LE 05, Alueverkon

Lisätiedot

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan:

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan: 1 Liite vesi 4/21.11.2012 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA KIRKKONUMMEN KUNTA/VESIHUOLTOLAITOS Voimaantulopäivä 1.1.2012 Vesihuoltolaitos perii, liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

Turku Energia LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013. Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä.

Turku Energia LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013. Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä. LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013 Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä. LIITTYMISJOHTO PIENJÄNNITELIITTYMISSÄ Yleistä Liittymismaksulla katetaan

Lisätiedot

Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S

Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S Kuopion kaupunki vuokraa Osuuskauppa PeeÄssälle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena festivaalitarkoituksia varten seuraavat

Lisätiedot

Liittymien hinnoitteluperiaatteet

Liittymien hinnoitteluperiaatteet OULUN SEUDUN SÄHKÖ Verkkopalvelut Oy Liittymien hinnoitteluperiaatteet Käytössä 01.6.2009 alkaen Y:\Johtoryhmä\Hinnat\2009liittymähinnoitteluperiaate OSSV OY 1-vaihemuutos2.doc A. Yleistä sähköliittymistä

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 03 RAHOITUSASIAT VESIHUOLLON TAKSA 2016 1 Liittymismaksu Hyväksytty valtuusto 16.11.2015/38 Voimaantulo 1.1.2016 Vesihuollon kustannusten

Lisätiedot

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekniset palvelut VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekninen lautakunta 11.12.2015 129 Kunnanhallitus 11.1.2016 9 Kunnanvaltuusto 25.1.2016 7 Voimaantulo 1.3.2016 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 LIITTYMISMAKSUT...

Lisätiedot

Sähkönliittymismaksut ja niiden sovellusohjeet 01.02.2015

Sähkönliittymismaksut ja niiden sovellusohjeet 01.02.2015 1 (8) Sähkönliittymismaksut ja niiden sovellusohjeet 01.02.2015 1. Yleistä 2. Pienjänniteliittymät Rovaniemen Verkko Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan yleisiä

Lisätiedot

MAKSUT 2017 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

MAKSUT 2017 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Tekninen lautakunta 13.12.2016 Liite 1 151 MAKSUT 2017 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2017 alkaen Maksut perustuvat kunnossapitolain

Lisätiedot

LAPINLAHDEN VESI OY:n TAKSA

LAPINLAHDEN VESI OY:n TAKSA LAPINLAHDEN VESI OY:n TAKSA Lapinlahden Vesi Oy hallitus 26.6. 2014 26, 17.7.2015 36, 3.12.2015 46 sekä 18.8.2016 25 1 VESIMAKSUTAKSA Vesilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Lapinlahden Vesi

Lisätiedot

Hinnasto alkaen

Hinnasto alkaen Hollolan Vesihuoltolaitos Hinnasto 1.1.2016 alkaen Tämä hinnasto korvaa edellisen 1.4.2015 voimaan tulleen hinnaston. Käyttömaksut Hollolan ja Hämeenkosken alueilla alv 0 % alv 24 % Vesimaksu 1,54 /m 3

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TAVARAMAKSUT. Hinnasto voimassa alkaen YLEISET PERUSTEET

SISÄLLYSLUETTELO TAVARAMAKSUT. Hinnasto voimassa alkaen YLEISET PERUSTEET HINNASTO 2017 SISÄLLYSLUETTELO TAVARAMAKSUT Hinnasto voimassa 1.1.2017 alkaen sivu YLEISET PERUSTEET Hinnaston yleiset ehdot 2 Tavaramaksut 3 Alusmaksut 6 Matkustajamaksut 10 Alusjätemaksut 11 Alusten

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen Pyhä-Luosto Vesi Oy Voimaantulopäivä 1.2.2008 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa

Lisätiedot

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ Tekninen lautakunta hyväksynyt 12.3.2002 Voimaantulopäivä 15.3.2002 Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen

Lisätiedot

Liittymismaksuhinnasto alkaen

Liittymismaksuhinnasto alkaen Liittymismaksuhinnasto 1.9.2014 alkaen Pienjänniteliittymismaksut Pj-liittymän hinnoittelussa on käytössä niin sanottu vyöhykehinnoittelu. Liittymismaksut ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %). Vyöhykehinnoittelua

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Laukaan Vesihuolto Oy VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Hyväksytty yhtiön hallituksen kokouksessa 7.11.2016 8. Voimaantulopäivä 1.1.2017. 1 Paineviemärijärjestelmät Paineviemärijärjestelmässä viemäri

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY:N LIITTYMISMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET ALKAEN

LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY:N LIITTYMISMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET ALKAEN LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY:N LIITTYMISMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET 1.12.2014 ALKAEN Yleistä Leppäkosken Sähkö Oy noudattaa liittymismaksuissa vyöhykehinnoittelua, jonka periaatteet Energiavirasto on valtakunnallisesti

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

kokouksessa päivänä kuuta 20

kokouksessa päivänä kuuta 20 VUOLIJOEN KUNNAN VESIMAKSUTAKSA Hyväksytty kokouksessa päivänä kuuta 20 Voimaantulopäivä: Vesilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Vuolijoen kunta laitokseen liittymisestä ja sen käytöstä annetut

Lisätiedot

MIKKELIN VESILAITOKSEN MAKSUT JA PALVELUHINNASTO

MIKKELIN VESILAITOKSEN MAKSUT JA PALVELUHINNASTO MIKKELIN VESILAITOKSEN MAKSUT JA PALVELUHINNASTO 2017 MAKSUT MIKKELIN VESILAITOKSEN VESI- JA JÄTEVESIMAKSUT 1.1.2017 (sis. alv 24 %) - vesimaksu 2,13 e/m 3 - jätevesimaksu 3,04 e/m 3 Vesi- ja jätevesimaksuista

Lisätiedot

JOENSUUN VESI LIIKELAITOKSEN JA KONTIOLAHDEN KUNNAN VÄLINEN VEDENTOIMITUSSOPIMUS. Luonnos

JOENSUUN VESI LIIKELAITOKSEN JA KONTIOLAHDEN KUNNAN VÄLINEN VEDENTOIMITUSSOPIMUS. Luonnos JOENSUUN VESI LIIKELAITOKSEN JA KONTIOLAHDEN KUNNAN VÄLINEN VEDENTOIMITUSSOPIMUS Luonnos 2.12.2015 2 Sopijapuolet Joensuun Vesi -liikelaitos Y-tunnus 0242746-2 Muuntamontie 5 80100 Joensuu Kontiolahden

Lisätiedot

Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Veden perusmaksut Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 50,00 62,00

Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Veden perusmaksut Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 50,00 62,00 HINNASTO 1.1.2017 KÄYTTÖMAKSUT Vesimaksu /m 3 1,25 1,55 Jätevesimaksu /m 3 2,67 3,31 PERUSMAKSUT Veden perusmaksut Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 50,00 62,00 Rivi- ja kerrostalot

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

MUURAMEN KUNTA VESI- JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA. HYVÄKSYTTY: VALTUUSTO asia 64 VOIMASSA:

MUURAMEN KUNTA VESI- JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA. HYVÄKSYTTY: VALTUUSTO asia 64 VOIMASSA: MUURAMEN KUNTA VESI- JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA 2017 HYVÄKSYTTY: VALTUUSTO 14.11.2016 asia 64 VOIMASSA: 01.01.2017 - VESIMAKSUTAKSA 1.1.2017 ALKAEN Hyväksytty: Valtuusto 14.11.2016 asia 64 1 Vesilaitoksen rakentamiskustannusten

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

HINNASTO 1.1.2015 Yleistä Vesimaksu Jätevesimaksu Veden ja jäteveden perusmaksu Mittarin vuokra (yksi mittari sisältyy perusmaksuun):

HINNASTO 1.1.2015 Yleistä Vesimaksu Jätevesimaksu Veden ja jäteveden perusmaksu Mittarin vuokra (yksi mittari sisältyy perusmaksuun): HINNASTO 1.1.2015 Yleistä Kaikki tässä hinnastossa esiintyvät maksut ovat arvonlisäverottomia. Hintoihin lisätään voimassa olevan lain mukainen arvonlisävero, joka hinnaston käyttöönottohetkellä on 24

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus.

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus. MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

Sähköliittymän hinnoitteluperusteet ja rakentamisohjeet 1.3.2013 alkaen

Sähköliittymän hinnoitteluperusteet ja rakentamisohjeet 1.3.2013 alkaen 1 ( 8 ) Sähköliittymän hinnoitteluperusteet ja rakentamisohjeet 1.3.2013 alkaen Yleistä Tenergia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan yleisiä liittymisehtoja (LE

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot

Vuokrasopimus Kannaksentie 4

Vuokrasopimus Kannaksentie 4 Parikkalan kunta Kunnanhallitus Keskushallinto Vuokrasopimus Kannaksentie 4 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA 2. Vuokralainen Imatran kaupunki Imatran seudun ympäristötoimi

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008 KIRKKONUMMEN KUNTA Kunnallistekniset palvelut Liite Yt 2/22.11.2007 JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008 Jätetaksa V u o s i 2008 Kunnanvaltuuston päätös 35/28.2.1991,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2016 NAANTALIN SATAMA

PALVELUHINNASTO 2016 NAANTALIN SATAMA PALVELUHINNASTO 2016 NAANTALIN SATAMA NAANTALIN SATAMA OY YHTEYSTIEDOT Naantalin Satama Oy Satamatie 13 21100 Naantali www.portofnaantali.fi Toimitusjohtaja Pasi Haarala +358 44 023 4644 Liikennepäällikkö

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

TERMINAALIMAKSUT Finnair Cargo Center 1.7. - 31.12.2013

TERMINAALIMAKSUT Finnair Cargo Center 1.7. - 31.12.2013 TERMINAALIMAKSUT Finnair Cargo Center 1.7. - 31.12.2013 www.finnaircargo.fi Sisällysluettelo 1.TUONTI 1.1 Selvitys- ja luovutusmaksut 1.1.1 Valmisyksikkömaksu 1.1.2 Kuormausyksikön purkamismaksu 1.2 Tuontirahdin

Lisätiedot

PALVELUMAKSUT Noudatetaan 1.7.2010 Arvonlisäveromuutos/Voimaan 1.1.2013

PALVELUMAKSUT Noudatetaan 1.7.2010 Arvonlisäveromuutos/Voimaan 1.1.2013 PALVELUMAKSUT Noudatetaan 1.7.2010 Arvonlisäveromuutos/Voimaan 1.1.2013 Vesihuollon kustannusten kattamiseksi Järvenpään kaupungin vesihuoltolaitos perii tässä palveluhinnastossa mainittuja maksuja. Verokannan

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kaustisen kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuinrakennukset rinnastetaan perusmaksun osalta omakotitaloihin.

Vapaa-ajan asuinrakennukset rinnastetaan perusmaksun osalta omakotitaloihin. Tämä hinnasto korvaa edellisen 1.9.2013 voimaan tulleen hinnaston. Käyttömaksut alv. 0 % alv. 24 % Vesimaksu 1,54 /m 3 1,91 /m 3 Jätevesimaksu 2,52 /m 3 3,12 /m 3 Perusmaksut alv. 0 % alv. 24 % Kulutus

Lisätiedot

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU 2016 2(6) Sisällys 1 MAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 2 KIINTEÄT ASIAKASKOHTAISET MAKSUT... 3 3 PÄTÖTEHOA KOSKEVAT MAKSUT KULUTUKSELLE... 3 3.1. Alueverkon tehomaksu...

Lisätiedot

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio 1 Osapuolet 1 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2) Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus 0204427-7) Purokatu 1, 21200 Raisio

Lisätiedot

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet 1 Nurmijärven Vesi - liikelaitoksen PALVELUMAKSUHINNASTO Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksynyt 28.10.2009 42 Nurmijärven Vesi liikelaitoksen johtokunta tarkistanut 20.10.2010 39 Nurmijärven

Lisätiedot

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Voimassa 1.7.2013 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU KOKKOLAN VERKKOALUE

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU KOKKOLAN VERKKOALUE Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU KOKKOLAN VERKKOALUE 2016 2(6) Sisällys 1 MAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 2 KIINTEÄT ASIAKASKOHTAISET MAKSUT... 3 3 PÄTÖTEHOA KOSKEVAT MAKSUT KULUTUKSELLE... 3

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016 Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt vuoden 2016 jätetaksan 15.12.2015 sekä määrännyt sen tulemaan voimaan 1.1.2016 alkaen. 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET Jyväskylän kaupunki

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 )

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) SOPIMUS NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) 1 (10) TOIMITTAJA Nimi ja postiosoite TILAAJA Nimi ja postiosoite Puhelin Telefaksi Puhelin Telefaksi Sähköposti Sähköposti Toimittaja ja tilaaja

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

LAITEPAIKKAHINNASTO HMV

LAITEPAIKKAHINNASTO HMV 1 (6) DNA Oy:n kiinteän verkon operaattoripalvelut LAITEPAIKKAHINNASTO HMV 2 (6) Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Laitepaikka... 3 2 Sähkönsyöttö / energia... 4 2.1 Sähköenergia ilmoitetulla kulutuksella...

Lisätiedot

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Tämä taksa korvaa edellisen, Urjalan kunnan teknisen lautakunnan vahvistaman taksan ja tulee voimaan 01.01.2017 alkaen. Tämän taksan on Urjalan tekninen lautakunta

Lisätiedot

Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali

Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali VUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen NAANTALIN KAUPUNKI / SAARISTOLAUTAKUNTA Käsityöläiskatu

Lisätiedot

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut:

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: 1 YLEISTÄ 1(5) Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain

Lisätiedot

Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä taksassa lueteltuja maksuja.

Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä taksassa lueteltuja maksuja. PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Syötteen vesi- ja viemärilaitoksen taksa Hyväksytty Pudasjärven valtuuston kokouksessa Voimaantulopäivä 1..017 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusehdot ja

Lisätiedot

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU TORNION VERKKOALUE

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU TORNION VERKKOALUE Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU TORNION VERKKOALUE 2016 2(5) Sisällys 1 MAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 2 KIINTEÄT ASIAKASKOHTAISET MAKSUT... 3 3 PÄTÖTEHOA KOSKEVAT MAKSUT KULUTUKSELLE... 3

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

Laki laiva-apteekista

Laki laiva-apteekista Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: laiva-apteekista Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa laivaväen mahdollisuus saada asianmukaista

Lisätiedot

Hinnasto alkaen

Hinnasto alkaen Hollolan Vesihuoltolaitos Hinnasto 1.9.2013 alkaen Tämä hinnasto korvaa edellisen 1.1.2013 voimaan tulleen hinnaston. Käyttömaksut alv. 0 % alv. 24 % Vesimaksu 1,47 /m 3 1,82 /m 3 Jätevesimaksu 2,40 /m

Lisätiedot

TERMINAALIMAKSUT Finnair Cargo Center 1.4.2014 alkaen*

TERMINAALIMAKSUT Finnair Cargo Center 1.4.2014 alkaen* TERMINAALIMAKSUT Finnair Cargo Center 1.4.2014 alkaen* * Hinnasto voimassa toistaiseksi (uuden version julkaisuun asti) www.finnaircargo.fi Sisällysluettelo 1.TUONTI 1.1 Selvitys- ja luovutusmaksut 1.1.1

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Tekninen lautakunta 13.12.2016 Liite 2 151 MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2017 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen

Lisätiedot