Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen kokouksen pöytäkirja"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 9/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo Kokouspaikka Baghin koulutuskeskus A6 Asian no Asia Sivu 128 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien vaali Katsaus Vuoden 2009 talousarvion toimintamenojen sopeuttaminen ja talousarviomuutokset Liite 5 Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu Liite 6 Asiakirjoista ja tietopalveluista perittävät maksut Liite 7 Erityisvaltionosuuden jakosuunnitelma vuodelle Hallituksen ja valtuuston ottamien viranhaltijoiden sivutoimiilmoitukset ja sivutoimilupien myöntäminen Liite 9 If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n oikaisuvaatimus sairaanhoitopiirin vakuutusten ja niihin liittyvien palvelujen hankkimisesta sopimuskaudelle Liite 10 Hanhisuannon oikaisuvaatimus huoltopalvelujen tulosyksikön sairaalahuoltajan toimien valinnasta Liite 11 Honkalan oikaisuvaatimus tekniikan palvelujen tulosyksikön sairaalainsinöörin virkavalinnasta Valtuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Liite 14 Tiedoksiantoasiat Salassa pidettävä asia 39

2 PÖYTÄKIRJA 9/2009 Kokousaika klo Kokouspaikka Baghin koulutuskeskus A6 Osallistujat Kyösti Juujärvi puheenjohtaja pj :t , 135 osittain, Eija Säilynoja varapuheenjohtaja pj 135 osittain Tuija Haikola jäsen Jari Latvala jäsen Läsnä :t Jouko Nissinen jäsen Kaija Sepponen jäsen Esko Valikainen jäsen Läsnä :t Minna Åman-Toivio varajäsen Kimmo Kylmäluoma varajäsen Läsnä :t Juha Kukkonen jäsen Helvi Kyngäs jäsen Muut osallistujat Risto Säkkinen valtuuston pj Niilo Keränen valt. 1. varapj Läsnä :t Esko Kurvinen valt. 2. varapj Hannu Leskinen sh-piirin johtaja Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri Läsnä :t Juha Korpelainen hallintoylilääkäri Eila Korpivuoma vs. hallintoylihoitaja Pekka Kaisto talousjohtaja Heikki Salumäki tekninen johtaja Juha Jääskeläinen henkilöstöjohtaja Sari Haataja hallintolakimies sihteeri Läsnä :t Pasi Parkkila kehitysjohtaja Asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 128 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Sari Haataja Puheenjohtaja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Helvi Kyngäs Eija Säilynoja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Aika ja paikka , kuntayhtymän hallintokeskus Todistaa Hallituksen sihteeri Sari Haataja

3 PÖYTÄKIRJA 9/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hall 128 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 129 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Helvi Kyngäs ja Eija Säilynoja (varalla Tuija Haikola ja Jari Latvala) Hall 129 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helvi Kyngäs ja Eija Säilynoja. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

4 PÖYTÄKIRJA 9/ DIAARI:33/ Katsaus - Strategia - Yhteistyö Oulun kaupungin kanssa - Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiön hallituksen nimeäminen - Toimikunnan jäsenten nimeäminen PPSHP:n ja Oulunsalon kunnan yhteiseen toimielimeen Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Katsaus merkitään tiedoksi Hall 130 Päätös: Merkittiin tiedoksi käsitellyt asiat: - Strategia - Yhteistyö Oulun kaupungin kanssa. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

5 PÖYTÄKIRJA 9/ DIAARI:225/ Vuoden 2009 talousarvion toimintamenojen sopeuttaminen ja talousarviomuutokset Vuoden 2009 talousarvion toimintamenojen vertailu vuoden 2008 tilinpäätökseen Sairaanhoitopiirin toimintatulot toteutuivat vuoden 2008 osalta poikkeuksellisen tarkasti talousarvion mukaisesti. Sen sijaan yli 10 prosentin toimintamenojen kasvu ylitti arviot. Menot kasvoivat voimakkaasti kaikissa tiliryhmissä, euromääräisesti merkittävin 22 milj. euron kasvu oli henkilöstömenojenkasvu edelliseen vuoteen verrattuna 9 %. Tilikauden toiminnallisen tappion on vuodelle 2008 laskettu olevan 10,4 milj. euroa. Vuoden 2008 toimintamenojen toteutuma ja erityisesti henkilöstömenojen voimaksa kasvu on asettanut vaikeita haasteita vuoden 2009 toiminnan ja talouden johtamiselle. Talouden johtamista ohjaavana sitovana velvoitteena on, että talousarviossa vahvistettuja toimintamenoja ei ylitetä. Talouden sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta sairaanhoidon saatavuus pidetään turvattuna ja lakien ja velvoitteiden mukaisena. Vuoden 2009 toimintamenojen kasvuvara voi vuoden 2008 tilinpäätökseen vertailukelpoisella tavalla laskettuna olla enintään 2,1 %. Laskenta sisältää voimaanastuneen kela-maksun 0,8 % alentumisen aiheuttavan 1.3 milj. euron henkilöstömenojen säästön. Sairaanhoitopiirin henkilöstömenojen on laskettu kasvavan 3,3 % vuonna 2009 edelliseen vuoteen verrattuna yleisillä voimassa olevilla virka- ja työehtosopimuksilla. Talousarvion mukaisissa toimintamenoissa pysymiseksi on erityisesti sairaanhoitopiirin henkilöstön määrän kasvu pysäytettävä ja käännettävä laskuun vuoden 2008 lopun tilanteeseen verrattuna. Sairaanhoitopiirin hallitus on tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä edellyttänyt ryhdyttäväksi tarpeellisiin toimiin toiminnan ja talouden hallinnan osalta. Toimintamenojen ennuste ja sopeuttamistarve vuoden 2009 talousarvioon Esityslistan liitteenä on sairaanhoitopiirin käyttösuunnitelman = talousarvion vuoden 2009 tuloslaskelmaosan vertailutiedot viime vuoden tilinpäätöksen lukuihin. Lisäksi liitteessä on ennuste toimintatulojen ja -menojen toteutumasta, jolloin on ollut käytettävissä vuoden 2009 kolmen ensimmäisen kuukauden toteutuneet tiedot ja edellisen vuoden tapahtumatiedot. Ennusteen mukaan sairaanhoitopiirin toimintamenot ilman säästö- ja sopeuttamistoimia uhkaavat ylittyä 1,3 prosenttia, yhteensä 5,7 milj. euroa. Ylitys olisi henkilöstökuluissa 0,7 % (2 milj. euroa), tarvikkeissa 2,8 %, (1,9 milj. euroa) ja palvelujen ostoissa 3,4 % (2,4 milj. euroa). Ennusteen mukainen toimintamenojen toteutuma olisi vuoden lopussa 3,7 % vuoden 2008 tilinpäätökseen verrattuna, kun käyttösuunnitelman ja samalla talousarvion mukainen toimintamenojen kasvu saa olla 2,2 %. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

6 PÖYTÄKIRJA 9/ Palkallisten palvelusuhteiden kokonaiskasvu työpanoksiksi muutettuna oli viime vuonna 1,4 %, josta hoitohenkilökunnan osalta 2,2 %, lääkärien osalta 0,6 % ja vähennystä muun henkilökunnan osalta 1,3 %. Välttääkseen käyttösuunnitelman mukaisten henkilöstömenojen ylittymisen sairaanhoitopiirissä pitää käyttää 50 henkilötyövuoden verran vähemmän työpanosta. Työpanoksen vähentäminen kohdistetaan tilapäisen henkilöstön ja sijaistyövoiman käyttöön. Tarvikemenojen osalta ylitysuhka on suurin hoitotarvikkeiden kohdalla. Ennuste hoitotarvikkeiden kulutuksesta painottuu viime syksyn ja vielä vuoden 2009 alkuvuoden korostuneen hoitotakuutyön takia. Vuoden 2008 tilinpäätökseen verrattuna tarvikemenot eivät voi kasvaa 3,6 % enempää ja edellyttää tarvikkeiden käytössä kaikkien säästötoimien toteutusta. Pysyminen talousarvion vaatimuksissa palvelujen ostomenojen osalta riippuu merkittävästi hoitotakuun takia hankittavien hoitopalvelujen määrästä. Tältä osin esim. Leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikkö on asettanut 1,2 milj. euron säästötavoitteen. Myös asiantuntijapalveluiden, matka- ja majoituspalveluiden käyttöä joudutaan rajoittamaan toiminnan kannalta välttämättömään. Kaikkien sairaanhoitopiirin tulosyksiköiden kanssa on käyty neuvottelut talousarvion mukaisissa toimintamenoissa pysymiseksi. Päähuomio neuvotteluissa on ollut henkilöstön määrässä, työpanoksen seurannassa ja erityisesti toimenpiteissä, joihin on ryhdytty ja sovittu ryhdyttävän palkallisten palvelussuhteiden määrän vähentämiseksi. Sairaanhoitopiirissä kiinnitetään erityistä huomiota poissaolojen sijaistukseen, tehdään vielä lisäjärjestelyjä sairaanhoidon määrään vaikuttamiseksi, vähennetään merkittävästi lisätyötä ja tarkennetaan avoimien toimien täyttöä. Neuvottelujen tuloksena tulosyksiköt ovat asettaneet erityisesti tavoitteekseen pysyä kaikin mahdollisin keinoin vuoden 2009 käyttösuunnitelman mukaisissa toimintamenoissa. Lisäksi on sovittu 0,6 milj. euron toimintamenojen määrärahasiirtojen esittämisestä talousarviomuutokseksi. Määrärahojen siirrot osoitetaan tekniikan ja huollon tulosyksiköistä lasten ja nuorten sekä sisätautien tulosyksiköille. Talousarviomuutokseksi esitetään lisäksi sisätautien tulosyksikön tutkimusja kehittämisyksikön ulkopuolisia tuloja ja menoja lisättäväksi 0,2 milj. eurolla. Neuvottelujen ja valmistelutyön perusteella on päädytty ehdottamaan, että hallitus hyväksyy toteutettavaksi vuoden 2009 talousarvion toimintamenojen sopeuttamistoimiksi seuraavaa: Virkojen ja toimien täyttökielto Avoimeksi tulleita virkoja toimia ei toistaiseksi täytetä pysyvästi. Rajoitus on voimassa koko sairaanhoitopiirissä. Viran tai toimen vapautumisen yhteydessä tulee aina selvittää a) voidaanko virka jättää täyttämättä ja sisäisin tehtäväjärjestelyin hoitaa tehtävä, Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

7 PÖYTÄKIRJA 9/ b) voidaanko viran tai toimen asemasta joku muu virka tai toimi jättää sisäisten tehtäväjärjestelyjen jälkeen täyttämättä. Mikäli täyttökiellon piiriin kuuluvan viran tai toimen täyttäminen on toiminnan kannalta välttämätön tehtyjen selvitysten jälkeen, täyttökielto voidaan purkaa erityisellä täyttöluvalla. Luvan myöntämisestä päättää täyttöluparyhmä, johon kuuluvat sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, talousjohtaja ja henkilöstöjohtaja. Sijaisuudet Sijaisuudet tulee mahdollisuuksien mukaan hoitaa sisäisillä tehtäväjärjestelyillä tai hoitamalla sijaisuudet muista yksiköistä käytettävissä olevalla vakinaisella henkilökunnalla. Sisäisillä sijaisilla tulee pyrkiä turvaamaan ensisijaisesti lyhytaikaiset poissaolot. Harkinnanvaraiset palkantarkistukset Vuoden 2009 käyttösuunnitelman mukaisesti henkilöstökulut ovat kolmen ensimmäisen kuukauden ennusteen mukaisesti ylittymässä n. 2 milj. euroa (0,7 %). Henkilöstökulut ovat talousarviossa määrätty sitoviksi ja mahdolliset harkinnanvaraiset palkankorotukset voi toteuttaa ainoastaan vuoden 2009 määrärahojen puitteissa. Koulutusvirkamatkat/työmatkat ja koulutusvirkavapaat/työlomat Sairaanhoitopiirin ulkopuolisiin koulutuksiin osallistuminen on perustuttava tiukkaan harkintaan. Ainoastaan toiminnan kannalta välttämättömään sairaanhoitopiirin ulkopuoliseen koulutukseen voidaan osallistua. Palkattomat työlomat ja virkavapaat Yleisenä edellytyksenä palkattoman virkavapauden/työloman myöntämiselle on, että tehtävät voidaan hoitaa toiminnan häiriytymättä. Sijaisuudet tulee hoitaa sisäisillä tehtäväjärjestelyillä tai hoitamalla sijaisuudet muista yksiköistä käytettävissä olevalla henkilökunnalla. Työntekijän/viranhaltijan hakemuksesta myönnetään palkaton työloma/virkavapaa. Palkaton maanantaista sunnuntaihin kestävä virkavapaa/työloma voidaan anoa viiden päivän (5) pituisena (maanantai-perjantai). Jaksotyössä koko kalenteriviikon kestävä poissaolo suunnitellaan seitsemän (7) päivän pituisena, mutta anotaan viiden (5) päivän pituisena palkattomana virka/työvapaana. Tämä käytäntö koskee vain etukäteen suunniteltuja virka/työvapaita. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

8 PÖYTÄKIRJA 9/ Muu alle viisi päivää kestävä lyhyt virkavapaus anotaan työstä poissaolopäivien mukaisena. Työaikakorvaukset Työaikakorvauksia pyritään antamaan vapaa-aikana. Aikakorvauksen antamisen edellytyksenä on, että tehtävät voidaan hoitaa toiminnan häiriytymättä ja mahdollisen vapaa-ajan sijaisuudet tulee hoitaa sisäisillä tehtäväjärjestelyillä tai hoitamalla sijaisuudet muista yksiköistä käytettävissä olevalla henkilökunnalla. Tarvikemenojen hallinta Tarvikkeiden hankinnassa ja käytössä toteutetaan kaikki säästökohteet, erityisesti kiinnitetään huomiota tarvikehankintoihin, jotka eivät välittömästi liity potilastyöhön. Toimintojen muuttaminen Sopeuttamistoimien selvityksissä tulosyksiköissä ja vastuualueilla todetut säästömahdollisuudet toimintamuutoksilla otetaan käytäntöön mahdollisimman pian. Toimintamenojen sopeuttamistarve vallitsevan taloustilanteen mukaiseksi toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille Sairaanhoitopiirin vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma on valmisteltu ja vahvistettu nykyisestä talouden taantumatilanteesta huomattavasti erilaisen kuntatalousennusteen perusteelle. Voimassa olevilla ja tulevilla neuvoteltavilla työmarkkinaratkaisuilla määritetään pääosa sairaanhoitopiirin toimintamenoista. Julkisella taloudella on vain vähän mahdollisuuksia lähivuosina rahoittaa peruspalvelujen menojen kasvua. Tästä syystä sairaanhoitopiirissä on ryhdyttävä yhteistyössä omistajien kanssa entistä tarkemmin selvittämään ja toteuttamaan toimenpiteitä, joilla menojen kasvua hillitään. Sairaanhoitopiirin strategiavalmistelussa ja samaan aikaan meneillään olevassa omistajaohjauksen kehittämisvalmistelussa on osaltaan käsitelty toimintoja, jotka tulee ottaa huomioon johdettaessa ja sopeutettaessa sairaanhoitopiirin taloutta vallitsevaan julkisen vallan rahoitustilanteeseen ja pitemmän aikajakson kehitystyöhön. Sairaanhoitopiirin hallitukselle ehdotetaan, että jäljempänä lueteltuja toimenpiteitä valmistellaan ja otetaan suunnitelmallisesti käyttöön talouden tasapainottamiseksi suunnittelukaudella kasvavaa palvelutarvetta ja kustannuskehitystä varten: - Toiminnan ja talouden suunnittelu rakentuu kuntien kanssa yhteiseen tarvearvioon ja resurssimääritykseen. - Tuottavuuden parantamisen tavoitteeksi asetetaan 1 %. - Selvitetään yhteistoimintahyödyt Oulun kaupungin, Oulun seudun ja koko maakunnan kanssa toiminnoittain seuraavasti: hankinnat, varastointi, ruo- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

9 PÖYTÄKIRJA 9/ Sairaanhoitopiirin tulosennuste kahuolto, tekninen huolto, henkilöstö- ja talouspalvelukeskus, tietohuolto, lääkehuolto, apuvälinekeskus, välinehuolto, radiologian ja laboratorion palvelut. - Sairaanhoitopiiri keskittää voimavaransa erikoissairaanhoitoa tarvitsevien potilaiden hoitoon kehittämällä lähete-palaute-konsultaatiojärjestelmää julkisen ja yksityisen terveydenhuollon organisaatioiden kanssa, potilasvirtojen hallintaa tehostetaan, parannetaan potilaiden itse- ja omahoitomahdollisuuksia sekä kehitetään yhdessä jäsenkuntien kanssa potilaiden jatkohoitomahdollisuuksia. - Sairaanhoitopiiri ottaa käyttöön henkilöstöresursseja säästävää teknologiaa ja tuottavuutta parantavia investointeja. Esityslistan liitteenä olevan sairaanhoitopiirin tason tuloslaskelman ennusteen mukaan kuntayhtymän tulos tulisi olemaan yli 15 milj. euroa ylijäämäinen. Ennusteeseen liittyy tulojen osalta monia epävarmuustekijöitä. Sairaanhoitopiirissä siirryttiin vuoden alusta somaattisen vuodeosastohoidon osalta drg-perusteiseen laskutukseen. Kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta saatujen kokemusten perusteella drg-pohjainen laskutus kokoaa aikaisempaa paremmin potilaan hoitojaksoon kuuluvat kustannustiedot. Osa välisuoritteista on kuitenkin hinnoiteltu liian korkealle, osa taas on liian alhaisella hinnalla vaikuttamassa hoitojaksosta koostuvaan kokonaislaskuun. Kuluvan vuoden tammi- huhtikuun laskutusaineiston perusteella pystytään määrittämään hintojen korjauskohteet välisuoritteissa ja toteuttamaan korjatuilla hinnoilla laskutusta alkaen. Tavoitteena on, että laskutus vastaa mahdollisimman hyvin somaattisen vuodeosastohoidon kustannuksia. Talousjohtajan ehdotus: - edellyttää, että talousarvion mukaisia toimintamenojen määrärahoja ei ylitetä. - hyväksyy toteutettavaksi edellä esittelyssä ehdotetut vuoden 2009 talousarvion toimintamenojen sopeuttamistoimet. - hyväksyy valmisteltavaksi ja otettavaksi suunnitelmallisesti käyttöön edellä esittelyssä ehdotetut toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi suunnittelukaudella kasvavaa palvelutarvetta ja kustannuskehitystä varten. - esittää valtuustolle talousarviomuutoksiksi: a) huoltopalvelujen tulosyksiköstä siirretään henkilöstömenojen määrärahaa euroa sisätautien tulosyksikköön henkilöstömenoihin, Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

10 PÖYTÄKIRJA 9/ b) tekniikan palvelujen tulosyksiköstä siirretään tarvikemenojen määrärahaa euroa lasten ja nuorten tulosyksikköön henkilöstömenoihin, c) sisätautien tulosyksikön tutkimusyksikköön lisätään tukien ja avustusten tuloa eurolla sekä henkilöstömenoja eurolla, d) hallintokeskuksesta siirretään soluterapian kehittämishankkeen euron tulot ja menot leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikölle. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen Hall 83 Sairaanhoitopiirin johtaja kertoi, että asia käsitellään yhteistyötoimikunnassa. Sairaanhoitopiirin johtajan täydennetty esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Yhteistyötoimikunnan kokouksen jälkeen hallitus palaa tarvittaessa asiaan. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan täydennetyn esityksen Valtuusto, liite 3: Tuloslaskelmaennuste vuodelle 2009 Hallituksen esitys: Valtuusto päättää muuttaa talousarviota siten, että a) huoltopalvelujen tulosyksiköstä siirretään henkilöstömenojen määrärahaa euroa sisätautien tulosyksikköön henkilöstömenoihin, b) tekniikan palvelujen tulosyksiköstä siirretään tarvikemenojen määrärahaa euroa lasten ja nuorten tulosyksikköön henkilöstömenoihin, c) sisätautien tulosyksikön tutkimusyksikköön lisätään tukien ja avustusten tuloa eurolla sekä henkilöstömenoja eurolla, Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

11 PÖYTÄKIRJA 9/ d) hallintokeskuksesta siirretään soluterapian kehittämishankkeen euron tulot ja menot leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikölle Valt 18 Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen. Lisäksi valtuusto hyväksyi päätökseen liitettäväksi Matti Roivaisen esittämän ja Esko Valikaisen ja Jari Tuunasen kannattaman Kokoomuksen valtuustoryhmän toivomusponnen: Valtuusto edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi toteuttamaan esittelytekstissä mainittuja sopeuttamistoimenpiteitä. Liite 1 18 Valtuustolle jätetty ponsi on liitteenä. Talousarvion toimintamenojen sopeuttamiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin. Asiasta on annettu yleiskirje 2/2009 (liite). Seurantatietoa tammi-huhtikuu 4/2009, Osavuosikatsaus I sisällöstä käydään keskustelu. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: merkitsee valtuuston ponnen ja tehdyt toimenpiteet tiedoksi Hall 118 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. TOIMENPITEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PYSYMISEKSI hyväksyi ehdotetut vuoden 2009 talousarvion sopeuttamistoimet vahvistetuissa toimintamenojen määrärahoissa pysymiseksi. Tällöin käytettävissä oli kolmen ensimmäisen kuukauden toiminta- ja taloustiedot. Tehdyn ennusteen mukaan toimintamenot uhkasivat ylittää määrärahat 1,3 % eli 5,7 milj. euroa. Keskusteluissa todettiin toukokuussa, että sopeuttamistoimenpiteiden vaikutusta ja tavoitteiden toteutumista seurataan huolella. Kuuden kuukauden talouden toteumatietojen perusteella toimintamenot uhkaavat ylittyä 1,6 %, yhteensä 7,2 milj. euroa. Henkilöstömenojen osalta ylitysuhka on 5,4 milj. euroa, tarvikemenojen osalta noin 2 milj. euroa ja palvelujen oston osalta 0,5 milj. euroa. Muissa kuluissa arvioidaan kertyvän 0,8 milj. euron alitus määrärahoihin. Alkuvuoden kehitys on huolestuttava Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

12 PÖYTÄKIRJA 9/ eikä vastaa tavoitetta. Pääpaino vahvistetuissa sopeuttamistoimissa on vaikuttaa käytettävän työvoiman määrään, jotta käyttösuunnitelmassa vahvistetut henkilöstömenot eivät ylittyisi. Myös muissa menolajeissa edellytetään kaikilta yksiköiltä säästäväisyyttä. Alkuvuoden menojen toteutuman ja tehdyn ennusteen johdosta hallinnon johtoryhmä käy kaikkien tulosyksikköjen kanssa viikolla 34 talouden sopeuttamisneuvottelut, joissa täsmennetään ja tarkistetaan toimenpiteitä kuluvan vuoden vahvistetuissa määrärahoissa pysymiseksi ja vuoden 2010 toiminta- ja taloussuunnitelman toteuttamiseksi suunnitellun talouskehyksen puitteissa. Tulosyksikköjen kanssa käytävää neuvottelua varten on hallinnon johtoryhmä valmistellut aiemmin vahvistettuja sopeuttamistoimia täydentävät seuraavat toimenpide-ehdotukset: Vakanssien täyttöön ja sijaisten käytön hallintaan kohdistustuvat toimenpiteet 1. Pääsääntö on, ettei uutta henkilöstöä palkata. 2. Ne yksiköt, jotka seurannan mukaan näyttävät pysyvän toimintamenojen osalta käyttösuunnitelmassa, vapautetaan täyttölupamenettelystä ja muista erillistoimenpiteistä. Yksiköiden talouden toteutumista seurataan normaalin kuukausiraportoinnin mukaan. 3. Hoitohenkilöstön henkilöstöresurssien käyttöä kokonaisuutena valtuutetaan hoitamaan yksi tulosyksikön tai määritetyn yhteistoiminta-alueen ylihoitajista. Edellä mainitut ylihoitajat ja rekrytointiyksikkö laativat yhteistyössä henkilöstöresurssin käyttösuunnitelman mennessä. Käyttösuunnitelman tulee sisältää: - lyhytaikaisten alle 2 viikon poissaolojen kattaminen sisäisillä sijaisilla - arvio yli kahden viikon sijaistarpeista ja niiden hoitamisesta sisäisillä sekä rekrytoitavilla sijaisilla - sijaisten yhteiskäytön tulosyksiköiden sisällä ja välillä - käytönohjeistuksen sisäisten sijaisten työvuorosuunnittelusta, työvuoroon varaamisesta ja sen kriteereistä sekä sisäisten sijaisten seurannasta ja raportoinnista 4. Niiden yksiköiden osalta, joissa henkilöstömenot näyttävät ylittyvän käyttösuunnitelman määrärahat, sovitaan seuraavista toimenpiteistä: Vakinaiset toimet ja virat vakinaiset toimet ja virat täytetään ainoastaan täyttölupamenettelyn kautta (vrt. hallituksen päätös ) Alle 2 viikkoa kestävät sijaisuudet - lyhytaikaisiin, alle 2 viikkoa kestäviin sijaisuuksiin ei rekrytoida sijaisia vaan lyhyet sijaisuudet on hoidettava ensisijaisesti sisäisillä sijaisilla ja erilaisilla töiden järjestelyillä, kuten tehtäviä priorisoimalla ja yhteistyössä toisen yksikön kanssa. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

13 PÖYTÄKIRJA 9/ henkilöstöresurssien käytössä pyritään tulosyksiköiden sisäiseen ja väliseen yhteiskäyttöön - mikäli palvelutarve ehdottomasti edellyttää, lyhytaikaisiin ennalta arvaamattomiin alle 2 viikon poissaoloihin saa käyttää ulkopuolista sijaista. Sijaisten palkkaamisesta virka-aikana klo huolehtii rekrytointiyksikkö yhteistyössä henkilöresursseista vastaavan ylihoitajan ja yksikön esimiehen kanssa. - lähtökohtana on periaate, että vahvistettua työvuorolistaa noudatetaan ja vapaalta tai vapaapäivältä viranhaltija/työntekijä hälytetään vasta kun muut vaihtoehdot on selvitetty Yli 2 viikon sijaisuudet - toiminnan kannalta välttämättömät yli 2 viikkoa kestävät sijaisuudet saa täyttää päättyvän listan 14 loppuun - listan 15 suunnittelusta alkaen yli kahden viikon mittaiset sijaisuudet täytetään täyttölupamenettelyn kautta - rekrytointiyksikkö hankkii yli 2 viikkoa kestäviin sijaisuuksiin henkilöstön Täyttölupamenettely Vuodeosastotoiminnan tehostamisen toimenpiteet - täyttölupatyöryhmä kokoontuu kerran viikossa - henkilöresursseista vastaava ylihoitaja tekee esitykset täyttölupatyöryhmälle (lomake uusitaan) - vuodeosastojen yhteiskäyttöä tulosyksiköiden sisällä ja välillä lisätään - vastuuyksiköissä, joissa kuormitusprosentti on ollut matala, vuodeosastotoiminta yhdistetään tarvittaessa yli tulosyksiköiden - vuoden loppuun mennessä on laadittu toteuttamisohjelma 60 sairaansijan vähentämiseksi viimeistään vuoden 2010 alusta Hoito- ja tutkimuskäytäntöön kohdistuvat toimenpiteet Toimenpiteillä tavoitellaan lähetevirran ja siitä aiheutuvan kuorman nykyistä parempaa hallintaa. Tarkoituksena on entistä selkeämmin keskittyä yliopistosairaalatasoiseen erikoissairaanhoitoon ja tarjota potilaille heidän tarvitsemansa hoito oikeaan aikaan oikeassa hoitopaikassa. Tavoitteeseen päästään kehittämällä yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa ohjaus-, neuvonta- ja seurantajärjestelmiä. - noudatetaan korostetusti Käypä hoito -kriteereitä ja alueellisia hoitoketjuja - noudatetaan korostetusti hoitotakuulain erikoisalakohtaisia kriteereitä (kiireetön hoito) - käsitellään kaikki lähetteet ensisijaisesti konsultaatiopyyntöinä ja laaditaan konsultaatiovastaus potilaan ajanvarauksen sijasta aina kun se on mahdollista Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

14 PÖYTÄKIRJA 9/ erikoisalojen välisiä eri sairauksista johtuvien sisäisiä lähetteitä ja konsultaatioita vähennetään ja hoito ohjataan perusterveydenhuoltoon - luodaan säännöllisesti raportoitava ulkoisten konsultaatioiden seurantajärjestelmä - ohjataan yksityislääkäreitä lähettämään potilaita ensisijaisesti vain omalle erikoisalalleen Talousjohtajan ehdotus: hyväksyy edellä esitetyt toimenpiteet käyttösuunnitelmassa pysymiseksi, valmisteltavaksi ja käyttöön otettavaksi Hall 131 Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Eija Säilynoja esitti, että pyytää selvityksen tulosyksiköiltä käyttösuunnitelman ylitykseen johtuvista syistä. Lisäksi pyydetään selvitys siitä, miten toimenpideohjelma tulisi vaikuttamaan tulosyksiköiden toimintaan. Kimmo Kylmäluoma kannatti Eija Säilynojan esitystä. Suoritetussa äänestyksessä sairaanhoitopiirin johtajan esitystä kannatti yhdeksän (9) ja Eija Säilynojan esitystä kaksi (2) jäsentä (Eija Säilynoja ja Kimmo Kylmäluoma). Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Eija Säilynoja jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

15 PÖYTÄKIRJA 9/ DIAARI:333/ Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu Kokonaistaloudellinen tilanne Toiminta- ja taloussuunnitelman perusteet Valtionvarainministeriön suhdannekatsauksen (kesäkuu 2009) mukaan maailmantalouden pahin taantumavaihe on jäämässä taakse. Elpyminen tulee kuitenkin olemaan tänä ja ensi vuonna hidasta. Suomen talous supistui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tuntuvasti. Ulkomaankaupan romahduksen myötä teollisuustuotanto laskee vuositasolla yhä voimakkaasti. Bruttokansantuote supistuu alkuvuoden jyrkän pudotuksen johdosta tänä vuonna noin 6 %. Työttömyysaste nousee tänä vuonna 9 prosenttiin ja työllisyystilanne pahenee vielä ensi vuonna. Kuluttajahintojen nousuvauhti on hidastunut nopeasti. Syynä on osaltaan lainakorkojen lasku, mutta korkojen ei uskota enää jatkossa merkittävästi alenevan. Vuonna 2009 kuluttajahintojen keskimääräinen nousu jäänee 0,25 prosenttiin ja myös ensi vuonna hintataso nousee vain hieman. Kuntatalouden rahoitustasapaino heikkeni alkuvuonna 2009 selvästi, kun verotulot supistuivat tammi-toukokuussa yli 3 % viimevuotisesta. Samalla menojen kasvu on jatkunut nopeana ja valtionosuuksien kasvusta huolimatta kuntatalous painuu vuonna 2009 alijäämäiseksi noin 0,5 % suhteessa bruttokansantuotteeseen. Paineet kunnallisverotuksen kiristymiseen ja menoleikkauksiin ovat velkaantumisen kasvaessa suuret. Palkansaajien ansiotasoindeksin arvioidaan kohoavan vuonna 2009 keskimäärin runsas 4 % edellisestä vuodesta. Tämä on vain hieman enemmän kuin voimassa olevien sopimuspalkkojen nousu. Ensi vuonna palkkojen nousu hidastuu edelleen ja uudet palkankorotukset jäänevät pieniksi. Sairaanhoitopiirin strategin valmistelussa on tavoitteeksi asetettu, että jäsenkuntien kanssa saavutetaan yhtenäinen toimintalinja sekä talouden että toiminnan osalta suunnittelukaudelle. Hallituksen asettamassa jäsenkuntien omistajaohjauksen toimikunnassa on kevään aikana vahvistunut hyväksytyksi sairaanhoitopiirin toimintamenojen nettokasvuksi lähivuosina 3 %. Laskentaperusteena on vuodelle 2009 vahvistettu talousarvio/käyttösuunnitelma. Toimintamenojen johtamisen osalta on merkittävin tekijä henkilöstömenojen muutos, johon vaikuttaa sekä työmarkkinaratkaisut että sairaanhoitopiirin käyttämän työvoiman määrä. Henkilöstömenojen muutoksen on laskettu olevan 4,3 % vuodelle 2010 verrattuna vuoden 2009 käyttösuunnitelmaan. Menojen kasvun rajoittamiseksi maksimissaan 3 %:iin, on välttämätöntä valmistella ja toteuttaa toimenpiteitä, joilla tarvittavat palvelut voidaan tuottaa nykyistä pienemmällä työpanoksella. Kyseinen valmistelu on aloitettu tulosyksikköjen kanssa liittyen samalla vuoden 2009 toimintamenojen so- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

16 PÖYTÄKIRJA 9/ Talousarvion 2010 toimintamenot ja -tulot peuttamiseen. Kuluttajahintojen nousuvauhdin hidastuminen vaikuttaa sekä palvelujen ostojen että tarvikemenojen kehitykseen. Merkittävää on taloudellisen tilanteen vaikutus lääke- ja hoitotarvikkeiden hintakehitykseen. Syksyn 2008 aikana valmisteltiin kehykset investointiohjelmalle vuosille Ohjelmassa on pyritty ottamaan huomioon rakentamisen, laiteja ohjelmistohankintojen menoarviot. Investointimenot ovat aikaisempiin vuosiin verrattuna merkittävästi korkeammat johtuen avohoitotalon ja psykiatrian klinikan alueen rakentamishankkeista. Toimintamenojen muutokseksi vuoden 2009 käyttösuunnitelmasta ehdotetaan seuraavasti: - henkilöstömenot 3,4 % - palvelujen ostot 0,9 % - aineet tarvikkeet ja tavarat 3,6 % Toimintamenot yhteensä 3 % Toimintatulojen muutokseksi vuoden 2009 käyttösuunnitelmasta ehdotetaan seuraavasti: - jäsenkuntien laskutus 3 % - ulkokuntien laskutus 8,5 % - erityisvaltionosuus 0,1 % - maksutuotot 5,3 % Toimintatulot yhteensä 3,2 % Esityslistan liitteenä on edellä olevilla perusteilla laadittu luonnos sairaanhoitopiirin tason tuloslaskelmaksi. Laskelmassa on esitetty toimintatulo- ja menoennuste vuodelle Talouden toteutuminen edellä esitetyn kehyksen kaltaisesti edellyttää, että valmisteltavat henkilöstön määrää vähentävät toimenpiteet voidaan toteuttaa heti vuoden 2010 alusta lukien, jolloin kokonaissäästö on noin 3 milj. euroa. Esityslistan liitteenä on investoinnit vuosille kehyslista. Neuvottelut investointien lopullisesta sijoittamisesta talousarvioon ovat käynnissä ja ehdotukset tulevat myöhemmin hanke- ja laitekohtaisena talousarviokäsittelyyn. Talousjohtajan ehdotus: päättää, että toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelussa noudatetaan edellä mainittuja periaatteita. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

17 PÖYTÄKIRJA 9/ Hall 132 Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

18 PÖYTÄKIRJA 9/ DIAARI:334/ Asiakirjoista ja tietopalveluista perittävät maksut Hallintosäännön 29 :n mukaan hallitus päättää tarkemmin julkisuuslain piiriin kuuluvien maksujen perusteista ja euromääristä. PPSHP:n asiakirjoista peritään maksu, joka kattaa asiakirjan, jäljennöksen tai otteen antamisesta aiheutuneet kustannukset. Viranomaisten toiminnasta julkisuudesta annetun lain (621/1999, julkisuuslaki) mukaan jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta (9 ). Julkisuuslain 34 :ssä säädetään, mitä maksuja viranomaisen asiakirjoista milloinkin voidaan periä. Asiakirjan kopiosta sekä tietojen antamisesta tulosteena taikka teknisen käyttöyhteyden avulla tai muuten sähköisesti tai siihen verrattavalla tavalla samoin kuin viranomaisen tietopalveluna voidaan periä maksu. Liitteenä asiakirja- ja tietopalvelumaksut ja luettelo perittävistä maksuista. Talousjohtajan ehdotus: päättää vahvistaa liitteen mukaiset asiakirja- ja tietopalvelumaksut. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen Hall 133 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

19 PÖYTÄKIRJA 9/ DIAARI:335/ Erityisvaltionosuuden jakosuunnitelma vuodelle 2010 Yhteiset resurssit Voimassa olevan erikoissairaanhoitolain (957/ , :t 47a ja 47b) mukaan jaetaan yliopistosairaaloille ja muille terveydenhuollon toimintayksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen ja terveystieteellisen tutkimuksen aiheuttamiin kustannuksiin valtion varoista erityisvaltionosuutta (EVO). Kyseinen tuki jaetaan laskennallisin perustein, joita ovat julkaisupisteet, tutkinnot, uudet opiskelijat ja koulutuskuukaudet. STM:n asetuksessa 31/ määritellään lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteet vuonna Valtion korvaus koulutukseen ja tutkimukseen vuodelle 2009 on PPSHP:ssä yhteensä euroa julkaisupisteiden ja tutkintojen perusteella. EVO:n koulutusosuudesta korvataan yliopistosairaalan ulkopuolella tapahtuvaa lääkäreiden ja hammaslääkäreiden peruskoulutusta. PPSHP:ssä em. koulutusta lääketieteen osalta koordinoi yleislääketieteen vastuualue ja hammaslääketieteen osalta hammas- ja suusairauksien vastuualue. Erityisvaltionosuuden jaossa eri rahoituskokonaisuuksiin vuonna 2010 tavoitteena on ehdotus, joka huomioi valtakunnalliset ehdotukset rahoituksen läpinäkyvyydestä ja palvelujärjestelmän tutkimuksesta ja toisaalta kannustaa opetus- ja tutkimustyötä tekeviä yksiköitä sekä tulostavoitteelliseen toimintaan että alueelliseen yhteistyöhön. Joitakin koulutus- ja tutkimustoiminnan kustannuksia (n. 25 %) vähennetään erityisvaltionosuudesta suoraan. Näitä ovat mm. amanuenssien palkat, koe-eläinkeskuksen OYS:n osuus, kliinisen tutkimuksen yksikön (CRC) ylläpitokulut, tutkimustoiminnan tukipalvelut, kirjasto- ja informaatiopalvelut, muut kliinisen tutkimuksen ja opetuksen yhteiset kulut ja hammaslääkärikoulutus. Yhteisiä resursseja voidaan käyttää myös ulkopuolisella rahoituksella tuettuihin vaikuttavuus-, laatu- ja palvelujärjestelmätutkimuksiin, jos tarvittavaa lisärahoitusta ei ole yksikön omassa tutkimusohjelmassa. Tulosyksiköille/vastuuyksiköille kohdennettava osuus Pääosa (n. 75 %) erityisvaltionosuudesta budjetoidaan vuonna 2010 suoraan opetus- ja tutkimustoimintaa harjoittaville yksiköille korvaamaan näistä toiminnoista aiheutuneita kustannuksia. Koulutuksen mittarit ovat peruskoulutuksen osalta opintopisteet ja erikoislääkärikoulutuksen osalta erikoistuvien lääkäreiden toteutunut työpanos vuosilta (keskiarvo). Yksiköille budjetoitava tieteellisen tutkimuksen osuus jaetaan yksiköiden vuosina ansaitsemien julkaisupisteiden suhteessa. Julkaisupisteillä ansaitusta tutkimus-evosta voidaan korkeintaan 1/3 käyttää tutkijakuukausiin tai muihin suoriin kustannuksiin. Lopulla tutkimus-evolla ka- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

20 PÖYTÄKIRJA 9/ Tutkimustoiminnasta aiheutuvat menot ja tulot tetaan muut tutkimustoiminnan menot. Tiedot julkaisupistemääristä toimittaa Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta. Tutkimustoiminnasta aiheutuvat menot ja tulot suunnitellaan ja kirjataan tulosyksiköille laskentapalvelujen taloussuunnittelun yhteydessä annettavien ohjeiden mukaan. Lopullinen PPSHP:n erityisvaltionosuuden suuruus selviää vuosittain STM:n päätöksistä ja tämä vaikuttaa lopullisiin jaettaviin euromääriin. Lopullisia tutkimushankepäätöksiä tehtäessä yksikön kokonaiseuromäärä on tulosyksikköä ja vastuualuetta sitova. Liitteenä on kaavio erityisvaltionosuuden jakosuunnitelmasta vuodelle Johtajaylilääkärin esitys: päättää, että 1. jakoehdotus vuodelle 2010 hyväksytään. Erillisbudjetointi toteutetaan erillisille vastuuyksiköille laskentapalvelujen ohjeen mukaan. 2. tulosyksiköille ja vastuualueille budjetoitavan osuuden (75 %) mittarina käytetään peruskoulutuksen opintopisteitä (9 %), erikoistuvien lääkäreiden työpanosta (31 %) ja julkaisupisteitä (35 %). 3. syksyllä 2009 tulosyksiköt ja vastuualueet antavat toimintasuunnitelman yhteydessä esitykset niistä tutkimusryhmien tutkimuskokonaisuuksista ja painopistealueista, joita kustannetaan vuonna 2010 tutkimus-evo -osuudesta Hall 134 Päätös: hyväksyi johtajaylilääkärin esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

21 PÖYTÄKIRJA 9/ DIAARI:336/ Hallituksen ja valtuuston ottamien viranhaltijoiden sivutoimi-ilmoitukset ja sivutoimilupien myöntäminen Viranhaltijoiden sivutoimista ja kilpailevasta toiminnasta säädetään kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/2003: VHL 18 ). Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, joista viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Lupa voidaan antaa myös määräajaksi ja rajoitettuna. Lupa voidaan peruuttaa, kun siihen on syytä. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen peruuttamista. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita 3 momentissa säädetty huomioon ottaen ei voida pitää hyväksyttävinä. Muusta kuin 2 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työnantajalle. Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen 3 momentissa säädetyillä perusteilla. Virkamiehen esteellisyydestä säädetään voimaan tulleen hallintolain (434/2003) :ssä. on ( 68) vahvistanut ohjeet sivutoimesta ja kilpailevasta toiminnasta sekä viranhaltijoiden ja työntekijöiden esteellisyydestä. Ohjeet löytyvät henkilöasiain käsikirjasta. Hallintosäännön mukaan sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää virkaan/toimeen ottava viranomainen, valtuuston ottaman viranhaltijan osalta kuitenkin hallitus. Sivutoimiluvan myöntäminen perustuu arviointiin, onko sivutoimen pitämiselle lain mukaiset edellytykset ja onko myöntäminen työnantajan kannalta tarkoituksenmukaista. Vaikka viranhaltija ei osallistuisi merkittävällä tavalla kilpailevan palvelun tuottamiseen, saattaa hänen toimintansa vahingoittaa työnantajaa, jos tietoja kuntayhtymän liiketoiminnasta siirtyy kilpailijalle. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

22 PÖYTÄKIRJA 9/ Julkisuuslain mukaan palvelussuhteessa oleva taikka luottamushenkilö ei saa käyttää salassa pidettäviä tietoja omaksi taikka toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi. Myös salassa pidettävien tietojen hyväksikäyttö sivutoimessa on kielletty. Sairaanhoitopiirin viranhaltijat tai työntekijät, jotka osallistuvat sairaanhoitopiirin palvelutuotteiden hinnoitteluun tai hinnoittelun perustana olevaan tuotantokustannusten arviointiin taikka tuntevat sairaanhoitopiirissä käytettäviä tarjouskilpailujen kannalta merkityksellisiä erikoistekniikoita tai tuotantoprosesseja, eivät voi toimia sellaisen yrityksen palveluksessa tai asiantuntijoina, joka julkisista hankinnoista annetun lain mukaisessa tarjouskilpailussa sairaanhoitopiirin kilpailijana tarjoaa vastaavia terveydenhuoltoalan tuotteita tai palveluja. Näin ollen erityisesti johtavassa asemassa olevien viranhaltijoiden sivutoimet ja esteellisyyskysymykset on arvioitava erityisen tarkasti. on edellisen kerran käsitellyt viranhaltijoiden sivutoimi-ilmoitukset ja myöntänyt sivutoimiluvat kokouksessaan ( 26). Viranhaltijoiden on ilman erillistä pyyntöä annettava palvelussuhteensa ulkopuolisista sivutoimistaan ilmoitus. Mikäli sivutoimen hoitaminen edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, on sivutoimeen aina haettava lupa virkaan ottavalta viranomaiselta. Henkilöstöpalvelut on pyytänyt tulosyksiköiltä mennessä päivitetyt sivutoimiilmoitukset ja lupa-anomukset. Yhteenveto hallituksen ja valtuuston ottamien viranhaltijoiden sivutoimista lähetetään esityslistasta erillisenä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Henkilöstöjohtajan esitys: päättää, että sairaanhoitopiirin johtajan sivutoimiilmoituksen osalta asian esittelee henkilöstöjohtaja. päättää sairaanhoitopiirin johtajan ilmoitusta lukuun ottamatta merkitä tiedoksi sivutoimi-ilmoitukset ja myöntää luvan sivutoimeen, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien suorittamiseen. päättää merkitä tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan ilmoituksen Hall 135 1) Kokouksesta poistuivat esteellisinä sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen sivutoimien käsittelyn ajaksi puheenjohtaja Kyösti Juujärvi ja Hannu Leskinen. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Eija Säilynoja. Asian esitteli henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen. 2) Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, hallintoylilääkäri Juha Korpelainen, va. hallintoylihoitaja Eila Korpivuoma, talousjohtaja Pekka Kaisto ja kehitysjohtaja Pasi Parkkila sekä hallituksen jäsenet Kaija Sepponen, Eija Säi- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

23 PÖYTÄKIRJA 9/ lynoja ja Esko Valikainen poistuivat esteellisinä kokouksesta hallintokeskuksen viranhaltijoiden sivutoimien käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi Kyösti Juujärvi. Asian esitteli sairaanhoitopiirin johtaja. 3) Tekninen johtaja Heikki Salumäki poistui esteellisenä kokouksesta oman asian käsittelyn ajaksi. Päätös: päätti merkitä tiedoksi sivutoimi-ilmoitukset ja myöntää luvan sivutoimeen, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien suorittamiseen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

24 PÖYTÄKIRJA 9/ DIAARI:262/ If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n oikaisuvaatimus sairaanhoitopiirin vakuutusten ja niihin liittyvien palvelujen hankkimisesta sopimuskaudelle Oikaisuvaatimus Hakemus markkinaoikeuteen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on päättänyt , että sairaanhoitopiirin vakuutussopimukset vuosille tehdään OP-Pohjolan kanssa. If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (myöhemmin If) on tehnyt oikaisuvaatimuksen (liite) hallituksen päätöksestä If vaatii, että - päätös kumotaan, - asiassa tehdään uusi tarjousvertailu ja - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vakuutusten ja niihin liittyvien palvelujen tuottajaksi sopimuskaudelle valitaan If Vahinkovakuutusyhtiö Oy. Oikaisuvaatimus perustuu väitteeseen, että If:n tarjousta vastuuvakuutuksen ja lakisääteisen tapaturmavakuutuksen osalta ei olisi tarjousvertailussa käsitelty tarjouspyynnön mukaisesti ja tasapuolisesti. Oikaisuvaatimuksesta on neuvoteltu tarjousvertailun sairaanhoitopiirin puolesta tehneen Marsh Oy:n edustaja Jorma Kinnusen kanssa. Marsh Oy:n selvityksen mukaan vastuuvakuutuksen osalta vertailuosapuolen Pohjolan vakuutustarjous vastaa sairaanhoitopiirin tarjouspyynnössä esittämiä vastuuvakuuttamisen tarpeita. Samoin lakisääteisen tapaturmavakuutuksen osalta sairaanhoitopiiri on tehnyt vertailun tarjouspyynnön mukaisesti. Vertailussa ei ole käytetty virheellisiä lukuja ja vertailu on tehty ilmoitettujen vertailuperusteiden mukaisesti. Marsh Oy:n mukaan If:n oikaisuvaatimus on perusteeton. If on saattanut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen päätöksen myös markkinaoikeuden ratkaistavaksi. Markkinaoikeus on vastinepyynnöllä (liite) varannut sairaanhoitopiirille aikaa vastineen toimittamiseen asti, mutta pyynnöstä jatkanut määräaikaa saakka. Sairaanhoitopiiri on päivätyllä ilmoituksella hankintapäällikön toimesta ilmoittanut (liite) pitäytyvänsä toistaiseksi toimeenpanemasta vakuutuspalvelujen hankintapäätöstä. Sairaanhoitopiiri toimii toistaiseksi väliaikaisin järjestelyin siihen saakka kunnes markkinaoikeus on ratkaissut asian ja että hankintapäätös on lainvoimainen. Marsh Oy:n mukaan If:n hakemus markkinaoikeuteen on perusteeton. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

25 PÖYTÄKIRJA 9/ Talousjohtajan ehdotus: hylkää oikaisuvaatimuksen, koska hallituksen päätös vakuutussopimuksista vuosille perustuu tarjouspyynnön mukaiseen vertailuun saaduista tarjouksista. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen Hall 136 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

26 PÖYTÄKIRJA 9/ DIAARI:275/ Hanhisuannon oikaisuvaatimus huoltopalvelujen tulosyksikön sairaalahuoltajan toimien valinnasta Huoltopalvelujen tulosyksikön johtaja Kaisu Suvanto on viranhaltijapäätöksellä (liite) valinnut 15 sairaalahuoltajaa toimeen. Viranhaltijapäätöksen mukaan määräaikaan mennessä sairaalahuoltajan 15 avointa toimea haki yhteensä 119 henkilöä, joista päteviä hakijoita oli 99. Haastatteluun kutsuttiin 21 hakijaa. Valinnassa korostettiin asiakaspalveluja vuorovaikutustaitoja. Toimiin valitut henkilöt täyttävät kelpoisuusvaatimukset. Heillä on lisäksi riittävä ja monipuolinen työkokemus. Valitut henkilöt ovat osoittaneet soveltuvuutensa työtehtäviin. Viranhaltijapäätöksen liitteenä olevan oikaisuvaatimusohjeen mukaan viranhaltijapäätös oikaisuvaatimusohjeineen on lähetetty (annettu postin kuljetettavaksi) tehtävää hakeneille tiedoksi kirjeellä Marita Hanhisuanto on tehnyt oikaisuvaatimuksen viranhaltijapäätökseen, jolla on valittu sairaalahuoltajia toimeen. Hanhisuannon päiväämä valitus kirje on saapunut sairaahoitopiiriin , liite. Hanhisuannon oikaisuvaatimuksen mukaan Hain sairaalahuoltajan tointa osastolle 33, kun huhtikuun alussa oli paikkoja auki. Toimiin on valittu semmoisia henkilöitä jotka ovat olleet talossa paljon vähemmän aikaa kuin minä. Minulle tulee kielteinen päätös ja luultavasti sen takia että olen äitiyslomalla. Osaston 33 hoitajat ja muu henkilökunta haluaa nimenomaan minut sinne kun palaan töihin. Miksi ei saa olla semmoisessa paikassa mistä tykkää ja missä minusta tykätään? Valitan päätöksestä jo sen perusteella että minulla on tällä hetkelläkin voimassa oleva työsopimus ja äitiysloma ei saa vaikuttaa tuommoisiin valintoihin. Lain mukaan äitiysloma ei ole syy jättää virkaa antamatta! Olen saanut ainoastaan hyvää palautetta työstäni ja osastolla oli hyvä yhteishenki kun olin siellä. Haen tässä valituksessa sairaalahuoltajan paikkaa osastolla 33. Toivon että huomioitte asiallisesti valitukseni ja otatte huomioon myös työntekijöiden hyvinvoinnin yhteishengen tiimoilta. Lisäksi Hanhisuanto on nimennut kaksi henkilöä antamaan suosituksia. Tulosyksikön johtaja Kaisu Suvanto on antanut lausunnon oikaisuvaatimukseen. Oulun yliopistollisessa sairaalassa huoltopalvelujen tulosyksikön sairaalahuoltopalvelujen vastuualueella oli 15 sairaalahuoltajan tointa avoinna ja hakuaika päättyi klo Sairaalahuoltajien toimiin ei ole erityisiä lainsäädäntöön perustuvia kelpoisuusehtoja. Työnantajan määrittelemät kelpoisuusvaatimukset olivat soveltuva ammatillinen perustutkinto tai alan ammattitutkinto tai muu vastaava koulutus. Lisäksi hakijalle katsottiin eduksi riittävä työkokemus vastaavissa tehtävissä. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

27 PÖYTÄKIRJA 9/ Määräaikaan mennessä toimia haki 119 henkilöä, joista kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita oli 99. Haastatteluun kutsuttiin 21 hakijaa. Marita Hanhisuantoa ei kutsuttu haastatteluun. Sairaalahuoltopäällikkö Sirpa Pekkala ja työnjohtaja Ritva Roininen haastattelivat hakijat. Sairaalahuoltajien toimet olivat avoinna kaikissa Oulun yliopistollisen sairaalan sairaalahuoltopalvelujen vastuualueen yksiköissä. Sairaalahuoltajien valinnan tavoitteena on rekrytoida sellaisia henkilöitä, jotka voivat toimia mahdollisimman monenlaisissa työyksiköissä esim. vuodeosastoilla, leikkaussaleissa, teho-osastoilla. Sairaalahuoltajat joutuvat työssään liikkumaan työvoimatarpeen vuoksi eri yksiköissä, joten ammattitaidon monipuolisuus korostuu myös siltä osin. Hakijoita vertailtaessa on arvioitu koulutuksen ja monipuolisen työkokemuksen ohella kykyä toimia mahdollisimman monessa työpisteessä. Valinnassa huomioitiin myös asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja. Viranhaltijapäätös valinnasta lähetettiin kaikille hakijoille. Marita Hanhisuannon oikaisuvaatimus saapui myöhästyneenä. Marita Hanhisuanto on suorittanut laitoshuoltajan ammattitutkinnon tammikuussa Marita Hanhisuanto on hakemuksessaan hakenut tointa osastolta 33. Hän on jo hakemuksessa rajannut muut vaihtoehdot pois. Sairaalahuoltopalvelut ei palkkaa henkilökuntaa tiettyyn yksikköön/osastolle, vaan työntekijät toimivat sairaalahuoltopalvelujen työntekijöinä koko Oulun yliopistollisen sairaalan alueella työtilanteesta ja -tarpeesta riippuen. Valinnassa alan työkokemusta arvioitaessa sairaanhoitopiirin työkokemus ei ole ollut ensisijainen. Työkokemuksessa huomioitiin myös muiden työnantajien palveluksesta kertynyt työkokemus. Hanhisuannolla on toimialalta työkokemusta kokonaisuudessaan 1 v 7 kk. Hänen työkokemuksensa sairaanhoitopiirissä on yksipuolinen ja kertynyt vain osastolta 33. Kaikki toimiin valitut täyttivät kelpoisuusvaatimukset ja heillä oli sekä pitempi että monipuolisempi työkokemus kuin oikaisuvaatimuksen tekijällä. Täten valitut olivat ansioituneempia kuin Marita Hanhisuanto. Valintaan ei ole vaikuttanut Marita Hanhisuannon äitiysloma millään tavalla. Sairaalahuoltajan toimeen valittuja 15 henkilöä ei ole kuultu Hanhisuannon oikaisuvaatimuksen johdosta. Sairaanhoitopiirin lausunto (hallintolakimies Sari Haataja): Viranhaltijapäätös on asiakirjaan tehdyn merkinnän mukaan jätetty postin kuljetettavaksi ke Viranhaltijapäätöksen liitteenä on ollut hallintolain mukainen oikaisuvaatimusohje. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (kuntalaki 93 ). Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä (kuntalain 95.1 ). Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

Huom! Hallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteislounas klo 11.45-12.45 kabinetti Kiurussa

Huom! Hallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteislounas klo 11.45-12.45 kabinetti Kiurussa KOKOUSKUTSU 11/2009 Kokousaika 12.10.2009 klo 09.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 15/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.10 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 178 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 4/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-9.40 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen

Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen 1. Noudatettavat lait ja säännökset Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 18 Työsopimuslaki 3. luku 3 Hallintolaki (6.6.2003/434) 5. luku

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat klo 13.00-15.58 Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 Varsinaiset jäsenet Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, puheenjohtaja, PPSHP Professori, ylilääkäri

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (12) AIKA 04.06.2015 klo 18:00-19:40 PAIKKA Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 18 AJANKOHTAISKATSAUS 4 19

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 22.6.2009 klo 9.00-12.03 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 25 LIITE 3 RUOKAILUOIKEUDET JA ATERIOIDEN HINNAT 4

23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 25 LIITE 3 RUOKAILUOIKEUDET JA ATERIOIDEN HINNAT 4 PÖYTÄKIRJA 3/2008 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 08.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanjohtaja koulutusjohtaja fil.maist. kouluneuvos vanh.huollon pääll.

puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanjohtaja koulutusjohtaja fil.maist. kouluneuvos vanh.huollon pääll. sivu 1(9) nro 3/2009 Elin: Hallitus Aika: 16.2.2009 klo 9.00 10.35 Paikka: Päätöksentekijät Läsnäolijat: Hallituksen kokoushuone, R 0, Vaasan keskussairaala Gun Kapténs Per Hellman, varapj. Jan Erik Granö

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009 Kokousaika 13.5.2009 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.1.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka 1 Ammatillisen

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38 KOKOUSAIKA 14.08.2012 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Aino Savolainen, pj Teemu Pakarinen,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2013. Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2013. Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 18 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 4 Pöytäkirjan tarkastus 20 5

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokousaika 21.3.2012 klo 17.00 19.22. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika 21.3.2012 klo 17.00 19.22. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 21.03.2012 24 Kokousaika 21.3.2012 klo 17.00 19.22 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Aalto Jukka-Pekka Vähä-Rahka Jouko

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio Kunnanhallitus 0.0.04 Kunnanhallitus 56 4.0.04 Kunnanhallitus 4.04.04 Kunnanhallitus 46 05.06.04 Talousjohtajan viran täyttäminen Kunnanhallitus 0.0.04 797/0.0.00/0 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77 8/2012 77 Kokousaika Torstai 28.06.2012 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4 Perusturvalautakunta KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 5/2008 Kokousaika 21.05.2008 klo 14.00 16.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone Käsittellyt asiat Asia no 65 JÄRJESTÄYTYMISASIAT 2 66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 4/ 2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

30.11.2009 Dnro 90/123/09

30.11.2009 Dnro 90/123/09 1 (6) Niuvanniemen sairaalan johtosääntö 1.1.2010 1. Luku Sairaalan toiminta, ohjaus ja valvonta 1 Sairaalan toiminta Johtokunta on 30.11.2009 hyväksynyt johtosäännön valtion mielisairaaloista annetun

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 16.7.2010 kello 13.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Majasaaren jätekeskus Mustantie 500 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 5/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (12) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto 55/2014 Talous- ja tukipalvelut 03.10.2014 Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto 55/2014 Talous- ja tukipalvelut 03.10.2014 Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 400 Asiakasmaksut ja perintä -yksikön taloussihteerin viran täyttäminen, työavain 45-793-14 HEL 2014-011663 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Talous- ja tukiosaston

Lisätiedot

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015 -3, KH 27.8.2015 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 27.8.2015 Esityslista 15/2015 -2, KH 27.8.2015 18:30 Kokousaika Maanantai 27.8.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 45 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 46 Luokanopettajan

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 8.4.2010

TEUVAN KUNTA Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 8.4.2010 TEUVAN KUNNAN KIRJASTONJOHTAJAN VIRKA, VAKINAINEN TÄYTTÄMINEN TOISTAISEKSI 3.5.2010 ALKAEN Valmistelija/lisätiedot: Kirjastonjohtaja Raija Hakala p. (06) 2413 4321 koulutusltk 9 Teuvan kunnan kirjastonjohtajan

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 1.6.2009 nro 2/2009

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 1.6.2009 nro 2/2009 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2009 kello 13.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Esko Keskinen on 14.12.2014 päivätyllä sähköpostilla lähettänyt suostumuksen/hakemuksen teknisen johtajan määräaikaiseen virkaan.

Esko Keskinen on 14.12.2014 päivätyllä sähköpostilla lähettänyt suostumuksen/hakemuksen teknisen johtajan määräaikaiseen virkaan. Joutsan kunnanhallitus 251 15.12.2014 Joutsan kunnanhallitus 39 09.02.2015 Joutsan kunnanhallitus 81 20.04.2015 ESKO KESKISEN VALITUS VS. TEKNISEN JOHTAJAN VALINNASTA Joutsan kunnanhallitus 15.12.2014

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 19.02.2010 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja Launosten päiväkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Kokousaika 9:00-10.00 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Kanerva, Seppo Andersson, Annika Lohi, Jyrki Oker-Blom, Jan D Rauhansalo, Sanna Riihelä, Esko Terhen-Saarinen,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA

LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA Tarvasjoen kunnanhallitukselle 08.04.2014 LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA Tarvasjoen kunnanhallitus on 31.3.2014 89 pyytänyt lausunnon ja selvityksen perhetyöntekijän

Lisätiedot

Tutkimusrahoitus ja hankkeiden arviointi

Tutkimusrahoitus ja hankkeiden arviointi NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT Tutkimusrahoitus ja hankkeiden arviointi Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri, dos., emba Esityksen sisältö Tutkimusrahoituksen ja tutkimustoiminnan kehitys Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 69 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3

68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 69 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 PÖYTÄKIRJA 6/2007 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 09.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

29 28.01.2016. Kaikki osastonylilääkärin virkaa hakeneet täyttivät vaaditut kelpoisuusehdot ja ovat naistentautien ja synnytysten erikoislääkäreitä.

29 28.01.2016. Kaikki osastonylilääkärin virkaa hakeneet täyttivät vaaditut kelpoisuusehdot ja ovat naistentautien ja synnytysten erikoislääkäreitä. LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 29 28.01.2016 HANNA ROUHEN OIKAISUVAATIMUS NAISTENTAUTIEN JA SYNNYTYSTEN OSASTONYLILÄÄKÄRIN VIRKAVALINTAAN LOHLTK 29 Erikoislääkäri, LT Hanna Rouhe on tehnyt oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 3.10.2012 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 62 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.16 Puhelinkokous Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 17.00 18.05. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika 3.2.2015 klo 17.00 18.05. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 3.2.2015 14 Kokousaika 3.2.2015 klo 17.00 18.05 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Leino Jukka Outi Leino Lindgren

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013. Perusturvalautakunta. 10.4.2013 klo 17.00-17.35

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013. Perusturvalautakunta. 10.4.2013 klo 17.00-17.35 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 10.4.2013 klo 17.00-17.35 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 Kokousaika 20.01.2016 kello 18.00 19.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 5/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-11.57 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Kokousaika 23.5.2012 klo 17.00 18.44. Riihikosken terveysasema, ruokasali. Osallistujat

Kokousaika 23.5.2012 klo 17.00 18.44. Riihikosken terveysasema, ruokasali. Osallistujat Yhtymähallitus 23.05.2012 41 Kokousaika 23.5.2012 klo 17.00 18.44 Kokouspaikka Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Riihikosken terveysasema, ruokasali Vähä-Rahka Jouko Tanner-Penttilä Hannele

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 8/11 Kokousaika: 29.06.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Teknisen toimen kokoustila Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 10.10.2014 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 10.10.2014 1 KOKOUSKUTSU 7 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 10.10.2014 1 KOKOUSAIKA Tiistai 16.10.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, auditorio, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 PAIKALLINEN SOPIMUS LÄÄKÄREIDEN NS. KLIINISEN LISÄTYÖN JA MUUN HENKILÖSTÖN TÄHÄN LIITTYVÄN TAI RINNASTETTAVAN TYÖN KORVAUSPERUSTEET 1 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

13.6.2012, Riihikosken terveysasema, taloustoimisto

13.6.2012, Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Yhtymävaltuusto 30.5.2012 1 Kokousaika 30.5.2012 klo 17.00 18.50 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, ruokasali Osallistujat Päätöksentekijät Antikainen Marita Tanner-Penttilä Hannele Anttila Jouko Miinalainen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) Aika Tiistai 7.3.2012 klo 9.05 9.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Eija Nurminen puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta

Lisätiedot