PÄÄTÖS N:o 118/07. sekä katsoo, että on aiheellista antaa seuraavat säännökset neuvoston pääsihteeristössä suoritettavan harjoittelun osalta,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖS N:o 118/07. sekä katsoo, että on aiheellista antaa seuraavat säännökset neuvoston pääsihteeristössä suoritettavan harjoittelun osalta,"

Transkriptio

1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO PÄÄTÖS N:o 118/07 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON VARAPÄÄSIHTEERI, joka ottaa huomioon neuvoston työjärjestyksen ja erityisesti sen 23 artiklan, sekä katsoo, että on aiheellista antaa seuraavat säännökset neuvoston pääsihteeristössä suoritettavan harjoittelun osalta, ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA: 1 artikla Tätä päätöstä sovelletaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristössä talousarviovarojen ja käytettävissä olevien tilojen rajoissa järjestettävään harjoitteluun. Tämä ohjelma on suunnattu pääasiallisesti korkeakouluista vastavalmistuneille. 2 artikla Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristössä suoritettavan harjoittelun tarkoituksena on:. antaa yleiskäsitys Euroopan yhdentymisen tavoitteista ja ongelmista. perehdyttää käytännön tasolla neuvoston pääsihteeristön yksiköiden toimintaan. antaa mahdollisuus päivittäisessä työskentelyssä syntyviin henkilökohtaisiin kontakteihin. täydentää ja käyttää opintojen kautta tai työelämässä saatuja taitoja. 1

2 3 artikla Hyväksyminen harjoitteluun ei anna harjoittelijalle virkamiehen eikä Euroopan yhteisöjen muun henkilöstön asemaa. Se ei ole minkäänlainen sitoumus siitä, että henkilö otettaisiin myöhemmin neuvoston pääsihteeristön palvelukseen eikä anna hänelle etuoikeutta siihen. 4 artikla Neuvoston pääsihteeristön asianomaiset yksiköt esittävät vuosittain henkilöstöjohtajalle harjoittelijoiden ottamista koskevan pyynnön. Henkilöstöjohtaja päättää pyyntöjen ja käytettävissä olevien talousarviovarojen pohjalta kullekin yksikölle myönnettävien harjoittelujaksojen lukumäärästä ja kestosta. 5 artikla Neuvoston pääsihteeristö tarjoaa kolmentyyppistä harjoittelua:. palkallinen harjoittelu. opintoihin kuuluva pakollinen harjoittelu. kansallisille virkamiehille tarkoitettu harjoittelu. Palkallista harjoittelua koskevat säännökset on esitetty tämän päätöksen 2 15 artiklassa. Opintoihin kuuluvaa pakollista harjoittelua koskevat säännökset on esitetty tämän päätöksen 16 artiklassa ja kansallisten virkamiesten harjoittelua koskevat säännökset 17 artiklassa. I LUKU: PALKALLISTA HARJOITTELUA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET A. Hyväksymis- ja valintaperusteet 6 artikla 1. Harjoitteluun voidaan hyväksyä: a) hakijat, jotka ovat Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion tai jäsenyyttä hakeneen ehdokasvaltion 1 kansalaisia ja b) jotka hakemusten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä ovat suorittaneet vähintään alemman korkea-asteen opinnot, joista on osoituksena tutkintotodistus (ks. liitteessä I oleva kansallisia tutkintoja koskeva taulukko) tai vastaava. 1 Näitä hakijoita ei voida valita harjoitteluun ennen kuin liittymisneuvottelut on saatu päätökseen. 2

3 2. Kansalliset virkamiehet eivät voi osallistua tähän ohjelmaan Hakijoilla on oltava perusteellinen taito yhdessä Euroopan unionin virallisessa kielessä ja tyydyttävä taito jossakin toisessa yhteisöjen kielistä tehtäviensä edellyttämien vaatimusten mukaisesti. Käytännössä ainakin ranskan tai englannin taito on välttämätön ottaen huomioon kyseiset toimialat. 4. Jotta mahdollisimman monet Euroopan kansalaiset voisivat tutustua Euroopan toimielimiin, huomioon ei oteta sellaisten henkilöiden hakemuksia, jotka jo ovat suorittaneet yli kahdeksan viikkoa kestäneen harjoittelun jossakin Euroopan yhteisöjen 2 toimielimessä, elimessä, virastossa tai toimistossa riippumatta siitä, oliko harjoittelu palkallista vai palkatonta. Sama pätee sellaisten henkilöiden hakemuksiin, jotka toimivat tai ovat toimineet neuvoksen tai Euroopan parlamentin jäsenen avustajana; konsulttina tai tutkijana, väliaikaisena toimihenkilönä, kansallisena asiantuntijana, sopimussuhteisena toimihenkilönä, ylimääräisenä toimihenkilönä tai ulkopuolisena työntekijänä jossakin Euroopan yhteisöjen toimielimessä, virastossa tai edustustossa. 5. Hakemusasiakirjaan on sisällyttävä:. asianmukaisesti täytetty hakemuslomake. ansioluettelo. vapaamuotoiset perustelut. kansainvälisesti tunnustetun passin tai Schengen-alueeseen kuuluvan maan henkilökortin selvä jäljennös, josta käyvät ilmi hakijan sukunimet, etunimet, syntymäaika ja -paikka sekä kansalaisuus 3. jäljennökset tutkinto- tai muista myönnetyistä todistuksista. jäljennökset työtodistuksista, todistus tai perusteltu selvitys hakemuksessa mainitusta kielitaidosta. kabinettiin ja poliittiseen yksikköön, pääosasto E:n (Ulkosuhteet ja poliittis-sotilaalliset asiat) ja pääosaston H:n (Oikeus- ja sisäasiat) tietyille aloille harjoittelijoiksi hakevien on lisäksi toimitettava osoitus siitä, että heillä on valtuutus käsitellä "SECRET EU" -turvaluokituksen saaneita tietoja ja että he tuntevat kyseisen alan. 1 Kansallisten virkamiesten harjoittelu, ks. 17 artikla. 2 3 Luettelo liitteessä II. Sukunimen, etunimen ja kansalaisuuden kirjoitusasun on oltava sama kuin hakemuksessa. 3

4 7 artikla 1. Hyväksyttävät hakijat valitaan asiakirjojen perusteella. Pääsihteeristö pyrkii valitsemaan heidät mahdollisimman laajalta maantieteelliseltä alueelta varmistaen parhaan mahdollisen tasapainon naisten ja miesten välillä. Etusijalle asetetaan hakijat. jotka ovat suorittaneet tai aloittaneet Euroopan yhdentymistä käsittelevät opinnot yliopistollista tutkielmaa, tutkimustyötä tai tieteellistä julkaisua varten. joilla on tai joilla on ollut Euroopan unionin toimintaan liittyvä työpaikka yksityisellä tai julkisella sektorilla. 2. Hyväksytyn hakijan on toimitettava harjoittelunsa alkaessa seuraavat asiakirjat:. sen maan kansallisen lainsäädännön mukainen rikosrekisteriote tai mainetodistus, jonka kansalainen hakija on. alkuperäiset tutkinto- tai muut todistukset (palautetaan). lääkärintodistus työkyvystä. ilmoitus siitä, saako hakija apurahaa, avustusta muulta taholta tai korvausta työnantajaltaan, ja tapauksen mukaan kyseisen määrärahan, avustuksen tai korvauksen suuruus. 3. Harjoittelijaa ei missään tapauksessa oteta harjoitteluun pääsihteeristön yksiköihin, jos tämä voisi aiheuttaa eturistiriitoja. 4. Hakija voidaan poikkeustapauksissa valita harjoitteluun kabinettiin ja poliittiseen yksikköön, pääosasto E:n (Ulkosuhteet ja poliittis-sotilaalliset asiat) ja pääosasto H:n (Oikeus- ja sisäasiat) tietyille aloille. Harjoittelua ei voi suorittaa näissä yksiköissä, ellei hakijaa ole valtuutettu käsittelemään "SECRET EU" -turvaluokituksen saaneita tietoja ja ellei hän ole osoittanut tuntevansa kyseistä alaa. Hakijoilta, jotka on valittu harjoitteluun neuvoston yhteystoimistoon, ei edellytetä valtuutusta turvaluokiteltujen tietojen käsittelyyn. He eivät voi saada tutustua mihinkään luokiteltuihin tietoihin, joita yhteystoimistolla on, eikä heillä ole pääsyä tiloihin, joissa näitä tietoja käsitellään ja arkistoidaan. 5. Hakijoiden on varmistettava, että kaikki sen maan kansallisten viranomaisten vaatimat oleskeluun liittyvät muodollisuudet on täytetty, jossa harjoittelu suoritetaan, ja että heillä on voimassa oleva viisumi, jos sellaista edellytetään. 4

5 6. Harjoittelijan on harjoittelun alussa ilmoitettava harjoittelupaikoista vastaavalle toimistolle osoitteensa siinä maassa, jossa harjoittelu suoritetaan. B. Harjoittelun järjestäminen 8 artikla 1. Harjoittelija on neuvoston pääsihteeristössä yhden tai useamman yksikön käytettävissä. 2. Harjoittelija osallistuu yksikössään tehtäviin, jotka tasoltaan vastaavat hänen koulutustaan. Harjoittelijan tehtäviä ohjaa harjoitteluohjaaja; tämä vastaa harjoittelijan perehdyttämisestä ja neuvoo häntä tehtävien suorittamisessa. Harjoitteluohjaajan on ilmoitettava viipymättä harjoittelupaikoista vastaavalle toimistolle kaikista merkittävistä seikoista, joita harjoittelun aikana ilmenee (erityisesti epätyydyttävät työsuoritukset, sairaudet, onnettomuudet, asiaton käytös tai harjoittelun keskeyttäminen) ja jotka hän on havainnut tai joista harjoittelija on hänelle ilmoittanut. 3. Harjoittelujakson kesto on viisi kuukautta. Henkilöstöjohtaja voi poikkeustapauksissa määrätä lyhyemmästä harjoittelujaksosta, jonka on kuitenkin oltava kestoltaan vähintään kolme kuukautta. Tätä jaksoa voidaan poikkeuksellisesti jatkaa niin, että harjoittelun kokonaiskesto on enintään kuusi kuukautta. Viiden kuukauden ylittävältä ajalta ei makseta palkkaa. Neuvoston yhteystoimistossa tapahtuvan harjoittelujakson pituuden määrää henkilöstöjohtaja yhteystoimiston päällikön ehdotuksen pohjalta. Harjoittelujakson pituus on enintään kuusi kuukautta. 9 artikla 1. Harjoittelupaikoista vastaava toimisto voi järjestää harjoittelijoille harjoittelun kannalta hyödyllisiä opintokäyntejä tai -matkoja talousarviomäärärahojen rajoissa edellyttäen, että henkilöstöjohtaja antaa tähän ennakkohyväksynnän. 2. Poikkeustapauksissa sen yksikön pääjohtaja, jossa harjoittelija työskentelee, voi antaa harjoittelijalle luvan lähteä virkamatkalle, edellyttäen, että kyseessä on asioiden valmisteluun liittyvä matka, johon ei liity edustustehtäviä. Hyväksyntä oikeuttaa virkamatkakulujen korvaamiseen Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavissa henkilöstösäännöissä säädetyn yleisen korvausjärjestelmän mukaisesti. Kuluista vastaa se pääosasto, joka pyytää virkamatkamääräystä. Harjoittelupaikoista vastaavalle toimistolle on aina toimitettava jäljennös virkamatkamääräyksestä. 5

6 C. Harjoittelijan oikeudet ja velvollisuudet 10 artikla 1. Yleiset velvollisuudet a) Harjoittelijan työaika on 37,5 tuntia viikossa. Virka-aika on normaalisti 9:00 17:30. b) Harjoittelijan on noudatettava yksikkönsä päällikön tai harjoitteluohjaajansa ohjeita samoin kuin harjoittelupaikoista vastaavan toimiston antamia ohjeita. c) Harjoittelijan on myös noudatettava harjoitteluohjelmaa koskevia säännöksiä ja pääsihteeristön sisäisiä sääntöjä, erityisesti turvallisuuteen ja salassapitoon liittyviä sääntöjä. d) Harjoittelijalle voidaan antaa lupa osallistua kokouksiin, joissa käsitellään hänen työnsä kannalta tärkeitä aiheita, ellei käsiteltäviä asioita ole luokiteltu rajoitettuun jakeluun tarkoitetuiksi tai luottamuksellisiksi, hänelle voidaan antaa asiakirjoja ja hän voi saada luvan osallistua sen yksikön työskentelyyn, jossa hän toimii harjoittelijana, koulutuksensa ja työkokemuksensa mukaisesti. Harjoitteluohjaajansa suostumuksella ja edellyttäen, että tämä ei haittaa hänelle uskottujen tehtävien suorittamista, harjoittelijalle voidaan antaa lupa osallistua myös jonkin muun alan tai toisen toimielimen kokouksiin (edellyttäen, että kyseinen toimielin antaa tähän luvan), elleivät nämä kokoukset ole tarkoitettu rajoitetulle osallistujajoukolle tai ole luottamuksellisia. 2. Luottamuksellisuus Harjoittelijan on noudatettava ehdotonta vaitiolovelvollisuutta sellaisten asioiden ja tietojen suhteen, jotka hän saa tietoonsa harjoittelunsa aikana tai ollessaan yhteydessä viestimien edustajiin. Hänen on kuultava yksikkönsä päällikköä kaikissa yhteisöjen toimintaan liittyvissä toimissa, joita hän aikoo toteuttaa. Hän ei missään muodossa saa antaa asiaankuulumattomille henkilöille asiakirjoja tai tietoja, joita ei ole julkistettu. Hänen on noudatettava tätä velvollisuutta myös harjoittelun päätyttyä. Harjoittelija ei saa yksin eikä yhdessä muiden kanssa julkaista eikä antaa julkaistavaksi mitään yhteisöjen toimintaan liittyvää kirjoitusta ilman nimittävän viranomaisen yksikön päällikön välityksellä antamaa lupaa. Jos nimittävä viranomainen ei ilmoita harjoittelunohjaajalle asiaa koskevaa kielteistä päätöstä 30 työpäivän kuluessa tiedon saamisesta, julkistaminen sallitaan. Kaikki neuvoston pääsihteeristölle harjoittelun aikana tehtyihin töihin liittyvät oikeudet kuuluvat neuvoston pääsihteeristölle. 6

7 Harjoittelijoihin sovelletaan neuvoston turvallisuussääntöjen vahvistamisesta 19. maaliskuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/264/EY säännöksiä. Neuvoston pääsihteeri voi lopettaa harjoittelun, jos harjoittelija ei noudata näitä velvoitteita. 3. Epätyydyttävät työsuoritukset Harjoittelijan yksikön päällikön ja harjoittelunohjaajan perustellusta pyynnöstä neuvoston pääsihteeri voi lopettaa harjoittelun ilman ennakkoilmoitusta, jos harjoittelijan työsuoritukset tai työkielten taito eivät riitä tehtävien asianmukaiseen suorittamiseen. 4. Väärät tiedot Neuvoston pääsihteeri voi lopettaa harjoittelun milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta, jos käy ilmi, että harjoittelija on antanut vääriä tietoja tai toimittanut vääriä ilmoituksia tai asiakirjoja hakiessaan harjoitteluun tai harjoittelun aikana. 5. Selvitykset ja todistukset harjoittelusta Harjoittelun päätyttyä harjoittelija laatii selvityksen toiminnastaan ja harjoittelunohjaaja laatii arvioinnin harjoittelusta. Harjoittelija ja harjoittelunohjaaja allekirjoittavat nämä selvitykset, ja harjoittelunohjaaja lähettää ne harjoittelupaikoista vastaavalle toimistolle. Harjoittelun päätyttyä harjoittelija saa omat kappaleensa selvityksistä sekä todistuksen, jossa mainitaan harjoittelun kesto ja yksikkö, jossa harjoittelu on suoritettu. 6. Lomat a) Harjoittelijoita koskevat samat julkiset vapaapäivät ja päivät, jolloin toimistot ovat suljettuina, kuin neuvoston pääsihteeristön virkamiehiä. b) Harjoittelijalla on oikeus kahteen lomapäivään kuukautta kohti. Lomaoikeus kertyy suhteessa tehtyihin työkuukausiin alkaen kuukauden ensimmäisestä päivästä. Pitämättömiä lomapäiviä ei korvata rahallisesti. Kilpailuihin, tutkintoihin tai korkeakouluopintoihin liittyvään työhön osallistumiseen tms. käytetyt lomapäivät vähennetään lomaoikeudesta. Henkilöstöjohtaja voi kuitenkin asianmukaisesti perustelluista poikkeuksellisista syistä myöntää erityislomaa. 7

8 c) Lomapyynnöissä on otettava huomioon yksikön tarpeet ja niissä on noudatettava edellä esitettyjä sääntöjä. Loma-anomuksen hyväksyy ensin harjoittelunohjaaja ja sen jälkeen sen yksikön päällikkö, jossa harjoittelu suoritetaan, tai hänen edustajansa. 7. Harjoittelun keskeyttäminen Henkilöstöjohtaja voi poikkeustapauksissa keskeyttää harjoittelun harjoittelijan perustellusta pyynnöstä. 8. Poissaolot a) Poissaolo sairauden vuoksi Sairaustapauksessa harjoittelijan on viipymättä ilmoitettava asiasta harjoittelunohjaajalleen, joka ilmoittaa asiasta sen yksikön päällikölle, jossa harjoittelu tapahtuu. Kolmannesta poissaolopäivästä alkaen hänen on toimitettava lääkärintodistus, jossa mainitaan poissaolon todennäköinen kesto, harjoittelupaikoista vastaavaan toimistoon, joka ilmoittaa asiasta asianomaiselle yksikölle. Harjoittelija, joka on poissa sairauden vuoksi, voidaan kutsua lääkärintarkastukseen. b) Perusteeton poissaolo Jos harjoittelija on poissa esittämättä perustelua poissaololleen tai ilmoittamatta poissaolostaan ohjaajalleen, ohjaajan on ilmoitettava asiasta harjoittelupaikoista vastaavalle toimistolle joko suoraan tai sen yksikön päällikön kautta, jossa harjoittelu suoritetaan, tai hänen edustajansa kautta. Henkilöstöjohtaja lähettää tämän jälkeen kirjeen harjoittelijalle tämän harjoittelun alussa ilmoittamaan osoitteeseen ja pyytää tätä ilmoittamaan poissaolon syyt viikon kuluessa kirjeen lähettämisestä sen yksikön päällikölle, jossa harjoittelu suoritetaan. Perustelemattomia poissaoloja vastaava määrä päiviä vähennetään automaattisesti harjoittelijan lomapäivistä. Henkilöstöjohtaja voi perustelujen tarkastelun jälkeen tai jos perusteluja ei ole määräaikaan mennessä toimitettu päättää, että harjoittelu lopetetaan ilman eri ilmoitusta. Kaikki liialliset maksut on palautettava neuvoston pääsihteeristölle. 11 artikla 1. Harjoittelijalle voidaan myöntää apuraha harjoittelua varten. Neuvoston varapääsihteeri päättää vuosittain apurahan suuruudesta käytettävissä olevien talousarviomäärärahojen mukaisesti. 2. Vammaisille harjoittelijoille voidaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella myöntää lisätukea, joka on puolet perusapurahan määrästä. 8

9 3. Jos apurahaa saava harjoittelija saa harjoittelujakson aikana tuloja (apuraha, palkka tai jokin muu) muualta kuin neuvoston pääsihteeristöstä, hän voi saada neuvoston pääsihteeristöstä rahallista tukea vain siinä tapauksessa, että muualta saatu korvaus on harjoitteluapurahaa pienempi. Tällöin hänelle maksetaan apurahan ja muualta saadun korvauksen erotusta vastaava summa. 12 artikla 1. Harjoittelijalla, joka on otettu palvelukseen muualla kuin Brysselissä, on oikeus saada korvaus harjoittelujakson alkaessa ja päättyessä aiheutuvista matkakuluista, edellyttäen, että palvelukseenottamispaikka on Euroopan unionin alueella tai unionin jäsenyyttä hakeneen ehdokasvaltion alueella. Kulut lasketaan edullisimman reitin mukaan joko rautateitse toisessa luokassa mahdollinen lepovaunupaikka tai makuuvaunupaikka turistiluokassa mukaan lukien tai lentoteitse turistiluokassa, jos tämä matkustustapa osoittautuu edullisemmaksi. Nämä kulut korvataan neuvoston pääsihteeristön virkamiehiä varten laaditun luettelon perusteella. EU:n tai ehdokasvaltion ulkopuolella palvelukseen otetuille harjoittelijoille matkakulut korvataan sen EU:n sisäisen kansainvälisen lentoaseman tai kaupungin mukaan, joka on maantieteellisesti lähinnä palvelukseenottamispaikkaa. EU:ssa tai jossain ehdokasvaltiossa palvelukseen otettujen harjoittelijoiden, joiden harjoittelupaikka on EU:n ulkopuolella, matkakulut korvataan sen EU:n sisäisen kansainvälisen lentoaseman tai kaupungin mukaan, joka on maantieteellisesti lähinnä harjoittelupaikkaa. 2. Harjoittelijan on suoritettava ainakin puolet harjoittelustaan voidakseen saada matkakulukorvauksia. Harjoittelija, jonka palvelukseenottamispaikka on alle 50 kilometrin säteellä työpaikasta, ei voi saada matkakulukorvauksia. Osoitteenmuutosta, josta ilmoitetaan harjoitteluun pääsyn hyväksymisen jälkeen, ei voida ottaa huomioon. 13 artikla 1. Harjoitteluapurahat eivät kuulu Euroopan yhteisöjen virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön sovellettavan verotusjärjestelmän piiriin. Harjoittelijan on sen vuoksi itse huolehdittava verotusta koskevien velvoitteidensa täyttämisestä. 2. Harjoittelupaikoista vastaava toimisto antaa harjoittelun päätyttyä pyynnöstä todistuksen verotusta varten. Todistuksessa ilmoitetaan apurahan suuruus ja vahvistetaan, että vero- tai sosiaaliturvavähennyksiä ei ole tehty. 9

10 14 artikla 1. Harjoittelijalla on oltava vakuutus sairauden varalta. Todistus vakuutuksesta on esitettävä ensimmäisen harjoitteluviikon aikana. Jos harjoittelija ei kuulu sairausvakuutusjärjestelmään ja hän toimittaa todistuksen siitä, ettei hän voi kuulua kansalliseen vakuutusjärjestelmäänsä, hänet voidaan vakuuttaa neuvoston pääsihteeristön toimesta. Tällöin harjoittelija maksaa kolmanneksen sairausvakuutusmaksusta. Jos neuvoston yhteystoimiston harjoittelija ei kuulu sairausvakuutusjärjestelmään ja hän toimittaa todistuksen siitä, ettei hän voi kuulua kansalliseen vakuutusjärjestelmäänsä, hänet voidaan vakuuttaa neuvoston pääsihteeristön toimesta. Tällöin harjoittelija maksaa kolmanneksen sairausvakuutusmaksusta. Korvaussummat ja -prosentit, joihin tämä vakuutus oikeuttaa, ovat samat kuin Brysselissä suoritettavaa harjoittelua koskevat korvaukset. 2. Harjoittelija on vakuutettu tapaturman varalta neuvoston pääsihteeristön vakuutusyhtiöltä ottaman vakuutuksen ehtojen mukaisesti. Neuvoston pääsihteeristö vastaa tapaturmavakuutusmaksusta kokonaan. 15 artikla 1. Harjoittelujakso voidaan lopettaa harjoittelijan perustellusta hakemuksesta, jonka tämä osoittaa henkilöstöjohtajalle vähintään kolme viikkoa ennen harjoittelujakson aiottua lopettamista. Tällöin mahdollista harjoitteluapurahaa maksetaan toteutuneiden harjoittelupäivien perusteella. Jos apuraha on jo maksettu, harjoittelijan on palautettava se osuus, jonka hän on saanut päiviltä, joina hän ei ole työskennellyt. 2. Henkilöstöjohtaja voi harjoittelijan käytöksen johdosta milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta päättää lopettaa harjoittelujakson kuultuaan harjoittelijaa sekä tämän yksikön päällikköä ja harjoitteluohjaajaa, tämän kuitenkaan vaikuttamatta 10 artiklan 7 kohdan b alakohdan soveltamiseen. Jos apuraha on jo maksettu, harjoittelijan on palautettava se osuus, jonka hän on saanut päiviltä, joina hän ei ole työskennellyt. 10

11 II LUKU: OPINTOIHIN KUULUVAA PAKOLLISTA HARJOITTELUA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET 16 artikla 1. Sovellettavat säännöt Harjoittelupaikkoja tarjotaan opiskelijoille, joiden korkeakouluopintoihin kuuluu pakollinen harjoittelu. Harjoittelusta ei makseta palkkaa. Tätä artiklaa sovelletaan ainoastaan opintoihin kuuluvaan pakolliseen harjoitteluun. 7 artiklaa, 8 artiklan 1 kohtaa, 8 artiklan 2 kohtaa, 9 artiklaa, 10 artiklaa (lukuun ottamatta 10 artiklan 6 kohtaa) ja 12 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin. 2. Hyväksymisperusteet Harjoitteluun voidaan hyväksyä: a) hakijat, jotka ovat Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion tai jäsenyyttä hakeneen ehdokasvaltion 1 kansalaisia ja b) opiskelijat, jotka opiskelevat kolmatta, neljättä tai viidettä vuotta (tai vastaavalla tasolla) korkeakoulussa tai yliopistossa, jossa opintoihin kuuluu tällaisen harjoittelun suorittaminen tai se on ammattiin pääsyn edellytyksenä tai joiden on tehtävä tutkimustyötä lopputyötä tai tohtorinväitöskirjaa varten. Hakijoilla on oltava perusteellinen taito yhdessä Euroopan unionin virallisessa kielessä ja tyydyttävä taito jossakin toisessa yhteisöjen kielistä tehtäviensä edellyttämien vaatimusten mukaisesti. Käytännössä ainakin ranskan tai englannin taito on välttämätön ottaen huomioon asianomaiset toimialat. Jotta mahdollisimman monet Euroopan kansalaiset voisivat tutustua Euroopan toimielimiin, huomioon ei oteta sellaisten henkilöiden hakemuksia, jotka jo ovat suorittaneet yli kahdeksan viikkoa kestäneen harjoittelun jossakin Euroopan yhteisöjen toimielimessä, elimessä, virastossa tai toimistossa 2 riippumatta siitä, oliko harjoittelu palkallista vai palkatonta. Sama pätee sellaisten henkilöiden hakemuksiin, jotka toimivat tai ovat toimineet neuvoksen tai Euroopan parlamentin jäsenen avustajana; konsulttina tai tutkijana, väliaikaisena toimihenkilönä, kansallisena asiantuntijana, sopimussuhteisena toimihenkilönä, ylimääräisenä toimihenkilönä tai ulkopuolisena työntekijänä jossakin Euroopan yhteisöjen toimielimessä, virastossa tai edustustossa. 1 2 Näitä hakijoita ei voida valita harjoitteluun ennen kuin liittymisneuvottelut on saatu päätökseen. Luettelo liitteessä II. 11

12 3. Harjoittelun aloittaminen ja kesto Harjoittelijan kanssa tehdään harjoittelua koskeva sopimus 1 5 kuukaudeksi koulutuslaitoksen vaatimusten mukaisesti. Tätä jaksoa voidaan poikkeuksellisesti jatkaa niin, että harjoittelun kokonaiskesto on enintään kuusi kuukautta. Harjoittelun aloituspäivästä sovitaan harjoittelijan kanssa. 4. Lomat a) Harjoittelijoita koskevat samat julkiset vapaapäivät ja päivät, jolloin toimistot ovat suljettuina, kuin neuvoston pääsihteeristön virkamiehiä. b) Harjoittelijalla on oikeus kahteen lomapäivään kuukautta kohti, ellei opiskelijan koulutuslaitoksen allekirjoittamassa harjoittelusopimuksessa ole toisin määrätty. Lomaoikeus kertyy suhteessa tehtyihin työkuukausiin alkaen kuukauden ensimmäisestä päivästä. Henkilöstöjohtaja voi kuitenkin asianmukaisesti perustelluista poikkeuksellisista syistä myöntää erityislomaa. c) Lomapyynnöissä on otettava huomioon yksikön tarpeet ja niissä on noudatettava edellä esitettyjä sääntöjä. Loma-anomuksen hyväksyy ensin harjoittelunohjaaja ja sen jälkeen sen yksikön päällikkö, jossa harjoittelu suoritetaan, tai hänen edustajansa. 5. Hakemusten jättäminen Hakemusasiakirjaan on sisällyttävä:. asianmukaisesti täytetty hakemuslomake. ansioluettelo. vapaamuotoiset perustelut. kansainvälisesti tunnustetun passin tai Schengen-alueeseen kuuluvan maan henkilökortin selvä jäljennös, josta käyvät ilmi hakijan sukunimet, etunimet, syntymäaika ja -paikka sekä kansalaisuus 1 1 Sukunimen, etunimen ja kansalaisuuden kirjoitusasun on oltava sama kuin hakemuksessa. 12

13 . koulutuslaitoksen virallinen todistus, josta käy ilmi, että hakijan on suoritettava pakollinen harjoittelu, joka kuuluu hänen opintoihinsa tai ammattiin pääsyä varten tai hakijan on tehtävä tutkimustyötä lopputyötä tai tohtorinväitöskirjaa varten.. jäljennökset tutkinto- tai muista virallisista todistuksista. tarvittaessa jäljennökset työtodistuksista. todistus tai perusteltu selvitys hakemuksessa mainitusta kielitaidosta 6. Vakuutukset a) Harjoittelijalla on oltava vakuutus sairauden varalta. Todistus vakuutuksesta on esitettävä ensimmäisen harjoitteluviikon aikana. Jos harjoittelija ei kuulu sairausvakuutusjärjestelmään ja hän toimittaa todistuksen siitä, ettei hän voi kuulua kansalliseen vakuutusjärjestelmäänsä, hänet voidaan vakuuttaa neuvoston pääsihteeristön toimesta. Tällöin neuvoston pääsihteeristö vastaa vakuutusmaksusta kokonaan. b) Harjoittelija on vakuutettu tapaturman varalta neuvoston pääsihteeristön vakuutusyhtiöltä ottaman vakuutuksen ehtojen mukaisesti. Neuvoston pääsihteeristö vastaa tapaturmavakuutusmaksusta kokonaan. 13

14 III LUKU: KANSALLISILLE VIRKAMIEHILLE TARKOITETTUA HARJOITTELUA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET 17 artikla 1. Sovellettavat säännöt Tämä ohjelma on tarkoitettu Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai jonkin jäsenyyttä hakeneen ehdokasvaltion ministeriöiden, valtion tai alueellisten virastojen virkamiehille ja diplomaattikunnalle. 'Kansallisilla virkamiehillä' tarkoitetaan tässä päätöksessä virkamiehiä, jotka ovat kansallisten hallintoelinten palveluksessa ja joille nämä elimet maksavat palkkaa. Tätä artiklaa sovelletaan ainoastaan kansallisten virkamiesten harjoitteluun. 7 artiklan 3 kohtaa, 8 artiklan 1 kohtaa, 8 artiklan 2 kohtaa, 9 artiklaa ja 10 artiklaa (lukuun ottamatta 10 artiklan 6 kohtaa) sovelletaan soveltuvin osin. 2. Hyväksymisperusteet 1) Harjoitteluun voidaan hyväksyä: a) hakijat, jotka ovat jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion tai jäsenyyttä hakeneen ehdokasvaltion kansalaisia, ja b) joilla on korkeakoulututkinto tai vähintään kolmen vuoden työkokemus, joka vastaa korkeakoulutusta. c) Hakijoilla on oltava perusteellinen taito yhdessä Euroopan unionin virallisessa kielessä ja tyydyttävä taito jossakin toisessa yhteisöjen kielistä tehtäviensä edellyttämien vaatimusten mukaisesti. Käytännössä ainakin ranskan tai englannin taito on välttämätön ottaen huomioon kyseiset toimialat. 3. Hakemusten jättäminen Hakemukset, joihin on liitetty hakijan lähettävän hallintoelimen laatima esittelykirje, lähetetään pysyvän edustuston kautta henkilöstöjohtajalle. Harjoittelupaikoista vastaava toimisto tarkastelee mahdollisuutta hyväksyä hakija pääosastoja kuultuaan. 14

15 'Kansallisille virkamiehille' avointa harjoittelua koskevaan hakemusasiakirjaan on sisällyttävä:. asianmukaisesti täytetty hakemuslomake. ansioluettelo. vapaamuotoiset perustelut. 4. Harjoittelun aloittaminen ja kesto Harjoittelijan työnantajan kanssa tehdään harjoittelua koskeva sopimus enintään kuudeksi kuukaudeksi. Harjoittelun aloituspäivästä sovitaan harjoittelijan lähettävän hallintoelimen kanssa. 5. Unionin jäsenyyttä hakeneesta ehdokasvaltiosta tulevalla harjoittelijalla ei missään tapauksessa ole mahdollisuutta päästä kyseisen maan liittymistä käsitteleviin kokouksiin tai tutustua asiaa koskeviin asiakirjoihin tai muuhun työskentelyyn ilman sen pääjohtajan nimenomaista lupaa, jonka alaisuudessa harjoittelija suorittaa harjoitteluaan. 6. Lomat a) Harjoittelijoita koskevat samat julkiset vapaapäivät ja päivät, jolloin toimistot ovat suljettuina, kuin neuvoston pääsihteeristön virkamiehiä. b) Harjoittelijalla on oikeus kahteen lomapäivään kuukautta kohti. Henkilöstöjohtaja voi kuitenkin asianmukaisesti perustelluista poikkeuksellisista syistä myöntää erityislomaa. c) Lomapyynnöissä on otettava huomioon yksikön tarpeet ja niissä on noudatettava edellä esitettyjä sääntöjä. Loma-anomuksen hyväksyy ensin harjoittelunohjaaja ja sen jälkeen sen yksikön päällikkö, jossa harjoittelu suoritetaan, tai hänen edustajansa. 7. Vakuutukset a) Harjoittelijalla on oltava vakuutus sairauden varalta. Todistus vakuutuksesta on esitettävä ensimmäisen harjoitteluviikon aikana. Harjoittelijan lähettävän hallintoelimen on todistettava neuvoston pääsihteeristölle, että harjoittelija kuuluu virkamiesten sosiaaliturvan piiriin harjoittelun aikana ja että työnantaja vastaa ulkomailla aiheutuneista kuluista. 15

16 b) Harjoittelija on vakuutettu tapaturman varalta neuvoston pääsihteeristön vakuutusyhtiöltä ottaman vakuutuksen ehtojen mukaisesti. Neuvoston pääsihteeristö vastaa tapaturmavakuutusmaksusta kokonaan. LOPPUMÄÄRÄYKSET 18 artikla Henkilöstöjohtaja tai, jos hän on poissa tai estynyt, varajohtaja vastaa tämän päätöksen täytäntöönpanosta. 19 artikla Kumotaan 13 päivänä tammikuuta 2006 tehty päätös N:o 9/06. Se korvataan tällä päätöksellä. 20 artikla Annettuja säännöksiä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta Tehty Brysselissä, 20 päivänä heinäkuuta 2007 P. de BOISSIEU 16

17 Liite I Esimerkkejä tutkintotodistuksista, joilla osoitetaan harjoitteluun vaadittava koulutustaso 1 Maa Bălgarija Belgium FR Belgium NL Ceská Republika Danmark Deutschland Eesti España Ranska Greece Ireland/Eire Italia Kύπρος/Kibris Latvija Lietuva Luxembourg Magyarország Malta Nederland Österreich Polska Portugal România Slovenija Slovenská republika Suomi/Finland Korkea-asteen koulutus vähintään 3 vuotta Diplom za Visse Obrazowanie (Диплома за Висше Образование) Bakalavur (Бакалавър) Magister (Магистър) : Licence ou équivalent, Bachelor Licentiaat, Meester, industrieel ingenieur, Gegradueerde Bachelor (Korkeakoululaki, ) Diplom o ukončení Bakalářského studia Bachelorgrad Fachhochschulabschluss (6-7 Semester) Bakalaureusekraad (<120 ainepunkti) Diplomado/Ingeniero Técnico Licence ΠTYXIO AEI / ΠΤYXIO TEI Bachelor's degree Laurea L (breve) Πανεπιστηµιακό Πτυχίο Bakalaura diploms (<120 kredīti) Bakalauras (<120 kreditas) Bachelor, Diplôme d'ingénieur industriel Föiskolai Oklevél Bachelor's degree Bachelor Fachhochschuldiplom (6-7 Semester), Bakkalaureus(rea) Licencjat Inzynier Bacharelato Diplomă de LicenŃa Univerzitetna diploma Diplom o ukončení Bakalárského štúdia Kandidaattin tutkinto / Kandidat examen Ammattikorkeakoulututkinto/Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa / studieveckor) 1 Tilanne 1. heinäkuuta

18 Sverige United Kingdom Other countries Autres pays Kandidatexamen (Akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng av fördjupade studier i ett ämne) Bachelor's degree / Diploma of Higher Education (DipHE) University level diploma requiring at least 3 years study Diplôme de niveau universitaire sanctionnant un cursus de 3 ans minimum 18

19 Liite II Euroopan unionin toimielimet ja elimet EU:n toimielimet: Euroopan parlamentti Euroopan unionin neuvosto Euroopan komissio (mukaan lukien lähetystöt ja edustustot sekä toimeenpanovirastot) Euroopan yhteisöjen tuomioistuin Euroopan tilintarkastustuomioistuin Rahoituslaitokset: Euroopan keskuspankki Euroopan investointipankki Euroopan investointirahasto Neuvoa-antavat elimet: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea Alueiden komitea Toimielinten väliset elimet Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto Euroopan yhteisöjen henkilöstökoulutuskeskus Muut erikoistuneet elimet Euroopan oikeusasiamies Euroopan tietosuojavaltuutettu 19

NEUVOSTON PÄÄSIHTEERIN PÄÄTÖS N:O 40/17. Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristössä suoritettavaan harjoitteluun liittyvistä säännöistä

NEUVOSTON PÄÄSIHTEERIN PÄÄTÖS N:O 40/17. Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristössä suoritettavaan harjoitteluun liittyvistä säännöistä NEUVOSTON PÄÄSIHTEERIN PÄÄTÖS N:O 40/17 Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristössä suoritettavaan harjoitteluun liittyvistä säännöistä EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON PÄÄSIHTEERI, joka ottaa huomioon neuvoston

Lisätiedot

KILPAILUUN TAI VALINTAMENETTELYYN SISÄLTYVIIN KOKEISIIN TAIKKA

KILPAILUUN TAI VALINTAMENETTELYYN SISÄLTYVIIN KOKEISIIN TAIKKA Liite päätelmään No: 277/17 KILPAILUUN TAI VALINTAMENETTELYYN SISÄLTYVIIN KOKEISIIN TAIKKA TYÖHAASTATTELUUN TAI TYÖHÖNTULOA EDELTÄVÄÄN LÄÄKÄRINTARKASTUKSEEN KUTSUTTUJEN HENKILÖIDEN MATKA- JA OLESKELUKULUJEN

Lisätiedot

Euroopan komission virallista harjoittelijajärjestelmää koskevat säännöt. (Komission päätös 2. maaliskuuta 2005 - C(2005)458)

Euroopan komission virallista harjoittelijajärjestelmää koskevat säännöt. (Komission päätös 2. maaliskuuta 2005 - C(2005)458) Euroopan komission virallista harjoittelijajärjestelmää koskevat säännöt (Komission päätös 2. maaliskuuta 2005 - C(2005)458) 1. OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Yleistä Nämä säännöt koskevat Euroopan komission

Lisätiedot

KOMISSIO III. 9.7.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 177 A/3. (Tiedotteita) HAKUOPAS (2004/C 177 A/01)

KOMISSIO III. 9.7.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 177 A/3. (Tiedotteita) HAKUOPAS (2004/C 177 A/01) 9.7.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 177 A/3 III (Tiedotteita) KOMISSIO HAKUOPAS (2004/C 177 A/01) Tämä opas on tarkoitettu tiedoksi hakijoille. Kilpailun valintalautakunnan työskentelyä sitoo

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI HARJOITTELUJAKSOJA JA OPINTOKÄYNTEJÄ EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄSIHTEERISTÖSSÄ KOSKEVAT SISÄISET SÄÄNNÖT OSA I HARJOITTELUJAKSOT I OSASTO YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 artikla Harjoittelujaksot

Lisätiedot

SISÄISET SÄÄNNÖT HARJOITTELUSTA EPP-RYHMÄN SIHTEERISTÖSSÄ EUROOPAN PARLAMENTISSA

SISÄISET SÄÄNNÖT HARJOITTELUSTA EPP-RYHMÄN SIHTEERISTÖSSÄ EUROOPAN PARLAMENTISSA SISÄISET SÄÄNNÖT HARJOITTELUSTA EPP-RYHMÄN SIHTEERISTÖSSÄ EUROOPAN PARLAMENTISSA Sisällysluettelo 1 artikla: Yleiset määräykset...3 2 artikla: Erilaiset harjoittelumahdollisuudet...3 3 artikla: Harjoittelijoiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI KÄÄNTÄJÄHARJOITTELUJA EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄSIHTEERISTÖSSÄ KOSKEVAT SISÄISET SÄÄNNÖT 1 luku Yleiset määräykset 1 artikla Kääntäjäharjoittelut Euroopan parlamentin pääsihteeristössä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Usein esitetyt kysymykset Korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitettu harjoittelu (ns. Schuman-harjoittelu)

Usein esitetyt kysymykset Korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitettu harjoittelu (ns. Schuman-harjoittelu) Usein esitetyt kysymykset Korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitettu harjoittelu (ns. Schuman-harjoittelu) 1. Minkätasoinen koulutus harjoitteluun vaaditaan? Sinulla on oltava hakemuksen jättöhetkellä

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. elokuuta 200 (OR. en) 8505/0 Toimielinten välinen asia: 200/0075 (NLE) WTO 09 SERVICES 7 COMER 58 COASI 64 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan

Lisätiedot

Bryssel COM(2017) 632 final ANNEX 3 LIITE

Bryssel COM(2017) 632 final ANNEX 3 LIITE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.10.2017 COM(2017) 632 final ANNE 3 LIITE asiakirjaan Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöistä, jotka kunkin toimielimen nimittävä viranomainen on

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/78/S TIEDOTUKSEN JA SUHDETOIMINNAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA

Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/78/S TIEDOTUKSEN JA SUHDETOIMINNAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/5 PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/78/S TIEDOTUKSEN JA SUHDETOIMINNAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA (ura-alue A, palkkaluokka 1) (2003/C 201

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 4 MENETTELYJEN KIELI Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04)

FI Euroopan unionin virallinen lehti SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04) C198A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti 22.8.2003 SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04) Tällä ilmoituksella pyydetään hakemuksia Euroopan lentoturvallisuusvirastossa

Lisätiedot

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO EUROOPAN UNIONIN JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO Vakautus- ja assosiaationeuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) UE-FM 1451/16 Toimielinten välinen asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 24.2.2005 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 48 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/92/S JOHTAJA (ura-alue A*/AD 14) SUHTEET POLIITTISIIN RYHMIIN

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.3.2016 COM(2016) 147 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisellä puitesopimuksella

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0383 (NLE) 5530/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AGRI 31 AGRILEG 16 COMER 9 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan

Lisätiedot

KOMISSIO III. 19.10.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 257 A/3. (Tiedotteita) HAKUOPAS (2004/C 257 A/01)

KOMISSIO III. 19.10.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 257 A/3. (Tiedotteita) HAKUOPAS (2004/C 257 A/01) 19.10.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 257 A/3 III (Tiedotteita) KOMISSIO HAKUOPAS (2004/C 257 A/01) Tämä opas on tarkoitettu tiedoksi hakijoille. Kilpailun valintalautakunnan työskentelyä sitoo

Lisätiedot

VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA HENKILÖSTÖHALLINNON JA TURVALLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTON PALVELUKSEEN

VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA HENKILÖSTÖHALLINNON JA TURVALLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTON PALVELUKSEEN COM/TA/HR/13/AD9 VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA HENKILÖSTÖHALLINNON JA TURVALLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTON PALVELUKSEEN Komissio järjestää valintamenettelyn neuvonantajan tehtävän täyttämiseksi henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

SISÄISET SÄÄNNÖT HARJOITTELUSTA EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄSIHTEERISTÖSSÄ I OSA HARJOITTELU 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 artikla. Tarkoitus.

SISÄISET SÄÄNNÖT HARJOITTELUSTA EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄSIHTEERISTÖSSÄ I OSA HARJOITTELU 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 artikla. Tarkoitus. SISÄISET SÄÄNNÖT HARJOITTELUSTA EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄSIHTEERISTÖSSÄ I OSA HARJOITTELU 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 artikla Tarkoitus Euroopan parlamentti tarjoaa erilaisia harjoittelumahdollisuuksia

Lisätiedot

LEONARDO DA VINCI LIIKKUVUUS. Liite sopimukseen Hankkeen nimi ja numero: Yhteyshenkilön nimi: Organisaatio: Osoite: Puh. Faksi: Sähköposti:

LEONARDO DA VINCI LIIKKUVUUS. Liite sopimukseen Hankkeen nimi ja numero: Yhteyshenkilön nimi: Organisaatio: Osoite: Puh. Faksi: Sähköposti: LEONARDO DA VINCI LIIKKUVUUS LIITE Liite sopimukseen Hankkeen nimi ja numero: Yhteyshenkilön nimi: Organisaatio: Osoite: Puh. Faksi: Sähköposti: Vaihtojen lukumäärä (suomalaiset) Kohdemaa(t) henkilöä Vaihtojen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0242 (NLE) 12739/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EEE 64 CONSOM 159 MI 608 NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.7.2015 COM(2015) 368 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisellä vakautus-

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 25.11.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0080/2008, Cédric Callens, Luxemburgin kansalainen, Euroopan komission palkkaamien sopimusperusteisten

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2011/0455(COD) 9.2.2012 LAUSUNTOLUONNOS talousarvion valvontavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0253 (COD) 10507/15 EF 134 ECON 575 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Euroopan

Lisätiedot

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00)

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 9.11.2011 2011/0138(COD) TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE474.076v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Lakimieskoulutus EU:ssa Slovenia

Lakimieskoulutus EU:ssa Slovenia Lakimieskoulutus EU:ssa Slovenia Tietolähde: Odvetniška zbornica Slovenije huhtikuu 2014 KUVAUS Slovenian KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJRJESTELMST 1. Ammattiin pääsy Korkea-asteen koulutus / yliopistotason

Lisätiedot

UE-MD 1103/15 HKE/phk 1 DGC 2A

UE-MD 1103/15 HKE/phk 1 DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA MOLDOVAN TASAVALLAN VÄLINEN ASSOSIAATIO Tulliasioiden alakomitea Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) UE-MD 1103/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EU:N JA MOLDOVAN TASAVALLAN TULLIASIOIDEN

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.8.2010 KOM(2010) 426 lopullinen 2010/0231 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä Sveitsin valaliiton osallistumista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0053 (NLE) 7128/15 VISA 98 COLAC 27 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0296 (CNS) 5931/16 SC 16 ECON 75 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0328 (NLE) 5882/17 UD 17 SPG 8 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Sveitsin,

Lisätiedot

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetuksiksi (Palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevat erityistoimenpiteet Euroopan yhteisöjen komissiossa, Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) 5350/18 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto LIMITE PUBLIC

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, 6.7.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 187/17 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2013, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0353 (NLE) 6501/17 SCH-EVAL 70 COMIX 142 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 21. helmikuuta

Lisätiedot

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla)

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) Lausunto nro 1/2016 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta

Lisätiedot

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Opetushallituksen päätökset ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta

Lisätiedot

MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE

MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

LIITE. komission täytäntöönpanopäätökseen

LIITE. komission täytäntöönpanopäätökseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.10.2014 C(2014) 7594 final ANNEX 1 LIITE komission täytäntöönpanopäätökseen täytäntöönpanopäätöksen K(2011) 5500 lopullinen muuttamisesta otsikon ja niiden asiakirjojen luettelon

Lisätiedot

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto.

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto. FI Konsolidoitu TEKSTI tuotettu CONSLEG-järjestelmällä Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Sivumäärä: 6 < Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto

Lisätiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I P7_TA-PROV(2012)0294 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0253 (NLE) 12934/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEK (2001) 1281 LOPULLINEN BRYSSELISSÄ 19.7.2001 YLEINEN TALOUSARVIO - VARAINHOITOVUOSI 2001 PÄÄLUOKKA VII - ALUEIDEN KOMITEA MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO N: 19/2001 Määrärahojen siirto

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, 21.1.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 16/55 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus / 204 Kunnanvaltuusto / 34

PARIKKALAN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus / 204 Kunnanvaltuusto / 34 PARIKKALAN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 6.11.2012 / 204 Kunnanvaltuusto 15.11.2012 / 34 2 Sisällys 1... 3 Soveltamisala... 3 2... 3 Kokouspalkkiot... 3 3... 3 Samana päivänä

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI Ulkomaisen työvoiman käyttö Tommi Lantto PSAVI Työsuhteen ehdot kaikille samat Suomalaisen työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työsuhteen ehdot ovat samat kansalaisuudesta riippumatta palkka

Lisätiedot

SISÄISET SÄÄNNÖT HARJOITTELUSTA JA OPINTOKÄYNNEISTÄ EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄSIHTEERISTÖSSÄ

SISÄISET SÄÄNNÖT HARJOITTELUSTA JA OPINTOKÄYNNEISTÄ EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄSIHTEERISTÖSSÄ SISÄISET SÄÄNNÖT HARJOITTELUSTA JA OPINTOKÄYNNEISTÄ EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄSIHTEERISTÖSSÄ 1 I OSA: HARJOITTELU 1 luku Yleiset määräykset 1 artikla Harjoittelut Euroopan parlamentin pääsihteeristössä 4

Lisätiedot

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto-ohjelmat Virkamiesvaihto-ohjelmat tukevat valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstön

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1

Lisätiedot

OLESKELUKORTTIHAKEMUS Unionin kansalaisen perheenjäsen tai muu omainen, joka ei itse ole unionin kansalainen (ei koske Pohjoismaiden kansalaisia)

OLESKELUKORTTIHAKEMUS Unionin kansalaisen perheenjäsen tai muu omainen, joka ei itse ole unionin kansalainen (ei koske Pohjoismaiden kansalaisia) EU_KORTTI 1 OLESKELUKORTTIHAKEMUS Unionin kansalaisen perheenjäsen tai muu omainen, joka ei itse ole unionin kansalainen (ei koske Pohjoismaiden kansalaisia) Haen oleskelukorttia Haen pysyvää oleskelukorttia

Lisätiedot

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15 EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO Tulliasioiden alakomitea Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) UE-GE 4652/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EU:N JA GEORGIAN TULLIASIOIDEN ALAKOMITEAN

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN 1 SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

Lakimieskoulutus EU:ssa

Lakimieskoulutus EU:ssa Lakimieskoulutus EU:ssa Skotlanti Tietolähde: The Law Society of Scotland huhtikuu 2014 KUVAUS Skotlannin KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1. Ammattiin pääsy Korkea-asteen koulutus / yliopistotason

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. kesäkuuta 2003 (04.06) (OR. en) 9771/03 EUROJUST 12 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. heinäkuuta 206 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 206/026 (NLE) 8523/6 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 34 USA 23 DATAPROTECT 43 RELEX 334 NEUVOSTON PÄÄTÖS rikosten

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti. PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS nro PE/83/S. (ura-alue A 2) (2004/C 42 A/02)

FI Euroopan unionin virallinen lehti. PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS nro PE/83/S. (ura-alue A 2) (2004/C 42 A/02) 18.2.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 42 A/7 PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS nro PE/83/S JOHTAJA (ura-alue A 2) SUHTEET KANSALLISIIN PARLAMENTTEIHIN (2004/C 42 A/02) 1. VIRKA Euroopan

Lisätiedot

L 172 virallinen lehti

L 172 virallinen lehti Euroopan unionin L 172 virallinen lehti Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö 61. vuosikerta 9. heinäkuuta 2018 Sisältö II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ASETUKSET Komission

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

European Mobility työssäoppimissopimus Sopimus koskien oppisopimuskoulutusta suomalaisessa yrityksessä

European Mobility työssäoppimissopimus Sopimus koskien oppisopimuskoulutusta suomalaisessa yrityksessä European Mobility työssäoppimissopimus Sopimus koskien oppisopimuskoulutusta suomalaisessa yrityksessä Johdanto Työssäoppiminen on pääasiallisin osa oppisopimuskoulutusta. Se on tutkintojen perusteiden

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

Vastaavan hoitajan pätevyyteen ja anniskelupassiin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä

Vastaavan hoitajan pätevyyteen ja anniskelupassiin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä Vastaavan hoitajan pätevyyteen ja anniskelupassiin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä Kysymys: Kuka saa järjestää kokeita anniskelupassin saamiseksi? Vastaus: Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1371/2002

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka 8.12.2011

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka 8.12.2011 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 Jakelussa mainituille OPINTOVAPAAN MYÖNTÄMINEN 1 Opintovapaan pituus Opintovapaan myöntäminen perustuu opintovapaalakiin ja - asetukseen. Opintovapaajärjestelmä ei koske oppisopimuslaissa

Lisätiedot

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon Hakemusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä Haen osallistumislupaa (Ohje 1) HT-tutkintoon KHT- tutkintoon JHT- tutkintoon Ilmoittaudun tutkintokokeeseen HT-tutkinto KHT-tutkinto JHT-tutkinto

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Kroatian tasavallan

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY3 1 *1159901* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖHARJOITTELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka olet tulossa Suomeen työtä tai työharjoittelua varten, joka sisältyy valtioiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 9. huhtikuuta 207 (OR. en) 206/025 (COD) PE-CONS 3/7 VISA 8 COEST 55 COMIX 62 CODEC 295 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin *

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * P5_TA(2002)0498 Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi työturvallisuus-

Lisätiedot

14202/12 UH/tan DG D1

14202/12 UH/tan DG D1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. lokakuuta 2012 (OR. fr) 14202/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0270 (NLE) VISA 177 COAFR 296 OC 529 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Kap Verden

Lisätiedot

Ulkomaalainen työntekijä Suomessa. Asiantuntija Merja Niemelä Pirkanmaan TE-toimisto/ Työlupapalvelut

Ulkomaalainen työntekijä Suomessa. Asiantuntija Merja Niemelä Pirkanmaan TE-toimisto/ Työlupapalvelut Ulkomaalainen työntekijä Suomessa Asiantuntija Merja Niemelä Pirkanmaan TE-toimisto/ Työlupapalvelut 4.10.2018 Ulkomaalaisen työnteko-oikeus Ulkomaalaisella työntekijällä pitää olla työnteko-oikeus Suomessa

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0136 (NLE) 14112/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JUSTCIV 263 TRANS 364 MAR 148 ENV 710 NEUVOSTON PÄÄTÖS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0314 (NLE) 5626/16 LIMITE PUBLIC ASIM 9 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Ruotsin

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. helmikuuta 2010 (OR. en) 5303/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0186 (NLE) JAI 32 AUS 2 RELEX 30 DATAPROTECT 4

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. helmikuuta 2010 (OR. en) 5303/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0186 (NLE) JAI 32 AUS 2 RELEX 30 DATAPROTECT 4 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. helmikuuta 2010 (OR. en) 5303/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0186 (NLE) JAI 32 AUS 2 RELEX 30 DATAPROTECT 4 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS sopimuksen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2014 COM(2014) 744 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisellä vapaakauppasopimuksella

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot