PÄÄTÖS N:o 118/07. sekä katsoo, että on aiheellista antaa seuraavat säännökset neuvoston pääsihteeristössä suoritettavan harjoittelun osalta,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖS N:o 118/07. sekä katsoo, että on aiheellista antaa seuraavat säännökset neuvoston pääsihteeristössä suoritettavan harjoittelun osalta,"

Transkriptio

1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO PÄÄTÖS N:o 118/07 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON VARAPÄÄSIHTEERI, joka ottaa huomioon neuvoston työjärjestyksen ja erityisesti sen 23 artiklan, sekä katsoo, että on aiheellista antaa seuraavat säännökset neuvoston pääsihteeristössä suoritettavan harjoittelun osalta, ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA: 1 artikla Tätä päätöstä sovelletaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristössä talousarviovarojen ja käytettävissä olevien tilojen rajoissa järjestettävään harjoitteluun. Tämä ohjelma on suunnattu pääasiallisesti korkeakouluista vastavalmistuneille. 2 artikla Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristössä suoritettavan harjoittelun tarkoituksena on:. antaa yleiskäsitys Euroopan yhdentymisen tavoitteista ja ongelmista. perehdyttää käytännön tasolla neuvoston pääsihteeristön yksiköiden toimintaan. antaa mahdollisuus päivittäisessä työskentelyssä syntyviin henkilökohtaisiin kontakteihin. täydentää ja käyttää opintojen kautta tai työelämässä saatuja taitoja. 1

2 3 artikla Hyväksyminen harjoitteluun ei anna harjoittelijalle virkamiehen eikä Euroopan yhteisöjen muun henkilöstön asemaa. Se ei ole minkäänlainen sitoumus siitä, että henkilö otettaisiin myöhemmin neuvoston pääsihteeristön palvelukseen eikä anna hänelle etuoikeutta siihen. 4 artikla Neuvoston pääsihteeristön asianomaiset yksiköt esittävät vuosittain henkilöstöjohtajalle harjoittelijoiden ottamista koskevan pyynnön. Henkilöstöjohtaja päättää pyyntöjen ja käytettävissä olevien talousarviovarojen pohjalta kullekin yksikölle myönnettävien harjoittelujaksojen lukumäärästä ja kestosta. 5 artikla Neuvoston pääsihteeristö tarjoaa kolmentyyppistä harjoittelua:. palkallinen harjoittelu. opintoihin kuuluva pakollinen harjoittelu. kansallisille virkamiehille tarkoitettu harjoittelu. Palkallista harjoittelua koskevat säännökset on esitetty tämän päätöksen 2 15 artiklassa. Opintoihin kuuluvaa pakollista harjoittelua koskevat säännökset on esitetty tämän päätöksen 16 artiklassa ja kansallisten virkamiesten harjoittelua koskevat säännökset 17 artiklassa. I LUKU: PALKALLISTA HARJOITTELUA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET A. Hyväksymis- ja valintaperusteet 6 artikla 1. Harjoitteluun voidaan hyväksyä: a) hakijat, jotka ovat Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion tai jäsenyyttä hakeneen ehdokasvaltion 1 kansalaisia ja b) jotka hakemusten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä ovat suorittaneet vähintään alemman korkea-asteen opinnot, joista on osoituksena tutkintotodistus (ks. liitteessä I oleva kansallisia tutkintoja koskeva taulukko) tai vastaava. 1 Näitä hakijoita ei voida valita harjoitteluun ennen kuin liittymisneuvottelut on saatu päätökseen. 2

3 2. Kansalliset virkamiehet eivät voi osallistua tähän ohjelmaan Hakijoilla on oltava perusteellinen taito yhdessä Euroopan unionin virallisessa kielessä ja tyydyttävä taito jossakin toisessa yhteisöjen kielistä tehtäviensä edellyttämien vaatimusten mukaisesti. Käytännössä ainakin ranskan tai englannin taito on välttämätön ottaen huomioon kyseiset toimialat. 4. Jotta mahdollisimman monet Euroopan kansalaiset voisivat tutustua Euroopan toimielimiin, huomioon ei oteta sellaisten henkilöiden hakemuksia, jotka jo ovat suorittaneet yli kahdeksan viikkoa kestäneen harjoittelun jossakin Euroopan yhteisöjen 2 toimielimessä, elimessä, virastossa tai toimistossa riippumatta siitä, oliko harjoittelu palkallista vai palkatonta. Sama pätee sellaisten henkilöiden hakemuksiin, jotka toimivat tai ovat toimineet neuvoksen tai Euroopan parlamentin jäsenen avustajana; konsulttina tai tutkijana, väliaikaisena toimihenkilönä, kansallisena asiantuntijana, sopimussuhteisena toimihenkilönä, ylimääräisenä toimihenkilönä tai ulkopuolisena työntekijänä jossakin Euroopan yhteisöjen toimielimessä, virastossa tai edustustossa. 5. Hakemusasiakirjaan on sisällyttävä:. asianmukaisesti täytetty hakemuslomake. ansioluettelo. vapaamuotoiset perustelut. kansainvälisesti tunnustetun passin tai Schengen-alueeseen kuuluvan maan henkilökortin selvä jäljennös, josta käyvät ilmi hakijan sukunimet, etunimet, syntymäaika ja -paikka sekä kansalaisuus 3. jäljennökset tutkinto- tai muista myönnetyistä todistuksista. jäljennökset työtodistuksista, todistus tai perusteltu selvitys hakemuksessa mainitusta kielitaidosta. kabinettiin ja poliittiseen yksikköön, pääosasto E:n (Ulkosuhteet ja poliittis-sotilaalliset asiat) ja pääosaston H:n (Oikeus- ja sisäasiat) tietyille aloille harjoittelijoiksi hakevien on lisäksi toimitettava osoitus siitä, että heillä on valtuutus käsitellä "SECRET EU" -turvaluokituksen saaneita tietoja ja että he tuntevat kyseisen alan. 1 Kansallisten virkamiesten harjoittelu, ks. 17 artikla. 2 3 Luettelo liitteessä II. Sukunimen, etunimen ja kansalaisuuden kirjoitusasun on oltava sama kuin hakemuksessa. 3

4 7 artikla 1. Hyväksyttävät hakijat valitaan asiakirjojen perusteella. Pääsihteeristö pyrkii valitsemaan heidät mahdollisimman laajalta maantieteelliseltä alueelta varmistaen parhaan mahdollisen tasapainon naisten ja miesten välillä. Etusijalle asetetaan hakijat. jotka ovat suorittaneet tai aloittaneet Euroopan yhdentymistä käsittelevät opinnot yliopistollista tutkielmaa, tutkimustyötä tai tieteellistä julkaisua varten. joilla on tai joilla on ollut Euroopan unionin toimintaan liittyvä työpaikka yksityisellä tai julkisella sektorilla. 2. Hyväksytyn hakijan on toimitettava harjoittelunsa alkaessa seuraavat asiakirjat:. sen maan kansallisen lainsäädännön mukainen rikosrekisteriote tai mainetodistus, jonka kansalainen hakija on. alkuperäiset tutkinto- tai muut todistukset (palautetaan). lääkärintodistus työkyvystä. ilmoitus siitä, saako hakija apurahaa, avustusta muulta taholta tai korvausta työnantajaltaan, ja tapauksen mukaan kyseisen määrärahan, avustuksen tai korvauksen suuruus. 3. Harjoittelijaa ei missään tapauksessa oteta harjoitteluun pääsihteeristön yksiköihin, jos tämä voisi aiheuttaa eturistiriitoja. 4. Hakija voidaan poikkeustapauksissa valita harjoitteluun kabinettiin ja poliittiseen yksikköön, pääosasto E:n (Ulkosuhteet ja poliittis-sotilaalliset asiat) ja pääosasto H:n (Oikeus- ja sisäasiat) tietyille aloille. Harjoittelua ei voi suorittaa näissä yksiköissä, ellei hakijaa ole valtuutettu käsittelemään "SECRET EU" -turvaluokituksen saaneita tietoja ja ellei hän ole osoittanut tuntevansa kyseistä alaa. Hakijoilta, jotka on valittu harjoitteluun neuvoston yhteystoimistoon, ei edellytetä valtuutusta turvaluokiteltujen tietojen käsittelyyn. He eivät voi saada tutustua mihinkään luokiteltuihin tietoihin, joita yhteystoimistolla on, eikä heillä ole pääsyä tiloihin, joissa näitä tietoja käsitellään ja arkistoidaan. 5. Hakijoiden on varmistettava, että kaikki sen maan kansallisten viranomaisten vaatimat oleskeluun liittyvät muodollisuudet on täytetty, jossa harjoittelu suoritetaan, ja että heillä on voimassa oleva viisumi, jos sellaista edellytetään. 4

5 6. Harjoittelijan on harjoittelun alussa ilmoitettava harjoittelupaikoista vastaavalle toimistolle osoitteensa siinä maassa, jossa harjoittelu suoritetaan. B. Harjoittelun järjestäminen 8 artikla 1. Harjoittelija on neuvoston pääsihteeristössä yhden tai useamman yksikön käytettävissä. 2. Harjoittelija osallistuu yksikössään tehtäviin, jotka tasoltaan vastaavat hänen koulutustaan. Harjoittelijan tehtäviä ohjaa harjoitteluohjaaja; tämä vastaa harjoittelijan perehdyttämisestä ja neuvoo häntä tehtävien suorittamisessa. Harjoitteluohjaajan on ilmoitettava viipymättä harjoittelupaikoista vastaavalle toimistolle kaikista merkittävistä seikoista, joita harjoittelun aikana ilmenee (erityisesti epätyydyttävät työsuoritukset, sairaudet, onnettomuudet, asiaton käytös tai harjoittelun keskeyttäminen) ja jotka hän on havainnut tai joista harjoittelija on hänelle ilmoittanut. 3. Harjoittelujakson kesto on viisi kuukautta. Henkilöstöjohtaja voi poikkeustapauksissa määrätä lyhyemmästä harjoittelujaksosta, jonka on kuitenkin oltava kestoltaan vähintään kolme kuukautta. Tätä jaksoa voidaan poikkeuksellisesti jatkaa niin, että harjoittelun kokonaiskesto on enintään kuusi kuukautta. Viiden kuukauden ylittävältä ajalta ei makseta palkkaa. Neuvoston yhteystoimistossa tapahtuvan harjoittelujakson pituuden määrää henkilöstöjohtaja yhteystoimiston päällikön ehdotuksen pohjalta. Harjoittelujakson pituus on enintään kuusi kuukautta. 9 artikla 1. Harjoittelupaikoista vastaava toimisto voi järjestää harjoittelijoille harjoittelun kannalta hyödyllisiä opintokäyntejä tai -matkoja talousarviomäärärahojen rajoissa edellyttäen, että henkilöstöjohtaja antaa tähän ennakkohyväksynnän. 2. Poikkeustapauksissa sen yksikön pääjohtaja, jossa harjoittelija työskentelee, voi antaa harjoittelijalle luvan lähteä virkamatkalle, edellyttäen, että kyseessä on asioiden valmisteluun liittyvä matka, johon ei liity edustustehtäviä. Hyväksyntä oikeuttaa virkamatkakulujen korvaamiseen Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavissa henkilöstösäännöissä säädetyn yleisen korvausjärjestelmän mukaisesti. Kuluista vastaa se pääosasto, joka pyytää virkamatkamääräystä. Harjoittelupaikoista vastaavalle toimistolle on aina toimitettava jäljennös virkamatkamääräyksestä. 5

6 C. Harjoittelijan oikeudet ja velvollisuudet 10 artikla 1. Yleiset velvollisuudet a) Harjoittelijan työaika on 37,5 tuntia viikossa. Virka-aika on normaalisti 9:00 17:30. b) Harjoittelijan on noudatettava yksikkönsä päällikön tai harjoitteluohjaajansa ohjeita samoin kuin harjoittelupaikoista vastaavan toimiston antamia ohjeita. c) Harjoittelijan on myös noudatettava harjoitteluohjelmaa koskevia säännöksiä ja pääsihteeristön sisäisiä sääntöjä, erityisesti turvallisuuteen ja salassapitoon liittyviä sääntöjä. d) Harjoittelijalle voidaan antaa lupa osallistua kokouksiin, joissa käsitellään hänen työnsä kannalta tärkeitä aiheita, ellei käsiteltäviä asioita ole luokiteltu rajoitettuun jakeluun tarkoitetuiksi tai luottamuksellisiksi, hänelle voidaan antaa asiakirjoja ja hän voi saada luvan osallistua sen yksikön työskentelyyn, jossa hän toimii harjoittelijana, koulutuksensa ja työkokemuksensa mukaisesti. Harjoitteluohjaajansa suostumuksella ja edellyttäen, että tämä ei haittaa hänelle uskottujen tehtävien suorittamista, harjoittelijalle voidaan antaa lupa osallistua myös jonkin muun alan tai toisen toimielimen kokouksiin (edellyttäen, että kyseinen toimielin antaa tähän luvan), elleivät nämä kokoukset ole tarkoitettu rajoitetulle osallistujajoukolle tai ole luottamuksellisia. 2. Luottamuksellisuus Harjoittelijan on noudatettava ehdotonta vaitiolovelvollisuutta sellaisten asioiden ja tietojen suhteen, jotka hän saa tietoonsa harjoittelunsa aikana tai ollessaan yhteydessä viestimien edustajiin. Hänen on kuultava yksikkönsä päällikköä kaikissa yhteisöjen toimintaan liittyvissä toimissa, joita hän aikoo toteuttaa. Hän ei missään muodossa saa antaa asiaankuulumattomille henkilöille asiakirjoja tai tietoja, joita ei ole julkistettu. Hänen on noudatettava tätä velvollisuutta myös harjoittelun päätyttyä. Harjoittelija ei saa yksin eikä yhdessä muiden kanssa julkaista eikä antaa julkaistavaksi mitään yhteisöjen toimintaan liittyvää kirjoitusta ilman nimittävän viranomaisen yksikön päällikön välityksellä antamaa lupaa. Jos nimittävä viranomainen ei ilmoita harjoittelunohjaajalle asiaa koskevaa kielteistä päätöstä 30 työpäivän kuluessa tiedon saamisesta, julkistaminen sallitaan. Kaikki neuvoston pääsihteeristölle harjoittelun aikana tehtyihin töihin liittyvät oikeudet kuuluvat neuvoston pääsihteeristölle. 6

7 Harjoittelijoihin sovelletaan neuvoston turvallisuussääntöjen vahvistamisesta 19. maaliskuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/264/EY säännöksiä. Neuvoston pääsihteeri voi lopettaa harjoittelun, jos harjoittelija ei noudata näitä velvoitteita. 3. Epätyydyttävät työsuoritukset Harjoittelijan yksikön päällikön ja harjoittelunohjaajan perustellusta pyynnöstä neuvoston pääsihteeri voi lopettaa harjoittelun ilman ennakkoilmoitusta, jos harjoittelijan työsuoritukset tai työkielten taito eivät riitä tehtävien asianmukaiseen suorittamiseen. 4. Väärät tiedot Neuvoston pääsihteeri voi lopettaa harjoittelun milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta, jos käy ilmi, että harjoittelija on antanut vääriä tietoja tai toimittanut vääriä ilmoituksia tai asiakirjoja hakiessaan harjoitteluun tai harjoittelun aikana. 5. Selvitykset ja todistukset harjoittelusta Harjoittelun päätyttyä harjoittelija laatii selvityksen toiminnastaan ja harjoittelunohjaaja laatii arvioinnin harjoittelusta. Harjoittelija ja harjoittelunohjaaja allekirjoittavat nämä selvitykset, ja harjoittelunohjaaja lähettää ne harjoittelupaikoista vastaavalle toimistolle. Harjoittelun päätyttyä harjoittelija saa omat kappaleensa selvityksistä sekä todistuksen, jossa mainitaan harjoittelun kesto ja yksikkö, jossa harjoittelu on suoritettu. 6. Lomat a) Harjoittelijoita koskevat samat julkiset vapaapäivät ja päivät, jolloin toimistot ovat suljettuina, kuin neuvoston pääsihteeristön virkamiehiä. b) Harjoittelijalla on oikeus kahteen lomapäivään kuukautta kohti. Lomaoikeus kertyy suhteessa tehtyihin työkuukausiin alkaen kuukauden ensimmäisestä päivästä. Pitämättömiä lomapäiviä ei korvata rahallisesti. Kilpailuihin, tutkintoihin tai korkeakouluopintoihin liittyvään työhön osallistumiseen tms. käytetyt lomapäivät vähennetään lomaoikeudesta. Henkilöstöjohtaja voi kuitenkin asianmukaisesti perustelluista poikkeuksellisista syistä myöntää erityislomaa. 7

8 c) Lomapyynnöissä on otettava huomioon yksikön tarpeet ja niissä on noudatettava edellä esitettyjä sääntöjä. Loma-anomuksen hyväksyy ensin harjoittelunohjaaja ja sen jälkeen sen yksikön päällikkö, jossa harjoittelu suoritetaan, tai hänen edustajansa. 7. Harjoittelun keskeyttäminen Henkilöstöjohtaja voi poikkeustapauksissa keskeyttää harjoittelun harjoittelijan perustellusta pyynnöstä. 8. Poissaolot a) Poissaolo sairauden vuoksi Sairaustapauksessa harjoittelijan on viipymättä ilmoitettava asiasta harjoittelunohjaajalleen, joka ilmoittaa asiasta sen yksikön päällikölle, jossa harjoittelu tapahtuu. Kolmannesta poissaolopäivästä alkaen hänen on toimitettava lääkärintodistus, jossa mainitaan poissaolon todennäköinen kesto, harjoittelupaikoista vastaavaan toimistoon, joka ilmoittaa asiasta asianomaiselle yksikölle. Harjoittelija, joka on poissa sairauden vuoksi, voidaan kutsua lääkärintarkastukseen. b) Perusteeton poissaolo Jos harjoittelija on poissa esittämättä perustelua poissaololleen tai ilmoittamatta poissaolostaan ohjaajalleen, ohjaajan on ilmoitettava asiasta harjoittelupaikoista vastaavalle toimistolle joko suoraan tai sen yksikön päällikön kautta, jossa harjoittelu suoritetaan, tai hänen edustajansa kautta. Henkilöstöjohtaja lähettää tämän jälkeen kirjeen harjoittelijalle tämän harjoittelun alussa ilmoittamaan osoitteeseen ja pyytää tätä ilmoittamaan poissaolon syyt viikon kuluessa kirjeen lähettämisestä sen yksikön päällikölle, jossa harjoittelu suoritetaan. Perustelemattomia poissaoloja vastaava määrä päiviä vähennetään automaattisesti harjoittelijan lomapäivistä. Henkilöstöjohtaja voi perustelujen tarkastelun jälkeen tai jos perusteluja ei ole määräaikaan mennessä toimitettu päättää, että harjoittelu lopetetaan ilman eri ilmoitusta. Kaikki liialliset maksut on palautettava neuvoston pääsihteeristölle. 11 artikla 1. Harjoittelijalle voidaan myöntää apuraha harjoittelua varten. Neuvoston varapääsihteeri päättää vuosittain apurahan suuruudesta käytettävissä olevien talousarviomäärärahojen mukaisesti. 2. Vammaisille harjoittelijoille voidaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella myöntää lisätukea, joka on puolet perusapurahan määrästä. 8

9 3. Jos apurahaa saava harjoittelija saa harjoittelujakson aikana tuloja (apuraha, palkka tai jokin muu) muualta kuin neuvoston pääsihteeristöstä, hän voi saada neuvoston pääsihteeristöstä rahallista tukea vain siinä tapauksessa, että muualta saatu korvaus on harjoitteluapurahaa pienempi. Tällöin hänelle maksetaan apurahan ja muualta saadun korvauksen erotusta vastaava summa. 12 artikla 1. Harjoittelijalla, joka on otettu palvelukseen muualla kuin Brysselissä, on oikeus saada korvaus harjoittelujakson alkaessa ja päättyessä aiheutuvista matkakuluista, edellyttäen, että palvelukseenottamispaikka on Euroopan unionin alueella tai unionin jäsenyyttä hakeneen ehdokasvaltion alueella. Kulut lasketaan edullisimman reitin mukaan joko rautateitse toisessa luokassa mahdollinen lepovaunupaikka tai makuuvaunupaikka turistiluokassa mukaan lukien tai lentoteitse turistiluokassa, jos tämä matkustustapa osoittautuu edullisemmaksi. Nämä kulut korvataan neuvoston pääsihteeristön virkamiehiä varten laaditun luettelon perusteella. EU:n tai ehdokasvaltion ulkopuolella palvelukseen otetuille harjoittelijoille matkakulut korvataan sen EU:n sisäisen kansainvälisen lentoaseman tai kaupungin mukaan, joka on maantieteellisesti lähinnä palvelukseenottamispaikkaa. EU:ssa tai jossain ehdokasvaltiossa palvelukseen otettujen harjoittelijoiden, joiden harjoittelupaikka on EU:n ulkopuolella, matkakulut korvataan sen EU:n sisäisen kansainvälisen lentoaseman tai kaupungin mukaan, joka on maantieteellisesti lähinnä harjoittelupaikkaa. 2. Harjoittelijan on suoritettava ainakin puolet harjoittelustaan voidakseen saada matkakulukorvauksia. Harjoittelija, jonka palvelukseenottamispaikka on alle 50 kilometrin säteellä työpaikasta, ei voi saada matkakulukorvauksia. Osoitteenmuutosta, josta ilmoitetaan harjoitteluun pääsyn hyväksymisen jälkeen, ei voida ottaa huomioon. 13 artikla 1. Harjoitteluapurahat eivät kuulu Euroopan yhteisöjen virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön sovellettavan verotusjärjestelmän piiriin. Harjoittelijan on sen vuoksi itse huolehdittava verotusta koskevien velvoitteidensa täyttämisestä. 2. Harjoittelupaikoista vastaava toimisto antaa harjoittelun päätyttyä pyynnöstä todistuksen verotusta varten. Todistuksessa ilmoitetaan apurahan suuruus ja vahvistetaan, että vero- tai sosiaaliturvavähennyksiä ei ole tehty. 9

10 14 artikla 1. Harjoittelijalla on oltava vakuutus sairauden varalta. Todistus vakuutuksesta on esitettävä ensimmäisen harjoitteluviikon aikana. Jos harjoittelija ei kuulu sairausvakuutusjärjestelmään ja hän toimittaa todistuksen siitä, ettei hän voi kuulua kansalliseen vakuutusjärjestelmäänsä, hänet voidaan vakuuttaa neuvoston pääsihteeristön toimesta. Tällöin harjoittelija maksaa kolmanneksen sairausvakuutusmaksusta. Jos neuvoston yhteystoimiston harjoittelija ei kuulu sairausvakuutusjärjestelmään ja hän toimittaa todistuksen siitä, ettei hän voi kuulua kansalliseen vakuutusjärjestelmäänsä, hänet voidaan vakuuttaa neuvoston pääsihteeristön toimesta. Tällöin harjoittelija maksaa kolmanneksen sairausvakuutusmaksusta. Korvaussummat ja -prosentit, joihin tämä vakuutus oikeuttaa, ovat samat kuin Brysselissä suoritettavaa harjoittelua koskevat korvaukset. 2. Harjoittelija on vakuutettu tapaturman varalta neuvoston pääsihteeristön vakuutusyhtiöltä ottaman vakuutuksen ehtojen mukaisesti. Neuvoston pääsihteeristö vastaa tapaturmavakuutusmaksusta kokonaan. 15 artikla 1. Harjoittelujakso voidaan lopettaa harjoittelijan perustellusta hakemuksesta, jonka tämä osoittaa henkilöstöjohtajalle vähintään kolme viikkoa ennen harjoittelujakson aiottua lopettamista. Tällöin mahdollista harjoitteluapurahaa maksetaan toteutuneiden harjoittelupäivien perusteella. Jos apuraha on jo maksettu, harjoittelijan on palautettava se osuus, jonka hän on saanut päiviltä, joina hän ei ole työskennellyt. 2. Henkilöstöjohtaja voi harjoittelijan käytöksen johdosta milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta päättää lopettaa harjoittelujakson kuultuaan harjoittelijaa sekä tämän yksikön päällikköä ja harjoitteluohjaajaa, tämän kuitenkaan vaikuttamatta 10 artiklan 7 kohdan b alakohdan soveltamiseen. Jos apuraha on jo maksettu, harjoittelijan on palautettava se osuus, jonka hän on saanut päiviltä, joina hän ei ole työskennellyt. 10

11 II LUKU: OPINTOIHIN KUULUVAA PAKOLLISTA HARJOITTELUA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET 16 artikla 1. Sovellettavat säännöt Harjoittelupaikkoja tarjotaan opiskelijoille, joiden korkeakouluopintoihin kuuluu pakollinen harjoittelu. Harjoittelusta ei makseta palkkaa. Tätä artiklaa sovelletaan ainoastaan opintoihin kuuluvaan pakolliseen harjoitteluun. 7 artiklaa, 8 artiklan 1 kohtaa, 8 artiklan 2 kohtaa, 9 artiklaa, 10 artiklaa (lukuun ottamatta 10 artiklan 6 kohtaa) ja 12 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin. 2. Hyväksymisperusteet Harjoitteluun voidaan hyväksyä: a) hakijat, jotka ovat Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion tai jäsenyyttä hakeneen ehdokasvaltion 1 kansalaisia ja b) opiskelijat, jotka opiskelevat kolmatta, neljättä tai viidettä vuotta (tai vastaavalla tasolla) korkeakoulussa tai yliopistossa, jossa opintoihin kuuluu tällaisen harjoittelun suorittaminen tai se on ammattiin pääsyn edellytyksenä tai joiden on tehtävä tutkimustyötä lopputyötä tai tohtorinväitöskirjaa varten. Hakijoilla on oltava perusteellinen taito yhdessä Euroopan unionin virallisessa kielessä ja tyydyttävä taito jossakin toisessa yhteisöjen kielistä tehtäviensä edellyttämien vaatimusten mukaisesti. Käytännössä ainakin ranskan tai englannin taito on välttämätön ottaen huomioon asianomaiset toimialat. Jotta mahdollisimman monet Euroopan kansalaiset voisivat tutustua Euroopan toimielimiin, huomioon ei oteta sellaisten henkilöiden hakemuksia, jotka jo ovat suorittaneet yli kahdeksan viikkoa kestäneen harjoittelun jossakin Euroopan yhteisöjen toimielimessä, elimessä, virastossa tai toimistossa 2 riippumatta siitä, oliko harjoittelu palkallista vai palkatonta. Sama pätee sellaisten henkilöiden hakemuksiin, jotka toimivat tai ovat toimineet neuvoksen tai Euroopan parlamentin jäsenen avustajana; konsulttina tai tutkijana, väliaikaisena toimihenkilönä, kansallisena asiantuntijana, sopimussuhteisena toimihenkilönä, ylimääräisenä toimihenkilönä tai ulkopuolisena työntekijänä jossakin Euroopan yhteisöjen toimielimessä, virastossa tai edustustossa. 1 2 Näitä hakijoita ei voida valita harjoitteluun ennen kuin liittymisneuvottelut on saatu päätökseen. Luettelo liitteessä II. 11

12 3. Harjoittelun aloittaminen ja kesto Harjoittelijan kanssa tehdään harjoittelua koskeva sopimus 1 5 kuukaudeksi koulutuslaitoksen vaatimusten mukaisesti. Tätä jaksoa voidaan poikkeuksellisesti jatkaa niin, että harjoittelun kokonaiskesto on enintään kuusi kuukautta. Harjoittelun aloituspäivästä sovitaan harjoittelijan kanssa. 4. Lomat a) Harjoittelijoita koskevat samat julkiset vapaapäivät ja päivät, jolloin toimistot ovat suljettuina, kuin neuvoston pääsihteeristön virkamiehiä. b) Harjoittelijalla on oikeus kahteen lomapäivään kuukautta kohti, ellei opiskelijan koulutuslaitoksen allekirjoittamassa harjoittelusopimuksessa ole toisin määrätty. Lomaoikeus kertyy suhteessa tehtyihin työkuukausiin alkaen kuukauden ensimmäisestä päivästä. Henkilöstöjohtaja voi kuitenkin asianmukaisesti perustelluista poikkeuksellisista syistä myöntää erityislomaa. c) Lomapyynnöissä on otettava huomioon yksikön tarpeet ja niissä on noudatettava edellä esitettyjä sääntöjä. Loma-anomuksen hyväksyy ensin harjoittelunohjaaja ja sen jälkeen sen yksikön päällikkö, jossa harjoittelu suoritetaan, tai hänen edustajansa. 5. Hakemusten jättäminen Hakemusasiakirjaan on sisällyttävä:. asianmukaisesti täytetty hakemuslomake. ansioluettelo. vapaamuotoiset perustelut. kansainvälisesti tunnustetun passin tai Schengen-alueeseen kuuluvan maan henkilökortin selvä jäljennös, josta käyvät ilmi hakijan sukunimet, etunimet, syntymäaika ja -paikka sekä kansalaisuus 1 1 Sukunimen, etunimen ja kansalaisuuden kirjoitusasun on oltava sama kuin hakemuksessa. 12

13 . koulutuslaitoksen virallinen todistus, josta käy ilmi, että hakijan on suoritettava pakollinen harjoittelu, joka kuuluu hänen opintoihinsa tai ammattiin pääsyä varten tai hakijan on tehtävä tutkimustyötä lopputyötä tai tohtorinväitöskirjaa varten.. jäljennökset tutkinto- tai muista virallisista todistuksista. tarvittaessa jäljennökset työtodistuksista. todistus tai perusteltu selvitys hakemuksessa mainitusta kielitaidosta 6. Vakuutukset a) Harjoittelijalla on oltava vakuutus sairauden varalta. Todistus vakuutuksesta on esitettävä ensimmäisen harjoitteluviikon aikana. Jos harjoittelija ei kuulu sairausvakuutusjärjestelmään ja hän toimittaa todistuksen siitä, ettei hän voi kuulua kansalliseen vakuutusjärjestelmäänsä, hänet voidaan vakuuttaa neuvoston pääsihteeristön toimesta. Tällöin neuvoston pääsihteeristö vastaa vakuutusmaksusta kokonaan. b) Harjoittelija on vakuutettu tapaturman varalta neuvoston pääsihteeristön vakuutusyhtiöltä ottaman vakuutuksen ehtojen mukaisesti. Neuvoston pääsihteeristö vastaa tapaturmavakuutusmaksusta kokonaan. 13

14 III LUKU: KANSALLISILLE VIRKAMIEHILLE TARKOITETTUA HARJOITTELUA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET 17 artikla 1. Sovellettavat säännöt Tämä ohjelma on tarkoitettu Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai jonkin jäsenyyttä hakeneen ehdokasvaltion ministeriöiden, valtion tai alueellisten virastojen virkamiehille ja diplomaattikunnalle. 'Kansallisilla virkamiehillä' tarkoitetaan tässä päätöksessä virkamiehiä, jotka ovat kansallisten hallintoelinten palveluksessa ja joille nämä elimet maksavat palkkaa. Tätä artiklaa sovelletaan ainoastaan kansallisten virkamiesten harjoitteluun. 7 artiklan 3 kohtaa, 8 artiklan 1 kohtaa, 8 artiklan 2 kohtaa, 9 artiklaa ja 10 artiklaa (lukuun ottamatta 10 artiklan 6 kohtaa) sovelletaan soveltuvin osin. 2. Hyväksymisperusteet 1) Harjoitteluun voidaan hyväksyä: a) hakijat, jotka ovat jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion tai jäsenyyttä hakeneen ehdokasvaltion kansalaisia, ja b) joilla on korkeakoulututkinto tai vähintään kolmen vuoden työkokemus, joka vastaa korkeakoulutusta. c) Hakijoilla on oltava perusteellinen taito yhdessä Euroopan unionin virallisessa kielessä ja tyydyttävä taito jossakin toisessa yhteisöjen kielistä tehtäviensä edellyttämien vaatimusten mukaisesti. Käytännössä ainakin ranskan tai englannin taito on välttämätön ottaen huomioon kyseiset toimialat. 3. Hakemusten jättäminen Hakemukset, joihin on liitetty hakijan lähettävän hallintoelimen laatima esittelykirje, lähetetään pysyvän edustuston kautta henkilöstöjohtajalle. Harjoittelupaikoista vastaava toimisto tarkastelee mahdollisuutta hyväksyä hakija pääosastoja kuultuaan. 14

15 'Kansallisille virkamiehille' avointa harjoittelua koskevaan hakemusasiakirjaan on sisällyttävä:. asianmukaisesti täytetty hakemuslomake. ansioluettelo. vapaamuotoiset perustelut. 4. Harjoittelun aloittaminen ja kesto Harjoittelijan työnantajan kanssa tehdään harjoittelua koskeva sopimus enintään kuudeksi kuukaudeksi. Harjoittelun aloituspäivästä sovitaan harjoittelijan lähettävän hallintoelimen kanssa. 5. Unionin jäsenyyttä hakeneesta ehdokasvaltiosta tulevalla harjoittelijalla ei missään tapauksessa ole mahdollisuutta päästä kyseisen maan liittymistä käsitteleviin kokouksiin tai tutustua asiaa koskeviin asiakirjoihin tai muuhun työskentelyyn ilman sen pääjohtajan nimenomaista lupaa, jonka alaisuudessa harjoittelija suorittaa harjoitteluaan. 6. Lomat a) Harjoittelijoita koskevat samat julkiset vapaapäivät ja päivät, jolloin toimistot ovat suljettuina, kuin neuvoston pääsihteeristön virkamiehiä. b) Harjoittelijalla on oikeus kahteen lomapäivään kuukautta kohti. Henkilöstöjohtaja voi kuitenkin asianmukaisesti perustelluista poikkeuksellisista syistä myöntää erityislomaa. c) Lomapyynnöissä on otettava huomioon yksikön tarpeet ja niissä on noudatettava edellä esitettyjä sääntöjä. Loma-anomuksen hyväksyy ensin harjoittelunohjaaja ja sen jälkeen sen yksikön päällikkö, jossa harjoittelu suoritetaan, tai hänen edustajansa. 7. Vakuutukset a) Harjoittelijalla on oltava vakuutus sairauden varalta. Todistus vakuutuksesta on esitettävä ensimmäisen harjoitteluviikon aikana. Harjoittelijan lähettävän hallintoelimen on todistettava neuvoston pääsihteeristölle, että harjoittelija kuuluu virkamiesten sosiaaliturvan piiriin harjoittelun aikana ja että työnantaja vastaa ulkomailla aiheutuneista kuluista. 15

16 b) Harjoittelija on vakuutettu tapaturman varalta neuvoston pääsihteeristön vakuutusyhtiöltä ottaman vakuutuksen ehtojen mukaisesti. Neuvoston pääsihteeristö vastaa tapaturmavakuutusmaksusta kokonaan. LOPPUMÄÄRÄYKSET 18 artikla Henkilöstöjohtaja tai, jos hän on poissa tai estynyt, varajohtaja vastaa tämän päätöksen täytäntöönpanosta. 19 artikla Kumotaan 13 päivänä tammikuuta 2006 tehty päätös N:o 9/06. Se korvataan tällä päätöksellä. 20 artikla Annettuja säännöksiä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta Tehty Brysselissä, 20 päivänä heinäkuuta 2007 P. de BOISSIEU 16

17 Liite I Esimerkkejä tutkintotodistuksista, joilla osoitetaan harjoitteluun vaadittava koulutustaso 1 Maa Bălgarija Belgium FR Belgium NL Ceská Republika Danmark Deutschland Eesti España Ranska Greece Ireland/Eire Italia Kύπρος/Kibris Latvija Lietuva Luxembourg Magyarország Malta Nederland Österreich Polska Portugal România Slovenija Slovenská republika Suomi/Finland Korkea-asteen koulutus vähintään 3 vuotta Diplom za Visse Obrazowanie (Диплома за Висше Образование) Bakalavur (Бакалавър) Magister (Магистър) : Licence ou équivalent, Bachelor Licentiaat, Meester, industrieel ingenieur, Gegradueerde Bachelor (Korkeakoululaki, ) Diplom o ukončení Bakalářského studia Bachelorgrad Fachhochschulabschluss (6-7 Semester) Bakalaureusekraad (<120 ainepunkti) Diplomado/Ingeniero Técnico Licence ΠTYXIO AEI / ΠΤYXIO TEI Bachelor's degree Laurea L (breve) Πανεπιστηµιακό Πτυχίο Bakalaura diploms (<120 kredīti) Bakalauras (<120 kreditas) Bachelor, Diplôme d'ingénieur industriel Föiskolai Oklevél Bachelor's degree Bachelor Fachhochschuldiplom (6-7 Semester), Bakkalaureus(rea) Licencjat Inzynier Bacharelato Diplomă de LicenŃa Univerzitetna diploma Diplom o ukončení Bakalárského štúdia Kandidaattin tutkinto / Kandidat examen Ammattikorkeakoulututkinto/Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa / studieveckor) 1 Tilanne 1. heinäkuuta

18 Sverige United Kingdom Other countries Autres pays Kandidatexamen (Akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng av fördjupade studier i ett ämne) Bachelor's degree / Diploma of Higher Education (DipHE) University level diploma requiring at least 3 years study Diplôme de niveau universitaire sanctionnant un cursus de 3 ans minimum 18

19 Liite II Euroopan unionin toimielimet ja elimet EU:n toimielimet: Euroopan parlamentti Euroopan unionin neuvosto Euroopan komissio (mukaan lukien lähetystöt ja edustustot sekä toimeenpanovirastot) Euroopan yhteisöjen tuomioistuin Euroopan tilintarkastustuomioistuin Rahoituslaitokset: Euroopan keskuspankki Euroopan investointipankki Euroopan investointirahasto Neuvoa-antavat elimet: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea Alueiden komitea Toimielinten väliset elimet Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto Euroopan yhteisöjen henkilöstökoulutuskeskus Muut erikoistuneet elimet Euroopan oikeusasiamies Euroopan tietosuojavaltuutettu 19

Euroopan komission virallista harjoittelijajärjestelmää koskevat säännöt. (Komission päätös 2. maaliskuuta 2005 - C(2005)458)

Euroopan komission virallista harjoittelijajärjestelmää koskevat säännöt. (Komission päätös 2. maaliskuuta 2005 - C(2005)458) Euroopan komission virallista harjoittelijajärjestelmää koskevat säännöt (Komission päätös 2. maaliskuuta 2005 - C(2005)458) 1. OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Yleistä Nämä säännöt koskevat Euroopan komission

Lisätiedot

KOMISSIO III. 9.7.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 177 A/3. (Tiedotteita) HAKUOPAS (2004/C 177 A/01)

KOMISSIO III. 9.7.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 177 A/3. (Tiedotteita) HAKUOPAS (2004/C 177 A/01) 9.7.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 177 A/3 III (Tiedotteita) KOMISSIO HAKUOPAS (2004/C 177 A/01) Tämä opas on tarkoitettu tiedoksi hakijoille. Kilpailun valintalautakunnan työskentelyä sitoo

Lisätiedot

SISÄISET SÄÄNNÖT HARJOITTELUSTA EPP-RYHMÄN SIHTEERISTÖSSÄ EUROOPAN PARLAMENTISSA

SISÄISET SÄÄNNÖT HARJOITTELUSTA EPP-RYHMÄN SIHTEERISTÖSSÄ EUROOPAN PARLAMENTISSA SISÄISET SÄÄNNÖT HARJOITTELUSTA EPP-RYHMÄN SIHTEERISTÖSSÄ EUROOPAN PARLAMENTISSA Sisällysluettelo 1 artikla: Yleiset määräykset...3 2 artikla: Erilaiset harjoittelumahdollisuudet...3 3 artikla: Harjoittelijoiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI KÄÄNTÄJÄHARJOITTELUJA EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄSIHTEERISTÖSSÄ KOSKEVAT SISÄISET SÄÄNNÖT 1 luku Yleiset määräykset 1 artikla Kääntäjäharjoittelut Euroopan parlamentin pääsihteeristössä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI HARJOITTELUJAKSOJA JA OPINTOKÄYNTEJÄ EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄSIHTEERISTÖSSÄ KOSKEVAT SISÄISET SÄÄNNÖT OSA I HARJOITTELUJAKSOT I OSASTO YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 artikla Harjoittelujaksot

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Usein esitetyt kysymykset Korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitettu harjoittelu (ns. Schuman-harjoittelu)

Usein esitetyt kysymykset Korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitettu harjoittelu (ns. Schuman-harjoittelu) Usein esitetyt kysymykset Korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitettu harjoittelu (ns. Schuman-harjoittelu) 1. Minkätasoinen koulutus harjoitteluun vaaditaan? Sinulla on oltava hakemuksen jättöhetkellä

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04)

FI Euroopan unionin virallinen lehti SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04) C198A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti 22.8.2003 SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04) Tällä ilmoituksella pyydetään hakemuksia Euroopan lentoturvallisuusvirastossa

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/78/S TIEDOTUKSEN JA SUHDETOIMINNAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA

Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/78/S TIEDOTUKSEN JA SUHDETOIMINNAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/5 PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/78/S TIEDOTUKSEN JA SUHDETOIMINNAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA (ura-alue A, palkkaluokka 1) (2003/C 201

Lisätiedot

VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA HENKILÖSTÖHALLINNON JA TURVALLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTON PALVELUKSEEN

VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA HENKILÖSTÖHALLINNON JA TURVALLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTON PALVELUKSEEN COM/TA/HR/13/AD9 VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA HENKILÖSTÖHALLINNON JA TURVALLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTON PALVELUKSEEN Komissio järjestää valintamenettelyn neuvonantajan tehtävän täyttämiseksi henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

KOMISSIO III. 19.10.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 257 A/3. (Tiedotteita) HAKUOPAS (2004/C 257 A/01)

KOMISSIO III. 19.10.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 257 A/3. (Tiedotteita) HAKUOPAS (2004/C 257 A/01) 19.10.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 257 A/3 III (Tiedotteita) KOMISSIO HAKUOPAS (2004/C 257 A/01) Tämä opas on tarkoitettu tiedoksi hakijoille. Kilpailun valintalautakunnan työskentelyä sitoo

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEK (2001) 1281 LOPULLINEN BRYSSELISSÄ 19.7.2001 YLEINEN TALOUSARVIO - VARAINHOITOVUOSI 2001 PÄÄLUOKKA VII - ALUEIDEN KOMITEA MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO N: 19/2001 Määrärahojen siirto

Lisätiedot

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Opetushallituksen päätökset ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta

Lisätiedot

SISÄISET SÄÄNNÖT HARJOITTELUSTA JA OPINTOKÄYNNEISTÄ EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄSIHTEERISTÖSSÄ

SISÄISET SÄÄNNÖT HARJOITTELUSTA JA OPINTOKÄYNNEISTÄ EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄSIHTEERISTÖSSÄ SISÄISET SÄÄNNÖT HARJOITTELUSTA JA OPINTOKÄYNNEISTÄ EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄSIHTEERISTÖSSÄ 1 I OSA: HARJOITTELU 1 luku Yleiset määräykset 1 artikla Harjoittelut Euroopan parlamentin pääsihteeristössä 4

Lisätiedot

LIITE. komission täytäntöönpanopäätökseen

LIITE. komission täytäntöönpanopäätökseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.10.2014 C(2014) 7594 final ANNEX 1 LIITE komission täytäntöönpanopäätökseen täytäntöönpanopäätöksen K(2011) 5500 lopullinen muuttamisesta otsikon ja niiden asiakirjojen luettelon

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

Vastaavan hoitajan pätevyyteen ja anniskelupassiin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä

Vastaavan hoitajan pätevyyteen ja anniskelupassiin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä Vastaavan hoitajan pätevyyteen ja anniskelupassiin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä Kysymys: Kuka saa järjestää kokeita anniskelupassin saamiseksi? Vastaus: Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1371/2002

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE

MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 25.11.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0080/2008, Cédric Callens, Luxemburgin kansalainen, Euroopan komission palkkaamien sopimusperusteisten

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO)

EUROOPAN YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO) 3.3.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 55 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO) HAKUOPAS (2004/C 55 A/01) Tämä opas on tarkoitettu tiedoksi hakijalle. Kilpailun

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka 8.12.2011

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka 8.12.2011 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 Jakelussa mainituille OPINTOVAPAAN MYÖNTÄMINEN 1 Opintovapaan pituus Opintovapaan myöntäminen perustuu opintovapaalakiin ja - asetukseen. Opintovapaajärjestelmä ei koske oppisopimuslaissa

Lisätiedot

JULKISHALLINNON JA -TALOUDEN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA JHTT-TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMIS- JA VALVONTAOHJEET

JULKISHALLINNON JA -TALOUDEN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA JHTT-TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMIS- JA VALVONTAOHJEET 1 JULKISHALLINNON JA -TALOUDEN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA JHTT-TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMIS- JA VALVONTAOHJEET Hyväksytty JHTT-lautakunnan kokouksessa 28.1.2009, 10. Muutokset on hyväksytty JHTT-lautakunnan

Lisätiedot

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN 1 SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

+ + Lapsesta ei ole mitään henkilöllisyyttä tai kansalaisuusasemaa osoittavaa todistusta tai asiakirjaa KAN_1C_100214PP +

+ + Lapsesta ei ole mitään henkilöllisyyttä tai kansalaisuusasemaa osoittavaa todistusta tai asiakirjaa KAN_1C_100214PP + KAN_1C 1 *1169601* KANSALAISUUSHAKEMUKSEN KANSSAHAKIJANA OLEVAN 15-17 -VUOTIAAN LAPSEN LIITELOMAKE Tämä liitelomake on tarkoitettu 15-17 -vuotiaalle lapselle (kanssahakija), jolle haetaan Suomen kansalaisuutta

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO 7.5.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 108 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO ILMOITUS EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON PÄÄJOHTAJAN AVOIMESTA TOIMESTA (2003/C 108 A/01)

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT ALUEIDEN KOMITEA. ILMOITUS AVOIMESTA VIRASTA CDR/AD 14/ 13 BIS /13 johtajan VIRKA (M/N) käännösosastossa

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT ALUEIDEN KOMITEA. ILMOITUS AVOIMESTA VIRASTA CDR/AD 14/ 13 BIS /13 johtajan VIRKA (M/N) käännösosastossa 18.6.2013 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 172 A/1 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT ALUEIDEN KOMITEA ILMOITUS AVOIMESTA VIRASTA CDR/AD 14/ 13 BIS /13 johtajan VIRKA (M/N) käännösosastossa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 18.2.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 42 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS nro PE/82/S JOHTAJA (ura-alue A 2) PUHEENJOHTAJISTON ELIMET (2004/C

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT PALUUVAIHE III. 1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET FP 7 Marie Curie Grant Agreement Annex III [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT EUROOPASSA TYÖSKENTELEVILLE TUTKIJOILLE] [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY3 1 *1159901* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖHARJOITTELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka olet tulossa Suomeen työtä tai työharjoittelua varten, joka sisältyy valtioiden

Lisätiedot

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN 1 SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1 JOENSUUN KAUPUNKI KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 007 Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymä 26.11.2012 Tulee voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP + OLE_OPI 1 *1079901* OLESKELULUPAHAKEMUS OPISKELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jonka oleskelun tarkoituksena on opiskelu suomalaisessa oppilaitoksessa, johon sinut

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNTÖJÄ TALOUDELLISTEN SIDONNAISUUKSIEN JA ETURISTIRIITOJEN ALALLA KOSKEVAT TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEET

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNTÖJÄ TALOUDELLISTEN SIDONNAISUUKSIEN JA ETURISTIRIITOJEN ALALLA KOSKEVAT TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEET EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNTÖJÄ TALOUDELLISTEN SIDONNAISUUKSIEN JA ETURISTIRIITOJEN ALALLA KOSKEVAT TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEET PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS TEHTY 15. HUHTIKUUTA 2013 Luvut: 1. Parlamenttia

Lisätiedot

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTOON (LONTOO)HAKULOMAKE

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTOON (LONTOO)HAKULOMAKE EUROOPAN LÄÄKEVIRASTOON (LONTOO)HAKULOMAKE Toimite taan sähköp ostina Paperiver siona Kiinnostuksenilmaisupyyntö sopimussuhteisiksi toimihenkilöiksi määräaikaisiin työsuhteisiin Mitä valintamenettelyä

Lisätiedot

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP +

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP + KAN_6 1 *1219901* KANSALAISUUSILMOITUS; NUORI HENKILÖ Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi sinulle 18-22 -vuotias, jota ei ole tuomittu vapausrangaistukseen ja joka - olet

Lisätiedot

Työnantajan opas. Harjoittelijan palkkaaminen

Työnantajan opas. Harjoittelijan palkkaaminen Työnantajan opas Harjoittelijan palkkaaminen Mitä hyötyä harjoittelijan palkkaamisesta on? Turun yliopiston opiskelijoiden opintoihin liittyy pakollinen tai vapaavalintainen harjoittelu, jonka tavoitteet

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

1) Kysymys: Mikä ero on korkeakoulututkinnon suorittaneiden harjoittelun ja työharjoittelun välillä (apurahan lisäksi)?

1) Kysymys: Mikä ero on korkeakoulututkinnon suorittaneiden harjoittelun ja työharjoittelun välillä (apurahan lisäksi)? Usein esitetyt kysymykset (FAQ) 100 usein esitettyä kysymystä Erilaiset harjoittelumahdollisuudet 1) Kysymys: Mikä ero on korkeakoulututkinnon suorittaneiden harjoittelun ja työharjoittelun välillä (apurahan

Lisätiedot

Lakimieskoulutus EU:ssa Pohjois-Irlanti

Lakimieskoulutus EU:ssa Pohjois-Irlanti Lakimieskoulutus EU:ssa Pohjois-Irlanti Tietolähde: The Law Society of Northern Ireland huhtikuu 2014 KUVAUS Pohjois-Irlannin KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJRJESTELMST 1. Ammattiin pääsy Korkea-asteen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

*1179901* + + KAN_2 1 KANSALAISUUSHAKEMUS HAKIJANA OLEVALLE LAPSELLE A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT

*1179901* + + KAN_2 1 KANSALAISUUSHAKEMUS HAKIJANA OLEVALLE LAPSELLE A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_2 1 *1179901* KANSALAISUUSHAKEMUS HAKIJANA OLEVALLE LAPSELLE Tämä hakemuslomake on tarkoitettu sinulle Suomen kansalainen, joka haet Suomen kansalaisuutta huollossasi olevalle ja luonasi asuvalle alaikäiselle

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA 1 2 KOKOUSPALKKIOT.1 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET.2 4 VUOSIPALKKIOT..2 5 MUUN PALKKION MAKSAMINEN.3

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 28. lokakuuta 2010 (29.10) (OR. en) 15676/10 ETS 8 MI 414 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 28. lokakuuta 2010 (29.10) (OR. en) 15676/10 ETS 8 MI 414 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 28. lokakuuta 2010 (29.10) (OR. en) 15676/10 ETS 8 MI 414 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 27. lokakuuta 2010 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN

SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN 1 SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhtymävaltuuston kokouksessa 27.2.2013 / 7 Yhtymähallitus 23.1.2013 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Kokouspalkkioiden määrä... 3 3 Toimielinten puheenjohtajien palkkiot...

Lisätiedot

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMISTA VARTEN

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMISTA VARTEN OLE_TUT 1 *1109901* OLESKELULUPAHAKEMUS TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMISTA VARTEN Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet oleskelulupaa tieteelliseen tutkimukseen tai tutkimushankkeeseen

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 288, 18/10/1991 s. 0032-0035 Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. 0097 Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 5 s.

Virallinen lehti nro L 288, 18/10/1991 s. 0032-0035 Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. 0097 Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. Neuvoston direktiivi 91/533/ETY, annettu 14 päivänä lokakuuta 1991, työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työntekijöille työsopimuksessa työsuhteessa sovellettavista ehdoista Virallinen lehti nro L 288,

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010,

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2010 K(2010)19 lopullinen KOMISSION SUOSITUS annettu 13.1.2010, jäsenvaltioiden välisestä suojatusta sähköisestä tiedonvaihdosta niiden myöntämien kuljettajakorttien ainutkertaisuuden

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Sisältö I Yleistä... Soveltamisala... II Hakukelpoisuus... Ensisijaisen tutkinnonsuoritusoikeuden vaikutus...

Lisätiedot

European Mobility työssäoppimissopimus Toisessa Euroopan unionin maassa työssäoppimiseen osallistuva suomalainen oppisopimusopiskelija

European Mobility työssäoppimissopimus Toisessa Euroopan unionin maassa työssäoppimiseen osallistuva suomalainen oppisopimusopiskelija European Mobility työssäoppimissopimus Toisessa Euroopan unionin maassa työssäoppimiseen osallistuva suomalainen oppisopimusopiskelija Johdanto Työssäoppiminen on pääasiallisin osa oppisopimuskoulutusta.

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO 22.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 198 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO HALLINTOJOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/01) Tällä ilmoituksella pyydetään

Lisätiedot

Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012

Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 27.1.2012 1 Miksi työharjoitteluun ulkomaille? Kielitaito kehittyy Kulttuuri tutuksi Kontakteja & verkostoja Kansainvälistä kokemusta

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO

SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO 20.5.2005 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 119 A/1 III (Tiedotteita) SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO ILMOITUS VALITUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN AVOIMESTA TOIMESTA SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA

Lisätiedot

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla 16.1.2015 L 10/19 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/57, annettu 15 päivänä tammikuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 muuttamisesta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta

Lisätiedot

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS (EMCDDA)

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS (EMCDDA) 4.3.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 56 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS (EMCDDA) ILMOITUS EMCDDA:N JOHTAJAN AVOIMESTA TOIMESTA (2004/C 56

Lisätiedot

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle 1 (2) Hakija voi olla henkilö tai ryhmä. Sukunimi: Etunimet: Osoite: Syntymävuosi: Puhelinnumero: Sähköposti: Nykyinen työ- tai opiskelupaikka: Ryhmän

Lisätiedot