PÄÄTÖS N:o 118/07. sekä katsoo, että on aiheellista antaa seuraavat säännökset neuvoston pääsihteeristössä suoritettavan harjoittelun osalta,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖS N:o 118/07. sekä katsoo, että on aiheellista antaa seuraavat säännökset neuvoston pääsihteeristössä suoritettavan harjoittelun osalta,"

Transkriptio

1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO PÄÄTÖS N:o 118/07 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON VARAPÄÄSIHTEERI, joka ottaa huomioon neuvoston työjärjestyksen ja erityisesti sen 23 artiklan, sekä katsoo, että on aiheellista antaa seuraavat säännökset neuvoston pääsihteeristössä suoritettavan harjoittelun osalta, ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA: 1 artikla Tätä päätöstä sovelletaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristössä talousarviovarojen ja käytettävissä olevien tilojen rajoissa järjestettävään harjoitteluun. Tämä ohjelma on suunnattu pääasiallisesti korkeakouluista vastavalmistuneille. 2 artikla Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristössä suoritettavan harjoittelun tarkoituksena on:. antaa yleiskäsitys Euroopan yhdentymisen tavoitteista ja ongelmista. perehdyttää käytännön tasolla neuvoston pääsihteeristön yksiköiden toimintaan. antaa mahdollisuus päivittäisessä työskentelyssä syntyviin henkilökohtaisiin kontakteihin. täydentää ja käyttää opintojen kautta tai työelämässä saatuja taitoja. 1

2 3 artikla Hyväksyminen harjoitteluun ei anna harjoittelijalle virkamiehen eikä Euroopan yhteisöjen muun henkilöstön asemaa. Se ei ole minkäänlainen sitoumus siitä, että henkilö otettaisiin myöhemmin neuvoston pääsihteeristön palvelukseen eikä anna hänelle etuoikeutta siihen. 4 artikla Neuvoston pääsihteeristön asianomaiset yksiköt esittävät vuosittain henkilöstöjohtajalle harjoittelijoiden ottamista koskevan pyynnön. Henkilöstöjohtaja päättää pyyntöjen ja käytettävissä olevien talousarviovarojen pohjalta kullekin yksikölle myönnettävien harjoittelujaksojen lukumäärästä ja kestosta. 5 artikla Neuvoston pääsihteeristö tarjoaa kolmentyyppistä harjoittelua:. palkallinen harjoittelu. opintoihin kuuluva pakollinen harjoittelu. kansallisille virkamiehille tarkoitettu harjoittelu. Palkallista harjoittelua koskevat säännökset on esitetty tämän päätöksen 2 15 artiklassa. Opintoihin kuuluvaa pakollista harjoittelua koskevat säännökset on esitetty tämän päätöksen 16 artiklassa ja kansallisten virkamiesten harjoittelua koskevat säännökset 17 artiklassa. I LUKU: PALKALLISTA HARJOITTELUA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET A. Hyväksymis- ja valintaperusteet 6 artikla 1. Harjoitteluun voidaan hyväksyä: a) hakijat, jotka ovat Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion tai jäsenyyttä hakeneen ehdokasvaltion 1 kansalaisia ja b) jotka hakemusten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä ovat suorittaneet vähintään alemman korkea-asteen opinnot, joista on osoituksena tutkintotodistus (ks. liitteessä I oleva kansallisia tutkintoja koskeva taulukko) tai vastaava. 1 Näitä hakijoita ei voida valita harjoitteluun ennen kuin liittymisneuvottelut on saatu päätökseen. 2

3 2. Kansalliset virkamiehet eivät voi osallistua tähän ohjelmaan Hakijoilla on oltava perusteellinen taito yhdessä Euroopan unionin virallisessa kielessä ja tyydyttävä taito jossakin toisessa yhteisöjen kielistä tehtäviensä edellyttämien vaatimusten mukaisesti. Käytännössä ainakin ranskan tai englannin taito on välttämätön ottaen huomioon kyseiset toimialat. 4. Jotta mahdollisimman monet Euroopan kansalaiset voisivat tutustua Euroopan toimielimiin, huomioon ei oteta sellaisten henkilöiden hakemuksia, jotka jo ovat suorittaneet yli kahdeksan viikkoa kestäneen harjoittelun jossakin Euroopan yhteisöjen 2 toimielimessä, elimessä, virastossa tai toimistossa riippumatta siitä, oliko harjoittelu palkallista vai palkatonta. Sama pätee sellaisten henkilöiden hakemuksiin, jotka toimivat tai ovat toimineet neuvoksen tai Euroopan parlamentin jäsenen avustajana; konsulttina tai tutkijana, väliaikaisena toimihenkilönä, kansallisena asiantuntijana, sopimussuhteisena toimihenkilönä, ylimääräisenä toimihenkilönä tai ulkopuolisena työntekijänä jossakin Euroopan yhteisöjen toimielimessä, virastossa tai edustustossa. 5. Hakemusasiakirjaan on sisällyttävä:. asianmukaisesti täytetty hakemuslomake. ansioluettelo. vapaamuotoiset perustelut. kansainvälisesti tunnustetun passin tai Schengen-alueeseen kuuluvan maan henkilökortin selvä jäljennös, josta käyvät ilmi hakijan sukunimet, etunimet, syntymäaika ja -paikka sekä kansalaisuus 3. jäljennökset tutkinto- tai muista myönnetyistä todistuksista. jäljennökset työtodistuksista, todistus tai perusteltu selvitys hakemuksessa mainitusta kielitaidosta. kabinettiin ja poliittiseen yksikköön, pääosasto E:n (Ulkosuhteet ja poliittis-sotilaalliset asiat) ja pääosaston H:n (Oikeus- ja sisäasiat) tietyille aloille harjoittelijoiksi hakevien on lisäksi toimitettava osoitus siitä, että heillä on valtuutus käsitellä "SECRET EU" -turvaluokituksen saaneita tietoja ja että he tuntevat kyseisen alan. 1 Kansallisten virkamiesten harjoittelu, ks. 17 artikla. 2 3 Luettelo liitteessä II. Sukunimen, etunimen ja kansalaisuuden kirjoitusasun on oltava sama kuin hakemuksessa. 3

4 7 artikla 1. Hyväksyttävät hakijat valitaan asiakirjojen perusteella. Pääsihteeristö pyrkii valitsemaan heidät mahdollisimman laajalta maantieteelliseltä alueelta varmistaen parhaan mahdollisen tasapainon naisten ja miesten välillä. Etusijalle asetetaan hakijat. jotka ovat suorittaneet tai aloittaneet Euroopan yhdentymistä käsittelevät opinnot yliopistollista tutkielmaa, tutkimustyötä tai tieteellistä julkaisua varten. joilla on tai joilla on ollut Euroopan unionin toimintaan liittyvä työpaikka yksityisellä tai julkisella sektorilla. 2. Hyväksytyn hakijan on toimitettava harjoittelunsa alkaessa seuraavat asiakirjat:. sen maan kansallisen lainsäädännön mukainen rikosrekisteriote tai mainetodistus, jonka kansalainen hakija on. alkuperäiset tutkinto- tai muut todistukset (palautetaan). lääkärintodistus työkyvystä. ilmoitus siitä, saako hakija apurahaa, avustusta muulta taholta tai korvausta työnantajaltaan, ja tapauksen mukaan kyseisen määrärahan, avustuksen tai korvauksen suuruus. 3. Harjoittelijaa ei missään tapauksessa oteta harjoitteluun pääsihteeristön yksiköihin, jos tämä voisi aiheuttaa eturistiriitoja. 4. Hakija voidaan poikkeustapauksissa valita harjoitteluun kabinettiin ja poliittiseen yksikköön, pääosasto E:n (Ulkosuhteet ja poliittis-sotilaalliset asiat) ja pääosasto H:n (Oikeus- ja sisäasiat) tietyille aloille. Harjoittelua ei voi suorittaa näissä yksiköissä, ellei hakijaa ole valtuutettu käsittelemään "SECRET EU" -turvaluokituksen saaneita tietoja ja ellei hän ole osoittanut tuntevansa kyseistä alaa. Hakijoilta, jotka on valittu harjoitteluun neuvoston yhteystoimistoon, ei edellytetä valtuutusta turvaluokiteltujen tietojen käsittelyyn. He eivät voi saada tutustua mihinkään luokiteltuihin tietoihin, joita yhteystoimistolla on, eikä heillä ole pääsyä tiloihin, joissa näitä tietoja käsitellään ja arkistoidaan. 5. Hakijoiden on varmistettava, että kaikki sen maan kansallisten viranomaisten vaatimat oleskeluun liittyvät muodollisuudet on täytetty, jossa harjoittelu suoritetaan, ja että heillä on voimassa oleva viisumi, jos sellaista edellytetään. 4

5 6. Harjoittelijan on harjoittelun alussa ilmoitettava harjoittelupaikoista vastaavalle toimistolle osoitteensa siinä maassa, jossa harjoittelu suoritetaan. B. Harjoittelun järjestäminen 8 artikla 1. Harjoittelija on neuvoston pääsihteeristössä yhden tai useamman yksikön käytettävissä. 2. Harjoittelija osallistuu yksikössään tehtäviin, jotka tasoltaan vastaavat hänen koulutustaan. Harjoittelijan tehtäviä ohjaa harjoitteluohjaaja; tämä vastaa harjoittelijan perehdyttämisestä ja neuvoo häntä tehtävien suorittamisessa. Harjoitteluohjaajan on ilmoitettava viipymättä harjoittelupaikoista vastaavalle toimistolle kaikista merkittävistä seikoista, joita harjoittelun aikana ilmenee (erityisesti epätyydyttävät työsuoritukset, sairaudet, onnettomuudet, asiaton käytös tai harjoittelun keskeyttäminen) ja jotka hän on havainnut tai joista harjoittelija on hänelle ilmoittanut. 3. Harjoittelujakson kesto on viisi kuukautta. Henkilöstöjohtaja voi poikkeustapauksissa määrätä lyhyemmästä harjoittelujaksosta, jonka on kuitenkin oltava kestoltaan vähintään kolme kuukautta. Tätä jaksoa voidaan poikkeuksellisesti jatkaa niin, että harjoittelun kokonaiskesto on enintään kuusi kuukautta. Viiden kuukauden ylittävältä ajalta ei makseta palkkaa. Neuvoston yhteystoimistossa tapahtuvan harjoittelujakson pituuden määrää henkilöstöjohtaja yhteystoimiston päällikön ehdotuksen pohjalta. Harjoittelujakson pituus on enintään kuusi kuukautta. 9 artikla 1. Harjoittelupaikoista vastaava toimisto voi järjestää harjoittelijoille harjoittelun kannalta hyödyllisiä opintokäyntejä tai -matkoja talousarviomäärärahojen rajoissa edellyttäen, että henkilöstöjohtaja antaa tähän ennakkohyväksynnän. 2. Poikkeustapauksissa sen yksikön pääjohtaja, jossa harjoittelija työskentelee, voi antaa harjoittelijalle luvan lähteä virkamatkalle, edellyttäen, että kyseessä on asioiden valmisteluun liittyvä matka, johon ei liity edustustehtäviä. Hyväksyntä oikeuttaa virkamatkakulujen korvaamiseen Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavissa henkilöstösäännöissä säädetyn yleisen korvausjärjestelmän mukaisesti. Kuluista vastaa se pääosasto, joka pyytää virkamatkamääräystä. Harjoittelupaikoista vastaavalle toimistolle on aina toimitettava jäljennös virkamatkamääräyksestä. 5

6 C. Harjoittelijan oikeudet ja velvollisuudet 10 artikla 1. Yleiset velvollisuudet a) Harjoittelijan työaika on 37,5 tuntia viikossa. Virka-aika on normaalisti 9:00 17:30. b) Harjoittelijan on noudatettava yksikkönsä päällikön tai harjoitteluohjaajansa ohjeita samoin kuin harjoittelupaikoista vastaavan toimiston antamia ohjeita. c) Harjoittelijan on myös noudatettava harjoitteluohjelmaa koskevia säännöksiä ja pääsihteeristön sisäisiä sääntöjä, erityisesti turvallisuuteen ja salassapitoon liittyviä sääntöjä. d) Harjoittelijalle voidaan antaa lupa osallistua kokouksiin, joissa käsitellään hänen työnsä kannalta tärkeitä aiheita, ellei käsiteltäviä asioita ole luokiteltu rajoitettuun jakeluun tarkoitetuiksi tai luottamuksellisiksi, hänelle voidaan antaa asiakirjoja ja hän voi saada luvan osallistua sen yksikön työskentelyyn, jossa hän toimii harjoittelijana, koulutuksensa ja työkokemuksensa mukaisesti. Harjoitteluohjaajansa suostumuksella ja edellyttäen, että tämä ei haittaa hänelle uskottujen tehtävien suorittamista, harjoittelijalle voidaan antaa lupa osallistua myös jonkin muun alan tai toisen toimielimen kokouksiin (edellyttäen, että kyseinen toimielin antaa tähän luvan), elleivät nämä kokoukset ole tarkoitettu rajoitetulle osallistujajoukolle tai ole luottamuksellisia. 2. Luottamuksellisuus Harjoittelijan on noudatettava ehdotonta vaitiolovelvollisuutta sellaisten asioiden ja tietojen suhteen, jotka hän saa tietoonsa harjoittelunsa aikana tai ollessaan yhteydessä viestimien edustajiin. Hänen on kuultava yksikkönsä päällikköä kaikissa yhteisöjen toimintaan liittyvissä toimissa, joita hän aikoo toteuttaa. Hän ei missään muodossa saa antaa asiaankuulumattomille henkilöille asiakirjoja tai tietoja, joita ei ole julkistettu. Hänen on noudatettava tätä velvollisuutta myös harjoittelun päätyttyä. Harjoittelija ei saa yksin eikä yhdessä muiden kanssa julkaista eikä antaa julkaistavaksi mitään yhteisöjen toimintaan liittyvää kirjoitusta ilman nimittävän viranomaisen yksikön päällikön välityksellä antamaa lupaa. Jos nimittävä viranomainen ei ilmoita harjoittelunohjaajalle asiaa koskevaa kielteistä päätöstä 30 työpäivän kuluessa tiedon saamisesta, julkistaminen sallitaan. Kaikki neuvoston pääsihteeristölle harjoittelun aikana tehtyihin töihin liittyvät oikeudet kuuluvat neuvoston pääsihteeristölle. 6

7 Harjoittelijoihin sovelletaan neuvoston turvallisuussääntöjen vahvistamisesta 19. maaliskuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/264/EY säännöksiä. Neuvoston pääsihteeri voi lopettaa harjoittelun, jos harjoittelija ei noudata näitä velvoitteita. 3. Epätyydyttävät työsuoritukset Harjoittelijan yksikön päällikön ja harjoittelunohjaajan perustellusta pyynnöstä neuvoston pääsihteeri voi lopettaa harjoittelun ilman ennakkoilmoitusta, jos harjoittelijan työsuoritukset tai työkielten taito eivät riitä tehtävien asianmukaiseen suorittamiseen. 4. Väärät tiedot Neuvoston pääsihteeri voi lopettaa harjoittelun milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta, jos käy ilmi, että harjoittelija on antanut vääriä tietoja tai toimittanut vääriä ilmoituksia tai asiakirjoja hakiessaan harjoitteluun tai harjoittelun aikana. 5. Selvitykset ja todistukset harjoittelusta Harjoittelun päätyttyä harjoittelija laatii selvityksen toiminnastaan ja harjoittelunohjaaja laatii arvioinnin harjoittelusta. Harjoittelija ja harjoittelunohjaaja allekirjoittavat nämä selvitykset, ja harjoittelunohjaaja lähettää ne harjoittelupaikoista vastaavalle toimistolle. Harjoittelun päätyttyä harjoittelija saa omat kappaleensa selvityksistä sekä todistuksen, jossa mainitaan harjoittelun kesto ja yksikkö, jossa harjoittelu on suoritettu. 6. Lomat a) Harjoittelijoita koskevat samat julkiset vapaapäivät ja päivät, jolloin toimistot ovat suljettuina, kuin neuvoston pääsihteeristön virkamiehiä. b) Harjoittelijalla on oikeus kahteen lomapäivään kuukautta kohti. Lomaoikeus kertyy suhteessa tehtyihin työkuukausiin alkaen kuukauden ensimmäisestä päivästä. Pitämättömiä lomapäiviä ei korvata rahallisesti. Kilpailuihin, tutkintoihin tai korkeakouluopintoihin liittyvään työhön osallistumiseen tms. käytetyt lomapäivät vähennetään lomaoikeudesta. Henkilöstöjohtaja voi kuitenkin asianmukaisesti perustelluista poikkeuksellisista syistä myöntää erityislomaa. 7

8 c) Lomapyynnöissä on otettava huomioon yksikön tarpeet ja niissä on noudatettava edellä esitettyjä sääntöjä. Loma-anomuksen hyväksyy ensin harjoittelunohjaaja ja sen jälkeen sen yksikön päällikkö, jossa harjoittelu suoritetaan, tai hänen edustajansa. 7. Harjoittelun keskeyttäminen Henkilöstöjohtaja voi poikkeustapauksissa keskeyttää harjoittelun harjoittelijan perustellusta pyynnöstä. 8. Poissaolot a) Poissaolo sairauden vuoksi Sairaustapauksessa harjoittelijan on viipymättä ilmoitettava asiasta harjoittelunohjaajalleen, joka ilmoittaa asiasta sen yksikön päällikölle, jossa harjoittelu tapahtuu. Kolmannesta poissaolopäivästä alkaen hänen on toimitettava lääkärintodistus, jossa mainitaan poissaolon todennäköinen kesto, harjoittelupaikoista vastaavaan toimistoon, joka ilmoittaa asiasta asianomaiselle yksikölle. Harjoittelija, joka on poissa sairauden vuoksi, voidaan kutsua lääkärintarkastukseen. b) Perusteeton poissaolo Jos harjoittelija on poissa esittämättä perustelua poissaololleen tai ilmoittamatta poissaolostaan ohjaajalleen, ohjaajan on ilmoitettava asiasta harjoittelupaikoista vastaavalle toimistolle joko suoraan tai sen yksikön päällikön kautta, jossa harjoittelu suoritetaan, tai hänen edustajansa kautta. Henkilöstöjohtaja lähettää tämän jälkeen kirjeen harjoittelijalle tämän harjoittelun alussa ilmoittamaan osoitteeseen ja pyytää tätä ilmoittamaan poissaolon syyt viikon kuluessa kirjeen lähettämisestä sen yksikön päällikölle, jossa harjoittelu suoritetaan. Perustelemattomia poissaoloja vastaava määrä päiviä vähennetään automaattisesti harjoittelijan lomapäivistä. Henkilöstöjohtaja voi perustelujen tarkastelun jälkeen tai jos perusteluja ei ole määräaikaan mennessä toimitettu päättää, että harjoittelu lopetetaan ilman eri ilmoitusta. Kaikki liialliset maksut on palautettava neuvoston pääsihteeristölle. 11 artikla 1. Harjoittelijalle voidaan myöntää apuraha harjoittelua varten. Neuvoston varapääsihteeri päättää vuosittain apurahan suuruudesta käytettävissä olevien talousarviomäärärahojen mukaisesti. 2. Vammaisille harjoittelijoille voidaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella myöntää lisätukea, joka on puolet perusapurahan määrästä. 8

9 3. Jos apurahaa saava harjoittelija saa harjoittelujakson aikana tuloja (apuraha, palkka tai jokin muu) muualta kuin neuvoston pääsihteeristöstä, hän voi saada neuvoston pääsihteeristöstä rahallista tukea vain siinä tapauksessa, että muualta saatu korvaus on harjoitteluapurahaa pienempi. Tällöin hänelle maksetaan apurahan ja muualta saadun korvauksen erotusta vastaava summa. 12 artikla 1. Harjoittelijalla, joka on otettu palvelukseen muualla kuin Brysselissä, on oikeus saada korvaus harjoittelujakson alkaessa ja päättyessä aiheutuvista matkakuluista, edellyttäen, että palvelukseenottamispaikka on Euroopan unionin alueella tai unionin jäsenyyttä hakeneen ehdokasvaltion alueella. Kulut lasketaan edullisimman reitin mukaan joko rautateitse toisessa luokassa mahdollinen lepovaunupaikka tai makuuvaunupaikka turistiluokassa mukaan lukien tai lentoteitse turistiluokassa, jos tämä matkustustapa osoittautuu edullisemmaksi. Nämä kulut korvataan neuvoston pääsihteeristön virkamiehiä varten laaditun luettelon perusteella. EU:n tai ehdokasvaltion ulkopuolella palvelukseen otetuille harjoittelijoille matkakulut korvataan sen EU:n sisäisen kansainvälisen lentoaseman tai kaupungin mukaan, joka on maantieteellisesti lähinnä palvelukseenottamispaikkaa. EU:ssa tai jossain ehdokasvaltiossa palvelukseen otettujen harjoittelijoiden, joiden harjoittelupaikka on EU:n ulkopuolella, matkakulut korvataan sen EU:n sisäisen kansainvälisen lentoaseman tai kaupungin mukaan, joka on maantieteellisesti lähinnä harjoittelupaikkaa. 2. Harjoittelijan on suoritettava ainakin puolet harjoittelustaan voidakseen saada matkakulukorvauksia. Harjoittelija, jonka palvelukseenottamispaikka on alle 50 kilometrin säteellä työpaikasta, ei voi saada matkakulukorvauksia. Osoitteenmuutosta, josta ilmoitetaan harjoitteluun pääsyn hyväksymisen jälkeen, ei voida ottaa huomioon. 13 artikla 1. Harjoitteluapurahat eivät kuulu Euroopan yhteisöjen virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön sovellettavan verotusjärjestelmän piiriin. Harjoittelijan on sen vuoksi itse huolehdittava verotusta koskevien velvoitteidensa täyttämisestä. 2. Harjoittelupaikoista vastaava toimisto antaa harjoittelun päätyttyä pyynnöstä todistuksen verotusta varten. Todistuksessa ilmoitetaan apurahan suuruus ja vahvistetaan, että vero- tai sosiaaliturvavähennyksiä ei ole tehty. 9

10 14 artikla 1. Harjoittelijalla on oltava vakuutus sairauden varalta. Todistus vakuutuksesta on esitettävä ensimmäisen harjoitteluviikon aikana. Jos harjoittelija ei kuulu sairausvakuutusjärjestelmään ja hän toimittaa todistuksen siitä, ettei hän voi kuulua kansalliseen vakuutusjärjestelmäänsä, hänet voidaan vakuuttaa neuvoston pääsihteeristön toimesta. Tällöin harjoittelija maksaa kolmanneksen sairausvakuutusmaksusta. Jos neuvoston yhteystoimiston harjoittelija ei kuulu sairausvakuutusjärjestelmään ja hän toimittaa todistuksen siitä, ettei hän voi kuulua kansalliseen vakuutusjärjestelmäänsä, hänet voidaan vakuuttaa neuvoston pääsihteeristön toimesta. Tällöin harjoittelija maksaa kolmanneksen sairausvakuutusmaksusta. Korvaussummat ja -prosentit, joihin tämä vakuutus oikeuttaa, ovat samat kuin Brysselissä suoritettavaa harjoittelua koskevat korvaukset. 2. Harjoittelija on vakuutettu tapaturman varalta neuvoston pääsihteeristön vakuutusyhtiöltä ottaman vakuutuksen ehtojen mukaisesti. Neuvoston pääsihteeristö vastaa tapaturmavakuutusmaksusta kokonaan. 15 artikla 1. Harjoittelujakso voidaan lopettaa harjoittelijan perustellusta hakemuksesta, jonka tämä osoittaa henkilöstöjohtajalle vähintään kolme viikkoa ennen harjoittelujakson aiottua lopettamista. Tällöin mahdollista harjoitteluapurahaa maksetaan toteutuneiden harjoittelupäivien perusteella. Jos apuraha on jo maksettu, harjoittelijan on palautettava se osuus, jonka hän on saanut päiviltä, joina hän ei ole työskennellyt. 2. Henkilöstöjohtaja voi harjoittelijan käytöksen johdosta milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta päättää lopettaa harjoittelujakson kuultuaan harjoittelijaa sekä tämän yksikön päällikköä ja harjoitteluohjaajaa, tämän kuitenkaan vaikuttamatta 10 artiklan 7 kohdan b alakohdan soveltamiseen. Jos apuraha on jo maksettu, harjoittelijan on palautettava se osuus, jonka hän on saanut päiviltä, joina hän ei ole työskennellyt. 10

11 II LUKU: OPINTOIHIN KUULUVAA PAKOLLISTA HARJOITTELUA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET 16 artikla 1. Sovellettavat säännöt Harjoittelupaikkoja tarjotaan opiskelijoille, joiden korkeakouluopintoihin kuuluu pakollinen harjoittelu. Harjoittelusta ei makseta palkkaa. Tätä artiklaa sovelletaan ainoastaan opintoihin kuuluvaan pakolliseen harjoitteluun. 7 artiklaa, 8 artiklan 1 kohtaa, 8 artiklan 2 kohtaa, 9 artiklaa, 10 artiklaa (lukuun ottamatta 10 artiklan 6 kohtaa) ja 12 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin. 2. Hyväksymisperusteet Harjoitteluun voidaan hyväksyä: a) hakijat, jotka ovat Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion tai jäsenyyttä hakeneen ehdokasvaltion 1 kansalaisia ja b) opiskelijat, jotka opiskelevat kolmatta, neljättä tai viidettä vuotta (tai vastaavalla tasolla) korkeakoulussa tai yliopistossa, jossa opintoihin kuuluu tällaisen harjoittelun suorittaminen tai se on ammattiin pääsyn edellytyksenä tai joiden on tehtävä tutkimustyötä lopputyötä tai tohtorinväitöskirjaa varten. Hakijoilla on oltava perusteellinen taito yhdessä Euroopan unionin virallisessa kielessä ja tyydyttävä taito jossakin toisessa yhteisöjen kielistä tehtäviensä edellyttämien vaatimusten mukaisesti. Käytännössä ainakin ranskan tai englannin taito on välttämätön ottaen huomioon asianomaiset toimialat. Jotta mahdollisimman monet Euroopan kansalaiset voisivat tutustua Euroopan toimielimiin, huomioon ei oteta sellaisten henkilöiden hakemuksia, jotka jo ovat suorittaneet yli kahdeksan viikkoa kestäneen harjoittelun jossakin Euroopan yhteisöjen toimielimessä, elimessä, virastossa tai toimistossa 2 riippumatta siitä, oliko harjoittelu palkallista vai palkatonta. Sama pätee sellaisten henkilöiden hakemuksiin, jotka toimivat tai ovat toimineet neuvoksen tai Euroopan parlamentin jäsenen avustajana; konsulttina tai tutkijana, väliaikaisena toimihenkilönä, kansallisena asiantuntijana, sopimussuhteisena toimihenkilönä, ylimääräisenä toimihenkilönä tai ulkopuolisena työntekijänä jossakin Euroopan yhteisöjen toimielimessä, virastossa tai edustustossa. 1 2 Näitä hakijoita ei voida valita harjoitteluun ennen kuin liittymisneuvottelut on saatu päätökseen. Luettelo liitteessä II. 11

12 3. Harjoittelun aloittaminen ja kesto Harjoittelijan kanssa tehdään harjoittelua koskeva sopimus 1 5 kuukaudeksi koulutuslaitoksen vaatimusten mukaisesti. Tätä jaksoa voidaan poikkeuksellisesti jatkaa niin, että harjoittelun kokonaiskesto on enintään kuusi kuukautta. Harjoittelun aloituspäivästä sovitaan harjoittelijan kanssa. 4. Lomat a) Harjoittelijoita koskevat samat julkiset vapaapäivät ja päivät, jolloin toimistot ovat suljettuina, kuin neuvoston pääsihteeristön virkamiehiä. b) Harjoittelijalla on oikeus kahteen lomapäivään kuukautta kohti, ellei opiskelijan koulutuslaitoksen allekirjoittamassa harjoittelusopimuksessa ole toisin määrätty. Lomaoikeus kertyy suhteessa tehtyihin työkuukausiin alkaen kuukauden ensimmäisestä päivästä. Henkilöstöjohtaja voi kuitenkin asianmukaisesti perustelluista poikkeuksellisista syistä myöntää erityislomaa. c) Lomapyynnöissä on otettava huomioon yksikön tarpeet ja niissä on noudatettava edellä esitettyjä sääntöjä. Loma-anomuksen hyväksyy ensin harjoittelunohjaaja ja sen jälkeen sen yksikön päällikkö, jossa harjoittelu suoritetaan, tai hänen edustajansa. 5. Hakemusten jättäminen Hakemusasiakirjaan on sisällyttävä:. asianmukaisesti täytetty hakemuslomake. ansioluettelo. vapaamuotoiset perustelut. kansainvälisesti tunnustetun passin tai Schengen-alueeseen kuuluvan maan henkilökortin selvä jäljennös, josta käyvät ilmi hakijan sukunimet, etunimet, syntymäaika ja -paikka sekä kansalaisuus 1 1 Sukunimen, etunimen ja kansalaisuuden kirjoitusasun on oltava sama kuin hakemuksessa. 12

13 . koulutuslaitoksen virallinen todistus, josta käy ilmi, että hakijan on suoritettava pakollinen harjoittelu, joka kuuluu hänen opintoihinsa tai ammattiin pääsyä varten tai hakijan on tehtävä tutkimustyötä lopputyötä tai tohtorinväitöskirjaa varten.. jäljennökset tutkinto- tai muista virallisista todistuksista. tarvittaessa jäljennökset työtodistuksista. todistus tai perusteltu selvitys hakemuksessa mainitusta kielitaidosta 6. Vakuutukset a) Harjoittelijalla on oltava vakuutus sairauden varalta. Todistus vakuutuksesta on esitettävä ensimmäisen harjoitteluviikon aikana. Jos harjoittelija ei kuulu sairausvakuutusjärjestelmään ja hän toimittaa todistuksen siitä, ettei hän voi kuulua kansalliseen vakuutusjärjestelmäänsä, hänet voidaan vakuuttaa neuvoston pääsihteeristön toimesta. Tällöin neuvoston pääsihteeristö vastaa vakuutusmaksusta kokonaan. b) Harjoittelija on vakuutettu tapaturman varalta neuvoston pääsihteeristön vakuutusyhtiöltä ottaman vakuutuksen ehtojen mukaisesti. Neuvoston pääsihteeristö vastaa tapaturmavakuutusmaksusta kokonaan. 13

14 III LUKU: KANSALLISILLE VIRKAMIEHILLE TARKOITETTUA HARJOITTELUA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET 17 artikla 1. Sovellettavat säännöt Tämä ohjelma on tarkoitettu Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai jonkin jäsenyyttä hakeneen ehdokasvaltion ministeriöiden, valtion tai alueellisten virastojen virkamiehille ja diplomaattikunnalle. 'Kansallisilla virkamiehillä' tarkoitetaan tässä päätöksessä virkamiehiä, jotka ovat kansallisten hallintoelinten palveluksessa ja joille nämä elimet maksavat palkkaa. Tätä artiklaa sovelletaan ainoastaan kansallisten virkamiesten harjoitteluun. 7 artiklan 3 kohtaa, 8 artiklan 1 kohtaa, 8 artiklan 2 kohtaa, 9 artiklaa ja 10 artiklaa (lukuun ottamatta 10 artiklan 6 kohtaa) sovelletaan soveltuvin osin. 2. Hyväksymisperusteet 1) Harjoitteluun voidaan hyväksyä: a) hakijat, jotka ovat jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion tai jäsenyyttä hakeneen ehdokasvaltion kansalaisia, ja b) joilla on korkeakoulututkinto tai vähintään kolmen vuoden työkokemus, joka vastaa korkeakoulutusta. c) Hakijoilla on oltava perusteellinen taito yhdessä Euroopan unionin virallisessa kielessä ja tyydyttävä taito jossakin toisessa yhteisöjen kielistä tehtäviensä edellyttämien vaatimusten mukaisesti. Käytännössä ainakin ranskan tai englannin taito on välttämätön ottaen huomioon kyseiset toimialat. 3. Hakemusten jättäminen Hakemukset, joihin on liitetty hakijan lähettävän hallintoelimen laatima esittelykirje, lähetetään pysyvän edustuston kautta henkilöstöjohtajalle. Harjoittelupaikoista vastaava toimisto tarkastelee mahdollisuutta hyväksyä hakija pääosastoja kuultuaan. 14

15 'Kansallisille virkamiehille' avointa harjoittelua koskevaan hakemusasiakirjaan on sisällyttävä:. asianmukaisesti täytetty hakemuslomake. ansioluettelo. vapaamuotoiset perustelut. 4. Harjoittelun aloittaminen ja kesto Harjoittelijan työnantajan kanssa tehdään harjoittelua koskeva sopimus enintään kuudeksi kuukaudeksi. Harjoittelun aloituspäivästä sovitaan harjoittelijan lähettävän hallintoelimen kanssa. 5. Unionin jäsenyyttä hakeneesta ehdokasvaltiosta tulevalla harjoittelijalla ei missään tapauksessa ole mahdollisuutta päästä kyseisen maan liittymistä käsitteleviin kokouksiin tai tutustua asiaa koskeviin asiakirjoihin tai muuhun työskentelyyn ilman sen pääjohtajan nimenomaista lupaa, jonka alaisuudessa harjoittelija suorittaa harjoitteluaan. 6. Lomat a) Harjoittelijoita koskevat samat julkiset vapaapäivät ja päivät, jolloin toimistot ovat suljettuina, kuin neuvoston pääsihteeristön virkamiehiä. b) Harjoittelijalla on oikeus kahteen lomapäivään kuukautta kohti. Henkilöstöjohtaja voi kuitenkin asianmukaisesti perustelluista poikkeuksellisista syistä myöntää erityislomaa. c) Lomapyynnöissä on otettava huomioon yksikön tarpeet ja niissä on noudatettava edellä esitettyjä sääntöjä. Loma-anomuksen hyväksyy ensin harjoittelunohjaaja ja sen jälkeen sen yksikön päällikkö, jossa harjoittelu suoritetaan, tai hänen edustajansa. 7. Vakuutukset a) Harjoittelijalla on oltava vakuutus sairauden varalta. Todistus vakuutuksesta on esitettävä ensimmäisen harjoitteluviikon aikana. Harjoittelijan lähettävän hallintoelimen on todistettava neuvoston pääsihteeristölle, että harjoittelija kuuluu virkamiesten sosiaaliturvan piiriin harjoittelun aikana ja että työnantaja vastaa ulkomailla aiheutuneista kuluista. 15

16 b) Harjoittelija on vakuutettu tapaturman varalta neuvoston pääsihteeristön vakuutusyhtiöltä ottaman vakuutuksen ehtojen mukaisesti. Neuvoston pääsihteeristö vastaa tapaturmavakuutusmaksusta kokonaan. LOPPUMÄÄRÄYKSET 18 artikla Henkilöstöjohtaja tai, jos hän on poissa tai estynyt, varajohtaja vastaa tämän päätöksen täytäntöönpanosta. 19 artikla Kumotaan 13 päivänä tammikuuta 2006 tehty päätös N:o 9/06. Se korvataan tällä päätöksellä. 20 artikla Annettuja säännöksiä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta Tehty Brysselissä, 20 päivänä heinäkuuta 2007 P. de BOISSIEU 16

17 Liite I Esimerkkejä tutkintotodistuksista, joilla osoitetaan harjoitteluun vaadittava koulutustaso 1 Maa Bălgarija Belgium FR Belgium NL Ceská Republika Danmark Deutschland Eesti España Ranska Greece Ireland/Eire Italia Kύπρος/Kibris Latvija Lietuva Luxembourg Magyarország Malta Nederland Österreich Polska Portugal România Slovenija Slovenská republika Suomi/Finland Korkea-asteen koulutus vähintään 3 vuotta Diplom za Visse Obrazowanie (Диплома за Висше Образование) Bakalavur (Бакалавър) Magister (Магистър) : Licence ou équivalent, Bachelor Licentiaat, Meester, industrieel ingenieur, Gegradueerde Bachelor (Korkeakoululaki, ) Diplom o ukončení Bakalářského studia Bachelorgrad Fachhochschulabschluss (6-7 Semester) Bakalaureusekraad (<120 ainepunkti) Diplomado/Ingeniero Técnico Licence ΠTYXIO AEI / ΠΤYXIO TEI Bachelor's degree Laurea L (breve) Πανεπιστηµιακό Πτυχίο Bakalaura diploms (<120 kredīti) Bakalauras (<120 kreditas) Bachelor, Diplôme d'ingénieur industriel Föiskolai Oklevél Bachelor's degree Bachelor Fachhochschuldiplom (6-7 Semester), Bakkalaureus(rea) Licencjat Inzynier Bacharelato Diplomă de LicenŃa Univerzitetna diploma Diplom o ukončení Bakalárského štúdia Kandidaattin tutkinto / Kandidat examen Ammattikorkeakoulututkinto/Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa / studieveckor) 1 Tilanne 1. heinäkuuta

18 Sverige United Kingdom Other countries Autres pays Kandidatexamen (Akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng av fördjupade studier i ett ämne) Bachelor's degree / Diploma of Higher Education (DipHE) University level diploma requiring at least 3 years study Diplôme de niveau universitaire sanctionnant un cursus de 3 ans minimum 18

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Virallinen lehti nro L 257, 19/10/1968 s. 0002-0012 Suomenk. erityispainos

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA MAALISKUU 2010 30.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 83/1 S E U EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN JA EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje OHJE TEM/117/03.01.05/2014 1.2.2014 Voimassa 1.2.2014 toistaiseksi Sisältö

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

HE 216/2014 vp. sopimuksesta muuta johdu. Lain säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin edellä mainittua lainsäädäntöä ja sopimuksia täydentävästi.

HE 216/2014 vp. sopimuksesta muuta johdu. Lain säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin edellä mainittua lainsäädäntöä ja sopimuksia täydentävästi. HE 216/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla sekä eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 INFRA ry:n ja Rakennusliitto ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 20.3.2014 29.2.2016 ISBN 978-952-269-117-0 ISBN 978-952-269-118-7 (pdf) Taitto:

Lisätiedot

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä VAIHTOSOPIMUS RCI Vaihtosopimus 2 Liite 1 - Vakiomuotoinen tietolomake vaihtosopimuksille 4 Liite 2 - Erillinen, vakiomuotoinen peruuttamislomake vaihtojärjestelmän jäsensopimuksen peruuttamisoikeuden

Lisätiedot

Source: http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1991/19910017

Source: http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1991/19910017 KÄÄNNÖS Source: http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1991/19910017 Eurooppalainen YLEISSOPIMUS kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi Euroopan neuvoston

Lisätiedot

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Virallinen lehti nro L 095, 21/04/1993 s. 0029-0034 Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12

Lisätiedot

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja

Lisätiedot

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # "! &

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # ! & Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot