YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA"

Transkriptio

1 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA Helsinki 2012 ISBN (nid.) ISBN (pdf)

2 3. tarkistettu painos ISBN (pdf) ISBN (nid.) Suomen liitto Helsinki 2012 Suomen liitto Toinen linja 14 PL Helsinki Puh Faksi

3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö Helsinki , päivitetty ja YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA Sisällysluettelo 1. Tilinpäätöksen liitetietoja koskevat säännökset ja ohjeet Liitetietojen ryhmittely Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Ympäristöasioiden harkinnanvarainen esittäminen Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot Liitetietojen erittelyt... 44

4 5 1. Tilinpäätöksen liitetietoja koskevat säännökset ja ohjeet lain (365/1995) 68 :ssä on säädetty kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksestä. Kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta (325/2012). Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa (L 68 ja KPL 3:2 ). Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana (L 68 a ). [ ] Liitetietojen sisällöstä on säädetty pääasiassa kirjanpitolaissa (1336/1997) ja -asetuksessa (1339/1997). Liitetiedoilla tarkoitetaan KPL 3:1.1 :n 4. kohdan mukaan taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteenä ilmoitettavia tietoja. jaoston rahoituslaskelmaohjeessa ei toistaiseksi ole esitetty liitetietovaatimuksia. Jos kunta, oikean ja riittävän kuvan sitä vaatiessa, esittää tilinpäätöksessä rahoituslaskelmaa koskevia liitetietoja, ne sijoitetaan vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevien liitetietojen jälkeen. Tilinpäätöksen ja sen liitetietojen on oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus (KPL 3:1.7 ). Liitetietoina on selostettava yleisistä tilinpäätösperiaatteista tehtyjä poikkeuksia sekä poikkeamien perusteita ja vaikutusta (KPL 3:3.3 ). Kunnan tilinpäätöksen liitetietojen laatimisessa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolain 3 luvun sekä kirjanpitoasetuksen 2 ja 4 luvun säännöksiä. Kirjanpitolain ja kuntalain kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevien säännösten soveltamisesta antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolautakunnan kuntajaosto (L 67 ). Sen antamat ohjeet kuuluvat hyvän kirjanpitotavan lähteisiin kunnan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut seuraavat yleisohjeet: Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta ( ) Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta ( ) Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta ( ) Yleisohje kunnallisen liikelaitoksen kirjanpidollisesta käsittelystä ( ) Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta ( ) Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ( , tarkistus tulossa 2013) Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista ( ) Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista ( ) Yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta ja esittämisestä kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksessä ( ) [ ]. Tämä yleisohje korvaa kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista. Tätä yleisohjetta noudatetaan

5 6 laadittaessa kunnan tilinpäätöstä tilikaudesta 2013 alkaen. Ohjeessa kunnalla tarkoitetaan jäljempänä myös kuntayhtymää, ellei toisin ole sanottu [ ]. Tilinpäätöksen liitetietojen tarkoituksena on täydentää laskelmien muodossa esitettyä tilinpäätösinformaatiota oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Liitetiedot ovat tilinpäätöksen osa (KPL 3:1.1 ja L 68 ). ei voi lähtökohtaisesti valita, esittääkö se yksittäisen tiedon taseessa, tuloslaskelmassa, rahoituslaskelmassa vai liitetietona. Tietyissä tapauksissa esittämispaikalle on kuitenkin annettu liikkumavaraa. Vaihtoehtoiset esittämispaikat on todettu tässä liitetieto-ohjeessa. [ ] Kirjanpitolakiin ei sisälly nimenomaista velvoitetta liitetietoja koskevien vertailutietojen antamisesta. Oikean ja riittävän kuvan varmistamiseksi vertailutiedon esittämistä pidetään kuitenkin suositeltavana. Liitetiedot voidaan esittää tuhansina euroina. liitoksen jälkeen ensimmäisessä tilinpäätöksessä vertailutietojen esittämistä suositellaan ottaen huomioon informaation taloudellisen tuottamisen periaate. Kunnan liikelaitoksen eriyttämisestä on säädetty kuntalain 10 a luvussa. lain 87 h :n mukaan kunnan tai kuntayhtymän liikelaitoksen kirjanpito on eriytettävä kunnan tai kuntayhtymän kirjanpidossa. Kunnan tai kuntayhtymän liikelaitoksen on laadittava tilikaudelta erillistilinpäätös, joka sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitteenä ilmoitettavat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistellään kunnan tai kuntayhtymän tilinpäätöksessä (L 87 i ). [ ] Myös eräät liiketoimintojen eriyttämissäännökset edellyttävät erillistilinpäätösten ja eriytettyjen liiketoimintojen esittämistä kunnan tilinpäätöksessä. Sähkömarkkinalain (386/1995, muutos 1172/2004) 7:30 :n, maakaasumarkkinalain (508/2000) 5:3 :n ja vesihuoltolain (119/2001) 20 :n mukaan ao. liiketoimintaa harjoittavan kunnallisen laitoksen kirjanpito on eriytettävä kunnan tai kuntayhtymän kirjanpidossa ja laadittava tilikausittain erillinen tilinpäätös. Lisäksi sähkölaitoksen on eriytettävä sähköverkkotoiminta muista sähköliiketoiminnoista sekä sähköliiketoiminnot muista sähkölaitoksen harjoittamista liiketoiminnoista. Vastaavalla tavalla maakaasulaitoksen on eriytettävä maakaasuverkkotoiminta, maakaasun myynti- ja varastotoiminta toisistaan sekä maakaasualaan kuulumattomista liiketoiminnoista. [ ] Sähkömarkkinalain muutetun (1172/2004) 7:32 :n mukaan sähköliiketoimintojen eriytetyt tilinpäätökset tulee julkaista ja liittää sähköliiketoimintaa harjoittavan kunnan tai kuntayhtymän viralliseen tilinpäätökseen sekä julkaistavaan vuosikertomukseen taikka vuosikertomusta vastaavaan sidosryhmien saataville toimitettuun muuhun julkiseen asiakirjaan. Maakaasumarkkinalain 5:5 :n mukaan maakaasuliiketoimintaa harjoittavan kunnallisen laitoksen tilinpäätös sekä eriytettyjen toimintojen tuloslaskelmat ja taseet lisätietoineen tulee esittää kunnan tilinpäätöksessä. Myös vesihuoltolain (119/2001) 20 :n mukaan kunnallisen vesihuoltolaitoksen kirjanpito tulee eriyttää kunnan kirjanpidossa ja laitoksen on laadittava tilikausittain erillinen tilinpäätös.

6 7 Eriyttämisellä mainituissa laeissa tarkoitetaan liiketoiminnan tulojen ja menojen sekä varojen ja pääomien pitämistä erillään kunnan kirjanpidossa siten, että liiketoiminnalle voidaan laatia tuloslaskelma ja tase. Eriytettyjen tilinpäätösten lisätiedoista (mm. eriyttämisperusteista) on säädetty tarkemmin asetuksilla 1. Lisätiedot tulee esittää kunnan tai kuntayhtymän tilinpäätöksessä. Ne esitetään ao. liiketoiminnan tilinpäätöslaskelmien yhteydessä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevassa yleisohjeessaan ohjeet kunnan tai kuntayhtymän liikelaitoksen erillistilinpäätöksen esittämisestä kunnan tai kuntayhtymän tilinpäätöksessä. Muun taseyksikön ja laskennallisesti eriytetyn liiketoiminnan erillistilinpäätökset voidaan esittää vastaavalla tavalla kunnan tai kuntayhtymän tilinpäätöksessä. 2. Liitetietojen ryhmittely Tässä yleisohjeessa on sovellettu kirjanpitoasetuksen 2 luvun liitetietovaatimusten ryhmittelyä. Kunnan tilinpäätöksen liitetiedot ryhmitellään tilinpäätöksessä - tilinpäätöksen laatimista - tuloslaskelmaa - taseen vastaavia ja vastattavia - vakuuksia ja vastuusitoumuksia - henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskeviin liitetietoihin [ ]. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on yleisohjeessaan Yleisohje kunnallisen liikelaitoksen kirjanpidollisesta käsittelystä ( ) ohjeistanut kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen eriyttämistä kunnan tai kuntayhtymän kirjanpidossa. Suomen liitto on suosituksessaan Kunnallisen liiketoiminnan eriyttäminen esittänyt liikelaitosmallin lisäksi kaksi muuta eriyttämisvaihtoehtoa, jotka ovat muu eriytetty taseyksikkö ja laskennallisesti eriytetty toimintayksikkö. Kunnan tai kuntayhtymän liikelaitoksen liitetiedot esitetään yhdistettyinä kunnan tai kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetietoihin. Kunnan tai kuntayhtymän liikelaitoksen on kuitenkin kuntalain 87 i :n mukaan laadittava erillistilinpäätös, joka sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Kunnan konsernitilinpäätöksen liitetietoina esitetään soveltuvin osin vastaavat tiedot kuin kunnan tilinpäätöksen liitetietona (KPA 4:1 ). Konsernia koskevina liitetietoina esitetään 1 [Kauppa- ja teollisuusministeriön] asetuksissa 79/2005 ja 222/2005 on säädetty sähköliiketoimintojen ja maakaasuliiketoimintojen eriyttämisestä sekä eriytettyjen tilinpäätösten lisätiedoista.

7 8 1. konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot (esitetty luvussa 3.2) sekä seuraavat konsernituloslaskelmaa, konsernitaseen vastaavia ja vastattavia sekä vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot, jotka on yleisohjeessa jäljempänä esimerkeissä yhdistetty kunnan liitetietojen rinnalle (suluissa jäljempänä olevan liitetiedon numero): 2. toimintatuotot kunnan määritteleminä kokonaisuuksina (liitetieto 8) 3. satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät (11) 4. selvitys tuottoihin ja kuluihin sisältyvistä pakollisten varausten muutoksista, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä (14) 5. selvitys olennaisista muihin toimintatuottoihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitoista ja olennaisista muihin toimintakuluihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitappioista (15) 6. arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät (19) 7. määrältään olennaiset siirtokelpoiset liittymismaksut, jos konserniyhteisöt ovat aktivoineet kiinteistöihin kohdistuvia siirtokelpoisia, mutta ei palautettavia liittymismaksuja pysyvien vastaavien tase-erään Maa- ja vesialueet, jos niitä ei ole esitetty taseessa omana eränään (21, esimerkki s. 25) 8. omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot (22, 23, 24) 9. siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät (26) 10. tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana (28) 11. erittely olennaisista pakollisiin varauksiin merkityistä eristä, jos se on tarpeen tase-erien selventämiseksi (32) 12. erittely Muut velat -erän jakautumisesta liittymismaksuihin ja muihin velkoihin, jos liittymismaksuja ei ole merkitty taseeseen erillisenä eränä (36) 13. siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (37) 14. velat, joista konsernitilinpäätökseen yhdisteltävä yhteisö ja säätiö on pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi omaisuuttaan, eriteltyinä vakuuslajeittain kultakin kirjanpitolain 1:6 :n mukaan taseen vastattavissa esitettävän vieraan pääoman erältä (40) 15. vakuuksista, jotka konsernitilinpäätökseen yhdisteltävä yhteisö ja säätiö ovat muuten kuin edellä kohdassa 40 tarkoitetulla tavalla antaneet puolestaan, yhteenlaskettu arvo vakuuslajeittain eriteltynä (41) 16. yhteenlaskettu arvo konsernitilinpäätökseen yhdisteltävän yhteisön ja säätiön antamista muista kuin edellä kohdissa tarkoitetuista vakuuksista lajeittain eriteltynä (43) 17. leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien jäljellä olevien määrien yhteissumma, jos se on merkittävä (44) 18. muut konsernitilinpäätökseen yhdisteltävän yhteisön ja säätiön antamat vastuusitoumukset (46) 19. muut konsernitilinpäätökseen yhdisteltävää yhteisöä ja säätiötä koskevat taseen ulkopuoliset järjestelyt (47) [ ]. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot muodostuvat lähtökohtaisesti erillistilinpäätösten liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätöksen laadinnan yhteydessä suoritetut eliminoinnit ja oikaisut tulee ottaa huomioon myös liitetiedoissa. Konsernitilinpäätöksen liitetietoinformaatio koskee näin ollen konsernitilinpäätöksessä olevaa asianomaisen nimikkeen rahamäärää.

8 9 yhtymien liitetiedot yhdistellään konsernitilinpäätökseen lukuarvoltaan peruspääoman jäsenosuuden mukaisessa suhteessa (Yleisohje konsernitilinpäätöksen laatimisesta luku 8.1). Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot on esitetty luvussa 3.2. Muut konsernia koskevat liitetiedot on esitetty tämän yleisohjeen esimerkkitaulukoissa kunnan liitetietojen rinnalla niistä tiedoista, joista konsernia koskevat liitetiedot annetaan. Ne voidaan esittää tilinpäätöksessä myös erillisinä kunnan liitetietojen jälkeen. Tähän liitetieto-ohjeeseen on koottu esimerkkejä kunnan tilinpäätöksen liitetiedoista. Kirjanpitolaissa, kirjanpitoasetuksessa ja tässä yleisohjeessa on esitetty ns. pakolliset liitetietovaatimukset. Kirjanpitolain oikeiden ja riittävien tietojen esittämisvaatimus edellyttää tilinpäätöksen laatijalta arviointia, onko edellä mainittujen liitetietojen lisäksi annettava tapaus- ja tilannekohtaisia liitetietoja, jotta oikea ja riittävä kuva toteutuu. 3. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 3.1 Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevina liitetietoina on esitettävä: 1) tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät (KPA 2:2.1 1-kohta); Pysyvät vastaavat Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kunnanvaltuuston hyväksymällä poistosuunnitelman muutoksella on hallinto- ja laitosrakennusten sekä vedenjakelu- ja viemäriverkoston poistoaikoja tarkistettu x.x.xxxx alkaen. Muutos on perustunut hyödykkeiden taloudellisen pitoajan uudelleenarviointiin. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Jos hyödykkeen arvoon on sisällytetty kiinteitä menoja, tarvittavat liitetiedot esitetään KILA:n yleisohjeen mukaisesti (KILA Yleisohje kiinteiden menojen lukemisesta hyödykkeen hankintamenoon).

9 10 Vaihto-omaisuus Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä. X Sähkö -liikelaitoksen vaihto-omaisuus on arvostettu painotettuun keskihankintahintaan tai todennäköiseen myyntihintaan, jos jälkimmäinen on ollut alhaisempi. Jos vaihto-omaisuuden arvoon on sisällytetty kiinteitä menoja, tarvittavat liitetiedot esitetään KILA:n yleisohjeen mukaisesti (KILA Yleisohje kiinteiden menojen lukemisesta hyödykkeen hankintamenoon). Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Erityisestä syystä kunta tai kuntayhtymä on voinut arvostaa pörssissä tai muutoin julkisesti noteeratut arvopaperit poikkeuksellisesti käypään arvoon. Käypään arvoon merkittyjen arvopapereiden arvostuksesta on ilmoitettava liitetietona mm. käytettyjen arvostusmallien ja -menetelmien perusteet. Tarkemmat säännökset liitetietojen esittämisestä sisältyvät [kauppa- ja teollisuusministeriön] asetukseen 1315/2004. Jos kunta on käyttänyt johdannaissopimuksia, tilinpäätöksen liitetietoina esitetään johdannaissopimusten arvostus- ja muut laskentaperiaatteet. Johdannaissopimusten käsittely Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksia. Kaikki koronvaihtosopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa. on sitonut pitkäaikaisten lainojen vaihtuvan koron koronvaihtosopimuksilla kiinteään korkoon. Sopimukset ovat voimassa x.x.xxxx asti.

10 11 Jos oikean ja riittävän kuvan katsotaan sitä edellyttävän, voidaan myös avustusten käsittelystä antaa selvitys liitetiedoissa. Avustusten käsittely Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty ao. hyödykkeen hankintamenon vähennykseksi. an vuoden 2013 alussa yhdistyneiden X ja Y kuntien yhdistymisestä johtuvat yhdistymisavustukset ja valtionosuuksien vähenemisen korvaus on kirjattu maksuperusteen mukaan tuotoksi tuloslaskelman erään Tuet ja avustukset. 2) perustelu, jos tuloslaskelman tai taseen esittämistapaa on muutettu edellisestä tilikaudesta (KPA 2:2.1 2-kohta) tai kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamista ohjeista poikkeavaksi, sekä muutoksen vaikutukset; Tuloslaskelman esittämistavan muutos yhtymän tulovero elinkeinotoiminnasta on tilikauden tilinpäätöksessä esitetty omana eränään tuloslaskelmassa ennen tilikauden ylijäämä -riviä. Aiemmin tulovero on esitetty muissa toimintakuluissa. Vastaavat muutokset on tehty edellisen tilikauden vertailutietoihin 2. 3) oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin (KPA 2:2.1 3-kohta); Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin Edellisen tilikauden taseen jaottelua on muutettu vastaamaan kuluneen tilikauden jaottelua. Luonteeltaan sijoitusluonteiset osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet, yhteensä x euroa, on siirretty vertailutaseessa pysyvien vastaavien sijoituksista vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereihin. Pysyvien vastaavien sijoitusten lainasaamisista on muut kuin pysyväisluonteiset erät, yhteensä x euroa, siirretty rahoitusomaisuuden lainasaamisiin. 4) selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa (KPA 2:2.1 4-kohta); Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Tilikauden tietojen vertailussa edelliseen tilikauteen tulee ottaa huomioon, että kunta on myynyt sähköliiketoimintansa tilikauden alussa. Edellisessä tilinpäätöksessä kunnan vuosikate oli x, josta sähkölaitoksen osuus oli y. Taseen omaisuus- ja velkaeristä yhtiölle siirtyi pysyviä vastaavia x, rahoja ja pankkisaamisia x sekä liittymismaksuja ja muita velkoja x. Myynnin seurauksena kunnan taseessa lisääntyivät osakkeet ja osuudet x ja tilikauden ylijäämä x. 2 Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohje tuloslaskelman laatimisesta ( ) kohta 4.5 Muut toimintakulut, alaviite 10.

11 12 5) aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä (KPA 2:2.1 5-kohta); Tilinpäätösperiaatteiden muutokset sekä aikaisempia tilikausia koskevien olennaisten virheiden oikaisut tehdään oman pääoman erää Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä oikaisemalla 3. Tilinpäätöksen liitetietona on esitettävä aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut Tilikauden muihin toimintatuottoihin sisältyy AVL :n perusteella verovirastolta takautuvasti saatuja ALV-palautuksia vuosilta 1, 2 ja 3 yhteensä x euroa. Takautuvat ALVpalautukset johtuivat aiemmasta virheellisestä tulkinnasta. Sosiaalihuollon palvelutalon kiinteistöjen ylläpitoon kohdistuvat ostot oli vuosina 1-3 käsitelty vähennysrajoitteisena vaikka ostot oikeuttavat ALV-palautukseen. Aikaisempia tilikausia koskevan virheen käsittely tilinpäätöksessä Tilikauden tilinpäätöksessä on oikaistu aiemmin virheellisesti kirjanpidossa käsitellyt maankäyttösopimukset. Maanomistajat ja kunta ovat tehneet useita maankäyttösopimuksia, joilla maanomistajat ovat luovuttaneet kunnalle maa-alueita korvaukseksi kunnan kaavoituskustannuksista. Koska sopimuksiin ei ole sisältynyt rahakorvauksia, kunnassa on aiemmin tulkittu, että sopimukset eivät aiheuta kunnan kirjanpitoon tapahtumia. Maaomaisuuden tasearvot näiltä osin ovat puuttuneet kunnan kirjanpidosta. Tilikauden tilinpäätöksessä on maaomaisuuden tasearvoihin tehty x euron korjaus ja vastaava oikaisu on merkitty Edellisten tilikausien ylijäämään. Vertailutietoja on muutettu vastaavasti. Korjausta ei ole tehty vertailuvuoden tuloslaskelmaan. 6) sellaiset yksittäiseen tase-erään sisältyvät osat, jotka koskevat useaa taseerää, jos tämä tieto on olennainen (KPA 2:2.1 6-kohta); Selvitettävä erä voi olla esimerkiksi yhtenä eränä käsitelty yhdistymistappio, jota ei ole pystytty kohdistamaan ao. tase-eriin. Selvitys tase-erässä Muut pitkävaikutteiset menot käsitellystä yhdistymistappiosta yhtymän Y purkautumisessa muodostunut yhdistymistappio, x euroa, on merkitty tase-erään Muut pitkävaikutteiset menot niiltä osin kuin sitä ei ole pystytty kohdistamaan ao. tase-eriin. 3 Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta ( ) luku 1 sekä Yleisohje tuloslaskelman laatimisesta ( ) luku 1.

12 13 7) peruste, jonka mukaista kurssia on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset sekä velat ja muut sitoumukset Suomen rahaksi, jollei ole käytetty tilinpäätöspäivän kurssia (KPA 2:2.1 7-kohta). Valuuttamääräiset erät Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu Suomen rahan määräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Poikkeuksena ovat termiinisopimuksin suojatut saamiset ja velat, jotka on arvostettu termiinikurssiin. Termiinin korko-osuus on jaksotettu sopimuksen voimassaoloajalle. 3.2 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevina liitetietoina on esitettävä (KPA 4:2 ): konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet; selostus konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteissa ja -menetelmissä tapahtuneista muutoksista sekä muutosten vaikutuksesta konsernin toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan; selostus sellaisista muutoksista konsernin rakenteessa, jotka merkittävällä tavalla vaikuttavat konsernitaseen vertailukelpoisuuteen edelliseltä tilikaudelta laaditun konsernitilinpäätöksen kanssa. Selostus kattaa muutokset tytäryhteisöissä sekä merkittävissä osakkuusyhteisöjen omistuksissa; perusteltu selvitys, jos konserniliikearvon poistoaika on pidempi kuin viisi vuotta. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt lukuun ottamatta kiinteistötytäryhteisöä x, koska kunnalla ei ole muita kiinteistöyhteisöomistuksia ja yhdistelemättä jättämisellä on vain vähäinen merkitys konsernin omaan pääomaan. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä paitsi kuntayhtymä x, jossa kunnan omistusosuus on vähäinen, 0,0x %, eikä kunnan osuus kuntayhtymän varoista ja veloista ole rahamäärältään olennainen konsernitaseen kannalta. Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.

13 14 Keskinäisen omistuksen eliminointi Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Suunnitelmapoistojen oikaisu Kiinteistötytäryhteisöjen ja säätiöiden aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi. Osakkuusyhteisöt Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen. Vapaaehtoiset varaukset Konsernitaseessa vapaaehtoisia varauksia ei ole jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Poikkeavat arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Konsernitilinpäätöksen liitteenä esitetään perusteltu selostus, jos konsernitilinpäätöksen laatimisessa ei ole noudatettu samoja arvostus- ja jaksotusperiaatteita kuin kunnan tilinpäätöksessä. Poikkeavat tilikaudet Tytäryhteisö x:n tilikausi päättyi , jonka mukaan yhdistely konsernitilinpäätökseen on tehty. [ ]

14 15 4. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevina liitetietoina on esitettävä: 8) toimintatuotot kunnan määritteleminä tehtäväkokonaisuuksina. Kunnan tai kuntayhtymän liiketoimintojen toimintatuotot esitetään tehtäväalueisiin tai tulolajeihin sisällytettynä; kunnan toimintatuottojen erittelystä Toimintatuotot tehtäväalueittain *) Konserni Yleishallinto x x x x Sosiaali- ja terveyspalvelut x x x x Opetus- ja kulttuuripalvelut x x x x Yhdyskuntapalvelut x x x x Muut palvelut (voi eritellä tarkemmin) x x x x Kunnan toimintatuotot yhteensä *) x x x x *) toimintatuottojen erittely esitetään ulkoisista eristä yhtymässä tehtäväalueittaisen erittelyn sijasta saattaa olla perusteltua eritellä toimintatuotot muulla tavoin. Esimerkiksi ammatillisen koulutuksen kuntayhtymässä on tarpeen eritellä ainakin yksikköhintarahoitus muista myyntituotoista. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä voidaan eritellä esimerkiksi jäsenkuntien myyntituotot, ulkokuntien myyntituotot, kalliin hoidon tasaus yms. erät sillä erittelytasolla kuin ao. kuntayhtymä katsoo sen tarkoituksenmukaisimmaksi. Jos kuntayhtymä tekee konsernitilinpäätöksen, se esittää taulukot myös konsernin osalta. ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän erittelystä yhtymän toimintatuotot *) Yksikköhintarahoitus x x Muut myyntituotot x x Maksutuotot x x EU-tuet x x Muut tuet ja avustukset **) x x Muut toimintatuotot x x yhtymän toimintatuotot yhteensä *) x x *) toimintatuottojen erittely esitetään ulkoisista eristä **) Muista tuista ja avustuksista voidaan esittää olennaiset erät omalla rivillään

15 16 sairaanhoitopiirin kuntayhtymän erittelystä yhtymän toimintatuotot *) Myyntituotot jäsenkunnilta x x Myyntituotot ulkokunnilta x x Erityisvaltionosuus x x Muut myyntituotot x x Maksutuotot x x Tuet ja avustukset x x Muut toimintatuotot x x Kalliin hoidon tasaus ja erityisvelvoitemaksu x x yhtymän toimintatuotot yhteensä *) x x *) toimintatuottojen erittely esitetään ulkoisista eristä sosiaali- ja terveyskuntayhtymän erittelystä yhtymän toimintatuotot tehtäväalueittain *) Erikoissairaanhoito x x Perusterveydenhuolto x x Terveydensuojelu ja eläinlääkintähuolto x x Sosiaalipalvelut x x Muut palvelut x x yhtymän toimintatuotot yhteensä *) x x *) toimintatuottojen erittely esitetään ulkoisista eristä 9) verotulot eriteltyinä kunnan tuloveroon, osuuteen yhteisöveron tuotosta, kiinteistöveroon ja muihin verotuloihin (kuntajaoston tuloslaskelmaohje kohta 5.1) 4 ; Verotulojen erittely Kunnan tulovero x x Osuus yhteisöveron tuotosta x x Kiinteistövero x x Muut verotulot x x Verotulot yhteensä x x 4 Verotulot voidaan eritellä vaihtoehtoisesti joko tuloslaskelmassa tai sen liitetietoina (jaoston tuloslaskelmaohje ( ) kohta 5.1.

16 10) valtionosuudet eriteltyinä; 17 Valtionosuuksien erittely Kunnan peruspalvelujen valtionosuus x x Siitä : Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus (+/-) x x Järjestelmämuutoksen tasaus (+/-) x x Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet x x Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus x x Valtionosuudet yhteensä x x [ ] Kunnan peruspalvelujen valtionosuus muodostuu seuraavista määräytymisperusteista ja kustannuksista [ ]: Yleisen osan määräytymisperusteet [ ] Sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset Esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen laskennalliset kustannukset Taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet Erityisen harvan asutuksen, saaristokuntien ja saamelaisten osuuden mukaan lisätyn valtionosuuden määräytymisperusteet. Lisäksi järjestelmään sisältyy verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus ja järjestelmämuutoksen tasaus, jotka lisäävät tai vähentävät kunnalle myönnettävää valtionosuutta [ ]. Peruspalvelujen valtionosuuden ulkopuolelle jäävä ylläpitäjäjärjestelmän mukainen valtionosuus koskee lukiota, ammatillista koulutusta ja ammattikorkeakoulua sekä muita laskennallisia valtionosuuksia, jotka eivät kuulu uudistukseen eivätkä rahoitusosuuden laskennan piiriin, mutta käsitellään yhtenä kokonaisuutena ylläpitäjäjärjestelmän ohessa. Viimeksi mainittuja ovat liikunta, nuorisotyö, kansalaisopisto, taiteen perusopetus (tuntiperusteinen), teatterit, orkesterit ja museot sekä aamu- ja iltapäivätoiminta. [ ] Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset kirjataan toimintatuloihin ja -menoihin, joten ne eivät sisälly edellä mainittuun erään Kunnan peruspalvelujen valtionosuus [ ].

17 18 11) satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät (KPA 2:3.1 2-kohta); Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely Konserni Satunnaiset tuotot Sähkö Oy:n osakkeiden myyntivoitto x x x x Vakuutuskorvaus K-rakennuksesta x x x x Satunnaiset tuotot yhteensä x x x x Satunnaiset kulut X toiminnan lopettamisesta johtunut kiinteistön myyntitappio x x x x Satunnaiset kulut yhteensä x x x x 12) selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista (KPA 2:3.1 3-kohta). Selvityksenä suunnitelmapoistojen perusteista ja niiden muutoksista annetaan tiedot suunnitelmapoistojen laskentaperusteista (poistomenetelmä, poistoaika) samoin kuin niiden muutokset hyödykeryhmittäin sekä perusteet poistosuunnitelman muuttamiselle. Kyseiset tiedot voidaan esittää myös em. arvostus- ja jaksotusperiaatteiden yhteydessä 5 (liitetieto 1). Selvityksenä voidaan antaa myös vahvistettu poistosuunnitelma ja siihen tehdyt muutokset perusteineen; Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista kunnan tilinpäätöksessä Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmistot 2-5 vuotta Tasapoisto % Muut 2-5 vuotta Tasapoisto % Rakennukset vuotta Tasapoisto 2,5-4,0 % Kadut, tiet, torit ja puistot Menojäännöspoisto 15 % menojäännöksestä Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 8-15 vuotta Tasapoisto 6,7-12,5 % Koneet ja kalusto 5-10 vuotta Tasapoisto 10,0-20,0 % Soranottoalueet Käytön mukainen poisto Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle euroa, on kunnassa kirjattu vuosikuluiksi. 5 Kirjanpitolautakunnan yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista ( ) luku 10.3

18 19 13) selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta; Kunnan ja kuntayhtymän on esitettävä tilinpäätöksessä liitetieto keskimääräisten suunnitelman mukaisten poistojen ja keskimääräisten poistonalaisten investointien omahankintamenojen vastaavuudesta, jos niiden määrät poikkeavat olennaisesti toisistaan. Olennaisena poikkeamana voidaan pitää 10 %:n tai sitä suurempaa erotusta. Keskimääräinen poisto- ja investointitaso määräytyvät tilinpäätösvuotta edeltävän vuoden, tilinpäätösvuoden ja voimassa olevaan taloussuunnitelmaan (mukaan lukien liikelaitokset) otettujen poistonalaisten investointien omahankintamenon keskimäärästä. Investoinnin omahankintamenolla tarkoitetaan investoinnin hankintamenon ja siihen saadun rahoitusosuuden (investointiavustus) erotusta. Poistonalaisia investointeja ovat pysyvien vastaavien muiden hyödykkeiden kuin maa- ja vesialueiden ja sijoitusten hankinta (HE 8/2006 vp.). Tulorahoituksen voidaan katsoa olevan riittävä, jos poistot kattavat pitkällä aikavälillä keskimääräiset poistonalaiset investoinnit [ ]. Jos mainittuihin vuosiin sisältyy määrältään poikkeuksellisia eriä, voidaan tällainen poikkeuksellinen tekijä huomioida laskelmassa. Jos hyväksytty investointisuunnitelmakausi on taloussuunnitelmaa pidempi, voidaan keskimäärä laskea taloussuunnitelmaa useamman vuoden perusteella. Liitetiedossa on annettava selvitys erotuksen pääasiallisista syistä ja selvitys poistosuunnitelman mahdollisesta tarkistamistarpeesta. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta kunnan tilinpäätöksessä Vuosina : Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno Ero ( ) Ero % -35 Investointi- ja poistotason poikkeama johtuu osin rakennusten hankintamenoa alentavista rahoitusosuuksista ja osin siitä, että tarkastelujaksoon ajoittui poikkeuksellisen suuri poistonalainen investointihanke [ ]. Poistosuunnitelmaa tullaan kuluvalla tilikaudella tarkistamaan. Peruspalvelujen tehtäväalueilla on rakennusten poistoajoissa tarvetta käyttää voimassa olevaa poistosuunnitelmaa lyhyempiä poistoaikoja. Peruskorjauksen tarpeessa olevan vesihuoltoverkoston poistoajoissa on perusteltua lyhentää jäljellä olevaa poistoaikaa.

19 20 14) selvitys tuottoihin ja kuluihin sisältyvistä pakollisten varausten muutoksista, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä (KPA 2:3.1 4-kohta); Pakollisten varausten muutokset Konserni Eläkevastuu 1.1.*) x x x x Lisäykset tilikaudella x x x x Vähennykset tilikaudella -x -x -x -x Eläkevastuu *) x x x x Kaatopaikan maisemointivaraus 1.1. x x x x Lisäykset tilikaudella x x x x Vähennykset tilikaudella -x -x -x -x Kaatopaikan maisemointivaraus x x x x Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1. (ky) x x x x Lisäykset tilikaudella x x x x Vähennykset tilikaudella -x -x -x -x Potilasvahinkovakuutusmaksu (ky) x x x x *) Sisältää ns. vanhojen eläkkeiden eläkevastuun ja varhennetun eläkkeen eläkealeneman korvaukseksi myönnetyt eläkkeet. 15) selvitys olennaisista muihin toimintatuottoihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitoista ja olennaisista muihin toimintakuluihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitappioista (jaoston tuloslaskelmaohje luvut 2.3 ja 4.5); Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot Konserni Muut toimintatuotot Maa- ja vesialueiden myyntivoitot x x x x Rakennusten myyntivoitot x x x x Muut myyntivoitot x x x x Myyntivoitot yhteensä x x x x Muut toimintakulut X kiinteistön myyntitappio x x x x Myyntitappiot yhteensä x x x x

20 21 15a) valtuustoryhmien toimintaedellytysten tukemiseksi annetut tuet valtuustoryhmittäin eriteltyinä (kuntalaki 19.2 ) 6 [ ] Valtuustoryhmille annetut tuet valtuustoryhmä 1 Valtuustoryhmä x x x x Valtuustoryhmille annetut tuet yhteensä x x 16) yhteismäärät muihin rahoitustuottoihin sisältyvistä tuotoista, jotka on saatu osuuksista muissa yhteisöissä (KPA 2:3.1 5-kohta), jos ne ovat olennaisia. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelmassa korkotuotot ja korkokulut esitetään erikseen omina erinään, joten niitä ei tarvitse esittää erikseen liitetietona. Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely Osinkotuotot muista yhteisöistä x x Peruspääoman korot kuntayhtymiltä x x Yhteensä x x 17) erittely poistoeron muutoksista. Tietyissä tapauksissa kunta tai kuntayhtymä voi kirjata poistoeroa myös verotussyistä (EVL 54 ). Asiaa on selostettu yksityiskohtaisemmin kuntajaoston taseohjeen luvussa 6. Jos poistoeron muutokseen sisältyy verotussyistä tehtyä poistoeroa, on poistoeron muutos eriteltävä liitetiedoissa. Erittely poistoeron muutoksista Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos x x Suunnitelman mukaisten poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus (- tai +) x x Poistoeron muutokset yhteensä x x 6 Vuoden 2015 tilinpäätöksen liitetiedoissa ei tarvitse esittää vertailutietoa vuodelta 2014.

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA Helsinki 2010 ISBN 978-952-213-697-8 (nid.) ISBN 978-952-213-698-5 (pdf) ISBN 978-952-213-697-8

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-846-0 (nid.) ISBN 978-952-213-847-7 (pdf)

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-842-2 (nid.) ISBN 978-952-213-843-9 (pdf)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53 1. TULOSLASKELMA Euroa 1.1. - 31.12.2008 1.1. - 31.12.2007 Toimintatuotot Myyntituotot 2 906 776 2 546 860,49 Maksutuotot 5 008 898 4 671 492,19 Tuet ja avustukset 776 761 848 728,52 Vuokratuotot 1 237

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA Helsinki 2006 Painetun julkaisun ISBN 952-213-163-6 Verkkojulkaisun ISBN

Lisätiedot

Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille. Suositus

Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille. Suositus Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille Suositus TOIMITTAJA Anneli Heinonen 6. korjattu painos ISBN 978-952-213-913-9 (nid.) ISBN 978-952-213-914-6 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012 Painopaikka:

Lisätiedot

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina:

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina: 1 of 26 19.6.2008 14:06 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1997» 30.12.1997/1336 30.12.1997/1336 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Kirjanpitolaki

Lisätiedot

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta, 6 op OSA 1, konsernilaskenta Timo Alho Kauppatieteellinen tiedekunta Syksy 2014 Luennot Konserni 1. periodi Maanantaisin 9-11 Sali 4301+4302 IFRS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. äätö. ö n tilinpää. Osakeyhtiö. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut HTM Matti J. Mäkinen / Tiliextra Oy

TILINPÄÄTÖSMALLI. äätö. ö n tilinpää. Osakeyhtiö. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut HTM Matti J. Mäkinen / Tiliextra Oy TILINPÄÄTÖSMALLI Osakeyhtiö ö n tilinpää äätö ää ö s Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu voimassa oleva osakeyhtiölaki (21.7.2006) on huomioitu mm. KILA:n

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1336 1339. Kirjanpitolaki. N:o 1336

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1336 1339. Kirjanpitolaki. N:o 1336 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1336 1339 SISÄLLYS N:o Sivu 1336 Kirjanpitolaki... 4515 1337 Laki osakeyhtiölain muuttamisesta... 4534 1338 Laki osuuskuntalain

Lisätiedot

Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014

Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014 1(29) Tietosisältö Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014 Tässä ohjeessa esitellään tarkemmin Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain - tiedonkeruun ja tilaston

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 30.12.2014 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TALOUSHALLINNON KOODISTO... 3 2 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTI... 4 3 AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava.

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava. MÄÄRÄYS/OHJE 19.12.2006 Dnro 13/002/2006 Eläkekassoille Valtuutussäännökset: Vakuutuskassalaki (1164/1992) 96, 97 Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta (1114/2006)

Lisätiedot

YLEISOHJE YMPÄRISTÖASIOIDEN KIRJAAMISESTA JA ESITTÄMISESTÄ KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSESSÄ

YLEISOHJE YMPÄRISTÖASIOIDEN KIRJAAMISESTA JA ESITTÄMISESTÄ KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSESSÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE YMPÄRISTÖASIOIDEN KIRJAAMISESTA JA ESITTÄMISESTÄ KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSESSÄ Helsinki 2009 ISBN 978-952-213-461-5 (pain.)

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS...

1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS... Sisällysluettelo 1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS... 1 1 1.1 KIRJANPITOA, TILINPÄÄTÖSTÄ JA KONSERNITILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 1 2 1.1.1 Rahoituslaskelma... 1 2 1.1.2 Tuloslaskelman

Lisätiedot

4 Poistonalaisen omaisuuden myynti, siirto tai käytöstä poisto 4.1 Omaisuuden myynti 4.2 Omaisuuden siirto 4.3 Omaisuuden romutus

4 Poistonalaisen omaisuuden myynti, siirto tai käytöstä poisto 4.1 Omaisuuden myynti 4.2 Omaisuuden siirto 4.3 Omaisuuden romutus ESPOON KAUPUNGIN PYSYVIEN VASTAAVIEN KIRJANPITO-OHJE Sisällysluettelo 1 Yleiset periaatteet ja käsitteet 1.1 Pysyvät vastaavat 1.2 Pienhankinnat ja vuosikulut 1.3 Perusparannus 1.4 Taloudellinen pitoaika

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä

Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä 24.10.2006 1 Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007 Sisältö Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Konsernin rahavirtalaskelma 5 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 6 Liitetiedot

Lisätiedot

The only way is forward

The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Tilinpäätös 2 TILINPÄÄTÖS 3 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 3 Tunnuslukujen laskentakaavat 4 Konsernitilinpäätös 6 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan.

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen kokouskutsussa mainitut ehdotukset koskien valtuuksien antamista hallitukselle omien osakkeiden hankinnasta ja/tai niiden luovuttamisesta. Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 3.9.2006

HTM-TUTKINTO 3.9.2006 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(7) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 3.9.2006 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot