YLI 65 -VUOTIAIDEN SEKÄ ALLE 65 -VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN SAS-TOIMINTA SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTOSSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLI 65 -VUOTIAIDEN SEKÄ ALLE 65 -VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN SAS-TOIMINTA SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTOSSA"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNKI PYSYVÄISOHJE PYSY076 1 (15) Sosiaali- ja terveysviraston yksiköille YLI 65 -VUOTIAIDEN SEKÄ ALLE 65 -VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN SAS-TOIMINTA SSA Voimassa Kumoaa Asiasanat Pysyväisohje P19 (Terke) ja Vanhusten palvelut (Sosv) Ydintoiminnot, pysyväisohjeet, SAS-toiminta Sisältö 1 Tavoitteet Organisaatio, toimijat ja käsitteet Toimintaprosessin kuvaus SAP-toiminta SAS-prosessin vireillepano SAS-työparin toiminta SAS-prosessissa SAS-prosessin eteneminen SAS-ratkaisun jälkeen Arava-selvittelyt Sijoittaminen Muun kuin helsinkiläisen sijoittaminen Ympärivuorokautisen hoivapaikan tilapäiskäyttö asukkaan ollessa sairaalahoidossa Hoitopaikan vaihtaminen Päätöksenteko sijoituksesta, kirjaaminen ja arkistointi Asiakasmaksut Seuranta ja tilastointi Viitteet LIITTEET... 15

2 HELSINGIN KAUPUNKI PYSYVÄISOHJE PYSY076 2 (15) 1 Tavoitteet Sosiaali- ja terveysviraston ensisijaisena tavoitteena on turvata ikääntyneille ja alle 65 v. monisairaille asiakkaille kotona asuminen niin pitkään kuin mahdollista järjestämällä kotiin palvelut, tarvittava hoito ja kuntoutus. Jos kotona hoitaminen ei enää ole mahdollista, pyritään viimesijaisena keinona SAS-toiminnalla (= Selvitys, Arviointi, Sijoitus) tasa-arvoisesti turvaamaan kullekin asiakkaalle hänen tarpeitaan vastaava ympärivuorokautinen hoivapaikka. Tässä ohjeessa asiakkaalla tarkoitetaan yli 65 -vuotiasta henkilöä tai alle 65-vuotiasta monisairasta henkilöä. 2 Organisaatio, toimijat ja käsitteet Yhdistetty sosiaali- ja terveysvirasto (sote) aloitti toimintansa Virasto muodostuu kolmesta ydintoimintojen osastosta ja kolmesta hallinnollisesta osastosta. Ydintoiminnan osastot ovat: perhe- ja sosiaalipalvelut, terveys- ja päihdepalvelut sekä sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut (SKH). Yli 65 -vuotiaiden sekä alle 65-vuotiaiden monisairaiden asiakkaiden ympärivuorokautisen hoivan järjestämisestä vastaa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen SAS-toimisto. Moniammatillisia SAP-ryhmiä (=Selvitys, Arviointi, Palveluohjaus) toimii pääasiassa kotihoidossa, arviointi- ja kuntoutusosastoilla ja sairaaloissa. Hoitaja on asiakkaan arviointihetkellä oleva vastuuhoitaja. Lääkäri on asiakasta arviointihetkellä hoitava lääkäri. Sosiaalityöntekijä on asiakkaan arviointihetkellä oleva sosiaalityöntekijä arviointi- ja kuntoutusyksikössä, sairaalassa, aikuis- tai vammaissosiaalityössä. Kotona ja yksityisissä hoitopaikoissa alueen SAP-ryhmän sosiaalityöntekijä on mukana sen arvioinnissa milloin SAS-prosessin voi aloittaa. SAS-prosessiin liittyvän sosiaalityön tekee edellä mainittujen osalta SAS-sosiaalityöntekijä. Hän vastaa SAS-prosessiin liittyvästä arviointityöstä SKH-osaston ostopalveluyksiköissä myös alle 65-vuotiaiden asiakkaiden osalta. Vastuu lyhytaikaishoitopaikoilla olevien asiakkaiden SAP-työstä on avohoidon SAP-ryhmällä.

3 HELSINGIN KAUPUNKI PYSYVÄISOHJE PYSY076 3 (15) SAS-työparin muodostavat SAS-toimiston arviointipäällikkö ja hoitoketjulääkäri. Arviointipäällikköä sijaistavat SAS-toimiston sosiaalityöntekijät ja hoitoketjulääkäriä sijaistavat kaupunginsairaalan tai kuntoutuksen osaamiskeskuksen geriatrit. SAS- toimistossa työskentelevät SAS-sijoittajat hoitavat keskitetysti SAS-päätöksen saaneiden sijoittamisen laitoshoitoon ja palveluasumiseen. 3 Toimintaprosessin kuvaus SAS-prosessia tukemaan on luotu lomake arvio ympärivuorokautisen hoidon tarpeesta (ks. liite 1). Lomake sisältää asiakkaan hakemuksen (sivu 1), SAP-ryhmän lausunnot ja ehdotuksen (sivu 2), SAS-työparin tekemän ratkaisun (sivu 3), SAS-sijoittajien merkinnät (sivu 3) sekä liitesivun kiinteistöviraston asunto-osastoa varten (sivu 4). Lomaketta SAS-työparille lähetettäessä liitetään asiakirjoihin saatelehti, jota SAS-toimisto säännöllisesti päivittää. Lomake liitteineen muodostaa asiakasasiakirjan, joka sisältää sekä arkaluontoisia että salassa pidettäviä tietoja SAP-toiminta Moniammatillisten SAP-ryhmien tehtävänä on arvioida asiakkaiden toimintakykyä, hoidon ja palvelun tarvetta sekä suunnitella asiakkaan tarvitsemaa hoitoa, kuntoutusta ja palvelua kokonaisvaltaisesti, tavoitteena kotona asumisen jatkuminen. SAP-ryhmät toimivat myös valmistelu- ja asiantuntijaeliminä arvioitaessa asiakkaan tarvetta ympärivuorokautiseen hoitoon ja palveluun. 3.2 SAS-prosessin vireillepano Ennen SAS-prosessia hoitoon/hoivaan osallistuvat, eri ammattiryhmiä edustavat työntekijät, huolehtivat yhdessä siitä, että akuutit sairaudet on hoidettu ja asiakasta riittävästi kuntoutettu, pitkäaikaissairauksien diagnoosit ja hoito/hoiva ovat kohdallaan ja asiakkaan tila on vakaa. Toipumisen ollessa kesken ei ole mahdollista arvioida, tarvitseeko asiakas ympärivuorokautista hoivapaikkaa 1 Asiaan liittyvät lait: Henkilötietolaki 11 :n 4 ja 6 kohta, 12 :n 10 ja 12 kohta. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 :n 1momentin kohta 25. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 14 ja 15. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 2 :n 5 kohta ja 13 :n 1 momentti.

4 HELSINGIN KAUPUNKI PYSYVÄISOHJE PYSY076 4 (15) tai minkälaista hoivapaikkaa hän mahdollisesti tarvitsisi. Tarvittava hoiva pyritään aina ensisijaisesti järjestämään asiakkaan yksityiskodissa kotihoidon ja muiden avopalvelujen turvin. Ympärivuorokautista hoivapaikkaa ei voida myöntää, jos avopalveluja ei ole ollut monipuolisesti käytössä. Ympärivuorokautista hoitoa haetaan SAS-toimistosta, missä hakemus tulee käsitellä viiveettä 2 vireille tulon jälkeen. SAStoimistossa tehdään hakemukseen joko myönteinen tai kielteinen perusteltu päätös. Asiakas on hakija omassa asiassaan. Asiakas tai hänelle määrätty hoidollinen edunvalvoja voi halutessaan käynnistää SAS-prosessin ottamalla yhteyttä asiakkaan sen hetkiseen sosiaalityöntekijään arviointi- ja kuntoutusyksikössä, sairaalassa, vanhus-, aikuis- tai vammaissosiaalityössä. SAS-prosessin vireille tulon päivämääräksi laitetaan lähtökohtaisesti se päivä, jolloin hakemus on otettu vastaan. Sosiaalityöntekijä kirjaa tämän päivämäärän sekä sähköiseen asiakastietojärjestelmään että asiakkaan hakemukseen. Hakemusten vastaanottamisesta on ohjeistettu tarkemmin hakemus- ja päätöksentekoohjeistuksessa. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa asiakas ei itse sairautensa vuoksi pysty laittamaan asiaa vireille. Prosessi voidaan laittaa vireille ilman asiakkaan allekirjoitusta, jos asiakas ei ymmärrä hakemisen merkitystä ja hakeminen on selkeästi ja tarkkaan harkiten asiakkaan edun mukaista. Jos asiakas ei pysty itse sairautensa vuoksi laittamaan asiaa vireille, on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön (moniammatillisen tiimin) arvioitava asiakkaan tahto ja kokonaisetu yhteistyössä hänen omaistensa/läheistensä kanssa sekä käynnistettävä tarvittaessa SASprosessi. Jos asiakas on SAS-prosessin käynnistämishetkellä hoidossa kotihoidossa, edellä mainitut viranomaiset ehdottavat SAS-prosessin vireille laittoa vanhusasiakkaiden osalta SASsosiaalityöntekijälle. SAS-sosiaalityöntekijä merkitsee hakuprosessin vireille tulon päiväksi sen päivän, jolloin sopii SAP-ryhmän kanssa prosessin käynnistämisestä. Mikäli asiakas hakee hoivapaikkaa toisesta kunnasta, käynnistetään SAS-prosessi. Mikäli asiakas hakee palveluseteliä, käynnistetään SAS-prosessi. 2 Päätöksenteosta on säädetty Hallintolaissa.

5 HELSINGIN KAUPUNKI PYSYVÄISOHJE PYSY076 5 (15) SAP-ryhmän toiminta SAS-prosessissa SAP-ryhmä täyttää sosiaalityöntekijän koordinoimana lomakkeen Arvio ympärivuorokautisen hoidon tarpeesta (liite 1). SAP-ryhmän jäsenet kirjoittavat lausuntonsa käyttämäänsä sähköiseen asiakas/potilastietojärjestelmään. Lausunnot, Rava- ja MMSElomakkeet sekä muut tarvittavat asiakirjat liitetään hakemukseen paperikopioina. Kun esitys ympärivuorokautisen hoivapaikan hakemiseksi päätetään tehdä, kaikki ryhmän jäsenet tekevät lausuntonsa valmiiksi viipymättä. Jokainen SAP-ryhmän jäsen tekee lausunnon oman ammattiryhmänsä näkökulmasta välttäen samojen asioiden toistamista. Erityishuomio kiinnitetään lausuntojen johdonmukaisuuteen ja ristiriidattomuuteen. Tärkeää on kuvata ne syyt, joiden vuoksi kotona asuminen ja palvelujen tuominen/lisääminen kotona asumista turvaamaan ei onnistu. Kotihoidossa lääkäri ja hoitaja toimittavat lausuntonsa sekä yhteystiedoilla varustetut SAS-asiakirjat ja RaVa- ja MMSE - lomakkeet kotihoidon ohjaajalle, joka tarkistaa paperit ennen lähettämistä SAS-sosiaalityöntekijälle. Sosiaalityöntekijä vastaa SAS-prosessin etenemisestä. Hän lähettää paperit eteenpäin SAS-työparille ja seuraa prosessia. Sosiaalityöntekijä kertoo asiakkaalle ja läheiselle sijoitusprosessista ja sen etenemisestä, mm. siitä miten asiakas ja omainen voivat valmistautua vapautuvaa hoivapaikkaa odottaessaan tulossa olevaan sijoitukseen. SAP-ryhmän lääkärin kannanotto potilaan/ asiakkaan kykyyn toimia itse hakijana ja lausunto terveydentilasta Lääkäri ottaa kantaa hakemuslomakkeen 1. sivun kysymykseen kykeneekö potilas/asiakas toimimaan itse hakijana. Kyky toimia itse hakijana edellyttää, että asiakas ymmärtää hakemisen merkityksen, hän pystyy esimerkiksi pitämään mielessään keskustelun aiheen keskustelun ajan ja kommunikoimaan oman kantansa. Lisäksi lääkäri kirjaa SAP-ryhmän lääkärin lausunto -otsikolla sähköiseen potilas-/asiakastietojärjestelmään lyhyen yhteenvedon, jossa kuvataan lääketieteelliseltä kannalta potilaan / asiakkaan kognitiiviseen ja muuhun toimintakykyyn sekä ympäri-

6 HELSINGIN KAUPUNKI PYSYVÄISOHJE PYSY076 6 (15) vuorokautisen hoivapaikan tarpeeseen johtavat merkittävät sairaudet pääasiallisine oireineen. Milloin sairaudet on diagnosoitu? Hoidon ja kuntoutuksen päälinjat ja lopputulos sekä miksi toimintakyvyn ei enää arvioida paranevan? Käytössä oleva lääkitys? Mikäli potilaan tilannetta komplisoivat toistuvat pahenemisvaiheet ja akuutit sairaudet ja tästä huolimatta päätetään epästabiilissa tilanteessa sairaalahoidon jatkumisen sijaan hakea SAS-ratkaisua, on tärkeää myös kirjata potilaan/asiakkaan tahtotila hoitonsa suhteen sekä lääkärin arvio hoitolinjauksista mahdollisessa ympärivuorokautisessa hoivapaikassa. Lääkärinlausunnossa tulee ilmetä myös sanallinen kuvaus potilaan psyykkisestä tilasta, ymmärryksestä ja kommunikaatiokyvystä. SAP-ryhmän hoitajan lausunto Asiakkaan vastuuhoitaja kuvaa hoidollisia tarpeita ja toimintakykyä arviointihetkellä. Hän kirjaa SAP-ryhmän hoitajan lausuntootsakkeella sähköiseen potilas- / asiakastietojärjestelmään asiakkaan hoitotyöhön liittyvät oleelliset asiat, kuten voimakkaat käytösoireet tai psykiatriset oireet, aikaa vievät haavahoidot, sairaalahygieenisesti merkittävät bakteerikantajuudet. Hoitaja kirjaa myös tarvitseeko asiakas/potilas jotakin erityislaitteistoa (esim. happirikastin) tai hoidollisista syistä yhden hengen huoneen ym. Hoitaja tarkistaa RaVa-arvion kiinnittäen erityistä huomiota siihen, ettei sanallisessa kuvauksessa ja Rava-arviossa ole ristiriitaa. Hän kirjaa asiakkaan RaVa- ja MMSE-pisteet hakemuslomakkeen toiselle sivulle. Mikäli MMSE-testiä ei voida tehdä, kirjataan syy lomakkeeseen. Mikäli hoitaja on muu kuin asiakkaan omahoitaja kotihoidossa, on hänen ennen SAS-prosessin käynnistämissä otettava yhteyttä kotihoitoon ja selvitettävä asiakkaan saamat aiemmat palvelut ja pärjääminen niiden turvin. Tärkeää on huomioida sitä, mitä avohoidossa on tehty ongelmien ratkaisemiseksi. SAP-ryhmän sosiaalityöntekijän lausunto Sosiaalityöntekijä kirjoittaa SAP-ryhmän sosiaalityöntekijän lausunto-otsakkeella asiakas/potilastietojärjestelmään ympärivuorokautisen hoivan tarpeeseen vaikuttavat sosiaaliset olosuhteet, asiakkaan/potilaan viimeksi käyttämät kotihoitoa tukevat palvelut, arvioidun palvelutarpeen kotona sekä omaisten merkityksen asiakkaan hoidossa ja omaishoitajan mahdollisuuden. Sosiaalityöntekijä kuulee asiakkaan tahtoa ja näkemyksiä hoivan järjestämismallista ja kirjaa kuulemisen lausuntoonsa. Kuulemisen päivämäärä ja kuulemisessa läsnä olleet henkilöt merkitään lausuntoon. Asiakasta kuullaan myös, vaikkei hän ymmärtäisi hakemisen

7 HELSINGIN KAUPUNKI PYSYVÄISOHJE PYSY076 7 (15) merkitystä. Jos asiakkaalla on puoliso, sosiaalityöntekijä selvittää pariskunnan halukkuuden yhdessä asumisen jatkamiseen ja kirjaa tämän lausuntoonsa (ks. liite 2). Sosiaalityöntekijä selvittää millä kielellä asiakkaan palvelut olisi tarkoituksenmukaisinta järjestää. Mikäli asiakkaalla on edunvalvoja, sosiaalityöntekijä selvittää onko kyseessä taloudellinen vai hoidollisten asioiden edunvalvonta. Tämä kirjataan lausuntoon silloin, kun edunvalvoja toimii hakijana hoivapaikka-asiassa. SAP-ryhmän ehdotus SAP-ryhmän sosiaalityöntekijä kirjaa ryhmän ehdotuksen hoivan järjestämisestä perusteluineen sähköiseen asiakas-/ potilastietojärjestelmään. Mitkä tekijät puoltavat kotona asumista tai miksi hoitoa/hoivaa ei ole mahdollista jatkaa/täydentää kotona? Mikä on keskeisin ongelma kotihoidossa? Mikäli SAP-ryhmä ei voi tehdä yhteistä ehdotusta, kirjataan perustelut miksi ei. SAP-ryhmä kirjaa näkemyksensä hoitoyksikön asiakasprofiilista (muistisairaat, somaattisesti sairaat, mielenterveysongelmaiset, päihdeongelmaiset). Asiakkaan muut tarpeet hoitoyksikön suhteen täytetään tarvittaessa. Lomakkeeseen kirjataan lausunnon tekijöiden nimet ja puhelinnumerot. SAP-ryhmän sosiaalityöntekijä varmistaa, että lomakkeen joka kohta on oikein täytetty ja siinä on tarvittavat allekirjoitukset ja tarvittavat liitteet. Sosiaalityöntekijä varmistaa, että lausunnot ovat keskenään ristiriidattomat. Erityinen huomio tulee kiinnittää hakemussivuun (sivu 1). Siellä on oltava SAS-prosessin vireille tulon päivämäärä ja lähiomaisen tai edunvalvojan tiedot osoitteineen. Tarvittaessa liitteeksi voi laittaa muitakin kuin SAP-ryhmän lausuntoja (esim. fysioterapia, toimintaterapia, psykiatria, neurologia). Ensisijaisesti pyritään kuitenkin siihen, että tarvittavat tiedot ovat SAP-lausunnoissa. SAS-prosessin nopeuttamiseksi sosiaalityöntekijä täyttää myös hakemuksen 3. sivulle tarvittavat tiedot koskien palveluseteliä ja raha-asioiden hoitajan tiedot. SAP-ryhmän sosiaalityöntekijä selvittää onko asiakkaalla sijoituspaikkaan liittyviä toiveita, kuten toive sijoittua samaan yksikköön läheisen kanssa. Muissa tilanteissa toiveen suositellaan olevan tarkkuudeltaan aluetasoinen. Sosiaalityöntekijä kirjaa toiveet sijoituspaikan suhteen ja raha-asioiden hoitajan yhteystiedot myös asiakas/potilastietojärjestelmään. Hoitopaikkatoiveista keskusteltaessa on hyvä pitää mielessä, että asiasta keskustelu ei ole lupaus myönteisestä ratkaisusta. Edellä

8 HELSINGIN KAUPUNKI PYSYVÄISOHJE PYSY076 8 (15) 3.3 SAS-työparin toiminta SAS-prosessissa mainitut tiedot kirjataan ennen hakemuksen lähettämistä SAStoimistoon. SAS-työpari antaa asiantuntijalausuntonsa ympärivuorokautisen hoivan tarpeesta eli tekee SAS-ratkaisun. Tämän lisäksi työpari suosittaa hoitotasoa ja ottaa kantaa SAP-ryhmän esittämiin asiakkaan muihin tarpeisiin hoitoyksikön suhteen. SAS-työpari kiinnittää ratkaisussaan huomiota siihen, onko asiakkaan terveydentilaa ja toimintakykyä olennaisesti heikentävät sairaudet tutkittu ja hoidettu riittävän pitkään akuutin/epästabiilin tilanteen jälkeen. Saadaanko mahdollisesti vielä asiakkaan fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista toimintakykyä kuntouttamalla parantumaan? Samoin otetaan huomioon mm. onko asianmukaiset avopalvelut kokeiltu ja millaisia arjessa selviytymisen ongelmia asiakkaalla on stabiilissa tilanteessa kotona ollut. SAS-työparin ratkaisu voi olla koti, ympärivuorokautinen hoito, jatkokuntoutus tai lisäselvityspyyntö. 3.4 SAS-prosessin eteneminen SAS-ratkaisun jälkeen SAS-toimiston toimistosihteeri lähettää sosiaalityöntekijälle faksilla kopion saatesivusta ja hakemuksen 1. ja 3. sivusta. Jos ratkaisuna on palveluasuminen, hän faksaa myös hakemuksen 4. sivun, joka tarvitaan aravaselvitystä varten. Toimistosihteeri kirjaa ATJ:n MUIST-näytölle SAS-työparin tekemän ratkaisun. Hakemus kokonaisuudessaan siirtyy SAS-sijoittajalle päätöksentekoa varten. SAP-ryhmän sosiaalityöntekijä tiedottaa asiakkaalle/omaiselle ja hoitotiimille SAS-työparin tekemän ratkaisun. Kotihoidon asiakkaista sosiaalityöntekijä ilmoittaa SAS-ratkaisun kotihoidon ohjaajalle, joka kirjaa sen Pegasokseen KHYHT-lehdelle. SAPkokouksen/kuntoutuskokouksen alussa sosiaalityöntekijä tiedottaa SAS-ratkaisuista. Asiakkaalle tehdään muutoksenhakukelpoinen päätös sosiaaliviraston delegointisäännön mukaisesti, paitsi lisäselvityksiä pyydettäessä. Päätös muutoksenhakuohjeineen lähetetään asiakkaalle itselleen silloin, kun hän on hakijana. Muussa tapauksessa päätös lähetetään raha-asioiden hoitajalle.

9 HELSINGIN KAUPUNKI PYSYVÄISOHJE PYSY076 9 (15) 3.5 Arava-selvittelyt Mikäli SAS-työpari tekee kotiratkaisun tai esittää jatkokuntoutusta, tarkoittaa se kielteistä päätöstä ympärivuorokautisesta hoivapaikasta. Jatkokuntoutusta esitettäessä SAP-ryhmä arvioi tarkoituksenmukaisimman tavan toteuttaa kuntoutus. SAS-työpari voi myös ehdottaa tiettyä jatkokuntoutuspaikkaa. Jos ratkaisuna on koti ja asiakas haluaa hakea uudelleen ympärivuorokautista hoivapaikkaa kuuden kuukauden sisällä SAS-työparin ratkaisusta, voidaan se tehdä päivittämällä aiemmat lausunnot. Jos ratkaisuna on jatkokuntoutus ja halutaan hakea uudelleen ympärivuorokautista paikkaa, riittää lausuntojen päivitys kuntoutusjakson jälkeen. Mikäli SAS-työpari pyytää lisäselvityksiä, SAP-ryhmä toimittaa pyydetyt selvitykset vastaten SAS-työparin esittämiin kysymyksiin. Lisäselvityksiä voidaan pyytää tilanteissa, joissa ratkaisua ei voida tehdä ilman lisätietoja ja selvitys on saatavissa kohtuullisen ajan kuluessa. Lisäselvityspyyntöön on hyvä merkitä mihin päivään mennessä sitä pyydetään. SAP-ryhmä toimittaa lisäselvitykset hakemuksen ja lausuntojensa liitteeksi, uutta hakemusta ei tehdä. SAS-työpari tekee ratkaisunsa saatuaan tarvittavat lisäselvitykset. Mikäli pyydettyjä lisäselvityksiä ei anneta, tehdään kielteinen ratkaisu kahden kuukauden kuluttua. Mikäli SAS-ratkaisu on ympärivuorokautinen hoito, SAS-työpari suosittaa joko palveluasumista tai laitoshoitoa. Jos asiakas on saanut myönteisen päätöksen ja haluaa hakea palveluasumispaikkaa palvelusetelin turvin, sosiaalityöntekijän lausunnon kirjoittanut sosiaalityöntekijä auttaa asiakasta prosessin käynnistämisessä. Päätöksen palvelusetelistä tekee SASsosiaalityöntekijä. Mikäli SAS-työparin hoitotasosuositus on palveluasuminen, SAPryhmän sosiaalityöntekijä toimittaa asiakkaan raha-asioiden hoitajalle palveluasuntohakemuksen (ks. liite 3) asiakkaan varallisuuden selvittämiseksi. Palveluasuntohakemuksen tietojen perusteella SAP-ryhmän sosiaalityöntekijä selvittää asiakkaan arava-kelpoisuuden. Palveluasuntojen asukkaiden valintaperusteet löytyvät kiinteistöviraston sivuilta hel.fi/kv/asunto>valvonta>palveluasuntojen asukkaiden valintaperusteet. Kiinteistövirasto päivittää ohjetta neljännesvuosittain.

10 HELSINGIN KAUPUNKI PYSYVÄISOHJE PYSY (15) Jos asiakkaan varallisuus ei ylitä Arava-varallisuusrajoja eli hän on arava-kelpoinen, sosiaalityöntekijä kirjaa tiedon asiakas / potilastietojärjestelmään ja toimittaa palveluasuntohakemuksen liitteineen SAS-sijoittajalle. Mikäli asiakkaan varallisuus ylittää kulloinkin voimassa olevat Arava-varallisuusrajat, sosiaalityöntekijä vie varallisuustiedot kiinteistöviraston asunto-osaston sähköiseen ARA-järjestelmään erivapauden myöntämistä varten ja lähettää tarvittavat liitteet asunto-osastolle. Sosiaalityöntekijä toimittaa kiinteistöviraston päätöksen erivapaudesta SAS-sijoittajalle. Mikäli asiakkaan raha-asioiden hoitaja ei palauta palveluasuntohakemusta kuukauden määräajan sisällä, SAS-sijoittaja asettaa asiakkaan odottamaan ainoastaan sellaiseen hoitopaikkaan, jossa ei ole aravaehtoja, kunnes arava-kelpoisuus on selvitetty. Sosiaalityöntekijä huolehtii siitä, että arava-kelpoisuuden selvittäminen etenee viiveettä ja siitä, että asiakas on tietoinen siitä, missä vaiheessa prosessi on menossa. Palveluasunnon / Arava-erivapauden hakuprosessi on kuvattu liitteenä (ks. liite 4). 3.6 Sijoittaminen SAS-työparin ratkaisun jälkeen SAS-sijoittaja laittaa asiakkaan odottamaan hoidon ja palvelujen kannalta tarkoituksenmukaisimpiin yksiköihin huomioiden asiakkaan toiveet. Odotusajan ensimmäinen päivä (ent. jonoon tulopäivä) on SAS-työparin tekemän SAS-ratkaisun päivämäärä. Mikäli asiakkaan/potilaan toimintakyvyssä odotusaikana tapahtuu oleellisia muutoksia, omahoitajan on informoitava SAS-sijoittajaa. Asiakkaan hoivapaikansaantia voi kiirehtiä kiirehtimisviestillä. Tällä tarkoitetaan asiakasta hoitavan SAP-tiimin arvioita siitä, että vapautuvaa hoivapaikkaa odottavan asiakkaan paikansaantia on aiheellista kiirehtiä, suhteessa hänen omaan aikaisempaan tilanteeseensa ja/tai suhteessa muihin hoivapaikkaa odottaviin asiakkaisiin. Sijoituksen kiirehtimisestä tai kriisipaikan hakemisesta vastaa SAS-sosiaalityöntekijä tiimin ja lääkärin kanssa keskusteltuaan. Ympärivuorokautinen hoivapaikka osoitetaan vuorossa olevalle asiakkaalle ottaen huomioon asiakkaan hoivan tarve ja mahdollisuuksien mukaan asiakkaan toiveet. Kunnalla on kuitenkin oikeus

11 HELSINGIN KAUPUNKI PYSYVÄISOHJE PYSY (15) viimekädessä päättää, miten ja missä tarpeenmukainen hoito ja huolenpito järjestetään. Hoivapaikkaa tarjotaan asiakkaalle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoitotasoksi on määritelty ympärivuorokautinen hoito. Ympärivuorokautisen hoitoyksikön johtaja tai hänen delegoimansa henkilö vastaa vapautuvien paikkojen ilmoittamisesta viivytyksettä sähköpostilla erillisellä lomakkeella kaikille SAS-sijoittajille. SAS-sijoittaja valitsee vapautuneelle hoivapaikalle vuorossa olevan asiakkaan. SAS-sijoittaja selvittää asiakkaan siirtokuntoisuuden ottamalla sairaalassa ja arviointi- kuntoutusyksikössä odottavan kohdalla yhteyttä ensisijaisesti omahoitajaan ja muiden kohdalla ensisijaisesti sosiaalityöntekijään. Samalla hän ilmoittaa tarjolla olevasta paikasta. Tämän jälkeen SAS-sijoittaja toimittaa asiakkaan paperit hoitoyksikköön. Mikäli hoitopaikan edustaja toteaa, että tarjolla oleva hoivapaikka ei jostakin syystä näytä soveltuvan ehdotetulle asiakkaalle, hän ilmoittaa asiasta viipymättä SAS-sijoittajalle. Omahoitaja, sosiaalityöntekijä tai muu lähettävän tahon edustaja tiedottaa tarjolla olevasta hoivapaikasta asiakkaalle ja hänen läheiselleen. Asiakkaan tulee vahvistaa hoivapaikan vastaanottaminen 3 1 vrk:ssa, mikäli kyseessä on laitoshoito tai ryhmäkoti palveluasumisessa ja 3 vrk:ssa mikäli kyseessä on yksittäinen palveluasunto. Siirtyminen laitokseen tai ryhmäkotiin tapahtuu välittömästi hoivapaikan vastaanottamisen jälkeen ja palveluasuntoon viimeistään viikon sisällä asunnon vastaanottamisesta. Mikäli asiakas ei vahvista paikan vastaanottamista määräajassa, tulkitaan se kieltäytymiseksi hoivapaikasta ja paikka tarjotaan toiselle asiakkaalle. Mikäli asiakas kieltäytyy tarjotusta hoivapaikasta, sosiaalityöntekijä kirjaa kieltäytymisen perusteluineen asiakas/ potilastietojärjestelmään. Asiakkaan tai hänen edustajansa kieltäydyttyä paikan vastaanottamisesta, kunta ei välttämättä pysty tarjoamaan uutta hoivantarvetta vastaavaa paikkaa kolmen kuukauden määräajassa. Vastaanottava taho ilmoittaa viivytyksettä siirtopäivän SASsijoittajalle. Vastaanottava ympärivuorokautinen hoitoyksikkö ja asiakkaan asioita odotusaikana hoitava vastuuhoitaja järjestää viivytyksettä asiakkaan käytännön siirron. 3 Aika lasketaan siitä, kun asiakkaan sosiaalityöntekijä tai omahoitaja tiedottaa hoivapaikasta asiakkaalle. Hoivapaikan tarjoamisen ajankohta kirjataan asiakas/potilastietojärjestelmään. Perustelluissa tilanteissa aikarajasta voidaan joustaa. SAS-sijoittaja neuvottelee asiasta SAS-työparin kanssa.

12 HELSINGIN KAUPUNKI PYSYVÄISOHJE PYSY (15) 3.7 Muun kuin helsinkiläisen sijoittaminen Kotikuntalakia ja sosiaalihuoltolakia on muutettu vuoden 2011 alusta lukien siten, että myös muu kuin helsinkiläinen on oikeutettu hakeutumaan ja saamaan sosiaalihuoltolain mukaisia ympärivuorokautisen hoivan palveluja. Asiasta on oma pysyväisohje (sote pysy039). 3.8 Ympärivuorokautisen hoivapaikan tilapäiskäyttö asukkaan ollessa sairaalahoidossa Pääperiaate on, että asiakas ei voi pitää varattuna kahta kaupungin järjestämää laitos- tai palveluasumispaikkaa. Tätä pyritään välttämään kotiuttamalla asukas mahdollisimman pian takaisin palvelutaloon esim. kotisairaalan avulla. Tarvittaessa kotiutusjärjestelyistä konsultoidaan SAS-toimiston hoitokoordinaattoreita. Hoitoyksiköllä on velvoite hoitaa omat asiakkaansa loppuun asti eikä hoidon/hoivan tarpeen lisääntyminen ole peruste hoivapaikan irtisanomiselle/vaihtamiselle. Jos paluu palvelutaloon ei merkittävästi vaikeutuneen terveydentilan vuoksi vaikuta mahdollista, sairaalan osastonlääkäri konsultoi hoitoketjulääkäriä asiasta. Laitoshoidon yksiköt huolehtivat käyttöasteestaan eli korjaavat sen vajeita antamalla pyydettäessä ylipaikkoja SAS-sijoittajien täytettäväksi ruuhkanpurkutilanteissa. 4 Hoitopaikan vaihtaminen Sijoitustoiminnan ensisijaisena tavoitteena on löytää asiakkaalle hänen tarpeitaan vastaava hoivapaikka ja välttää tarpeettomia siirtoja. On kuitenkin tilanteita, joissa hoitopaikan vaihtaminen on perusteltua. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi, kun puolisoilla on toive sijoittua samaan hoitopaikkaan tai kun halutaan helpottaa kotona asuvan iäkkään puolison vierailuja asiakkaan luona. Hoitopaikan vaihdon tulee kuitenkin olla ensisijaisesti asiakkaan toiveiden ja hänen kokonaisetunsa mukainen. Aina, kun esitetään toive hoitopaikan vaihtamisesta, on tärkeää ensin selvittää mistä tilanteessa on kyse ja voidaanko tilanne ratkaista nykyisessä hoitopaikassa. Asiakas voi hakea vaihtoa suullisesti tai kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella.

13 HELSINGIN KAUPUNKI PYSYVÄISOHJE PYSY (15) Mikäli hoitoyksikkö poikkeustilanteessa haluaa hakea hoitotason muutosta, hoitoyksikkö lähettää tarvittavat päivitetyt SAPlausunnot SAS-sijoittajalle, joka konsultoi SAS-työparia. 5 Päätöksenteko sijoituksesta, kirjaaminen ja arkistointi SAS-sijoittaja kirjaa asiakkaalle sosiaaliviraston asiakastietojärjestelmään päätöksen SAS-työparin ratkaisun mukaisesti. Hän lähettää päätöksen ja muutoksenhakuohjeet asiakkaalle. Poikkeuksina ovat ympärivuorokautisen hoidon/hoivan palvelusetelipäätökset, jotka on delegoitu SAS-toimiston sosiaalityöntekijälle. Sijoituspäätös voi olla kielteinen, osittain kielteinen tai myönteinen. Kielteinen päätös tehdään, kun SAS-työparin ratkaisu on koti tai jatkokuntoutus. Osittain kielteinen päätös, eli ns. odotuspäätös tehdään (ent. jonopäätös), kun SAS-työparin ratkaisu on ympärivuorokautinen hoito, ja asiakas jää odottamaan vapautuvaa paikkaa. Asiakkaan hakemus jää tällöin voimaan ja asiakkaan ollessa sijoitusvuorossa, tarjotaan hänelle hoivapaikkaa hänen sen hetkisen hoidontarpeensa mukaan. Myönteinen sijoituspäätös tehdään, kun asiakas ottaa vastaan hänelle tarjotun hoivapaikan. SAS-sijoittaja arkistoi SAS-asiakirjat. 6 Asiakasmaksut Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista säädetään, mistä kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä. 7 Seuranta ja tilastointi SAS-tilastoista on annettu erilliset ohjeet. Lisätiedonantajat: Sirpa Järnström (SAS-prosessi), Merja Iso-Aho (lääkärityö), Maarit Varis (hallinnollinen valmistelija) HANNU JUVONEN vs. virastopäällikkö JUHA JOLKKONEN osastopäällikkö

14 HELSINGIN KAUPUNKI PYSYVÄISOHJE PYSY (15) Viitteet Sosiaalihuoltolaki /710 Sosiaalihuoltoasetus /607 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734 Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /912 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista /785 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista /812 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä /569 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista /980 Kotikuntalaki /201 Henkilötietolaki /523 Hallintolaki /434 Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta /621 Asiakkaita koskevien tietojen salassapito, vaitiolovelvollisuus sekä tiedon antaminen ja saaminen (Pysyväisohje 1.1.1/ sosiaalivirasto) Pitkäaikaisen laitoshoidon ja perhehoidon asiakkailta maksukyvyn mukaan perittävät maksut (Terveyskeskuksen ohje P88/ , Pysyväisohje / sosiaalivirasto) Sosiaalihuoltolain mukaisesta palveluasumisesta asiakkailta perittävät maksut (Pysyväisohje / sosiaalivirasto) Muutoksia tullut alkaen, maksutyöryhmän päätösten mukaisesti. Kotikunnan valintaoikeus ja palvelun hakeminen toisesta kunnasta, kun henkilö tarvitsee pitkäaikaista laitoshoitoa, asumispalveluja tai perhehoitoa (Sote pysy039/ ) Delegointisääntö pdf (Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöhuollon asioissa koskeva sääntö)

15 HELSINGIN KAUPUNKI PYSYVÄISOHJE PYSY (15) LIITTEET 1. Arvio ympärivuorokautisen hoidon tarpeesta, yli 65 -vuotiaat sekä alle 65 -vuotiaat monisairaat (lomake doc) 2. Toimintaohje puolisoiden sijoittamisesta samaan hoitopaikkaan Palveluasuntohakemus (lomake ) 4. Palveluasunnon / Arava-erivapauden hakuprosessi

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja 1 SAP-SAS, mitä se on? SAP (Selvitys, Arviointi, Palveluohjaus)

Lisätiedot

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO, TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN,

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. SAS työryhmän tehtävät... 1 3. Asumispalvelun hakeminen, asiakkaan

Lisätiedot

VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS )

VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS ) SASsiirrossa ja miten se ratkaistaan VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS 8.12.2015) Etelän sosiaali- ja lähityön GeroMetro-kehittämisryhmä HELSINGIN SOSIAALI- JA

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Palveluvaliokunta Raija Inkala 15.10.2014 PERHEHOIDOSTA YLEISTÄ tarkoitetaan henkilön hoidon, hoivan tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2010 1 274 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-1366 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden. ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden. ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet 2016 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO,

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli. Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli. Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen SAS-toiminnat aikuisten vastuualueen sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Sivu 1 / 5 JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Hakemuksen saapumispäivä: 1. MITÄ HAETAAN JAKSOHOITO, minkä verran jaksohoitoa haetaan: PALVELUASUMINEN (ei ympärivuorokautinen) RYHMÄKOTI(ei ympärivuorokautinen)

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN KRITEERIT 2015 SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN KRITEERIT 1 Yleiset periaatteet Suonenjoen kaupungin vanhuspalvelut tuottavat ja järjestävät sosiaalihuoltolain ( :t 17, 22, 23, 24 ja 25) mukaisia asumispalveluja

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Kuntayhtymähallitus 47 19.03.2015 Kuntayhtymähallitus 64 22.04.2015 Kuntayhtymähallitus 83 21.05.2015

Kuntayhtymähallitus 47 19.03.2015 Kuntayhtymähallitus 64 22.04.2015 Kuntayhtymähallitus 83 21.05.2015 Kuntayhtymähallitus 47 19.03.2015 Kuntayhtymähallitus 64 22.04.2015 Kuntayhtymähallitus 83 21.05.2015 Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin hinnan määräytyminen 38/05.02.04/2015 KYHALL 47 Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (6) 204 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntouttavaa hoitotyötä koskevasta aloitteesta HEL 2013-005935 T 00 00 03 Päätös päätti antaa

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 73 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/asumispalvelut/

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 322 9.11.2010 pöydälle pantu asia LAUSUNTO VANHUSTEN HOITOPAIKKOJEN SÄILYTTÄMISTÄ JA LISÄÄMISTÄ KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-2346 Esityslistan asia

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan vanhustyön kehittämiskeskus

Etelä-Pohjanmaan vanhustyön kehittämiskeskus Seudullisen gerontologisen sosiaalityön malli Kuusiokunnat 9.6.2010 Etelä-Pohjanmaan vanhustyön kehittämiskeskus Yleiset valtakunnalliset tavoitteet (suluissa tilanne Kuusiokunnissa v. 2008) Palvelurakenteen

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet 2017 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20.

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20. Hakijan tiedot Sukunimi Henkilötunnus Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20 Etunimet Kotikunta Kotiosoite Puhelinnumero Siviilisääty naimaton naimisissa

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVAPALVELU JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2014 LUKIEN

IÄKKÄIDEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVAPALVELU JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2014 LUKIEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Vanhusten palvelut 1 (8) IÄKKÄIDEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVAPALVELU JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2014 LUKIEN id: 404395 2 (8) SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Hoivaa ja huolenpitoa perheessä Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella LLKY:n valmentamassa ja hyväksymässä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 9.11.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 9.11.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 313 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSEEN Terke 2010-2050 Esityslistan asia TJA/17 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Psykiatrisen hoitotoiveen pilotti alkaa Satakunnan sairaanhoitopiirissä

Psykiatrisen hoitotoiveen pilotti alkaa Satakunnan sairaanhoitopiirissä AMMATTILAISOHJE 1 (6) Psykiatrisen hoitotoiveen pilotti alkaa Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä on otettu käyttöön psykiatrinen hoitotoive-lomake. Ensimmäisessä vaiheessa

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty 17.2.2016 23 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/palvelut/perusturva_ja_terveys/vanh uspalvelut/asumispalvelut/ YMPÄRIVUOROKAUTISEN

Lisätiedot

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa?

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa? Sivu 1 / 5 1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Etunimet Kotikunta Puhelunnumero Sähköpostiosoite Siviilisääty Naimaton Avoliitossa Naimisissa Eronnut Leski Asuu erillään

Lisätiedot

YHTENÄISET KRITEERIT LÄNSI-POHJASSA

YHTENÄISET KRITEERIT LÄNSI-POHJASSA YHTENÄISET KRITEERIT LÄNSI-POHJASSA VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON KRITEERIT IKÄIHMISTEN SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN ASUMIS- JA HOIVAHOITOPALVELUJEN

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Marjut Eskelinen marjut.eskelinen@avi.fi

Lisätiedot

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011 KOTIA KOHTI Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla Hanna Sallinen 17.2.2011 Asumispalvelut Vantaalla -Asumispalveluiden toimintayksikkö on osa aikuissosiaalityötä -Asumispalvelujen toimintayksikkö

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 1.3.2011

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 1.3.2011 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 73 8.2.2011 pöydälle pantu asia LAUSUNTO ALOITTEESTA ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA KOTIUTETTAVIEN JATKOHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2010-3092 Esityslistan asia TJA/8 TJA

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ YHTEISEEN

YHTEISTYÖLLÄ YHTEISEEN YHTEISTYÖLLÄ YHTEISEEN LOPPUTULOKSEEN Asiakkaan etu ja oikeus toimivaan hoito ja palvelukokonaisuuteen Elina Koski Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä HOPA Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (5) 136 Sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen vahvistaminen vuodelle 2014 HEL 2014-002648 T 06 00 00 Päätös päätti äänestyksen jälkeen esittelijän ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Sosiaali- ja terveysvirasto 5/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Sosiaali- ja terveysvirasto 5/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 11 Jälkihuollon tukiasuntojen tukihenkilöpalkkion ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2014 HEL 2014-000323 T 01 02 00 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että

Lisätiedot

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi.

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi. HEINOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN III/PER SÄÄNTÖKOKOELMA Sosiaali- ja terveystoimi Kaupunginvaltuuston 17.11.2008 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 9.2.2009 hyväksymä muutos Kaupunginvaltuuston 11.5.2009 hyväksymä

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

HE 137/2006 vp. 1. Nykytila

HE 137/2006 vp. 1. Nykytila HE 137/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sotilasvammalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan sotilasvammalakia muutettavaksi siten, että sotainvalideille,

Lisätiedot

Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN

Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN Tämä toimintaohje kumoaa Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 1.1.2013 voimaan tulleen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen 2 Tarkoituksenmukaiset palvelut Toimiva asuminen Osallisuus yhteisön toimintaan Riittävä taloudellinen toimeentulo

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN PITKÄAIKAISEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON MYÖNTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN PITKÄAIKAISEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON MYÖNTÄMINEN Liite 6/ Petula 19.3.2015 25 IKÄIHMISTEN PALVELUT SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN PITKÄAIKAISEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON MYÖNTÄMINEN Perusturvalautakunta 19.3.2015 25 2 (6) 1. Yleiset periaatteet ennen ympärivuorokautisen

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki Hakemus palveluasumis- ja hoitoyksikköihin (päiv. 17.12.2014)

Kokemäen kaupunki Hakemus palveluasumis- ja hoitoyksikköihin (päiv. 17.12.2014) Kokemäen kaupunki Hakemus palveluasumis- ja hoitoyksikköihin (päiv. 17.12.2014) Kokemäen kaupungin alueella olevat kaupungin omat laitoshoidon ja palveluasumisyksiköt sijaitsevat Henrikinhovissa, joista

Lisätiedot

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Potilaan oikeusturvan parantamiseksi Suomessa on laki potilaan oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia

Lisätiedot

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012 Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan Infotilaisuus 23.2.2012 Maritta Koskinen 1 Taustaa palvelusetelille Aiemmat säädökset palvelusetelistä vuonna 2004 Laajentui vuonna 2008 Palvelusetelilaki (569/2009)

Lisätiedot

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 240/2014) Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

suomalaisille? Lappi Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1

suomalaisille? Lappi Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1 Millaisia palveluja vanhoille suomalaisille? Lappi 28.11.2014 28.11.2014 Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1 Muutosten tuulia 2014 Vanhoja ihmisiä on vuosi vuodelta enemmän Hyvinvoivia vanhoja

Lisätiedot

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT:

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: Kuvaus palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja palveluiden tasoista. PALVELUTASO 1 Asiakas suoriutuu päivittäisistä

Lisätiedot

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL Kainuu Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan. Pro Consona -tietojärjestelmästä

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL Kainuu Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan. Pro Consona -tietojärjestelmästä Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5 Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan Pro Consona -tietojärjestelmästä 1 ASIAKKUUS Kehitysvammapalveluiden Vammaispalveluiden Omaishoidon Asiakkaan kotikunta: 2 PALVELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos)

Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos) Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos) Toimialuejohtaja Leena Korhonen 26.1.2017 leena.korhonen(at)siunsote.fi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Palveluseteli omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena

Palveluseteli omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena 1(5) omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon sisältyy omaishoitajan antama hoito ja tarvittavat sosiaali-

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 26.3.2015 Sivu 1 / 6 YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI Mikä palveluseteli on Ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu yli

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3 LIITE 3 Prosessikansio Kotihoidon asiakasprosessi Prosessin vastuuhenkilö: Kotihoidon ohjaajat Riitta-Liisa Stolt ja Irmeli Elo Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä 29.8.2007 8.10.2007 7.11.2007 29.1.2008

Lisätiedot

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 38 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että mielenterveyslakia muutettaisiin siten, että mielenterveystyön

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 10. SAS - RYHMÄN TOIMINTA JA ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN Ikäihmisten linja

Kyh Kyh liite 10. SAS - RYHMÄN TOIMINTA JA ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN Ikäihmisten linja Kyh 15.12.2009 122 Kyh liite 10 SAS - RYHMÄN TOIMINTA JA ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN Ikäihmisten linja 1 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen Ikäihmisten linjan tavoite on täysipainoisen elämän mahdollistaminen

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 1. SISÄLLYS 1 OMAISHOIDON TUESTA YLEISESTI... 1 2 OMAISHOIDONTUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISKRITEERIT... 2 2.1 Omaishoidontuen hakeminen... 2

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1. Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.2016 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 % KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAUSUNTO ARAN AVUSTUSHAKEMUKSEEN Kunta Orivesi 562 Kuntakoodi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunnon hankkeesta

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

Anitta Mikkola Kuntoutuksen kehittäjätyöntekijä SenioriKaste hanke, POSKE

Anitta Mikkola Kuntoutuksen kehittäjätyöntekijä SenioriKaste hanke, POSKE Anitta Mikkola Kuntoutuksen kehittäjätyöntekijä SenioriKaste hanke, POSKE 7.5.2015 Kotihoidon toimintakykyä edistävällä työotteella hidastetaan vanhusten riippuvuutta ja siirtymistä laitoshoitoon Yhteiskehittely:

Lisätiedot

Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä

Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä Raija Kerätär 2.11.2015 www.oorninki.fi Kuntoutus Järvikoski 2013 Korjaavaa tai varhaiskuntoutuksellista toimintaa, joka käynnistyy Työ- ja toimintakykyisyyden

Lisätiedot