VUODEN 2011 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2011 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET"

Transkriptio

1 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2011 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa ei ole esitetty täydellisesti kaikkia hyväksyttäviä näkökohtia tai vastauksia tehtäviin. Vastausten arvostelussa on voinut saada lisäpisteitä riittävän perustelluista ja olennaisista havainnoista, vaikka niitä ei ole mainittu arvosteluperusteessa. Arvosteluperusteessa esitetyt lainsäädännön sekä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän kirjanpitotavan tulkinnat liittyvät kunkin tehtävän vastausten arvosteluun vain tässä tutkinnossa. Arvosteluperusteen tulkintoja ei voi esittää tilintarkastuslautakunnan (TILA) kannanottoina muissa asiayhteyksissä.

2 2 KHT-TUTKINTO OSA SEKÄ TÄYDENNYSOSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA Tehtävä 1 (10 pistettä) 1. Osakeantia koskevan päätöksen lainmukaisuus (2,5 pistettä) Osakeantia koskevan päätöksen tarkastaminen on osa lakisääteistä tilintarkastusta (0,5 pistettä). Lakisääteisen tilintarkastuksen kohteena on myös tarkastuskohteen hallinto (0,5 pistettä). Lakiviittaus TilintL 11.1 (0,5 pistettä) Tilintarkastuksen kohteena ovat muun muassa vastuuvelvollisten toiminta, laillisuus, yhtiön toimielinten päätökset ja yhtiöjärjestyksen noudattaminen. Huomautukset tulee esittää tilintarkastuskertomuksessa tai vähäisempien huomautusten osalta tilintarkastuspöytäkirjassa. (1,0 pistettä tai 0,25 pistettä/oikean asian maininta) 2. Todistus osakkeiden maksamisesta (5,0 pistettä) Tilintarkastajan tulee antaa todistus osakkeiden maksamisesta (0,5 pistettä). Todistuksessa todetaan, onko osakeyhtiölain säännöksiä osakkeiden maksamisesta noudatettu (0,5 pistettä). Todistuksen antaminen ei ole osa lakisääteistä tilintarkastusta, vaan muu lakiin perustuva tilintarkastajan tehtävä (0,5 pistettä). Yhtiön oma tilintarkastaja antaa todistuksen uusien osakkeiden rekisteröimisen yhteydessä (0,25 pistettä + 0,5 pistettä). (Vastauksessa on edellytetty yhtiön oman tilintarkastajan mainintaa muutenkin kuin pykäläreferoinnin yhteydessä.) Apporttilausunto (0,5 pistettä) Lausunnossa tilintarkastaja lausuu, oliko omaisuudella vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle (0,5 pistettä). Apporttilausunnon voi antaa muukin kuin yhtiön oma tilintarkastaja (0,25 pistettä). Lakiviittaukset: TilintL kohta, OYL 9:14.3, OYL 9:14.4 (0,5 pistettä/kohta) 3. Lausunto yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuuden tuotto-odotuksista (2,5 pistettä) Tilintarkastaja voi harjoittaa ns. muuta toimintaa tilintarkastajan ominaisuudessa (0,5 pistettä). Teuvo Tilintarkastaja voi antaa lausunnon toimitusjohtajan laatimien laskelmien ja raportin oikeellisuudesta yhtiön kirjanpidon perusteella (0,5 pistettä). Lausunnon antaminen ei ole osa lakisääteistä tilintarkastusta eikä muuta lakiin perustuvaa toimintaa (0,5 pistettä), vaan se perustuu yhtiön ja tilintarkastajan erilliseen toimeksiantosopimukseen (0,5 pistettä). Lakiviittaus TilintL 1.2 (0,5 pistettä).

3 3 Tehtävä 2 (täydennysosa: valinnainen tehtävä 2) (20 pistettä) Tehtävä A Epäselvät tositteet Tositeaineistossa on useita epäselvyyksiä: euron maksu konsultoinnista, johon liittyvää sopimusta tai lisätietoa konsultoinnin sisällöstä ei saatu. 2 x euron ostolaskut raaka-aineesta, joihin liittyvää tilausta, kuormakirjaa tai muuta aineistoa hankinnasta ei saatu. Osamaksu euroa ja sen palautus, joiden perusteet olivat epäselviä. Yhtiön pankkitilille oli tullut useita merkittäviä rahasuorituksia Serbiasta, jotka oli kirjattu selvittelytilille. Vastaanotettujen varojen perusteesta ei saatu lisätietoa. Kyseiset varat oli maksettu markkinointimaksuina edelleen kyproslaiselle yhtiölle. Maksut oli kirjattu selvittelytililtä, eikä lisätietoa maksujen perusteista saatu. Kirjanpitolain tositteille asettamia vaatimuksia ei ole kaikilta osin täytetty. Huomioitava muun muassa KPL 2:5, KPL 2:3 ja KPL 3:2. Johtopäätös: Annettujen tietojen perusteella ei voitu varmentua muun muassa kaikkien menojen kuulumisesta yhtiölle, eikä siitä, että kaikki liiketapahtumat ovat kirjanpidossa tai antaako tilinpäätös oikean kuvan. Yhtiöltä on pyydettävä lisätietoja kyseessä olevista liiketapahtumista. (2,0 pistettä havainnon johdonmukaisesta kuvauksesta ja johtopäätöksestä) Vaikutus raportointiin: Havaintojen vaikutus tilintarkastajan raportointiin riippuu siitä, ovatko kirjanpidon/tilinpäätöksen virheet ja/tai puutteet olennaisia, ja että saadaanko niihin lisätietoja yhtiöltä. Mahdollisesti tilintarkastuskertomuksessa joko varauman sisältävä (ehdollinen) lausunto, kielteinen lausunto tai lausunnon antamatta jättäminen; tai tilintarkastuspöytäkirja tai muistio, jos virheet ja/tai puutteet eivät ole niin olennaisia, että ne on huomioitava kertomuksessa tai ne korjataan ennen kertomuksen antamista.(1,0 pistettä) Yhtiön hallitukselle ja/tai yhtiön toimivalle johdolle on laadittava tilintarkastusmuistio tai -pöytäkirja, jos sisäisissä kontrolleissa on tilintarkastuksen perusteella olennaisia puutteita. (ISA 265:n huomioiminen) (1,0 pistettä) Tilintarkastajan muu raportointi: Epäselvät rahansiirrot saattavat olla rahanpesua (1,0 pistettä). Tilintarkastajan on tehtävä ilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle keskusrikospoliisiin (1,0 pistettä) (Laki rahanpesun ja terrorismin torjunnasta, ISA 240: 35-37,43) (1,0 pistettä oikeasta viranomaisesta).

4 4 Negatiivinen oma pääoma Oma pääoma on negatiivinen, ja hallitus on tietoinen asiasta (1,0 pistettä). Summa, jolla rakennuksen arvon arvioidaan ylittävän tasearvon, ei riitä kattamaan oman pääoman negatiivisuutta (1,0 pistettä). Johtopäätös: Osakeyhtiölakia (OYL 20:23) on rikottu (1,0 pistettä). Hallitus on havainnut negatiivisuuden , eikä kaupparekisteriin ei ole tehty viipymättä merkintää oman pääoman negatiivisuudesta. Vaikutus raportointiin: Tilintarkastuskertomukseen huomautus (TilintL 15.4), joka ei vaikuta lausuntoihin (1,0 pistettä). Epävarmuus toiminnan jatkuvuudesta (going concern) Yhtiön tuloksessa ja taloudellisessa asemassa on seuraavia ongelmia: - Kannattavuus ja taloudellinen asema ovat heikentyneet. - Maksukyvyssä on ongelmia. Yhtiöllä vaikeuksia maksaa ostovelkoja eräpäivinä. - Käyttökate on tappiolla. - Oma pääoma on negatiivinen. - Emoyhtiö ei voi antaa yhtiölle lisää pääomaa. Johtopäätös: Yhtiön edellytys laatia tilinpäätös going concern periaattein kyseenalainen (KPL 3:3.1). Toimivalta johdolta on pyydettävä arvio yhtiön kyvystä jatkaa toimintaansa, ja arvioitava tätä sekä muuta evidenssiä (ISA 570). (2,0 pistettä havainnon johdonmukaisesta kuvaamisesta ja johtopäätöksestä) Vaikutus raportointiin: Kokonaisuudesta ja tilintarkastajan harkinnasta riippuu, onko toiminnan jatkuvuutta koskevan olettamuksen käyttö asianmukaista vai ei, ja jos on, esiintyykö olennaista epävarmuutta ja onko tätä kuvattu riittävästi tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa. Mahdollisesti tilintarkastuskertomukseen joko tiettyä seikkaa painottava tieto (lisätieto), varauman sisältävä (ehdollinen) lausunto tai kielteinen lausunto (ISA 705, ISA 706) (1,5 pistettä). Lähipiirilainasaaminen Yhtiöllä on euron myyntisaaminen sisaryhtiöltä, jolla on poikkeuksellisen pitkä maksuaika (vuosi). Maksu saamisesta on edelleen saamatta, eikä saamista ei ole peritty. Johtopäätös: Saamista voitaneen pitää tosiasiassa annettuna lähipiirilainana. Tämä on huomioitava toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa (OYL 8:6, KPL 5:2, KPA 2:7b (1,0 pistettä). Saamisen arvostusta on selvitettävä tarkemmin (0,5 pistettä).

5 5 Vaikutus raportointiin: Vaikutus raportointiin riippuu siitä, miten yhtiö on kertonut saamisesta ja kyseessä olevasta liiketoimesta tilinpäätöksessä. Jos saamisen arvostus on asianmukainen ja liitetiedoissa on annettu tarvittavat tiedot, ei saamisella ei ole vaikutusta tilintarkastuskertomukseen. (0,5 pistettä) Mahdollisesti tilintarkastuskertomukseen, riippuen virheen/puutteen olennaisuudesta joko tiettyä seikkaa painottava tieto (lisätieto), varauman sisältävä (ehdollinen) lausunto tai kielteinen lausunto (0,5 pistettä). Tehtävä B Tilinpäätöksen vahvistaminen tarkoittaa tilinpäätöksen hyväksymistä yhtiökokouksessa, jolloin tilintarkastuskertomus on jo annettu (1,0 pistettä). Vaatimus kauppahinnan, euroa, hyvittämisestä ja vahingonkorvausvaatimus, euroa, koskevat myyntiä joka on tapahtunut ennen tilikauden 2010 päättymistä. Seikat olisi tullut huomioida tilinpäätöksessä 2010 (1,0 pistettä) myynnin hyvityksenä ja/tai pakollisena varauksena tai vastuuliitetietona riippuen tulevan hyvityksen ja korvauksen todennäköisyydestä ja määrästä. Tilintarkastajalla ei ole velvollisuutta suorittaa tarkastustoimenpiteitä tilintarkastuskertomuksen antamisen jälkeen. Kyseisessä tapauksessa tilintarkastajan tietoon on tullut tapahtuma, joka olisi saattanut edellyttää mukautetun tilintarkastuskertomuksen antamista, jolloin tilintarkastajan on toimittava ISA 560:n kohtien tai mukaisesti (1,0 pistettä). Jos tilinpäätöstä ei ole vielä julkistettu, tulee tilintarkastajan muun muassa keskustella toimivan johdon ja/tai hallintoelinten kanssa, ja ratkaista onko tilinpäätöstä tarpeen muuttaa. Vaikka toimivalla johdolla ei olisi lakiin perustuvaa velvoitetta julkistaa uutta tilinpäätöstä, jos muuttaminen olisi tilintarkastajan mielestä tarpeellista, tulee tilintarkastajan ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin pyrkiäkseen estämään sen, että jo annettuun tilintarkastuskertomukseen luotetaan (ks. ISA 560:10-13). Jos tilinpäätös on jo julkistettu, tulee tilintarkastajan silti toimia kuten yllä selostetaan (ks. ISA 560:14-17).

6 6 Tehtävä 3 (täydennysosa: valinnainen tehtävä 3) (20 pistettä) Yleistä tehtävän arvostelusta: Mikäli viiden sivun maksimivastauspituus on ylitetty, saa kokelas -1,0 pistettä. Tehtävästä voi saada enintään yhteensä 20 pistettä. Yksittäisen kysymyksen pistemäärä ei voi ylittää siitä annettavaa maksimipisteitä. Kohdistetut, tarkat viittaukset tilintarkastusstandardiin tuottavat täyden pistemäärän. 1. Vähentääkseen tarkastuspalkkioiden nostopaineita ulkomaisissa yksiköissä KHT Ville Vastuullinen haluaisi ehdottaa konsernille tarkastuksen laajuuden määrittelyä yhtiöittäin, johon hän pyytää apuasi. Tee alustava yhteenveto vaihtoehdoista, joiden avulla voidaan määritellä konsernin tarkastuksen laajuus, perusteet, johon määrittelyn tulisi pohjautua, ja miten eri tavoin tarkastus voidaan päättää suorittaa kansainvälisen tilintarkastusstandardin ISA 600 perusteella. Tarkoitus ei ole, että suoritat tarkastuksen laajuuden määrittelyn Styyli-konsernille itse, vaan että tuot KHT Ville Vastuulliselle esille yleiset periaatteet, joiden pohjalta tarkastuksen laajuuden suunnittelu voidaan aloittaa. a. Kokelaan tulisi tuoda esille, että konsernin päävastuullisen tilintarkastajan tulisi laatia konsernin tilintarkastusstrategia ja suunnitelma ISA 300:n perusteella (ISA 600:15-16). (0,1 pistettä) b. Kokelaan tulisi osata esittää, että osana tilintarkastusstrategian laadintaa tulisi toimeksiantotiimin määrittää konsernitilinpäätöstä kokonaisuutena koskeva olennaisuusraja sekä kynnysarvo, jonka ylittävien virheellisyyksien katsotaan olevan olennaisia konsernitilinpäätöksen oikeellisuuden kannalta. Lisäksi konsernitason olennaisuuden lisäksi tulee määritellä olennaisuusrajat niille konsernin osille, joissa suoritetaan tilintarkastus tai yleisluonteinen tarkastus konsernin tilintarkastusta varten (ISA 600:21). (0,5 pistettä) c. Kokelaan tulisi esittää tytäryhtiöiden jako tarkastuksen kannalta merkittäviin ja eimerkittäviin konsernin osiin (ISA 600:26-28). Merkittävinä voidaan pitää kooltaan suurimpia tuotantoyhtiöitä ja ei-merkittävinä pienimpiä myyntiyhtiöitä. Tässä olisi huomioitava myös palvelukeskusten tarkastus. (1,2 pistettä) d. Kokelaan tulisi pystyä jakamaan tytäryhtiöiden tarkastukset alla oleviin kategorioihin (i-iv) sekä antaa esimerkit siitä, minkälaiset konsernin osat yleisesti ottaen tulisi kuhunkin kategoriaan valita (ISA 600:26-29): (1,5 pistettä) i. osat, joissa suoritetaan konsernin osan olennaisuuteen pohjautuva tilintarkastus, ii. osat, joissa suoritetaan yhteen tai useampaan tilin saldoon tai liiketapahtumien lajiin kohdistuva tilintarkastus iii. osat, joista pyydetään tiettyjä osa-alueita tarkastettavaksi (specific item) iv. osat, joista tehdään vain analyyttisiä toimenpiteitä konsernitasolla ja v. osat, joissa suoritetaan konsernin osan olennaisuuteen pohjautuva yleisluontoinen tarkastus. e. Kokelaan tulisi esittää perustelut sille, miten voidaan saavuttaa kokonaisuutena riittävä evidenssi konsernin tilintarkastuksen pohjaksi. (2,7 pistettä) Tällöin tulisi huomioida mm. i. riittävän tarkastusevidenssin saaminen kaikille konsernitilinpäätöksen olennaisille erille (ISA 600:44)

7 7 ii. Taloudellisesti merkittävän osan valinta voidaan suorittaa esim. vertailukohdan valinnalla; esim. liikevaihto, liikevoitto, tilikauden tulos, taseen loppusumma, velat ja valita tästä yksittäin taloudellisesti merkittävät osat esimerkiksi 15 prosenttia valitusta vertailukohdasta (ISA 600:A5-6) iii. Mikäli yksittäin merkittäviä osia ei ole riittävästi konsernitilinpäätöksen tarkastusevidenssin pohjaksi, voidaan valita yhdessä merkittäviä konsernin osia tarkastuksen kohteeksi tai pyytää suorittamaan tarkastusta tiettyihin tilinpäätöseriin tai -kannanottoihin liittyen (ISA 600:29, A51). 1. Kokelaan tulisi esittää, että tämän valinnan pohjana voi olla muun muassa a. mahdolliset muutokset konsernirakenteessa tai konsernin osan toiminnassa, b. käyttääkö osa konsernin yhteisiä prosesseja, c. onko sisäinen tarkastus suorittanut toimenpiteitä, d. onko yhtiö muutoin lakisääteisen tilintarkastuksen piirissä, e. konsernitasolla suoritetun analyyttisen tarkastuksen perusteella saadut havainnot, f. väärinkäytöksen riski yhtiöissä, joissa on johtajia omistajina (vrt. excel-listaus, jossa neljässä yhtiössä on paikallista johtoa omistajina). (Yllä olevista lakisääteinen tilintarkastus on määritelty 0,4 pisteen ja johtajaomistajayhtiöt 0,2 pisteen arvoiseksi huomioksi. Myös muita kokelaan havaitsemia kriteerejä hyväksytään, jokainen 0,1 pistettä, maksimipisteet kuitenkin 1,0.) 2. Kokelaan tulisi pystyä esittämään, että myös seuraavat seikat liittyvät siihen, miten konsernin osaa tarkastetaan osana konsernitilinpäätöksen tarkastusta ei merkittävien konsernin osien osalta (ISA 600:A1, A47): a. konsernin osan soveltama tilinpäätösnormisto vs. konsernitilinpäätöksen tilinpäätösnormisto b. konsernin osan tarkastajan noudattama tilintarkastusstandardisto ja ohjeet vs. konsernin tarkastajan noudattama tilintarkastusstandardisto ja ohjeet c. konsernin osan tilikauden päättymishetki vs. konsernin tilikauden päättymishetki, ja se, että valmistuuko konsernin osan tilintarkastus ajoissa d. konsernin tilintarkastajan käsitys konsernin osan tarkastajan pätevyydestä ja riippumattomuudesta on merkittävässä roolissa. 3. Kokelaan tulisi huomata, että ei-merkittävien osien tarkastukseen tulee eri ajankohtina valita eri konsernin osia (ISA 600:29). Kohta 1): yhteensä 6,0 pistettä 2) KHT Ville Vastuullinen haluaa varmistua myös, millä eri tavoin ja missä tilanteissa konsernin toimeksiantotiimin tulee osallistua konsernin osien tilintarkastajien työhön. Laadi hänelle yhteenveto asiasta ja anna esimerkkejä, miten osallistuminen käytännössä voidaan toteuttaa. (ISA 600:30-31,42,A55)

8 8 a. Kokelaan tulisi osata määritellä se, miten paljon konsernin osan tarkastukseen osallistutaan, riippuu konsernin osan merkittävyydestä, tunnistetuista merkittävistä riskeistä koskien konsernitilinpäätöksen virheellisyyttä sekä siitä, miten konsernin tarkastaja arvioi konsernin osan tarkastajaa (ISA 600:30, A54). (1,5 pistettä) b. Kokelaan tulisi osata määritellä esim. seuraavat osallistumisen muodot (2,5 pistettä): i. konsernin toimeksiantotiimin tulee arvioida konsernin osan olennaisuuden määrittämistä ja vahvistaa konsernitilinpäätöksen tarkastusta varten konsernin osan olennaisuus konsernin osan tarkastajalle (ISA 600:22-23) (0,25 pistettä) ii. mikäli kyseessä on konsernin merkittävän osan taloudellisen informaation tilintarkastus (ISA 600:30) (1,5 pistettä), 1. konsernin toimeksiantotiimin tulee osallistua konsernin osan tilintarkastajan tekemään riskienarviointiin (ISA 600:30), johon vähintään tulee kuulua, että: a. keskustellaan konsernin osan tilintarkastajan tai konsernin osan toimivan johdon kanssa niistä konsernin osan liiketoiminnoista, jotka ovat konsernin kannalta merkittäviä, b. keskustellaan konsernin osan tilintarkastajan kanssa konsernin osan taloudellisen informaation alttiudesta väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvalle olennaiselle virheellisyydelle; ja c. käydään läpi konsernin osan tilintarkastajan dokumentaatio, joka koskee tunnistettuja merkittäviä riskejä konsernitilinpäätöksen olennaisesta virheellisyydestä; tällainen dokumentaatio voi olla muodoltaan muistio, joka sisältää konsernin osan tilintarkastajan johtopäätöksen tunnistetuista merkittävistä riskeistä. 2. Konsernin toimeksiantotiimin käsitys konsernin osan tilintarkastajasta vaikuttaa tämän osallistumisen luonteeseen, ajoitukseen ja laajuuteen (ISA 600:30). 3. Konsernin toimeksiantotiimin tulee arvioida niiden tilintarkastustoimenpiteiden asianmukaisuus, joita suoritetaan merkittäviin konsernitilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskeihin vastaamiseksi. Sen perusteella konsernin toimeksiantotiimin pitää päättää mahdollisesta osallistumisesta tarkastustoimenpiteisiin tai mahdolliseen lisätoimenpiteiden vaatimiseen (ISA 600:31,43). iii. Jos on kysymys konsernin osasta, joka ei ole konsernin merkittävä osa, se millä tavoin, milloin ja miten laajasti konsernin toimeksiantotiimi osallistuu konsernin osan tilintarkastajan työhön, vaihtelee sen mukaan, millainen on konsernin toimeksiantotiimin käsitys konsernin osan tilintarkastajasta. Siitä, että konsernin osa ei ole konsernin merkittävä osa, tulee toissijainen seikka (ISA 600:A54) (0,5 pistettä). iv. Kokelaan tulisi huomioida, että konsernin toimeksiantotiimin tulee kommunikoida vaatimuksistaan konsernin osan tilintarkastajalle oikeaaikaisesti. Tässä kommunikoinnissa tulee tuoda esiin suoritettava työ, se miten tätä työtä tullaan käyttämään, sekä konsernin osan tilintarkastajan ja

9 9 konsernin toimeksiantotiimin välisen kommunikaation muoto ja sisältö (ISA 600:40) (0,2 pistettä). v. aktiivinen kommunikointi (ISA 600:A57) (0,05 pistettä). c. Esimerkkejä käytännön osallistumisesta, konsernin toimeksiantotiimi voi osallistua tarkastukseen esimerkiksi (ISA 600:A55, kokelaan oma kokemus) i. lähettämällä tilintarkastusohjeet koskien 1. raportoinnin muotoa ja käyttötarkoitusta, 2. eettisiä ja riippumattomuusvaatimuksia, 3. tunnistettuja olennaisia väärinkäytös- ja virheriskejä konsernin osan tasolla sekä 4. lähipiiriä. ii. pyytämällä raportteja, dokumentteja, lausuntoja iii. keskustelemalla konsernin osan tarkastajan kanssa iv. keskustelemalla konsernin osan toimivan johdon kanssa v. keskustelemalla konsernin johdon kanssa vi. käymällä läpi saatua dokumentaatiota vii. käymällä konsernin osassa viii. keskustelemalla sisäisen tarkastuksen kanssa. (Yllä olevista ohjeiden lähettäminen ja raporttien sekä lausuntojen pyytäminen on määritelty 0,2 pisteen arvoisiksi ehdotuksiksi ja muut 0,1 arvoisiksi ehdotuksiksi. Myös muita kokelaan havaitsemia kriteerejä kuin yllä olevat, voidaan luokitella 0,1 pisteen arvoisiksi, maksimipisteet kuitenkin 1,0). (1,0 pistettä) Kohta 2.) yhteensä 5 pistettä 3) KHT Ville Vastuullinen ei ole koskaan aiemmin tarkastanut ulkomaisen palvelukeskuksen toimintaa. Laadi esitys, mitä vaihtoehtoja Styyli-konsernissa on tarkastaa palvelukeskusten toimintaa ja mitä eri tarkastustoimenpiteitä se vaatii. a. Kokelaan tulisi havaita, että palvelukeskuksia on kaksi, Good Service India Ltd. ja Palvelin Oy. Näiden tarkastus voidaan suorittaa eri tavoin, koska ne sijaitsevat maantieteellisesti eri paikoissa ja ovat luonteeltaan hyvin erilaisia. (0,2 pistettä) b. Kokelaan tulisi osata esittää, että ensimmäisenä tilintarkastajan on syytä muodostaa käsitys siitä, kuinka käyttäjäyhteisö käyttää toiminnassaan palveluorganisaation palveluja ja siten palveluiden relevanttiutta tilintarkastukselle sekä miten on järjestetty tilintarkastuksen kannalta relevantti sisäinen valvonta palveluorganisaation työlle, jotta hän voi tunnistaa ja arvioida olennaisen virheellisyyden riskejä (ISA 402:7). Käytännössä tämä vaatii esimerkiksi sen arviointia, mikä palveluorganisaation palvelujen merkitys on käyttäjäyhteisölle, sopimusten läpikäyntiä ja käyttäjäyhteisön toimivan johdon haastattelua siitä, onko palveluorganisaatio raportoinut käyttäjäyhteisölle tai onko käyttäjäyhteisö muutoin tietoinen käyttäjäyhteisön tilinpäätökseen vaikuttavasta väärinkäytöksestä,

10 10 säädösten ja määräysten noudattamatta jättämisestä tai korjaamattomista virheellisyyksistä (ISA 402:9). (0,4 pistettä) c. Kokelaan tulisi osata esittää vaihtoehdot, että mikäli kyseessä on tilintarkastuksen kannalta merkittävä palveluorganisaatio, jonka toiminnasta ei aineistotarkastuksella saada riittävää tilintarkastusevidenssiä (ISA 402:A14), sen toimintaa kannattaa yleensä tarkastaa kontrollilähtöisesti ja sitä voidaan tarkastaa (ISA 402 +ISAE 3402) joko (2,4 pistettä) i. mahdollisia käyttäjäyhteisössä olevia täydentäviä kontrolleja arvioimalla ja testaamalla, jotka voivat olla (ISA 402:10, A12) (0,9 pistettä) 1. joko palveluntarjoajan edellyttämiä toimenpiteitä 2. tai käyttäjäyhteisön vapaaehtoisesti luomia kontrolleja tai ii. jos käyttäjäyhteisön tilintarkastaja ei pysty muodostamaan tarvittavaa käsitystä käyttäjäyhteisöstä saatavan tiedon perusteella, hänen tulee muodostaa tämä käsitys suorittamalla yksi tai useampia seuraavista toimenpiteistä (ISA 402:12, 16) (1,5 pistettä): 1. tarkastamalla palvelukeskuksen toimintaa itse; a. ottamalla yhteyttä käyttäjäyhteisön kautta palveluorganisaatioon tiettyjen tietojen hankkimiseksi; b. vierailemalla palveluorganisaatiossa suorittamalla sellaiset toimenpiteet, joiden avulla saadaan tarvittavat tiedot palveluorganisaatiossa olevista relevanteista kontrolleista ja niiden toimivuudesta; 2. palvelukeskuksen tilintarkastajan tyypin 1 tai 2 perusteella; viittaus ISAE 3402 standardiin tai 3. käyttämällä paikallista tilintarkastajaa suorittamaan toimenpiteitä, joiden avulla saadaan tarvittavat tiedot palveluorganisaatiossa olevista relevanteista kontrolleista ja niiden toimivuudesta. d. Käytännössä Intialaisen palveluntarjoajan esitteessä kuvattu käyttövaltuustietojen toimittaminen palveluntarjoajalle puolivuosittain asiakkaan toimesta tulisi havaita (0,25 pistettä). e. Kokelaan tulisi esittää, että sisäisen tarkastuksen työn hyväksikäyttö on yksi mahdollisuus tarkastaa palvelukeskusta, koska Styyli konsernilla on sisäinen tarkastus (0,25 pistettä). Kohta 3.) yhteensä 3,5 pistettä 4) Styyli-konsernilla on sisäinen tarkastus, jota KHT Ville Vastuullisen mukaan ei ole aiempina vuosina käytetty riittävästi hyödyksi. Niinpä hän haluaa tietää, miten sisäisen tarkastuksen tekemä työ yleisesti ottaen vaikuttaa suunnitteluun sekä millä perusteella ja miltä osin sisäisen tarkastuksen työtä voidaan käyttää hyväksi. Laadi hänelle yhteenveto aiheesta. a. Kokelaan tulisi osata esittää, että tilintarkastajan tulee arvioida, soveltuuko sisäisten tarkastajien tekemä työ todennäköisesti tilintarkastuksen tarkoituksiin (ISA 610:8, A4). (0,25 pistettä)

11 11 b. Tällöin ulkoisen tilintarkastajan tulee arvioida sisäisen tarkastuksen objektiivisuutta, sisäisten tarkastajien ammatillista osaamista, noudatetaanko sisäisten tarkastajien työssä todennäköisesti ammatillista huolellisuutta ja onko todennäköistä, että sisäiset tarkastajat ja ulkoinen tilintarkastaja kommunikoivat tehokkaasti keskenään (ISA 610:9, A4). (0,25 pistettä) c. Kokelaan tulisi pystyä esittämään se, että sisäisen tarkastuksen työn huomioonottamisella on vaikutusta tarkastuksen laajuuteen ja osata esittää vaihtoehdot, että (mm. ISA 610:8 ja A2) (1,0 pistettä) i. sisäisen tarkastuksen työ voidaan jättää kokonaan huomioimatta, joka ei ole välttämättä järkevää; ii. sisäisen tarkastuksen työn perusteella voidaan arvioida uusiksi olennaisen virheen riskiä sisäisen tarkastuksen kattamilla alueilla tai iii. sisäisen tarkastuksen työ voi muuttaa ulkoisen tarkastuksen luonnetta tai ajoitusta tai se voi vähentää ulkoisen tarkastajan tekemiä toimenpiteitä. d. Kun ulkoinen tilintarkastaja määrittää sisäisen tarkastuksen tekemän työn suunniteltua vaikutusta hänen toimenpiteidensä luonteeseen, ajoitukseen ja laajuuteen, hänen tulee ottaa huomioon sisäisen tarkastuksen jo tekemien töiden luonne, laajuus ja kohdistuminen sekä toisaalta pyrkiä sopimaan sisäisen tarkastuksen kanssa näistä asioista jo etukäteen, mikäli mahdollista (ISA 610:10, A5). (0,25 pistettä) e. Kokelaan tulisi osata todeta, että jotta sisäisen tarkastuksen yksittäisiä töitä voidaan käyttää hyväksi, tulee ulkoisen tilintarkastajan arvioida (ISA 610:12) (0,5 pistettä) i. ovatko työn suorittaneet riittävän ammatillisen koulutuksen ja ammatilliset taidot omaavat sisäiset tarkastajat; ii. onko työtä valvottu ja käyty läpi ja onko se dokumentoitu asianmukaisesti; iii. onko hankittu riittävästi tarkastusevidenssiä, jotta sisäisten tarkastajien on mahdollista tehdä kohtuullisia johtopäätöksiä; iv. ovatko tehdyt johtopäätökset olosuhteisiin nähden asianmukaisia ja ovatko sisäisten tarkastajien mahdollisesti laatimat raportit yhdenmukaisia suoritetun työn tulosten kanssa; ja v. onko sisäisten tarkastajien mahdollisesti esiin tuomat poikkeamat tai epätavalliset seikat selvitetty asianmukaisesti. f. Kokelaan tulisi osata todeta, että sisäisen tarkastuksen työ pitää arvioida ja siihen tulee kohdistaa tarkastustoimenpiteitä, jotka tulee dokumentoida osaksi tarkastusevidenssiä, jotta niitä voidaan käyttää hyväksi tilintarkastusevidenssinä (ISA 610:11, 13). (0,75 pistettä) i. Sisäisten tarkastajien yksittäisiin töihin kohdistettavien tilintarkastustoimenpiteiden luonne, ajoitus ja laajuus riippuvat ulkoisen tilintarkastajan arvioimasta olennaisen virheellisyyden riskistä, sisäisen tarkastuksen arvioimisen tuloksista sekä sisäisten tarkastajien yksittäisten töiden arvioimisen tuloksista (ISA 610:A6). Kohta 4.) yhteensä 3,0 pistettä

12 12 5) KHT Ville Vastuullinen tuo sinulle esittämiesi yleisten periaatteiden jälkeen liitteenä 3 olevan sisäisen tarkastuksen yhteenvetomuistion. Selvitä, onko muistiolla vaikutusta tarkastuksen suunnitteluun. a. Kokelaan tulisi osata huomata, että mahdollinen raportointi Romaniasta aiheuttaa sen, että kyseessä oleva yhtiö tulisi mahdollisesti ottaa huomioon tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa, vaikkei se kokonsa puolesta ole yksistään merkittävä. Romanian tarkastamisessa ei riitä pelkkä analyyttinen tarkastus, koska riski väärinkäytöksistä olemassa (ISA 600). b. Toisaalta kokelaan tulisi huomata, että tarkastusta voidaan vähentää Palvelin Oy:n toimintojen osalta liittyen konsernin korkean tason tietojärjestelmien arviointiin, mikäli sisäisen tarkastuksen työ käydään läpi ja se dokumentoidaan (ISA 610). c. Lisäksi voidaan käyttää hyväksi ABC-järjestelmän käyttövaltuuksien tarkastuksen tuloksia, mikäli sisäisen tarkastuksen tekemä työ käydään läpi ja se dokumentoidaan (ISA 610). d. Vastaukseksi hyväksytään myös se, että tarkastuksessa on todennäköisesti käytettävä apuna it-asiantuntijoita yhtiön talousjärjestelmien toimintaympäristön tarkastuksessa ja mahdollisesti sopimuspolitiikan asiantuntijoita ulkomaisten ja kotimaisten olennaisten sopimusten tarkastuksessa. e. Vastaukseksi hyväksytään myös muita raportista esille mahdollisesti nousevia havaintoja (0,1-0,5 pistettä). Tehtävän maksimipistemäärä ei kuitenkaan voi ylittää 2,5 pistettä. Kohta 5.) yhteensä 2,5 pistettä

13 13 Tehtävä 4 (10 pistettä) (täydennysosa: tehtävä 1) Tehtävän 4 yhteispisteet olivat alun perin 20 pistettä, mutta tehtävän alakohta 2 (10 pistettä) jätetään arvostelematta suomenkielisessä tehtävässä olleen virheen vuoksi. Alakohdat 3A ja 3B on arvosteltu erillisinä tehtävinä. Jos kokelas on saanut alakohdasta 3A miinuspisteitä, kyseiset miinuspisteet eivät ole vaikuttaneet alakohdan 3B arvosteluun. Pisteet 1. Määritä annettujen tietojen perusteella Taifuuni Oyj:n toimintasegmentit vuoden 2010 lopun tilanteessa. Selosta prosessi, jolla olet päätynyt kyseisiin toimintasegmentteihin perusteluineen. Sisällytä vastaukseesi myös viittaukset asianomaisen IFRS-standardin pykälään. 2,0 A) Yhtiön toimintasegmentit ovat tehtävän liitteessä 1 luetellut tuotemerkit sekä PLGkonserni ja muut (yhteensä 16 kpl) (2,0 pistettä). Puuttuvista tuotemerkeistä vähennetään 0,1 pistettä. Lisäksi mikäli vastauksesta ei käy selvästi ilmi, sisältyykö PLG-konserni ja Muut erillisiksi toimintasegmenteiksi tai nämä on jätetty toimintasegmenttiluettelon ulkopuolelle, vähennetään 0,2 pistettä kummastakin erikseen. Toimintasegmentit ovat siis: Taifuuni Englantilainen Toukokuu Supermaatti Keittiöapu Konsuli Raitisilma Rakenne Tila Laatikko Amanda Pesukarhu Lasso PLG-konserni Gladiaattori Muut Mikäli vastauksesta puuttuu viittaus oikeaan IFRS 8:n kohtaan (IFRS 8.5) vähennetään A-kohdasta annettavia pisteitä 0,1 pisteellä. Tehtävänannossa ei kerrota, mitä yhtiön sisäisessä raportoinnissa esitetty Muut yksikkö sisältää konsernihallinnon ja muiden konsernin yhteisten toimintojen lisäksi. Yhtiön kuvauksesta on pääteltävissä, että tähän ryhmään kuuluu Pohjois-Amerikassa muille valmistajille, jakelijoille ja vähittäismyyntiliikkeille tapahtuva myynti, jossa ei käytetä Taifuunin omia tuotemerkkejä, mitä tukee yksikön ulkoisen liikevaihdon määrä. Näitä tuottoja ei voida pitää IFRS 8.6:ssa tarkoitettuina vähämerkityksisinä tuottoina, joten kyseinen yksikkö tulee nimetä toimintasegmentiksi. Toimintasegmenttejä ei tule tässä vaiheessa tehtävää vielä yhdistellä raportoitaviksi kokonaisuuksiksi eikä toimintasegmenttejä tule standardin mukaan yhdistellä toimintasegmenttejä määriteltäessä. Yhdistelemisperiaatteet esitetään IFRS 8 standardissa raportoitavien segmenttien määrittelemisen yhteydessä (IFRS 8.12). Tuoteryhmät eivät ole CODM:n seuraama alin yksikkötaso, eivätkä ne näin ollen voi muodostaa toimintasegmenttejä.

14 14 3,0 B) Prosessi toimintasegmenttien määrittämiseksi (kohtien esitysjärjestys ei ole merkitsevä): 1. Yhtiön liiketoiminnallisesti päätöksenteosta vastaa ja ylimmän johdon muodostaa johtoryhmä. (IFRS 8.7) (1,0 pistettä) 2. Vastauksessa tulee erikseen nimetä johtoryhmä CODM:ksi tai ylimmäksi (operatiiviseksi) päätöksentekijäksi (0,25 pistettä). 3. Lisäksi vastauksessa tulee käsitellä perusteita johtoryhmän valitsemiselle CODM:ksi tai ylimmäksi (operatiiviseksi) päätöksentekijäksi (0,25 pistettä). Perusteita ovat maininta liiketoiminnalliseksi päätöksentekijäksi, viittaus IFRS 8.7 kohtaan, tai maininta varsinaisesta johdosta, tai kutsuminen ylimmäksi toimivaksi johdoksi). 4. Johtoryhmän raporttipaketin perusteella, CODM seuraa yhtiön tuloksellisuutta tuotemerkkien tasolla (IFRS 8.5(b)). (0,5 pistettä) 5. Raporttipaketissa on riittävät taloudelliset tiedot IFRS 8.5(c):n edellytysten täyttymiseksi tuotemerkkien tasolla. (0,5 pistettä) 6. Tuotemerkit täyttävät myös IFRS 8.5(a):n vaatimuksen siitä, että toimintasegmentti harjoittaa liiketoimintaa. (0,5 pistettä). (Hyväksytty on myös, jos vastauksessa on mainittu, että tuotemerkit saavat tuottoja ja aiheuttavat kuluja). Vastauksesta tulee käydä ilmi standardiviittauksen ja mahdollisen standardireferoinnin lisäksi, miten kyseistä standardikohtaa on tässä sovellettu. Prosessikuvauksessa kaikki yllä mainitut kohdat on voitu yhdistää yhdeksi arvioinniksi. Mikäli vastauksesta puuttuu viittaus oikeaan IFRS 8:n kohtaan (IFRS 8.7) vähennetään kohdasta annettavia pisteitä 0,1 pisteellä. 5,0 Kysymys 1. yhteensä. Pisteet 2. Selvitä, mitkä olisivat olleet Taifuuni Oyj:n segmenttiliitetiedossa raportoitavat segmentit vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Laadi kunkin raportoitavan segmentin osalta perustelut siitä, miksi kyseinen segmentti tulee esittää erikseen tai esitetyssä kokoonpanossa. Sisällytä vastaukseesi myös viittaukset asianomaisen IFRS-standardin pykälään. Tehtävän 2-alakohtaa ei arvostella lainkaan suomenkielisessä tehtävänasettelussa olleen virheen vuoksi.

15 15 Pisteet 3. Määritä, mille rahavirtaa tuottaville yksiköille pölynimuriliiketoiminnan hankinnan yhteydessä syntynyt liikearvo tulee kohdistaa tammikuussa 2010 ja heinäkuussa Sisällytä vastaukseesi myös viittaukset asianomaisen IFRSstandardin pykälään. 2,0 A) Taifuunin sisäisessä raportoinnissa hankittua pölynimuriliiketoimintaa seurataan yhtenä toimintasegmenttinä (PLG-konserni), mutta liikearvoa seurataan tuotemerkkien tasolla. Näin ollen alin sellainen taso, jolla liikearvoa seurataan sisäistä johtamista varten, on tuotemerkkitaso. 1. Liikearvo tulee kohdistaa tammikuussa 2010 seuraaville rahavirtaa tuottaville yksiköille (IAS 36.80) (0,5 pistettä per rahavirtaa tuottava yksikkö): Imu Teho Englantilainen Rakenne Liikearvoa tulee kohdistaa myös tuotemerkeille Englantilainen ja Rakenne, sillä pörssitiedotteessa kerrotaan kaupalla olevan positiivinen vaikutus ruoansekoituslaitteiden (joita kyseiset tuotemerkit edustavat) liikevoiton kehitykseen. Vähittäiskauppaketju Pikkukoti ei pörssitiedotteessa annettujen tietojen perusteella ole tuotemerkki, eikä sisäisen raportoinnin perusteella erikseen seurattava yksikkö, joten sitä ei voida käsitellä omana rahavirtaa tuottavana yksikkönään. Vaikka Englantilainen ja Rakenne olisi yhdistetty yhdeksi toimintasegmentiksi, tulee ne esittää erillisinä rahavirtaa tuottavina yksikköinä, sillä taso ei saa olla korkeampi kuin IFRS 8.5:n mukaiset toimintasegmentit ennen segmenttien yhdistämistä (IAS 36.80(b). 2. Vaikka vastauksessa esitetyt rahavirtaa tuottavat yksiköt olisivat osittain tai kokonaan virheellisiä, mutta vastauksessa viitataan oikeaan standardikohtaan (IAS 36.80), saa viittauksesta 0,5 pistettä. 3. Mikäli vastauksesta puuttuu viittaus oikeaan standardikohtaan (IAS 36.80), vähennetään A-kohdasta saatavia pisteitä 0,5 pisteellä. Liikearvon seurannan on yhtiössä erikseen todettu olevan tuotemerkkien tasolla, jolloin rahavirtaa tuottavien yksiköiden tunnistaminen ei ole muutoin kuin IAS 36.80(b):n mukaisesti määritetyn alimman tason osalta riippuvainen tehtävän edellisissä kysymyksissä määritetyistä toimintasegmenteistä. 3,0 B) Taifuunin organisoitua raportointinsa uudelleen kesäkuussa 2011 tulee Imu ja Teho tuotemerkeille kohdistettu liikearvo kohdistaa uudelleen uudistetun johdon seurannan mukaisesti (IAS 36.87) Raitisilma ja Tila tuotemerkeille, jotka muodostavat muut pienet kodinkoneet tuoteryhmän. Aiemmin ruoansekoituslaitteille kohdistettu liikearvo pysyy ennallaan. 1. Näin ollen heinäkuussa 2011 liikearvoa kohdistuu seuraaville rahavirtaa tuottaville yksiköille: Raitisilma (1,0 pistettä) Tila (1,0 pistettä) Englantilainen (0,5 pistettä) Rakenne (0,5 pistettä)

16 16 2. Vaikka vastauksessa esitetyt rahavirtaa tuottavat yksiköt olisivat osittain tai kokonaan virheellisiä, mutta vastauksessa viitataan oikeaan standardikohtaan (IAS 36.87), saa viittauksesta 0,5 pistettä. 3. Mikäli vastauksesta puuttuu viittaus oikeaan standardikohtaan (IAS 36.87), vähennetään B-kohdasta saatavia pisteitä 0,5 pisteellä. 5,0 Kysymys 3. yhteensä

17 17 Tehtävä 5 (täydennysosa: valinnainen tehtävä 4) (20 pistettä) Pisteitä ei ole saanut siitä, jos vastauksena on kopioitu lainkohta, jossa on oikean vastauksen lisäksi muita selvästi kysymykseen liittymättömiä kohtia, ellei erikseen ole esitetty oikein perusteltua johtopäätöstä. Mikäli vastauksessaa on kopioitu ainoastaan lainkohta, josta tulee selkeästi ilmi vastaus kysymykseen kuten kysymysten 2, 3 ja 4 kohdissa on voinut tehdä on saanut pisteitä. Este ja edellytys sanojen osalta on joustettu, ellei eron ymmärtäminen ole ollut kysymyksen kannalta tärkeää, kuten kysymyksen 1 kohdalla. KYSYMYS LAINKOHTA TULKINTA JA JOHTOPÄÄTÖS 1 Ovatko yrityssaneeraus -lain mukaiset edellytykset olemassa Tosiahkerat Oy:n yrityssaneeraukselle? Vaikuttaako asiaan, jos vain Vilunki Oy puoltaa Tosiahkerat Oy:n hakemusta? YSL 6 edellytykset, 1-3 kohdat YSL kohta esteet ja keskeyttämisperusteet (YSL kohta) Yrityssaneeraukseen pääsyn edellytykset luetellaan yrityssaneerauslain (YSL) 6 :ssä. YSL 6 1-kohta ei täyty. Edellytys täyttyisi, jos vähintään kaksi velkojaa, joilla on 1/5 tunnetuista veloista, puoltaa hakemusta. Vilunki Oy olisi ainoa puoltaja. YSL 6 2-kohta, uhkaava maksukyvyttömyys, ei ole enää ajankohtainen, koska yritys on jo maksukyvytön Sen sijaan YSL 6 3-kohta täyttyy, koska yritys on maksukyvytön ja saneerauksella voidaan poistaa maksukyvyttömyys. Pykälän 3-kohdassa on viittaus YSL kohtaan, jonka mukaan saneerausmenettelyä ei voida myöntää, jos maksukyvyttömyyttä ei saneerausohjelman avulla voida poistaa tai että sen uusiutumista ei voida torjua muuten kuin lyhytaikaisesti. Tehtävässä todetaan: Periaatteessa Tosiahkerat Oy:n toiminta olisi mahdollista saada kannattavaksi, mikäli tervehdyttämistoimia tehtäisiin. Jos vastauksessa on tästä huolimatta katsottu, että saneeraukselle on YSL kohdan este, ei siitä ole vähennetty pisteitä. Olennaista vastauksessa on ollut käsitellä YSL 6 :ssä mainittuja seikkoja. YSL kohdat ovat kaikki vaihtoehtoisia, yhden täyttyminen riittää edellytykseksi. Mahdollisten saneerauksen esteiden olemassaolo arvioidaan erikseen. 1,0 pistettä kustakin 1-3 kohdasta, joista 1-kohta edellyttää myös Vilungin puollon oikeaa arviointia (3,0 pistettä) Lisähyvitystä on voinut saada tapaukseen liittyvien, 7 :n estekohtien oikealla soveltamisella, ei kuitenkaan, jos YSL 6 on kokonaan sivuutettu. Merkitystä oli etenkin syytteellä kirjanpitorikoksesta (YSL 7:2 1-kohta). On syytä huomata, ettei yrityssaneerauksen esteitä kysytty, vaan edellytyksiä. Tarpeettomista lainkohdista ei saanut

18 18 2 Vaikuttaako törkeätä kirjanpitorikosta koskeva syyte yrityssaneerauksen myöntämiseen? 3 Vaikuttaako mahdollinen yrityssaneeraus häädön täytäntöönpano on? 4 Voiko yrityssaneeraus -hakemus enää estää Tosiahkerat Oy:n konkurssin? 5 Ota kantaa Pertti Vilungin arvioon siitä, kuka tekee YSL kohta esteet ja keskeyttämisperusteet YSL 21.2 ulosmittauksen sekä muiden täytäntöönpanotoimenpiteiden kielto YSL 24.1 suhde konkurssiin YSL 29.1 ja 2 velallisen määräysvalta ja sen rajoitukset hyvitystä. Lain 1 :n tarkoituksen selostamisesta ei ole saanut pisteitä. Vastauksissa arvioitiin toisinaan yhtiön saneerauksen onnistumisen todennäköisyyttä, jota ei kysytty. Tehtävästä ei käy ilmi, että Vilunki Oy olisi Tosiahkerat Oy:n läheinen. Pertti on Aapon vanha tuttu ja Vilunki Oy on Tosiahkerat Oy:n velkoja. Nämä seikat eivät tee yhtiöistä läheisiä. Aapo on syytteessä törkeästä kirjanpitorikoksesta. Yrityssaneeraukselle voi olla YSL kohdassa mainittu este. Menettely voidaan aloittaa kuitenkin erityisestä vastasyystä. 1,0 pistettä, kun selostettu oikein kyseistä estettä ja 1,0 pistettä, kun on mainittu, että erityisestä vastasyystä menettely voidaan aloittaa (yhteensä 2,0 pistettä). Jos este on mainittu ja tulkittu oikein jo 1-kohdassa, saa tästä kohdasta vastaavat pisteet YSL 21.2 mukaan Menettelyn alettua ei saa panna täytäntöön päätöstä velallisen häätämisestä hallinnassaan olevasta huoneistosta, jota pääasiallisesti käytetään menettelyn kohteena olevassa toiminnassa, jos häädön perusteena on huoneistosta suoritettavan, ennen hakemuksen vireille tuloa erääntyneen vuokran tai muun vastikkeen suorittamatta jättäminen. Häädön täytäntöönpano voidaan keskeyttää YSL 21.2 nojalla. (1,0 pistettä) Kyse ei ole maksu- ja perintäkielloista, joista säädetään muualla laissa. Vuokrarästien sisällyttämisestä saneerausohjelmaan ei saanut hyvitystä. YSL 24.1 mukaan Jos silloin, kun hakemus saneerausmenettelystä tehdään, on vireillä myös hakemus velallisen asettamisesta konkurssiin, konkurssihakemusta ei saa ratkaista ennen kuin päätös saneerausmenettelyn aloittamisesta on tehty. --- Jos hakemus saneerausmenettelystä hylätään tai saneerausmenettely määrätään lakkaamaan muutoin kuin ohjelman vahvistamisen johdosta, on konkurssihakemuksen käsittelyä jatkettava. Konkurssihakemusta ei saa ratkaista ennen päätöstä yrityssaneerausmenettelystä. Jos saneerausohjelma vahvistetaan, raukeaa konkurssihakemus. 1,0 pistettä, jos vaihe ennen saneerausmenettelyn aloittamista tai hylkäämistä on selostettu oikein ja 1 p, kun on todettu ohjelman vahvistamisen vaikutukset (2,0 pistettä). YSL 29.1 mukaan velallisella säilyy menettelyn alkamisen jälkeenkin valta määrätä omaisuudestaan ja toiminnastaan, mikäli yrityssaneerauksesta annetussa laissa ei toisin säädetä. YSL 29.2 on rajoituksia velallisen määräysvallalle.

19 19 päätökset yrityksen toiminnasta yrityssaneeraus menettelyn aloittamisen jälkeen. 6 Onko Pertti Vilungin ehdotukselle patentin myymisestä joitain yrityssaneeraus -lakiin perustuvia esteitä? 7 Arvioi Kalle Ahkeran kelpoisuutta toimia yrityssaneerauksen selvittäjänä. 8 Voiko Aapo Ahkera yksin päättää Tosiahkerat Oy:n yrityssaneeraukseen hakeutumi- YSL kohta ja 29.3 velallisen määräysvalta ja sen rajoitukset YSL 8.4 selvittäjä YSL 83.4 selvittäjän määrääminen OYL yrityksen saneeraus Eli Pertti Vilungin väite pitää paikkansa, tosin rajoituksia on. 1,0 pistettä, kun on kuvattu velallisen päätäntävaltaa oikein ja 1,0 pistettä, kun on todettu, että sille on laissa asetettuja rajoituksia (2,0 pistettä) Lisähyvitystä on voinut saada selostamalla YSL 30 :n velallisen määräysvallan erityisiä rajoituksia tai YSL 31 :n velallisen puhevaltaa. YSL kohdan ja 29.3:n mukaan Menettelyn alettua velallinen ei kuitenkaan ilman selvittäjän suostumusta saa: 2) luovuttaa yritystä tai sen osaa eikä myöskään käyttö- tai rahoitusomaisuutta taikka immateriaali- tai muita toiminnan kannalta tarpeellisia oikeuksia; -- Vastoin 2 momentin 1 7 kohdan säännöksiä tehty oikeustoimi on tehoton, paitsi jos toinen osapuoli ei tiennyt eikä hänen olisi pitänytkään tietää, ettei velallisella ollut oikeutta tehdä kyseistä oikeustointa. Myynti edellyttäisi selvittäjän suostumusta. Ilman suostumusta myynti on tehoton. Sivullinen Oy olisi tuskin vilpittömässä mielessä, joka voisi saada suojaa, etenkään, kun patentti myytäisiin selvään alihintaan. 1,0 pistettä, kun kuvattu velallisen ja selvittäjän osuus oikein ja 1,0 pistettä, kun on mainittu mahdollinen 3 mom mukainen tehottomuus (2,0 pistettä). Kysymyksessä ei pyydetty arvioimaan mahdollisen takaisinsaannin edellytyksiä tai muissa laeissa olevia asiaan vaikuttavia seikkoja. YSL 8.4:n mukaan Hänellä tulee olla tehtävän edellyttämä kyky, taito ja kokemus. Hän ei saa olla velalliseen eikä keneenkään velkojaan sellaisessa suhteessa, joka voi olla omiaan vaarantamaan hänen riippumattomuuttaan velalliseen nähden tai hänen tasapuolisuuttaan velkojiin nähden Kallen vähäinen kokemus estää todennäköisesti selvittäjäksi määräämisen. Sukulaisuussuhde vaarantaa selkeästi hänen riippumattomuutensa ja tasapuolisuutensa. Toisaalta YSL 83.4 nojalla velkojien määräenemmistön suostumuksella voidaan hyväksyä selvittäjäksi velallisen läheinenkin. 1,0 pistettä, kun selostettu YSL 8.4 oikein ja 1,0 pistettä, kun selostettu YSL 83.4 oikein. (2,0 pistettä) OYL 20.24:n mukaan yhtiökokous päättää hakemisesta. Kiireellisissä tilanteissa asiasta voi päättää hallitus, mutta silloinkin yhtiökokous on kutsuttava viipymättä koolle käsittelemään hakemuksen jatkamista. Toimitusjohtaja tai suurin osakkeenomistaja eivät voi pätevästi päättää asiasta.

20 20 sesta? 1,0 pistettä yhtiökokouksesta, 1,0 pistettä hallituksesta (2,0 pistettä) 9 Mitä yrityssaneeraus -asetuksen 1 a :n mukaisessa tilintarkastajan selvityksessä pitää lausua laiminlyödystä kirjanpidosta? 10 Mitä yrityssaneeraus -asetuksen 1 a :n mukaisessa tilintarkastajan selvityksessä pitää lausua Tosiahkerat Oy:n nykyisestä ja lähikuukausina vielä huonolta vaikuttavasta rahatilanteesta? Vaikuttaisiko asiaan, jos Vilunki Oy puoltaisi hakemusta? YSA 1a 4-kohta tilintarkastajan selvitys YSL 7 esteet ja keskeyttämisperusteet YSA 1 a 3-kohta tilintarkastajan selvitys YSL 69.2 hakemus YSL kohta (edellytykset) Pisteitä ei ole annettu siitä, kuka voi tehdä hakemuksen. Vaikka Aapo on yhtiön suurin osakkeenomistaja, tehtävästä ei käy ilmi, onko Aapolla enemmistö äänistä. Päätös pitää tehdä nimenomaan yhtiökokouksessa. Yrityksen saneerauksesta annetun asetuksen 1 a 4- kohdan mukaan selvityksessä pitää mainita tarpeellisessa laajuudessa tiedot muista seikoista, joilla saattaa olla merkitystä arvioitaessa yrityksen saneerauksesta annetun lain 6 ja 7 :ssä tarkoitettuja saneerausmenettelyn aloittamisen edellytyksiä. Laiminlyödystä kirjanpidosta ja siitä seuranneesta syytteestä on syytä mainita, koska kyse voi olla saneerauksen esteestä. Samalla on syytä mainita, siitä, että kirjanpito on saatettu kuntoon. Tuomioistuimen asiana on ottaa kantaa siihen, mikä merkitys on kirjanpidon laiminlyönnillä, sen kuntoon saattamisella ja rikossyytteellä. 2,0 pistettä, kun on todettu, että kirjanpidon laiminlyönnistä ja rikossyytteestä on mainittava. (2,0 pistettä) Erityisten vastasyiden mainitsemisesta ei hyvitetty, koska sen arviointi kuuluu tuomioistuimelle. Tässä kohdassa hyväksyttiin este ja edellytys sanojen käyttö toisiaan vastaavina, koska erottelua ei ole tehty YSA 1 a 4- kohdassakaan. YSA 1 a 3-kohdan mukaan tilintarkastajan selvityksessä on otettava kantaa siihen, millä varoilla saneerausmenettelyn kustannukset ja saneerausvelkoihin kuulumattomat velat maksetaan. YSL 69.2 ja kohdan perusteella selvitystä ei tarvitse antaa, jos velallisen hakemusta puoltaa vähintään kaksi velkojaa, joiden saatavat ovat vähintään 1/5 tunnetuista veloista. Nyt edellä mainituista ei täyty kumpikaan, eli Vilunki Oy:n puolto ei yksinään auta. 1,0 pistettä, kun on todettu, millä varoilla kustannukset ja saneerausvelkoihin kuulumattomat velat maksetaan ja 1,0 pistettä, kun on todettu, milloin selvitystä ei tarvitse antaa (2,0 pistettä).

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

IFRS-tilinpäätösvalvonnan eräitä havaintoja vuonna 2011

IFRS-tilinpäätösvalvonnan eräitä havaintoja vuonna 2011 IFRS-tilinpäätösvalvonnan eräitä havaintoja vuonna 2011 Vuoden 2010 tilinpäätös Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 12/2011 Rahoitusinstrumentit (IFRS 7 ja IAS 39) Rahoitusinstrumenttien

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry LISTAYHTIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS (KONSERNI IFRS JA EMO FAS) HUOM! TILIKAUSI 2017

Suomen Tilintarkastajat ry LISTAYHTIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS (KONSERNI IFRS JA EMO FAS) HUOM! TILIKAUSI 2017 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja tilintarkastuslain muutoksen 622/2016 pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus ei ole tilintarkastuksen

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf 1 (1) SAATE Kuntalain mukaan kunnan tilintarkastajan on osana tilintarkastusta tarkastettava,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen TILINTARKASTUSKERTOMUS UUDISTUU 30.8.2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen UUDISTUVA TILINTARKASTUSKERTOMUS Toukokuu 2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Tuomas Honkamäki, Marko Reponen, Lotta Mäkelä, Sari Pohjonen KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTA

Tuomas Honkamäki, Marko Reponen, Lotta Mäkelä, Sari Pohjonen KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTA Tuomas Honkamäki, Marko Reponen, Lotta Mäkelä, Sari Pohjonen KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTA Talentum Pro Helsinki 2016 4., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Taitto: Sirpa Puntti

Lisätiedot

Mitä paineita markkinakriisi on aiheuttanut tilinpäätösraportoinnille ja mitä pörssiyhtiöiden tulisi kertoa tulevaisuudesta?

Mitä paineita markkinakriisi on aiheuttanut tilinpäätösraportoinnille ja mitä pörssiyhtiöiden tulisi kertoa tulevaisuudesta? Mitä paineita markkinakriisi on aiheuttanut tilinpäätösraportoinnille ja mitä pörssiyhtiöiden tulisi kertoa tulevaisuudesta? Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Tiina Visakorpi ja Minna Toiviainen Markkinakriisin

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 8b: Valmistusasteen mukainen tulouttaminen TULOJEN KIRJAAMINEN Tulojen ja menojen kirjaamisperusteena sekä tilikauden tilinpäätöksen laatimisperiaatteena on lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Muiden kuin PIE-yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastusten sisältö 2016

Muiden kuin PIE-yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastusten sisältö 2016 OHJE 1.8.2016 Muiden kuin PIE-yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastusten sisältö 2016 Nro Ryhmä Kysymys Standardi/säädös Laadunvalvontajärjestelmä 01 Laadunvalvontajärjestelmän Onko tilintarkastajalla

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari Velkojan etujen tehokas valvonta Tarkista saatavan peruste, määrä ja korko Onko kyseessä saneerausvelka? Onko kyseessä

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

Laki. kirjanpitolain muuttamisesta

Laki. kirjanpitolain muuttamisesta Laki kirjanpitolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kirjanpitolain (1336/1997) 3 luvun 2, 2 a, 3, 4, 12 ja 13, sellaisina kuin ne ovat, 2, 2 a, 3 ja 4 laissa 1620/2015, 12 laeissa

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

STANDARDI PIENYHTEISÖJEN TILINTARKASTUKSIIN LUONNOS 4.6.2015 ALUSTAVA KÄÄNNÖS ENGLANNINKIELISESTÄ ALKUPERÄISTEKSTISTÄ

STANDARDI PIENYHTEISÖJEN TILINTARKASTUKSIIN LUONNOS 4.6.2015 ALUSTAVA KÄÄNNÖS ENGLANNINKIELISESTÄ ALKUPERÄISTEKSTISTÄ STANDARDI PIENYHTEISÖJEN TILINTARKASTUKSIIN LUONNOS ALUSTAVA KÄÄNNÖS ENGLANNINKIELISESTÄ ALKUPERÄISTEKSTISTÄ Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1 Riippumattoman tilintarkastajan yleiset tavoitteet... 2 1.1

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS

TILINTARKASTUSKERTOMUS TILINTARKASTUSKERTOMUS TILINTARKASTUSKERTOMUS SATO Oyj:n yhtiökokoukselle Tilinpäätöksen tilintarkastus Lausunto Olemme tilintarkastaneet SATO Oyj:n (y-tunnus 0201470-5) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 9

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 9 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 9 8.7.1996 Valtiokonttori Viite: Valtiokonttorin lausuntopyyntö 11.3.1996 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTION KIRJAN- PITO- JA TILINPÄÄTÖSMALLIN PERIAATERATKAISUISTA

Lisätiedot

Kaakon kaksikko Konserniohje 1 (5)

Kaakon kaksikko Konserniohje 1 (5) Kaakon kaksikko Konserniohje 1 (5) KONSERNIOHJE Hyväksytty 1. Kuntakonserni Kunnanvaltuustot xx Kuntalain 114 :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 18:15

IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 18:15 IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.3.2017 klo 18:15 IXONOS Tilintarkastuskertomus on kokonaisuudessaan tässä tiedotteessa. Tilintarkastuskertomus sisältää tietyn seikan painottamista koskevan lisätiedon. Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄNHOITAJAN SELONTEKO- JA TIETOJENANTOVELVOLLISUUS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on informoitava velkojia pesän realisointitilanteesta ja muista kussakin

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastuskertomus KPMG Oy Ab Töölönlahdenkatu 3 A PL 1037 00101 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 www.kpmg.fi Technopolis Oyj:n yhtiökokoukselle Tilinpäätöksen tilintarkastus Lausunto Olemme tilintarkastaneet Technopolis Oyj:n

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin. Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park

Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin. Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park Työryhmä ja sen tehtävä Työryhmä asetettiin 15.10.2014 Mietintö valmistui 18.11.2015 Lausuntokierros

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIVELALLISEN TOIMINNAN ERITYISTARKASTUS 8/2004 (Sisältöä muutettu 25.11.2008; muutokset lihavoitu) 1 ERITYISTARKASTUKSEN TAVOITTEET 2 ERITYISTARKASTUKSEN

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

Toiminnantarkastus, miten se tehdään?

Toiminnantarkastus, miten se tehdään? Toiminnantarkastus, miten se tehdään? Taloyhtiötapahtuma 6.4.2016, Messukeskus Juho Järvinen Talous- ja veroasiantuntija Suomen Kiinteistöliitto Tutkimus- ja kehityspalvelut Kiinteistöliitossa 2 T&K-palvelut

Lisätiedot