Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan"

Transkriptio

1 1 (15) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä Käsittelijä Kari Tarkiainen Hakemusnumero Hakemustyyppi Uusi Diaarinumero EURA 2014/5032/ /2017/PSL Puhelinnumero Hankekoodi Tila Saapunut 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Viranomainen Pohjois-Savon liitto 2 Hakijan perustiedot Hakijan virallinen nimi Navitas Kehitys Oy Organisaatiotyyppi Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö, Kehittämisyhtiö Jakeluosoite PL 1 Postinumero Tilinumero (IBAN) FI WWW-osoite Hankkeen yhteyshenkilön nimi Matti Lönnroos Yhteyshenkilön sähköpostiosoite Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely Vain yksi hakija ý Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) Y-tunnus Puhelinnumero Postitoimipaikka Varkaus BIC OKOYFIHH Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa Yritysasiamies Yhteyshenkilön puhelinnumero Hakija siirtää osan haettavasta tuesta yhdelle tai useammalle taholle hankkeen toteuttamista varten (tuen siirto) Osatoteuttajat Hakijan (osatoteuttajan) nimi Y-tunnus Organisaatiotyyppi Iisalmen Teollisuuskylä Oy Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö Kehitysyhtiö Savogrow Oy Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Ammattikorkeakoulu Tulostettu :03:54

2 Perustele, miksi hanke toteutetaan yhteishankkeena. Hanke on perusteltua toteuttaa yhteishankkeena, koska kullakin hakijaorganisaatiolla on vahva tuntemus oman alueen teknologiateollisuuden yrityksistä ja kokemusta kyseessä olevan alueen yritysten kanssa toimimisesta. Toimenpiteiden yhteissuunnittelulla ja -toteutuksella ehkäistään eri organisaatioiden toimien päällekkäisyys ja saavutetaan parempi kehitysresurssien käyttö. Hakijaorganisaatioilla on käynnissä olevia toimenpiteitä yrityksissä Varkauden seudulla, Ylä-Savossa, Sisä-Savossa ja Kuopion seudulla, minkä vuoksi uuden hankkeen toimenpiteiden käynnistäminen on tarkoituksenmukaista niiden organisaatioiden toimesta, jotka jo ovat sisällä yritysten toiminnassa ja tuntevat ne. Näin toimenpiteet, joita yritysten kanssa on aloitettu aikaisempien teknohankkeiden toimesta jatkuvat keskeytyksettä. Savonia-ammattikorkeakoulu tuo laaja-alaista näkemystä ja osaamista omalta osaltaan yritysten käyttöön mm. digitalisaation ja liiketoimintaosaamisen saralla. Asiantuntijapoolin kautta heidän ammattitaitonsa on käytettävissä koko hankealueen yrityksille. Asiantuntijapooli mahdollistaa joustavan ja täsmällisen reagoinnin yrityksistä nousseisiin kehittämistarpeisiin kyseessä olevan aihealueen asiantuntijan ammattitaitoa hyväksikäyttämällä. Savonia-ammattikorkeakoulu vastaa kenttätyön osalta Kuopion seudun palvelutarpeista ja he ovat myös Kuopion kaupungin strateginen kumppani tämän tyyppisen hanketoiminnan toteuttajaksi. Savonia-ammattikorkeakoulun digitalisuuden toimiala-asiantuntija vastaa myös osaltaan tki-ympäristöjen kehittämisestä yritystarpeiden pohjalta. Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmen Teollisuuskylä Oy ja Navitas Kehitys Oy ovat myös yhteistyössä laatimassa koko Pohjois-Savoa koskevaa kone-, energia- ja terveysteknologia alan digitaalisuuden toimenpideohjelmaa, jonka tuloksia tällä hankkeella aktivoidaan. Kaikkien toteuttajien hanketyöntekijät toimivat osaltaan digitaalisuuden toimenpideohjelman aktivaattoreina. Navitas Kehityksellä on vahvaa osaamista energiateknologian saralla, johtuen Varkauden seudun energiateknologia-alaan erikoistuneiden yritysten verkostosta, ja sen osaamispohjan laajentaminen koko Pohjois- Savoon on mahdollista tällaisen yhteishankkeen kautta. Verkostoituminen alueen yritysten kesken on luonnollisempaa, kun myös osatoteuttajat ovat keskenään yhteistyössä. Lisäksi Navitas Kehitys Oy vastaa Joroisten ja Pieksämäen alueiden palvelutarpeista, jolla turvataan edelleen luontainen yritysten välinen yhteistyö alueella. Ylä-Savossa hankkeen hallinnointivastuun osatoteuttajana jatkaa Iisalmen Teollisuuskylä Oy ja Kehitysyhtiö Savogrow Oy vastaa omasta alueestaan. Heillä molemmilla on vahva näkemys oman alueensa kohdeyritysten tilanteesta ja kehittämistarpeista. Hanke vastaa niihin vaateisiin, mitä maakuntasuunnitelmassa ja sen toteuttamisosassa on asetettu uusien hankkeiden vaikutusalueelle. 3 Hankkeen perustiedot Hankkeen julkinen nimi TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke, TG 2.0 Alkamispäivämäärä Toimintalinja 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen 4 Tiivistelmä (julkaistaan internetin tietopalvelussa) 4.1 Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) Teknologiateollisuus on maakunnan merkittävä toimiala, jonka yritykset työllistävät huomattavan määrän osaajia ja joidenka vientitulot vaikuttavat suuresti koko alueen hyvinvointiin ja kehitykseen. Hankkeella haetaan ratkaisua yritysten kilpailukyvyn parantamiseen, digitalisuuden mahdollisuuksien hyödyntämiseen ja tehokkaampaan käyttöönottoon, sekä kansainvälistymisen ja kasvun lisäämiseen. Kohderyhmänä on teknologia- ja energia-alan, sekä niille palveluja tuottavat pk-yritykset Pohjois-Savossa, Pieksämäellä ja Joroisissa. Päättymispäivämäärä (15) Keskeisimmät toimenpiteet hankkeessa liittyvät pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen, tuottavuuden ja kilpailukyvyn sekä kasvun parantamiseen digitalisaation avulla sekä verkostoitumisen edistämiseen. Hanke pyrkii osaltaan turvaamaan osaavan työvoiman saatavuutta, mm. tiivistämällä yritys-oppilaitosyhteistyötä. Yritysten Tulostettu :03:54

3 3 (15) tuotannon kannattavuutta ja strategisia kyvykkyyksiä kehitetään ja aktivoidaan yrityskohtaisia kehittämis- ja investointihankkeita. Energiatehokkuuden edistämiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa ja tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Yritysten tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa aktivoidaan ja tki-ympäristöjä kehitetään yritystarpeiden mukaan, niiden käytön tehostamiseksi. Hankkeen tuloksena pk-yritykset ovat kyvykkäämpiä vastaamaan kansainväliseen kilpailuun ja heidän markkina-alue laajenee. Tuotannon kehittämisen aktivoinnin myötä, yritykset ovat monelta osin kilpailukykyisempiä. Yritykset osaavat hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia liiketoiminnassaan ja ottavat käyttöönsä uutta teknologiaa ja uusia menetelmiä. Verkostoitumisen hyödyt ymmärretään ja yritysten välinen yhteistyö on tiiviimpää. TKI-ympäristöt kehittyvät yritystarpeiden pohjalta ja niiden käyttö on tehokkaampaa. Pk-yritysten kokonaisvaltaisen kehittymisen ja kansainvälistymisen myötä alueen vientitulot kasvavat ja yrityksiin avautuu uusia työpaikkoja. 4.2 Hankkeen nimi englannin kielellä TechnoGrowth 2020, TG Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä The technology industry is an important sector in the province, whose companies employ a significant number of experts and whose export revenues greatly impact the entire region well-being and development. The project seeks solutions to improve competitiveness of companies, to exploit digital opportunities and implement them more efficient, and to enhance internationalization and growth. The target group is SMEs in the technology and energy sectors, as well as other companies providing services to them in Northern Savo, Pieksämäki and Joroinen. The most important measures related to the project aim to promote the growth and internationalization of SMEs, improve productivity, competitiveness as well as growth of digitalisation and increase networking. The project aims to secure the availability of skilled labor, e.g by closer business-institution collaboration. Profitability of production and strategic capabilities of enterprises will be developed and activate the companies will be activated to specific development and investment projects. In order to improve energy efficiency close cooperation with other actors in the region will be done and companies will be informed on current subjects. R & D and innovation actions will be activated and R & D-environments will be developed according to the needs of companies in order to enhance their use. As a result of the project, SMEs are more capable to respond to international competition, and their market is expanding. By activation of the production development, companies are in many respects more competitive. Companies can take advantage of digitalisation opportunities in its business operations and will deploy the new technologies and new methods. Companies understand benefits of networking and cooperation between enterprises will be enhanced. RDI environments evolve based on the needs of the companies and their use is more efficient. With comprehensive development and internationalization of small and medium-sized enterprises a export income region is growing and companies open up new jobs. 5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 5.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Miten hanke on valmisteltu? Miten valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset? Teknologiateollisuus on maakunnan merkittävä toimiala, jonka yritykset työllistävät huomattavan määrän osaajia ja joidenka vientitulot vaikuttavat suuresti koko alueen hyvinvointiin ja kehitykseen. Pitkään jatkuneen taantuman jälkeen, nyt on selkeästi nähtävissä orastavaa kasvua ja kiinnostusta liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen. OECD:n tekemässä Suomen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan maa-arvioinnin luonnoksessa, todetaan, että Suomen on parannettava yritystason tuottavuutta erityisesti pienissä, keskisuurissa ja startup-yrityksissä sekä tuettava niiden Tulostettu :03:54

4 4 (15) kasvua ja kansainvälistä kilpailukykyä. Luonnoksessa todetaan myös, että perinteistä teollisuutta on uudistettava ja sen kansainvälistä kilpailukykyä on vahvistettava. Korkeatasoista osaamista ja uusia teknologioita on hyödynnettävä aiempaa paremmin markkinoiden kasvua edistävien innovaatioiden tuottamiseksi. Haettavalla hankkeella vastataan näihin tarpeisiin. Hankkeella haetaan ratkaisua yritysten kilpailukyvyn parantamiseen, digitalisuuden mahdollisuuksien hyödyntämiseen ja tehokkaampaan käyttöönottoon, sekä kansainvälistymisen ja kasvun lisäämiseen. Teknologiateollisuudessa pk-yrityksillä on suuri rooli uusien työpaikkojen ja vientitulojen kasvattamisen syntymisessä. Alan suuret toimijat ovat tietenkin avainasemassa ja omalla panoksellaan tässä merkittävä tekijä, mutta suurin kasvupotentiaali on pk-yrityksissä, jotka tarvitsevat systemaattista liiketoiminnan kehittämistä ja sen varmistamiseksi laaja-alaista yhteistyötä yritys-, kehittämisyhtiöiden- ja koulutusverkostojen kesken. Perinteiset päämies-alihankkijasuhteet ovat muutosten alla ja pk-yritysten on yhä aktiivisemmin pyrittävä etsimään uusia päämiehiä ja laajentamaan toimintaansa uusille ja myös kansainvälisille markkinoille. Yritysten on myös kehitettävä omaa toimintaansa kilpailukykyisemmäksi ja yritysten strategisia kyvykkyyksiä on vahvistettava, jotta he pärjäävät kovassa kilpailussa. Verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa on nähtävä yhtenä mahdollisuutena kasvun tiellä. Kansainvälistyminen on kasvuhaluisille pk-yrityksille elinehto. Jotta tämä on mahdollista, yrityksessä täytyy olla perusta kunnossa, että toimintaa voidaan laajentaa kansainvälisille markkinoille. Kansainvälinen kyvykkyys täytyy olla kunnossa ja toiminta suunnitelmallista, jotta siihen satsatut panostukset tuottavat tulosta. Uusien ovien avautuminen kansainvälisillä markkinoilla ei ole helppoa ja vaatii systemaattista työtä, joka onnistuessaan palkitsee. Yritysten on kyettävä uusiutumaan ja lisäämään tuottavuuttaan, kehittämään uusia tuotteita ja palveluita ja laajentamaan verkostojaan niin koti- kuin kv-markkinoilla. Näin he pystyvät laajentamaan asiakaspohjaansa, joka varsinkin alihankkijayrityksillä on usein liian kapea. Digitalisaatio ja IoT tarjoavat pk-yrityksille keinoja uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, liiketoiminnan laajentamiseen sekä joustavuuden ja tuottavuuden parantamiseen. Niiden avulla voidaan niin kasvattaa markkinapotentiaalia kuin lisätä tuottavuuttakin, unohtamatta mahdollisuuksia uusien palveluiden, tuotteiden ja innovaatioiden saralla. Tulevaisuus on yhä digitalisoidumpaa ja pk-yritykselle on välttämätöntä olla perillä kaikista siihen liittyvistä mahdollisuuksista. Ongelmana sen hyödyntämisessä on ollut, että yrityksillä ei ole vielä riittävästi tietoa digitalisaation tarjoamista mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista ja he ovat vasta selvittämässä asiaa. Osa haettavan hankkeen toteuttajista on ollut mukana laatimassa Pohjois-Savoa koskevaa kone-, energia- ja terveysteknologia alan digitaalisuuden toimenpideohjelmaa ja sitä myötä heillä on hyvä näkemys siitä, mikä digitalisaation taso ja tiedon tarve alueen yrityksissä on. Valmistunutta toimenpideohjelmaa hyödynnetään vahvasti hankkeen toimenpiteiden suuntaamisessa ja sieltä nousseita kehittämiskohteita otetaan haettavan hankkeen toiminnassa huomioon. Kaikki edellä esitetyt asiat ovat tärkeitä ja vaikuttavat osaltaan yritysten tuottavuuden ja kilpailukyvyn kasvattamiseen ja parantamiseen. Mikään niistä ei ole erillinen osa, vaan kaikki liittyvät toisiinsa. Siitä syystä pk-yritysten tuotannollisten ja strategisten kyvykkyyksien analysointi ja kehittäminen ovat edelleen avainasemassa. Robotiikka, automaatio, 3D, palveluliiketoiminnan kehittäminen, tuotantohenkilöiden osaamisen vahvistaminen, muun muassa kaikki nämä tähtäävät siihen, että yritysten tuotannollinen kyvykkyys paranee. Myynti- ja markkinointitaidot kuuluvat liiketoiminnan peruskulmakiviin, kuten myös strategisen liiketoiminnan taidot. Näissä löytyy edelleen paljon kehitettävää yrityskentässä. Hanketoimijoiden kesken on nähty haasteelliseksi niiden keskinäinen koordinointi. Haettava hanke pyrkii koordinoimaan alueen teknologiateollisuuden parissa toimivat hanketoimijat yhteen ja pitämään säännöllistä yhteistyötä yllä, jotta hankkeista saataisiin mahdollisimman paljon synergiaetuja ja toisaalta vältettäisiin päällekkäinen toiminta. Tulostettu :03:54

5 5 (15) Hankkeessa toteutetaan yllä mainittuihin seikkoihin liittyviä korkean tason koulutuksia kohderyhmän yrityksille, joilla parannetaan ja kehitetään niiden henkilöstön osaamista. Hankkeiden tarjoama tuki yrityksille koulutuksissa on elintärkeää, jotta ne saadaan aktivoitua mukaan. Hanketta on valmisteltu yhdessä Iisalmen Teollisuuskylä Oy:n, Navitas Kehitys Oy:n, Kehitysyhtiö Savogrow Oy:n, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n ja muiden alueen oppilaitosten ja sidosryhmien sekä rahoittajan kanssa. Hankkeessa on otettu huomioon aikaisempien teknohankkeiden tiimoilta nousseet yritysten kehittämistarpeet ja toimenpiteitä on suunnattu ja keskitetty ne huomioiden. Näin ollen alueen yritykset ovat myös olleet vahvasti mukana hankesuunnittelussa. Hankkeessa on myös huomioitu hankkeen kirjoitusvaiheessa työn alla olevan digitaalisuuden toimenpideohjelman laadinnan materiaalia. Hankkeen valmistelussa on otettu huomioon mm. seuraavien aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset: TechnoGrowth 2020 (A70088), TechnoKnowhow hanke (S20201), Digitaalisuuden toimenpideohjelma DigiTale (A72317). 5.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? Kansainvälistyminen Hankkeen tavoitteena on, että pk-yritysten kansainvälinen kilpailu- ja uusiutumiskyky paranee. Kansainvälistymisen eri vaiheissa olevista pk- yrityksistä osa aloittaa kansainvälistä liiketoimintaa ja tunnustelee vientimarkkinoita, osa kasvattaa ja tehostaa vientiään jo olemassa olevilla markkinoilla tai laajentaa vientimyyntiään uusille markkinoille. Kansainvälisten rahoitusinstrumenttien tietoisuutta lisätään kohdeyrityksissä, tavoitteena aktivoida heitä käyttämään niitä enemmän, tehokkaammin ja tuloksellisemmin kuin tähän asti. Pk-yritykset hakevat uusia kansainvälisiä kumppaneita ja päämiehiä ja kehittävät uusia myynnin ja markkinoinnin välineitä digitalisaation avulla. Kansainvälistymistä ja kasvua edistäviä yritysverkostojen toimintaa kehitetään ja aktivoidaan. Kansainvälistymiseen liittyviä toimenpiteitä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa (mm. Invest in Finland, Team Finland, Saksan kauppakamariverkosto, European Enterprise Network, Itä-Suomen alueen kansainvälistymiseen liittyvät hankkeet) Digitalisaatio Hankkeen tavoitteena on laaja-alaisesti tuoda esille digitalisaation mahdollisuuksia pk-yrityksille. Toimenpiteiden myötä pk-yritysten tietoisuus digitaalisten teknologioiden sekä tiedon analysoinnin hyödyntämisestä liiketoiminnassa lisääntyy. Pk-yritykset hyödyntävät automatisoinnin mahdollisuuksia b2b myyntitoimissaan sisältäen kotimaan myynnin ja viennin, laajentavat olemassa olevaa liiketoimintaa digitalisaation avulla (uudet mahdollisuudet palvelu- /tuotekonseptissa, kokonaan uuden liiketoiminnan kehittäminen, uudet asiakkaat jne.) ja ottavat digitaalisen markkinoinnin suunnitelmallisesti käyttöön. Digitalisaation avulla pk-yritykset parantavat kustannustehokkuutta ja pkyritysten tietoisuus tietoturvasta ja cyber-uhkista lisääntyy ja ne otetaan huomioon liiketoiminnassa. Tavoitteena on kokonaisvaltaisesti nostaa pk-yritysten automaatioastetta mm. robotiikkaa, konenäköä, anturointia, IoT ja teollista internetiä hyödyntäen. Verkostoituminen Hankkeen tavoitteena on saada pk-yritykset tekemään tiiviimpää yhteistyötä, jotta mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen parantuvat. Verkostoitumista edistetään monella tasolla; niin alihankintaketjun keskinäisten jäsenten, kuin päämies-alihankkija suhteidenkin välillä. Tavoitteena on lisätä erilaisten yhteistyömuotojen tietoisuutta pk-yritysten keskuudessa muun muassa benchmarkkaamalla hyviä esimerkkejä niin kotimaan- kuin kansainvälisiltäkin markkinoilta. Yritys-oppilaitos yhteistyötä tiivistetään ja kehitetään ja T&K-ympäristöjä käytetään tehokkaammin hyödyksi. Hanke toimii myös alueen teknologiateollisuuden parissa toimivien hanketoimijoiden Tulostettu :03:54

6 6 (15) kokoonkutsujana ja yhteistyön koordinoijana pitämällä säännöllistä yhteistyötä yllä, jotta hankkeista saataisiin mahdollisimman paljon synergiaetuja ja toisaalta vältettäisiin päällekkäinen toiminta. Verkostoitumista Itä-Suomen hanketoimijoiden kanssa pidetään myös yllä ja kehitetään edelleen mm. yhteisten toimenpiteiden kautta. Verkostoitumista kansainvälisiin verkostoihin edistetään (esim. Horizon) ja toteuttajien kesken verkostoituminen on luontainen toiminnan tulos, josta myös yritykset hyötyvät. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen Hankkeen tavoitteena on alan imagon kehittäminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Yritys-oppilaitos yhteistyötä tiivistetään ja kehitetään tässäkin mielessä. Hyviä käytänteitä osaavan työvoiman saatavuuden turvaamisen edistämiseksi benchmarkataan niin kv- kuin kotimarkkinoiltakin. Ulkomaalaisten opiskelijoiden hyödyntämistä yrityksissä pyritään edistämään. Tuotannon kannattavuuden ja strategisten kyvykkyyksien kehittäminen Hankkeen tavoitteena on, että pk-yritysten liiketoimintaosaaminen ja tuotannon kannattavuus kasvaa. Tuotannollisia yrityksiä aktivoidaan kehittämään omaa tuotannollista kyvykkyyttään ja yritykset ottavat käyttöönsä uutta teknologiaa ja uusia menetelmiä sen edistämiseksi, lisäten pk-yritysten automaatioastetta. Hankkeen tavoitteena on kehittää myös yritysten strategisen johtamisen tasoa niin, että yritykset pystyvät tekemään suunnitelmia kasvun varmistamiseksi ja toteuttamaan yrityksen valittua strategiaa. Tavoitteena on myös yritysten henkilöstön osaamisen suunnitelmallisen kehittämisen tukeminen. Energia- ja materiaalitehokkuuden sekä kiertotalouden edistäminen Hankkeen tavoitteena on, että pk-yritysten toiminnan, tuotantoprosessien, tuotteiden ja palveluiden energia- ja resurssitehokkuus paranee mm. uusien ratkaisuiden käyttöönoton avulla. Hankkeessa tehdään yhteistyötä alueen muiden toimijoiden (esim. oppilaitokset, kehittämishankkeet, jne.) kanssa energia- ja materiaalitehokkuuden sekä kiertotalouden edistämiseksi yrityksissä. Tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan aktivointi sekä TKI-ympäristöjen hyödyntäminen Hankkeen tavoitteena on rohkaista pk-yrityksiä käyttämään jo olemassa olevia TKI-ympäristöjä omissa tutkimus- ja kehittämishankkeissaan sekä lisäämään tietoisuutta Pohjois-Savossa toimivista tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristöjen palveluista ja käytön mahdollisuuksista. TKI-ympäristöjä myös kehitetään yritysten tarpeiden pohjalta. Tavoitteena on rohkaista pk-yrityksiä tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan kehittämiseksi ja kasvattamiseksi. Yrityksille tarjotaan tietoa mm. rahoitusmahdollisuuksista ja niiden hyödyntämisestä ja tehdään yhteistyötä Hankkeen tavoitteena on yleisesti ottaen saada yrityksiä aktivoitua jatkuvan parantamisen ja kehittämisen polulle, ja sitä kautta vahvistamaan liiketoimintansa uudistumista, kannattavuutta ja kansainvälisyyttä. 5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan? Digitaalisuus on aihealueena sellainen, jota ei ole kovinkaan voimakkaasti vielä yrityksissä huomioitu. Sen mahdollisuuksien järjestelmällinen tietoisuuden lisääminen ja yritysten käytönasteen lisääntyminen on haettavan hankkeen yksi uutuusarvoista. Uutuusarvoa tuo entistä syvempi ja suorempi yhteistyö kansainvälisten organisaatioiden kanssa (esim. eurooppalaiset kauppakamarit) sekä suomalaisten kv-toimijoiden kuten Finnpartnership ohjelmissa mukana olo ja sitä kautta nopea reagointi usein äkillisestikin maailmalla (varsinkin uusilla markkina-alueilla) aukeaviin liiketoimintamahdollisuuksiin. Yritykset pääsevät hankkeen kautta testaamaan ja hyödyntämään uusia verkostoja ja toimintamalleja. Alueen TKI- Tulostettu :03:54

7 7 (15) ympäristöjä kehitetään yritystarpeiden pohjalta, jotta ne voivat paremmin vastata yritysten tarpeisiin. Alueen teknologiateollisuuden hanketoimijoiden välinen yhteistyö tiivistyy entisestään ja hankkeet tuottavat toisilleen parempaa synergiaetua. Hankkeen toimenpiteet ovat fokusoituneempia, suorempia ja syvempiä kuin aikaisemmissa teknohankkeissa. Hankkeen toiminnan tuloksena halutaan saada pk-yritykset enenemissä määrin näkemään kansainvälistymisen mahdollisuudet ja merkitys kasvun vauhdittamiseksi, verkostoitumisen hyödyt liiketoiminnassa, digitalisaation merkitys ja hyödyt toiminnan tehostamiseksi ja sitä kautta kilpailukyvyn kehittämiseksi sekä tuottavuuden kannattavuuden kehittämisen merkityksen. 5.4 Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät? Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon maakunnan, Pieksämäen ja Joroisten teknologia- ja energia-alan, sekä Kuopion seudulla terveysteknologia-alan yritykset sekä niille palveluja tuottavat pk-yritykset, jotka; - haluavat kehittää liiketoimintaansa systemaattisesti - ovat kasvu- ja kehittämishaluisia - haluavat laajentaa kansainvälisille markkinoille tai laajentaa jo olemassa olevia kv-markkinoita 5.5 Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät? Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat: - teknologiatoimialan työntekijät työpaikkojen kautta, - maakunnan päähankkijayritykset alihankintaverkoston kyvykkyyksien kehittymisen kautta, - oppilaitokset ja kehittämisorganisaatiot tiivistyneen yhteistyön kautta - yritysten muut yhteistyötahot liiketoiminnan tukemisen kautta - kunnat lisääntyneiden verotulojen muodossa - Itä-Suomen ja Pohjois-Savon hanketoimijat yhteistyön kautta - kansainväliset verkostot yhteistyön kautta - kv-rahoitusinstrumenttien verkostot verkostoitumisen kautta 6 Toteutus ja tulokset 6.1 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Kansainvälistyminen - osallistutaan yritysryhmän kanssa alan kv-messuille tai muuhun laadukkaaseen kv-tapahtumaan joko yhteisosastolla tai kohdistetulla ja ennakkoon hyvin valmistellulla matchmaking-/kontaktoitumismatkalla - perusvientivalmiuksien kuten riittävän kielitaidon, tarvittavien henkilöstö- ja taloudellisten resurssien, tuotteen/palvelun riittävän laadun, tuotantokapasiteetin laadullisen ja määrällisen riittävyyden, yhteistoimintakyvyn jne. varmistaminen/rakentaminen yrityksissä. Hankehenkilöstön toimesta prepataan yrityksiä soveltuvin osin ja muutoin hankitaan ulkopuolista apua ja/tai ohjataan yrityksiä muiden kv-tukea antavien organisaatioiden ja järjestelmien yhteyteen - hankitaan tietoa yrityksiä/yritysryhmää kiinnostavista markkinoista ko. liiketoiminta-alueilta - hankitaan uusia kumppaneita ja pilotoidaan uusia yhteistyö ja verkostoitumismalleja European Enterprise Networkin ja esim. Saksan kauppakamariverkoston avulla - hankitaan markkinaselvityksiä uusista alueista ja varmistutaan, että yritysten tarjooma ja markkinan tarpeet kohtaavat - tutkitaan mahdollisuudet liittyä mahdolliseen vientirengas -tyyliseen konsortioon tai koota sellainen hankealueelta - hyödynnetään Finpron ja muiden vastaavien organisaatioiden palvelut ja tarjoamat liidit - opastetaan tarkoituksenmukaisesti ja soveltuvissa tapauksissa yrityksiä hakeutumaan kehitysmaihin (kolmansiin maihin) kohdistuviin Finnpartnership liikekumppanuusohjelmiin - pidetään alueen pk-yritykset ajan tasalla esim. Barentsin alueen ja Venäjän vientimahdollisuuksista osallistumalla Tulostettu :03:54

8 8 (15) aluetta koskeviin tilaisuuksiin ja mahdollisuuksien mukaan osallistumalla ko. alueille suuntautuville kontaktimatkoille. Tässä tehdään myös tiivistä yhteistyötä muiden sidosryhmien kanssa. - tutkitaan tarpeen mukaan mahdollisuuksia hakea suoria rahoituksia ja lisätään yritysten tietoisuutta EU:n eri rahoitusinstrumenteista (nykyisin esim. Horizon2020, European Investment Bank, Ulkoministeriön alaiset järjestöt) - valmistetaan ja vahvistetaan yrityksiä tietotaitojen ja resurssien osalta, jotta he ovat kykeneviä yllämainittuihin vaativiin hakuprosesseihin - tutkitaan ja otetaan käyttöön globaalisti parhaita digitaalisia menetelmiä ja välineitä kv-kaupan ja markkinoinnin tehostamiseksi - aktiivinen yhteistyö Team Finland, Invest in Finland, Euroopan maiden kauppakamarit, EEN ja muiden vastaavien organisaatioiden kanssa sekä maakunnan ja Itä-Suomen hanketoimijoiden kanssa - aktivoidaan yrityskohtaisia kehittämis- ja investointihankkeita Digitalisaatio - Pohjois-Savon digitaalisuuden toimenpideohjelman mukaisia kehittämistoimia aktivoidaan yrityksissä. Toimenpideohjelmassa nousseita kehittämistarpeita ja näkemyksiä hyödynnetään ja otetaan huomioon toimien suunnittelussa ja toteuttamisessa - Tiedotetaan ja hankitaan tietoa digitalisaation mahdollisuuksista ja uusista käyttökohteista ja työkaluista yritysten liiketoiminnan eri osa-alueilla (mm. robotiikka, analytiikka, 3D mittaus ja tulostus, VR/AR, some..) muun muassa infotilaisuuksien, seminaarien, valmennusten, jne muodossa. - Kohderyhmän yrityksille tehdään digikypsyys kartoituksia (yhteistyössä kaupallisten tarjoajien ja/tai esim. oppilaitosten jne. kanssa), joiden pohjalta suunnataan ja aktivoidaan toimia digitaalisten työkalujen käytönoton lisäämiseksi yritysten liiketoiminnassa - Asiantuntijapoolin avulla syvennetään ja aktivoidaan yritysryhmäkohtaisesti kehittämistoimia ja hankkeita kartoitetuista aihealueista. Asiantuntijapoolia hyödynnetään mm. sensoriteknologian, tietoliikenteen sekä IoT-alustojen, tietovarastoinnin, tiedon analysoinnin ja esittämisen ml. VR- ja AR-teknologiat, sekä robotiikan saralla. - Yritykset ovat motivoituneempia digitaalisen myynnin ja markkinoinnin suunnitelmallisessa käyttöönotossa sekä muuttuneen ostokäyttäytymisen huomioimisessa liiketoiminnassa. Käytännön toimia ovat infotilaisuudet, vertaistuki, käytännön esimerkit, valmennukset. Hyödynnetään myös kaupallisia tarjoajia. - Aktivoidaan yrityksiä kehittämään uusia tuotteita tai palveluita digitalisaation tuoman lisäarvon (esim. analytiikka) avulla. - tutkitaan ja tiedotetaan cyber-turvallisuuteen sekä pilvipalveluihin liittyvistä asioista, sekä pyritään nostamaan yritysten henkilöstön osaamisen tasoa asian suhteen mm. infotilaisuuksin tai valmennuksin. - Haastetaan yrityksiä kyseenalaistamaan olemassa olevia toimintatapoja ja luomaan niitä digitalisaation avulla entistä toimivammiksi ja joustavammiksi. Tässä apuna käytetään asiantuntijapoolia, benchmarkkausta ja ulkopuolisia asiantuntijoita ostopalveluna. - Aktivoidaan yritysten ja TKI-ympäristöjen kehittämis- ja investointihankkeita. - Toimenpiteissä, niiden suunnittelussa ja toteuttamisessa tehdään aktiivista yhteistyötä mm. VTT, Tekes, oppilaitosten ja kaupallisten palveluntarjoajien kanssa sekä muiden ko. aihealueen parissa toimivien hankkeiden ja hanketoimijoiden kanssa. Verkostoituminen - yritysten välistä verkostoitumista edistetään erilaisten foorumitilaisuuksien kautta - benchmarking-toimintaa edistetään ja hyviä käytänteitä otetaan käyttöön - päämies-alihankkija suhteita vahvistetaan yhteisillä tilaisuuksilla ja kyvykkyyksien tunnistamisella ja kehittämisellä - erilaisten yhteistyömuotojen tietoisuutta lisätään ja yritysten välistä tietoisuutta toistensa toiminnasta kasvatetaan - yhteismarkkinoinnillisia toimenpiteitä toteutetaan tarpeen mukaan Tulostettu :03:54

9 9 (15) - yhteiset messuosastot (kotimaan ja kv-messuilla) ja verkostoitumismatkat - yritys-oppilaitosyhteistyötä kehitetään ja lisätään, tämä on luontaista jo siitäkin syystä, että toteuttajina on kehitysorganisaatioita sekä oppilaitos - aktivoidaan yrityskohtaisia kehittämis- ja investointihankkeita - kutsutaan kokoon ja pidetään säännöllistä yhteyttä alueen muiden teknologiateollisuuden parissa toimivien hankkeiden kanssa Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen - aktiivinen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa (paikalliset järjestöt, Teknologiateollisuus ry, oppilaitokset, elinkeinotoimijat jne.) - tutkitaan ja otetaan käyttöön hyviä käytänteitä yritys-oppilaitosyhteistyön tiivistämiseksi ja kehittämiseksi - yhteismarkkinoinnillisia toimenpiteitä toteutetaan tarpeen mukaan - alueen kv-opiskelijoita ja heidän tarjoamia mahdollisuuksia esitellään alueen yritysten käyttöön, yhteistyö oppilaitosten kanssa - saatetaan erilaisten tilaisuuksien myötä yrityksiä ja aiheen tiimoilta tärkeitä toimijoita yhteen - yrityksistä nousevien tarpeiden/kehittämisideoiden/huolenaiheiden eteenpäin vieminen oikealle taholle - aktivoidaan yrityskohtaisia kehittämis- ja investointihankkeita Tuotannon kannattavuuden ja strategisten kyvykkyysien kehittäminen - SKI-analyysien tekemistä yrityksissä jatketaan - hankitaan tietoa ja lisätään tietoisuutta uudesta teknologiasta sekä uusista tuotannollisista menetelmistä ja materiaaliratkaisuista (tietojärjestelmät, 3D tulostus ja mittaus, robotiikka jne.) - yritysten johtamis-, myynti- ja markkinointikyvykkyyksiä kehitetään - yritysten liiketoiminta- ja strategista osaamista kehitetään ja pyritään nostamaan - yritysten henkilöstön osaamisen tasoa nostetaan koulutusten avulla - aktivoidaan yrityskohtaisia kehittämis- ja investointihankkeita Energia- ja materiaalitehokkuuden sekä kiertotalouden edistäminen - tiedotetaan uusista energia- ja materiaalitehokkuutta edistävistä ja siihen liittyvistä ajankohtaisista asioista - aktivoidaan yrityksiä ottamaan energiatehokkuus ja vähähiilisyys huomioon liiketoiminnassa sekä kehittämisprosesseissa - tehdään tiivistä yhteistyötä alueen muiden tähän aiheeseen liittyvien hankkeiden ja toimijoiden kanssa (mm. KierRe hanke, Teolliset symbioosit hanke, Kestävää kehitystä Pohjois-Savon yrityksissä KePoSa-hanke, Uusiutuva energia pienkohteissa-hanke, LUT, Itä-Suomen yliopisto ja alueen muut oppilaitokset ja organisaatiot ja heidän kehittämishankkeet) - aktivoidaan yrityskohtaisia kehittämis- ja investointihankkeita Tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan aktivointi sekä TKI-ympäristöjen hyödyntäminen - aktivoidaan yrityksiä viemään eteenpäin tai/ja aloittamaan tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa - tehdään tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa (esim. Tekes, oppilaitokset) - palveluliiketoiminnan kehittämistä edistetään - aktivoidaan yrityskohtaisia kehittämis- ja investointihankkeita 6.2 Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on? Tulostettu :03:54

10 10 (15) Hankealueen yritykset saavat todellista ja ajantasaista markkinatietoa valituista markkinoista sekä liidejä sieltä ja pystyvät osallistumaan enenemässä määrin kv-projektien tarjouskilpailuihin. Heidän strategisia liiketoimintakyvykkyyksiä analysoidaan ja kehitetään, kilpailukyvyn ja markkina-alueen kasvaessa. Alueen pk-yritysten vientikaupat lisääntyvät ja sitä myöten kasvavan liikevaihdon ansiosta yritykseen avautuu uusia työpaikkoja, yrityksen tk- ja investointimahdollisuudet paranevat ja alueen vientitulot kasvavat. Yritysten tietoisuus digitalisuuden tarjoamista mahdollisuuksista lisääntyy ja he hyödyntävät sitä enenemissä määrin liiketoiminnassaan. Yritykset ottavat käyttöönsä uutta teknologiaa ja uusia menetelmiä. He näkevät verkostoitumisen hyödyt ja tekevät tiiviimpää yhteistyötä. Hankkeen mitattavat tulokset: kv-messuosallistumista, matchmaking- ja/tai kontaktoitumismatkaa - tunnistetaan 1-2 uutta markkinaa ja arvioidaan niiden todellinen potentiaali - tunnistetaan globaalisti 2-4 pilottikohdetta, joihin hankkeen kohdeyrityksistä koostuvalla yritysryhmällä on todellista tarjoomaa ja avustetaan alkuvaiheen kontaktien löytymisessä - digitalisuuteen liittyviä yrityskohtaisia kehittämishankkeita lähtee liikkeelle vähintään 10 kpl - 15 kpl yrityskohtaisia kv- tai yrityksen kehittämishankehakemuksia lähtee liikkeelle yrityksen H2020 tai EIB-hakemusta lähtee liikkeelle 6.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen? Yritysten johtaminen on systemaattisempaa, henkilöstön kyvykkyyksiä kehitetään, kansainvälinen liiketoiminta alueella lisääntyy. Alueen yritykset operoivat kasvaneessa määrin kansainvälisillä markkinoilla. Digitaalisuus on tullut luonnolliseksi osaksi yritysten toimintaa ja sen kehittämiseen panostetaan jatkossakin. Hankkeen toimenpiteillä kehitetyt viitekehykset ja toimintatavat ovat käytössä kehittämishankkeisiin osallistuneissa yrityksissä jokapäiväisessä toiminnan johtamisessa ja operatiivisessa toiminnassa. Alueelliset kehittämisorganisaatiot ovat kyvykkäämpiä hallitsemaan yritysten vaativia kehittämishaasteita. 7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä Hankkeelle haetaan ennakkoa Kyllä ý Ei Kustannusmalli Flat rate 24 % palkkakustannuksista Hankkeen kustannukset ja rahoitus Kustannukset Yhteensä 1 Palkkakustannukset Ostopalvelut Kone- ja laiteinvestoinnit 0 4 Rakennukset ja maa-alueet 0 5 Muut kustannukset 0 6 Flat rate Kustannukset yhteensä Tulot Nettokustannukset yhteensä Kustannusarvio yhteensä Rahoitus Yhteensä Osuus nettokustannuksista (%) 1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus ,5 3 Muu julkinen rahoitus ,5 4 Yksityinen rahoitus 0 0 Rahoitus yhteensä Rahoitussuunnitelma yhteensä Tulostettu :03:54

11 11 (15) 8 Muilta rahoittajilta haettu rahoitus 8.1 Mitä sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia on rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista (ml. omarahoitusosuus)? Hankkeen toteuttamisesta on laadittu aiesopimus pää- ja osatoteuttajien kesken ja yhteistyösopimus laaditaan hankerahoituksen varmistuttua. Sitoumukset kuntarahoituksista saadaan kevään 2017 (arvio maalis-huhtikuun) aikana. Yritystulot toteutuvat hankkeessa hankkeen toteuttamisen ja toimenpiteiden mukaisesti (pl. valmennukset). Kerättävät tulot saadaan yrityksiltä markkinahintaisiin toimenpiteisiin osallistumisesta. Yksityinen rahoitus kertyy hankkeen valmennusten toteutusten mukaisesti. Valmennuksiin osallistumista tuetaan hankkeella. Osalta alueen yrityksistä on haettu yksityiseen rahoitukseen liittyen ilmoitukset hankkeen toimenpiteisiin osallistumisesta. Nämä ovat hankehakemuksen liitteinä. 8.2 Onko hankkeeseen haettu tai ollaanko hakemassa rahoitusta muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Kuinka paljon rahoitusta on haettu tai myönnetty? Ei ole 9 Yhteydet muihin hankkeisiin 9.1 Mihin muihin Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit.) Hanke täydentää alueen muiden oppilaitosten ja sidosryhmätoimijoiden hanketarjontaa, mm. Savon ammatti- ja aikuisopisto sekä Ylä-Savon ammattiopisto, Kuopion kauppakamari, sekä hanketoimijoiden omien muiden hankkeiden tarjontaa. Yhteistyötä tehdään tiiviisti eri hankkeiden kanssa. 9.2 Mihin muista rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit, jos niitä on.) Varkauden Innovaatioalusta, mukana Savonian energiatutkimuskeskus ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkijaryhmä. 10 Maantieteellinen kohdealue ý Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle Hankkeen toiminta kohdistuu usean maakunnan alueelle Hankkeen toiminta on valtakunnallista Maakunnat Pohjois-Savo Seutukunnat Varkauden, Ylä-Savon, Sisä-Savon, Kuopion, Koillis-Savon Kunnat Iisalmi, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto, Vieremä Jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa, mikä on toteutuspaikan osoite? Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka 11 Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi ja ohjausryhmä 11.1 Minkälainen on hakijan osaaminen ja kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja hankesuunnitelman mukaisesta sisällöllisestä teemasta? Navitas Kehitys Oy, Kehitysyhtiö Savogrow Oy ja Savonia amk ovat pitkäaikaisia hanketoimijoita ja toteuttaneet myös teknologia-alan hankkeita. Iisalmen Teollisuuskylä Oy on pitkäaikainen toimija Ylä-Savossa, jolla on myös jo kokemusta hanketoiminnasta. Navitas Kehitys Oy, Kehitysyhtiö Savogrow Oy ja Iisalmen Teollisuuskylä Oy ovat toteuttajia myös aikaisemmassa A70088-hankkeessa. Tulostettu :03:54

12 12 (15) Navitas Kehityksellä on kokemusta suurten hankkeiden ja myös maakunnallisten hankkeiden hallinnoinnista Minkälaisia riskejä hankkeen toteuttamiseen liittyy ja miten riskejä hallitaan? Riski Hankkeen talous Hankehenkilöstön hankehallinnoinnin osaamisen ml. muut osatoteuttajat ja niiden hanke- ja taloushallinnon osaaminen Hankkeeseen sitoutuminen Hankkeen toimenpiteet Hankkeen toteutuksen mahdollisesti edellyttämiin lupaehtoihin Yksityisen rahan saatavuus Toimenpiteet riskin toteutumisen todennäköisyyden pienentämiseksi Hankkeen talouteen liittyvät riskit voivat olla hallinnoijan kassan riittävyys. Toisaalta vasta toimenpiteiden onnistuminen mahdollistaa tulo- ja yritysrahoituksen kerryttämisen ja jokaisen toteuttajan osalta budjetit ovat toteutuksen kannalta realistisiksi todetut. Hankehallinnoija on kokenut toimija, minkä vuoksi hankehallinnointiin ei sinänsä liity riskejä. Yritysten sitoutumisen parantamiseksi osa kustannuksista katetaan tuloina hankkeen toimenpiteiden kautta. Valmennuksien osalta osallistuminen on yritysrahoitusta. Pää- ja osatoteuttajat vastaavat alueidensa kuntarahoituksen ja yritystulojen kerryttämisestä. Navitas Kehitys vastaa valmennusten osalta yritysrahoituksen keräämisestä. Hankkeen toimenpiteisiin voi sisältyä riskiä, jos toimenpiteet eivät ole riittävän yrityslähtöisiä. Toimenpiteiden suunnittelussa on otettu huomioon A70088-hankkeen toiminnan tulokset ja toimenpidetarpeet, sekä valmistuvan Pohjois-Savon maakunnan digitalisuuden toimenpideohjelma. Tiedossa ei ole lupaehtoihin liittyviä riskejä Selvitetään koulutustarpeita ja koulutuksiin osallistujia yrityksistä, hankitaan aiesopimuksia. Hankittavien koulutusten täytyy olla hinnoiltaan kilpailukykyisiä yrityksille, jotta heidät saadan niihin osallistumaan. Tästä on keskusteltu jo hankkeen valmisteluvaiheessa rahoittajan kanssa Esitys hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi Hankkeen ohjausryhmään pyydetään rahoittajan edustaja, teknologiateollisuuden yritysten edustajia ja muita alan toimijoita, jotka edustavat hankkeen toiminnan kannalta keskeisiä tahoja (esim. Teknologiateollisuus ry, Team Finland, jne.). Ohjausryhmän lopullinen kokoonpano ja edustus katsotaan tarkemmin sitten, kun sidosryhmien sisäiset organisoitumiset ja mahdolliset yhteenliittymiset ovat selvinneet. Hankkeen laajasta alueesta johtuen on järkevää perustaa erilliset kehitystiimit Varkauteen, Iisalmeen, Suonenjoelle ja Kuopioon, joihin haetaan vahva alueen yritysten edustus. Tällä tuetaan alueellisten näkökulmien esille tuomista ja hankkeen toimenpiteiden vaikutusta alueellisista näkökulmista. 12 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantatiedoista Tuotosindikaattorit Toimintalinja 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen Pk-yritykset hankkeessa, jossa keskeinen tavoite yrityksen kasvu ja kansainvälinen liiketoiminta 40 Pk-yritykset, jotka aloittavat viennin tai laajentavat uudelle vientimarkkina-alueelle 20 Pk-yritykset, joissa merkittävä liikevaihdon tai henkilöstön lisäys 30 Uudet tuella aikaansaadut työpaikat yrityksissä 25 joihin työllistyvät naiset 5 Vähähiilisyyttä edistävät yritykset 10 Yrityksissä säästetty energia Tulostettu :03:54

13 13 (15) 13 Horisontaaliset periaatteet 13.1 Sukupuolten tasa-arvo Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta ý Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen) ý 13.2 Kestävä kehitys Kyllä Ei Perustelu Hankkeen valmistelussa on huomioitu sukupuolinäkökulma. Teknologia-ala on perinteisesti ollut miesvaltainen; työntekijöistä vain noin viidennes on naisia. Hankkeen tavoitteena on kuitenkin kohdistaa toiminta tasapuolisesti niin naisiin kuin miehiinkin. Hankkeen koulutuksissa, valmennuksissa ja toimenpiteissä huomioidaan sukupuolten tasapuolinen näkökulma ja ne ovat kaikille sukupuolesta riippumatta avoimia. Hankehenkilöstö tulee sisältämään molempien sukupuolten edustajia. Myös hankkeen toimenpiteissä, koulutuksissa ja valmennuksissa huomioidaan sukupuolten tasa-arvoinen ja tasapuolinen näkökulma. Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen ý Hankkeen luonne yritysten kehittäminen. Tulostettu :03:54

14 14 (15) Välitön vaikutus Vaikutusaste Välillinen vaikutus Vaikutuksen kohde Perustelu Ekologinen kestävyys Hankkeella pyritään vaikuttamaan resurssi- ja energiatehokkuuteen. Kohderyhmän yritykset tuottavat ja suunnittelevat tuotteita, palveluja ja järjestelmiä jotka mm. käyttävät uusiutuvia ja kierrätyspolttoaineita. Kehittämällä heidän liiketoimintaansa ja henkilöstön osaamista, myös heidän kykynsä suunnitella ja toimittaa Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 4 ympäristöystävällisempiä ratkaisuja paranee. Hankkeella pyritään vaikuttamaan resurssi- ja energiatehokkuuteen. Kohderyhmän yritykset tuottavat ja suunnittelevat tuotteita, palveluja ja järjestelmiä jotka mm. käyttävät uusiutuvia ja kierrätyspolttoaineita. Kehittämällä heidän liiketoimintaansa ja henkilöstön osaamista, myös Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien heidän kykynsä suunnitella ja toimittaa vähentäminen 3 3 ympäristöystävällisempiä ratkaisuja paranee. Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0 Ei vaikutusta Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 Uusien tuotantoteknologioiden myönteiset 3 vaikutukset Natura ohjelman kohteet 0 0 Ei vaikutusta Taloudellinen kestävyys Hankkeessa mukana olevien yritysten materiaalien käytön tehokkuus ja jätteiden kierrätettävyyden tehostaminen ja niistä tiedottaminen. Tehdään tiivistä yhteistyötä Materiaalit ja jätteet 5 6 tämän alan muiden hankkeiden kanssa. Hankkeessa ei suoranaisesti edistetä uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Hankkeeseen osallistuvien yritysten tuotekehityksen ja alueen t&k-ympäristöjen hyödyntämisen lisäämisen myötä heille syntyy uusia ja tehokkaampia energian tuotannon Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5 tapoja. Hankkeen tavoitteena on parantaa yritysten toiminnan tehokkuutta, kannattavuutta ja tuloksellista toimintaa sekä parantaa alueen elinkeinorakennetta ja kestävää kehitystä. Tavoitteena on myös paikallisen osaamisen kehittäminen ja työpaikkojen säilyttäminen Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 paikallisissa yrityksissä sekä osaavan työvoiman 10 saatavuuden turvaaminen. Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 Hankkeessa edistetään yritysten palveluliiketoiminnan kehittämistä, mm. 7 digitalisaation avulla. Liikkuminen ja logistiikka 6 Hankinta- ja jakeluverkostojen kehittäminen ja osaamisen kehittäminen (mm. digitalisaation 6 avulla). Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus Hyvinvoinnin edistäminen 7 Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen myötä alueen vientitulot lisääntyvät ja syntyy uusia työpaikkoja. Nämä vaikuttavat osaltaan koko yhteiskunnan myönteiseen kehitykseen ja 7 hyvinvoinnin kasvuun. Tasa-arvon edistäminen 1 Muuttuneet toimintaympäristöt teollisuudessa edesauttavat molempien sukupuolen edustajien 1 sijoittumista työhön. Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 Hankkeen koulutuksissa ja valmennuksissa yritykset ja henkilöt ovat tasavertaisia riippumatta yhteiskunnallisesta tai kulttuuri 2 taustasta. Kulttuuriympäristö 3 3 Parempi teollisen kulttuurin ymmärtäminen ja oikean tiedon välittäminen parantaa teollisuuden Tulostettu :03:54

15 15 (15) asemaa ja sen kiinnostavuutta työnantajana. Ympäristöosaaminen 4 Uudet tuotantoteknologiat, materiaalitehokkuus ja energiatehokkuus lisäävät 4 ympäristöosaamista 14 Liitteet Pakolliset liitteet Yhteishankkeen sopimus Muut liitteet Aiesopimuksen esitysliite Aiesopimus Andritz Aiesopimus KPA Unicon Aiesopimus Morehouse Aiesopimus PCM Technology Aiesopimus RollTest Aiesopimus Sahala Aiesopimus Tehokoneistus Aiesopimus U-Cont Aiesopimus Lapinlahden Koneistus Aiesopimus Suomivalimo Aiesopimus Fimecon Aiesopimus Kuopion Konepaja Aiesopimus Led Suutari Aiesopimus Oplatek Aiesopimus Paineteho Aiesopimus Pieksämäen Rautarakenne Aiesopimus Rantotek Aiesopimus Warkaus Works Aiesopimus Kevako Aiesopimus Metallityö Vainio Aiesopimus Ratesteel Aiesopimus CleanFlame Hakija vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi. Viranomaisella on oikeus tarkastaa hakijaa koskevat verovelkatiedot, arvonlisäverovelvollisuutta koskevat tiedot sekä muut tarvittavat toiselta viranomaiselta saatavat tiedot, joilla voi olla vaikutusta rahoituksen myöntämiseen. Yhteishankkeessa tarkastusoikeus koskee kaikkia hakijoita ja tuen siirto menettelyssä hakijan lisäksi kaikkia tuen siirronsaajia. Päiväys ja hakijaorganisaation sähköinen allekirjoitus Matti Lönnroos Hankevalmistelija (Allekirjoitettu sähköisesti vahvalla Katso-tunnistautumisella) Tulostettu :03:54

16 Hakijan (päätoteuttajan) taustalomake 1 (9) Hakijan (päätoteuttajan) nimi Navitas Kehitys Oy Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji Kuntarahoitus Jakeluosoite PL 1 Hakijan (päätoteuttajan) yhteyshenkilö Matti Lönnroos Y-tunnus Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero Organisaatiotyyppi Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö, Kehittämisyhtiö Postitoimipaikka Varkaus Yhteyshenkilön sähköpostiosoite 1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo? Hankkeen tarkoituksena on hankealueen teknologia- ja energia-alan sekä niille palveluja tuottavien pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen, digitalisuuden mahdollisuuksien hyödyntäminen ja tehokkaampi käyttöönotto, sekä kansainvälistymisen ja kasvun lisääminen. Hankkeen tärkeimmät tavoitteet ovat: - Pk-yritysten kansainvälinen kilpailu- ja uusiutumiskyky paranee - Pk-yritykset aloittavat kansainvälisen liiketoiminnan ja/tai laajentavat/kasvattavat/tehostavat liiketoimintaa jo olemassa olevilla markkinoilla tai uusilla markkinoilla - Kansainvälisten rahoitusinstrumenttien tietoisuus ja käyttö yritysten keskuudessa lisääntyy - Yritysten tietoisuus digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisestä lisääntyy ja he hyödyntävät niitä laaja-alaisesta liiketoiminnassaan, tiedostaen myös siihen liittyvät uhkat - Digitalisaation avulla pk-yritykset parantavat mm. kustannustehokkuuttaan ja niiden automaatioaste nousee - Pk-yritykset tekevät tiiviimpää yhteistyötä niin keskenään kuin oppilaitosten kanssa, hyödyntäen myös T&K-ympäristöjä joita kehitetään yritystarpeiden pohjalta - Päämies-alihankkija suhteita vahvistetaan ja pk-yritykset löytävät myös uusia päämiehiä kotimaan markkinoilta - Alueen teknologiateollisuuden hanketoimijoiden yhteistyö tiivistyy entisestään - Toimialan imagon ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden varmistaminen - Aktivoidaan yrityksiä ja niiden henkilöstöä osaamisen suunnitelmalliseen kehittämiseen - Pk-yritysten liiketoimintaosaaminen ja tuotannon kannattavuus kasvaa Hankkeen uutuus- ja lisäarvo: - Pk-yritysten tietoisuus digitaalisuuden mahdollisuuksista ja käytönaste liiketoiminnassa lisääntyy - Tki-ympäristöjä kehitetään yritystarpeiden pohjalta ja niitä hyödynnetään tehokkaasti - Alueen teknologiateollisuuden hanketoimijoiden yhteistyö tiivistyy entisestään - Yhteistyö kansainvälisyyttä edistävien kotimaisten ja ulkomaisten organisaatioiden kanssa on syvempää ja suorempaa - Yritysten, kehittämisorganisaatioiden ja oppilaitosten välinen yhteistyö on syvempää ja moniulotteisempaa - Pk yritykset ovat kyvykkäämpiä laajentamaan liiketoimintaansa kv-markkinoille

17 2 Toteutus ja tulokset 2 (9) Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Kaikki hanketoimijat toteuttavat hankkeen yhteisiä konkreettisia toimenpiteitä, jotka liittyvät: - Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen - Tuottavuuden ja kilpailukyvyn sekä kasvun parantamiseen digitalisaation avulla - Verkostoitumisen edistämiseen - Osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseen - Tuotannon kannattavuuden ja strategisten kyvykkyyksien kehittämiseen - Energia- ja materiaalitehokkuuden edistämiseen - Tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan aktivointiin sekä TKI-ympäristöjen hyödyntämiseen Kukin toteuttaja vastaa pääasiassa oman alueensa kenttätyöstä ja yritystarpeiden kartoittamisesta, joiden pohjalta toteutetaan joko alueellisia tai koko hankealueella tapahtuvia toimenpiteitä. Hankkeen tuloksia ja vaikutuksia ovat: - Pk-yritykset ovat kyvykkäämpiä vastaamaan kansainväliseen kilpailuun ja heidän markkina-alue laajenee - Tuotannon kehittämisen aktivoinnin myötä, yritykset ovat kilpailukykyisempiä - Yritykset hyödyntävät digitaalisuuden mahdollisuuksia liiketoiminnassaan ja ottavat käyttöönsä uutta teknologiaa ja uusia menetelmiä - Verkostoitumisen hyödyt ymmärretään ja yritysten välinen yhteistyö on tiiviimpää - Energia- ja materiaalitehokkuus nähdään kilpailuetuna ja siihen panostetaan - TKI-ympäristöt kehittyvät yritystarpeiden pohjalta ja niiden käyttö on tehokkaampaa De minimis -tuki-ilmoitus 1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla? Kyllä ý Ei 2 Osallistuuko hankkeen toimenpiteisiin hyödynsaajina taloudellista toimintaa harjoittavia organisaatioita? ý Kyllä Ei 2.1 Osallistuviin yrityksiin kohdistuvia toimenpiteitä koskevat tiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

TechnoGrowth Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke, TG 2.

TechnoGrowth Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke, TG 2. TechnoGrowth 2020 - Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke, TG 2.0 Hanketiedot Toteuttajat Navitas Kehitys Oy Iisalmen Teollisuuskylä

Lisätiedot

TechnoGrowth Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke, TG 2.

TechnoGrowth Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke, TG 2. TechnoGrowth 2020 - Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke, TG 2.0 Hanketiedot Toteuttajat Navitas Kehitys Oy Iisalmen Teollisuuskylä

Lisätiedot

TechnoGrowth Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke, TG 2.

TechnoGrowth Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke, TG 2. TechnoGrowth 2020 - Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke, TG 2.0 Hanketiedot Toteuttajat Navitas Kehitys Oy Iisalmen Teollisuuskylä

Lisätiedot

seudun vahva teknologiateollisuus x aiesopimukset 3 yläsavolaiselta yritykseltä seudulla runsaasti vahvoja teknologia-alan yrityksiä

seudun vahva teknologiateollisuus x aiesopimukset 3 yläsavolaiselta yritykseltä seudulla runsaasti vahvoja teknologia-alan yrityksiä TechnoGrowth 2020 Arviointikriteerit Maantieteellinen kohdistuvuus kyllä ei Perustelut tarve on löydettävissä ja todennettavissa Ylä-Savosta suunnitteluvaiheessa on mukana Ylä-Savon alueella toimivia yrityksiä

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (15) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä 17.2.2017 Käsittelijä Diaarinumero EURA 2014/5032/09 02 01 01/2017/PSL Puhelinnumero

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 6526/31/2017 Hakemuksen saapumispvm

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 6526/31/2017 Hakemuksen saapumispvm EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 6526/31/2017 Hakemuksen saapumispvm 14.9.2017 Hakijan virallinen nimi Lapin yliopisto Hankkeen julkinen nimi Design in Smart

Lisätiedot

Hankkeen nimi: Maakunnan kilpailukyvyn parantaminen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistamal... Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Hankkeen nimi: Maakunnan kilpailukyvyn parantaminen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistamal... Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) 1 (7) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä 29.8.2016 Käsittelijä Diaarinumero EURA 2014/4256/09 02 01 01/2016/PSL Puhelinnumero

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 2631/31/15 Hakemuksen saapumispvm 17.9.2015 Hakijan virallinen nimi Geologian tutkimuskeskus Hankkeen julkinen nimi Mineral

Lisätiedot

TechnoGrowth Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hankkeen yhteenvetoraportti 7.9.2017 Katja Niiranen Ajankohtaiset asiat Hanke

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu oy Hankkeen julkinen nimi 3D

Lisätiedot

Pohjois- ja Keski-Savon teknohankkeiden yhteistyön prosessikaavio: ENERGIATEHOKKUUS läpileikkaava teema kaikissa toimenpiteissä

Pohjois- ja Keski-Savon teknohankkeiden yhteistyön prosessikaavio: ENERGIATEHOKKUUS läpileikkaava teema kaikissa toimenpiteissä Pohjois- ja Keski-Savon teknohankkeiden yhteistyön prosessikaavio: ENERGIATEHOKKUUS läpileikkaava teema kaikissa toimenpiteissä Kansalliset tutkimuslaitokset FIMECC Tekes TechnoKnowhow TeknoStePS 2018

Lisätiedot

Pirkanmaan liiton EAKR haku mennessä

Pirkanmaan liiton EAKR haku mennessä Pirkanmaan liiton EAKR haku 16.2.2015 mennessä EU-rahoitteisen hanketoiminnan hakuinfo Tiina Harala Yleistä Pirkanmaan liiton EAKR-hausta Haku päättyy 16.2.2015 Auki molemmat toimintalinjat ja periaatteessa

Lisätiedot

Päätös EAKR-projektin "MINT - Etelä-Karjalan pienten kuntien innovaatio- ja kokeiluekosysteemin kehittäminen" rahoittamisesta

Päätös EAKR-projektin MINT - Etelä-Karjalan pienten kuntien innovaatio- ja kokeiluekosysteemin kehittäminen rahoittamisesta Maakunnan yhteistyöryhmä 14 06.05.2019 Päätös EAKR-projektin "MINT - Etelä-Karjalan pienten kuntien innovaatio- ja kokeiluekosysteemin kehittäminen" 306656 rahoittamisesta Maakunnan yhteistyöryhmä 14 Hankkeen

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (7) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä 27.6.2017 Käsittelijä Kari Tarkiainen Hakemusnumero 304228 Hakemustyyppi Uusi

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

Hankehakemus. Kaupunginhallitus liite nro 3 (1/13) Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä

Hankehakemus. Kaupunginhallitus liite nro 3 (1/13) Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä Kaupunginhallitus 4.3.2019 liite nro 3 (1/13) 1 (8) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus Ulla-Riitta Pölönen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 25.1.2018 Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahaston toimintalinjat ja erityistavoitteet Kestävää kasvua

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Suomen

Lisätiedot

Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus

Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus Ohjelmapäällikkö Soile Juuti Pohjois-Savon liitto Maaliskuu 2014 EAKR-rahoituksen

Lisätiedot

FUTURE SAVO - Tulevaisuuden Savo yritysten kiinnostavana toimintaympäristönä -Maakunnallinen vetovoimahanke

FUTURE SAVO - Tulevaisuuden Savo yritysten kiinnostavana toimintaympäristönä -Maakunnallinen vetovoimahanke FUTURE SAVO - Tulevaisuuden Savo yritysten kiinnostavana toimintaympäristönä -Maakunnallinen vetovoimahanke Maakuntavaltuuston seminaari 4.5.2018 Elinkeinojohtaja Terho Savolainen IISALMEN KAUPUNKI PL

Lisätiedot

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu Miten tukea haetaan? Valtteri Karhu Rahoitusta haetaan Eura2014 -järjestelmässä Rakennerahastojen viestintä, kuten hakuilmoitukset julkaistaan verkossa osoitteessa www.rakennerahastot.fi Sivustolla sivut

Lisätiedot

EAKR seurantatietojen taustalomake EURA

EAKR seurantatietojen taustalomake EURA Organisaation Y-tunnus Organisaatiotyyppi Toimintalinja 1 PK-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen CO05 Uusi tuella aikaansaatu yritys naisen perustama CO08 Uudet

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Yritysrahoitusta saatavilla ELY-keskuksesta Neuvotteleva virkamies Sirpa Hautala TEM/Yritys- ja alueosasto

Yritysrahoitusta saatavilla ELY-keskuksesta Neuvotteleva virkamies Sirpa Hautala TEM/Yritys- ja alueosasto Yritysrahoitusta saatavilla ELY-keskuksesta 29.11.2017 Neuvotteleva virkamies Sirpa Hautala TEM/Yritys- ja alueosasto Yrityksen kehittämisavustus Myönnetään lähinnä pk-yrityksille kasvua, kansainvälistymistä,

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Teknologiateollisuus uudistuu hanke

Teknologiateollisuus uudistuu hanke Teknologiateollisuus uudistuu hanke Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen teknologia- ja toimintaympäristön murroksessa Hanke esitys Joroinen 8.8.2019 Hankkeen sisältö Hankkeen perustiedot

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Kone- ja energiateknologian toimenpideohjelma. EnergyVarkaus seminaari Varkaudessa 8.8.2014 Juha Valaja

Kone- ja energiateknologian toimenpideohjelma. EnergyVarkaus seminaari Varkaudessa 8.8.2014 Juha Valaja Kone- ja energiateknologian toimenpideohjelma EnergyVarkaus seminaari Varkaudessa 8.8.2014 Juha Valaja Taustaa Pohjoisen-Savon maakuntasuunnitelmassa 2030 on linjattu maakunnan taloutta sekä yritysten

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

HAKUINFO päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.3.2016 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu, rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 189 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", 300311 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 189 Hankkeen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17%

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17% Tutustu ennen hankehakemuksen täyttämistä Joensuun KAKE hankkeen hankekriteereihin sekä hakemuksen täyttöohjeisiin. 1. Hakija Hakijan virallinen nimi Jakeluosoite Y-tunnus Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

Lapin liiton myöntämä tuki 2018 Olli Pohjonen

Lapin liiton myöntämä tuki 2018 Olli Pohjonen Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Lapin liiton myöntämä tuki 2018 Olli Pohjonen Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen 1 Tuettava toiminta: tuetaan uusien vähähiilisyyttä

Lisätiedot

Tekes ja PIMA kokeiluhankepalvelut. BIOCONNECT- seminaari Tuomas Lehtinen

Tekes ja PIMA kokeiluhankepalvelut. BIOCONNECT- seminaari Tuomas Lehtinen Tekes ja PIMA kokeiluhankepalvelut BIOCONNECT- seminaari 22.11.17 Tuomas Lehtinen Verkosto, jolla tähdätään vientimarkkinoille Suunnittelu ja konsultointi Kaukokartoitus, satelliitti Viranomainen Kunnostusmenetelmä

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Hakemus on Uusi Muutoshakemus, mihin Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä-Savon maakuntaliitto täyttää Saapunut Dnro 1. HANKE Hankkeen

Lisätiedot

Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero

Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero Hakijan taustalomake 1 (7) Hakijan nimi MTK-POHJOIS-KARJALA Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji Yksityinen rahoitus Jakeluosoite Siltakatu 20a 21b Hakijan yhteyshenkilö KAKRIAINEN MAIJA

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Euroopan sosiaalirahaston ajankohtaiset kuulumiset Rakennerahastoinfo 24.1.2019 Rahoituspäällikkö Riitta Ilola ESR v. 2018 Myönnetty ESR-rahoitus

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero

Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero Hakijan taustalomake 1 (6) Hakijan nimi Etelä-Karjalan Kylät ry. Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji Yksityinen rahoitus Jakeluosoite Kellomäentie 1 Hakijan yhteyshenkilö Marja Jussila

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 9.5.2018 Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 (EAKR, ESR) Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) - Tavoitteena: - Parantaa työllisyyttä, lisätä

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Tietoisku yrityksen kehittämisen rahoittamiseen

Tietoisku yrityksen kehittämisen rahoittamiseen Tietoisku yrityksen kehittämisen rahoittamiseen 22.11.2016 Iisalmi 8:30 Tilaisuuden avaus, Reijo Hynynen 8:35 Tekesin katsaus teknologiayritysten kehittämistoimenpiteiden rahoitukseen o Harri Kivelä, Innovaatiorahoituskeskus

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

W E B I N A A R I T W A L L O F T A L E N T S P Y Ö R E Ä P Ö Y T Ä

W E B I N A A R I T W A L L O F T A L E N T S P Y Ö R E Ä P Ö Y T Ä INTERNATIONAL BUSINESS POWERED BY TALENTS I N N O V A A T I O A L U S T A Y R I T Y S P A L V E L U I D E N K E H I T T Ä M I S T Y Ö P A J A T W E B I N A A R I T W A L L O F T A L E N T S P Y Ö R E Ä

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

Pirkanmaan liiton EAKR haku mennessä

Pirkanmaan liiton EAKR haku mennessä Pirkanmaan liiton EAKR haku 4.3.2019 mennessä Pirkanmaan liiton hakuinfo Tiina Harala Yleistä Pirkanmaan liiton EAKR-hausta Haku päättyy 4.3.2019 Auki molemmat toimintalinjat ja kaikki EAKR:n erityistavoitteet

Lisätiedot

NewPro New high reactivity in-line process knowhow for the Finnish fiberproduct business ecosystem

NewPro New high reactivity in-line process knowhow for the Finnish fiberproduct business ecosystem EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 773/31/16 Hakemuksen saapumispvm 29.2.2016 Hakijan virallinen nimi Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi NewPro

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ YRITYSRAHOITUKSELLA

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ YRITYSRAHOITUKSELLA KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 YRITYSRAHOITUKSELLA Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-Keskus Haasteita ohjelman ratkaistavaksi Yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten heikentynyt kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

Erityistavoite 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Erityistavoite 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen Erityistavoite 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen ESR-hakuinfo 15.1.18, Helsinki JA 12.1.2018 Toimintalinja 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Rahoituksen hakeminen mikä muuttuu

Kestävää kasvua ja työtä Rahoituksen hakeminen mikä muuttuu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Rahoituksen hakeminen mikä muuttuu Iisalmi 18.3.2014 Varkaus 19.3.2014 Kuopio 27.3.2014 Sisältö: Sähköinen asiointi Hakuprosessi EURA 2014 Ennakko, luontoissuoritukset

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Innovaatiosetelin pilotointi Tampereen seudulla

Innovaatiosetelin pilotointi Tampereen seudulla Innovaatiosetelin pilotointi Tampereen seudulla 2016-2017 pilotoidaan konkreettisesti innovaatioseteliä pkyritysten kanssa yhteistyössä rakennetaan digitaalinen palvelualusta seteleiden hakemiseksi, myöntämiseksi

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (8) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Heikki Laukkanen Hakemusnumero 300879 Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero 0509180035

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) 1 (7) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300836 Hakemustyyppi

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Team Finland yritysten kansainvälistymisen tukena

Team Finland yritysten kansainvälistymisen tukena Team Finland yritysten kansainvälistymisen tukena Tytteli Karvonen-Juntura Team Finland-koordinaattori Lapin ELY-keskus 05.09.2018 2 Tietoa, työkaluja ja verkostoja suomalaisten yritysten ja muiden toimijoiden

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Järjestysnumero 3/3. Hankkeen nimi TechnoKnowhow - kone- ja energiateknologian yritysten osaamisen kehittäminen

Järjestysnumero 3/3. Hankkeen nimi TechnoKnowhow - kone- ja energiateknologian yritysten osaamisen kehittäminen Hankekoodi: S20201 1 (2) Maksatushakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä 30.9.2016 Käsittelijä Jaana Martikainen Hankekoodi S20201

Lisätiedot

Uudenmaan painotukset EAKR-hakuun

Uudenmaan painotukset EAKR-hakuun Uudenmaan painotukset EAKR-hakuun Syksy 2015 talvi 2016 Mari Kuparinen Kasvun mahdollisuudet Toimiva arki Kestävä luonnontalous Avoimet kehitysympäristöt ja älypalvelut Uusiutuva yritystoiminta Ympäristöliiketoiminta

Lisätiedot

EUROOPPA-PÄIVÄ

EUROOPPA-PÄIVÄ EUROOPPA-PÄIVÄ EUROOPAN SOSIAALIRAHASTON (ESR) RAHOITUS Euroopan Sosiaalirahaston rahoitus Millainen hanke voi saada rahoitusta Kuka voi hakea rahoitusta Miten ja milloin haen rahoitusta ESR-osarahoitetun

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Tuntematon yritysrahoitus Jyväskylä Team Finland-verkosto maailmalla yritysten tukena. Juha Markkanen / UM Vientisuurlähettiläs

Tuntematon yritysrahoitus Jyväskylä Team Finland-verkosto maailmalla yritysten tukena. Juha Markkanen / UM Vientisuurlähettiläs Tuntematon yritysrahoitus Jyväskylä 5.3.2018 Team Finland-verkosto maailmalla yritysten tukena Juha Markkanen / UM Vientisuurlähettiläs Tavoitteenamme on pk-yritysten viennin tuplaaminen vuoteen 2020 mennessä

Lisätiedot

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Rakennerahastot ja vähähiilisyys Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Yleistavoitteena vähähiilinen paikallistalous Yritysten tulisi panostaa: - Liiketoimintaosaamiseen - Toimiviin laatujärjestelmiin

Lisätiedot

Rahoitus ja kehittäminen

Rahoitus ja kehittäminen Rahoitus ja kehittäminen Pohjois-Savon ELY-keskus, Jari Vitikainen 5.4.2018 1 Yritysten kehittämispalvelut 2 Analyysi Tavoitteena on aktivoida pk-yritystä suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen kehittämistoimintaan.

Lisätiedot

Vinkkejä hyvän hankehakemuksen laatimiseen

Vinkkejä hyvän hankehakemuksen laatimiseen Vinkkejä hyvän hankehakemuksen laatimiseen Millainen on hyvä hanke? 4T-ohje Tarve Tavoitteet Toimenpiteet Tulokset Aito ja tunnistettu tarve/ongelma, johon haetaan ratkaisua Tavoite, joka liittyy tarpeeseen/

Lisätiedot

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki 19.11.2015 Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Hankkeen toimenpiteet MIKSI?: Päijät-Hämeen maakuntaohjelmassa

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Hakemus on Uusi Muutoshakemus, mihin Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen täyttää Saapunut Dnro Hakemusnro 1. HANKE a)

Lisätiedot

Uraohjaus2020, hankkeen perustiedot

Uraohjaus2020, hankkeen perustiedot Uraohjaus2020 Uraohjaus2020, hankkeen perustiedot Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Suomen

Lisätiedot

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke 1.1.2017-31.12.2019 Sotkamo 13.1.2017 Talousjohtaja Heidi Pyykkönen, Hankejohtaja Arto Asikainen ja Kohdepäällikkö Minna Hirvonen Hankevalmistelun

Lisätiedot

EURA hakemuksen tekemisen ohjeita

EURA hakemuksen tekemisen ohjeita 1 EURA 2014 -hakemuksen tekemisen ohjeita 10.8.2015 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Valitse viranomainen, jolta haet rahoitusta. Voita valita vain yhden viranomaisen. Hakuilmoituksessa on kerrottu

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Seurantakomitean kokous Liminka/Oulu 18.-19.5.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren, työ- ja elinkeinoministeriö, yritys- ja alueosasto Ohjelman edistymistilanne

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

Team Finland. Pia Salokoski. EU:n tarjoamat kehitysyhteistyömahdollisuudet seminaari 2.10.2015

Team Finland. Pia Salokoski. EU:n tarjoamat kehitysyhteistyömahdollisuudet seminaari 2.10.2015 Team Finland Pia Salokoski EU:n tarjoamat kehitysyhteistyömahdollisuudet seminaari 2.10.2015 Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Kuinka mahdollistamme

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot