CAUSES OF DEATH IN FINLAND

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CAUSES OF DEATH IN FINLAND"

Transkriptio

1 SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND VI B: K U O L E M A N S Y Y T D Ö D S O R S A K E R CAUSES OF DEATH IN FINLAND HELSINKI 0

2 Tätä julkaisua myy: D enna publikation säljes av: This publication can be obtained from: Valtion julkaisutoimisto Annankatu Helsinki Statens publikationsbyrä Annegatan Helsingfors Helsinki 0. Valtion painatuskeskus

3 Alkusanat Tämä julkaisu sisältää kuolemansyitä esittävät taulut vuodelta. Kuolemansyyt on luokiteltu lääkintöhallituksen.. vahvistaman kuolinsyynimistön mukaan, joka perustuu Maailman Terveysjärjestön vuonna hyväksymiin ohjeisiin. Tähän kansainväliseen nimistöön tehtiin joitakin muutoksia ja selvennyksiä kansainvälisen n i mistön seitsemännessä tarkistuskonferenssissa P a riisissa... Muutokset ja tarkistukset Suomen osalta on Lääkintöhallitus hyväksynyt vuonna. Tässä julkaistaan ensimmäistä kertaa tiedot kuolemansyistä yksityiskohtaisen -numeroisen nim istön mukaan tautien osalta ( taulu ). Uutena tauluna julkaistaan myös kuolintodistuksen perusteita koskeva taulu (Taulu ). Tässä julkaisussa esitettyjen tietojen lisäksi on Tilastollisessa päätoimistossa saatavissa tarkempia tietoja kuolleista kuolemansyyn, kunnan, perusteen ym mukaan. Kuolleena syntyneiden kuolemansyiden luokittelussa on seurattu Lääkintöhallituksen vuonna vahvistamaa nimistöä. Aineiston lääketieteellisen tarkastuksen on suorittanut lääket.lis. Antti Isotalo. Tilaston valmistusta on johtanut yliaktuaari Aino Korpela. Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, joulukuussa. Förord Föreliggande publikation behandlar dödligheten efter dödsorsak är. Den använda dödsorsaksnomenklaturen fastställdes av medicinalstyreisen.. och grundar sig pa Världshälsovärdsorganisationens direktiv av är. Den internationella nomenklaturen ändrades och förtydligades i vissa avseenden vid den sjunde revisionskonferensen i Paris... Dessa ändringar godkändes av medicinalstyr eisen är. Nu publiceras för första gängen uppgifterna om dödsorsaker enligt en detaljerad -siffrig nomenklatur beträffande sjukdomarna (tabell ). Säsom en ny tabell ingär tabellen över gründen för diagnosen (tabell ). Utöver de publicerade uppgifterna finns i Statistiska centralbyrän mera detaljerade uppgifter om avlidna efter dödsorsak, kommun, gründen för diagnosen, osv. I S t a t i s t i k e n ö v e r d ö d f ö d d a h a r d e n a v m e d i c i n a l s t y r e i s e n ä r f a s t s t ä l l d a d ö d s o r s a k s n o m e n k l a - t u r e n f ö l j t s. Den medicinska granskningen av materialet har utförts av med.lic. Antti Isotalo. Statistiken har sammanställts under ledning av överaktuarie Aino Korpela. Helsingfors, Statistiska centralbyrän, i december. Eino H. Laurila Jorma Hyppölä

4 Sisällys Sivu Merkkien selityksiä... Tauluissa käytetyt symbolit... Vuoden kansainvälisen ja vuoden suomalaisen kuolinsyynimistön vertailutaulukko... Keskiväkduku v Innehäll S lda Teckenförklaringar... Symboler använda i tabellema... Motsvarighet mellan árs internationella nomenklatur och den finska av är... Medelfolkmängd är... 0 Tauluja. Tauteihin kuolleet kuolemansyyn, iän ja sukupuolen mukaan (yksityiskohtainen -numeroiuen nimistö)... Kuolemansyyt iän ja sukupuolen m ukaan.... Kuolemansyyt iän ja sukupuolen mukaan suurkaupungeissa, muissa kaupungeissa ja kauppaloissa sekä maalaiskunnissa.... Kuolemaan johtaneet tapaturmat niiden syyn, tapaturmapaikan ja iän mukaan suurkaupungeissa, muissa kaupungeissa ja kauppaloissa sekä maalaiskunnissa... Kuolemansyyt lääneittäin.... Kuolemansyyt kuukausittain.... Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt lääneittäin ja kuukausittain.... Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt elinajan ja sukupuolen m u k aan.... Kuolleena syntyneet kuolemansyyn, syntyperän, äidin iän, lapsen järjestysluvun ja syntymäpituuden mukaan 0. Kuolleena syntyneet äidin kotipaikan ja synnytysavun laadun mukaan Kuolleena syntyneet syntymäpainon ja -pituuden mukaan Kuolleena syntyneet todistuksen antajan, synnytysavun ja kuoleman toteamisajan mukaan Kuolleena syntyneet kuolemansyyn, raskauden kestoajan ja todistuksen antajan mukaan Kuolintodistukset kuolemansyiden toteamisen perusteiden mukaan lääneittäin... 0 Tabeller. I sjukdomar döda efter dödsorsak, kön, och aider (detaljerad -siffrig nom enklatur).... Dödsorsaker efter älder och kön.... Dödsorsaker efter älder och kön i storstäder, övriga städer och köpingar samt landskommuner.... Olycksfall, som lett tili döden efter skadans tillkomstsätt, plats där olyckan inträffat och älder fördelade pä storstäder, övriga städer och köpingar samt landskommuner.... Dödsorsaker länsvis.... Dödsorsaker m änadsvis.... Dödsorsaker under första levnadsäret länsvis och mänadsvis... '.... Dödsorsaker för döda under är efter älder och kön. Dödfödda efter dödsorsak, börd i eller utom äktenskap, modems älder, bamets ordningsnummer och fostrets längd vid födelsen Dödfödda efter moderns hemort och efter var förlossningen inträffat Dödfödda efter längd och vikt vid födelsen Dödfödda efter givare av intyg, var förlossningen inträffat samt efter tidpunkten för konstaterandet av döden Dödfödda efter dödsorsak, graviditetens längd och givare av intyg Dödsattester efter grundema för fastställandet av dödsorsakema länsvis... 0 Contents Page N otes... Explanation of symbols... Comparison between the international list of causes of death of the year and the Finnish list of causes of death of the year... Mean population in... 0 Tables. Deaths from diseases by cause of death, age and sex (detailed -digit classification).... Causes of death by age and sex.... Causes of death by age and sex in the big towns, other urban communes and in rural communes.... Deaths from accidents by external cause of injury, scene of accident and age in big towns, other urban communes and in rural communes.... Causes of death by province.... Causes of death by m onth.... Causes of death under one year of age by provinces and month.... Causes of death under one year of age by term of life and s e x.... Stillbirths by cause of death, legitimacy, age of mother, birth order and length of foetus at birth Stillbirths by mother s place of residence and place of delivery Stillbirths by length and weight of foetus at birth 00. Stillbirths by certifier, place of delivery and time of confirming of death Stillbirths by cause of death, duration of gestation and certifier Medical death certificates by basis of diagnosis, by province 0

5 MERKKIEN SELITYKSIÄ M = miehiä; N = naisia Väkivaltainen kuolema Aa Rautatieliikennetapaturmat Ab Moottoria] oneuvoliikennetapaturmat Ac Muut maaliikennetapaturmat Ad Vesiliikennetapaturmat Ae Ilmaliikennetapaturmat B Myrkytystapaturmat C Putoamis- ja kaatumistapaturmat D Konetapaturmat E Terä- ja leikkaavien aseiden ja välineiden aiheuttamat tapaturmat F Sähkötapaturmat G Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttamat tapaturmat II Kuumien ja syövyttävien aineiden aiheuttamat tapaturmat I Säteilyn aiheuttamat tapaturmat K Ampuma-aseen aiheuttamat tapaturmat L Hukkumistapaturmat M Muut tapaturmat, esim. putoavan esineen aiheuttamat, eläinten aiheuttamat, tukehtuminen yms. Pa Myrkyttäytyminen Pb Hirttäytyminen Pc Hukuttautuminen Pd Itsensä ampuminen Pe Itsensä räjäyttäminen Pf Itsemurha pistämällä, leikkaamalla ja iskemällä Pg Itsemurha korkealta hyppäämällä Ph Itsemurha muulla tavoin R Murha, tappo ja pahoinpitely S Lapsenmurha Ta Sotatoimien aiheuttamat vammat sotilaille Tb Sotatoimien aiheuttamat vammat siviiliväestölle U Teloitettu tuomioistuimen päätöksen perusteella TECKENFÖRKLARINGAR M = man; N = kvinnor V&ldsam dbd Aa Jarnvagsolyckor Ab Motorfordonsolyckor Ac Andra olyckor i trafik till lands Ad Olyckor i trafik till sjoss Ae Olyckor i lufttrafik B Forgiftningsolyckor C Fall D Olyckor orsakade av maskin(-eri) E Olyckor orsakade av skarande och stickande foremal eller vapen F Olyckor orsakade av elektrisk strdm G Olyckor orsakade av eld och explosion H Olyckor orsakade av fratande eller hett amne I Olyckor orsakade av straining K Olyckor orsakade av skott L M Drunkningsolyckor Andra olyckor t. ex. orsakade av fallande foremal, djur, kvavning o. s. v. Pa Sjalvmord genom forgiftning Pb Pc»»»» hangning driinkning Pd»» skott Pe»» sprangning Pf»» skarande, stickande vapen eller huggvapen eller foremal Pg Sjalvmord genom hopp fran hojd Ph Sjalvmord pa annat eller ospecificerat satt R Mord, drap och uppsatlig misshandel S Barnamord Ta Skada genom krigshandling i militartjanst Tb Skada genom krigshandling mot civilbefolkning U Avrattad pa grund av domstols utslag NOTES M = male; N = female Violent death Aa Railway accidents Ab Motor vehicle accidents Ac Other road accidents Ad Water transport accidents Ae Aircraft accidents B Accidental poisoning C Accidental falls x D Accidents caused by machinery E Accidents caused by cutting and piercing instruments F Accidents caused by electric current G Accidents by fire and explosives H Accidents caused by hot substance and corrosive liquid I Accidents caused by radiation K Accidents caused by firearm L Accidental drowning and submersion M Other accidents Pa Self-inflicted poisoning Pb hanging Pc submersion Pd shooting Pe Suicide by explosives Pf Suicide by cutting, piercing and stabbing Pg Suicide by jumping from high place Ph Suicide by unspecified means R Murder, manslaughter, assault and battery S Infanticide Ta Injury resulting from operations of war to military personnel Tb Injury resulting from operations of war to civilians U Executed by sentence of court Tapahtumapaikka Tapaturmissa merkitään tapahtumapaikka seuraavilla numeroilla: 0. Teollisuuden työpaikat. Rakennustyömaat. Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat. Metsä- ja uittotyömaat. Liikenteen ja kaupan työmaat. Koti ja piha. Julkiset rakennukset, toimistot yms.. Laitokset, asuntolat, sairaalat yms.. Virkistys- ja urheilupaikat. Muut paikat Händelseplats Vid olycksfall betecknas händelseplatsen med följande siffror: 0. Industrins arbetsplatser. Byggnadsarbetsplatser. Lantbrukets och dess binäringars arbetsplatser. Skogs- och flottningsarbetsplatser. Trafikens och handelns arbetsplatser. Hemmet och gärden. Allmänna byggnader, byräer etc.. Inrättningar, internat, sjukhus etc.. Rekreations- och idrottsplatser. Övriga platser Scene At accidents the scene of accident is marked by the following number: 0. Industrial establishment. Construction. Agriculture and related activities. Forestry and floating. Transport and trade. Home and yard. Public buildings, offices etc.. Resident institutions. Places for recreation and sport. Other places Tauluissa käytetyt symbolit Symboier använda i tabellema Explanation of symbols Ei mitään ilmoitettavana Intet finns att redovisa Magnitude nil... Loogisesti mahdoton esitettäväksi Logiskt omöjlig uppgift Category not applicable...

6 Vuoden kansainvalisen ja Tuoden suomalaisen kuolinsyynimiston yertailutaulukko Motsvarighet mellan firs internationella nomenklatur och den finska ay dr Comparison between the international list of causes of death of the year and the F innish list of causes of death of the year Kansainvälisen ja suomalaisen yksityiskohtaisen nimistön numerot (00 N ) ovat samat. Kodnumren i den detaljerade internationella nomenklaturen (00 N ) aro desamma som kodnumren i den detaljerade finska nomenklaturen. The numbers of the detailed international list of causes of death (00 N ) are the same as those of the detailed Finnish list. K ansainvälinen K ansainvälinen keskipitkä ja Suomen yksi* nim istö (A) tyiskohtainen Internationella nim istö m edellänga no- Internationella m enklaturen (A) och finska International detaljerade intermediate nom enklaturen list of causes International of death (A ) and Finnish detailed list of causes of death A A 00 A 0 A 0, 0 A 0 0 A A 00 0 A 0 A 0 A in A iu / 0, 0 \ 0 0 A 00 0 A 00 A 0, 0 A 0 A 0 A 0 0 A 00 A 0 A 0 A 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 00 A A 0 0 A 00 A 0 A 0 0, 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 00 0 A 0 A A A 0 A A A,, 0 0 0,0 0, A 0 00,0 0, 0 0 A 0 A 0 A A, A K ansainvälinen K ansainvälinen keskipitkä ja Suomen yksinim istö (A) tyiskohtainen Internationella nim istö m edellänga no- Internationella m enklaturen (A) oeh finska International detaljerade intermediate nom enklaturen list oi caueet International of death (A ) and Finnieh detailed list oi causes oi death A A 0, A 0 A A A A 0, A, 0, > A, A 0 A A öy / A 0 0 A 0, A A A 0 0 A 0 0, A 0. A 00 0, Ra / 0 A A A 0 0 A 0 A A A 0 A A A ' 0 A 0 0 A 00 0 A 0 0 A. 0 A 0 A 0 A A 0 A 0 A 0 K ansainvälinen K ansainvälinen keskipitkä ja Suomen yksinim istö (A) tyiskohtainen Internationella nim istö m edellänga no- Internationella m enklaturen (A) oeh finska International detaljerade intermediate nom enklaturen list oi causes International oi death (A ) and Finnish detailed list oi causes of death A 0 A 0 A 0 A, A 00 A 0, 0 A 0 A, A. an,0 A \ A 0 A 0 A 00 A 0 A 0 0 A 0 0,, 0 A 0, A 0 A 0,,, A 0 0,, A 0 0 A 0 A 0 00 A 0, 0 A 0 A 0, 0, 0 A A 0-0 A u n A 0 0,,, A A 0 Z,, A il n A ', 0 A 0 A f A 0 J -0, I A 0 A 0 A, A 0 A, f 00 A I A A Kansainvälinen K ansainvälinen keskipitkä ja Suomen yksi* nimistö (A) tyiskohtainen [nternationeu a nim istö medellänga no* Internationella menklaturen (A) och finska International detaljerade intermediate nom enklaturen list of causes International of death (A ) and Finnish detailed list of causes of death, q f 0,, A i A 0 0, A A A 0 A,, A A A 0, Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt vamman laadun mukaan ). Olycksfall, förgiftningar och fall av misshandel efter skadans natur ). Accidents, poisonings and violence ly nature of injury). AN (N) 00 0 AN (N) 0 0 AN 0 (N) 0- AN (N) 0- AN (N) 0 AN (N) 0 AN (N) 0 AN (N) 0 0 AN (N) 0 AN (N) 0 AN (N) 0 AN (N) 0 AN 0 aim io u / j( (N) N 0-0 *) Kansainvälisessä nimistössä on N-kirjain osoittamassa, että on kysymys lääketieteellisestä jaosta; suomalaisesta nimistöstä puuttuu täm ä kirjain. Den internationella nomenklaturen har bokstaven K framför kodnumret (medicinsk gruppering); i den finska nomenklaturen saknas bokstaven. The numbers of the international tiet are preceded by the letter N (medical classification). This letter has been omitted in the F innish list.

7 Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt vamman syyn mukaan ). Olycksfall, förgiftningar och fall av misshandel efter skadans tillkomstsätt). Accidents, poisonings and violence by external cause of injury ). K ansainvälinen K ansainvälinen Suom alainen keskipitkä yksityiskoh- yksityiskohtainim istö (A) täinen nim istö nen nim istö Intem ationella Internationella Finska detalm edellänga no- detaljerade j era de nomenm enklaturen (A) nom enklaturen klaturen International International F innish detailed intermediate detailed list of list of causes list of causes causes of death of death of death (A ) AE E 0 E Ab E 00 E 0 Aa A? QQ E 0 E Ac AJi E 0 E Ad E 0 E Ae AE 0 E 0 E B AE E 00 E 0 C AE E ) AE E G AT? ta A JE H AE {e I AE E K AE E L fe E a f - E l AE E E 0 E M E 0 E fe 0 E Pa E Pb E Pc AE E Pd, Pe E Pf E Pg E, E Ph {E, E 0 E R E S E U AE 0 E, E 0 E Ta, Tb ') Y ksityiskohtaisessa kansainvälisessä nim istössä on num eron edessä E -kirjain; yksityiskohtaisessa suom alaisessa nim istössä ovat käytännössä k irjaim et ta i kirjainyhdistelm ät. Den detaljerade internationella nom enklaturen h ar bokstaven E fram för kodnum ret; i den detaljerade finska nom enklaturen användes bokstäver eller bokstavssam m anställningar. The numbers in the detailed international list oi causes of death are preceded by the letter E. In the detailed Finnish list is made use of letters only. E F

8 0 Keskiväkiluku vuonna Medelfolkmängd ár Mean 'population in A. Ikäryhmittäin Efter áldersgrupp B y age groups Ikä Miespuolisia Naispuolisia Ikä Miespuolisia Naispuolisia Alder Mankön Kvinnkön Älder Mankön K vinnkön Age Males Females Age Malee Females B. Lääneittäin Länsvis B y provinces Lääni L ä n P r o vinee K eskiväkiluku M edelfolkmängd M ean population Koko H ela länet Whole province M iespuolisia M ankön Males Y hteensä Sum m a M aalaiskunnat L andskom m uner Miespuolisia M ankön Males E lävänä syntyneitä Levande födda Live births Y hteensä Sum m a M aalaiskunnat Landskommuner Uudenmaan Nylands Turun-Porin Äbo-Björneborgs Ahvenanmaa Äland Hämeen Tavastehus Kymen Kym m ene... Mikkelin S:t Michels Pohjois-Karjalan Norra Karelens Kuopion Kuopio Keski-Suomen Mellersta Finlands Vaasan V asa Oulun Uleäborgs Lapin Lapplands Helsinki Helsingfors... 0 Turku Äbo Tampere Tammerfors... 0

9 T A U L U J A T A B E L L E R T A B L E S

10 . Tauteihin kuolleet kuolemansyyn, iän ja sukupuolen mukaan (yksityiskohtainen -num eroinen nim istö) I sjuk- domar döda eiter dödsorsak, kön och äider (detaljerad -siffrig nomenklatur) Deaths from, diseases by cause of death, age and sex (detailed -digit classification). I Tartunta- ja loistaudit Infektionssjukdomar och parasitära sju k d o m ar Hengityselintuberkuloosi keuhkojen am m attitaudin yhteydessä Tuberkulös i respirationsorganen med uppgift om yrkessjukdom i lu n g o rn a Keuhkotuberkuloosi Lungtuberkulos... t' 00 Tuberkuloottinen keuhkopussin tulehdus Tuberkulös i lungsäcken... 00! Oireinen ilmateiden imusolmukkeiden tuberkuloosi Tuberkulös i respirationsorganens Muu hengityselintuberkuloosi Annan tuberkulös i 00 Aivokalvon- ja keskushermoston tuberkuloosi Tuberkulös i hjärnliinnorna och centrala nervsystem et 0 Suoliston, vatsakalvon ja suoliliepeen imusolmukkeiden tuberkuloosi Tuberkulös i tarm arna, bukhinnan och tarm käxets lymfkörtlar... 0 Luu- ja niveltuberkuloosi, aktiivi tai määrittelemätön Tuberkulös i ben och leder, aktiv eller icke specificerad 0 Luu- ja niveltuberkuloosin jälkitilat Tuberkulös i ben och leder: fö ljd tillständ... 0 Imusuoniston tuberkuloosi Tuberkulös i lymfatiska systemet... 0 Virtsa- ja sukuelinten tuberkuloosi Tuberkulös i urogenitalorganen... 0 Lisämunuaisten tuberkuloosi Tuberkulös i binjurarna 0 Muiden elinten tuberkuloosi Tuberkulös i andra organ 0 Yleistuberkuloosi Disseminerad tuberkulös Synnynnäinen kuppa Medfödd syfilis... 0 Syfiliittinen aortan laajentum a Syfilitiskt aortaaneurysm... 0 Muu verenkiertoelinten kuppa Annan kardiovaskulär sy filis... 0 Selkäydinkato Tabes dorsalis... 0 Halvaava tylsyys Paralysie générale... 0 Muu keskushermoston kuppa Annan syfilis i hjäman och ryggmärgen... 0 Muu myöhäiskuppa Annan sen syfilis... 0 Lokero-nivusajos Lymphogranuloma inguinale (venere u m ) Lavantauti T y fu s... 0 Muut lavantaudin sukuiset taudit Annan salmonellainfektion... 0 Ruokamyrkytys Livsmedelsförgiftning... 0 Streptokokkiangiina S treptokockangina... 0 Ruusu Rosfeber... 0 Yleinen verenmyrkytys (bakteerien aiheuttama) Septikemi, septikopyemi... 0 Meningokokki-infektio M eningokockinfektion... 0 Jäykkäkouristus Stelkramp... 0 Lapsihalvauksen jälkitilat Akut barnförlamning: följdtillstä n d... 0 Äkillinen tarttuva aivokuume Inhemsk sömnsjuka.. 0 Aivokuumeen jälkitilat Inhemsk sömnsjuka: följdtillstä n d... Morbi infectiosi et parasitarii Tuberculosis organorum respirationis, morbo pulmonum professionali indicato Tuberculosis pulmonum Tuberculosis pleurae Tuberculosis lymphonodorum tracheobronchialium cum symptomatibus Tuberculosis alia organorum respirationis Tuberculosis meningum et systematis nervosi centralis Tuberculosis intestinorum, peritonei, lymphonodorum mesenterii Tuberculosis ossium et articulorum, activa s. non definita Tuberculosis ossium et articulorum c. sequelis sanata Tuberculosis systematis lymphatici Tuberculosis systematis urogenitaus Tuberculosis suprarenalis Tuberculosis organorum aliorum Tuberculosis disseminata Syphilis congenita Aneurysma syphiliticum aortae Syphilis cardiovascularis alia Tabes dorsalis Dementia paralytica Syphilis alia cerebri et medullae spinalis Syphilis tarda alia Lymphogranuloma inguinale (venereum) Typhus abdominalis Salmonellosis alia Intoxicatio (infectio) alimentaria Angina streptococcica Erysipelas Septicaemia, septicopyaemia Infectio meningococcica Tetanus Poliomyelitis: sequelae Encephalitis infectiosa acuta Encephalitis infectiosa acuta: sequelae

11 0 Tuhkarokko M ässling... 0 Vesirokko V attk o p p o r... 0 Vyöruusu B ä ltro s... 0 Sikotauti P ä s s ju k a... 0 Tarttuva keltatauti Infektiös hepatit... 0 Muut virustaudit Andra v iro s e r... Muut alkueläintaudit Andra protozosjukdomar... Muut lapamatotaudit Andra bandmasksjukdomar.. Muut sienitaudit Andra svam psjukdom ar... Muut tartunta- tai loistaudit Andra infektiösa eller parasitära sju k d o m ar... Morbilli Varicellae Herpes zoster Parotitis infectiosa Hepatitis infectiosa Viroses aliae Morbi protozoici alii Infestationes cestodicae aliae Mycoses aliae Morbi infectiosi s. parasitarii alii II Kasvaimet Tumörer... Neoplasmata. Tumores 0 Huulen pahanlaatuinen kasvain Malign tumör i läppen Kielen pahanlaatuinen kasvain Malign tumör i tungan Sylkirauhasen pahanlaatuinen kasvain Malign tumör i spottkörteln... Suun pohjan pahanlaatuinen kasvain Malign tumör i m u n b o tten... Suuontelon pahanlaatuinen kasvain: sijainti muu tai tarkemmin määrittelemätön Malign tumör i munnen: andra eller icke närm ara specificerade d e la r... Keskinielun pahanlaatuinen kasvain Malign tumör i mesofarynx... Nenänielun pahanlaatuinen kasvain Malign tumör i n aso fary n x... Alanielun pahanlaatuinen kasvain Malign tumör i h ypofarynx... Sijainniltaan määrittelemätön nielun pahanlaatuinen kasvain Malign tum ör i farynx utan angiven lokalipation... 0 Ruokatorven pahanlaatuinen kasvain Malign tumör i matstrupen... Mahalaukun pahanlaatuinen kasvain Malign tumör i m agsäcken... Ohutsuolen pahanlaatuinen kasvain Malign tumör i tunntarm en... Paksusuolen pahanlaatuinen kasvain Malign tumör i grovtarmen... Peräsuolen pahanlaatuinen kasvain Malign tumör i än d ta rm e n... Sappiteiden tai maksan primäärinen pahanlaatuinen kasvain Malign primär tumör i gauvägarna eller levern Maksan pahanlaatuinen kasvain: sekundäärinen tai tarkemmin määrittelemätön Malign tum ör i levern: sekundär eller utan närmare specifikation... Haiman pahanlaatuinen kasvain Malign tum ör i pankreas..... Vatsakalvon pahanlaatuinen kasvain Malign tumör i bukhinnan... Ruoansulatuselinten sijainniltaan tarkemmin määrittelem ätön pahanlaatuinen kasvain Malign tumör i digestionsorganen utan angiven lokalisation... 0 Nenäontelon, nenän sivuonteloiden, välikorvan pahanlaatuinen kasvain Malign tumör i näshälan, bihälorna, mellanörat... Kurkunpään pahanlaatuinen kasvain Malign tumör i la ry n x... Neoplasma malignum labii Neoplasma malignum linguae Neoplasma malignum glandulae salivariae Neoplasma malignum báseos oris Neoplasma malignum oris: partes aliae s. non definitae Neoplasma malignum mesopharyngis oralis Neoplasma malignum nasopharyngis Neoplasma malignum hypopharyngis Neoplasma malignum pharyngis non definitum Neoplasma malignum oesophagi Neoplasma malignum ventriculi Neoplasma malignum intestini tenuis Neoplasma malignum intestini crassi Neoplasma malignum recti Neoplasma malignum viarum biliferarum seu hepatis primarium Neoplasma malignum hepatis secundarium s. non definitum Neoplasma malignum pancreatis Neoplasma malignum peritonei Neoplasma malignum organorum digestionis non definitum Neoplasma malignum cavi nasi, sinuum nasi, auris mediae Neoplasma malignum laryngis

12 N:o Peruskuolemansyy Grunddödsorsak Sukupuoli Kon Sex Ikä-- Alder Age ] 0 í Yht. S:ma Underlying cause of death Causa mortis Henkitorven, keuhkoputkien pahanlaatuinen kasvain. Keuhkojen, keuhkopussien primäärinen pahanlaatui- Neoplasma malignum tracheae, bronchi. kasvain Malign tumör i luftstrupen, bronkerna. M 00 Neoplasma malignum primarium pul- Malign primärtumör i lungan, lu ngsäcken... N l i 0 monis, pleurae Keuhkojen, keuhkopussien pahanlaatuinen kasvain, jota ei ole määritelty primääriseksi tai sekundääriseksi Malign tum ör i lungan, lungsäcken, ej specificerad M 0 0 Neoplasma malignum pulmonis, pleurae: s o m primär Gllcr sekundär N 0 primarium s. secundarium non definitum Välikarsinan pahanlaatuinen kasvain Malign tumör M Neoplasma malignum mediastini i mediastinum... N Rintaontelon elimien sekundäärinen pahanlaatuinen kas M Neoplasma malignum secundarium orgavain Malign sekundär tum ör i b röstorganen... N norum thoracis 0 Nisän pahanlaatuinen kasvain Malign tumör i bröst- M Neoplasma malignum nammae kortein N Kohdun kaulan pahanlaatuinen kasvain Malign tumör i cervix u t e r i... N 0 Neoplasma malignum cervicis uteri Kohdun rungon pahanlaatuinen kasvain Malign tumör i corpus uteri... N Neoplasma malignum corporis uteri Kohdun muiden osien pahanlaatuinen kasvain, sekä istukkasyöpä Malign tumör i annan del av uterus, inklusive korioepiteliom... N Neoplasma malignum uteri: pars alia et Kohdun sijainniltaan tarkemmin määrittelemätön pahan chorionepithelioma laatuinen kasvain Malign tumör i uterus utan angiven lokalisation... N Neoplasma malignum uteri non definitum Munasarjan, munanjohtimen ja kohdun leveän kannattimen pahanlaatuinen kasvain Malign tumör i äggstocken, äggledaren eller ligamentum latum... N 0 0 Neoplasma malignum ovarii, tubae, liga- Naisen sukuelinten pahanlaatuinen kasvain: sijainti muu menti lati tai tarkemm in määrittelemätön Malign tumör i kvinnliga genitalorganen: annan eller icke angiven lokalisation... N --- g Neoplasma malignum genitalium feminae Eturauhasen pahanlaatuinen kasvain Malign tumör loco aliud seu non indicato i prostata... M Neoplasma malignum prostatae Kiveksen pahanlaatuinen kasvain Malign tum ör i testis M Neoplasma malignum testis Miehen sukuelinten pahanlaatuinen kasvain: sijainti muu tai tarkemm in määrittelemätön Malign tumör i manliga genitalorganen: annan eller icke angiven lokalisation 0... M Neoplasma malignum genitalium viri: loco Munuaisen pahanlaatuinen kasvain Malign tumör i M aliud seu non indicato njuren... N Neoplasma malignum renis Virtsarakon tai muiden virtsaelinten pahanlaatuinen kas M --- vain Malign tumör i urinbläsan eller andra urinorgan N _ --- Neoplasma malignum vesicae urinalis et 0 Ihon pahanlaatuinen melanooma Malignt melanom M organorum urinalis aliorum i huden... N Melanoma malignum cutis Ihon muu pahanlaatuinen kasvain Annan malign M tumör i huden N Neoplasma malignum aliud cutis Silmän pahanlaatuinen kasvain Malign tumör i ögat M N --- Neoplasma malignum oculi Keskus- ja ääreishermoston pahanlaatuinen kasvain Malign tumör i hjärnan, ryggmärgen och perifera nerv- M Neoplasma malignum cerebri, medullae systemet... N spinalis, systematis nervosi peripherici Kilpirauhasen pahanlaatuinen kasvain Malign tumör M Neoplasma malignum glandulae thyreoii sköldkörteln... N. deae Muiden umpirauhasten pahanlaatuinen kasvain Malign M Neoplasma malignum glandularum endotumör i andra endokrina k ö r tla r... N crinarum aliarum Luuston pahanlaatuinen kasvain Malign tumör i ben- M _ Neoplasma malignum ossium systemet... N Sidekudosten tai lihasten pahanlaatuinen kasvain M Neoplasma malignum telae connectivae et Malign tumör i bindväv och m uskulatur... N musculorum Imusolmukkeiden sekundäärinen tai tarkemmin määrittelemätön pahanlaatuinen kasvain Malign tumör i lymfkörtlarna, sekundär eller utan närmare specifika- M Neoplasma malignum lymphonodorum tion... N secundarium s. non definitum Muun tai sijainniltaan tarkemm in m äärittelemättömän elimen pahanlaatuinen kasvain Malign tumör pä M 0 Neoplasma malignum loci alterius s. non annat ställe eller utan angiven lokalisation... N 0 indicati 00 Imusolusyöpä. Verkkosolusyöpä Lymfosarkom. Reti- M Lymphosarcoma. Reticulosarcoma kelcellsarkom... N 0 Pahanlaatuinen lymfogranulomatoosi Malign lymfo- M Lymphoranulomatosis maligna granulomatos... N 0 Muut imukudoskasvaimet Andra former av tumör i M Neoplasmata alia telae lymphaticae lymfatiska vävnaden... N. 0 Multippeli myelooma Multipelt myelom... M Myeloma multiplex N 0

13 0 Valkoveritauti. Aleukemia Leukemi. A leukem i Mycosis fungoides Mycosis fungoides... Muiden ruoansulatuselinten hyvänlaatuinen kasvain Benign tum ör i andra digestionsorgan... Hengityselinten hyvänlaatuinen kasvain Benign tumör i respirationsorganen... Kohdun lihaskasvain U terusm yom... Munasarjan hyvänlaatuinen kasvain Benign tumör i äggstocken... Muu naisen sukuelinten hyvänlaatuinen kasvain Benign tum ör i andra kvinnliga genitalorgan... Munuaisten ja muiden virtsaelinten hyvänlaatuinen kasvain Benign tumör i njuren och andra urinorgan.. Keskus- ja ääreishermoston hyvänlaatuinen kasvain Benign tum ör i hjärnan, ryggmärgen och perifera nervsystemet... Umpirauhasten hyvänlaatuinen kasvain Benign tumör i endokrina k ö rtla m a... Rasvakasvain L ip o m... Muu lihasten tai sidekudosten hyvänlaatuinen kasvain Annan benign tum ör i muskler och b in d v ä v... V erisuonikasvain, imusuonikasvain Hemangiom, lymfangiom... Muiden tai tarkemmin määrittelemättömien elinten hyvänlaatuinen kasvain Benign tum ör i andra organ eller utan angiven lokalisation... 0 Ruoansulatuselinten tarkemmin määrittelemätön kasvain Tumör utan närmare specifikation i digestionsorganen... Hengityselinten tarkemmin määrittelemätön kasvain Tumör utan närmare specifikation i respirationsorganen... Nisän tarkemmin määrittelemätön kasvain Tumör utan närmare specifikation i bröstkörteln... Munasarjojen tarkemmin määrittelemätön kasvain Tumör utan närmare specifikation i äggstocken... Muiden naisen sukuelinten tarkemmin määrittelemätön kasvain Tumör utan närmare specifikation i andra kvinnliga genitalorgan Muiden virtsa- ja sukuelinten tarkemmin määrittelemätön kasvain Tumör utan närmare specifikation i andra urogenitalorgan... Keskus- ja ääreishermoston tarkemmin määrittelemätön kasvain Tumör utan närm are specifikation i hjärnan, ryggmärgen och perifera nervsystemet... Ihon, lihasten, luuston, nivelten tarkemmin määrittelem ätön kasvain Tumör utan närmare specifikation i hud, muskler, ben eller l e d e r... Muiden tai tarkemmin määrittelemättömien elinten tarkemmin määrittelemätön kasvain Tumör utan närmare specifikation i andra eller icke specificerade organ Leucaemia Mycosis fungoides Neoplasma benignum organorum digestionis aliorum Neoplasma benignum organorum respirationis Myoma uteri Neoplasma benignum ovarii Neoplasma benignum genitalium aliorum feminae Neoplasma benignum renis et organorum urinariorum aliorum Neoplasma benignum cerebri et partium aliarum systematis nervosi Neoplasma benignum glandularum endocrinarum Lipoma Neoplasma benignum aliud musculorum et telae connectivae Haemangioma, lymphangioma Neoplasma benignum organorum aliorum s. non indicatum Neoplasma non definitum organorum digestionis Neoplasma non definitum organorum respirationis Neoplasma non definitum mammae Neoplasma non definitum ovarii Neoplasma non definitum genitalium aliorum feminae Neoplasma non definitum organorum aliorum urogenitalium Neoplasma non definitum cerebri et partium aliorum systematis nervosi Neoplasma non definitum cutis, musculorum, ossium, articulorum Neoplasma non definitum organorum aliorum s. non indicatum III Herkistymäsairaudet. Umpierityksen sairaudet. Aineenvaihdunnan ja ravitsemuksen sairaudet ja puutostilat Allergiska sjukdomar. Endokrina systemets sjukdomar. Ämnesomsättningssjukdomar. Nutritionsrubbningar... Keuhkoastma B ronkialastm a... Nokkoskuume Nässelutslag... 0 Yksinkertainen struum a Enkel s tr u m a... M yrkytön kyhm ystruuma Atoxisk nodös strum a.. Kilpirauhasmyrkytys, struum an kanssa tai ilman Tyreotoxikos med (utan) s tr u m a... Morbi allergici. Morbi systematis endocrini. Morbi metaboiismi et nutritionis Asthma bronchiale Urticaria Strum a simplex Strum a nodosa atóxica Thyreotoxicosis cum (sine) strum a

14 0 Limapöhötauti, kretinismi Myxödem, kretinism 0 Sokeritauti Sockersjuka... 0 Muu haiman umpierityshäiriö kuin sokeritauti Rubbning i pankreas inre sekretion av annat slag än sockersjuka... Lisäkilpirauhasen taudit Paratyreoideas sjukdomar Aivolisäkkeen taudit Hypofysens sjukdomar... Kateenkorvan taudit Tymus sju k d o m ar... Lisämunuaisen taudit Binjuresjukdomar... Useiden um pieritysrauhasten samanaikainen häiriötila. Muut um pieritysrauhasten taudit Polyglandulära funktionsrubbningar. Andra sjukdomar i endokrina k ö rtla rn a... Muut vitam iinipuutostaudit ja aliravitsemustilat Andra avitaminoser och bristsjukdomar... Liikalihavuus, joka ei aiheudu umpierityshäiriöistä Fettsot, ej specificerad som endokrin... Muut aineenvaihdunnan taudit Andra ämnesomsättningsrubbningar... Myxoedema, cretinismus Diabetes mellitus Functio laesa secretionis internae pancreatis non diabetica Morbi glandulae parathyreoideae Morbi glandulae hypophyseos Morbi glandulae thymi Morbi corpus suprarenalis Laesio endocrina polyglandularis Aliae avitaminoses et insufficientiae nutritionis Obesitas, causa endocrina non indicata Morbi alii metabolici IV Veren ja vertamuodostavien elinten taudit Blodets och blodbildande organens sjukdomar... 0 Näivetystauti. Muut hyperkromiset vähäverisyydet Pemiciös anemi. Andra hyperkroma anemier... Rautapuutteiset vähäverisyydet Järnbristanemier.. Muut tarkemmin määritellyt vähäverisyydet Andra specificerade a n e m ie r... Tarkemmin määrittelemättömät vähäverisyydet Icke specificerade a n e m ie r... Punasolujen liikarunsaus Poly cy te mi... Verenvuototauti Blödaresjuka... Punatäplätauti ja m uut verenvuototaipumustilat Purpura och andra hemorragiska tills tä n d... Jyvässolukato A granulocytos... Pernan taudit Mjältens sjukdomar... Muut veren ja vertamuodostavien elinten taudit Andra sjukdomar i blodbildande organen och b lo d e t... Morbi sanguinis et systematis haematopoetici Anaemia perniciosa. Anaemiae hyperchromicae aliae Anaemia hypochromica Annemiae definitae aliae Anaemiae non definitae Polycythaemia Haemophilia Purpura et status haemorchagici alii Agranulocytosis Morbi lienis Morbi alii sanguinis et systematis haematopoetici V Mielisairaudet. Sairasmielisyys. Vajaaälyisyys Mentala sjukdomar. Psykoneuroser. Patologiska personligshetstyper Jakomielitauti Schizofreni... 0 Kiihko-masennusmielisairaus Manisk-depressiv psykos 0 Vaihdevuosien synkkämielisyys Involutionsmelankoli 0 Vanhuudenmielisairaus Senil psykos... 0 Ennenaikainen vanhuuden mielisairaus Presenil psykos... 0 Alkoholimielisairaus Alkoholpsykos... 0 Muut ja tarkemmin m äärittelem ättöm ät mielisairaudet Andra eller icke specificerade psykoser... Hysteerinen reaktio levottomuustilaa mainitsematta Hysterisk reaktion utan uppgift om ängestreaktion.. Morbi mentis. Psychoneuroses. Personae pathologicae Schizophrenia Psychosis manico-depressiva Melancholia involutionis Psychosis senilis Psychosis praesenilis Psychosis alcoholica Psychosis alia s. non definita Reactio hysterica: reactio angoris non indicata

15 Pakkomielteet Obsessivkompulsiv re a k tio n... Psykoneuroosi ruoansulatuselimistöoirein Psykoneuros med symptom frän digestionsorganen... Muut, sekamuotoiset sekä tarkemmin m äärittelemättöm ät psykoneuroosit Psykoneuroser av annan, blandad eller ej specificerad typ... Alkoholismi Alkoholism... Muu lääkeaineiden väärinkäyttö Annat missbruk av läkemedel... Vajaaälyisyys Mentala defekter... Reactio obsessiva-compulsiva Psychoneurosis cum symptomatibus systematis digestionis Casus psychoneurotici: typi alii, mixti, non definiti Alcoholismus Abusus alius medicamentorum Defectus mentales VI Hermoston ja aistimien taudit Nervsystemets och sinnesorganens sju k d o m ar... 0 Lukinkalvonalainen verenvuoto Subaraknoidalblödn i n g... Aivoverenvuoto Hjämblödning... Aivojen veritulppa, -tukos Hjämemboli, hjämtrombos Aivovaltimoiden kouristustilat Spasm i hjäm artärem a Muut tai tarkemmin määrittelemättömät keskushermoston verisuonisairaudet Andra eller otillräckligt precicerade sjukdomar i hjärnans och ryggmärgens kärl 0 Aivokalvontulehdus (paitsi meningokokkinen tai tuberkuloottinen) Meningit (ej tuberkulös eller meningokockmeningit)... Aivojen veriviemäritulehdus Flebit, tromboflebit i durans sin u s... Kallon tai selkärangan sisäinen märkäpesäke Intrakranial eller intraspinal abscess... Aivotulehdus, selkäydmtulehdus, aivoselkäydintulehdus, paitsi äkillinen tarttuva Hjäm -, ryggmärgs-, hjäm - ryggmärgs inflammation, med undantag av akut sm itto sam... Kallon sisäisen märkäpesäkkeen tai märkäisen tulehduksen jälkitilat Intrakranial abscess och annan infektion: följdtillständ... Keskushermoston pesäkekovettum atauti Sclerosis dissem inata... 0 Vapinahalvaus Paralysis agitans... Lapsen jäykkähalvaus Spastisk cerebral barnförlamning... Muut aivoperäiset halvaukset Annan cerebral förlam n in g... K aatum atauti Fallandesot... Muut aivosairaudet Andra h jäm sju k d o m ar... Liikehermoratasairaudet ja lihassurkastum at Sjukdomar i den motoriska neuronen och muskelatrofier Muut selkäydinsairaudet Andra ryggmärgssjukdomar Hermonjuuritulehdus, hermoleini Polyneurit, polyradikulit... Kaihi Grä starr... 0 Ulkokorvan tulehdus Inflammation i y tte rö ra t Välikorvan tulehdus ilman kartiolisäkkeen tulehdusta Inflammation i mellanörat utan uppgift om mastoidit Välikorvan ja kartiolisäkkeen tulehdus Inflammation i mellanörat med mastoidit... Morbi systematis nervosi et organorum sensus Haemorrhagia subarachnoidalis Haemorrhagia cerebri Embolia, thrombosis cerebri Spasmus arteriarum cerebri Morbi vasorum cerebri et medullae spinalis alii s. male definiti Meningitis (non tuberculosa, non meningococcica) Phlebitis et thrombophlebitis sinuum durae matris Abscessus intracranialis et intraspinalis Encephalitis, encephalomyelitis, myelitis, acuta infectiosa excepta Abscessus s. infectio intracranialis eiusque sequelae Sclerosis disseminata Paralysis agitans Paralysis cerebralis spastica infantilis Paralysis cerebralis alia Epilepsia Morbi cerebri alii Morbus neuronis motorii et atrophia musculorum Morbi medullae spinalis alii Polyneuritis, polyradiculitis Cataracta Otitis externa Otitis media, mastoiditide non indicata Otitis media cum mastoiditide

16 VII Verenkiertoelinten taudit Cirkulationsorganens sjukdomar Raum aattinen kuume ilman sydänoireita Reumatisk feber utan uppgift om hjärtsjukdom... 0 Reum aattinen kuume sydänoirein Reumatisk feber med hjärtsjukdom... 0 Hiippaläpän viat Förändringar i mitralvalvlerna.. Aorttaläpän reum aattiset viat Reumatiska förändringar i aortavalvlerna... Kolmiliuskaläpän viat Förändringar i trikuspidalv a lv le m a... Keuhkovaltimon läpän reumaattiset viat Reumatiska förändringar i pulm onalvalvlerna... Muu sydämen sisäkalvon reum aattinen vika Annan reum atisk e n d o k ard it... Muu reumaattinen sydänlihastulehdus Annan reumatisk m y o k ard it... Muut sydämen reumaattiset taudit Andra reumatiska hjärtsjukdom ar... 0 Sydämen sepelvaltimon kovettum istaudit. Sydänkouristustauti Arteriosklerotisk hjärt- och kranskärlssjukdom... Ei-reumaattinen krooninen sydämen sisäkalvon tulehdus. El-reum aattista alkuperää olevat läppäviat Kronisk, icke-reumatisk endokard it... Muu sydänlihasrappeutuma Annan form av hjärtdegen e ra tio n... 0 Äkillinen ja puoliäkillinen ei-reumaattinen sydämen sisäkalvon tulehdus Akut och subakut, icke-reumatisk endokardit... Äkillinen ei-reumaattinen sydänlihastulehdus Akut icke-reumatisk m y o k ard it... Äkillinen ei-reumaattinen sydänpussin tulehdus Akut, icke-reumatisk perikardit... Sydämen toim intahäiriöt Funktionellt hjärtfel Muut tai tarkemmin määrittelemättömät sydäntaudit Andra eller icke preciserade h järtsju k d o m ar... 0 Hyvänlaatuinen verenpainetauti ja sydänoireita Benign essentiell hypertonisk hjärtsjukdom... Pahanlaatuinen verenpainetauti ja sydänoireita Malign essentiell hypertonisk hjärtsjukdom... Sydäntauti, munuaiskutistuma ja kohonnut verenpaine Hypertonisk hjärtsjukdom med nefroskleros... Muut ja tarkemmin määrittelemättömät kohonneen verenpaineen aiheuttam at sydäntaudit Annan ellei icke preciserad hypertonisk hjärtsjukdom... Hyvänlaatuinen verenpainetauti Benign essentiell hypertoni... Pahanlaatuinen verenpainetauti Malign essentiell hypertoni... Munuaiskutfstuma ja kohonnut verenpaine Hypertoni med nefroskleros... Muu verenpainetauti Annan hypertonisjukdom 0 Yleinen verisuonten kovettuminen Allmän arterioskleros... Ei-syfiliittinen aortan pullistuma, irtauttava valtimon pullistuma Icke-syfilitiskt aortaaneurysm. Dissekerande aneurysm... Valtimopullistuma (paitsi sepelvaltimon, aorttavaltimon tai sydämen) Annat aneurysm, med undantag av hjärtats och a o rta s... Perifeeriset verisuonisairaudet Perifera artäremas sjukdom ar... Valtimotulppa, -tukos Arteriell emboli och trombos Kuolio tuntemattomasta syystä Grangrän utan uppgift om orsaken... Muut valtimoiden taudit Andra artärsjukdom ar.. 0 Alaraajojen suonikohjut Varicer i nedre extremitetema Morbi organorum circulationis Febris rheumatica, morbo cordis non indicato Febris rheumatica cum morbo cordis Morbi valvulae rheumatici mitralis Morbi rheumatici valvulae aortae Morbi valvulae rheumatici tricuspidalis Morbi rheumatici valvulae pulmonalis Endocarditis rheumatica alia Myocarditis rheum atica alia Morbi alii cordis rheumatici Morbus arterioscleroticus cordis Endocarditis chronica non rheumatica Degeneratio alia cordis Endocarditis acuta et subacuta non rheumatica Myocarditis acuta non rheumatica Pericarditis acuta non rheumatica Functio laesa cordis Morbi cordis alii s. non definiti Hypertonia benigna cum morbo cordis Hypertonia essentialis maligna cum morbo cordis Morbus cordis hypertonicus cum arteriosclerosi renum Morbus cordis hypertonicus non definitus Hypertonia essentialis benigna morbo cordis non indicata Hypertonia essentialis maligna, morbo cordis non indicata Hypertonia cum nephrosclerosi arteriosclerotica morbo cordis non indicata Morbus hypertonicus alius morbo cordis non indicato Arteriosclerosis universalis Aneurysma aortae non syphiliticum. Aneurysm a dissecans Aneurysma aliud (cordis et aortae exceptis) Morbi arteriarum periphericarum Embolia et thrombosis arterialis Gangraena causae non indicatae Morbi alii arteriarum Varices venarum extremitatum pelvinarum

17 Keuhkojen silikaattisairaus Professionell pneumokonios genom silikat... Muut krooniset keuhkojen tukivaruksen tulehdukset Annan kronisk interstitiell pneumoni... Keuhkoputken laajentum at B ronkiektasi... Muut keuhkojen, keuhkoputken, henkitorven ja välikarsinan sairaudet Andra sjukdomar i lungor, bronker, trakea och m ediastinum... Pneumoconiosis silicotica professionalis Pneumonia chronica interstitialis alia Bronchiectasiae Morbi alii pulmonum, bronchorum, tra cheae, mediastini IX Ruoansulatuselinten taudit Digestionsorganens sjukdomar... Morbi organorum digestionis 0 Ham masm ätä Tandröta... Sylkirauhasten sairaudet Spottkörtelsjukdomar... Ruokatorven sairaudet M atstrupens sjukdomar... 0 Mahahaava M agsär... Pohjukaissuolihaava D uodenalsär... Mahanesteiden aiheuttama suolihaava Gastrojejunalsär... Mahatulehdus, mahakatarri, pohjukaissuolentulehdus Gastrit, d u o d en it... Mahan toimintahäiriö Rubbning i ventrikelns funktion Muut mahan ja pohjukaissuolen taudit Övriga Ventrikel- och duodenalsjukdomar... 0 Äkillinen umpilisäkkeentulehdus Akut appendicit.. Muu umpilisäkkeentulehdus Annan appendicit... 0 Vatsatyrä ilman suolentukkeumaoireita Abdominalt bräck, utan uppgift om O bstruktion... Vatsatyrä ja suolentukkeumaoireita Abdominalt bräck med Obstruktion... 0 Suolitukkeuma ilman tyrää Intestinal Obstruktion utan uppgift om b r ä c k... Maha-, suoli- ja paksusuolitulehdus ilman haavaumia (henkilön ikä viikkoa tai enemmän) Icke- ulcerös gastroenterit och kölit (älder minst veckor)... Krooninen suolitulehdus. Haavainen paksusuolentulehdus Kronisk enterit. Ulcerös kölit... Suoliston toimintahäiriö Funktionell tarm rubbning Peräaukon ja peräsuolen seudun märkäpesäke Perianal och periproktal abscess och flegmon... Vatsakalvontulehdus Bukhinneinflammation... Vatsakalvokiinnikkeet Bukhinnans sammanväxningar! Muut suoliston ja vatsakalvon taudit Tarmens och bukhinnans övriga sjukdomar... 0 Äkillinen ja puoliäkillinen m aksan keltasurkastuma Akut och subakut degenerativ hepatit... M aksakovettuma Skrumplever... Märkäinen maksan tulehdus ja maksapaise Varig hepatit och leverabscess... Muut maksan taudit Andra leversjukdom ar... Sappikivitauti Gallstenssjukdom... j Sappirakon ja sappitiehyeiden tulehdus ilman kiviä ; Kolecystit och kolangifc utan uppgift om gallsten... Muut sappirakon sekä sappiteiden taudit Andra sjukdomar i gallbläsan och g allv äg arn a... Haiman taudit Pankreas sju k d o m ar... Caries dentium Morbi glandularum salivarium Morbi oesophagi Ulcus ventriculi Ulcus duodeni Ulcus gastrojejúnale Gastritis, duodenitis Functio laesa ventriculi Morbi alii ventriculi et duodeni Appendicitis acuta Appendicitis alia Hernia abdominalis obstructione non indicata Hernia abdominalis cum obstructione Obstructio intestinalis, hernia non indicata Gastroenteritis et colitis non ulcerosa (aetas ^ XXVIII dies) Enteritis chronica. Colitis ulcerosa Functio laesa intestinorum Abscessus perianalis, periproctalis Peritonitis Adhaesiones peritonei Morbi alii intestinorum et peritonei Hepatitis acuta et subacuta degenerativa Cirrhosis hepatis Hepatitis purulenta. Abscessus hepatis Morbi alii hepatis Cholelithiasis Cholecystitis et cholangitis calculo non indicato Morbi alii vesicae felleae et via,rum biliferarum. Morbi pancreatis

18 X Virtsa- ja sukuelinten taudit Uro-genitalorganens sjukdomar... 0 Äkillinen munuaistulehdus Akut n e fr it... Turvottava munuaistulehdus. Nefroosi Nefrit med ödem. N e fro s... Krooninen munuaistulehdus Kronisk n e f r it... Munuaistauti, jota ei ole määritetty äkilliseksi tai krooniseksi Nefrit utan uppgift om akut eller kroniskt fall Muu munuaiskovettuma Annan nefroskleros Tulehdukset ja märkimiset munuaisaltaassa, munuaisissa ja munuaisen ympäristössä Infektiösa njursjukdomar. Perirenalabskess... 0 Vesimunuainen H ydronefros... 0 Munuais- ja virtsanjohdinkivi Njur- och uretersten 0 Muut munuaisen ja virtsanjohtimen sairaudet Andra njur- och uretersjukdom ar... 0 Muu virtsatiekivi Sten i annan del av urinorganen.. 0 Rakkotulehdus Urinbläsinflammation... 0 Muut virtsarakon sairaudet Andra urinblässjukdomar 0 Virtsaputken kurouma Uretrastriktur... 0 Muut virtsaputken sairaudet övriga uretrasjukdomar 0 Suurentunut eturauhanen P rostatahyperplasi... Eturauhastulehdus Prostatit... Krooninen munanjohtimen ja m unasarjan tulehdus Kronisk salpingit och o o fo rit... Muut munasarjan ja munanjohtimen sairaudet Andra sjukdomar i äggstock och tu b a... Naisen vatsakalvon lantio-osan ja kohdunvieruskudoksen taudit Sjukdomar i parametrium och pelveop e rto n e u m... 0 Kohdun, emättimen ja hävyn tartu n tatau d it Livmoderns, vaginas och vulvas inflammatoriska sjukdomar... Kohdun ja emättimen esiinluiskahdus Prolaps av livmoder och v a g in a... Muu kohdun sairaus Livmoderns övriga sjukdomar.. Morbi organorum urogenitalium Nephritis acuta Nephritis cum oedemate. Nephrosis Nephritis chronica Nephritis casu acuto vel chronico non indicato Nephrosclerosis alia Morbi infectiosi renum Hydronephrosis Calculus renis, ureteris Morbi alii renis, ureteris Calculus partis aliae systematis urinalis Cystitis Morbi alii vesicae urinalis Strictura urethrae Morbi alii urethrae Hyperplasia prostatae Prostatitis Salpingitis et oophoritis chronica Morbi alii ovarii et tubae uterinae Morbi parametrii et pelveoperitonei Morbi infectiosi uteri, vaginae, vulvae Prolapsus uterovaginalis Morbi alii uteri XI Synnytykset sekä raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit Förlossningar samt havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar... Raskausmyrkytykset Havandeskapsförgiftning... Muu raskaudenaikainen verenvuoto Annan havandeskapsblödning... Muut raskauden komplikaatiot Andra komplikationer cender havandeskapet... 0 Keskenmeno ilman yleistä veren- tai raskausmyrkytystä Abort utan uppgift om sepsis eller graniditetstoxemi Keskenmenon jälkeinen yleinen verenmyrkytys Abort med sepsis... Keskenmeno, johon liittyy raskausmyrkytys, ilman mainintaa verenmyrkytyksestä Abort med graviditetstoxemi, men utan uppift om sepsis... 0 Synnytys, jossa on samalla eteisistukka tai ennen synnytystä alkanut verenvuoto Förlossning med föreliggande moderkaka eller blödning före förlossningen Synnytys, jossa on kohtuun jäänyt istukka Förlossning med kvarhällen moderkaka... Synnytys ja muu verenvuoto synnytyksen aikana toisen jälkeen Förlossning med annan blödning under eller efter förlossningen... Partus, morbi gravidarum, parturientium, puerperarum roxicosis gravidarum Haemorrhagia alia ante partum indicata Complicationes aliae gravidarum Abortus, sepsi s. toxicosi non indicata Abortus cum sepsi, febrilis Abortus cum toxicosi, sepsi non indicata Partus cum placenta praevia s. cum haemorrhagia ante partum Partus cum retentione placentae Partus cum haemorrhagia alia post partum

19

20 XIV Synnynnäiset epämuodostumat Medfödda missbildningar... 0 EpäsiMö Monstrum... Selkärankahalkio, aivo- (selkäydin-) kalvokohju Spina bifida. Meningocele... Synnynnäinen vesipää Medfött vattenhuvud... Muut hermoston ja aistinten synnynnäiset epämuodostum at Andra medfödda missbildningar av nervsystem et och Sinnesorganen... Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuodostumat Cirkulationsorganens medfödda m issbildningar... Suulakihalkio, huulihalkio Kluven läpp, käke och gom Ruoansulatuselinten synnynnäiset epämuodostumat Digestionsorganens medfödda missbildningar... Suku- ja virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat Urogenitalorganens medfödda missbildningar... Luiden ja nivelten synnynnäiset epämuodostumat Skelettets och ledernas medfödda m issbildningar----- Muut ja tarkemmin m äärittelem ättöm ät synnynnäiset epämuodostumat, joita ei ole muualla luokiteltu Andra eller icke preciserade medfödda missbildningar, som icke klassificerats an n o rstäd es... Maleformationes congenitae Monstrum Spina bifida. Meninigocele Hydrocephalus congenitus Maleformationes congenitae aliae system atis nervosi et organorum sensus Maleformationes congenitae organorum circulationis Dheilognathopalatoschisis Maleformationes congenitae organorum digestionis Maleformationes congenitae organorum urogenitalium Maleformationes congenitae ossium, articulorum Maleformationes congenitae aliae s. non definitae XV Vastasyntyneiden ja varhaislapsuuden taudit Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn... 0 Kallonsisäiset ja selkäytimen syntymävammat Intrakraniala och spinala förlossningsskador... Muut syntymävammat Andra förlossningsskador.. Syntymänjälkeinen valekuolema, keuhkojen ilm attomuus Skendöd, lufttom ma lungor... Vastasyntyneen keuhkokuume Lunginflammation hos n y fö d d a... Vastasyntyneen ripuli Diarrö hos n y fö d d a... Muu vastasyntyneen yleismyrkytys Annan blodförgiftning hos nyfödda... Äidin raskaudenaikaisen sairauden aiheuttam at vastasyntyneen sairaudet Sjukdomar hos nyfödda pä grund av sjukdom hos modern under havandeskapet 0 Varhaispunasoluvähäverisyys Morbus haemolyticus neonatorum... Vastasyntyneen verenvuototauti Blödningssjukdom hos n y fö d d a... Ravitsemushäiriöt (alle vuoden vanhalla) Bristande näringsupptagande under första lev n ad säret... Vajavasti määritellyt vastasyntyneille ja varhaislapsuudelle ominaiset sairaudet Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och s p ä d b arn... Keskosuus, jossa lisätekijänä jokin muu kuin n:oissa 0 mainittu sairaus tai tila Omogenhet med uppgift om bidragande sjukdom annan än under 0 omnämnd sju k d o m... Tarkemmin määrittelemätön keskosuus Omogenhet utan närmare specifikation... Morbi neonatorum et anni primi Laesiones intracraniales et spinales intra partum Laesiones aliae intra partum Asphyxia, atelectasis postnatalis Pneumonia neonatorum Diarrhoea neonatorum Sepsis alia neonatorum Morbi neonatorum e morbo matris in graviditate Morbus haemolyticus neonatorum Morbus haemorrhagicus neonatorum Accommodatio nutritiva mala neonatorum et anni primi Morbi male definiti neonatorum et anni primi fmmaturitas cum indicatione alterii casus accessorii immaturitas non definita XVI Oireita, vanhuus, epätarkasti määriteltyjä tiloja Symptom, senilitet, ofullständigt preciserade fall 0 Hermosto- ja aistinelinoireita Symptom frän nervsystemet och Sinnesorganen... Verenkiertoelimistö- ja imusuonisto-oireita Symptom frän cirkulationsorganen och lymfatiska vävnaden.. Hengityselimistöoireita Symptom frän respirationsorganen... Symptomata, senilitas, casus male definiti Symptomata systematis nervosi et organorum sensus Symptomata organorum cardiovascularium, lymphaticorum Symptomata organorum respirationis

Kuolemansyyt Dödsorsaker Causes of death in Finland

Kuolemansyyt Dödsorsaker Causes of death in Finland ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------v Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official statistics

Lisätiedot

Kuolemansyyt Dödsorsaker Causes of death in Finland

Kuolemansyyt Dödsorsaker Causes of death in Finland Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official statistics of Finland VI B : Kuolemansyyt Dödsorsaker Causes of death in Finland H ELS I Kl T i l a s t o k e s k u s S t a t i s t i k

Lisätiedot

B E F O L K N I N G S S T A T I S T I K DÖDSORSAKER

B E F O L K N I N G S S T A T I S T I K DÖDSORSAKER SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND VI B: 112 V Ä E S T Ö T I L A S T O A KUOLEMANSYYT TAULUJA B E F O L K N I N G S S T A T I S T I K DÖDSORSAKER TABELLER

Lisätiedot

BEFOLKNINGSSTATISTIK B

BEFOLKNINGSSTATISTIK B SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND VI VÄESTÖTILASTOA B KUOLEMANSYYT m VUONNA 1954 TAULUJA VI BEFOLKNINGSSTATISTIK B DÖDSORSAKER 1 1 1 ÄR 1954 TABELLER

Lisätiedot

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO FINLA NDS OFFICIELLA STATISTIK VÄESTÖTILASTOA KUOLEMANSYYT 110 VUONNA 1953 TAULUJA

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO FINLA NDS OFFICIELLA STATISTIK VÄESTÖTILASTOA KUOLEMANSYYT 110 VUONNA 1953 TAULUJA SUOM EN VIRALLINEN TILASTO FINLA NDS OFFICIELLA STATISTIK VI VÄESTÖTILASTOA B KUOLEMANSYYT 110 VUONNA 1953 TAULUJA VI 'BEFOLKNINGSSTATISTIK B DÖDSORSAKER 110 ÄR 1953 TABELLER CAUSES OF DEATH IN FINLAND

Lisätiedot

SU O M EN V IRA LLINEN T ILA ST O FIN LA N D S O F F IC IE L L A STATI ST IK KUOLEMANSYYT 109 VUONNA 1952 TAULUJA

SU O M EN V IRA LLINEN T ILA ST O FIN LA N D S O F F IC IE L L A STATI ST IK KUOLEMANSYYT 109 VUONNA 1952 TAULUJA SU O M EN V IRA LLINEN T ILA ST O FIN LA N D S O F F IC IE L L A STATI ST IK VI VÄESTÖTILASTOA B KUOLEMANSYYT 09 VUONNA 9 TAULUJA VI BEFOLKNINGSSTATISTIK B DÖDSORSARER 09 ÄR 9 TABELLER CAUSES OF DEATH

Lisätiedot

Kuolemansyyt Dödsorsaker Causes of death in Finland

Kuolemansyyt Dödsorsaker Causes of death in Finland Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official statistics of Finland VI B:130 Kuolemansyyt Dödsorsaker Causes of death in Finland 1974 HELSINKI 1977 Tilastokeskus Statistikcentralen Central

Lisätiedot

KUOLEMANSYYT DÖDSORSAKER

KUOLEMANSYYT DÖDSORSAKER SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND VI B: 120 KUOLEMANSYYT DÖDSORSAKER CAUSES OF DEATH IN FINLAND HELSINKI 1970 Tätä julkaisua myy: Denna publikation

Lisätiedot

BEFOLKNINGSSTATISTIK

BEFOLKNINGSSTATISTIK SUOME VIRALLIE TILASTO FILADS OFFICIELLA STATISTIK OFFICIAL STATISTICS OF FILAD VI B: VÄESTÖTILASTOA KUOLEMASYYT TAULUJA BEFOLKIGSSTATISTIK DÖDSORSAKER TABELLER CAUSES OF DEATH I FILAD TABLES - HELSIKI

Lisätiedot

Kuolemansyytilaston 54-luokkaisen aikasarjaluokituksen ja käytettyjen tautiluokitusten välinen avain

Kuolemansyytilaston 54-luokkaisen aikasarjaluokituksen ja käytettyjen tautiluokitusten välinen avain Kuolemansyytilaston 54-luokkaisen aikasarjaluokituksen ja käytettyjen tautiluokitusten välinen avain 01-41 Taudit ja tapaturmainen A00-R99, X45 001-799, E851 000-796, E860 01-03 Tartunta- ja loistauteja

Lisätiedot

Kuolemansyyt Dödsorsaker Causes of death in Finland

Kuolemansyyt Dödsorsaker Causes of death in Finland 9-1 q 7 L. t. >J. I Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official statistics of Finland VI B :129 Kuolemansyyt Dödsorsaker Causes of death in Finland 1973 HELSINKI 1976 Tilastokeskus

Lisätiedot

Kuolemansyyt Dödsorsaker Causes of death in Finland

Kuolemansyyt Dödsorsaker Causes of death in Finland Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official statistics of Finland VI B:131 Kuolemansyyt Dödsorsaker Causes of death in Finland 1975 HELSINKI 1979 Tilastokeskus Statistikcentralen Central

Lisätiedot

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK V I K U O L E M A N S Y Y T 107 VUONNA 1951 TAULUJA V I

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK V I K U O L E M A N S Y Y T 107 VUONNA 1951 TAULUJA V I SUOEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK V I VÄESTÖTILASTOA B K U O L E A N S Y Y T 0 VUONNA TAULUJA V I B E F O L K N I N G S S T A T I S T I K B D Ö D S O R S A K E R 0 ÂR TABELLER CAUSES

Lisätiedot

Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011

Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011 Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011 LIVE BIRTHS Live births by age/cohort of mother 1976-1981: Väestö 1976-1981 Osa I, Väestörakenne ja väestönmuutokset, Koko maa ja läänit. Suomen Virallinen

Lisätiedot

PUDASJÄRVI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

PUDASJÄRVI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) 1 PUDASJÄRVI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 21.8.26 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Oulunkaaren seutukunnan tilauksesta Menetetyt

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

I B: 127 1971 H ELS I N K I

I B: 127 1971 H ELS I N K I Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official statistics of Finland VI B: 127 Kuolemansyyt Dödsorsaker Causes of death in Finland 1971 H ELSI N KI 1 974 T ä t ä j u l k a i s u a m y

Lisätiedot

TERVEYDEN JA SAIRAANHOITO

TERVEYDEN JA SAIRAANHOITO 970-7 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTO : 55-56 TERVEYDEN JA SAIRAANHOITO JÄLKIMMÄINEN OSA TILASTOLLINEN KATSAUS HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA Viimeksi Ilmestyneet julkaisut (Helsingin kaupungin

Lisätiedot

tilastotiedotus statistisk rapport ISSN

tilastotiedotus statistisk rapport ISSN # tilastotiedotus statistisk rapport ISSN 0355-2365 Tilastokeskus 978 Statistikcentralen Tiedustelut-Förfrdgningar Päiväys-Datum N:o-Nr Pekka Myrskylä 5.4.978 VÄ 978:6 Hannele Sauli Ossi Honkanen 90-6022

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT 1995-1998: TERVEYS JA TYÖ- OLOT

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT 1995-1998: TERVEYS JA TYÖ- OLOT KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT 1995-1998: TERVEYS JA TYÖ- OLOT QUESTIONNAIRE: FSD2580 EASTERN FINNISH POLICE OFFICERS 1995-1998: HEALTH AND WORKING CONDITIONS Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

The SAS System 16:33 Wednesday, December 13,

The SAS System 16:33 Wednesday, December 13, The SAS System 16:33 Wednesday, December 13, 2006 1 The CONTENTS Procedure Data Set Name WC000002.F8ALL Observations 11883 Member Type DATA Variables 114 Engine V9 Indexes 0 Created 13. jouluta 2006 ke

Lisätiedot

The SAS System 16:33 Wednesday, December 13,

The SAS System 16:33 Wednesday, December 13, The SAS System 16:33 Wednesday, December 13, 2006 1 The CONTENTS Procedure Data Set Name WC000002.F8ALL Observations 11883 Member Type DATA Variables 114 Engine V9 Indexes 0 Created 13. jouluta 2006 ke

Lisätiedot

OULUNKAAREN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

OULUNKAAREN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 21.8.26 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Oulunkaaren seutukunnan tilauksesta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTO TERVEYDEN JA SAIRAANHOITO 42-44 1957-59 JÄLKIMMÄINEN OSA TILASTOLLINEN KATSAUS

HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTO TERVEYDEN JA SAIRAANHOITO 42-44 1957-59 JÄLKIMMÄINEN OSA TILASTOLLINEN KATSAUS HELSNGN KAUPUNGN TLASTO TERVEYDEN JA SARAANHOTO - 9-9 JÄLKMMÄNEN OSA TLASTOLLNEN KATSAUS HELSNGN KAUPUNGN TLASTOTOMSTON JULKASEMA HELSNK 9 HELSNGFORS STADS STATSTK o HÄLSO- OCH SJUKVARD - 9-9 SENARE DELEN

Lisätiedot

SVT VI : 92. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre julkaisija sarja fin ylänimeke huom. svt aihealue tietovuosi alue

SVT VI : 92. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre julkaisija sarja fin ylänimeke huom. svt aihealue tietovuosi alue SVT VI : 0 0 0 00 0 0 kieli nimeke rinnakkaisn swe rinnakkaisn fre julkaisija sarja fin yimeke huom svt aihealue tietovuosi alue finswefre Kuolemansyyt vuonna Dödsorsaker år Causes de décès en Finlande

Lisätiedot

LOHJAN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

LOHJAN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) LOHJAN SEUTUKUNTA Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 28.11.26 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Hiiden alueen kuntien ja Kirkkonummen

Lisätiedot

TERVEYDEN JA SAIRAANHOITO

TERVEYDEN JA SAIRAANHOITO 96 HELSNGN KAUPUNGN TLASTO : 9 TERVEYDEN JA SARAANHOTO J ÅLKMMÅNEN OSA TLASTOLLNEN KATSAUS HELSNGN KAUPUNGN TLASTOTOMSTON JULKASEMA .Viime.ksi ilmestyneet julkaisut. :. (MJ,utpaitsl, A V ja V julkaisee

Lisätiedot

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables:

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables: SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007 Taulukot/Tabeller/Tables: Taulukko 1: IVF-hoitoja antavien klinikoiden määrä ja koko 1992-2007 Tabell 1:

Lisätiedot

Kuolemansyyt TUast0Kesnus Dödsorsaker Causes of death in Finland

Kuolemansyyt TUast0Kesnus Dödsorsaker Causes of death in Finland Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official statistics of Finland V I B: 122 Kuolemansyyt TUast0Kesnus Dödsorsaker Causes of death in Finland 1970 HELSINKI 1973 Tilastokeskus Statistikcentralen

Lisätiedot

Työterveyshuolto Oppilasvalintatarkastus

Työterveyshuolto Oppilasvalintatarkastus PELASTUSOPISTO Työterveyshuolto ESITIETOLOMAKE Oppilasvalintatarkastus HENKILÖTIEDOT Etu- ja sukunimi (myös aiempi) Henkilötunnus Osoite PERUSTIEDOT Koulutus Peruskoulu Ylioppilas Ammatillinen tutkinto

Lisätiedot

Hirvensalmi. Menetetyt elinvuodet 1984-2008 (PYLL)

Hirvensalmi. Menetetyt elinvuodet 1984-2008 (PYLL) Menetetyt elinvuodet 1984-28 (PYLL) 24-28 Menetetyt elinvuodet -indeksi (Potential Years of Life Lost = PYLL) Verrattuna koko maan lukuihin Kaikki kuolinsyyt (A-R99,V1-Y89) Pahanlaatuiset kasvaimet (C-C97)

Lisätiedot

Kangasniemi. Menetetyt elinvuodet 1984-2008 (PYLL)

Kangasniemi. Menetetyt elinvuodet 1984-2008 (PYLL) Menetetyt elinvuodet 1984-28 (PYLL) 24-28 Menetetyt elinvuodet -indeksi (Potential Years of Life Lost = PYLL) Verrattuna koko maan lukuihin Kaikki kuolinsyyt (A-R99,V1-Y89) Pahanlaatuiset kasvaimet (C-C97)

Lisätiedot

Liitetaulukot/Tabellbilagor/Appendix Tables

Liitetaulukot/Tabellbilagor/Appendix Tables Liitetaulukot/Tabellbilagor/Appendix Tables Liitetaulukko 1. Synnytykset 1975 2016 Bilagetabell 1. Förlossningar 1975 2016 Appendix table 1. Deliveries 1975 2016 Liitetaulukko 2. Elävänä syntyneet lapset

Lisätiedot

LAPUA. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

LAPUA. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) LAPUA Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

Pieksämäki. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

Pieksämäki. Menetetyt elinvuodet (PYLL) Menetetyt elinvuodet 1984-28 (PYLL) 24-28 Menetetyt elinvuodet -indeksi (Potential Years of Life Lost = PYLL) Verrattuna koko maan lukuihin Kaikki kuolinsyyt (A-R99,V1-Y89) Pahanlaatuiset kasvaimet (C-C97)

Lisätiedot

SEINÄJOKI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

SEINÄJOKI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) SEINÄJOKI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

Mäntyharju. Menetetyt elinvuodet 1984-2008 (PYLL)

Mäntyharju. Menetetyt elinvuodet 1984-2008 (PYLL) Menetetyt elinvuodet 1984-28 (PYLL) 24-28 Menetetyt elinvuodet -indeksi (Potential Years of Life Lost = PYLL) Verrattuna koko maan lukuihin Kaikki kuolinsyyt (A-R99,V1-Y89) Pahanlaatuiset kasvaimet (C-C97)

Lisätiedot

TÖYSÄ. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

TÖYSÄ. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) TÖYSÄ Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

LEHTIMÄKI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

LEHTIMÄKI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) LEHTIMÄKI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

VIMPELI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

VIMPELI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) VIMPELI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

Suomen työeläkkeensaajat 2018

Suomen työeläkkeensaajat 2018 Suomen työeläkkeensaajat 2018 Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomen työeläkkeensaajat [verkkojulkaisu]. ISSN 2343-1342. Helsinki: Eläketurvakeskus 2019 Työeläkkeensaajat Kaikki työeläkkeensaajat vuosina

Lisätiedot

Suomen työeläkkeensaajat 2017

Suomen työeläkkeensaajat 2017 Suomen työeläkkeensaajat 201 Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomen työeläkkeensaajat [verkkojulkaisu]. ISSN 2343-1342. Helsinki: Eläketurvakeskus 2018 Työeläkkeensaajat Kaikki työeläkkeensaajat vuosina

Lisätiedot

Sosioekonominen eriarvoisuus terveydenhuollossa

Sosioekonominen eriarvoisuus terveydenhuollossa Sosioekonominen eriarvoisuus terveydenhuollossa Suomalaisten sosiaaliset suhteet ja hyvinvointi -seminaari Sonja Lumme 22.11.2017 Sosioekonomisen oikeudenmukaisuuden mittaaminen alueilla Lähtökohtana oli

Lisätiedot

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP 88 LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN 88 MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT

Lisätiedot

Mikkeli. Menetetyt elinvuodet 1987-2011 (PYLL)

Mikkeli. Menetetyt elinvuodet 1987-2011 (PYLL) Mikkeli Menetetyt elinvuodet 987-2 (PYLL) Mikkeli 27-2 Menetetyt elinvuodet -indeksi (Potential Years of Life Lost = PYLL) Verrattuna koko maan lukuihin Kaikki kuolinsyyt (A-R99,V-Y89) Pahanlaatuiset kasvaimet

Lisätiedot

YLISTARO. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

YLISTARO. Menetetyt elinvuodet (PYLL) YLISTARO Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

JÄRVISEUDUN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

JÄRVISEUDUN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet (PYLL) JÄRVISEUDUN SEUTUKUNTA Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

TEUVA. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

TEUVA. Menetetyt elinvuodet (PYLL) TEUVA Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

SUUPOHJAN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

SUUPOHJAN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet (PYLL) SUUPOHJAN SEUTUKUNTA Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

ALAJÄRVI. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

ALAJÄRVI. Menetetyt elinvuodet (PYLL) ALAJÄRVI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

Liitetaulukot Tabellbilagor Appendix Tables

Liitetaulukot Tabellbilagor Appendix Tables Liitetaulukot Tabellbilagor Appendix Tables Liitetaulukko 1. Synnytykset 1975 2008 Bilagetabell 1. Förlossningar 1975 2008 Appendix table 1. Deliveries 1975 2008 Liitetaulukko 2. Elävänä syntyneet lapset

Lisätiedot

ISOJOKI. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

ISOJOKI. Menetetyt elinvuodet (PYLL) ISOJOKI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

HÄRMÄNMAAN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

HÄRMÄNMAAN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet (PYLL) HÄRMÄNMAAN SEUTUKUNTA Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

ETELÄISTEN SEINÄNAAPURIEN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

ETELÄISTEN SEINÄNAAPURIEN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet (PYLL) ETELÄISTEN SEINÄNAAPURIEN SEUTUKUNTA Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

JALASJÄRVI. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

JALASJÄRVI. Menetetyt elinvuodet (PYLL) JALASJÄRVI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

KUUSIOKUNTIEN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

KUUSIOKUNTIEN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet (PYLL) KUUSIOKUNTIEN SEUTUKUNTA Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Kansallinen rokotusohjelma tutuksi

Kansallinen rokotusohjelma tutuksi Kansallinen rokotusohjelma tutuksi Tämä selkokielinen esite on tehty osana opinnäytetyötä Kansallinen rokotusohjelma tutuksi selkokielinen esite maahanmuuttajille. Opinnäytetyön toimeksiantaja on MARJAT-hanke.

Lisätiedot

Kaupan yritysten varastotilasto

Kaupan yritysten varastotilasto Tilastokeskus HL SVT Kauppa 1990:9 Statistikcentralen T u r Händel Kaupan yritysten varastotilasto Handelsföretagens lagerstatistik 1990 1. neljännes - 1. kvartalet ^ 37.1990 Kaupan varastojen arvo 1988/111

Lisätiedot

Meretojan taudin myöhäisvaiheet

Meretojan taudin myöhäisvaiheet Meretojan taudin myöhäisvaiheet SAMY 22.10.2016 Eeva-Kaisa Schmidt, LK, DI KIITOS MERETOJAN TAUDIN MYÖHÄISVAIHEET Tutkimusryhmämme Dosentti, neurologian el Sari Kiuru-Enari LT, neurologian el Sari Atula

Lisätiedot

ANVISNING VID BESTÄLLNING AV ULTRALJUDSUNDERSÖKNING AV NEDRE BUKEN (njurvägar, prostata, abscesser)

ANVISNING VID BESTÄLLNING AV ULTRALJUDSUNDERSÖKNING AV NEDRE BUKEN (njurvägar, prostata, abscesser) OHJE ALAVATSAN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSEN TILAAJALLE (virtsatiet, prostata, abscessit) Potilas saa syödä normaalisti. Potilaan oltava virtsaamatta 2-3 tuntia ennen tutkimusta, koska virtsarakon tulee olla täynnä

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796

Lisätiedot

YLIHÄRMÄ. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

YLIHÄRMÄ. Menetetyt elinvuodet (PYLL) YLIHÄRMÄ Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

KUOLEMANSYYT DÖDSORSAKER

KUOLEMANSYYT DÖDSORSAKER SUOE VIRALLIE TILASTO FILADS OFFICIELLA STATISTIK OFFICIAL STATISTICS OF FILAD VI B: KUOLEASYYT TAULUJA DÖDSORSAKER TABELLER CAUSES OF DEATH I FILAD T A B L E S HELSIKI T ätä julkasua myy: Denna publkaton

Lisätiedot

ÄHTÄRI. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

ÄHTÄRI. Menetetyt elinvuodet (PYLL) ÄHTÄRI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

Äitiyskuolleisuus Suomessa tilastojen valossa. Veli-Matti Ulander, LT va. osastonylilääkäri Kätilöopiston sairaala HUS

Äitiyskuolleisuus Suomessa tilastojen valossa. Veli-Matti Ulander, LT va. osastonylilääkäri Kätilöopiston sairaala HUS Äitiyskuolleisuus Suomessa tilastojen valossa Veli-Matti Ulander, LT va. osastonylilääkäri Kätilöopiston sairaala HUS Sidonnaisuudet Päätoimi: HUS Sivutoiminen yksityislääkäri (Diacor, Aava) koulutusmatka

Lisätiedot

KUOLEMANSYYT DÖDSORSAKER

KUOLEMANSYYT DÖDSORSAKER SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND VI B: 113 KUOLEMANSYYT TEKSTI DÖDSORSAKER TEXT CAUSES OF DEATH TEXT 1951-1955 H E L S I N K I 1 9 5 8 H elsinki 1959.

Lisätiedot

Tapaturma- ja väkivaltakuolemat vähentyneet viidenneksellä kymmenessä vuodessa

Tapaturma- ja väkivaltakuolemat vähentyneet viidenneksellä kymmenessä vuodessa Terveys 7 Kuolemansyyt 6 Tapaturma- ja väkivaltakuolemat vähentyneet viidenneksellä kymmenessä vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuonna 6 kuoli onnettomuuksiin, itsemurhiin ja väkivaltaan runsaat 4 henkeä,

Lisätiedot

Seinäjoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Seinäjoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Seinäjoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Soini: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Soini: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Soini: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan SHP

Lisätiedot

Vimpeli: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Vimpeli: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Vimpeli: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan SHP

Lisätiedot

Lehtimäki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Lehtimäki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Lehtimäki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Töysä: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Töysä: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Töysä: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan SHP

Lisätiedot

Lappajärvi: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Lappajärvi: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Lappajärvi: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Alahärmä: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Alahärmä: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Alahärmä: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan SHP

Lisätiedot

Steriloinnit - ennakkotiedot Steriliseringar - preliminära uppgifter 2006 Sterilisations - preliminary data 2006

Steriloinnit - ennakkotiedot Steriliseringar - preliminära uppgifter 2006 Sterilisations - preliminary data 2006 Steriloinnit - ennakkotiedot 2006 4.7.2007 Steriliseringar - preliminära uppgifter 2006 Sterilisations - preliminary data 2006 Ennakkotietojen mukaan sterilointien kokonaismäärä on vähentynyt 24 prosentilla

Lisätiedot

TERVEYDEN JA SAIRAANHOITO

TERVEYDEN JA SAIRAANHOITO 968-69 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTO : - TERVEYDEN JA SAIRAANHOITO JÄLKIMMÄINEN OSA TILASTOLLINEN KATSAUS HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA Viimeksi ilmestyneet julkaisut ~Helslngin kaupungin

Lisätiedot

Kauhajoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Kauhajoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Kauhajoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Kurikka: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Kurikka: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Kurikka: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Kauhava: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Kauhava: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Kauhava: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Alajärvi: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Alajärvi: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Alajärvi: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Alavus: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Alavus: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Alavus: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Evijärvi: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Evijärvi: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Evijärvi: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Ylistaro: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Ylistaro: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Ylistaro: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Isokyrö: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Isokyrö: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Isokyrö: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan SHP

Lisätiedot

Suomalaisten sairaudet

Suomalaisten sairaudet Tiina K.M. Jaatinen Jari Raudasoja Suomalaisten sairaudet Sanoma Pro Oy Helsinki Tiedustelut Sanoma Pro Oy, Helsinki puh. 020 391 000 sähköposti: asiakaspalvelu@sanomapro.fi www.sanomapro.fi Kustantaja:

Lisätiedot

Lapua: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Lapua: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Lapua: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan SHP

Lisätiedot

Ähtäri: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Ähtäri: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Ähtäri: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan SHP

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Isojoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Isojoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Isojoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Työikäisiä kuolee aiempaa vähemmän verenkiertoelinten sairauksiin

Työikäisiä kuolee aiempaa vähemmän verenkiertoelinten sairauksiin Terveys 5 Kuolemansyyt Työikäisiä kuolee aiempaa vähemmän verenkiertoelinten sairauksiin Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan vuonna työiässä eli 5 6-vuotiaana kuoli yhteensä lähes 8 7 suomalaista,

Lisätiedot

Teuva: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Teuva: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Teuva: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan SHP

Lisätiedot

Kuolemansyyt 2009. Kaatumisten aiheuttamat vammat yleisin tapaturmakuolemien syy. Vuosikatsaus

Kuolemansyyt 2009. Kaatumisten aiheuttamat vammat yleisin tapaturmakuolemien syy. Vuosikatsaus Terveys Kuolemansyyt 9 Vuosikatsaus Kaatumisten aiheuttamat vammat yleisin tapaturmakuolemien syy Kaatumiset ja putoamiset olivat yleisin kuolemaan johtanut tapaturma sekä miehillä että naisilla. Näissä

Lisätiedot

Tapaturmaisiin kaatumisiin kuolleita yli suurin osa yli 75-vuotiaita

Tapaturmaisiin kaatumisiin kuolleita yli suurin osa yli 75-vuotiaita Terveys 8 Kuolemansyyt 7 Tapaturmaisiin kaatumisiin kuolleita yli suurin osa yli 75-vuotiaita Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan tapaturmaisiin kaatumisiin ja putoamisiin kuoli vuonna 7 yhteensä

Lisätiedot

Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän

Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Trafin tilastojulkaisuja Trafis statistiska publikationer Trafis Statistics 1/2015 Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796 0479

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneet, osuus 15 v täyttäneistä - Personer med examen, andel av 15 år fyllda, LOHJA - LOJO

Tutkinnon suorittaneet, osuus 15 v täyttäneistä - Personer med examen, andel av 15 år fyllda, LOHJA - LOJO Tutkinnon suorittaneet, osuus 15 v täyttäneistä - Personer med examen, andel, 2001 2016 LOHJA - LOJO Vuoden 2017 aluerajat - Områdesindelningen år 2017 40000 35000 32,7 33,3 40,0 39,7 0,9 0,8 26,4 26,1

Lisätiedot

Yleispatologia Johdanto

Yleispatologia Johdanto Mitä patologia on? Yleispatologia Johdanto Jarkko Hietanen professori, LKT, HLL, M.Sc Hammaslääketieteen laitos Hammaslääketieteellinen patologia Patologia on tautioppia. Inflammaatio ja immunologiset

Lisätiedot

Verksamhetens jämförelsetal för bokslutet 2015 Behandlingstider och kötider. Peter Granholm Utvecklingschef

Verksamhetens jämförelsetal för bokslutet 2015 Behandlingstider och kötider. Peter Granholm Utvecklingschef Verksamhetens jämförelsetal för bokslutet 2015 Behandlingstider och kötider Peter Granholm Utvecklingschef PG 29.1.2016 Jämförelsetal Källor: Nationella jämförelsetal för verksamheten i social- och hälsovården

Lisätiedot

Kauppatori - Suomenlinna

Kauppatori - Suomenlinna 12.8.-15.9.2013 & 30.4.-15.6.2014 8 20 50 8 00 40 9 20 40 9 10 40 10-11 00 20 40 10-11 00 20 40 1 20 1 20 13-14 00 20 40 13-14 00 20 40 15 00 20 15 00 20 50 16-18 00 20 40 16 20 40 19 00 20 17-18 00 20

Lisätiedot