LOPPURAPORTTI LUMO- Luonnonmateriaaliosaaminen ja luonnonmateriaalipankki Turun ammattikorkeakoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOPPURAPORTTI LUMO- Luonnonmateriaaliosaaminen ja luonnonmateriaalipankki Turun ammattikorkeakoulu 31.8.2009"

Transkriptio

1 LOPPURAPORTTI LUMO- Luonnonmateriaaliosaaminen ja luonnonmateriaalipankki Turun ammattikorkeakoulu

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTATIEDOT 3 2 YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA 3 3 PROJEKTIN TAVOITTEET JA LÄHTÖKOHTA 4 4 PROJEKTIN TOTEUTUS JA TULOKSET 4 5 JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN 10 6 ONGELMAT JA SUOSITUKSET 11 7 TOIMINNAN JATKUVUUS 11 8 PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS 12 9 PROJEKTIN RAHOITUS LOPPURAPORTIN LAATIJA JA PVM 13 2 / 13

3 1 TAUSTATIEDOT LUMO Luonnonmateriaaliosaaminen ja luonnonmateriaalipankki -projekti / Tutkimus ja kehitys Projektiryhmä: Projektipäällikkö: Anu Vähä-Heikkilä, osa-aikainen Projektikoordinaattori: Outi Tuomela (FM), päätoiminen Projektiryhmän jäsen: Markku Hyvönen (arkkitehti), osa-aikainen Projektiryhmän jäsen: Raimo Volanen (sisustusarkkitehti), osa-aikainen Projektiryhmän jäsen: Sirpa Hänti, osa-aikainen Projektiryhmän jäsen: Hannu Parkkamäki, osa-aikainen Projektiryhmän jäsen: Paula Hakkarainen korvattu Antti Korhosella, osa-aikainen Ohjausryhmä: Juha Kääriä (T&K -päällikkö, Turun AMK) Tiina Aaltonen, varalla Atte Kajanen (vuokrauspäällikkö, Turun kaupungin tilaliikelaitos) Tarja Rajala, (yrittäjä, Kauniston tila) asti Merja Markkula (FT, taiteilija) alkaen Esa Aro-Heinilä (tutkija, Livonsaaren yhteisökylä) Ari Hanhikari (yrittäjä, Kelopukki Oy) Rahoittaja: Varsinais-Suomen liitto / Varsinais-Suomen maakuntaohjelma Tarkastaja: Tapio Tuhkanen, Varsinais-Suomen liitto Projektin kustannuspaikka Projektin toteutusaika YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA LUMO-projektia on toteutettu projektisuunnitelman mukaisesti tavoitteena luoda pohjaa sille, että luonnonmateriaaleihin keskittyvän LUMO-keskuksen toiminta käynnistyisi projektin jälkeen. Projektin aikana on päästy alkuun luonnonmateriaaliketjujen muodostamisessa muutamien materiaalien osalta sekä luotu portaali, joka jakaa tietoa ja ideoita luonnonmateriaaleista ja ajankohtaisista tapahtumista, välittää luonnonmateriaaliosaajia sekä toimii keskustelufoorumina. Ihmisten tietämystä luonnonmateriaaleista ja niiden käyttömahdollisuuksista on lisätty portaalin lisäksi tuottamalla esittelymateriaalia, järjestämällä muutamia tapahtumia, tiedottamalla tiedotusvälineiden kautta, osallistumalla koivurisuteemaa käsitelleen kirjan tekemiseen sekä liittämällä luonnonmateriaaliteema AMK:n muotoilun opiskelijoiden kurssiin, jolla he ideoivat uusia liikelahjakonsepteja. Yhteistyöverkostoa on vahvistettu entisestään, minkä tuloksena on jätetty uusia hankehakemuksia sekä löydetty mahdollisia yhteistyökuvioita muiden alaa käsittelevien hankkeiden ja toimijoiden kanssa. LUMO-keskuksen toiminnan käynnistämiseksi on laadittu liiketoimintasuunnitelma, joka pohjaa toimintansa osuuskunta-ajattelulle. Projektin päättyessä on jouduttu kuitenkin toteamaan, että omillaan toimeen tulevaa keskusta ei vielä saada perustettua. Kehitystyö etenee hitaasti, mm. rahan, luonnonolojen ja asenteiden vuoksi. Myös Koroisten tilojen kunnostus on kesken. Kehitystyötä pyritään kuitenkin jatkamaan uusien hankerahoitusten turvin. 3 / 13

4 3 PROJEKTIN TAVOITTEET JA LÄHTÖKOHTA LUMO-projekti on toteutettu kaksiosaisena; esiselvitysvaihe ajalla (raportoitu erikseen) ja jatko-osuus ajalla Esiselvitysvaiheessa kartoitettiin luonnonmateriaaliosaamisen tilaa ja alan puutteita sekä luonnonmateriaalikeskuksen tarpeellisuutta. Esiselvityksen perusteella teemalle todettiin olevan kysyntää ja tarvetta, jotta katoava kansanperinne säilyisi ja uusia menetelmiä ja tuotteita voitaisiin kehittää sekä ihmisten asenteita muokata kestävimmiksi. Tämä loppuraportti koskee projektin jatko-osuutta helmikuusta 2008 vuoden 2009 elokuuhun. Projektin pitkän tähtäimen tavoitteeksi on kirjattu LUMO-keskuksen perustaminen, jotta luonnonmateriaalien saatavuutta voidaan edistää, kysynnän ja tarjonnan kohtaamista parantaa ja materiaalien tunnettavuutta ja käyttöä lisätä - erityisesti Turun seudulla. LUMO-keskusta suunnitellaan Turkuun Koroisten maatilalle. Turun AMK on vuokrannut tilan käyttökunnossa olevat rakennukset. LUMO-keskuksen toimintaan liittyy luonnonmateriaaliketjujen muodostaminen, virtuaalimuotoisen materiaalipankin toteuttaminen sekä uusien luonnonmateriaaleista toteutettujen tuotteiden suunnittelu. LUMO-keskukselle suunniteltua toimintaa on kuvattu liitteenä 1 olevalla toimintakaaviolla, johon on lisätty kommentteja hankkeen toteutuksesta ja tuloksista. Projektin toiminnan tavoitteeksi on määritelty, että se keskittyy sellaisille toiminta-alueille, joita ei toteuteta alueen muissa yrityksissä tai yhdistyksissä. LUMO-keskuksessa pyritään vastaamaan alalla vallitseviin puutteellisiin toimintoihin, kehittämään uusia toimintoja ja kaikkia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä. Lisäksi tavoitteena on ollut, että LUMO-keskus oheistoimintoineen elävöittää paikallisuutta ja kestävää kulttuuria ja aktivoi ympäristöään monipuolisesti. Taloudellisesti ja ekologisesti kannattavan toiminnan aikaansaamiseksi, on ollut tavoitteena tarkentaa ja kehittää LUMO-keskuksen liiketoimintaideaa esiselvityksen pohjalta niin, että keskus voisi hankerahoituksen jälkeen jatkaa toimintaansa omillaan. Käytännön kokeilujen tavoitteena on ollut testata, millaisesta toiminnasta ihmiset olisivat kiinnostuneet ja millaisia uusia mahdollisuuksia paikalliset luonnonmateriaalit tarjoavat. Julkisuuden ja tiedottamisen avulla on tavoiteltu projektille, Koroisille ja LUMO-keskuksen toiminnalle näkyvyyttä, kävijöitä tapahtumiin sekä luonnonmateriaaleille parempaa statusta. Projektille haettiin rahoitusta noin euron kokonaisbudjetilla. Rahoittajan päätöksen mukaan hyväksytyn rahoitussuunnitelman kokonaisbudjetti oli kuitenkin vain euroa, joten alun perin suunnitellusta sisällöstä jouduttiin hieman tinkimään. Ohjausryhmän päätöksen mukaan projektin perusrunko pidettiin samana, mutta suunnitelmaan kirjatut tehtävät toteutettiin pienimuotoisemmin. 4 PROJEKTIN TOTEUTUS JA TULOKSET Projektin sisällön toteutusta on hoitanut projektikoordinaattori Outi Tuomela. Hallinnolliset ja talouteen liittyvät tehtävät ovat kuuluneet projektipäällikkö Anu Vähä-Heikkilälle. Projektiryhmä on kokoontunut yhteistapaamisiin kaksi kertaa. Ryhmän työskentely on tapahtunut pääasiallisesti osaamisalueisiin kytkeytyneissä tiimeissä projektikoordinaattorin johdolla. Paula Hakkaraisen työaikasuunnitelmiin tuli muutoksia, eikä hänen aikansa riittänyt projektityöhön. Hänen resurssinsa siirrettiin Antti Korhoselle, jonka tehtävinä oli projektin ulkoasuun liittyvät suunnittelutehtävät sekä nettisivujen ylläpito. 4 / 13

5 Ohjausryhmä on pitänyt kaksi kokousta sekä yhden sähköpostikokouksen, jossa on hyväksytty loppuraportti ja maksatushakemus. Ohjausryhmän kokoonpano on pysynyt muuten samana, mutta Tarja Rajala vetäytyi ohjausryhmätyöskentelystä ja hänen tilalleen valittiin Merja Markkula. LUMO-keskus Koroinen LUMO-keskusta suunnitellaan Koroisten maatilalle, jonka käyttökunnossa olevat rakennukset ovat Turun AMK:n vuokraamia. Tilan päärakennus ja piha-alue on avattu yleisölle kesällä 2008 ja toiminta on keskittynyt päärakennukseen. Luonnonmateriaalikeskuksen laajentuminen maatilan navettarakennuksiin ei ole mahdollista ennen kuin entiset karja- ym. tilat ovat toimintakelpoisia. Turun kaupunki korjaa tiloja mahdollisuuksiensa mukaan. Luonnonmateriaalikeskuksen toiminta sopii hyvin Koroisten alueelle ja sen historiaan, aikaan jolloin ihmisten toiminta perustui pääsääntöisesti luonnonmateriaaliosaamiseen. Koroisissa on lyöty esimerkiksi Suomen ensimmäinen savitiili ja Kupittaan saven savirata kulki Koroisten pelloilta Nummenmäelle. Kuva 1. Koroisten päärakennus ja pihamaa. Luonnonmateriaaliketju Projektin tavoitteena oli muodostaa luonnonmateriaaliketjuja, jotka muodostuvat keruuvaiheesta, kuljetuksista, raaka-aineen käsittelystä ja jalostuksesta, varastoinnista sekä materiaalien toimittamisesta käyttäjille. Ketjujen suunniteltu on edennyt. Tarvittavien tilojen suunnittelu eli materiaalipankki, varastonäyttelyt, työskentelytilat erilaisille osaajille ovat kehittyneet. Tarkempi toteutus yksilöityy tilojen valmistuttua. Materiaalivalinnoissa on keskitytty saatavuuteen, joka vaihtelee esimerkiksi säiden mukaan. Materiaaliketjuissa korostuvat paikallisuus, ekologisuus ja ympäristönhoito. 5 / 13

6 Pisimmälle luonnonmateriaaliketjujen suunnittelussa on edetty puistopuiden osalta. Keruuketjun järjestelyissä on päästy alustaviin sopimuksiin Turun kaupungin kanssa. Kaupungin virkamiesten kanssa neuvoteltiin etuotto-oikeus kaupungin viheralueilta kaadettavien puiden osalta. Aivan ongelmatonta ketjun toiminta ei ole ollut, mutta alkuun on päästy. Puita on kuljetettu Koroisiin ja niiden ulkovarastointitilana on otettu käyttöön puutarha-alue. Keväällä 2009 puita on jatkokäsitelty ja tapuloitu. Myös niiden jatkokäyttöä on suunniteltu (mm. muotoilun koulutusohjelma). Muiden luonnonmateriaalien osalta esimerkiksi pajua on tuotettu myyntiin Koroisiin. Lisäksi on muodostettu yhteyksiä erilaisiin lammasprojekteihin, joiden myötä villaketjua voidaan kehittää. Järviruo'on leikkuun kannalta on ollut huonoja talvia. Luonnonmateriaaliketjujen osalta voidaan todeta, että niiden toiminnalliseksi tekeminen on rahan, luonnonolojen ja asenteiden armoilla, minkä vuoksi niiden muodostaminen etenee hitaasti. LUMO-portaali Lumo-keskukselle ja projektille tehtiin kotisivut, jotka julkaistiin 3. helmikuuta Osoite sivuille on Kuva 2. Ote Lumoverkoston etusivulta. 6 / 13

7 Nettisivut koostuvat ajankohtaisia asioita esittelevästä LUMO NYT -osiosta, TIETOTORISTA, jolta löytyy runsaasti luonnonmateriaalitietoa, TAITAJAT-sivusta, jolla esitellään luonnonmateriaalien kanssa työskenteleviä henkilöitä sekä heidän tuotteitaan sekä IDEAPAJASTA, jossa voi keskustella muiden kävijöiden kanssa luonnonmateriaaleihin liittyvistä aiheista. Lisäksi sivustolla on LUMOPUOTI, jossa tällä hetkellä esitellään Koroisissa myynnissä olevia tuotteita ja sekä eri taitajilta tilattavia tuotteita. Tavoitteena oli kehitellä sivustolle sellaisia toimintoja, joita voitaisiin hyödyntää jatkossa liiketoiminnassa, mutta tämän koettiin olevan hankalaa projektirahoituksella. Tuottavan toiminnan aloittaminen on hankalaa myös niin kauan kun toimintaa pyöritetään Turun ammattikorkeakoulun alla. Lisäksi nettikaupan rakentaminen sivustolle vaatii huomattavat rahalliset resurssit, mm. pankkiyhteyksien vuoksi. Nettisivut vaativat jatkuvaa päivitystä ja ylläpitoa, jotta ne jaksavat kiinnostaa ihmisiä. Projektirahoituksen päättyessä sivujen ylläpito yritetään hoitaa AMK:n opiskelija-assistenttivoimin. Mikäli jatkorahoitus järjestyy jotain kautta, sivujen ylläpito ja kehittäminen kytketään siihen. Nettisivuilla olevan kävijäseurannan mukaan sivuilla on ollut melko vähän kävijöitä, parhaimmillaankin alle 100 kävijää per päivä. Toisaalta sivuista on saatu hyvää palautetta ja sivujen kautta on tapahtunut verkostoitumista ja yhteydenottoja. Sivujen tekninen toteutus hankittiin ostopalveluna Poutapilvi Oy:ltä. Tuotteistaminen Kuva 3. Käsintehty saippua ja pajualunen. Projektisuunnitelmaan on kirjattu, että projektissa pyritään ideoimaan paikallisista luonnonmateriaaleista uusia, innovatiivisia tuotteita, koska tuotteistaminen on yksi lenkki luonnonmateriaaliketjussa. Projektissa on ollut kokeilutoimintaa ja eri raaka-aineita on testattu. Liikelahja-alalla olisi tarpeen saada valikoimiin tuotteita, jotka ovat ekologisia ja esteettisiä, mutta toisaalta myös käytännöllisiä ja kustannuksiltaan kohtuullisia. Tämä tarve on todettu ainakin AMK:n sisällä. Tähän tarpeeseen on pyritty vastaamaan osaltaan tässä projektissa siten, että AMK:n muotoilun koulutusohjelman Tuotekehityksen ja konseptoinnin perusteet -opintojaksoon liittyen tuotemuotoilun ja -valmistuksen sekä vaatetussuunnittelun ensimmäisen vuoden opiskelijat loivat ryhmissä liikelahjakonsepteja Turun AMK:n Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalueelle. Opiskelijoiden suunnittelemat konseptit ovat liitteenä 2. Ne on esitelty tulosalueen koulutusjohtajalle ja muutamaa ideaa aletaan jatkojalostaa. Samalla, kun AMK sai mahdollisia uusia liikelahjaideoita, niin nuoret, tulevat muotoilijat saivat lisää tietoa paikallisten luonnonmateriaalien mahdollisuuksista tuotteistamisessa ja niiden käyttöominaisuuksista. 7 / 13

8 Lisäksi tuotteistamista ovat tehneet projektissa toimineet opiskelijaharjoittelijat. Heidän käsistään on syntynyt mm. saippua-alunen kotimaisesta lähipajusta ja järviruoko-istuinalusta. Opintojaksoihin ja harjoitteluun liitetyt toiminnot eivät ole aiheuttaneet projektille kustannuksia. Sen sijaan niistä on saatu hankkeelle hyvää sisältöä ja tuloksia, joita ei muuten olisi voitu toteuttaa pienennetyn kokonaisbudjetin vuoksi. Puistopuuketjusta saatuja materiaaleja on myös työstetty, mutta koska niiden käsittelyssä on monta aikaa vievää vaihetta, puistopuiden osalta ei ole päästy vielä tuotteistamiseen asti. Osaamispalvelutuotteita on myös ideoitu. Niille löytyisi kotimaisia mahdollisuuksia esimerkiksi puutarhasuunnittelussa ja toteutuksessa, kuten riukuaidanteko, tuorepuun työstäminen ja kasvitaide. Kulttuuriperintöopetus ja vanhat perinteiset käsityötaidot on nostettu esiin. Opetuksen ja oppimateriaalin tuotanto Opetuksen ja oppimateriaalien tuotannon tavoitteena oli kartoittaa niitä osa-alueita, joilla on puutetta materiaalista ja täydentää sitten mahdollisia aukkoja. Projektin budjetin pienenemisen vuoksi tästä jouduttiin tinkimään. Projektin sisältöön saatiin kuitenkin yhdistettyä Risuja ja rautalankaa -kirjan julkaiseminen (liite 3). Koivurisuaiheisen opaskirjan työstäminen on tukenut asian tunnetuksi tekemistä ja ollut loistava aatteellinen esimerkki. Projektityönä toteutettiin Risun kulttuurihistoriaa -artikkeli (liite 4), joka on samalla sekä kulttuuriperintöopetusta että historiallisen tiedon tuottamista. Luonnonmateriaaleihin liittyvän materiaalin kartoitustyön tuloksena todettiin lisäksi, että ekologiseen pintakäsittelyyn keskittyvää suomenkielistä opetusmateriaalia ei ole saatavilla, joten sellaisen tuottamiselle olisi tarvetta. Sitä ei kuitenkaan pystytty toteuttamaan tässä projektissa. Kestävän kehityksen koulutusohjelmassa tehdyistä opinnäytetöistä on saatu projektiin sisällöllistä tukea, vaikka niiden kustannuksia ei olekaan kohdistettu projektille. Opinnäytetöissä on tutkittu mm. luonnonmateriaalien käyttöä rakentamisessa, dekoraatiokulttuurissa ja vanhusten virkistystoiminnassa. Liiketoimintaidea LUMO-keskuksen keskeinen tavoite on verkostoituminen ja luonnonmateriaaliosaamisen parantaminen ensisijaisesti niillä osaamisen alueilla, joilla osaamista olisi syytä kehittää, tai se on kokonaan puutteellista. Markkinaselvityksessä tiivistyi se, että LUMO-keskuksen toiminnan tavoite ei ole taloudellisen voiton tavoittelu, vaan luonnonmateriaaleihin liittyvän toiminnan ja osaamisen edistäminen. LUMO-keskuksen luominen ja sen markkinointi vaativat taloudellista panostusta. Toiminnan luomiseen ja kehittämiseen liittyviä kustannuksia voidaan rahoittaa osin erilaisin hankerahoituksin, mutta toiminnan pyörittämiseen on saatava myös tulorahoitusta asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta. Hankkeessa on laadittu liiketoimintasuunnitelma (liite 5), jossa liikeideaa lähestytään nk. yrittäjyysmallin näkökulmasta. Ideana on yhdistää luonnonmateriaalien hankintalähteet, jatkojalostajat sekä asiakkaat toimivaksi verkostoksi, jossa luonnonmateriaaleihin liittyvä osaaminen ja käyttö lisääntyvät. Toiminta on ideoitu osuuskuntamuotoiseksi. Suunnitelma on osittain visioiva, koska esimerkiksi tilojen käytöstä ja vuokratasosta ei ole ollut tietoa suunnitelman laatimishetkellä. Talousosio on vain suuntaa-antava ja vaatii tarkempia laskelmia toimintojen, tilojen ja muiden toimintapuitteiden selkiintyessä. Projektin toteutuksesta saatujen kokemusten perusteella voidaan todeta, että LUMO-keskuksen toiminnan käynnistämisen edellytyksenä on, että toimintaa pyörittämään perustetaan eri alojen toimijoista koostuva osuuskunta. AMK:n alaisuudessa toimintaa ei voida laajamittaisesti toteuttaa. 8 / 13

9 Osuuskunnan rinnalla voisi toimia AMK:n opiskelijoiden osuuskunta, jossa toimimalla opiskelijat saisivat kokemusta ja mahdollisen väylän siirtyä varsinaisen osuuskunnan jäseneksi. Yhteistyöverkosto Hankkeen vahvuutena on ollut laaja yhteistyöverkosto, joka on muodostunut jo esiselvitysvaiheessa. Yhteistyöverkoston kehittämistä on jatkettu laaja-alaisesti uusien ja vanhojen kumppanien kanssa. Sopivia osaamisryhmiä on kehittynyt projektin aikana; soitinrakennus, paju- ja koivurisuosaajien verkosto, marginaaliset puut, restauroinnin ammattilaiset ja opiskelijat, tukkuliikkeet. Erilaisten projektien kanssa on löydetty kytkentöjä ja yhteistyömahdollisuuksia; Hyvä lammas (EAKR), TradArt (ESR) ja Kotipiha/Fortuna Turun Käsi- ja taideteollinen kauppakeskus -hanke. Lisäksi puistopuiden hyödyntämisidea on kytketty TY:n Täydennyskoulutuskeskuksen valmistelemaan DEVEPARK-hankkeeseen, jolle on saatu rahoitus Central Baltic -ohjelmasta. Yhteistyö muiden projektien kanssa tukee LUMO-keskuksen tulevaisuuden toimintaa, esim. lampaanvillan käytön kotimaisuusasteen nostamista ja markkinointia. Yhteistyöverkostosta on löytynyt myös sopivia kumppaneita hankkeeseen, jolla saadaan varmistettua jatkorahoitus LUMO-aatteen eteenpäin viemiseksi. Tälle hankkeelle on haettu rahoitusta Central Baltic -ohjelmasta yhdessä virolaisten kanssa Promoting Natural Material Know- How -hankenimellä. Hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen ja jatkaa seuraavat kolme vuotta luonnonmateriaaliosaamisen edistämistä. Yhteistyö virolaisten kanssa on etu, sillä Virossa kotimaiseen luonnonmateriaaliosaamiseen, esimerkiksi ekologiseen rakentamiseen, satsataan enemmän kuin meillä Suomessa. Alan toiminta on siellä tutkivampaa; esimerkiksi väitöskirjoja tehdään ekologisista materiaaleista savirakentamisessa ja villan tuotekehittelyssä. Yhteistyö maiden välillä voi edesauttaa suomalaisen osaamisen ja suunnittelun kehittymistä. Luonnonmateriaaleihin liittyvien ja niitä lähellä olevien alojen kehittäminen vaikuttaa olevan tällä hetkellä alueella pitkälti hankerahoituksesta riippuvaa. Yhteistyökumppaneiden etsiminen ja löytäminen onkin erityisen tärkeää, jotta päällekkäisyyksiltä vältytään ja jotta synergiaedut saadaan hyödynnettyä. Hankerahoituksella voidaan rakentaa pohjaa ja muokata asenneympäristöä vastaanottavaisemmaksi, mutta pitkällä tähtäimellä on löydettävä toimintamuoto, joka on taloudellisesti kannattavaa. Projektin kytkentä AMK:n opetukseen Turun ammattikorkeakoulun periaatteena on yhdistää kaikki projektitoiminta opetukseen. LUMO - hankkeessa yhteistyötä on tehty eri koulutusohjelmien kanssa ja niiden välillä. Luonnonmateriaaliosaaminen tarjoaa oppimismahdollisuuksia monille koulutusohjelmille, kuten kestävän kehityksen koulutusohjelmalle, rakennustekniikalle ja sen rakennusrestaurointiopiskelijoille (luonnonmukaiset rakennustarvikkeet esim. maalit) sekä kulttuurialalle (mm. muotoilun koulutusohjelma - sisustuselementit, ympäristö- ja puutarhataide). Projektissa mukana olevien ammattikorkeakoulun koulutusohjelmien henkilökunta on toiminut yhteistyössä tavoitteenaan eri alojen osaamisen hyödyntäminen projektin tavoitteita ja koulutusohjelmien osaamistarpeita edistävästi. Projektin aiheista on valmistunut kaksi opinnäytetyötä kestävän kehityksen koulutusohjelmassa (Auer ja Rivasto). Lisäksi projektiin kytkeytyviä opintopisteitä on suoritettu yli 200 opintopisteen verran. 9 / 13

10 5 JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Projektin jatkovaiheelle on laadittu viestintäsuunnitelma (liite 6), joka on käsitelty ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa. Suunnitelma on tarkentunut projektin edetessä. Tiedottamisen tueksi projektille on suunniteltu logo. Kuva 4. LUMO -logo. Projektista tiedottamiseen ja nettisivujen mainostamiseen suunniteltiin neliosainen postikorttisarja (liite 7), jota on jaettu ja lähetetty eri tahoille. Korttisarja muokattiin myös julistemuotoon. Kuva 5. Postikorttisarjasta muokattu juliste. Lehdistötiedotteet ja -tilaisuudet: Teemana koivu: koivurisunäyttelyn avajaiset, koivurisukurssi ja -luento, LUMOkeskusidean lanseeraus mediakutsu , tiedotustilaisuus ja tiedote bongatut osumat: Turun Sanomat, Turku TV, YLE Turun Radio Nettisivujulkistus, mediatiedote bongatut osumat: Maaseudun tulevaisuus (verkkolehti) Risuja ja rautalankaa -kirjan julkistus mediakutsu , tiedotustilaisuus ja tiedote bongatut osumat: YLE Turun Radio, YLE 1 Priima LUMO -tapahtuma Koroisissa mediatiedote / 13

11 bongatut osumat: buffijuttu Turun Sanomissa, YLE Turun Radio Menovinkit Ammattikorkeakoulun sähköisiä viestintäkanavia ja ilmoitustauluja on käytetty hyödyksi. PowerPoint-esityksiä, lentolehtisiä, A6- ja A4-kokoisia ilmoituksia on esitetty ja jaettu asiasta kiinnostuneille. Projektikoordinaattori on käynyt esittelemässä hanketta ja suunnitelmia erilaisissa tilaisuuksissa. Projektin, LUMO-keskuksen ja luonnonmateriaalien tunnettavuuden lisäämiseksi on järjestetty erilaisia tapahtumia. Samalla on testattu ihmisten halukkuutta osallistua tapahtumiin liiketoimintasuunnitelmaa silmällä pitäen sekä kehitetty yhteistyötä alan toimijoiden välillä. Syksyllä järjestettiin Teemana koivu -tapahtuma ja keväällä Kevätpäivän sahaus -tapahtuma. Lisäksi on järjestetty neljä luonnonmateriaalikurssia. Yhteistyössä Tarja Heikkilän kanssa on tuotettu Risuja ja rautalankaa -näyttely. Heikkilä julkaisi samasta teemasta kirjan, johon Tuomela kirjoitti artikkelin. Erilaisiin tapahtumiin on osallistunut ihmisiä hyvin. Keskuksen tapahtumissa on vieraillut jopa 150 henkeä päivässä. Paikalla olleiden asiantuntijoiden kautta tiedot oikeista toimintatavoista, säilytyksestä ja laajasti luonnonmateriaaleihin liittyvästä osaamisesta ovat levinneet. Projekti on saanut näkyvyyttä tiedotusvälineissä. AMK:n opiskelijoiden TeKYM-osuuskunta on ylläpitänyt Koroisissa kahvilaa ja sen ohessa näyttelyitä sekä pientä putiikkia, jossa on ollut raaka-aineiden myyntiä ja uusia tuotteita. Oheistoiminnat ovat osaltaan tukemassa ja tekemässä tunnetuksi luonnonmateriaaliosaamista. LUMO:n immateriaalisia palveluita on kehitetty ja tuotettu opiskelijaosuuskunnan kautta. Tällainen toiminta on ollut taloudellisesti erillään projektista. LUMO-hanke ja erityisesti toiminta Koroisten keskuksessa on sekä sisällöllisesti että oheistoimintoinnoillaan elävöittänyt paikallisuutta, kestävää kulttuuria ja aktivoinut ympäristöään monipuolisesti. LUMO -keskuksesta on tullut tapaamispaikka monille yhdistyksille, käsityöläisille, taiteilijoille ja yrittäjille. Spontaanit kohtaamiset edistävät luovaa taloutta. Toiminnassa on pyritty ja pyritään jatkossakin korostamaan paikallista elämäntunnetta, jossa suomalainen luonto on tuotesuunnittelun idealähteenä. Aitoa elämäntunnetta sisältävä tuote on koskettavaa, siitä pidetään huolta, se on kestävää ja auttaa siten säästämään luontoa. Kotimaisuusasteen nosto ja tuotteisiin liittyvien elämyksellisten palveluiden kehittäminen on toiminnan perusta. 6 ONGELMAT JA SUOSITUKSET Projektin aikana on varmistunut se, että luonnonmateriaalialalla on paljon tehtävää. Tieto on hajallaan ja osaajia on satunnaisesti. Tietopankin edelleen kehittäminen ja kaikenlainen muu dokumentointi on tarpeellista. Useasti on tullut esille myös se, että alan opettajat tarvitsevat lisäkoulutusta. Toisaalta luonnonmateriaali-alan opettajakouluttajista on pulaa. Tätä yhtälöä ratkaisemaan tarvitaan toimija ja toimenpiteitä. Hankerahoituksella voidaan edistää juuri tämän tyyppistä osaamisen säilyttämistä ja jatkokoulutuksen järjestämistä. Toiminnan vakiinnuttamiseksi ja taloudellisesti kannattavaksi tekeminen vaatii kuitenkin uskaliaan joukon ihmisiä, jotka perustavat itsenäisen osuuskunnan tässä projektissa soveltuvimmaksi katsottu liiketoimintamuoto ja jotka uskovat asiaan siinäkin vaiheessa, kun kukaan muu ei usko sen kannattavuuteen. 7 TOIMINNAN JATKUVUUS 11 / 13

12 LUMO -keskus on ottanut paikkansa Koroisista ja sen toiminta jatkuu. Projektirahoituksen päätyttyä toimintaa on siirretty väliaikaisesti opiskelijaosuuskunnalle, joka pyörittää Koroisissa kahvilaa ja hoitaa tilojen vuokrausta. LUMO -aatteen edistämiseksi ja toiminnan kehittämiseksi Turun AMK on hakenut partneriensa kanssa rahoitusta Central Baltic -ohjelmasta. Myönteinen rahoituspäätös on saatu syyskuussa. Näin ollen LUMO-hankkeessa saavutetut tiedot, kokemukset ja verkostot siirtyvät luontevasti seuraavan hankkeen hyödynnettäviksi ja kehitettäviksi. Tämän hankkeen tuloksena ei voida vielä käynnistää omillaan toimeen tulevaa LUMO -keskusta. Se vaatii liiketoimintaidean kypsyttelyä ja sopivien henkilöiden löytymistä. Lisäksi Koroisten navettatilojen kunto ei ole vielä sellainen, että tilalla voitaisiin käynnistää laajempaa toimintaa. Ideaa pystytään kuitenkin kehittämään ja valmistelemaan lisää jatkorahoituksen turvin. 8 PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS Projektin tavoitteena on ollut, että Koroisista luonnonmateriaalikeskuksineen ja muine toimintoineen muodostuu paikka, jossa erilaiset ihmiset kohtaavat. Spontaanit tai järjestetyt eri alojen ihmisten kohtaamiset luovat mahdollisuuksia todellisille innovaatioille ja uudenlaisille yhteistyökuvioille. Ja tätä on projektin aikana tapahtunutkin. Koroisten rauhallinen ilmapiiri on hyvää vastapainoa täyteen ympätylle, säännölliselle ja tiukkaan sovitulle elämäntavalle, mikä tappaa luovuutta. 9 PROJEKTIN RAHOITUS LUMO -hanke on ollut Varsinais-Suomen liiton ja Turun AMK:n rahoittama. Hankkeen jatkovaiheen kokonaisbudjetti on ollut euroa. Varsinais-Suomen liiton osuus hankkeen rahoituksesta on ollut euroa ja Turun AMK:n euroa. Hankkeen toteutuneet kustannukset ovat olleet seuraavat: Hankkeen päätöksen mukainen kustannusarvioluokittelu Rahoituspäätöksen mukainen budjetti ( ) Kustannukset maksatusjaksolla ( ) poikkeama Aineet, tarvikkeet, toimistokulut (ml. vuokrat ym.) , ,75 Palkka- ja henkilöstökulut (ml. matka- ja majoituskulut) , ,97 Ostopalvelut , ,33 Luontoisuoritukset (työosuudet, talkootyö) 0 Muut menot ,01-173,01 Menot yhteensä ,56-770,56 Kuvio 1. Hankkeen kustannustoteutuma. Hankkeen budjetti on ylittynyt 770,56 eurolla. Palkka- ja henkilöstökulut koituivat arvioitua suuremmiksi muun muassa palkkojen nousun vuoksi. Myös ostopalveluihin on käytetty budjetoitua enemmän rahaa. Sen sijaan aineisiin, tarvikkeisiin ja toimistokuluihin kului budjetoitua vähemmän rahaa. 12 / 13

13 Maksatukseen haetaan euroa. 10 LOPPURAPORTIN LAATIJA JA PVM Projektikoordinaattori Outi Tuomela ja projektipäällikkö Anu Vähä-Heikkilä / 13

14 Luonnonmateriaaleista valittiin: koivunrisu, puistopuut, paju, villa. LUONNONMATERIAALIT KIERRÄTYSMATERIAALIT MATERIAALIEN KERUU- JA KULJETUS- MENETELMÄT MATERIAALIEN KULJETUS KÄYTTÄJILLE Pisimmälle päästiin puistopuukorjuuketjun kanssa. TOIMIVA LUONNONMATERIAALIKETJU JULKISUUS Portaali julkaistiin osoitteessa LUMO-TOIMINTA TUKEE MATERIAALIEN VARASTOINTI - Raaka-aineiden jalostus OPPIMATERIAALIN JA OPETUKSEN TUOTANTO LUMO-PORTAALI - materiaalien ja tuotteiden tarjonta/välitys käyttäjille - idea- ja tietopankki - osaajien välitys - verkostoituminen - kulttuuriperinteen tallentaminen TUOTTEISTAMINEN -luonnonmateriaalit - osaamispalvelut Projektikoordinaattori kirjoitti artikkelin koivurisukirjaan. Kirjan julkaisu kytkettiin hankkeen Tiedotteita, toimintaan. tiedotustilaisuuksia, esitteitä, tapahtumia Risukursseja ja - näyttely, kevätpäivän sahaus. Kauppa, kahvila ja tilojen vuokraus opiskelijaosuuskunnan LUMO- kautta. TOIMINTAA - jatkokoulutusta - kursseja - näyttelyjä - kauppa - vuokratyötiloja - tilauspalveluja -oheistoimintoja TIEDOTUS MARKKINOINTI Tuotteistamisessa hyödynnettiin AMK:n muotoiluosaamista. Projekti on avannut Koroisten alueen yleisölle. Luonnonmateriaalitietämyksen lisäksi kävijöiden historian ja kulttuurintuntemus on lisääntynyt.. VAIKUTUKSIA YHTEISKUNTAAN Lisää ympäristömyönteisiä valintoja ja ympäristötietoisuutta Elävöittää paikallisuutta ja kestävää kulttuuria Aktivoi ympäristöään Säilyttää perinteitä Synnyttää uutta kulttuuria Lisää luonnonmateriaalien käyttöä LUMO-keskuksen toiminnan edellytyksenä Edistää on ympäristönhoitoa jatkohankerahoituksen saaminen ja navettatilojen Moninkertaistaa innovatiivisuuden kunnostus. Antaa vetoapua alalla toimijoille Laadittiin liiketoimintasuunnitelma, joka perustuu osuuskuntaajatteluun. Yhteistyö vahvistui eri toimijoiden kanssa mm. uusia hankehakemuksia ja kytkentöjä muihin KESTÄVÄN hankkeisiin. KEHITYKSEN TOTEUTUMISTA Täydentää luonnonmateriaalialan puutteellisia toimintoja

15 LUMOUS On käytännöllinen liikelahja, joka lämmittää talven pakkasissa. Valitse mieleisesi huivi kolmesta värivaihtoehdosta. Värit: -sininen -tumman harmaa -luonnonvalkoinen Materiaalit: -villa -puu TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Varpu Kronholm, Mikko Leppänen, Mervi Pallari, Niko Räsänen

16 Saun Suomen Lääke O Koivunlehdistä ja mehiläisvahasta valmistetut pallot antavat löylyveteesi laitettuna raikkaan tuoksun ympäri vuoden. Tuo kesä saunaasi myös talvella.

17 HANGERBAG A.K.A. HAG HANGERBAG A.K.A. HAG Hangerbag on valmistettu luonnonmukaisista materiaaleista: Kangasosa on pellavaa ja kahva puuta. Monikäyttöisyys ilmenee vaateripustimen sekä kangaslaukun kombinaationa. Saat lisää säilytystilaa vaatteillesi säästäen samanaikaisesti luontoa.

18

19 Polku Polku on neljän mausteen sarja, johon kuuluu luonnonmukaisesti tuotettuja marjoja, siemeniä, sieniä ja yrttejä. Mausteiden pakkaus on luonnonmateriaalia ja täysin luontoon hajoava. Polku kuljettaa lahjan antajasta nautinnollisen muiston, joka säilyy, eikä tuo lisää turhaa materiaa maailmaamme. Polku tuo suomalaisen luonnon luoksesi. "Kiireisen arjen keskellä voit kokea pysähdyttävän, aistillisen, nautinnollisen hetken. Hetken, joka vie sinut kaikilla aisteilla suomalaiseen metsään ja luontoon. Kaikki muu häviää, paitsi muisto." Iida Halonen, Saara Jolkkonen, Ringa Sirppiniemi, Päivi Stening

20 H E r m es Takaisin paperien pariin Hermes on tyylikäs ja erilainen liikelahja, joka soveltuu niin opiskelijalle kuin liikemiehellekin. Se on vaihtoehto koville ja tilaa vieville kansioille, jotka yleensä vaativat suuren kassin. Luonnonmateriaaleista valmistettu joustava Hermes pitää tärkeät paperit ojennuksessa ja suojassa pienemmässäkin tilassa. Paperit rullataan villaiseen, kosteutta hylkivään kääröön, joka suljetaan huopakannella. Nimi muistuttaa kreikkalaisen mytologian viestinviejästä ja luontoa suojelevasta Hermes -jumalasta. Samoja arvoja toteuttaa Turun Ammattikorkeakoulu tiedonvälittämisen, oppimisen ja ekologisuuden muodossa. Materiaaleiksi on valittu villahuopa, puuvillalanka ja koivun kaarna. Tekijät: Milja, Linda h, Sarita, linda s ja Joona

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

Lataa Koivu - Suomen kansallispuu - Seija A. Niemi. Lataa

Lataa Koivu - Suomen kansallispuu - Seija A. Niemi. Lataa Lataa Koivu - Suomen kansallispuu - Seija A. Niemi Lataa Kirjailija: Seija A. Niemi ISBN: 9789523121447 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 31.84 Mb Koivu on olennainen osa suomalaisuutta. Se on ollut ikiaikainen

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Tiimiopiskelu pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Tiimiopiskelu Tekniikka, ympäristö ja talous 20.12.2012 Tiedosto:

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Lapset ja nuoret tarvitsevat lähimetsiä myös tiivistyvissä taajamissa

Lapset ja nuoret tarvitsevat lähimetsiä myös tiivistyvissä taajamissa Virpi Sahi Suomen luonnonsuojeluliitto ry Lapset ja nuoret tarvitsevat lähimetsiä myös tiivistyvissä taajamissa Hösmärinpuiston päiväkotilaisia mörriretkellä. Kuva: Virpi Sahi. Luonto lisää lasten ja nuorten

Lisätiedot

Apua, multa tulee idea!

Apua, multa tulee idea! Apua, multa tulee idea! -eli mitä teen ennen kehittämisen aloittamista 1 Tässä vaiheessa, pahaa aavistamatta Asiat ovat vielä normaalisti. Aika ennen aloituspäätöstä on ehkä koko kehitysprosessin tärkein

Lisätiedot

Kerrottu ja koettu Turku Turun yliopisto mukana kulttuuripääkaupunkivuodessa

Kerrottu ja koettu Turku Turun yliopisto mukana kulttuuripääkaupunkivuodessa Kerrottu ja koettu Turku Turun yliopisto mukana kulttuuripääkaupunkivuodessa FM Maija Mäki / maikar@utu.fi Coccyx ry 6.8.2011 Turun yliopisto osana kulttuuripääkaupunkivuotta Ohjelmarungossa yliopiston

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kulttuuriympäristö on ihmisen muokkaamaa luonnonympäristöä ja ihmisten jokapäiväinen

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

Taito Shop ketju 10 vuotta Tarina yhteistyöstä ja kasvusta

Taito Shop ketju 10 vuotta Tarina yhteistyöstä ja kasvusta Taito Shop ketju 10 vuotta Tarina yhteistyöstä ja kasvusta Yhteistyöstä menestystä Forma messut on Taito Shopketjun myymälöille tärkein sisäänostotapahtuma ja paikka kohdata tavarantoimittajia. Siksi se

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

AVOMAANKURKUN KASVATUS

AVOMAANKURKUN KASVATUS AVOMAANKURKUN KASVATUS Atte Ahlqvist 8 B Avomaankurkun kukkia ja kurkkuja heinäkuussa 2012 / oma kuva-arkisto Me viljelemme kotonani avomaankurkkua, nippusipulia ja perunaa. Tässä työssä kerron avomaankurkun

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 Vastaus

Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 Vastaus Kenguru Ecolier, vastauslomake Nimi Luokka/Ryhmä Pisteet Kenguruloikka Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Jätä ruutu tyhjäksi, jos

Lisätiedot

AISTIT AVOINNA YMPÄRI VUODEN

AISTIT AVOINNA YMPÄRI VUODEN Aistikahvilan saattaminen ympärivuotiseksi Deme-passi koulutus 2012-2013 LOMAKOTI ILONPISARA Toiminnan alku Aistikahvila sai alkunsa THL (terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen) Mental healthprojektista,

Lisätiedot

LAHJAT JUMALALTA SISÄLTÄÄ: JOHDANTO + ASKARTELUTEHTÄVIÄ TEEMA: BÁB JA BAHÁ U LLÁH IKÄSUOSITUS: 7-8 JOHDANTO

LAHJAT JUMALALTA SISÄLTÄÄ: JOHDANTO + ASKARTELUTEHTÄVIÄ TEEMA: BÁB JA BAHÁ U LLÁH IKÄSUOSITUS: 7-8 JOHDANTO SISÄLTÄÄ: JOHDANTO + ASKARTELUTEHTÄVIÄ TEEMA: BÁB JA BAHÁ U LLÁH IKÄSUOSITUS: 7-8 LAHJAT JUMALALTA JOHDANTO Syksyllä on kaksi tärkeää päivää jokaiselle bahá ílle - pyhäpäiviä, Bábin ja Bahá'u'lláhin syntymäpäivät!

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 08.12.2015 SparkUp Portti - SUP (EAKR 2015-2016) Keskeinen sisältö ja tavoitteet Tarve: Edistää varsinaissuomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä,

Lisätiedot

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena kaisa vähähyyppä, opetusneuvos, opetushallitus Oppiminen on tapahtuma tai tapahtumasarja, jossa oppija saavuttaa uusia taitoja tai tietoja jostain aiheesta. Opittu

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

Korttien avulla voi esimerkiksi

Korttien avulla voi esimerkiksi Mallia luonnosta Korttien avulla voi esimerkiksi Kasveille ja eläimille on kehittynyt monenlaisia keinoja toimia energiatehokkaasti ja hyödyntää uusiutuvaa energiaa. Näistä ihmisellä on paljon opittavaa.

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

SURF IDEA BOOK 2013. www.surfaces.fi YOUR IDEA. OUR SURFACES.

SURF IDEA BOOK 2013. www.surfaces.fi YOUR IDEA. OUR SURFACES. SURF IDEA BOOK 2013 Arkkitehti: Ota yhteyttä saat 15 itunes App Store -lahjakortin käytettäväksi iphone ja ipad -applikaatioihin! Linkki sisällä 1 2 Vapaus keskittyä arkkitehtuurin suunnitteluun Puucomp

Lisätiedot

LIIKELAHJAT Kevät 2015

LIIKELAHJAT Kevät 2015 LIIKELAHJAT Kevät 2015 1 Monta hyvää syytä valita Aarikka-lahja Tervetuloa tekemään onnistuneita lahjavalintoja! Ota yhteyttä ja pyydä tarjous! Sirpa Grev sirpa.grev@aarikka.com p. 040 544 4212 Paula Heinikangas

Lisätiedot

Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Hämeestä! Ke Hämeenlinna

Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Hämeestä! Ke Hämeenlinna Matkalla kasvuun yhteistyöhanke 1.9.2016 31.12.2018 Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Hämeestä! Ke 22.3.2017 Hämeenlinna Hankerahoitus Hankkeen kokonaisbudjetti 450 000 Hämeen ELY-keskus, 70 %, 315 000

Lisätiedot

PS-vaiheen edistymisraportti Kuopio

PS-vaiheen edistymisraportti Kuopio PS-vaiheen edistymisraportti Kuopio Kuopio, PS-vaiheen edistymisraportti, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 1.0 30.10.2001 Ossi Jokinen Kuopio2001, vain kurssin T-76.115 arvostelun

Lisätiedot

Entisajan vaatteissa. Tehtävät koululle

Entisajan vaatteissa. Tehtävät koululle Entisajan vaatteissa Tehtävät koululle Työpajassa tutustutaan arkipukeutumiseen 1900-luvun alussa. Keski-Suomi sijaitsee itäisen ja läntisen kulttuurialueen rajalla, mikä on johtanut kulttuuripiirteiden

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

H e l s i n g i n l u o n n o n m o n i m u o t o i s u u s. Kääpien merkitys luonnon toiminnassa. Kaarina Heikkonen, Sami Kiema, Heikki Kotiranta

H e l s i n g i n l u o n n o n m o n i m u o t o i s u u s. Kääpien merkitys luonnon toiminnassa. Kaarina Heikkonen, Sami Kiema, Heikki Kotiranta H e l s i n g i n l u o n n o n m o n i m u o t o i s u u s Kääpien merkitys luonnon toiminnassa Kaarina Heikkonen, Sami Kiema, Heikki Kotiranta Luonnontilaisessa metsässä on paljon lahopuuta ja runsaasti

Lisätiedot

muutamassa minuutissa Pystytät

muutamassa minuutissa Pystytät X-Gloo Mercedes-Benzin tuulitunnelissa testattu Maailman parhaimmat puhallettavat tulevat Saksasta. Sään kuin sään kestävät, tosi näyttävät X-Gloo teltat voit pystyttää missä vain ja ne ovat taatut katseenvangitsijat!

Lisätiedot

Digikasvio. Oleg ja Konsta 8E

Digikasvio. Oleg ja Konsta 8E Digikasvio Oleg ja Konsta 8E Vaahteran parhaita tuntomerkkejä ovat isot 3- tai 5-halkioiset lehdet.vaahtera kasvaa 10 20 metriä korkeaksi. Pvm: 13.9.2011 Paikka: Varisssuo Kasvupaikka: Sekametsä Vaahtera

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

Toimintamalli-kortit

Toimintamalli-kortit Toimintamalli-kortit Nämä toimintamalli-kortit on toteutettu Savonia-ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK) -tutkinnon opinnäytetyönä yhteistyössä Green Care GREEN KARELIA -hankkeen kanssa. Yhteyshenkilönä

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museon kokoelmien tuominen verkkoon 2. Museon osallistuminen asiantuntijana Museoviraston vetämään Museo 2015 -hankkeeseen, jossa luodaan valtakunnallista

Lisätiedot

Kimmo Levä Museonjohtaja FM, MBA

Kimmo Levä Museonjohtaja FM, MBA Kimmo Levä Museonjohtaja FM, MBA Luovat toimialat: taiteet ja muu kulttuurituotanto, matkailu, arkkitehtuuri, mainonta ja viestintä, muotoilu Luova talous: luovuutta tuotteissaan ja tuotannossaan hyödyntävät

Lisätiedot

Mistä yhteisölähtöisessä. paikallisessa. kehittämisessä on kyse? Sanna Sihvola, YTR/maa- ja metsätalousministeriö

Mistä yhteisölähtöisessä. paikallisessa. kehittämisessä on kyse? Sanna Sihvola, YTR/maa- ja metsätalousministeriö Mistä yhteisölähtöisessä paikallisessa kehittämisessä on kyse? Sanna Sihvola, YTR/maa- ja metsätalousministeriö Esityksen sisältö Tervetuloa! Periaatteet Yhteinen työväline kaikille alueille 2 Kyse on

Lisätiedot

Innovaatioiden syntymisen ja käytön edistäminen maaseudulla selvitys innovaatiotoiminnasta Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Innovaatioiden syntymisen ja käytön edistäminen maaseudulla selvitys innovaatiotoiminnasta Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Innovaatioiden syntymisen ja käytön edistäminen maaseudulla selvitys innovaatiotoiminnasta Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy Kasvua ja Innovaatioita seminaari

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Valmislauteet sinun mitoillasi

Valmislauteet sinun mitoillasi Valmislauteet sinun mitoillasi Valitse suosikkisi laajasta valikoimasta Valmiiksi mietitty ratkaisu toteutuu helposti ja vaivattomasti Laadukas kotimainen tuote saapuu nopeasti kotiovelle Suomalaista puusepäntaitoa

Lisätiedot

Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto.

Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Sivu 0 / 9 NIMI LUOKKA Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Oikeasta vastauksesta saa 3, 4 tai 5 pistettä.

Lisätiedot

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET I O L U K I OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET Jarmo Koskimaa 29.09.2011 OLARIN KOULU JA KOTI -YHDITY R I N K U J A 2 Olarin koulu ja koti yhdistyksen 21. toimintavuosi käynnistyy Tervetuloa vuosikokoukseen!

Lisätiedot

Raportti Turun Seudun Luonnonvalokuvaajien toiminnasta Itämeri haasteessa:

Raportti Turun Seudun Luonnonvalokuvaajien toiminnasta Itämeri haasteessa: Turun Seudun Luonnonvalokuvaajat r.y. Raportti Turun Seudun Luonnonvalokuvaajien toiminnasta Itämeri haasteessa: Helsingin ja Turun kaupunkien esittämä haaste toimiin Itämeren tilan parantamiseksi: Tietoisuuden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa!

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! - Elikkä tässä ohjeessa näet kuinka voit tehdä peda.net palveluun koti/etätehtäviä tai vaikka kokeitten tekoa, tapoja on rajattomasti.

Lisätiedot

Pystypuusta lattialankuksi

Pystypuusta lattialankuksi Pystypuusta lattialankuksi Naapuripalstallamme tehtiin eräänä talvena avohakkuu, jonka seurauksena seuraavan kesän puhurituulet kaatoivat useita suuria kuusia oman metsäpalstamme suojattomasta reunasta.

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle Havaintomateriaalia - avuksi sinulle - lapsi ja nuorisotyöhön - taide- ja leirikoulutyöhön - lähetyskasvatukseen - teemapäiviin - kirkollisiin tapahtumiin - ystävyysseurakunta- työhön - erityisryhmille

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Kun isä jää kotiin Mikko Ratia, 32, istuu rennosti olohuoneen tuolilla, samalla kun hänen tyttärensä Kerttu seisoo tuolista tukea ottaen samaisessa huoneessa.

Lisätiedot

Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä

Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä 1 Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 3 2. HALLITUS 4 3. JÄSENET 4 4. TALOUS 4 5. TOIMINTA 5 5.1 SYYSJUHLA 5 5.2 LASKIAISRIEHA 5 5.3 KEVÄTKIRPPIS

Lisätiedot

Nuorisofoorumi 7.11.15 Yrittäjämäinen asenne, yrittäjyys

Nuorisofoorumi 7.11.15 Yrittäjämäinen asenne, yrittäjyys Nuorisofoorumi 7.11.15 Yrittäjämäinen asenne, yrittäjyys Opiskelijasta tulee tähti ja meistä opettajista ohjaajia, jotka huolehtivat, että tähti pääsee linnunradalle ja nousuun. Tee työtä ja ole onnellinen,

Lisätiedot

LIIKELAHJOJEN SUUNNITTELU 1 (7) POISTARIPAJA -hanke 28.4.2014 Milla Valkonen. Liikelahjojen suunnittelu Loimaan kaupungille

LIIKELAHJOJEN SUUNNITTELU 1 (7) POISTARIPAJA -hanke 28.4.2014 Milla Valkonen. Liikelahjojen suunnittelu Loimaan kaupungille LIIKELAHJOJEN SUUNNITTELU 1 (7) Liikelahjojen suunnittelu Loimaan kaupungille Texvex poistotekstiilipankeilla yksi toimintamuoto on uusien tuotteiden valmistaminen poistotekstiileistä. Yksi hyvä kanava

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Taideopintoja, historian tutkimusta, kävelylenkkejä uuden elämän askelin

Taideopintoja, historian tutkimusta, kävelylenkkejä uuden elämän askelin Taideopintoja, historian tutkimusta, kävelylenkkejä uuden elämän askelin Posted on 18.12.2013 by Eeva-Liisa Viitala 2 Helsingin yliopiston kirjaston keväällä 2013 eläkkeelle jäänyt ylikirjastonhoitaja

Lisätiedot

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu LIIKKEENJOHDON SUURIN HAASTE Modernin yrityksen on muutoksen kyydissä pysyäkseen suunniteltava tehokas strategia ja seurattava sitä. Siinä piilee kuitenkin

Lisätiedot

Metsä/Luonto

Metsä/Luonto Tutkimme ja kokeilemme Metsä/Luonto 2016 2017 Työn tehneet: 7-8 vuotiaat Pirtin koulun iltapäiväkerholaiset Tähdet: Aleksi H, Anniina H., Anniina R., Arttu H., Arttu K., Eelis, Eeva, Hilma, Kerttu, Leevi,

Lisätiedot

Virtuaaliamk liikkuvuus Case Turun AMK Yhteyshenkilöpäivät 5.2.2008 - Juha Knuuttila

Virtuaaliamk liikkuvuus Case Turun AMK Yhteyshenkilöpäivät 5.2.2008 - Juha Knuuttila Virtuaaliamk liikkuvuus Case Turun AMK Yhteyshenkilöpäivät 5.2.2008 - Juha Knuuttila Liikkuvuus tavoite vai keino? Kokemuksia liikkuvuuden edistämisestä -2006 Kokemuksia liikkuvuuden edistämisestä 2007

Lisätiedot

ITU-kylät. Kyläsuunnittelu. Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf

ITU-kylät. Kyläsuunnittelu. Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf Kyläsuunnittelu Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf 1 Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf Perustettu vuonna 2000 Itäisen Uudenmaan alueen kylien edunvalvoja sekä kyläyhdistysten etujärjestö

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito Kaamanen Kaamasen kylään on Ivalosta matkaa noin 70 km. Kylässä asuu vajaa 200 kuntalaista, joista ikäihmisiä

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 31.3.2016 NOPEAA IDEOINTIA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN Kaipaako yrityksesi nopeita ja ehkä villejäkin ideoita liiketoiminnan uudistamiseen,

Lisätiedot

Luonnon inspiroimaa suomalaista muotoilua

Luonnon inspiroimaa suomalaista muotoilua Luonnon inspiroimaa suomalaista muotoilua Suomen kauniin luonnon neljä vuodenaikaa, vehreät metsät ja siniset järvet kalliorantoineen ovat loputon inspiraation lähde innovatiiviselle muotoilulle. Tästä

Lisätiedot

Arkimetsän hyvinvointitarjonta

Arkimetsän hyvinvointitarjonta Arkimetsän hyvinvointitarjonta Seminaarin minityöpaja Joel Erkkonen & Kii Korhonen Metsäpäivät 5.11.2015 Messukeskus Työpajan tavoitteet Ideoida yhdessä, mitä voisimme tehdä lisätäksemme hyvinvointitarjontaa

Lisätiedot

Luonto tulee palvelutaloon!

Luonto tulee palvelutaloon! Luonto tulee palvelutaloon! Kaikilla on oikeus hyvään luontosuhteeseen Joskus luontoon vievälle polulle on kaatunut suuri puu ja tarvitaan vinkkejä uudenlaisten luontopolkujen löytämiseen. Jos pappa ei

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Hanna-Riina Vuontisjärvi Projektipäällikkö/ Palvelumuotoilija Lapin yliopisto, Taiteiden Tiedekunta hanna-riina.vuontisjarvi@ulapland.fi Mitä palvelumuotoilija

Lisätiedot

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö Matopeli C#:lla Aram Abdulla Hassan Ammattiopisto Tavastia Opinnäytetyö Syksy 2014 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Projektin aihe: Matopeli C#:lla... 3 3. Projektissa käytetyt menetelmät ja työkalut

Lisätiedot

Kuusamon metsänhoitoyhdistys, Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus / maaseutuosasto

Kuusamon metsänhoitoyhdistys, Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus / maaseutuosasto Kuusamon metsänhoitoyhdistys, Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus / maaseutuosasto Tukipäätös Dnro 1058/3510-2002 Munakan metsäpolku-hanke LOPPURAPORTTI Hankkeen toteutusaika: 2002 2003 Hankkeen toteuttaja: Kuusamon

Lisätiedot

KYLÄMAISEMA KUNTOON 1.1.2011-31.12.2012. Katri Salminen Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Farma 15.6.2011

KYLÄMAISEMA KUNTOON 1.1.2011-31.12.2012. Katri Salminen Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Farma 15.6.2011 KYLÄMAISEMA KUNTOON 1.1.2011-31.12.2012 Katri Salminen Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Farma 15.6.2011 LÄHTÖKOHTANA: KYLÄ VARSINAIS-SUOMESSA ALUEELLINEN KULTTUURIPERINTÖ HENKILÖKOHTAINEN

Lisätiedot

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007 TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN Vuokko Tuononen 24.11.2007 Tuotekehitys "Tuotekehitys on toimintaa, jonka tarkoituksena on etsiä, synnyttää, valita ja kehittää yritykselle uusia tuotteita sekä

Lisätiedot

Allan Kardecin opin ystävät ry - Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat

Allan Kardecin opin ystävät ry - Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat Allan Kardecin opin ystävät ry - Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat Lisätietoja Yhdistys kunnioittaa kaikkia uskontoja ja oppeja sekä arvostaa kaikkia hyvän harjoittamisen yrityksiä. Yhdistyksen toiminta

Lisätiedot

Luovan osaamisen mahdollisuudet

Luovan osaamisen mahdollisuudet Luovan osaamisen mahdollisuudet Val Luovien alojen kehittämistoimenpiteitä Helsingissä Kimmo Heinonen Helsingin kaupunginkanslia Elinkeino-osasto 6.11.2014 Esityksen sisältö 1. Luovat alat (elinkeinopolitiikan

Lisätiedot

Kissaihmisten oma kahvila!

Kissaihmisten oma kahvila! Kissaihmisten oma kahvila! Teksti ja kuvat: Annika Pitkänen Jo ulkopuolelta voi huomata, ettei tamperelainen Purnauskis ole mikä tahansa kahvila. Ikkunalaudalla istuu kissa katselemassa uteliaana ohikulkevia

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Seksuaalisuus SISÄLTÖ Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Lapsen kysymykset Lapsen häiritty seksuaalisuus Suojele lasta ja nuorta

Lisätiedot

Robert Wilson/ Tapio Wirkkalan puisto

Robert Wilson/ Tapio Wirkkalan puisto Robert Wilson/ Tapio Wirkkalan puisto Puiston avajaiset 22.10.2012 Polku Punaiset kivipaadet kuva: Päivi Kiuru kuva: Päivi Kiuru TAPIO WIRKKALAN PUISTO Kun Robert Wilson piirsi puiston suunnitelman, se

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

Uusi puu kertoo, mihin puu pystyy SYYSKUU 2015

Uusi puu kertoo, mihin puu pystyy SYYSKUU 2015 Uusi puu kertoo, mihin puu pystyy SYYSKUU 2015 Esityspohjan malli 9/15/2015 1 Suomalainen metsäala hyödyntää uusiutuvia luonnonvaroja 2 Maailma vuonna 2030 on taas erilainen Meillä on monia haasteita globaalisti

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Työssäoppiminen yrittäjänä. Leonardo da vinci hankkeiden päätösseminaari 14.5.2012

Työssäoppiminen yrittäjänä. Leonardo da vinci hankkeiden päätösseminaari 14.5.2012 Työssäoppiminen yrittäjänä Leonardo da vinci hankkeiden päätösseminaari 14.5.2012 TOY työssäoppiminen yri äjäna TOYn idea on tarjota opiskelijoille mahdollisuus kehi ää omaa yritysideaansa ja toteuttaa

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Syksy 2010 UUTUUSTUOTTEET. www.taitouusimaa.fi. Upeaa Uudeltamaalta!

Syksy 2010 UUTUUSTUOTTEET. www.taitouusimaa.fi. Upeaa Uudeltamaalta! UUTUUSTUOTTEET Upeaa Uudeltamaalta! Uusi, SINUN TÄHTESI -syysmallistomme odottaa jo Sinua. Sen herkulliset kudonnaiset ja kurssit tarjoavat tekemistä moneen makuun ja luovat hyvää oloa ja onnistumisen

Lisätiedot

Kulttuurin tuotteistaminen. Case: Koiramäen lasten kaupunkiretki Turussa

Kulttuurin tuotteistaminen. Case: Koiramäen lasten kaupunkiretki Turussa Kulttuurin tuotteistaminen Case: Koiramäen lasten kaupunkiretki Turussa Hele Reunanen / Kulttuurin ketju -hanke, Turku Touring 5.5.2010 Mistä kaikki sai alkunsa? Matkailun ja majoitusliikkeiden edustajien

Lisätiedot

Tiimiakatemia: Mikä ihmeen työpajabrandi?

Tiimiakatemia: Mikä ihmeen työpajabrandi? 23.8.2011 Vähäisen ilmoittautujamäärän vaivaama Kesäpäivä aloitettiin tavan mukaan aamukahvilla. Vaikka järjestäjien tunnelma ennen päivien alkua olikin ollut alavireinen, nousi tunnelma nopeasti, kun

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot