2. KUVA JUUTALAISUUDESTA RAAMATUNTUTKIMUKSESSA, KIRKOSSA JA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. KUVA JUUTALAISUUDESTA RAAMATUNTUTKIMUKSESSA, KIRKOSSA JA"

Transkriptio

1 2. KUVA JUUTALAISUUDESTA RAAMATUNTUTKIMUKSESSA, KIRKOSSA JA OPETUKSESSA Juutalaisvastaisuus Uuden testamentin tutkimuksessa ja tulkinnassa Raimo Hakola Holokaustin jälkeen monet kristityt teologit ja kirkot heräsivät arvioimaan uudelleen kristinuskon suhdetta juutalaisuuteen. Uuden testamentin tutkimuksessa on tultu tietoiseksi siitä, kuinka monet juutalaisiin ja heidän uskontoonsa liitetyt stereotyyppiset näkemykset vaikuttivat moderniin raamatuntutkimukseen siitä lähtien, kun se syntyi 1700-lopun lopulla. Nykytutkimus on korjannut monia aiemman tutkimuksen yksipuolisiksi tai vääriksi osoittautuneita näkemyksiä ajan laskun alun juutalaisuudesta. Viime vuosikymmenten tutkimuksessa on korostettu perustellusti sitä, että Jeesus ja hänen varhaiset seuraajansa kuten Paavali olivat osa monimuotoista toisen temppelin ajan juutalaisuutta. Huolimatta tästä myönteisestä kehityksestä monet juutalaisiin liitetyt kaavamaiset ja ennakkoluuluja ruokkineet näkemykset vaikuttavat edelleen Uuden testamentin kirjoitusten tulkintaan ja kristilliseen julistukseen. Käyn tässä kirjoituksessa läpi joitain keskeisiä Uuden testamentin tutkimukseen ja tulkintaan vaikuttaneita, sittemmin yksipuoliseksi osoittautuneita näkemyksiä. Tietoisuus Raamatun tulkinnan harhapoluista voi auttaa torjumaan Uuden testamentin käyttöä meidän aikamme juutalaisvastaisessa propagandassa ja julistuksessa. 44

2 Myöhäisjuutalaisuus ja ulkokohtaiset fariseukset Useat johtavat kristilliset raamatuntutkijat edustivat 1800-luvulla ja vielä 1900-luvun alkupuoliskolla ajatusta, jonka mukaan Jeesuksen ajan juutalaisuus edustaa rappeutunutta myöhäisjuutalaisuutta (Gerdmar 2009, Hakola 2013). Tutkijat löysivät Jumalan aitona pidettyä ilmoitusta 1. Mooseksen kirjan kertomuksista Israelin kantaisistä ja profeettakirjojen profeettojen julistuksesta. Sen sijaan Mooseksen kirjojen lakitekstien nähtiin edustavan jo tämän alkuperäisen ja puhtaan isien uskon turmeltumista. Lakitekstien ajateltiin sysänneen alkuun kehityksen, jossa Jumalan yleismaailmallisesta, koko ihmiskunnalle suunnatusta pelastussanomasta syntyi ahdasmielinen ulkoisiin lakeihin ja rituaaleihin keskittyvä myöhäisjuutalaisuus. Tässä yhteydessä viittaus juutalaisuuden myöhäisyyteen sisälsi vahvan arvolatauksen, sillä termillä viitattiin juutalaisuuden väitettyyn taantumiseen ja alkuperäisen, yksinkertaisen Jumala-uskon hylkäämiseen. Nykytutkimuksessa termiä ei enää siksi käytetä. Ulkokohtaisen juutalaisuuden huipentumana pidettiin Jeesuksen ajan fariseuksia, joiden kiistakeskusteluja Jeesuksen kanssa evankeliumeissa toistuvasti kuvataan. Vielä 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuoliskolla (ja joskus vielä nykyäänkin) kristityt teologit ja raamatuntutkijat lukivat Uuden testamentin polemiikkia fariseuksia vastaan historiallisena kuvauksena siitä, millaisia fariseukset todellisuudessa olivat. Tuloksena oli retorisesti värikkäitä ja tarkoitushakuisia kuvauksia siitä, kuinka fariseukset tekivät itsensä ja muiden juutalaisten arjen sietämättömäksi ahdasmielisellä ja tekopyhällä laintulkinnallaan. Tällä fariseuksiin liittyvällä, karikatyyrimaisella kuvalla on ollut pitkä vaikutus kristillisessä teologiassa luvun loppupuolelle saakka oli yleistä sekä akateemisessa tutkimuksessa että kristillisessä julistuksessa yhdistää Uuden testamentin fariseukset ja myöhempi rabbiininen juutalaisuus. Rabbiinisesta kirjallisuudesta lainattiin mielivaltaisesti alkuperäisestä tekstiyhteydestään irrotettuja kohtia, joiden katsottiin osoittavan oikeaksi kuvan ulkokultaisista fariseuksista. Näin Jeesuksen nähtiin paljastavan ei vain joidenkin aikalaistensa vaan kaikkien aikojen juutalaisten opettajien tekopyhyyden. Kuva tekopyhistä ja omahyväisistä juutalaisista elää edelleen vahvana antisemitistisessä propagandassa; syksyllä 2020 tehdyn haastattelututkimuksen perusteella kolmannes salaliittoteoria Qanonin kannattajista ajatteli juutalaisten pitävän itseään parempana kuin muita ihmisiä (Djupe & Dennen 2021). Viime vuosikymmenten aikana on arvioitu uudelleen fariseusten asemaa aikansa juutalaisessa yhteiskunnassa ja samalla Uuden testamentin fariseuskuvan paikkansapitävyyttä. Esimerkiksi Qumranin tekstikokoelman myötä kuva 45

3 Jeesuksen ajan juutalaisuudesta on monipuolistunut. Fariseuksia ei enää pidetä kansan kiistattomina uskonnollisina johtajina vaan yhtenä Toorasta omia tulkintojaan esittävänä ryhmänä muiden joukossa. Uuden fariseuskuvan syntyyn on keskeisesti vaikuttanut myös viimeaikainen rabbiinisten lähteiden historiallinen tutkimus. Rabbiiniset lähteet ovat saaneet kirjallisen muotonsa vuosien jkr. välisenä aikana, eikä niitä voi ongelmattomasti käyttää Jeesuksen ajan juutalaisuuden kuvaamiseen. Jo 1900-luvun alussa monet juutalaiset tutkijat osoittivat, kuinka pinnallisesti kristityt tutkijat olivat käyttäneet rabbiinisia kirjoituksia tai muita juutalaisia lähteitä kuvatessaan fariseusten/rabbien uskontoa kaiken sen vastakohdaksi, mitä Jeesuksen katsottiin edustavan. Esimerkiksi Josefuksen mukaan fariseukset olivat kansan arvostamia lain ja uskonnollisen perinteen tulkitsijoita, jotka tunnettiin esimerkiksi varauksellisesta asenteestaan kuolemanrangaistusta kohtaan. Tätä kuvaa on historiallisesti vaikeaa sovittaa yhteen tutkimuksessa aiemmin evankeliumien pohjalta luotuun kuvaan kansaa yksityiskohtaisilla ja loputtomilla laintulkinnoillaan piinaavista fariseuksista, jotka juonittelivat tappaakseen Jeesuksen. Nykytutkimukselle on selvää, että Jeesuksen julistus nousee ajan juutalaisuudesta eikä ole sen vastakohta. Evankeliumien kiistakeskustelujen taustalla ovat luultavasti ajalle tyypilliset tulkintaerimielisyydet eri juutalaisten ryhmien välillä koskien sitä, kuinka Mooseksen lakia on eri tilanteissa tulkittava ja sovellettava. Jeesuksen ja hänen seuraajiensa laintulkinnat erosivat joskus muiden juutalaisten ryhmittymien kuten fariseusten tulkinnoista, mutta tutkimuksessa on aiheellisesti korostettu myös sitä, että esimerkiksi Jeesuksen näkemykset sapatista ovat lähellä joissain varhaisissa rabbiinisissa lähteissä esiintyviä ajatuksia. Stereotyyppisen ja negatiivisen karikatyyrin ohella evankeliumeissa on myös toisenlaista aineistoa fariseuksista ja lainopettajista. Jeesus toteaa lain tärkeimmästä käskystä kysyvälle lainopettajalle, ettei tämä ole kaukana Jumalan valtakunnasta (Mark. 12:28 34) ja Simon-niminen fariseus kutsuu hänet kotiinsa aterialle (Luuk. 7:36 50). Fariseus ja juutalaisten neuvoston jäsen Nikodemos lähestyy kunnioittavasti Jeesusta ja puhuttelee häntä opettajaksi. Nikodemos ymmärtää aluksi väärin Jeesuksen opetuksen, mutta myöhemmin puolustaa tätä muiden fariseusten syytöksiä vastaan ja osallistuu Jeesuksen hautaamiseen (Joh. 3:1 21; 7:45 52; 19:38 42). Apostolien teoissa muistakin lähteistä tunnettu fariseus ja lainopettaja Gamaliel puolustaa apostoleja, joita muut suuren neuvoston jäsenet syyttävät (Ap.t. 5:20 42). Nämä kuvaukset antavat ymmärtää, etteivät kaikki fariseukset suhtautuneet kielteisesti tai vihamielisesti Jeesukseen tai hänen seuraajiinsa (Hakola, 2015, ). Tutkijat ovat myös havainneet, kuinka evankeliumien hyökkäykset fariseuksia vastaan muistuttavat ajankohdan juutalaisten ryhmittymien tai hellenistis- 46

4 ten filosofisten koulukuntien välisiä kiistoja Näissä kiistoissa vastustajan argumentit pyrittiin usein tekemään tyhjiksi maalaamalla heistä mahdollisimman kielteinen kuva (Johnson 1989). Nykytutkimuksessa evankeliumien polemiikki nähdään osana ajanlaskun alun joskus kiihkeää uskonnollista ja yhteiskunnallista väittelyä. Evankeliumien poleemiseen fariseuskuvaan ovat vaikuttaneet niiden syntyaikaan ensimmäisen vuosisadan viimeisinä vuosikymmeninä käydyt kiistat juutalaisuudesta yhä enemmän vieraantuneiden kristillisten yhteisöjen ja fariseusten edustaman juutalaisuuden välillä. Tämän johdosta evankeliumien poleemista kuvaa fariseuksista ei enää oteta kuvauksena siitä, millaisia historialliset fariseukset olivat, puhumattakaan siitä, että kuvan ulkokohtaisista uskonnollisista asiantuntijoista nähtäisiin kertovan mitään olennaista myöhemmän juutalaisuuden luonteesta. Jeesuksen sanoma juutalaisuuden ylivertaisena vaihtoehtona Aiemman tutkimuksen karikatyyrimainen kuva fariseuksista heijastaa kristittyjen teologien ja valitettavan usein myös raamatuntutkijoiden pyrkimystä irrottaa Jeesus historiallisesta taustastaan esittämällä hänet ainutlaatuisena. Tutkimuksessa on sorrettu perustelemaan historiallisesti kristittyjen uskonnollista vakaumusta Jeesuksen jumalisuudesta ja ylivertaisuudesta esittelemällä mahdollisimman karu ja yksipuolinen historiallinen kuva ajanlaskun alun juutalaisuudesta (tutkimushistoriasta, ks. Sanders 1977, 33 59). On väitetty, että esimerkiksi fariseusten edustama uskonnollisuus korosti Jumalan pyhyyttä niin paljon, että ihminen ei voinut päästä Jumalan suosioon muutoin kuin ulkokohtaisia rituaaleja noudattamalla. Jeesuksen julistus armollisesta taivaallisesta Isästä nähtiin usein vallankumouksellisena, vaikka se nousee keskeisistä raamatullisista traditioista. Samoin Jeesuksen Isä meidän -rukousta on saatettu pitää epäjuutalaisena, vaikka sen juuret ovat syvällä juutalaisessa rukousperinteessä (Luz 1989, ). Viime vuosikymmenten tutkimuksessa on oikeutetusti korjattu näitä yksipuolisia tulkintoja ja nähty Jeesus ja hänen seuraajansa osana monimuotoista ajanlaskun alun juutalaisuutta. Jeesuksen sanoman ainutlaatuisuuden korostaminen on saanut uusia muotoja joissain feministisissä tai post-kolonialistisissa tulkinnoissa. Samaan aikaan kun näissä tulkinnoissa on esitetty Jeesus naisten tai yhteiskunnan vähäosaisten puolestapuhujana, on niissä saatettu sortua kuvaamaan juutalaisuutta epätasa-arvoisena ja jopa naisvihamielisenä uskontona (Levine 2006, ). 47

5 Hyvästä tarkoituksestaan huolimatta nämä tulkinnat toistavat kristillisen juutalaisvastaisen julistuksen keskeistä vakaumusta Jeesuksen ylivertaisuudesta ja samalla antavat vinoutuneen kuvan juutalaisuudesta. Sen sijaan, että Jeesuksen sanoma nähtäisiin jossain suhteessa ylivertaisena vaihtoehtona varhaiselle juutalaisuudelle, on asianmukaisempaa asemoida Jeesus ja hänen seuraajansa osaksi ajan juutalaisuudessa esitettyjen näkemysten kirjoa. Kuten muidenkin antiikin ryhmien keskuudessa, myös juutalaiset ryhmät suhtautuivat naisiin, lapsiin, sairaisiin tai köyhiin monella ei tavalla ja sama moninaisuus leimaa varhaiskristillisiä näkemyksiä. Kuka tappoi Jumalan pojan? Yksi perinteisen juutalaisvastaisen kristillisen propagandan keskeisistä väitteistä on liittynyt Jeesuksen kuolemaan. Sardeksen piispa Meliton Sardeslainen esitti 160-luvulla kirjoittamassaan pääsiäissaarnassa ensimmäisen tyhjentävän tulkinnan, jonka mukaan koko Israel, ei vain Jeesuksen aikalaiset, oli vastuussa Jeesuksen surmaamisesta. Myöhemmin ajatusta juutalaisista Jumalan surmaajina on kuvitettu eri tavoin kristillisessä julistuksessa, taiteessa tai Raamattuun perustuvissa elokuvissa (Cohen 2007). Ajatus juutalaisista Jeesuksen surmaajina on yhä keskeinen osa antisemitistisiä salaliittoteorioita; Qanonin kannattajista 42 prosenttia yhtyy väitteeseen, mikä tekee siitä yleisimmän liikkeen tukijoiden kannattamista juutalaisvastaisista uskomuksista (Djupe & Dennen 2021). Historiallisesti on todennäköistä, että Juudeassa valtaa pitäneet roomalainen maaherra ja hänen hallintokoneistonsa sekä ylimmäinen temppelipapisto olivat keskeisessä asemassa siinä prosessissa, joka johti Jeesuksen tuomitsemiseen ja kuolemaan. Nämä ryhmät ovat keskeisessä asemassa evankeliumin kertomuksissa Jeesuksen viimeisistä päivistä, kun taas esimerkiksi fariseukset mainitaan Jeesuksen tuomitsemisen ja kuoleman yhteydessä vain ohimennen. Jo evankeliumeissa on kuitenkin havaittavissa selvä pyrkimys korostaa juutalaisten ryhmien aloitteellisuutta ja vastuuta Jeesuksen kuolemasta (Hakola 2013). Vanhimman evankeliumin Markuksen kuvauksessa korostuu, kuinka Pilatus tuomitsee vastahakoisesti Jeesuksen kuolemaan juutalaisten ylipappien kiihotuksesta (Mark. 15:1 15). Evankeliumin kertojan huomautus, että ylipapit olivat jättäneet Jeesuksen Pilatuksen käsiin pelkästä kateudesta alleviivaa sitä, ettei Jeesuksen tuomitsemiseen ollut mitään hyväksyttävää syytä. Huomautus sitoo Jeesuksen tuomitsemisen evankeliumin juonen kehittelyyn, sillä jo kertomuksen alun kiistakeskustelujen sarja päättyy kommenttiin, jonka mukaan fariseukset ja Herodeksen kannattajat juonivat keskenään raivatakseen Jee- 48

6 suksen pois tieltään (Mark. 3:6). Evankeliumin kirjoittaja ei ole kiinnostunut historiallisista yksityiskohdista eikä erittele eri juutalaisten ryhmien osuutta Jeesuksen tuomitsemisessa vaan sitoo eri juutalaiset ryhmittymät osaksi Jeesuksen kuolemaan johtanutta, vääjäämätöntä tapahtumaketjua. Pyrkimys esittää erittelemättä juutalaiset ryhmittymät Jeesuksen vastustajina ja kuoleman aiheuttajina korostuu muissa, Markusta myöhemmissä evankeliumeissa. Matteus lisää kertomukseen Jeesuksen viimeisistä hetkistä kohtauksen, jossa Pilatuksen vaimo näkee unen ja varoittaa miestään vahingoittamasta Jeesusta (Matt. 27:19). Samaten vain Matteuksen kertomuksessa esiintyy mieleenpainuva kohtaus, jossa Pilatus pesee kätensä ja vakuuttaa syyttömyyttään tämän miehen vereen (Matt. 27:24). Kuvaus Jeesuksen tuomitsemisesta päättyy, kun alkukielisen tekstin mukaan koko kansa (vuoden 1992 käännös kaikki ) vastaa Pilatukselle ja sanoo: Hänen verensä tulkoon meidän ja meidän lastemme päälle! (Matt. 27:25). Kohtauksesta on muodostunut kristillisen juutalaisvastaisen propagandan ydinkohtia silloin, kun on haluttu nähdä kaikkien aikojen juutalaiset vastuussa Jeesuksen kuolemasta. Ensimmäisen vuosisadan lopulla evankeliuminsa kirjoittanut Matteus lienee nähnyt kansan pyynnön täyttyneen vuonna 70 jaa. tapahtuneessa Jerusalemin ja sen temppelin tuhossa, mutta myöhemmässä juutalaisvastaisessa propagandassa kansanjoukon huudahdusta on toistettu todisteena juutalaisten kollektiivisesta osallisuudesta Jeesuksen kuolemaan. Luukkaan evankeliumin passiokertomuksessa Pilatus toistaa kolmesti uskonsa siihen, että Jeesus on viaton mihinkään rikkomukseen eikä ansaitse kuolemaa (Luuk. 23:4, 13 14, 22). Luukas kertoo myös kohtauksesta, jossa Jeesus viedään Galilean tetrarkin Herodes Antipaan luo, joka hänkin todistaa Jeesuksen viattomuudesta. Nämä viattomuuden vakuuttelut korostavat juutalaisten osuutta Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen. Luukkaan kirjoittaman Apostolien tekojen puheissa puhutellaan israelilaisia tai Israelin kansaa (Ap.t. 3:12 20; 4:10), mikä osoittaa, että kirjoittaja ei tarkastellut ristiinnaulitsemista yksittäisenä historiallisena tapahtumana vaan liitti sen koko Israelin historiaan. Johanneksen evankeliumi häivyttää edelleen eroa eri juutalaisten ryhmien ja toimijoiden välillä kutsumalla Jeesuksen vastustajia yleisesti termillä juutalaiset. Evankeliumin juutalaiset ovat lähtöisin Perkeleestä, joka on ollut murhaaja alusta asti (Joh. 8:44) Evankeliumien pyrkimyksessä puhua Jeesuksen juutalaisista vastustajista yleistävästi yhtenäisenä joukkona voi nähdä piirteitä tyypillisestä ryhmäkäyttäytymisestä. Sisäryhmän jäsenille on tyypillistä kuvata ryhmän ulkopuolisia yksilöitä tai ryhmittymiä stereotyyppisesti häivyttämällä erot eri ryhmien välillä (Hakola 2015, 26 29). Evankeliumin kärsimyskertomuksien kuvaukset Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen johtavista tapahtumista ohjaavat niiden lukijoiden kuvausta myös muista 49

7 Jeesuksen elämän tapahtumista. Kuten edellä on todettu, Jeesuksen kiistakeskustelut esimerkiksi fariseuksien kanssa voi hyvin nähdä esimerkkinä ajalle tyypillisistä uskonnollisten ryhmien välisistä kiistoista. Laintulkinnan erimielisyydet eivät kuitenkaan yleensä johtaneet väkivaltaisiin välienselvittelyihin tai jonkin osapuolen kuolemaan. Evankeliumien juonen kehittelyssä nämä juutalaisuuden sisäiset kiistat esitetään kuitenkin osana Jeesuksen kuolemaan johtanutta vääjäämätöntä tapahtumaketjua, jolloin ne saavat uudenlaisen painoarvon ja tulkinnan. Kun kristinusko vähitellen irtaantui juutalaisuudesta, evankeliumien kuulijakunta koostui yhä selvemmin pääasiassa ei-juutalaisista kristityistä. Tämä historiallinen kehitys merkitsi sitä, että jo varsin pian alun perin Jeesuksen juutalaisille aikalaisilleen osoittamat joskus rajut sanat irrotettiin alkuperäisestä yhteydestään ja ymmärrettiin kaikkia juutalaisia koskevana kritiikkinä (Levine 2006, 111). Uuden testamentin vaikutushistoria on täynnä esimerkkejä siitä, kuinka alun perin juutalaisten ryhmien välisissä kiistoissa käytetyt kärjekkäät ilmaukset ovat vaivattomasti taipuneet juutalaisvastaisen propagandan aseeksi (Donaldson 2010, 150). Olen edellä nostanut esiin joitain keskeisiä Uudesta testamentista nousevia teemoja, joita on toistettu kristillisperäisessä juutalaisvastaisessa teologiassa ja julistuksessa. Uuden testamentin lukijoiden ja tulkitsijoiden on syytä muistaa, etteivät sen sisältämät tekstit edes pyri antamaan puolueetonta kuvaa niistä juutalaisista, jotka eivät ottaneet vastaan Jeesuksen julistusta Jumalan valtakunnasta ja liittyneet hänen alulle panemaansa liikkeeseen. Tietoisuus siitä, miten Uuden testamentin kuvauksia fariseuksista tai Jeesuksen viimeisistä päivistä on käytetty osana juutalaisvastaista propagandaa, auttaa toivottavasti torjumaan Uuden testamentin käyttöä antisemitistisiin tarkoituksiin. Käytännön vinkkejä siitä, kuinka juutalaisista kannattaa kristillisessä julistuksessa puhua, antaa Jouni Turtiainen toisaalla tässä julkaisussa. Kirjallisuus Cohen, Jeremy 2007 Christ Killers: The Jews and the Passion from the Bible to the Big Screen. Oxford: University Press. Donaldson, Terence L Jews and Anti-Judaism in the New Testament: Decision Points and Divergent Interpretations. London & Waco, Texas: SPCK and Baylor University Press. 50

8 Djupe, Paul A. and Jacob Dennen The Anti-Semitism of Christian Nationalists Thanks to QAnon. Religion in Public, (Luettu ) Gerdmar, Anders 2009 Roots of Theological Anti-Semitism: German Biblical Interpretation and the Jews, from Herder and Semler to Kittel and Bultmann. Studies in Jewish History and Culture 20. Leiden: Brill. Hakola, Raimo Fariseusten ankea arki: kristillisen viholliskuvan juurilla. Teologinen Aikakauskirja 110 (2005), Hakola, Raimo 2013 Anti-Judaism, Anti-Semitism in NT and Its Interpretation. The Oxford Encyclopedia of Biblical Interpretation. Ed. Steven L Mckenzie et al. Oxford: Oxford University Press, Reconsidering Johannine Christianity: A Social Identity Approach. New York: Routledge. Johnson, Luke Timothy The New Testament s Anti-Jewish Slander and the Conventions of Ancient Polemic, JBL 108 (1989): Levine, Amy-Jill 2006 The Misunderstood Jew: The Church and the Scandal of the Jewish Jesus. San Francisco: HarperSanFrancisco. Luz, Ulrich 1989 Matthew 1 7: A Continental Commentary. Minneapolis: Fortress Press. Sanders, E.P Paul and Palestinian Judaism. Minneapolis: Fortress Press. 51

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO Ylösnousemustutkimukseen liittyy laaja filosofinen keskustelu, koska kyseessä on kristinuskon oppijärjestelmän kannalta varsin keskeinen uskonkappale Jeesuksen

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus Herodeksen

Lisätiedot

Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken. Wednesday, August 19, 15

Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken. Wednesday, August 19, 15 Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken Abrahamilaisia uskontoja Juutalaisuus Kristinusko Islam Jumala Kaikilla kolmella on yksi jumala Jumala Kaikkivaltias Luojajumala Juutalaisuus ja islam Juutalaisilla

Lisätiedot

Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa

Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa 1 Isak Penzev Shalom hyvät ystävät. Meillä alkaa uusi teema nimeltä Juutalaisuus ja Uusi testamentti. Tämän oppitunnin aiheena on yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa.

Lisätiedot

KOEKYSYMYKSIÄ IKI 7 -OPPIKIRJAN SISÄLTÖIHIN

KOEKYSYMYKSIÄ IKI 7 -OPPIKIRJAN SISÄLTÖIHIN KOEKYSYMYKSIÄ IKI 7 -OPPIKIRJAN SISÄLTÖIHIN Sisällysluettelo I Usko Vakaumus Uskonto... 2 Käsitteiden määrittely... 2 Käsitteiden soveltaminen... 2 Kappalekohtaiset pienet esseetehtävät... 2 Laajemmat,

Lisätiedot

Juutalaisen uskon perusteet

Juutalaisen uskon perusteet 1 Juutalaisen uskon perusteet 1.oppituntti Isak Pensiev 4.4.2012 Shalom on hyvin tunnettu juutalaisen kielen sana. Se on myös hyvin tunnettu sana koko maailmassa. Mutta ei kukaan ajattele tarkkaan mitä

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA 1. Kertomuksen taustatietoja Nyt meillä on poikkeuksellisesti kaksi eri kertomusta. Ne eivät

Lisätiedot

JUUTALAISUUDEN TÄRKEÄT KÄSITTEET:

JUUTALAISUUDEN TÄRKEÄT KÄSITTEET: JUUTALAISUUS AP Juutalaisuus syntyi 1200-luvulla ekr Lähi-idässä. Juutalaisuuden syntyyn ovat vaikuttaneet kantaisä Abraham ja juutalaisten johtajana toiminut Mooses. Juutalaisuus on monoteistinen uskonto

Lisätiedot

USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia)

USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia) USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia) TAVOITTEET tapoihimme, lakeihimme jne. ymmärtää, että erilaiset uskonnot muissa kulttuureissa määrittävät niiden

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

PIETARI JA JOHANNES JUOKSEVAT HAUDALLE

PIETARI JA JOHANNES JUOKSEVAT HAUDALLE Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PIETARI JA JOHANNES JUOKSEVAT HAUDALLE 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka: Edelleen ollaan Jeesuksen tyhjällä haudalla. b) Ajallinen

Lisätiedot

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde?

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? DOGMATIIKKA Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? JUMALA RAKKAUS EHTOOLLINEN KIRKKO PELASTUS USKONTUNNUSTUKSET

Lisätiedot

Matka Raamatun kastetilanteisiin. Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto

Matka Raamatun kastetilanteisiin. Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto Matka Raamatun kastetilanteisiin Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto I Kristillinen kaste ja muut puhdistautumisrituaalit Puhdistautumisriitit tavallisia uskonnoissa Puhdistautumisriitti Ganges- virrassa

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

PASTORI, TEOLOGIAN TOHTORI MARTTI VAAHTORANNAN VIRKAAN ASETTAMINEN Helsingissä

PASTORI, TEOLOGIAN TOHTORI MARTTI VAAHTORANNAN VIRKAAN ASETTAMINEN Helsingissä 1/6 Ryttylä 6.8.2008 Matti Väisänen PASTORI, TEOLOGIAN TOHTORI MARTTI VAAHTORANNAN VIRKAAN ASETTAMINEN Helsingissä 10.08.2008 Kristuksessa rakas veljemme Martti Vaahtoranta ja läsnä oleva seurakunta, tervehdin

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SADANPÄÄMIEHEN USKO 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Meille jo tutussa Jeesuksen kotikaupungissa, Kapernaumissa b) Kertomuksessa

Lisätiedot

3. Jumalan läsnäolo. Isak Pensiev

3. Jumalan läsnäolo. Isak Pensiev 1 Isak Pensiev 3. Jumalan läsnäolo Jatkamme edellistä opetustuntia ja aiheemme on Jumala ja Jumalan läsnäolo. Viime opetustunnilla käsittelimme aihetta Jumala on yksi. Teimme johtopäätöksen, että juutalainen

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia Saarna 16.7.2017 Evankeliumi Matt. 16: 13-19 Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat: Toisten

Lisätiedot

Raamatun pikakurssi. Raimo ja Eeva Auvinen

Raamatun pikakurssi. Raimo ja Eeva Auvinen Raamatun pikakurssi Osa 14/24 Yleiskatsaus Uuteen Testamenttiin Lähteet: Raamatut RK92 & RK33/38 & RK & KJV, Learn Bible in 24 Hours, julkiset Raamatun selitysteokset ja Internet, joista lainaukset merkitty

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

JANNE SAKARI KOSKELAN VIRKAAN ASETTAMINEN Oulussa (Su )

JANNE SAKARI KOSKELAN VIRKAAN ASETTAMINEN Oulussa (Su ) Ryttylä 14. 01.2006 Matti Väisänen 1/6 JANNE SAKARI KOSKELAN VIRKAAN ASETTAMINEN Oulussa (Su 15.01.2006) Kristuksessa rakas veljemme, Janne Koskela ja läsnä oleva seurakunta, tervehdin teitä tämän sunnuntain

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

JEESUS YLIPAPPIEN JA NEUVOSTON EDESSÄ

JEESUS YLIPAPPIEN JA NEUVOSTON EDESSÄ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(7) JEESUS YLIPAPPIEN JA NEUVOSTON EDESSÄ 1. Kertomuksen taustatietoja Kertomuksen tapahtumapaikka Ylimmäisen papin palatsissa, Jerusalemissa a) Ajallinen

Lisätiedot

KATSO, IHMISEN POIKA Raamattutunti Sanan Suvipäivillä Klaukkalassa 14.3.2014. Piispa Tapio Luoma

KATSO, IHMISEN POIKA Raamattutunti Sanan Suvipäivillä Klaukkalassa 14.3.2014. Piispa Tapio Luoma KATSO, IHMISEN POIKA Raamattutunti Sanan Suvipäivillä Klaukkalassa 14.3.2014 Piispa Tapio Luoma Tämänvuotisten Sanan Suvipäivien yleisotsikko on pyyntö: Näe minut. Raamattutunnin aiheeksi puolestaan on

Lisätiedot

Vanhan testamentin teologia teesejä pohdittavaksi

Vanhan testamentin teologia teesejä pohdittavaksi Iustitia 10 (1998) s. 62 68 Vanhan testamentin teologia teesejä pohdittavaksi Antti Laato 1. Vanhan testamentin teologian yleisesitys on suuri haaste teologille. Teologin tulee tuntea ne ongelmat, jotka

Lisätiedot

TEOLOGIAN PERUSTEOKSIA

TEOLOGIAN PERUSTEOKSIA TEOLOGIAN PERUSTEOKSIA Eksegetiikka (Raamatun selitysoppi) Yleisesityksiä, lähteitä ja metodikysymyksiä Kuula, Nissinen & Riekkinen, Johdatus Raamattuun (Kirjapaja 2003). Sollamo (toim.) Qumranin kirjasto

Lisätiedot

Pelastus on Saatanasta. Johanneksen evankeliumin kaksijakoinen kuva juutalaisuudesta.

Pelastus on Saatanasta. Johanneksen evankeliumin kaksijakoinen kuva juutalaisuudesta. Pelastus on Saatanasta. Johanneksen evankeliumin kaksijakoinen kuva juutalaisuudesta. Raimo Hakola, TT, Helsinki Johanneksen evankeliumin luvussa 4 Jeesus lausuu samarialaiselle naiselle sanat pelastus

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa 1 opettaja Isak Penzev 08.03.2013 Shalom ystävät, me jatkamme oppitunteja ja tutkimme apostolien kirjeitä. Messiaan lähettiläät todistavat omasta uskostaan. Ja apostolien

Lisätiedot

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Nettiraamattu lapsille Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for

Lisätiedot

Raamattu - tarua vai totta. Jyväskylän vapaaseurakunta 140913

Raamattu - tarua vai totta. Jyväskylän vapaaseurakunta 140913 Raamattu - tarua vai totta Jyväskylän vapaaseurakunta 140913 Raamattu - tarua vai totta? Millä perusteilla voimme väittää Raamatun sanaa todeksi? Voiko Raamatulle löytää tieteellisiä perusteita vai jääkö

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA HALVAANTUNEEN MIEHEN

JEESUS PARANTAA HALVAANTUNEEN MIEHEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANTAA HALVAANTUNEEN MIEHEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, Jeesuksen kotikaupungissa, jossa Pietarilla

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunta vaikeuksissa

Nettiraamattu lapsille. Seurakunta vaikeuksissa Nettiraamattu lapsille Seurakunta vaikeuksissa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 49/52 MARIA MAGDALEENA SAA NÄHDÄ JEESUKSEN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 49/52 MARIA MAGDALEENA SAA NÄHDÄ JEESUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) MARIA MAGDALEENA SAA NÄHDÄ JEESUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Yhä ollaan Jeesuksen tyhjällä haudalla. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Juutalaisten asema Kristuksen kirkossa konferenssi Helsingissä

Juutalaisten asema Kristuksen kirkossa konferenssi Helsingissä Juutalaisten asema Kristuksen kirkossa konferenssi Helsingissä Meidän aikamme ensimmäinen, Jeesukseen uskovien juutalaisten ekumeeninen konferenssi järjestettiin Suomessa Helsingissä 14.-15. kesäkuuta

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

En tee sitä hyvää, mitä tahdon: fariseukset kristillisessä itseymmärryksessä

En tee sitä hyvää, mitä tahdon: fariseukset kristillisessä itseymmärryksessä En tee sitä hyvää, mitä tahdon: fariseukset kristillisessä itseymmärryksessä Fariseukset Uudessa Testamentissa Opintopäiväkirja Sami Koponen 012492473 Alussa Tässä opintopäiväkirjassa keskityn erityisesti

Lisätiedot

Seuraa minua Matteuksen esittämät kaksitoista opetuslasta mallina Jeesuksen seuraamisesta

Seuraa minua Matteuksen esittämät kaksitoista opetuslasta mallina Jeesuksen seuraamisesta Seuraa minua Matteuksen esittämät kaksitoista opetuslasta mallina Jeesuksen seuraamisesta Elias Riikonen Uuden testamentin eksegetiikan pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2016 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

USKONTO Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

USKONTO Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi USKONTO Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. Muihin uskontoihin

Lisätiedot

Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, (1 Moos.17:7) Jumalan lupaukset Israelille

Lisätiedot

ARVIOINTIASTEIKOT VUOSILUOKALLE 6. UO

ARVIOINTIASTEIKOT VUOSILUOKALLE 6. UO ARVIOINTIASTEIKOT VUOSILUOKALLE 6. UO TAKSONOMIATAULUKKO 6.lk. UO 6. luokka arvioitavat tavoitteet Etiikka T4, T8, T9, T10, T11 arvosanalle 5 Muistan yksittäisen kristillisen eettisen periaatteen. minulla

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen syntymä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen syntymä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen syntymä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Kati Hämäläinen Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Raamatun oikea ja väärä IR

Raamatun oikea ja väärä IR Raamatun oikea ja väärä IR Raamattu koostuu 66 eri kirjasta ja jokainen kirja on syntynyt johonkin tarkoitukseen. Raamattu ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus eikä siitä sen vuoksi voi poimia yksiselitteisiä

Lisätiedot

ORTODOKSIUSKONTO - VUOSILUOKAT 3-6

ORTODOKSIUSKONTO - VUOSILUOKAT 3-6 ORTODOKSIUSKONTO - VUOSILUOKAT 3-6 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6 Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilaita

Lisätiedot

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen Raamatun pikakurssi Osa 16/24 Viimeinen viikko Lähteet: Raamatut RK92 & RK33/38 & RK & KJV, Learn Bible in 24 Hours, julkiset Raamatun selitysteokset ja Internet, joista lainaukset merkitty erikseen Raimo

Lisätiedot

Kirkolliskokouksen avajaismessun saarna

Kirkolliskokouksen avajaismessun saarna 1 Kirkolliskokouksen avajaismessun saarna 14.5.2018 Embargo 14.5.2018 klo 10 piispa Teemu Laajasalo Ja silloin maailma ymmärtää Joh. 17: 18-23 Jeesus rukoili ja sanoi: Isä, niin kuin sinä lähetit minut

Lisätiedot

Raamatun tulkitseminen Erilaisia raamatuntulkintatapoja. Tabletkoulu

Raamatun tulkitseminen Erilaisia raamatuntulkintatapoja. Tabletkoulu Raamatun tulkitseminen Erilaisia raamatuntulkintatapoja Miksi Raamattua pitää tulkita? Voiko sitä lukea tulkitsematta? Jokainen tekstiä lukeva ihminen tulkitsee sitä elämänhistoriansa ja aikakautensa kautta.

Lisätiedot

Omatunto kolkuttaa. Jumalan, äidin vai tasavallan presidentin ääni? Muoto ja sisältö: periaatteet ja käytäntö

Omatunto kolkuttaa. Jumalan, äidin vai tasavallan presidentin ääni? Muoto ja sisältö: periaatteet ja käytäntö Omatunto kolkuttaa Jumalan, äidin vai tasavallan presidentin ääni? Jokaisella meillä on omatunto. Omalla tunnolla tarkoitetaan ihmisen sisäistä tajua oikeasta ja väärästä. Se on lähtöisin Jumalasta, vaikkei

Lisätiedot

EKK 223 Uuden testamentin sosiaalinen maailma. Risto Uro Luentokurssi PR XV

EKK 223 Uuden testamentin sosiaalinen maailma. Risto Uro Luentokurssi PR XV EKK 223 Uuden testamentin sosiaalinen maailma Risto Uro Luentokurssi 15.3-3.5.2011 13-17 PR XV Roomalainen vesijohto Palmyrassa Osaamistavoitteet Vrt. uudet EK263 tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan

Lisätiedot

Karoliina Jylhä JEESUS KRISTUS OPETTAJANA

Karoliina Jylhä JEESUS KRISTUS OPETTAJANA Karoliina Jylhä Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein teette: sehän minä olen. (Joh. 13:13) JEESUS KRISTUS OPETTAJANA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevätlukukausi 2008 Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun

Lisätiedot

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi 1 2.oppituntti Isak Pensiev 14.4.2012 Ystävät, me jatkamme oppituntia, joka avaa meille juutalaisia käsitteitä ja juutalaista näkökulmaa sekä Uuteen- että Vanhaan

Lisätiedot

4. Juutalaiset perinteet 30.04.2012 Isak Pensiev

4. Juutalaiset perinteet 30.04.2012 Isak Pensiev 4. Juutalaiset perinteet 30.04.2012 Isak Pensiev 1 Shalom, hyvät ystävät. Tänään meillä on aiheena Kirjoitukset, dokumentit ja juutalaiset perinteet. Olemme jo käyttäneet hyvin paljon Tanachin tekstiä,

Lisätiedot

Abodah Zarah. Rabbi J. Melamed

Abodah Zarah. Rabbi J. Melamed 1 Abodah Zarah Rabbi J. Melamed 6.2.2013 Talmud Tänään haluan keskustella millä tavalla Talmudissa käsitellään juutalaisten ja kristittyjen välisiä suhteita. Todellisuudessa tämän tyyppisiä kertomuksia

Lisätiedot

PÄÄSIÄISAAMUNA. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa

PÄÄSIÄISAAMUNA. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PÄÄSIÄISAAMUNA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus oli kuollut ja haudattu

Lisätiedot

Raamatun sisältöjä. Vanha testamentti / Septuaginta (kreikaksi kääntämisen jälkeen)

Raamatun sisältöjä. Vanha testamentti / Septuaginta (kreikaksi kääntämisen jälkeen) Pentateukki / Laki / Torah (juutalaisuudessa) 1. Mooseksen kirja / Genesis 2. Mooseksen kirja / Exodus 3. Mooseksen kirja / Leviticus 4. Mooseksen kirja / Numeri 5. Mooseksen kirja / Deuteronomium Genesis

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Raamattu ja traditio Kirkon opin lähteenä

Raamattu ja traditio Kirkon opin lähteenä isä Arto Leskinen1 Raamattu ja traditio Kirkon opin lähteenä Katekumeenipiiri 1.11.2017 isä Arto Leskinen isä Arto Leskinen2 Raamattu ja traditio Kirkon opin lähteenä Puhuessaan kahdesta uskon lähteestä,

Lisätiedot

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille Matt. 11:28-30 Väsyneille ja stressaantuneille Tulkaa minun luokseni.. ..kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.. Minä annan teille levon. Matt. 11:29-30..Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja oppikaa minusta:

Lisätiedot

Lisää Johanneksen evankeliumin 11. luvusta? Klikkaa kuvaa.

Lisää Johanneksen evankeliumin 11. luvusta? Klikkaa kuvaa. Lisää Johanneksen evankeliumin 11. luvusta? Klikkaa kuvaa. Muuan Lasarus-niminen mies oli sairaana. Hän asui Betaniassa, samassa kylässä kuin Maria ja tämän sisar Martta. Maria oli se, joka voiteli Herran

Lisätiedot

Jeesus, vertausten kertoja

Jeesus, vertausten kertoja Ensimmäinen luku Jeesus, vertausten kertoja Jeesus, Jumalan Poika, tuli maailmaan ilmoittamaan ihmiskunnalle Jumalan ja hänen valtakuntansa kokonaisvaltaisesti. Hänen puheensa, käytöksenä ja tekonsa, ne

Lisätiedot

Rikas mies ja Lasarus kertomuksen tausta ja selitys

Rikas mies ja Lasarus kertomuksen tausta ja selitys Rikas mies ja Lasarus kertomuksen tausta ja selitys Tästä vertauksesta on olemassa aivan erinomainen selitys, jonka on tehnyt Steven David Cox. Se löytyy osoitteesta http://www.inri.fi/oppi/cox.html. Tässä

Lisätiedot

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupungin lähellä. Jeriko on Juudeassa oleva kaupunki

Lisätiedot

Lähetyshiippakunnan pyhäkoulutyö

Lähetyshiippakunnan pyhäkoulutyö Lähetyshiippakunnan pyhäkoulutyö Kolmen vuoden pyhäkouluohjelma // Raamatun suuret kertomukset (VT, Evankeliumit ja Apostolien teot) Pohjana käytetty Concordia Publishing House n, Growing in Christ -pyhäkouluohjelmaa

Lisätiedot

Radion ortodoksinen aamuhartaus

Radion ortodoksinen aamuhartaus 1 / 5 Rovasti Veikko Purmonen Radion ortodoksinen aamuhartaus 21.9. 2002 Luuk. 5: 1-11 Kirkon luovuttamaton tehtävä ja kaikkien kristittyjen yhteinen kutsumus on lähetystyön tekeminen, todistaminen Jumalan

Lisätiedot

Paavali kirjoittaa monien luotettavina pidettyjen käsikirjoitusten mukaan näin:

Paavali kirjoittaa monien luotettavina pidettyjen käsikirjoitusten mukaan näin: 1Kor 15:47 selitys Paavali kirjoittaa monien luotettavina pidettyjen käsikirjoitusten mukaan näin: "Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on herra taivaasta." (1Kor 15:47). Sana "herra"

Lisätiedot

4. Ilmoitus. Room. 1:19-23

4. Ilmoitus. Room. 1:19-23 4. Persoonallinen Jumala ja kristinuskon totuusvaatimus ihminen oppii tuntemaan Jumalan vasta kun Jumala itse kertoo itsestään ihmisen osuus? ilmoituksen käsite Raamatun asema ilmoituksessa kokemus ja

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Vainoajan tie saarnaajaksi

Nettiraamattu lapsille. Vainoajan tie saarnaajaksi Nettiraamattu lapsille Vainoajan tie saarnaajaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible

Lisätiedot

MATKALLA BEETLEHEMIIN USA, 2006

MATKALLA BEETLEHEMIIN USA, 2006 MATKALLA BEETLEHEMIIN USA, 2006 Ohjaus: Catherine Hardwicke Käsikirjoitus: Mike Rich Pääosissa: Keisha Castle-Hughes, Shohreh Aghdashloo, Cirian Hinds, Nadim Sawalha ja Oscar Isaac Kesto: 102 min. Genre:

Lisätiedot

USKON TAISTELU Joh. 7:1-53

USKON TAISTELU Joh. 7:1-53 USKON TAISTELU Joh. 7:1-53 1. Jeesus vaelsi Galilean eri puolilla. Hän ei tahtonut vaeltaa Juudeassa, koska juutalaiset etsivät tilaisuutta tappaakseen hänet. 2. Juutalaisten lehtimajanjuhla oli lähellä.

Lisätiedot

Hyvä sisärengaslainen

Hyvä sisärengaslainen Hyvä sisärengaslainen Tällä kertaa vuorossa Johanneksen evankeliumin 3. luku, joka sisältää tärkeää ja keskeistä asiaa taivaaseen pääsemisestä. Fariseusten joukossa oli Nikodemos-niminen mies, juutalaisten

Lisätiedot

KRISTINUSKO JA JUUTALAISUUS Lähetysteologinen aikakauskirja Journal of Mission Theology. Volume 14 (2011).

KRISTINUSKO JA JUUTALAISUUS Lähetysteologinen aikakauskirja Journal of Mission Theology. Volume 14 (2011). KRISTINUSKO JA JUUTALAISUUS Lähetysteologinen aikakauskirja Journal of Mission Theology. Volume 14 (2011). Kaikille kristinuskon ja juutalaisuuden suhteesta kiinnostuneille on nyt hyviä uutisia. Kirkon

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Gideonin pieni armeija

Gideonin pieni armeija Nettiraamattu lapsille Gideonin pieni armeija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Toora, rukous ja hyvät teot - kolme kulmakiviä.

Toora, rukous ja hyvät teot - kolme kulmakiviä. 1 Toora, rukous ja hyvät teot - kolme kulmakiviä. 27.06.2012 11. oppitunti opettaja J.Penzev Shalom, hyvät ystävät. Me jatkamme oppituntia, jossa tutustumme juutalaiseen uskontoon. Tänään haluan, että

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Gideonin pieni armeija

Nettiraamattu lapsille. Gideonin pieni armeija Nettiraamattu lapsille Gideonin pieni armeija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

opettaja: Isak Penzev

opettaja: Isak Penzev Tooran käskyt käyttöelämässämme. Sapatti opettaja: Isak Penzev 1 Shalom, hyvät ystävät. Jatkamme keskustelua juutalaisten uskonnosta. Edellisillä oppitunneilla meillä oli aiheena kolme kulmakiveä, joilla

Lisätiedot

Majakka-ilta 20.4.2013. Antti.Ronkainen(ät)majakka.net

Majakka-ilta 20.4.2013. Antti.Ronkainen(ät)majakka.net Majakka-ilta 20.4.2013 Antti.Ronkainen(ät)majakka.net Ole voittaja! Ilmestyskirja 2:18-29 Seitsemän seurakuntaa Spirit Filled Life Study -raamatun pohjalta Seurakunta Kehut Kritiikki Opetus Lupaus Efeso

Lisätiedot

EKK 223 Uuden testamentin sosiaalinen maailma. Risto Uro Luento

EKK 223 Uuden testamentin sosiaalinen maailma. Risto Uro Luento EKK 223 Uuden testamentin sosiaalinen maailma Risto Uro Luento 19.4.2011 Kirjat, kirjoitustaito ja suullinen traditio Qumranin kääröistä suurin osa on pergamentteja Nag Hammadin papyruskoodeksit (n. 350)

Lisätiedot

Rituaalinen näkökulma kristinuskon syntyyn. Risto Uro STKS symposiumi

Rituaalinen näkökulma kristinuskon syntyyn. Risto Uro STKS symposiumi Rituaalinen näkökulma kristinuskon syntyyn Risto Uro STKS symposiumi 11.11.08 Rituaalit ja uskontojen synty: kaksi näkökulmaa Rituaalikäytännöt vaikuttaneet pyhiin kertomuksiin uskonnon synnystä Rituaalit

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

Seurakunta vaikeuksissa

Seurakunta vaikeuksissa Nettiraamattu lapsille Seurakunta vaikeuksissa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Juutalaiset perinteet

Juutalaiset perinteet Juutalaiset perinteet 2. osa 07.05.2012 I.Penzev 1 Shalom, hyvät ystävät! Jatkamme oppituntia, joka koskee juutalaista uskontoa. Edellisellä oppitunnilla käsittelimme juutalaisia lähteitä ja dokumentteja,

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO?

MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO? MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO? Uskonto voidaan määritellä monella eri tavalla... Mitkä asiat tekevät jostain ilmiöstä uskonnon? Onko jotain asiaa, joka olisi yhteinen kaikille uskonnoille? Uskontoja voidaan

Lisätiedot

22 Raamattu. Erikieliset Raamatut ja niiden osat. Apokryfit.

22 Raamattu. Erikieliset Raamatut ja niiden osat. Apokryfit. Kirjan nimi Tekijä Asiasanat Kieli Julkaisuvuosi Apokryfiset evankeliumit Bibeln suomentanut Johannes Seppälä Raamattu, apokryfit, kristinusko, kirkolliset juhlat, Vanha Painos Kustantaja Sarjan nimi Luokka,

Lisätiedot

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät Uskonto 250 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne sekä huomaamasi

Lisätiedot

Vainoajan tie saarnaajaksi

Vainoajan tie saarnaajaksi Nettiraamattu lapsille Vainoajan tie saarnaajaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ?

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? 1. Kertomuksen taustatietoja a) Vieraat termit Synti on Jumalan käskyjen rikkomista. Raamattu nimittää sitä mm. laittomuudeksi,

Lisätiedot

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35: Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin kahden tunnin kävelymatka*. 14. He keskustelivat kaikesta siitä,

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Kuinka ymmärtää ja tulkita Raamattua oikein?

Kuinka ymmärtää ja tulkita Raamattua oikein? Kuinka ymmärtää ja tulkita Raamattua oikein? Raamattu Jumalan sana Kirjasto tai kirjakokoelma: 66 kirjaa kirjoitettiin n. 1600 vuoden aikana (1500 ekr.-96 jkr.) Vanha Testamentti 39 kirjaa, heprea ja aramea

Lisätiedot

PIETARI PARANTAA RAMMAN

PIETARI PARANTAA RAMMAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(7) PIETARI PARANTAA RAMMAN 1. Kertomuksen taustatietoja Nyt lähdemme apostolien mukaan viemään evankeliumia ylösnousseesta Jeesuksesta. Luemme Apostolien

Lisätiedot

jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on luvannut ja mistä olette minulta kuulleet (1:5)

jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on luvannut ja mistä olette minulta kuulleet (1:5) Suomen teologinen instituutti Henrik Perret 17.1.2006 PYHÄ HENKI JA ME Luentosarja Apostolien teoista Missä mennään? = miksi Ap. t.? defaitismi = tappiomieliala, antautumishenki olen rintamakarkuri Jos

Lisätiedot