Maaseutuviraston määräyskokoelma 37/10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maaseutuviraston määräyskokoelma 37/10"

Transkriptio

1 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL HELSINKI Pvm Dnro 759/22/2010 Maaseutuviraston määräyskokoelma 37/10 Valtuutussäännökset: Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä (1336/1992 muut. 428/2007) 13 2 mom. Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta (1100/1994 muut. 423/2007) 11 4 mom. Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista (1440/2006) 13 3 mom. Vastaavat EU-säännökset: Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta (neuvoston tilatukiasetus) Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007 maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) muutoksineen Komission asetus (EY) N:o 1122/2009 neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn

2 2 (17) tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta (komission asetus I) Neuvoston asetus (EY) N:o 1698/2005 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen muutoksineen Komission asetus (EY) N:o 1975/2006 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanon osalta muutoksineen Komission asetus (EY) N:o 571/2009 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmän osalta Komission asetus (EY) N:o 382/2005 kuivatun rehun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1786/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Komission asetus (EY) N:o 1973/2004 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat mainitun asetuksen IV ja IV a osastossa säädettyjä tukijärjestelmiä sekä kesannoidun maan käyttöä raaka-aineiden tuottamiseen Voimassaoloaika: toistaiseksi MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS TILATUEN, LUONNONHAITTAKORVAUKSEN, PELTOKAS- VIEN TUOTANTOPALKKION, MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN, MAATALOUDEN YMPÄRIS- TÖTUEN ERITYISTUKISOPIMUSTEN, TÄRKKELYSPERUNATUEN, VALKUAISKASVIPALKKION, TIMOTEIN SIEMENTUEN, KUIVATUN REHUN TUEN SEKÄ ENERGIAKASVITUEN HAKEMISES- TA JA TUEN TAI KORVAUSTEN PERUSTEENA OLEVIEN PINTA- JA SOPIMUSALOJEN SEKÄ MÄÄRIEN ILMOITTAMISESTA VUONNA 2010 Maaseutuvirasto on päättänyt Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 :n 4 mom:ssa sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 :n 2 mom:ssa, sellaisina kuin ne ovat, ensimmäinen laissa 423/2007 ja jälkimmäinen laissa 428/2007, sekä maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/ 2001) 25 :n 3 mom:n sekä luon-

3 3 (17) nonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain (1440/2006) 13 :n 3 mom:n nojalla: 1 luku Yleistä 1 Tukihakemus Tukihakemus on toimitettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta :ssä tarkoitetulle viranomaiselle. Tukihakemus on tehtävä Maaseutuviraston vuodelle 2010 vahvistamilla lomakkeilla 101A, 101B, 102A, 102B ja tarvittaessa lomakkeella 101D tai Maaseutuviraston vuodelle 2010 vahvistaman kaavan mukaisilla atktulosteilla. Tukihakemusta ei voida toimittaa ilman esitäytettyä tai muulla tavoin täytettyä peruslohkolomaketta 102A. 2 Ilmoitettavat perus- ja kasvulohkot Ilmoitettavat peruslohkot on jaettava siten, että yhdellä peruslohkolla on vain yhtä maankäyttölajia ja tilatukiominaisuutta. 3 Lohkojen merkitseminen Viljelijän on merkittävä perus- ja kasvulohkolomakkeeseen numeroin ja kirjaintunnistein kaikki perus- ja kasvulohkot. Peruslohkolomakkeella on ilmoitettava kaikki viljelijän hallinnassa oleva maatalousmaa siten kuin siitä säädetään komission asetuksen I 12 artiklan 1 kohdan d alakohdassa, vaikka alalta ei haeta tukea eikä niitä käytetä tuotantotarkoitukseen. Peruslohkot on merkittävä hakemuslomakkeisiin viranomaisten niille antamin tunnuksin tai U-lohkoina. Kunkin peruslohkon kasvulohkot on merkittävä aakkosin A:sta alkaen. 4 Peruslohkoihin liittyvien muutosten ilmoittaminen Jos vuoden 2009 tukihaun jälkeen peruslohkoja on jaettu, yhdistetty tai poistettu pysyvästi käytöstä tai viljelystä taikka uusia peruslohkoja on perustettu tai peruslohkojen hallinnassa on tapahtunut muutoksia, on tukihakemuksen lisäksi toimitettava Maaseutuviraston vahvistama peruslohkojen muutoslomake numero 102C vuodelle 2010 tai Maaseutuviraston vuodelle 2010 vahvistaman kaavan mukainen atk- tuloste. 5 Karttaliite Tukihakemukseen on liitettävä kartta, jos: 1) viljelijä haluaa muutosta sellaisen peruslohkon digitointiin, joka on tullut viljelijän omistukseen tai hallintaan edellisen tukihakuvuoden jälkeen;

4 4 (17) 2) peruslohkon rajoissa on tapahtunut muutos verrattuna edelliseen viljelijälle toimitettuun digitoituun peruslohkokarttaan; 2) tukea haetaan uudelle tai sellaiselle viljellylle peruslohkolle, jota ei ole aikaisemmin digitoitu; 4) talouskeskuksen sijainti on muuttunut; tai 5) jos viljelijä ilmoittaa digitoitua pinta-alaa suuremman pinta-alan peruslohkolle. Edellä 1 momentissa tarkoitetussa kartassa on näyttävä kysymyksessä oleva peruslohko ja kaikki sen rajat. Tukihakemuksen karttaliitteeksi hyväksytään jäljennökset viimeisimmistä viljelijälle toimitetuista digitoiduista peruslohkokartoista, jotka ovat mittakaavassa 1:5000. Jos tällaisia jäljennöksiä ei ole saatavissa, voidaan karttaliitteeksi hyväksyä jäljennös kunnissa saatavista ortokartoista, jotka ovat mittakaavassa 1:5000 tai kunnista saatavien kiinteistörekisterikarttojen jäljennökset, jotka ovat mittakaavassa 1: tai peltokarttasovelluksesta tulostetut liitekartat mittakaavassa 1:2000 tai 1: Kylvöalailmoitus Viljelyalojen muutoksia koskeva kylvöalailmoitus on toimitettava viimeistään 15 päivänä kesäkuuta :ssä tarkoitetulle viranomaiselle. Ilmoitus kylvöalojen muutoksesta on tehtävä Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella numero 117 vuodelle 2010 tai Maaseutuviraston vuodelle 2010 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella. 7 Ilmeisen virheen korjaaminen Tukihakemusta voidaan korjata sen jättämisen jälkeen, jos hakemuksessa havaitaan yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta annettua komission asetusta (EY) N:o 1122/2009; jäljempänä komission asetus I, 21 artiklassa tai neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteistä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanon osalta annetussa komission (EY) N:o 1975/2006 asetuksen, jäljempänä valvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdassa määritelty ilmeinen virhe. Ilmeinen virhe voidaan korjata tarkastuksessa silloin, kun virhe on havaittavissa hakemuksen, hakemukseen liitettävien asiakirjojen ja muiden vastaavien tietojen perusteella. 8 Koko tukihakemuksen tai lohkon peruuttaminen tukihakemuksesta Tukihakemuksen, lohkon tai lohkon osan peruutuksesta on ilmoitettava kirjallisesti 15 :n 1 momentissa tarkoitetulle viranomaiselle ennen komission asetuksen I 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja valvontayhteydenottoja.

5 5 (17) 9 Perus- ja kasvulohkojen muutosmahdollisuudet hakuajan jälkeen Tukihakemukseen voidaan lisätä yksittäisiä perus- ja kasvulohkoja, joita ei ole vielä ilmoitettu tukihakemuksessa, ja tehdä käyttöä tai tukijärjestelmää koskevia muutoksia siten, kuin siitä säädetään komission asetuksen I 14 artiklassa. Tukien maksaminen 1 momentissa tarkoitetulta yksittäiseltä lohkolta edellyttää, että viljelijä toimittaa 15 :n 1 momentissa tarkoitetulle viranomaiselle riittävän selvityksen lohkon hallinnasta sekä tarvittaessa 6 :ssä tarkoitetun kylvöalailmoituksen ja 4 :ssä tarkoitetun peruslohkojen muutoslomakkeen viimeistään 15 päivänä kesäkuuta Riittävänä selvityksenä lohkon hallinnasta hallinnan muutostilanteissa pidetään kauppakirjaa, vuokra- tai muuta hallinnansiirtosopimusta. 10 Koko tilan hallinnansiirron lomake Koko tilan hallinnansiirtoa koskevat selvitykset ja Maaseutuviraston vahvistama lomake numero 156 on toimitettava 15 :ssä tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 13 päivänä syyskuuta Sähköinen tukihaku Tässä määräyksessä määrätyn lisäksi sovelletaan Maaseutuviraston määräystä viljelijätukien sähköisestä hakemisesta 38/10 sähköisesti jätettyihin hakemuksiin.. 12 Satovahingosta ilmoittaminen Satovahinkojen korvaamisesta annetun lain (1214/2000) mukaisesta satovahingosta tai vastaavasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus 15 :ssä tarkoitetulle viranomaiselle Maaseutuviraston lomakkeella numero 118. Talvehtimistuhosta on tehtävä vastaava kirjallinen ilmoitus 15 :ssä tarkoitetulle viranomaiselle välittömästi vahingon tapahduttua lomakkeella Peruslohkojen muutoslomakkeen 102C ennakkohyväksyntä digitoinnille Viljelijä voi hyväksyä 4 :ssä tarkoitetun peruslohkojen muutoslomakkeen 102C kohdassa 2 kyseisen lomakkeen 1 kohdassa ilmoittamiensa peruslohkojen osalta uuden digitoidun pinta-alan käyttämisen hallinnollisessa valvonnassa siten, että häntä ei enää erikseen kuulla hyväksynnän piiriin (pinta-alaltaan) kuuluvista lohkomuutoksista. Digitoinnin ennakkohyväksyntä koskee vain tapauksia, joissa peruslohkon uusi digitoitu ala on korkeintaan 5 aaria pienempi kuin mikä on kyseiselle peruslohkolle viljelijän ilmoittamien kasvulohkojen yhteenlaskettu ala.

6 6 (17) 14 Maisemapiirteiden rekisteröinti-ilmoitus Viljelijän on ilmoitettava Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella numero 442 tai Maaseutuviraston vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella vuodelle 2010 kalenterivuoden aikana hallinnassaan olevat täydentäviin ehtoihin liittyvän hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (189/2009 muut.141/2010) 9 :n mukaiset maisemapiirteet viimeistään 15 päivänä kesäkuuta Tukihakemuksen ja ilmoituksen toimittaminen Edellä 1 :ssä tarkoitettu tukihakemus liitteineen ja 6, 8, 10, 12, 14, 18 ja 45 :ssä tarkoitettu ilmoitus liitteineen sekä 21, 22, 42 ja 43 :ssä tarkoitetut asiakirjat on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus tai tuotantorakennus sijaitsee. Jos tilalla ei ole talouskeskusta tai tuotantorakennusta, tukihakemus on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee. Jäljempänä 44 :ssä tarkoitettu tukihakemus on toimitettava toimivaltaiseen ELY-keskukseen. Postitse saapunut tukihakemus tai ilmoitus katsotaan oikeaan aikaan toimitetuksi, jos sen sisältävä postilähetys on leimattu postissa viimeistään viimeisenä hakupäivänä toimivaltaiselle viranomaiselle osoitettuna. 16 Myöhässä toimitettu hakemus Myöhässä toimitetun Euroopan unionin rahoittaman tuen tai palkkion tukihakemuksen, tukihakemuksen liitteen, sopimuksen, sitoumuksen sekä 43 :ssä tarkoitetun päätöksen perusteella tehdään tukivähennykset sen mukaan kuin siitä komission asetuksen I 23 artiklassa säädetään. 2 luku Peltokasvien tuotantopalkkio 17 Hakeminen EU:n peltokasvien tuotantopalkkiota haetaan Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella numero 101B tai Maaseutuviraston vuodelle 2010 vahvistaman kaavan mukaisilla atk-tulosteilla täyttämällä asianomaisen lomakkeen kyseinen kohta. Vuodelta 2010 maksettavasta eräiden peltokasvien tuotantopalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen (232/2010) 3 :ssä tarkoitetut tukikelpoiset kasvit on ilmoitettava 102B lomakkeella. Jos viljelijällä on voimassa oleva ohjelmakauden ympäristötukisitoumus ja sen lisätoimenpiteenä peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys ja kevennetty muokkaus, on tuenhakijan palautettava myös Maaseutu-

7 7 (17) viraston vahvistama lomake 101F. Lomakkeen 101F tietoihin on mahdollista tehdä muutoksia jättämällä uusi 101F lomake viimeistään 15 kesäkuuta luku Tilatuki 18 Tukioikeuksien ilmoittaminen Viljelijän ei tarvitse erikseen ilmoittaa tukioikeuksia, joiden perusteella tilatukea haetaan. Viljelijän 15 päivänä kesäkuuta 2010 hallinnassa olevat tukioikeudet tarkistetaan ja otetaan huomioon tuen perusteena viranomaisen aloitteesta tukioikeusrekisteristä. Tilatukijärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (233/2010) 8 :ssä säädetystä erityistukioikeuksien käytöstä ilmoitetaan Maaseutuviraston vahvistaman lomakkeen 101B lisätietoja kohdassa. Tukioikeusrekisterillä tarkoitetaan tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain (557/2005 muut. 429/2007, 1286/2009) 4 luvun mukaista tukioikeusrekisteriä. Jos viljelijä ei halua hakea tilatukea kaikista hallinnassaan olevista tilatukioikeuksista, tulee hänen ilmoittaa ne tilatukioikeudet, joista tukea ei haeta tukihakemuksen liitteenä palautettavalla Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 103C viimeistään 15 päivänä kesäkuuta :ssä tarkoitetulle viranomaiselle. 19 Yhden päivän hallinta-aika Vuonna 2010 peltolohkon on oltava 15 kesäkuuta 2010 viljelijän hallinnassa tilatukilain täytäntöönpanosta annetun lain (557/2005 muut. 285/2008) 9 :n mukaisesti. 20 Tilatuen hakeminen Tilatukea haetaan tukihakemuksen lomakkeella numero 101B. 21 Tilatukikelpoisen hamppualan ilmoittaminen Tilatukea hampulle haetaan tukihakemuksen lomakkeella numero 101B. Tukihakemuksen kasvulohkolomakkeella 102B tai Maaseutuviraston vahvistamalla kylvöalojen muutosilmoituslomakkeella numero 117 on ilmoitettava kylvöön käytetyn kylvösiemenen määrä kiloina hehtaarille. Lisäksi hamppuviljelmien korjatun raaka-aineen käyttötarkoitus on ilmoitettava lomakkeen 102B Lisätietoja-kohdassa. Hampun lajiketta osoittavat asiakirjat on toimitettava tilatukihakemuksen liitteenä tai viimeistään komission asetuksen I 13 artiklan 1 kohdassa säädetyn mukaisesti 15 :ssä tarkoitetulle viranomaiselle. 22 Hampun vakuustodistus Jos hampun vakuustodistus kohdentuu usealle hakijalle eli saman siemensäkin siemeniä on käytetty usean tu-

8 8 (17) kea hakevan viljelijän kylvöissä, yhden viljelijän on toimitettava alkuperäinen vakuustodistus 15 :ssä tarkoitetulle viranomaiselle. Liitteenä on oltava selvitys, josta ilmenee muiden tilatukea hampulle hakeneiden viljelijöiden nimet ja tilatunnukset. Muiden hampun tukea hakeneiden viljelijöiden on toimitettava allekirjoitettu valokopio alkuperäisestä vakuustodistuksesta 15 :ssä tarkoitetulle viranomaiselle. 23 Hampun korjuulupa Hampun kasvustoa ei saa korjata edes satovahinkotilanteissa ennen korjuuluvan antamista. Maaseutuvirasto antaa korjuuluvan aikaisintaan kunkin vuoden syyskuussa Maaseutuviraston Internet-sivuilla osoitteessa 4 luku Luonnonhaittakorvaus ja maatalouden ympäristötuki 24 Vuonna 2010 annettava uusi ohjelmakauden mukaista luonnonhaittakorvausta ja maatalouden ympäristötukea koskeva sitoumus ja maksatuksen hakeminen Uusi luonnonhaittakorvausta koskeva sitoumus annetaan täyttämällä vuotta 2010 koskevan Maaseutuviraston hakulomakkeen 101B asianomainen kohta. Uusi maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteitä koskeva sitoumus annetaan täyttämällä vuotta 2010 koskeva Maaseutuviraston lomake numero 111. Kotieläintilaksi maatalouden ympäristötuen perustoimenpiteissä ilmoittautuvan on lisäksi toimitettava sitoumuksen liitteenä ilmoitus tilan kotieläimistä Maaseutuviraston lomakkeella 111A. Sitoumuslomake liitteineen on toimitettava 1 :ssä tarkoitetun tukihakemuksen ohella viimeistään 30 päivänä huhtikuuta Jos yksittäisessä tapauksessa todetaan valvonta-asetuksen 4 artiklan 3 alakohdassa tarkoitettu ilmeinen virhe, voidaan myös 25 päivän toukokuuta 2010 jälkeen toimitettu lomake numero 111 ja sitoutuminen luonnonhaittakorvaukseen 1 momentissa tarkoitetulla tavalla hyväksyä. Ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen maksatusta haetaan lomakkeella 101B täyttämällä asianomainen kohta. 25 Luonnonhaittakorvausta ja maatalouden ympäristötukea koskevaan vuonna 2010 alkavaan sitoumukseen tukikelpoisiksi haettavat alueet Viljelijän on ilmoitettava luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen tukikelpoisiksi vuonna 2010 haettavat peruslohkot Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 102A viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2010 edellyttäen, että peltoalueet ovat luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007) 4 :ssä tarkoitettuja peltoalueita, jotka ovat tulleet viljelijän hallintaan sellaiselta viljelijältä, joka tai jonka puoliso on yli 65-vuotias taikka jotka ovat tulleet viljelijän hallintaan tilusten järjestelyjen kautta.

9 9 (17) Viljelijän on ilmoitettava luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta, eläinten hyvinvoinnin tuesta ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta vuonna 2010 annetun valtioneuvoston asetuksen (174/2010) 2 :ssä säädetyn mukaisesti luonnonhaittakorvaukseen ja ympäristötukeen tukikelpoisiksi haettavat lohkot Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 102A viimeistään 15 päivänä kesäkuuta Luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta, eläinten hyvinvoinnin tuesta ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (174/2010) 2 :n 4 momentissa tarkoitettujen tukikelpoisten peruslohkojen alojen lisäyksille hakemuksen liitteenä on jätettävä Maaseutuviraston vahvistama lomake 102C viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2010 ja karttaliite 5 :n 3 mom:ssa säädetyn mukaisesti, jossa tukikelpoiseksi haettavan uuden tukikelpoisen peruslohkon ulkorajat on yksiselitteisesti kartalla määritetty. 26 Luonnonhaittakorvausta ja maatalouden ympäristötukea koskevaan ohjelmakauden sitoumukseen ja vuonna 2007 alkaneeseen sitoumukseen tukikelpoisiksi haettavat alueet Viljelijän on ilmoitettava luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen tukikelpoisiksi vuonna 2010 haettavat peltoa koskevat peruslohkot viimeistään Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 102A viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2010 edellyttäen, että peltoalueet ovat luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2010 haussa ohjelmakaudelta siirtyvien sitoumusten ja sopimusten osalta annettujen maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (186/2010) 1 :ssä tarkoitettuja peltoalueita, jotka ovat tulleet viljelijän hallintaan sellaiselta viljelijältä, joka tai jonka puoliso on yli 65-vuotias tai peltoaloja, jotka on saatu luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 46 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla uusjaossa. Peruslohkojen ilmoittamisessa on käytettävä 4 :n 1 momentissa tarkoitettua lomaketta. 27 Vuonna 2008 ja 2009 alkaneisiin sitoumuksiin tukikelpoisiksi haettavat alat Viljelijän on ilmoitettava luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen tukikelpoisiksi vuonna 2010 haettavat peruslohkot Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 102A viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2010 edellyttäen, että peltoalueet ovat luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007) 4 :ssä tarkoitettuja peltoalueita, jotka ovat tulleet viljelijän hallintaan sellaiselta viljelijältä, joka tai jonka puoliso on yli 65-vuotias taikka jotka ovat tulleet viljelijän hallintaan tilusten järjestelyjen kautta. Viljelijän on ilmoitettava luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen tukikelpoiseksi luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta vuonna 2010 annetun valtioneuvoston asetuksen (174/2010) 2 :ssä tarkoitetut peltoalat Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 102A tai sen kaavan mukaisella atk-tulosteella. Luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta, eläinten hyvinvoinnin tuesta ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (174/2010) 2 :n 4 momentissa tarkoitettujen tukikelpoisten peruslohkojen alojen lisäyksille hakemuksen liitteenä on jätettävä Maaseutuviraston vahvistama lomake 102C viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2010 ja karttaliite 5 :n 3 mom:ssa säädetyn mukaisesti, jossa tukikelpoiseksi haettavan uuden tukikelpoisen peruslohkon ulkorajat on yksiselitteisesti kartalla määritetty.

10 10 (17) 28 Vuonna 2007, 2008 ja 2009 annettujen sitoumusten uuden korvaavan sitoumuksen hakeminen Viljelijä hakee uutta korvaavaa luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 :n 2 mom:ssa tarkoitettua sitoumusta Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 111 tai sen kaavan mukaisella atktulosteella. Kotieläimet tulee ilmoittaa Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 111A tai sen kaavan mukaisella atk-tulosteella. Uusissa 28 :n 1 mom:ssa korvaavissa ympäristötuen sitoumuksissa ei ole mahdollista vaihtaa lisätoimenpiteitä. Edellisten lisätoimenpiteiden lisäksi voi valita yhden uuden lisätoimenpiteen muiden lisätoimenpiteiden valintamahdollisuuksien rajoissa Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 111 tai sen kaavan mukaisella atk-tulosteella. Kotieläimet tulee ilmoittaa Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 111A tai sen kaavan mukaisella atk-tulosteella. Uuden korvaavan sitoumuksen maksatusta haetaan Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 101B tai sen kaavan mukaisella atk-tulosteella. 29 Sitoumuksesta ja sopimuksesta luopuminen Jos sitoumuksen tai sopimuksen tekijä on luopunut sitoumuksesta tai sopimuksesta luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (2000/644) 43 :n mukaisesti tai luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta vuosina annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007) 72 :n mukaisesti, luovutuksensaajan tulee hakea seuraavalla tavalla: 1) luovutuksensaajan on jätettävä luovutettavista alueista tukihakemus viimeistään 30 päivänä huhtikuuta ) hakemukseen on liitettävä vuokrasopimuksen tai kauppakirjan jäljennös. 30 Olosuhteiden muutoksista ilmoittaminen Luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain (1440/2006) 11 :n 2 momentissa tarkoitetuista olosuhteiden muutoksista on ilmoitettava tuen myöntävälle viranomaiselle kirjallisesti. 31 Kasvinsuojeluasioiden koulutus Päätös kasvinsuojeluasioiden koulutuksesta tehdään vain yhdessä ELY-keskuksessa. Jos koulutustilaisuus järjestetään kuitenkin tällaisessa tapauksessa toisen ELY-keskuksen toimialueella, on koulutustilaisuuden hyväksyjän lähetettävä tiedoksi koulutustilaisuuden hyväksymistä koskeva päätös asianomaiseen ELY-keskukseen. ELY-keskuksen on lähetettävä päätös koulutuksen hyväksymisestä hakijalle valitusosoituksin. Päätöksessä on todettava, että koulutuksen järjestäjä ei saa hakea mitään muuta tukea välittömästi koulutuksesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

11 11 (17) Kasvinsuojelukoulutuksen järjestäjän on toimitettava ELY-keskukseen vähintään 30 työpäivää ennen koulutuspäivää koulutuspäivän ohjelma aikatauluineen sekä tieto kouluttajista. Kouluttajien koulutus ja kasvinsuojeluun perehtyneisyys on ilmoitettava ELY-keskukselle. ELY-keskuksen on kirjallisesti ilmoitettava koulutuksen järjestäjille viimeistään 10 työpäivää ennen koulutusajankohtaa, hyväksyykö se koulutuspäivän ympäristötuen vähimmäisvaatimusten mukaiseksi kasvinsuojelukoulutukseksi. Tarvittaessa, mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty, ELY-keskus voi esittää tehtäväksi koulutusohjelman tai kouluttajien osalta muutoksia, jotka ovat koulutuspäivän hyväksymisen ehtona. 5 luku Maatalouden ympäristötuen erityistukisopimukset 32 Maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten hakeminen Vuonna 2010 ovat haettavana seuraavat erityistukisopimukset Maaseutuviraston vahvistamilla lomakkeilla: 1) Suojavyöhykkeiden perustaminen ja hoito; Maaseutuviraston vahvistama lomake numero 211 2) Monivaikutteisen kosteikon hoito; viljelijä Maaseutuviraston vahvistama lomake numero 262 ja rekisteröity yhdistys Maaseutuviraston vahvistama lomake 262B 3) Pohjavesialueiden viljely; Maaseutuviraston vahvistama lomake numero 261 4) Luonnonmukainen tuotanto; Maaseutuviraston vahvistama lomake numero 215K 5) Luonnonmukainen kotieläintuotanto; Maaseutuviraston vahvistama lomake numero 215E 6) Perinnebiotooppien hoito; viljelijä Maaseutuviraston vahvistama lomake numero 253 ja rekisteröity yhdistys Maaseutuviraston vahvistama lomake numero 253B 7) Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen; Maaseutuviraston vahvistama lomake numero 252 ja rekisteröity yhdistys Maaseutuviraston vahvistama lomake numero 252B 8) Alkuperäisrotujen kasvattaminen; Maaseutuviraston vahvistama lomake numero 218 9) Alkuperäiskasvien viljely; Maaseutuviraston vahvistama lomake numero ) Valumavesien käsittelymenetelmät; Maaseutuviraston vahvistama lomake numero ) Ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen; Maaseutuviraston vahvistama lomake numero ) Lietelannan sijoittaminen peltoon; Maaseutuviraston vahvistama lomake numero ) Turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely; Maaseutuviraston vahvistama lomake numero 259 Erityistukisopimuksia, jotka on mainittu 32 :n 1 momentin 1-13 kohdissa koskeva hakemus liitteineen on toimitettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta Maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusta, jäljempänä erityistukisopimusta, koskeva hakemus on tehtävä Maaseutuviraston kutakin erityistukisopimusta koskevalla hakulomakkeella tai Maaseutuviraston vuodelle 2010 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella. Luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina annetun asetuksen (366/2007) 15 :ssä tarkoitettujen suunnitelmaan perustuvien erityistukisopimusten hakemukseen on liitettävä suunnitelma, joka täyttää mainitun asetuksen 16 :ssä asetetut edellytykset. Hakemukseen on liitettävä myös tarvittavat muun lainsäädännön edellyttämät luvat. Jos erityistukisopimus koskee vuokrattua aluetta, hakemukseen on liitettävä aluetta koskeva vuokrasopimus. Toimintalinja 2 lain (1440/2006) 4 :n 2 momentissa tarkoitetun rekisteröidyn yhdistyksen on liitettävä hakemukseen mukaan sen kokouksen pöytäkirja, jossa on päätetty tuen hakemisesta. Hakemus ja sen liitteet on toimitettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2010.

12 12 (17) Haettaessa sopimusta turvepeltojen pitkäaikaisesta nurmiviljelystä viljelijän on toimitettava sopimukseen haettavia peruslohkoja tai peruslohkon osia koskevat maanäyteanalyysin tulokset, sekä niissä tapauksissa, jossa sopimus kohdistuu peruslohkon osaan myös kartta, johon sopimukseen haettavan lohkon osa on merkitty viimeistään 30 päivänä huhtikuuta Haettaessa ravinnekuormituksen tehostetun vähentämisen sopimusta viljelijän on toimitettava sopimukseen haettavia peruslohkoja tai lohkon osia koskevat maanäyteanalyysin tulokset, sekä kartan, johon sopimukseen haettavan lohkon osa on merkitty viimeistään 30 huhtikuuta Haettaessa sopimusta lietelannan sijoittamisesta peltoon viljelijän on toimitettava sopimukseen haettavia peruslohkoja tai peruslohkon osia koskeva kartta niissä tapauksissa, joissa sopimus kohdistuu peruslohkon osaan. Karttaan on merkittävä sopimukseen haettavan lohkon osa viimeistään 30 päivänä huhtikuuta Luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevan sopimushakemuksen liitteenä viljelijän on toimitettava 5 :n 3 momentin mukainen kartta, johon on merkitty kyseiset kasvulohkoittain siirrettävät alat ja ilmoitettava niiden pinta-alat, jos siirtyminen luonnonmukaiseen tuotantoon tapahtuu kasvulohkoittain. Lisäksi viljelijän on toimitettava liitteenä hakemus liittymisestä luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (846/2008) viimeistään 30 päivänä huhtikuuta Hakemus tehdään luonnonmukaisen tuotannon osalta Elintarviketurvallisuusviraston luomuvalvontalomakkeella 1 (peruslomake) ja täydennyslomakkeella 1a. Luonnonmukaisen kotieläintuotannon osalta hakemus tehdään Elintarviketurvallisuusviraston luomuvalvontalomakkeella 1 (peruslomake) ja täydennyslomakkeilla 1a ja 1d. Sopimushakemuksen liitteenä on toimitettava myös luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007) 44 :n 2 momentissa tarkoitettu todistus koulutusvaatimuksen täyttämisestä. Edellä mainitut liitteet on toimitettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta Alkuperäisrotujen kasvattamista koskevan sopimushakemuksen liitteenä viljelijän on toimitettava maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (503/2007) 48 :n 1 momentissa tarkoitetun rekisterin ylläpitäjän antama rotupuhtauden osoittava todistus eläimen polveutumisesta. Naudoista on esitettävä ajan tasalla oleva Nautaeläinluetteloasiakirja. Lampaista ja vuohista on esitettävä tarvittaessa pitopaikkakohtainen eläinluettelo ja lammasja vuohirekisterin valmistuttua rekisteritiedot. Jos luonnonmukaista tuotantoa tai luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevaan sopimukseen haetaan luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007) 22 :n 2 momentissa tarkoitettua uutta sopimusta, viljelijän on toimitettava Maaseutuviraston vahvistama lomake 215K ja 215E viimeistään 30 päivänä huhtikuuta Erityistukisopimushakemukseen liitettävä suunnitelma Erityistukisopimushakemukseen liitettävään suunnitelmaan sisällytettävät luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007) 16 :ssä tarkoitetut asiakirjat on hakemukseen liitettäessä merkittävä hakijan tilaa koskevalla tunnuksella. Asiakirjat voidaan liittää hakemukseen ilman tilatunnusmerkintää, jos toimintalinja 2 lain 4 :n 2 momentissa tarkoitetulla rekisteröidyllä yhdistyksellä ei hakuhetkellä ole tilatunnusta.

13 13 (17) 34 Lietelannan sijoittamista peltoon koskevaan sopimukseen liittyvä ilmoitus Lietelannan sijoittamista peltoon koskevan erityistuen tuensaannin edellytykset täyttävistä sopimuslohkoista on ilmoitettava Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 258M 1 päivään marraskuuta 2010 mennessä. Tässä tarkoitetulla lomakkeella on ilmoitettava sopimuslohkoittain, kuinka paljon ja minkä tyyppistä lantaa millekin kasvulohkolle on sijoitettu. Tarvittaessa ilmoitukseen on liitettävä lietelannan/virtsan luovuttajan/luovuttajien allekirjoittama todistus lomakkeella 258 L tai vapaamuotoisella ilmoituksella luovutetun lietelannan/virtsan lajista, määristä ja luovutuksen ajankohdista sekä selvitys käytetystä levityskalustosta. 35 Erityistukisopimusta koskeva päätös ELY-keskuksen on tehtävä erityistukisopimusta koskevan päätöksen asiakirjoihin liitettäväksi yksilöity laskelma, josta käyvät selville luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007) 15 :ssä tarkoitetun suunnitelmaan edellyttävän sopimuksen hyväksytyt kustannukset, tulonmenetykset, saadut hyödyt, transaktiokustannus ja tuen määrä. Transaktiokustannusten määrä on korkeintaan 20 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Tuen määrä, johon transaktiokustannus on lisätty, on pyöristettävä alaspäin. Laskelma on laadittava Maaseutuviraston lomakkeelle nro 276. Jos luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina annetun valtioneuvoston asetuksen 366/2007 (muut. 46/2010) 15 :n 2 mom. perusteella todetaan, että hakija on hakenut virheellisesti väärää sopimustyyppiä, voidaan haettu sopimus muuttaa lausuntoa vastaavaksi sopimukseksi viljelijän kuulemisen jälkeen. 36 Erityistuen maksatuksen hakeminen Tuenhakijan on haettava erityistuen maksatusta täyttämällä vuotta 2010 koskevan Maaseutuviraston hakulomakkeen numero 101B asianomainen kohta. Kyseinen lomake on toimitettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta Lannan käytön tehostamista koskevaan sopimukseen liittyvä maksatushakemus Jos viljelijällä on sopimus lannan käytön tehostamisesta, viljelijän on viimeistään 1 päivään marraskuuta 2010 mennessä tehtävässä maksatushakemuksessa ilmoitettava kirjallisesti sopimuslohkoittain, kuinka paljon ja minkä tyyppistä lantaa millekin kasvulohkolle on vastaanotettu. Viljelijän on palautettava kyseisen maksatushakemuksen yhteydessä lannan luovuttajan antama kirjallinen hakemus lomakkeella 216 L tai vapaamuotoisella hakemuksella, josta käy ilmi vastaanotettu lantamäärä ja lantalaji sekä ajankohta, jolloin lanta on vastaanotettu.

14 14 (17) Jos viljelijällä on sopimus lannan käytön tehostamisesta ja sopimuskauden aikana lannan luovuttaja vaihtuu tai luovuttajien määrä kasvaa tai vähenee, on viljelijän ilmoitettava tästä ELY-keskukselle vuosittaisen hakemuksen yhteydessä. Samassa yhteydessä on toimitettava ELY-keskukselle jäljennökset uusista lannanluovutussopimuksista. 38 Erityistuen maksatukseen liittyvien ilmoitusten toimittaminen Viljelijän on toimitettava erityistuen maksatukseen liittyvä ilmoitus, jos kyseessä on sopimus luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta, sopimus alkuperäisrotujen kasvattamisesta, sopimus lannan käytön tehostamisesta tai sopimus lietelannan sijoittamisesta peltoon. 39 Luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevaan sopimukseen liittyvä ilmoitus Jos viljelijällä on sopimus luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta, hänen on toimitettava sopimuksen hakuvuonna 15 päivään syyskuuta 2010 mennessä ELY-keskukseen Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 215U ilmoitus, josta ilmenevät tukivuoden eläinmäärätiedot muiden kuin nautaeläinten osalta. Jos viljelijällä on luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 25 a :ssä tarkoitettu sopimus tai valtioneuvoston asetuksen (366/2007) 46 :ssä tarkoitettu vuonna 2007 tai 2008 tehty sopimus, hänen on toimitettava edellä mainittuun päivään mennessä ELY-keskukseen Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 215M ilmoitus, josta ilmenevät tukivuoden eläinmäärätiedot muiden kuin nautaeläinten osalta. Viljelijä voi ilmoittaa tuotannossa mahdollisesti olleista tauoista samalla lomakkeella ELY-keskukseen 15 päivään syyskuuta 2010 mennessä. 40 Alkuperäisrotujen kasvattamista koskevaan sopimukseen liittyvä ilmoitus Jos viljelijällä on sopimus alkuperäisrotujen kasvattamisesta, hänen on toimitettava 30 päivään huhtikuuta 2010 mennessä ELY-keskukseen Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 218M ilmoitus, josta ilmenevät tukivuoden eläinmäärätiedot ja nautojen, lampaiden ja vuohien osalta maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun asetuksen (503/2007 muut. 246/2009) liitteessä 2 tarkoitetut identifiointitiedot. Eläinmäärän lisäystä on haettava erikseen edellä mainittuun päivämäärään mennessä ELY -keskukseen toimitettavalla Maaseutuviraston lomakkeella 218E. Eläinmäärän lisäystä koskevaan hakemukseen on liitettävä mukaan maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (503/2007 muut. 246/2009) liitteessä 2 tarkoitetun rekisterin ylläpitäjän antama rotupuhtauden osoittava todistus eläimen polveutumisesta. 6 luku Energiakasvituki, tärkkelysperunatuki, valkuaiskasvipalkkio, timotein siementuki ja kuivatun rehun tuki

15 15 (17) 41 Tärkkelysperunan tuki Neuvoston tilatukiasetuksessa säädettyä tärkkelysperunan tukea haetaan tukihakemuksen lomakkeella numero 101B. Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä tärkkelysperunalohkon osalta viljeltäväksi kasviksi tärkkelysperuna. Perunatärkkelystehtaan kanssa on tehtävä viljelysopimus Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella numero 273 vuodelle Viljelijän on toimitettava kopio lomakkeesta 273 tukihakemuksen liitteenä tai viimeistään 30 päivänä kesäkuuta :ssä tarkoitetulle viranomaiselle. Tehtaan on toimitettava viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2010 Maaseutuvirastolle perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmän osalta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 571/ artiklan 2 kohdassa tarkoitettu viljelysopimusten yhteenveto. 42 Valkuaiskasvipalkkio Neuvoston tilatukiasetuksessa säädettyä valkuaiskasvipalkkiota haetaan tukihakemuksen lomakkeella numero 101B. Tukihakemuksen lomakkeella numero 102B tuottajan on merkittävä valkuaiskasvipalkkiolohkojen osalta tunniste VP ja viljeltäväksi kasviksi ruokaherne, rehuherne, härkäpapu, makea lupiini tai edellä mainittujen valkuaiskasvien ja viljan seoskasvusto, jossa valkuaiskasvin ja viljan yhteenlasketusta kylvösiemenmäärästä kiloina yli 50 % on valkuaiskasvin siementä. Seoksen siemenmäärät kiloina hehtaarille on ilmoitettava kirjallisesti esimerkiksi lomakkeella :ssä tarkoitetulle viranomaiselle. Valkuaiskasvipalkkioon vaikuttavista poikkeuksellisista sääolosuhteista voidaan ilmoittaa Maaseutuviraston lomakkeella :ssä tarkoitetulle viranomaiselle. 43 Timotein siementuki Vuonna 2010 korjattavan siementimotein kiloperusteista neuvoston tilatukiasetuksen mukaista siementukea on haettava tukihakemuksen lomakkeella numero 101B. Hakemuksen liitteenä, kuitenkin viimeistään 15 päivänä syyskuuta 2010, on toimitettava jäljennös viljelysopimuksesta tai sitoumus tilapakkaamon omasta tuotannosta. Jos tukihakemusta laji, lajike ja pinta-alatiedoiltaan vastaava, voimassa oleva sopimus tai sitoumus on toimitettu 15 :ssä tarkoitetulle viranomaiselle jonkin aiemman vuoden tukihakemuksen liitteenä, tulee hakijan kirjata tieto tästä lomakkeen 101B kohtaan Hakemuksen liitteet. Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä siemenviljelyksessä olevien lohkojen osalta viljeltäväksi kasviksi timotei tai timotein siemen, lajike sekä tunniste ST. Tuottajan on toimitettava 15 :ssä tarkoitetulle viranomaiselle tukihakemuksen kohteena oleviin siemeniin

16 16 (17) kohdistuneen sertifioinnin osoittavan Elintarviketurvallisuusviraston päätöksen jäljennös viimeistään 16 päivänä toukokuuta Kuivattu rehu Viherheinälohkon raaka-aineesta kuivatun rehun perusteella maksetaan yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevassa neuvoston asetuksessa säädetty kuivattujen rehujen tuotantotuki kuivaamolle. Hakemus on tehtävä Maaseutuviraston lomakkeella numero 223 vuodelle 2010 ja toimitettava toimivaltaiseen ELY-keskukseen kuivatun rehun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1786/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 382/ artiklassa säädettyinä määräaikoina. Kuivaamolle maksettavan kuivatun rehun tuotantotuen edellytys on viljelijän 15 :ssä tarkoittamalle viranomaiselle toimittamat 1 :ssä tarkoitetut lomakkeet. Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B viljelijän on merkittävä viljeltävän kasvin laji ja tarvittaessa lajike. 45 Energiakasvituen raaka-aineen toimittamista ja vastaanottamista koskeva ilmoitus vuodelta 2009 Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat mainitun asetuksen IV ja IV a osastossa säädettyjä tukijärjestelmiä sekä kesannoidun maan käyttöä raaka-aineiden tuottamiseen annetun komission asetuksen (EY) N:o 1973/ artiklassa säädetyn energiakasvituen raaka-aineen toimittamista ja vastaanottamista koskeva ilmoitus on tehtävä Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella numero 414A viimeistään 31 toukokuuta 2010 mennessä (A-ja B-alueella) tai 15 kesäkuuta 2010 (C-alueella) 15 :ssä tarkoitetulle viranomaiselle. Ilmoitus koskee tukihakuvuoden 2009 syksyllä korjattua energiakasvituen raaka-ainetta. 46 Voimaantulo Tämä määräys tulee voimaan 30 päivänä huhtikuuta Ennen määräyksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2010 Ylijohtajan sijainen Ulla Oas Ylitarkastaja Mirva Kauppinen

17 17 (17) Tämä määräys on saatavissa Maaseutuviraston kirjaamosta (PL 256, HELSINKI tai PL 45, SEINÄJOKI, puh , sähköposti: ja internet -osoitteesta LISÄTIETOJA Lisätietoja antavat Maaseutuvirastossa: Ylitarkastaja Maija Kyrö, Luonnonhaittakorvaus, Alkuperäisrotusopimukset puh Ylitarkastaja Lauri Juntti, Ympäristötuki puh Ylitarkastaja Antti Unnaslahti, Ympäristötuki puh Ylitarkastaja Jussi Joutsiniemi, Tilatuki, Peltokasvien tuotantopalkkio puh Ylitarkastaja Kati Törmä, Tilatuki puh Ylitarkastaja Hannele Sankari, Luonnonmukainen tuotanto puh Ylitarkastaja Hanna-Maria Kahilainen, Säädösasiat puh Ylitarkastaja Ida-Sofia Mäki, Säädösasiat puh Ylitarkastaja Anni Särkilahti, Kuituhamppu ja pellava, Tärkkelysperunan tuki, Valkuaiskasvipalkkio, Energiakasvituki puh Ylitarkastaja Pirjo Kuusela, Timotein siementuki puh Ylitarkastaja Mari Rajaniemi, Kuivatun rehun tuki puh TIEDOKSI Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino,-liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 13.6.2014 Dnro 3641/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Vastaavat EU-säännökset:

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3454/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3454/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 7.5.2014 Dnro 3454/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 15 2 mom. Vastaavat EU-säännökset: Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10

Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2010 Dnro 760/22/2010 Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10 Valtuutussäännökset: L Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2008 Dnro 883/22/2008

Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2008 Dnro 883/22/2008 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2008 Dnro 883/22/2008 Maaseutuviraston määräyskokoelma 31/08 Valtuutussäännökset: Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma 29/09

Maaseutuviraston määräyskokoelma 29/09 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2009 Dnro 707/22/2009 Maaseutuviraston määräyskokoelma 29/09 Valtuutussäännökset: L Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä.

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä. Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 tilatuen

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm. 30.4.2013 Dnro 1090/54/2013. Maaseutuviraston määräyskokoelma 25/13. Valtuutussäännökset:

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm. 30.4.2013 Dnro 1090/54/2013. Maaseutuviraston määräyskokoelma 25/13. Valtuutussäännökset: MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm. 30.4.2013 Dnro 1090/54/2013 Maaseutuviraston määräyskokoelma 25/13 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Varainhoito-osasto 15.9.2010 Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2010 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma 30/09

Maaseutuviraston määräyskokoelma 30/09 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2009 Dnro 708/22/2009 Maaseutuviraston määräyskokoelma 30/09 Valtuutussäännökset: Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma

Maaseutuviraston määräyskokoelma MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 19.3.2013 Dnro 725/54/2013 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/13 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 31.5.2010 Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2009 timotein EU:n siementuotannon tuen käsittelyssä

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista

Lisätiedot

Varainhoito-osasto /22/2007 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus

Varainhoito-osasto /22/2007 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus Varainhoito-osasto 26.9.2007 747/22/2007 Tukien maksatusyksikkö TE-keskusten maaseutuosastot Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus Liitteenä on maksatusta koskeva Maaseutuviraston

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2012 132/2012 Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma 20/11

Maaseutuviraston määräyskokoelma 20/11 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 28.3.2011 Dnro 562/22/2011 Maaseutuviraston määräyskokoelma 20/11 Valtuutussäännökset: Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2011 264/2011 Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso 1 Tilanne 31.12.2011 kpl ha / ey Maksetut sopimukset, luonnonmukainen tuotanto 401 15635,47 2 673 929 perinnebiotooppien hoito 128 775,03 320 643 alkuperäisrotujen

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 valkuais- ja öljykasvipalkkion käsittelyssä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 204 212 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Laki Euroopan unionin

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma

Maaseutuviraston määräyskokoelma MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS 13/10 Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 24.2.2010 Dnro 245/22/2010 Maaseutuviraston määräyskokoelma 13/10 Valtuutussäännökset: Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtävä

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 74/06 Dnro 3644/01/2006 8.9.2006 Voimassaoloaika 13.9.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki (329/1999, muut. 44/2000) 11 4 mom.

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa:

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa: Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 919/03.03.00/2016 ELY-keskukset Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista koskeva Maaseutuviraston määräys

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 236/2015 Valtioneuvoston asetus. Luonnonhaittakorvaus on osa

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 236/2015 Valtioneuvoston asetus. Luonnonhaittakorvaus on osa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 236/2015 Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/10 Pvm Dnro 186/22/2010

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/10 Pvm Dnro 186/22/2010 MÄÄRÄYS Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/10 Pvm 9.2.2010 Dnro 186/22/2010 Voimassaoloaika: 10.2.2010 - toistaiseksi Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL SEINÄJOKI Pvm Dnro 18/22/2012. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 1/12

Maaseutuelinkeino-osasto PL SEINÄJOKI Pvm Dnro 18/22/2012. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 1/12 MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 2.2.2012 Dnro 18/22/2012 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 1/12 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 3/09 Pvm Dnro 235/22/2009

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 3/09 Pvm Dnro 235/22/2009 MÄÄRÄYS Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 3/09 Pvm 20.2.2009 Dnro 235/22/2009 Voimassaoloaika: 23.2.2009 - toistaiseksi Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS YMPÄRISTÖKORVAUKSEN, LUONNONHAITTA- KORVAUKSEN, LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUKSEN JA EI- TUOTANNOLLISIA

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2017

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2017 MÄÄRÄYS Pvm. 25.1.2017 Dnro 1810/03.00.00/2017 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 66/16 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Varainhoito-osasto 21.11.2013 Tukien maksatusyksikkö Dnro 2456/54/2013 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 uuhipalkkion

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 89/06 Dnro 4830/01/2006 24.11.2006 Voimassaoloaika 29.11.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2016

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2016 MÄÄRÄYS Pvm. 8.2.2016 Dnro 44/03.00.00/2016 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 2/16 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: toistaiseksi

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: toistaiseksi MÄÄRÄYS Pvm. 8.4.2015 Dnro 850/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 23/15 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 15 2 mom. Voimassaoloaika: 9.4.2015 toistaiseksi

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2014

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2014 MÄÄRÄYS Pvm 17.3.2014 Dnro 526/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 13/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom. Voimassaoloaika: 17.3.2014 - toistaiseksi

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 67/02 Dnro 2725/524/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 67/02 Dnro 2725/524/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 67/02 Dnro 2725/524/2002 18.9.2002 Voimassaoloaika 25.9.2002 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

HE 17/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luonnonhaittakorvauksesta, sekä eräistä muista ympäristön ja

HE 17/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luonnonhaittakorvauksesta, sekä eräistä muista ympäristön ja Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Vuoden 2015 ympäristösopimusten ( ) toisen erän maksaminen

Vuoden 2015 ympäristösopimusten ( ) toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 920/03.03.00/2016 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset Vuoden 2015 ympäristösopimusten (2014-2020) toisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. asetuksen muuttamisesta N:o Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. asetuksen muuttamisesta N:o Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1840 1847 SISÄLLYS N:o Sivu 1840 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten

Lisätiedot

RUOKAVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2019

RUOKAVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2019 Määräyksen numero Pvm Asianumero MÄÄRÄYS 1 / 7 5/2019 24.1.2019 379/00.00.01.02.00/2019 RUOKAVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2019 Ruokavirasto on päättänyt maatalouden tukien toimeenpanosta

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 15.9.2010 1457/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 60/10. Vuoden 2010 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksaminen

Varainhoito-osasto 15.9.2010 1457/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 60/10. Vuoden 2010 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksaminen Varainhoito-osasto 15.9.2010 1457/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 60/10 ELY-keskukset Vuoden 2010 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksaminen Liitteenä on maksamista koskeva Maaseutuviraston

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Tukien maksatusyksikkö 918/ /2016

Varainhoito-osasto Tukien maksatusyksikkö 918/ /2016 Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 918/03.03.00/2016 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Sianlihantuottajille ja maidontuottajille vuonna 2015

Lisätiedot

KUITUPELLAVAN JA KUITUHAMPUN TUOTANTOTUKI VUONNA 2000

KUITUPELLAVAN JA KUITUHAMPUN TUOTANTOTUKI VUONNA 2000 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 77/00 Maatalousosasto 27.6.2000 Dnro 2432/01/2000 Työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastot Ahvenanmaan lääninhallitus Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012. Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2.

Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012. Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2. Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012 Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2.2012 Käsiteltävät asiat Muutokset vuodelle 2012 Ympäristötuki Luonnonhaittakorvaus

Lisätiedot

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Mikä muuttuu? Tukijärjestelmien uudistamisen yhteydessä

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma 28/11

Maaseutuviraston määräyskokoelma 28/11 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 29.4.2011 Dnro 646/22/2011 Maaseutuviraston määräyskokoelma 28/11 Valtuutussäännökset: L Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus pinta-alojen ja pinta-alaperusteisten Euroopan unionin rahoittamien tukien valvonnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.4.2013 Dnro 1091/54/2013. Maaseutuviraston määräyskokoelma 26/13. Valtuutussäännökset:

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.4.2013 Dnro 1091/54/2013. Maaseutuviraston määräyskokoelma 26/13. Valtuutussäännökset: MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.4.2013 Dnro 1091/54/2013 Maaseutuviraston määräyskokoelma 26/13 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm 29.4.2015 Dnro 932/54/2015. Maaseutuviraston määräyskokoelma 27/15. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm 29.4.2015 Dnro 932/54/2015. Maaseutuviraston määräyskokoelma 27/15. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 29.4.2015 Dnro 932/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma 27/15 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Laki Euroopan unionin

Lisätiedot

Siikalatvan yhteistoiminta-alue

Siikalatvan yhteistoiminta-alue n yhteistoiminta-alue -Haapaveden, Pyhännän, n, Vaalan ja Vihannin kuntien alueet -Tuenhakijoita n. 930, joista kotieläintiloja n. 420 -Viljelyksessä oleva peltoala n 43 500 ha, -Nautaeläimiä n 26 000

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2013. 378/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2013. 378/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2013 378/2013 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta Annettu

Lisätiedot

Erityisympäristötukien liitteet ja asiakirjat vuonna 2012

Erityisympäristötukien liitteet ja asiakirjat vuonna 2012 Erityisympäristötukien liitteet ja asiakirjat vuonna 2012 Lasse Björkgård 4.4.2012 1 Erityisympäristötukien haku 2012 Viimeistään 30.4.2012 Mieluummin ennen (täydennysmahdollisuus) ELY-keskukselle Sopimukset

Lisätiedot

Esa Partanen ProAgria Etelä-Suomi 9.4.2015. Luomutuki-info 9.4.2015 1

Esa Partanen ProAgria Etelä-Suomi 9.4.2015. Luomutuki-info 9.4.2015 1 Luomutukiinfo 2015 Esa Partanen ProAgria Etelä-Suomi 9.4.2015 Luomutuki-info 9.4.2015 1 Sisältö Luomusopimuksesta sitoumukseen Ympäristökorvaussitoumus Sitoumukset yhdessä Ympäristösopimukset Hakeminen

Lisätiedot

Erityisympäristötuki Luomukasvituotannon sopimus Luomukotieläintuotannon sopimus

Erityisympäristötuki Luomukasvituotannon sopimus Luomukotieläintuotannon sopimus Erityisympäristötuki Luomukasvituotannon sopimus Luomukotieläintuotannon sopimus Marja Pulkkinen Asiantuntija Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Marja Pulkkinen,

Lisätiedot

ANC eli luonnonhaittakorvaus yleistä

ANC eli luonnonhaittakorvaus yleistä ANC eli luonnonhaittakorvaus 2015 ja ympäristökorvaus 2015 komission käsittelyyn lähetetyssä maaseutuohjelmassa sekä kansallisen tukilain muutosesitys sekä tilatuki ja viherrys Suomen tiedonannon perusteella

Lisätiedot

Tukihaku 2016. Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa. 29.3.2016 ja 31.3.2016. Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1

Tukihaku 2016. Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa. 29.3.2016 ja 31.3.2016. Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1 Tukihaku 2016 Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa 29.3.2016 ja 31.3.2016 Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1 Päätukihaun aikataulu Alkaa huhtikuun loppupuolella Päättyy 15.6.2016

Lisätiedot

Voimassa olevat ja haetut erityistukisopimukset Pirkanmaalla

Voimassa olevat ja haetut erityistukisopimukset Pirkanmaalla Voimassa olevat ja haetut erityistukisopimukset Pirkanmaalla 411 103 61 48 suojavyöhyke 2 51 108 luonnon monimuotoisuus maisema perinnebiotooppi luomu pohjavesialueen pelt.vilj. valumavesien käsittely

Lisätiedot

Ympäristötuki ja LFA

Ympäristötuki ja LFA Ympäristötuki ja LFA Luonnonhaittakorvaus (LFA) ja LFA-lisäosa Tukiehdot ennallaan: Vuonna 2008 sitoumuksen antaneet voivat antaa uuden 5- vuotisen luonnonhaittakorvaus sitoumuksen v. 2013 Samalla voidaan

Lisätiedot

Väliaikainen kansallinen tuki. Perustuki Tukioikeuksien mitätöinti. Peltokasvipalkkio. Nuoren viljelijän tuki. Sähköinen tukihaku

Väliaikainen kansallinen tuki. Perustuki Tukioikeuksien mitätöinti. Peltokasvipalkkio. Nuoren viljelijän tuki. Sähköinen tukihaku Väliaikainen kansallinen tuki Perustuki Tukioikeuksien mitätöinti Peltokasvipalkkio Nuoren viljelijän tuki Sähköinen tukihaku Väliaikainen kansallinen tuki, ns. kriisituki velkaisille / investoineille

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS 78/03

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS 78/03 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS 78/03 Pvm 11.12.2003 Dnro 5575/01/2003 Voimassaoloaika 17.12.2003 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 27.2.2017 Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS YMPÄRISTÖKORVAUKSEN, LUONNONHAITTA- KORVAUKSEN, LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUKSEN

Lisätiedot

EU viljelijätukikoulutus 2014

EU viljelijätukikoulutus 2014 EU viljelijätukikoulutus 2014 LFA ja Ympäristötuki Tilatuki Tilatukioikeuksien siirrot P Pethman Haikula Oy 1.4.2014 1 LFA ja LFA-lisäosa, sekä Ympäristötuki 2014 Päättyviä sitoumuksia voi jatkaa vuodella

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö ELY-keskukset Vuoden 2014 maatalousyrittäjien opintorahaa (2521) koskevien hakemusten käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Liitteenä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 405. Puolustusministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 405. Puolustusministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2001 N:o 405 408 SISÄLLYS N:o Sivu 405 Puolustusministeriön asetus rauhanturvaamishenkilöstön kelpoisuusehdoista ja palvelussuhteen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 123/00 Dnro 4157/00/2000 24.11.2000 Voimassaoloaika 29.11.2000 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

PELTOKASVIPALKKIO ARVIOITU TUKITASO

PELTOKASVIPALKKIO ARVIOITU TUKITASO PELTOKASVIPALKKIO PELTOKASVIPALKKIO ARVIOITU TUKITASO kasvi Valkuaiskasvit 60 /ha Ruis 100 Sokerijuurikas* 85 Tärkkelysperuna* * 565 Avomaan vihannekset 150 * Maksetaan koko maassa, paitsi avomaanvihanneksista

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 29.4.2015 Dnro 969/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 33/15 Kumotaan Määräys Nro 11/15, Dnro 307/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

ILMOITUS KYLVÖALOJEN MUUTOKSESTA 2015

ILMOITUS KYLVÖALOJEN MUUTOKSESTA 2015 ILMOITUS KYLVÖALOJEN MUUTOKSESTA 2015 Lomake 117 Toimita lomake maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 15.6.2015. Täytä lomake kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä tavalla.

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuen mahdollisuudet. 31.8.2011 Anna Schulman Maa- ja metsätalousministeriö

Maatalouden ympäristötuen mahdollisuudet. 31.8.2011 Anna Schulman Maa- ja metsätalousministeriö Maatalouden ympäristötuen mahdollisuudet 31.8.2011 Anna Schulman Maa- ja metsätalousministeriö Mitä on maatalouden ympäristötuki? Maatalouden ympäristötuki ohjelmakaudella 2007-2013 Maatalouden ympäristötuki

Lisätiedot

MAARAYS. Pvm Dnro 2080/ /2017. Voimassaoloaika: toistaiseksi

MAARAYS. Pvm Dnro 2080/ /2017. Voimassaoloaika: toistaiseksi MAARAYS Pvm. 25.1.2018 Dnro 2080/03.00.00/2017 Maaseutuviraston maarayskokoelma nro 24/17 Valtuutussaannokset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 SOMERON KAUPUNKI. p. (02) 77991 info@somero.fi www.somero.fi

Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 SOMERON KAUPUNKI. p. (02) 77991 info@somero.fi www.somero.fi Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 Joensuuntie 20 31400 Riikka Somero Gustafsson, Someron Maaseutyksikkö Tukioikeuksien mitätöinti vuodelta 2015 Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti johtuu Suomen

Lisätiedot

Vuoden 2019 viljelijätukien sähköinen haku päättyy 17 päivänä kesäkuuta 2019 klo

Vuoden 2019 viljelijätukien sähköinen haku päättyy 17 päivänä kesäkuuta 2019 klo MÄÄRÄYS 1 / 12 Määräyksen numero Pvm Asianumero 16/2019 29.5.2019 3018/00.00.01.02.00/2019 RUOKAVIRASTON PÄÄTUKIHAKUMÄÄRÄYS ELI MÄÄRÄYS ERÄIDEN SUORIEN TUKIEN JA OHJELMAPERUSTEISTEN VILJELIJÄKORVAUSTEN

Lisätiedot

VUODEN 2013 HAKUOHJEET. Tärkkelysperunapalkkio. (Tarkennus)

VUODEN 2013 HAKUOHJEET. Tärkkelysperunapalkkio. (Tarkennus) VUODEN 2013 HAKUOHJEET Tärkkelysperunapalkkio (Tarkennus) Sisällysluettelo UUTTA 2013... 3 Määritelmiä... 3 1 Tärkkelysperunapalkkio... 4 2 Tärkkelysperunapalkkion hakeminen... 4 2.1 Hakemuksen myöhästyminen...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Israelin kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen eräiden määräysten

SISÄLLYS. Israelin kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen eräiden määräysten SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2000 N:o 499 504 SISÄLLYS N:o Sivu 499 Laki Israelin kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 151. Valtioneuvoston päätös. emolehmistä vuodelta 1999 maksettavasta kansallisesta lisäpalkkiosta

SISÄLLYS. N:o 151. Valtioneuvoston päätös. emolehmistä vuodelta 1999 maksettavasta kansallisesta lisäpalkkiosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2000 N:o 151 156 SISÄLLYS N:o Sivu 151 Valtioneuvoston päätös emolehmistä vuodelta 1999 maksettavasta kansallisesta lisäpalkkiosta

Lisätiedot

Peltokasvipalkkio ja kansalliset peltotuet 2018

Peltokasvipalkkio ja kansalliset peltotuet 2018 Peltokasvipalkkio ja kansalliset peltotuet 2018 25.4.2018 PELTOKASVIPALKKIO 25.4.2018 2 Peltokasvipalkkion yleiset tukiehdot Aktiiviviljelijä, ikä ei ole rajoittava tekijä Lohko, jolle haet palkkiota,

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 57/00 Maatalousosasto MEIJERIMAIDON VIITEMÄÄRIEN JA ERITYISVIITEMÄÄRIEN SIIRTÄMISESTÄ

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 57/00 Maatalousosasto MEIJERIMAIDON VIITEMÄÄRIEN JA ERITYISVIITEMÄÄRIEN SIIRTÄMISESTÄ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 57/00 Maatalousosasto Pvm Dnro 19.5.2000 1890/01/2000 Työvoima- ja elinkeinokeskukset Ahvenanmaan lääninhallitus Valtuutussäännökset: Laki Euroopan yhteisön

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL SEINÄJOKI Pvm Dnro 520/22/2012. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/12. Valtuutussäännökset:

Maaseutuelinkeino-osasto PL SEINÄJOKI Pvm Dnro 520/22/2012. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/12. Valtuutussäännökset: 1 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.4.2012 Dnro 520/22/2012 Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/12 Valtuutussäännökset: L Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAASEUTUTOIMISTOSTA

AJANKOHTAISTA MAASEUTUTOIMISTOSTA AJANKOHTAISTA MAASEUTUTOIMISTOSTA Helmikuu 2013 SÄHKÖINEN TUKIHAKU VUONNA 2013 Uudistettu Vipu ja sähköinen tukihaku 6.2.2013 alkaen sähköisesti mahdollista: lohkotietojen käsittely ja karttakorjaukset

Lisätiedot

/01.02/2017

/01.02/2017 A mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 227239 1(2) 1.2.2017 197/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUESTA, VIHERRYTTÄMISTUESTA JA NUOREN VILJELIJÄN TUESTA ANNETUN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 6/08 Pvm Dnro 252/22/2008

Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 6/08 Pvm Dnro 252/22/2008 MÄÄRÄYS Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 6/08 Pvm 21.2.2008 Dnro 252/22/2008 Voimassaoloaika: 22.2.2008 - toistaiseksi Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001

Lisätiedot

Vuoden 2014 tukihaun muutokset

Vuoden 2014 tukihaun muutokset Vuoden 2014 tukihaun muutokset Pinta-alaperusteiset tuet Maaseutuvirasto / Maaseutuelinkeino-osasto/ Pinta-alatukiyksikkö Esityksen sisältö Kasvulohkojen merkitseminen liitekartalle/yhteiset asiat Suorat

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS (2)

MAANVUOKRASOPIMUS (2) MAANVUOKRASOPIMUS (2) Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Tärkkelysperunapalkkio (Tarkennus)

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Tärkkelysperunapalkkio (Tarkennus) VUODEN 2014 HAKUOHJEET Tärkkelysperunapalkkio (Tarkennus) Sisällysluettelo UUTTA 2014... 3 Määritelmiä... 3 1 Tärkkelysperunapalkkio... 4 2 Tärkkelysperunapalkkion hakeminen... 4 2.1 Hakemuksen myöhästyminen...

Lisätiedot

Tukipuhvetti Iisalmi, Savonia

Tukipuhvetti Iisalmi, Savonia Tukipuhvetti 25.4.2017 Iisalmi, Savonia Ylä-Savon maaseutupalvelut Erkki Koukkari (Pohjana käytetty luvalla Sydän-Savon ko. aineistoa) Vipupalvelun koodit ja rastit, mikä oleellista! Kasvikoodit käytännössä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 379/ /2018

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 379/ /2018 MÄÄRÄYS Pvm. 27.4.2018 Dnro 379/03.00.00/2018 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 6/18 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta 192/2013 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Laki Euroopan

Lisätiedot

ALKUPERÄISKASVIEN YLLÄPITOSOPIMUS

ALKUPERÄISKASVIEN YLLÄPITOSOPIMUS ALKUPERÄISKASVIEN YLLÄPITOSOPIMUS ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Toimita hakemus liitteineen ELY-keskukseen viimeistään 15.6.2016 ELY-keskuksen

Lisätiedot

Tukioikeuksien mitätöinti. Tuki-infot 2016

Tukioikeuksien mitätöinti. Tuki-infot 2016 1 5.4.2016 Tukioikeuksien mitätöinti Tuki-infot 2016 2 Tukioikeuksien mitätöinti Jos tilalla oli tukioikeuksia hallinnassa 15.6.2015, mutta tila ei jättänyt tukihakemusta 2015, kaikki tukioikeudet mitätöidään

Lisätiedot

Muutokset Hakuoppaassa 2015

Muutokset Hakuoppaassa 2015 Muutokset Hakuoppaassa 2015 Hakuopas julkaistaan 16.3.2015. Tähän listaan kootaan julkaisun jälkeen tulleet muutokset. 16.3. jälkeen tulleet muutokset Hakuoppaaseen on muutettu 25.3. kaikki tukihaun päättymistä

Lisätiedot

Hevostalouden ajankohtaiset tukiasiat: hevostilan maataloustuet, alkuperäisrotujen kasvatus, maiseman- ja luonnonhoidon erityistuet hevostilalla

Hevostalouden ajankohtaiset tukiasiat: hevostilan maataloustuet, alkuperäisrotujen kasvatus, maiseman- ja luonnonhoidon erityistuet hevostilalla Hevostalouden ajankohtaiset tukiasiat: hevostilan maataloustuet, alkuperäisrotujen kasvatus, maiseman- ja luonnonhoidon erityistuet hevostilalla Johanna Helkimo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 19.4.2010

Lisätiedot

Peltotukien paperityöt Tuki-infot 2012

Peltotukien paperityöt Tuki-infot 2012 Peltotukien paperityöt Tuki-infot 2012 Jari Tikkanen ProAgria Keski-Pohjanmaa 1 Ympäristötuen rakenne Täydentävät ehdot Vähimmäisvaatimukset (lannoitus ja kasvinsuojelu) kaikille pakolliset, ei korvausta

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 95/00 Maatalousosasto Dnro 3080/01/2000

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 95/00 Maatalousosasto Dnro 3080/01/2000 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 95/00 Maatalousosasto 15.9.2000 Dnro 3080/01/2000 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastot Voimassaoloaika 20.9.2000

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 382/ /2016. Valtuutussäännökset: Vastaavat EU-säännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 382/ /2016. Valtuutussäännökset: Vastaavat EU-säännökset: MÄÄRÄYS Pvm. 26.5.2016 Dnro 382/03.00.00/2016 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 12/16 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta 192/2013 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Laki Euroopan

Lisätiedot

Tukikoulutus UKK-instituutti Marika Arrajoki-Alanen

Tukikoulutus UKK-instituutti Marika Arrajoki-Alanen Tukikoulutus UKK-instituutti 2018 Marika Arrajoki-Alanen 20.3.2018 Sopimus/sitoumus Luomusitoumus Ympäristösopimukset: MoMa-sopimus Kosteikon hoito Alkuperäiskasvilajikkeiden ylläpito Ei voi hakea: - Ympäristösitoumukset

Lisätiedot

Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen

Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungi

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 235783 1(2) mmm.fi 15.5.2017 1003/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PINTA-ALOJEN JA PINTA-ALAPERUSTEISTEN EUROOPAN UNIONIN RAHOITTAMIEN

Lisätiedot