MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 382/ /2016. Valtuutussäännökset: Vastaavat EU-säännökset:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 382/ /2016. Valtuutussäännökset: Vastaavat EU-säännökset:"

Transkriptio

1 MÄÄRÄYS Pvm Dnro 382/ /2016 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 12/16 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta 192/ mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle 193/ mom. ja 16 2 mom. Vastaavat EU-säännökset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013 yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013 maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o

2 1307/2013 täydentämisestä ja mainitun asetuksen liitteen X muuttamisesta Komission delegoitu asetus (EU) N:o 640/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä suoriin tukiin, maaseudun kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin sovellettavien maksujen epäämis- ja perumisedellytysten sekä hallinnollisten seuraamusten osalta Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 809/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja täydentävien ehtojen osalta Voimassaoloaika: toistaiseksi MAASEUTUVIRASTON PÄÄTUKIHAKUMÄÄRÄYS ELI MÄÄRÄYS ERÄIDEN SUORIEN TUKIEN JA OHJELMAPERUSTEISTEN VILJELIJÄKORVAUSTEN HAKEMISESTA SEKÄ TUKIEN TAI KORVAUSTEN PERUSTEENA OLEVIEN PINTA- JA SOPIMUSALOJEN SEKÄ MÄÄRIEN ILMOITTAMISESTA VUONNA 2016 Maaseutuvirasto on päättänyt maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 192/ :n 3 momentin, 15 :n 2 momentin ja 18 :n 2 momentin sekä Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 193/ :n 3 momentin ja 16 :n 2 momentin nojalla: 1 luku Yleistä 1 Soveltamisala Tämä määräys koskee lain 1360/2014 mukaista ei-tuotannollisten investointien korvausta (3 :n 1 mom. 5 kohta), ympäristökorvausta (5 ), luonnonhaittakorvausta (6 ), luonnonmukaisen tuotannon korvausta (8 ), lain 193/2013 mukaista perustukea (3 luku), lypsylehmä- ja nautapalkkiota (20 ), peltokasvipalkkiota (21 ), lammas- ja vuohipalkkiota (22 ), viherryttämistukea (23 ), nuoren viljelijän tukea (24 ). 2 Tukihakemus ja hakuaika Vuoden 2016 paperinen päätukihakemus on toimitettava viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2016 toimivaltaiselle viranomaiselle. Vuoden 2016 viljelijätukien sähköinen haku päättyy 15 päivänä kesäkuuta 2016 klo Päätukihakemusta ei voi palauttaa myöhästyneenä sähköisesti, vaan päätukihaun sähköisen hakuajan päätyttyä tukihakemus on palautettava paperisena toimivaltaiselle viranomaiselle.

3 3 Viljelijätukien sähköinen hakeminen Viljelijätukien sähköisellä hakemisella tarkoitetaan tukihakemusten jättämistä Vipu-palvelun kautta. Vipu-palvelulla tarkoitetaan Maaseutuviraston viljelijöille tarjoamaa verkkopalvelua, jonka kautta käyttäjät pystyvät selaamaan maatilan ilmoittamia tukihakemustietoja sekä täyttämään ja lähettämään tukihakemukset sähköisesti. Vipu-palvelu sisältää myös karttaliittymän, jossa voidaan tehdä sähköisiä karttakorjauksia ja piirtää kasvulohkoja. Maatilan Vipu-palvelun käyttöoikeuksia voidaan muuttaa toimittamalla Maaseutuviraston vahvistama lomake 457 toimivaltaiselle viranomaiselle. Tuen hakemisen perusteena olevia liitteitä ei voi palauttaa sähköisesti, vaan ne tulee palauttaa paperisena. Karttaliitteet voi kuitenkin palauttaa sähköisesti, lukuun ottamatta yhteiskäyttölohkojen kasvulohkokarttoja, jotka pitää palauttaa paperilla. 4 Sähköisesti palautettavat lomaketiedot Manner-Suomessa ja Ahvenanmaata koskeva tarkennus Maaseutuviraston vahvistamien lomakkeiden 101A, 101B, 101D, 102A, 102B, 179, 184, 461, ja 465 tiedot on mahdollista toimittaa sähköisesti. Maaseutuviraston vahvistaman lomakkeen 102C tiedot on mahdollista toimittaa osittain sähköisesti. Ahvenanmaalla voi käyttää lomaketta Å1b/102B. Sähköisesti ei ole mahdollista muuttaa seuraavia lomaketietojen kohtia: a) Maatilalomake 101A - tilatunnus, maatilan sijaintikunta, kuntanumero, kuntaosa ja juridinen muoto b) Tukihakemus 101B - tilat joilla ei ole voimassa olevaa ympäristösitoumusta tai luomusitoumusta tai uuden kauden mukaista ympäristösopimusta, lukuun ottamatta sopimusta alkuperäisrotueläinten kasvattamisesta, eivät voi hakea voimassa olevan maatalouden ympäristötuen erityistukisopimuksen tai alkuperäisrotusopimuksen maksua sähköisesti - tukihakemuksen liitteitä ei voi toimittaa sähköisesti c) Maatilan osalliset 101D - osallisen roolitiedot - henkilön nimi - henkilötunnus - Y-tunnus - juridinen muoto - tilalle ei ole mahdollista luoda uusia osallisia Vipu-palvelun kautta, vaan se on tehtävä kirjallisesti 101D lomakkeella d) Tukihakemuksen peruslohkolomake 102A - peruslohkon tunnus e) Tukihakemuksen kasvulohkolomake 102B (Ahvenanmaalla Å1b) - peruslohkon tunnus f) Peruslohkojen muutoslomake 102C - lohkojen passivointia ei voi tehdä sähköisesti, vaan on toimitettava lomake 102C paperisena toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2016

4 5 Haku paperilomakkeilla Päätukihakemus on tehtävä lomakkeilla 101B ja 102B. Jos vuonna 2015 ilmoitettuihin tietoihin on tullut muutoksia, on palautettava myös 101A, 101D, 102A ja 102C. Kasvulohkokartat on toimitettava niistä peruslohkoista, joilla on enemmän kuin yksi kasvulohko. Ahvenanmaalla lomaketta 102B vastaa lomake Å1b. 6 Maaseutuviraston vuodelle 2016 vahvistaman kaavan mukaiset tulosteet Maaseutuviraston vahvistamien lomakkeiden sijaan viljelijällä on mahdollisuus palauttaa lomaketiedot myös Maaseutuviraston vuodelle 2016 vahvistaman kaavan mukaisilla tulosteilla. 7 Aktiiviviljelijä Tuenhakijan on ilmoitettava sähköisesti Vipu-palvelussa viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2016 klo tai lomakkeella 101B hallinnoiko lentoasemia, rautatieyhtiöitä, vesiyhtiöitä, kiinteistöyhtiöitä, pysyviä urheilukenttiä tai vapaa-ajanalueita ja toimitettava lomake 101B toimivaltaiselle Jos tuenhakijaa ei voida pitää lain 193/ :n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla aktiiviviljelijänä, ja tuenhakija on tämän määräyksen 7 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ilmoittanut hallinnoivansa lentoasemia, rautatieyhtiöitä, vesiyhtiöitä, kiinteistöyhtiöitä, pysyviä urheilukenttiä tai vapaaajanalueita, on tuenhakijan toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2016 aktiiviviljelijä-määritelmän täyttämiseen tarvittavat valtioneuvoston asetuksen 234/ :n mukaiset todisteet. 8 Lohkojen ilmoittaminen Viljelijän on ilmoitettava kaikki perus- ja kasvulohkot joko sähköisesti Vipu-palvelussa tai paperisella lomakkeella. Ilmoittaminen tapahtuu merkitsemällä lomakkeeseen 102B numeroin ja kirjaintunnistein kaikki perus- ja kasvulohkot. Lomakkeella 102B on ilmoitettava kaikki viljelijän hallinnassa oleva maatalousmaa siten kuin siitä säädetään komission täytäntöönpanoasetuksessa 809/ artiklan 1 kohdan d alakohdassa, vaikka alalta ei haeta tukea eikä sitä käytetä tuotantotarkoitukseen. Peruslohkot on merkittävä lomakkeisiin viranomaisten niille antamin tunnuksin tai U-lohkoina. Kunkin peruslohkon kasvulohkot on merkittävä aakkosin A:sta alkaen. Peruslohkolla sijaitsevien kasvulohkojen yhteenlaskettujen pinta-alojen on vastattava peruslohkon digitoitua pinta-alaa. Mikäli viljelijällä on hallinnassaan alle 0,05 hehtaarin kokoisia rekisteröimättömiä lohkoja, jotka ovat maatalouskäytössä, viljelijän on ilmoitettava lohkojen olemassaolosta rastilla lomakkeella 102B kohdassa 3. Rastittamalla viljelijä sitoutuu ilmoittamaan tarvittaessa kyseisten lohkojen sijainnin. Viljelijän ei tarvitse ilmoittaa em. lohkoja lomakkeella 102A kohdassa 1 ja lomakkeella 102C U- lohkona ellei viljelijä halua, että lohkot digitoidaan. 9 Peruslohkoihin liittyvien muutosten ilmoittaminen Tukihakemuksen lisäksi on toimitettava lomake 102C vuodelle 2016 tai ilmoitettava sähköisesti Vipupalvelussa, jos vuoden 2015 tukihaun jälkeen peruslohkoja on jaettu, yhdistetty tai on perustettu uusia peruslohkoja.

5 Jos vuoden 2015 tukihaun jälkeen on tapahtunut muutoksia peruslohkojen hallinnassa, niistä ilmoitetaan lomakkeella 102A vuodelle Vuonna 2015 lomakkeella 102C kokonaan maatalouskäytöstä poistettu ala tai luonnontilaan poistettu ala voidaan poikkeustilanteissa ottaa uudelleen maatalouskäyttöön ilmoittamalla ala toimivaltaiselle viranomaiselle lomakkeella 102A ja kirjoittamalla lomakkeen lisätietoja-kohtaan perusteet, joiden nojalla kyseinen ala ehdotetaan otettavaksi uudestaan maatalouskäyttöön. 10 Liitekartta Sähköisessä tukihaussa on mahdollista tehdä sähköisiä korjauspyyntöjä peruslohkon rajaviivoihin. Ehdotetut korjaukset palautetaan päätukihaun yhteydessä. Mikäli viljelijä ilmoittaa tukihakemuksessa digitoitua pinta-alaa suuremman pinta-alan, täytyy aina tehdä sähköinen korjaus tai toimittaa liitekartta. Tukihakemukseen on liitettävä kartta, jos: 1) viljelijän hallinnassa on peruslohkoja, joiden digitointia viljelijä haluaa muuttaa peruslohkojaon tai yhdistämisen, uuden tien, uuden ilmakuvan, aikaisemman digitointivirheen, pienten viljelemättömien alueiden poistamisen tai muun pinta-alaan vaikuttavan syyn takia; 2) viljelijä haluaa muutosta sellaisen peruslohkon digitointiin, joka on tullut viljelijän omistukseen tai hallintaan edellisen tukihakuvuoden jälkeen; 3) peruslohkon rajoissa on tapahtunut muutos verrattuna edelliseen viljelijälle toimitettuun digitoituun peruslohkokarttaan; 4) tukea haetaan uudelle tai sellaiselle viljellylle peruslohkolle, jota ei ole aikaisemmin digitoitu; 5) talouskeskuksen sijainti on muuttunut tai sitä ei ole aiemmin ilmoitettu; 6) viljelijä ilmoittaa digitoitua pinta-alaa suuremman pinta-alan peruslohkolle tai 7) viljelijä haluaa poistaa peruslohkolta viljelemättömiä alueita. Edellä 3 momentissa tarkoitetussa kartassa on oltava nähtävissä kysymyksessä oleva peruslohko ja kaikki sen rajat. Tukihakemuksen karttaliitteeksi hyväksytään jäljennökset viimeisimmistä digitoiduista peruslohkokartoista, jotka ovat mittakaavassa 1:5000 tai Maaseutuviraston Kartturi-sovelluksen tai Vipu-palvelun karttatuloste. Jos edellä mainittuja ei ole saatavissa, voidaan karttaliitteeksi hyväksyä jäljennös kunnasta saatavista ortokartoista, jotka ovat mittakaavassa 1: Kasvulohkon merkitseminen kartalle Viljelijän on merkittävä piirtämällä kasvulohkot kartalle silloin, jos peruslohkolla on enemmän kuin yksi kasvulohko. Paperilla tukea hakevan on toimitettava kartta hakemuksen liitteenä. Kartalle on merkittävä kasvulohkojen kirjaintunnisteet. Sähköisesti kasvulohkojen merkitseminen tapahtuu hakemuksen täyttämisen yhteydessä. Yhteiskäytössä olevien peruslohkojen kasvulohkot on merkittävä paperikartalle. Myös sähköisesti tukea hakevien viljelijöiden on toimitettava yhteiskäyttölohkojen kasvulohkoja koskeva liitekartta paperisena. Liitekartta joka liittyy lomakkeeseen 102B, on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2016.

6 12 Koko tukihakemuksen tai lohkon peruuttaminen tukihakemuksesta Tukihakemuksen, lohkon tai lohkon osan peruutuksesta on ilmoitettava paperilla vapaamuotoisella ilmoituksella tai Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 145 toimivaltaiselle viranomaiselle ennen komission täytäntöönpanoasetuksen 809/ artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja valvontayhteydenottoja. 13 Koko tilan hallinnansiirron lomake Koko tilan hallinnansiirtoa koskevat selvitykset ja Maaseutuviraston vuodelle 2016 vahvistama asianmukaisesti täytetty lomake 156 on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 15 päivänä syyskuuta Maisemapiirteiden rekisteröinti-ilmoitus Viljelijän on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki kalenterivuoden aikana hallinnassaan olevat uudet täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 4/ :n mukaiset maisemapiirteet viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2016 Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 442. Ilmoitus tehdään vain kerran kunkin maisemapiirteen osalta. 2 luku Hamppu 15 Tukikelpoisen hamppualan ilmoittaminen ja hampun vakuustodistus Tukea hampulle haetaan sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 101B. Hampun kylvöön käytetyn kylvösiemenen määrä ilmoitetaan sähköisesti Vipu-palvelussa kiloina hehtaarille tai lomakkeella 102B. Lisäksi hamppuviljelmiltä korjattavan raaka-aineen käyttötarkoitus, kylvöpäivä ja kylvömäärä kiloina hehtaarille on ilmoitettava sähköisesti Vipu-palvelussa tai rivinumeroittain lomakkeen 102B lisätietoja-kohdassa. Hampun kylvöön käytetyn siemenen lajikkeen osoittava vakuustodistus on toimitettava tukihakemuksen liitteenä tai viimeistään komission täytäntöönpanoasetuksen 809/ artiklan 7 kohdassa säädetyn mukaisesti toimivaltaiselle viranomaiselle. Jos hampun vakuustodistus kohdentuu usealle hakijalle eli saman siemensäkin siemeniä on käytetty usean tukea hakevan viljelijän kylvöissä, yhden viljelijän on toimitettava alkuperäinen vakuustodistus toimivaltaiselle viranomaiselle. Liitteenä on oltava selvitys, josta ilmenee muiden hampulle tukea hakeneiden viljelijöiden nimet ja tilatunnukset. Näiden viljelijöiden on toimitettava allekirjoitettu valokopio alkuperäisestä vakuustodistuksesta toimivaltaiselle viranomaiselle. 3 luku Peltokasvipalkkio 16 Peltokasvipalkkiota haetaan sähköisesti Vipu-palvelussa tai toimittamalla lomake 101B toimivaltaiselle

7 Vuodelta 2016 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen 115/ :ssä tarkoitetut peltokasvipalkkioon oikeuttavat kasvit on ilmoitettava sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 102B toimittamalla lomake toimivaltaiselle Viljelijän on ilmoitettava sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 102B myös makean lupiinin ja hampun lajikenimi. Viljelijän on ilmoitettava sähköisesti Vipu-palvelussa tai merkittävä lomakkeelle 102B tärkkelysperunalohkon viljeltäväksi kasviksi tärkkelysperuna. Vipu-palvelussa on ilmoitettava tai lomakkeelle 102B on merkittävä erikseen tärkkelysperunan oma siemenlisäys. Jos viljelijä hakee peltokasvipalkkiota, viljelijän on tehtävä tärkkelysperunan ja sokerijuurikkaan viljelysopimus valtioneuvoston asetuksen 115/ :n mukaisesti. Tärkkelysperunasta on tehtävä viljelysopimus perunatärkkelystehtaan kanssa Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 273 tai muulla vastaavat tiedot sisältävällä asiakirjalla. Sokerijuurikkaan viljelijän saama viljelyvahvistus toimii viljelysopimuksena. Viljelijän on toimitettava kopio tärkkelysperunan ja sokerijuurikkaan viljelysopimuksesta kuntaan viimeistään 15 päivänä kesäkuuta luku Perustuki 17 Perustukea haetaan sähköisesti Vipu-palvelussa tai toimittamalla lomake 101B toimivaltaiselle 5 luku Viherryttämistuki 18 Viherryttämistukea haetaan sähköisesti Vipu-palvelussa tai toimittamalla lomake 101B toimivaltaiselle Mikäli ei halua vapautusta viherryttämistuen vaatimuksista luonnonmukaisen tuotannon perusteella, asiasta ilmoitetaan sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 101B toimittamalla lomake toimivaltaiselle Ekologista alaa ilmoitetaan sähköisesti Vipu-palvelussa tai täyttämällä lomakkeen 102B asianomainen kohta eli merkitsemällä rasti sarakkeeseen J ja toimittamalla lomake toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 15 päivänä kesäkuuta luku Nuoren viljelijän tuki (EU) 19 Nuoren viljelijän tukea (EU) haetaan sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 101B rastittamalla asianomainen kohta sekä täyttämällä nuoren viljelijän tuen lisätiedot kohta ja toimittamalla lomake toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2016 Tuenhakijan on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle nuoren viljelijän tuen hakemista varten tarvittavat liitteet, jotka osoittavat tilanpidon aloitusvuoden pääasiallisena yrittäjänä ja maatilan omistuksen ja hallinnan tai sisältävät vastaavan selvityksen. Liitteiden toimittaminen on tuenmaksun edellytys.

8 7 luku Pinta-alaperusteisten viljelijäkorvausten korvauskelpoisuus 20 Alan hakeminen korvauskelpoiseksi ympäristösitoumuksessa, luonnonhaittakorvauksessa ja luonnonmukaisen tuotannon korvauksessa Viljelijän on ilmoitettava sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 102A tai vapaamuotoisella ilmoituksella korvauskelpoiseksi vuonna 2016 haettavat peruslohkot viimeistään 15 päivänä kesäkuuta luku Ympäristökorvaus ja maatalouden ympäristötuen erityistukisopimukset 21 Ympäristösitoumuksen maksamista haetaan sähköisesti Vipu-palvelussa tai toimittamalla lomake 101B toimivaltaiselle Voimassa olevien ympäristösopimusten ja maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten maksamista haetaan sähköisesti Vipu-palvelussa tai toimittamalla lomake 101B toimivaltaiselle Tilat joilla ei ole voimassa olevaa ympäristösitoumusta tai luomusitoumusta tai uuden kauden mukaista ympäristösopimusta, lukuun ottamatta sopimusta alkuperäisrotueläinten kasvattamisesta, eivät voi hakea voimassa olevan maatalouden ympäristötuen erityistukisopimuksen tai alkuperäisrotusopimuksen maksua sähköisesti, vaan toimittamalla lomake 101B toimivaltaiselle Valumavesien hallinta -toimenpiteeseen ilmoitetaan peruslohkolle toimenpiteen toteuttamisala toimittamalla toimivaltaiselle viranomaiselle Maaseutuviraston vahvistama lomake 463 viimeistään 15 päivänä kesäkuuta Toimenpiteen vaatimat liitteet on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 30 päivänä syyskuuta Uusia ympäristösopimuksia ja niiden maksamista haetaan täyttämällä sopimuskohtaiset lomakkeet ja toimittamalla ne sekä vaadittavat liitteet toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 15 päivänä kesäkuuta Maaseutuviraston vahvistamat sopimuslomakkeet ovat seuraavat: Sopimus kosteikkojen hoidosta, Sopimus maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoidosta, Sopimus alkuperäisrotueläinten kasvattamisesta. 22 Ympäristösitoumukseen liittyvä syksyn 2016 ilmoitus toimenpiteistä: lietelannan sijoittaminen peltoon, ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen, talviaikainen kasvipeitteisyys Ilmoitus on tehtävä sähköisesti Vipu-palvelussa toimittamalla tiedot viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2016 klo Sähköisesti palautettavan ilmoituksen liitteet tulee toimittaa toimivaltaiselle viranomaiselle paperisena viimeistään 31 päivänä lokakuuta Ilmoituksen voi tehdä myös toimittamalla toimivaltaiselle viranomaiselle Maaseutuviraston vahvistama asianmukaisesti täytetty lomake 465 tarvittavine liitteineen, esimerkiksi liitelomake 465L, tai muu liite, josta selviää materiaalin hankinta ja määrä viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2016.

9 23 Ympäristösitoumukseen haettavat peruslohkot Viljelijän on ilmoitettava sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 102A lisätietoja kohdassa ympäristösitoumukseen vuonna 2016 haettavat peruslohkot viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2016, edellyttäen, että peruslohkot ovat valtioneuvoston asetuksessa 235/ ja 5 :ssä tarkoitettuja peruslohkoja. 24 Sitoumuksen ja sopimuksen siirtäminen Ympäristösitoumuksen ja ympäristösopimuksen tekijän luopuessa sitoumuksesta tai sopimuksesta on vastaanottavan tahon ilmoitettava tapahtuneesta siirrosta lain 1360/ :n 3 momentin mukaisesti lomakkeella 160 toimittamalla lomake toimivaltaiselle viranomaiselle. Vastaanottavan tahon on myös 1) jätettävä vastaanottamistaan alueista tukihakemus viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2016 ja 2) liitettävä hakemukseen vuokrasopimuksen tai kauppakirjan jäljennös. Maatalouden ympäristötuen erityisympäristötuen sopimuksen tekijän luopuessa valtioneuvoston asetuksen 366/ :n mukaisesti sopimuksesta on vastaanottavan tahon ilmoitettava tapahtuneesta siirrosta lain 1360/ :n 3 momentin mukaisesti lomakkeella 160 toimittamalla lomake toimivaltaiselle viranomaiselle. Vastaanottavan tahon on myös 1) jätettävä vastaanottamistaan alueista tukihakemus viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2016 ja 2) liitettävä hakemukseen vuokrasopimuksen tai kauppakirjan jäljennös. 25 Sitoumuksesta ja sopimuksesta luopuminen Ympäristösitoumuksesta ja luomusitoumuksesta, ympäristösopimuksesta tai alkuperäiskasvilajikkeiden ylläpitosopimuksesta voi luopua lain 1360/ :ssä tarkoittamissa tapauksissa toimittamalla lomake 474 tarvittavine liitteineen toimivaltaiselle viranomaiselle. Maatalouden ympäristötuen erityistukisopimuksista tai 20-vuotisista maatalouden ympäristötuen erityistukisopimuksista voi luopua toimittamalla erillinen kirjallinen ilmoitus toimivaltaiselle viranomaiselle. 26 Alkuperäisrotueläinten kasvattamista koskevan sopimuksen eläinmäärän lisääminen Eläinmäärän lisäystä haetaan Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 218E toimittamalla lomake toimivaltaiselle Eläinmäärän lisäystä koskevaan hakemukseen on liitettävä mukaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 327/ :ssä tarkoitetun rekisterin ylläpitäjän antama rotupuhtauden osoittava todistus eläimen polveutumisesta.

10 9 luku Geenivarojen säilytystoimenpide alkuperäiskasvilajikkeiden ylläpitosopimus 27 Alkuperäiskasvilajikkeiden ylläpitosopimusta haetaan Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 214 toimittamalla lomake liitteineen tai antamalla liitteestä muuten tarvittavat tiedot toimivaltaiselle Voimassa olevan alkuperäiskasvilajikkeiden ylläpitosopimusten maksamista haetaan sähköisesti Vipupalvelussa tai toimittamalla Maaseutuviraston vahvistama lomake 101B toimivaltaiselle 10 luku Luonnonmukaisen tuotannon korvaus 28 Luonnonmukaisen tuotannon ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksen ja luonnonmukaisen tuotannon korvauksen maksamisen hakeminen ja liitteet Luonnonmukaisen tuotannon korvauksen maksamista haetaan sähköisesti Vipu-palvelussa tai toimittamalla lomake 101B toimivaltaiselle Luonnonmukaisen tuotannon ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumusta sekä uuden sitoumuksen korvauksen maksamista haetaan Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 215 täyttämällä asianmukaiset kohdat ja toimittamalla lomake toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 15 päivänä kesäkuuta Sitoumushakemuksen lisäksi toimivaltaiselle viranomaiselle on palautettava tarvittavat liitteet. Liite sitoumukseen haettavista peruslohkoista on toimitettava viimeistään 15 päivänä kesäkuuta Luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen tilatyypin, eläinten ja sitoumuslohkojen muuttaminen Viljelijä voi hakea voimassa olevan luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen muuttamista tilatyypin tai eläinlajien osalta toimittamalla lomake 215 toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 15 päivänä kesäkuuta Viljelijän on ilmoitettava sellaiset luonnonmukaisen tuotannon sitoumukseen vuonna 2016 haettavat korvauskelpoiset peruslohkot, jotka eivät olleet sitoumuksella vuonna 2015 toimittamalla lomake 215 toimivaltaiselle 30 Luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevaan sitoumukseen liittyvä ilmoitus Luonnonmukaisesta kotieläintuotannon sitoumuksen antaneen viljelijän on toimitettava Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 461 ilmoitus, josta ilmenevät tukivuoden eläinmäärätiedot siipikarjan osalta sekä mahdolliset tuotantotauot kaikkien luonnonmukaisesti kasvatettujen eläinlajien osalta. Tiedot on toimitettava sähköisesti Vipu-palvelussa tai toimittamalla lomake 461 toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 15 päivänä helmikuuta 2017.

11 11 luku Luonnonhaittakorvaus 31 Luonnonhaittakorvausta ja luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta ja niiden maksua haetaan sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 101B toimittamalla lomake toimivaltaiselle Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotukseen liittyvä eläinmääräilmoitus on tehtävä sähköisesti Vipu-palvelussa tai toimittamalla lomake 461 toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 15 päivänä helmikuuta luku Euroopan unionin nautaeläinpalkkiot ja lammas- ja vuohipalkkiot 32 EU:n lypsylehmäpalkkiota, EU:n nautapalkkiota ja lammas- ja vuohipalkkiota haetaan sähköisesti Vipu-palvelussa tai toimittamalla toimivaltaiselle viranomaiselle Maaseutuviraston vahvistama osallistumisilmoitus eli lomake 184 viimeistään 15 päivänä kesäkuuta Osallistumisilmoitus on voimassa toistaiseksi. Osallistumisilmoituksen voimassaolo päättyy, jos viljelijä lopettaa tuotannon, palkkiojärjestelmä lakkautetaan tai viljelijä suljetaan palkkiojärjestelmän ulkopuolelle. EU:n lammas- ja vuohipalkkion kuttupalkkiota varten on toimitettava Maaseutuviraston vahvistama lomake 410 liitteineen toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 31 päivänä tammikuuta Maatilaa jaettaessa tai yhdistettäessä osallistumisilmoitus on toimitettava uudestaan toimivaltaiselle viranomaiselle. Koko tilan hallinnansiirrosta on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitus lomakkeella 156 sekä lomakkeella 462. Viimeistään 31 päivä elokuuta 2016 tehtyjen hallinnan siirtojen osalta, lomake 156 liitteineen ja lomake 462 on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 15 päivänä syyskuuta Osallistumisilmoituksen peruminen Osallistumisilmoitus EU:n eläinpalkkiojärjestelmiin voidaan peruuttaa tukivuodelta 2016 sähköisesti Vipu-palvelussa tai toimittamalla Maaseutuviraston vahvistama lomake 184 toimivaltaiselle Mikäli viljelijä haluaa peruuttaa palkkionsa kuluvalta vuodelta 15 päivä kesäkuuta 2016 jälkeen, peruutus on tehtävä kirjallisesti vapaamuotoisella ilmoituksella toimivaltaiselle viranomaiselle. Jos osallistumisilmoituksen peruuttaminen on tehty 15 päivä kesäkuuta 2016 jälkeen, peruutus kohdistuu jättöpäivämäärän kalenterivuotta seuraavaan tukivuoteen. 34 Maatilan perustietojen toimittaminen EU:n lypsylehmäpalkkion, EU:n nautapalkkion ja lammas- ja vuohipalkkion myöntämisen edellytyksenä tukivuodelta 2016 on, että viljelijä ilmoittaa hallinnassaan olevan maatalousmaan päätukihaun yhteydessä lomakkeella 102B. Maatilan perustietoja koskevat lomakkeet 101A, tarvittaessa 101D sekä peruslohkoja koskevat lomakkeet 102A, tarvittaessa 102C palautetaan vain jos

12 tilan tietoihin on niiltä osin tullut muutoksia. Nämä lomaketiedot voi palauttaa myös sähköisesti Vipupalvelussa. 13 luku Ei-tuotannolliset investoinnit 35 Ei-tuotannollisten investointien korvaushakemus Ei-tuotannollisten investointien korvausta on haettava viimeistään 15 päivänä kesäkuuta Viljelijän, rekisteröidyn yhdistyksen tai vesilain 587/ luvussa tarkoitetun vesioikeudellisen yhteisön on haettava ei-tuotannollisten investointien korvausta kosteikon perustamiseen toimittamalla Maaseutuviraston vahvistama lomake 195 toimivaltaiselle viranomaiselle. Viljelijän tai rekisteröidyn yhdistyksen on haettava ei-tuotannollisten investointien korvausta perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaamiseen toimittamalla Maaseutuviraston vahvistama lomake 196 toimivaltaiselle viranomaiselle. 36 Hakemuksen myöhästyminen Ei-tuotannollisten investointien myöhästynyt korvaushakemus hylätään. 37 Maksun hakemisen määräaika Ei-tuotannollisten investointien korvauksen maksua on haettava toimittamalla Maaseutuviraston vahvistama lomake 197 toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 2 kuukauden kuluttua toimenpiteelle annetun toteutusajan päättymisen jälkeen. 14 luku Voimaantulo 38 Voimaantulo Tämä määräys tulee voimaan 27 päivänä toukokuuta Seinäjoella Ylijohtajan sijaisena Osastonjohtaja Antti-Jussi Oikarinen Lakimies Susanna Ylikantola

13 Tämä määräys on saatavissa internetosoitteesta (FINLEX - Viranomaisten määräyskokoelmat: Maaseutuvirasto) sekä Maaseutuviraston kirjaamosta (PL 405, SEINÄJOKI, puh , sähköposti: Yhteyshenkilö Maaseutuvirastossa Maatalousylitarkastaja Antti Hietala, Luonnonmukainen tuotanto puh Ylitarkastaja Jussi Joutsiniemi, Nuoren viljelijän tuki (EU), Perustuki puh Ylitarkastaja Ulla Sihto, Alkuperäisrotujen kasvattaminen, Geenivarasopimukset puh Maatalousylitarkastaja Markku Kuoppa-aho, Ympäristökorvaus puh Ylitarkastaja Katja Anttila, Aktiiviviljelijä, Hamppu, Viherryttämistuki, Peltokasvipalkkio puh Erikoissuunnittelija Kati Törmä, Perustuki puh Ylitarkastaja Hannu Hämeenniemi, Viherryttämistuki, puh Ylitarkastaja Hanna Ketomäki, Ympäristökorvaus, Lietelannan sijoittaminen puh Ylitarkastaja Marika Lehtinen, EU:n eläinpalkkiot puh Ylitarkastaja Riikka Klemola, Ei-tuotannolliset investoinnit puh Johtava tietojärjestelmäasiantuntija Ilkka Kommeri, Sähköinen asiointi puh Lakimies Susanna Ylikantola, Säädösasiat puh Lakimies Jaana Koivukoski, Säädösasiat puh Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa: Tiedoksi Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Hämeenlinnan hallinto-oikeus

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 580/ /2017

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 580/ /2017 MÄÄRÄYS Pvm. 1.6.2017 Dnro 580/03.00.00/2017 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 9/17 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta 192/2013 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Laki Euroopan

Lisätiedot

Vuoden 2019 viljelijätukien sähköinen haku päättyy 17 päivänä kesäkuuta 2019 klo

Vuoden 2019 viljelijätukien sähköinen haku päättyy 17 päivänä kesäkuuta 2019 klo MÄÄRÄYS 1 / 12 Määräyksen numero Pvm Asianumero 16/2019 29.5.2019 3018/00.00.01.02.00/2019 RUOKAVIRASTON PÄÄTUKIHAKUMÄÄRÄYS ELI MÄÄRÄYS ERÄIDEN SUORIEN TUKIEN JA OHJELMAPERUSTEISTEN VILJELIJÄKORVAUSTEN

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 379/ /2018

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 379/ /2018 MÄÄRÄYS Pvm. 27.4.2018 Dnro 379/03.00.00/2018 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 6/18 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta 192/2013 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Laki Euroopan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3454/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3454/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 7.5.2014 Dnro 3454/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 15 2 mom. Vastaavat EU-säännökset: Euroopan parlamentin

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm 29.4.2015 Dnro 932/54/2015. Maaseutuviraston määräyskokoelma 27/15. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm 29.4.2015 Dnro 932/54/2015. Maaseutuviraston määräyskokoelma 27/15. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 29.4.2015 Dnro 932/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma 27/15 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Laki Euroopan unionin

Lisätiedot

Vuoden 2015 ympäristösopimusten ( ) toisen erän maksaminen

Vuoden 2015 ympäristösopimusten ( ) toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 920/03.03.00/2016 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset Vuoden 2015 ympäristösopimusten (2014-2020) toisen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 13.6.2014 Dnro 3641/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Vastaavat EU-säännökset:

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma 29/09

Maaseutuviraston määräyskokoelma 29/09 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2009 Dnro 707/22/2009 Maaseutuviraston määräyskokoelma 29/09 Valtuutussäännökset: L Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10

Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2010 Dnro 760/22/2010 Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10 Valtuutussäännökset: L Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2017

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2017 MÄÄRÄYS Pvm. 25.1.2017 Dnro 1810/03.00.00/2017 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 66/16 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2016

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2016 MÄÄRÄYS Pvm. 8.2.2016 Dnro 44/03.00.00/2016 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 2/16 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa:

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa: Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 919/03.03.00/2016 ELY-keskukset Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista koskeva Maaseutuviraston määräys

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 valkuais- ja öljykasvipalkkion käsittelyssä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Laki Euroopan unionin

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: toistaiseksi

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: toistaiseksi MÄÄRÄYS Pvm. 8.4.2015 Dnro 850/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 23/15 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 15 2 mom. Voimassaoloaika: 9.4.2015 toistaiseksi

Lisätiedot

RUOKAVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2019

RUOKAVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2019 Määräyksen numero Pvm Asianumero MÄÄRÄYS 1 / 7 5/2019 24.1.2019 379/00.00.01.02.00/2019 RUOKAVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2019 Ruokavirasto on päättänyt maatalouden tukien toimeenpanosta

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma

Maaseutuviraston määräyskokoelma MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 19.3.2013 Dnro 725/54/2013 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/13 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.4.2013 Dnro 1091/54/2013. Maaseutuviraston määräyskokoelma 26/13. Valtuutussäännökset:

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.4.2013 Dnro 1091/54/2013. Maaseutuviraston määräyskokoelma 26/13. Valtuutussäännökset: MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.4.2013 Dnro 1091/54/2013 Maaseutuviraston määräyskokoelma 26/13 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2014

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2014 MÄÄRÄYS Pvm 17.3.2014 Dnro 526/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 13/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom. Voimassaoloaika: 17.3.2014 - toistaiseksi

Lisätiedot

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Varainhoito-osasto 21.11.2013 Tukien maksatusyksikkö Dnro 2456/54/2013 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 uuhipalkkion

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma 28/11

Maaseutuviraston määräyskokoelma 28/11 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 29.4.2011 Dnro 646/22/2011 Maaseutuviraston määräyskokoelma 28/11 Valtuutussäännökset: L Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm. 30.4.2013 Dnro 1090/54/2013. Maaseutuviraston määräyskokoelma 25/13. Valtuutussäännökset:

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm. 30.4.2013 Dnro 1090/54/2013. Maaseutuviraston määräyskokoelma 25/13. Valtuutussäännökset: MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm. 30.4.2013 Dnro 1090/54/2013 Maaseutuviraston määräyskokoelma 25/13 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta

Lisätiedot

Liite F. Maa- ja puutarhatalouden tuet 2017

Liite F. Maa- ja puutarhatalouden tuet 2017 Liite F. Maa- ja puutarhatalouden tuet 2017 Hakuopas 2017 KOKO SUOMESSA MAKSETTAVAT TUET Hakeminen Toimivaltainen viranomainen / Lisätietoja EU:n kokonaan rahoittamat tuet (eli suorat tuet) Perustuki-

Lisätiedot

Liite F. Maa- ja puutarhatalouden tuet 2018

Liite F. Maa- ja puutarhatalouden tuet 2018 Liite F. Maa- ja puutarhatalouden tuet 2018 Hakuopas 2018 KOKO SUOMESSA MAKSETTAVAT TUET EU:n kokonaan rahoittamat tuet (eli suorat tuet) Perustuki- ja viherryttämistuki EU:n nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL SEINÄJOKI Pvm Dnro 18/22/2012. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 1/12

Maaseutuelinkeino-osasto PL SEINÄJOKI Pvm Dnro 18/22/2012. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 1/12 MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 2.2.2012 Dnro 18/22/2012 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 1/12 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä.

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä. Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 tilatuen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 27.2.2017 Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS YMPÄRISTÖKORVAUKSEN, LUONNONHAITTA- KORVAUKSEN, LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUKSEN

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

Haku aukeaa aikaisintaan 15.4.2015

Haku aukeaa aikaisintaan 15.4.2015 Tukihaku 2015 Haku aukeaa aikaisintaan 15.4.2015 Mitä muuttuu??? Lähes kaikki muuttuu, joten kuunnelkaa ja kyselkää.. ESITYKSEN SISÄLTÖ Tukihaku 2015 / Laukaan YTA AKTIIVIVILJELIJÄ TUKIHAKUMATERIAALI TUKIEN

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 31.5.2010 Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2009 timotein EU:n siementuotannon tuen käsittelyssä

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS YMPÄRISTÖKORVAUKSEN, LUONNONHAITTA- KORVAUKSEN, LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUKSEN JA EI- TUOTANNOLLISIA

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/10 Pvm Dnro 186/22/2010

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/10 Pvm Dnro 186/22/2010 MÄÄRÄYS Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/10 Pvm 9.2.2010 Dnro 186/22/2010 Voimassaoloaika: 10.2.2010 - toistaiseksi Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 235783 1(2) mmm.fi 15.5.2017 1003/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PINTA-ALOJEN JA PINTA-ALAPERUSTEISTEN EUROOPAN UNIONIN RAHOITTAMIEN

Lisätiedot

Tukihakukoulutus Päätukihaku, aikataulut ja materiaali

Tukihakukoulutus Päätukihaku, aikataulut ja materiaali Tukihakukoulutus 2018 Päätukihaku, aikataulut ja materiaali Tukihaun aikataulut Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Kansalliset kotieläintuet Päätukihaku 15.6. asti Myöhästymispäivät Muita päivämääriä Ympäristökorvauksen

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Tukien maksatusyksikkö 918/ /2016

Varainhoito-osasto Tukien maksatusyksikkö 918/ /2016 Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 918/03.03.00/2016 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Sianlihantuottajille ja maidontuottajille vuonna 2015

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 3/09 Pvm Dnro 235/22/2009

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 3/09 Pvm Dnro 235/22/2009 MÄÄRÄYS Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 3/09 Pvm 20.2.2009 Dnro 235/22/2009 Voimassaoloaika: 23.2.2009 - toistaiseksi Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö ELY-keskukset Vuoden 2014 maatalousyrittäjien opintorahaa (2521) koskevien hakemusten käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Liitteenä

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi /01.02/2017

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi /01.02/2017 LAUSUNTOPYYNTÖ 229839 1(2) mmm.fi 2.2.2017 194/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖ- KORVAUKSEN, LUONNONHAITTAKORVAUKSEN, LUONNONMUKAISEN TUOTANNON

Lisätiedot

MAARAYS. Pvm Dnro 2080/ /2017. Voimassaoloaika: toistaiseksi

MAARAYS. Pvm Dnro 2080/ /2017. Voimassaoloaika: toistaiseksi MAARAYS Pvm. 25.1.2018 Dnro 2080/03.00.00/2017 Maaseutuviraston maarayskokoelma nro 24/17 Valtuutussaannokset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Varainhoito-osasto /22/2007 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus

Varainhoito-osasto /22/2007 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus Varainhoito-osasto 26.9.2007 747/22/2007 Tukien maksatusyksikkö TE-keskusten maaseutuosastot Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus Liitteenä on maksatusta koskeva Maaseutuviraston

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL SEINÄJOKI Pvm Dnro 520/22/2012. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/12. Valtuutussäännökset:

Maaseutuelinkeino-osasto PL SEINÄJOKI Pvm Dnro 520/22/2012. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/12. Valtuutussäännökset: 1 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.4.2012 Dnro 520/22/2012 Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/12 Valtuutussäännökset: L Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Tukihakukoulutus Päätukihaku, aikataulut ja materiaali

Tukihakukoulutus Päätukihaku, aikataulut ja materiaali Tukihakukoulutus 2017 Päätukihaku, aikataulut ja materiaali Päätukihaun aikataulu Muita päivämääriä Ympäristökorvauksen koulutusvaatimus 30.4.2017. Peltomaan laatutesti toimitettava kuntaan viimeistään

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 74/06 Dnro 3644/01/2006 8.9.2006 Voimassaoloaika 13.9.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki (329/1999, muut. 44/2000) 11 4 mom.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2012 132/2012 Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö 262839 1 (2) Jord- och skogsbruksministeriet Ministry of Agriculture and Forestry 17.1.2019 61/06.02/2019 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Viljelijätukihakukoulutus 2015. Maalis-huhtikuu 2015, 16 tilaisuutta

Viljelijätukihakukoulutus 2015. Maalis-huhtikuu 2015, 16 tilaisuutta Viljelijätukihakukoulutus 2015 Maalis-huhtikuu 2015, 16 tilaisuutta Kevät 2015 Tukihakumuistutus Lähetetty maaliskuun ensimmäisellä viikolla Ilmoitus tukihaun alkamisesta Yhteenveto maatilan esitäytetyistä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2011 264/2011 Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 25.11.2016 Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS VUODELTA 2016 MAKSETTAVISTA LYPSYLEHMÄ-, NAUTA-, LAMMAS- JA VUOHIPALKKIOISTA SEKÄ PELTOKASVIPALKKIOSTA

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Varainhoito-osasto 15.9.2010 Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2010 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus pinta-alojen ja pinta-alaperusteisten Euroopan unionin rahoittamien tukien valvonnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma 37/10

Maaseutuviraston määräyskokoelma 37/10 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2010 Dnro 759/22/2010 Maaseutuviraston määräyskokoelma 37/10 Valtuutussäännökset: Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 236/2015 Valtioneuvoston asetus. Luonnonhaittakorvaus on osa

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 236/2015 Valtioneuvoston asetus. Luonnonhaittakorvaus on osa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 236/2015 Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 29.4.2015 Dnro 969/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 33/15 Kumotaan Määräys Nro 11/15, Dnro 307/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö 269963 1 (2) Jord- och skogsbruksministeriet Ministry of Agricutture and Forestry 6.5.2019 753/01.02/2019 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Vipu Sähköinen tukihaku Kasvulohkojen piirtäminen Tukioikeuksien siirto

Vipu Sähköinen tukihaku Kasvulohkojen piirtäminen Tukioikeuksien siirto Vipu Sähköinen tukihaku Kasvulohkojen piirtäminen Tukioikeuksien siirto Tukihaun aikajana Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Päätukihaku 15.6. asti Kansalliset kotieläintuet Myöhästymispäivät Viljelijäpostitus

Lisätiedot

viljelijätukihaun aikataulu

viljelijätukihaun aikataulu Tukihakukoulutus Kevään Kevät 2018 viljelijätukihaun aikataulu Kevään viljelijätukihaun aikataulu Hakuajat ja muut päivämäärät 30.4. Viimeinen mahdollinen päivä hakeutua luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään

Lisätiedot

Ministeriön lausuntopyynnöt löytyvät myös intemet-sivustolta MMM:n vireillä olevat lausuntopyynnöt

Ministeriön lausuntopyynnöt löytyvät myös intemet-sivustolta MMM:n vireillä olevat lausuntopyynnöt LAUSUNTOPYYNTÖ 247070 1(2) 18.1.2018 127/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖ- KORVAUKSEN, LUONNONHAITTAKORVAUKSEN, LUONNONMUKAISEN TUOTANNON

Lisätiedot

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta.

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta. Ämmm.Fi LAUSUNTOPYYNTÖ 251299 1(2) 22.3.2018 664/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PINTA-ALOJEN JA PINTA-ALAPERUSTEISTEN EUROOPAN UNIONIN RAHOITTAMIEN

Lisätiedot

Oriveden kaupunki maaseutupalvelut maaseutuhallinnon YTA. Markku Mäkelä Viljelijäkoulutus, Oriveden Opisto,

Oriveden kaupunki maaseutupalvelut maaseutuhallinnon YTA. Markku Mäkelä Viljelijäkoulutus, Oriveden Opisto, Oriveden kaupunki maaseutupalvelut maaseutuhallinnon YTA Markku Mäkelä Viljelijäkoulutus, Oriveden Opisto, 29.3.2017 Uudet tai vaihtuneet e-mailosoitteet tiedotamme ajankohtaisista sähköpostitse osa viesteistä

Lisätiedot

VUODEN 2013 HAKUOHJEET. Tärkkelysperunapalkkio. (Tarkennus)

VUODEN 2013 HAKUOHJEET. Tärkkelysperunapalkkio. (Tarkennus) VUODEN 2013 HAKUOHJEET Tärkkelysperunapalkkio (Tarkennus) Sisällysluettelo UUTTA 2013... 3 Määritelmiä... 3 1 Tärkkelysperunapalkkio... 4 2 Tärkkelysperunapalkkion hakeminen... 4 2.1 Hakemuksen myöhästyminen...

Lisätiedot

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Mikä muuttuu? Tukijärjestelmien uudistamisen yhteydessä

Lisätiedot

Tukihaku 2016. Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa. 29.3.2016 ja 31.3.2016. Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1

Tukihaku 2016. Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa. 29.3.2016 ja 31.3.2016. Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1 Tukihaku 2016 Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa 29.3.2016 ja 31.3.2016 Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1 Päätukihaun aikataulu Alkaa huhtikuun loppupuolella Päättyy 15.6.2016

Lisätiedot

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Tärkkelysperunapalkkio (Tarkennus)

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Tärkkelysperunapalkkio (Tarkennus) VUODEN 2014 HAKUOHJEET Tärkkelysperunapalkkio (Tarkennus) Sisällysluettelo UUTTA 2014... 3 Määritelmiä... 3 1 Tärkkelysperunapalkkio... 4 2 Tärkkelysperunapalkkion hakeminen... 4 2.1 Hakemuksen myöhästyminen...

Lisätiedot

Tukihaku 2017 Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut Mäntsälä Hyvinkää

Tukihaku 2017 Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut Mäntsälä Hyvinkää Tukihaku 2017 Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut 3.4.2017 Mäntsälä 12.4.2017 Hyvinkää 1 Tukihaun aikataulu 2017 Päätukihaku päättyy 15.6.2017 Sähköinen päätukihaku aukeaa toukokuun alkupuolella ->

Lisätiedot

SISÄLLYS. asetuksen muuttamisesta N:o Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. asetuksen muuttamisesta N:o Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1840 1847 SISÄLLYS N:o Sivu 1840 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten

Lisätiedot

/01.02/2017

/01.02/2017 A mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 227239 1(2) 1.2.2017 197/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUESTA, VIHERRYTTÄMISTUESTA JA NUOREN VILJELIJÄN TUESTA ANNETUN

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 67/02 Dnro 2725/524/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 67/02 Dnro 2725/524/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 67/02 Dnro 2725/524/2002 18.9.2002 Voimassaoloaika 25.9.2002 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) Ämmm.R /01.02/2016. Jakelussa mainitut

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) Ämmm.R /01.02/2016. Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ 223642 1 (2) Ämmm.R 10.10.2016 1580/01.02/2016 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VUODELTA 2016 MAKSETTAVISTA LYPSYLEHMÄ-, NAUTA-, LAMMAS- JA VUOHIPALKKIOISTA

Lisätiedot

YTA-alueiden kuntien viranomaisten ajankohtaiset asiat. Maatalouden tukitiedotuskierros Metsäpirtti

YTA-alueiden kuntien viranomaisten ajankohtaiset asiat. Maatalouden tukitiedotuskierros Metsäpirtti YTA-alueiden kuntien viranomaisten ajankohtaiset asiat Maatalouden tukitiedotuskierros 15.4.2019 Metsäpirtti Hae ajoissa viime tippa ei ole hyvä juttu sähköisessä haussa Älä jätä sähköistä hakemista viimeiseen

Lisätiedot

Vuoden 2014 tukihaun muutokset

Vuoden 2014 tukihaun muutokset Vuoden 2014 tukihaun muutokset Pinta-alaperusteiset tuet Maaseutuvirasto / Maaseutuelinkeino-osasto/ Pinta-alatukiyksikkö Esityksen sisältö Kasvulohkojen merkitseminen liitekartalle/yhteiset asiat Suorat

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2008 Dnro 883/22/2008

Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2008 Dnro 883/22/2008 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2008 Dnro 883/22/2008 Maaseutuviraston määräyskokoelma 31/08 Valtuutussäännökset: Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä

Lisätiedot

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta.

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta. LAUSUNTOPYYNTÖ 247736 1(2) 25.1.2018 175/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI EI- TUOTANNOLLISIA INVESTOINTEJA KOSKEVAN KORVAUKSEN JA ERÄIDEN SOPIMUSTEN

Lisätiedot

Maaseutuviraston ajankohtaiskatsaus

Maaseutuviraston ajankohtaiskatsaus Maaseutuviraston ajankohtaiskatsaus Seurantakomitea 23.-24.5.2016 Antti-Jussi Oikarinen Osastonjohtaja Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutuvirasto Toimeenpanon tilanne Neuvo2020 Maatalouden investointituki

Lisätiedot

Tukihaku 2018 Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut Hyvinkää Mäntsälä

Tukihaku 2018 Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut Hyvinkää Mäntsälä Tukihaku 2018 Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut 4.4.2018 Hyvinkää 5.4.2018 Mäntsälä 1 Tukihaun aikataulu 2018 Sähköinen päätukihaku aukeaa näillä näkymin vko 16 (16.-20.4) kokonaisuudessaan -> hakemus

Lisätiedot

Korvauskelpoisuus Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi

Korvauskelpoisuus Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi Korvauskelpoisuus Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi 2014 2020 Korvauskelpoisuus Muutokset syksyn koulutusten jälkeen Korvauskelpoisuuden voi vaihtaa omistuksessa olevien lohkojen välillä,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 204 212 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 12.5.2017 Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS VUODELTA 2016 MAKSETTAVISTA LYPSYLEHMÄ-, NAUTA-, LAMMAS- JA VUOHIPALKKIOISTA SEKÄ PELTOKASVIPALKKIOSTA

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 89/06 Dnro 4830/01/2006 24.11.2006 Voimassaoloaika 29.11.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma 30/09

Maaseutuviraston määräyskokoelma 30/09 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2009 Dnro 708/22/2009 Maaseutuviraston määräyskokoelma 30/09 Valtuutussäännökset: Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 6/08 Pvm Dnro 252/22/2008

Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 6/08 Pvm Dnro 252/22/2008 MÄÄRÄYS Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 6/08 Pvm 21.2.2008 Dnro 252/22/2008 Voimassaoloaika: 22.2.2008 - toistaiseksi Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001

Lisätiedot

Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015

Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015 Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015 Materiaali perustuu 21.10.2014 Mavin aineistoon Perustuki Tilatuesta perustukeen 2015 alkaen 2 tukialuetta AB ja C AB tasaosan arvo 113 e/ha (arvio) Pelto, pysyvä

Lisätiedot

Peltokasvipalkkio ja kansalliset peltotuet 2018

Peltokasvipalkkio ja kansalliset peltotuet 2018 Peltokasvipalkkio ja kansalliset peltotuet 2018 25.4.2018 PELTOKASVIPALKKIO 25.4.2018 2 Peltokasvipalkkion yleiset tukiehdot Aktiiviviljelijä, ikä ei ole rajoittava tekijä Lohko, jolle haet palkkiota,

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma 20/11

Maaseutuviraston määräyskokoelma 20/11 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 28.3.2011 Dnro 562/22/2011 Maaseutuviraston määräyskokoelma 20/11 Valtuutussäännökset: Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä

Lisätiedot

Ympäristötuki ja LFA

Ympäristötuki ja LFA Ympäristötuki ja LFA Luonnonhaittakorvaus (LFA) ja LFA-lisäosa Tukiehdot ennallaan: Vuonna 2008 sitoumuksen antaneet voivat antaa uuden 5- vuotisen luonnonhaittakorvaus sitoumuksen v. 2013 Samalla voidaan

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö LAUSUNTOPYYNTÖ 260857 Maa- ja metsätalousministeriö 1 (2) Jord- och skogsbruksministeriet Ministry of Agriculture and Forestry 5.11.2018 1795/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Ajankohtaista. Tukihakuinfo 2019 Päivi Lehtomäki

Ajankohtaista. Tukihakuinfo 2019 Päivi Lehtomäki Ajankohtaista Tukihakuinfo 2019 Päivi Lehtomäki Ajankohtaista kevät 2019 Tulevat tukimaksut Tukihakumateriaali Ruokaviraston nettisivut Yhteystiedot ja asiointikanavat Peruslohkomuutokset ja yhteiskäyttölohkot

Lisätiedot

Eläin- ja erikoistukien muutokset vuonna 2014

Eläin- ja erikoistukien muutokset vuonna 2014 Eläin- ja erikoistukien muutokset vuonna 2014 Maatalousalan De minimis -tuki Maatalousalan De minimis tuesta annettiin uusi asetus 18.12.2013 Komission asetus (EU) N:o 1408/2013, Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

YTA-alueiden kuntien. viranomaisten ajankohtaiset asiat. MAATALOUDEN TUKITIEDOTUS- tilaisuus Suonenjoki

YTA-alueiden kuntien. viranomaisten ajankohtaiset asiat. MAATALOUDEN TUKITIEDOTUS- tilaisuus Suonenjoki YTA-alueiden kuntien MAATALOUDEN TUKITIEDOTUS- tilaisuus 19.3.2019 Suonenjoki viranomaisten ajankohtaiset asiat Ulla Koivisto / Hannu Jyrkkänen Sydän-Savon maaseutupalvelu Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 251757 1(2) mmm.fi 9.4.2018 730/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUESTA, VIHERRYTTÄMISTUESTA JA NUOREN VILJELIJÄN TUESTA ANNETUN

Lisätiedot

Tukihaku Huittisten yhteistoiminta-alue. Koulutusmateriaali perustuu Ruokaviraston aineistoon ja muutokset ovat mahdollisia

Tukihaku Huittisten yhteistoiminta-alue. Koulutusmateriaali perustuu Ruokaviraston aineistoon ja muutokset ovat mahdollisia Tukihaku 2019 9.4.2019 Huittisten yhteistoiminta-alue Koulutusmateriaali perustuu Ruokaviraston aineistoon ja muutokset ovat mahdollisia Tukien hakeminen 30.4.2019 Ympäristökorvauksen koulutusvaatimus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2014 Laki. eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2014 Laki. eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1360/2014 Laki eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö LAUSUNTOPYYNTÖ 262812 Maa- ja metsätalousministeriö 1 (2) Jord- och skogsbruksministeriet Ministry of Agriculture and Forestry 17.1.2019 66/01.02/2019 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2014 Laki. Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2014 Laki. Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1356/2014 Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma

Maaseutuviraston määräyskokoelma MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS 13/10 Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 24.2.2010 Dnro 245/22/2010 Maaseutuviraston määräyskokoelma 13/10 Valtuutussäännökset: Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtävä

Lisätiedot

Tukipuhvetti Iisalmi, Savonia

Tukipuhvetti Iisalmi, Savonia Tukipuhvetti 25.4.2017 Iisalmi, Savonia Ylä-Savon maaseutupalvelut Erkki Koukkari (Pohjana käytetty luvalla Sydän-Savon ko. aineistoa) Vipupalvelun koodit ja rastit, mikä oleellista! Kasvikoodit käytännössä

Lisätiedot

Tukihaku Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto Lohja Vihti

Tukihaku Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto Lohja Vihti Tukihaku 2017 Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto 4.4.2017 Vihti 11.4.2017 Lohja Tukihaun aikataulu 2017 Päätukihaku päättyy 15.6.2017 Sähköinen päätukihaku aukeaa toukokuun alkupuolella -> hakemus muokattavissa

Lisätiedot