Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset"

Transkriptio

1 Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty farmasian tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tutkintojen ja opintojen järjestämisessä ja suorittamisessa noudatetaan, mitä yliopistolaissa (558/2009), asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004), opetusministeriön asetuksessa koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista (568/2005, muut. 495/2009), Helsingin yliopiston hallituksen hyväksymässä hallintojohtosäännössä, sekä yliopiston hallituksen hyväksymässä tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännössäsekä näissä pysyväismääräyksissä säädetään. 1 II FARMASIAN TIEDEKUNNASSA SUORITETTAVAT TUTKINNOT JA OPINNOT 2 Tiedekunnassa voidaan suorittaa: 1. alempana korkeakoulututkintona farmaseutin tutkinto, 2. ylempänä korkeakoulututkintona proviisorin tutkinto, 3. tieteellisinä jatkotutkintoina farmasian lisensiaatin (FaL) sekä farmasian ja filosofian tohtorin (FaT ja FT) tutkinnot, 4. farmasian lisensiaatin tutkinto, johon sisältyy erikoistumiskoulutus ja 5. farmaseutin tutkinnon pohjalta suoritettava farmaseutin erikoistumiskoulutus. Lisäksi tiedekunnassa voi suorittaa sivuaineopintoja ja erillisiä opintoja. III PERUSTUTKINTOIHIN SISÄLTYVÄT KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT Suomen tai ruotsin kielellä koulusivistyksensä saaneet Tutkintoasetuksen (794/2004) edellyttämä kielitaito osoitetaan farmaseutin tutkinnossa. Proviisorin tutkintoa suoritettaessa kielitaitonsa osoittavat vain sellaiset opiskelijat, jotka eivät ole osoittaneet asetuksessa säädettyä kielitaitoa aiempien opintojensa aikana. Äidinkielen opinnot Äidinkielessä opiskelijan tulee opinnoissa saavuttaa sellainen taito, että hän hallitsee opiskelun ja ammatin edellyttämän äidinkielen kirjallisen ja suullisen viestinnän. 4 Toisen kotimaisen kielen opinnot Toisen kotimaisen kielen opinnoissa opiskelijan tulee saavuttaa taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 :n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta. Farmaseutin tutkintoon sisältyvien toisen kotimaisen kielen opintojen laajuus on vähintään viisi opintopistettä. Toisen kotimaisen kielen opintoja ei vaadita opiskelijalta, joka on saanut vapautuksen toisen kotimaisen kielen oppimäärästä peruskoulussa tai lukiossa tai ylioppilastutkinnossa

2 ylioppilastutkintolautakunnan luvallaeikä opiskelijalta, joka ei ole suorittanut toista kotimaista kieltä International Baccalaureate -, European Baccalaureate - tai Reifeprüfung-tutkinnossa. Tällaisen opiskelijan on kuitenkin suoritettava kieliopintoja tai muita opintoja siten, että tutkinnon vähimmäislaajuus saavutetaan. Opiskelija, joka ei suorita toisen kotimaisen kielen opintoja, ei voi saada yliopistotutkinnon myötä em. laissa 424/2003 tarkoitettua kielitaitoa. Vieraan kielen opinnot Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen. Farmaseutin tutkintoon sisältyvien vieraan kielen opintojen laajuus on vähintään viisi opintopistettä. Vieraan kielen taito voidaan osoittaa englannin, espanjan, italian, ranskan, saksan tai venäjän kielessä tai jossakin muussa dekaanin hyväksymässä kielessä. Muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä koulusivistyksensä saaneet Muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä koulusivistyksensä saaneet perustutkinto-opiskelijat sekä ulkomailla koulusivistyksensä saaneet perustutkinto-opiskelijat suorittavat tutkintoon kuuluvina kieliopintoina suomen (tai ruotsin) kieltä vähintään viisi opintopistettä ja opiskelijalle vierasta kieltä vähintään viisi opintopistettä. Vapautus kielitaitovaatimuksista Dekaani voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan toisen kotimaisen kielen tai vieraan kielen kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan. Kypsyysnäyte Farmaseutin ja proviisorin tutkintoja varten on opiskelijan kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä koulusivistyksen saaneet voivat antaa kypsyysnäytteen myös englannin kielellä. Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa proviisorin tutkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitonsa farmaseutin tutkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä. Tällöin proviisorin tutkinnossa kirjoitettavassa kypsyysnäytteessä on kuitenkin osoitettava perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan. Proviisorin tutkinnon kypsyysnäyte muodostuu pro gradu tutkielman seminaariesityksestä ja tiivistelmästä. Farmaseutin tutkinnon tavoitteet 5 IV FARMASEUTIN TUTKINNON TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 6 Sen lisäksi mitä farmasian koulutusta koskevista vähimmäisvaatimuksista on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2005/36/EY, tulee opiskelijan farmaseutin tutkintoon johtavassa koulutuksessa saavuttaa teoreettiset ja käytännölliset valmiudet: 1. toimintaan terveydenhuollon kaikkien osa-alueiden farmaseuttisissa tehtävissä; 2. lääke- ja apuaineiden ominaisuuksien ymmärtämiseen; 3. lääkkeiden valmistamiseen ja laadunvalvontaan; 4. neuvontaan asiakkaalle määrättyjen ja itsehoitoon kuuluvien lääkkeiden käytössä, oireiden arvioinnissa ja hoitoon ohjauksessa;

3 5. lääkehoidon ongelmien tunnistamiseen, arviointiin ja seurantaan sekä terveyden edistämistyöhön; 6. tieteelliseen ajatteluun sekä itsenäisiin, kriittisiin ratkaisuihin ammattitehtävissään; 7. ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä erikoistumisopintoihin ja ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin; Koulutus perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja alan ammatillisiin käytäntöihin. Koulutuksen tulee antaa riittävät viestintä-, kieli- ja yhteistyötaidot sekä pohja ammattietiikalle. Farmaseutin tutkinnon rakenne Farmaseutin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Farmaseutin tutkintoon johtava koulutus järjestetään siten, että kokopäiväopiskelija voi suorittaa tutkinnon kolmessa lukuvuodessa. Farmaseutin tutkintoon sisältyvät seuraavat perus- ja aineopintojen kokonaisuudet (juonteet): Tieteellinen ajattelu ja ammatillinen kasvu Tavoitteena on tieteellisen ajattelun kehittyminen, ammatti-identiteetin ja -etiikan tukeminen, ammattiin kasvu sekä elinikäinen oppiminen mukaan lukien opiskelutaidot. 7 Molekyylistä lääkevalmisteeksi Tavoitteena on vahvistaa luonnontieteiden perusteiden tuntemusta. Erityisesti tavoitteena on ymmärtää lääke- ja apuaineiden sekä lääkevalmisteiden kemiallisia, fysikaalis-kemiallisia ja biologisia ominaisuuksia sekä perehtyä lääkkeiden valmistamiseen ja laadunvalvontaan. Potilas ja lääkehoito Tavoitteena on saada peruskäsitys elimistön rakenteesta ja toiminnasta sekä sairauksista. Erityisesti tavoitteena on ymmärtää sairauksiin käytettävien lääkkeiden vaikutusmekanismit ja vaiheet elimistössä, keskeiset haittavaikutukset ja haitalliset yhteisvaikutukset sekä saavuttaa valmiudet lääkeneuvontaan ja terveydenedistämistyöhön. Lääke ja yhteiskunta Tavoitteena on saada peruskäsitys lääkehuollon asemasta ja toiminnasta yhteiskunnassa, lääkehoidon onnistumiseen vaikuttavista yksilö- ja yhteisötason tekijöistä sekä mahdollisuuksista vaikuttaa niihin. Vuorovaikutus ja viestintä Tavoitteena on työyhteisössä ja työssä tarvittavien vuorovaikutus- ja viestintätaitojen kehittyminen. Tavoitteena on myös saavuttaa tieto- ja viestintätekniikan taidot. Valinnaiset opinnot Tavoitteena on omien mielenkiinnon kohteiden syventäminen ja monitieteellisyys. Valinnaisiin opintoihin hyväksytään farmasian tiedekunnan, Helsingin yliopiston muiden tiedekuntien tai muiden yliopistojen (tiede- ja taidekorkeakoulut) vahvistamien tutkintovaatimusten mukaisia opintoja. Valinnaisiin opintoihin sisällytettävistä opinnoista vähintään 3 opintopisteen laajuiset opinnot on suoritettava muualla kuin farmasian tiedekunnassa. Harjoittelu 8 Farmaseutin tutkintoon sisältyy kuuden kuukauden (30 opintopistettä) harjoittelu, jota yliopisto ohjaa ja valvoo.

4 Harjoittelu tapahtuu opetusapteekeissa, joita ovat Yliopiston Apteekki sivuapteekkeineen, Itä-Suomen yliopiston apteekki sekä tiedekunnan tarkoitukseen hyväksymät yksityiset apteekit ja sairaalaapteekit. Harjoittelusta on mahdollista suorittaa enintään kolme kuukautta ulkomailla, jonkin toisen Pohjoismaan tai Euroopan Unioniin (EU) kuuluvan maan apteekissa tai sairaala-apteekissa. Mahdollisuudesta suorittaa osa harjoittelusta EU:n ulkopuolisen maan apteekissa tai sairaalaapteekissa on neuvoteltava erikseen tiedekunnan harjoittelun vastuuhenkilön kanssa. Harjoitteluun lähteviltä vaadituista suorituksista määrätään tarkemmin opetussuunnitelmassa. Harjoittelu suoritetaan kahdessa jaksossa opetussuunnitelmaan merkittyinä ajankohtina. Vähintään kolme kuukautta harjoittelusta tulee suorittaa avohuollon apteekissa ja enintään kolme kuukautta harjoittelusta voidaan suorittaa sairaala-apteekissa. Poikkeustapauksissa harjoittelu voidaan suorittaa yhdessä osassa tai osissa, jotka eivät saa olla yhtä kuukautta lyhyempiä. Tästä on sovittava työnantajan ja yliopiston harjoittelun vastuuhenkilön kanssa. Työskentely opetusapteekissa on päätoimista. Saadakseen opintorekisteriin merkinnän harjoittelun suorittamisesta opiskelijan tulee toimittaa tiedekunnan kansliaan opetusapteekin harjoittelusta antama todistus. Lopputyö 9 Farmaseutin tutkintoon sisältyy kuuden opintopisteen laajuinen lopputyö. Lopputyön tulee osoittaa perehtyneisyyttä lopputyön aihepiiriin ja kykyä tieteelliseen ajatteluun ja ilmaisuun. Lopputyö tehdään pareittain jollekin farmasian tiedekunnan osastolle ennalta sovitusta aiheesta ja siihen sisältyy kirjallinen ja suullinen esitys. Poikkeustapauksessa lopputyö voidaan tehdä myös itsenäisesti. Lopputyöhön ilmoittaudutaan tiedekunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Oppiaineen vastuuhenkilö hyväksyy kunkin opiskelijan lopputyön aiheen ja määrää lopputyölle ohjaajan ja vähintään kaksi tarkastajaa. Tarkastajat antavat lopputyön arvosanasta kirjallisen lausunnon käyttäen tiedekunnan yhteistä lopputyön arviointilomaketta. Arviointi perustuu tiedekuntaneuvoston vahvistamaan lopputyön arviointimatriisiin. V FARMASEUTTIEN ERIKOISTUMISKOULUTUS 10 Farmaseutin tutkinnon pohjalta voidaan Helsingin yliopistossa suorittaa ammatillinen erikoistumiskoulutus sairaala- ja terveyskeskusfarmasiassa ja teollisuusfarmasiassa. Farmaseutin erikoistumiskoulutukseen kuuluu syventyminen erikoisalaan, tutkielma erikoisalalta ja erikoisalan ohjattu työkokemus. Farmaseutin erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy hyvin erikoisalaansa ja saavuttaa kyvyn toimia erikoisalallaan itsenäisesti. Proviisorin tutkinnon tavoitteet VI PROVIISORIN TUTKINNON TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 11 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2005/36/EY säädettyjen farmasian koulutusta koskevien vähimmäisvaatimusten ja farmaseutin tutkinnolle 6 :ssä asetettujen tavoitteiden lisäksi proviisorin tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelijan tulee saavuttaa valmiudet:

5 1. tieteelliseen ja ammatilliseen jatkokoulutukseen; 2. lääkeaineiden ja lääkkeiden tutkimus- ja kehitystyöhön sekä lääkkeiden taloudellisuutta ja käyttöä koskevaan tutkimukseen; 3. toimia aktiivisesti terveydenhuollon farmaseuttisissa tehtävissä esimiehenä, asiantuntijana, kouluttajana ja kehittäjänä. Koulutus perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja alan ammatillisiin käytäntöihin. Koulutuksen tulee antaa riittävät viestintä-, kieli-, yhteistyö-, taloudellis-hallinnolliset- sekä esimiestaidot. 12 Proviisorin tutkinnon rakenne Proviisorin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Ennen proviisorin tutkinnon suorittamista on opiskelijan suoritettava 180 opintopisteen laajuinen farmaseutin tutkinto. Proviisorin tutkintoon johtava koulutus järjestetään siten, että kokopäiväopiskelija voi suorittaa tutkinnon kahdessa lukuvuodessa farmaseutin tutkinnon pohjalta. Proviisorin tutkintoon sisältyvät kaikille yhteiset aineopinnot, valinnaiset aineopinnot ja syventävät opinnot. Syventävät opinnot ovat laajuudeltaan vähintään 70 opintopistettä. Syventävissä opinnoissa opiskelija keskittyy johonkin proviisorin tehtävien kannalta keskeiseen, tieteellisesti merkitykselliseen ongelmakokonaisuuteen, joka liittyy yhteen tai useampaan oppiaineeseen. Syventävät opinnot koostuvat opiskelijan valitsemaan oppiaineeseen kuuluvista syventävistä opintojaksoista sekä 40 opintopisteen laajuisesta pro gradu -tutkielmasta. Proviisorin tutkinnon syventävien opintojen oppiaineet ovat: 1. biofarmasia 2. farmakognosia 3. farmakologia 4. farmaseuttinen kemia 5. farmasian teknologia 6. sosiaalifarmasia 7. teollisuusfarmasia Opiskelija ilmoittautuu valitsemaansa syventävien opintojen oppiaineeseen tiedekunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin oppiaineeseen voidaan ottaa, suorittavat oppiaineet opiskelijoiden valinnan oppiaineen määrittämien perusteiden mukaisesti. Valintaperusteina käytetään opintomenestystä ko. oppiaineen opinnoissa. Karsiutuneet opiskelijat ilmoittautuvat toiseen haluamaansa oppiaineeseen. Opiskelijoiden jakaantuminen eri oppiaineisiin tuodaan tiedoksi opintoasiaintoimikunnalle. Opiskelija laatii proviisorin tutkintoon kuuluvan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) siihen oppiaineeseen, johon hänet on hyväksytty suorittamaan syventäviä opintoja. Pro gradu -tutkielma 13 Proviisorin tutkinnon syventäviin opintoihin sisältyy 40 opintopisteen laajuinen pro gradu tutkielma, joka koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja kokeellisesta osuudesta. Pro gradu -tutkielman tulee osoittaa valmiutta tieteelliseen ajatteluun, tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaa, perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä kykyä tieteelliseen viestintään omalla tieteenalalla. Oppiaineen vastuuprofessori hyväksyy kunkin opiskelijan pro gradu -tutkielman aiheen ja määrää tutkielmalle yhden tai useamman ohjaajan. Tutkielman aiheen hyväksymiseen sekä ohjaajien määräämiseen käytetään tiedekunnan yhteistä lomaketta

6 Pro gradu -tutkielman voi oppiaineen vastuuprofessorin suostumuksella kirjoittaa myös muulla kuin opiskelijan äidinkielellä (suomi tai ruotsi), pääsääntöisesti englannin kielellä. Tutkielmaan tulee sisältyä erillinen tiivistelmä. Tiivistelmä kirjoitetaan samalla kielellä kuin tutkielma. Lisäksi tutkielmaan sisällytetään englanninkielinen tiivistelmä. Äidinkieleltään suomen- tai ruotsinkielisen opiskelijan englannin tai muulla kielellä laatimaan tutkielmaan tulee liittää myös omalla äidinkielellä kirjoitettu tiivistelmä. Oppiaineen vastuuprofessori määrää tutkielmalle vähintään kaksi tarkastajaa, joista vähintään toisen on oltava tohtorin tutkinnon suorittanut ja toisen vähintään lisensiaatin tutkinnon suorittanut. Toinen tarkastajista voi olla tutkielman ohjaaja. Tarkastajien määräämiseen käytetään tiedekunnan yhteistä lomaketta. Tarkastajien tulee laatia tutkielmasta kirjallinen lausunto, joka sisältää arvosanaehdotuksen. Lausunnon antamiseen käytetään pro gradu -tutkielman arviointilomaketta ja arviointi perustuu tiedekuntaneuvoston vahvistamaan pro gradu -tutkielman arviointimatriisiin. Tiedekuntaneuvosto päättää pro gradu -tutkielmien hyväksymisestä ja niistä annettavista arvosanoista. Tutkielman tekijä voi esittää huomautuksen arvosanaehdotuksesta ennen sen käsittelyä tiedekuntaneuvostossa. Osastoille palautettavien pro gradu -tutkielmien lisäksi on opiskelijan toimitettava yksi nidottu kappale sekä sähköinen versio pro gradu -tutkielmastaan tiedekunnan kansliaan arkistointia varten. Tutkielman sähköinen julkaiseminen tapahtuu tutkielman tekijän luvalla. Verkkoon tallennettavan tutkielman on oltava tarkastettu. Tekijä vastaa tutkielmastaan ja hänellä on siihen tekijänoikeus. Työn tekijällä on oikeus myös kieltää tutkielmansa julkaiseminen verkossa. Pro gradu -tutkielmien, kuten muidenkin tiedekunnan opinnäytetöiden, tulee olla avoimesti arvioitavissa. Varsinaiseen arvosteltavaan tutkielmaan ei saa sisällyttää tietoja, jotka ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) nojalla salassa pidettäviä. Tällaisia ovat esimerkiksi liike- tai ammattisalaisuudet. Mahdolliset salassa pidettävät tiedot on jätettävä tutkielman tausta-aineistoon. Pro gradu -tutkielmat, samoin kuin muutkin opinnäytetyöt, ovat julkisia heti kun ne on hyväksytty. Myös tutkielman tiivistelmä on aina julkinen. VII PROVIISORIEN ERIKOISTUMISKOULUTUS Jatkokoulutuksessa suoritettavaan farmasian lisensiaatin tutkintoon voi sisältyä ammatillinen erikoistumiskoulutus teollisuusfarmasiassa tai sairaala- ja terveyskeskusfarmasiassa. Tällöin tutkintoon kuuluu järjestelmällinen teoreettinen ja käytännöllinen syventyminen erikoisalaan, lisensiaatintutkimus omalta erikoisalalta ja erikoisalan ohjattu työkokemus. Lisensiaatin tutkintoon sisältyvän erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy hyvin omaan erikoisalaansa ja saavuttaa kyvyn toimia itsenäisesti omalla erikoisalallaan. 14 VIII TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS Tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteet 15 Jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija: 1. perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa; 2. perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä 3. saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.

7 16 Pääaineet Farmasian lisensiaatin, farmasian tohtorin ja filosofian tohtorin tutkinnon pääaineet ovat: 1. biofarmasia 2. farmakognosia 3. farmakologia 4. farmaseuttinen kemia 5. farmasian teknologia 6. sosiaalifarmasia 7. teollisuusfarmasia Jatko-opinto-oikeuden myöntäminen 17 Jatko-opiskelijan on laadittava jatko-opintosuunnitelma, johon sisältyy tutkimussuunnitelma. Jatkoopintojen ohjaaja ja oppiaineen vastuuprofessori hyväksyvät jatko-opintosuunnitelman, jonka vahvistaa tutkimuksen varadekaani. Tiedekunnan tutkimusasiaintoimikunta myöntää jatko-opintooikeuden. Suunnitelmaa tarkennetaan ohjaajien kanssa opintojen etenemisen mukaan ja lopulliset tutkintoon sisällytettävät opintosuoritukset hyväksyy pääaineen vastuuprofessori. Vahvistaessaan jatko-opintosuunnitelman tutkimuksen varadekaani päättää jatko-opintojen tavoitteena olevasta tutkinnosta, pääaineesta ja ohjaajista. Ohjaajia voi olla yksi tai useampia, joista ainakin yhdellä tulee olla dosentin pätevyys tai vastaavat tiedot. Tieteellisiin jatkotutkintoihin kuuluvat opinnot 18 Farmasian lisensiaatin tutkintoon sisältyvien opintojen laajuus on yhteensä 60 opintopistettä. Farmasian lisensiaatin tutkinnon suorittamiseksi opiskelijan tulee 1. suorittaa yleisen tieteellisen jatkokoulutuksen opintoja 5 20 op 2. suorittaa oman tutkimusalan ja sitä tukevien tieteenalojen opintoja op. Näihin opintoihin sisältyy pakollisena 5 8 op laajuinen alkukuulustelu ja 3 op laajuinen tutkimussuunnitelman puolustaminen tai vastaavat opintosuoritukset 3. laatia lisensiaatintutkimus, jossa opiskelijan tulee osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä. Farmasian tohtorin tutkintoon sisältyvien opintojen laajuus on yhteensä 60 opintopistettä. Farmasian tohtorin tutkinnon suorittamiseksi opiskelijan tulee: 1. suorittaa farmasian lisensiaatin tutkinto tai edellä esitetty lisensiaatin tutkinnon vaatimusten kohdat 1 ja 2 2. osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua 3. laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti. Teoreettiset opinnot voidaan muodostaa jatkokoulutukseen suunnitelluista opintojaksoista, seminaareista, koti- ja ulkomaisiin kongresseihin tai vastaaviin osallistumisesta, kirjakuulusteluista sekä muista erikoistöistä. Opintoihin voidaan sisällyttää myös peruskoulutukseen kuuluvia opintojaksoja, joita jatko-opiskelija ei ole suorittanut perustutkinnossa. Tarkempia ohjeita jatko-opinnoista annetaan tiedekunnan jatko-opintoja ja -tutkintoja koskevissa ohjeissa. Väitöskirjaksi ja lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä myös useita samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto taikka muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa.

8 Filosofian tohtorin tutkinnon suorittamiseksi opiskelijan on suoritettava edellä mainitut farmasian tohtorin tutkintoon vaadittavat opinnot. Proviisorien erikoistumiskoulutuksen suorittaneen farmasian lisensiaatin on tohtorin tutkinnon suorittamiseksi suoritettava tiedekunnan tieteellisten jatkotutkintojen vaatimusten mukaiset opinnot. 19 Väitöstutkimuksen ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen ja hyväksyminen Lisensiaatintutkimuksen tarkastamisesta ja arvostelusta sekä väitöstutkimuksen esitarkastamisesta, julkisesta tarkastamisesta ja arvostelusta noudatetaan mitä yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännössä määrätään. Opintosuoritusten arvosteluasteikko IX YLEISTÄ 21 Opintojaksot ja opintokokonaisuudet arvostellaan 6-portaisella arvosteluasteikolla, jossa arvosanojen merkitys on seuraava: 5 = erinomainen, 4 = kiitettävä, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä, 1 = välttävä ja 0 = hylätty. Lisäksi voidaan opintojaksojen arvostelussa käyttää hyväksytty hylätty-arvostelua. Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito arvostellaan arvosanoilla tyydyttävät tiedot ja hyvät tiedot. Farmaseutin tutkinnon lopputyö arvostellaan asteikolla 0-5, kuten muutkin opintosuoritukset. Proviisorin tutkinnon pro gradu -tutkielman arvostelussa noudatetaan 7-portaista latinankielistä asteikkoa, jonka mukaan hyväksytystä pro gradu -tutkielmasta annetaan arvosanaksi approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur tai laudatur. Kypsyysnäyte arvioidaan hyväksytyksi tai hylätyksi. Lisensiaatintutkimus ja väitöskirja arvostellaan siten, että se joko hyväksytään tai hylätään. Erityisen ansiokkaalle lisensiaatintutkimukselle ja väitöskirjalle voidaan kuitenkin antaa kunniamaininta kiittäen hyväksytty. Kuulustelukäytännöt 22 Kaikkiin lukukausien aikana järjestettäviin kuulusteluihin tulee ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen WebOodissa. Mikäli opiskelija ei aio osallistua kuulusteluun, johon hän on ilmoittautunut, pitää kuulusteluun osallistuminen peruuttaa viimeistään kaksi arkipäivää ennen kuulustelua. Kesätenttien ilmoittautumisaika päättyy aiemmin ja siitä tiedotetaan erikseen. Kuulusteltavista opintojaksoista järjestetään tiedekunnassa vähintään kolme kuulustelukertaa vuodessa (opintojakson loppukuulustelu ja kaksi uusintakuulustelua). Korkeintaan toinen uusintakuulusteluista voi olla kesätentti. Opintosuoritusten vanheneminen 23

9 Farmasian tiedekunnassa suoritetut opintokokonaisuudet sekä yksittäiset opintojaksot vanhenevat 10 vuodessa. Opintojen vanhenemisajankohta on sen lukuvuoden ( ) loppu, jonka aikana opintojen suorittamisesta on kulunut 10 vuotta. Yli 10 vuotta vanhojen suoritusten hyväksymisestä päättää opintokokonaisuudesta vastaavan oppiaineen professori tai yksittäisten opintojaksojen osalta opintojakson vastuuhenkilö. Vanhentunut suoritus tulee suoritttaa uudelleen tai osoittaa hallitsevansa tiedot oppiaineen määräämällä tavalla. Opintokokonaisuuden osalta suoritusajankohdaksi katsotaan viimeiseksi suoritetun opintojakson suorituspäivämäärä. Vanhenemissääntö ei koske tutkintoon kuuluvia kieliopintoja. Täydentäviä opintoja voidaan edellyttää suoritusajankohdasta riippumatta myös silloin, kun tutkintovaatimukset ovat muuttuneet tai kyseessä on oppiaineen kannalta keskeinen opintojakso. Ennen opinnot farmasian tiedekunnassa aloittaneilla opiskelijoilla voidaan valinnaisiin opintoihin sisällyttää aiemmin suoritettuja opintoja, jotka ovat opintojen aloittamishetkellä alle kymmenen vuotta vanhoja. Hyväksiluetut opinnot vanhenevat tällöin 10 vuodessa hyväksilukuhetkestä tai sen jälkeen opinnot farmasian tiedekunnassa aloittaneilla opiskelijoilla tulee myös tutkintoon valinnaisiksi opinnoiksi sisällytettävien Helsingin yliopiston muussa tiedekunnassa tai muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa suoritettujen opintojen olla tutkinnonsuoritushetkellä alle 10 vuotta vanhoja. Erityisestä syystä dekaani tai oppiaineen professori voi hyväksyä yli 10 vuotta vanhojen opintojen sisällyttämisen tutkintoon. Yli 10 vuotta vanhoilla opinnoilla ei myöskään voida korvata tutkintovaatimuksiin kuuluvia opintojaksoja tai niiden osia. Erityisestä syystä oppiaineen professori tai opintojakson vastuuhenkilö voi hyväksyä kyseisten opintojen korvaavan tutkintovaatimuksiin kuuluvia opintojaksoja tai niiden osia. Opintojen hyväksilukeminen 24 Farmasian tiedekunnassa tutkintoa suorittava läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija voi hakea opintojen hyväksilukemista aiemmin hankitun osaamisen perusteella. Opintojen hyväksilukemisen muodot ovat korvaaminen ja sisällyttäminen. Korvaaminen Edellyttäen, että koulutusohjelmalle asetetut yleiset tavoitteet saavutetaan, voidaan tutkintovaatimuksiin kuuluvia opintojaksoja tai niiden osia korvata muissa tiedekunnissa tai muissa koti- tai ulkomaisissa korkeakouluissa suoritetuilla opinnoilla. Korvaamisen edellytyksenä on, että opinnot vastaavat sisällöltään, tasoltaan ja laajuudeltaan tiedekunnassa suoritettavia opintoja eivätkä ole yli 10 vuotta vanhoja. Harkinnan mukaan opintoja voidaan korvata myös muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa osoitetun osaamisen perusteella. Korvattujen opintojen asemasta ei vaadita lisäsuorituksia. Helsingin yliopiston hyväksilukemisen yleisten periaatteiden mukaisesti alempaan korkeakoulututkintoihin voidaan hyväksilukea aiempaan korkeakoulututkintoon sisällytettyjä opintoja enintään 90 opintopistettä ja ylempään korkeakoulututkintoon enintään 60 opintopistettä. Aiempaan korkeakoulututkintoon osoitettu kielitaito korvaa sellaisenaan tutkinnon kieliopinnot. Aiempien suoritusten perusteella ei voi korvata farmaseutin tutkinnon lopputyötä, pro gradu tutkielmaa, lisensiaatintutkimusta, väitöskirjaa eikä kypsyysnäytettä. Sisällyttäminen Valinnaisiin opintoihin ei voi saada korvaavuutta, vaan muualla suoritettuja opintoja voidaan sisällyttää farmaseutin ja proviisorin tutkintoihin. Farmaseutin tutkinnon valinnaisiin opintoihin ja proviisorin tutkinnon valinnaisiin aineopintoihin voidaan sisällyttää kaikkien tiede- ja taidekorkeakoulujen sekä Helsingin yliopiston muiden tiedekuntien opintoja, jos niitä ei ole jo sisällytetty toiseen tutkintoon. Proviisorin tutkinnon valinnaisiin syventäviin opintoihin sisällytettävistä opinnoista päättää oppiaineen professori.

10 Hakumenettely Yksittäisen opintojakson korvaamisesta aiemmin hankitulla osaamisella päättää kyseisen opintojakson vastuuhenkilö. Jos kysymyksessä on laajemmat opinnot, kuten opintokokonaisuus, päättää hyväksymisestä kokonaisuudesta vastaavan oppiaineen professori. Täytetty hakemus ja todistus korvaavista opinnoista esitetään vastaavalle opettajalle. Tämän jälkeen täydennetty lomake toimitetaan farmasian tiedekunnan kansliaan hyväksiluettujen opintosuoritusten rekisteröintiä varten. Hakemus ja opintosuoritusote Helsingin yliopiston ulkopuolella suoritetuista farmaseutin tutkinnon valinnaisiin opintoihin tai proviisorin tutkinnon valinnaisiin aineopintoihin sisällytettävistä opinnoista toimitetaan tiedekunnan kansliaan. Helsingin yliopistossa suoritettuja opintoja ei tarvitse ilmoittaa hyväksilukulomakkeella, vaan niiden ilmoittaminen valinnaisiin opintoihin tehdään tutkintotodistuspyynnön yhteydessä. Hyväksilukemispäätös Myönteisessä tapauksessa hyväksiluettavat suoritukset kirjataan opintorekisteriin. Kielteinen päätös annetaan opiskelijalle kirjallisena ja siihen on sisällytettävä perustelut. Hyväksilukemispäätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea päätökseen oikaisua yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön mukaisesti. Kieliopintojen hyväksilukeminen Helsingin yliopiston muussa tiedekunnassa tai muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa tutkintoon suoritetuilla kieliopinnoilla voidaan korvata farmasian alempaan tai ylempään tutkintoon vaadittavat vastaavat kieliopinnot, vaikka niiden laajuus poikkeaisi tiedekunnan mitoituksesta. Myös muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankittua kieliosaamista voidaan tietyin edellytyksin hyväksilukea. Hyväksilukua haetaan Kielikeskuksesta. Tutkintotodistukset 25 Farmaseutin tutkinnosta annettavassa todistuksessa mainitaan perus- ja aineopintojen kokonaisuudet (juonteet), niiden laajuus opintopisteinä, niistä annetut arvosanat sekä lopputyön arvosana. Muiden opintojen osalta mainitaan opintopistemäärä. Proviisorin tutkinnosta annettavassa todistuksessa mainitaan aineopintojen opintopistemäärä, syventävien opintojen opintosuunta, opintopistemäärä ja arvosana sekä pro gradu -tutkielman arvosana. Lisensiaatin tutkinnosta annettavassa todistuksessa mainitaan pääaine sekä lisensiaatintutkimuksen arvosana. Tohtorin tutkinnosta annettavassa todistuksessa mainitaan pääaine ja väitöskirjan arvosana sekä väitöskirjan hyväksymispäivä. Tutkintotodistuksen liitteenä annetaan erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitettu liite (Diploma Supplement), jossa annetaan riittävät tiedot yliopistosta samoin kuin tutkintotodistuksessa tarkoitetuista opinnoista ja opintosuorituksista sekä niiden tasosta ja asemasta koulutusjärjestelmässä. Voimaantulo- ja siirtymämääräykset 26 Nämä pysyväismääräykset tulevat voimaan 1. elokuuta 2011.

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013.

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tämä sääntö sisältää tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin ja opintoihin

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 14.6.2005 vahvistama. Näitä pysyväismääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa 1 (Alleviivattuna uusittu ehdotus ja lisäykset) Säädökset Tohtorin ja lisensiaatin tutkinnoista säädetään asetuksessa yliopistojen

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim.

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim. O U L U N Y L I O P I S T O L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a F L - t u t k i n n o n s u o r i t t a m i n e n 1. Opinto-oikeus Jatko-opinto-oikeuden saaminen. Tieteellisen, taiteellisen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016,

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016, PASSIIVIREKISTERI Henkilökohtainen opintosuunnitelma palautetaan tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelijalle passiivirekisterilomakkeen kanssa viimeistään 31.3. Lisätietoa passiivirekisteristä www.utu.fi/opiskelu/opinnot/passiivirekisteri/

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Seuraavat tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat asetuksia ja johtosääntöjä. Nämä määräykset hyväksyy

Lisätiedot

Tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunnan tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunta. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset

Tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunnan tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunta. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset 91 Hallintotieteiden tiedekunta Tutkintomääräykset Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.5.2006. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet VALINTA JATKOKOULUTUKSEEN 1. Yleinen hakukelpoisuus Yleinen hakukelpoisuus määritellään yliopistolaissa

Lisätiedot

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on hyväksynyt 14.6.2011 seuraavat säännöt, jotka tulevat voimaan 1.8.2011. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 1(10) Hyväksytty bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 10.5.2011 HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 1 LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 Lapin yliopiston hallitus on 16. päivänä kesäkuuta 2014 annetun yliopistolain (558/2009) 41 :n nojalla hyväksynyt seuraavan

Lisätiedot

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 1 YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 HUMANISTISTEN TIETEIDEN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN, SEKÄ FILOSOFIAN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Tiedekuntaneuvoston 19.5.2005 ( A3) hyväksymä

HELSINGIN YLIOPISTON MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Tiedekuntaneuvoston 19.5.2005 ( A3) hyväksymä 1 (7) HELSINGIN YLIOPISTON MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Tiedekuntaneuvoston 19.5.2005 ( A3) hyväksymä 5, 13 ja 32 muutokset hyväksytty tiedekuntaneuvostossa

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

JATKOTUTKINNOT Jatko-opintokelpoisuus

JATKOTUTKINNOT Jatko-opintokelpoisuus JATKOTUTKINNOT Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan jatkotutkintoja ovat valtiotieteiden, psykologian ja filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (1039/2013)

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Tutkintoja koskevat yleiset määräykset

Tutkintoja koskevat yleiset määräykset Tutkintoja koskevat yleiset määräykset Tutkintoasetuksissa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä ja suorittamista koskevat valtakunnalliset yleisperiaatteet. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintoja

Lisätiedot

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 8 Liite 1 HELSINGIN YLIOPISTO Tiedekuntaneuvosto 11.9.2012 ja Kasvatustieteellinen tiedekunta 11.4.2017 KASVATUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 11.9.2012 alkaen

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset

tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset 1 29.12.2010 tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJA SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN (pääaine

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset 1 Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset (jatkotutkintoja koskevat määräykset löytyvät jatkotutkintojen opetussuunnitelmista) Teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista tutkinnoista ja opinnoista

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne LT /FT tutkinto Tutkinnon rakenne Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: lääketieteen tohtori (LT) filosofian tohtori (FT) ja filosofian lisensiaatti (FL) (lääketieteellisen

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2015-2018

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2015-2018 TAMPEREEN YLIOPISTO Informaatiotieteiden yksikkö (SIS) Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2015-2018 Nämä määräykset astuvat voimaan 1.8.2015. Määräykset on vahvistettu

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 24.4.2012. Tämä sääntö sisältää tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin ja opintoihin

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET BioMediTech Johtokunta hyväksynyt 25.8.2015 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2015-2018 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS YLIOPISTOJEN TUTKINNOISTA (794/2004)

VALTIONEUVOSTON ASETUS YLIOPISTOJEN TUTKINNOISTA (794/2004) VALTIONEUVOSTON ASETUS YLIOPISTOJEN TUTKINNOISTA (794/2004) Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston asetusyliopistojen tutkinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty

Lisätiedot

308 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista

308 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 308 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista N:o 794/2004 Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö 1 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden korkeakoulun akateemisessa komiteassa 27.5.2013. Täydennetty 9.9.2013 ja 2.2.2015 1 Yleisiä säännöksiä 1

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 17.6.2013. (Muutokset 4.11.2013 ja 18.5.2015 mukaan lukien) I Yleisiä säännöksiä 1 Tehtävä Aalto-korkeakoulusäätiön

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN YLIOPISTON TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET HELSINGIN YLIOPISTON TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Vahvistettu Helsingissä 30. päivänä toukokuuta 2005. Täydennetty Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta 2007 ja 23. päivänä huhtikuuta 2007 ja

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT

FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT 1 Jatkotutkintojen suorittamisoikeus Filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa suorittamaan tiedekunta voi hyväksyä hakijan, joka on suorittanut luonnontieteellisen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden korkeakoulun akateemisessa komiteassa

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden korkeakoulun akateemisessa komiteassa Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden korkeakoulun akateemisessa komiteassa 27.5.2013. Koulutuksen kehittämistyöryhmän tilaisuus 3.6.2013 Marjo Immonen

Lisätiedot

Curriculum Vitae 2016

Curriculum Vitae 2016 Curriculum Vitae 2016 Enni Annika Kiiski (os. Sjöblom) Proviisori, yliopisto-opettaja, jatko-opiskelija Farmasian tiedekunta, HY Farmakologian ja lääkehoidon osasto Kliinisen farmasian ryhmä / Sosiaalifarmasia

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 Pertti Tikkanen Tiedekuntaneuvosto Kokous 2.6.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 19 A 20 A 19/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 20/2010 2 Ilmoitusasiat OULUN

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot pääaineena hoitotiede tai kansanterveystiede. Hoitotieteen

Lisätiedot

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot HELSINGIN YLIOPISTO Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvoston päätös 11.9.2012 KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 11.9.2012 ALKAEN Tutkintojen

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON BIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN YLIOPISTON BIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 1(15) HELSINGIN YLIOPISTON BIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Hyväksytty biotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 12. päivänä toukokuuta 2005, muutettu

Lisätiedot

Ahotointiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Ahotointiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia Helsingin yliopisto Oodi Sivu 1/6 Ahotointiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia 1. Opiskelija on suorittanut HY:ssa monta matematiikan kurssia pääaineessaan ja on siirtynyt uuteen koulutusohjelmaan, jossa

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkinnot

Kandidaatin ja maisterin tutkinnot Kandidaatin ja maisterin tutkinnot 7 PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Tutkintoasetuksissa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä ja suorittamista koskevat valtakunnalliset yleisperiaatteet.

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1 OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1. Tekniikan kandidaatin tutkinto ja sen yleiset tavoitteet... 1 2. Kandidaatin tutkintoon liittyvä kandidaatin

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen koulutusala

Yhteiskuntatieteellinen koulutusala Yhteiskuntatieteellinen koulutusala Yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat määräykset pääainepohjaisen tutkintorakenteen mukaan opiskeleville (voimassa siirtymäkauden eli 1.8.2012

Lisätiedot

FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON TAVOITTEET, RAKENNE JA SISÄLTÖ

FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON TAVOITTEET, RAKENNE JA SISÄLTÖ Ote humanistisen tiedekunnan jatkotutkinto-oppaasta 3. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON TAVOITTEET, RAKENNE JA SISÄLTÖ Tavoitteet Filosofian tohtorin tutkinnon tavoitteena on kouluttaa tieteellisiä asiantuntijoita,

Lisätiedot

Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö

Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö I Yleisiä määräyksiä Tämä tutkintosääntö koskee kaikkia tiedekunnan opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa 1.8.2005 tai sen jälkeen.

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Tieteellinen jatkokoulutus

Tieteellinen jatkokoulutus Hyväksytty käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 16.2.2016 Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tieteellisiä jatkotutkintoja koskevat pysyväismääräykset

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Humanistisen alan jatkotutkintojen määräykset

Humanistisen alan jatkotutkintojen määräykset Humanistisen alan jatkotutkintojen määräykset Filosofisessa tiedekunnassa suoritettavista humanistisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja opiskelijoista on voimassa, mitä yliopistolaissa

Lisätiedot

Perustutkintokoulutuksen opinnäytetyöt filosofisessa tiedekunnassa

Perustutkintokoulutuksen opinnäytetyöt filosofisessa tiedekunnassa Perustutkintokoulutuksen opinnäytetyöt filosofisessa tiedekunnassa Tämä ohje on hyväksytty filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 21.5.2014. Ohje korvaa muuten kuin arviointikriteerien osalta tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA NIIHIN SISÄLTYVIÄ OPINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA NIIHIN SISÄLTYVIÄ OPINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 (10) Hyväksytty bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.6.2015 HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA NIIHIN SISÄLTYVIÄ OPINTOJA

Lisätiedot

JATKOTUTKINTOJEN YLEISET LINJAUKSET HELSINGIN YLIOPISTOSSA

JATKOTUTKINTOJEN YLEISET LINJAUKSET HELSINGIN YLIOPISTOSSA JATKOTUTKINTOJEN YLEISET LINJAUKSET HELSINGIN YLIOPISTOSSA Konsistorin linjauspäätökset 8.6.2006 ja niiden perusteella tarkennettu tutkinnonuudistuksen tukiryhmän muistio Tutkinnonuudistuksen tukiryhmä

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON BIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN YLIOPISTON BIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 1(21) Hyväksytty biotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 7. päivänä toukokuuta 2008 HELSINGIN YLIOPISTON BIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Näitä pysyväismääräyksiä

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu VÄITÖSKIRJAOHJE

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu VÄITÖSKIRJAOHJE Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun akateeminen komitea 19.9.2012 Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu VÄITÖSKIRJAOHJE Tätä ohjetta noudatetaan Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012 Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012 Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (tutkintoasetus 794/2004) Tutkintoasetuksessa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista LUONNOS 25.5.2004 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun yliopistolain

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015 1 YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015 Hyväksytty Viestinnän, median ja teatterin yksikön johtokunnassa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset

Tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 17.5.2016 Tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja

Lisätiedot

VÄITÖSKIRJA, VÄITÖSKIRJAN ESITARKASTUS, VÄITÖSKIRJAN JULKINEN TARKASTUS SEKÄ VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU

VÄITÖSKIRJA, VÄITÖSKIRJAN ESITARKASTUS, VÄITÖSKIRJAN JULKINEN TARKASTUS SEKÄ VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU 1 (7) 14.9.2006 VÄITÖSKIRJA, VÄITÖSKIRJAN ESITARKASTUS, VÄITÖSKIRJAN JULKINEN TARKASTUS SEKÄ VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU 1. VÄITÖSKIRJA 1.1 Säädökset Filosofian tohtorin tutkinnosta säädetään

Lisätiedot

Perustutkintoja koskevat yleiset määräykset Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (tutkintoasetus 794/2004) 2

Perustutkintoja koskevat yleiset määräykset Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (tutkintoasetus 794/2004) 2 Sisällysluettelo Perustutkintoja koskevat yleiset määräykset 2008-2010 2 Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (tutkintoasetus 794/2004) 2 1. Tutkintojen yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset 2 2.

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 11 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta

Lisätiedot

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET TEOLOGISESSA TIEDEKUNNASSA

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET TEOLOGISESSA TIEDEKUNNASSA Teol.tdk 2.10.2012 B3, liite1 1(1) AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET TEOLOGISESSA TIEDEKUNNASSA Yleistä Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tarkoittaa

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden akateemisessa komiteassa 6. päivänä kesäkuuta 2011. 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Tehtävä Aalto-yliopiston insinööritieteiden

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOSÄÄNTÖ. 1 LUKU Yleistä

OULUN YLIOPISTON TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOSÄÄNTÖ. 1 LUKU Yleistä OULUN YLIOPISTON TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU Yleistä 1 Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan tehtävänä on edistää vapaata tieteellistä tutkimusta, antaa siihen perustuvaa ylintä tekniikan

Lisätiedot

Ohjeet ja määräykset

Ohjeet ja määräykset Ohjeet ja määräykset TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset

Lisätiedot

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tutkintosääntö

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Perustieteiden akateemisessa komiteassa 14. päivänä kesäkuuta 2011. 1 luku Yleisiä määräyksiä 1 Tehtävä Aalto-yliopiston perustieteiden

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA JATKOKOULUTUS HAKUOPAS

TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA JATKOKOULUTUS HAKUOPAS TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA JATKOKOULUTUS HAKUOPAS 2005 2006 TERVETULOA OPISKELEMAAN JATKO-OPINTOJA TAMPEREEN YLIOPISTON KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN Kädessäsi on Tampereen yliopiston

Lisätiedot

20. TUTKINTOSÄÄNTÖ. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO (muutos 1.1.2003) PÄÄTÖS Hallitus/14.6.1993 (myöhemmin tehtyine muutoksineen 2003)

20. TUTKINTOSÄÄNTÖ. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO (muutos 1.1.2003) PÄÄTÖS Hallitus/14.6.1993 (myöhemmin tehtyine muutoksineen 2003) 243 TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO (muutos 1.1.2003) PÄÄTÖS Hallitus/14.6.1993 (myöhemmin tehtyine muutoksineen 2003) 20. TUTKINTOSÄÄNTÖ PERUSTUTKINNOT 1 Arkkitehdin tutkinto suoritetaan arkkitehtuurin

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Opinnot ja opiskelu hallintotieteiden tiedekunnassa

Opinnot ja opiskelu hallintotieteiden tiedekunnassa Opinnot ja opiskelu hallintotieteiden tiedekunnassa Hallintotieteiden tiedekunta vastaa yhteiskuntatieteellisen alan opetuksesta ja tutkimuksesta Vaasan yliopistossa. Tutkintokoulutusta on annettu vuodesta

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot