Nuorten seksuaaliterveyden edistäminen paikallistason yhteistyönä. Hankesuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten seksuaaliterveyden edistäminen paikallistason yhteistyönä. Hankesuunnitelma 1.4.-31.12.2007"

Transkriptio

1 Nuorten seksuaaliterveyden edistäminen paikallistason yhteistyönä Hankesuunnitelma Hanke toteuttaa Etelä-Suomen ja Viron INTERREG IIIA ohjelmaa. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) sekä Länsi-Suomen lääninhallituksen opetusministeriön hallinnonalan kansallisista varoista. Myös Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry., MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus, Turun kaupunki, Narvan kaupunki, Rakveren kaupunki ja MTÜ Allium/Kohtla-Järve Madala Lävega keskus osallistuvat hankkeen rahoitukseen.

2 Sisältö 1. Hankkeen tiivistelmä Hankkeen tausta Hankkeen tavoitteet ja osatavoitteet (ml. kohderyhmät) Hankkeen toiminnot Hankkeen toteuttajat ja tehtävänjako Hankkeen kustannusarvio Hankkeen rahoitussuunnitelma Hankkeen hallinto ja talous Hankkeen tiedotussuunnitelma Arvio hankkeen vaikutuksista...9 LIITE 1. Hankkeen organisaatiorakenne...10 LIITE 2. Hankeprosessi partnerinäkökulma...11 LIITE 3. Hankeprosessi pääpartnerinäkökulma...12 LIITE 4. Hankkeen budjetti

3 1. Hankkeen tiivistelmä Hankkeessa kootaan jo olemassa olevaa nuorten seksuaaliterveyden edistämiseen liittyvää tietoa ja materiaalia. Niiden pohjalta kehitetään täydentävää materiaalipakettia. Tätä varten hankekuntiin perustetaan esim. kouluterveydenhoitajasta, opettajasta sekä 3.sektorin edustajasta koostuva paikallinen asiantuntijaverkosto, jotka yhdessä rajanylittävässä yhteistyössä työstävät materiaalia. Hankkeen tulos tarjoaa nuorten parissa työskenteleville henkilöille tietoa ja toimintamalleja seksuaaliterveyden edistämiseen kunta- ja kolmannella sektorilla. Samalla tuetaan eri toimijoiden yhteistyötä. Pidemmän aikavälin tavoitteena on sukupuolitautien ehkäisy ja HIV-positiivisten syrjinnän väheneminen. Tähän vaikutetaan sekä nuorten parissa työskentelevien että nuorten omien tietojen, taitojen ja asenteiden kautta. Hankkeessa toteutetaan mm. rajanylittäviä ja paikallisia kokoontumisia, vierailuja ja seminaareja. 2. Hankkeen tausta Hankeajatus pohjautuu Itämeren alueen terveet kaupungit ry:n, World Health Communications Associates ltd:n (WHCA) ja Alliance of the World Health Professionals väliseen yhteistyöhön. Sen lähtökohtana on ollut WHCA:n vuonna 2004 käynnistämä kansainvälinen HIV/AIDS ennaltaehkäisyyn liittyvä Ask and Act It s your Health -verkosto, jonka tavoitteena on muun muassa HIV-tartuntojen ennaltaehkäisy viestinnällisiä menetelmiä hyödyntäen. Hankkeen valmistelussa on partneriorganisaatioiden lisäksi ollut mukana asiantuntijoita, kuten Suomen Kansanterveyslaitos, Viron Tervise Arengu Instituut ja WHCA. HIV/Aids on suuri kansanterveysuhka Virossa. Siellä raportoitiin vuonna 2005 EU alueen suurin määrä uusia HIV-tartuntoja asukaslukuun verrattuna (467 per miljoona asukasta), kun seuraavaksi tulleen Portugalin vastaava luku oli noin puolet tästä. Toisaalta Virossa käytetään HIVtartuntoja ehkäisevään työhön enemmän taloudellisia resursseja per capita kuin missään muussa Euroopan valtiossa. European Centre for Disease Prenvention and Control (ECDC) on nostanut esille monia tekijöitä, joihin tulisi kiinnittää HIV-tartuntojen ehkäisyssä. Näistä yhtenä esimerkkinä on poikkisektoraalinen yhteistyö. Vaikka Suomessa HIV-tartuntojen määrä on matala verrattuna moneen EU-maahan, ovat erityisesti klamydiatartunnat yleistyneet nuorten parissa. Työ sukupuolitautien ehkäisemiseksi kuuluu kaikille. Viron ja Suomen maantieteellinen läheisyys korostaa rajat ylittävän yhteistyön merkitystä. Lähestymistavat ennaltaehkäisevässä työssä poikkeavat Virossa ja Suomessa. Suomessa painopiste on seksuaaliterveydessä, kun Virossa asiaa lähestytään ongelmalähtöisemmin HIV/aidsin ehkäisyn näkökulmasta. Hankkeen suunnitteluseminaari järjestettiin Tallinnassa Kokoukseen osallistui joukko kansallisen ja paikallistason asiantuntijoita. Käytyjen keskustelujen pohjalta nousi esille suuri määrä tarpeita, mahdollisuuksia ja esteitä liittyen sukupuolitautien ehkäisyyn ja seksuaaliterveyden edistämiseen. Keskeisiksi asioiksi paikallistasolla nousivat ennen kaikkea seksuaaliterveyskasvatus kouluissa, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten koulutus sekä viestintä. Viron ja Suomen välillä on tällä hetkellä meneillään useita HIV/Aidsiin liittyviä projekteja, kuten Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian koordinoima HUUTA-projekti. Projekteista moni toimii kuitenkin kansallisella tasolla ja partnerit edustavat kansallisen tason organisaatioita, kuten Suomen Kansanterveyslaitos tai Viron Tervise Agengu Instituut. Kuitenkin paikallisella tasolla tehtävään ennaltaehkäisevään toimintaan, joka sitouttaa toimijoita sukupuolitauteja ehkäisevään työhön ja seksuaaliterveyden edistämiseen on tarve. Suomessa ilmestyy kevään 2007 aikana Sosiaali- ja terveysministeriön Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma vuosille Ohjelman tavoitteena on edistää väestön, etenkin nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä. Ohjelma sisältää 15 aihekokonaisuutta, joi- 3

4 hin kuuluvat muun muassa 1) väestön seksuaali- ja lisääntymisterveystiedon parantaminen, sisältäen mm. lasten ja nuorten seksuaaliopetuksen ja kasvatuksen, 2) sukupuolitautien torjunta ja 3) ammattihenkilöiden osaamisen kehittäminen ja tukeminen, sisältäen mm. perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen opetushenkilöstön, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon täydennys- ja muun lisäkoulutuksen. Ohjelma edellyttää, että muun muassa kuntien tulisi siis sisällyttää terveyttä edistävään toimintaansa näitä kokonaisuuksia. Hanke luo Suomessa edellytyksiä vastata osaan toimintaohjelman asettamista tavoitteista. Sukupuolitautien ehkäisyssä keskeinen tekijä on oikeanlainen tieto tartuntatavoista ja tavoista suojautua tartunnalta, mutta suurta osaa ehkäisevässä työssä näyttelee myös nuorten minäkuvan ja identiteetin tukeminen murrosiässä, jolloin nuoressa tapahtuu ruumiillisesti mutta myös henkisesti monenlaisia muutoksia. Tämän lisäksi keskustelu ihmissuhteista, parisuhteesta, seurustelusta, vanhemmuudesta vaikuttaa nuoren seksuaalisuuteen. Hankkeen aikana on tarkoitus soveltaa ja kehittää materiaalia, joka tukee ennaltaehkäisevää työtä pintaa syvemmältä sekä tiedon että sen välittämiskeinojen muodossa. Hankkeen kohdealueena Suomessa on Turun kaupunki. Virossa kohdealueena ovat Paiden, Narvan, Kohtla Järven ja Rakveren kaupungit. Paidessa toiminnasta vastaa Süda-Eesti Sotsiaalkeskus ja Kohtla Järvessä Allium Madala Lävega Keskus. Viron hankepartnereilla on ollut tiivistä yhteistyötä liittyen HIV-tartuntojen vastaiseen työhön, etenkin matalankynnyksen tomintakeskusten kautta. Turun kaupungilla on laaja seksuaaliterveyteen liittyvä opetuskansio, jota on käytetty peruskoulun ja toisen aseen oppilaitosten terveyskasvatusta tukevan opetuksen opetusmateriaalina kahden vuoden ajan. Virossa on myös viime aikoina tuotettu aineistoa mm. kondomin käytöstä ja sukupuolitautien ehkäisystä. 3. Hankkeen tavoitteet ja osatavoitteet (ml. kohderyhmät) Hankkeella on kaksi päätavoitetta: 1) Soveltaa olemassa olevia nuorten seksuaaliterveyden edistämisen materiaaleja ja - malleja sekä kehittää niitä edelleen paikallisten asiantuntijaverkostojen yhteistyönä; Käytännössä sekä Suomessa että Virossa tehdään nuorten seksuaalikasvatukseen liittyvää työtä mm. kouluissa, terveydenhuollossa ja järjestöissä. Usein tämä työ jää liian vähälle huomiolle, siihen ei osata tai haluta paneutua riittävästi esimerkiksi opetuksessa. Koulujen vanhempainillat olisivat yksi hyvä foorumi tiedon välittämiseen. Eri sektoreiden näkemykset, tavat ja taidot eroavat toisistaan, mikä voi esimerkiksi nuorten parissa ja kouluyhteisössä aiheuttaa hämmennystä. Toimijoiden välisen yhteistyön tiivistäminen, tiedon lisääminen ja yhtenevän opetusmateriaalin tuottaminen on tarpeen seksuaaliterveyden edistämisessä. Paikallistason asiantuntijaverkosto soveltaa ja kokoaa projektin aikana koulujen käyttöön opetusmateriaalipakettia seksuaaliterveyden edistämiseen paikallistason tarpeet huomioon ottaen olemassa olevat materiaalit. Tämän materiaalin avulla voidaan edistää seksuaaliterveyttä Viron ja Suomen kunnissa. 2) Lisätä nuorten parissa työskentelevien (mm. kouluterveydenhoitajat, opettajat ja kolmannen sektorin edustujat) keinoja liittyen sukupuolitautien ehkäisyyn sekä HIVpositiivisten ja Aidsia sairastavien syrjinnän ehkäisyyn Virossa sukupuolitautien määrä nuorten/nuortenaikuisten keskuudessa on suuri. Esimerkiksi uusia HIV-tartuntoja Narvassa ja Tallinnassa viime vuosina oli eniten vuotiaiden ikäryhmässä. Merkittävästi lisääntynyt klamydia on uhka lisääntymisterveydelle Suomessa. Oikeanlainen ja asianmukainen tieto ovat oleellisia tartuntojen ehkäi- 4

5 syssä. Koulujen ja terveydenhuoltohenkilökunnan oikeanlainen ja asianmukainen tieto vaikuttaa nuorten asennoitumiseen seksuaaliterveyteen. Syrjäytymisen ehkäisy vähentää yhteisön sosiaalisia ongelmia, mikä omalta osaltaan vaikuttaa mm. sukupuolitautitartuntojen määrää vähentävästi. Erityisesti HIV-tartunnan saaneilla on korkea syrjäytymisuhka, mikäli asenteet virusta kantavia kohtaan pysyvät negatiivisina. Asenteiden muuttuminen positiivisempaan suuntaan auttaa HIV-positiivisia säilyttämään sosiaalinen yhteisö ympärillään. Hankkeella on neljä osatavoitetta, jotka auttavat toteuttamaan päätavoitteita: 1) Paikallisten asiantuntijoiden tiedon vaihto Viron ja Suomen seksuaaliterveyden edistämisestä ja mm. HIV/Aids tilanteesta 2) Nuorten parissa työskentelevien taitojen lisääntyminen seksuaaliterveyden edistämisestä mm. varhainen puuttuminen 3) Virossa ja Suomessa nuorten parissa käytettyjen työmenetelmien soveltaminen 4) Osallistavien- ja viestintämenetelmien (mm. kouluopetus, festarit) käytön edistäminen seksuaaliterveyskasvatuksessa osana mm. HIV/Aids ennaltaehkäisyä Hankkeen aikana paikalliset asiantuntijaverkostot kokoavat ja soveltavat yhdessä olemassa olevan aineiston pohjalta materiaalipakettia nuorten seksuaaliterveyden edistämisestä. Paketti sisältää tietoa seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista (seurustelu, muutokset kehossa, sukupuolitautien ehkäisy jne.), viestinnällisiä ja osallistavia toimintamalleja siitä kuinka seksuaaliterveyskasvatusta voidaan toteuttaa nuorten parissa etenkin kouluissa. Turun kaupungin seksuaaliterveyteen liittyvä opetuskansio sekä virolaiset aineistot toimivat malleina ja lähdemateriaalina hankkeen aikana toteutettaville toimille. Mallien pohjalta seksuaaliterveysmateriaalia kehitetään projektin aikana siten, että se palvelee paikallisia tarpeita Virossa ja Suomessa. Tiedon ja kokemusten vaihto seksuaalikasvatuksesta auttaa löytämään uusia näkemyksiä, joita voidaan hyödyntää opetusmateriaalien sisällöissä. Testattu opetusmateriaali ja niistä koottava paketti tarjoaa perustietoa kouluterveydenhoitajille, opettajille sekä muille nuorten parissa työskenteleville. Kokonaisvaltainen näkemys seksuaaliterveydestä sekä toimivat viestintätaidot luovat mahdollisuuden tavoitteelliseen työskentelyyn. Laaja-alainen seksuaaliterveyttä edistävä kasvatus auttaa vähentämään väärinymmärrystä seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa, edistämään nuorten omakuvaa itsestään ja omista oikeuksistaan seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa, sekä edistämään heidän seksuaaliterveyttään. Lisäksi se auttaa myös vähentämään seksuaalivähemmistöihin ja HIV-infektiota kantavien henkilöiden syrjintää. 4. Hankkeen toiminnot 1. Hankkeen hallinto Hankkeen pääpartnerina hallinnosta ja koordinaatiosta on vastuussa Itämeren alueen terveet kaupungit ry. Virossa hankkeen toiminnoista on vastuussa (Partneri2) MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus. 2. Alkukartoitus Hankkeen alkuvaiheessa kartoitetaan millaista seksuaaliterveyden edistämiseen ja HIV/Aidsiin liittyvää materiaalia kunnissa ja maissa on tarjolla. Olemassa olevan materiaalin kartoitus estää päällekkäistä työtä pakettia koottaessa. 5

6 3. Seminaarit Hankkeen aikana toteutetaan kolme kaikille hankepartnereille yhteistä seminaaria/työpajaa/koulutusta. Ensimmäinen näistä järjestetään Paidessa (Viro) toukokuussa Aloitusseminaarissa muodostetaan hankekuntien paikallisten asiantuntijoiden verkosto ja tarjotaan tietoa seksuaaliterveyden edistämisestä sekä HIV/Aidsista. Tämän lisäksi tilaisuuden on tarkoitus olla innostava ja osallistujia motivoiva aloitus hankkeen toteuttamiselle. Hankkeen aikana tärkein ja käytännönläheisin tavoite on koota ja tuottaa paikallisen asiantuntijaverkoston voimin seksuaaliterveyttä edistävä materiaalipaketti. Sen kokoaminen aloitetaan jo ensimmäisen seminaarikerran aikana antamalla ohjeistusta ja aikataulu työskentelylle. Aloitusseminaari tarjoaa tietoa materiaalipaketin asiasisältöihin: seksuaaliterveyden edistäminen ja sen osa-alueet, HIV/Aids jne. Toinen seminaari ja koulutustilaisuus järjestetään elokuussa 2007 Turussa (Suomi). Seminaarin teemana on pohtia eri sektoreiden ja toimijoiden roolia nuorten seksuaaliterveyden edistämisessä sekä soveltaa nuorten kanssa käytettäviä työskentelymetodeja. Se tarjoaa tietoa viestinnällisistä ja osallistavista työskentelymetodeista. Näitä voidaan hyödyntää osana materiaalipakettia ja seksuaaliterveysopetustapahtumien suunnittelua ja toteutusta. Kolmas seminaari järjestetään marraskuussa 2007 Tallinnassa (Viro). Se on hankkeen päätösseminaari, missä esitellään projektin tuloksia. Silloin esitellään, miten seksuaaliterveyden edistämismateriaalia voidaan hyödyntää erilaisissa kasvatus-, opetus- ja neuvontatilanteissa. Lisäksi suunnitellaan tulevaisuuden toimenpiteitä, miten saatuja tuloksia voidaan esitellä muille kunnille Suomessa ja Virossa. Seminaareihin osallistuu partnerikunnista vähintään kolmen hengen asiantuntijaverkosto. Tämän lisäksi niihin kutsutaan nuorison parissa työskenteleviä henkilöitä kunnan eri sektoreilta sekä järjestöistä ja kansallista organisaatioista (Kansanterveyslaitos, Tervise Arengu Instituut, Stadia amk jne). Osallistujamäärä on n. 30 henkilö/seminaari. Seminaarien tarkoitus on vahvistaa sektoreiden välistä yhteistyötä ja ajatusten vaihtoa sekä tuoda näkyvyyttä hankkeelle. 4. Vierailukäynnit Seminaarien (I ja II) yhteydessä järjestetään paikalliset vierailukäynnit yhteisesti määriteltyihin kohteisiin, esimerkiksi kouluihin tai matalan kynnyksen toimintapisteisiin. Vierailukäyntien tarkoituksena on antaa osallistujille mahdollisuus tutustua erilaisiin tapoihin toteuttaa seksuaaliterveyden edistämistä ja HIV-tartuntoja ehkäisevää toimintaa. Vierailujen aikana on tarkoitus havainnoida käytäntöjä, ja mahdollisesti ottaa omassa kunnassa käyttöön hyväksi havaittuja toimintamalleja. 5. Materiaalituotanto Seminaarien aikana tarjotaan ja vaihdetaan tietoa seksuaaliterveyden edistämisestä, sukupuolitaudeista sekä viestinnällisistä ja osallistavista työskentelymetodeista. Näiden tietojen pohjalta partnerit soveltavat ja työstävät materiaalipakettia paikalliset tarpeet huomioiden. Hankkeen aikana virolaisten partnereiden on tarkoitus luoda sisältörunko materiaalipaketille sekä asiasisällön että tähän liittyvien työskentelymetodeiden osalta. Tämän lisäksi sisällön tuottaminen aloitetaan keskeisimmiksi havaittujen asiakokonaisuuksien osalta. Suomalaiset partnerit tuottavat jo olemassa olevaan seksuaalikasvatuskansioon päivitysosiot tarpeelliseksi havaittujen asiakokonaisuuksien osalta. Tämän lisäksi suomalaiset partnerit keskittyvät kehittämään seksuaaliterveyden edistämiseen soveltuvia työskentelymetodeita mm. luokassa tai vanhempainilloissa. 6

7 Toimenpiteiden aikajana Aika, toimenpide Toiminta, tulos Hanke alkaa Alkukartoitus, Paikallisten lähtökohtien ja haasteiden tunnistaminen huhti-touko, 2007 Aloitusseminaari / työpaja Paikallisten lähtökohtien analyysi, seksuaaliterveyden edistäminen ja HIV/Aids tietoisuus, toukokuu 2007 Paide, Viro motivaation ja yhteishengen luominen Paikalliset kokoontumiset, materiaalien keruu Materiaalin asiasisällön suunnittelu alkaa ja soveltaminen touko-elokuu 2007 II Seminaari/työpaja elokuu 2007 Turku, Suomi Paikalliset kokoontumiset, materiaalintuotanto syyskuu-marraskuu 2007 Loppuseminaari marraskuu 2007 Tallinna, Viro Hanke päättyy Tietoa viestinnällisistä ja osallistavista toimintametodeista sekä poikkisektoraalisen työn merkityksestä. Materiaalin keruu ja soveltaminen jatkuu asiasisällön ja toimintametodien kehittämisen näkökulmista. Hankkeen päätös ja tulosten yhteenveto, tulevaisuuden toimenpiteet. 5. Hankkeen toteuttajat ja tehtävänjako Hankkeesta vastuullinen pääpartneri on Itämeren alueen terveet kaupungit ry. Hankkeen keskeiset toteuttajat ja asiantuntijat yhdistyksessä ovat (1) Terve Kaupunki koordinaattori, joka vastaa projektin etenemisestä ja aikatauluista yhdessä projektikoordinaattorin kanssa. (2) Projektikoordinaattori vastaa projektin seminaarien ja vierailukäyntien suunnittelusta ja toteutumisesta, viestinnästä, tiedotusmateriaalin valmistuksesta sekä projektin hallinnosta yhteistyössä suunnittelijan kanssa sekä huolehtiminen ja (3) projektisuunnittelija vastaa projektin hallinnosta, talousasioiden hoidosta sekä käännös- ja tulkkaustöistä. Virolainen vastuupartneri on MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus ja siellä keskeinen toteuttaja on koordinaattori, jonka tehtävänä on yhteydenpito pääpartneriin ja virolaisiin hankepartnereihin sekä projektihallintoon liittyvien raporttien kokoamisesta ja toimituksesta pääpartnerille. Hankkeelle asetetaan ohjausryhmä, johon Itämeren alueen terveet kaupungit ry nimeää puheenjohtajan. Ohjausryhmän sihteerinä toimii projektikoordinaattori, ja jäseniksi kutsutaan edustajat seuraavilta tahoilta: - Turun kaupungin edustaja - Viron kuntien edustaja - Yhteistyökumppanien edustaja Virosta (Sosiaaliministeriö tai Tervise Arengu Instituut) tai Suomesta (Aids tukikeskus, Kansanterveyslaitos, Stadia) Hankkeeseen osallistuu 2-3 henkilön asiantuntijaverkosto jokaisesta kunnasta. Tähän paikalliseen ydinverkostoon kuuluu esimerkiksi kouluterveydenhoitaja tai koululääkäri, opettaja, kuntasektorin tai kolmannen sektorin henkilö, joka työskentelee nuorison ja terveyden edistämisen parissa. Nämä hankepartnerien (Turun kaupunki, MTÜ Süda-Eesti Sotaiaalkeskus, Narvan kaupunki, Rakveren kaupunki ja MTÜ Allium/Kohtla Järve Madala Lävega) keskus nimeämät asiantuntijat vastaavat seksuaaliterveysaineiston keruusta, soveltamisesta ja kehittämisestä sekä pitävät aktiivisesti yhteyttä pääpartneriin ja toisiinsa. Suomessa Turun kaupungista hankkeeseen osallistuvista henkilöistä ja suomalaisista yhteistyökumppaneista (Stadia, AIDS Tukikeskus, Kansanterveyslaitos) kootaan vapaamuotoinen 7

8 tukiryhmä kehittämään hankkeen sisältöä, joka kokoontuu tarvittaessa. Virossa hankekuntien ja -partnereiden (MTÜ Süda-Eesti Sotaiaalkeskus, Narvan kaupunki, Rakveren kaupunki ja MTÜ Allium/Kohtla Järve Madala Lävega keskus) sekä Tervise Arengu Instituutin edustajat muodostavat MTÜ Süda-Eesti Sotaiaalkeskus (Partneri 2) johdolla oman verkoston, joka kokoontuu tarvittaessa yhteisten seminaarien väliaikoina työstämään aihetta. Yhteisyökumppanit toimivat seksuaaliterveyden ja HIV/aids-aiheen asiantuntijoina. Seminaareihin ja paikallisiin tilaisuuksiin tarvittavat asiantuntijapalvelut hankitaan heiltä tai muilta alan asiantuntijoilta ostopalveluina. 6. Hankkeen kustannusarvio Hankkeen kustannukset sisältävät henkilöstö- matka- ja toimintakuluja. Viron osuuden kokonaiskustannukset ovat euroa, sisältäen hankekoordinaatiosta, kahdesta partneritapaamisesta/seminaarista, matkoista ja seksuaaliterveysaineiston työstämisestä aiheutuvia kuluja. Suomen osuuden kokonaiskustannukset ovat euroa ja se sisältää hankehallinnosta, - koordinaatiosta, yhdestä partneritapaamisesta sekä paikallisesta toiminnasta aiheutuvia kustannuksia. 7. Hankkeen rahoitussuunnitelma Hankkeen kokonaiskustannukset ovat euroa. Hankkeen budjetti on esitetty hakulomakkeen kustannusarviossa sekä liitteissä 2A, 2B ja 3A, 3B. Virolaiset partnerit (4) osallistuvat hankkeeseen 25% omarahoituksella (á euroa) eivätkä hae kansallista rahoitusta. Suomalaiset partnerit (2) osoittavat hankkeeseen 30% omarahoituksen, yhteensä euroa Hankkeelle haetaan rahoitusta Varsinais-Suomen liitolta EAKR-rahasta (Suomi ja Viro) yhteensä euroa sekä Suomen osuuteen Länsi-Suomen lääninhallitukselta euroa. Hanke päättyy Hankkeen hallinto ja talous Hankkeen pääpartneri Itämeren alueen terveet kaupungit ry on Maailman terveysjärjestön (WHO) yhteistyökeskus (Collaborating Centre). Sen jäseniä ovat Turun kaupunki, Turun yliopisto, Åbo Akademi, KELA ja Turun kauppakorkeakoulu, Turun kaupungin ollessa enemmistönä yhdistyksen hallituksessa. Yhdistyksen ja kaupungin välillä on myös sopimus yhteistyöstä. Yhdistys on tällä hetkellä partnerina kahdessa EU-rahoitteisessa Interreg IIIA ja IIIB hankkeessa Yhdistyksen liikevaihto/tilinpäätös 2005 oli euroa. Hankkeen taloushallinnosta vastaa Itämeren alueen terveet kaupungit ry:ssä hankkeen projektisuunnittelija. Itämeren alueen terveet kaupungit ry solmii sopimukset kaikkien partnereiden (Turun kaupunki, MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus, Narvan kaupunki, Rakveren kaupunki, MTÜ Allium/Kohtla Järve Madala Lävega keskus) kanssa hankkeen toteuttamisesta ja rahaliikenteestä. Yhdistys raportoi koko hankkeen etenemisestä maksatusviranomaisille, hakee EAKR-rahoituksen ja seuraa kaikkia menoja. Yhdistys antaa ohjeita partnereille ja yhteistyökumppaneille mm. raportoinnista, aikatauluista sekä kerää osarahoituksen Turun kaupungilta. Turun kaupunki Suomessa rahoittaa projektia rahalla ja luontoissuorituksilla. Menot kirjataan kaupungin kirjanpitoon, josta ne toimitetaan pääpartnerille. Luontoissuoritukset (palkka, tilakustannukset) todennetaan kirjanpidon tositteilla ja tuntilistoilla. MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus (Partneri 2) seuraa Virossa toteutettavaa toimintaa ja kerää virolaisilta partnereilta taloustiedot ja toimittaa ne pääpartnerille. Virolaisten partnerien (MTÜ 8

9 Süda-Eesti Sotsiaalkeskus, Narvan kaupunki, Rakveren kaupunki, MTÜ Allium/Kohtla Järve Madala Lävega keskus) menot kirjataan jokaisen partnerin omaan kirjanpitoon ja he raportoivat partneri 2:lle menot ja luontoissuoritukset käyttäen hankkeen maksatushakemuslomaketta. Virolaisten partnerien kustannukset hyväksyy Itämeren alueen terveet kaupungit ry. 9. Hankkeen tiedotussuunnitelma Hankkeen pääpartneri vastaa hankkeeseen liittyvästä tiedottamisesta ja julkisuudesta. Hankkeen alkaessa sitä esitellään hankepartnerikunnissa ja yhteistyötahojen foorumeilla, mm. internetsivuilla. Pääpartneri välittää hankkeeseen liittyvää tietoa omissa tilaisuuksissaan sekä tiedotteissaan (sähköiset ja paperiset). Lisäksi hankkeelle luodaan ja avataan pääpartnerin internetsivustolle omat www-sivut, missä kerrotaan hankkeen etenemisestä ja tuloksista. Hankkeelle tehdään oma esite suomen-, viron- ja englanninkielisenä. Hankkeen toiminnoista tiedotetaan medialle mm. yhteisseminaareissa. Hankkeen päättyessä tuloksista tehdään artikkeli/lehdistötiedote. 10. Arvio hankkeen vaikutuksista Hankkeen tuloksena tieto seksuaaliterveyden edistämisestä ja sen eri osa-alueista sekä taito välittää tietoa lisääntyy hankkeeseen osallistuvien kuntien terveydenhuoltohenkilöstön, opettajien ja kolmannen sektorin toimijoiden keskuudessa. Seksuaaliterveyden edistämisestä tulee merkittävämpi osa nuorten opetusta ja kasvatusta heidän parissaan työskenteleville henkilöille. Sektoreiden välisen yhteistyön kynnys madaltuu. Kansainväliset ja kansalliset yhteistyövalmiudet, verkostoituminen ja kokemusten vaihto lisääntyy ja helpottuu hankkeeseen osallistuvissa kunnissa ja organisaatioissa. Pitkällä tähtäimellä hankkeen vaikutuksia ovat - Koulujen ja terveydenhuollon edustajilla on käytössään tarkoituksenmukainen tieto ja keinot edistää seksuaaliterveyttä, joka johtaa sukupuolitautien ja HIV-tartuntojen vähenemiseen - Ajankohtainen tieto ja asianmukaiset asenteet seksuaaliterveyteen lisääntyvät nuorten keskuudessa johtaen terveeseen seksuaalikäyttäytymiseen - Yleinen asennoituminen HIV-positiivisia tai Aidsia sairastavia henkilöitä kohtaan muuttuu suvaitsevaisemmaksi vähentäen heidän syrjintäänsä ja syrjäytymistään Hankkeen kansalliset ja rajanylittävät vaikutukset Kansainväliset hyödyt Maiden välinen yhteistyö ja kokemusten vaihto lisääntyy. Hankkeen aikana rakentuvat paikallistoimijoiden ja asiantuntijoiden verkostot mahdollistavat rajat ylittävän yhteistyön jatkumisen ja laajenemisen, kun hankkeen tuotoksia testataan ja sovelletaan. Kansalliset hyödyt Poikkisektoraalisen ja kansallisen tason yhteistyön kynnys madaltuu kuntien sisällä. Seksuaaliterveyden edistämiseen, sukupuolitauteihin ja HIV/Aidsiin liittyvä tieto-taito lisääntyy. 9

10 LIITE 1. Hankkeen organisaatiorakenne 10

11 LIITE 2. Hankeprosessi partnerinäkökulma 11

12 LIITE 3. Hankeprosessi pääpartnerinäkökulma 12

13 LIITE 4. Hankkeen budjetti KUSTANNUSARVIO MENOT Yht. Toimisto- ja vuokrakustannukset Palkka- ja henkilöstösivukulut Matkakulut Ostopalvelut Koneiden ja laitteiden hankintamenot 0 Luontoissuoritukset Muut menot 0 BRUTTOMENOT YHTEENSÄ TULOT 0 pääsylipputulot 0 palvelujen ja tuotteiden myyntitulot 0 muut tulot 0 NETTOMENOT YHTEENSÄ RAHOITUSSUUNNITELMA RAHOITUSSUUNNITELMA 2007 Julkinen rahoitus yhteensä EAKR Kansallinen julkinen rahoitus yhteensä: Valtion rahoitus Suomi +Viro Kuntarahoitus Suomi + Viro rahasuoritus luontoissuoritus Muu julkinen rahoitus Suomi + Viro rahasuoritus luontoissuoritus 0 Yksityinen rahoitus Suomi + Viro 0 rahasuoritus 0 luontoissuoritus 0 TULOT 0 KOKONAISRAHOITUS NETTORAHOITUS Rahoitus EAKR varoista 62,24% hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ( euroa), enintään euroa. - Virossa tuki 75% - Suomessa tuki 50 % Rahoitus Länsi-Suomen lääninhallitus Suomen kansallisen osuuden hyväksytyistä kustannuksista 20%, kuitenkin enintään euroa. 13

14 BUDJETTI, EELARVE MENOT/KULUD 2007 Toimisto- ja Vuokrakustannukset Kontori- ja rendikulud Itämeren alueen Terveet kaupungit ry MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus 800 Turun Kaupunki, terveystoimi 0 Narva Linnavalitsus 200 Rakvere Linnavalitsus 200 MTÜ Allium/ Kohtla-Järve Madala Lävega keskus 200 Palkka- ja henkilöstökulut Tööjõukulud Itämeren alueen Terveet kaupungit ry MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus Turun Kaupunki, terveystoimi 0 Narva Linnavalitsus Rakvere Linnavalitsus MTÜ Allium/ Kohtla-Järve Madala Lävega keskus Matkakulut Lähetuskulud Itämeren alueen Terveet kaupungit ry MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus Turun Kaupunki, terveystoimi Narva Linnavalitsus Rakvere Linnavalitsus MTÜ Allium/ Kohtla-Järve Madala Lävega keskus Ostopalvelut Sisseostetud teenused Itämeren alueen Terveet kaupungit ry MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus Turun Kaupunki, terveystoimi Narva Linnavalitsus Rakvere Linnavalitsus MTÜ Allium/ Kohtla-Järve Madala Lävega keskus Koneiden ja laitteiden hankintamenot Masinate ja seadmete hankekulud 0 Luontoissuoritukset Mitterahalised maksed Itämeren alueen Terveet kaupungit ry 0 MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus 0 Turun Kaupunki, terveystoimi Narva Linnavalitsus 0 Rakvere Linnavalitsus 0 MTÜ Allium/ Kohtla-Järve Madala Lävega keskus 0 Mut menot Muud kulud 0 BRUTTOMENOT YHTEENSA BRUTOKULUD KOKKU TULOT TULUD 0 NETTOMENOT YHTEENSA NETOKULUD KOKKU

NUORTEN SEKSUAALITERVEYDEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASON YHTEISTYÖNÄ. Aloitusseminaari 28.-29.5.2007 Paide, Viro. Seminaariraportti

NUORTEN SEKSUAALITERVEYDEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASON YHTEISTYÖNÄ. Aloitusseminaari 28.-29.5.2007 Paide, Viro. Seminaariraportti NUORTEN SEKSUAALITERVEYDEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASON YHTEISTYÖNÄ Aloitusseminaari 28.-29.5.2007 Paide, Viro Seminaariraportti Sisällys: 1 Aloitusseminaarin tarkoitus...2 2 Seminaarin avaaminen...2 3 Hankkeen

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Laadittu Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeessa 14.8.2012 1. Tiivistelmä tiedonvälityshankkeen tarkoituksena on auttaa samaan aikaan Pohjois-

Lisätiedot

NUORTEN SEKSUAALITERVEYDEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASON YHTEISTYÖNÄ. Seminaari 21.-22.8.2007 Turku, Suomi. Seminaariraportti

NUORTEN SEKSUAALITERVEYDEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASON YHTEISTYÖNÄ. Seminaari 21.-22.8.2007 Turku, Suomi. Seminaariraportti NUORTEN SEKSUAALITERVEYDEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASON YHTEISTYÖNÄ Seminaari 21.-22.8.2007 Turku, Suomi Seminaariraportti Sisällys: 1 Seminaarin tarkoitus...2 2 Seminaarin avaaminen...2 3 Hankeprosessi

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Centrum Balticum -keskus

Centrum Balticum -keskus Centrum Balticum -keskus 9.10.2012 Vanha Suurtori 7, 20500 Turku www.centrumbalticum.org Centrum Balticum säätiön lyhyt historiikki Centrum Balticum säätiö perustetaan vuonna 2006 Säätiön perustajina 5

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Itämeristrategian rahoitus

Itämeristrategian rahoitus Itämeristrategian rahoitus Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi Keskeisiä lähtökohtia, kysymyksiä ja haasteita Lähtökohtia

Lisätiedot

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla Maksatushakemus flat rate -hankkeissa Osaamisen ja sivistyksen asialla Flat rate: maksatusprosessi Tuensaaja tekee maksatushakemuksen toteutuneista projektisuunnitelman mukaisista välittömistä kustannuksista.

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen.

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen. 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. Kaikki kustannukset ilmoitetaan

Lisätiedot

Mitä. Osaamispankki. voi tarjota? Juulia Tuominen

Mitä. Osaamispankki. voi tarjota? Juulia Tuominen Mitä Osaamispankki voi tarjota? Juulia Tuominen 28.10.2010 1 Haasteita Uudellamaalla Uudellamaalla on paljon ympäristövastuullisuutta lisääviä toimijoita paikallisella alueellisella valtakunnallisella

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Tunne ja Turvataitojen kannalta

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Tunne ja Turvataitojen kannalta Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Tunne ja Turvataitojen kannalta Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle. Terhi Liintola Ohjelma-asiantuntija

Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle. Terhi Liintola Ohjelma-asiantuntija Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle Terhi Liintola Ohjelma-asiantuntija Erasmus+ tarjoaa Mahdollisuuden pienimuotoisiin kansainvälisiin hankkeisiin, joissa opitaan liikunnasta ja urheilusta nuorisotyön

Lisätiedot

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Minna Pohjola haasteet 1. Väestön terveystietojen käyttö toiminnan suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa 2. Näyttöön perustuvien toimintatapojen

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa

Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelma rahoitusasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 30.3.2015 Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina KANTU 2015 Eila Hirvonen SAMK, yliopettaja 13.2.2015 Yhteistyökumppanit Satakunnan Syöpäydistys ry vuodesta 2010 alkaen ja edelleen

Lisätiedot

PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa

PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa Projektin työsuunnitelma PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa Kohti konkretiaa kaupunkiverkoston voimalla 1. Lähtökohta Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö Seksuaalisuus on Erottamaton

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä RESTORE-hanke Jukka Jormola, SYKE Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari 26.1.2012 RESTORE Rivers: Engagement, Support and Transfering

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Central Baltic ohjelma 2014-2020 16.9.2015

Central Baltic ohjelma 2014-2020 16.9.2015 Central Baltic ohjelma 2014-2020 16.9.2015 Ohjelmamaat Suomi + Ahvenanmaa, Ruotsi, Viro ja Latvia Suomessa ohjelma-alueena Etelä-Suomi: Etelä- Karjala*, Kanta-Häme*, Kymenlaakso, Pirkanmaa*, Satakunta,

Lisätiedot

OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti. Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu

OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti. Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu Miten ehkäisevää työtä kehitetään osana koulutusta? 4 Ammattikorkeakoulujen tehtävät harjoittaa työelämää ja aluekehitystä

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Tere tulemast, tervetuloa!

Tere tulemast, tervetuloa! Reacting to Growing Immigration Strengthening social inclusion of Estonian migrant families in Finland and Estonia REGI projekti 2015-2107 Tere tulemast, tervetuloa! REGI-projekti Kaksivuotista projektia

Lisätiedot

Hanke Salon keskusta-alueella Salo

Hanke Salon keskusta-alueella Salo PAIKAL - Paikallinen kehittäminen Turun ja Salon seuduilla Hanke Salon keskusta-alueella Salo 13.9.2016 Omaehtoisen, alhaalta ylöspäin suuntautuvan kansalaistoimijalähtöisen paikallisen kehittämistoiminnan

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa?

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöpäivä 28.9.2017 Rokua PSAVI, ylitarkastaja Raija Fors 2.10.2017 1 Kunnat vastaavat paikallisen ehkäisevän

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Kokemuksia nuorten kondomihankkeesta Helsingissä

Kokemuksia nuorten kondomihankkeesta Helsingissä Kokemuksia nuorten kondomihankkeesta Helsingissä Satu Suhonen LT, erikoislääkäri Keskitetty ehkäisyneuvonta, Helsingin terveyskeskus Nuorten seksuaaliverkoston IV verkostotapaaminen 7. 2. 2012 yleistä

Lisätiedot

Seksuaaliterveys. Semppi-terveyspisteiden kehittämispäivä 28.4.2015 Maria Kurki-Hirvonen

Seksuaaliterveys. Semppi-terveyspisteiden kehittämispäivä 28.4.2015 Maria Kurki-Hirvonen Seksuaaliterveys Semppi-terveyspisteiden kehittämispäivä 28.4.2015 Maria Kurki-Hirvonen Terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Joensuun kaupunki Eeva Ruutiainen Terveyden edistämisen suunnittelija

Lisätiedot

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009)

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009) HAKUTIEDOTE 45/2010 4.5.2010 Asia HAKUTIEDOTE 2010 Yleissivistävä koulutus Oppilaanohjauksen kehittäminen Taustaa Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009)

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu

From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu PERUSTIETOA HANKKEESTA Nimi: From waste to traffic fuel (W-FUEL) Kesto: 1.9.2009 31.12.2011 Kokonaisbudjetti:

Lisätiedot

suositukset rahoittajille

suositukset rahoittajille EU:n rakennerahastokauden 2007 2013 Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin -ohjelman Opetushallituksen rahoittamassa koordinaatiohankkeessa tehtyyn tutkimukseen perustuvat suositukset rahoittajille

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Päätavoitteet Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa. Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH

Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa. Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH 2013-2014 23.01.2014 Miia Pasanen Karelia ammattikorkeakoulu 1 Arvioinnin viitekehys 1 Arviointikysymykset:

Lisätiedot

SIEVIN KYLÄT 2010 HANKE. Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320

SIEVIN KYLÄT 2010 HANKE. Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320 SIEVIN KYLÄT 200 HANKE Päivämäärä to 0.5.2007 Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320 Aika: 9.00-2.00 Paikka: Kortesjärven säästöpankki Sievin konttori alakerran kokoushuone Kokouksen tyyppi Sievin kylät 200

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ. Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5.

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ. Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5. OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto 13.5.2013 Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5.2013 1 SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMAN

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

KEHITTÄMISKESKUS OY HÄME

KEHITTÄMISKESKUS OY HÄME KEHITTÄMISKESKUS OY HÄME International food and activity projekti, Matkailupäällikkö Leena Puumalainen, projektipäällikkö Tiina Saarinen 15.11.2010 = Annen synttärit :) Central Baltic Interreg IV A Southern

Lisätiedot

Nordplus Junior. Liikkuvuutta, yhteistyöhankkeita ja verkostoja kouluopetukselle Tavoitteet ja kohderyhmät.

Nordplus Junior. Liikkuvuutta, yhteistyöhankkeita ja verkostoja kouluopetukselle Tavoitteet ja kohderyhmät. Nordplus Junior Liikkuvuutta, yhteistyöhankkeita ja verkostoja kouluopetukselle Tavoitteet ja kohderyhmät Tavoitteena vahvistaa ja kehittää kouluyhteistyötä ja luoda verkostoja ja kumppanuuksia koulujen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

HOPSY-aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä

HOPSY-aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä HOPSY-aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä Hanke-esittely Anu Tuovinen, hankekoordinaattori SATAEDU Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät 23.-24.11.2011 Tampere Yhteistyöverkosto

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta.

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Suomen Sulkapalloliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Hyväksytty liittohallituksessa 9.12.2015 Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan,

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveys

Seksuaali- ja lisääntymisterveys Seksuaali- ja lisääntymisterveys 27.10.2015 Rovaniemi Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue 11.11.2015 1 Hallituksen strategiset painopistealueet Työllisyys ja kilpailukyky

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikunta oppimisen tukena seminaari Virpiniemen liikuntaopisto 30.1.2013 31.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Vastuualueet: Liikenne Ympäristö Elinkeinot Toimipaikka:

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr.

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr. Hilkka Halonen toimitusjohtaja Meriva sr hilkka.halonen@meriva.com Hyvinvointi määritelmät Elintaso tulot, asuminen, työllisyys, koulutus ja terveys Yhteisyyssuhteet paikallis- ja perheyhteisyys, ystävyyssuhteet

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.1.-20.1.2011, Helsinki Vinkkejä jatkotyöskentelyyn Petri Veijalainen VARSINAINEN HAKUAIKA Varsinainen hakuaika päättyy 16.2.2011 klo 15 Hakemus laadittu internetissä

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea Opiskelijoiden hyvinvoinnin, työterveyden ja kestävän työkyvyn edistämiseen klo

Valtionavustuksilla tukea Opiskelijoiden hyvinvoinnin, työterveyden ja kestävän työkyvyn edistämiseen klo Valtionavustuksilla tukea Opiskelijoiden hyvinvoinnin, työterveyden ja kestävän työkyvyn edistämiseen 26.2.2013 klo 13.00-14.30 Aira Rajamäki aira.rajamaki@oph.fi www.oph.fi Aloitustilaisuuden tavoitteet:

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Perustamisasiakirja 30.3.1952: Me allekirjoittaneet perustamme täten Lapin Huoltoväenyhdistyksen, jonka tarkoituksena on kerätä kuntien ja vapaiden

Lisätiedot

Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä

Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä Rovaniemen amkin seminaari 4.10.2012 Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä Miten Rovaniemellä

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen INTERREG IVC Alueiden välinen yhteistyö Suomessa Tuomas Turpeinen Mikä on INTERREG IVC? Lissabonin ja Göteborgin strategioissa määriteltyjä tavoitteita korostava yhteistyöohjelma Tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

Suomen kansallinen tarkastus ja maksatusten hakeminen

Suomen kansallinen tarkastus ja maksatusten hakeminen Suomen kansallinen tarkastus ja maksatusten hakeminen Haaparanta 15.9.2011 2.12.2010 Anna-Mari Auniola, Lapin liitto Ensimmäisen tason valvonta Suomessa Suomessa valvonnan järjestämiseen on valittu hajautettu

Lisätiedot

SATAKUNNAN KULTTUURIFOORUMI

SATAKUNNAN KULTTUURIFOORUMI SATAKUNNAN KULTTUURIFOORUMI 12.3.2014 RAHOITUSMAHDOLLISUUDET OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 Jyrki Tomberg Satakuntaliitto ESITYKSEN RAKENNE - Rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 - Luova Eurooppa ohjelma - Central

Lisätiedot

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous Liikunta ja osallisuus -hanke Tukiryhmän kokous 16.12.2016 Kuulumiskierros Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet tukiryhmän kokouksen 7.6. jälkeen Liikunta ja osallisuus -hankkeen keskeisimmät toimenpiteet

Lisätiedot

Hyvinvointityö kuntien vahvuudeksi -seminaari Vuokatti

Hyvinvointityö kuntien vahvuudeksi -seminaari Vuokatti Hyvinvointityö kuntien vahvuudeksi -seminaari 28.9.2017 Vuokatti Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen maakunnan ja kunnan yhteisenä tehtävänä Saara Pikkarainen, erikoissuunnittelija, TtM Kainuun sote

Lisätiedot

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Etunimi Sukunimi 1.7.2016 2 Kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Tavoitteet: 1. Lisätään

Lisätiedot

HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla. Hankesuunnitelma 18.12.

HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla. Hankesuunnitelma 18.12. HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla Hankesuunnitelma 18.12.2014 KASTE-ohjelma VI Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

Kohti Kaakkois-Suomen Ohjaamoa Ritva Kaikkonen / Timo Hakala Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kohti Kaakkois-Suomen Ohjaamoa Ritva Kaikkonen / Timo Hakala Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kohti Kaakkois-Suomen Ohjaamoa 23.9.2014 Ritva Kaikkonen / Timo Hakala Kaakkois-Suomen ELY-keskus Ohjaamo-toiminta osana nuorisotakuuta ja elinikäistä ohjausta Lähtökohdat ja tarpeet: Monialaiset ja kehittyvät

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki Ohjeita jatkotyöskentelyyn 1 Varsinainen hakuaika

Lisätiedot

Kuntien tasa-arvofoorumi 27.-28.2011 Turku Sinikka Mikola

Kuntien tasa-arvofoorumi 27.-28.2011 Turku Sinikka Mikola Eurooppalainen paikallis- ja aluehallinnon tasa-arvon peruskirja kuntien toiminnallisen tasa-arvon systemaattisen edistämisen välineenä - TASE - projekti Kuntien tasa-arvofoorumi 27.-28.2011 Turku Sinikka

Lisätiedot