Nuorten seksuaaliterveyden edistäminen paikallistason yhteistyönä. Hankesuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten seksuaaliterveyden edistäminen paikallistason yhteistyönä. Hankesuunnitelma 1.4.-31.12.2007"

Transkriptio

1 Nuorten seksuaaliterveyden edistäminen paikallistason yhteistyönä Hankesuunnitelma Hanke toteuttaa Etelä-Suomen ja Viron INTERREG IIIA ohjelmaa. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) sekä Länsi-Suomen lääninhallituksen opetusministeriön hallinnonalan kansallisista varoista. Myös Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry., MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus, Turun kaupunki, Narvan kaupunki, Rakveren kaupunki ja MTÜ Allium/Kohtla-Järve Madala Lävega keskus osallistuvat hankkeen rahoitukseen.

2 Sisältö 1. Hankkeen tiivistelmä Hankkeen tausta Hankkeen tavoitteet ja osatavoitteet (ml. kohderyhmät) Hankkeen toiminnot Hankkeen toteuttajat ja tehtävänjako Hankkeen kustannusarvio Hankkeen rahoitussuunnitelma Hankkeen hallinto ja talous Hankkeen tiedotussuunnitelma Arvio hankkeen vaikutuksista...9 LIITE 1. Hankkeen organisaatiorakenne...10 LIITE 2. Hankeprosessi partnerinäkökulma...11 LIITE 3. Hankeprosessi pääpartnerinäkökulma...12 LIITE 4. Hankkeen budjetti

3 1. Hankkeen tiivistelmä Hankkeessa kootaan jo olemassa olevaa nuorten seksuaaliterveyden edistämiseen liittyvää tietoa ja materiaalia. Niiden pohjalta kehitetään täydentävää materiaalipakettia. Tätä varten hankekuntiin perustetaan esim. kouluterveydenhoitajasta, opettajasta sekä 3.sektorin edustajasta koostuva paikallinen asiantuntijaverkosto, jotka yhdessä rajanylittävässä yhteistyössä työstävät materiaalia. Hankkeen tulos tarjoaa nuorten parissa työskenteleville henkilöille tietoa ja toimintamalleja seksuaaliterveyden edistämiseen kunta- ja kolmannella sektorilla. Samalla tuetaan eri toimijoiden yhteistyötä. Pidemmän aikavälin tavoitteena on sukupuolitautien ehkäisy ja HIV-positiivisten syrjinnän väheneminen. Tähän vaikutetaan sekä nuorten parissa työskentelevien että nuorten omien tietojen, taitojen ja asenteiden kautta. Hankkeessa toteutetaan mm. rajanylittäviä ja paikallisia kokoontumisia, vierailuja ja seminaareja. 2. Hankkeen tausta Hankeajatus pohjautuu Itämeren alueen terveet kaupungit ry:n, World Health Communications Associates ltd:n (WHCA) ja Alliance of the World Health Professionals väliseen yhteistyöhön. Sen lähtökohtana on ollut WHCA:n vuonna 2004 käynnistämä kansainvälinen HIV/AIDS ennaltaehkäisyyn liittyvä Ask and Act It s your Health -verkosto, jonka tavoitteena on muun muassa HIV-tartuntojen ennaltaehkäisy viestinnällisiä menetelmiä hyödyntäen. Hankkeen valmistelussa on partneriorganisaatioiden lisäksi ollut mukana asiantuntijoita, kuten Suomen Kansanterveyslaitos, Viron Tervise Arengu Instituut ja WHCA. HIV/Aids on suuri kansanterveysuhka Virossa. Siellä raportoitiin vuonna 2005 EU alueen suurin määrä uusia HIV-tartuntoja asukaslukuun verrattuna (467 per miljoona asukasta), kun seuraavaksi tulleen Portugalin vastaava luku oli noin puolet tästä. Toisaalta Virossa käytetään HIVtartuntoja ehkäisevään työhön enemmän taloudellisia resursseja per capita kuin missään muussa Euroopan valtiossa. European Centre for Disease Prenvention and Control (ECDC) on nostanut esille monia tekijöitä, joihin tulisi kiinnittää HIV-tartuntojen ehkäisyssä. Näistä yhtenä esimerkkinä on poikkisektoraalinen yhteistyö. Vaikka Suomessa HIV-tartuntojen määrä on matala verrattuna moneen EU-maahan, ovat erityisesti klamydiatartunnat yleistyneet nuorten parissa. Työ sukupuolitautien ehkäisemiseksi kuuluu kaikille. Viron ja Suomen maantieteellinen läheisyys korostaa rajat ylittävän yhteistyön merkitystä. Lähestymistavat ennaltaehkäisevässä työssä poikkeavat Virossa ja Suomessa. Suomessa painopiste on seksuaaliterveydessä, kun Virossa asiaa lähestytään ongelmalähtöisemmin HIV/aidsin ehkäisyn näkökulmasta. Hankkeen suunnitteluseminaari järjestettiin Tallinnassa Kokoukseen osallistui joukko kansallisen ja paikallistason asiantuntijoita. Käytyjen keskustelujen pohjalta nousi esille suuri määrä tarpeita, mahdollisuuksia ja esteitä liittyen sukupuolitautien ehkäisyyn ja seksuaaliterveyden edistämiseen. Keskeisiksi asioiksi paikallistasolla nousivat ennen kaikkea seksuaaliterveyskasvatus kouluissa, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten koulutus sekä viestintä. Viron ja Suomen välillä on tällä hetkellä meneillään useita HIV/Aidsiin liittyviä projekteja, kuten Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian koordinoima HUUTA-projekti. Projekteista moni toimii kuitenkin kansallisella tasolla ja partnerit edustavat kansallisen tason organisaatioita, kuten Suomen Kansanterveyslaitos tai Viron Tervise Agengu Instituut. Kuitenkin paikallisella tasolla tehtävään ennaltaehkäisevään toimintaan, joka sitouttaa toimijoita sukupuolitauteja ehkäisevään työhön ja seksuaaliterveyden edistämiseen on tarve. Suomessa ilmestyy kevään 2007 aikana Sosiaali- ja terveysministeriön Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma vuosille Ohjelman tavoitteena on edistää väestön, etenkin nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä. Ohjelma sisältää 15 aihekokonaisuutta, joi- 3

4 hin kuuluvat muun muassa 1) väestön seksuaali- ja lisääntymisterveystiedon parantaminen, sisältäen mm. lasten ja nuorten seksuaaliopetuksen ja kasvatuksen, 2) sukupuolitautien torjunta ja 3) ammattihenkilöiden osaamisen kehittäminen ja tukeminen, sisältäen mm. perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen opetushenkilöstön, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon täydennys- ja muun lisäkoulutuksen. Ohjelma edellyttää, että muun muassa kuntien tulisi siis sisällyttää terveyttä edistävään toimintaansa näitä kokonaisuuksia. Hanke luo Suomessa edellytyksiä vastata osaan toimintaohjelman asettamista tavoitteista. Sukupuolitautien ehkäisyssä keskeinen tekijä on oikeanlainen tieto tartuntatavoista ja tavoista suojautua tartunnalta, mutta suurta osaa ehkäisevässä työssä näyttelee myös nuorten minäkuvan ja identiteetin tukeminen murrosiässä, jolloin nuoressa tapahtuu ruumiillisesti mutta myös henkisesti monenlaisia muutoksia. Tämän lisäksi keskustelu ihmissuhteista, parisuhteesta, seurustelusta, vanhemmuudesta vaikuttaa nuoren seksuaalisuuteen. Hankkeen aikana on tarkoitus soveltaa ja kehittää materiaalia, joka tukee ennaltaehkäisevää työtä pintaa syvemmältä sekä tiedon että sen välittämiskeinojen muodossa. Hankkeen kohdealueena Suomessa on Turun kaupunki. Virossa kohdealueena ovat Paiden, Narvan, Kohtla Järven ja Rakveren kaupungit. Paidessa toiminnasta vastaa Süda-Eesti Sotsiaalkeskus ja Kohtla Järvessä Allium Madala Lävega Keskus. Viron hankepartnereilla on ollut tiivistä yhteistyötä liittyen HIV-tartuntojen vastaiseen työhön, etenkin matalankynnyksen tomintakeskusten kautta. Turun kaupungilla on laaja seksuaaliterveyteen liittyvä opetuskansio, jota on käytetty peruskoulun ja toisen aseen oppilaitosten terveyskasvatusta tukevan opetuksen opetusmateriaalina kahden vuoden ajan. Virossa on myös viime aikoina tuotettu aineistoa mm. kondomin käytöstä ja sukupuolitautien ehkäisystä. 3. Hankkeen tavoitteet ja osatavoitteet (ml. kohderyhmät) Hankkeella on kaksi päätavoitetta: 1) Soveltaa olemassa olevia nuorten seksuaaliterveyden edistämisen materiaaleja ja - malleja sekä kehittää niitä edelleen paikallisten asiantuntijaverkostojen yhteistyönä; Käytännössä sekä Suomessa että Virossa tehdään nuorten seksuaalikasvatukseen liittyvää työtä mm. kouluissa, terveydenhuollossa ja järjestöissä. Usein tämä työ jää liian vähälle huomiolle, siihen ei osata tai haluta paneutua riittävästi esimerkiksi opetuksessa. Koulujen vanhempainillat olisivat yksi hyvä foorumi tiedon välittämiseen. Eri sektoreiden näkemykset, tavat ja taidot eroavat toisistaan, mikä voi esimerkiksi nuorten parissa ja kouluyhteisössä aiheuttaa hämmennystä. Toimijoiden välisen yhteistyön tiivistäminen, tiedon lisääminen ja yhtenevän opetusmateriaalin tuottaminen on tarpeen seksuaaliterveyden edistämisessä. Paikallistason asiantuntijaverkosto soveltaa ja kokoaa projektin aikana koulujen käyttöön opetusmateriaalipakettia seksuaaliterveyden edistämiseen paikallistason tarpeet huomioon ottaen olemassa olevat materiaalit. Tämän materiaalin avulla voidaan edistää seksuaaliterveyttä Viron ja Suomen kunnissa. 2) Lisätä nuorten parissa työskentelevien (mm. kouluterveydenhoitajat, opettajat ja kolmannen sektorin edustujat) keinoja liittyen sukupuolitautien ehkäisyyn sekä HIVpositiivisten ja Aidsia sairastavien syrjinnän ehkäisyyn Virossa sukupuolitautien määrä nuorten/nuortenaikuisten keskuudessa on suuri. Esimerkiksi uusia HIV-tartuntoja Narvassa ja Tallinnassa viime vuosina oli eniten vuotiaiden ikäryhmässä. Merkittävästi lisääntynyt klamydia on uhka lisääntymisterveydelle Suomessa. Oikeanlainen ja asianmukainen tieto ovat oleellisia tartuntojen ehkäi- 4

5 syssä. Koulujen ja terveydenhuoltohenkilökunnan oikeanlainen ja asianmukainen tieto vaikuttaa nuorten asennoitumiseen seksuaaliterveyteen. Syrjäytymisen ehkäisy vähentää yhteisön sosiaalisia ongelmia, mikä omalta osaltaan vaikuttaa mm. sukupuolitautitartuntojen määrää vähentävästi. Erityisesti HIV-tartunnan saaneilla on korkea syrjäytymisuhka, mikäli asenteet virusta kantavia kohtaan pysyvät negatiivisina. Asenteiden muuttuminen positiivisempaan suuntaan auttaa HIV-positiivisia säilyttämään sosiaalinen yhteisö ympärillään. Hankkeella on neljä osatavoitetta, jotka auttavat toteuttamaan päätavoitteita: 1) Paikallisten asiantuntijoiden tiedon vaihto Viron ja Suomen seksuaaliterveyden edistämisestä ja mm. HIV/Aids tilanteesta 2) Nuorten parissa työskentelevien taitojen lisääntyminen seksuaaliterveyden edistämisestä mm. varhainen puuttuminen 3) Virossa ja Suomessa nuorten parissa käytettyjen työmenetelmien soveltaminen 4) Osallistavien- ja viestintämenetelmien (mm. kouluopetus, festarit) käytön edistäminen seksuaaliterveyskasvatuksessa osana mm. HIV/Aids ennaltaehkäisyä Hankkeen aikana paikalliset asiantuntijaverkostot kokoavat ja soveltavat yhdessä olemassa olevan aineiston pohjalta materiaalipakettia nuorten seksuaaliterveyden edistämisestä. Paketti sisältää tietoa seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista (seurustelu, muutokset kehossa, sukupuolitautien ehkäisy jne.), viestinnällisiä ja osallistavia toimintamalleja siitä kuinka seksuaaliterveyskasvatusta voidaan toteuttaa nuorten parissa etenkin kouluissa. Turun kaupungin seksuaaliterveyteen liittyvä opetuskansio sekä virolaiset aineistot toimivat malleina ja lähdemateriaalina hankkeen aikana toteutettaville toimille. Mallien pohjalta seksuaaliterveysmateriaalia kehitetään projektin aikana siten, että se palvelee paikallisia tarpeita Virossa ja Suomessa. Tiedon ja kokemusten vaihto seksuaalikasvatuksesta auttaa löytämään uusia näkemyksiä, joita voidaan hyödyntää opetusmateriaalien sisällöissä. Testattu opetusmateriaali ja niistä koottava paketti tarjoaa perustietoa kouluterveydenhoitajille, opettajille sekä muille nuorten parissa työskenteleville. Kokonaisvaltainen näkemys seksuaaliterveydestä sekä toimivat viestintätaidot luovat mahdollisuuden tavoitteelliseen työskentelyyn. Laaja-alainen seksuaaliterveyttä edistävä kasvatus auttaa vähentämään väärinymmärrystä seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa, edistämään nuorten omakuvaa itsestään ja omista oikeuksistaan seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa, sekä edistämään heidän seksuaaliterveyttään. Lisäksi se auttaa myös vähentämään seksuaalivähemmistöihin ja HIV-infektiota kantavien henkilöiden syrjintää. 4. Hankkeen toiminnot 1. Hankkeen hallinto Hankkeen pääpartnerina hallinnosta ja koordinaatiosta on vastuussa Itämeren alueen terveet kaupungit ry. Virossa hankkeen toiminnoista on vastuussa (Partneri2) MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus. 2. Alkukartoitus Hankkeen alkuvaiheessa kartoitetaan millaista seksuaaliterveyden edistämiseen ja HIV/Aidsiin liittyvää materiaalia kunnissa ja maissa on tarjolla. Olemassa olevan materiaalin kartoitus estää päällekkäistä työtä pakettia koottaessa. 5

6 3. Seminaarit Hankkeen aikana toteutetaan kolme kaikille hankepartnereille yhteistä seminaaria/työpajaa/koulutusta. Ensimmäinen näistä järjestetään Paidessa (Viro) toukokuussa Aloitusseminaarissa muodostetaan hankekuntien paikallisten asiantuntijoiden verkosto ja tarjotaan tietoa seksuaaliterveyden edistämisestä sekä HIV/Aidsista. Tämän lisäksi tilaisuuden on tarkoitus olla innostava ja osallistujia motivoiva aloitus hankkeen toteuttamiselle. Hankkeen aikana tärkein ja käytännönläheisin tavoite on koota ja tuottaa paikallisen asiantuntijaverkoston voimin seksuaaliterveyttä edistävä materiaalipaketti. Sen kokoaminen aloitetaan jo ensimmäisen seminaarikerran aikana antamalla ohjeistusta ja aikataulu työskentelylle. Aloitusseminaari tarjoaa tietoa materiaalipaketin asiasisältöihin: seksuaaliterveyden edistäminen ja sen osa-alueet, HIV/Aids jne. Toinen seminaari ja koulutustilaisuus järjestetään elokuussa 2007 Turussa (Suomi). Seminaarin teemana on pohtia eri sektoreiden ja toimijoiden roolia nuorten seksuaaliterveyden edistämisessä sekä soveltaa nuorten kanssa käytettäviä työskentelymetodeja. Se tarjoaa tietoa viestinnällisistä ja osallistavista työskentelymetodeista. Näitä voidaan hyödyntää osana materiaalipakettia ja seksuaaliterveysopetustapahtumien suunnittelua ja toteutusta. Kolmas seminaari järjestetään marraskuussa 2007 Tallinnassa (Viro). Se on hankkeen päätösseminaari, missä esitellään projektin tuloksia. Silloin esitellään, miten seksuaaliterveyden edistämismateriaalia voidaan hyödyntää erilaisissa kasvatus-, opetus- ja neuvontatilanteissa. Lisäksi suunnitellaan tulevaisuuden toimenpiteitä, miten saatuja tuloksia voidaan esitellä muille kunnille Suomessa ja Virossa. Seminaareihin osallistuu partnerikunnista vähintään kolmen hengen asiantuntijaverkosto. Tämän lisäksi niihin kutsutaan nuorison parissa työskenteleviä henkilöitä kunnan eri sektoreilta sekä järjestöistä ja kansallista organisaatioista (Kansanterveyslaitos, Tervise Arengu Instituut, Stadia amk jne). Osallistujamäärä on n. 30 henkilö/seminaari. Seminaarien tarkoitus on vahvistaa sektoreiden välistä yhteistyötä ja ajatusten vaihtoa sekä tuoda näkyvyyttä hankkeelle. 4. Vierailukäynnit Seminaarien (I ja II) yhteydessä järjestetään paikalliset vierailukäynnit yhteisesti määriteltyihin kohteisiin, esimerkiksi kouluihin tai matalan kynnyksen toimintapisteisiin. Vierailukäyntien tarkoituksena on antaa osallistujille mahdollisuus tutustua erilaisiin tapoihin toteuttaa seksuaaliterveyden edistämistä ja HIV-tartuntoja ehkäisevää toimintaa. Vierailujen aikana on tarkoitus havainnoida käytäntöjä, ja mahdollisesti ottaa omassa kunnassa käyttöön hyväksi havaittuja toimintamalleja. 5. Materiaalituotanto Seminaarien aikana tarjotaan ja vaihdetaan tietoa seksuaaliterveyden edistämisestä, sukupuolitaudeista sekä viestinnällisistä ja osallistavista työskentelymetodeista. Näiden tietojen pohjalta partnerit soveltavat ja työstävät materiaalipakettia paikalliset tarpeet huomioiden. Hankkeen aikana virolaisten partnereiden on tarkoitus luoda sisältörunko materiaalipaketille sekä asiasisällön että tähän liittyvien työskentelymetodeiden osalta. Tämän lisäksi sisällön tuottaminen aloitetaan keskeisimmiksi havaittujen asiakokonaisuuksien osalta. Suomalaiset partnerit tuottavat jo olemassa olevaan seksuaalikasvatuskansioon päivitysosiot tarpeelliseksi havaittujen asiakokonaisuuksien osalta. Tämän lisäksi suomalaiset partnerit keskittyvät kehittämään seksuaaliterveyden edistämiseen soveltuvia työskentelymetodeita mm. luokassa tai vanhempainilloissa. 6

7 Toimenpiteiden aikajana Aika, toimenpide Toiminta, tulos Hanke alkaa Alkukartoitus, Paikallisten lähtökohtien ja haasteiden tunnistaminen huhti-touko, 2007 Aloitusseminaari / työpaja Paikallisten lähtökohtien analyysi, seksuaaliterveyden edistäminen ja HIV/Aids tietoisuus, toukokuu 2007 Paide, Viro motivaation ja yhteishengen luominen Paikalliset kokoontumiset, materiaalien keruu Materiaalin asiasisällön suunnittelu alkaa ja soveltaminen touko-elokuu 2007 II Seminaari/työpaja elokuu 2007 Turku, Suomi Paikalliset kokoontumiset, materiaalintuotanto syyskuu-marraskuu 2007 Loppuseminaari marraskuu 2007 Tallinna, Viro Hanke päättyy Tietoa viestinnällisistä ja osallistavista toimintametodeista sekä poikkisektoraalisen työn merkityksestä. Materiaalin keruu ja soveltaminen jatkuu asiasisällön ja toimintametodien kehittämisen näkökulmista. Hankkeen päätös ja tulosten yhteenveto, tulevaisuuden toimenpiteet. 5. Hankkeen toteuttajat ja tehtävänjako Hankkeesta vastuullinen pääpartneri on Itämeren alueen terveet kaupungit ry. Hankkeen keskeiset toteuttajat ja asiantuntijat yhdistyksessä ovat (1) Terve Kaupunki koordinaattori, joka vastaa projektin etenemisestä ja aikatauluista yhdessä projektikoordinaattorin kanssa. (2) Projektikoordinaattori vastaa projektin seminaarien ja vierailukäyntien suunnittelusta ja toteutumisesta, viestinnästä, tiedotusmateriaalin valmistuksesta sekä projektin hallinnosta yhteistyössä suunnittelijan kanssa sekä huolehtiminen ja (3) projektisuunnittelija vastaa projektin hallinnosta, talousasioiden hoidosta sekä käännös- ja tulkkaustöistä. Virolainen vastuupartneri on MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus ja siellä keskeinen toteuttaja on koordinaattori, jonka tehtävänä on yhteydenpito pääpartneriin ja virolaisiin hankepartnereihin sekä projektihallintoon liittyvien raporttien kokoamisesta ja toimituksesta pääpartnerille. Hankkeelle asetetaan ohjausryhmä, johon Itämeren alueen terveet kaupungit ry nimeää puheenjohtajan. Ohjausryhmän sihteerinä toimii projektikoordinaattori, ja jäseniksi kutsutaan edustajat seuraavilta tahoilta: - Turun kaupungin edustaja - Viron kuntien edustaja - Yhteistyökumppanien edustaja Virosta (Sosiaaliministeriö tai Tervise Arengu Instituut) tai Suomesta (Aids tukikeskus, Kansanterveyslaitos, Stadia) Hankkeeseen osallistuu 2-3 henkilön asiantuntijaverkosto jokaisesta kunnasta. Tähän paikalliseen ydinverkostoon kuuluu esimerkiksi kouluterveydenhoitaja tai koululääkäri, opettaja, kuntasektorin tai kolmannen sektorin henkilö, joka työskentelee nuorison ja terveyden edistämisen parissa. Nämä hankepartnerien (Turun kaupunki, MTÜ Süda-Eesti Sotaiaalkeskus, Narvan kaupunki, Rakveren kaupunki ja MTÜ Allium/Kohtla Järve Madala Lävega) keskus nimeämät asiantuntijat vastaavat seksuaaliterveysaineiston keruusta, soveltamisesta ja kehittämisestä sekä pitävät aktiivisesti yhteyttä pääpartneriin ja toisiinsa. Suomessa Turun kaupungista hankkeeseen osallistuvista henkilöistä ja suomalaisista yhteistyökumppaneista (Stadia, AIDS Tukikeskus, Kansanterveyslaitos) kootaan vapaamuotoinen 7

8 tukiryhmä kehittämään hankkeen sisältöä, joka kokoontuu tarvittaessa. Virossa hankekuntien ja -partnereiden (MTÜ Süda-Eesti Sotaiaalkeskus, Narvan kaupunki, Rakveren kaupunki ja MTÜ Allium/Kohtla Järve Madala Lävega keskus) sekä Tervise Arengu Instituutin edustajat muodostavat MTÜ Süda-Eesti Sotaiaalkeskus (Partneri 2) johdolla oman verkoston, joka kokoontuu tarvittaessa yhteisten seminaarien väliaikoina työstämään aihetta. Yhteisyökumppanit toimivat seksuaaliterveyden ja HIV/aids-aiheen asiantuntijoina. Seminaareihin ja paikallisiin tilaisuuksiin tarvittavat asiantuntijapalvelut hankitaan heiltä tai muilta alan asiantuntijoilta ostopalveluina. 6. Hankkeen kustannusarvio Hankkeen kustannukset sisältävät henkilöstö- matka- ja toimintakuluja. Viron osuuden kokonaiskustannukset ovat euroa, sisältäen hankekoordinaatiosta, kahdesta partneritapaamisesta/seminaarista, matkoista ja seksuaaliterveysaineiston työstämisestä aiheutuvia kuluja. Suomen osuuden kokonaiskustannukset ovat euroa ja se sisältää hankehallinnosta, - koordinaatiosta, yhdestä partneritapaamisesta sekä paikallisesta toiminnasta aiheutuvia kustannuksia. 7. Hankkeen rahoitussuunnitelma Hankkeen kokonaiskustannukset ovat euroa. Hankkeen budjetti on esitetty hakulomakkeen kustannusarviossa sekä liitteissä 2A, 2B ja 3A, 3B. Virolaiset partnerit (4) osallistuvat hankkeeseen 25% omarahoituksella (á euroa) eivätkä hae kansallista rahoitusta. Suomalaiset partnerit (2) osoittavat hankkeeseen 30% omarahoituksen, yhteensä euroa Hankkeelle haetaan rahoitusta Varsinais-Suomen liitolta EAKR-rahasta (Suomi ja Viro) yhteensä euroa sekä Suomen osuuteen Länsi-Suomen lääninhallitukselta euroa. Hanke päättyy Hankkeen hallinto ja talous Hankkeen pääpartneri Itämeren alueen terveet kaupungit ry on Maailman terveysjärjestön (WHO) yhteistyökeskus (Collaborating Centre). Sen jäseniä ovat Turun kaupunki, Turun yliopisto, Åbo Akademi, KELA ja Turun kauppakorkeakoulu, Turun kaupungin ollessa enemmistönä yhdistyksen hallituksessa. Yhdistyksen ja kaupungin välillä on myös sopimus yhteistyöstä. Yhdistys on tällä hetkellä partnerina kahdessa EU-rahoitteisessa Interreg IIIA ja IIIB hankkeessa Yhdistyksen liikevaihto/tilinpäätös 2005 oli euroa. Hankkeen taloushallinnosta vastaa Itämeren alueen terveet kaupungit ry:ssä hankkeen projektisuunnittelija. Itämeren alueen terveet kaupungit ry solmii sopimukset kaikkien partnereiden (Turun kaupunki, MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus, Narvan kaupunki, Rakveren kaupunki, MTÜ Allium/Kohtla Järve Madala Lävega keskus) kanssa hankkeen toteuttamisesta ja rahaliikenteestä. Yhdistys raportoi koko hankkeen etenemisestä maksatusviranomaisille, hakee EAKR-rahoituksen ja seuraa kaikkia menoja. Yhdistys antaa ohjeita partnereille ja yhteistyökumppaneille mm. raportoinnista, aikatauluista sekä kerää osarahoituksen Turun kaupungilta. Turun kaupunki Suomessa rahoittaa projektia rahalla ja luontoissuorituksilla. Menot kirjataan kaupungin kirjanpitoon, josta ne toimitetaan pääpartnerille. Luontoissuoritukset (palkka, tilakustannukset) todennetaan kirjanpidon tositteilla ja tuntilistoilla. MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus (Partneri 2) seuraa Virossa toteutettavaa toimintaa ja kerää virolaisilta partnereilta taloustiedot ja toimittaa ne pääpartnerille. Virolaisten partnerien (MTÜ 8

9 Süda-Eesti Sotsiaalkeskus, Narvan kaupunki, Rakveren kaupunki, MTÜ Allium/Kohtla Järve Madala Lävega keskus) menot kirjataan jokaisen partnerin omaan kirjanpitoon ja he raportoivat partneri 2:lle menot ja luontoissuoritukset käyttäen hankkeen maksatushakemuslomaketta. Virolaisten partnerien kustannukset hyväksyy Itämeren alueen terveet kaupungit ry. 9. Hankkeen tiedotussuunnitelma Hankkeen pääpartneri vastaa hankkeeseen liittyvästä tiedottamisesta ja julkisuudesta. Hankkeen alkaessa sitä esitellään hankepartnerikunnissa ja yhteistyötahojen foorumeilla, mm. internetsivuilla. Pääpartneri välittää hankkeeseen liittyvää tietoa omissa tilaisuuksissaan sekä tiedotteissaan (sähköiset ja paperiset). Lisäksi hankkeelle luodaan ja avataan pääpartnerin internetsivustolle omat www-sivut, missä kerrotaan hankkeen etenemisestä ja tuloksista. Hankkeelle tehdään oma esite suomen-, viron- ja englanninkielisenä. Hankkeen toiminnoista tiedotetaan medialle mm. yhteisseminaareissa. Hankkeen päättyessä tuloksista tehdään artikkeli/lehdistötiedote. 10. Arvio hankkeen vaikutuksista Hankkeen tuloksena tieto seksuaaliterveyden edistämisestä ja sen eri osa-alueista sekä taito välittää tietoa lisääntyy hankkeeseen osallistuvien kuntien terveydenhuoltohenkilöstön, opettajien ja kolmannen sektorin toimijoiden keskuudessa. Seksuaaliterveyden edistämisestä tulee merkittävämpi osa nuorten opetusta ja kasvatusta heidän parissaan työskenteleville henkilöille. Sektoreiden välisen yhteistyön kynnys madaltuu. Kansainväliset ja kansalliset yhteistyövalmiudet, verkostoituminen ja kokemusten vaihto lisääntyy ja helpottuu hankkeeseen osallistuvissa kunnissa ja organisaatioissa. Pitkällä tähtäimellä hankkeen vaikutuksia ovat - Koulujen ja terveydenhuollon edustajilla on käytössään tarkoituksenmukainen tieto ja keinot edistää seksuaaliterveyttä, joka johtaa sukupuolitautien ja HIV-tartuntojen vähenemiseen - Ajankohtainen tieto ja asianmukaiset asenteet seksuaaliterveyteen lisääntyvät nuorten keskuudessa johtaen terveeseen seksuaalikäyttäytymiseen - Yleinen asennoituminen HIV-positiivisia tai Aidsia sairastavia henkilöitä kohtaan muuttuu suvaitsevaisemmaksi vähentäen heidän syrjintäänsä ja syrjäytymistään Hankkeen kansalliset ja rajanylittävät vaikutukset Kansainväliset hyödyt Maiden välinen yhteistyö ja kokemusten vaihto lisääntyy. Hankkeen aikana rakentuvat paikallistoimijoiden ja asiantuntijoiden verkostot mahdollistavat rajat ylittävän yhteistyön jatkumisen ja laajenemisen, kun hankkeen tuotoksia testataan ja sovelletaan. Kansalliset hyödyt Poikkisektoraalisen ja kansallisen tason yhteistyön kynnys madaltuu kuntien sisällä. Seksuaaliterveyden edistämiseen, sukupuolitauteihin ja HIV/Aidsiin liittyvä tieto-taito lisääntyy. 9

10 LIITE 1. Hankkeen organisaatiorakenne 10

11 LIITE 2. Hankeprosessi partnerinäkökulma 11

12 LIITE 3. Hankeprosessi pääpartnerinäkökulma 12

13 LIITE 4. Hankkeen budjetti KUSTANNUSARVIO MENOT Yht. Toimisto- ja vuokrakustannukset Palkka- ja henkilöstösivukulut Matkakulut Ostopalvelut Koneiden ja laitteiden hankintamenot 0 Luontoissuoritukset Muut menot 0 BRUTTOMENOT YHTEENSÄ TULOT 0 pääsylipputulot 0 palvelujen ja tuotteiden myyntitulot 0 muut tulot 0 NETTOMENOT YHTEENSÄ RAHOITUSSUUNNITELMA RAHOITUSSUUNNITELMA 2007 Julkinen rahoitus yhteensä EAKR Kansallinen julkinen rahoitus yhteensä: Valtion rahoitus Suomi +Viro Kuntarahoitus Suomi + Viro rahasuoritus luontoissuoritus Muu julkinen rahoitus Suomi + Viro rahasuoritus luontoissuoritus 0 Yksityinen rahoitus Suomi + Viro 0 rahasuoritus 0 luontoissuoritus 0 TULOT 0 KOKONAISRAHOITUS NETTORAHOITUS Rahoitus EAKR varoista 62,24% hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ( euroa), enintään euroa. - Virossa tuki 75% - Suomessa tuki 50 % Rahoitus Länsi-Suomen lääninhallitus Suomen kansallisen osuuden hyväksytyistä kustannuksista 20%, kuitenkin enintään euroa. 13

14 BUDJETTI, EELARVE MENOT/KULUD 2007 Toimisto- ja Vuokrakustannukset Kontori- ja rendikulud Itämeren alueen Terveet kaupungit ry MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus 800 Turun Kaupunki, terveystoimi 0 Narva Linnavalitsus 200 Rakvere Linnavalitsus 200 MTÜ Allium/ Kohtla-Järve Madala Lävega keskus 200 Palkka- ja henkilöstökulut Tööjõukulud Itämeren alueen Terveet kaupungit ry MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus Turun Kaupunki, terveystoimi 0 Narva Linnavalitsus Rakvere Linnavalitsus MTÜ Allium/ Kohtla-Järve Madala Lävega keskus Matkakulut Lähetuskulud Itämeren alueen Terveet kaupungit ry MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus Turun Kaupunki, terveystoimi Narva Linnavalitsus Rakvere Linnavalitsus MTÜ Allium/ Kohtla-Järve Madala Lävega keskus Ostopalvelut Sisseostetud teenused Itämeren alueen Terveet kaupungit ry MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus Turun Kaupunki, terveystoimi Narva Linnavalitsus Rakvere Linnavalitsus MTÜ Allium/ Kohtla-Järve Madala Lävega keskus Koneiden ja laitteiden hankintamenot Masinate ja seadmete hankekulud 0 Luontoissuoritukset Mitterahalised maksed Itämeren alueen Terveet kaupungit ry 0 MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus 0 Turun Kaupunki, terveystoimi Narva Linnavalitsus 0 Rakvere Linnavalitsus 0 MTÜ Allium/ Kohtla-Järve Madala Lävega keskus 0 Mut menot Muud kulud 0 BRUTTOMENOT YHTEENSA BRUTOKULUD KOKKU TULOT TULUD 0 NETTOMENOT YHTEENSA NETOKULUD KOKKU

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 213 216 PROJEKTISUUNNITELMA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHAKEMUKSEN LIITE 2 13.4.212 Hankkeen yhteyshenkilö Johanna Vainio

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3 Yhteen Hiileen kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen harvaan asutussa Päijät Hämeessä, Hartolan ja Sysmän alueella JATKOHANKE hankesuunnitelma 8.10.2012 31.12.2014

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Mielellään Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Kuva: Säkkipillin ja kirkonkellojen soittoa Edinburghin vanhassa kaupungissa. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Väestöliiton seksuaaliterveyspoliittinen ohjelma. ISBN 951-9450-30-0 (nid.) ISBN 951-9450-33-5 (PDF)

Väestöliiton seksuaaliterveyspoliittinen ohjelma. ISBN 951-9450-30-0 (nid.) ISBN 951-9450-33-5 (PDF) Väestöliiton seksuaaliterveyspoliittinen ohjelma ISBN 951-9450-30-0 (nid.) ISBN 951-9450-33-5 (PDF) Väestöliitto Iso Roobertinkatu 20 22 A PL 849, 00101 Helsinki Puh. (09)228 050 www.vaestoliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011 Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011... 3 Yhteenveto... 3 1. Johdanto... 4 2. Rahoituskauden toiminta... 4 A. Hankerahoitus... 4 2.1. Hakemukset

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA Opinnäytetyö (YAMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Hyvinvointipalvelut 2013 Janna Aksela ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintalinjaus vuosille 2010 2015

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintalinjaus vuosille 2010 2015 Suomen lasten ja nuorten säätiö Toimintalinjaus vuosille 2010 2015 Sisältö 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 3 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 4 4. YLEISTÄ JA KOHDENNETTUA

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot