VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt"

Transkriptio

1 PLM MPHL ry VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt Puolustusministeriön ja Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen T O I M I H E N K I L Ö - T Y Ö E H T O S O P I M U S ja P A L K K A U S J Ä R J E S T E L M Ä S O P I M U S Voimassaolo TES:

2 2 PUOLUSTUSMINISTERIÖ TYÖEHTOSOPIMUS MAANPUOLUSTUKSEN HENKILÖKUNTALIITTO MPHL ry VALTION JA ERITYISPALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL r.y. PhRakL:n toimihenkilöt ====================================================================== TES: KESKUSTASON VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS Valtiovarainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen ammattiliitto JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Valtion yhteisjärjestö VTY ry:n välillä tehtyä valtion virka- ja työehtosopimusta liitteineen sovelletaan tämän työehtosopimuksen osana. 2 SOVELTAMISALA 1. Tätä sopimusta sovelletaan puolustushallinnon rakennuslaitoksen (jäljempänä rakennuslaitos) työpaikoissa työsopimussuhteessa toimisto-, työnjohto- ja varastonhoitotehtävissä työskenteleviin toimihenkilöihin. Työehtosopimusta sovelletaan myös ko. tehtäviin harjoittelijoiksi otettuihin henkilöihin. 2. Työehtosopimusta ei sovelleta kuitenkaan teknisiin toimihenkilöihin, joihin sovelletaan muuta työehtosopimusta. 3 TYÖSOPIMUS Sen lisäksi mitä työsopimuslaissa on säädetty, noudatetaan seuraavaa: 1. Toimihenkilön ottaa työhön työnantajan edustaja, jonka tehtäviin työhön ottaminen säännösten mukaan kuuluu. 2. Työsopimus on tehtävä kirjallisesti. Asianomaisella luottamusmiehellä on oikeus tarkastaa kirjalliset työsopimukset.

3 3 4 TYÖAIKAMÄÄRÄYKSET JA - KORVAUKSET 1. Säännöllinen työaika ja työaikakorvaukset määräytyvät työajoista tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. 2. Työaikalain mukaisesti työaikaa noudatetaan niissä työpaikoissa, joissa toimihenkilöiden alaisten ja muiden toimihenkilöiden työt ovat riippuvaisia hänen läsnäolostaan. Työnjohtaja noudattaa työntekijöiden työaikaa. 3. Vapaamuotoinen varallaolo Puolustushallinnon rakennuslaitoksen toimihenkilöiden vapaamuotoisista varallaolojärjestelyistä sekä korvauksista voidaan sopia erikseen rakennuslaitoksen sekä tämän sopimuksen allekirjoittajajärjestöjen kesken. (YK:05780) 4. Sotilaallinen harjoitus Valtion työajoista tehdyn virka- ja työehtosopimuksen määräyksistä poiketen maksetaan sotilaalliseen harjoitukseen ja meripalvelukseen osallistuvalle toimihenkilölle korvaukset noudattaen soveltuvin osin, mitä niistä puolustusvoimien siviilivirkamiesten osalta on tarkentavassa virkaehtosopimuksessa sovittu. (YK:04300; YK:07042) Puolustushallinnon rakennuslaitos antaa soveltamisohjeen korvausten maksamisesta henkilön osallistuessa puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitukseen. 5 LAKISÄÄTEISET TERVEYSTARKASTUKSET Työnantaja korvaa työntekijälle ansionmenetyksen työnantajan velvollisuudeksi säädetystä ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa hyväksytyissä työsuhteen aikana suoritettavissa terveystarkastuksissa sekä niihin liittyvissä matkoissa hänen menettämiään säännöllisiä työtunteja vastaavalta ajalta. Samoin menetellään tapauksissa, joissa on kysymys laissa nuorista työntekijöistä (998/1993) ja säteilylaissa (592/1991) tarkoitetuista tutkimuksista. Samaa sääntöä noudatetaan lisäksi niissä työterveyshuoltolain (1383/2001) edellyttämissä tutkimuksissa, jotka johtuvat työntekijän siirtymisestä saman viraston tai laitoksen sisällä työtehtävään, jossa kyseinen lääkärintarkastus vaaditaan. Työntekijälle, joka lähetetään edellä mainituissa lainkohdissa tarkoitettuihin tutkimuksiin tai määrätään tällaisessa tarkastuksessa jälkitarkastukseen, suorittaa

4 työnantaja korvauksen myös välttämättömistä matkakustannuksista. Mikäli tutkimukset tai jälkitarkastus tehdään muulla paikkakunnalla, maksaa työnantaja myös päivärahan. Nämä matkakustannusten korvaukset maksetaan työntekijöiden matkakustannusten korvaamisesta kulloinkin voimassa olevien sopimusmääräysten mukaisesti. 4 6 PALKATON VAPAA TYÖSTÄ Toimihenkilölle voidaan perusteltujen henkilökohtaisten syiden vuoksi myöntää palkatonta vapaata työstä. 7 LUOTTAMUSMIEHET Tämän työehtosopimuksen allekirjoittaneella järjestöllä tai mikäli järjestöllä on rekisteröityjä alayhdistyksiä tai ammattiosastoja, viimeksi mainituilla on oikeus asettaa työehtosopimuksen piiriin kuuluvista toimihenkilöistä työpaikkaan luottamusmies. Luottamusmiehen toimialue voi käsittää myöskin määrätyn paikallisen tai toiminnallisen alueen kuten varuskunnan, jolloin luottamusmiehen nimikkeenä voi olla pääluottamusmies. Pääluottamusmies ja luottamusmies voivat edustaa sekä virkasuhteista että työsopimussuhteista henkilöstöä toimialueellaan. Edellä tarkoitettujen luottamusmiesten tulee olla perehtyneitä asianomaisissa töissä vallitseviin olosuhteisiin. Luottamusmiehen asettamista varten voidaan työpaikalla suorittaa vaali. Jos vaali suoritetaan työpaikalla, on 1 momentissa tarkoitetuille asianomaisen työpaikan tai toimialueen toimihenkilöille varattava tilaisuus osallistua vaaliin. Vaalin järjestäminen ja toimittaminen ei saa kuitenkaan tarpeettomasti häiritä työntekoa. Vaaliajoista ja vaalipaikoista on sovittava työnantajan kanssa viimeistään 14 vuorokautta ennen vaalin toimittamista. Työnantaja varaa 1 momentissa tarkoitetun järjestön taikka sen rekisteröidyn alayhdistyksen tai ammattiosaston nimeämille henkilöille tilaisuuden vaalin toimittamiseen. Asetetuista luottamusmiehistä on allekirjoittaneen järjestön tahi sen asianomaisen alayhdistyksen tai ammattiosaston kirjallisesti ilmoitettava paikalliselle työnantajalle. Luottamusmiehelle mahdollisesti asetetusta varamiehestä on lisäksi ilmoitettava, missä tapauksessa hän toimii luottamusmiehen sijaisena.

5 Edellä 1 momentissa mainitun järjestön, alayhdistyksen taikka ammattiosaston kanssa sovitaan siitä, mihin mainitussa momentissa tarkoitettuun työpaikkaan luottamusmies valitaan. Tällöin tulee kiinnittää huomiota siihen, että sovitut toimialueet ovat tarkoituksenmukaisia ja kattavuudeltaan sellaisia, että ne edistävät neuvottelujärjestelmän mukaista asioiden käsittelyä. Ellei sopimukseen päästä, asia voidaan alistaa sopimuspuolten ratkaistavaksi. 5 Viraston tai laitoksen taikka luottamusmiehen toimialueen tai työpaikan toiminnan supistuessa tai laajentuessa tahi organisaatiomuutoksen johdosta voidaan luottamusmiesorganisaatiota tarvittaessa muuttaa osapuolten välisin neuvotteluin tämän sopimuksen periaatteiden mukaisesti vastaamaan muuttuneita olosuhteita. 8 LUOTTAMUSMIESPALKKIO Luottamusmiehelle maksetaan erillistä luottamusmiespalkkiota seuraavasti: Edustettavien lukumäärä Palkkio euroa/kk henkilöä 56,64 euroa henkilöä 66,04 euroa henkilöä 100,85 euroa henkilöä 169,29 euroa (YK:02850) Pääluottamusmies ja luottamusmies ovat velvollisia selvittämään työnantajalle edustamiensa henkilöiden lukumäärän. Edustettavien lukumäärä todetaan paikallisesti ennen palkkion maksamisen aloittamista ja kunkin kalenterivuoden tammikuun viimeisen päivän henkilömäärän mukaan. Luottamusmiespalkkiota ei voida maksaa samalta kalenterikuukaudelta pääluottamusmiehelle tai luottamusmiehelle ja heidän varamiehilleen. Milloin luottamusmiehen varamies hoitaa työnantajalle tehdyn ilmoituksen nojalla luottamusmiehen estyneenä ollessa hänen tehtäviään vähintään kahden viikon jakson, maksetaan korvaus ko. kuukauden ajalta luottamusmiehen sijasta hänen varamiehelleen.

6 6 9 TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIO Työsuojeluvaltuutetulle maksetaan työsuojeluvaltuutetun tehtävän hoitamisesta palkkiota 41,30 euroa kuukaudessa. (YK:04255) 10 AMMATTIYHDISTYSKOULUTUS Työnantajan taloudellisesti tukemasta ammattiyhdistyskoulutuksesta osapuolet sopivat erikseen valtiovarainministeriön antamien ohjeiden ja yleisen työehtosopimuksen sopimusmääräysten tarkoittamalla tavalla. 11 ERIMIELISYYKSIEN KÄSITTELY 1. Toimihenkilön tulee häntä itseään koskevassa työehtosopimus-, palkkaus- ja muussa työsuhdeasiassa ensisijaisesti kääntyä lähimmän esimiehen puoleen ja pyrkiä sopimaan asia hänen kanssaan. 2. Ellei asiaa ole voitu ratkaista toimihenkilön ja hänen esimiehensä välillä, erimielisyys on pyrittävä selvittämään työnantajan edustajan ja toimihenkilön luottamusmiehen välisin neuvotteluin ilman viivytystä. Tästä neuvottelusta on laadittava pöytäkirja, josta ilmenee erimielisyyden aiheena oleva asia sekä työntekijäpuolen että työnantajapuolen kanta asiaan perusteluineen. 3. Jos näissä neuvotteluissa ei ole päästy yksimielisyyteen, asia voidaan saattaa työehtosopimuksen allekirjoittaneiden sopimusosapuolten ratkaistavaksi. Työehtosopimusosapuolten väliset neuvottelut erimielisyyttä koskevan asian ratkaisemiseksi on aloitettava ilman viivytystä. 4. Jos sopimusosapuolet eivät ole voineet päästä yksimielisyyteen neuvottelun alaisesta työehtosopimusasiasta, se voidaan saattaa työtuomioistuimen ratkaistavaksi. 5. Jos tämän työehtosopimuksen osapuolet eivät ole voineet päästä yksimielisyyteen sopimuksen soveltamista koskevasta asiasta, josta on sovittu valtion yleisessä työehtosopimuksessa, erimielisyysasia voidaan saattaa keskustason sopimusosapuolten ratkaistavaksi.

7 7 12 PALKKAUSJÄRJESTELMÄSOPIMUS Tämän työehtosopimuksen allekirjoituksella tulee samalla voimaan liitteenä oleva palkkausjärjestelmäsopimus. 13 TYÖRAUHA Tämän työehtosopimuksen voimassaoloaikana ei saa ryhtyä lakkoon, sulkuun eikä muuhun niihin verrattavaan toimenpiteeseen, joka kohdistuu tämän sopimuksen tai sen liitteiden määräyksiä vastaan tai tarkoittaa tämän sopimuksen tai sen liitteiden muuttamista. 14 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA ALLEKIRJOITUKSET Tämä sopimus on voimassa syyskuun 30. päivään Sopimuksen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä jommalta kummalta puolelta irtisanota vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä. Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että kaikki sopimusosapuolet sen allekirjoittavat ja valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. Helsingissä 6. päivänä heinäkuuta 2005 PUOLUSTUSMINISTERIÖ MAANPUOLUSTUKSEN HENKILÖKUNTALIITTO MPHL ry VALTION JA ERITYISPALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL ry

8 8 PUOLUSTUSMINISTERIÖ Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry TYÖEHTOSOPIMUKSEN LIITE PhRakL:n TOIMIHENKILÖIDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄSOPIMUS ======================================================================= TES: Soveltamisala Tätä palkkausjärjestelmäsopimusta sovelletaan puolustusministeriön, Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välisen työehtosopimuksen 2 :ssä tarkoitettuihin toimihenkilöihin tässä pykälässä olevilla poikkeuksilla. Näitä sopimusmääräyksiä ei sovelleta kuitenkaan enintään kuuden kuukauden määräajaksi palkattuihin. Heidän euromääräinen palkkauksensa määritetään siten kuin valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen 6 :n 2 momentissa on sovittu. Mikäli edellä mainittua määräaikaista palvelussuhdetta jatketaan samassa tehtävässä yli kuuden kuukauden, tätä sopimusta sovelletaan. Tässä momentissa tarkoitettua kuutta kuukautta laskettaessa otetaan huomioon määräaikaisten palvelussuhteiden yhteenlaskettu todellinen kestoaika edellyttäen, että niiden välinen mahdollinen keskeytysaika on enintään 30 päivää. Näitä palkkausjärjestelmäsopimuksen sopimusmääräyksiä ei sovelleta myöskään harjoittelutehtävissä olevaan tai tukityöllistetyksi palkattavaan henkilöstöön, joiden palkkauksesta on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty tai määrätty. 2 Sopimuksen tavoitteet Tehtävän vaativuuteen sekä henkilökohtaiseen työsuoritukseen ja pätevyyteen perustuvan kannustavan palkkausjärjestelmän tavoitteena on parantaa tehtävien, niistä suoriutumisen ja palkkauksen vastaavuutta, tukea johtamista, henkilöstön osaamisen kehittymistä ja vaativampiin tehtäviin hakeutumista sekä parantaa kilpailukykyisyyttä. Tavoitteena on, että samasta ja samanarvoisesta työstä maksettaisiin samansuuruista palkkausta.

9 9 Tässä palkkausjärjestelmäsopimuksessa määritellään soveltamisalaan kuuluvien toimihenkilöiden palkkauksen määräytyminen, palkkauksen rakenne sekä muut palkkausperusteet. 3 Kuukausipalkan muodostuminen Palkkausjärjestelmässä kuukausipalkka muodostuu tehtäväkohtaisesta ja henkilökohtaisesta palkanosista taikka mahdollisesta takuupalkkauksesta. 4 Tehtäväkohtainen palkanosa Rakennuslaitoksessa vaativuusluokan määrittäminen perustuu tehtävänhoitajan ja esimiehen yhdessä laatimaan ja allekirjoittamaan tehtävänkuvaukseen. Avoimista tehtävistä tehtävänkuvauksen laatii toimialapäällikkö aluejohtajalle hyväksyttäväksi. Tehtävänhoitajan aloittaessa avoimen tehtävän hoitamisen päivitetään tehtävänkuvaus. Tehtävänhoitaja ja paikallispäällikkö/toimialapäällikkö allekirjoittavat tehtävänkuvauksen. Tehtävän vaativuus tarkistetaan, kun tehtävän sisältö muuttuu olennaisesti. Aloitteen tarkistamisesta voi tehdä joko esimies, tehtävänhoitaja tai häntä edustava luottamusmies. Lisäksi tehtävänkuvauksen muutostarvetta tarkastellaan rakennuslaitoksessa käytävien vuotuisten kehittämiskeskustelujen yhteydessä. Henkilölle määrätyn sijaisuuden tai muun tehtäväjärjestelyn takia suoritetaan tehtävän vaativuudenarviointi soveltaen tässä pykälässä tarkoitettua menettelyä enintään kaksi kuukautta yhdenjaksoisesti kestäviä sijaisuuksia tai tehtäväjärjestelyjä lukuun ottamatta. Mikäli vaativuustaso tällöin muuttuu, maksetaan uuden vaativuustason mukaista palkkaa sijaisuuden tai muun tehtäväjärjestelyn kestoajalta. Aluejohtaja hyväksyy muuttuneen tehtävänkuvauksen sekä uuden henkilön tehtävänkuvauksen paikallispäällikön tai toimialapäällikön esityksestä. Muuttunut tai uusi tehtävänkuvaus käsitellään keskushallintotason arviointiryhmässä.

10 Työnantaja nimeää arviointiryhmän henkilöstön edustajat ao. henkilöstöjärjestöjen esitysten perusteella siten, että työnantajapuolen lisäksi kaikki arviointijärjestelmän mukaiset henkilöstöryhmät ovat riittävän kattavasti ryhmässä edustettuina. 10 Tehtävien vaativuuden arvioinnissa syntyvien erimielisyyksien käsittelystä on voimassa, mitä jäljempänä 9 :ssä on sovittu. Rakennuslaitoksen vaativuudenarviointijärjestelmän piirissä palvelevien henkilöiden tehtävien vaativuus määritetään järjestelmällä, jonka vaativuustekijät ovat: (1) osaamisen laajuus, (2) osaamisen syvyys, (3) henkilöjohtaminen, (4) vuorovaikutus ja (5) pätevyys. Vaativuudenarviointijärjestelmän kuvaus on liitteessä 1. Tehtäväkohtaisen palkanosan palkkataulukot ovat liitteessä 2. (YK:02031) Tehtäväkohtaisen palkanosaan kohdennetaan palkkojen yleiskorotustyyppiset tarkistukset siten kuin keskustasolla sovitaan. Tehtävänhoitajan ja paikallispäällikön/toimialapäällikön allekirjoittama sekä aluejohtajan hyväksymä tehtävänkuvaus antaa perusteet tehtäväkohtaisen palkanosan maksamiselle. Tehtäväkohtainen palkanosa maksetaan keskushallintotason tekemän vaativuusluokan arvioinnin ja työnantajan tekemän vaativuusluokan vahvistamisen jälkeen tehtävänkuvauksen allekirjoittamista seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. 5 Henkilökohtainen palkanosa Henkilökohtainen palkanosa perustuu arvioituun henkilön työsuoritukseen. Henkilön työsuoritus arvioidaan liitteen 3 mukaisella järjestelmällä, jonka pääkriteerit ovat: (1) tuloksellisuus; (2) ammatinhallinta ja (3) toiminta työyhteisössä. Henkilökohtainen palkanosa määräytyy henkilön työsuorituksen arviointiin perustuvan suoritustason mukaisena prosentuaalisena osuutena tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja on siitä enintään 40 %. Henkilökohtaisen palkanosan määräytymistaulukko on liitteessä 4. (YK:02627)

11 Henkilökohtaista työsuoritusta ja suoritustasoa tarkastellaan henkilön ja hänen esimiehensä välisissä vuotuisissa kehittämiskeskusteluissa. Suoritusarviointi koskee henkilön suoriutumista vaativuusluokan mukaisessa tehtävässään ja hänelle asetettuja tavoitteita. Esimies tekee suorittamansa arvioinnin perusteella ehdotuksen työsuorituksen arvioinniksi ja suoritustasoksi. 11 Työnantaja vahvistaa vuosittain suoritusarvioinnin tuloksen ja henkilökohtaisen palkanosan (31.3. mennessä). Vuosittaisen suoritusarvioinnin mukainen henkilökohtainen palkanosa maksetaan aina vahvistusta seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien (kuitenkin viimeistään 1.4. lukien). Siirtymäkaudella tarkistus maksetaan kuitenkin 6 :ssä olevien ajankohtien mukaisesti. Mikäli henkilökohtainen työsuoritus on arvioitu ja vahvistettu muutoin kuin vuosittaisen suoritusarvioinnin yhteydessä, henkilökohtainen palkanosa maksetaan vahvistuksen jälkeen arviointia seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Mikäli vuotuisessa kehittämiskeskustelussa todetaan suoritustason alentuneen siten että sillä on palkkauksellista merkitystä, kehittämiskeskusteluun liittyen hyväksytään yhteisesti myös työsuorituksen parantamista tukevat toimenpiteet. Uusi arviointi tehdään aikaisintaan kolmen ja viimeistään kuuden kuukauden kuluttua edellisestä arvioinnista. Mikäli suoritustaso ei uuden arvioinnin mukaan ole parantunut ennalleen, tarkistetaan henkilökohtainen palkanosa uutta arviointia vastaavaksi. Jos henkilö on ollut osan vuotuisen kehittämiskeskustelun arviointijakson ajasta sairauslomalla tai valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen perusteella lapsen syntymän tai hoidon vuoksi myönnetyllä vapaalla taikka luottamustehtävien vuoksi vapautettuna muista työtehtävistään, hänen työsuorituksensa arvioidaan jakson muun ajan perusteella. Mikäli poissaolo on kestänyt puolet vuotuisen arviointijakson ajasta tai pitempään, maksetaan henkilökohtainen palkanosa sellaisen suoritustason mukaisesti, jonka arvioidaan vastaavan ao. henkilön pätevyyttä ja työkokemusta sekä suoriutumista. Jos henkilö on ollut huomattavan osan edellä 6 momentissa tarkoitettujen kahden arvioinnin kohteena olevasta ajasta edellisessä momentissa tarkoitetulla sairauslomalla tai vapaalla, voidaan suorittaa kolmas arviointi, joka tehdään viivytyksettä kolmen kuukauden kuluttua edellisestä arvioinnista. Mikäli suoritustaso ei kolmannen arvioinnin

12 mukaan ole parantunut ennalleen, tarkistetaan henkilökohtainen palkanosa kolmatta arviointia vastaavaksi. Jos suoritustason alenemisen molemmissa edellisissä momenteissa tarkoitetuissa arvioinneissa voidaan katsoa kuitenkin johtuneen lapsen syntymän tai hoidon vuoksi myönnetystä vapaasta, henkilökohtaista palkanosaa ei sen johdosta kuitenkaan tarkisteta. 12 Henkilön siirtyessä uuteen tehtävään edellisen tehtävän henkilökohtainen palkanosa säilyy euromääräisesti samansuuruisena, kunnes henkilön työsuoritus uudessa työtehtävässä arvioidaan kuuden kuukauden kuluttua ellei tämän sopimuksen 6 :n 4 kohdasta muuta johdu. Henkilökohtainen työsuoritus tulee uudessa tehtävässä arvioida viivytyksettä viimeistään kuitenkin kuukauden kuluessa em. kuuden kuukauden määräajan jälkeen. Työnantaja ja tehtävänhoitaja voivat sopia erityisestä syystä kuutta kuukautta lyhyemmästä arviointiajasta. Henkilön tullessa uutena rakennuslaitoksen palvelukseen maksetaan henkilökohtainen palkanosa aluksi sellaisen suoritustason mukaisesti, jonka arvioidaan vastaavan hänen pätevyyttään, työkokemustaan ja aikaisempaa suoritustaan. Suoritustaso arvioidaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua työsuhteen alkamisesta. 6 Palkkausjärjestelmän käyttöönotto lukien voimassa olleen työehtosopimuksen palkkausta koskevat määräykset lakkaavat otettaessa käyttöön tämän palkkausjärjestelmän mukainen palkkausjärjestelmä rakennuslaitoksessa lukien. Samasta ajankohdasta lukien luovutaan palkkausjärjestelmän käyttöönottoajankohtana maksussa olleiden ohje- ja henkilökohtaisten kuukausipalkkojen, kylmänseudunlisien sekä muiden palkanlisien käytöstä samoin kuin henkilökohtaisten lisäpalkkioiden käytöstä. Käyttöönottohetkestä alkaen henkilölle maksetaan oheisen liitteen 4 mukainen tehtäväkohtainen palkanosa täysimääräisenä. Yleiskorotusten osalta menetellään siten kuin 4, 5 ja 7 :ssä on sovittu. Siirtymäkaudella henkilökohtaista palkanosaa tarkistetaan vaiheittain jäljempänä sovitun menettelyn mukaisesti.

13 13 1. Käyttöönottoajankohta (Vaihe 1): Käyttöönottoajankohtana henkilökohtaisesta palkanosasta maksetaan määrä, joka on 25 % henkilön tehtäväkohtaisen ja henkilökohtaisen palkanosan yhteismäärän ja hänen poistettavista palkkatekijöistä koostuvan vanhan palkkauksensa välisestä erotuksesta. Jos henkilön uuden järjestelmän mukainen tehtäväkohtainen palkanosa on korkeampi kuin edellä mainittu vanha palkkaus, käytetään tehtäväkohtaisen palkanosan määrää erotusta laskettaessa. 2. Siirtymäkausi (Vaiheet 2-5): Palkkoja tarkistetaan ,1 %:lla, ,4 %:lla ja ,4 %:lla kullekin silloin maksetun palkan sekä tehtäväkohtaisen ja henkilökohtaisen palkanosan yhteismäärän jäljellä olevasta erotuksesta palkkaus maksetaan täysimääräisesti uuden järjestelmän mukaisena (vaihe 5). 3. Muutokset tehtävien vaativuudessa tai henkilökohtaisessa työsuorituksessa: Vaiheissa 1 4 tarkoitettua erotusta laskettaessa uuden järjestelmän mukainen palkka määräytyy henkilön kulloisenkin tehtävän vaativuustason ja henkilökohtaisen suoritustason perusteella. Kun tehtävän vaativuustaso muuttuu tai henkilökohtaista palkanosaa on muutettava siirtymäkauden aikana muutoin kuin vuotuisen tarkastelun yhteydessä, kulloinkin maksettua palkkaa tarkistetaan samassa suhteessa kuin uuden järjestelmän mukainen tavoitepalkka tasomuutoksen johdosta muuttuu. 4. Siirtymäkauden aikana palvelukseen tulevat uudet henkilöt Siirtymäkauden aikana palvelukseen tulevalle uudelle henkilölle maksetaan sopimuksen mukainen tehtäväkohtainen palkanosa täysimääräisenä ja henkilökohtainen palkanosa siten, että niiden yhteismäärä vastaa siirtymäkauden sen vaiheen palkkakäytäntöä rakennuslaitoksen vastaavissa tehtävissä, samoilla vaativuus- ja suoritustasoilla. Sen jälkeen hänen palkkaustaan tarkistetaan siirtymäkauden aikana edellä tässä pykälässä sanotun mukaisesti.

14 14 5. Siirtymäkauden sopimuskorotukset (vast.) Vuoden 2005 maaliskuun alun mukaiset keskustason sopimuksen tarkistuserät ja keskustason sopimuksiin perustuvat virastokohtaiset palkantarkistuserät, kuten liitto-, järjestelyvara- ja tasa-arvoerät, käytetään edellä sanotun vaiheittaisen toteuttamisen rahoitukseen sitä mukaan kuin ne keskustason sopimusten mukaan tulevat toteutettaviksi, yhteensä 2,14 prosentin määrään saakka. Täten käytettyjä eriä tai erien osia ei toteuteta muulla tavoin. Siltä osin kuin erien yhteismäärä ylittää 2,14 prosenttia, ylitykset kohdennetaan erillisinä järjestelyvaraerinä siten, kuin osapuolet siitä erikseen sopivat ottaen huomioon, mitä näistä eristä on keskustasolla sovittu. Työnantaja vastaa vaiheittaisen toteuttamisen loppuosan rahoituksesta. 7 Takuupalkkaus Henkilöllä, joka uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoajankohtana on sopimuksen 2 :n mukaisen soveltamisalan piirissä, on oikeus vähintään tämän pykälän mukaiseen takuupalkkaukseen. (YK:02641) Palkan takuuosa. Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottohetkellä muunnetaan henkilön 6 :n 1 momentissa mainituista poistettavista palkkatekijöistä muodostuva palkkaus vastaavan suuruiseksi euromääräiseksi palkkaukseksi, joka muodostaa henkilön takuupalkkauksen. Jos henkilö tulisi välisenä aikana oikeutetuksi uuteen palvelusvuosilisään, määritetään takuuosa tätä palvelusvuosilisää vastaavalla rahamäärällä korotettuna kyseisestä ajankohdasta lukien. Palkattomalla vapaalla käyttöönottohetkellä olevan henkilön takuupalkkaus määräytyy ennen palkattoman vapaan alkua hänelle maksetun palkkauksen perusteella. Palkattomalla vapaalla olevan henkilön tehtävää sijaisena käyttöönottohetkellä hoitavan henkilön takuupalkkaus määräytyy käyttöönottohetkellä hänelle ennen sijaisuuden alkamista maksetun palkan perusteella. Takuupalkkausoikeus säilyy koko sen ajan, jonka henkilö on keskeytyksettä rakennuslaitoksen palveluksessa palvelussuhteen katkeamatta. Mikäli palvelussuhteen päättymisestä on kulunut enintään 30 vuorokautta ja palvelussuhde

15 tämän jälkeen jatkuu rakennuslaitoksen palveluksessa, ei henkilö menetä takuupalkkaoikeuttaan. 15 Myös määräaikaisessa palvelussuhteessa olevalla henkilöllä on oikeus takuupalkkaukseen kyseisen määräajan. Takuupalkkaoikeus säilyy sen jälkeenkin niin kauan kuin hän keskeytyksettä jatkaa palvelusta saman työnantajan palveluksessa sellaisessa palvelussuhteessa, jonka tehtävät ovat vähintään samalla vaativuustasolla kuin hänen tehtävänsä käyttöönottoajankohtana olivat. Jos hänet otetaan vakinaiseen palvelussuhteeseen, noudatetaan edellisessä momentissa sanottua. Takuupalkkausta tarkistetaan keskustasolla sovittavilla yleiskorotuksilla. Palkkaus määrätään kuitenkin aina uuden palkkausjärjestelmän mukaisen palkan perusteella, jos palkkaus siten on suurempi. Myös takuupalkkausta saavan henkilön tehtävien vaativuustaso ja henkilökohtainen suoritustaso arvioidaan siten kuin 4 ja 5 :ssä on sanottu. Esimerkki. Takuupalkkaus yleiskorotuksen jälkeen on (1,8 %) 2150 euroa/kk. Tehtävä- ja henkilökohtaisen palkanosan yhteismäärä on kuitenkin 2100 euroa/kk. Henkilölle maksetaan edelleen takuupalkkauksen mukaista kuukausipalkkausta. Tämän pykälän mukainen takuupalkkaus voi alentua vain, jos asianomainen henkilö itse hakeutuu tehtäviin, joiden vaativuustaso on alempi kuin hänellä entuudestaan oli. Mikäli henkilön on määräaikaisen tai tilapäisen tehtäväjärjestelyn päätyttyä tarkoitus välittömästi palata aiempaan tehtäväänsä, on hänellä palattuaan oikeus aiempaan takuupalkkaoikeuteen. 8 Tietojen antaminen Henkilöllä on oikeus saada tieto tehtävänsä vaativuusluokasta ja henkilökohtaisen suoritusarvioinnin tuloksesta sekä mahdollisesta takuupalkkauksesta samoin kuin muista tämän sopimuksen mukaisista palkkaustekijöistä ja niiden muodostumisen perusteista. Pyydettäessä nämä tiedot on annettava hänelle myös kirjallisesti.

16 Tämän sopimuksen allekirjoittaneilla järjestöillä sekä pääluottamusmiehellä ja oman toimipiirinsä osalta muilla luottamusmiehillä on oikeus saada vuosittain ja lisäksi ennen palkkausta koskevia neuvotteluja tietoja tilastoyhteistyöstä erikseen sovittavalla tavalla henkilöstön lukumäärästä, henkilöstön sijoittumisesta vaativuus- ja suoritustasoille, tilastotiedot henkilöiden kokonaispalkkauksesta ja sen kehityksestä vaativuustasoittain, henkilöstöryhmittäin, koulutustasoittain ja sukupuolen mukaan ryhmiteltyinä. 16 Luottamusmiehellä on lisäksi 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa ja edellytyksin oikeus saada tiedot edustamiensa henkilöiden tehtävänkuvauksista, vaativuusarvioinneista ja tasoista sekä kokonaispalkkauksesta palkkatekijöittäin eriteltyinä ja niiden perusteista. Henkilökohtaisen palkanosan perusteita koskevan tiedon antaminen edellyttää kuitenkin, että henkilö on suostunut siihen yksilöidyllä valtakirjalla. Tässä pykälässä tarkoitettuja tietoja annettaessa on otettava huomioon tietosuojavaatimukset. Tiedot luovutetaan maksutta. 9 Erimielisyyksien käsittely Erimielisiksi jääneet tehtävänkuvaukset saatetaan aluejohtajan lausunnolla varustettuna keskushallintotason ratkaistavaksi. Tämän jälkeen keskushallintotason arviointiryhmä määrittää tehtävän vaativuusluokan edellä 4 :ssä määrätyn mukaisesti. Jos suoritusarviointi on jäänyt erimieliseksi, henkilöllä on oikeus saattaa arviointi tarkistettavaksi arvioinnin tehneen esimiehelle. Mikäli henkilö on tämänkin jälkeen tyytymätön arvioinnin tulokseen, hän voi merkitä tyytymättömyytensä arviointilomakkeeseen. Mahdollinen luottamusmiehen lausunto tulee kirjata arvioinnin yhteyteen. Vastaavasti kuin 4 :ssä ja 5 :ssä on sovittu, työnantaja vahvistaa edellä tässä pykälässä tarkoitetuissa tapauksissa muutokset arvioinneissa, vaativuusluokissa, suoritustasoissa ja palkkauksissa. Jos edellä mainituissa tehtävän vaativuudenarviointia tai suoritusarviointia koskevissa

17 neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä, asia ratkaistaan lopullisesti siten, kuin erimielisyyksien käsittelystä on sovittu osapuolten välisessä työehtosopimuksessa. Samalla tavalla ratkaistaan myös muut tätä sopimusta koskevat erimielisyydet Sopimuksen seuranta ja kehittäminen Sopimusosapuolet seuraavat palkkausjärjestelmän ja arvioinnin toimivuutta. Vuosittain tai jonkin sopijapuolen vaatiessa muutoinkin tarkastellaan, miten järjestelmä on saavuttanut sille asetetut tavoitteet sekä miten järjestelmää tulisi kehittää. Osapuolet seuraavat ansiokehitystä vertaamalla sitä muun valtionhallinnon ansiokehitykseen. 11 Työrauha Tämän työehtosopimuksen voimassaoloaikana ei saa ryhtyä lakkoon, sulkuun eikä muuhun niihin verrattavaan toimenpiteeseen, joka kohdistuu tämän sopimuksen tai sen liitteiden määräyksiä vastaan tai tarkoittaa tämän sopimuksen tai sen liitteiden muuttamista. 12 Sopimuksen voimaantulomääräykset Tämä palkkausjärjestelmäsopimus tulee voimaan ja on voimassa syyskuun 30. päivään Sopimuksen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä jommalta kummalta puolelta irtisanota vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä. Palkanmaksu: Tämän palkkausjärjestelmäsopimuksen mukainen palkanmaksu voidaan toteuttaa taannehtivasti lukien viimeistään lokakuun 2005 palkanmaksun yhteydessä. Siihen saakka noudatetaan vanhoja palkkausperusteita

18 18 Tämän palkkausjärjestelmäsopimuksen voimaantulo kuitenkin edellyttää, että kaikki sopimusosapuolet sen allekirjoittavat ja valtiovarainministeriö on sopimuksen tarkastanut ja hyväksynyt. Helsingissä 6. päivänä heinäkuuta 2005 PUOLUSTUSMINISTERIÖ MAANPUOLUSTUKSEN HENKILÖKUNTALIITTO MPHL ry VALTION JA ERITYISPALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL ry

19 19 LIITELUETTELO: LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: LIITE 4: Puolustushallinnon rakennuslaitoksen toimihenkilöiden tehtävien vaativuudenarviointijärjestelmän kuvaus Puolustushallinnon rakennuslaitoksen toimihenkilöiden tehtäväkohtaisten palkanosien taulukko Puolustushallinnon rakennuslaitoksen suorituksenarviointijärjestelmä Henkilökohtaisten palkanosien prosenttimäärät

20 20 LIITE 1 PhRakL:n TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVIEN VAATIVUUDENARVOINTIJÄRJESTELMÄ PhRakL:n ak dnro 1570/1010/2005; ) Vaativuustekijä 1: Osaamisen laajuus Vaativuustekijä 2: Osaamisen syvyys Vaativuustekijä 3: Henkilöjohtaminen Vaativuustekijä 4: Vuorovaikutus A. Vuorovaikutuksen luonne B. Kansainvälinen vuorovaikutus ja kielitaito Vaativuustekijä 5: Pätevyys A. Koulutus B. Käytännön kokemus (ammattitaito)

21 21 LIITE 2 PhRakL:n TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄKOHTAISTEN PALKANOSIEN TAULUKKO ALKAEN Vaativuusluokka Tehtäväkohtainen palkanosa (euroa)

22 22 LIITE 3 PhRakL:n TOIMIHENKILÖIDEN SUORITUSARVIOINTIJÄRJESTELMÄ PhRakL:n ak dnro 1571/1010/2005; ) RAKENNUSLAITOKSEN SUORITUSARVIOINTIJÄRJESTELMÄ (PhSar) Suoritusarvioinnissa arvioidaan henkilön henkilökohtaista työsuoritusta (vaati-tehtävässä) arviointijakson aikana 12 alakriteerin avulla. Kriteerien sisältämiä asioita tarkastellaan suhteessa kyseiseen tehtävään. Alakriteerit on jaettu kuuteen tasoon nollan ja viiden välille (0, 1, 2, 3, 4 ja 5). Alakriteerien sisältö ja tasot 0, 1, 3 ja 5 on kuvattu sanallisesti. Tasot 2 ja 4 suhteutetaan em sanallisiin tasokuvauksiin. Arvioitavat kriteerit ovat seuraavat: 1. TULOKSELLISUUS 1.1 Tulostavoitteiden saavuttaminen 1.2 Resurssien tehokas ja taloudellinen käyttö 1.3 Tehtävien itsenäinen hoitaminen 1.4 Henkilöstön/itsensä ja menetelmien kehittäminen 2. AMMATINHALLINTA 2.1 Tietotaidon laajuus ja/tai syvyys 2.2 Menetelmien, välineiden ja tekniikoiden hallinta 2.3 Oman ammattitaidon ylläpitäminen ja ajankohtaistaminen nykyisessä tehtävässä 2.4 Toimintojen eri osa-alueiden tunteminen 3. TOIMINTA TYÖYHTEISÖSSÄ 3.1 Vuorovaikutustaidot ja yhteistyökyky 3.2 Palautteeseen suhtautuminen 3.3 Ongelmien ja ristiriitatilanteiden hallinta 3.4 Töiden järjestelykyky Suoritusarviointi on osa kehittämiskeskustelua. Suoritusarviointiin kuuluu itsearvio ja esimiesarvio sekä esimiehen ja alaisen yhteinen keskustelu arvioinnista. Esimies- ja itsearviossa arvioidaan alaisen tehtäväkohtaista työsuoritusta arviointijakson aikana alakriteeri kerrallaan. Alakriteeristä valitaan suoritusta parhaiten kuvaava taso (0 5), joka kirjataan kokonaislukuna (ei puolia pisteitä) alakriteerin kohdalle. Arvioinnissa on käytettävä ohjeistuksen mukaisia tasokuvauksia laaja-alaisesti, eikä mitään suositeltavaa keskiarvoa saa antaa. Tavanomaista hyvää työsuoritusta kuvaa yleensä taso 3. Kehittämiskeskustelun yhteydessä esimies kirjaa alaisen laatiman itsearvion sekä esimiesarvion. Esimies ja alainen keskustelevat arviointitulokset alakriteereittäin ja toteavat myönteiset asiat sekä kehittämistarpeet. Mikäli esimies- ja itsearvion pistemäärät poikkeavat yksittäisen alakriteerin osalta toisistaan, niin esimies ja alainen arvioivat alaisen suorituksen ko. kriteerin osalta uudelleen. Alaisen toiminta sidotaan arviointijakson tehtäväkohtaiseen työsuoritukseen. Pisteytys tarkistetaan tasokuvauksista. Esimies kirjaa keskustelua seuraavan arviointituloksen. Pääkriteerin arvo määräytyy kahden desimaalin tarkkuudella alakriteerien keskiarvosta. Suoritusarvioinnin arviointitulos on pääkriteerien keskiarvo yhden desimaalin tarkkuudella.

23 23 LIITE 4 PhRakL:n TOIMIHENKILÖIDEN HENKILÖKOHTAISTEN PALKANOSIEN PROSENTTIMÄÄRÄT SUORITUSTASOITTAIN Suoritusarvioinnin vahvistettu tulos Henkilökohtainen palkanosa suoritustasoittain (% tehtäväkohtaisesta palkanosasta) 0 1,5 0 1,6 2,1 5 2,2 2,6 10 2,7 3,0 15 3,1 3,4 20 3,5 3,8 25 3,9 4,2 30 4,3 4,6 35 4,7 5,0 40

24 24 Tämä Internet-teksti ei ole virallinen versio, eikä Valtiokonttori tai sopimuksen antaja vastaa tietojen oikeellisuudesta eikä tietojen käytön aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Hakemistosivulle Valtiokonttori Aineistoa ei saa julkaista ilman sopimuksen antajan tai Valtiokonttorin lupaa. Ylläpitäjä: Hallinnon ohjaus Siltasaarenkatu A PL Valtiokonttori puhelin (09) , faksi (09) sähköposti:

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA Sopimus on tehty 16 päivänä huhtikuuta 2008 sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto TES: 279201 Pöytäkirja 30.6.2005 Neuvotteluosapuolet ovat yksimielisiä seuraavasta: Allekirjoittamispöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n

Lisätiedot

TES: 322104. 1 Soveltamisala

TES: 322104. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TYÖEHTOSOPIMUS TES: 322104 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet työehtosopimuksen Geologian tutkimuskeskuksen työsopimussuhteista henkilöstöä

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

TES:350108 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄ- LINEN T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004

TES:350108 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄ- LINEN T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 TES:350108 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄ- LINEN T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen

Lisätiedot

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA ry PL 62, 00131 Helsinki (Eteläranta 10, 6 krs.) Tomi

Lisätiedot

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 INFRA ry:n ja Rakennusliitto ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 20.3.2014 29.2.2016 ISBN 978-952-269-117-0 ISBN 978-952-269-118-7 (pdf) Taitto:

Lisätiedot

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry 1 VUOSIEN 2007-2010 TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...5 1

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KESKUSLIITO RY METALLITYÖVÄEN LITTTO RY SISÄLLYSLUETTELO AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Osio A Yleinen osa Osio B Yleissivistävä

Lisätiedot

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI RY SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO RY 1 Työehtosopimuksen sisältö SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004

T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 Ympäristöministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen maa- ja vesirakennus-, huoltokorjaamo- ja huoltotyöntekijöitä sekä työnjohto-, toimisto- ja laboratoriohenkilökuntaa

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # "! &

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # ! & Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja

Lisätiedot

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin.

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin. TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1 Soveltamisala 1 Tämän sopimuksen piiriin kuuluvat Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki TSN:n jäsenjärjestöt: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO Asemamiehenkatu

Lisätiedot

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähköalojen ammattiliitto ry Painettu 2014 Tammerprint, Tampere ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 3 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY 1 2 SISÄLLYS.Sivu TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

Ulkomaanliikenteen kansi- ja konemiehistön sekä taloushenkilökunnan työehtosopimus 1.2.2012 28.2.2014

Ulkomaanliikenteen kansi- ja konemiehistön sekä taloushenkilökunnan työehtosopimus 1.2.2012 28.2.2014 * Ulkomaanliikenteen kansi- ja konemiehistön sekä taloushenkilökunnan työehtosopimus 1.2.2012 28.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 6 2 MÄÄRITELMÄT... 6 3 YLEISTÄ... 7 3.1 Miehistön pätevyys... 7 3.2

Lisätiedot

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Lisätiedot

Toimiva palkkaus on kaikkien etu

Toimiva palkkaus on kaikkien etu Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas KT Kuntatyönantajat Helsinki 2013 Julkaisun kirjoittajat: 2 KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA TYÖEHTOSOPIMUS

SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA TYÖEHTOSOPIMUS Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Öljytuote ry:n sekä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot