Puolustusministeriön, Palkansaajajärjestö Pardia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puolustusministeriön, Palkansaajajärjestö Pardia"

Transkriptio

1 232/1410/ Pöytäkirja, joka tehtiin 17. päivänä helmikuuta 2005 puolustusministeriön sekä Ilmailualan Unioni IAU ry:n välillä koskien osapuolten välillä solmitun työehtosopimuksen piirissä olevan henkilöstön virkasuhteistamista ja sen jälkeen noudatettavia palvelussuhteen ehtoja 1. YLEISTÄ Puolustusministeriön sekä Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä on allekirjoitettu tarkentava virkaehtosopimus sotilasammattihenkilöstöön alkaen sovellettavasta palkkausjärjestelmästä (ns. SAH-arviointijärjestelmä). Puolustusministeriön, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Valtion erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä puolestaan on allekirjoitettu tarkentava virkaehtosopimus siviilihenkilöstöön alkaen sovellettavasta palkkausjärjestelmästä (ns. SIVarviointijärjestelmä). Puolustusministeriö ja Ilmailualan Unioni IAU ry:n työehtosopimuksen piirissä oleva henkilöstö siirretään virkasuhteeseen lukien. Pääesikunta käynnistää tätä koskevat yksilötason yhteistoimintaneuvottelut ja perustaa tarvittavat siviilivirat. Välittömästi lentokonehuollon tehtävissä toimivat lentokonemekaanikot nimitetään lentokonemekaanikon virkaan. Lentotekniseen huoltoon liittyvissä tehtävissä toimivat elektroniikkamekaanikot, laitemekaanikot, lentokonelevysepät, lentovarustemekaanikot, maakalustomekaanikot, mittalaitemekaanikot ja asemekaanikot nimitetään mekaanikon virkaan. Viestitoimialan tehtävissä toimivat nimitetään viestimekaanikon virkaan. Muissa tehtävissä toimivat henkilöt nimitetään puolustusvoimissa sellaiseen virkaan, jonka virkanimike vastaa parhaiten tehtävän sisältöä. Tarvittaessa henkilöt voidaan nimittää lukien valtion virkamieslain 9 :n 1 momentin nojalla määräaikaiseen virkasuhteeseen, mikäli virkojen perustamiseen liittyvä yhteistoimintamenettely on tällöin vielä kesken. Virkasuhteistamisen jälkeen puolustusministeriön ja Ilmailualan Unioni IAU ry:n välisen työehtosopimuksen piirissä olleeseen henkilöstöön noudatetaan puolustusvoimissa virkamiehiin sovellettavia palvelussuhteen ehtoja siten kuin jäljempänä on tarkemmin määrätty. 2. PALKKAUKSESTA Lentokonemekaanikon ja mekaanikon viroissa olevien palkkauksesta on voimassa mitä Puolustusministeriön ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä sotilasammattihenkilöstöön noudatettavasta palkkausjärjestelmästä (SAHarviointijärjestelmästä) on sovittu tai määrätty.

2 Lentokonemekaanikon ja mekaanikon viroissa olevien palkkaus muodostuu SAH-arviointijärjestelmän mukaisesti tehtäväkohtaisesta palkanosasta, henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin perusteella määräytyvästä henkilökohtaisesta palkanosasta, lentoteknillisen vaara- ja vastuulisän perusosasta sekä lentokonemekaanikon virassa erillisestä lentokonemekaanikon lisäpalkkiosta. Vaara- ja vastuulisän perusosaa määritettäessä otetaan huomioon palvelusvuosilisäkorotukset. Muiden kuin edellä ensimmäisessä kappaleessa tarkoitettujen virkojen (ml. viestimekaanikon virka)palkkauksesta on voimassa mitä SIV-arviointijärjestelmästä on Puolustusministeriön sekä Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä em. virkaehtosopimuksella sovittu tai määrätty. Edellisessä kappaleessa tarkoitetuissa viroissa palkkaus muodostuu SIV-arviointijärjestelmän mukaisesta tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin perusteella määräytyvästä henkilökohtaisesta palkanosasta. Puolustusministeriön sekä Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä uudesta palkkausjärjestelmästä tehtyjen virkaehtosopimusten 6 määräytyy tämän pöytäkirjan piirissä olevan henkilöstön osalta liitteen 1 mukaisesti. Määritettäessä liitteen 1 mukaisesti lentokonemekaanikon ja mekaanikon viroissa palvelevien tavoitepalkkausta ei oteta huomioon sotilasammattihenkilöille suoritettavaa 50 prosenttista kylmänalueen lisää. Lentokonemekaanikon ja mekaanikon viroissa palvelevien liitteen 1 mukaiseen tavoitepalkkaukseen kuuluvat tehtäväkohtaisen ja henkilökohtaisen palkanosien lisäksi lentoteknillinen vaara- ja vastuulisä (perusosa) sekä lentokonemekaanikon lisäpalkkio. Lentokonemekaanikon lisäpalkkion tavoitetaso on suuruudeltaan 250 euroa kuukaudessa. Lentokonemekaanikon lisäpalkkio otetaan käyttöön Pääesikunnan henkilöstöosaston valtion virkaehtosopimuslain 5 :n 2 momentin 2. kohdan nojalla tekemällä päätöksellä ja sitä maksetaan vain lentokonemekaanikon virassa olevalle. Lentokonemekaanikon lisäpalkkioon kohdennetaan puolustusvoimissa vastaavat yleiskorotukset kuin lentoteknilliseen vastuu- ja vaaralisään. Mikäli ilmavoimien mekaanikon virassa olevan henkilön kanssa tehdään vastaisuudessa palvelussitoumus, lopetetaan lentokonemekaanikon lisäpalkkion maksatus sitoumuksen allekirjoittamishetkestä lukien. Pöytäkirjan liitteenä on esimerkki lentokonemekaanikon virassa palvelevan palkkauksen määräytymisestä siirtymäkaudella. Puolustusministeriön ja Ilmailualan Unioni IAU ry:n välisen työehtosopimuksen piirissä olleella henkilöstöllä on oikeus takuupalkkaukseen helmikuun 2005 palkkauksen perusteella siten kuin asiasta on SAH- ja SIV-arviointijär-

3 jestelmien osalta sovittu. Takuupalkkaus määräytyy siten kuin liitteessä 1 on todettu (vanha työehtosopimuksen mukainen palkkaus vaiheittaisen käyttöönoton yhteydessä). Palkkojen yleiskorotustyyppiset tarkistukset kohdennetaan takuupalkkaukseen siten kuin keskustasolla sovitaan. Mikäli SIV-arviointijärjestelmän piirissä oleva henkilö ei ole takuupalkkauksella, määräytyy hänen palkkauksensa lukien seuraavasti: - Määritetään SIV-arviointijärjestelmän mukainen tavoitepalkka, joka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilölle vuonna 2003 ja 2004 vahvistettujen henkilökohtaisten työsuoritusten arviointien keskiarvon perusteella määräytyvästä henkilökohtaisesta palkanosasta. - Tästä tavoitepalkkauksesta maksetaan tehtäväkohtainen palkanosa täysimääräisenä sekä henkilökohtaisesta palkanosasta lukien 20 prosenttia. Tämän jälkeen tavoitepalkkaus otetaan vaiheittain käyttöön liitteen 1 mukaisesti. 3. LIITTOERÄT YM MUUT VASTAAVAT VIRASTOKOHTAISET ERÄT Tämän pöytäkirjan piirissä olevan henkilöstön osalta keskustason sopimuksiin perustuvat alkaen toteutettavat virastokohtaiset palkantarkistuserät, kuten liitto-, järjestelyvara- ja tasa-arvoerät, käytetään edellä sanotun vaiheittaisen toteuttamisen rahoitukseen sitä mukaan kuin ne keskustason sopimusten mukaan tulevat toteutettaviksi, yhteensä 2,5 prosentin määrään saakka. Täten käytettyjä eriä tai erien osia ei toteuteta muulla tavoin. Siltä osin kuin erien yhteismäärä ylittää 2,5 prosenttia, ylitykset kohdennetaan erillisinä järjestelyvaraerinä siten, kuin siitä erikseen tällöin sovitaan ottaen huomioon, mitä näistä eristä on keskustasolla määrätty. Työnantaja vastaa vaiheittaisen toteuttamisen loppuosan rahoituksesta. 4. TYÖAJOISTA Lentokonemekaanikon virassa oleviin noudatetaan puolustusvoimien työaikalakia (218/1970) ja puolustusvoimien virkamiesten työaikasopimusta lukien. Mekaanikon virassa palvelevien osalta työaika määräytyy työaikalain 6 :n mukaisesti (viikkotyöaika) siihen saakka kunnes liitteen 1 mukaisen siirtymäkauden palkantarkistukset on toteutettu. Tämän jälkeen heidän työaikansa määräytyy samoin kuin lentokonemekaanikon virassa toimivan osalta on sovittu. Muiden kuin lentokonemekaanikon ja mekaanikon viroissa palvelevien virkamiesten työaikamääräyksistä on voimassa mitä valtion työaikalain alaisten virkamiesten osalta on säädetty, määrätty tai sovittu.

4 5. ERÄÄT MUUT KYSYMYKSET Muutoin tämän pöytäkirjan piirissä olevan henkilöstön palvelussuhteen ehdoista on voimassa mitä valtion virkamiesten osalta on säädetty, määrätty tai sovittu. Ilmailualan Unioni IAU ry:llä on oikeus asettaa luottamusmiehiä siten kuin puolustusministeriön ja Ilmailualan Unioni IAU ry:n välisessä työehtosopimuksessa on luottamusmiesten osalta (sopimusmääräys liite 3) sovittu siihen saakka, kunnes luottamusmiestoiminnan yksityiskohdista on erikseen sovittu pääesikunnan kanssa. 6. VOIMAANTULO JA SEURANTA Tätä pöytäkirjaa sovelletaan virkaehtosopimuslain 5 :n 6 momentin nojalla ja eräiltä osin virkaehtosopimusvaikutuksin sen piirissä olevaan henkilöstöön. Tällä pöytäkirjalla ei kuitenkaan ole valtion virkaehtosopimuslain 7 :n mukaista jälkivaikutusta. Tämä pöytäkirja astuu voimaan, mikäli valtiovarainministeriö on tarkastanut ja hyväksynyt sen ja uutta palkkausjärjestelmää koskevaan sopimukseen osalliset järjestöt ovat antaneet menettelyyn suostumuksensa. Tämän pöytäkirjan osapuolet seuraavat virkasuhteistamisen vaikutuksia ja uuden järjestelmän toimivuutta. Osapuolet kokoontuvat tarvittaessa kuitenkin vähintään kerran vuodessa tarkastelemaan onko uusi järjestelmä saavuttanut sille asetetut tavoitteet. Tämän pöytäkirjan mukaiset palkantarkistukset lukien maksetaan viimeistään mennessä. 7. ALLEKIRJOITUKSET Tätä pöytäkirjaa on laadittu kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kullekin osapuolelle. Helsingissä, 14. päivänä maaliskuuta Puolustusministeriön puolesta Ilmailualan Unioni IAU ry:n puolesta

5 SAH JA SIV ARVIOINTIJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAT TARKEN- NUKSET 6 Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto LIITE 1 Uusi palkkausjärjestelmä otetaan käyttöön lukien. Samasta ajankohdasta lukien luovutaan kaikista puolustusministeriön ja Ilmailualan Unioni IAU ry:n välisen työehtosopimuksen mukaisista palkkatekijöistä. Käyttöönottohetkestä alkaen henkilölle maksetaan tehtäväkohtainen palkanosa täysimääräisenä. Yleiskorotusten osalta menetellään kuten 8 :n 1 kohdan 2 momentissa (voimassa oleva pv upj sopimus) on sovittu. Siirtymäkaudella henkilökohtaista palkausta tarkistetaan vaiheittain jäljempänä sovitun menettelyn mukaisesti. 1. Käyttöönottoajankohta (Vaihe 1): Henkilökohtaisena palkkauksena maksetaan lukien määrä, joka on 20 % henkilön tehtäväkohtaisen palkanosan, henkilökohtaisen palkanosan, mahdollisen lentoteknillisen vastuu- ja vaaralisän palvelusvuosikorotuksin (ilman sitoumuskorotusta) sekä lentokonemekaanikolle maksettavan lisäpalkkion yhteismäärän (ns. tavoitepalkkaus) ja hänen vanhan työehtosopimuksen mukaisen palkkauksensa välisestä erotuksesta. Vanhan työehtosopimuksen mukaista palkkausta määritettäessä otetaan huomioon seuraavat palkkatekijät: - peruskuukausipalkkaus (TES 2 ) tai euromääräinen henkilökohtainen palkkaus - kokemus- ja palvelusvuosilisät (TES 3 ) - henkilökohtainen palkanosa (TES 6 ) - ns. erotusarvo, joka on peruskuukausipalkan sekä kokemus-, palvelusvuosilisän ylittävä palkanosa - mahdollinen henkilökohtainen lisäpalkkio - olosuhdelisät kuukausiperusteiseksi muutettuina (TES 4, B-kohta) - tehtävälisä lennolla kuukausiperusteiseksi muutettuina (TES 5, B-kohta) - ns. esimieslisä kuukausiperusteiseksi muutettuina (TES kohdat). Mikäli Ilmavoimien Esikunta on Pääesikunnan lausunnon mukaisesti sitouttanut henkilön, määritetään tavoitepalkkaus sitoumuksella korotetun lentoteknillisen vastuu- ja vaaralisän perusteella. Tällöin lentokonemekaanikon lisäpalkkion maksaminen lopetetaan. Jos henkilön uuden järjestelmän mukainen tehtäväkohtainen palkanosa on korkeampi kuin edellä mainittu vanha palkkaus, käytetään tehtäväkohtaisen palkanosan määrää erotusta laskettaessa. 2. Siirtymäkausi (Vaiheet 2-5): Vaiheet 2-5: Palkkoja tarkistetaan vuonna %:lla ja vuonna %:lla vuonna % kullekin silloin maksetun henkilökohtaisen palkkauksen sekä 1.

6 kohdan mukaisen tavoitepalkkauksen yhteismäärän jäljellä olevasta erotuksesta. Vaihe 5: 2009 lukien tavoitepalkkaus maksetaan täysimääräisesti uuden järjestelmän mukaisena (vaihe 5). 3. Palkantarkistukset siirtymäkaudella (ns. vuositarkistushetki) Vaiheiden 2-5 edellä mainitut siirtymäkausitarkistukset toteutetaan kunakin vuonna keskustason sopimuksen mukaisesta virastokohtaisten palkantarkistuserien toteutusajankohdasta, kuitenkin viimeistään 1.5. lukien. 4. Muutokset tehtävien vaativuudessa tai henkilökohtaisessa työsuorituksessa: Vaiheissa 1 5 tarkoitettua erotusta laskettaessa uuden järjestelmän mukainen tavoitepalkkaus määräytyy henkilön kulloisenkin tehtävän vaativuustason ja henkilökohtaisen suoritustason perusteella. Kun tehtävän vaativuustaso muuttuu tai henkilökohtaista palkanosaa on muutettava siirtymäkauden aikana muutoin kuin vuotuisen tarkastelun yhteydessä, kulloinkin maksettua palkkaa tarkistetaan samassa suhteessa kuin uuden järjestelmän mukainen tavoitepalkka tasomuutoksen johdosta muuttuu. Vastaavasti menetellään, mikäli lentoteknillisen vastuu- ja vaaralisän tai lennonvarmistusvastuulisän maksuperusteissa tapahtuu siirtymäkaudella muutoksia. 5. Siirtymäkauden aikana palvelukseen tulevat uudet henkilöt Siirtymäkauden aikana puolustusvoimien palvelukseen tulevalle uudelle henkilölle maksetaan sopimuksen mukainen tehtäväkohtainen palkanosa täysimääräisenä. Henkilökohtaisena palkkauksena maksetaan osuus siten, että uuden henkilön kokonaispalkkaus vastaa siirtymäkauden sen vaiheen palkkakäytäntöä ko. arviointijärjestelmässä ilman takuupalkkausta ko. joukko-osastossa vastaavissa tehtävissä ja vastaavalla suoritusarvioinnilla. Henkilökohtaisen palkkauksen suhteellista osuutta määritettäessä otetaan huomioon palveluksessa oleville maksettu tehtäväkohtainen palkanosan, henkilökohtainen palkanosa sekä mahdollinen lentoteknillisen vastuu- ja vaaralisä ilman sitoumuskorotusta sekä lentokonemekaanikolle maksettava lisäpalkkio (vaiheittain käyttöönotettavan tavoitepalkkauksen määrä). Ennen kuin ensimmäinen suoritusarviointi on tehty, henkilökohtaisena palkkauksena maksetaan osuus siten, että uuden henkilön kokonaispalkkaus vastaa edellä todetun mukaista palkkakäytäntöä vastaavassa tehtävässä suoritusarviointivälillä 3,1-3,4. Sen jälkeen hänen palkkaustaan tarkistetaan siirtymäkauden aikana seuraavan vuositarkistushetken yhteydessä edellä tässä pykälässä sanotun mukaisesti.

7 LIITE 2 Esimerkkitapaus uuden palkkausjärjestelmän vaiheittaisesta käyttöönotosta: Sopimuksen 6 :n 1 momentin mukaisista palkkatekijöistä koostuva palkkaus on lentokonemekaanikko Toivo Uusi-Palkkeella euroa/kk. Tämä ns. vanha palkkaus on korkeampi kuin uuden järjestelmän mukainen tehtäväkohtainen palkkaus. Uuden sopimuksen mukaan henkilön tavoitepalkkauksen yhteismäärä on 2400 euroa/kk. Henkilölle maksetaan siirtymäkaudella palkkausta jäljempänä kuvatulla tavalla. Esimerkkitapauksessa lähdetään siitä, että ko. henkilön tehtävän vaativuudessa ja henkilökohtaisessa työsuorituksessa ei tapahdu muutoksia siirtymäkaudella: Vuosi määritetään 20 % tavoitepalkkauksen ja ns. vanhan palkkauksen erotuksesta (2400 e e = 400 e), joka on 80 euroa - maksetaan lukien 2080 euroa/kk (vanha palkkaus + 80 e). Vuosi määritetään 25 % tavoitepalkkauksen ja vuonna 2005 maksetun palkkauksen erotuksesta (2400 e e = 320 e), joka on 80 euroa - maksetaan 2160 euroa/kk (vanha palkkaus 2080 e + 80 e). Vuosi määritetään 33 % tavoitepalkkauksen ja vuonna 2006 maksetun palkkauksen erotuksesta (2400 e e = 240 e), joka on 79,20 euroa - maksetaan 2239,20 euroa/kk (vanha palkkaus 2160 e + 79,20 e). Vuosi määritetään 50 % tavoitepalkkauksen ja vuonna 2007 maksetun palkkauksen erotuksesta (2400 e 2239,20 e = 160,80 e), joka on 80,40 euroa - maksetaan 2319,60 euroa/kk (vanha palkkaus 2239,20 e + 80,40 e). Vuosi maksetaan tehtävä- ja henkilökohtainen palkanosa sopimuksen mukaisesti (koko tavoitepalkkaus) eli 2400 euroa/kk. Esimerkkitapaukset siitä, miten menetellään tehtävien vaativuudessa ja henkilökohtaisessa työsuorituksessa tapahtuvien muutosten takia: Esimerkki 1. Mikäli Toivo Uusi-Palkkeen tehtävän vaativuustaso muuttuu tai henkilökohtaista palkanosaa on muutettava siirtymäkauden aikana muutoin kuin vuotuisen tarkastelun yhteydessä, hänelle kulloinkin maksettua palkkaa tarkistetaan samassa suhteessa kuin uuden palkkausjärjestelmän mukainen tavoitepalkka tasomuutoksen johdosta muuttuu. Toivo Uusi-Palkkeelle maksetaan palkkausta 2171,08 euroa. Toivon siirtyessä vaativampaa tehtävään, hänen tavoitepalkkansa nousee 2400 eurosta 2700 euroon. Toivolle maksettavaa palkkausta tarkistetaan 12,5 %:lla.

8 PUOLUSTUSMINSITERIÖ LIITE 3 ja ILMAILUALAN UNIONI IAU ry LUOTTAMUSMIEHET 1. Tämän pöytäkirjan allekirjoittaneella järjestöllä tai, mikäli järjestöllä on rekisteröityjä alayhdistyksiä tai ammattiosastoja, viimeksi mainituilla on oikeus asettaa työosaston työntekijöistä luottamusmies. Luottamusmiehen toimialue voi vaihtoehtoisesti käsittää myös koko työpaikan tai muun toiminnallisen alueen kuten varuskunnan. 2. Allekirjoittaneella järjestöllä tai sen rekisteröidyllä alayhdistyksellä taikka ammattiosastolla on oikeus nimetä edellä kohdassa 1 mainittu luottamusmies luottamusmiestehtävänsä lisäksi myös pääluottamusmieheksi. Pääluottamusmiehen toimialue käsittää työpaikan tai varuskunnan toimialueen. 3. Luottamusmies voi edustaa tämän pöytäkirjan piiriin kuuluvien työntekijöiden lisäksi muuta työsopimussuhteista sekä virkasuhteista henkilöstöä. Luottamusmiesten toimialueet eivät voi olla päällekkäisiä. 4. Edellä tarkoitettujen luottamusmiesten tulee olla perehtyneitä asianomaisissa töissä vallitseviin olosuhteisiin. 5. Luottamusmiehen asettamista varten voidaan työpaikalla suorittaa vaali. Jos vaali suoritetaan työpaikalla, on 1 kohdassa tarkoitetuille asianomaisen työpaikan työntekijöille varattava tilaisuus osallistua vaaliin. Vaalin järjestäminen ja toimittaminen ei saa kuitenkaan tarpeettomasti häiritä työntekoa. Vaaliajoista ja vaalipaikoista on sovittava työnantajan kanssa viimeistään 14 vuorokautta ennen vaalin toimittamista. Työnantaja varaa 1 kohdassa tarkoitetun järjestön taikka sen rekisteröidyn alayhdistyksen tai ammattiosaston nimeämille henkilöille tilaisuuden vaalin toimittamiseen.

9 6. Asetetuista luottamusmiehistä on allekirjoittaneen järjestön tai sen asianomaisen alayhdistyksen tai ammattiosaston kirjallisesti ilmoitettava työnantajalle. Luottamusmiehelle mahdollisesti asetetusta varamiehestä on lisäksi ilmoitettava, missä tapauksessa hän toimii luottamusmiehen sijaisena. 7. Edellä 1 kohdassa mainitun järjestön, alayhdistyksen taikka ammattiosaston kanssa sovitaan siitä, mille mainitussa kohdassa tarkoitetulle toimialueelle luottamusmies valitaan. Tällöin tulee kiinnittää huomiota siihen, että sovitut toimialueet ovat tarkoituksenmukaisia ja kattavuudeltaan sellaisia, että ne edistävät neuvottelujärjestelmän mukaista asioiden käsittelyä. Ellei sopimukseen päästä, asia voidaan alistaa sopimuspuolten ratkaistavaksi. 8. Viraston tai laitoksen taikka luottamusmiehen toimialueen tai työpaikan toiminnan supistuessa tai laajentuessa tai organisaatiomuutoksen johdosta voidaan luottamusmiesorganisaatiota tarvittaessa muuttaa osapuolten välisin neuvotteluin tämän sopimuksen periaatteiden mukaisesti vastaamaan muuttuneita olosuhteita. 9. Ilmailualan unioni IAU ry neuvottelee pääesikunnan kanssa luottamusmiessopimuksen siirtymäkauden kuluessa.

10 Tämä Internet-teksti ei ole virallinen versio, eikä Valtiokonttori tai sopimuksen antaja vastaa tietojen oikeellisuudesta eikä tietojen käytön aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Hakemistosivulle Valtiokonttori Aineistoa ei saa julkaista ilman sopimuksen antajan tai Valtiokonttorin lupaa. Ylläpitäjä: Hallinnon ohjaus Siltasaarenkatu A PL Valtiokonttori puhelin (09) , faksi (09) sähköposti:

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt PLM MPHL ry VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt Puolustusministeriön ja Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen T O I M I H E N K I L

Lisätiedot

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto TES: 279201 Pöytäkirja 30.6.2005 Neuvotteluosapuolet ovat yksimielisiä seuraavasta: Allekirjoittamispöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n

Lisätiedot

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 281804 A. Soveltamisala 1 Soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan Verohallinnon palveluksessa yksityisoikeudellisessa

Lisätiedot

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA Sopimus on tehty 16 päivänä huhtikuuta 2008 sisäasiainministeriön

Lisätiedot

TES: 322104. 1 Soveltamisala

TES: 322104. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TYÖEHTOSOPIMUS TES: 322104 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet työehtosopimuksen Geologian tutkimuskeskuksen työsopimussuhteista henkilöstöä

Lisätiedot

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt.

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299551 PL 02 PR 201-212 VES 299351 PL 01 PR 102-112 VES 299751 PL 01-05 PR 101-504 VES 299251 PL 01 PR 102-112 VES 290851 PL 01 PR 102-107 1 Sopimuksen perusteet OPETUS-

Lisätiedot

TES:350108 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄ- LINEN T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004

TES:350108 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄ- LINEN T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 TES:350108 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄ- LINEN T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen

Lisätiedot

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset KIRKON TYÖMARKKINALAITOS HELSINKI 2010 1.painos ISBN 978-951-789-319-0 (nid.) ISBN 978-951-789-320-6 (PDF) Kirkon työmarkkinalaitos

Lisätiedot

Tilitoimistoja koskeva työehtosopimus

Tilitoimistoja koskeva työehtosopimus Tilitoimistoja koskeva työehtosopimus 1.10.2008 30.9.2011 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO/Toimihenkilöunioni TU Tilitoimistojen

Lisätiedot

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET 2012 SISÄLLYSLUETTELO YS YLEISSOPIMUS... 1 LPS LOMAPALKKASOPIMUS... 3 TSS SOPIMUS TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA TYÖPAIKOILLA... 6 LMS LUOTTAMUSMIESSOPIMUS... 19 UTS SOPIMUS

Lisätiedot

T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004

T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 Ympäristöministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen maa- ja vesirakennus-, huoltokorjaamo- ja huoltotyöntekijöitä sekä työnjohto-, toimisto- ja laboratoriohenkilökuntaa

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA ry PL 62, 00131 Helsinki (Eteläranta 10, 6 krs.) Tomi

Lisätiedot

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4 Sisällys KirVESTES:ssä säädöksistä käytetyt lyhenteet...1 Keskeinen henkilöstöhallintoa koskeva lainsäädäntö...2 KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4 1 Työllisyys-

Lisätiedot

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat. 1 Luku Yleiset määräykset... 8. 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat. 1 Luku Yleiset määräykset... 8. 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset... Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat... 1 1 Luku Yleiset määräykset... 8 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset... 17 3 Luku

Lisätiedot

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.5.2010 31.3.2013 soveltamisala työsuhde työaika palkka vuosiloma poissaolot työpaikkakohtainen sopiminen erinäiset määräykset liitteet Työehtosopimus

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuus KT ry Eteläranta 10 PL 4 00131 Helsinki Puhelin 09 172 841 Faksi 09 630 225 www.chemind.fi Ylemmät Toimihenkilöt

Lisätiedot

Taloushallintoalan työehtosopimus

Taloushallintoalan työehtosopimus 1000 750 500 250 0 Taloushallintoalan työehtosopimus 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA/ Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Ammattiliitto Pro Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO 2001

Lisätiedot

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA ry/ Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys ry Agronomiliitto ry Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja LUKU I Yleinen osa LUKU II Palkkaus LUKU III Työaika LUKU

Lisätiedot

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus PALKKAUS...27 23 Palkkaus...27 24 Palkan käsite...28 25 Osa-ajan

Lisätiedot

2 Luottamusmiehet ja luottamusmiespalkkiot (palkkatekijätunnus TI:315, YK:04258)

2 Luottamusmiehet ja luottamusmiespalkkiot (palkkatekijätunnus TI:315, YK:04258) 1 (6) Tiehallinnon luottamusmiessopimus 1 Sopimuksen soveltamisala Tiehallinnon ja tämän sopimuksen allekirjoittajajärjestöjen välisessä luottamusmiestoiminnassa noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä.

Lisätiedot

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA Urheilutyönantajat ry PL 62 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin 020 595 5000, Faksi 020 595 5001 www.palta.fi

Lisätiedot

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010 Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010 1. SOVELTAMISALA 1 Soveltamisala Näitä määräyksiä sovelletaan valtion virastojen virkamiesten sekä työntekijöiden palvelussuhteen ehtoihin, ellei toisin

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty samapalkkaerän kohdentamisesta 22.12.2009 tehdyn keskustason virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty samapalkkaerän kohdentamisesta 22.12.2009 tehdyn keskustason virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Tarkentava virkaehtosopimus samapalkkaerän kohdentamisesta oikeusministeriössä, Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa, Tietosuojavaltuutetun toimistossa, Konkurssiasiamiehen toimistossa, Onnettomuustutkintakeskuksessa,

Lisätiedot

2 Vaativuusarviointijärjestelmä ja tehtävien vaativuuden arviointi

2 Vaativuusarviointijärjestelmä ja tehtävien vaativuuden arviointi Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoa tuomioistuinlaitoksessa, oikeusaputoimistoissa, syyttäjälaitoksessa sekä ulosottolaitoksessa koskevan oikeuslaitoksen yleisen tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoittamispöytäkirja,

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KESKUSLIITO RY METALLITYÖVÄEN LITTTO RY SISÄLLYSLUETTELO AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS

Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2014 30.11.2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 1. SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLO... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Yleiset ja erityiset sopimukset... 4 1.3

Lisätiedot