Asemakaavan muutos, jonka tarkoituksena on mahdollistaa ydinkeskustaan uusien asuin-, liike- ja linja-autoliikenteen korttelien rakentaminen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asemakaavan muutos, jonka tarkoituksena on mahdollistaa ydinkeskustaan uusien asuin-, liike- ja linja-autoliikenteen korttelien rakentaminen."

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Asemakaavan muutos, jonka tarkoituksena on mahdollistaa ydinkeskustaan uusien asuin-, liike- ja linja-autoliikenteen korttelien rakentaminen. Vastineet kaavaehdotuksesta ( ) saatuihin lausuntoihin (5 kpl) ja mielipiteisiin (5 kpl): Lausunnot 1. Varsinais-Suomen Pelastuslaitos Suunnittelualue sijoittuu Neste Oil Oyj:n konsultointivyöhykkeelle ja sijaitsee kilometrin etäisyydellä Naantalin satamasta, mikä on huomioitava ympäristön häiriötekijöinä. Neste Oil Oyj:n kemikaaliturvallisuudesta vastaavalta viranomaiselta Tukes tulee pyytää lausunto. Kunnallisteknisessä suunnittelussa ja toteutuksessa tulee päivittää pelastuslaitoksen edellyttämät vedenottojärjestelyt. Laajat autojen pysäköintihallit ja / tai palveluasuminen saattavat edellyttää automattisten sammutuslaitteistojen asentamista, niiden edellyttämä vesi on tuotettava kunnallistekniikan, alueellisin tai kiinteistökohtaisin järjestelyin. Pelastusyksiköllä operointi tulee olla mahdollista suunnittelualueella ja sitä rajaavissa kiinteistöissä. Pelastuslaitos pyytä selvittämään, kuinka uusi katujärjestely ja istutukset vaikuttavat etenkin kaava-aluetta rajaaviin kiinteistöihin. Kaava mahdollistaa maanalaisten tilojen rakentamisen Tullikadun ja Henrikinkadun alle, katujen tulee kestää raskaasta pelastusajoneuvosta aiheutuvat kuormitukset. Kaavamääräysten kohtaa viisi tulee tarkentaa, mitä porrashuoneen laajentamisella ja viihtyisyydellä tarkoitetaan, sillä määräys saattaa olla ristiriidassa pelastuslain henkilö- ja paloturvallisuusasioiden kanssa. Rakennuksen uloskäytävät ja kulkureitit on pidettävä kulkukelpoisina ja esteettöminä. Tukesilta on pyydetty ja saatu lausunto asemakaavan muutoksesta, ks. vastine nro 4. Vedenottojärjestelyt tarkentuvat kunnallisteknisen suunnittelun yhteydessä. Asemakaava-aluetta koskevat pelastusperiaatteet on esitetty kaavaselostuksen liitteessä 7. Kaava-alueeseen rajautuvien kiinteistöjen osalta asemakaavan muutos ei aiheuta nykyisiin pelastusperiaatteisiin muutostarvetta. Uudisrakentamisen osalta porrashuonetta koskevat suunnitteluratkaisut ja pelastuslain vaatimusten täyttyminen käsitellään rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. 1

2 2. Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta / Turun kaupunki Joukkoliikennelautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotukseen, kunhan taukoa viettäville seutuliikenteen busseille varataan riittävästi tilaa. Merkitään tiedoksi. 3. Naantalin Vanhusneuvosto Terveyskeskuksen lähettyvillä olevat autopaikat pitää varata asiakkaille. Kaava-alueelle tulisi esittää varaus monitoimitilalle kaupungin ja yhteisöjen käyttöön. Kaavaehdotuksessa on sopiva määrä liiketiloja katutasoon. Liikennejärjestelyjen osalta kaava on toteutuessaan hyvä, kaavaan tulee lisätä suojatieyhteys linja-auto- ja taksiasemien välille. Viherrakentamisessa ja istutuksissa tulee huomioida liikenneturvallisuus. Esteettömyyttä tulee edistää välttämällä eritasoja katurakentamisessa, mahdollistaa esteetön pääsy katutason palveluihin sekä luoda kaava-alueelle tiheä penkkiverkosto. Asemakaavan muutosehdotus on Vanhusneuvoston näkemyksen mukaan toteuttamiskelpoinen, kunhan edellä mainitut asiat sisällytetään kaavaan. Lausunnossa esitetyt asiat ratkaistaan jatkosuunnittelun yhteydessä, merkitään lausunto tiedoksi. 4. Tukes Tukesin valvonnassa olevan Neste Oil Oyj:n jalostamon konsultaatiovyöhyke ulottuu teollisuustontin rajasta mitattuna kaava-alueen reunaan asti, mutta etäisyys esimerkiksi Tupavuoren säiliöalueen lähimmästä säiliöistä on reilusti yli 2 km. Osoitteessa Satamatie 2 toimivan lupalaitoksen PQ Finland Oy:n reagointivyöhykkeenä pidetään 200 metriä. Näiden tuotantolaitosten tunnistetut riskialueet eivät ulotu keskustakortteleille asti, joten Tukes ei näe estettä kaavamuutokselle. Merkitään tiedoksi. 5. Varsinais-Suomen maakuntamuseo Kaava-alueella on korttelissa 52 kaksi vanhaa rakennusta, joista asemapäällikön talo on kaavassa asianmukaisesti merkitty säilytettäväksi sr-2 -merkinnällä. Korttelissa 5 on vanha 1950-luvulla rakennettu terveystalo, joka on kaavaselostuksen mukaan tarkoitus purkaa paikoitustilan saamiseksi. Rakennus edustaa 1950-luvun kunnallista hallinto- ja terveysrakentamista. Se kertoo osaltaan sodanjälkeisen Suomen yhteiskunnallisesta kehittymisestä hyvinvointivaltioksi. Rakennus on kulttuuri- ja paikallishistoriallisesti merkittävä ja se tulisi merkitä kaavassa säilytettäväksi. Korttelin 5 osalta alueella on voimassa Vanhainkodin asemakaava (Ak-299) vuodelta 2007, jossa terveystaloa ei ole merkitty suojeltavaksi rakennukseksi. Maakuntamuseon kaavaehdotuksesta vuonna 2007 antamassa lausunnossa on todettu, ettei museolla ole 2

3 Mielipiteet huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Terveystalo oli tällöin Naantalin kansanterveystyön kuntayhtymän omistuksessa, kaupungin omistukseen rakennus on siirtynyt kuntaliitosten yhteydessä vuonna Rakennuksen kaksikerroksinen osa on 50-luvulta ja alkuperäisessä kunnossa. Rakennus ei vastaa sosiaalipalvelurakennuksen vaatimuksia, teknisesti ja toiminnallisesti tyydyttävien tilojen aikaan saaminen edellyttäisi mittavia peruskorjaustoimenpiteitä. Rakennuksessa on aiemmin sijainnut vanhainkodin kaukolämpö- ja vesiliittymät, mutta ne erotettiin omalle tontilleen vanhainkodin korjauksen ja laajennuksen yhteydessä Rakennus on ohittanut teknisen käyttöikänsä eikä sitä ole perusteltua esittää suojeltavaksi. 6. Pirkko Äyrään mielipiteen tiivistelmä Nykyinen bussiasema on jalankulkijoiden näkökulmasta parhaalla mahdollisella paikalla ja keskusta-aukio busseine, takseine ja pysäköintialueineen on todella tarpeellisessa käytössä. Ehdotus: rakennetaan ensin entisen S-marketin tontti, uuden rakennuksen kahteen alimpaan kerrokseen liiketiloja. Jos tarpeen, tehdään seuraavaksi Vapaa-ajantullin rakennuksen tilalle kovan rahan asuinrakennus, jonka jälkeen rakentamista jatketaan virastotalon alueelle ja toteutetaan viistokatu, jos siihen on varaa. Rakennetaan alueelle muuten vuokrakerrostaloja. kaupunginvaltuustossa Rakennemallissa keskustaan sijoittuu uusia asuin- sekä liikekortteleita, myös bussiaseman siirto on esitetty rakennemallissa. Asemakaavan muutoksessa bussiasema säilyy keskustassa, mutta siirtyy Tuulensuunkadun pohjoispuolelle. Taksit sijoittuvat Tuulensuunkadun varteen. Korttelien asukaspysäköinti sijoittuu pääosin maan alle ja yleisen pysäköinnin periaate muuttuu: keskustan kenttämäinen pysäköintialue poistuu pysäköintipaikkojen siirtyessä katujen varsille. Uuden ratkaisun myötä pysäköintipaikkoja on mahdollista sijoittaa asemakaavan katualueille n. 100 paikkaa (nykyisin kaava-alueella on n. 70 asiointipaikkaa). Vuokra- ja omistusasumisen suhde täsmentyy jatkossa. 7. Jarkko Kanervan mielipiteen tiivistelmä Kaavaehdotus on perusosiltaan realistinen ja tarkoituksenmukainen. Jatkosuunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota jalankulun esteettömyyteen ja joustavuuteen. Keskustan rakennemallissa esitettyä korttelien sisäistä kauppakujaratkaisua tulisi myös miettiä, katettu jalankulkutila on talvioloissa tarpeellinen etenkin vanhusväen näkökulmasta. Myös pyöräilyreittien tarkoituksenmukaisuuteen on kiinnitettävä huomiota. Alueelle ei ole osoitettu julkista rakentamista, mutta johonkin rakennukseen tulisi sijoittaa kokoustilaa poistuvan Tullin tilojen korvaamiseksi. Tilan tulisi sijaita linja-autoaseman tuntumassa. Rakentamisen vaiheistuksen osalta tarkoituksenmukaisinta olisi toteuttaa linja-autoasema jo ensimmäisessä vaiheessa, jotta tilapäisjärjestelyihin ei jouduttaisi. Mikäli korttelissa 55 Henrikinkujan varteen toteutetaan liiketiloja, on kaavassa määrätty muodostettavaksi sääsuojaa jalankulkijoille Henrikinkujan varren julkisivulla (Yleiset 3

4 määräykset, nro 5). Asemakaavaehdotuksessa liiketilat on osoitettu sijoitettavaksi ensisijaisesti Tullikadun, Tuulensuunkadun ja linja-autoaseman puoleisille julkisivuille, korttelien sisäpuolelle jäävät tilat palvelevat ensisijaisesti asumista ja siihen liittyviä toimintoja. Korvaavien tilojen osoittamista Tullin poistuville tiloille ei ratkaista asemakaavoituksen yhteydessä. Linja-autoaseman toteuttaminen edellyttää virastotalon purkamista ja uusien katujärjestelyjen toteuttamista laajasti, joten sen ajoittaminen ensimmäiseen rakentamisen vaiheeseen on epätodennäköistä. 8. Tauno Wiljasen mielipiteen tiivistelmä Naantalin imago perustuu historiallista menneisyyttä ilmentävään puutalomiljööseen. Tulevaisuutta suunnitellessa tulee kiinnittää huomiota kaupungin mittakaavaan ja rakennustehokkuuteen. Kantakaupungin alueella on runsaasti ns. piilorakennusoikeutta, joka tulisi realisoida. Kaupungin suunnittelua tulee tarkastella realistisesti, mitä valmisteilla oleva Manner-Naantalin yleiskaava palvelee. En löydä perusteluita Naantalin kehittymisestä vetovoimaiseksi kaupunkikeskustaksi massiivisellakaan rakentamisella. Tulisiko odottaa yleiskaavan valmistumista, ollaanko asemakaavaehdotuksessa oikeilla raiteilla? Väestörakenteen kehitys Naantalissa osoittaa ikääntyvien ihmisten kasvua, kuinka tämä on otettu kaavaehdotuksessa huomioon? Miten kaavaehdotus ottaa huomioon autoistumisen lisääntymisen, Naantalin kadut ovat nykyäänkin täynnä? Dennis Livsonin toimesta laadittu suunnitelma ratkaisisi kaupungin pysäköintiongelmat pysyvästi, miksi kaupunki ei tarttunut esitykseen? Aurinkotie tulisi toteuttaa kerrostalojen reunustamana sisääntulona päättyen liikenneympyrään ja puistonäkymään. Tullinpuistoon suunnitellut kerrostalot löytänevät muita toteuttamispaikkoja. Kolme liikenneympyrää keskustassa lienee liikaa. kaupunginvaltuustossa Rakennemallissa keskustaan sijoittuu uusia asuin- ja liikekortteleita. Rakennemallityössä on tarkasteltu Naantalin keskusta-alueen kehittämistä laadittavaa yleiskaavaa tarkemmalla tasolla ja se toimii osaltaan yleiskaavan laadinnan pohjaaineistona. Kaavaehdotus mahdollistaa vanhusväestölle tarkoitetun palveluasumisen sijoittamista keskustaan, kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen AL-10 kortteleita koskevaa määräystä on täsmennetty seuraavasti: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue, Korttelialueella saa olla palveluasumista enintään 40 % rakennusoikeudesta. Kaavaehdotus mahdollistaa keskusta-alueelle sijoitettavaksi yleisiä pysäköintipaikkoja yhteensä n. 100 paikkaa, mikä on nykyistä määrää suurempi (n. 70 asiointipaikkaa). 9. Sanukka Lehtiön mielipiteen tiivistelmä Kaavaehdotus on hyvin ja laadukkaasti laadittu. Kaavalla voi edistää liikenneturvallisuutta, kortteleihin 5, 6, 13, 52 ja 55 tulisi siksi merkitä miltä kohdin ajoneuvoliittymiä ei saa järjestää ja korttelissa 14 merkintää tulisi jatkaa Tuulensuunkadulta Ratakadulle. Kaavaehdotuksen tuottamaa kaupunkikuvaa on vaikea arvioida, kun ehdotuksesta puuttuu maanalaisiin tiloihin johtavat ajoluiskat, harjakattojen kattokaltevuus sekä korttelien 5,6 ja 14 osalta rakennus on rakennettava kiinni nuolimerkinnät. 4

5 Korttelin 14 eteläisempi rakennusalan koordinaatisto on jäsentymätön. Kaavaehdotuksen kerrosluvut, erityisesti V kortteleissa 6 ja 14, tulisi alleviivata, jotta rakennukset toteutuisivat määräyksen mukaan ydinkeskustaa eheyttävästi eikä rakentuisi torsoja. Keskustakortteleista laaditaan rakennustapaohjeet, joissa käsitellään korttelien rakentamistavan periaatteita. Pääosin tullaan noudattamaan keskustan rakennemallin tavoitetta 4-5 kerroksista rakentamisesta tiivistyvällä keskusta-alueella. Rakentamisen korkeutta kortteleissa ei ole haluttu määrätä sitovasti, mutta korttelissa 55 on määritelty rakennusten julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema sekä rakennuksen, rakenteiden ja laitteiden ylin korkeusasema. Kortteleihin 6 ja 14 on lisätty nuolet, jotka osoittavat rakennusalan rajaan kiinnirakennettavat julkisivut. Kaavaehdotuksessa on määrätty ajoliittymien sijoittumisesta korttelien 13 ja 55 osalta (yleiset määräykset nro 22), muiden korttelien osalta kaavakarttaan on merkitty ajoliittymäkiellot. Kortteli 14 vaatii ajoneuvoliittymän myös Ratakadun puolelle, jotta pysäköinti korttelissa saadaan toimivaksi. 10. Nimimerkki mielipiteen tiivistelmä Aurinkotien varressa terveyskeskuksen ja seurakuntakeskuksen edessä olisi tilaa uusille kerrostaloille, alue on turhan leveä yhdelle tielle. Mallia vaikka Raision keskustasta, sellaiset talot tien varteen ja tielle varattu tila pienemmäksi. kaupunginvaltuustossa

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 17.11.-31.12.2015 (MRA 27 ) Lausuntopyynnöt Uudenmaan Ely-keskus Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS As Oy Tulliportinkatu 27 30.4.2014 VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: 5.6.2013 HYVÄKSYMISKÄSITTELY: KAAVANLAATIJA:

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.12.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.12.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ Liite 5 VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.12.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 1. KOTKANSAARI KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 2.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0939 MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS VIREILLE TULOSTA ILMOITETTU 15.3.2013 TEKNINEN

Lisätiedot

VASTINELUETTELO HÄMEENKYRÖ OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.10.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ/HEIDI VALKEALAAKSO

VASTINELUETTELO HÄMEENKYRÖ OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.10.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ/HEIDI VALKEALAAKSO VASTINELUETTELO HÄMEENKYRÖ OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.10.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ/HEIDI VALKEALAAKSO HÄMEENKYRÖ, OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

Kristiina Strömmer 21.10.2011

Kristiina Strömmer 21.10.2011 VASTINEET 1 (11) 21.10.2011 HAUKIPUTAAN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Haapakangas III kauppapaikka KAAVOITTAJAN VASTINEET, LUONNOSVAIHE Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 19.8.-2.9.2011 välisen

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne TORNION KAUPUNKI 3.SUENSAAREN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 SE- KÄ SIIHEN LIITTYVÄN PAIKOITUSALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.11.2005 TORNION KAUPUNKI 2(28) ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (16) 1 Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

A S E M A K A A V A N S E L O S T U S LUONNOS!!!

A S E M A K A A V A N S E L O S T U S LUONNOS!!! A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KOTKANSAARI POHJOLATALO Valmistelija Jarkko Puro, kaavoitusarkkitehti, puh. 040 744 0041 LUONNOS!!! 9.6.2014 KAAVA NRO 0514 Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot