Hyvään luottamuksellisuuteen pääseminen edellyttää kolmea asiaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvään luottamuksellisuuteen pääseminen edellyttää kolmea asiaa"

Transkriptio

1 1 2. Tiedon luottamuksellisuus ja eheys Tiedosta on tullut keskeinen pääoma, kustannusten aiheuttaja ja ratkaiseva resurssi. Tiedosta on tullut teollisuutta, joka valmistaa yhteiskunnalle keskeisiä tuotantoresursseja. Peter Drucker Vain ne yritykset selviävät, jotka johtavat tieto tärkeimpänä resurssinaan ja pitävät sitä varallisuutenaan. John Diebold Luottamuksellisuus ( confidentially) 1. Tiedot ovat vain niihin oikeutettujen henkilöiden ja organisaatioiden saatavilla eikä niitä paljasteta muille 2. Mikäli tiedot paljastuvat, on niiden luottamuksellisuus menetetty 3. Luottamuksellisuudella on erittäin suuri merkitys lähes kaikilla elämän alueilla. Jopa laissa määritelty, rikkomisesta seuraa rangaistus. (rikoslain 30 luku 11, henkilörekisterilaki 6 4 momentti) Hyvään luottamuksellisuuteen pääseminen edellyttää kolmea asiaa 1. Tiedot on luokiteltava niiden luottamuksellisuuden mukaisesti 2. Tiedon käyttäjät on pystyttävä tunnistamaan ja todentamaan 3. On oltava säännöt, joiden mukaan tietoa voidaan luovuttaa Jotta vaatimukset täyttämiseksi tiedot on luokiteltava luokkiin, aivan kuten käyttäjät on luokiteltava erilaisiin tiedonkäyttöoikeudet omaaviin käyttäjäryhmiin.

2 2 Tietoaineiston luokitus Tietoaineisto luokitellaan tiedon arkaluontoisuuden ja käytettävyysvaatimusten mukaisesti erilaisiin turvaluokkiin Mitä arkaluonteisempaa tieto on, sen korkeampi on turvaluokka eli sen pienempi on sen julkistamismahdollisuus Esim. valtionhallinnossa luokittamisen perusjako aihealueittain on 1. Valtion turvallisuus 2. Kansainväliset suhteet 3. Finanssi-, raha- ja valuuttapolitiikka 4. Rikosten ehkäiseminen ja syytteeseen saattaminen 5. Julkinen talous 6. Yksityinen talous 7. Yksityisyyden suoja 8. Muu tärkeä yleinen ja yksityinen etu Kaikissa eri aihealueissa käytetään tietoja, joiden sisältämät tiedot ovat luottamuksellisuuden kannalta erilaisia. Tallenteet jaotellaan yleensä tallenteiden sisältämien tietojen mukaan tietoturvaluokkiin 1. Julkisiin 2. Tietoturvaluokiteltuihin eli luottamuksellisiin 3. Salaisiin 4. Erittäin salaisiin

3 3 Eheys ( integrity ) 1. Tiedot ovat totuuden mukaisia 2. Tiedot eivät muutu tai tuhoudu laitteisto-, järjestelmävian tai inhimillisen toiminnan tms. vuoksi 3. Eheyden varmistaminen. Eheyden menettäminen käy helposti, mutta eheyden palauttaminen on käytännössä erittäin hankalaa Eheysvaatimuksesta seuraa muutamia lisäominaisuuksia 1. Tiedon alkuperäisyys, miten varmistua, että lähetty tieto on tullut sieltä mistä sen väitetään tulleen. 2. Tiedon koskemattomuus, miten varmistua, ettei tietoa ole missään vaiheessa muokattu tai muutettu. 3. Tiedon kiistämättömyys, miten varmistua, että tieto on juuri sitä mitä luullaan sen olevan. Esimerkkejä: Elektroninen kaupankäynti, pankkipalvelut ym. Minkälaisia eheysongelmia syntyy a) relaatiotietokantojen yhteydessä? b) hajautettujen tietokantojen yhteydessä?

4 4 Bell LaPadula -malli Kehitetty 1979 luvun alkupuolella MITRE nimisessä yrityksessä Tekijät: Elliott Bell ja Leonard LaPadula BLP malli perusta myöhemmille turvallisuusmalleille Luottamuksellisuus pääpainona Tasodiagrammit ( Level Diagrams), jotka muodostuvat useista vaakatason viivoista ja ympyröiden sekä neliöiden joukosta Viivat erottelevat eri turvallisuustasot; ylempi on korkeampi taso Ympyrät piirretään kuvaamaan subjekteja (=tiedon käyttäjiä) Neliöt piirretään kuvaamaan objekteja (=tietoja) Tunnilla piirretty kaaviokuva ja siihen subjektien ja objektien yhteydet!! Subjekti voi samalla tasolla olevia objekteja lukea ja kirjoittaa Subjekti voi kirjoittaa ylemmälle tasolle, mutta ei alemmalle Sääntönä NWD ( No Write Down ) Subjekti voi lukea alemmalta tasolta, mutta ei ylemmältä Sääntönä NRU ( No Read Up) Tranquility = Subjekteja ja objekteja ei voida luokitella uudelleen BLP malli on yksinkertainen

5 5 Biba malli Ken Biba MITREstä kehitti mallin 1970 luvun puolivälissä Biba malli oli ensimmäinen laatuaan, joka otti kantaa tiedon eheyteen tietokonejärjestelmässä. Tämä lähestymistapa perustuu hierarkkiseen eheystasojen hilaan BLP-mallissa kirjoittaminen ylöspäin saattaa aiheuttaa eheysongelmia; esimerkiksi siten, että alemman turvatason subjekti tuhoaa tai väärentää korkeamman turvatason objekteja Eheysmielessä olisi intuitiivisesti oikein vaatia, että kirjoittaminen ylöspäin olisi kielletty Samoin voidaan katsoa, että lukeminen alhaalta vaarantaa korkeamman turvatason objektien eheyden, mistä syystä myös alhaaltapäin lukeminen olisi kiellettyä Biban pakollinen eheysmalli vastaa BLP-mallia käännettynä. Sen perussäännöt ovat: No Read Down (NRD) ja No Write Up (NWU) Subjektin matalan veden merkki: jos subjekti lukee matalan eheystason objektin tietoja, subjektin oma eheystaso laskee luetun objektin tasolle Objektin matalan veden merkki: jos subjekti kirjoittaa korkeamman eheystason objektiin, objektin eheystaso laskee subjektin tasolle Biba ja BLP mallien yhdistäminen?

6 6 Clark Wilson eheysmalli Vuonna 1987 David Clark MIT:stä ja David Wilson Ernst & Whinneystä julkaisivat uudentyyppisen eheysmallin CW malli perustuu tapaan, jolla kaupalliset organisaatiot käsittelevät ei automatisoituja paperidokumenttejaan Hyvin tunnettuja kirjanpitotapoja sovellettiin ATK:hon Tuloksena syntynyt malli on osoittautunut lupaavaksi kehitettäessä eheitä automatisoituja tietojärjestelmiä CW malli ilmaisee kokoelman sääntöjä, jotka koskevat tietyn tietokonejärjestelmän tai sovellutuksen käyttöä ja ylläpitoa Näiden sääntöjen tarkoituksena on taata tietty eheystaso määrätylle joukolle tietoja kyseisessä ympäristössä CW mallin säännöt esitetään ns. hyvin määriteltyjen tapahtumien muodossa, sääntöjä on 9 kpl

7 7 Käsitteitä Subject = tiedon käsittelijä, käyttäjän edustaja Object = tieto (data) järjestelmässä Security clearance = subjektin turvaluokitus Security classification = objektin turvaluokitus Turvaluokitus = käyttäjälle tai tiedolle määritelty turvaluokka ja - kategoriat, eli turvanimiö Turvaluokat Hierarkkinen Esimerkki: Suomessa käytetty paperidokumenttien luokitus Julkinen: kenen tahansa saatavilla Ei-julkinen: viranomainen voi antaa tai olla antamatta harkintansa mukaan ETS (Ei tietoja sivullisille): vrt. need-to-know periaate Salainen Henkilösalainen: vain nimettyjen henkilöiden tietoon Esimerkki. Oy Yritys Luottamuksellinen Luokittelematon Salainen

8 8 Turvakategoriat Epähierarkkinen Esimerkki: MN-Tieto Oy:ssä käytetyt turvakategoriat Yleinen (ei mihinkään tiettyyn kategoriaan kuuluva) Asiakaskohtainen (Asiakas A, Asiakas B jne., samat ihmiset eivät tee A:n ja B:n projekteja) Tuotekehitys Turvanimiöt Yhdistetään luokka ja kategoria Esimerkki: MN-Tieto Oy:ssä käytetty (Luokittelematon, Yleinen = 0). (Luottamuksellinen, Yleinen = 0) (Luokittelematon, Tuotekehitys), (Luottamuksellinen, Tuotekehitys) (Luottamuksellinen, Asiakas A), (Luottamuksellinen, Asiakas B), (Salainen, Asiakas A) Tiedon saantisäännöistä 1. Tietojen on oltava luokiteltuja 2. On oltava säännöt, jolla annetaan oikeus tiedon käyttöön.

9 9 Oikeus voidaan myöntää pysyvästi (sääntömatriisi) tai harkinnanvaraisesti (need to know) 3. On oltava menettelytapa, joka estää korkeamman turvaluokan tiedon viemisen alempaan turvaluokkaan. 4. Korkeimpiin turvaluokkiin kuuluvien tietojen käyttö on aina kirjattava. Turvapolitiikka Turvapolitiikka määrittelee tiedon saantioikeuksien säännöt suhteutettuna niitä tarvitseviin henkilöihin Määritellään siis kuka saa käyttöönsä mitäkin tietoja Yrityksen /organisaation johdon määrittelemä/hyväksymä joukko käsittelysääntöjä, TURVAKÄYTÄNTÖ 1. Parhaimmillaan formaalisti määritelty 2. Usein monimutkainen 3. Nykyään tyypillisesti epäformaali tai olematon Käytännössä vaatimuksena 1. Tunnistaminen, jonka mukaan jokainen tiedon saaja pitää pystyä tunnistaman ennen kuin hänelle voidaan luovuttaa arkaluonteisia tietoja 2. Säännöt, joilla tietoja luovutetaan. Tiedon saanti pitää perustua kullekin henkilölle myönnettyihin tiedonsaantioikeuksiin Pääsynvalvonta Pääsynvalvonta on tapa toteuttaa turvapolitiikkaa Turvapolitiikka on määrittely, ei toteutustapa Pääsynvalvontamatriisi (Tunnilla piirretty)

10 10 Perinteisten pääsynvalvontamekanismien perusmalli - Matriisi, jossa subjektit rivejä ja objektit sarakkeita - Kukin matriisin alkio kertoo mitä oikeuksia ko. rivin subjektilla on ko. sarakkeen objektiin Epäkäytännöllinen: - Keskitetty, vie paljon tilaa Perinteiset mekanismit Perustuvat ajattelultaan pääsymatriisiin - Suojaukset (permissions) - Pääsylistat (ACL) - Oikeudet (capabilities) Peruserona miten ja minne matriisin tieto säilötään Suojaukset (permissions) Tyypillinen monen käyttäjän järjestelmissä käytetty - Esim. Unix rwxrwxrwx -suojaus Subjektit jaettu joukkoihin Objektin yhteydessä kuvattu kunkin joukon jäsenten oikeudet Joukkojako dynaaminen, riippuu esim. tiedoston omistajasta

11 11 Palvelunesto Denial of service (DOS) Virgil GLIGOR Jotkin henkilöt ovat nimenomaan oikeutettu suorittamaan palvelun estäviä toimenpiteitä kuten tuhoamaan käyttäjätunnuksia ja irrottamaan järjestelmä verkosta. Määritelmän mukaan käyttäjät, joilla on korkea prioriteetti ovat oikeutettuja estämään palvelu matalamman prioriteetin käyttäjiltä. Maksimiodotusaika (Maximum Waiting Time, MWT). Käyttäjä tekee palvelupyynnön. Palvelu tulee antaa tietyn ajan puitteissa (MWT). Jos palvelua ei saatu MWT:n ajan kuluessa, on tapahtunut palvelunesto = palvelu, jota ei saatu ajoissa. Palvelunestovaatimus on voitu esittää temporaalilogiikan avulla Palvelunestomalli: - Subjekteilla on prioriteetit, joiden välillä on suuruusjärjestys - Palvelunesto = subjektille, jolla on oikeus palveluun, ei annettu palvelua MWT:n kuluessa - Jossain tapauksissa subjekti voi perustellusti estää palvelun toiselta, mikä voi olla sopimatonta toisessa yhteydessä - No Deny Up (NDU) sääntö. Piirrä tasodiagrammikuva! Millenin resurssienallokointimalli (RAM) Jonathan Millen Mitrestä on esittänyt resurssienallokointimallin ( Resource Allocation Model, RAM) joka antaa mahdollisuuden määritellä palveluestosäännöt ja politiikat yksityiskohtaisena resurssien allokointina tietokonejärjestelmässä.

12 12 Suojautuminen Safeguards and Countermeasures M. Casser: Tietokonejärjestelmän turvaaminen on perinteisesti ollut henkien taistelua; tunkeutuja yrittää löytää aukkoja, suunnittelija tukkia niitä T. Benzel: Kokemus on osoittanut, että turvallisuuden lisääminen ohjelmistoprojektin myöhäisessä vaiheessa johtaa järjestelmiin, jotka eivät kunnolla täytä turvallisuusvaatimuksia Kaksi peruslähestymistapaa: Suojaukset (Safeguards) - varautuminen ennen uhan toteutumista ( esim. hyökkäystä) Vastatoimet (Countermeasures) toimenpiteet, joihin ryhdytään uhan toteuduttua Amorosan mukaan termit sekoitetaan usein Suojaus = mekanismi tai proseduuri, joka on suunniteltu torjumaan uhan vaikutukset ennen kuin tämä toteutuu Vastatoimet = mekanismi tai proseduuri, joka on suunniteltu torjumaan uhan jatkuvat vaikutukset sen jälkeen kun tämä on toteutunut Suojauksesta: - Integroi suojaukset järjestelmään suunnitteluvaiheessa - Vältä katastrofit - Älä tuhlaa resursseja tarpeettomasti - Suojausten vaikutukset on vaikea käytännössä todeta

13 13 Vastatoimet: - Jos emme havaitse uhkien toteutuvan emme ryhdy toimenpiteisiin - Saatetaan välttää resurssien tuhlausta - Menestyksen mittaaminen on helpompaa kuin suojauksien - Uhkien annetaan toteutua lähestymistavan suurin miinus Esimerkki automaatti, joka ottaa vastaan rahaa ja antaa tilalle makeisia Miten hoidetaan homma? Yleisesti turvamekanismit - Auditointi ja tunkeutumisen havaitseminen - Tunnistus ja todennus - Salaus - Pakollinen ja kohdistuvapääsynvalvonta - Käyttöoikeudet - Turvaytimet - Konfiguraation hallinta - Formaali määrittely ja verifiointi Lisäykset järjestelmän elinkaareen liittyviin toimintoihin: - Dokumentointi - Tarkistukset - Jäljitettävyys - Työkalujen käyttö - Testaus Mitä asioita tulisi huomioida osana turvallisuuden hallintaa ennen suojausten ja vastatoimien valintaa?

Tärkein tekijä on ihminen

Tärkein tekijä on ihminen Tärkein tekijä on ihminen henkilöstöturvallisuus osana tietoturvallisuutta Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2008 VAHTI Tärkein tekijä on ihminen henkilöstöturvallisuus osana tietoturvallisuutta

Lisätiedot

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Päätelaitteiden tietoturvaohje SUOJAKOODI: ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 5/2013 VAHTI Päätelaitteiden tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

Esimerkki riskienhallintaprosessin menetelmien käytöstä

Esimerkki riskienhallintaprosessin menetelmien käytöstä 1/8 Esimerkki riskienhallintaprosessin menetelmien käytöstä Näiden esimerkkien tavoitteena on havainnollistaa riskienhallinnan menetelmien käyttöä. Esimerkin tavoitteena ei ole toimia riskienhallintaprosessin

Lisätiedot

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

TIIVIS TIETOTURVASANASTO

TIIVIS TIETOTURVASANASTO SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK TSK 31 TIIVIS TIETOTURVASANASTO KONCIS INFORMATIONSSÄKERHETSORDLISTA COMPACT VOCABULARY OF INFORMATION SECURITY Helsinki 2004 Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset 12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET 12.1 Avainkäsitteet 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset Alkuperäisen Moreqin julkaisemisesta lähtien vuodesta 2001 lähtien ei-toiminnalliset vaatimukset ovat olleet

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU RAJATURVALLISUUSRISKIEN HALLINTA. Diplomityö. Majuri Mika Suomalainen. Yleisesikuntaupseerikurssi 56 Rajavartiolinja

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU RAJATURVALLISUUSRISKIEN HALLINTA. Diplomityö. Majuri Mika Suomalainen. Yleisesikuntaupseerikurssi 56 Rajavartiolinja MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU RAJATURVALLISUUSRISKIEN HALLINTA Diplomityö Majuri Mika Suomalainen Yleisesikuntaupseerikurssi 56 Rajavartiolinja Heinäkuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 1 1 TUTKIMUSMENETELMÄ JA RAJAUKSET

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Tietokantojen turvallisuus

Tietokantojen turvallisuus Tietokantojen turvallisuus Miro Holopainen Jenni Kallanto IIO30220 Database Management Raportti Huhtikuu 2014 Ohjelmistotekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Timo Väänänen 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu-tutkielma Tiivistelmä

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Valokuvaan liittyviä säädöksiä

Valokuvaan liittyviä säädöksiä Valokuvaan liittyviä säädöksiä Valokuvaan liittyvät lakiasiat löytyvät lähinnä tekijänoikeuslaista sekä yksityisyyttä, rauhaa ja kunnian loukkauksia käsittelevistä pykälistä. Tähän on kerätty valokuvan

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

Aapo Koski HILJAISEN TIEDON JAKAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA TIEDON SÄILYTTÄMINEN ORGANISAATIOSSA CASE HENKILÖSTÖPALVELUYRITYS. Pro gradu -tutkielma

Aapo Koski HILJAISEN TIEDON JAKAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA TIEDON SÄILYTTÄMINEN ORGANISAATIOSSA CASE HENKILÖSTÖPALVELUYRITYS. Pro gradu -tutkielma Aapo Koski HILJAISEN TIEDON JAKAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA TIEDON SÄILYTTÄMINEN ORGANISAATIOSSA CASE HENKILÖSTÖPALVELUYRITYS Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2014 2 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön Jussi Korhonen & Markku Ström Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/2012 ISBN 978-952-5905-23-6 ISBN 978-952-5905-24-3 (PDF) ISSN 1795-9187

Lisätiedot