SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014"

Transkriptio

1 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa ja (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Suomen Akvarellitaiteen yhdistys r.y., Akvarellkonstförening i Finland r.f., kansainvälisissä yhteyksissä epävirallisesti The Finnish Watercolour Society. Rekisteri- ja pöytäkirjakielenä käytetään suomea. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, toiminta-alue koko Suomi. 2 Tarkoitus ja toimintaperiaatteet 3 Jäsenyys Yhdistyksen nimi on Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry, Akvarellkonstföreningen i Finland rf Yhdistyksestä käytetään lyhennettä SAy Yhdistyksen tarkoituksena on kohottaa akvarellitaiteen tasoa ja arvostusta Suomessa sekä koota yhteen akvarellitaiteen tekijät ja tukijat. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys - tekee akvarellitaidetta edistäviä aloitteita - järjestää taidenäyttelyitä - suunnittelee ja järjestää kursseja ja muuta taidekoulutusta - harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa - järjestää kulttuuritilaisuuksia - pyrkii luomaan yhdistyksen tarkoituksen mukaisia kansainvälisiä yhteyksiä - voi perustaa valtakunnallisen yhdyshenkilöverkoston Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä järjestää asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä a. Varsinaiset jäsenet Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt b. Kannatusjäsenet Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä henkilö, järjestö, yritys tai muu yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja on valmis tukemaan yhdistyksen toimintaa. Varsinaiset ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. c.. Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat Hallitus voi yksimielisellä päätöksellä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti akvarellitaiteen tai yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsenelle ja kunniapuheenjohtajalle kuuluvat kaikki jäsenen oikeudet lukuun ottamatta oikeutta tulla valituksi yhdistyksen toimihenkilöksi tai hallituksen jäseneksi. Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja ovat vapautetut jäsenmaksuista. 1 (5)

2 Jäsenen eroaminen Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsen on velvollinen suorittamaan kaikki eroamishetkeen mennessä erääntyneet maksunsa Jäsen, jonka jäsenmaksu on yli yhdeksänkymmentä (90) vuorokautta myöhässä voidaan katsoa eronneeksi. 4 Tilikausi ja maksut 5 Kokoukset Jäsen, jonka jäsenmaksu on maksamatta kalenterivuoden ajalta, katsotaan eronneeksi. Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Yhdistys vahvistaa syyskokouksessa vuotuiset jäsenmaksut, jotka vahvistetaan erikseen varsinaisille ja kannatusjäsenille. Varsinaiseksi ja kannatusjäseneksi liittyvän tulee lisäksi suorittaa liittymismaksu, jonka suuruuden määrää syyskokous.. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta. Vuosi- ja syyskokous Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja syyskokous. Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis- huhtikuussa ja sen asialista on seuraava: Kevät- ja syyskokous Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevät- ja syyskokous. Kevätkokous pidetään huhtikuussa ja sen asialista on seuraava: kokouksen järjestäytyminen kokouksen avaus kokouksen puheenjohtajan valinta kokouksen sihteerin valinta kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta kahden ääntenlaskijan valinta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen toimintakertomuksen esittely tilinpäätöksen esittely tilintarkastajan lausunnon esittely toiminnantarkastajan lausunnon esittely 2 valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja. tilinpäätöksen vahvistaminen ja päättäminen vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille muut esille tulevat asiat 2 (5)

3 Yhdistyksen syyskokous pidetään loka-marraskuussa ja sen asialista on seuraava: kokouksen järjestäytyminen kuten vuosikokouksessa kokouksen järjestäytyminen kuten kevätkokouksessa valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja vuosittain muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastaja valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja. vaalitoimikunnan valinta poistetaan edellinen rivi mahdollisten muiden toimihenkilöiden valinta liittymis- ja jäsenmaksuista päättäminen seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelman hyväksyminen seuraavan toimintakauden talousarvion hyväksyminen muut esille tulevat asiat Mikäli yhdistyksen varsinainen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksessa tai syyskokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle kuukautta ennen kokousta. Ylimääräinen kokous Ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle hallitus jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous pidetään myös, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämiseksi on esitetty hallitukselle. Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä jäsenille vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti postitse tai sähköpostitse ja kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Muita kuin kokouskutsussa mainittuja asioita ei kokouksessa voida käsitellä, mutta niistä voidaan keskustella ilman päätöksentekoa. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti ja sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu. Yhdistyksen kokouksissa on kannatusjäseniä lukuun ottamatta jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Vaalit suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä, jos ehdokkaita on enemmän kuin vaali edellyttää tai jos kokous sitä vaatii. 6 Hallitus Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä neljä (4) varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan, muiden varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallituksen muista varsinaisista ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet (1/2). Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen, kuitenkin siten, että hänen toimikautensa on yhtäjaksoisesti korkeintaan neljä (4) vuotta.. Ehdotus lisäykseksi: Puheenjohtaja voidaan kuitenkin valita kahden kauden jälkeen uudelleen syyskokouksen päätöksellä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä joko keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Toimihenkilöiden tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 3 (5)

4 Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. 7 Nimenkirjoitus 8 Vaalitoimikunta 8 (9 ) Muut toimikunnat Jokainen yhdistyksen hyvämaineinen jäsen kunniajäsentä ja kunniapuheenjohtajaa lukuun ottamatta on vaalikelpoinen yhdistyksen hallituksen jäseneksi. Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Yhdistys valitsee syyskokouksessa vaalitoimikunnan. Vaalitoimikunnassa on kolme (3) jäsentä. Vaalitoimikunnan tulee tehdä seuraavalle syyskokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi. 8 poistetaan. Yhdistyksellä tulee olla lisäksi ainakin seuraavat pysyvät toimikunnat: 1. Näyttelytoimikunta. 2. Koulutustoimikunta Yhdistyksen hallitus valitsee pysyvien toimikuntien puheenjohtajat, lukuun ottamatta vaalitoimikunnan puheenjohtajaa.. Yhdistyksen hallitus valitsee pysyvien toimikuntien puheenjohtajat. Hallitus valitsee pysyvien toimikuntien jäsenet toimikuntien puheenjohtajien esityksestä. Näyttely- ja koulutustoimikunnan puheenjohtajat osallistuvat hallituksen kokouksiin, mutta heillä ei ole äänioikeutta kokouksissa, mikäli he eivät ole samalla hallituksen varsinaisia jäseniä. Muita toimikuntia voidaan perustaa hallituksen päätöksellä. Hallituksen puheenjohtaja voi halutessaan osallistua kaikkien muiden toimikuntien paitsi vaalitoimikunnan kokouksiin. Hallituksen puheenjohtaja voi halutessaan osallistua kaikkien toimikuntien kokouksiin. 9 (10 ) Jäsenen erottaminen Yhdistyksen jäsen, joka toimii tai on toiminut tavalla, joka loukkaa yhdistyksen mainetta tai estää sen toimintaa tai jättää jäsenvelvoitteensa hoitamatta, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksen jäsenyydestä. 10 (9 ) Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jossa vähintään kolme neljäsosaa 3/4 annetuista äänistä sitä kannattaa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 4 (5)

5 Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Mikäli yhdistys lakkautetaan, käytetään varat samaan tarkoitukseen. 11 (10 ) Yhdistyslain soveltaminen Muissa suhteissa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä. 5 (5)

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Aurinkolahden Venekerho ry ja kotipaikka Helsinki. Yhdistyksen nimestä käytetään epävirallista lyhennettä AVK. 2

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. SUOMEN LIGHTNINGLIITTO FINLANDS LIGHTNINGFÖRBUND RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Lightningliitto - Finlands Lightningförbund ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Jäsenkokouksen hyväksymä 24.8.2009 ja PRH:n vahvistama 6.11.2009

TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Jäsenkokouksen hyväksymä 24.8.2009 ja PRH:n vahvistama 6.11.2009 TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Jäsenkokouksen hyväksymä 24.8.2009 ja PRH:n vahvistama 6.11.2009 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Turun Avantouimarit ry ja sen kotipaikka Turku. 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry, lyhennettynä KSSY. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja sen toiminta-alue

Lisätiedot

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Rekisterinumero 197.136 Alkuperäisten, vuoden 2007 sääntöjen muutos hyväksytty PRH:ssa vuonna 2014. Tärkeimmät muutokset koskivat kannatusjäsenyyttä, nimenkirjoitusoikeuden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä.

Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä. 1 SUKELLUSSEURA PIEKSÄMÄEN URHEILUSUKELTAJAT RY TOIMINTASÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä.

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

GBC Suomi ry - Green Building Council Finland (FIGBC) 1/5

GBC Suomi ry - Green Building Council Finland (FIGBC) 1/5 GBC Suomi ry - Green Building Council Finland (FIGBC) 1/5 Säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on GBC Suomi ry, epävirallinen lyhenne FIGBC ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Uudistetut säännöt. Japsistarat ry rek.no 208.644

Uudistetut säännöt. Japsistarat ry rek.no 208.644 Uudistetut säännöt Säännöt on hyväksytty Japsistarat ry:n vuosikokouksessa Kuopion Rauhanlahdessa 15.6.2013. Sekä lisäykset Japsistarat ry ylimääräisessä jäsenkokouksessa 15.3.2014. Akaassa. 1 NIMI JA

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

Monika-Naiset liitto ry Säännöt

Monika-Naiset liitto ry Säännöt Monika-Naiset liitto ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Monika-Naiset liitto ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on koko maa. Yhdistyksen englanninkielinen nimi

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen toimintaan osallisille tai yhdistykselle.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen toimintaan osallisille tai yhdistykselle. IMMUUNIPUUTOSPOTILAIDEN YHDISTYS IMMUNBRISTPATIENTERNAS FÖRENING SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Immuunipuutospotilaiden yhdistys Immunbristpatienternas förening ja sen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kotkan Konepäällystöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Kotka. 2 Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliittoon

Lisätiedot

Tampereen Kivikerho ry:n säännöt

Tampereen Kivikerho ry:n säännöt Tampereen Kivikerho ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Tampereen Kivikerho ry. Näissä säännöissä sitä kutsutaan Yhdistykseksi. Sen kotipaikka on Tampere. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen

Lisätiedot

Porvoon perinteinen siirtolapuutarhayhdistys POPS ry. Borgå traditionella trädgårdsföreningen POPS r.f

Porvoon perinteinen siirtolapuutarhayhdistys POPS ry. Borgå traditionella trädgårdsföreningen POPS r.f Porvoon perinteinen siirtolapuutarhayhdistys POPS ry. Borgå traditionella trädgårdsföreningen POPS r.f 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porvoon perinteinen siirtolapuutarhayhdistys POPS ry, Borgå

Lisätiedot

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarpeeksi (ry) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tarpeeksi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää

Lisätiedot

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle,

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle, 1(8) NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Kolhon kyläyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Mänttä-Vilppulan kaupunki. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Finnish Communication and Internet Exchange - FICIX ry, ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Finnish Communication and Internet Exchange - FICIX ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Yhdistysrekisteri 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finnish Communication and Internet Exchange - FICIX ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus

Lisätiedot

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1 / 5 Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki ja toiminta-alueena on koko Suomi.

Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki ja toiminta-alueena on koko Suomi. 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Valkea Tuli ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki ja toiminta-alueena on koko Suomi. 2 Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja päämäärä

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt

Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Pinna ry ja sen kotipaikka on Ylöjärvi. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot