Sosiaalihuollon asiakastietojen mallintamisopas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalihuollon asiakastietojen mallintamisopas"

Transkriptio

1 Sosiaalihuollonasiakastietojen mallintamisopas Tietokomponenttienjaasiakasasiakirjojen mallinnusohjeet KonstantinHyppönen MiikaAlonen MiikaHeikkinen VirpiHotti JaanaNevalainen PaulaLeinonen

2 Versio Päiväys Muutoksensisältö Tekijät Rakenneuusiksi,sisältöätarkennettu MA muutosmäärittelyt MH,PL rajoittaminen MH johdantojaprosessi MH muotoiluajakorjailua MH,PL sisällönlisääminen MH,KH,JN viitteet,taulukoidenkorjaus MH sisällönlisääminen,täydentäminenjamuotoilu MH,VH,KH sisällön täydentäminen teknisillä yksityiskohdilla, sekä dokumentinrakenteenmuutos MA,KH sisällöntäydentämistä MA sisällöntäydentämistä MA sisällöntäydentäminen,nimiavaruus-japrefix-asiat MA sisällöntarkistaminenjamuutosehdotukset VH sisällönkorjausta JN sisällönkorjausta JN sisällönviimeistely JN,KH,VH muutosmäärittelylomakkeitasisältäväliitepois AE,KH Korjauksiamuutosehdotuksienpohjalta.Hyväksyttyversio. MA SOSIAALIALANTIETOTEKNOLOGIAHANKE SOSIAALI-JATERVEYSMINISTERIÖ Suomenkuntaliitto Terveydenjahyvinvoinninlaitos Itä-Suomensosiaalialanosaamiskeskus Itä-SuomenYliopisto

3 Sisällys 1 Johdanto Tietokomponenttienmallintaminen Tietokomponenttienkuvailutiedot TietokomponenttikirjastonmuodostaminenCCTS-spesifikaatiotasoveltamalla Asiakirjojenmallintaminen Sisällöllistenasiakirjarakenteidenkuvailutiedot Sisällöllisenasiakirjarakenteenmuodostaminen Roolit Roolitjatietokomponentit Roolientoteutusasiakirjoissa Teknisenasiakirjarakenteenmuodostaminen...26 A. TietokomponenttikirjastonCCTSXML-skeema...31 B. EsimerkkiCCTSXML-muodosta...32 C. XSLT-muunnostiedostoCCTSXMLCCTSRDF...33 D. EsimerkkiCCTS-ontologianmukaisestRDF-tietomallista...37 E. AsiakirjarakennekirjastonCCTSXML-skeema...40 F. EsimerkkiasiakirjarakennekirjastostaCCTSXML-muodossa...41 G. TeknisenasiakirjarakenteenXSLT-muunnostiedosto...42 H. Toimeentulotukihakemuksensisällöllinenasiakirjarakennetaulukko...46

4 1 Johdanto Sosiaalihuollossa asiakastiedoilla tarkoitetaan asiakkaista tallennettavia asiakirjallisia tietoja, joissa on asiakkaidenhenkilötietojenlisäksitietoamyösasiakkaidenläheisistäsekäsosiaalihuollonammattihenkilöistä.asiakastiedoissaonmyöstietoaasiakastakoskevistahallintoasioista,asiakkailletuotettavistapalveluistajaasiakkaidensaamistasosiaalietuuksista.sosiaalialantietoteknologiahankkeessa(tikesos)onmallinnettusosiaalihuollonpalvelutehtäviinliittyvienasiakastietojenyhtenäinenkäsitteellinensisältöjatietojen väliset keskinäiset suhteet. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjat ja niissä käytettävät tietorakenteet on kuvattusosiaalihuollonasiakastietomallissa. Sosiaalihuollon asiakastietomalli koostuu tietokomponenttikirjastosta ja asiakirjakohtaisista rakenteista (Kuva 1). Tietokomponentit ovat semanttisia tietokokonaisuuksia, joita käytetään asiakirjallisen sisällön rakenteistamisessa.sosiaalihuollonasiakastietomallissatietokomponentitedustavatreaalimaailmanilmiöitä, jotka esiintyvät sosiaalihuollon asiakasasiakirjoissa. Asiakirjat on mallinnettu palvelutehtävittäin. Asiakirjojenrakenteissakäytetäänsekäyleiskäyttöisiätietokomponenttejaettäasiakirjakohtaisiakenttiä. Asiakastietomallissa on tällä hetkellä 241 asiakirjaa ja 148 tietokomponenttia. Asiakastietomallista on tehtyhankkeessauseitaesitysmuotojakutentaulukkomuoto,tekninenrdf-tietomalli,html-sivutjagraafinentietomalli. Kuva1:YleiskuvausSosiaalihuollonasiakastietomallista

5 SosiaalihuollonasiakastietomallinmuodostamiseenonsovellettukansainvälistäCoreComponentTechnical Specification 1 (CCTS) -menetelmää. CCTS-menetelmää sovelletaan tietokomponenttien ja asiakirjojen mallintamiseen. Tietorakenteiden nimeämisessä on sovellettu Julkishallinnon XML-skeemat -suositusta (JHS170) 2 Tämädokumenttiontarkoitettuniille,jotkahaluavatmallintaatietokomponenttejajaasiakirjarakenteita. Dokumenttiantaaohjeistuksensekäsosiaalihuollonasiantuntijoille,ettäteknisilleasiantuntijoille.Dokumentissa annetaan tarkempia tietomallinnukseen liittyviä ohjeita, joita käytetään tietokomponenttien ja asiakirjarakenteidenmallintamisessa.asiakastietomallinkehityksessäjaylläpidossakäytettävätprosessit onkuvattutietomääritystenhallintamallissa 3 Dokumentti koostuu kahdesta luvusta. Luvussa annetaan tietokomponenttien mallinnukseen liittyviä ohjeita sekä kuvataan tietokomponenttikirjaston rakennetta ja CCTS-menetelmän vaikutusta tietokomponentteihin.lukusisältääohjeetsisällöllistenasiakirjarakenteidenmuodostamiseen.luvussaonkuvattumyösteknisetasiakirjarakenteet. 1UnitedNations,CentreforTradeFacilitationandElectronicBusiness.CoreComponentsTechnicalSpecification.Version JHS170JulkishallinnonXML-skeemat.http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS170/JHS170.html 3KonstantinHyppönen,JaanaNevalainen,MiikaAlonen,PaulaLeinonen,VirpiHotti.Sosiaalihuollontietomääritystenhallintamalli:Hallintaprosessitja linjausehdotukset.sosiaalialantietoteknologiahanke.

6 2 Tietokomponenttienmallintaminen TämädokumenttipäivittääaiemminjulkaistuadokumenttiaSosiaalihuollonasiakastietojenja-asiakirjojen tietomallinnus 4 Tietokomponentin mallintaminen alkaa siitä, että on tunnistettu joukko semanttisesti yhteenkuuluvia tietoja, joita asiakastietomallissa ei vielä esiinny. Kun uuden tietokomponentin tarve on tunnistettu,aloitetaantietojenanalysointi,mallintaminensekäyhtenäistämistyö.tietokomponentinanalysoinnintehtävänäontunnistaajamääritellätietokomponentinkaikkitarvittavatominaisuudetniin,että nemuodostavatloogisenkokonaisuuden.tietokomponentintietosisältöäanalysoidessavoidaantullasiihen johtopäätökseen, että 1) tietokomponentti jakaantuu kahdeksi tai useammaksi uudeksi tietokomponentiksitai2)todetaantarvesiirtääyksitaiuseampikenttämuihintietokomponentteihin. Tietokomponentit mallinnetaan analysoitujen tietokokonaisuuksien pohjalta ja määritellään loogisesti yhteen kuuluville tiedoille esitysmuodot. Luokille ja kentille luonnostellaan määritelmät sekä halutessa esimerkitjaselitteet.kuvassaonesimerkkinäosatyö-komponentista. Komponentin tyyppi Komponentin nimi Tiedon esitysmuoto Määritelmä Huomautukset Esimerkki Luokka Työ toiminta, jonka tarkoituksena on saavuttaa tietty hyödyllisenä pidetty tulos kenttä Työsuhde TK Työsuhde työnantajan ja työntekijän välinen oikeussuhde, joka syntyy työsopimuksen tekemisellä kenttä Arviointitiedot Teksti tiedot, joissa arvioidaan henkilön tekemää työtä, työtilannetta, työllistymismahdollisuuksia tai työnhakuvalmiuksia kenttä Lähitulevaisuuden muutos Teksti kuvaus tiedossa olevasta työhön liittyvästä muutoksesta Lähitulevaisuuden muutos voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työt loppuvat tiettynä ajankohtana. seuraavan kuukauden aika paremmat työllistymismah kun asiakas on saanut tod suoritetusta kielikurssista tämän hetkinen määräaikainen työsuhde lo kenttä Aiempi työala Teksti kuvaus ammattialasta tai -aloista, joilla henkilö on työskennellyt Kuva2:OsaTyö-komponentista Aiempi työala voi olla esimerkiksi kauneuden- tai terveydenhoitoala. terveydenhoitoala 2.1 Tietokomponenttienkuvailutiedot Tietokomponentit mallinnetaan määrittelemällä tietokomponenttitaulukon sarakkeisiin kuvailutietoja (metatietoja), jotka kuvaavat tietokomponenttien ominaisuuksia. Kuvailutiedot perustuvat CCTSspesifikaatioon ja JulkishallinnonXML-skeemat -suositukseen (JHS 170). JHS 170 pohjautuu kansainväliseeniso/iec standardiin.standardiaonsovellettumyösccts-menetelmässä.jhs170käyttää kolmitasoistanimeämismallia(objektiluokka,ominaisuustermijailmentymätermi),jokaperustuuiso/iec standardiin. 4 Sosiaalihuollon asiakastietojen ja -asiakirjojen tietomallinnus (http://www.sosiaaliportti.fi/file/fd06b2f6-8a2a-4e de48b3260d/Sosiaalihuollon+asiakastietojen+ja+-asiakirjojen+tietomallinnus.pdf

7 Tietokomponenteillakuvataanreaalimaailmanilmiöitäkutenyksityishenkilö,organisaatio,tulo,osoiteja yritys,joistamuodostetaanobjektiluokkia.objektiluokillemääritelläänominaisuuksia,jotkavoivatperustuayksinkertaisiintietotyyppeihin(ts.ilmentymiin)taimuihinobjektiluokkiin.tietokomponenttikirjasto muodostaamyöstietomallin,koskaobjektiluokkiinperustuvatominaisuudetluovatassosiaatiosuhteitaeri objektiluokkienvälille.kuvassaonesimerkkitulo-objektiluokanassosiaatiosuhteista. Kuva3.EsimerkkiTulo-objektiluokanassosiaatiosuhteet Sosiaalihuollon asiakastietomallissa objektiluokkatermit ja ominaisuustermit muodostetaan komponenttiennimistäjailmentymätermittietojenesitysmuodoista.jhs170mukaanjos ominaisuusterminlopussa olevasanaonsamakuinilmentymä,voidaanpäällekkäinensanapoistaa.tätäkäytäntöäsovelletaansosiaalihuollonasiakastietomallinmukaisissateknisissärakenteissa. CCTS-spesifikaationmukaisillakuvailutiedoillatarkennetaantietokomponenttienominaisuuksia,kuntietokomponenteistamuodostetaanteknisetesitysmuodot.Tietokomponentitmallinnetaankäyttämälläseuraaviayleisiäkuvailutietoja: - Komponentinnimi Komponentin nimi on lyhyt merkkijono, joka kuvaa hyvin tietokomponentin tietosisältöä.komponentinnimituleeollaensisijaisestisuomenkielinenjalähtökohtaisestiyksikkömuodossa,elleikäsiteitsessäänolemonikkomuotoinen.komponenttiennimettuleeollayksilöllisiäelisamannimisiäluokkiatailuokankenttiäeisaaasiakastietomallissaesiintyä. - Komponentintyyppi.Komponentinnimionjokoluokkataikenttä.Luokkamuodostuuyhdestätai useammastakentästä.kenttävoimyösperustuajohonkintoiseenluokkaan. - Tiedonesitysmuoto Tiedon esitysmuotoa käytetään vain, jos kyseessä on kenttä. Tiedon esitysmuoto on joko yksinkertainen tietotyyppi tai luokkaviittaus. Luokkaviittauksilla muodostetaan suhteitaaiemminmääriteltyihintietokomponentteihin,jollointiedonesitysmuodoksimääritellään TK tietokomponentintekninennimi.esimerkiksikirjanpitäjä-komponentti(kuva4),jossayhteystiedot-kentänesitysmuotonaontk Yhteystiedot-komponentti.

8 Komponentin Komponentin Tiedon esitysmuoto Määritelmä Huomautukset tyyppi nimi Luokka Kirjanpitäjä henkilö tai yritys, joka huolehtii yksityishenkilön tai organisaation menojen, tulojen ja rahoitustapahtumien järjestelmällisestä kirjaamisesta kenttä Nimi Nimi kirjanpitäjänä toimivan henkilön tai yhteisön nimitys Henkilönnimeen viitattaessa nimi tarkoittaa etunimen ja sukunimen yhdistelmää, kuten Matti Esimerkki. Yhteisöä kuvaavaan tietokomponenttiin liitettynä nimi viittaa kyseisen yhteisön nimitykseen. kenttä Yhteystiedot TK Yhteystiedot yhteydenottoa varten tarvittavat tiedot kenttä Yhteydenottolupa Kytkin yrittäjän antama lupa ottaa yhteyttä tämän kirjanpitäjään Kuva4:OsaKirjanpitäjä-tietokomponentista - YksinkertaisettietotyypitmääritelläänJHS170mukaisesti: o o o o o o o o o o o o o o o o o AikaKellonaika,ajankohta ArvoNumeerinenarvo.Tikesos-komponenttimäärityksissäarvoeiolekäytössä. BinaariBinäärimuotoinentieto.Tikesos-komponenttimäärityksissäbinäärieiolekäytössä. Koodi.Sallittujenarvojenluettelo,jonkajokainenyksittäinenarvoonmerkkijono,jota käytetäänkorvaamaantaiedustamaantiettyäkoodatuntiedonarvoataimääritelmää Kuva.Kuvientallennustyyppi.Tikesos-komponenttimäärityksissäkuvaeiolekäytössä. KytkinKahdestaarvostakoostuvapari(boolean,kyllä/ei) LkmMuidenkuinrahayksikköjenlukumäärä MittaNumeerinenarvo,jokaonmääriteltymittaamallajokinobjekti.Mittatarkennetaan mittayksiköllä.tikesos-komponenttimäärityksissämittaeiolekäytössä. MaaraRahallinenarvovaluuttayksikköinä NimiJonkinobjektinidentifiointiinkäytettävämerkkijono.Toisinkuintunnuksen,nimen eitarvitseollayksiselitteinen. NumeroNumero ProsenttiProsenttilukunaesitettävänumeroarvo PvmPäiväkalenterissa,ajankohta(ISO HetkiPäiväkalenterissajakellonaika,ajankohta(ISO8601) SuhdeSuhdenumeerisenaarvona.Tikesos-komponenttimäärityksissäsuhdeeiolekäytössä. TekstiJonkinluonnollisenkielenmerkkijono TunnusMerkkijono,jotakäytetäänmuodostamaanjollekinobjektinesiintymälleidentiteettitaierottamaansemuistayksiselitteisellätavalla - Määritelmä.Kuvaa tietokomponentin tai kentän käyttötarkoituksen. Tämä on yksi tärkeimmistä kuvailutiedoista. - HuomautusSisältäätietokomponentintaikentänkäyttöohjeentaitarkentaasenmääritelmää. - EsimerkkiSisältääesimerkkiarvonkentänsisällöstä. - Koodisto.Kuvailutietoakäytetäänniidenkenttienosalta,joidentiedonesitysmuotoonkoodi.Sesisältääviittauksenkäytettäväänkoodistoon,taijoskoodistononriittävänlyhyt,kokokoodiston. - Kentäntoistuvuusjakentänpakollisuus.Toistuvuudellatarkoitetaansitä,ettäkentällevoidaanantaauseitaarvoja.Pakollinenkenttäedellyttää,ettäkentällemääritelläänarvo.Toistuvuusjapakollisuuskuvataantiedoillakyllätaiei. - Asiakirjalähde,päivämäärä,muutokset,versio,vastuuhenkilöjakommentti kuvaavat tietokomponenttityönkulkua,eityönlopputulosta. 5http://dotat.at/tmp/ISO_ _E.pdf

9 jhs - NimiavaruusNimiavaruuskertoomissämuuallakenttäonmääritelty,esimerkiksiJHS175määritteleekentänEtunimetNimijolloinetunimetkenttäämääriteltäessänimiavaruudeksilaitetaan JHS170mukaannimettulisijohtaasanastonkäsitteistäjaelementtiennimienpitäisiollasamojakuinvastaavien käsitteiden nimet sanastossa. Suosituksessa, joka kuvaa julkisen hallinnon sanastotyöprosessin (JHS ), muodostetaan muun muassa teknisissä rakenteissa käytettäviä termejä. Osa Tikesoshankkeessamääritellyistätermeistäjamääritelmistäonjovietyjulkishallinnonsanastotyöprosessiin.Yhteistyötä ydinsanastoryhmän kanssa tulee jatkaamyöshankkeen jälkeen, koska näin voidaan päästä parempaansemanttiseenyhteentoimivuuteenmuidenjulkishallinnonorganisaatioidenkanssa. 2.2 TietokomponenttikirjastonmuodostaminenCCTS-spesifikaatiotasoveltamalla SosiaalihuollonasiakastietomallintekninentoteutusperustuuCCTS-menetelmässämääriteltyihinkäsitteisiin ja siitä muodostettuun RDF-tietomalliin. CCTS-mallissa käsitteet jaetaan kahteen kategoriaan: ydinkomponentteihin (Core Components, CC) ja niihin pohjautuviin toimialakohtaisiin komponentteihin (BusinessInformationEntity,BIE).Toimialakohtaisetkomponentitonsidottu johonkinkontekstiin.sosiaalihuoltoontoimiala,muttasosiaalihuoltosisältäämyösuseitaeripalvelutehtäviä,joissatietoakäytetääneri kontekstissa. Tietokomponenttikirjastomuodostuutietokomponenteista(AggregateCoreComponent,ACC).TietokomponenttienjaniidenkenttienvälisetsuhteetCCTS-mallinmukaisestionesitettykuvassa5. Tietokomponentti (ACC) On osana Assosiaatiotietokomponentti (ASCC) On osana Peruskomponentti (BCC) Määrittelee arvoalueen Viitattu tietokomponentti (ACC) Määrittelee arvoalueen Core Data Type Kuva5:ToimialakohtaistenkomponenttiensuhteetCCTS-mallissa Kuvassaonmääriteltysuhteetseuraavillekomponenttityypeille: - Tietokomponentti.(AggregateCoreComponent,ACC)vastaatietokomponenttitaulukossamääriteltyäluokkaa. - Peruskomponentti (Basic Core Component, BCC) vastaa tietokomponenttitaulukossa määriteltyä yksinkertaiseentietotyyppiinperustuvaakenttää. - Assosiaatiokomponentti(AssociationCoreComponent,ASCC)vastaatietokomponenttitaulukossa määriteltyämuuhunacc-objektiluokkaanperustuvaakenttää. 6http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS175/JHS175.html

10 Tietokomponenttikirjastomuodostetaantaulukosta,jossaonkuvattutietokomponenttejayleisilläkuvailutiedoilla.YleistenkuvailutietojenperusteellavoidaanmuodostaaCCTS-spesifikaationmukaisetkuvailutiedot automaattisesti. Taulukot muunnetaan CCTS-rakenteita kuvaaviksi XML-tiedostoiksi. CCTS XML - muotoavastaavaskeemaonkuvattuliitteessäa. YleisissäkuvailutiedoissamääritellystäkomponentinnimestämuodostetaanJHS170mukainentekninen nimi.jhs170mukaisestimääriteltynimeämisohjeistusasettaaseuraaviinasioihinliittyvätsäännötjarajoitteet: - yleiseennimeämiseen - elementtiennimeämiseen - attribuuttiennimeämiseen - tyyppiennimeämiseen - yleisiinkäytettäviinlyhenteisiinja - ilmentymätermeihin. Sosiaalihuollonasiakastietomallissanimeämisohjeistustasovelletaansilloin,kunmuodostetaantietokomponenttikirjastosta ja sisällöllisistä asiakirjarakenteista teknisiä rakenteita. Sosiaalihuollon tietokomponenttikirjastossa ja asiakirjarakenteissa kentät ja tietokomponentit pyritään nimeämään siten, että ne olisivatmahdollisimmanlyhyitäjaselkeitä.nimentulisimahdollisimmantarkastikuvatatietokomponentintaikentänsemanttistamerkitystäsilloin,kunnimisiirretääntekniseenrakenteeseen,nimestäpoistetaanskandinaavisetmerkit,alaviivat,pisteet,väliviivatjamuutaakkostenulkopuolistenmerkit.nimessä olevatsanatyhdistetäänjasanojenalkukirjaimetkirjoitetaanisollakirjaimella(uppercamelcase-tyyli). EsimerkiksikuvassaesitetyntietokomponentinAmmattihenkilomuodostavatkentätnimetäänseuraavasti: SukuNimi, EtunimetNimi TehtavanimikeTeksti Organisaatio Yhteystiedot HenkiloTunnus, RekisterointiTunnus Kuva6:Ammattihenkilö-tietokomponentti Teknistä nimeä käytetään silloin, kun tietokomponentit ja kentät kuvataan CCTS XML -muodossa. EsimerkkiCCTSXML-muodostaonliitteessäB.CCTSXML-elementtejämuodostetaanjokaisestakomponentista niiltä osin kuin tiedot on määritelty taulukossa. Tietokomponenttikirjasto kuvataan seuraavien elementtienavulla: - DictionaryEntryName.Muodostetaanluokanjakenttienteknisistänimistäsekäilmentymätermistä tai assosiaatiokomponentin teknisestä nimestä. Esimerkiksi kuvassa esitetyn luokan Dictic- 10

11 tionaryentryname on Ammattihenkilo Sukunimi-kentän Ammattihenkilo.Sukunimi. NimijaYhteystiedot-kentänAmmattihenkilo.Yhteystiedot.Yhteystiedot. - EntryType.Määritteleetietokomponentintyypin.LuokkaonACCjakenttäBCCtaiASCC,joskentälläviitataantoiseentietokomponenttiin. - ObjectClassTerm.Komponentin nimestä on muodostettu luokan tekninen nimi. Jos komponentin tyyppionkenttä,viitataanviimeksimääriteltyynluokantekniseennimeen. - PropertyTerm.Komponentin nimestä muodostettu kentän tekninen nimi, kun kentän tyyppi on kenttä. - RepresentationTerm.TiedonesitysmuotoJHS170mukaan. - AssociatedObjectClassTerm.Tiedonesitysmuoto,jostaonpoistettuTKkunkentässäviitataantoiseentietokomponenttiin. - MinOccurrence.Mikäli yleisissä kuvailutiedoissa kentän pakollisuus tietokomponenttitaulukossa on"ei",niinminimimääräksitulee0,jamuuten1. - MaxOccurrence Mikäli yleisissä kuvailutiedoissa kenttä on määritelty toistuvaksi, maksimimääräksituleeunbounded jamuissatapauksissa1. - Definition.Määritelmä,jokaonyleisissäkuvailutiedoissakuvattu. - ExampleEsimerkki,jokaonyleisissäkuvailutiedoissamääritelty. - CommentKommentti,jokaonyleisissäkuvailutiedoissamääritelty. - UsageRules.Huomautus,jokayleisissäkuvailutiedoissaonmääritelty. - DomainLuokanlähde,jokayleisissäkuvailutiedoissaonmääritelty. - Group.Luokanasiakirja,jokayleisissäkuvailutiedoissaonmääritelty. KuntietokomponenttitaulukostaonmuodostettuCCTSXML-muoto(LiiteB),semuutetaanRDF-muotoon XSLT-muunnoksella(LiiteC).TietokomponenttikirjastonRDF-muoto(LiiteD)onkuvattuCCTS-ontologian avulla (Kuva 7). Tietokomponentit mallinnetaan CCTS-ontologiassa määriteltyjen luokkien mukaisesti. Tietokomponenttikirjastossa olevat tietokomponentit ja niiden kentät mallinnetaanccts:cc-luokan aliluokiksi(ccts:accccts:bccccts:ascc). Tietokomponentteihin voidaan viitata muiden tietokomponenttien kentistä. Tällöin viitattavasta tietokomponentistamuodostetaanominaisuus(ccts-termeissäasccproperty),jokavoidaanliittääuseaaneri tietokomponenttiin. Esimerkiksi jos tietokomponenttiayhteystiedot hyödynnetään usean eri tietokomponentin kentissä, siitä muodostetaan uudelleen käytettävä ominaisuus, joka liitetään näihin tietokomponentteihin. Näin sitä voidaan käyttää useassa eri ASCC-kentässä. Tällaiset uudelleenkäytettävät ominaisuudetmallinnetaanccts:asccproperty-luokanavulla.samallatavallakäsitelläänmyösyksinkertaisiin tietotyyppeihin perustuvia kenttiä. Esimerkiksi kentästäkuvausteksti muodostetaan BCC Property -ominaisuus, joka voidaan liittää useaan eri ACC-tietokomponenttiin. Tietokentät kuvataan ccts:bccproperty-luokalla.uudelleenkäytettävienominaisuuksienluokatonesitettykuvassa8.tietokomponenttien kenttien järjestys kuvataanccts:hasnext-viittauksien avulla (Kuva 9). Kenttien järjestykselläonmerkitystäkunasiakastietomallistamuodostetaangraafisiatietomallejataixml-skeemoja. 11

12 Kuva7:CCTS-ontologianmäärittelemättietokomponenttiluokat 12

13 Kuva8:CCTS-ominaisuuksienluokkamääritelmät Kuva9:Tietokomponenttienjärjestys Tietokomponenttien sisältämät kentät ja assosiaatiot muihin luokkiin mallinnetaan OWL-rajoituksina. Assosiaatiot ja tietokentät muodostavat uudelleenkäytettäviä predikaatteja, jotka toimivat kuten CCTSspesifikaatiossamääritellytassosiaatio-jaominaisuustermit.Predikaattienavullamääritelläänaksioomia 13

14 tietokomponenttikirjastossamääriteltyihinluokkiin,joidenavullakuvataantoistuvuuksiajapakollisuuksia (Kuva10). Kuva10:Tietokomponenttienrajoituksetaksioomienavulla BCC-komponenttien arvoalueet määritellään predikaateissa rdfs:range-viittauksen avulla ja ASCCkomponenttien viittaukset muihin tietokomponentteihin määritelläänowl:restriction-rajoitteissa owl:onclass-viittauksenavulla(kuva11). Kuva11:Arvoalueidenviittaukset XHTML+RDFa-asiakirjoissakäytetäänkuvailutietoja,jotkavastaavatCCTS-spesifikaationmukaisiauudelleenkäytettäviä ominaisuuksia BCC Property, ASCCProperty, BBIE Property ja ASBIEProperty (Kuva 8). XHTML+RDFa-asiakirjanmuodostajaviittaaasiakirjanrakenteestanäihinominaisuuksiin,eikähänentarvitsetietää,mitentietokomponenttienhallintaRDF-tietomallillaontoteutettu.CCTS-ontologianmukaisilla tietokomponenttiluokillamuodostetaanjahallitaantietokomponentit.ominaisuuksillaviitataantietokomponenttiluokillamääriteltyihintietokomponentteihinjaniidenkenttiin. 14

15 RDF-muotoinen tietokomponenttikirjasto muodostaa sosiaalihuollon asiakastietomallin perustan, jonka pohjaltasosiaalihuollonasiakasasiakirjatmuodostetaan.rdf-muotoinentietomallivoidaantallentaardftietokantaanjasitävoidaanmuokatardf-editoreidenavulla.teknistenesitysmuotojenmuodostaminenja ylläpito edellyttää mallintamismenetelmien ja semanttisten teknologioiden, kuten CCTS-menetelmän ja RDF-tietomallinuksen,osaamista. JokaiselletietokomponentillejaominaisuudellemuodostetaanRDF-tietomallissayksilöllinenURI-tunniste. TietokomponenttienURI-tunnisteetmuodostetaanmäärittelemällämuuttumatonURI,jokasisältäätietokomponenttien julkaisijan omistaman domain-päätteen ja julkaisuajankohdan. Esimerkkinä Tikesoshankkeessa julkaistuntietokomponenttikirjastonURI-tunniste: URI-tunnisteetlyhennetäänsos:prefix-tunnuksella,jokahyvännimeämiskäytännönmukaisestimääritelläänmyösURI-tunnisteenlopussa.TaulukossaonesimerkkiOsoite-tietokomponentillejasenkentille määritellyistäuri-tunnisteista. Taulukko1:EsimerkkiRDF-resurssienURI-tunnisteidenmuodostamisesta ACC BCC BCCProperty ASCC ASCCProperty Tietokomponenttien ja asiakirjojen tehokkaaseen hallintaan tarvitaan metatietorekisteri, jonka avulla asiakastietomalliinvoidaantehdämuutoksiakäyttäjäystävällisenkäyttöliittymänavulla.metatietorekisteri mahdollistaisi teknisten asiakirjarakenteiden hallitun ylläpidon, kun sisällön asiantuntijat pystyisivät tekemäänmuutoksiasuoraanasiakastietomalliin. Tietokomponenteistamuodostetaantarkennettujaversioitaasiakirjakohtaisesti.Tämätapahtuupoimimalla tietokomponentista tarvittavia kenttiä ja tiukentamalla kenttien kardinaliteetteja. Asiakirjakohtaisesti rajoitettuja tietokomponentteja ei liitetä tietokomponenttikirjastoon, vaan ne jäävät asiakirjakohtaiseen käyttöön. 15

16 3 Asiakirjojenmallintaminen Sosiaalihuollossakäytettävätasiakirjatyypitonjaettuasiakirjatyyppiluokituksenmukaisestiyleisiinasiakirjatyyppeihinjatarkennettuihinasiakirjatyyppeihin 7 Yleistenasiakirjatyyppienmallintaminenonkuvattutietomääritystenhallintamallissa 8 Tässäluvussakuvataanuudentarkennetunasiakirjatyypinlisäämistä sosiaalihuollonasiakastietomalliintietomallinnuksennäkökulmasta.asiakirjojenmallinnuksessakartoitetaan aluksi tietotarpeet, seuraavaksi suunnitellaan asiakirjojen sisällöllinen rakenne ja näiden pohjalta muodostetaanteknisetasiakirjarakenteet. Tietotarpeidenkartoittamisentarkoituksenaontunnistaanetiedot,jotkapitäätallentaaasiakirjaan.Tässä dokumentissaoletetaan,ettätietotarpeidenkartoittaminenonsuoritettumuualla,jatuloksetesitettymuutospyynnönmuodossa.muutospyyntöäarvioidaantietomääritystenhallintamallinmukaisestiasiantuntijaryhmässä ja tietoarkkitehtuuriryhmässä. Mikäli käsittelyn tuloksena on hyväksytty muutosehdotus, voidaanlähteäsuunnittelemaanuudentarkennetunasiakirjatyypinlisäämistä. Suunnittelutapahtuusisällöllisenasiakirjarakenteenavulla.Sisällöllinenasiakirjarakenneonkuvaussiitä, mitentunnistetuttietotarpeetvoidaantoteuttaasosiaalihuollonasiakastietomallinmukaisesti.tässävaiheessatietotarpeetpitääanalysoidakriittisestitarkastelemallatietojensemantiikkaajaniidenkäyttötarkoituksia. Tuloksena on taulukkomuotoinen rakenne, joka perustuu kuvailutietoihin ja niillä esitettyihin sosiaalihuollon tietokomponentteihin. Vaikka rakenne voidaan esittää myös muussa kuin taulukkomuodossa,tässäkuvauksessaoletetaan,ettäsisällöllinenasiakirjarakenneontoteutettutaulukkona.sisällöllinenasiakirjarakennetoimiimyösmuutosmäärittelynä,jonkapohjaltamuutostoteutetaan. 3.1 Sisällöllistenasiakirjarakenteidenkuvailutiedot Tekninenasiakirjarakenne on formaali malli, joka toteuttaa sisällöllisen asiakirjarakenteen. Malli voi olla esitettynä XML-muodossa, RDF/OWL-muodossa tai XML-skeeman muodossa. Sosiaalihuollon asiakastietomallinpääesitystapanaonrdf/owl.samoistarakenteistavoidaanmuodostaakuitenkinmyösxmlskeemojaesimerkiksitietojärjestelmienvälistenrajapintojentoteutustavarten. Sisällöllisetasiakirjarakenteetkuvataantaulukkomuotoisesti(LiiteH).Taulukoissaesitettäväasiakirjarakenneperustuusarakkeissakäytettäviinkuvailutietoihin: 16 - Tikesos-määritysSarakesisältääasiakirjarakenteenylimmäntasonjossamääritelläänviittauksetsosiaalihuollontietokomponentteihintaiasiakirjakohtaisestimääritellytkentät,jotkaperustuvat JHS 170 mukaisiin tietotyyppeihin. Esimerkiksi liitteessä Toimeentulotukihakemuksessa 7Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto. Versio 1.0. Sosiaalialan tietoteknologiahanke. ee584c624aa6/sosiaalihuollon+asiakasasiakirjasanasto.pdf 8KonstantinHyppönen,JaanaNevalainen,MiikaAlonen,PaulaLeinonen,VirpiHotti.Sosiaalihuollontietomääritystenhallintamalli:Hallintaprosessitja linjausehdotukset.sosiaalialantietoteknologiahanke.

17 kenttähakemuksen jättötapa on määritelty asiakirjakohtaiseksi, koska sitä ei ole käytetty muissa asiakirjarakenteissa. Sarakkeet B-G sisältää joukon kenttiä, jotka on määritelty sosiaalihuollonasiakastietomallissa,jaonlöydettävissäsarakkeessaviitatuistatietokomponenteista. - Otsikko Sarake H:ssa oleva tietokomponentin tai kentän nimi kuvaa usein sen käyttötarkoitusta asiakirjassa riittävän hyvin ja selkeästi. Jos kenttä tai tietokomponentti halutaan esittää näyttömuodossatarkennetullaotsikolla,silloinotsikkomainitaansarakkeessah. - TiedonesitysmuotoSarakesisältääviittauksentietokomponenttiin,jotakäytetäänsarakkeessa nimetyn rakenteen esittämiseen. Mikäli sarakkeessa on asiakirjakohtainen kenttä, tiedon esitysmuotona voi olla joku yksinkertainen perustyyppi kuten teksti tai päivämäärä. Tietokomponenttiensisältämillekentilleeitarvitsemääritellätiedonesitysmuotoa,koskatiedonesitysmuoto onkuvattutietokomponenttikirjastossa. - Määritelmä Sarake sisältää asiakirjakohtaisen rakenteen (tietokomponenttiin tai yksinkertaiseentietotyyppiinperustuvankentän)määritelmän. - HuomautusSaraketarkentaamääritelmäätaiantaakenttä-taitietokomponenttikohtaisiakäyttöohjeita.Sarakevoisisältäämyösohjeitanäyttömuotojenmuodostamiseen. - EsimerkkiSarakesisältääkonkreettisenesimerkinkentänsisällöstä. - KoodistoJoskentäntietotyyppinäonkoodi,sisältääsarakelinkinkäytettäväänkoodistoon. - ToistuvaSarakeN:ssäKyllätarkoittaa,ettärakennetaikenttävoitoistuaasiakirjassa.Esimer- kiksitoimeentulotukihakemuksessalapsentaloudellinentilanneontoistuvarakenne,koskaper- heessävoiollauseitalapsia.eitarkoittaa,ettärakennetaikenttävoiesiintyävainkerran. - Pakollinen Sarake O:ssa Kyllä tarkoittaa, että rakenteen tai kentän tulee esiintyä asiakirjassa ainakin kerran.ei tarkoittaa, että rakenne tai kenttä on valinnainen. Rakenteet on pyritty teke- määnmahdollisimmanjoustaviksi.niissätapauksissa,joissarakenteenpakollisuudestaeiolepää- tetty,rakenneonmääriteltyvalinnaiseksi. SarakkeetA Gmuodostavatpuurakenteita,jotkaalkavatsarakkeestamääritellyistätietokomponenteista.Puurakenteissamääriteltyjentietokomponenttienja kenttienkuvailutietojavoidaantarkentaamuissa sarakkeissa. Tällä tavalla asiakirjarakenteista voidaan muodostaa ns. tarkennettuja tietokomponentteja. SarakkeissaA Geisaaollauseitasamallanimellävarustettujarakenteitaesimerkiksi,josasiakirjassaon käytettytietokomponenttiinelämäntilanneperustuvaakenttääelämäntilannehakijanelämäntilanteen kartoittamiseen,puolisonelämäntilanteellepitäävarataeriniminenkenttä,esimerkiksipuolison elämäntilanne Samaa tietokomponenttia saa käyttää asiakirjarakenteessa useita kertoja, kunhan antaa tähäntietokomponenttiinperustuvillekentilleerinimet. 3.2 Sisällöllisenasiakirjarakenteenmuodostaminen Asiakirjatsisältävätuseinasiakkaaseenjaasiakkaanelämäntilanteeseenliittyviätietoja,joidenperusteella asiakas voi saada sosiaalipalveluja ja -etuuksia. Hankkeessa asiakirjarakenteita suunniteltiin Tikesoshankkeessavuosina tuotettujensosiaalihuollonpalvelutehtäväkohtaistenasiakastietokuvaustenpohjalta,muttamyösmuitalähteitäonkäytetty.Muitalähteitäovatolleetesimerkiksilastensuojelun käsikirjajapelastakaalapsetry.hankkeenjälkeensisällöllisetasiakirjarakenteetsuunnitellaanmuutosehdotustenpohjalta.muutosehdotuksenliitteenävoiollamyösmuutadokumentaatiotatulevanasiakirjan tietosisällöstä,esimerkiksipaperimuotoisenasiakirjanesimerkkitailomake.muutosehdotusprosessiaon kuvattutarkemminsosiaalihuollontietomäärityksienhallintamallissa. 17

18 Sisällöllinen asiakirjarakenne muodostetaan asiakirjan yleisestä rakenteesta, asiakirjakohtaisesti tarkennetuista komponenteista ja asiakirjakohtaisista kentistä. Tarkennetussa tietokomponentissa voidaan uudelleenmääritellätairajoittaatietokomponentinkenttiä.tietokomponenttikirjastossaeiuseinkaanmääritelläkenttienpakollisuuksianevoidaanmääritelläasiakirja-taisovelluskohtaisesti.sisällöllisenasiakirjanmuodostaminenvoidaantoteuttaanoudattamallaseuraaviavaiheita: 1. Valitseasiakirjatyyppi 2. Listaaasiakirjassakäytetytroolit a. yksityishenkilöidenroolit b. ammattihenkilöidenroolit c. organisaatioidenroolit 3. Etsitietokomponenttikirjastostaasiakirjansisältöäkuvaavattietokomponentit a. joslöytyy:määritteletarkennetuttietokomponentit b. joseilöydy:määritteleuusitietokomponenttijostietosisältömuodostaaloogisenkokonaisuudenjasamatietosisältöonkäytössäuseassaeriasiakirjassa 4. Määritteleasiakirjakohtaisetkentät 5. Määritteleotsikotjafraasit 6. Määrittelekentän/tietokomponentintoistuvuus 7. Määrittelekentän/tietokomponentinpakollisuus Kaikissaasiakirjoissayhtenäisiärakenteitaovatseuraavat: - HeaderKaikissaasiakasasiakirjoissakäytetääntietokomponenttiaHeaderjokasisältääasiakir- janmuuttumattomatmetatiedot.nemetatiedot,jotkasaattavatmuuttuaarkistoinninaikana,tal- lennetaan erikseen CDA-kääreeseen, eikä niitä näytetä sisällöllisessäasiakirjarakenteessa. TietokomponentistaHeaderpoimitaansisällölliseenasiakirjarakenteeseenvainasiakirjassakäytettävät ajankohdat(kutenasiakirjanlaatimis-taivastaanottoaika).teknisessäasiakirjarakenteessakäytetäänkuitenkinainakokonaistaheader-tietokomponenttia. - Asiakirjan perustiedot Tietokomponentti on muodostettu kentistä, joita käytetään asiakirjoissa yleisestiriippumattaasiakirjatyypistä.sesisältäämuunmuassaviittauksetmuihinasiaanliittyviin asiakirjoihin,kentätlakitekstejävartensekäasiakirjanalatunnisteessakäytettävätyhteystiedot. - Rooli.Roolionabstraktijaroolissailmestyvienroolitoimijoidenlajejaonvähintäänkaksi(esimerkiksiyksityishenkilöjaammattihenkilö).Roolinkuvauksessavoidaankäyttääroolikoodia. - AmmattihenkilöAsiakirjantekemiseenosallistunuttaiasiakirjassajostaintoisestasyystämainittu ammattihenkilöoneräsroolitoimija.jokaisessaasiakirjassaonmainittuvähintäänyksiammattihenkilö.ammattihenkilöidenroolienmallintamiseensovelletaanluvussa3.3annettujaohjeita. - Yksityishenkilö.Asiakirjanalussalistataanyksityishenkilötjaniidenroolit,kutenasiakastaipuoliso.Yksityishenkilöonroolitoimija,jokavoiollauseassaeriroolissa.RooliaAsiakaskäytetäänkaikissaasiakasasiakirjoissa.Roolienmallintamiseensovelletaanluvussa3.3annettujaohjeita. - Yleinenasiakirjatyyppi.Tarkennetunasiakirjanrakenteensuunnittelualkaayleisenasiakirjatyypin valinnasta.yleistenasiakirjatyyppienkäyttötarkoituksetjamäärittelytonesitettysosiaalihuollon asiakirjasanastossa 9 Jokaisellayleiselläasiakirjatyypilläonomatrakenteensa,jokaontoteutettu yleistäasiakirjatyyppiävastaavantietokomponentinavulla.esimerkiksipäätösasiakirjojenrakenteetperustuvatpäätös-tietokomponenttiin(kuva12).josyleistäasiakirjatyyppiävastaavatieto- komponenttitoteuttaakaikkiasiakirjantietotarpeet,tietokomponenttiotetaankäyttöönsellaise- naantairajoitettuna.tietokomponentinkenttienkäyttöäohjeistetaan,mikälitietokomponentissa 9Sosiaalihuollonasiakasasiakirjasanasto 18

19 oleva ohjeistus ei ole riittävä. Jos asiakirjassa on muitakin tietotarpeita, joita tämä tietokomponenttieitoteuta,rakenteeseenlisätäänmuitatietokomponenttejajakenttiätarpeenmukaan.ne listataanyleistäasiakirjatyyppiävastaavantietokomponentinjälkeen.josyleisenasiakirjatyypin rakennevastaaasiakirjalleasetettaviintarpeisiinhuonosti,niinsilloinyleistäasiakirjatyyppiävastaavaatietokomponenttiaeiasiakirjassakäytetä.suunnittelussapyritäänkuitenkinmahdollisuuksienmukaankäyttämäänsamojakenttiennimiäkuinyleisessäasiakirjarakenteessa. Kun yleinen asiakirjatyyppi on valittu, seuraavaksi analysoidaan asiakirjassa ilmestyvien henkilöiden ja organisaatioidenroolit.roolientoteutusonkuvattutämändokumentinluvussa3.3. Kuva12:TietokomponenttiPäätös,jokavastaayleistäasiakirjatyyppiäPäätös. Asiakirjat koostetaan CCTS-standardin mukaisesti tietokomponenteista, jotka on määritelty tietokomponenttikirjastossa. Asiakirjan mallinnukseen valitaan tietokomponentit, jotka ovatsemanttisesti mahdollisimman lähelläasiakirjan tietotarpeita. Tarvittaessa osa komponentin kentistä jätetään poisasiakirjarakenteesta.tätäkutsutaantietokomponentintarkentamiseksi. Tarkentamisellatarkoitetaantietokomponentinjasenkenttiensitomistakontekstiin.Yleensäasiakirjarakenteessarajataanpoisosatietokomponenttienkentistätaimuutetaankenttienpakollisuutta,toistuvuutta taimääritelmiä. Teknisistäasiakirjarakenteista tarkennetuilla tietokomponenteilla ei ole niiden muodostamisenjälkeensuoraateknistäriippuvuuttaalkuperäisiintietokomponentteihin.näintekninenasiakirjarakennemuodostuuyksittäisestämäärittelystä,jollaeiolesuoriariippuvuuksiamuihintietomäärityksiin. Tällöinmuutoksettietokomponenttikirjastooneivätvaikutasuoraanasiakirjoihin.Josmuutoksiatehdään tietokomponentteihin, ja ne halutaan saada näkymään myös asiakirjoissa, täytyy sisällölliset ja tekniset asiakirjarakenteetpäivittäävastaamaanhaluttuarakennetta. Syynätarkennettujentietokomponenttienmuodostamiseenonse,ettätietokomponenteissaonuseintarkennetun asiakirjatyypin kannalta tarpeettomia tietoja. Esimerkiksi Yksityishenkilotietokomponentissaonpaikattiedollehenkilönaikaisemmistakotikunnista,hänenaiemminkäyttämistään nimistä ja ammatista. Kaikkia näitä kenttiä voidaan käyttää tärkeiden taustatietojen tallentamiseen, ja niilleonvarattupaikkatietokomponentissa.niitäeikuitenkaanolesyytäkäyttääjokaisessatarkennetussa asiakirjatyypissä. Sisällöllisissä asiakirjarakenteissa tarkentaminen tapahtuu sisällyttämällä halutut tietokomponentit ja kentätasiakirjarakenteeseen.tällöinasiakirjassakäytetäänvainnäitätietokomponenttejajakenttiä.esimerkiksiselvitysadoptionhakijoista-asiakirjassakäytetäänelämäntilanne-tietokomponenttiaasiakir- janosassahakijan elämäntilannekuvassa13nähdäänkaikkitietokomponentinsisältämätkentät. 19

20 Asiakirjassa tietokomponenttia on tarkennettu käyttämäänainoastaan osaa siinä olevista kentistä.maahanmuuttokesäopiskelutilannejaeläkeeivätoletässäasiakirjassaoleellisiatietoja,jotenneon rajattupoiskuvassa14.tietokomponentinrajoittamisessapitääottaahuomioon,ettäasiakirjarakenteissa käytettävien tietokomponenttien kentistä pitää valita mukaan ne kentät, jotka on merkitty pakollisiksi tietokomponenttikirjastossa. Kuva13.TietokomponenttiElämäntilanne Kuva14.Elämätilanne-komponenttisisällöllisessäasiakirjamäärityksessä Joidenkintietokomponenttienkohdallakenttienosajoukkojenmuodostamineneiolejärkevää.Esimerkiksi Osoite-tietokomponentistaeiyleensämuodostetarajoitettujaversioita,koskaosoitteetonhyvämääritellä yhtenäisellä tavalla kaikissa asiakirjoissa. Tässä tapauksessahuomautus-kuvailutiedon teksti on Kaikki kentät tulostetaan. Asiakirjarakenteessaeisaamääritelläuseitasamannimisiätietokomponentteja.Mikälitietokomponentin taikentännimieisovellunäyttömuotoon,nimeäeihalutanäyttömuotoihinmukaanlainkaantaisehalutaan muuttaa, ilmaistaan se sisällöllisissä asiakirjarakenteissa otsikko-sarakkeessa. EsimerkiksiAdoptiotoiveen perustelut-tekstikentänonhaluttunäyttömuotoihinotsikonmiksi toivotte lasta?alle(kuva15).samointietokomponentinnimiotsikkonavoidaanpoistaanäkyvistäkokonaan.tällöin Otsikko-sarakkeeseenlaitetaantekstiei otsikkoa 20

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta Riikka Huttunen Suunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion Yliopisto 1 11.5.2009 Sisältö

Lisätiedot

Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa. NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen

Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa. NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen Esityksen sisältö Tikesos-hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Sanastotyö osana Tikesos-hankkeen tietoarkkitehtuurityötä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen näyttömuodot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen näyttömuodot Sosiaalihuollonasiakasasiakirjojennäyttömuodot Yleinenohje 12.10.2011 MiikaAlonen KonstantinHyppönen Versio Päiväys Kohdat Muutoksensisältö Tekijät 1.0 12.10.2011 Hyväsksyttyversio MA 0.9 12.9.2011 Muutoksiaehdotuksienpohjalta

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteet

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteet Sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteet Ohje tulkitsemiseen ja palautteen antamiseen Erja Ailio Niina Häkälä Jarmo Kärki etunimi.sukunimi@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL Mannerheimintie

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteentoimivuusmalli

Korkeakoulujen yhteentoimivuusmalli Korkeakoulujen yhteentoimivuusmalli Tavoitteena korkeakoulujen opetus-, tutkimus- ja julkaisutietojärjestelmien yhteentoimivuus Miika Alonen Suvi Remes Nykytila Esim. Kirjastotoimi Opintopolku? Korkeakoulujen

Lisätiedot

XHTML+RDFa-standardin soveltuvuus osaksi sosiaalihuollon asiakirjastandardia

XHTML+RDFa-standardin soveltuvuus osaksi sosiaalihuollon asiakirjastandardia XHTML+RDFa-standardin soveltuvuus osaksi sosiaalihuollon asiakirjastandardia Selvitysraportti 2.5.2011 Miika Alonen Konstantin Hyppönen Sami Korhonen Versio Päiväys Kohdat Muutoksen sisältö Tekijät 0.1

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen Semantiikkaa organisaatioiden välisen tiedonvaihdon helpottamiseksi Mikael af Hällström, Verohallinto Esityksen sisältö Taustatekijöitä (OKM:n hallinnonala,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon avoin asiakastietomalli ja sen kehittämisessä ja soveltamisessa käytetyt standardit

Sosiaalihuollon avoin asiakastietomalli ja sen kehittämisessä ja soveltamisessa käytetyt standardit Sosiaalihuollon avoin asiakastietomalli ja sen kehittämisessä ja soveltamisessa käytetyt standardit Heli Lintula, Virpi Hotti, Paula Leinonen Itä Suomen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Kuopio,

Lisätiedot

ASIAKIRJARAKENTEIDEN SEMANTTINEN MAL- LINTAMINEN JA VALIDOINTI XHTML+RDFA - RAKENTEISTA CASE SOSIAALIHUOLTO

ASIAKIRJARAKENTEIDEN SEMANTTINEN MAL- LINTAMINEN JA VALIDOINTI XHTML+RDFA - RAKENTEISTA CASE SOSIAALIHUOLTO ASIAKIRJARAKENTEIDEN SEMANTTINEN MAL- LINTAMINEN JA VALIDOINTI XHTML+RDFA - RAKENTEISTA CASE SOSIAALIHUOLTO Miika Alonen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytiede Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi Tikesos-hanke Kuopion yliopisto Jari Savolainen Materiaali jakelua varten. (*) Merkinnällä varustettuja dioja ei ajanpuutteen vuoksi välttämättä käsitellä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri

Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri Terveydenhuollon ATK-päivät 27.5.2009 SESSIO 12 Antero Lehmuskoski Projektipäällikkö Sosiaalialan tietoteknologiahanke Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 1 Sessio

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy. Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto

Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy. Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto 1 Esityksen sisältö Asiakirjastandardin lähtökohdat Suunnitteluperiaatteet

Lisätiedot

23.8.2012. Miika Alonen Paula Leinonen Virpi Hotti Tommi Ahonen Heli Lintula

23.8.2012. Miika Alonen Paula Leinonen Virpi Hotti Tommi Ahonen Heli Lintula S OSIAALIHUOLLON A S I A- K A S TIETOMALLIN S OVE L- T A MISOPAS ASIAKASTIETO MALLI N SOV ELTAMI S SÄÄNNÖT JA TEKNISTE N ASIAKIRJO JEN M UODO ST AMINE N 23.8.2012 Miika Alonen Paula Leinonen Virpi Hotti

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta Jarmo Kärki & Erja Ailio 24.6.2014 Asiakastietomallin hallinta / Kärki & Ailio 1 Esityksen sisältö Millainen ylläpidon ja kehittämisen rakenne on sosiaalihuollon

Lisätiedot

Luonnos eams-rakenteeksi

Luonnos eams-rakenteeksi JHS-XXX: eams-rakenne ja xml-skeema Luonnos eams-rakenteeksi 19.4.2013 Tässä dokumentissa kuvataan keskeiset linjaukset tulevan JHS-suosituksen määrittämäksi eamsrakenteeksi. Dokumentti ei ole JHS-suositusluonnos,

Lisätiedot

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanon koulutuspäivä 4.2.2016 Hanna Lohijoki sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija Kaakkois- Suomen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon metatietomalli Metatietoesimerkit

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon metatietomalli Metatietoesimerkit Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon metatietomalli Metatietoesimerkit Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Sosiaalihuollon asiakkuuden metatiedot... 2 3 Sosiaalihuollon asian metatiedot...

Lisätiedot

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Sanastotyö THL:SSÄ 18.5.2011 9.11.2014 Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Miksi THL:ssä tehdään sanastotyötä? Sanastotyö on THL:ssä lakisääteistä: Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 688/2008

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 8. Semanttisen yhteentoimivuuden viitekehys

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 8. Semanttisen yhteentoimivuuden viitekehys JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 8. Semanttisen yhteentoimivuuden viitekehys Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1

Lisätiedot

Liite 7: Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto. Rajapintakäyttötapaukset

Liite 7: Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto. Rajapintakäyttötapaukset Liite 7: Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Rajapintakäyttötapaukset Versiohistoria Versio Pvm Tekijät Muutokset 1.0 22.4.2016 Katja Korhonen Ensimmäinen julkaistu

Lisätiedot

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9. Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.2011 Mitä on dokumentointi? Dokumentointi asiakirjojen laatimista ja kirjoittamista

Lisätiedot

Synergiaryhmän työpaja tietoarkkitehtuuri ja yhteentoimivuus

Synergiaryhmän työpaja tietoarkkitehtuuri ja yhteentoimivuus Synergiaryhmän työpaja tietoarkkitehtuuri ja yhteentoimivuus 7.5.2015, Metropolia AMK Suvi Remes & Miika Alonen, CSC Työpajapäivän ohjelma Johdanto - tietoarkkitehtuurityö ja yhteentoimivuus Korkeakoulujen

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Liite 3 XML-skeeman kuvaus ja esimerkit

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Liite 3 XML-skeeman kuvaus ja esimerkit JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Liite 3 XML-skeeman kuvaus ja esimerkit Versio: 05.03.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö 2 (9) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti

Lisätiedot

Kansa-hanke Liittyminen sosiaalihuollon Kantapalveluihin. Pohjois-Suomen sosiaalihuollon tiedonhallinnan kuntatyöpaja Maarit Rötsä, THL/OPER

Kansa-hanke Liittyminen sosiaalihuollon Kantapalveluihin. Pohjois-Suomen sosiaalihuollon tiedonhallinnan kuntatyöpaja Maarit Rötsä, THL/OPER Kansa-hanke Liittyminen sosiaalihuollon Kantapalveluihin I-vaiheessa Pohjois-Suomen sosiaalihuollon tiedonhallinnan kuntatyöpaja 8.6.2016 Maarit Rötsä, THL/OPER 8.6.2016 THL/OPER 1 Teitä pohdituttanut

Lisätiedot

- Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen (linkitetty) tietomalli

- Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen (linkitetty) tietomalli 1 2 3 4 - Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen (linkitetty) tietomalli 5 - kokonaisuus tunnetaan myös nimellä semanttisen yhteentoimivuuden viitekehys - Yhteentoimivuutta tukeva (tieto)arkkitehtuuri kokoaa

Lisätiedot

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Poikkeamispäätös

Lisätiedot

Luento 12: XML ja metatieto

Luento 12: XML ja metatieto Luento 12: XML ja metatieto AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola XML ja metatieto Metatieto rakenne sanasto Resource Description Framework graafikuvaus XML Semanttinen Web agentit 2 1 Metatieto

Lisätiedot

Paikkatiedot ja Web-standardit

Paikkatiedot ja Web-standardit Paikkatiedot ja Web-standardit Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: World Wide

Lisätiedot

Kehitysvammalain muutokseen liittyvät asiakasasiakirjarakenteet. Itsemääräämisoikeus ja asiakasasiakirjat Niina Häkälä

Kehitysvammalain muutokseen liittyvät asiakasasiakirjarakenteet. Itsemääräämisoikeus ja asiakasasiakirjat Niina Häkälä Kehitysvammalain muutokseen liittyvät asiakasasiakirjarakenteet Itsemääräämisoikeus ja asiakasasiakirjat 18.11.2016 Niina Häkälä 1 Kanta-palvelut ja sosiaalihuollon asiakirjat Sosiaalihuollon asiakastiedot

Lisätiedot

Yhteentoimivuusvälineistö

Yhteentoimivuusvälineistö Yhteentoimivuusvälineistö Yhteinen tiedon hallinta (YTI) hanke V 1.0, 5.9.2017 Päivittyvä Miksi yhteentoimivuusvälineistöä tarvitaan? Ongelmana on kielen moniselitteisyys Tavallisessa kielenkäytössä emme

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely 2 (7) Versiohistoria Versio Päivämäärä

Lisätiedot

Tietokantojen suunnittelu, relaatiokantojen perusteita

Tietokantojen suunnittelu, relaatiokantojen perusteita Tietokantojen suunnittelu, relaatiokantojen perusteita A277, Tietokannat Teemu Saarelainen teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet: Leon Atkinson: core MySQL Ari Hovi: SQL-opas TTY:n tietokantojen perusteet-kurssin

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 7. Semanttisen yhteentoimivuuden menetelmäohje

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 7. Semanttisen yhteentoimivuuden menetelmäohje JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 7. Semanttisen yhteentoimivuuden menetelmäohje Versio: palautekierrosversio, 2.palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit 2 (14) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Asemakaavasuosituksen tausta... 2 1.2 Asemakaavasuosituksen

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen

Lisätiedot

Paikkatietojen tietotuotemäärittely

Paikkatietojen tietotuotemäärittely Paikkatietojen tietotuotemäärittely Esityksen sisältö: Mikä on paikkatietotietotuote? Mikä on paikkatietotuotemäärittely? Kuka paikkatietotuotteita määrittelee? Mikä on paikkatietotuotemäärittelyn sisältö?

Lisätiedot

Konstantin Hyppönen, FT Terveydenhuollon ATK-päivät 26.5.2010. Mitä ovat Tikesos-lopputuotteet?

Konstantin Hyppönen, FT Terveydenhuollon ATK-päivät 26.5.2010. Mitä ovat Tikesos-lopputuotteet? Konstantin Hyppönen, FT Terveydenhuollon ATK-päivät 26.5.2010 Mitä ovat Tikesos-lopputuotteet? Sisällys 2 Johdanto Määritysten tyypit Määritysten ryhmittely Käsitemääritykset Käsitemallit Sisältömääritykset

Lisätiedot

Katsaus tietoarkkitehtuurityöhön

Katsaus tietoarkkitehtuurityöhön Katsaus tietoarkkitehtuurityöhön Suvi Remes 18.8.2015 Synergian etäkokous 03/02/15 1 Lähtökohta Synergiaryhmä linjannut, että seuraavista tietoarkkitehtuurin alueelle kuuluvista asioista on tarpeen olla

Lisätiedot

Sosiaalialan tietoteknologian valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011 (www.tikesos.fi) Projektipäällikkö Heli Sahala

Sosiaalialan tietoteknologian valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011 (www.tikesos.fi) Projektipäällikkö Heli Sahala Sosiaalialan tietoteknologian valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011 (www.tikesos.fi) Projektipäällikkö Heli Sahala Hankkeen tavoitteita 2004-2007 ja edelleen 2008-2011 kehittää sosiaalialan tietotuotantoa

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN SUUNNITELMAN ASIAKASASIAKIRJARAKENTEET

OMAISHOIDON TUEN SUUNNITELMAN ASIAKASASIAKIRJARAKENTEET OMAISHOIDON TUEN SUUNNITELMAN ASIAKASASIAKIRJARAKENTEET Kytkin = kyllä/ei Neuvottelu Tapahtuma Tietokomponentti sosiaalihuollon asiakkuuden kannalta olennainen jo tapahtunut asia Tapahtuma kirjataan asiakaskertomukseen

Lisätiedot

Semanttinen Web. Ossi Nykänen. Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto

Semanttinen Web. Ossi Nykänen. Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Semanttinen Web Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: Semanttinen Web (SW) on

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Abstrakti mallintaminen Tietomallin (graafi) lukuohje

SÄHKE-hanke. Abstrakti mallintaminen Tietomallin (graafi) lukuohje 04.02.2005 1 (6) SÄHKE-hanke Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005 2 (6) Muutoshistoria

Lisätiedot

Paikkatietojen tietotuotemäärittely

Paikkatietojen tietotuotemäärittely Paikkatietojen tietotuotemäärittely Esityksen sisältö: Mikä on paikkatietotuote? Mikä on paikkatietotuoteseloste? Kuka paikkatietotuotteita määrittelee? Mikä on paikkatietotuoteselosteen sisältö? Mitä

Lisätiedot

Kanta Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon asiakirjastandardi HL7 Finland ry:n alustavasti hyväksymä versio

Kanta Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon asiakirjastandardi HL7 Finland ry:n alustavasti hyväksymä versio Kanta Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon asiakirjastandardi HL7 Finland ry:n alustavasti hyväksymä versio Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 0.1 2.2.2015

Lisätiedot

LUONNOS Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Liitteet

LUONNOS Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Liitteet MÄÄRÄYS 3/2015 1(7) Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain (254/2015) 22 1 Kohderyhmät Voimassaoloaika Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon asiakirjastandardi

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon asiakirjastandardi Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon asiakirjastandardi Versio 2.2 10.3.2017 1.2.246.777.11.2017.2 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 0.1 2.2.2015 0.2 12.3.2015

Lisätiedot

Paikkatietotuotteen määrittely

Paikkatietotuotteen määrittely Paikkatietotuotteen määrittely Työpaja tietotuotteista 24.11.2010 Panu Muhli Maanmittauslaitos Inspire-sihteeristö etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä on paikkatietotuote? Mitä paikkatietotuotteen

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot 2 (10) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen - JulkICTLab pilottiehdotus

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen - JulkICTLab pilottiehdotus Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen - JulkICTLab pilottiehdotus Pilottiehdotuksen osapuolet: CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Verohallinto Yhteyshenkilö: Suvi Remes suvi.remes@csc.fi

Lisätiedot

Kohti aidosti palvelevaa hallintoa yhteinen metatietoarkkitehtuuri yhteentoimivuuden kulmakivenä

Kohti aidosti palvelevaa hallintoa yhteinen metatietoarkkitehtuuri yhteentoimivuuden kulmakivenä Kohti aidosti palvelevaa hallintoa yhteinen metatietoarkkitehtuuri yhteentoimivuuden kulmakivenä Julkisen hallinnon sanastotyöprosessi ja XML-skeemat Mikael af Hällström (YSR/Verohallinto) NordTerm seminaari

Lisätiedot

W3C-teknologiat ja yhteensopivuus

W3C-teknologiat ja yhteensopivuus W3C-teknologiat ja yhteensopivuus Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: W3C asettaa

Lisätiedot

Kotipalvelujen toimintaprosessit

Kotipalvelujen toimintaprosessit Kotipalvelujen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Versio

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Versiohistoria Versio Pvm Tekijät Muutokset 1.0 KK Ensimmäinen julkaistu versio. 2.0 12.10.2016 KK Muokattu käyttötapauksia Arkistoi

Lisätiedot

Julkishallinnon XML-skeemat v0.5 JHS-suositus

Julkishallinnon XML-skeemat v0.5 JHS-suositus Julkishallinnon XML-skeemat v0.5 JHS-suositus Keskustelutilaisuus 22.10.2008, Kansallismuseon auditorio Lasse Akselin TietoEnator lasse.akselin@tietoenator.com Sisällys Johdanto Nimeämissäännöt Skeemojen

Lisätiedot

Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Kantakarttasuosituksen tausta... 2 1.2 Kantakarttasuosituksen

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset 04.02.2005 1 (15) SÄHKE-hanke Tekninen mallintamisen Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005

Lisätiedot

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Versiohistoria Versio Pvm Tekijät Muutokset 1.0 KK Ensimmäinen julkaistu versio. 2.0 12.10.2016 KK Muokattu käyttötapauksia Arkistoi

Lisätiedot

Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely

Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely Inspire-koulutuspäivä 30.3.2011 Panu Muhli Maanmittauslaitos Inspire-sihteeristö etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä on paikkatietotuote? Mitä paikkatietotuotteen

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

Paikkatiedon mallinnus Dokumentoinnin ymmärtäminen. Lassi Lehto

Paikkatiedon mallinnus Dokumentoinnin ymmärtäminen. Lassi Lehto Paikkatiedon mallinnus Dokumentoinnin ymmärtäminen Lassi Lehto INSPIRE-seminaari 23.08.2012 Sisältö Tietotuoteselosteen rakenne (ISO 19131) Unified Modeling Language (UML) Luokkakaaviotekniikan perusteet

Lisätiedot

Suvi Remes Miika Alonen Petri Mustajoki Totti Tuhkanen

Suvi Remes Miika Alonen Petri Mustajoki Totti Tuhkanen Suvi Remes Miika Alonen Petri Mustajoki Totti Tuhkanen So far Toimeksianto: Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon viitearkkitehtuuri Tietoarkkitehtuurin osuuteen liittyen Synergiaryhmä 4.12.2014 linjannut,

Lisätiedot

Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa

Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa Airi Salminen Jyväskylän yliopisto http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Lainsäädäntöprosessin tiedonhallinnan kehittäminen Metatiedot suomalaisen lainsäädäntöprosessin

Lisätiedot

T2V2 Turvallisuushavaintoilmoitussanomakuvaus

T2V2 Turvallisuushavaintoilmoitussanomakuvaus Versio: 0.5 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

JHS 109 Huoneiston tunniste

JHS 109 Huoneiston tunniste JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 109 Huoneiston tunniste Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Soveltamisala... 1 2 Huoneiston tunnisteen antaminen...

Lisätiedot

Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus. Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä

Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus. Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Sisältö Taustaa Tavoite Lähtökohta Tuotokset Prosessien kuvaaminen esimerkkinä lasten päivähoito

Lisätiedot

RINNAKKAISTALLENNUSOHJE

RINNAKKAISTALLENNUSOHJE RINNAKKAISTALLENNUSOHJE Syöttölomakkeeseen pääsee osoitteesta: submissions.theseus.fi => Tallenna julkaisu Pakollisten täytettävien kenttien otsikot on lihavoitu ja niiden edessä on punainen tähti * Huom!

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE 7.11.2007 Projektipäällikkö Heli Sahala Tietoteknologian käytön edistäminen sosiaalihuollossa hanke 2004-2007 Sosiaalialan kehittämishankkeen toimeenpanosuunnitelman kehittämishanke

Lisätiedot

Omaishoidon tuen toimintaprosessit

Omaishoidon tuen toimintaprosessit Omaishoidon tuen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Versio

Lisätiedot

Liite 3 INDEKSOINTI. 1. Digitoitavat kirjatyypit

Liite 3 INDEKSOINTI. 1. Digitoitavat kirjatyypit 1 Liite 3 INDEKSOINTI 1. Digitoitavat kirjatyypit Kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän DIGI-järjestelmään tullaan digitoimaan erityyppisiä kirjoja, joiden metatietoja järjestelmään tullaan tallentamaan.

Lisätiedot

Sosiaalipalveluiden tietosisältöjen kartoittaminen sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa

Sosiaalipalveluiden tietosisältöjen kartoittaminen sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa Sosiaali ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivien satoa julkaisusta: Avauksia, 12/2009 (toim. P. Ruotsalainen) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki 2009. Julkaistaan

Lisätiedot

Semanttinen Web. Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), DMI / Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto

Semanttinen Web. Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), DMI / Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Semanttinen Web Ossi Nykänen ossi.nykanen@tut.fi Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), DMI / Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä "Semanttinen Web" Sisältö Konteksti: W3C, Web-teknologiat

Lisätiedot

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT 1 (5) Kansallisarkisto SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT eams-järjestelmä v 1.1 (21.9.2012) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 1.0 15.3.2012 Mikko Eräkaski yhteensä 10 vaatimusta 1.1 21.9.2012

Lisätiedot

Sisällönhallinnan menetelmiä

Sisällönhallinnan menetelmiä Sisällönhallinnan menetelmiä Airi Salminen Jyväskylän yliopisto http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Suomalaisen lainsäädäntötyön tiedonhallinta: suuntana semanttinen web RASKE2-projektin loppuseminaari Eduskunnassa

Lisätiedot

Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M ) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19

Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M ) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19 1 5. Luokittamispalvelu 5.1. Palveluinformaatio Palvelun nimi Luokittamispalvelu Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M14.4.42) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19 5.2 Avainkäsitteet 5.2.1

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

HL7 Clinical Document Architecture. Seminaari: Tiedonhallinta terveydenhuollossa Riku Niittymäki

HL7 Clinical Document Architecture. Seminaari: Tiedonhallinta terveydenhuollossa Riku Niittymäki HL7 Clinical Document Architecture Seminaari: Tiedonhallinta terveydenhuollossa Riku Niittymäki Clinical Document Architecture (CDA) HL7 järjestön standardi Ensimmäinen julkaisu 2000 ja toinen 2005 Kliinisen

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT 1 (9) Kansallisarkisto SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT SÄILYTYSJÄRJESTELMÄ v. 2.0 (23.4.2015) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 1.0 15.3.2012 Mikko Eräkaski yhteensä 37 vaatimusta 1.1 21.5.2013

Lisätiedot

ELMAS 4 Laitteiden kriittisyysluokittelu 8.2.2012 1/10. Ramentor Oy ELMAS 4. Laitteiden kriittisyysluokittelu. Versio 1.0

ELMAS 4 Laitteiden kriittisyysluokittelu 8.2.2012 1/10. Ramentor Oy ELMAS 4. Laitteiden kriittisyysluokittelu. Versio 1.0 1/10 Ramentor Oy ELMAS 4 Laitteiden kriittisyysluokittelu Versio 1.0 2/10 SISÄLTÖ 1 Kuvaus... 3 2 Kriittisyysluokittelu ELMAS-ohjelmistolla... 4 2.1 Kohteen mallinnus... 4 2.2 Kriittisyystekijöiden painoarvojen

Lisätiedot

HELIA 1 (11) Outi Virkki Tiedonhallinta 4.11.2000

HELIA 1 (11) Outi Virkki Tiedonhallinta 4.11.2000 HELIA 1 (11) Access 1 ACCESS...2 Yleistä...2 Access-tietokanta...3 Perusobjektit...3 Taulu...5 Kysely...7 Lomake...9 Raportti...10 Makro...11 Moduli...11 HELIA 2 (11) ACCESS Yleistä Relaatiotietokantatyyppinen

Lisätiedot

The OWL-S are not what they seem

The OWL-S are not what they seem The OWL-S are not what they seem...vai ovatko? Verkkopalveluiden koostamisen ontologia OWL-S Seminaariesitelmä 15.4.2013 Emilia Hjelm Internet on hankala Nykyinternet on dokumenttien verkko Asiat, joita

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute 2 (19) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tietojärjestelmät

Sosiaalihuollon tietojärjestelmät Sosiaalihuollon tietojärjestelmät Tulevaisuudessa osa Kantapalveluita Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt sosiaalihuollon valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut rakennetaan ja otetaan

Lisätiedot

Tietueet. Tietueiden määrittely

Tietueet. Tietueiden määrittely Tietueet Tietueiden määrittely Tietue on tietorakenne, joka kokoaa yhteen eri tyyppistä tietoa yhdeksi asiakokonaisuudeksi. Tähän kokonaisuuteen voidaan viitata yhteisellä nimellä. Auttaa ohjelmoijaa järjestelemään

Lisätiedot

Varmennepalvelu Rajapintakuvaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Varmennepalvelu Rajapintakuvaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Varmennepalvelu Rajapintakuvaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Varmennepalvelu Rajapintakuvaus 2 (13) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 Dokumentti julkaistu. Varmennepalvelu

Lisätiedot

Kansallinen koodistojen siirtoformaatti

Kansallinen koodistojen siirtoformaatti Kansallinen koodistojen siirtoformaatti Miika Alonen miika.alonen@csc.fi 6.9.2017 Väestörekisterikeskus, Lintulahdenkuja 4, Helsinki 1. Kansallisen siirtoformaatin tarve 2. Siirtoformaatin tietomalli 3.

Lisätiedot

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Suomen Voimisteluliitto NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Nepton perusversio on seuran yhteyshenkilörekisteri ja jäsenrekisteri. Perusversiota käyttää seurassa henkilö/t, jolle on annettu

Lisätiedot

SELECT-lauseen perusmuoto

SELECT-lauseen perusmuoto SQL: Tiedonhaku SELECT-lauseen perusmuoto SELECT FROM WHERE ; määrittää ne sarakkeet, joiden halutaan näkyvän kyselyn vastauksessa sisältää

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintaminen SÄHKE-metatietojen XML Schema

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintaminen SÄHKE-metatietojen XML Schema 04.02.2005 1 (5) SÄHKE-hanke SÄHKE-metatietojen XML Schema Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä

Lisätiedot

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 12.-13.5.2015 Tampere 18.5.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Sisällys. Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia. XML:n rooleja sähköisen asioinnin tavoitearkkitehtuurissa. dbroker - asiointialusta

Sisällys. Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia. XML:n rooleja sähköisen asioinnin tavoitearkkitehtuurissa. dbroker - asiointialusta Palveluita ja sisältöä portaaliin - XML:n mahdollisuuksista XML-tietokannat ja julkishallinnon XML-sovellukset, 28.05.2002 Lasse Akselin, TietoEnator Oyj Sisällys Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia

Lisätiedot

Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN

Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN 3.5.2011 Tietomallipohjainen hanke tulee perustua yleisesti sovittuihin lähtökohtiin: Standardinomaiset

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastietojen ja -asiakirjojen tietomallinnus

Sosiaalihuollon asiakastietojen ja -asiakirjojen tietomallinnus Sosiaalihuollon asiakastietojen ja -asiakirjojen tietomallinnus Prosessi, suunnitteluperiaatteet ja työkalut 8.6.2010 Riikka Huttunen Konstantin Hyppönen Antero Lehmuskoski Virpi Hotti Jaana Nevalainen

Lisätiedot