Sosiaalihuollon asiakastietojen mallintamisopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalihuollon asiakastietojen mallintamisopas"

Transkriptio

1 Sosiaalihuollonasiakastietojen mallintamisopas Tietokomponenttienjaasiakasasiakirjojen mallinnusohjeet KonstantinHyppönen MiikaAlonen MiikaHeikkinen VirpiHotti JaanaNevalainen PaulaLeinonen

2 Versio Päiväys Muutoksensisältö Tekijät Rakenneuusiksi,sisältöätarkennettu MA muutosmäärittelyt MH,PL rajoittaminen MH johdantojaprosessi MH muotoiluajakorjailua MH,PL sisällönlisääminen MH,KH,JN viitteet,taulukoidenkorjaus MH sisällönlisääminen,täydentäminenjamuotoilu MH,VH,KH sisällön täydentäminen teknisillä yksityiskohdilla, sekä dokumentinrakenteenmuutos MA,KH sisällöntäydentämistä MA sisällöntäydentämistä MA sisällöntäydentäminen,nimiavaruus-japrefix-asiat MA sisällöntarkistaminenjamuutosehdotukset VH sisällönkorjausta JN sisällönkorjausta JN sisällönviimeistely JN,KH,VH muutosmäärittelylomakkeitasisältäväliitepois AE,KH Korjauksiamuutosehdotuksienpohjalta.Hyväksyttyversio. MA SOSIAALIALANTIETOTEKNOLOGIAHANKE SOSIAALI-JATERVEYSMINISTERIÖ Suomenkuntaliitto Terveydenjahyvinvoinninlaitos Itä-Suomensosiaalialanosaamiskeskus Itä-SuomenYliopisto

3 Sisällys 1 Johdanto Tietokomponenttienmallintaminen Tietokomponenttienkuvailutiedot TietokomponenttikirjastonmuodostaminenCCTS-spesifikaatiotasoveltamalla Asiakirjojenmallintaminen Sisällöllistenasiakirjarakenteidenkuvailutiedot Sisällöllisenasiakirjarakenteenmuodostaminen Roolit Roolitjatietokomponentit Roolientoteutusasiakirjoissa Teknisenasiakirjarakenteenmuodostaminen...26 A. TietokomponenttikirjastonCCTSXML-skeema...31 B. EsimerkkiCCTSXML-muodosta...32 C. XSLT-muunnostiedostoCCTSXMLCCTSRDF...33 D. EsimerkkiCCTS-ontologianmukaisestRDF-tietomallista...37 E. AsiakirjarakennekirjastonCCTSXML-skeema...40 F. EsimerkkiasiakirjarakennekirjastostaCCTSXML-muodossa...41 G. TeknisenasiakirjarakenteenXSLT-muunnostiedosto...42 H. Toimeentulotukihakemuksensisällöllinenasiakirjarakennetaulukko...46

4 1 Johdanto Sosiaalihuollossa asiakastiedoilla tarkoitetaan asiakkaista tallennettavia asiakirjallisia tietoja, joissa on asiakkaidenhenkilötietojenlisäksitietoamyösasiakkaidenläheisistäsekäsosiaalihuollonammattihenkilöistä.asiakastiedoissaonmyöstietoaasiakastakoskevistahallintoasioista,asiakkailletuotettavistapalveluistajaasiakkaidensaamistasosiaalietuuksista.sosiaalialantietoteknologiahankkeessa(tikesos)onmallinnettusosiaalihuollonpalvelutehtäviinliittyvienasiakastietojenyhtenäinenkäsitteellinensisältöjatietojen väliset keskinäiset suhteet. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjat ja niissä käytettävät tietorakenteet on kuvattusosiaalihuollonasiakastietomallissa. Sosiaalihuollon asiakastietomalli koostuu tietokomponenttikirjastosta ja asiakirjakohtaisista rakenteista (Kuva 1). Tietokomponentit ovat semanttisia tietokokonaisuuksia, joita käytetään asiakirjallisen sisällön rakenteistamisessa.sosiaalihuollonasiakastietomallissatietokomponentitedustavatreaalimaailmanilmiöitä, jotka esiintyvät sosiaalihuollon asiakasasiakirjoissa. Asiakirjat on mallinnettu palvelutehtävittäin. Asiakirjojenrakenteissakäytetäänsekäyleiskäyttöisiätietokomponenttejaettäasiakirjakohtaisiakenttiä. Asiakastietomallissa on tällä hetkellä 241 asiakirjaa ja 148 tietokomponenttia. Asiakastietomallista on tehtyhankkeessauseitaesitysmuotojakutentaulukkomuoto,tekninenrdf-tietomalli,html-sivutjagraafinentietomalli. Kuva1:YleiskuvausSosiaalihuollonasiakastietomallista

5 SosiaalihuollonasiakastietomallinmuodostamiseenonsovellettukansainvälistäCoreComponentTechnical Specification 1 (CCTS) -menetelmää. CCTS-menetelmää sovelletaan tietokomponenttien ja asiakirjojen mallintamiseen. Tietorakenteiden nimeämisessä on sovellettu Julkishallinnon XML-skeemat -suositusta (JHS170) 2 Tämädokumenttiontarkoitettuniille,jotkahaluavatmallintaatietokomponenttejajaasiakirjarakenteita. Dokumenttiantaaohjeistuksensekäsosiaalihuollonasiantuntijoille,ettäteknisilleasiantuntijoille.Dokumentissa annetaan tarkempia tietomallinnukseen liittyviä ohjeita, joita käytetään tietokomponenttien ja asiakirjarakenteidenmallintamisessa.asiakastietomallinkehityksessäjaylläpidossakäytettävätprosessit onkuvattutietomääritystenhallintamallissa 3 Dokumentti koostuu kahdesta luvusta. Luvussa annetaan tietokomponenttien mallinnukseen liittyviä ohjeita sekä kuvataan tietokomponenttikirjaston rakennetta ja CCTS-menetelmän vaikutusta tietokomponentteihin.lukusisältääohjeetsisällöllistenasiakirjarakenteidenmuodostamiseen.luvussaonkuvattumyösteknisetasiakirjarakenteet. 1UnitedNations,CentreforTradeFacilitationandElectronicBusiness.CoreComponentsTechnicalSpecification.Version JHS170JulkishallinnonXML-skeemat.http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS170/JHS170.html 3KonstantinHyppönen,JaanaNevalainen,MiikaAlonen,PaulaLeinonen,VirpiHotti.Sosiaalihuollontietomääritystenhallintamalli:Hallintaprosessitja linjausehdotukset.sosiaalialantietoteknologiahanke.

6 2 Tietokomponenttienmallintaminen TämädokumenttipäivittääaiemminjulkaistuadokumenttiaSosiaalihuollonasiakastietojenja-asiakirjojen tietomallinnus 4 Tietokomponentin mallintaminen alkaa siitä, että on tunnistettu joukko semanttisesti yhteenkuuluvia tietoja, joita asiakastietomallissa ei vielä esiinny. Kun uuden tietokomponentin tarve on tunnistettu,aloitetaantietojenanalysointi,mallintaminensekäyhtenäistämistyö.tietokomponentinanalysoinnintehtävänäontunnistaajamääritellätietokomponentinkaikkitarvittavatominaisuudetniin,että nemuodostavatloogisenkokonaisuuden.tietokomponentintietosisältöäanalysoidessavoidaantullasiihen johtopäätökseen, että 1) tietokomponentti jakaantuu kahdeksi tai useammaksi uudeksi tietokomponentiksitai2)todetaantarvesiirtääyksitaiuseampikenttämuihintietokomponentteihin. Tietokomponentit mallinnetaan analysoitujen tietokokonaisuuksien pohjalta ja määritellään loogisesti yhteen kuuluville tiedoille esitysmuodot. Luokille ja kentille luonnostellaan määritelmät sekä halutessa esimerkitjaselitteet.kuvassaonesimerkkinäosatyö-komponentista. Komponentin tyyppi Komponentin nimi Tiedon esitysmuoto Määritelmä Huomautukset Esimerkki Luokka Työ toiminta, jonka tarkoituksena on saavuttaa tietty hyödyllisenä pidetty tulos kenttä Työsuhde TK Työsuhde työnantajan ja työntekijän välinen oikeussuhde, joka syntyy työsopimuksen tekemisellä kenttä Arviointitiedot Teksti tiedot, joissa arvioidaan henkilön tekemää työtä, työtilannetta, työllistymismahdollisuuksia tai työnhakuvalmiuksia kenttä Lähitulevaisuuden muutos Teksti kuvaus tiedossa olevasta työhön liittyvästä muutoksesta Lähitulevaisuuden muutos voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työt loppuvat tiettynä ajankohtana. seuraavan kuukauden aika paremmat työllistymismah kun asiakas on saanut tod suoritetusta kielikurssista tämän hetkinen määräaikainen työsuhde lo kenttä Aiempi työala Teksti kuvaus ammattialasta tai -aloista, joilla henkilö on työskennellyt Kuva2:OsaTyö-komponentista Aiempi työala voi olla esimerkiksi kauneuden- tai terveydenhoitoala. terveydenhoitoala 2.1 Tietokomponenttienkuvailutiedot Tietokomponentit mallinnetaan määrittelemällä tietokomponenttitaulukon sarakkeisiin kuvailutietoja (metatietoja), jotka kuvaavat tietokomponenttien ominaisuuksia. Kuvailutiedot perustuvat CCTSspesifikaatioon ja JulkishallinnonXML-skeemat -suositukseen (JHS 170). JHS 170 pohjautuu kansainväliseeniso/iec standardiin.standardiaonsovellettumyösccts-menetelmässä.jhs170käyttää kolmitasoistanimeämismallia(objektiluokka,ominaisuustermijailmentymätermi),jokaperustuuiso/iec standardiin. 4 Sosiaalihuollon asiakastietojen ja -asiakirjojen tietomallinnus (http://www.sosiaaliportti.fi/file/fd06b2f6-8a2a-4e de48b3260d/Sosiaalihuollon+asiakastietojen+ja+-asiakirjojen+tietomallinnus.pdf

7 Tietokomponenteillakuvataanreaalimaailmanilmiöitäkutenyksityishenkilö,organisaatio,tulo,osoiteja yritys,joistamuodostetaanobjektiluokkia.objektiluokillemääritelläänominaisuuksia,jotkavoivatperustuayksinkertaisiintietotyyppeihin(ts.ilmentymiin)taimuihinobjektiluokkiin.tietokomponenttikirjasto muodostaamyöstietomallin,koskaobjektiluokkiinperustuvatominaisuudetluovatassosiaatiosuhteitaeri objektiluokkienvälille.kuvassaonesimerkkitulo-objektiluokanassosiaatiosuhteista. Kuva3.EsimerkkiTulo-objektiluokanassosiaatiosuhteet Sosiaalihuollon asiakastietomallissa objektiluokkatermit ja ominaisuustermit muodostetaan komponenttiennimistäjailmentymätermittietojenesitysmuodoista.jhs170mukaanjos ominaisuusterminlopussa olevasanaonsamakuinilmentymä,voidaanpäällekkäinensanapoistaa.tätäkäytäntöäsovelletaansosiaalihuollonasiakastietomallinmukaisissateknisissärakenteissa. CCTS-spesifikaationmukaisillakuvailutiedoillatarkennetaantietokomponenttienominaisuuksia,kuntietokomponenteistamuodostetaanteknisetesitysmuodot.Tietokomponentitmallinnetaankäyttämälläseuraaviayleisiäkuvailutietoja: - Komponentinnimi Komponentin nimi on lyhyt merkkijono, joka kuvaa hyvin tietokomponentin tietosisältöä.komponentinnimituleeollaensisijaisestisuomenkielinenjalähtökohtaisestiyksikkömuodossa,elleikäsiteitsessäänolemonikkomuotoinen.komponenttiennimettuleeollayksilöllisiäelisamannimisiäluokkiatailuokankenttiäeisaaasiakastietomallissaesiintyä. - Komponentintyyppi.Komponentinnimionjokoluokkataikenttä.Luokkamuodostuuyhdestätai useammastakentästä.kenttävoimyösperustuajohonkintoiseenluokkaan. - Tiedonesitysmuoto Tiedon esitysmuotoa käytetään vain, jos kyseessä on kenttä. Tiedon esitysmuoto on joko yksinkertainen tietotyyppi tai luokkaviittaus. Luokkaviittauksilla muodostetaan suhteitaaiemminmääriteltyihintietokomponentteihin,jollointiedonesitysmuodoksimääritellään TK tietokomponentintekninennimi.esimerkiksikirjanpitäjä-komponentti(kuva4),jossayhteystiedot-kentänesitysmuotonaontk Yhteystiedot-komponentti.

8 Komponentin Komponentin Tiedon esitysmuoto Määritelmä Huomautukset tyyppi nimi Luokka Kirjanpitäjä henkilö tai yritys, joka huolehtii yksityishenkilön tai organisaation menojen, tulojen ja rahoitustapahtumien järjestelmällisestä kirjaamisesta kenttä Nimi Nimi kirjanpitäjänä toimivan henkilön tai yhteisön nimitys Henkilönnimeen viitattaessa nimi tarkoittaa etunimen ja sukunimen yhdistelmää, kuten Matti Esimerkki. Yhteisöä kuvaavaan tietokomponenttiin liitettynä nimi viittaa kyseisen yhteisön nimitykseen. kenttä Yhteystiedot TK Yhteystiedot yhteydenottoa varten tarvittavat tiedot kenttä Yhteydenottolupa Kytkin yrittäjän antama lupa ottaa yhteyttä tämän kirjanpitäjään Kuva4:OsaKirjanpitäjä-tietokomponentista - YksinkertaisettietotyypitmääritelläänJHS170mukaisesti: o o o o o o o o o o o o o o o o o AikaKellonaika,ajankohta ArvoNumeerinenarvo.Tikesos-komponenttimäärityksissäarvoeiolekäytössä. BinaariBinäärimuotoinentieto.Tikesos-komponenttimäärityksissäbinäärieiolekäytössä. Koodi.Sallittujenarvojenluettelo,jonkajokainenyksittäinenarvoonmerkkijono,jota käytetäänkorvaamaantaiedustamaantiettyäkoodatuntiedonarvoataimääritelmää Kuva.Kuvientallennustyyppi.Tikesos-komponenttimäärityksissäkuvaeiolekäytössä. KytkinKahdestaarvostakoostuvapari(boolean,kyllä/ei) LkmMuidenkuinrahayksikköjenlukumäärä MittaNumeerinenarvo,jokaonmääriteltymittaamallajokinobjekti.Mittatarkennetaan mittayksiköllä.tikesos-komponenttimäärityksissämittaeiolekäytössä. MaaraRahallinenarvovaluuttayksikköinä NimiJonkinobjektinidentifiointiinkäytettävämerkkijono.Toisinkuintunnuksen,nimen eitarvitseollayksiselitteinen. NumeroNumero ProsenttiProsenttilukunaesitettävänumeroarvo PvmPäiväkalenterissa,ajankohta(ISO HetkiPäiväkalenterissajakellonaika,ajankohta(ISO8601) SuhdeSuhdenumeerisenaarvona.Tikesos-komponenttimäärityksissäsuhdeeiolekäytössä. TekstiJonkinluonnollisenkielenmerkkijono TunnusMerkkijono,jotakäytetäänmuodostamaanjollekinobjektinesiintymälleidentiteettitaierottamaansemuistayksiselitteisellätavalla - Määritelmä.Kuvaa tietokomponentin tai kentän käyttötarkoituksen. Tämä on yksi tärkeimmistä kuvailutiedoista. - HuomautusSisältäätietokomponentintaikentänkäyttöohjeentaitarkentaasenmääritelmää. - EsimerkkiSisältääesimerkkiarvonkentänsisällöstä. - Koodisto.Kuvailutietoakäytetäänniidenkenttienosalta,joidentiedonesitysmuotoonkoodi.Sesisältääviittauksenkäytettäväänkoodistoon,taijoskoodistononriittävänlyhyt,kokokoodiston. - Kentäntoistuvuusjakentänpakollisuus.Toistuvuudellatarkoitetaansitä,ettäkentällevoidaanantaauseitaarvoja.Pakollinenkenttäedellyttää,ettäkentällemääritelläänarvo.Toistuvuusjapakollisuuskuvataantiedoillakyllätaiei. - Asiakirjalähde,päivämäärä,muutokset,versio,vastuuhenkilöjakommentti kuvaavat tietokomponenttityönkulkua,eityönlopputulosta. 5http://dotat.at/tmp/ISO_ _E.pdf

9 jhs - NimiavaruusNimiavaruuskertoomissämuuallakenttäonmääritelty,esimerkiksiJHS175määritteleekentänEtunimetNimijolloinetunimetkenttäämääriteltäessänimiavaruudeksilaitetaan JHS170mukaannimettulisijohtaasanastonkäsitteistäjaelementtiennimienpitäisiollasamojakuinvastaavien käsitteiden nimet sanastossa. Suosituksessa, joka kuvaa julkisen hallinnon sanastotyöprosessin (JHS ), muodostetaan muun muassa teknisissä rakenteissa käytettäviä termejä. Osa Tikesoshankkeessamääritellyistätermeistäjamääritelmistäonjovietyjulkishallinnonsanastotyöprosessiin.Yhteistyötä ydinsanastoryhmän kanssa tulee jatkaamyöshankkeen jälkeen, koska näin voidaan päästä parempaansemanttiseenyhteentoimivuuteenmuidenjulkishallinnonorganisaatioidenkanssa. 2.2 TietokomponenttikirjastonmuodostaminenCCTS-spesifikaatiotasoveltamalla SosiaalihuollonasiakastietomallintekninentoteutusperustuuCCTS-menetelmässämääriteltyihinkäsitteisiin ja siitä muodostettuun RDF-tietomalliin. CCTS-mallissa käsitteet jaetaan kahteen kategoriaan: ydinkomponentteihin (Core Components, CC) ja niihin pohjautuviin toimialakohtaisiin komponentteihin (BusinessInformationEntity,BIE).Toimialakohtaisetkomponentitonsidottu johonkinkontekstiin.sosiaalihuoltoontoimiala,muttasosiaalihuoltosisältäämyösuseitaeripalvelutehtäviä,joissatietoakäytetääneri kontekstissa. Tietokomponenttikirjastomuodostuutietokomponenteista(AggregateCoreComponent,ACC).TietokomponenttienjaniidenkenttienvälisetsuhteetCCTS-mallinmukaisestionesitettykuvassa5. Tietokomponentti (ACC) On osana Assosiaatiotietokomponentti (ASCC) On osana Peruskomponentti (BCC) Määrittelee arvoalueen Viitattu tietokomponentti (ACC) Määrittelee arvoalueen Core Data Type Kuva5:ToimialakohtaistenkomponenttiensuhteetCCTS-mallissa Kuvassaonmääriteltysuhteetseuraavillekomponenttityypeille: - Tietokomponentti.(AggregateCoreComponent,ACC)vastaatietokomponenttitaulukossamääriteltyäluokkaa. - Peruskomponentti (Basic Core Component, BCC) vastaa tietokomponenttitaulukossa määriteltyä yksinkertaiseentietotyyppiinperustuvaakenttää. - Assosiaatiokomponentti(AssociationCoreComponent,ASCC)vastaatietokomponenttitaulukossa määriteltyämuuhunacc-objektiluokkaanperustuvaakenttää. 6http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS175/JHS175.html

10 Tietokomponenttikirjastomuodostetaantaulukosta,jossaonkuvattutietokomponenttejayleisilläkuvailutiedoilla.YleistenkuvailutietojenperusteellavoidaanmuodostaaCCTS-spesifikaationmukaisetkuvailutiedot automaattisesti. Taulukot muunnetaan CCTS-rakenteita kuvaaviksi XML-tiedostoiksi. CCTS XML - muotoavastaavaskeemaonkuvattuliitteessäa. YleisissäkuvailutiedoissamääritellystäkomponentinnimestämuodostetaanJHS170mukainentekninen nimi.jhs170mukaisestimääriteltynimeämisohjeistusasettaaseuraaviinasioihinliittyvätsäännötjarajoitteet: - yleiseennimeämiseen - elementtiennimeämiseen - attribuuttiennimeämiseen - tyyppiennimeämiseen - yleisiinkäytettäviinlyhenteisiinja - ilmentymätermeihin. Sosiaalihuollonasiakastietomallissanimeämisohjeistustasovelletaansilloin,kunmuodostetaantietokomponenttikirjastosta ja sisällöllisistä asiakirjarakenteista teknisiä rakenteita. Sosiaalihuollon tietokomponenttikirjastossa ja asiakirjarakenteissa kentät ja tietokomponentit pyritään nimeämään siten, että ne olisivatmahdollisimmanlyhyitäjaselkeitä.nimentulisimahdollisimmantarkastikuvatatietokomponentintaikentänsemanttistamerkitystäsilloin,kunnimisiirretääntekniseenrakenteeseen,nimestäpoistetaanskandinaavisetmerkit,alaviivat,pisteet,väliviivatjamuutaakkostenulkopuolistenmerkit.nimessä olevatsanatyhdistetäänjasanojenalkukirjaimetkirjoitetaanisollakirjaimella(uppercamelcase-tyyli). EsimerkiksikuvassaesitetyntietokomponentinAmmattihenkilomuodostavatkentätnimetäänseuraavasti: SukuNimi, EtunimetNimi TehtavanimikeTeksti Organisaatio Yhteystiedot HenkiloTunnus, RekisterointiTunnus Kuva6:Ammattihenkilö-tietokomponentti Teknistä nimeä käytetään silloin, kun tietokomponentit ja kentät kuvataan CCTS XML -muodossa. EsimerkkiCCTSXML-muodostaonliitteessäB.CCTSXML-elementtejämuodostetaanjokaisestakomponentista niiltä osin kuin tiedot on määritelty taulukossa. Tietokomponenttikirjasto kuvataan seuraavien elementtienavulla: - DictionaryEntryName.Muodostetaanluokanjakenttienteknisistänimistäsekäilmentymätermistä tai assosiaatiokomponentin teknisestä nimestä. Esimerkiksi kuvassa esitetyn luokan Dictic- 10

11 tionaryentryname on Ammattihenkilo Sukunimi-kentän Ammattihenkilo.Sukunimi. NimijaYhteystiedot-kentänAmmattihenkilo.Yhteystiedot.Yhteystiedot. - EntryType.Määritteleetietokomponentintyypin.LuokkaonACCjakenttäBCCtaiASCC,joskentälläviitataantoiseentietokomponenttiin. - ObjectClassTerm.Komponentin nimestä on muodostettu luokan tekninen nimi. Jos komponentin tyyppionkenttä,viitataanviimeksimääriteltyynluokantekniseennimeen. - PropertyTerm.Komponentin nimestä muodostettu kentän tekninen nimi, kun kentän tyyppi on kenttä. - RepresentationTerm.TiedonesitysmuotoJHS170mukaan. - AssociatedObjectClassTerm.Tiedonesitysmuoto,jostaonpoistettuTKkunkentässäviitataantoiseentietokomponenttiin. - MinOccurrence.Mikäli yleisissä kuvailutiedoissa kentän pakollisuus tietokomponenttitaulukossa on"ei",niinminimimääräksitulee0,jamuuten1. - MaxOccurrence Mikäli yleisissä kuvailutiedoissa kenttä on määritelty toistuvaksi, maksimimääräksituleeunbounded jamuissatapauksissa1. - Definition.Määritelmä,jokaonyleisissäkuvailutiedoissakuvattu. - ExampleEsimerkki,jokaonyleisissäkuvailutiedoissamääritelty. - CommentKommentti,jokaonyleisissäkuvailutiedoissamääritelty. - UsageRules.Huomautus,jokayleisissäkuvailutiedoissaonmääritelty. - DomainLuokanlähde,jokayleisissäkuvailutiedoissaonmääritelty. - Group.Luokanasiakirja,jokayleisissäkuvailutiedoissaonmääritelty. KuntietokomponenttitaulukostaonmuodostettuCCTSXML-muoto(LiiteB),semuutetaanRDF-muotoon XSLT-muunnoksella(LiiteC).TietokomponenttikirjastonRDF-muoto(LiiteD)onkuvattuCCTS-ontologian avulla (Kuva 7). Tietokomponentit mallinnetaan CCTS-ontologiassa määriteltyjen luokkien mukaisesti. Tietokomponenttikirjastossa olevat tietokomponentit ja niiden kentät mallinnetaanccts:cc-luokan aliluokiksi(ccts:accccts:bccccts:ascc). Tietokomponentteihin voidaan viitata muiden tietokomponenttien kentistä. Tällöin viitattavasta tietokomponentistamuodostetaanominaisuus(ccts-termeissäasccproperty),jokavoidaanliittääuseaaneri tietokomponenttiin. Esimerkiksi jos tietokomponenttiayhteystiedot hyödynnetään usean eri tietokomponentin kentissä, siitä muodostetaan uudelleen käytettävä ominaisuus, joka liitetään näihin tietokomponentteihin. Näin sitä voidaan käyttää useassa eri ASCC-kentässä. Tällaiset uudelleenkäytettävät ominaisuudetmallinnetaanccts:asccproperty-luokanavulla.samallatavallakäsitelläänmyösyksinkertaisiin tietotyyppeihin perustuvia kenttiä. Esimerkiksi kentästäkuvausteksti muodostetaan BCC Property -ominaisuus, joka voidaan liittää useaan eri ACC-tietokomponenttiin. Tietokentät kuvataan ccts:bccproperty-luokalla.uudelleenkäytettävienominaisuuksienluokatonesitettykuvassa8.tietokomponenttien kenttien järjestys kuvataanccts:hasnext-viittauksien avulla (Kuva 9). Kenttien järjestykselläonmerkitystäkunasiakastietomallistamuodostetaangraafisiatietomallejataixml-skeemoja. 11

12 Kuva7:CCTS-ontologianmäärittelemättietokomponenttiluokat 12

13 Kuva8:CCTS-ominaisuuksienluokkamääritelmät Kuva9:Tietokomponenttienjärjestys Tietokomponenttien sisältämät kentät ja assosiaatiot muihin luokkiin mallinnetaan OWL-rajoituksina. Assosiaatiot ja tietokentät muodostavat uudelleenkäytettäviä predikaatteja, jotka toimivat kuten CCTSspesifikaatiossamääritellytassosiaatio-jaominaisuustermit.Predikaattienavullamääritelläänaksioomia 13

14 tietokomponenttikirjastossamääriteltyihinluokkiin,joidenavullakuvataantoistuvuuksiajapakollisuuksia (Kuva10). Kuva10:Tietokomponenttienrajoituksetaksioomienavulla BCC-komponenttien arvoalueet määritellään predikaateissa rdfs:range-viittauksen avulla ja ASCCkomponenttien viittaukset muihin tietokomponentteihin määritelläänowl:restriction-rajoitteissa owl:onclass-viittauksenavulla(kuva11). Kuva11:Arvoalueidenviittaukset XHTML+RDFa-asiakirjoissakäytetäänkuvailutietoja,jotkavastaavatCCTS-spesifikaationmukaisiauudelleenkäytettäviä ominaisuuksia BCC Property, ASCCProperty, BBIE Property ja ASBIEProperty (Kuva 8). XHTML+RDFa-asiakirjanmuodostajaviittaaasiakirjanrakenteestanäihinominaisuuksiin,eikähänentarvitsetietää,mitentietokomponenttienhallintaRDF-tietomallillaontoteutettu.CCTS-ontologianmukaisilla tietokomponenttiluokillamuodostetaanjahallitaantietokomponentit.ominaisuuksillaviitataantietokomponenttiluokillamääriteltyihintietokomponentteihinjaniidenkenttiin. 14

15 RDF-muotoinen tietokomponenttikirjasto muodostaa sosiaalihuollon asiakastietomallin perustan, jonka pohjaltasosiaalihuollonasiakasasiakirjatmuodostetaan.rdf-muotoinentietomallivoidaantallentaardftietokantaanjasitävoidaanmuokatardf-editoreidenavulla.teknistenesitysmuotojenmuodostaminenja ylläpito edellyttää mallintamismenetelmien ja semanttisten teknologioiden, kuten CCTS-menetelmän ja RDF-tietomallinuksen,osaamista. JokaiselletietokomponentillejaominaisuudellemuodostetaanRDF-tietomallissayksilöllinenURI-tunniste. TietokomponenttienURI-tunnisteetmuodostetaanmäärittelemällämuuttumatonURI,jokasisältäätietokomponenttien julkaisijan omistaman domain-päätteen ja julkaisuajankohdan. Esimerkkinä Tikesoshankkeessa julkaistuntietokomponenttikirjastonURI-tunniste: URI-tunnisteetlyhennetäänsos:prefix-tunnuksella,jokahyvännimeämiskäytännönmukaisestimääritelläänmyösURI-tunnisteenlopussa.TaulukossaonesimerkkiOsoite-tietokomponentillejasenkentille määritellyistäuri-tunnisteista. Taulukko1:EsimerkkiRDF-resurssienURI-tunnisteidenmuodostamisesta ACC BCC BCCProperty ASCC ASCCProperty Tietokomponenttien ja asiakirjojen tehokkaaseen hallintaan tarvitaan metatietorekisteri, jonka avulla asiakastietomalliinvoidaantehdämuutoksiakäyttäjäystävällisenkäyttöliittymänavulla.metatietorekisteri mahdollistaisi teknisten asiakirjarakenteiden hallitun ylläpidon, kun sisällön asiantuntijat pystyisivät tekemäänmuutoksiasuoraanasiakastietomalliin. Tietokomponenteistamuodostetaantarkennettujaversioitaasiakirjakohtaisesti.Tämätapahtuupoimimalla tietokomponentista tarvittavia kenttiä ja tiukentamalla kenttien kardinaliteetteja. Asiakirjakohtaisesti rajoitettuja tietokomponentteja ei liitetä tietokomponenttikirjastoon, vaan ne jäävät asiakirjakohtaiseen käyttöön. 15

16 3 Asiakirjojenmallintaminen Sosiaalihuollossakäytettävätasiakirjatyypitonjaettuasiakirjatyyppiluokituksenmukaisestiyleisiinasiakirjatyyppeihinjatarkennettuihinasiakirjatyyppeihin 7 Yleistenasiakirjatyyppienmallintaminenonkuvattutietomääritystenhallintamallissa 8 Tässäluvussakuvataanuudentarkennetunasiakirjatyypinlisäämistä sosiaalihuollonasiakastietomalliintietomallinnuksennäkökulmasta.asiakirjojenmallinnuksessakartoitetaan aluksi tietotarpeet, seuraavaksi suunnitellaan asiakirjojen sisällöllinen rakenne ja näiden pohjalta muodostetaanteknisetasiakirjarakenteet. Tietotarpeidenkartoittamisentarkoituksenaontunnistaanetiedot,jotkapitäätallentaaasiakirjaan.Tässä dokumentissaoletetaan,ettätietotarpeidenkartoittaminenonsuoritettumuualla,jatuloksetesitettymuutospyynnönmuodossa.muutospyyntöäarvioidaantietomääritystenhallintamallinmukaisestiasiantuntijaryhmässä ja tietoarkkitehtuuriryhmässä. Mikäli käsittelyn tuloksena on hyväksytty muutosehdotus, voidaanlähteäsuunnittelemaanuudentarkennetunasiakirjatyypinlisäämistä. Suunnittelutapahtuusisällöllisenasiakirjarakenteenavulla.Sisällöllinenasiakirjarakenneonkuvaussiitä, mitentunnistetuttietotarpeetvoidaantoteuttaasosiaalihuollonasiakastietomallinmukaisesti.tässävaiheessatietotarpeetpitääanalysoidakriittisestitarkastelemallatietojensemantiikkaajaniidenkäyttötarkoituksia. Tuloksena on taulukkomuotoinen rakenne, joka perustuu kuvailutietoihin ja niillä esitettyihin sosiaalihuollon tietokomponentteihin. Vaikka rakenne voidaan esittää myös muussa kuin taulukkomuodossa,tässäkuvauksessaoletetaan,ettäsisällöllinenasiakirjarakenneontoteutettutaulukkona.sisällöllinenasiakirjarakennetoimiimyösmuutosmäärittelynä,jonkapohjaltamuutostoteutetaan. 3.1 Sisällöllistenasiakirjarakenteidenkuvailutiedot Tekninenasiakirjarakenne on formaali malli, joka toteuttaa sisällöllisen asiakirjarakenteen. Malli voi olla esitettynä XML-muodossa, RDF/OWL-muodossa tai XML-skeeman muodossa. Sosiaalihuollon asiakastietomallinpääesitystapanaonrdf/owl.samoistarakenteistavoidaanmuodostaakuitenkinmyösxmlskeemojaesimerkiksitietojärjestelmienvälistenrajapintojentoteutustavarten. Sisällöllisetasiakirjarakenteetkuvataantaulukkomuotoisesti(LiiteH).Taulukoissaesitettäväasiakirjarakenneperustuusarakkeissakäytettäviinkuvailutietoihin: 16 - Tikesos-määritysSarakesisältääasiakirjarakenteenylimmäntasonjossamääritelläänviittauksetsosiaalihuollontietokomponentteihintaiasiakirjakohtaisestimääritellytkentät,jotkaperustuvat JHS 170 mukaisiin tietotyyppeihin. Esimerkiksi liitteessä Toimeentulotukihakemuksessa 7Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto. Versio 1.0. Sosiaalialan tietoteknologiahanke. ee584c624aa6/sosiaalihuollon+asiakasasiakirjasanasto.pdf 8KonstantinHyppönen,JaanaNevalainen,MiikaAlonen,PaulaLeinonen,VirpiHotti.Sosiaalihuollontietomääritystenhallintamalli:Hallintaprosessitja linjausehdotukset.sosiaalialantietoteknologiahanke.

17 kenttähakemuksen jättötapa on määritelty asiakirjakohtaiseksi, koska sitä ei ole käytetty muissa asiakirjarakenteissa. Sarakkeet B-G sisältää joukon kenttiä, jotka on määritelty sosiaalihuollonasiakastietomallissa,jaonlöydettävissäsarakkeessaviitatuistatietokomponenteista. - Otsikko Sarake H:ssa oleva tietokomponentin tai kentän nimi kuvaa usein sen käyttötarkoitusta asiakirjassa riittävän hyvin ja selkeästi. Jos kenttä tai tietokomponentti halutaan esittää näyttömuodossatarkennetullaotsikolla,silloinotsikkomainitaansarakkeessah. - TiedonesitysmuotoSarakesisältääviittauksentietokomponenttiin,jotakäytetäänsarakkeessa nimetyn rakenteen esittämiseen. Mikäli sarakkeessa on asiakirjakohtainen kenttä, tiedon esitysmuotona voi olla joku yksinkertainen perustyyppi kuten teksti tai päivämäärä. Tietokomponenttiensisältämillekentilleeitarvitsemääritellätiedonesitysmuotoa,koskatiedonesitysmuoto onkuvattutietokomponenttikirjastossa. - Määritelmä Sarake sisältää asiakirjakohtaisen rakenteen (tietokomponenttiin tai yksinkertaiseentietotyyppiinperustuvankentän)määritelmän. - HuomautusSaraketarkentaamääritelmäätaiantaakenttä-taitietokomponenttikohtaisiakäyttöohjeita.Sarakevoisisältäämyösohjeitanäyttömuotojenmuodostamiseen. - EsimerkkiSarakesisältääkonkreettisenesimerkinkentänsisällöstä. - KoodistoJoskentäntietotyyppinäonkoodi,sisältääsarakelinkinkäytettäväänkoodistoon. - ToistuvaSarakeN:ssäKyllätarkoittaa,ettärakennetaikenttävoitoistuaasiakirjassa.Esimer- kiksitoimeentulotukihakemuksessalapsentaloudellinentilanneontoistuvarakenne,koskaper- heessävoiollauseitalapsia.eitarkoittaa,ettärakennetaikenttävoiesiintyävainkerran. - Pakollinen Sarake O:ssa Kyllä tarkoittaa, että rakenteen tai kentän tulee esiintyä asiakirjassa ainakin kerran.ei tarkoittaa, että rakenne tai kenttä on valinnainen. Rakenteet on pyritty teke- määnmahdollisimmanjoustaviksi.niissätapauksissa,joissarakenteenpakollisuudestaeiolepää- tetty,rakenneonmääriteltyvalinnaiseksi. SarakkeetA Gmuodostavatpuurakenteita,jotkaalkavatsarakkeestamääritellyistätietokomponenteista.Puurakenteissamääriteltyjentietokomponenttienja kenttienkuvailutietojavoidaantarkentaamuissa sarakkeissa. Tällä tavalla asiakirjarakenteista voidaan muodostaa ns. tarkennettuja tietokomponentteja. SarakkeissaA Geisaaollauseitasamallanimellävarustettujarakenteitaesimerkiksi,josasiakirjassaon käytettytietokomponenttiinelämäntilanneperustuvaakenttääelämäntilannehakijanelämäntilanteen kartoittamiseen,puolisonelämäntilanteellepitäävarataeriniminenkenttä,esimerkiksipuolison elämäntilanne Samaa tietokomponenttia saa käyttää asiakirjarakenteessa useita kertoja, kunhan antaa tähäntietokomponenttiinperustuvillekentilleerinimet. 3.2 Sisällöllisenasiakirjarakenteenmuodostaminen Asiakirjatsisältävätuseinasiakkaaseenjaasiakkaanelämäntilanteeseenliittyviätietoja,joidenperusteella asiakas voi saada sosiaalipalveluja ja -etuuksia. Hankkeessa asiakirjarakenteita suunniteltiin Tikesoshankkeessavuosina tuotettujensosiaalihuollonpalvelutehtäväkohtaistenasiakastietokuvaustenpohjalta,muttamyösmuitalähteitäonkäytetty.Muitalähteitäovatolleetesimerkiksilastensuojelun käsikirjajapelastakaalapsetry.hankkeenjälkeensisällöllisetasiakirjarakenteetsuunnitellaanmuutosehdotustenpohjalta.muutosehdotuksenliitteenävoiollamyösmuutadokumentaatiotatulevanasiakirjan tietosisällöstä,esimerkiksipaperimuotoisenasiakirjanesimerkkitailomake.muutosehdotusprosessiaon kuvattutarkemminsosiaalihuollontietomäärityksienhallintamallissa. 17

18 Sisällöllinen asiakirjarakenne muodostetaan asiakirjan yleisestä rakenteesta, asiakirjakohtaisesti tarkennetuista komponenteista ja asiakirjakohtaisista kentistä. Tarkennetussa tietokomponentissa voidaan uudelleenmääritellätairajoittaatietokomponentinkenttiä.tietokomponenttikirjastossaeiuseinkaanmääritelläkenttienpakollisuuksianevoidaanmääritelläasiakirja-taisovelluskohtaisesti.sisällöllisenasiakirjanmuodostaminenvoidaantoteuttaanoudattamallaseuraaviavaiheita: 1. Valitseasiakirjatyyppi 2. Listaaasiakirjassakäytetytroolit a. yksityishenkilöidenroolit b. ammattihenkilöidenroolit c. organisaatioidenroolit 3. Etsitietokomponenttikirjastostaasiakirjansisältöäkuvaavattietokomponentit a. joslöytyy:määritteletarkennetuttietokomponentit b. joseilöydy:määritteleuusitietokomponenttijostietosisältömuodostaaloogisenkokonaisuudenjasamatietosisältöonkäytössäuseassaeriasiakirjassa 4. Määritteleasiakirjakohtaisetkentät 5. Määritteleotsikotjafraasit 6. Määrittelekentän/tietokomponentintoistuvuus 7. Määrittelekentän/tietokomponentinpakollisuus Kaikissaasiakirjoissayhtenäisiärakenteitaovatseuraavat: - HeaderKaikissaasiakasasiakirjoissakäytetääntietokomponenttiaHeaderjokasisältääasiakir- janmuuttumattomatmetatiedot.nemetatiedot,jotkasaattavatmuuttuaarkistoinninaikana,tal- lennetaan erikseen CDA-kääreeseen, eikä niitä näytetä sisällöllisessäasiakirjarakenteessa. TietokomponentistaHeaderpoimitaansisällölliseenasiakirjarakenteeseenvainasiakirjassakäytettävät ajankohdat(kutenasiakirjanlaatimis-taivastaanottoaika).teknisessäasiakirjarakenteessakäytetäänkuitenkinainakokonaistaheader-tietokomponenttia. - Asiakirjan perustiedot Tietokomponentti on muodostettu kentistä, joita käytetään asiakirjoissa yleisestiriippumattaasiakirjatyypistä.sesisältäämuunmuassaviittauksetmuihinasiaanliittyviin asiakirjoihin,kentätlakitekstejävartensekäasiakirjanalatunnisteessakäytettävätyhteystiedot. - Rooli.Roolionabstraktijaroolissailmestyvienroolitoimijoidenlajejaonvähintäänkaksi(esimerkiksiyksityishenkilöjaammattihenkilö).Roolinkuvauksessavoidaankäyttääroolikoodia. - AmmattihenkilöAsiakirjantekemiseenosallistunuttaiasiakirjassajostaintoisestasyystämainittu ammattihenkilöoneräsroolitoimija.jokaisessaasiakirjassaonmainittuvähintäänyksiammattihenkilö.ammattihenkilöidenroolienmallintamiseensovelletaanluvussa3.3annettujaohjeita. - Yksityishenkilö.Asiakirjanalussalistataanyksityishenkilötjaniidenroolit,kutenasiakastaipuoliso.Yksityishenkilöonroolitoimija,jokavoiollauseassaeriroolissa.RooliaAsiakaskäytetäänkaikissaasiakasasiakirjoissa.Roolienmallintamiseensovelletaanluvussa3.3annettujaohjeita. - Yleinenasiakirjatyyppi.Tarkennetunasiakirjanrakenteensuunnittelualkaayleisenasiakirjatyypin valinnasta.yleistenasiakirjatyyppienkäyttötarkoituksetjamäärittelytonesitettysosiaalihuollon asiakirjasanastossa 9 Jokaisellayleiselläasiakirjatyypilläonomatrakenteensa,jokaontoteutettu yleistäasiakirjatyyppiävastaavantietokomponentinavulla.esimerkiksipäätösasiakirjojenrakenteetperustuvatpäätös-tietokomponenttiin(kuva12).josyleistäasiakirjatyyppiävastaavatieto- komponenttitoteuttaakaikkiasiakirjantietotarpeet,tietokomponenttiotetaankäyttöönsellaise- naantairajoitettuna.tietokomponentinkenttienkäyttöäohjeistetaan,mikälitietokomponentissa 9Sosiaalihuollonasiakasasiakirjasanasto 18

19 oleva ohjeistus ei ole riittävä. Jos asiakirjassa on muitakin tietotarpeita, joita tämä tietokomponenttieitoteuta,rakenteeseenlisätäänmuitatietokomponenttejajakenttiätarpeenmukaan.ne listataanyleistäasiakirjatyyppiävastaavantietokomponentinjälkeen.josyleisenasiakirjatyypin rakennevastaaasiakirjalleasetettaviintarpeisiinhuonosti,niinsilloinyleistäasiakirjatyyppiävastaavaatietokomponenttiaeiasiakirjassakäytetä.suunnittelussapyritäänkuitenkinmahdollisuuksienmukaankäyttämäänsamojakenttiennimiäkuinyleisessäasiakirjarakenteessa. Kun yleinen asiakirjatyyppi on valittu, seuraavaksi analysoidaan asiakirjassa ilmestyvien henkilöiden ja organisaatioidenroolit.roolientoteutusonkuvattutämändokumentinluvussa3.3. Kuva12:TietokomponenttiPäätös,jokavastaayleistäasiakirjatyyppiäPäätös. Asiakirjat koostetaan CCTS-standardin mukaisesti tietokomponenteista, jotka on määritelty tietokomponenttikirjastossa. Asiakirjan mallinnukseen valitaan tietokomponentit, jotka ovatsemanttisesti mahdollisimman lähelläasiakirjan tietotarpeita. Tarvittaessa osa komponentin kentistä jätetään poisasiakirjarakenteesta.tätäkutsutaantietokomponentintarkentamiseksi. Tarkentamisellatarkoitetaantietokomponentinjasenkenttiensitomistakontekstiin.Yleensäasiakirjarakenteessarajataanpoisosatietokomponenttienkentistätaimuutetaankenttienpakollisuutta,toistuvuutta taimääritelmiä. Teknisistäasiakirjarakenteista tarkennetuilla tietokomponenteilla ei ole niiden muodostamisenjälkeensuoraateknistäriippuvuuttaalkuperäisiintietokomponentteihin.näintekninenasiakirjarakennemuodostuuyksittäisestämäärittelystä,jollaeiolesuoriariippuvuuksiamuihintietomäärityksiin. Tällöinmuutoksettietokomponenttikirjastooneivätvaikutasuoraanasiakirjoihin.Josmuutoksiatehdään tietokomponentteihin, ja ne halutaan saada näkymään myös asiakirjoissa, täytyy sisällölliset ja tekniset asiakirjarakenteetpäivittäävastaamaanhaluttuarakennetta. Syynätarkennettujentietokomponenttienmuodostamiseenonse,ettätietokomponenteissaonuseintarkennetun asiakirjatyypin kannalta tarpeettomia tietoja. Esimerkiksi Yksityishenkilotietokomponentissaonpaikattiedollehenkilönaikaisemmistakotikunnista,hänenaiemminkäyttämistään nimistä ja ammatista. Kaikkia näitä kenttiä voidaan käyttää tärkeiden taustatietojen tallentamiseen, ja niilleonvarattupaikkatietokomponentissa.niitäeikuitenkaanolesyytäkäyttääjokaisessatarkennetussa asiakirjatyypissä. Sisällöllisissä asiakirjarakenteissa tarkentaminen tapahtuu sisällyttämällä halutut tietokomponentit ja kentätasiakirjarakenteeseen.tällöinasiakirjassakäytetäänvainnäitätietokomponenttejajakenttiä.esimerkiksiselvitysadoptionhakijoista-asiakirjassakäytetäänelämäntilanne-tietokomponenttiaasiakir- janosassahakijan elämäntilannekuvassa13nähdäänkaikkitietokomponentinsisältämätkentät. 19

20 Asiakirjassa tietokomponenttia on tarkennettu käyttämäänainoastaan osaa siinä olevista kentistä.maahanmuuttokesäopiskelutilannejaeläkeeivätoletässäasiakirjassaoleellisiatietoja,jotenneon rajattupoiskuvassa14.tietokomponentinrajoittamisessapitääottaahuomioon,ettäasiakirjarakenteissa käytettävien tietokomponenttien kentistä pitää valita mukaan ne kentät, jotka on merkitty pakollisiksi tietokomponenttikirjastossa. Kuva13.TietokomponenttiElämäntilanne Kuva14.Elämätilanne-komponenttisisällöllisessäasiakirjamäärityksessä Joidenkintietokomponenttienkohdallakenttienosajoukkojenmuodostamineneiolejärkevää.Esimerkiksi Osoite-tietokomponentistaeiyleensämuodostetarajoitettujaversioita,koskaosoitteetonhyvämääritellä yhtenäisellä tavalla kaikissa asiakirjoissa. Tässä tapauksessahuomautus-kuvailutiedon teksti on Kaikki kentät tulostetaan. Asiakirjarakenteessaeisaamääritelläuseitasamannimisiätietokomponentteja.Mikälitietokomponentin taikentännimieisovellunäyttömuotoon,nimeäeihalutanäyttömuotoihinmukaanlainkaantaisehalutaan muuttaa, ilmaistaan se sisällöllisissä asiakirjarakenteissa otsikko-sarakkeessa. EsimerkiksiAdoptiotoiveen perustelut-tekstikentänonhaluttunäyttömuotoihinotsikonmiksi toivotte lasta?alle(kuva15).samointietokomponentinnimiotsikkonavoidaanpoistaanäkyvistäkokonaan.tällöin Otsikko-sarakkeeseenlaitetaantekstiei otsikkoa 20

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta Riikka Huttunen Suunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion Yliopisto 1 11.5.2009 Sisältö

Lisätiedot

Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa. NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen

Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa. NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen Esityksen sisältö Tikesos-hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Sanastotyö osana Tikesos-hankkeen tietoarkkitehtuurityötä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen näyttömuodot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen näyttömuodot Sosiaalihuollonasiakasasiakirjojennäyttömuodot Yleinenohje 12.10.2011 MiikaAlonen KonstantinHyppönen Versio Päiväys Kohdat Muutoksensisältö Tekijät 1.0 12.10.2011 Hyväsksyttyversio MA 0.9 12.9.2011 Muutoksiaehdotuksienpohjalta

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteet

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteet Sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteet Ohje tulkitsemiseen ja palautteen antamiseen Erja Ailio Niina Häkälä Jarmo Kärki etunimi.sukunimi@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL Mannerheimintie

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteentoimivuusmalli

Korkeakoulujen yhteentoimivuusmalli Korkeakoulujen yhteentoimivuusmalli Tavoitteena korkeakoulujen opetus-, tutkimus- ja julkaisutietojärjestelmien yhteentoimivuus Miika Alonen Suvi Remes Nykytila Esim. Kirjastotoimi Opintopolku? Korkeakoulujen

Lisätiedot

XHTML+RDFa-standardin soveltuvuus osaksi sosiaalihuollon asiakirjastandardia

XHTML+RDFa-standardin soveltuvuus osaksi sosiaalihuollon asiakirjastandardia XHTML+RDFa-standardin soveltuvuus osaksi sosiaalihuollon asiakirjastandardia Selvitysraportti 2.5.2011 Miika Alonen Konstantin Hyppönen Sami Korhonen Versio Päiväys Kohdat Muutoksen sisältö Tekijät 0.1

Lisätiedot

Sosiaalihuollon avoin asiakastietomalli ja sen kehittämisessä ja soveltamisessa käytetyt standardit

Sosiaalihuollon avoin asiakastietomalli ja sen kehittämisessä ja soveltamisessa käytetyt standardit Sosiaalihuollon avoin asiakastietomalli ja sen kehittämisessä ja soveltamisessa käytetyt standardit Heli Lintula, Virpi Hotti, Paula Leinonen Itä Suomen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Kuopio,

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen Semantiikkaa organisaatioiden välisen tiedonvaihdon helpottamiseksi Mikael af Hällström, Verohallinto Esityksen sisältö Taustatekijöitä (OKM:n hallinnonala,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri

Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri Terveydenhuollon ATK-päivät 27.5.2009 SESSIO 12 Antero Lehmuskoski Projektipäällikkö Sosiaalialan tietoteknologiahanke Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 1 Sessio

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy. Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto

Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy. Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto 1 Esityksen sisältö Asiakirjastandardin lähtökohdat Suunnitteluperiaatteet

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta Jarmo Kärki & Erja Ailio 24.6.2014 Asiakastietomallin hallinta / Kärki & Ailio 1 Esityksen sisältö Millainen ylläpidon ja kehittämisen rakenne on sosiaalihuollon

Lisätiedot

23.8.2012. Miika Alonen Paula Leinonen Virpi Hotti Tommi Ahonen Heli Lintula

23.8.2012. Miika Alonen Paula Leinonen Virpi Hotti Tommi Ahonen Heli Lintula S OSIAALIHUOLLON A S I A- K A S TIETOMALLIN S OVE L- T A MISOPAS ASIAKASTIETO MALLI N SOV ELTAMI S SÄÄNNÖT JA TEKNISTE N ASIAKIRJO JEN M UODO ST AMINE N 23.8.2012 Miika Alonen Paula Leinonen Virpi Hotti

Lisätiedot

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanon koulutuspäivä 4.2.2016 Hanna Lohijoki sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija Kaakkois- Suomen

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 8. Semanttisen yhteentoimivuuden viitekehys

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 8. Semanttisen yhteentoimivuuden viitekehys JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 8. Semanttisen yhteentoimivuuden viitekehys Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1

Lisätiedot

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Sanastotyö THL:SSÄ 18.5.2011 9.11.2014 Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Miksi THL:ssä tehdään sanastotyötä? Sanastotyö on THL:ssä lakisääteistä: Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 688/2008

Lisätiedot

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9. Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.2011 Mitä on dokumentointi? Dokumentointi asiakirjojen laatimista ja kirjoittamista

Lisätiedot

Synergiaryhmän työpaja tietoarkkitehtuuri ja yhteentoimivuus

Synergiaryhmän työpaja tietoarkkitehtuuri ja yhteentoimivuus Synergiaryhmän työpaja tietoarkkitehtuuri ja yhteentoimivuus 7.5.2015, Metropolia AMK Suvi Remes & Miika Alonen, CSC Työpajapäivän ohjelma Johdanto - tietoarkkitehtuurityö ja yhteentoimivuus Korkeakoulujen

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Liite 3 XML-skeeman kuvaus ja esimerkit

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Liite 3 XML-skeeman kuvaus ja esimerkit JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Liite 3 XML-skeeman kuvaus ja esimerkit Versio: 05.03.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1

Lisätiedot

Tietokantojen suunnittelu, relaatiokantojen perusteita

Tietokantojen suunnittelu, relaatiokantojen perusteita Tietokantojen suunnittelu, relaatiokantojen perusteita A277, Tietokannat Teemu Saarelainen teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet: Leon Atkinson: core MySQL Ari Hovi: SQL-opas TTY:n tietokantojen perusteet-kurssin

Lisätiedot

Luento 12: XML ja metatieto

Luento 12: XML ja metatieto Luento 12: XML ja metatieto AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola XML ja metatieto Metatieto rakenne sanasto Resource Description Framework graafikuvaus XML Semanttinen Web agentit 2 1 Metatieto

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Paikkatiedot ja Web-standardit

Paikkatiedot ja Web-standardit Paikkatiedot ja Web-standardit Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: World Wide

Lisätiedot

Konstantin Hyppönen, FT Terveydenhuollon ATK-päivät 26.5.2010. Mitä ovat Tikesos-lopputuotteet?

Konstantin Hyppönen, FT Terveydenhuollon ATK-päivät 26.5.2010. Mitä ovat Tikesos-lopputuotteet? Konstantin Hyppönen, FT Terveydenhuollon ATK-päivät 26.5.2010 Mitä ovat Tikesos-lopputuotteet? Sisällys 2 Johdanto Määritysten tyypit Määritysten ryhmittely Käsitemääritykset Käsitemallit Sisältömääritykset

Lisätiedot

Kansa-hanke Liittyminen sosiaalihuollon Kantapalveluihin. Pohjois-Suomen sosiaalihuollon tiedonhallinnan kuntatyöpaja Maarit Rötsä, THL/OPER

Kansa-hanke Liittyminen sosiaalihuollon Kantapalveluihin. Pohjois-Suomen sosiaalihuollon tiedonhallinnan kuntatyöpaja Maarit Rötsä, THL/OPER Kansa-hanke Liittyminen sosiaalihuollon Kantapalveluihin I-vaiheessa Pohjois-Suomen sosiaalihuollon tiedonhallinnan kuntatyöpaja 8.6.2016 Maarit Rötsä, THL/OPER 8.6.2016 THL/OPER 1 Teitä pohdituttanut

Lisätiedot

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Asemakaavasuosituksen tausta... 2 1.2 Asemakaavasuosituksen

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen

Lisätiedot

Kohti aidosti palvelevaa hallintoa yhteinen metatietoarkkitehtuuri yhteentoimivuuden kulmakivenä

Kohti aidosti palvelevaa hallintoa yhteinen metatietoarkkitehtuuri yhteentoimivuuden kulmakivenä Kohti aidosti palvelevaa hallintoa yhteinen metatietoarkkitehtuuri yhteentoimivuuden kulmakivenä Julkisen hallinnon sanastotyöprosessi ja XML-skeemat Mikael af Hällström (YSR/Verohallinto) NordTerm seminaari

Lisätiedot

Semanttinen Web. Ossi Nykänen. Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto

Semanttinen Web. Ossi Nykänen. Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Semanttinen Web Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: Semanttinen Web (SW) on

Lisätiedot

Kotipalvelujen toimintaprosessit

Kotipalvelujen toimintaprosessit Kotipalvelujen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Versio

Lisätiedot

Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa

Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa Airi Salminen Jyväskylän yliopisto http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Lainsäädäntöprosessin tiedonhallinnan kehittäminen Metatiedot suomalaisen lainsäädäntöprosessin

Lisätiedot

Julkishallinnon XML-skeemat v0.5 JHS-suositus

Julkishallinnon XML-skeemat v0.5 JHS-suositus Julkishallinnon XML-skeemat v0.5 JHS-suositus Keskustelutilaisuus 22.10.2008, Kansallismuseon auditorio Lasse Akselin TietoEnator lasse.akselin@tietoenator.com Sisällys Johdanto Nimeämissäännöt Skeemojen

Lisätiedot

Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Kantakarttasuosituksen tausta... 2 1.2 Kantakarttasuosituksen

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

Sosiaalipalveluiden tietosisältöjen kartoittaminen sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa

Sosiaalipalveluiden tietosisältöjen kartoittaminen sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa Sosiaali ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivien satoa julkaisusta: Avauksia, 12/2009 (toim. P. Ruotsalainen) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki 2009. Julkaistaan

Lisätiedot

Omaishoidon tuen toimintaprosessit

Omaishoidon tuen toimintaprosessit Omaishoidon tuen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Versio

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastietojen ja -asiakirjojen tietomallinnus

Sosiaalihuollon asiakastietojen ja -asiakirjojen tietomallinnus Sosiaalihuollon asiakastietojen ja -asiakirjojen tietomallinnus Prosessi, suunnitteluperiaatteet ja työkalut 8.6.2010 Riikka Huttunen Konstantin Hyppönen Antero Lehmuskoski Virpi Hotti Jaana Nevalainen

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus. Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä

Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus. Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Sisältö Taustaa Tavoite Lähtökohta Tuotokset Prosessien kuvaaminen esimerkkinä lasten päivähoito

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE 7.11.2007 Projektipäällikkö Heli Sahala Tietoteknologian käytön edistäminen sosiaalihuollossa hanke 2004-2007 Sosiaalialan kehittämishankkeen toimeenpanosuunnitelman kehittämishanke

Lisätiedot

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 12.-13.5.2015 Tampere 18.5.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään Sosiaalihuollon

Lisätiedot

T2V2 Turvallisuushavaintoilmoitussanomakuvaus

T2V2 Turvallisuushavaintoilmoitussanomakuvaus Versio: 0.5 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

JHS 109 Huoneiston tunniste

JHS 109 Huoneiston tunniste JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 109 Huoneiston tunniste Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Soveltamisala... 1 2 Huoneiston tunnisteen antaminen...

Lisätiedot

HELIA 1 (11) Outi Virkki Tiedonhallinta 4.11.2000

HELIA 1 (11) Outi Virkki Tiedonhallinta 4.11.2000 HELIA 1 (11) Access 1 ACCESS...2 Yleistä...2 Access-tietokanta...3 Perusobjektit...3 Taulu...5 Kysely...7 Lomake...9 Raportti...10 Makro...11 Moduli...11 HELIA 2 (11) ACCESS Yleistä Relaatiotietokantatyyppinen

Lisätiedot

Tietueet. Tietueiden määrittely

Tietueet. Tietueiden määrittely Tietueet Tietueiden määrittely Tietue on tietorakenne, joka kokoaa yhteen eri tyyppistä tietoa yhdeksi asiakokonaisuudeksi. Tähän kokonaisuuteen voidaan viitata yhteisellä nimellä. Auttaa ohjelmoijaa järjestelemään

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON ASIAKASASIAKIRJOJEN RAKENTEET

SOSIAALIHUOLLON ASIAKASASIAKIRJOJEN RAKENTEET SOSIAALIHUOLLON ASIAKASASIAKIRJOJEN RAKENTEET Terveydenhuollon ATK-päivät Jyväskylä 26.5.2009 Päivi Tossavainen Projektitutkija Shiftec-tutkimusyksikkö Kuopion yliopisto Esityksen rakenne asiakirjamääritystyön

Lisätiedot

Liite 3 INDEKSOINTI. 1. Digitoitavat kirjatyypit

Liite 3 INDEKSOINTI. 1. Digitoitavat kirjatyypit 1 Liite 3 INDEKSOINTI 1. Digitoitavat kirjatyypit Kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän DIGI-järjestelmään tullaan digitoimaan erityyppisiä kirjoja, joiden metatietoja järjestelmään tullaan tallentamaan.

Lisätiedot

ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään.

ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään. ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään. 1. Artikkelin lisääminen a. Kirjaudu sisään b. Lisää sisältöä c. Artikkeli i. Lisää pääkuva 1. Pääkuvalle kuvateksti ii. Anna artikkelille otsikko iii. Ingressi-kenttään

Lisätiedot

Kasvatus- ja perheneuvonnan sekä perheasioiden sovittelun toimintaprosessit

Kasvatus- ja perheneuvonnan sekä perheasioiden sovittelun toimintaprosessit Kasvatus- ja perheneuvonnan sekä perheasioiden sovittelun toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 2.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö,

Lisätiedot

Sisällys. Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia. XML:n rooleja sähköisen asioinnin tavoitearkkitehtuurissa. dbroker - asiointialusta

Sisällys. Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia. XML:n rooleja sähköisen asioinnin tavoitearkkitehtuurissa. dbroker - asiointialusta Palveluita ja sisältöä portaaliin - XML:n mahdollisuuksista XML-tietokannat ja julkishallinnon XML-sovellukset, 28.05.2002 Lasse Akselin, TietoEnator Oyj Sisällys Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia

Lisätiedot

Kirjaamisen ja dokumentoinnin kehittäminen valtakunnallisesti. Taina Jokinen, OPER-yksikkö Hämeenlinna

Kirjaamisen ja dokumentoinnin kehittäminen valtakunnallisesti. Taina Jokinen, OPER-yksikkö Hämeenlinna Kirjaamisen ja dokumentoinnin kehittäminen valtakunnallisesti Taina Jokinen, OPER-yksikkö Hämeenlinna 17.9.2014 Sisältö Asiakastietomalli sosiaalihuollossa Keskeiset käsitteet Tavoitetila ja asiakastietojen

Lisätiedot

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi . Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi Pohjois-Suomen Kick Off 12.6.2015 15.6.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinnan nykytilasta Sosiaalipalvelut pääsääntöisesti

Lisätiedot

Oppijan palvelukokonaisuus. Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011

Oppijan palvelukokonaisuus. Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011 Oppijan palvelukokonaisuus Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011 Sisältö Tietoarkkitehtuuri Tietomallit ja sanastot Tietomallinnus Tietomallinnus hankkeessa (Hankkeessa käytetyt keskeisimmät mallinnuselementit)

Lisätiedot

Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE. Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen

Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE. Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen 1. Verkko-osoite: http://moodle.metropolia.fi 2. Kirjautuminen: omat verkkotunnukset 3. Oma Moodlessa näkyvät

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

Valtion uudet yhteentoimivuuspalvelut: dataportaali, palvelutietovaranto ja yhteentoimivuus.fi v.2

Valtion uudet yhteentoimivuuspalvelut: dataportaali, palvelutietovaranto ja yhteentoimivuus.fi v.2 Valtion uudet yhteentoimivuuspalvelut: dataportaali, palvelutietovaranto ja yhteentoimivuus.fi v.2 Marko Latvanen Valtiokonttori / Kansalaispalvelut Suomi.fi Yhteentoimivuuspalvelujen tuotevisio Yhteentoimivuuspalvelut

Lisätiedot

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Suomen Tilaajavastuu Oy Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Rajapintakuvaus veronumeroiden tarkastamiseen ja henkilötietojen noutamiseen Suomen Tilaajavastuu Oy Muutoshistoria Päivämäärä Tekijä Muutos 11.2.2013

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 02.09.2015

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 02.09.2015 Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 02.09.2015 Tarkoitus tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden toimeenpanoa sosiaali- ja terveydenhuollon tuotanto-organisaatioiden

Lisätiedot

ELMAS 4 Laitteiden kriittisyysluokittelu 8.2.2012 1/10. Ramentor Oy ELMAS 4. Laitteiden kriittisyysluokittelu. Versio 1.0

ELMAS 4 Laitteiden kriittisyysluokittelu 8.2.2012 1/10. Ramentor Oy ELMAS 4. Laitteiden kriittisyysluokittelu. Versio 1.0 1/10 Ramentor Oy ELMAS 4 Laitteiden kriittisyysluokittelu Versio 1.0 2/10 SISÄLTÖ 1 Kuvaus... 3 2 Kriittisyysluokittelu ELMAS-ohjelmistolla... 4 2.1 Kohteen mallinnus... 4 2.2 Kriittisyystekijöiden painoarvojen

Lisätiedot

Liite C: Rakennuslupatietojen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite C: Rakennuslupatietojen mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite C: Rakennuslupatietojen mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Rakennuslupasuosituksen tausta... 2 1.2

Lisätiedot

JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus

JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus Versio: 17.08.2016 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Viittaukset... 2 4 Termit ja lyhenteet... 3

Lisätiedot

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (5) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (5) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)... 2 4 Huolletut tiedot (Posti => yritys)... 3 1 Johdanto

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta Erja Ailio Jarmo Kärki TYÖPAPERI Sosiaalihuollon asiakastietomallin 34 2013 TYÖPAPERI 34/2013 Erja Ailio Jarmo Kärki Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ISBN 978-952-302-008-5 (painettu) ISBN

Lisätiedot

Isyyden selvittämisen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden varmistamisen sekä lapsen elatusavun vahvistamisen toimintaprosessit

Isyyden selvittämisen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden varmistamisen sekä lapsen elatusavun vahvistamisen toimintaprosessit Isyyden selvittämisen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden varmistamisen sekä lapsen elatusavun vahvistamisen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 14.2.2011, versio 2.0 Aki Miettinen, Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN

Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN 3.5.2011 Tietomallipohjainen hanke tulee perustua yleisesti sovittuihin lähtökohtiin: Standardinomaiset

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

JHS XXX Julkishallinnon XML-skeemat

JHS XXX Julkishallinnon XML-skeemat JHS XXX Julkishallinnon XML-skeemat Versio: 0.5 Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät... 2 4 Sanastotyön ja XML-skeemojen yhteys... 2 5 XML-rakenteiden

Lisätiedot

Julian graafinen annotointityökalu ja erityisontologioiden editori. Jaason Haapakoski P Kansanterveyslaitos , 28.3.

Julian graafinen annotointityökalu ja erityisontologioiden editori. Jaason Haapakoski P Kansanterveyslaitos , 28.3. Julian graafinen annotointityökalu ja erityisontologioiden editori Jaason Haapakoski P. 040 7612 811 Kansanterveyslaitos 28.2.2006, 28.3.2006 Perusnäkymä Ohjelmalle on konfiguroitavissa useita eri käsitteistöjä

Lisätiedot

RDF ja RDFS. 8 RDF ja RDFS

RDF ja RDFS. 8 RDF ja RDFS 8 RDF ja RDFS RDF:n merkitys selkiytyy kun tarkastelemme RDFsanastojen määrittelyä (kuvailua). RDF-skeemat (RDF Schema) tarjoaa peruskäsitteet joiden varassa voidaan karkeasti luonnehtia esim. yksinkertaisten

Lisätiedot

Relaatiomalli ja -tietokanta

Relaatiomalli ja -tietokanta Relaatiomalli ja -tietokanta > Edgar. F. (Ted) Codd, IBM, 1969 < A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks Communications of the ACM, Vol. 13, No. 6, June 1970, pp. 377-387. > 70-luvun lopulla

Lisätiedot

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Suomen Voimisteluliitto NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Nepton perusversio on seuran yhteyshenkilörekisteri ja jäsenrekisteri. Perusversiota käyttää seurassa henkilö/t, jolle on annettu

Lisätiedot

Finvoice 1.3 standardin toimialakohtainen soveltamisohje. asiakkaille lähetettävistä laskuista

Finvoice 1.3 standardin toimialakohtainen soveltamisohje. asiakkaille lähetettävistä laskuista Finvoice 1.3 standardin toimialakohtainen soveltamisohje LVIS-alan asiakkaille lähetettävistä laskuista versio 1.0 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisohjeen käyttötarkoitus... 1 3 Toimialakohtaisen

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA. PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä: Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammais- ja kuntoutuspalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä

PALVELUSUUNNITELMA. PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä: Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammais- ja kuntoutuspalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä Päivämäärä: ASIAKAS Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelinnumero: Lähiomainen Sukunimi ja etunimi: Osoite: Puhelinnumero: Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto: Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi:

Lisätiedot

ADMIN. Käyttöopas 08Q4

ADMIN. Käyttöopas 08Q4 ADMIN Käyttöopas 08Q4 Sisällysluettelo Uuden käyttäjän lisääminen...3 Käyttäjän poistaminen...3 Oikeudet...4 Käyttäjäasetukset...6 Aktiviteetin määritys...8 Aktiviteetin määrittely...8 Kenttämäärittelyt...9

Lisätiedot

LIITE 1. Asiakirjan käyttötarkoitus Huomioitavaa Prosessinvaihe Ohjelmistokokeiluun Sosiaalihuollon asiakasasiakirja

LIITE 1. Asiakirjan käyttötarkoitus Huomioitavaa Prosessinvaihe Ohjelmistokokeiluun Sosiaalihuollon asiakasasiakirja LIITE 1 =ei ole sosiaalihuollon asiakasasiakirja =asiakasasiakirja, jota ehdotetaan lisättäväksi asiakastietomalliin =asiakasasiakirja, joka on asiakastietomallissa, ja jonka rakenteeseen ehdotetaan muutoksia

Lisätiedot

StanForD-XML. Juha-Antti Sorsa, Tapio Räsänen, Vesa Imponen

StanForD-XML. Juha-Antti Sorsa, Tapio Räsänen, Vesa Imponen Projektiryhmä StanForD-XML Juha-Antti Sorsa, Tapio Räsänen, Vesa Imponen Rahoittajat Koskitukki Oy, Metsähallitus, Metsäliitto Osuuskunta, Pölkky Oy, Stora Enso Oyj, UPM- Kymmene Oyj, Vapo Timber Oy, Yksityismetsätalouden

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Hyödyt irti XDW:stä. Kim Johnsson Projektipäällikkö/Cerion Solutions Oy 1.11.2011

Hyödyt irti XDW:stä. Kim Johnsson Projektipäällikkö/Cerion Solutions Oy 1.11.2011 Hyödyt irti XDW:stä Kim Johnsson Projektipäällikkö/Cerion Solutions Oy 1.11.2011 Sisältö XDW Yleistä tietovarastoinnista Cerionin XDW-pohjainen tietovarastoratkaisu XDW-malli lyhyesti Projektin tavoite:

Lisätiedot

Sosiaalisen luototuksen toimintaprosessit

Sosiaalisen luototuksen toimintaprosessit Sosiaalisen luototuksen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 14.2.2011, versio 2.0 Aki Miettinen, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö,

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

sfrm software for requirements management

sfrm software for requirements management sfrm software for requirements management Jorma Sajaniemi Joensuun yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos Jorma.Sajaniemi@Joensuu.Fi 8.4.2002 Yleistä sfrm on vaatimusmäärittelyn (VM) laadintaan ja

Lisätiedot

JHS XML suositus. XML Finland tapahtuma 20.1.2009 Mikael af Hällström ylitarkastaja, Verohallinto JHS XML työryhmän vetäjä

JHS XML suositus. XML Finland tapahtuma 20.1.2009 Mikael af Hällström ylitarkastaja, Verohallinto JHS XML työryhmän vetäjä JHS XML suositus XML Finland tapahtuma 20.1.2009 Mikael af Hällström ylitarkastaja, Verohallinto JHS XML työryhmän vetäjä JHS XML suositus Esityksen sisältö: Suositustyön lähtökohdat ja taustat (Vielä)

Lisätiedot

EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008. Meeri Nieminen

EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008. Meeri Nieminen EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008 Meeri Nieminen Asiakkaan vaihtoehdot Asiakkaan vaihtoehdot EMCS-järjestelmän käyttöön XML-sanomarajapinta oman järjestelmän

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12141/14 ADD 1 ENV 689 STATIS 80 RECH 333 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Tiedonhallinnan perusteet. H11 Ovien ja kulun valvontajärjestelmän tietokanta

Tiedonhallinnan perusteet. H11 Ovien ja kulun valvontajärjestelmän tietokanta Tiedonhallinnan perusteet H11 Ovien ja kulun valvontajärjestelmän tietokanta Nimi: Mikko Haapanen Opiskelijanumero: 0900568 Ryhmä: T09L Työ tehty: 15.3.2010 Mikko Haapanen 15.3.2010 1(7) 1. Asiakasvaatimukset

Lisätiedot

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty.

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty. 1(6) MAKSURYHMÄN HALLINTA Maksuryhmäkohtaiselle sivulle pääset klikkaamalla yksittäisen maksuryhmän nimeä verkkopalvelun etusivulla tai valitsemalla ryhmän Maksuryhmät - osion listalta. Sivun tiedot ja

Lisätiedot

Muuttujien määrittely

Muuttujien määrittely Tarja Heikkilä Muuttujien määrittely Määrittele muuttujat SPSS-ohjelmaan lomakkeen kysymyksistä. Harjoitusta varten lomakkeeseen on muokattu kysymyksiä kahdesta opiskelijoiden tekemästä Joupiskan rinneravintolaa

Lisätiedot

Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot

Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot Tullihallitus Päivitys 17.9.2012 Tullihallitus Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot 1/8 Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot Järjestelmäkohtaiset

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelun käyttöohjeiden laatiminen

Oppijan verkkopalvelun käyttöohjeiden laatiminen Oppijan verkkopalvelun käyttöohjeiden laatiminen 14.2.2013 elina.melkko@etnoteam.fi Sisältö! Yleistä käyttöohjeiden laatimisesta Hyvä käyttöohje Käyttöohjeen kieli! Virkailijan käyttöliittymän ohjeiden

Lisätiedot

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta Tarkennukset Samp o Pankin tarjoamaan Tunnistus palveluun Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta 1. JOHDANTO Sampo Pankin Tunnistuspalvelussa

Lisätiedot

Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio

Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio Analyysi Tarkentaa ja jäsentää vaatimusmäärittelyä, vastaa kysymykseen MITÄ järjestelmän tulisi tehdä. Suoritetaan seuraavia tehtäviä:

Lisätiedot

Nesentan koulutusrekisteri

Nesentan koulutusrekisteri Nesentan koulutusrekisteri Ota henkilöstön koulutustiedot haltuun! Nesenta Oy Hirsalantie 11 02420 Helsinki puhelin (09) 4190 2400 www.nesenta.fi Sivu 2 Nesentan innovatiiviset ratkaisut Asiakaspalvelun

Lisätiedot

JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Liite 1. URI:n muodostamisen prosessi

JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Liite 1. URI:n muodostamisen prosessi JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Liite 1. URI:n muodostamisen prosessi Versio: 1.0 Julkaistu: 2.9.2015 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto...1 2 Paikallisen tunnuksen luominen tietokantaan

Lisätiedot

Kansa koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano ja tietojärjestelmät

Kansa koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano ja tietojärjestelmät Kansa koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano ja tietojärjestelmät 9.9.2016 Nina Peronius Aluekoordinaattori, Lappi ja Pohjois Pohjanmaa Dia: Maarit Rötsä/THL Dia: Maarit Rötsä/THL Kansa

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS. Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja

TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS. Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja Terveydenhuollon lomakkeet Lomakkeesta voidaan yleistäen

Lisätiedot