Sosiaalihuollon asiakastietojen mallintamisopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalihuollon asiakastietojen mallintamisopas"

Transkriptio

1 Sosiaalihuollonasiakastietojen mallintamisopas Tietokomponenttienjaasiakasasiakirjojen mallinnusohjeet KonstantinHyppönen MiikaAlonen MiikaHeikkinen VirpiHotti JaanaNevalainen PaulaLeinonen

2 Versio Päiväys Muutoksensisältö Tekijät Rakenneuusiksi,sisältöätarkennettu MA muutosmäärittelyt MH,PL rajoittaminen MH johdantojaprosessi MH muotoiluajakorjailua MH,PL sisällönlisääminen MH,KH,JN viitteet,taulukoidenkorjaus MH sisällönlisääminen,täydentäminenjamuotoilu MH,VH,KH sisällön täydentäminen teknisillä yksityiskohdilla, sekä dokumentinrakenteenmuutos MA,KH sisällöntäydentämistä MA sisällöntäydentämistä MA sisällöntäydentäminen,nimiavaruus-japrefix-asiat MA sisällöntarkistaminenjamuutosehdotukset VH sisällönkorjausta JN sisällönkorjausta JN sisällönviimeistely JN,KH,VH muutosmäärittelylomakkeitasisältäväliitepois AE,KH Korjauksiamuutosehdotuksienpohjalta.Hyväksyttyversio. MA SOSIAALIALANTIETOTEKNOLOGIAHANKE SOSIAALI-JATERVEYSMINISTERIÖ Suomenkuntaliitto Terveydenjahyvinvoinninlaitos Itä-Suomensosiaalialanosaamiskeskus Itä-SuomenYliopisto

3 Sisällys 1 Johdanto Tietokomponenttienmallintaminen Tietokomponenttienkuvailutiedot TietokomponenttikirjastonmuodostaminenCCTS-spesifikaatiotasoveltamalla Asiakirjojenmallintaminen Sisällöllistenasiakirjarakenteidenkuvailutiedot Sisällöllisenasiakirjarakenteenmuodostaminen Roolit Roolitjatietokomponentit Roolientoteutusasiakirjoissa Teknisenasiakirjarakenteenmuodostaminen...26 A. TietokomponenttikirjastonCCTSXML-skeema...31 B. EsimerkkiCCTSXML-muodosta...32 C. XSLT-muunnostiedostoCCTSXMLCCTSRDF...33 D. EsimerkkiCCTS-ontologianmukaisestRDF-tietomallista...37 E. AsiakirjarakennekirjastonCCTSXML-skeema...40 F. EsimerkkiasiakirjarakennekirjastostaCCTSXML-muodossa...41 G. TeknisenasiakirjarakenteenXSLT-muunnostiedosto...42 H. Toimeentulotukihakemuksensisällöllinenasiakirjarakennetaulukko...46

4 1 Johdanto Sosiaalihuollossa asiakastiedoilla tarkoitetaan asiakkaista tallennettavia asiakirjallisia tietoja, joissa on asiakkaidenhenkilötietojenlisäksitietoamyösasiakkaidenläheisistäsekäsosiaalihuollonammattihenkilöistä.asiakastiedoissaonmyöstietoaasiakastakoskevistahallintoasioista,asiakkailletuotettavistapalveluistajaasiakkaidensaamistasosiaalietuuksista.sosiaalialantietoteknologiahankkeessa(tikesos)onmallinnettusosiaalihuollonpalvelutehtäviinliittyvienasiakastietojenyhtenäinenkäsitteellinensisältöjatietojen väliset keskinäiset suhteet. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjat ja niissä käytettävät tietorakenteet on kuvattusosiaalihuollonasiakastietomallissa. Sosiaalihuollon asiakastietomalli koostuu tietokomponenttikirjastosta ja asiakirjakohtaisista rakenteista (Kuva 1). Tietokomponentit ovat semanttisia tietokokonaisuuksia, joita käytetään asiakirjallisen sisällön rakenteistamisessa.sosiaalihuollonasiakastietomallissatietokomponentitedustavatreaalimaailmanilmiöitä, jotka esiintyvät sosiaalihuollon asiakasasiakirjoissa. Asiakirjat on mallinnettu palvelutehtävittäin. Asiakirjojenrakenteissakäytetäänsekäyleiskäyttöisiätietokomponenttejaettäasiakirjakohtaisiakenttiä. Asiakastietomallissa on tällä hetkellä 241 asiakirjaa ja 148 tietokomponenttia. Asiakastietomallista on tehtyhankkeessauseitaesitysmuotojakutentaulukkomuoto,tekninenrdf-tietomalli,html-sivutjagraafinentietomalli. Kuva1:YleiskuvausSosiaalihuollonasiakastietomallista

5 SosiaalihuollonasiakastietomallinmuodostamiseenonsovellettukansainvälistäCoreComponentTechnical Specification 1 (CCTS) -menetelmää. CCTS-menetelmää sovelletaan tietokomponenttien ja asiakirjojen mallintamiseen. Tietorakenteiden nimeämisessä on sovellettu Julkishallinnon XML-skeemat -suositusta (JHS170) 2 Tämädokumenttiontarkoitettuniille,jotkahaluavatmallintaatietokomponenttejajaasiakirjarakenteita. Dokumenttiantaaohjeistuksensekäsosiaalihuollonasiantuntijoille,ettäteknisilleasiantuntijoille.Dokumentissa annetaan tarkempia tietomallinnukseen liittyviä ohjeita, joita käytetään tietokomponenttien ja asiakirjarakenteidenmallintamisessa.asiakastietomallinkehityksessäjaylläpidossakäytettävätprosessit onkuvattutietomääritystenhallintamallissa 3 Dokumentti koostuu kahdesta luvusta. Luvussa annetaan tietokomponenttien mallinnukseen liittyviä ohjeita sekä kuvataan tietokomponenttikirjaston rakennetta ja CCTS-menetelmän vaikutusta tietokomponentteihin.lukusisältääohjeetsisällöllistenasiakirjarakenteidenmuodostamiseen.luvussaonkuvattumyösteknisetasiakirjarakenteet. 1UnitedNations,CentreforTradeFacilitationandElectronicBusiness.CoreComponentsTechnicalSpecification.Version JHS170JulkishallinnonXML-skeemat.http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS170/JHS170.html 3KonstantinHyppönen,JaanaNevalainen,MiikaAlonen,PaulaLeinonen,VirpiHotti.Sosiaalihuollontietomääritystenhallintamalli:Hallintaprosessitja linjausehdotukset.sosiaalialantietoteknologiahanke.

6 2 Tietokomponenttienmallintaminen TämädokumenttipäivittääaiemminjulkaistuadokumenttiaSosiaalihuollonasiakastietojenja-asiakirjojen tietomallinnus 4 Tietokomponentin mallintaminen alkaa siitä, että on tunnistettu joukko semanttisesti yhteenkuuluvia tietoja, joita asiakastietomallissa ei vielä esiinny. Kun uuden tietokomponentin tarve on tunnistettu,aloitetaantietojenanalysointi,mallintaminensekäyhtenäistämistyö.tietokomponentinanalysoinnintehtävänäontunnistaajamääritellätietokomponentinkaikkitarvittavatominaisuudetniin,että nemuodostavatloogisenkokonaisuuden.tietokomponentintietosisältöäanalysoidessavoidaantullasiihen johtopäätökseen, että 1) tietokomponentti jakaantuu kahdeksi tai useammaksi uudeksi tietokomponentiksitai2)todetaantarvesiirtääyksitaiuseampikenttämuihintietokomponentteihin. Tietokomponentit mallinnetaan analysoitujen tietokokonaisuuksien pohjalta ja määritellään loogisesti yhteen kuuluville tiedoille esitysmuodot. Luokille ja kentille luonnostellaan määritelmät sekä halutessa esimerkitjaselitteet.kuvassaonesimerkkinäosatyö-komponentista. Komponentin tyyppi Komponentin nimi Tiedon esitysmuoto Määritelmä Huomautukset Esimerkki Luokka Työ toiminta, jonka tarkoituksena on saavuttaa tietty hyödyllisenä pidetty tulos kenttä Työsuhde TK Työsuhde työnantajan ja työntekijän välinen oikeussuhde, joka syntyy työsopimuksen tekemisellä kenttä Arviointitiedot Teksti tiedot, joissa arvioidaan henkilön tekemää työtä, työtilannetta, työllistymismahdollisuuksia tai työnhakuvalmiuksia kenttä Lähitulevaisuuden muutos Teksti kuvaus tiedossa olevasta työhön liittyvästä muutoksesta Lähitulevaisuuden muutos voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työt loppuvat tiettynä ajankohtana. seuraavan kuukauden aika paremmat työllistymismah kun asiakas on saanut tod suoritetusta kielikurssista tämän hetkinen määräaikainen työsuhde lo kenttä Aiempi työala Teksti kuvaus ammattialasta tai -aloista, joilla henkilö on työskennellyt Kuva2:OsaTyö-komponentista Aiempi työala voi olla esimerkiksi kauneuden- tai terveydenhoitoala. terveydenhoitoala 2.1 Tietokomponenttienkuvailutiedot Tietokomponentit mallinnetaan määrittelemällä tietokomponenttitaulukon sarakkeisiin kuvailutietoja (metatietoja), jotka kuvaavat tietokomponenttien ominaisuuksia. Kuvailutiedot perustuvat CCTSspesifikaatioon ja JulkishallinnonXML-skeemat -suositukseen (JHS 170). JHS 170 pohjautuu kansainväliseeniso/iec standardiin.standardiaonsovellettumyösccts-menetelmässä.jhs170käyttää kolmitasoistanimeämismallia(objektiluokka,ominaisuustermijailmentymätermi),jokaperustuuiso/iec standardiin. 4 Sosiaalihuollon asiakastietojen ja -asiakirjojen tietomallinnus (http://www.sosiaaliportti.fi/file/fd06b2f6-8a2a-4e de48b3260d/Sosiaalihuollon+asiakastietojen+ja+-asiakirjojen+tietomallinnus.pdf

7 Tietokomponenteillakuvataanreaalimaailmanilmiöitäkutenyksityishenkilö,organisaatio,tulo,osoiteja yritys,joistamuodostetaanobjektiluokkia.objektiluokillemääritelläänominaisuuksia,jotkavoivatperustuayksinkertaisiintietotyyppeihin(ts.ilmentymiin)taimuihinobjektiluokkiin.tietokomponenttikirjasto muodostaamyöstietomallin,koskaobjektiluokkiinperustuvatominaisuudetluovatassosiaatiosuhteitaeri objektiluokkienvälille.kuvassaonesimerkkitulo-objektiluokanassosiaatiosuhteista. Kuva3.EsimerkkiTulo-objektiluokanassosiaatiosuhteet Sosiaalihuollon asiakastietomallissa objektiluokkatermit ja ominaisuustermit muodostetaan komponenttiennimistäjailmentymätermittietojenesitysmuodoista.jhs170mukaanjos ominaisuusterminlopussa olevasanaonsamakuinilmentymä,voidaanpäällekkäinensanapoistaa.tätäkäytäntöäsovelletaansosiaalihuollonasiakastietomallinmukaisissateknisissärakenteissa. CCTS-spesifikaationmukaisillakuvailutiedoillatarkennetaantietokomponenttienominaisuuksia,kuntietokomponenteistamuodostetaanteknisetesitysmuodot.Tietokomponentitmallinnetaankäyttämälläseuraaviayleisiäkuvailutietoja: - Komponentinnimi Komponentin nimi on lyhyt merkkijono, joka kuvaa hyvin tietokomponentin tietosisältöä.komponentinnimituleeollaensisijaisestisuomenkielinenjalähtökohtaisestiyksikkömuodossa,elleikäsiteitsessäänolemonikkomuotoinen.komponenttiennimettuleeollayksilöllisiäelisamannimisiäluokkiatailuokankenttiäeisaaasiakastietomallissaesiintyä. - Komponentintyyppi.Komponentinnimionjokoluokkataikenttä.Luokkamuodostuuyhdestätai useammastakentästä.kenttävoimyösperustuajohonkintoiseenluokkaan. - Tiedonesitysmuoto Tiedon esitysmuotoa käytetään vain, jos kyseessä on kenttä. Tiedon esitysmuoto on joko yksinkertainen tietotyyppi tai luokkaviittaus. Luokkaviittauksilla muodostetaan suhteitaaiemminmääriteltyihintietokomponentteihin,jollointiedonesitysmuodoksimääritellään TK tietokomponentintekninennimi.esimerkiksikirjanpitäjä-komponentti(kuva4),jossayhteystiedot-kentänesitysmuotonaontk Yhteystiedot-komponentti.

8 Komponentin Komponentin Tiedon esitysmuoto Määritelmä Huomautukset tyyppi nimi Luokka Kirjanpitäjä henkilö tai yritys, joka huolehtii yksityishenkilön tai organisaation menojen, tulojen ja rahoitustapahtumien järjestelmällisestä kirjaamisesta kenttä Nimi Nimi kirjanpitäjänä toimivan henkilön tai yhteisön nimitys Henkilönnimeen viitattaessa nimi tarkoittaa etunimen ja sukunimen yhdistelmää, kuten Matti Esimerkki. Yhteisöä kuvaavaan tietokomponenttiin liitettynä nimi viittaa kyseisen yhteisön nimitykseen. kenttä Yhteystiedot TK Yhteystiedot yhteydenottoa varten tarvittavat tiedot kenttä Yhteydenottolupa Kytkin yrittäjän antama lupa ottaa yhteyttä tämän kirjanpitäjään Kuva4:OsaKirjanpitäjä-tietokomponentista - YksinkertaisettietotyypitmääritelläänJHS170mukaisesti: o o o o o o o o o o o o o o o o o AikaKellonaika,ajankohta ArvoNumeerinenarvo.Tikesos-komponenttimäärityksissäarvoeiolekäytössä. BinaariBinäärimuotoinentieto.Tikesos-komponenttimäärityksissäbinäärieiolekäytössä. Koodi.Sallittujenarvojenluettelo,jonkajokainenyksittäinenarvoonmerkkijono,jota käytetäänkorvaamaantaiedustamaantiettyäkoodatuntiedonarvoataimääritelmää Kuva.Kuvientallennustyyppi.Tikesos-komponenttimäärityksissäkuvaeiolekäytössä. KytkinKahdestaarvostakoostuvapari(boolean,kyllä/ei) LkmMuidenkuinrahayksikköjenlukumäärä MittaNumeerinenarvo,jokaonmääriteltymittaamallajokinobjekti.Mittatarkennetaan mittayksiköllä.tikesos-komponenttimäärityksissämittaeiolekäytössä. MaaraRahallinenarvovaluuttayksikköinä NimiJonkinobjektinidentifiointiinkäytettävämerkkijono.Toisinkuintunnuksen,nimen eitarvitseollayksiselitteinen. NumeroNumero ProsenttiProsenttilukunaesitettävänumeroarvo PvmPäiväkalenterissa,ajankohta(ISO HetkiPäiväkalenterissajakellonaika,ajankohta(ISO8601) SuhdeSuhdenumeerisenaarvona.Tikesos-komponenttimäärityksissäsuhdeeiolekäytössä. TekstiJonkinluonnollisenkielenmerkkijono TunnusMerkkijono,jotakäytetäänmuodostamaanjollekinobjektinesiintymälleidentiteettitaierottamaansemuistayksiselitteisellätavalla - Määritelmä.Kuvaa tietokomponentin tai kentän käyttötarkoituksen. Tämä on yksi tärkeimmistä kuvailutiedoista. - HuomautusSisältäätietokomponentintaikentänkäyttöohjeentaitarkentaasenmääritelmää. - EsimerkkiSisältääesimerkkiarvonkentänsisällöstä. - Koodisto.Kuvailutietoakäytetäänniidenkenttienosalta,joidentiedonesitysmuotoonkoodi.Sesisältääviittauksenkäytettäväänkoodistoon,taijoskoodistononriittävänlyhyt,kokokoodiston. - Kentäntoistuvuusjakentänpakollisuus.Toistuvuudellatarkoitetaansitä,ettäkentällevoidaanantaauseitaarvoja.Pakollinenkenttäedellyttää,ettäkentällemääritelläänarvo.Toistuvuusjapakollisuuskuvataantiedoillakyllätaiei. - Asiakirjalähde,päivämäärä,muutokset,versio,vastuuhenkilöjakommentti kuvaavat tietokomponenttityönkulkua,eityönlopputulosta. 5http://dotat.at/tmp/ISO_ _E.pdf

9 jhs - NimiavaruusNimiavaruuskertoomissämuuallakenttäonmääritelty,esimerkiksiJHS175määritteleekentänEtunimetNimijolloinetunimetkenttäämääriteltäessänimiavaruudeksilaitetaan JHS170mukaannimettulisijohtaasanastonkäsitteistäjaelementtiennimienpitäisiollasamojakuinvastaavien käsitteiden nimet sanastossa. Suosituksessa, joka kuvaa julkisen hallinnon sanastotyöprosessin (JHS ), muodostetaan muun muassa teknisissä rakenteissa käytettäviä termejä. Osa Tikesoshankkeessamääritellyistätermeistäjamääritelmistäonjovietyjulkishallinnonsanastotyöprosessiin.Yhteistyötä ydinsanastoryhmän kanssa tulee jatkaamyöshankkeen jälkeen, koska näin voidaan päästä parempaansemanttiseenyhteentoimivuuteenmuidenjulkishallinnonorganisaatioidenkanssa. 2.2 TietokomponenttikirjastonmuodostaminenCCTS-spesifikaatiotasoveltamalla SosiaalihuollonasiakastietomallintekninentoteutusperustuuCCTS-menetelmässämääriteltyihinkäsitteisiin ja siitä muodostettuun RDF-tietomalliin. CCTS-mallissa käsitteet jaetaan kahteen kategoriaan: ydinkomponentteihin (Core Components, CC) ja niihin pohjautuviin toimialakohtaisiin komponentteihin (BusinessInformationEntity,BIE).Toimialakohtaisetkomponentitonsidottu johonkinkontekstiin.sosiaalihuoltoontoimiala,muttasosiaalihuoltosisältäämyösuseitaeripalvelutehtäviä,joissatietoakäytetääneri kontekstissa. Tietokomponenttikirjastomuodostuutietokomponenteista(AggregateCoreComponent,ACC).TietokomponenttienjaniidenkenttienvälisetsuhteetCCTS-mallinmukaisestionesitettykuvassa5. Tietokomponentti (ACC) On osana Assosiaatiotietokomponentti (ASCC) On osana Peruskomponentti (BCC) Määrittelee arvoalueen Viitattu tietokomponentti (ACC) Määrittelee arvoalueen Core Data Type Kuva5:ToimialakohtaistenkomponenttiensuhteetCCTS-mallissa Kuvassaonmääriteltysuhteetseuraavillekomponenttityypeille: - Tietokomponentti.(AggregateCoreComponent,ACC)vastaatietokomponenttitaulukossamääriteltyäluokkaa. - Peruskomponentti (Basic Core Component, BCC) vastaa tietokomponenttitaulukossa määriteltyä yksinkertaiseentietotyyppiinperustuvaakenttää. - Assosiaatiokomponentti(AssociationCoreComponent,ASCC)vastaatietokomponenttitaulukossa määriteltyämuuhunacc-objektiluokkaanperustuvaakenttää. 6http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS175/JHS175.html

10 Tietokomponenttikirjastomuodostetaantaulukosta,jossaonkuvattutietokomponenttejayleisilläkuvailutiedoilla.YleistenkuvailutietojenperusteellavoidaanmuodostaaCCTS-spesifikaationmukaisetkuvailutiedot automaattisesti. Taulukot muunnetaan CCTS-rakenteita kuvaaviksi XML-tiedostoiksi. CCTS XML - muotoavastaavaskeemaonkuvattuliitteessäa. YleisissäkuvailutiedoissamääritellystäkomponentinnimestämuodostetaanJHS170mukainentekninen nimi.jhs170mukaisestimääriteltynimeämisohjeistusasettaaseuraaviinasioihinliittyvätsäännötjarajoitteet: - yleiseennimeämiseen - elementtiennimeämiseen - attribuuttiennimeämiseen - tyyppiennimeämiseen - yleisiinkäytettäviinlyhenteisiinja - ilmentymätermeihin. Sosiaalihuollonasiakastietomallissanimeämisohjeistustasovelletaansilloin,kunmuodostetaantietokomponenttikirjastosta ja sisällöllisistä asiakirjarakenteista teknisiä rakenteita. Sosiaalihuollon tietokomponenttikirjastossa ja asiakirjarakenteissa kentät ja tietokomponentit pyritään nimeämään siten, että ne olisivatmahdollisimmanlyhyitäjaselkeitä.nimentulisimahdollisimmantarkastikuvatatietokomponentintaikentänsemanttistamerkitystäsilloin,kunnimisiirretääntekniseenrakenteeseen,nimestäpoistetaanskandinaavisetmerkit,alaviivat,pisteet,väliviivatjamuutaakkostenulkopuolistenmerkit.nimessä olevatsanatyhdistetäänjasanojenalkukirjaimetkirjoitetaanisollakirjaimella(uppercamelcase-tyyli). EsimerkiksikuvassaesitetyntietokomponentinAmmattihenkilomuodostavatkentätnimetäänseuraavasti: SukuNimi, EtunimetNimi TehtavanimikeTeksti Organisaatio Yhteystiedot HenkiloTunnus, RekisterointiTunnus Kuva6:Ammattihenkilö-tietokomponentti Teknistä nimeä käytetään silloin, kun tietokomponentit ja kentät kuvataan CCTS XML -muodossa. EsimerkkiCCTSXML-muodostaonliitteessäB.CCTSXML-elementtejämuodostetaanjokaisestakomponentista niiltä osin kuin tiedot on määritelty taulukossa. Tietokomponenttikirjasto kuvataan seuraavien elementtienavulla: - DictionaryEntryName.Muodostetaanluokanjakenttienteknisistänimistäsekäilmentymätermistä tai assosiaatiokomponentin teknisestä nimestä. Esimerkiksi kuvassa esitetyn luokan Dictic- 10

11 tionaryentryname on Ammattihenkilo Sukunimi-kentän Ammattihenkilo.Sukunimi. NimijaYhteystiedot-kentänAmmattihenkilo.Yhteystiedot.Yhteystiedot. - EntryType.Määritteleetietokomponentintyypin.LuokkaonACCjakenttäBCCtaiASCC,joskentälläviitataantoiseentietokomponenttiin. - ObjectClassTerm.Komponentin nimestä on muodostettu luokan tekninen nimi. Jos komponentin tyyppionkenttä,viitataanviimeksimääriteltyynluokantekniseennimeen. - PropertyTerm.Komponentin nimestä muodostettu kentän tekninen nimi, kun kentän tyyppi on kenttä. - RepresentationTerm.TiedonesitysmuotoJHS170mukaan. - AssociatedObjectClassTerm.Tiedonesitysmuoto,jostaonpoistettuTKkunkentässäviitataantoiseentietokomponenttiin. - MinOccurrence.Mikäli yleisissä kuvailutiedoissa kentän pakollisuus tietokomponenttitaulukossa on"ei",niinminimimääräksitulee0,jamuuten1. - MaxOccurrence Mikäli yleisissä kuvailutiedoissa kenttä on määritelty toistuvaksi, maksimimääräksituleeunbounded jamuissatapauksissa1. - Definition.Määritelmä,jokaonyleisissäkuvailutiedoissakuvattu. - ExampleEsimerkki,jokaonyleisissäkuvailutiedoissamääritelty. - CommentKommentti,jokaonyleisissäkuvailutiedoissamääritelty. - UsageRules.Huomautus,jokayleisissäkuvailutiedoissaonmääritelty. - DomainLuokanlähde,jokayleisissäkuvailutiedoissaonmääritelty. - Group.Luokanasiakirja,jokayleisissäkuvailutiedoissaonmääritelty. KuntietokomponenttitaulukostaonmuodostettuCCTSXML-muoto(LiiteB),semuutetaanRDF-muotoon XSLT-muunnoksella(LiiteC).TietokomponenttikirjastonRDF-muoto(LiiteD)onkuvattuCCTS-ontologian avulla (Kuva 7). Tietokomponentit mallinnetaan CCTS-ontologiassa määriteltyjen luokkien mukaisesti. Tietokomponenttikirjastossa olevat tietokomponentit ja niiden kentät mallinnetaanccts:cc-luokan aliluokiksi(ccts:accccts:bccccts:ascc). Tietokomponentteihin voidaan viitata muiden tietokomponenttien kentistä. Tällöin viitattavasta tietokomponentistamuodostetaanominaisuus(ccts-termeissäasccproperty),jokavoidaanliittääuseaaneri tietokomponenttiin. Esimerkiksi jos tietokomponenttiayhteystiedot hyödynnetään usean eri tietokomponentin kentissä, siitä muodostetaan uudelleen käytettävä ominaisuus, joka liitetään näihin tietokomponentteihin. Näin sitä voidaan käyttää useassa eri ASCC-kentässä. Tällaiset uudelleenkäytettävät ominaisuudetmallinnetaanccts:asccproperty-luokanavulla.samallatavallakäsitelläänmyösyksinkertaisiin tietotyyppeihin perustuvia kenttiä. Esimerkiksi kentästäkuvausteksti muodostetaan BCC Property -ominaisuus, joka voidaan liittää useaan eri ACC-tietokomponenttiin. Tietokentät kuvataan ccts:bccproperty-luokalla.uudelleenkäytettävienominaisuuksienluokatonesitettykuvassa8.tietokomponenttien kenttien järjestys kuvataanccts:hasnext-viittauksien avulla (Kuva 9). Kenttien järjestykselläonmerkitystäkunasiakastietomallistamuodostetaangraafisiatietomallejataixml-skeemoja. 11

12 Kuva7:CCTS-ontologianmäärittelemättietokomponenttiluokat 12

13 Kuva8:CCTS-ominaisuuksienluokkamääritelmät Kuva9:Tietokomponenttienjärjestys Tietokomponenttien sisältämät kentät ja assosiaatiot muihin luokkiin mallinnetaan OWL-rajoituksina. Assosiaatiot ja tietokentät muodostavat uudelleenkäytettäviä predikaatteja, jotka toimivat kuten CCTSspesifikaatiossamääritellytassosiaatio-jaominaisuustermit.Predikaattienavullamääritelläänaksioomia 13

14 tietokomponenttikirjastossamääriteltyihinluokkiin,joidenavullakuvataantoistuvuuksiajapakollisuuksia (Kuva10). Kuva10:Tietokomponenttienrajoituksetaksioomienavulla BCC-komponenttien arvoalueet määritellään predikaateissa rdfs:range-viittauksen avulla ja ASCCkomponenttien viittaukset muihin tietokomponentteihin määritelläänowl:restriction-rajoitteissa owl:onclass-viittauksenavulla(kuva11). Kuva11:Arvoalueidenviittaukset XHTML+RDFa-asiakirjoissakäytetäänkuvailutietoja,jotkavastaavatCCTS-spesifikaationmukaisiauudelleenkäytettäviä ominaisuuksia BCC Property, ASCCProperty, BBIE Property ja ASBIEProperty (Kuva 8). XHTML+RDFa-asiakirjanmuodostajaviittaaasiakirjanrakenteestanäihinominaisuuksiin,eikähänentarvitsetietää,mitentietokomponenttienhallintaRDF-tietomallillaontoteutettu.CCTS-ontologianmukaisilla tietokomponenttiluokillamuodostetaanjahallitaantietokomponentit.ominaisuuksillaviitataantietokomponenttiluokillamääriteltyihintietokomponentteihinjaniidenkenttiin. 14

15 RDF-muotoinen tietokomponenttikirjasto muodostaa sosiaalihuollon asiakastietomallin perustan, jonka pohjaltasosiaalihuollonasiakasasiakirjatmuodostetaan.rdf-muotoinentietomallivoidaantallentaardftietokantaanjasitävoidaanmuokatardf-editoreidenavulla.teknistenesitysmuotojenmuodostaminenja ylläpito edellyttää mallintamismenetelmien ja semanttisten teknologioiden, kuten CCTS-menetelmän ja RDF-tietomallinuksen,osaamista. JokaiselletietokomponentillejaominaisuudellemuodostetaanRDF-tietomallissayksilöllinenURI-tunniste. TietokomponenttienURI-tunnisteetmuodostetaanmäärittelemällämuuttumatonURI,jokasisältäätietokomponenttien julkaisijan omistaman domain-päätteen ja julkaisuajankohdan. Esimerkkinä Tikesoshankkeessa julkaistuntietokomponenttikirjastonURI-tunniste: URI-tunnisteetlyhennetäänsos:prefix-tunnuksella,jokahyvännimeämiskäytännönmukaisestimääritelläänmyösURI-tunnisteenlopussa.TaulukossaonesimerkkiOsoite-tietokomponentillejasenkentille määritellyistäuri-tunnisteista. Taulukko1:EsimerkkiRDF-resurssienURI-tunnisteidenmuodostamisesta ACC BCC BCCProperty ASCC ASCCProperty Tietokomponenttien ja asiakirjojen tehokkaaseen hallintaan tarvitaan metatietorekisteri, jonka avulla asiakastietomalliinvoidaantehdämuutoksiakäyttäjäystävällisenkäyttöliittymänavulla.metatietorekisteri mahdollistaisi teknisten asiakirjarakenteiden hallitun ylläpidon, kun sisällön asiantuntijat pystyisivät tekemäänmuutoksiasuoraanasiakastietomalliin. Tietokomponenteistamuodostetaantarkennettujaversioitaasiakirjakohtaisesti.Tämätapahtuupoimimalla tietokomponentista tarvittavia kenttiä ja tiukentamalla kenttien kardinaliteetteja. Asiakirjakohtaisesti rajoitettuja tietokomponentteja ei liitetä tietokomponenttikirjastoon, vaan ne jäävät asiakirjakohtaiseen käyttöön. 15

16 3 Asiakirjojenmallintaminen Sosiaalihuollossakäytettävätasiakirjatyypitonjaettuasiakirjatyyppiluokituksenmukaisestiyleisiinasiakirjatyyppeihinjatarkennettuihinasiakirjatyyppeihin 7 Yleistenasiakirjatyyppienmallintaminenonkuvattutietomääritystenhallintamallissa 8 Tässäluvussakuvataanuudentarkennetunasiakirjatyypinlisäämistä sosiaalihuollonasiakastietomalliintietomallinnuksennäkökulmasta.asiakirjojenmallinnuksessakartoitetaan aluksi tietotarpeet, seuraavaksi suunnitellaan asiakirjojen sisällöllinen rakenne ja näiden pohjalta muodostetaanteknisetasiakirjarakenteet. Tietotarpeidenkartoittamisentarkoituksenaontunnistaanetiedot,jotkapitäätallentaaasiakirjaan.Tässä dokumentissaoletetaan,ettätietotarpeidenkartoittaminenonsuoritettumuualla,jatuloksetesitettymuutospyynnönmuodossa.muutospyyntöäarvioidaantietomääritystenhallintamallinmukaisestiasiantuntijaryhmässä ja tietoarkkitehtuuriryhmässä. Mikäli käsittelyn tuloksena on hyväksytty muutosehdotus, voidaanlähteäsuunnittelemaanuudentarkennetunasiakirjatyypinlisäämistä. Suunnittelutapahtuusisällöllisenasiakirjarakenteenavulla.Sisällöllinenasiakirjarakenneonkuvaussiitä, mitentunnistetuttietotarpeetvoidaantoteuttaasosiaalihuollonasiakastietomallinmukaisesti.tässävaiheessatietotarpeetpitääanalysoidakriittisestitarkastelemallatietojensemantiikkaajaniidenkäyttötarkoituksia. Tuloksena on taulukkomuotoinen rakenne, joka perustuu kuvailutietoihin ja niillä esitettyihin sosiaalihuollon tietokomponentteihin. Vaikka rakenne voidaan esittää myös muussa kuin taulukkomuodossa,tässäkuvauksessaoletetaan,ettäsisällöllinenasiakirjarakenneontoteutettutaulukkona.sisällöllinenasiakirjarakennetoimiimyösmuutosmäärittelynä,jonkapohjaltamuutostoteutetaan. 3.1 Sisällöllistenasiakirjarakenteidenkuvailutiedot Tekninenasiakirjarakenne on formaali malli, joka toteuttaa sisällöllisen asiakirjarakenteen. Malli voi olla esitettynä XML-muodossa, RDF/OWL-muodossa tai XML-skeeman muodossa. Sosiaalihuollon asiakastietomallinpääesitystapanaonrdf/owl.samoistarakenteistavoidaanmuodostaakuitenkinmyösxmlskeemojaesimerkiksitietojärjestelmienvälistenrajapintojentoteutustavarten. Sisällöllisetasiakirjarakenteetkuvataantaulukkomuotoisesti(LiiteH).Taulukoissaesitettäväasiakirjarakenneperustuusarakkeissakäytettäviinkuvailutietoihin: 16 - Tikesos-määritysSarakesisältääasiakirjarakenteenylimmäntasonjossamääritelläänviittauksetsosiaalihuollontietokomponentteihintaiasiakirjakohtaisestimääritellytkentät,jotkaperustuvat JHS 170 mukaisiin tietotyyppeihin. Esimerkiksi liitteessä Toimeentulotukihakemuksessa 7Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto. Versio 1.0. Sosiaalialan tietoteknologiahanke. ee584c624aa6/sosiaalihuollon+asiakasasiakirjasanasto.pdf 8KonstantinHyppönen,JaanaNevalainen,MiikaAlonen,PaulaLeinonen,VirpiHotti.Sosiaalihuollontietomääritystenhallintamalli:Hallintaprosessitja linjausehdotukset.sosiaalialantietoteknologiahanke.

17 kenttähakemuksen jättötapa on määritelty asiakirjakohtaiseksi, koska sitä ei ole käytetty muissa asiakirjarakenteissa. Sarakkeet B-G sisältää joukon kenttiä, jotka on määritelty sosiaalihuollonasiakastietomallissa,jaonlöydettävissäsarakkeessaviitatuistatietokomponenteista. - Otsikko Sarake H:ssa oleva tietokomponentin tai kentän nimi kuvaa usein sen käyttötarkoitusta asiakirjassa riittävän hyvin ja selkeästi. Jos kenttä tai tietokomponentti halutaan esittää näyttömuodossatarkennetullaotsikolla,silloinotsikkomainitaansarakkeessah. - TiedonesitysmuotoSarakesisältääviittauksentietokomponenttiin,jotakäytetäänsarakkeessa nimetyn rakenteen esittämiseen. Mikäli sarakkeessa on asiakirjakohtainen kenttä, tiedon esitysmuotona voi olla joku yksinkertainen perustyyppi kuten teksti tai päivämäärä. Tietokomponenttiensisältämillekentilleeitarvitsemääritellätiedonesitysmuotoa,koskatiedonesitysmuoto onkuvattutietokomponenttikirjastossa. - Määritelmä Sarake sisältää asiakirjakohtaisen rakenteen (tietokomponenttiin tai yksinkertaiseentietotyyppiinperustuvankentän)määritelmän. - HuomautusSaraketarkentaamääritelmäätaiantaakenttä-taitietokomponenttikohtaisiakäyttöohjeita.Sarakevoisisältäämyösohjeitanäyttömuotojenmuodostamiseen. - EsimerkkiSarakesisältääkonkreettisenesimerkinkentänsisällöstä. - KoodistoJoskentäntietotyyppinäonkoodi,sisältääsarakelinkinkäytettäväänkoodistoon. - ToistuvaSarakeN:ssäKyllätarkoittaa,ettärakennetaikenttävoitoistuaasiakirjassa.Esimer- kiksitoimeentulotukihakemuksessalapsentaloudellinentilanneontoistuvarakenne,koskaper- heessävoiollauseitalapsia.eitarkoittaa,ettärakennetaikenttävoiesiintyävainkerran. - Pakollinen Sarake O:ssa Kyllä tarkoittaa, että rakenteen tai kentän tulee esiintyä asiakirjassa ainakin kerran.ei tarkoittaa, että rakenne tai kenttä on valinnainen. Rakenteet on pyritty teke- määnmahdollisimmanjoustaviksi.niissätapauksissa,joissarakenteenpakollisuudestaeiolepää- tetty,rakenneonmääriteltyvalinnaiseksi. SarakkeetA Gmuodostavatpuurakenteita,jotkaalkavatsarakkeestamääritellyistätietokomponenteista.Puurakenteissamääriteltyjentietokomponenttienja kenttienkuvailutietojavoidaantarkentaamuissa sarakkeissa. Tällä tavalla asiakirjarakenteista voidaan muodostaa ns. tarkennettuja tietokomponentteja. SarakkeissaA Geisaaollauseitasamallanimellävarustettujarakenteitaesimerkiksi,josasiakirjassaon käytettytietokomponenttiinelämäntilanneperustuvaakenttääelämäntilannehakijanelämäntilanteen kartoittamiseen,puolisonelämäntilanteellepitäävarataeriniminenkenttä,esimerkiksipuolison elämäntilanne Samaa tietokomponenttia saa käyttää asiakirjarakenteessa useita kertoja, kunhan antaa tähäntietokomponenttiinperustuvillekentilleerinimet. 3.2 Sisällöllisenasiakirjarakenteenmuodostaminen Asiakirjatsisältävätuseinasiakkaaseenjaasiakkaanelämäntilanteeseenliittyviätietoja,joidenperusteella asiakas voi saada sosiaalipalveluja ja -etuuksia. Hankkeessa asiakirjarakenteita suunniteltiin Tikesoshankkeessavuosina tuotettujensosiaalihuollonpalvelutehtäväkohtaistenasiakastietokuvaustenpohjalta,muttamyösmuitalähteitäonkäytetty.Muitalähteitäovatolleetesimerkiksilastensuojelun käsikirjajapelastakaalapsetry.hankkeenjälkeensisällöllisetasiakirjarakenteetsuunnitellaanmuutosehdotustenpohjalta.muutosehdotuksenliitteenävoiollamyösmuutadokumentaatiotatulevanasiakirjan tietosisällöstä,esimerkiksipaperimuotoisenasiakirjanesimerkkitailomake.muutosehdotusprosessiaon kuvattutarkemminsosiaalihuollontietomäärityksienhallintamallissa. 17

18 Sisällöllinen asiakirjarakenne muodostetaan asiakirjan yleisestä rakenteesta, asiakirjakohtaisesti tarkennetuista komponenteista ja asiakirjakohtaisista kentistä. Tarkennetussa tietokomponentissa voidaan uudelleenmääritellätairajoittaatietokomponentinkenttiä.tietokomponenttikirjastossaeiuseinkaanmääritelläkenttienpakollisuuksianevoidaanmääritelläasiakirja-taisovelluskohtaisesti.sisällöllisenasiakirjanmuodostaminenvoidaantoteuttaanoudattamallaseuraaviavaiheita: 1. Valitseasiakirjatyyppi 2. Listaaasiakirjassakäytetytroolit a. yksityishenkilöidenroolit b. ammattihenkilöidenroolit c. organisaatioidenroolit 3. Etsitietokomponenttikirjastostaasiakirjansisältöäkuvaavattietokomponentit a. joslöytyy:määritteletarkennetuttietokomponentit b. joseilöydy:määritteleuusitietokomponenttijostietosisältömuodostaaloogisenkokonaisuudenjasamatietosisältöonkäytössäuseassaeriasiakirjassa 4. Määritteleasiakirjakohtaisetkentät 5. Määritteleotsikotjafraasit 6. Määrittelekentän/tietokomponentintoistuvuus 7. Määrittelekentän/tietokomponentinpakollisuus Kaikissaasiakirjoissayhtenäisiärakenteitaovatseuraavat: - HeaderKaikissaasiakasasiakirjoissakäytetääntietokomponenttiaHeaderjokasisältääasiakir- janmuuttumattomatmetatiedot.nemetatiedot,jotkasaattavatmuuttuaarkistoinninaikana,tal- lennetaan erikseen CDA-kääreeseen, eikä niitä näytetä sisällöllisessäasiakirjarakenteessa. TietokomponentistaHeaderpoimitaansisällölliseenasiakirjarakenteeseenvainasiakirjassakäytettävät ajankohdat(kutenasiakirjanlaatimis-taivastaanottoaika).teknisessäasiakirjarakenteessakäytetäänkuitenkinainakokonaistaheader-tietokomponenttia. - Asiakirjan perustiedot Tietokomponentti on muodostettu kentistä, joita käytetään asiakirjoissa yleisestiriippumattaasiakirjatyypistä.sesisältäämuunmuassaviittauksetmuihinasiaanliittyviin asiakirjoihin,kentätlakitekstejävartensekäasiakirjanalatunnisteessakäytettävätyhteystiedot. - Rooli.Roolionabstraktijaroolissailmestyvienroolitoimijoidenlajejaonvähintäänkaksi(esimerkiksiyksityishenkilöjaammattihenkilö).Roolinkuvauksessavoidaankäyttääroolikoodia. - AmmattihenkilöAsiakirjantekemiseenosallistunuttaiasiakirjassajostaintoisestasyystämainittu ammattihenkilöoneräsroolitoimija.jokaisessaasiakirjassaonmainittuvähintäänyksiammattihenkilö.ammattihenkilöidenroolienmallintamiseensovelletaanluvussa3.3annettujaohjeita. - Yksityishenkilö.Asiakirjanalussalistataanyksityishenkilötjaniidenroolit,kutenasiakastaipuoliso.Yksityishenkilöonroolitoimija,jokavoiollauseassaeriroolissa.RooliaAsiakaskäytetäänkaikissaasiakasasiakirjoissa.Roolienmallintamiseensovelletaanluvussa3.3annettujaohjeita. - Yleinenasiakirjatyyppi.Tarkennetunasiakirjanrakenteensuunnittelualkaayleisenasiakirjatyypin valinnasta.yleistenasiakirjatyyppienkäyttötarkoituksetjamäärittelytonesitettysosiaalihuollon asiakirjasanastossa 9 Jokaisellayleiselläasiakirjatyypilläonomatrakenteensa,jokaontoteutettu yleistäasiakirjatyyppiävastaavantietokomponentinavulla.esimerkiksipäätösasiakirjojenrakenteetperustuvatpäätös-tietokomponenttiin(kuva12).josyleistäasiakirjatyyppiävastaavatieto- komponenttitoteuttaakaikkiasiakirjantietotarpeet,tietokomponenttiotetaankäyttöönsellaise- naantairajoitettuna.tietokomponentinkenttienkäyttöäohjeistetaan,mikälitietokomponentissa 9Sosiaalihuollonasiakasasiakirjasanasto 18

19 oleva ohjeistus ei ole riittävä. Jos asiakirjassa on muitakin tietotarpeita, joita tämä tietokomponenttieitoteuta,rakenteeseenlisätäänmuitatietokomponenttejajakenttiätarpeenmukaan.ne listataanyleistäasiakirjatyyppiävastaavantietokomponentinjälkeen.josyleisenasiakirjatyypin rakennevastaaasiakirjalleasetettaviintarpeisiinhuonosti,niinsilloinyleistäasiakirjatyyppiävastaavaatietokomponenttiaeiasiakirjassakäytetä.suunnittelussapyritäänkuitenkinmahdollisuuksienmukaankäyttämäänsamojakenttiennimiäkuinyleisessäasiakirjarakenteessa. Kun yleinen asiakirjatyyppi on valittu, seuraavaksi analysoidaan asiakirjassa ilmestyvien henkilöiden ja organisaatioidenroolit.roolientoteutusonkuvattutämändokumentinluvussa3.3. Kuva12:TietokomponenttiPäätös,jokavastaayleistäasiakirjatyyppiäPäätös. Asiakirjat koostetaan CCTS-standardin mukaisesti tietokomponenteista, jotka on määritelty tietokomponenttikirjastossa. Asiakirjan mallinnukseen valitaan tietokomponentit, jotka ovatsemanttisesti mahdollisimman lähelläasiakirjan tietotarpeita. Tarvittaessa osa komponentin kentistä jätetään poisasiakirjarakenteesta.tätäkutsutaantietokomponentintarkentamiseksi. Tarkentamisellatarkoitetaantietokomponentinjasenkenttiensitomistakontekstiin.Yleensäasiakirjarakenteessarajataanpoisosatietokomponenttienkentistätaimuutetaankenttienpakollisuutta,toistuvuutta taimääritelmiä. Teknisistäasiakirjarakenteista tarkennetuilla tietokomponenteilla ei ole niiden muodostamisenjälkeensuoraateknistäriippuvuuttaalkuperäisiintietokomponentteihin.näintekninenasiakirjarakennemuodostuuyksittäisestämäärittelystä,jollaeiolesuoriariippuvuuksiamuihintietomäärityksiin. Tällöinmuutoksettietokomponenttikirjastooneivätvaikutasuoraanasiakirjoihin.Josmuutoksiatehdään tietokomponentteihin, ja ne halutaan saada näkymään myös asiakirjoissa, täytyy sisällölliset ja tekniset asiakirjarakenteetpäivittäävastaamaanhaluttuarakennetta. Syynätarkennettujentietokomponenttienmuodostamiseenonse,ettätietokomponenteissaonuseintarkennetun asiakirjatyypin kannalta tarpeettomia tietoja. Esimerkiksi Yksityishenkilotietokomponentissaonpaikattiedollehenkilönaikaisemmistakotikunnista,hänenaiemminkäyttämistään nimistä ja ammatista. Kaikkia näitä kenttiä voidaan käyttää tärkeiden taustatietojen tallentamiseen, ja niilleonvarattupaikkatietokomponentissa.niitäeikuitenkaanolesyytäkäyttääjokaisessatarkennetussa asiakirjatyypissä. Sisällöllisissä asiakirjarakenteissa tarkentaminen tapahtuu sisällyttämällä halutut tietokomponentit ja kentätasiakirjarakenteeseen.tällöinasiakirjassakäytetäänvainnäitätietokomponenttejajakenttiä.esimerkiksiselvitysadoptionhakijoista-asiakirjassakäytetäänelämäntilanne-tietokomponenttiaasiakir- janosassahakijan elämäntilannekuvassa13nähdäänkaikkitietokomponentinsisältämätkentät. 19

20 Asiakirjassa tietokomponenttia on tarkennettu käyttämäänainoastaan osaa siinä olevista kentistä.maahanmuuttokesäopiskelutilannejaeläkeeivätoletässäasiakirjassaoleellisiatietoja,jotenneon rajattupoiskuvassa14.tietokomponentinrajoittamisessapitääottaahuomioon,ettäasiakirjarakenteissa käytettävien tietokomponenttien kentistä pitää valita mukaan ne kentät, jotka on merkitty pakollisiksi tietokomponenttikirjastossa. Kuva13.TietokomponenttiElämäntilanne Kuva14.Elämätilanne-komponenttisisällöllisessäasiakirjamäärityksessä Joidenkintietokomponenttienkohdallakenttienosajoukkojenmuodostamineneiolejärkevää.Esimerkiksi Osoite-tietokomponentistaeiyleensämuodostetarajoitettujaversioita,koskaosoitteetonhyvämääritellä yhtenäisellä tavalla kaikissa asiakirjoissa. Tässä tapauksessahuomautus-kuvailutiedon teksti on Kaikki kentät tulostetaan. Asiakirjarakenteessaeisaamääritelläuseitasamannimisiätietokomponentteja.Mikälitietokomponentin taikentännimieisovellunäyttömuotoon,nimeäeihalutanäyttömuotoihinmukaanlainkaantaisehalutaan muuttaa, ilmaistaan se sisällöllisissä asiakirjarakenteissa otsikko-sarakkeessa. EsimerkiksiAdoptiotoiveen perustelut-tekstikentänonhaluttunäyttömuotoihinotsikonmiksi toivotte lasta?alle(kuva15).samointietokomponentinnimiotsikkonavoidaanpoistaanäkyvistäkokonaan.tällöin Otsikko-sarakkeeseenlaitetaantekstiei otsikkoa 20

Korkeakoulujen yhteentoimivuusmalli

Korkeakoulujen yhteentoimivuusmalli Korkeakoulujen yhteentoimivuusmalli Tavoitteena korkeakoulujen opetus-, tutkimus- ja julkaisutietojärjestelmien yhteentoimivuus Miika Alonen Suvi Remes Nykytila Esim. Kirjastotoimi Opintopolku? Korkeakoulujen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteet

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteet Sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteet Ohje tulkitsemiseen ja palautteen antamiseen Erja Ailio Niina Häkälä Jarmo Kärki etunimi.sukunimi@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL Mannerheimintie

Lisätiedot

XHTML+RDFa-standardin soveltuvuus osaksi sosiaalihuollon asiakirjastandardia

XHTML+RDFa-standardin soveltuvuus osaksi sosiaalihuollon asiakirjastandardia XHTML+RDFa-standardin soveltuvuus osaksi sosiaalihuollon asiakirjastandardia Selvitysraportti 2.5.2011 Miika Alonen Konstantin Hyppönen Sami Korhonen Versio Päiväys Kohdat Muutoksen sisältö Tekijät 0.1

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi Tikesos-hanke Kuopion yliopisto Jari Savolainen Materiaali jakelua varten. (*) Merkinnällä varustettuja dioja ei ajanpuutteen vuoksi välttämättä käsitellä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy. Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto

Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy. Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto 1 Esityksen sisältö Asiakirjastandardin lähtökohdat Suunnitteluperiaatteet

Lisätiedot

Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri

Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri Terveydenhuollon ATK-päivät 27.5.2009 SESSIO 12 Antero Lehmuskoski Projektipäällikkö Sosiaalialan tietoteknologiahanke Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 1 Sessio

Lisätiedot

Luonnos eams-rakenteeksi

Luonnos eams-rakenteeksi JHS-XXX: eams-rakenne ja xml-skeema Luonnos eams-rakenteeksi 19.4.2013 Tässä dokumentissa kuvataan keskeiset linjaukset tulevan JHS-suosituksen määrittämäksi eamsrakenteeksi. Dokumentti ei ole JHS-suositusluonnos,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon avoin asiakastietomalli ja sen kehittämisessä ja soveltamisessa käytetyt standardit

Sosiaalihuollon avoin asiakastietomalli ja sen kehittämisessä ja soveltamisessa käytetyt standardit Sosiaalihuollon avoin asiakastietomalli ja sen kehittämisessä ja soveltamisessa käytetyt standardit Heli Lintula, Virpi Hotti, Paula Leinonen Itä Suomen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Kuopio,

Lisätiedot

ASIAKIRJARAKENTEIDEN SEMANTTINEN MAL- LINTAMINEN JA VALIDOINTI XHTML+RDFA - RAKENTEISTA CASE SOSIAALIHUOLTO

ASIAKIRJARAKENTEIDEN SEMANTTINEN MAL- LINTAMINEN JA VALIDOINTI XHTML+RDFA - RAKENTEISTA CASE SOSIAALIHUOLTO ASIAKIRJARAKENTEIDEN SEMANTTINEN MAL- LINTAMINEN JA VALIDOINTI XHTML+RDFA - RAKENTEISTA CASE SOSIAALIHUOLTO Miika Alonen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytiede Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Poikkeamispäätös

Lisätiedot

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Sanastotyö THL:SSÄ 18.5.2011 9.11.2014 Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Miksi THL:ssä tehdään sanastotyötä? Sanastotyö on THL:ssä lakisääteistä: Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 688/2008

Lisätiedot

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanon koulutuspäivä 4.2.2016 Hanna Lohijoki sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija Kaakkois- Suomen

Lisätiedot

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9. Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.2011 Mitä on dokumentointi? Dokumentointi asiakirjojen laatimista ja kirjoittamista

Lisätiedot

Luento 12: XML ja metatieto

Luento 12: XML ja metatieto Luento 12: XML ja metatieto AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola XML ja metatieto Metatieto rakenne sanasto Resource Description Framework graafikuvaus XML Semanttinen Web agentit 2 1 Metatieto

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 8. Semanttisen yhteentoimivuuden viitekehys

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 8. Semanttisen yhteentoimivuuden viitekehys JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 8. Semanttisen yhteentoimivuuden viitekehys Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Abstrakti mallintaminen Tietomallin (graafi) lukuohje

SÄHKE-hanke. Abstrakti mallintaminen Tietomallin (graafi) lukuohje 04.02.2005 1 (6) SÄHKE-hanke Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005 2 (6) Muutoshistoria

Lisätiedot

Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M ) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19

Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M ) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19 1 5. Luokittamispalvelu 5.1. Palveluinformaatio Palvelun nimi Luokittamispalvelu Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M14.4.42) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19 5.2 Avainkäsitteet 5.2.1

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen - JulkICTLab pilottiehdotus

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen - JulkICTLab pilottiehdotus Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen - JulkICTLab pilottiehdotus Pilottiehdotuksen osapuolet: CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Verohallinto Yhteyshenkilö: Suvi Remes suvi.remes@csc.fi

Lisätiedot

W3C-teknologiat ja yhteensopivuus

W3C-teknologiat ja yhteensopivuus W3C-teknologiat ja yhteensopivuus Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: W3C asettaa

Lisätiedot

Sosiaalialan tietoteknologian valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011 (www.tikesos.fi) Projektipäällikkö Heli Sahala

Sosiaalialan tietoteknologian valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011 (www.tikesos.fi) Projektipäällikkö Heli Sahala Sosiaalialan tietoteknologian valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011 (www.tikesos.fi) Projektipäällikkö Heli Sahala Hankkeen tavoitteita 2004-2007 ja edelleen 2008-2011 kehittää sosiaalialan tietotuotantoa

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen

Lisätiedot

Katsaus tietoarkkitehtuurityöhön

Katsaus tietoarkkitehtuurityöhön Katsaus tietoarkkitehtuurityöhön Suvi Remes 18.8.2015 Synergian etäkokous 03/02/15 1 Lähtökohta Synergiaryhmä linjannut, että seuraavista tietoarkkitehtuurin alueelle kuuluvista asioista on tarpeen olla

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 7. Semanttisen yhteentoimivuuden menetelmäohje

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 7. Semanttisen yhteentoimivuuden menetelmäohje JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 7. Semanttisen yhteentoimivuuden menetelmäohje Versio: palautekierrosversio, 2.palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Kansa-hanke Liittyminen sosiaalihuollon Kantapalveluihin. Pohjois-Suomen sosiaalihuollon tiedonhallinnan kuntatyöpaja Maarit Rötsä, THL/OPER

Kansa-hanke Liittyminen sosiaalihuollon Kantapalveluihin. Pohjois-Suomen sosiaalihuollon tiedonhallinnan kuntatyöpaja Maarit Rötsä, THL/OPER Kansa-hanke Liittyminen sosiaalihuollon Kantapalveluihin I-vaiheessa Pohjois-Suomen sosiaalihuollon tiedonhallinnan kuntatyöpaja 8.6.2016 Maarit Rötsä, THL/OPER 8.6.2016 THL/OPER 1 Teitä pohdituttanut

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely

Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely Inspire-koulutuspäivä 30.3.2011 Panu Muhli Maanmittauslaitos Inspire-sihteeristö etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä on paikkatietotuote? Mitä paikkatietotuotteen

Lisätiedot

Paikkatiedon mallinnus Dokumentoinnin ymmärtäminen. Lassi Lehto

Paikkatiedon mallinnus Dokumentoinnin ymmärtäminen. Lassi Lehto Paikkatiedon mallinnus Dokumentoinnin ymmärtäminen Lassi Lehto INSPIRE-seminaari 23.08.2012 Sisältö Tietotuoteselosteen rakenne (ISO 19131) Unified Modeling Language (UML) Luokkakaaviotekniikan perusteet

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset 04.02.2005 1 (15) SÄHKE-hanke Tekninen mallintamisen Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005

Lisätiedot

Suvi Remes Miika Alonen Petri Mustajoki Totti Tuhkanen

Suvi Remes Miika Alonen Petri Mustajoki Totti Tuhkanen Suvi Remes Miika Alonen Petri Mustajoki Totti Tuhkanen So far Toimeksianto: Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon viitearkkitehtuuri Tietoarkkitehtuurin osuuteen liittyen Synergiaryhmä 4.12.2014 linjannut,

Lisätiedot

Sosiaalipalveluiden tietosisältöjen kartoittaminen sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa

Sosiaalipalveluiden tietosisältöjen kartoittaminen sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa Sosiaali ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivien satoa julkaisusta: Avauksia, 12/2009 (toim. P. Ruotsalainen) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki 2009. Julkaistaan

Lisätiedot

HL7 Clinical Document Architecture. Seminaari: Tiedonhallinta terveydenhuollossa Riku Niittymäki

HL7 Clinical Document Architecture. Seminaari: Tiedonhallinta terveydenhuollossa Riku Niittymäki HL7 Clinical Document Architecture Seminaari: Tiedonhallinta terveydenhuollossa Riku Niittymäki Clinical Document Architecture (CDA) HL7 järjestön standardi Ensimmäinen julkaisu 2000 ja toinen 2005 Kliinisen

Lisätiedot

Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa

Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa Airi Salminen Jyväskylän yliopisto http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Lainsäädäntöprosessin tiedonhallinnan kehittäminen Metatiedot suomalaisen lainsäädäntöprosessin

Lisätiedot

Julkishallinnon XML-skeemat v0.5 JHS-suositus

Julkishallinnon XML-skeemat v0.5 JHS-suositus Julkishallinnon XML-skeemat v0.5 JHS-suositus Keskustelutilaisuus 22.10.2008, Kansallismuseon auditorio Lasse Akselin TietoEnator lasse.akselin@tietoenator.com Sisällys Johdanto Nimeämissäännöt Skeemojen

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintaminen SÄHKE-metatietojen XML Schema

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintaminen SÄHKE-metatietojen XML Schema 04.02.2005 1 (5) SÄHKE-hanke SÄHKE-metatietojen XML Schema Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

XML kielioppi. Elementtien ja attribuuttien määrittely. Ctl230: Luentokalvot Miro Lehtonen

XML kielioppi. Elementtien ja attribuuttien määrittely. Ctl230: Luentokalvot Miro Lehtonen XML kielioppi Elementtien ja attribuuttien määrittely Ctl230: Luentokalvot 11.10.2004 Miro Lehtonen Dokumenttien mallinnus Säännöt dokumenttityypeille 3Mahdollisten dokumenttirakenteiden määrittely Samassa

Lisätiedot

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus Versio: 0.3 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

SELECT-lauseen perusmuoto

SELECT-lauseen perusmuoto SQL: Tiedonhaku SELECT-lauseen perusmuoto SELECT FROM WHERE ; määrittää ne sarakkeet, joiden halutaan näkyvän kyselyn vastauksessa sisältää

Lisätiedot

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 12.-13.5.2015 Tampere 18.5.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään Sosiaalihuollon

Lisätiedot

JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus

JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus Versio: 17.08.2016 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Viittaukset... 2 4 Termit ja lyhenteet... 3

Lisätiedot

Omaishoidon tuen toimintaprosessit

Omaishoidon tuen toimintaprosessit Omaishoidon tuen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Versio

Lisätiedot

W3C ja alueellinen standardointi

W3C ja alueellinen standardointi W3C ja alueellinen standardointi Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: W3C on kansainvälinen konsortio

Lisätiedot

Sisällönhallinnan menetelmiä

Sisällönhallinnan menetelmiä Sisällönhallinnan menetelmiä Airi Salminen Jyväskylän yliopisto http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Suomalaisen lainsäädäntötyön tiedonhallinta: suuntana semanttinen web RASKE2-projektin loppuseminaari Eduskunnassa

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 %

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tietojärjestelmät

Sosiaalihuollon tietojärjestelmät Sosiaalihuollon tietojärjestelmät Tulevaisuudessa osa Kantapalveluita Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt sosiaalihuollon valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut rakennetaan ja otetaan

Lisätiedot

Automaattinen semanttinen annotointi

Automaattinen semanttinen annotointi Automaattinen semanttinen annotointi Matias Frosterus, Reetta Sinkkilä, Katariina Nyberg Semantic Computing Research Group (SeCo) School of Science and Technology, Department of Media Technology and University

Lisätiedot

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi . Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi Pohjois-Suomen Kick Off 12.6.2015 15.6.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA. PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä: Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammais- ja kuntoutuspalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä

PALVELUSUUNNITELMA. PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä: Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammais- ja kuntoutuspalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä Päivämäärä: ASIAKAS Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelinnumero: Lähiomainen Sukunimi ja etunimi: Osoite: Puhelinnumero: Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto: Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi:

Lisätiedot

Julian graafinen annotointityökalu ja erityisontologioiden editori. Jaason Haapakoski P Kansanterveyslaitos , 28.3.

Julian graafinen annotointityökalu ja erityisontologioiden editori. Jaason Haapakoski P Kansanterveyslaitos , 28.3. Julian graafinen annotointityökalu ja erityisontologioiden editori Jaason Haapakoski P. 040 7612 811 Kansanterveyslaitos 28.2.2006, 28.3.2006 Perusnäkymä Ohjelmalle on konfiguroitavissa useita eri käsitteistöjä

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

vakuutuslaitosten ja TAMLAn välillä

vakuutuslaitosten ja TAMLAn välillä Asioiden välittämien työeläkealan toimijoiden ja TELKin sekä vakuutuslaitosten ja TAMLAn välillä Työeläkealan XML-käytäntöjen soveltaminen Taustaa, tämän dokumentin tarkoitus Asioiden välittäminen tapahtuu

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelun käyttöohjeiden laatiminen

Oppijan verkkopalvelun käyttöohjeiden laatiminen Oppijan verkkopalvelun käyttöohjeiden laatiminen 14.2.2013 elina.melkko@etnoteam.fi Sisältö! Yleistä käyttöohjeiden laatimisesta Hyvä käyttöohje Käyttöohjeen kieli! Virkailijan käyttöliittymän ohjeiden

Lisätiedot

Valtion uudet yhteentoimivuuspalvelut: dataportaali, palvelutietovaranto ja yhteentoimivuus.fi v.2

Valtion uudet yhteentoimivuuspalvelut: dataportaali, palvelutietovaranto ja yhteentoimivuus.fi v.2 Valtion uudet yhteentoimivuuspalvelut: dataportaali, palvelutietovaranto ja yhteentoimivuus.fi v.2 Marko Latvanen Valtiokonttori / Kansalaispalvelut Suomi.fi Yhteentoimivuuspalvelujen tuotevisio Yhteentoimivuuspalvelut

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinnan nykytilasta Sosiaalipalvelut pääsääntöisesti

Lisätiedot

HELIA 1 (17) Outi Virkki Tiedonhallinta

HELIA 1 (17) Outi Virkki Tiedonhallinta HELIA 1 (17) Luento 4.1 Looginen suunnittelu... 2 Relaatiomalli... 3 Peruskäsitteet... 4 Relaatio... 6 Relaatiokaava (Relation schema)... 6 Attribuutti ja arvojoukko... 7 Monikko... 8 Avaimet... 10 Avain

Lisätiedot

Tietokannan suunnittelu

Tietokannan suunnittelu HELIA TIKO-05 1 (12) ICT03D Tieto ja tiedon varastointi Tietokannan suunnittelu Tietokannan suunnitteluprosessi... 2 Tavoitteet...2 Tietojärjestelmän suunnitteluprosessi...3 Abstraktiotasot tietokannan

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

XML johdanto, uusimmat standardit ja kehitys

XML johdanto, uusimmat standardit ja kehitys johdanto, uusimmat standardit ja kehitys Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: on W3C:n suosittama

Lisätiedot

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin -RKGDWXVUDNHQWHLVLLQGRNXPHQWWHLKLQ 5DNHQWHLQHQGRNXPHQWWL= rakenteellinen dokumentti dokumentti, jossa erotetaan toisistaan dokumentin 1)VLVlOW, 2) UDNHQQHja 3) XONRDVX(tai esitystapa) jotakin systemaattista

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Oodi, versio 4.2; asennettu tuotantokantaan

Oodi, versio 4.2; asennettu tuotantokantaan Oodi, versio 4.2; asennettu tuotantokantaan 15.4.2016 Versiomuutoksia WinOodissa: 1. Hae Opiskelija hakuikkunassa on tehty suuri käyttöliittymämuutos. Muutosta esitelty tarkemmin dokumentissa Hae Opiskelija

Lisätiedot

Tapahtuman lisääminen Lukkariin

Tapahtuman lisääminen Lukkariin Tapahtuman lisääminen Lukkariin 1. Klikkaa oikeasta yläkulmasta työkalut, mistä avautuu pudotusvalikko. Valitse tapahtumien hallinta. (Voit myös valita Lukkarin etusivulle ja siirtyä sieltä tapahtumien

Lisätiedot

BasketHotel Erotuomarin käyttöliittymä

BasketHotel Erotuomarin käyttöliittymä BasketHotel Erotuomarin käyttöliittymä Yleistä Jotta saat tunnukset BasketHotelliin, täytyy sinun käydä rekisteröitymässä aktiivituomariksi basket.fi sivuilla. Tässä osoite: http://www.basket.fi/asiakaspalvelu/sarjatoiminta/erotuomarin-rekisteroityminen-ba/

Lisätiedot

UML-kielen formalisointi Object-Z:lla

UML-kielen formalisointi Object-Z:lla UML-kielen formalisointi Object-Z:lla Kalvot ja seminaarityö WWW:ssä: http://users.jyu.fi/~minurmin/opiskelu/form/ UML UML == Unified Modelling Language. OMG:n standardoima kieli ohjelmistojärjestelmien,

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Tällä kurssilla on tutustuttu ohjelmistojen mallintamiseen oliomenetelmiä ja UML:ää käyttäen Samaan aikaan järjestetyllä kurssilla on käsitelty

Lisätiedot

Hakusuosikit UNIFAUN

Hakusuosikit UNIFAUN Hakusuosikit UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM 8. ELOKUUTA 2016 Sisällysluettelo 1 Hakusuosikit... 3 1.1 Käsitteitä... 3 1.2 Symboleita ja painikkeita... 4 1.3 Luo Hakusuosikki... 4 1.3.1 Päivämäärä... 5 1.4 Jaa

Lisätiedot

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain HAMK Pähkinäkori > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

2 Tarjouskilpailujen haku

2 Tarjouskilpailujen haku 2 Tarjouskilpailujen haku Tarjouskilpailuja voi hakea seuraavilla hakukriteereillä: neuvoston viite (esimerkiksi: UCA 140/07) tarjouskilpailun kohteen kuvaus (esimerkiksi: puhelininfrastruktuuri) EU:n

Lisätiedot

JHS-suositusluonnos: Tiedonohjaussuunnitelman rakenne

JHS-suositusluonnos: Tiedonohjaussuunnitelman rakenne JHS-suositusluonnos: Tiedonohjaussuunnitelman rakenne JUHTA 10.2.2015 Mikko Eräkaski, STM Tiedonohjaussuunnitelma Metatietomääritys, joka sisältää tietojärjestelmässä käsiteltävien asiakirjojen metatietoarvot

Lisätiedot

Mitä raportit ja tilastot kertovat?

Mitä raportit ja tilastot kertovat? Mitä raportit ja tilastot kertovat? 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Mitä tietoja raportissa voi kerätä?... 3 2 Raportissa tarkasteltavat käyttäjät... 4 3 Raportissa esillä olevat asiat... 5

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

JHS XXX Koodistot ja luokitukset

JHS XXX Koodistot ja luokitukset JHS XXX Koodistot ja luokitukset Versio:15.9.2011 Luonnos Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Taustaa... 2 1.2 Suosituksen tavoitteet... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 176 Asiakirjahallinn vaatimukset tietojärjestelmille - sähköisen asiakirjatiedon käsittely, hallinta ja säilyttäminen Liite 3. Vertailu SÄHKE2-normin ja JHS176:n välillä Versio: Palautekierrosversio

Lisätiedot

Opetustoimen sanastotyö. Toimialan tietohallinnon yhteistyökokous Ritva Sammalkivi

Opetustoimen sanastotyö. Toimialan tietohallinnon yhteistyökokous Ritva Sammalkivi Opetustoimen sanastotyö Toimialan tietohallinnon yhteistyökokous Ritva Sammalkivi 4.11.2010 Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - tavoite Tuottaa kattavasti opiskelua ja siihen hakeutumista, oppimista ja

Lisätiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 5 INSPIRE metatietoprofiilin esimerkkipohja

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 5 INSPIRE metatietoprofiilin esimerkkipohja JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 5 INSPIRE metatietoprofiilin esimerkkipohja Versio: 1.0 Julkaistu: 23.04.2010 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Tämän liitteen tavoitteena on havainnollistaa INSPIRE metatietoprofiilin

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Kirjaamisen ja dokumentoinnin kehittäminen valtakunnallisesti. Taina Jokinen, OPER-yksikkö Hämeenlinna

Kirjaamisen ja dokumentoinnin kehittäminen valtakunnallisesti. Taina Jokinen, OPER-yksikkö Hämeenlinna Kirjaamisen ja dokumentoinnin kehittäminen valtakunnallisesti Taina Jokinen, OPER-yksikkö Hämeenlinna 17.9.2014 Sisältö Asiakastietomalli sosiaalihuollossa Keskeiset käsitteet Tavoitetila ja asiakastietojen

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen

Ohjelmistojen mallintaminen Ohjelmistojen mallintaminen - Mallit - Ohjelmiston kuvaaminen malleilla 31.10.2008 Harri Laine 1 Malli: abstraktio jostain kohteesta Abstrahointi: asian ilmaiseminen tavalla, joka tuo esiin tietystä näkökulmasta

Lisätiedot

Esimerkkiprojekti. Mallivastauksen löydät Wroxin www-sivuilta. Kenttä Tyyppi Max.pituus Rajoitukset/Kommentit

Esimerkkiprojekti. Mallivastauksen löydät Wroxin www-sivuilta. Kenttä Tyyppi Max.pituus Rajoitukset/Kommentit Liite E - Esimerkkiprojekti E Esimerkkiprojekti Olet lukenut koko kirjan. Olet sulattanut kaiken tekstin, Nyt on aika soveltaa oppimiasi uusia asioita pienen, mutta täydellisesti muotoiltuun, projektiin.

Lisätiedot

JHS 175 Julkisen hallinnon sanastotyöprosessi

JHS 175 Julkisen hallinnon sanastotyöprosessi JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 175 Julkisen hallinnon sanastotyöprosessi Versio: 0.9 Julkaistu: Voimassaoloaika: 31.12.2010 asti (pilottikäytössä) Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet)

Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet) Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet) 1 Yleistietoa 1.1 Nimi ja tunnisteet Museoviraston INSPIRE-aineistot (Suojellut alueet), FI. 1000272, FI. 1000034 ja FI. 1000000 FI.

Lisätiedot

Tuomiorekisterin ratkaisuhaun kehittäminen

Tuomiorekisterin ratkaisuhaun kehittäminen 25.5.2012 Sivu 1 Muutoshistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 15.2.2012 NMu Luonnos korjattujen ratkaisujen tietojen välittämisen muutoksesta 0.2 12.3.2012 NMu Lisätty uusia metatietokenttiä 0.3 25.5.2012

Lisätiedot

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

JHS XXX Julkishallinnon sanastotyö

JHS XXX Julkishallinnon sanastotyö JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta Luonnos 08.01.2010 JHS XXX Julkishallinnon sanastotyö Versio: 0.5 Julkaistu: 8.1.2010 Voimassaoloaika Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala...

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet

Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1(6) Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1 Tietojen esitystapa ja tietoväline Toimitettavat tiedostot koostuvat vaihtuvanmittaisista tietueista. Tietueiden

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot