Sosiaalihuollon asiakastietojen mallintamisopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalihuollon asiakastietojen mallintamisopas"

Transkriptio

1 Sosiaalihuollonasiakastietojen mallintamisopas Tietokomponenttienjaasiakasasiakirjojen mallinnusohjeet KonstantinHyppönen MiikaAlonen MiikaHeikkinen VirpiHotti JaanaNevalainen PaulaLeinonen

2 Versio Päiväys Muutoksensisältö Tekijät Rakenneuusiksi,sisältöätarkennettu MA muutosmäärittelyt MH,PL rajoittaminen MH johdantojaprosessi MH muotoiluajakorjailua MH,PL sisällönlisääminen MH,KH,JN viitteet,taulukoidenkorjaus MH sisällönlisääminen,täydentäminenjamuotoilu MH,VH,KH sisällön täydentäminen teknisillä yksityiskohdilla, sekä dokumentinrakenteenmuutos MA,KH sisällöntäydentämistä MA sisällöntäydentämistä MA sisällöntäydentäminen,nimiavaruus-japrefix-asiat MA sisällöntarkistaminenjamuutosehdotukset VH sisällönkorjausta JN sisällönkorjausta JN sisällönviimeistely JN,KH,VH muutosmäärittelylomakkeitasisältäväliitepois AE,KH Korjauksiamuutosehdotuksienpohjalta.Hyväksyttyversio. MA SOSIAALIALANTIETOTEKNOLOGIAHANKE SOSIAALI-JATERVEYSMINISTERIÖ Suomenkuntaliitto Terveydenjahyvinvoinninlaitos Itä-Suomensosiaalialanosaamiskeskus Itä-SuomenYliopisto

3 Sisällys 1 Johdanto Tietokomponenttienmallintaminen Tietokomponenttienkuvailutiedot TietokomponenttikirjastonmuodostaminenCCTS-spesifikaatiotasoveltamalla Asiakirjojenmallintaminen Sisällöllistenasiakirjarakenteidenkuvailutiedot Sisällöllisenasiakirjarakenteenmuodostaminen Roolit Roolitjatietokomponentit Roolientoteutusasiakirjoissa Teknisenasiakirjarakenteenmuodostaminen...26 A. TietokomponenttikirjastonCCTSXML-skeema...31 B. EsimerkkiCCTSXML-muodosta...32 C. XSLT-muunnostiedostoCCTSXMLCCTSRDF...33 D. EsimerkkiCCTS-ontologianmukaisestRDF-tietomallista...37 E. AsiakirjarakennekirjastonCCTSXML-skeema...40 F. EsimerkkiasiakirjarakennekirjastostaCCTSXML-muodossa...41 G. TeknisenasiakirjarakenteenXSLT-muunnostiedosto...42 H. Toimeentulotukihakemuksensisällöllinenasiakirjarakennetaulukko...46

4 1 Johdanto Sosiaalihuollossa asiakastiedoilla tarkoitetaan asiakkaista tallennettavia asiakirjallisia tietoja, joissa on asiakkaidenhenkilötietojenlisäksitietoamyösasiakkaidenläheisistäsekäsosiaalihuollonammattihenkilöistä.asiakastiedoissaonmyöstietoaasiakastakoskevistahallintoasioista,asiakkailletuotettavistapalveluistajaasiakkaidensaamistasosiaalietuuksista.sosiaalialantietoteknologiahankkeessa(tikesos)onmallinnettusosiaalihuollonpalvelutehtäviinliittyvienasiakastietojenyhtenäinenkäsitteellinensisältöjatietojen väliset keskinäiset suhteet. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjat ja niissä käytettävät tietorakenteet on kuvattusosiaalihuollonasiakastietomallissa. Sosiaalihuollon asiakastietomalli koostuu tietokomponenttikirjastosta ja asiakirjakohtaisista rakenteista (Kuva 1). Tietokomponentit ovat semanttisia tietokokonaisuuksia, joita käytetään asiakirjallisen sisällön rakenteistamisessa.sosiaalihuollonasiakastietomallissatietokomponentitedustavatreaalimaailmanilmiöitä, jotka esiintyvät sosiaalihuollon asiakasasiakirjoissa. Asiakirjat on mallinnettu palvelutehtävittäin. Asiakirjojenrakenteissakäytetäänsekäyleiskäyttöisiätietokomponenttejaettäasiakirjakohtaisiakenttiä. Asiakastietomallissa on tällä hetkellä 241 asiakirjaa ja 148 tietokomponenttia. Asiakastietomallista on tehtyhankkeessauseitaesitysmuotojakutentaulukkomuoto,tekninenrdf-tietomalli,html-sivutjagraafinentietomalli. Kuva1:YleiskuvausSosiaalihuollonasiakastietomallista

5 SosiaalihuollonasiakastietomallinmuodostamiseenonsovellettukansainvälistäCoreComponentTechnical Specification 1 (CCTS) -menetelmää. CCTS-menetelmää sovelletaan tietokomponenttien ja asiakirjojen mallintamiseen. Tietorakenteiden nimeämisessä on sovellettu Julkishallinnon XML-skeemat -suositusta (JHS170) 2 Tämädokumenttiontarkoitettuniille,jotkahaluavatmallintaatietokomponenttejajaasiakirjarakenteita. Dokumenttiantaaohjeistuksensekäsosiaalihuollonasiantuntijoille,ettäteknisilleasiantuntijoille.Dokumentissa annetaan tarkempia tietomallinnukseen liittyviä ohjeita, joita käytetään tietokomponenttien ja asiakirjarakenteidenmallintamisessa.asiakastietomallinkehityksessäjaylläpidossakäytettävätprosessit onkuvattutietomääritystenhallintamallissa 3 Dokumentti koostuu kahdesta luvusta. Luvussa annetaan tietokomponenttien mallinnukseen liittyviä ohjeita sekä kuvataan tietokomponenttikirjaston rakennetta ja CCTS-menetelmän vaikutusta tietokomponentteihin.lukusisältääohjeetsisällöllistenasiakirjarakenteidenmuodostamiseen.luvussaonkuvattumyösteknisetasiakirjarakenteet. 1UnitedNations,CentreforTradeFacilitationandElectronicBusiness.CoreComponentsTechnicalSpecification.Version JHS170JulkishallinnonXML-skeemat.http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS170/JHS170.html 3KonstantinHyppönen,JaanaNevalainen,MiikaAlonen,PaulaLeinonen,VirpiHotti.Sosiaalihuollontietomääritystenhallintamalli:Hallintaprosessitja linjausehdotukset.sosiaalialantietoteknologiahanke.

6 2 Tietokomponenttienmallintaminen TämädokumenttipäivittääaiemminjulkaistuadokumenttiaSosiaalihuollonasiakastietojenja-asiakirjojen tietomallinnus 4 Tietokomponentin mallintaminen alkaa siitä, että on tunnistettu joukko semanttisesti yhteenkuuluvia tietoja, joita asiakastietomallissa ei vielä esiinny. Kun uuden tietokomponentin tarve on tunnistettu,aloitetaantietojenanalysointi,mallintaminensekäyhtenäistämistyö.tietokomponentinanalysoinnintehtävänäontunnistaajamääritellätietokomponentinkaikkitarvittavatominaisuudetniin,että nemuodostavatloogisenkokonaisuuden.tietokomponentintietosisältöäanalysoidessavoidaantullasiihen johtopäätökseen, että 1) tietokomponentti jakaantuu kahdeksi tai useammaksi uudeksi tietokomponentiksitai2)todetaantarvesiirtääyksitaiuseampikenttämuihintietokomponentteihin. Tietokomponentit mallinnetaan analysoitujen tietokokonaisuuksien pohjalta ja määritellään loogisesti yhteen kuuluville tiedoille esitysmuodot. Luokille ja kentille luonnostellaan määritelmät sekä halutessa esimerkitjaselitteet.kuvassaonesimerkkinäosatyö-komponentista. Komponentin tyyppi Komponentin nimi Tiedon esitysmuoto Määritelmä Huomautukset Esimerkki Luokka Työ toiminta, jonka tarkoituksena on saavuttaa tietty hyödyllisenä pidetty tulos kenttä Työsuhde TK Työsuhde työnantajan ja työntekijän välinen oikeussuhde, joka syntyy työsopimuksen tekemisellä kenttä Arviointitiedot Teksti tiedot, joissa arvioidaan henkilön tekemää työtä, työtilannetta, työllistymismahdollisuuksia tai työnhakuvalmiuksia kenttä Lähitulevaisuuden muutos Teksti kuvaus tiedossa olevasta työhön liittyvästä muutoksesta Lähitulevaisuuden muutos voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työt loppuvat tiettynä ajankohtana. seuraavan kuukauden aika paremmat työllistymismah kun asiakas on saanut tod suoritetusta kielikurssista tämän hetkinen määräaikainen työsuhde lo kenttä Aiempi työala Teksti kuvaus ammattialasta tai -aloista, joilla henkilö on työskennellyt Kuva2:OsaTyö-komponentista Aiempi työala voi olla esimerkiksi kauneuden- tai terveydenhoitoala. terveydenhoitoala 2.1 Tietokomponenttienkuvailutiedot Tietokomponentit mallinnetaan määrittelemällä tietokomponenttitaulukon sarakkeisiin kuvailutietoja (metatietoja), jotka kuvaavat tietokomponenttien ominaisuuksia. Kuvailutiedot perustuvat CCTSspesifikaatioon ja JulkishallinnonXML-skeemat -suositukseen (JHS 170). JHS 170 pohjautuu kansainväliseeniso/iec standardiin.standardiaonsovellettumyösccts-menetelmässä.jhs170käyttää kolmitasoistanimeämismallia(objektiluokka,ominaisuustermijailmentymätermi),jokaperustuuiso/iec standardiin. 4 Sosiaalihuollon asiakastietojen ja -asiakirjojen tietomallinnus (http://www.sosiaaliportti.fi/file/fd06b2f6-8a2a-4e de48b3260d/Sosiaalihuollon+asiakastietojen+ja+-asiakirjojen+tietomallinnus.pdf

7 Tietokomponenteillakuvataanreaalimaailmanilmiöitäkutenyksityishenkilö,organisaatio,tulo,osoiteja yritys,joistamuodostetaanobjektiluokkia.objektiluokillemääritelläänominaisuuksia,jotkavoivatperustuayksinkertaisiintietotyyppeihin(ts.ilmentymiin)taimuihinobjektiluokkiin.tietokomponenttikirjasto muodostaamyöstietomallin,koskaobjektiluokkiinperustuvatominaisuudetluovatassosiaatiosuhteitaeri objektiluokkienvälille.kuvassaonesimerkkitulo-objektiluokanassosiaatiosuhteista. Kuva3.EsimerkkiTulo-objektiluokanassosiaatiosuhteet Sosiaalihuollon asiakastietomallissa objektiluokkatermit ja ominaisuustermit muodostetaan komponenttiennimistäjailmentymätermittietojenesitysmuodoista.jhs170mukaanjos ominaisuusterminlopussa olevasanaonsamakuinilmentymä,voidaanpäällekkäinensanapoistaa.tätäkäytäntöäsovelletaansosiaalihuollonasiakastietomallinmukaisissateknisissärakenteissa. CCTS-spesifikaationmukaisillakuvailutiedoillatarkennetaantietokomponenttienominaisuuksia,kuntietokomponenteistamuodostetaanteknisetesitysmuodot.Tietokomponentitmallinnetaankäyttämälläseuraaviayleisiäkuvailutietoja: - Komponentinnimi Komponentin nimi on lyhyt merkkijono, joka kuvaa hyvin tietokomponentin tietosisältöä.komponentinnimituleeollaensisijaisestisuomenkielinenjalähtökohtaisestiyksikkömuodossa,elleikäsiteitsessäänolemonikkomuotoinen.komponenttiennimettuleeollayksilöllisiäelisamannimisiäluokkiatailuokankenttiäeisaaasiakastietomallissaesiintyä. - Komponentintyyppi.Komponentinnimionjokoluokkataikenttä.Luokkamuodostuuyhdestätai useammastakentästä.kenttävoimyösperustuajohonkintoiseenluokkaan. - Tiedonesitysmuoto Tiedon esitysmuotoa käytetään vain, jos kyseessä on kenttä. Tiedon esitysmuoto on joko yksinkertainen tietotyyppi tai luokkaviittaus. Luokkaviittauksilla muodostetaan suhteitaaiemminmääriteltyihintietokomponentteihin,jollointiedonesitysmuodoksimääritellään TK tietokomponentintekninennimi.esimerkiksikirjanpitäjä-komponentti(kuva4),jossayhteystiedot-kentänesitysmuotonaontk Yhteystiedot-komponentti.

8 Komponentin Komponentin Tiedon esitysmuoto Määritelmä Huomautukset tyyppi nimi Luokka Kirjanpitäjä henkilö tai yritys, joka huolehtii yksityishenkilön tai organisaation menojen, tulojen ja rahoitustapahtumien järjestelmällisestä kirjaamisesta kenttä Nimi Nimi kirjanpitäjänä toimivan henkilön tai yhteisön nimitys Henkilönnimeen viitattaessa nimi tarkoittaa etunimen ja sukunimen yhdistelmää, kuten Matti Esimerkki. Yhteisöä kuvaavaan tietokomponenttiin liitettynä nimi viittaa kyseisen yhteisön nimitykseen. kenttä Yhteystiedot TK Yhteystiedot yhteydenottoa varten tarvittavat tiedot kenttä Yhteydenottolupa Kytkin yrittäjän antama lupa ottaa yhteyttä tämän kirjanpitäjään Kuva4:OsaKirjanpitäjä-tietokomponentista - YksinkertaisettietotyypitmääritelläänJHS170mukaisesti: o o o o o o o o o o o o o o o o o AikaKellonaika,ajankohta ArvoNumeerinenarvo.Tikesos-komponenttimäärityksissäarvoeiolekäytössä. BinaariBinäärimuotoinentieto.Tikesos-komponenttimäärityksissäbinäärieiolekäytössä. Koodi.Sallittujenarvojenluettelo,jonkajokainenyksittäinenarvoonmerkkijono,jota käytetäänkorvaamaantaiedustamaantiettyäkoodatuntiedonarvoataimääritelmää Kuva.Kuvientallennustyyppi.Tikesos-komponenttimäärityksissäkuvaeiolekäytössä. KytkinKahdestaarvostakoostuvapari(boolean,kyllä/ei) LkmMuidenkuinrahayksikköjenlukumäärä MittaNumeerinenarvo,jokaonmääriteltymittaamallajokinobjekti.Mittatarkennetaan mittayksiköllä.tikesos-komponenttimäärityksissämittaeiolekäytössä. MaaraRahallinenarvovaluuttayksikköinä NimiJonkinobjektinidentifiointiinkäytettävämerkkijono.Toisinkuintunnuksen,nimen eitarvitseollayksiselitteinen. NumeroNumero ProsenttiProsenttilukunaesitettävänumeroarvo PvmPäiväkalenterissa,ajankohta(ISO HetkiPäiväkalenterissajakellonaika,ajankohta(ISO8601) SuhdeSuhdenumeerisenaarvona.Tikesos-komponenttimäärityksissäsuhdeeiolekäytössä. TekstiJonkinluonnollisenkielenmerkkijono TunnusMerkkijono,jotakäytetäänmuodostamaanjollekinobjektinesiintymälleidentiteettitaierottamaansemuistayksiselitteisellätavalla - Määritelmä.Kuvaa tietokomponentin tai kentän käyttötarkoituksen. Tämä on yksi tärkeimmistä kuvailutiedoista. - HuomautusSisältäätietokomponentintaikentänkäyttöohjeentaitarkentaasenmääritelmää. - EsimerkkiSisältääesimerkkiarvonkentänsisällöstä. - Koodisto.Kuvailutietoakäytetäänniidenkenttienosalta,joidentiedonesitysmuotoonkoodi.Sesisältääviittauksenkäytettäväänkoodistoon,taijoskoodistononriittävänlyhyt,kokokoodiston. - Kentäntoistuvuusjakentänpakollisuus.Toistuvuudellatarkoitetaansitä,ettäkentällevoidaanantaauseitaarvoja.Pakollinenkenttäedellyttää,ettäkentällemääritelläänarvo.Toistuvuusjapakollisuuskuvataantiedoillakyllätaiei. - Asiakirjalähde,päivämäärä,muutokset,versio,vastuuhenkilöjakommentti kuvaavat tietokomponenttityönkulkua,eityönlopputulosta. 5http://dotat.at/tmp/ISO_ _E.pdf

9 jhs - NimiavaruusNimiavaruuskertoomissämuuallakenttäonmääritelty,esimerkiksiJHS175määritteleekentänEtunimetNimijolloinetunimetkenttäämääriteltäessänimiavaruudeksilaitetaan JHS170mukaannimettulisijohtaasanastonkäsitteistäjaelementtiennimienpitäisiollasamojakuinvastaavien käsitteiden nimet sanastossa. Suosituksessa, joka kuvaa julkisen hallinnon sanastotyöprosessin (JHS ), muodostetaan muun muassa teknisissä rakenteissa käytettäviä termejä. Osa Tikesoshankkeessamääritellyistätermeistäjamääritelmistäonjovietyjulkishallinnonsanastotyöprosessiin.Yhteistyötä ydinsanastoryhmän kanssa tulee jatkaamyöshankkeen jälkeen, koska näin voidaan päästä parempaansemanttiseenyhteentoimivuuteenmuidenjulkishallinnonorganisaatioidenkanssa. 2.2 TietokomponenttikirjastonmuodostaminenCCTS-spesifikaatiotasoveltamalla SosiaalihuollonasiakastietomallintekninentoteutusperustuuCCTS-menetelmässämääriteltyihinkäsitteisiin ja siitä muodostettuun RDF-tietomalliin. CCTS-mallissa käsitteet jaetaan kahteen kategoriaan: ydinkomponentteihin (Core Components, CC) ja niihin pohjautuviin toimialakohtaisiin komponentteihin (BusinessInformationEntity,BIE).Toimialakohtaisetkomponentitonsidottu johonkinkontekstiin.sosiaalihuoltoontoimiala,muttasosiaalihuoltosisältäämyösuseitaeripalvelutehtäviä,joissatietoakäytetääneri kontekstissa. Tietokomponenttikirjastomuodostuutietokomponenteista(AggregateCoreComponent,ACC).TietokomponenttienjaniidenkenttienvälisetsuhteetCCTS-mallinmukaisestionesitettykuvassa5. Tietokomponentti (ACC) On osana Assosiaatiotietokomponentti (ASCC) On osana Peruskomponentti (BCC) Määrittelee arvoalueen Viitattu tietokomponentti (ACC) Määrittelee arvoalueen Core Data Type Kuva5:ToimialakohtaistenkomponenttiensuhteetCCTS-mallissa Kuvassaonmääriteltysuhteetseuraavillekomponenttityypeille: - Tietokomponentti.(AggregateCoreComponent,ACC)vastaatietokomponenttitaulukossamääriteltyäluokkaa. - Peruskomponentti (Basic Core Component, BCC) vastaa tietokomponenttitaulukossa määriteltyä yksinkertaiseentietotyyppiinperustuvaakenttää. - Assosiaatiokomponentti(AssociationCoreComponent,ASCC)vastaatietokomponenttitaulukossa määriteltyämuuhunacc-objektiluokkaanperustuvaakenttää. 6http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS175/JHS175.html

10 Tietokomponenttikirjastomuodostetaantaulukosta,jossaonkuvattutietokomponenttejayleisilläkuvailutiedoilla.YleistenkuvailutietojenperusteellavoidaanmuodostaaCCTS-spesifikaationmukaisetkuvailutiedot automaattisesti. Taulukot muunnetaan CCTS-rakenteita kuvaaviksi XML-tiedostoiksi. CCTS XML - muotoavastaavaskeemaonkuvattuliitteessäa. YleisissäkuvailutiedoissamääritellystäkomponentinnimestämuodostetaanJHS170mukainentekninen nimi.jhs170mukaisestimääriteltynimeämisohjeistusasettaaseuraaviinasioihinliittyvätsäännötjarajoitteet: - yleiseennimeämiseen - elementtiennimeämiseen - attribuuttiennimeämiseen - tyyppiennimeämiseen - yleisiinkäytettäviinlyhenteisiinja - ilmentymätermeihin. Sosiaalihuollonasiakastietomallissanimeämisohjeistustasovelletaansilloin,kunmuodostetaantietokomponenttikirjastosta ja sisällöllisistä asiakirjarakenteista teknisiä rakenteita. Sosiaalihuollon tietokomponenttikirjastossa ja asiakirjarakenteissa kentät ja tietokomponentit pyritään nimeämään siten, että ne olisivatmahdollisimmanlyhyitäjaselkeitä.nimentulisimahdollisimmantarkastikuvatatietokomponentintaikentänsemanttistamerkitystäsilloin,kunnimisiirretääntekniseenrakenteeseen,nimestäpoistetaanskandinaavisetmerkit,alaviivat,pisteet,väliviivatjamuutaakkostenulkopuolistenmerkit.nimessä olevatsanatyhdistetäänjasanojenalkukirjaimetkirjoitetaanisollakirjaimella(uppercamelcase-tyyli). EsimerkiksikuvassaesitetyntietokomponentinAmmattihenkilomuodostavatkentätnimetäänseuraavasti: SukuNimi, EtunimetNimi TehtavanimikeTeksti Organisaatio Yhteystiedot HenkiloTunnus, RekisterointiTunnus Kuva6:Ammattihenkilö-tietokomponentti Teknistä nimeä käytetään silloin, kun tietokomponentit ja kentät kuvataan CCTS XML -muodossa. EsimerkkiCCTSXML-muodostaonliitteessäB.CCTSXML-elementtejämuodostetaanjokaisestakomponentista niiltä osin kuin tiedot on määritelty taulukossa. Tietokomponenttikirjasto kuvataan seuraavien elementtienavulla: - DictionaryEntryName.Muodostetaanluokanjakenttienteknisistänimistäsekäilmentymätermistä tai assosiaatiokomponentin teknisestä nimestä. Esimerkiksi kuvassa esitetyn luokan Dictic- 10

11 tionaryentryname on Ammattihenkilo Sukunimi-kentän Ammattihenkilo.Sukunimi. NimijaYhteystiedot-kentänAmmattihenkilo.Yhteystiedot.Yhteystiedot. - EntryType.Määritteleetietokomponentintyypin.LuokkaonACCjakenttäBCCtaiASCC,joskentälläviitataantoiseentietokomponenttiin. - ObjectClassTerm.Komponentin nimestä on muodostettu luokan tekninen nimi. Jos komponentin tyyppionkenttä,viitataanviimeksimääriteltyynluokantekniseennimeen. - PropertyTerm.Komponentin nimestä muodostettu kentän tekninen nimi, kun kentän tyyppi on kenttä. - RepresentationTerm.TiedonesitysmuotoJHS170mukaan. - AssociatedObjectClassTerm.Tiedonesitysmuoto,jostaonpoistettuTKkunkentässäviitataantoiseentietokomponenttiin. - MinOccurrence.Mikäli yleisissä kuvailutiedoissa kentän pakollisuus tietokomponenttitaulukossa on"ei",niinminimimääräksitulee0,jamuuten1. - MaxOccurrence Mikäli yleisissä kuvailutiedoissa kenttä on määritelty toistuvaksi, maksimimääräksituleeunbounded jamuissatapauksissa1. - Definition.Määritelmä,jokaonyleisissäkuvailutiedoissakuvattu. - ExampleEsimerkki,jokaonyleisissäkuvailutiedoissamääritelty. - CommentKommentti,jokaonyleisissäkuvailutiedoissamääritelty. - UsageRules.Huomautus,jokayleisissäkuvailutiedoissaonmääritelty. - DomainLuokanlähde,jokayleisissäkuvailutiedoissaonmääritelty. - Group.Luokanasiakirja,jokayleisissäkuvailutiedoissaonmääritelty. KuntietokomponenttitaulukostaonmuodostettuCCTSXML-muoto(LiiteB),semuutetaanRDF-muotoon XSLT-muunnoksella(LiiteC).TietokomponenttikirjastonRDF-muoto(LiiteD)onkuvattuCCTS-ontologian avulla (Kuva 7). Tietokomponentit mallinnetaan CCTS-ontologiassa määriteltyjen luokkien mukaisesti. Tietokomponenttikirjastossa olevat tietokomponentit ja niiden kentät mallinnetaanccts:cc-luokan aliluokiksi(ccts:accccts:bccccts:ascc). Tietokomponentteihin voidaan viitata muiden tietokomponenttien kentistä. Tällöin viitattavasta tietokomponentistamuodostetaanominaisuus(ccts-termeissäasccproperty),jokavoidaanliittääuseaaneri tietokomponenttiin. Esimerkiksi jos tietokomponenttiayhteystiedot hyödynnetään usean eri tietokomponentin kentissä, siitä muodostetaan uudelleen käytettävä ominaisuus, joka liitetään näihin tietokomponentteihin. Näin sitä voidaan käyttää useassa eri ASCC-kentässä. Tällaiset uudelleenkäytettävät ominaisuudetmallinnetaanccts:asccproperty-luokanavulla.samallatavallakäsitelläänmyösyksinkertaisiin tietotyyppeihin perustuvia kenttiä. Esimerkiksi kentästäkuvausteksti muodostetaan BCC Property -ominaisuus, joka voidaan liittää useaan eri ACC-tietokomponenttiin. Tietokentät kuvataan ccts:bccproperty-luokalla.uudelleenkäytettävienominaisuuksienluokatonesitettykuvassa8.tietokomponenttien kenttien järjestys kuvataanccts:hasnext-viittauksien avulla (Kuva 9). Kenttien järjestykselläonmerkitystäkunasiakastietomallistamuodostetaangraafisiatietomallejataixml-skeemoja. 11

12 Kuva7:CCTS-ontologianmäärittelemättietokomponenttiluokat 12

13 Kuva8:CCTS-ominaisuuksienluokkamääritelmät Kuva9:Tietokomponenttienjärjestys Tietokomponenttien sisältämät kentät ja assosiaatiot muihin luokkiin mallinnetaan OWL-rajoituksina. Assosiaatiot ja tietokentät muodostavat uudelleenkäytettäviä predikaatteja, jotka toimivat kuten CCTSspesifikaatiossamääritellytassosiaatio-jaominaisuustermit.Predikaattienavullamääritelläänaksioomia 13

14 tietokomponenttikirjastossamääriteltyihinluokkiin,joidenavullakuvataantoistuvuuksiajapakollisuuksia (Kuva10). Kuva10:Tietokomponenttienrajoituksetaksioomienavulla BCC-komponenttien arvoalueet määritellään predikaateissa rdfs:range-viittauksen avulla ja ASCCkomponenttien viittaukset muihin tietokomponentteihin määritelläänowl:restriction-rajoitteissa owl:onclass-viittauksenavulla(kuva11). Kuva11:Arvoalueidenviittaukset XHTML+RDFa-asiakirjoissakäytetäänkuvailutietoja,jotkavastaavatCCTS-spesifikaationmukaisiauudelleenkäytettäviä ominaisuuksia BCC Property, ASCCProperty, BBIE Property ja ASBIEProperty (Kuva 8). XHTML+RDFa-asiakirjanmuodostajaviittaaasiakirjanrakenteestanäihinominaisuuksiin,eikähänentarvitsetietää,mitentietokomponenttienhallintaRDF-tietomallillaontoteutettu.CCTS-ontologianmukaisilla tietokomponenttiluokillamuodostetaanjahallitaantietokomponentit.ominaisuuksillaviitataantietokomponenttiluokillamääriteltyihintietokomponentteihinjaniidenkenttiin. 14

15 RDF-muotoinen tietokomponenttikirjasto muodostaa sosiaalihuollon asiakastietomallin perustan, jonka pohjaltasosiaalihuollonasiakasasiakirjatmuodostetaan.rdf-muotoinentietomallivoidaantallentaardftietokantaanjasitävoidaanmuokatardf-editoreidenavulla.teknistenesitysmuotojenmuodostaminenja ylläpito edellyttää mallintamismenetelmien ja semanttisten teknologioiden, kuten CCTS-menetelmän ja RDF-tietomallinuksen,osaamista. JokaiselletietokomponentillejaominaisuudellemuodostetaanRDF-tietomallissayksilöllinenURI-tunniste. TietokomponenttienURI-tunnisteetmuodostetaanmäärittelemällämuuttumatonURI,jokasisältäätietokomponenttien julkaisijan omistaman domain-päätteen ja julkaisuajankohdan. Esimerkkinä Tikesoshankkeessa julkaistuntietokomponenttikirjastonURI-tunniste: URI-tunnisteetlyhennetäänsos:prefix-tunnuksella,jokahyvännimeämiskäytännönmukaisestimääritelläänmyösURI-tunnisteenlopussa.TaulukossaonesimerkkiOsoite-tietokomponentillejasenkentille määritellyistäuri-tunnisteista. Taulukko1:EsimerkkiRDF-resurssienURI-tunnisteidenmuodostamisesta ACC BCC BCCProperty ASCC ASCCProperty Tietokomponenttien ja asiakirjojen tehokkaaseen hallintaan tarvitaan metatietorekisteri, jonka avulla asiakastietomalliinvoidaantehdämuutoksiakäyttäjäystävällisenkäyttöliittymänavulla.metatietorekisteri mahdollistaisi teknisten asiakirjarakenteiden hallitun ylläpidon, kun sisällön asiantuntijat pystyisivät tekemäänmuutoksiasuoraanasiakastietomalliin. Tietokomponenteistamuodostetaantarkennettujaversioitaasiakirjakohtaisesti.Tämätapahtuupoimimalla tietokomponentista tarvittavia kenttiä ja tiukentamalla kenttien kardinaliteetteja. Asiakirjakohtaisesti rajoitettuja tietokomponentteja ei liitetä tietokomponenttikirjastoon, vaan ne jäävät asiakirjakohtaiseen käyttöön. 15

16 3 Asiakirjojenmallintaminen Sosiaalihuollossakäytettävätasiakirjatyypitonjaettuasiakirjatyyppiluokituksenmukaisestiyleisiinasiakirjatyyppeihinjatarkennettuihinasiakirjatyyppeihin 7 Yleistenasiakirjatyyppienmallintaminenonkuvattutietomääritystenhallintamallissa 8 Tässäluvussakuvataanuudentarkennetunasiakirjatyypinlisäämistä sosiaalihuollonasiakastietomalliintietomallinnuksennäkökulmasta.asiakirjojenmallinnuksessakartoitetaan aluksi tietotarpeet, seuraavaksi suunnitellaan asiakirjojen sisällöllinen rakenne ja näiden pohjalta muodostetaanteknisetasiakirjarakenteet. Tietotarpeidenkartoittamisentarkoituksenaontunnistaanetiedot,jotkapitäätallentaaasiakirjaan.Tässä dokumentissaoletetaan,ettätietotarpeidenkartoittaminenonsuoritettumuualla,jatuloksetesitettymuutospyynnönmuodossa.muutospyyntöäarvioidaantietomääritystenhallintamallinmukaisestiasiantuntijaryhmässä ja tietoarkkitehtuuriryhmässä. Mikäli käsittelyn tuloksena on hyväksytty muutosehdotus, voidaanlähteäsuunnittelemaanuudentarkennetunasiakirjatyypinlisäämistä. Suunnittelutapahtuusisällöllisenasiakirjarakenteenavulla.Sisällöllinenasiakirjarakenneonkuvaussiitä, mitentunnistetuttietotarpeetvoidaantoteuttaasosiaalihuollonasiakastietomallinmukaisesti.tässävaiheessatietotarpeetpitääanalysoidakriittisestitarkastelemallatietojensemantiikkaajaniidenkäyttötarkoituksia. Tuloksena on taulukkomuotoinen rakenne, joka perustuu kuvailutietoihin ja niillä esitettyihin sosiaalihuollon tietokomponentteihin. Vaikka rakenne voidaan esittää myös muussa kuin taulukkomuodossa,tässäkuvauksessaoletetaan,ettäsisällöllinenasiakirjarakenneontoteutettutaulukkona.sisällöllinenasiakirjarakennetoimiimyösmuutosmäärittelynä,jonkapohjaltamuutostoteutetaan. 3.1 Sisällöllistenasiakirjarakenteidenkuvailutiedot Tekninenasiakirjarakenne on formaali malli, joka toteuttaa sisällöllisen asiakirjarakenteen. Malli voi olla esitettynä XML-muodossa, RDF/OWL-muodossa tai XML-skeeman muodossa. Sosiaalihuollon asiakastietomallinpääesitystapanaonrdf/owl.samoistarakenteistavoidaanmuodostaakuitenkinmyösxmlskeemojaesimerkiksitietojärjestelmienvälistenrajapintojentoteutustavarten. Sisällöllisetasiakirjarakenteetkuvataantaulukkomuotoisesti(LiiteH).Taulukoissaesitettäväasiakirjarakenneperustuusarakkeissakäytettäviinkuvailutietoihin: 16 - Tikesos-määritysSarakesisältääasiakirjarakenteenylimmäntasonjossamääritelläänviittauksetsosiaalihuollontietokomponentteihintaiasiakirjakohtaisestimääritellytkentät,jotkaperustuvat JHS 170 mukaisiin tietotyyppeihin. Esimerkiksi liitteessä Toimeentulotukihakemuksessa 7Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto. Versio 1.0. Sosiaalialan tietoteknologiahanke. ee584c624aa6/sosiaalihuollon+asiakasasiakirjasanasto.pdf 8KonstantinHyppönen,JaanaNevalainen,MiikaAlonen,PaulaLeinonen,VirpiHotti.Sosiaalihuollontietomääritystenhallintamalli:Hallintaprosessitja linjausehdotukset.sosiaalialantietoteknologiahanke.

17 kenttähakemuksen jättötapa on määritelty asiakirjakohtaiseksi, koska sitä ei ole käytetty muissa asiakirjarakenteissa. Sarakkeet B-G sisältää joukon kenttiä, jotka on määritelty sosiaalihuollonasiakastietomallissa,jaonlöydettävissäsarakkeessaviitatuistatietokomponenteista. - Otsikko Sarake H:ssa oleva tietokomponentin tai kentän nimi kuvaa usein sen käyttötarkoitusta asiakirjassa riittävän hyvin ja selkeästi. Jos kenttä tai tietokomponentti halutaan esittää näyttömuodossatarkennetullaotsikolla,silloinotsikkomainitaansarakkeessah. - TiedonesitysmuotoSarakesisältääviittauksentietokomponenttiin,jotakäytetäänsarakkeessa nimetyn rakenteen esittämiseen. Mikäli sarakkeessa on asiakirjakohtainen kenttä, tiedon esitysmuotona voi olla joku yksinkertainen perustyyppi kuten teksti tai päivämäärä. Tietokomponenttiensisältämillekentilleeitarvitsemääritellätiedonesitysmuotoa,koskatiedonesitysmuoto onkuvattutietokomponenttikirjastossa. - Määritelmä Sarake sisältää asiakirjakohtaisen rakenteen (tietokomponenttiin tai yksinkertaiseentietotyyppiinperustuvankentän)määritelmän. - HuomautusSaraketarkentaamääritelmäätaiantaakenttä-taitietokomponenttikohtaisiakäyttöohjeita.Sarakevoisisältäämyösohjeitanäyttömuotojenmuodostamiseen. - EsimerkkiSarakesisältääkonkreettisenesimerkinkentänsisällöstä. - KoodistoJoskentäntietotyyppinäonkoodi,sisältääsarakelinkinkäytettäväänkoodistoon. - ToistuvaSarakeN:ssäKyllätarkoittaa,ettärakennetaikenttävoitoistuaasiakirjassa.Esimer- kiksitoimeentulotukihakemuksessalapsentaloudellinentilanneontoistuvarakenne,koskaper- heessävoiollauseitalapsia.eitarkoittaa,ettärakennetaikenttävoiesiintyävainkerran. - Pakollinen Sarake O:ssa Kyllä tarkoittaa, että rakenteen tai kentän tulee esiintyä asiakirjassa ainakin kerran.ei tarkoittaa, että rakenne tai kenttä on valinnainen. Rakenteet on pyritty teke- määnmahdollisimmanjoustaviksi.niissätapauksissa,joissarakenteenpakollisuudestaeiolepää- tetty,rakenneonmääriteltyvalinnaiseksi. SarakkeetA Gmuodostavatpuurakenteita,jotkaalkavatsarakkeestamääritellyistätietokomponenteista.Puurakenteissamääriteltyjentietokomponenttienja kenttienkuvailutietojavoidaantarkentaamuissa sarakkeissa. Tällä tavalla asiakirjarakenteista voidaan muodostaa ns. tarkennettuja tietokomponentteja. SarakkeissaA Geisaaollauseitasamallanimellävarustettujarakenteitaesimerkiksi,josasiakirjassaon käytettytietokomponenttiinelämäntilanneperustuvaakenttääelämäntilannehakijanelämäntilanteen kartoittamiseen,puolisonelämäntilanteellepitäävarataeriniminenkenttä,esimerkiksipuolison elämäntilanne Samaa tietokomponenttia saa käyttää asiakirjarakenteessa useita kertoja, kunhan antaa tähäntietokomponenttiinperustuvillekentilleerinimet. 3.2 Sisällöllisenasiakirjarakenteenmuodostaminen Asiakirjatsisältävätuseinasiakkaaseenjaasiakkaanelämäntilanteeseenliittyviätietoja,joidenperusteella asiakas voi saada sosiaalipalveluja ja -etuuksia. Hankkeessa asiakirjarakenteita suunniteltiin Tikesoshankkeessavuosina tuotettujensosiaalihuollonpalvelutehtäväkohtaistenasiakastietokuvaustenpohjalta,muttamyösmuitalähteitäonkäytetty.Muitalähteitäovatolleetesimerkiksilastensuojelun käsikirjajapelastakaalapsetry.hankkeenjälkeensisällöllisetasiakirjarakenteetsuunnitellaanmuutosehdotustenpohjalta.muutosehdotuksenliitteenävoiollamyösmuutadokumentaatiotatulevanasiakirjan tietosisällöstä,esimerkiksipaperimuotoisenasiakirjanesimerkkitailomake.muutosehdotusprosessiaon kuvattutarkemminsosiaalihuollontietomäärityksienhallintamallissa. 17

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 5 3 Termit

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä Versio 1.0 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 00271 Helsinki www.thl.fi SOSIAALIALAN

Lisätiedot

JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten Liite 2 Paikkatietojen yleinen kohdemalli (GFM)

JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten Liite 2 Paikkatietojen yleinen kohdemalli (GFM) JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten Liite 2 Paikkatietojen yleinen kohdemalli (GFM) Versio: 2.0 Julkaistu: 31.10.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Yleistä... 1 2 Lyhenteet...

Lisätiedot

JHS 159 ISO OID-yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa

JHS 159 ISO OID-yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa JHS 159 ISO OID-yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 17.6.2010 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 SOVELTAMISALA 3 3 TERMIT JA MÄÄRITELMÄT

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

T-76.115 Tekninen spesifikaatio

T-76.115 Tekninen spesifikaatio T-76.115 Tekninen spesifikaatio OtaShop2 Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus Tarkastettu 3.2 5.4.2004 Karanko Laajennettu selvitystä ylläpitopuolen tekniikasta 3.1 5.4.2004 Ojanen Pieni lisäys replikoinnin

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

TIETOKANTA-ARKKITEHTUURIN SUUNNITTELU JA OPTIMOINTI JOUKKOISTAMISTA HYÖDYNTÄVÄÄN PALVELUUN

TIETOKANTA-ARKKITEHTUURIN SUUNNITTELU JA OPTIMOINTI JOUKKOISTAMISTA HYÖDYNTÄVÄÄN PALVELUUN TIETOTEKNIIKAN OSASTO Arto Huhtala TIETOKANTA-ARKKITEHTUURIN SUUNNITTELU JA OPTIMOINTI JOUKKOISTAMISTA HYÖDYNTÄVÄÄN PALVELUUN Diplomityö Informaatioverkostojen koulutusohjelma Huhtikuu 2014 Huhtala A.

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot

TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA

TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA Päivitetty 16.06.2011 www.tietosuoja.fi 2 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Suoramarkkinoinnin kohdistaminen yksityishenkilöön 3 2.1. puhelinsoiton

Lisätiedot

Fast Health Interoperability Resources - FHIR-standardin kuvaus ja arviointi

Fast Health Interoperability Resources - FHIR-standardin kuvaus ja arviointi Fast Health Interoperability Resources - FHIR-standardin kuvaus ja arviointi HL7 Finland ry Tekijät Yhteyshenkilö Marko Suhonen, Juha Mykkänen, Aki Miettinen, Hannu Virkanen marko.suhonen@uef.fi Versio

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN

Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Jukka Koskinen II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Signaalinkäsittelyn

Lisätiedot

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Tiina Kettunen MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 5.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon toimintaprosessit

Vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon toimintaprosessit Vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 5.4.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen,

Lisätiedot

Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat - koodistorajapinnat

Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat - koodistorajapinnat Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat - koodistorajapinnat HL7 Finland ry, SerAPI-projekti, PlugIT-projekti OID: 1.2.246.777.11.2005.12 Ydinpalvelurajapinnat Yhteyshenkilö: Juha.Mykkanen@uku.fi Versio

Lisätiedot

TIKU-saatavuustietojen julkaisemiseen liittyvistä periaatteista ja toimintatavoista

TIKU-saatavuustietojen julkaisemiseen liittyvistä periaatteista ja toimintatavoista TIKU-SL-J muistioluonnos 1 (10) Dnro: 20.2.2015 93/501/2014 TIKU-saatavuustietojen julkaisemiseen liittyvistä periaatteista ja toimintatavoista 2 (10) 1 Muistion tarkoitus Tämä muistio on osa keväällä

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

VAPA Ohje aineistojen siirtämiseksi arkistolaitoksen VAPA-järjestelmään

VAPA Ohje aineistojen siirtämiseksi arkistolaitoksen VAPA-järjestelmään VAPA Ohje aineistojen siirtämiseksi arkistolaitoksen VAPA-järjestelmään v. 2.10 [13.7.2012] 1.7.2012 2 (26) 1. Johdanto... 4 2. Aineiston siirron yleinen toimintaperiaate... 4 2.1. Siirtämisen hallinnolliset

Lisätiedot

SUOMALAISEN LAINSÄÄDÄNTÖTYÖN TIEDONHALLINTA Suuntana semanttinen web

SUOMALAISEN LAINSÄÄDÄNTÖTYÖN TIEDONHALLINTA Suuntana semanttinen web SUOMALAISEN LAINSÄÄDÄNTÖTYÖN TIEDONHALLINTA Suuntana semanttinen web Reija Nurmeksela Maiju Virtanen Antti Lehtinen Matti Järvenpää Airi Salminen EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 2/2006 SUOMALAISEN LAINSÄÄDÄNTÖTYÖN

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 Kansallinen palveluväylä Toteutussuunnitelma Versio 0.6 Päiväys 2.9.2013 Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT... 4 2.1 Milloin henkilötietolakia ja käytännesääntöjä

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 1 2.5.2013 Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 MPS 65 2 Sisällys 1 Määräyksen muutoshistoria, tarkoitus, soveltamisala ja määritelmät...

Lisätiedot

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu 1 (107) Infra & Energy 16.6.2010 Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu Sisältö Tämä asiakirja sisältää määrittelyn kunnan sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisusta. Laatijat Tekla Oyj Laatimispäivämäärä16.6.2010

Lisätiedot

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Jussi Lehikoinen 23.5.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Suunnittelumallit esittävät aiemmin hyväksi havaittuja

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

5 Tietotekniikkaoikeus

5 Tietotekniikkaoikeus 77 5 Tietotekniikkaoikeus Olli Pitkänen, Arto Lindfors, Sami Pauni, Sari Kela ja Teemu Soininen 5.1 Oikeudet tietokoneohjelmistoihin 1 Laadittaessa ohjelmistoja koskevia sopimuksia tai vaikkapa arvioitaessa

Lisätiedot

Verkkosovellusten uudistaminen

Verkkosovellusten uudistaminen Minna Hillebrand Verkkosovellusten uudistaminen Tietotekniikan pro gradu -tutkielma 11. joulukuuta 2003 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Tekijä: Minna Hillebrand Yhteystiedot: mmhilleb@mit.jyu.fi

Lisätiedot