Toimittanut: KTT Aino Halinen-Kaila ja markkinoinnin oppiaine. Turku syyskuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimittanut: KTT Aino Halinen-Kaila ja markkinoinnin oppiaine. Turku syyskuu 2004. www.tukkk.fi/markkinointi/ma/opinnaytetyot"

Transkriptio

1 METODIEN LÄHTEILLÄ Valikoituja referenssejä opinnäytetöiden laatijoille Toimittanut: KTT Aino Halinen-Kaila ja markkinoinnin oppiaine Turku syyskuu 2004

2 Lukijalle Tämä lähdeluettelo on koottu palvelemaan tutkijoita, jotka valmistelevat gradu-tutkielmaa, lisensiaatintutkimusta tai väitöskirjaa liiketaloustieteissä. Luetteloon on koottu vuosien varrella hyväksi havaittuja lähteitä. Joihinkin olen itse tutustunut, joitakin ovat muut kollegat suositelleet tai jo aiemmin luokitelleet, ja jotkut ovat mukana yksinkertaisesti siksi, että ne kuulostavat hyvin mielenkiintoisilta. Oleellisinta lähteiden valinnassa onkin ollut se, että kaikki luettelossa mainitut kirjat ja artikkelit ovat saatavissa Turun kauppakorkeakoulun kirjastosta tai sen sähköisten palvelujen kautta. Lähdeluettelon jäsentely yhdeksään päälukuun ja mahdollisiin alalukuihin on vain suuntaa antava. Useat kirjat ja artikkelit voisivat sujuvasti kuulua useampaankin luokkaan, ja joidenkin otsikko on voinut viedä luokittelijan harhaan. Luettelo ei ole siis tyhjentävä eikä aukoton. Se ei myöskään sisällä kaikkia Turun kauppakorkeakoulun kirjastosta löytyviä metodilähteitä. Etsivä löytää varmasti paljon muita ja parempiakin teoksia. Esim. monet väitöskirjat ovat hyviä metodioppimisen lähteitä. Toivon, että tämä luettelo olisi kuitenkin hyvä lähtökohta jokaiselle tutkimuksen tekemisestä, menetelmistä ja tutkimuksen metodologiasta kiinnostuneelle. Haluan esittää parhaat kiitokseni luettelon ensiversion työstämisessä vuonna 1998 ja 1999 mukana olleille: YLM Kvalitatiiviset menetelmäopinnot -kurssin opettajatyöryhmälle sekä dosentti Pekka Tuomiselle. Sittemmin luettelon päivityksessä ovat olleet korvaamattomana apuna markkinoinnin oppiaineen opettajat ja tutkijat, sekä lukuisat kollegat Turun kauppakorkeakoulun muista oppiaineista. Luettelo on saatavana Turun kauppakorkeakoulun webissä, markkinoinnin oppiaineen sivuilla. Tarkoitukseni on täydentää luetteloa aika ajoin uusilla hyvillä viitteillä. Otan mielelläni vastaan lähdevinkkejä sekä ideoita luettelon kehittämiseksi. Turussa, 3. syyskuuta, 2004 Aino Halinen-Kaila markkinoinnin professori 2

3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle TIEDE JA TIETEENFILOSOFIA LIIKETALOUSTIETEELLINEN TUTKIMUS Tutkimusotteet Markkinointitutkimus Organisaatioiden ja johtamisen tutkimus METODOLOGIA YLEISESTI TUTKIMUSSUUNNITELMA JA TUTKIMUSPROSESSI TIEDONKERUUMENETELMÄT Kysely Haastattelu Sisällön erittely Muut menetelmät KVANTITATIIVISET TUTKIMUS- JA ANALYYSIMENETELMÄT Tilastollinen analyysi Monimuuttujamenetelmät (yleisteoksia) Yksittäiset tilastolliset menetelmät SPSS ja muut ohjelmisto-oppaat KVALITATIIVINEN TUTKIMUS Laadullisesta tutkimuksesta yleisesti Laadullisen tutkimuksen lähestymistavat Prosessien tutkimus Diskurssianalyysi ja narratiiviset menetelmät Laadullisen aineiston analyysi TUTKIMUKSEN ARVIOINTI JA TULOSTEN YLEISTETTÄVYYS TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN

4 1 TIEDE JA TIETEENFILOSOFIA Eskola, Antti (1988) Blind Alleys in Social Psychology. A Search for Ways Out. Elsevier Science: Amsterdam. Haaparanta, Leila Niiniluoto, Ilkka (1995) Johdatus tieteelliseen ajatteluun, (7. korj. painos). Helsingin yliopiston filosofian julkaisuja 3/1986. Kuhn, T. S. (1994) Tieteellisten vallankumousten rakenne. Art House: Lawler, E. E. (1985) Doing Research That is Useful for Theory and Practice. Jossey-Bass: San Francisco/London. Mehtonen, Lauri Juntunen, Matti (1982) Ihmistieteiden filosofiset perusteet, (2. tark. painos). Gummerrus: Jyväskylä. Niiniluoto, Ilkka (1980) Johdatus tieteenfilosofiaan. Käsitteen ja teorian muodostus. Otava: Keuruu. Niiniluoto, Ilkka (1983) Tieteellinen päättely ja selittäminen. Otava: Keuruu. Niiniluoto, Ilkka (1984) Tiede, filosofia ja maailmankatsomus. Otava: Keuruu. Palmroth, Aino (1996) Alttiiksi asettumisen etiikka: laadullisen tutkimuksen eettisiä kysymyksiä. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta: Jyväskylä. Pietilä, Veikko (1980) Selittämisestä yhteiskuntatieteissä. Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos. Sarja C 27/1980. Tampere. Turunen, Kari (1995) Tieto ja tiede. Atena: Jyväskylä. Uusitalo, Hannu (1991) Tiede, tutkimus ja tutkielma: Johdatus tutkielman maailmaan. WSOY: Juva. Varto, Juha (1992) Fenomenologinen tieteen kritiikki. Filosifisia tutkimukais Tampereen yliopistosta. Tampere. von Wright, Georg Henrik (1987) Tiede ja ihmisjärki. Otava: Keuruu. 2 LIIKETALOUSTIETEELLINEN TUTKIMUS 2.1 Tutkimusotteet Ahonen, Ari Kallio, Tomi J. (2002) Käsite- ja tekstitutkimuksen metodologia perusteita, näkökulmia ja haasteita johtamis- ja organisaatiotutkimuksen kannalta. Turun kauppakorkeakoulu: Turku. Argyris, C. Putnam, R. Mc Lain Smith, D. (1985) Action Science. Concepts, Methods and Skills for Research and Intervention. Jossey-Bass: San Francisco, California. Checkland, D. (1981) Systems Thinking, Systems Practice. John Wiley & Sons: New York. Coghlan, David Brannick, Teresa (2001) Doing Action Research in Your Own Organization. Sage Publications: London. Heikkinen, Hannu L. T. Huttunen, Rauno Moilanen, Pentti (toim.) (1999) Siinä tutkija missä tekijä: toimintatutkimuksen perusteita ja näköaloja. Atena: Jyväskylä. Kasanen, E. Lukka, K. Siitonen, A. (1991) Konstruktiivinen tutkimusote liiketaloustieteessä. Liiketaloudellinen Aikakauskirja, Vol. 40, No. 3,

5 Kasanen, E. Lukka, K. Siitonen, A. (1993) The Constructive Approach in Management Accounting Research. Journal of Management Accounting Research, Vol. 5, Fall, Kuula, Arja (1999) Toimintatutkimus: kenttätyötä ja muutospyrkimyksiä. Vastapaino: Tampere. Liiketaloustieteen tutkimusstrategioista (1981) Helsingin teknillisen korkeakoulun teollisuustalouden ja työpsykologian laboratorioiden raportti 1981:61. Otaniemi. Malhotra, Naresh - Birks, David (2000) Marketing Research. An Applied Approach. Pearson Education: Harlow. Mariampolski, Hy (2001) Qualitative Market Research. A Comprehensive Guide. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Mäkinen, Vesa (1980) Yrityksen toiminnan tutkimisen lähestymistavoista. Toimintaanalyyttisen tutkimusstrategian kehittelyä. Tampereen yliopiston yrityksen taloustieteen ja yksityisoikeuden laitoksen julkaisuja A1: Tutkimuksia 17. Tampere. Neilimo, Kari Näsi, Juha (1980) Nomoteettinen tutkimusote ja suomalainen yrityksen taloustiede. Tutkimus positivismin soveltamisesta. Tampereen yliopiston yrityksen taloustieteen ja yksityisoikeuden laitoksen julkaisuja A2: Tutkielmia ja raportteja 12. Tampere. Näsi, Juha (1980) Ajatuksia käsiteanalyysista ja sen käytöstä yrityksen taloustieteessä. Tampereen yliopiston yrityksen taloustieteen ja yksityisoikeuden laitoksen julkaisuja A2: Tutkielmia ja raportteja 11. Tampere. Näsi, Juha (1981) Tutkimusten kokonaiskehysten logiikasta. Tutkimuskokonaisuuksien analyysiperusteet esimerkkitapauksina eräät liiketaloustiede, hallinnon tutkimukset. Tampereen yliopiston yrityksen taloustieteen ja yksityisoikeuden laitoksen julkaisuja A2: Tutkielmia ja raportteja 22. Tampere. Näsi, Juha (1983) Tieteelliset tutkimusotteet ja suomalainen liiketaloustiede: hallinto. Viitekehyksen konstruointi ja historiallis-paradigmaattinen analyysi. Tampereen yliopiston yrityksen taloustieteen ja yksityisoikeuden laitoksen julkaisuja A2: Tutkielmia ja raportteja 24. Tampere. Näsi, Juha Näsi, Salme (1985) Suomalainen laskentatoimen tutkimus 1940-luvulta nykypäiviin. Väitöskirjatuotannon tutkimusstrateginen analyysi. Tampereen yliopiston yrityksen taloustieteen ja yksityisoikeuden laitoksen julkaisuja A2: Tutkielmia ja raportteja 39. Tampere. Näsi, Juha Saarikorpi, Jorma (1983) Tieteelliset tutkimusotteet ja suomalainen liiketaloustiede: markkinointi. Historiallis-paradigmaattinen katsaus ja analyysi. Tampereen yliopiston yrityksen taloustieteen ja yksityisoikeuden laitoksen julkaisuja A2: Tutkielmia ja raportteja 30. Tampere. Reason, Peter Bradbury, Hilary (2001) Handbook of Action Research. Participative Inquiry and Practice. Sage Publications: London. Susman, G.I. Evered, R.D. (1978) An Assessment of the Scientific Merits of Action Research. Administrative Science Quarterly, December 1978,

6 2.2 Markkinointitutkimus Aaker, David Day, George (1990) Marketing Research: Private and Public Sector Decisions. John Wiley & Sons: New York. Churchill, Gilbert (1991) Marketing Research. Methodological Foundations. The Dryden Press: Chicago. Green, Paul Tull, Donald Albaum, Gerald (1988) Research for Marketing Decisions. Prentice-Hall: Englewood Cliffs. Kinnear, Thomas Taylor, James (1991) Marketing Research. An Applied Approach. McGraw Hill: New York. Kress, George (1988) Marketing Research. Prentice-Hall: Englewood Cliffs. Leeflang, Peter S.H. (2000) Building Models for Marketing Decisions. Kluwer Academic Publishers: Boston. Lotti, Leila (1982) Markkinointitutkimus. Markkinointi-instituutin kirjasarja 28. Espoo. Lotti, Leila (2001) Tehokas markkina-analyysi. WSOY: Luck, David Ronald, Rubin (1987) Marketing Research. Prentice-Hall: Englewood Cliffs. Mattila, Hannu (1999) Lomakekysely asiakaspalautteen hankkimismenetelmänä: esimerkkinä Kelan asiakaspalvelututkimus. Kansaneläkelaitos, tutkimus- ja kehitysyksikkö: Panula, Juha (2000) Hämärän taakse. Marketologian minuutta etsimässä. Atena Kustannus Oy: Jyväskylä. Weiers, Ronald (1988) Marketing Research. Prentice-Hall: Englewood Cliffs. 2.3 Organisaatioiden ja johtamisen tutkimus Alvesson, Mats Deetz, Stanley (2000) Doing Critical Management Research. Sage Publications: London. Bryman, Alan (1988) Doing Research in Organizations. Routledge: London. Curran, James Blackburn, Robert A. (2001) Researching the Small Enterprise. Sage Publications: London. Czarniawska, Barbara (1998) A Narrative Approach to Organization Studies. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Easterby-Smith, M. Thorpe, R. Lowe, A. (1991) Management Research. An Introduction. Sage Publications: London. Finn, Mick Elliot-White, Martin Walton, Mike (2000) Tourism & Leisure Research Methods. Data collection, analysis, and interpretation. Longman: Harlow. Kettunen, Pertti (1974) Yritysten tutkimisesta. Gummerus: Jyväskylä. 3 METODOLOGIA YLEISESTI Alasuutari, Pertti (1993) Erinomaista, rakas Watson. Johdatus yhteiskuntatutkimukseen. Kustannusosakeyhtiö Hanki ja Jää: Alasuutari, Pertti (2001) Johdatus yhteiskuntatutkimukseen. Gaudeamus: 6

7 Bernard, H. Russell (2000) Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Black, Thomas R. (1999) Doing Quantitative Research in the Social Sciences: An Integrated Approach to Research Desing, Measurements and Statistics. Sage Publications: London. Bryman, Alan (1988) Quantity and Quality in Social Research. Unwin Hyman: London. Eskola, Antti (1975) Sosiologian tutkimusmenetelmät II (2. painoksen 2. muuttamaton lisäpainos). WSOY: Porvoo. Eskola, Antti (1981) Sosiologian tutkimusmenetelmät I (4. painoksen 2. muuttamaton lisäpainos). WSOY: Ghauri, Pervez Gronhaug, Kjell (2002) Research Methods in Business Studies. A Practical Guide, (2 nd ed.). Prentice Hall: Harlow. Glass, Gene V. McGaw, B. Smith, M.L. (1981) Meta-analysis in Social Research. Sage Publications: Beverly Hills, CA. Gunter, Barrie (2000) Media Research Methods Measuring Audiences, Reactions, and Impact. Sage Publications: London. Holme, Idar M. Solvang, Bernt K. (1991) Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder. Studentlitteratur: Lund. Jacobsen, Dag Ingvar Sandin, Gunnar Hellström, Caroline (2002) Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Studenlitteratur: Lund. Jick, Todd D. (1979) Mixing qualitative and quantitative methods: triangulation in action, Administrative Science Quarterly. Vol. 24, No. 4, Järvinen, Pertti Järvinen, Annikki (2000) Tutkimustyön metodeista. Opinpaja: Tampere. Järvinen, Pertti (1999) On Research Methods. Opinpaja: Tampere. Kari, Jouko Huttunen, Jouko (1981) Johdatus kasvatuksen ongelmien tutkimiseen. Otava: Keuruu. Karma, Kai (1983) Käyttäytymistieteiden metodologian perusteet. Otava: Keuruu. Kelley, D. Lynn (1999) Measurement Made Accessible: A Research Approach Using Qualitative, Quantitative & Quality Improvement Methods. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Kerling, F.N. (1975) Foundations of Behavioral Research, (2 nd. ed.). Holt, Rinehart and Winston: London. Metsämuuronen, Jari (2000) Metodologian perusteet ihmistieteissä. International Methelp: Oyen, E. (ed.) (1990) Comparative Methodology. Theory and Practice in International Social Research. Sage Studies in International Sociology 40. Sage Publications: London. Pirttilä, I. (1979) Johdatusta yhteiskuntatieteiden metodologiaan. Gaudeamus: Vaasa. Raunio, Kyösti (1999) Positivismi ja ihmistiede: sosiaalitutkimuksen perustat ja käytännöt. Gaudeamus: Tashakkori, Abbas Teddlie, Charles (1998) Mixed Methodology: Combining Qualitative and Quantitative Approaches. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Toivonen, Timo (1999) Empiirinen sosiaalitutkimus: filosofia ja metodologia. WSOY: Porvoo. 7

8 Töttö, Pertti (1999) Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tuolle puolen? Metodipoliittinen puheenvuoro. Sosiologia. Vol. 36, No. 4, TUTKIMUSSUUNNITELMA JA TUTKIMUSPROSESSI Aaltola, Juhani Valli, Raine (toim.) (2001) Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja aineistonkeruu. PS-kustannus: Jyväskylä. Aaltola, Juhani Valli, Raine (toim.) (2001) Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. PS-kustannus: Jyväskylä. Brewerton, Paul Millward, Lynne (2001) Organizational Research Methods. A Guide for students and researchers. Sage Publications: London. Campbell, J. P. Daft, R. L. Hulin, C. L. (1982) What to Study. Generating and Developing Research Questions. Studying Organizations: Innovations in Methodology 6. Sage Publications: Beverley Hills, CA. Creswell, John W. (1994) Research design: qualitative & quantitative approaches. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Epton, S. R. Payne R. L. Pearson, A. W. (eds) (1983) Managing Interdisciplinary Research. John Wiley & Sons: Chichester. Karjalainen, Sakari (toim.) (2002) Tutkijan eettiset valinnat. Gaudeamus: Laaksovirta, Tuula H. (1988) Tutkimuksen lukeminen ja tekeminen. Kirjastopalvelu Oy: Locke, L. F. Spirduso, W. W. Silverman, S. J. (1993) Proposals That Work. A Guide for Planning Dissertations and Grant Proposals, (2 nd ed.). Sage Publications: Newbury Park, CA. Patel, R. Davidson, B. (1991) Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Studentlitteratur: Lund. Preese, R. (1994) Starting Research. An Introduction to Academic Research and Disseratation Writing. Printer Publishers: London. Rudestam, K. E. Newton, R. R. (2001) Surviving Your Dissertation. A Comprehensive Guide to Content and Process, (2 nd ed.). Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Ziman, John (2001) Real Science: What it is, and what it means?. Cambridge University Press: Cambridge. 8

9 5 TIEDONKERUUMENETELMÄT 5.1 Kysely Babbie, Earl R. (1973) Survey Research Methods. Wadshworth Publishing: Belmont, CA. Brewer, J. Hunter, A (1989) Multimethod Research. A Synthesis of Styles. Sage Publications: Newbury Park, CA. Converse, J. M. Presser, S. (1986) Survey Questions. Handcrafting the Standardized Questionnaire. Sage University Paper 63. Sage Publications: Beverly Hills, CA. Fowler, Floyd J. Jr. (1993) Survey Research Methods, (2 nd ed.). Sage Publications: Newbury Park, CA. Fowler, Floyd J. Jr. Mangione, T. W. (1990) Standardized Survey Interviewing. Minimizing Interviewer-related Error. Sage Publications: Newbury Park, CA. Jyrinki, Erkki (1977) Kysely ja haastattelu tutkimuksessa. Gaudeamus: Marsh, C (1982) The Survey Method. The Contribution of Surveys to Sociological Explanation. George Allen & Unwin: London. Rossi, P. H. Wright, J. D. Anderson, A. (1983) Handbook of Survey Research. Academic Press: San Diego. de Vaus, David (ed.) (2002) Social Surveys. Sage Publications: London. 5.2 Haastattelu Goldman, A.E. Schwartz, McDonald S. (1987) The Group Depth Interview. Principles and Practice. Prentice-Hall: Englewood Cliffs. Greenbaum, Thomas L. (1998) The Handbook for Focus Group Research (2 nd edition). Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Greenbaum, Thomas L. (2000) Moderating Focus Groups. A Practical Guide for Group Facilitation. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Gubrium, Jaber F. Holstein, James A. (eds.) (2002) Handbook of Interview Research Context & Method. Sage Publications: London. Hirsjärvi, Sirkka Hurme, Helena (1984) Merkityksen ongelma haastattelututkimuksessa. Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteen laitoksen julkaisuja. A3:1984. Jyväskylä. Hirsjärvi, Sirkka Hurme, Helena (1995) Teemahaastattelu, (7. painos). Gaudeamus: Hirsjärvi, Sirkka Hurme, Helena (2000) Tutkimushaastattelu: teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki University Press: Kvale, Steinar (1996) InterViews. An Introduction to Qualitative Research Interviewing. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. McCracken, Grant (1988) The Long Interview. Sage Publications: Newbury Park, CA. Morgan, David L. (1988) Focus Groups as Qualitative Research. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Rubin, Herbert S. Rubin, Irene S. (1995) Qualitative Interviewing. The Art of Hearing Data. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. 9

10 Solatie, Jim (2001) Focusryhmät. Kvalitatiiviset ryhmäkeskustelut strategisen markkinointitutkimuksen apuna. Mainostajien liitto: Sulkunen, Pekka (1990) Ryhmähaastattelujen analyysi. Teoksessa: Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta, toim. Klaus Mäkelä, Gaudeamus: 5.3 Sisällön erittely Hakala, Ulla (2003) Quantitative and Qualitative Methods of Analysing Advertising: Content Analysis and Semiotics. Turku School of Economics and Business Administration, Discussion and working papers 5:2003: Turku. Kassarjian, Harold H. (1977) Content Analysis in Consumer Research. Journal of Consumer Research, Vol. 4, No. 1, Krippendorff, Klaus (2004) Content Analysis. An Introduction to Its Methodology, (2 nd ed.). Sage Publications: Beverly Hills, CA. Neuendorf, Kimberly (2002) The Content Analysis Guidebook. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Pietilä, Veikko (1969) Johdatusta sisällön erittelyyn I. Tampereen yliopiston tutkimuslaitoksen julkaisuja C8:1969. Tampere. Pietilä, Veikko (1970) Johdatusta sisällön erittelyyn II. Tampereen yliopiston tutkimuslaitoksen julkaisuja C13:1970. Tampere. Pietilä, Veikko (1976) Sisällön erittely, (2. korj. painos). Gaudeamus: 5.4 Muut menetelmät Adler, Patricia A. Adler, Peter (1994) Observational techniques, In: Handbook of Qualitative Research, ed. by Norman K. Denzin Yvonna S. Lincoln, Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Valkonen, Tapani (1998) Rekisteriaineistot yhteiskunta- ja terveystutkimuksessa. Gaudeamus: 6 KVANTITATIIVISET TUTKIMUS- JA ANALYYSIMENETELMÄT 6.1 Tilastollinen analyysi Alkula Tapani Pöntinen Seppo Ylöstalo, Pekka (1994) Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. WSOY: Juva. Anderson, David Sweeney, Dennis, J. Williams, Thomas A. (1999) Statistics for Business and Economics, (7 th ed.). South Western: Cincinnati, OH. Berry, William D. Lewis-Beck, Michael S. (1986) New Tools for Social Scientists. Advances and Applications in Research Methods. Sage Publications: Beverly Hills, CA. Cochran, W.G. (1977) Sampling Techniques, (3 rd ed.). John Wiley and Sons: New York. 10

11 Cronbach, Lee J. (1965) Essentials of Psychological Testing, (2 nd ed.). Harper & Row: New York. Erätuuli, Matti Leino, Jarkko Yli-luoma, Pertti (1994) Kvantitatiiviset analyysimenetelmät ihmistieteissä. Kirjayhtymä: FitzRoy, Peter (1976) Analytical methods for marketing management. McGraw-Hill: London. Grönroos, Matti (2003) Johdatus tilastotieteeseen: kuvailu, mallit ja päättely. Finn Lectura: Heikkilä, Tarja (2004) Tilastollinen tutkimus, (5. uud. p.). Edita: Helenius, Hans (1989) Tilastollisten menetelmien perustiedot. Statistical Consulting: Salo. Henkel, Ramon E. (1976) Tests of Significance. A Sage University Papers 4. Sage Publications: Beverly Hills, CA. Hjelt, Pekka (1976) Tilastotiede. Suomen tilastotutkimus Oy: Naantali. Holopainen, Martti Pulkkinen, Pekka (1993) Tilastolliset menetelmät. Weiling+Göös: Porvoo. Hooley, Graham (1980) A Guide to the Use of Quantitative Techniques in Marketing. European Journal of Marketing, Vol. 14, No. 7, Karjalainen, Leila Ruuskanen, Asko (1994) Tilastomatematiikka. Gummerus: Jyväskylä. Karma, Kai (1980) Tilastollisen kuvauksen perusteet käyttäytymistieteissä. Otava: Keuruu. Karma, Kai Komulainen, Erkki (1984) Käyttäytymistieteiden tilastomenetelmien jatkokurssi. Gaudeamus: Mänttä. Konttinen, Raimo (1981) Testiteoria. Johdatus kasvatus- ja käyttäytymistieteellisen mittauksen teoriaan. Gaudeamus: Koponen, Ritva (1981) Tilastomenetelmien käyttämisestä kasvatustieteissä. Otava: Laininen, Pertti (2000) Tilastollisen analyysin perusteet. Otatieto: Liedes, Matti Manninen, Pentti (1975) Otantamenetelmät, (2. korj. painos). Gaudeamus: Liski, Erkki Puntanen, Simo (1984) Tilastotieteen peruskurssi II, (4. uud. painos). Tampereen yliopisto: Tampere. Liski, Erkki Puntanen, Simo (1987) Tilastotieteen peruskurssi I, (6. uud. painos). Tampereen yliopisto: Tampere. Lokki, Olli (1980) Tutkimustulosten tilastollinen hallinta ja käyttö. Insinööritieto: Magnusson, David (ed.) (1991) Problems and Methods in Longitudinal Research: Stability and Change.Cambridge University Press: Cambridge. Manninen, Pentti (1970) Johdatus tilastollisiin monimuuttujamenetelmiin. Tampereeen yliopiston tutkimuslaitos, opetusmonisteita C:18. Tampere. Manninen, Pentti (1978) Tilastotiedettä yhteiskuntatieteilijöille, (4. painos). Gaudeamus: Mattila, Sakari (1978) Tilastotiede I ja II. Gaudeamus: Maxim, Paul S. (1999) Quantitative Research Methods in the Social Sciences. Oxford University Press: New York. McNemar, Quinn (1969) Psychological Statistics, (4 th ed.). John Wiley & Sons: New York. Menard, Scott (1991) Longitudinal Research. Sage Publications: Newbury Park. Mendenhall, William Reinmuth, James E. Beaver, Robert J. (1993) Statistics for Management and Economics, ( 7 th ed.). Duxbury Press: Belmont. 11

12 Metsämuuronen, Jari (2000) Mittarin rakentaminen ja testiteorian perusteet. International Methelp: Metsämuuronen, Jari (2000) Tilastollisen kuvauksen perusteet. International Methelp: Metsämuuronen, Jari (2000) Tilastollisen päättelyn perusteet. International Methelp: Mäkelä, J. (1991) Sunnuntaina sataa aina Tutkimus tilastollisen ajattelun siirtymisestä osaksi empiiristä sosiaalitutkimusta. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 13. Rovaniemi. Paananen, Seppo Juntto, Anneli Sauli, Hannele (toim.) (1998) Faktajuttu: tilastollisen sosiaalitutkimuksen käytännöt. Vastapaino: Tampere. Pahkinen, Erkki Lehtonen, R. (1989) Otanta-asetelmat ja tilastollinen analyysi. Gaudeamus: Peltonen, Matti (1973) Johdatus käyttäytymistieteiden tilastollisiin menetelmiin. WSOY: Porvoo. Pitkänen, Seppo (1975) Johdatusta markkinointitutkimuksen kvantitatiivisiin menetelmiin. Tampereen yliopiston yrityksen taloustieteen laitoksen tutkimuksia ja monisteita B9. Tampere. Pitkänen, Seppo Saarikorpi, Jorma (1980) Markkinointi ja tutkimus. Empiirisen aineiston erittelyvaihtoehtoja. Tampereen yliopiston yrityksen taloustieteen ja yksityisoikeuden laitoksen julkaisuja B1: Oppikirjoja 3. Tampere. Reynolds, H. T. (ed.) (1997) Analysis of Nominal Data. A Sage University Paper 7. Sage Publications: Beverly Hills, CA. Sullivan, John L. Feldman, Stanley (1979) Multiple indicators. An Introduction. A Sage University Paper, Vol. 15. Sage Publications: Beverly Hills, CA. Tilasto-opas (1995) Tilastokeskuksen käsikirjoja 3. Tull, Donald Hawkins, Del (1993) Marketing Research. Measurement and Method. Macmillan: New York. Tähtinen, Juhani (1993) Tilastollisen analyysin tulkinnan lähtökohtia. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja B 41. Turku. Vahervuo, Toivo Kalimo, Esko (1975) Tilastolliset perusmenetelmät. Porvoo. Valkonen, Tapani (1984) Haastattelu- ja kyselyaineiston analyysi sosiaalitutkimuksessa. Gaudeamus: Valli, Raine (2001) Johdatus tilastolliseen tutkimukseen. Ps-kustannus: Jyväskylä. Vasama, Pyry-Matti Vartia, Yrjö (1974) Johdatus tilastotieteeseen I ja II. Gaudeamus: Winer, B.J. (1971) Statistical Principles in Experimental Design, (2 nd ed.). McGraw-Hill: Tokyo. 6.2 Monimuuttujamenetelmät (yleisteoksia) Dillon, William Goldstein, Matthew (1984) Multivariate Analysis. Methods and Applications. John Wiley & Sons: New York. Green, Paul (1978) Analyzing Multivariate Data. The Dryden Press: Hinsdale. Grönfors, Matti (1982) Monimuuttujamenetelmistä. Turun yliopiston tilastotieteen laitoksen luentomoniste 1982:2. Turku. 12

13 Hair, Joseph Anderson, Rolph Tatham, Ronald (1995) Multivariate Data Analysis. Macmillan: New York. Koskinen, Tarmo (1973) Tiedon tiivistäminen ja järjestäminen. Monimuuttujamenetelmien vertailu laadullisen tiedon analyysimenetelmiin. Vaasan kauppakorkeakoulun opetusmonisteita 2. Vaasa. Malin, Antero Pahkinen, Erkki (1990) Monimuuttujaisen varianssianalyysin ja toistomittauksen soveltaminen käyttäytymistieteellisissä tutkimuksissa. Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja N. Teoriaa ja käytäntöä 47. Jyväskylä. Morrison, D. F. (1976) Multivariate Statistical Methods, (2 nd ed.). McGraw-Hill: New York. Schuchard-Ficher, Christiane Backhaus, Klaus Humme, Udo Lohrberg, Werner Plinke, Wulff Schreiner, Wolfgang (1982) Multivariate Analysemethoden. Springer Verlag: Berlin. Sharma, Subbash (1996) Applied Multivariate Techniques. John Wiley & Sons: New York. Sänkiaho, Risto (1974) Temput ja kuinka ne tehdään. Monimuuttujamenetelmät kansan palvelijoina. Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisuja 220. Jyväskylä. Tabachnick, Barbara G. Fidell, Linda S. (2001) Using Multivariate Statistics, (4 th ed.). Allyn and Bacon: Boston, MA. 6.3 Yksittäiset tilastolliset menetelmät Cattel, R. B. (1975) Factor Analysis. An Introduction and Manual for the Psychologists and Social Scientists. Harper & Brothers, Publishers: New York. Everitt, B. (1986) Cluster Analysis. John Wiley & Sons: New York. Green, Paul Carmone, Frank Smith, Scott (1989) Multidimensional Scaling. Concepts and Applications. Allyn and Bacon: Boston, MA. Hagenaars, Jacques A. (1990) Categorical Longitudinal Data. Log-linear panel, Trend, and Cohort Analysis. Sage Publications: Newbury Park, CA. Jolliffe, Ian (1986) Principal Component Analysis. Springer Verlag: New York. Knoke, David Burke, Peter J. (1980) Log-linear Models. A Sage University Paper 20. Sage Publications: Beverly Hills, CA. Kruskal, J. B. Wish, M. (1978) Multidimensional Scaling. Sage Publications: Beverly Hills, CA. Nigel, Gilbert (1994) Analyzing Tabular Data: Loglinear and Logistic Models for Social Researchers. UCL Press: London. Noponen, Jyrki (1975) Regressioanalyysin käytöstä selitysmalleissa. Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen tutkimuksia 4. Peltonen, Matti (1968) Faktorianalyysin soveltamisesta käyttäytymistieteissä. Turun yliopiston sosiologian laitoksen monisteita 18. Turku. Siegel, S. (1988) Nonparametric Statistics for the Behavioral Sciences. McGraw-Hill: New York. Thompson, Bruce (1984) Canonical Correlation Analysis. Uses and Interpretation. A Sage University Paper 47. Sage Publications: Beverly Hills, CA. Virtanen, Risto (1986b) Piilorakenneanalyysin piiloluokkamalli SPSS:n käyttäjäproseduurina, Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja B 2:1986. Turku. 13

14 Virtanen, Risto, (1986a) Piiloluokkamallin sovellusmahdollisuuksia. Teoksessa: Tieteen päivä 1985, Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja, Keskustelua ja raportteja 3:1986, Turku. 6.4 SPSS ja muut ohjelmisto-oppaat Babbie, Earl (1994) Adventures in Social Research: Data Analysis using SPSS. Pine Forge Press: Thousand Oaks. Metsämuuronen, Jari (2001) Monimuuttujamenetelmien perusteet SPSS-ympäristössä. International Methelp: Metsämuuronen, Jari (2000) SPSS aloittelevan tutkijan käytössä. International Methelp: Norusis, Marija (1985) SPSSX Advanced Statistics Guide. McGraw Hill: Chicago. Norusis, Marija (1999) SPSS Regression Models SPSS; Chicago, ILL. Olkkonen, Rami Saastamoinen, Kaisa (2002) SPSS perusopas. Turun kauppakorkeakoulu: Turku. Roponen, Seppo (1994) SPSS for Windows tutkijan työkaluna. Menetelmäraportteja ja käsikirjoja 1994:2. Kuluttajatutkimuskeskus: SPSS 11.5 Syntax Reference Guide, Vol.1 (2002) SPSS: Chicaco, ILL. SPSS 11.5 Syntax Reference Guide, Vol.2 (2002) SPSS: Chicago, ILL. SPSS Advanced Models 10.0 (1999) SPSS: Chicago, ILL. SPSS Advanced Models11.5 (2002) SPSS: Chicago, ILL. SPSS Base 10.0 Applications Guide (1999) SPSS: Chicago, ILL. SPSS Base 11.5 User s Guide (2002) SPSS: Chicago, ILL. SPSS Regression Models 11.0 (2001) SPSS: Chicago, ILL. Yli-Luoma, Pertti V. J. (1999) Johdatus kvantitatiivisiin analyysimenetelmiin SPSS for Windows ohjelman avulla, (5. uudistettu painos). IMDL: 7 KVALITATIIVINEN TUTKIMUS 7.1 Laadullisesta tutkimuksesta yleisesti Alasuutari, Pertti (1994) Laadullinen tutkimus, (2. uudistettu painos). Vastapaino: Jyväskylä. Alasuutari, Pertti (1995) Researching culture: qualitative method and cultural studies. Sage Publications: London. Alasuutari, Pertti (toim.) (1984) Keskustelua laadullisesta sosiaalitutkimuksesta. Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos. Sarja C 28/1984. Alvesson, Mats (2000) Reflexive Methodology: New Vistas for Qualitative Research. Sage Publications: London. Andersen, Ib Borum, Finn Kristensen, Peer H. Karnøe, Peter (1995) On the Art of Doing Field Studies. An Experience-based Research Methodology. Copenhagen Business School. Studies from the Institutional and Industrial Sociology, Series O, No. 18. Handleshøjskolens Forlag: Copenhagen. Berg, Bruce L. (1995) Qualitative research methods for the social sciences, (2 nd ed.). Allyn and Bacon: Boston, MA. 14

15 Berger, P. L. Luckman, T. (1966) The Social Construction of Reality. Penguin: Whitstable, Kent. Björk, Peter (1994) Kvalitativ forskning och tydliggörande av kunskapsstrukturer i gruppbeslut. Svenska handelshögskolan. Meddelanden från Svenska handelshögskolan, 279. Bryman, Alan Bresnen, Michael Beardsworth, Alan Keil Teresa (1988) Qualitative Research and the Study of Leadership. Human Relations, Vol. 41, No. 1, Bryman, Alan Burgess, Robert (eds) (1999) Qualitative Research. Sage Publications: London. Carson, David (2001) Qualitative Marketing Research. Sage Publications: London. Cassell, C. Symon, G. (eds) (1994) Qualitative Methods in Organizational Research. A Practical Guide. Sage Publications: London. Denzin, Norman K. Lincoln, Yvonna S. (eds) (2000) Handbook of Qualitative Research, (2 nd ed.). Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Denzin, Norman K. Lincoln, Yvonna S. (eds) (1998) Collecting and Interpreting Qualitative Materials. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Denzin, Norman K. Lincoln, Yvonna S. (eds) (1998) Strategies of Qualitative Inquiry. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Denzin, Norman K. Lincoln, Yvonna S. (eds) (1998) The Landscape of Qualitative Research: Theories and Issues. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Ereaut, Gill Imms, Mike Callingham, Martin (eds.) (2002) Qualitative Market Research. Principle and Practice. Sage Publications: London. Eskola, Jari Suoranta, Juha (1998) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino: Tampere. Eskola, Jari (1991) Eläytymismenetelmän käyttö sosiaalitutkimuksessa. Tekninen opas aloittelijoille. Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos. Työraportteja B 33. Tampere. Eskola, Jari (1996) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Lapin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan julkaisuja, C 13. Rovaniemi. Flick, Uwe (1998) An introduction to qualitative research. Sage Publications: London. Forsberg, Hannele et al. (1991) Sosiaalisia käytäntöjä tutkimassa: katkelmia empiirisen tutkimuksenteon vaiheista. Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos. Tutkimuksia. Sarja A. Tampere. Golden-Biddle, Karen Locke, Karen D. (1997) Composing qualitative research. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Gordon, Wendy (1999) Goodthinking: a Guide to Qualitative Research. Admap: Henley. Grönfors, Martti (1982) Kvalitatiiviset kenttätyömenetelmät. WSOY: Juva. Gubrium, Jaber F. (1997) The New Language of Qualitative method. Oxford University Press: New York. Gummesson, Evert (2000) Qualitative methods in management research, (2nd ed.). Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Hart, Susan J. (1991) A first-time user's guide to the collection and analysis of interview data from senior managers, In: The management research handbook ed. by N. C. Smith P. Dainty, Routledge: London. 15

16 Hertz, Rosanna Imber, Jonathan B. (eds) (1995) Studying elites using qualitative methods. Sage Focus Editions, Vol Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Hämäläinen, Juha (1987) Laadullinen sosiaalitutkimus käytännössä. Kuopion yliopiston julkaisuja. Yhteiskuntatieteet. Tilastot ja selvitykset 2/1987. Kuopio. Jones, Michael O. (1996) Studying organizational symbolism: what, how, why? Qualitative research methods, Vol. 39. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Lee, Thomas W. (1999) Using Qualitative Methods in Organizational Research. Sage Publications: London. Luostarinen, Heikki Väliverronen, Esa (1991) Tekstinsyöjät. Yhteiskuntatieteellisen kirjallisuuden lukutaidosta. Vastapaino: Tampere. Marshall, Catherine Rossman, Gretchen B. (1995) Designing qualitative research, (2 nd ed.). Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Mason, Jennifer (1996) Qualitative researching. Sage Publications: London. Maxwell, Joseph A. (1996) Qualitative research design: an interactive approach. Applied social research methods series 41. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Maykut, Pamela Morehaouse, Richard (1994) Beginning qualitative research: a philosophic and practical guide. Falmer Press teachers' library 6. Falmer Press: London. Metsämuuronen, Jari (2000) Laadullisen tutkimuksen perusteet. International Methelp: Miller, Gale Dingwall, Robert (eds) (1997) Context and method in qualitative research. Sage Publications: London. Morrison, Margaret A. (2002) Using Qualitative Research in Advertising: Strategies, Techniques, and Applications. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Morse, Janice M. (ed.) (1994) Critical issues in qualitative research methods. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Palmroth, Aino (1996) Alttiiksi asettumisen etiikka: laadullisen tutkimuksen eettisiä kysymyksiä. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta: Jyväskylä. Patton, Michael Q. (1980) Qualitative evaluation methods. Sage Publications: Newbury Park, CA. Patton, Michael Q. (1987) How to use qualitative methods in evaluation. Sage Publications: Newbury Park, CA. Patton, Michael Q. (1990) Qualitative Evaluation and Research Methods, (2 nd ed.). Sage Publications: Newbury Park, CA. Potter, W. James (1996) An analysis of thinking and research about qualitative methods. Lawrence Erlbaum: Mahwah, NJ. Robson, Sue Foster, Angela (1989) Qualitative research in action. Edward Arnold: London. Saarnivaara, Marjatta (toim.) (1996) Subjektiviteettia etsimässä. Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden tutkimuslaitos. Työpapereita n:o. 2. Jyväskylä. Sayre, Shay (2001) Qualitative Methods for Marketplace Research. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Silverman, David (1985) Qualitative Methodology & Sociology. Gover: Aldershot. Silverman David (ed.) (1997) Qualitative research: theory, method and practice. Sage Publications: London. 16

17 Silverman, David (2000) Doing Qualitative Research: A Practical Handbook. Sage Publications: London. Starrin, Bengt et al. (1991) Från upptäckt till presentation: om kvalitativ metod och teorigenerering på empirisk. Studentlitteratur: Lund. Suojanen, Päivikki Saressalo, Lassi (toim.) (1982) Kulttuurin kenttätutkimus. Tampereen yliopisto, kansanperinteen laitos. Tampere. Symon, Gillian Cassel, Catherine (eds) (1998) Qualitative methods and analysis in organizational research: a practical guide. Sage Publications: London. Töttö, Pertti (1997) Pirullinen positivismi. Kysymyksiä laadulliselle tutkimukselle. Jyväskylän yliopiston julkaisusarja n:o 41. Yliopistopaino: Jyväskylä. Töttö, Pertti (2000) Pirullisen positivismin paluu. Laadullisen ja määrällisen tarkastelua. Vastapaino: Tampere. Understanding qualitative research: an instructional collection of guidelines, market studies, case studies and noteworthy papers on focus groups and other aspects of qualitative research (1992) An ARF Research Reference Series Book. Advertising Research Foundation: New York. Van Maanen, John (ed.) (1979) Qualitative Methodology. Administrative Science Quarterly, Vol. 24, No. 4. Varto, Juha (1992) Laadullisen tutkimuksen metodologia. Kirjayhtymä: Wolcott, Harry F. (1990) Writing up Qualitative Research. Sage Publications: Newbury Park, CA. 7.2 Laadullisen tutkimuksen lähestymistavat Creswell, John W. (1998) Qualitative Inquiry and Research Design. Choosing among five traditions. Sage: Thousand Oaks, CA. Biografia Barzun, J. Graff, H. (1977) The Modern Researcher, (3 rd ed.). Harcourt Brace Jovanovich: New York. Denzin, Norman K. (1989) Interpretive Biography. Sage Publications: Newbury Park, CA. Denzin, Norman K. (1989) Interpretive Interactionism. Sage Publications: Newbury Park, CA. Miller, Robert L. (1999) Researching Life Stories and Family Histories. Sage Publications: London. Fenomenologia Bogdan, R. Taylor, S. J. (1975) Introduction to Qualitative Research Methods. A Phenomenological Approach to the Social Sciences. John Wiley & Sons: New York. Uljens, Michael (1989) Fenomenografi forskning och uppfattningar. Studentlitteratur: Lund. Grounded theory Glaser, Barney G. (1978) Theoretical Sensitivity. Sociology Press: Mill Valley, CA. Glaser, Barney G. (1992) Basics of Grounded Theory Analysis. Sociology Press: Mill Valley, CA. 17

18 Glaser, Barney G. Strauss, Anselm L. (1975) The Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research, (7 th ed.). Aldine: Chicago. Goulding, Christina (2002) Grounded Theory. A Practical Guide for Management, Business and Market Researchers. Sage Publications: London. Locke, Karen (2001) Grounded Theory in Management Research. Sage Publications: London. Strauss, Anselm Corbin, Juliet (1990) Basics of qualitative research: grounded theory procedures and techniques. Sage: Newbury Park, CA. Strauss, Anselm L. (1988) Qualitative Analysis for Social Scientists. Cambrigde Unversity Press: New York. Strauss, Anselm L. Corbin, Juliet (1994) Grounded Theory Methodology: An Overview. In: Handbook of Qualitative Research, ed. by Norman K. Denzin Yvonna S. Lincoln, Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Strauss, Anselm L. Corbin, Juliet (eds) (1997) Grounded Theory in Practice. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Etnografia Coffey, Amanda (1999) Etnographic Self: Fieldwork and the Representation of Identity. Sage Publications: London. Fetterman, D. M. (1989) Ethnography: Step by Step. Sage Publications: Newbury Park, CA. Garfinkel, H. (1984) Studies in Ethnomethodology. Polity Press: Cambridge. Hammersley, Martyn (1991) Ethnography. Principles in Practice, (repr.). Routledge: London. Van Maanen, John (1988) Tales of the Field. On Writing Ethnography. The Unversity Press: Chicago and London. Tapaustutkimus (Case-tutkimus) Bonoma, Thomas V. (1985) Case research in marketing: Opportunities, problems and a process, Journal of Marketing Research, Vol. 22, No. 2, Dubois, Anna Gadde, Lars-Erik (2002) Systematic combining: an abductive approach to case research. Journal of Business Research. Vol. 55, No. 7, Easton, Geoff (1992) Learning from Case Studies, (2 nd ed.). Prentice Hall: London. Eisenhardt, Kathleen M. (1989) Building Theories from Case Study Research. Academy of Management Review, Vol. 13, No. 4, Halinen, Aino Törnroos, Jan-Åke (2004 forthcoming) Using Case Methods in the Study of Contemporary Business Networks. Journal of Business Research. Hamel, Jacques Dufour, Stéphane Fortin, Dominic (1993) Case study. Qualitative research methods, Vol. 32. Sage Publications: Newbury Park, CA. Hillebrand, Bas Kok, Robert A.W. Biemans, Wim G. (2001) Theory-Testing Using Case Studies: A Comment on Johnston, Leach, and Liu. Industrial Marketing Management, Vol. 30, No. 8, Hägg, Ingemund Hedlund, Gunnar (1978) Case studies in social science research. Publications of the European institute for advanced studies in management, Working paper No Brussels. 18

19 Johnston, Wesley J. Leach, Mark P. Liu, Annie H. (1999) Theory Testing Using Case Studies in Business-to-Business Research. Industrial Marketing Management, Vol. 28, No. 3, Laitinen, Hanne (1998) Tapaustutkimuksen perusteet. Kuopion yliopiston julkaisuja E, Yhteiskuntatieteet 55. Kuopio. Larsson, Rikard Löwendahl, Bente (1995) The qualitative side of management research: a meta-analysis of espoused and used case study methodologies. Working paper series. Lund University, Institute of Economic Research 20:1995. Lund. Leonard-Barton, Dorothy (1990) A Dual Methodology for Case Studies: Synergistic Use of Longitudinal Single Site with Replicated Multiple Sites. Organization Science, Vol. 1, No. 3, Lincoln, Yvonna S. Guba, E. G. (1985) Naturalistic Inquiry. Sage Publications: Beverly Hills, CA. Morgan, G. Smircich, L. (1980) The Case for Qualitative Research. Academy of Management Review, Vol. 5, No. X, Ojala, Lauri Hilmola, Olli-Pekka (2003) Case study research in logistics. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja B 1:2003. Turku. Perry, Chad (1998) Processes of a case study methodology for postgraduate research in marketing. European Journal of Marketing, Vol. 32, No. 9/10, Pihlanto, Pekka (1994) The Action-oriented Approach and Case Study Method in Management Studies, Scandinavian Journal of Management, Vol. 10, No. 4, Smith, N. Craig (1991) The case-study: a vital yet misunderstood research method for management. In: The management research handbook, ed. by N. C. Smith P. Dainty, Routledge: London. Stake, Robert E. (1995) The Art of Case Study Research. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Stake, Robert, E. (1994) Case Studies. In: Handbook of Qualitative Research, ed. by Norman K. Denzin Yvonna S. Lincoln, Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Stenberg, Esa (1979) Case-metodi yritysstrategian tutkimuksessa. Teoksessa: Tieteenfilosofian seminaari, Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja A 6:1979, Turku. Stenberg, Esa (1986) Case-menetelmä. Teoksessa: Tutkielmia yrityshallinnon ja markkinoinnin alueelta, toim. Reino Kanerva Raimo Nurmi Risto Tuominen. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja A 3:1986, Turku. Yin, Robert (1993) Applications of Case Study Research. Applied Social Research Methods Series, Vol. 34. Sage Publications: Newbury Park, CA. Yin, Robert K. (1981) The case study crisis: Some answers. Administrative Science Quarterly, Vol. 26, No. 1, Yin, Robert K. (2003) Case study research. Design and methods, (3 rd ed.). Sage Publications: Thousand Oaks, CA. 7.3 Prosessien tutkimus Halinen, Aino (1998), Time and Temporality in Research Design A Review of Buyer- Seller Relationship Models. In: Network Dynamics in International 19

20 Marketing, ed. by. Pete Naudé Peter Turnbull, Elsevier Science: Exeter. Halinen, Aino Törnroos, Jan-Åke (1995), The Meaning of Time in the Study of Buyer- Seller Relationships. In: Business Marketing: an Interaction and Network Perspective, ed. by Kristian Möller David T. Wilson, Kluwer Academic Publishers: Boston, MA. Huber, George P. Van de Ven, Andrew H. (eds) (1995) Longitudinal Field Research Methods. Studying Processes of Organizational Change. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Monge, Peter R. (1990) Theoretical and Analytical Issues in Studying Organizational Processes. Organization Science, Vol. 1, No. 4, Pettigrew, Andrew M. (1997) What is a processual analysis. Scandinavian Journal of Management, Vol. 13, No. 4, Van de Ven, Andrew H. Poole, Marshall Scott (1990) Methods for Studying Innovation Development in the Minnesota Innovation Research Program. Organization Science, Vol. 1, No. 3, Van de ven, Andrew, H. (1992) Suggestions fo Studying Strategy Process: A Research Note. Strategic Management Journal, Special Issue 13 (summer), Diskurssianalyysi ja narratiiviset menetelmät Boje, Davis M. (2001) Narrative Methods for Organizational and Communication Research. Sage Publications: London. Jokinen Arja, Juhila, Kirsi Suoninen, Eero (1993) Diskurssianalyysin aakkoset. Vastapaino: Tampere. Phillips, Nelson (1995) Telling Organizational Tales: On the Role of Narrative Fiction in the Study of Organizations. Organization Studies,Vol. 16, No. 4, Wood, Linda Kroger, Rolf O. (2000) Doing Discourse Analysis Methods for Studying Action in Talk and Text. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. 7.5 Laadullisen aineiston analyysi Bryman, A. Burgess, R. G. (eds) (1995) Analyzing Qualitative Data. Routledge: London. Coffey, Amanda Atkinson, Paul (1996) Making sense of qualitative data: complementary research strategies. Sage Publications: Thousands Oaks, CA. Feldman, Martha S. (1995) Strategies for interpreting qualitative data. Qualitative research methods 33. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Fielding, Nigel G. Lee, Raymond M. (1998) Computer analysis and qualitative research. Sage Publications: London. Gahan, Celia Hannibal, Mike (1998) Doing Qualitative Research Using QSR NUD*IST. Sage Publications: London. Kelle, Udo Prein, Gerald Bird, Katherine (eds) (1995) Computer-aided qualitative data analysis: theory, methods and practice. Sage Publications: London. 20

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Lapin ammattikorkeakoulussa 13.-14.11.2014

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9. Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.2005 Kirjoittajan ABC-kortti

Lisätiedot

Kvalitatiivinen tutkimustoiminta

Kvalitatiivinen tutkimustoiminta Kvalitatiivinen tutkimustoiminta Kvalitatiivinen tutkimustoiminta Laadullisen tutkimusmenetelmän määrittelyä ja taustaa Hypermedian jatko-opintoseminaari 28.1.2005 Katja Kaunismaa Luennon teemat: * Kvalitatiivinen

Lisätiedot

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case työpaja: Botnia TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case opetuksen tavoitteet Perustuu keskusteluun: omien näkemysten esittäminen ja toisten kuunteleminen Tiedon soveltaminen

Lisätiedot

Aineiston analysointi. Edutool gradutapaaminen 5.9.2010

Aineiston analysointi. Edutool gradutapaaminen 5.9.2010 Aineiston analysointi Edutool gradutapaaminen 5.9.2010 Tutkimuskysymykset Tutkimusongelmien vähittäinen muotoutuminen Rajauksen tarkistaminen Ovatko ongelmat sellaisia, että niihin on vastaus löydettävissä!

Lisätiedot

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele. Kuulustelija(t)

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele. Kuulustelija(t) Sivu 1 järjestys päivittäin MA 24.08.2015 22E12000 31C01300 31E00600 72A00100 72B00202 Laskentatoimi: Capital Budgeting Taloustiede: Energy and Environmental Economics Taloustiede: Open Economy Macroeconomics

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

VALTIO-OPPI 2015-2017

VALTIO-OPPI 2015-2017 VALTIO-OPPI 2015-2017 1 HUOM! Tutkintovaatimukset 2015-2017 otetaan käyttöön 1.9.2015 alkaen. Kesätentissä 8.8.2015 ovat vielä voimassa 2012-2015 vaatimukset. Vanhojen vaatimusten mukaisia esseitä voi

Lisätiedot

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa TkT Marjatta Huhta, Metropolia 1 Esityksen sisältö Master s in Industrial Management ohjelman kokonaisuus, tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

Tapaustutkimus (case-tutkimus, case study)

Tapaustutkimus (case-tutkimus, case study) (case-tutkimus, case study) Juhani Viitaniemi 1 (Järvinen&Järvinen 2004, Metsämuuronen 2003, Cunningham 1997

Lisätiedot

SoberIT jatko-opintoseminaari LAADULLINEN TUTKIMUS. Eila Järvenpää, prof Teknillinen korkeakoulu Tuotantotalouden osasto 02.02.

SoberIT jatko-opintoseminaari LAADULLINEN TUTKIMUS. Eila Järvenpää, prof Teknillinen korkeakoulu Tuotantotalouden osasto 02.02. SoberIT jatko-opintoseminaari LAADULLINEN TUTKIMUS Eila Järvenpää, prof Teknillinen korkeakoulu Tuotantotalouden osasto 02.02.2006 Luennon sisältö Laadullinen tutkimus: määrittelyä Laadullisen aineiston

Lisätiedot

Yksilöllistä, puhuroi, suorita - Mitä käyttöliittymien termien taakse kätkeytyy?

Yksilöllistä, puhuroi, suorita - Mitä käyttöliittymien termien taakse kätkeytyy? Yksilöllistä, puhuroi, suorita - Mitä käyttöliittymien termien taakse kätkeytyy? Niina Nissilä & Suvi Isohella Minä ja tiede Seinäjoki 18.3.2014 Vaasa 20.3.2014 Esityksen rakenne Lähtökohta Järjestelmä,

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Kurssilla: Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen 23.1.2008 Johanna Viitanen johanna.viitanen@soberit.hut.fi Luennon aiheet Tuotekehityksen

Lisätiedot

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies Lähellä kaupungissa Web-based learning environment relating to urban and geography studies Virpi Hirvensalo, Department of Geography and Geology, University of Turku GI Norden 9.6.2011 Project in a nutshell

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP)

KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP) KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP) Opintojen rakenne, opintojaksot ja vaihtoehtoiset suoritustavat 2014-2015 KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op) Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - tarkastella

Lisätiedot

ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6

ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6 Sisällysluettelo ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6 2. LAADULLISEN TUTKIMUKSEN KÄSITTEITÄ... 9 1.1 TUTKIMUKSEN TEKEMISEN TAUSTAFILOSOFIAT... 10 1.2 LAADULLINEN TUTKIMUS VS. MÄÄRÄLLINEN

Lisätiedot

Koodaus. Koodaus ja memojen kirjoittaminen on kaiken laadullisen tutkimuksen perusta. Mutta miten koodaus oikein tapahtuu. Koodaus

Koodaus. Koodaus ja memojen kirjoittaminen on kaiken laadullisen tutkimuksen perusta. Mutta miten koodaus oikein tapahtuu. Koodaus Laadullisen aineiston analyysi ja memojen kirjoittaminen on kaiken laadullisen tutkimuksen perusta. Mutta miten koodaus oikein tapahtuu. 25. maaliskuuta 2003 Jyväskylän yliopisto Page 1 Kvantitatiivisen

Lisätiedot

Osallistavan pedagogiikan didaktinen malli

Osallistavan pedagogiikan didaktinen malli Osallistavan pedagogiikan didaktinen malli 1. Ennakkotiedot / 4. Oppimisen ilmaiseminen narratiivin avulla 3. Opitun reflektointi ja käsitteellistäminen 2. Aktiivinen oppimistilanne Oppimiskertomukseen

Lisätiedot

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto Väitöskirjaprojekti alkaa Vuoden 2006 alusta Comenius-projektiin tutkijaksi gradu saatava valmiiksi tammikuussa 2006 Valmistuminen teologian maisteriksi 03/2006 Tutkimustyö

Lisätiedot

Kasvatustieteelliset opinnot aineenopettajan koulutuksessa. HELSINGIN YLIOPISTO Laitos: Soveltavan kasvatustieteen laitos

Kasvatustieteelliset opinnot aineenopettajan koulutuksessa. HELSINGIN YLIOPISTO Laitos: Soveltavan kasvatustieteen laitos Kasvatustieteelliset opinnot aineenopettajan koulutuksessa HELSINGIN YLIOPISTO Laitos: Soveltavan kasvatustieteen laitos Kurssin nimi: Kehitys- ja oppimispsykologia 4 op Kurssi arvostellaan asteikolla

Lisätiedot

7 LASKENTATOIMEN LAITOS DEPARTMENT OF ACCOUNTING AND FINANCE

7 LASKENTATOIMEN LAITOS DEPARTMENT OF ACCOUNTING AND FINANCE 7 LASKENTATOIMEN LAITOS DEPARTMENT OF ACCOUNTING AND FINANCE LASKENTATOIMI ACCOUNTING TUTKINTOVAATIMUKSET Kauppatieteiden lisensiaatin tutkinto Lisensiaatin tutkinnon opinnot koostuvat laskentatoimessa

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2011-2012 Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Vanhaa, uutta, sinistä, lainattua- monimenetelmällinen tutkimus

Vanhaa, uutta, sinistä, lainattua- monimenetelmällinen tutkimus Vanhaa, uutta, sinistä, lainattua- monimenetelmällinen tutkimus Suvi Ronkainen Lapin yliopisto, menetelmätieteiden lts. Metodifestarit, Jyväskylä 2009 Nimeämisen tapoja multi-methods; multi-strategy, mixed

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys. 5.2.2015 Valtakunnalliset välinehuollon esimiesten koulutuspäivät Jaana Kammonen TtM

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys. 5.2.2015 Valtakunnalliset välinehuollon esimiesten koulutuspäivät Jaana Kammonen TtM Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys 5.2.2015 Valtakunnalliset välinehuollon esimiesten koulutuspäivät Jaana Kammonen TtM Keskeistä ratkaisukeskeisessä ajattelussa; asenne tulevaisuusorientaatio tavoitesuuntautuminen

Lisätiedot

Jatkolukemista: Koivunen, Anu & Marianne Liljeström (toim.): Avainsanat. 10 askelta feministiseen tutkimukseen. Vastapaino, Tampere 1996. Moser, Caroline: Gender planning and development. Theory, practice

Lisätiedot

Kuusi virheellistä käsitystä kirjoittamisesta (Boice, 1990)

Kuusi virheellistä käsitystä kirjoittamisesta (Boice, 1990) Kuusi virheellistä käsitystä kirjoittamisesta (Boice, 1990) Hyvät kirjoittajat eivät näytä tekstiään muille ennen kuin se on lopullinen ja täydellinen. Hyvät kirjoittajat eivät aloita kirjoittamista ennen

Lisätiedot

Jyrki Kontio, Ph.D. 11.3.2010

Jyrki Kontio, Ph.D. 11.3.2010 Jyrki Kontio, Ph.D. Principal Consultant, R & D-Ware Oy Risk mgmt consulting and training Software engineering consulting Technical due diligence Process management and improvement Board member at QPR

Lisätiedot

YLIn opintojaksokuvaukset 2006-2007

YLIn opintojaksokuvaukset 2006-2007 a YLIn opintojaksokuvaukset 2006-2007 Projektijohtaminen...1 Muuttuva ryhmä...3 Tapaus- ja toimintatutkimus...4 Kvantitatiivinen tutkimus...6 Henkilökohtaisten ominaisuuksien ja osaamisen arviointi...7

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 OP) Perusopintojen osaamistavoitteet

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 OP) Perusopintojen osaamistavoitteet KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 OP) Perusopintojen osaamistavoitteet Perusopinnot suoritettuaan opiskelija: - hahmottaa pedagogisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkijakoulu FICS. Ella Bingham, TKK

Laskennallisten tieteiden tutkijakoulu FICS. Ella Bingham, TKK Laskennallisten tieteiden tutkijakoulu FICS Ella Bingham, TKK Mikä FICS on Kuka minä olen Tutkijakoulun koordinaattori Dosentti, HY tietojenkäsittelytiede TkT, TKK informaatiotekniikka DI, TKK systeemi-

Lisätiedot

Käsityötieteen aineopinnot

Käsityötieteen aineopinnot Käsityötieteen aineopinnot KSc 1.4 Tekstiilitalous 2 ov (63302) 2. opintovuosi kl (Marja Anttila). Ks. 2. opintovuoden työjärjestys. Suurryhmä viikko 2 ti 7.1.2003 klo 14.30-16.00, S 10/527 suurryhmä viikko

Lisätiedot

Hypermedian jatko-opintoseminaari

Hypermedian jatko-opintoseminaari Hypermedian jatko-opintoseminaari Tutkimusmenetelmät, kun tutkimuskohteena on ihminen ja tekniikka I, 1-4 ov Kirsi Silius 26.11.2004 Seminaarin aikataulu pe 26.11.04 Kirsi Silius: Seminaarin yleisesittely,

Lisätiedot

Muutokset näkyvät punaisella

Muutokset näkyvät punaisella SYKSY 2016 VAPAASTI VALITTAVAT Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset näkyvät punaisella 2.-3. lv HOIT3608 ARTIKKELIAKATEMIA 5 op Opettajat: Anna Axelin ja Minna Stolt Opetusmuoto:

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

Sisällönanalyysi. Sisältö

Sisällönanalyysi. Sisältö Sisällönanalyysi Kirsi Silius 14.4.2005 Sisältö Sisällönanalyysin kohde Aineistolähtöinen sisällönanalyysi Teoriaohjaava ja teorialähtöinen sisällönanalyysi Sisällönanalyysi kirjallisuuskatsauksessa 1

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Kollektiivinen biografia: uutta, vanhaa, lainattua

Kollektiivinen biografia: uutta, vanhaa, lainattua Kollektiivinen biografia: uutta, vanhaa, lainattua Metodifestivaalit 2015 / Sukupuolentutkimuksen metodipäivitys / 19.8.2015 Hanna Ojala, KT, dos., yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto Hanna.L.Ojala@uta.fi

Lisätiedot

Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee. Olli Martikainen 19.3.2013

Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee. Olli Martikainen 19.3.2013 Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee Olli Martikainen 19.3.2013 Miten tuottavuus syntyy? 1. Miten tuottavuus syntyy? Tuotanto voidaan kuvata työhön vaadittavien investointien ja itse

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä.

LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä. LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä. Pohjautuu ohjeisiin tiedekunnan yleisiin ohjeisiin lähteidenkäytöstä: http://www.uwasa.fi/kauppatieteet/opiskelu/kirjoitusohjeet/lahteet/

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014

Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014 Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014 (69 graduated doctors in 2014) 22 % answered to the survey 1. Department

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot TYÖYHTEISÖN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Fysioterapian,

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN Markus Jokela, Psykologian laitos, HY Akateeminen tausta EPIDEMIOLOGIA - PhD (tekeillä...) UNIVERSITY COLLEGE LONDON PSYKOLOGIA -Fil. maisteri -Fil. tohtori KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINE

Lisätiedot

TOIMINTATUTKIMUS toimintakäytäntöjen tutkimuksessa ja kehittämisessä

TOIMINTATUTKIMUS toimintakäytäntöjen tutkimuksessa ja kehittämisessä Metodifestivaali 20.8.2015 Tampereen yliopistossa Toimintatutkimus-sessio TOIMINTATUTKIMUS toimintakäytäntöjen tutkimuksessa ja kehittämisessä Jyrki Jyrkämä Professori (emeritus) Sosiologia, sosiaaligerontologia

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

Kyösti Raunio TUTKIMUSMENETELMIÄ KÄSITTELEVÄÄ KIRJALLISUUTTA

Kyösti Raunio TUTKIMUSMENETELMIÄ KÄSITTELEVÄÄ KIRJALLISUUTTA Kyösti Raunio TUTKIMUSMENETELMIÄ KÄSITTELEVÄÄ KIRJALLISUUTTA Päivitetty 3.8.2010 2010 Al/vuksi Tämä kirjallisuusluettelo on laadittu sosiaalityön graduntekijöiden (ja muidenkin kiinnostuneiden) avuksi

Lisätiedot

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö, Helsinki Esitelmä tiedepolitiikka -työryhmässä Hankkeen tutkimusjohtaja:

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Etnografia Tiiu Koort

Etnografia Tiiu Koort Etnografia Tiiu Koort 7307050 Hypermedian jatko-opintoseminaari: Tutkimusmenetelmät, kun tutkimuskohteena on ihminen ja tekniikka I Etnografisen tutkimuksen lähtökohdat Etnografia = ihmisestä kirjoittaminen,

Lisätiedot

Paletti tutkimus lapsiperheiden arjesta

Paletti tutkimus lapsiperheiden arjesta Paletti tutkimus lapsiperheiden arjesta PsM, tohtorikoulutettava Kaisa Malinen Perhetutkimuskeskus, JY Metodifestivaali Mixed methods sessio Jyväskylän yliopisto 29.5.2009 Mikä Paletti? Töistä päiväkodin

Lisätiedot

Tutkiva toiminta luovan ja esittävän kulttuurin kehittämishaasteena. Pirkko Anttila 2006

Tutkiva toiminta luovan ja esittävän kulttuurin kehittämishaasteena. Pirkko Anttila 2006 Tutkiva toiminta luovan ja esittävän kulttuurin kehittämishaasteena Pirkko Anttila 2006 Tutkimus vs. tutkiva toiminta? Research = careful search Sana recercher (ransk.) jaettuna osiinsa on: re = intensiivisesti,

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma Tietojenkäsittelytieteet Laskennallinen data-analyysi Ohjelmistotekniikka, käyttöjärjestelmät, ihminen-kone -vuorovaikutus Teoreettinen tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

LAADULLINEN TUTKIMUSMETODIIKKA HOITOTIETEESSÄ QUALITATIVE METHODS IN NURSING RESEARCH / 6 ECTS

LAADULLINEN TUTKIMUSMETODIIKKA HOITOTIETEESSÄ QUALITATIVE METHODS IN NURSING RESEARCH / 6 ECTS LAADULLINEN TUTKIMUSMETODIIKKA HOITOTIETEESSÄ QUALITATIVE METHODS IN NURSING RESEARCH / 6 ECTS Opintojakson johtaja: Luento-osuuden opettajat: Opintojakson laajuus: Professori Arja Isola, Oulun yliopisto

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

Ontologiakirjasto ONKI-Paikka

Ontologiakirjasto ONKI-Paikka Ontologiakirjasto ONKI-Paikka Tomi Kauppinen, Robin Lindroos, Riikka Henriksson, Eero Hyvönen Semantic Computing Research Group (SeCo) and University of Helsinki and Helsinki University of Technology (TKK)

Lisätiedot

Oulun yliopisto VALTIO-OPPI 2012-2015

Oulun yliopisto VALTIO-OPPI 2012-2015 1 Oulun yliopisto VALTIO-OPPI 2012-2015 HUOM! Tutkintovaatimukset 2012-2015 on otettu käyttöön 1.9.2012 alkaen. Teoksia, jotka ovat poistuneet vaatimuksista ei voi tämän jälkeen enää tenttiä. Vanhojen

Lisätiedot

Erkki Antila Teknillinen tiedekunta

Erkki Antila Teknillinen tiedekunta 9.10. 2012 Toimintakatsaus ja vuorovaikutussuhteet Erkki Antila Teknillinen tiedekunta Asialista Teknillinen tiedekunta Strategia Painoalat Koulutus ja tutkimus Koulutusohjelmat Tutkimustoiminta Tutkimusalusta

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailut, pistoolilajit

SVA mestaruuskilpailut, pistoolilajit Tampere 15. - 17.06.2012 16:43:24 Vapaapistooli, sarja N45 1. Helena Peltoniemi IU 74 91 83 85 333 Vapaapistooli, sarja N60 1. Leila Semi HVA 76 78 77 74 305 Vapaapistooli, sarja N65 1. Sirkka Ylistö MuurY

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Heini-Marja Järvinen. Kasvatustieteiden tiedekunta. Vieraiden kielten didaktiikka

PROFESSORILUENTO. Professori Heini-Marja Järvinen. Kasvatustieteiden tiedekunta. Vieraiden kielten didaktiikka PROFESSORILUENTO Professori Heini-Marja Järvinen Vieraiden kielten didaktiikka Kasvatustieteiden tiedekunta 30.9.2015 Professori Heini-Marja Järvinen pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela

Lisätiedot

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Cleantech gaalan iltapäiväseminaari 20.11.2013 Helena Mälkki & Petri Peltonen Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

SM-Morri 2013 Ruokolahti Nuoret 12

SM-Morri 2013 Ruokolahti Nuoret 12 SM-Morri 2013 Ruokolahti Nuoret 12 1. Salla Hovatov Ruokolahden Urheilukalastajat 40g/2 837g/1 3 2. Roni Kuusela Kuusankosken Kalastusseura 213g/1 381g/2 3 Nuoret 15 1. Asa Palhomaa Vapa Varkaus 1 1040g/2

Lisätiedot

Laadullisen tutkimuksen piirteitä

Laadullisen tutkimuksen piirteitä Laadullisen aineiston luotettavuus Kasvatustieteiden laitos/ Erityispedagogiikan yksikkö Eeva Willberg 16.2.09 Laadullisen tutkimuksen piirteitä Laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan ihmisten elämää, tarinoita,

Lisätiedot

Vanha kenttä: 1987-1992

Vanha kenttä: 1987-1992 JYVÄS-GOLF HOLE-IN-ONE 1978-2010 Vanha kenttä: 1987-1992 1987 1 Matti Tikkinen väylä 6 1988 2 Tuomo Kilpeläinen väylä 8 1989 3 Jaakko Nieminen väylä 6 4 Pertti Virtanen väylä 4 5 Sami Rantakari väylä 6

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO

Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO Tomi Kauppinen, Eero Hyvönen, Jari Väätäinen Semantic Computing Research Group (SeCo) http://www.seco.tkk.fi/

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

Radikaali kasvatus kääntäjän ja tulkin työelämätaitokurssin viitekehyksenä. TAO-verkoston seminaari Jyväskylä 19.3.2010. Kristiina Abdallah

Radikaali kasvatus kääntäjän ja tulkin työelämätaitokurssin viitekehyksenä. TAO-verkoston seminaari Jyväskylä 19.3.2010. Kristiina Abdallah Radikaali kasvatus kääntäjän ja tulkin työelämätaitokurssin viitekehyksenä TAO-verkoston seminaari Jyväskylä 19.3.2010 Kristiina Abdallah Luennon sisältö Kääntäjän ja tulkin työelämätaitokurssista Oma

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

T-121.2100 Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen 2 op. Marko Nieminen

T-121.2100 Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen 2 op. Marko Nieminen T-121.2100 Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen 2 op T-121.2100/3110: Henkilökunta Vastuuopettajat Johanna Viitanen, Assistentti.2100 Lasse Lumiaho, Janne Käki Assistentti.3110 Janne Käki, Lasse

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Liiton erikoiskilpailu Keuruu Tervaken kilpailu Hutunki Syyskisa Äänekoski Syyskynnöt Jyväskylä Valmet erikoinen Hutunki Talven odotus Jyväskylä Silver open Äänekoski X-Games Keuruu Kaamoskaadot

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 ALKUSANAT E-KIRJA VERSIOON... 5 SISÄLLYSLUETTELO... 6 1. JOHDANTO... 8

Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 ALKUSANAT E-KIRJA VERSIOON... 5 SISÄLLYSLUETTELO... 6 1. JOHDANTO... 8 Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 ALKUSANAT E-KIRJA VERSIOON... 5 SISÄLLYSLUETTELO... 6 1. JOHDANTO... 8 2. LAADULLISEN TUTKIMUKSEN KÄSITTEITÄ... 11 2.1 TUTKIMUKSEN TEKEMISEN TAUSTAFILOSOFIAT... 12 2.2 LAADULLINEN

Lisätiedot

päätöksellä 20.11.1989 ja tuli kansainvälisesti voimaan 2.9.1990 Maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus -193

päätöksellä 20.11.1989 ja tuli kansainvälisesti voimaan 2.9.1990 Maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus -193 Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa Taustaa ja teoriaa Lapsella on oikeus, kasvattajalla vastuu 20.4.2010 2010 Sylvia Tast YK:n sopimus velvoittaa Hyväksyttiin YK:n yleiskokouksen yksimielisellä päätöksellä

Lisätiedot

Ground Handling -osaamisen kehittämisen hanke Finavian Avia College. Watching planes

Ground Handling -osaamisen kehittämisen hanke Finavian Avia College. Watching planes Ground Handling -osaamisen kehittämisen hanke Finavian Avia College Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä 2008-2009, 2009 OPH Watching planes Hankkeen tavoitteet: Kartoittaa Gound Handling -yritysten

Lisätiedot

Erityispedagogiikan täydentävien aineopintojen (69807) tutkintovaatimukset 2012 2016 erillisiä erityisopettajan opintoja suorittaville

Erityispedagogiikan täydentävien aineopintojen (69807) tutkintovaatimukset 2012 2016 erillisiä erityisopettajan opintoja suorittaville Erityispedagogiikan täydentävien aineopintojen (69807) tutkintovaatimukset 2012 2016 erillisiä erityisopettajan opintoja suorittaville 1) Erityispedagogiikan täydentävät aineopinnot (19op) erilliset erityisopettajan

Lisätiedot