Toimittanut: KTT Aino Halinen-Kaila ja markkinoinnin oppiaine. Turku syyskuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimittanut: KTT Aino Halinen-Kaila ja markkinoinnin oppiaine. Turku syyskuu 2004. www.tukkk.fi/markkinointi/ma/opinnaytetyot"

Transkriptio

1 METODIEN LÄHTEILLÄ Valikoituja referenssejä opinnäytetöiden laatijoille Toimittanut: KTT Aino Halinen-Kaila ja markkinoinnin oppiaine Turku syyskuu 2004

2 Lukijalle Tämä lähdeluettelo on koottu palvelemaan tutkijoita, jotka valmistelevat gradu-tutkielmaa, lisensiaatintutkimusta tai väitöskirjaa liiketaloustieteissä. Luetteloon on koottu vuosien varrella hyväksi havaittuja lähteitä. Joihinkin olen itse tutustunut, joitakin ovat muut kollegat suositelleet tai jo aiemmin luokitelleet, ja jotkut ovat mukana yksinkertaisesti siksi, että ne kuulostavat hyvin mielenkiintoisilta. Oleellisinta lähteiden valinnassa onkin ollut se, että kaikki luettelossa mainitut kirjat ja artikkelit ovat saatavissa Turun kauppakorkeakoulun kirjastosta tai sen sähköisten palvelujen kautta. Lähdeluettelon jäsentely yhdeksään päälukuun ja mahdollisiin alalukuihin on vain suuntaa antava. Useat kirjat ja artikkelit voisivat sujuvasti kuulua useampaankin luokkaan, ja joidenkin otsikko on voinut viedä luokittelijan harhaan. Luettelo ei ole siis tyhjentävä eikä aukoton. Se ei myöskään sisällä kaikkia Turun kauppakorkeakoulun kirjastosta löytyviä metodilähteitä. Etsivä löytää varmasti paljon muita ja parempiakin teoksia. Esim. monet väitöskirjat ovat hyviä metodioppimisen lähteitä. Toivon, että tämä luettelo olisi kuitenkin hyvä lähtökohta jokaiselle tutkimuksen tekemisestä, menetelmistä ja tutkimuksen metodologiasta kiinnostuneelle. Haluan esittää parhaat kiitokseni luettelon ensiversion työstämisessä vuonna 1998 ja 1999 mukana olleille: YLM Kvalitatiiviset menetelmäopinnot -kurssin opettajatyöryhmälle sekä dosentti Pekka Tuomiselle. Sittemmin luettelon päivityksessä ovat olleet korvaamattomana apuna markkinoinnin oppiaineen opettajat ja tutkijat, sekä lukuisat kollegat Turun kauppakorkeakoulun muista oppiaineista. Luettelo on saatavana Turun kauppakorkeakoulun webissä, markkinoinnin oppiaineen sivuilla. Tarkoitukseni on täydentää luetteloa aika ajoin uusilla hyvillä viitteillä. Otan mielelläni vastaan lähdevinkkejä sekä ideoita luettelon kehittämiseksi. Turussa, 3. syyskuuta, 2004 Aino Halinen-Kaila markkinoinnin professori 2

3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle TIEDE JA TIETEENFILOSOFIA LIIKETALOUSTIETEELLINEN TUTKIMUS Tutkimusotteet Markkinointitutkimus Organisaatioiden ja johtamisen tutkimus METODOLOGIA YLEISESTI TUTKIMUSSUUNNITELMA JA TUTKIMUSPROSESSI TIEDONKERUUMENETELMÄT Kysely Haastattelu Sisällön erittely Muut menetelmät KVANTITATIIVISET TUTKIMUS- JA ANALYYSIMENETELMÄT Tilastollinen analyysi Monimuuttujamenetelmät (yleisteoksia) Yksittäiset tilastolliset menetelmät SPSS ja muut ohjelmisto-oppaat KVALITATIIVINEN TUTKIMUS Laadullisesta tutkimuksesta yleisesti Laadullisen tutkimuksen lähestymistavat Prosessien tutkimus Diskurssianalyysi ja narratiiviset menetelmät Laadullisen aineiston analyysi TUTKIMUKSEN ARVIOINTI JA TULOSTEN YLEISTETTÄVYYS TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN

4 1 TIEDE JA TIETEENFILOSOFIA Eskola, Antti (1988) Blind Alleys in Social Psychology. A Search for Ways Out. Elsevier Science: Amsterdam. Haaparanta, Leila Niiniluoto, Ilkka (1995) Johdatus tieteelliseen ajatteluun, (7. korj. painos). Helsingin yliopiston filosofian julkaisuja 3/1986. Kuhn, T. S. (1994) Tieteellisten vallankumousten rakenne. Art House: Lawler, E. E. (1985) Doing Research That is Useful for Theory and Practice. Jossey-Bass: San Francisco/London. Mehtonen, Lauri Juntunen, Matti (1982) Ihmistieteiden filosofiset perusteet, (2. tark. painos). Gummerrus: Jyväskylä. Niiniluoto, Ilkka (1980) Johdatus tieteenfilosofiaan. Käsitteen ja teorian muodostus. Otava: Keuruu. Niiniluoto, Ilkka (1983) Tieteellinen päättely ja selittäminen. Otava: Keuruu. Niiniluoto, Ilkka (1984) Tiede, filosofia ja maailmankatsomus. Otava: Keuruu. Palmroth, Aino (1996) Alttiiksi asettumisen etiikka: laadullisen tutkimuksen eettisiä kysymyksiä. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta: Jyväskylä. Pietilä, Veikko (1980) Selittämisestä yhteiskuntatieteissä. Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos. Sarja C 27/1980. Tampere. Turunen, Kari (1995) Tieto ja tiede. Atena: Jyväskylä. Uusitalo, Hannu (1991) Tiede, tutkimus ja tutkielma: Johdatus tutkielman maailmaan. WSOY: Juva. Varto, Juha (1992) Fenomenologinen tieteen kritiikki. Filosifisia tutkimukais Tampereen yliopistosta. Tampere. von Wright, Georg Henrik (1987) Tiede ja ihmisjärki. Otava: Keuruu. 2 LIIKETALOUSTIETEELLINEN TUTKIMUS 2.1 Tutkimusotteet Ahonen, Ari Kallio, Tomi J. (2002) Käsite- ja tekstitutkimuksen metodologia perusteita, näkökulmia ja haasteita johtamis- ja organisaatiotutkimuksen kannalta. Turun kauppakorkeakoulu: Turku. Argyris, C. Putnam, R. Mc Lain Smith, D. (1985) Action Science. Concepts, Methods and Skills for Research and Intervention. Jossey-Bass: San Francisco, California. Checkland, D. (1981) Systems Thinking, Systems Practice. John Wiley & Sons: New York. Coghlan, David Brannick, Teresa (2001) Doing Action Research in Your Own Organization. Sage Publications: London. Heikkinen, Hannu L. T. Huttunen, Rauno Moilanen, Pentti (toim.) (1999) Siinä tutkija missä tekijä: toimintatutkimuksen perusteita ja näköaloja. Atena: Jyväskylä. Kasanen, E. Lukka, K. Siitonen, A. (1991) Konstruktiivinen tutkimusote liiketaloustieteessä. Liiketaloudellinen Aikakauskirja, Vol. 40, No. 3,

5 Kasanen, E. Lukka, K. Siitonen, A. (1993) The Constructive Approach in Management Accounting Research. Journal of Management Accounting Research, Vol. 5, Fall, Kuula, Arja (1999) Toimintatutkimus: kenttätyötä ja muutospyrkimyksiä. Vastapaino: Tampere. Liiketaloustieteen tutkimusstrategioista (1981) Helsingin teknillisen korkeakoulun teollisuustalouden ja työpsykologian laboratorioiden raportti 1981:61. Otaniemi. Malhotra, Naresh - Birks, David (2000) Marketing Research. An Applied Approach. Pearson Education: Harlow. Mariampolski, Hy (2001) Qualitative Market Research. A Comprehensive Guide. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Mäkinen, Vesa (1980) Yrityksen toiminnan tutkimisen lähestymistavoista. Toimintaanalyyttisen tutkimusstrategian kehittelyä. Tampereen yliopiston yrityksen taloustieteen ja yksityisoikeuden laitoksen julkaisuja A1: Tutkimuksia 17. Tampere. Neilimo, Kari Näsi, Juha (1980) Nomoteettinen tutkimusote ja suomalainen yrityksen taloustiede. Tutkimus positivismin soveltamisesta. Tampereen yliopiston yrityksen taloustieteen ja yksityisoikeuden laitoksen julkaisuja A2: Tutkielmia ja raportteja 12. Tampere. Näsi, Juha (1980) Ajatuksia käsiteanalyysista ja sen käytöstä yrityksen taloustieteessä. Tampereen yliopiston yrityksen taloustieteen ja yksityisoikeuden laitoksen julkaisuja A2: Tutkielmia ja raportteja 11. Tampere. Näsi, Juha (1981) Tutkimusten kokonaiskehysten logiikasta. Tutkimuskokonaisuuksien analyysiperusteet esimerkkitapauksina eräät liiketaloustiede, hallinnon tutkimukset. Tampereen yliopiston yrityksen taloustieteen ja yksityisoikeuden laitoksen julkaisuja A2: Tutkielmia ja raportteja 22. Tampere. Näsi, Juha (1983) Tieteelliset tutkimusotteet ja suomalainen liiketaloustiede: hallinto. Viitekehyksen konstruointi ja historiallis-paradigmaattinen analyysi. Tampereen yliopiston yrityksen taloustieteen ja yksityisoikeuden laitoksen julkaisuja A2: Tutkielmia ja raportteja 24. Tampere. Näsi, Juha Näsi, Salme (1985) Suomalainen laskentatoimen tutkimus 1940-luvulta nykypäiviin. Väitöskirjatuotannon tutkimusstrateginen analyysi. Tampereen yliopiston yrityksen taloustieteen ja yksityisoikeuden laitoksen julkaisuja A2: Tutkielmia ja raportteja 39. Tampere. Näsi, Juha Saarikorpi, Jorma (1983) Tieteelliset tutkimusotteet ja suomalainen liiketaloustiede: markkinointi. Historiallis-paradigmaattinen katsaus ja analyysi. Tampereen yliopiston yrityksen taloustieteen ja yksityisoikeuden laitoksen julkaisuja A2: Tutkielmia ja raportteja 30. Tampere. Reason, Peter Bradbury, Hilary (2001) Handbook of Action Research. Participative Inquiry and Practice. Sage Publications: London. Susman, G.I. Evered, R.D. (1978) An Assessment of the Scientific Merits of Action Research. Administrative Science Quarterly, December 1978,

6 2.2 Markkinointitutkimus Aaker, David Day, George (1990) Marketing Research: Private and Public Sector Decisions. John Wiley & Sons: New York. Churchill, Gilbert (1991) Marketing Research. Methodological Foundations. The Dryden Press: Chicago. Green, Paul Tull, Donald Albaum, Gerald (1988) Research for Marketing Decisions. Prentice-Hall: Englewood Cliffs. Kinnear, Thomas Taylor, James (1991) Marketing Research. An Applied Approach. McGraw Hill: New York. Kress, George (1988) Marketing Research. Prentice-Hall: Englewood Cliffs. Leeflang, Peter S.H. (2000) Building Models for Marketing Decisions. Kluwer Academic Publishers: Boston. Lotti, Leila (1982) Markkinointitutkimus. Markkinointi-instituutin kirjasarja 28. Espoo. Lotti, Leila (2001) Tehokas markkina-analyysi. WSOY: Luck, David Ronald, Rubin (1987) Marketing Research. Prentice-Hall: Englewood Cliffs. Mattila, Hannu (1999) Lomakekysely asiakaspalautteen hankkimismenetelmänä: esimerkkinä Kelan asiakaspalvelututkimus. Kansaneläkelaitos, tutkimus- ja kehitysyksikkö: Panula, Juha (2000) Hämärän taakse. Marketologian minuutta etsimässä. Atena Kustannus Oy: Jyväskylä. Weiers, Ronald (1988) Marketing Research. Prentice-Hall: Englewood Cliffs. 2.3 Organisaatioiden ja johtamisen tutkimus Alvesson, Mats Deetz, Stanley (2000) Doing Critical Management Research. Sage Publications: London. Bryman, Alan (1988) Doing Research in Organizations. Routledge: London. Curran, James Blackburn, Robert A. (2001) Researching the Small Enterprise. Sage Publications: London. Czarniawska, Barbara (1998) A Narrative Approach to Organization Studies. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Easterby-Smith, M. Thorpe, R. Lowe, A. (1991) Management Research. An Introduction. Sage Publications: London. Finn, Mick Elliot-White, Martin Walton, Mike (2000) Tourism & Leisure Research Methods. Data collection, analysis, and interpretation. Longman: Harlow. Kettunen, Pertti (1974) Yritysten tutkimisesta. Gummerus: Jyväskylä. 3 METODOLOGIA YLEISESTI Alasuutari, Pertti (1993) Erinomaista, rakas Watson. Johdatus yhteiskuntatutkimukseen. Kustannusosakeyhtiö Hanki ja Jää: Alasuutari, Pertti (2001) Johdatus yhteiskuntatutkimukseen. Gaudeamus: 6

7 Bernard, H. Russell (2000) Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Black, Thomas R. (1999) Doing Quantitative Research in the Social Sciences: An Integrated Approach to Research Desing, Measurements and Statistics. Sage Publications: London. Bryman, Alan (1988) Quantity and Quality in Social Research. Unwin Hyman: London. Eskola, Antti (1975) Sosiologian tutkimusmenetelmät II (2. painoksen 2. muuttamaton lisäpainos). WSOY: Porvoo. Eskola, Antti (1981) Sosiologian tutkimusmenetelmät I (4. painoksen 2. muuttamaton lisäpainos). WSOY: Ghauri, Pervez Gronhaug, Kjell (2002) Research Methods in Business Studies. A Practical Guide, (2 nd ed.). Prentice Hall: Harlow. Glass, Gene V. McGaw, B. Smith, M.L. (1981) Meta-analysis in Social Research. Sage Publications: Beverly Hills, CA. Gunter, Barrie (2000) Media Research Methods Measuring Audiences, Reactions, and Impact. Sage Publications: London. Holme, Idar M. Solvang, Bernt K. (1991) Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder. Studentlitteratur: Lund. Jacobsen, Dag Ingvar Sandin, Gunnar Hellström, Caroline (2002) Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Studenlitteratur: Lund. Jick, Todd D. (1979) Mixing qualitative and quantitative methods: triangulation in action, Administrative Science Quarterly. Vol. 24, No. 4, Järvinen, Pertti Järvinen, Annikki (2000) Tutkimustyön metodeista. Opinpaja: Tampere. Järvinen, Pertti (1999) On Research Methods. Opinpaja: Tampere. Kari, Jouko Huttunen, Jouko (1981) Johdatus kasvatuksen ongelmien tutkimiseen. Otava: Keuruu. Karma, Kai (1983) Käyttäytymistieteiden metodologian perusteet. Otava: Keuruu. Kelley, D. Lynn (1999) Measurement Made Accessible: A Research Approach Using Qualitative, Quantitative & Quality Improvement Methods. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Kerling, F.N. (1975) Foundations of Behavioral Research, (2 nd. ed.). Holt, Rinehart and Winston: London. Metsämuuronen, Jari (2000) Metodologian perusteet ihmistieteissä. International Methelp: Oyen, E. (ed.) (1990) Comparative Methodology. Theory and Practice in International Social Research. Sage Studies in International Sociology 40. Sage Publications: London. Pirttilä, I. (1979) Johdatusta yhteiskuntatieteiden metodologiaan. Gaudeamus: Vaasa. Raunio, Kyösti (1999) Positivismi ja ihmistiede: sosiaalitutkimuksen perustat ja käytännöt. Gaudeamus: Tashakkori, Abbas Teddlie, Charles (1998) Mixed Methodology: Combining Qualitative and Quantitative Approaches. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Toivonen, Timo (1999) Empiirinen sosiaalitutkimus: filosofia ja metodologia. WSOY: Porvoo. 7

8 Töttö, Pertti (1999) Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tuolle puolen? Metodipoliittinen puheenvuoro. Sosiologia. Vol. 36, No. 4, TUTKIMUSSUUNNITELMA JA TUTKIMUSPROSESSI Aaltola, Juhani Valli, Raine (toim.) (2001) Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja aineistonkeruu. PS-kustannus: Jyväskylä. Aaltola, Juhani Valli, Raine (toim.) (2001) Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. PS-kustannus: Jyväskylä. Brewerton, Paul Millward, Lynne (2001) Organizational Research Methods. A Guide for students and researchers. Sage Publications: London. Campbell, J. P. Daft, R. L. Hulin, C. L. (1982) What to Study. Generating and Developing Research Questions. Studying Organizations: Innovations in Methodology 6. Sage Publications: Beverley Hills, CA. Creswell, John W. (1994) Research design: qualitative & quantitative approaches. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Epton, S. R. Payne R. L. Pearson, A. W. (eds) (1983) Managing Interdisciplinary Research. John Wiley & Sons: Chichester. Karjalainen, Sakari (toim.) (2002) Tutkijan eettiset valinnat. Gaudeamus: Laaksovirta, Tuula H. (1988) Tutkimuksen lukeminen ja tekeminen. Kirjastopalvelu Oy: Locke, L. F. Spirduso, W. W. Silverman, S. J. (1993) Proposals That Work. A Guide for Planning Dissertations and Grant Proposals, (2 nd ed.). Sage Publications: Newbury Park, CA. Patel, R. Davidson, B. (1991) Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Studentlitteratur: Lund. Preese, R. (1994) Starting Research. An Introduction to Academic Research and Disseratation Writing. Printer Publishers: London. Rudestam, K. E. Newton, R. R. (2001) Surviving Your Dissertation. A Comprehensive Guide to Content and Process, (2 nd ed.). Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Ziman, John (2001) Real Science: What it is, and what it means?. Cambridge University Press: Cambridge. 8

9 5 TIEDONKERUUMENETELMÄT 5.1 Kysely Babbie, Earl R. (1973) Survey Research Methods. Wadshworth Publishing: Belmont, CA. Brewer, J. Hunter, A (1989) Multimethod Research. A Synthesis of Styles. Sage Publications: Newbury Park, CA. Converse, J. M. Presser, S. (1986) Survey Questions. Handcrafting the Standardized Questionnaire. Sage University Paper 63. Sage Publications: Beverly Hills, CA. Fowler, Floyd J. Jr. (1993) Survey Research Methods, (2 nd ed.). Sage Publications: Newbury Park, CA. Fowler, Floyd J. Jr. Mangione, T. W. (1990) Standardized Survey Interviewing. Minimizing Interviewer-related Error. Sage Publications: Newbury Park, CA. Jyrinki, Erkki (1977) Kysely ja haastattelu tutkimuksessa. Gaudeamus: Marsh, C (1982) The Survey Method. The Contribution of Surveys to Sociological Explanation. George Allen & Unwin: London. Rossi, P. H. Wright, J. D. Anderson, A. (1983) Handbook of Survey Research. Academic Press: San Diego. de Vaus, David (ed.) (2002) Social Surveys. Sage Publications: London. 5.2 Haastattelu Goldman, A.E. Schwartz, McDonald S. (1987) The Group Depth Interview. Principles and Practice. Prentice-Hall: Englewood Cliffs. Greenbaum, Thomas L. (1998) The Handbook for Focus Group Research (2 nd edition). Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Greenbaum, Thomas L. (2000) Moderating Focus Groups. A Practical Guide for Group Facilitation. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Gubrium, Jaber F. Holstein, James A. (eds.) (2002) Handbook of Interview Research Context & Method. Sage Publications: London. Hirsjärvi, Sirkka Hurme, Helena (1984) Merkityksen ongelma haastattelututkimuksessa. Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteen laitoksen julkaisuja. A3:1984. Jyväskylä. Hirsjärvi, Sirkka Hurme, Helena (1995) Teemahaastattelu, (7. painos). Gaudeamus: Hirsjärvi, Sirkka Hurme, Helena (2000) Tutkimushaastattelu: teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki University Press: Kvale, Steinar (1996) InterViews. An Introduction to Qualitative Research Interviewing. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. McCracken, Grant (1988) The Long Interview. Sage Publications: Newbury Park, CA. Morgan, David L. (1988) Focus Groups as Qualitative Research. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Rubin, Herbert S. Rubin, Irene S. (1995) Qualitative Interviewing. The Art of Hearing Data. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. 9

10 Solatie, Jim (2001) Focusryhmät. Kvalitatiiviset ryhmäkeskustelut strategisen markkinointitutkimuksen apuna. Mainostajien liitto: Sulkunen, Pekka (1990) Ryhmähaastattelujen analyysi. Teoksessa: Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta, toim. Klaus Mäkelä, Gaudeamus: 5.3 Sisällön erittely Hakala, Ulla (2003) Quantitative and Qualitative Methods of Analysing Advertising: Content Analysis and Semiotics. Turku School of Economics and Business Administration, Discussion and working papers 5:2003: Turku. Kassarjian, Harold H. (1977) Content Analysis in Consumer Research. Journal of Consumer Research, Vol. 4, No. 1, Krippendorff, Klaus (2004) Content Analysis. An Introduction to Its Methodology, (2 nd ed.). Sage Publications: Beverly Hills, CA. Neuendorf, Kimberly (2002) The Content Analysis Guidebook. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Pietilä, Veikko (1969) Johdatusta sisällön erittelyyn I. Tampereen yliopiston tutkimuslaitoksen julkaisuja C8:1969. Tampere. Pietilä, Veikko (1970) Johdatusta sisällön erittelyyn II. Tampereen yliopiston tutkimuslaitoksen julkaisuja C13:1970. Tampere. Pietilä, Veikko (1976) Sisällön erittely, (2. korj. painos). Gaudeamus: 5.4 Muut menetelmät Adler, Patricia A. Adler, Peter (1994) Observational techniques, In: Handbook of Qualitative Research, ed. by Norman K. Denzin Yvonna S. Lincoln, Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Valkonen, Tapani (1998) Rekisteriaineistot yhteiskunta- ja terveystutkimuksessa. Gaudeamus: 6 KVANTITATIIVISET TUTKIMUS- JA ANALYYSIMENETELMÄT 6.1 Tilastollinen analyysi Alkula Tapani Pöntinen Seppo Ylöstalo, Pekka (1994) Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. WSOY: Juva. Anderson, David Sweeney, Dennis, J. Williams, Thomas A. (1999) Statistics for Business and Economics, (7 th ed.). South Western: Cincinnati, OH. Berry, William D. Lewis-Beck, Michael S. (1986) New Tools for Social Scientists. Advances and Applications in Research Methods. Sage Publications: Beverly Hills, CA. Cochran, W.G. (1977) Sampling Techniques, (3 rd ed.). John Wiley and Sons: New York. 10

11 Cronbach, Lee J. (1965) Essentials of Psychological Testing, (2 nd ed.). Harper & Row: New York. Erätuuli, Matti Leino, Jarkko Yli-luoma, Pertti (1994) Kvantitatiiviset analyysimenetelmät ihmistieteissä. Kirjayhtymä: FitzRoy, Peter (1976) Analytical methods for marketing management. McGraw-Hill: London. Grönroos, Matti (2003) Johdatus tilastotieteeseen: kuvailu, mallit ja päättely. Finn Lectura: Heikkilä, Tarja (2004) Tilastollinen tutkimus, (5. uud. p.). Edita: Helenius, Hans (1989) Tilastollisten menetelmien perustiedot. Statistical Consulting: Salo. Henkel, Ramon E. (1976) Tests of Significance. A Sage University Papers 4. Sage Publications: Beverly Hills, CA. Hjelt, Pekka (1976) Tilastotiede. Suomen tilastotutkimus Oy: Naantali. Holopainen, Martti Pulkkinen, Pekka (1993) Tilastolliset menetelmät. Weiling+Göös: Porvoo. Hooley, Graham (1980) A Guide to the Use of Quantitative Techniques in Marketing. European Journal of Marketing, Vol. 14, No. 7, Karjalainen, Leila Ruuskanen, Asko (1994) Tilastomatematiikka. Gummerus: Jyväskylä. Karma, Kai (1980) Tilastollisen kuvauksen perusteet käyttäytymistieteissä. Otava: Keuruu. Karma, Kai Komulainen, Erkki (1984) Käyttäytymistieteiden tilastomenetelmien jatkokurssi. Gaudeamus: Mänttä. Konttinen, Raimo (1981) Testiteoria. Johdatus kasvatus- ja käyttäytymistieteellisen mittauksen teoriaan. Gaudeamus: Koponen, Ritva (1981) Tilastomenetelmien käyttämisestä kasvatustieteissä. Otava: Laininen, Pertti (2000) Tilastollisen analyysin perusteet. Otatieto: Liedes, Matti Manninen, Pentti (1975) Otantamenetelmät, (2. korj. painos). Gaudeamus: Liski, Erkki Puntanen, Simo (1984) Tilastotieteen peruskurssi II, (4. uud. painos). Tampereen yliopisto: Tampere. Liski, Erkki Puntanen, Simo (1987) Tilastotieteen peruskurssi I, (6. uud. painos). Tampereen yliopisto: Tampere. Lokki, Olli (1980) Tutkimustulosten tilastollinen hallinta ja käyttö. Insinööritieto: Magnusson, David (ed.) (1991) Problems and Methods in Longitudinal Research: Stability and Change.Cambridge University Press: Cambridge. Manninen, Pentti (1970) Johdatus tilastollisiin monimuuttujamenetelmiin. Tampereeen yliopiston tutkimuslaitos, opetusmonisteita C:18. Tampere. Manninen, Pentti (1978) Tilastotiedettä yhteiskuntatieteilijöille, (4. painos). Gaudeamus: Mattila, Sakari (1978) Tilastotiede I ja II. Gaudeamus: Maxim, Paul S. (1999) Quantitative Research Methods in the Social Sciences. Oxford University Press: New York. McNemar, Quinn (1969) Psychological Statistics, (4 th ed.). John Wiley & Sons: New York. Menard, Scott (1991) Longitudinal Research. Sage Publications: Newbury Park. Mendenhall, William Reinmuth, James E. Beaver, Robert J. (1993) Statistics for Management and Economics, ( 7 th ed.). Duxbury Press: Belmont. 11

12 Metsämuuronen, Jari (2000) Mittarin rakentaminen ja testiteorian perusteet. International Methelp: Metsämuuronen, Jari (2000) Tilastollisen kuvauksen perusteet. International Methelp: Metsämuuronen, Jari (2000) Tilastollisen päättelyn perusteet. International Methelp: Mäkelä, J. (1991) Sunnuntaina sataa aina Tutkimus tilastollisen ajattelun siirtymisestä osaksi empiiristä sosiaalitutkimusta. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 13. Rovaniemi. Paananen, Seppo Juntto, Anneli Sauli, Hannele (toim.) (1998) Faktajuttu: tilastollisen sosiaalitutkimuksen käytännöt. Vastapaino: Tampere. Pahkinen, Erkki Lehtonen, R. (1989) Otanta-asetelmat ja tilastollinen analyysi. Gaudeamus: Peltonen, Matti (1973) Johdatus käyttäytymistieteiden tilastollisiin menetelmiin. WSOY: Porvoo. Pitkänen, Seppo (1975) Johdatusta markkinointitutkimuksen kvantitatiivisiin menetelmiin. Tampereen yliopiston yrityksen taloustieteen laitoksen tutkimuksia ja monisteita B9. Tampere. Pitkänen, Seppo Saarikorpi, Jorma (1980) Markkinointi ja tutkimus. Empiirisen aineiston erittelyvaihtoehtoja. Tampereen yliopiston yrityksen taloustieteen ja yksityisoikeuden laitoksen julkaisuja B1: Oppikirjoja 3. Tampere. Reynolds, H. T. (ed.) (1997) Analysis of Nominal Data. A Sage University Paper 7. Sage Publications: Beverly Hills, CA. Sullivan, John L. Feldman, Stanley (1979) Multiple indicators. An Introduction. A Sage University Paper, Vol. 15. Sage Publications: Beverly Hills, CA. Tilasto-opas (1995) Tilastokeskuksen käsikirjoja 3. Tull, Donald Hawkins, Del (1993) Marketing Research. Measurement and Method. Macmillan: New York. Tähtinen, Juhani (1993) Tilastollisen analyysin tulkinnan lähtökohtia. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja B 41. Turku. Vahervuo, Toivo Kalimo, Esko (1975) Tilastolliset perusmenetelmät. Porvoo. Valkonen, Tapani (1984) Haastattelu- ja kyselyaineiston analyysi sosiaalitutkimuksessa. Gaudeamus: Valli, Raine (2001) Johdatus tilastolliseen tutkimukseen. Ps-kustannus: Jyväskylä. Vasama, Pyry-Matti Vartia, Yrjö (1974) Johdatus tilastotieteeseen I ja II. Gaudeamus: Winer, B.J. (1971) Statistical Principles in Experimental Design, (2 nd ed.). McGraw-Hill: Tokyo. 6.2 Monimuuttujamenetelmät (yleisteoksia) Dillon, William Goldstein, Matthew (1984) Multivariate Analysis. Methods and Applications. John Wiley & Sons: New York. Green, Paul (1978) Analyzing Multivariate Data. The Dryden Press: Hinsdale. Grönfors, Matti (1982) Monimuuttujamenetelmistä. Turun yliopiston tilastotieteen laitoksen luentomoniste 1982:2. Turku. 12

13 Hair, Joseph Anderson, Rolph Tatham, Ronald (1995) Multivariate Data Analysis. Macmillan: New York. Koskinen, Tarmo (1973) Tiedon tiivistäminen ja järjestäminen. Monimuuttujamenetelmien vertailu laadullisen tiedon analyysimenetelmiin. Vaasan kauppakorkeakoulun opetusmonisteita 2. Vaasa. Malin, Antero Pahkinen, Erkki (1990) Monimuuttujaisen varianssianalyysin ja toistomittauksen soveltaminen käyttäytymistieteellisissä tutkimuksissa. Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja N. Teoriaa ja käytäntöä 47. Jyväskylä. Morrison, D. F. (1976) Multivariate Statistical Methods, (2 nd ed.). McGraw-Hill: New York. Schuchard-Ficher, Christiane Backhaus, Klaus Humme, Udo Lohrberg, Werner Plinke, Wulff Schreiner, Wolfgang (1982) Multivariate Analysemethoden. Springer Verlag: Berlin. Sharma, Subbash (1996) Applied Multivariate Techniques. John Wiley & Sons: New York. Sänkiaho, Risto (1974) Temput ja kuinka ne tehdään. Monimuuttujamenetelmät kansan palvelijoina. Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisuja 220. Jyväskylä. Tabachnick, Barbara G. Fidell, Linda S. (2001) Using Multivariate Statistics, (4 th ed.). Allyn and Bacon: Boston, MA. 6.3 Yksittäiset tilastolliset menetelmät Cattel, R. B. (1975) Factor Analysis. An Introduction and Manual for the Psychologists and Social Scientists. Harper & Brothers, Publishers: New York. Everitt, B. (1986) Cluster Analysis. John Wiley & Sons: New York. Green, Paul Carmone, Frank Smith, Scott (1989) Multidimensional Scaling. Concepts and Applications. Allyn and Bacon: Boston, MA. Hagenaars, Jacques A. (1990) Categorical Longitudinal Data. Log-linear panel, Trend, and Cohort Analysis. Sage Publications: Newbury Park, CA. Jolliffe, Ian (1986) Principal Component Analysis. Springer Verlag: New York. Knoke, David Burke, Peter J. (1980) Log-linear Models. A Sage University Paper 20. Sage Publications: Beverly Hills, CA. Kruskal, J. B. Wish, M. (1978) Multidimensional Scaling. Sage Publications: Beverly Hills, CA. Nigel, Gilbert (1994) Analyzing Tabular Data: Loglinear and Logistic Models for Social Researchers. UCL Press: London. Noponen, Jyrki (1975) Regressioanalyysin käytöstä selitysmalleissa. Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen tutkimuksia 4. Peltonen, Matti (1968) Faktorianalyysin soveltamisesta käyttäytymistieteissä. Turun yliopiston sosiologian laitoksen monisteita 18. Turku. Siegel, S. (1988) Nonparametric Statistics for the Behavioral Sciences. McGraw-Hill: New York. Thompson, Bruce (1984) Canonical Correlation Analysis. Uses and Interpretation. A Sage University Paper 47. Sage Publications: Beverly Hills, CA. Virtanen, Risto (1986b) Piilorakenneanalyysin piiloluokkamalli SPSS:n käyttäjäproseduurina, Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja B 2:1986. Turku. 13

14 Virtanen, Risto, (1986a) Piiloluokkamallin sovellusmahdollisuuksia. Teoksessa: Tieteen päivä 1985, Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja, Keskustelua ja raportteja 3:1986, Turku. 6.4 SPSS ja muut ohjelmisto-oppaat Babbie, Earl (1994) Adventures in Social Research: Data Analysis using SPSS. Pine Forge Press: Thousand Oaks. Metsämuuronen, Jari (2001) Monimuuttujamenetelmien perusteet SPSS-ympäristössä. International Methelp: Metsämuuronen, Jari (2000) SPSS aloittelevan tutkijan käytössä. International Methelp: Norusis, Marija (1985) SPSSX Advanced Statistics Guide. McGraw Hill: Chicago. Norusis, Marija (1999) SPSS Regression Models SPSS; Chicago, ILL. Olkkonen, Rami Saastamoinen, Kaisa (2002) SPSS perusopas. Turun kauppakorkeakoulu: Turku. Roponen, Seppo (1994) SPSS for Windows tutkijan työkaluna. Menetelmäraportteja ja käsikirjoja 1994:2. Kuluttajatutkimuskeskus: SPSS 11.5 Syntax Reference Guide, Vol.1 (2002) SPSS: Chicaco, ILL. SPSS 11.5 Syntax Reference Guide, Vol.2 (2002) SPSS: Chicago, ILL. SPSS Advanced Models 10.0 (1999) SPSS: Chicago, ILL. SPSS Advanced Models11.5 (2002) SPSS: Chicago, ILL. SPSS Base 10.0 Applications Guide (1999) SPSS: Chicago, ILL. SPSS Base 11.5 User s Guide (2002) SPSS: Chicago, ILL. SPSS Regression Models 11.0 (2001) SPSS: Chicago, ILL. Yli-Luoma, Pertti V. J. (1999) Johdatus kvantitatiivisiin analyysimenetelmiin SPSS for Windows ohjelman avulla, (5. uudistettu painos). IMDL: 7 KVALITATIIVINEN TUTKIMUS 7.1 Laadullisesta tutkimuksesta yleisesti Alasuutari, Pertti (1994) Laadullinen tutkimus, (2. uudistettu painos). Vastapaino: Jyväskylä. Alasuutari, Pertti (1995) Researching culture: qualitative method and cultural studies. Sage Publications: London. Alasuutari, Pertti (toim.) (1984) Keskustelua laadullisesta sosiaalitutkimuksesta. Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos. Sarja C 28/1984. Alvesson, Mats (2000) Reflexive Methodology: New Vistas for Qualitative Research. Sage Publications: London. Andersen, Ib Borum, Finn Kristensen, Peer H. Karnøe, Peter (1995) On the Art of Doing Field Studies. An Experience-based Research Methodology. Copenhagen Business School. Studies from the Institutional and Industrial Sociology, Series O, No. 18. Handleshøjskolens Forlag: Copenhagen. Berg, Bruce L. (1995) Qualitative research methods for the social sciences, (2 nd ed.). Allyn and Bacon: Boston, MA. 14

15 Berger, P. L. Luckman, T. (1966) The Social Construction of Reality. Penguin: Whitstable, Kent. Björk, Peter (1994) Kvalitativ forskning och tydliggörande av kunskapsstrukturer i gruppbeslut. Svenska handelshögskolan. Meddelanden från Svenska handelshögskolan, 279. Bryman, Alan Bresnen, Michael Beardsworth, Alan Keil Teresa (1988) Qualitative Research and the Study of Leadership. Human Relations, Vol. 41, No. 1, Bryman, Alan Burgess, Robert (eds) (1999) Qualitative Research. Sage Publications: London. Carson, David (2001) Qualitative Marketing Research. Sage Publications: London. Cassell, C. Symon, G. (eds) (1994) Qualitative Methods in Organizational Research. A Practical Guide. Sage Publications: London. Denzin, Norman K. Lincoln, Yvonna S. (eds) (2000) Handbook of Qualitative Research, (2 nd ed.). Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Denzin, Norman K. Lincoln, Yvonna S. (eds) (1998) Collecting and Interpreting Qualitative Materials. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Denzin, Norman K. Lincoln, Yvonna S. (eds) (1998) Strategies of Qualitative Inquiry. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Denzin, Norman K. Lincoln, Yvonna S. (eds) (1998) The Landscape of Qualitative Research: Theories and Issues. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Ereaut, Gill Imms, Mike Callingham, Martin (eds.) (2002) Qualitative Market Research. Principle and Practice. Sage Publications: London. Eskola, Jari Suoranta, Juha (1998) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino: Tampere. Eskola, Jari (1991) Eläytymismenetelmän käyttö sosiaalitutkimuksessa. Tekninen opas aloittelijoille. Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos. Työraportteja B 33. Tampere. Eskola, Jari (1996) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Lapin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan julkaisuja, C 13. Rovaniemi. Flick, Uwe (1998) An introduction to qualitative research. Sage Publications: London. Forsberg, Hannele et al. (1991) Sosiaalisia käytäntöjä tutkimassa: katkelmia empiirisen tutkimuksenteon vaiheista. Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos. Tutkimuksia. Sarja A. Tampere. Golden-Biddle, Karen Locke, Karen D. (1997) Composing qualitative research. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Gordon, Wendy (1999) Goodthinking: a Guide to Qualitative Research. Admap: Henley. Grönfors, Martti (1982) Kvalitatiiviset kenttätyömenetelmät. WSOY: Juva. Gubrium, Jaber F. (1997) The New Language of Qualitative method. Oxford University Press: New York. Gummesson, Evert (2000) Qualitative methods in management research, (2nd ed.). Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Hart, Susan J. (1991) A first-time user's guide to the collection and analysis of interview data from senior managers, In: The management research handbook ed. by N. C. Smith P. Dainty, Routledge: London. 15

16 Hertz, Rosanna Imber, Jonathan B. (eds) (1995) Studying elites using qualitative methods. Sage Focus Editions, Vol Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Hämäläinen, Juha (1987) Laadullinen sosiaalitutkimus käytännössä. Kuopion yliopiston julkaisuja. Yhteiskuntatieteet. Tilastot ja selvitykset 2/1987. Kuopio. Jones, Michael O. (1996) Studying organizational symbolism: what, how, why? Qualitative research methods, Vol. 39. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Lee, Thomas W. (1999) Using Qualitative Methods in Organizational Research. Sage Publications: London. Luostarinen, Heikki Väliverronen, Esa (1991) Tekstinsyöjät. Yhteiskuntatieteellisen kirjallisuuden lukutaidosta. Vastapaino: Tampere. Marshall, Catherine Rossman, Gretchen B. (1995) Designing qualitative research, (2 nd ed.). Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Mason, Jennifer (1996) Qualitative researching. Sage Publications: London. Maxwell, Joseph A. (1996) Qualitative research design: an interactive approach. Applied social research methods series 41. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Maykut, Pamela Morehaouse, Richard (1994) Beginning qualitative research: a philosophic and practical guide. Falmer Press teachers' library 6. Falmer Press: London. Metsämuuronen, Jari (2000) Laadullisen tutkimuksen perusteet. International Methelp: Miller, Gale Dingwall, Robert (eds) (1997) Context and method in qualitative research. Sage Publications: London. Morrison, Margaret A. (2002) Using Qualitative Research in Advertising: Strategies, Techniques, and Applications. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Morse, Janice M. (ed.) (1994) Critical issues in qualitative research methods. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Palmroth, Aino (1996) Alttiiksi asettumisen etiikka: laadullisen tutkimuksen eettisiä kysymyksiä. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta: Jyväskylä. Patton, Michael Q. (1980) Qualitative evaluation methods. Sage Publications: Newbury Park, CA. Patton, Michael Q. (1987) How to use qualitative methods in evaluation. Sage Publications: Newbury Park, CA. Patton, Michael Q. (1990) Qualitative Evaluation and Research Methods, (2 nd ed.). Sage Publications: Newbury Park, CA. Potter, W. James (1996) An analysis of thinking and research about qualitative methods. Lawrence Erlbaum: Mahwah, NJ. Robson, Sue Foster, Angela (1989) Qualitative research in action. Edward Arnold: London. Saarnivaara, Marjatta (toim.) (1996) Subjektiviteettia etsimässä. Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden tutkimuslaitos. Työpapereita n:o. 2. Jyväskylä. Sayre, Shay (2001) Qualitative Methods for Marketplace Research. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Silverman, David (1985) Qualitative Methodology & Sociology. Gover: Aldershot. Silverman David (ed.) (1997) Qualitative research: theory, method and practice. Sage Publications: London. 16

17 Silverman, David (2000) Doing Qualitative Research: A Practical Handbook. Sage Publications: London. Starrin, Bengt et al. (1991) Från upptäckt till presentation: om kvalitativ metod och teorigenerering på empirisk. Studentlitteratur: Lund. Suojanen, Päivikki Saressalo, Lassi (toim.) (1982) Kulttuurin kenttätutkimus. Tampereen yliopisto, kansanperinteen laitos. Tampere. Symon, Gillian Cassel, Catherine (eds) (1998) Qualitative methods and analysis in organizational research: a practical guide. Sage Publications: London. Töttö, Pertti (1997) Pirullinen positivismi. Kysymyksiä laadulliselle tutkimukselle. Jyväskylän yliopiston julkaisusarja n:o 41. Yliopistopaino: Jyväskylä. Töttö, Pertti (2000) Pirullisen positivismin paluu. Laadullisen ja määrällisen tarkastelua. Vastapaino: Tampere. Understanding qualitative research: an instructional collection of guidelines, market studies, case studies and noteworthy papers on focus groups and other aspects of qualitative research (1992) An ARF Research Reference Series Book. Advertising Research Foundation: New York. Van Maanen, John (ed.) (1979) Qualitative Methodology. Administrative Science Quarterly, Vol. 24, No. 4. Varto, Juha (1992) Laadullisen tutkimuksen metodologia. Kirjayhtymä: Wolcott, Harry F. (1990) Writing up Qualitative Research. Sage Publications: Newbury Park, CA. 7.2 Laadullisen tutkimuksen lähestymistavat Creswell, John W. (1998) Qualitative Inquiry and Research Design. Choosing among five traditions. Sage: Thousand Oaks, CA. Biografia Barzun, J. Graff, H. (1977) The Modern Researcher, (3 rd ed.). Harcourt Brace Jovanovich: New York. Denzin, Norman K. (1989) Interpretive Biography. Sage Publications: Newbury Park, CA. Denzin, Norman K. (1989) Interpretive Interactionism. Sage Publications: Newbury Park, CA. Miller, Robert L. (1999) Researching Life Stories and Family Histories. Sage Publications: London. Fenomenologia Bogdan, R. Taylor, S. J. (1975) Introduction to Qualitative Research Methods. A Phenomenological Approach to the Social Sciences. John Wiley & Sons: New York. Uljens, Michael (1989) Fenomenografi forskning och uppfattningar. Studentlitteratur: Lund. Grounded theory Glaser, Barney G. (1978) Theoretical Sensitivity. Sociology Press: Mill Valley, CA. Glaser, Barney G. (1992) Basics of Grounded Theory Analysis. Sociology Press: Mill Valley, CA. 17

18 Glaser, Barney G. Strauss, Anselm L. (1975) The Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research, (7 th ed.). Aldine: Chicago. Goulding, Christina (2002) Grounded Theory. A Practical Guide for Management, Business and Market Researchers. Sage Publications: London. Locke, Karen (2001) Grounded Theory in Management Research. Sage Publications: London. Strauss, Anselm Corbin, Juliet (1990) Basics of qualitative research: grounded theory procedures and techniques. Sage: Newbury Park, CA. Strauss, Anselm L. (1988) Qualitative Analysis for Social Scientists. Cambrigde Unversity Press: New York. Strauss, Anselm L. Corbin, Juliet (1994) Grounded Theory Methodology: An Overview. In: Handbook of Qualitative Research, ed. by Norman K. Denzin Yvonna S. Lincoln, Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Strauss, Anselm L. Corbin, Juliet (eds) (1997) Grounded Theory in Practice. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Etnografia Coffey, Amanda (1999) Etnographic Self: Fieldwork and the Representation of Identity. Sage Publications: London. Fetterman, D. M. (1989) Ethnography: Step by Step. Sage Publications: Newbury Park, CA. Garfinkel, H. (1984) Studies in Ethnomethodology. Polity Press: Cambridge. Hammersley, Martyn (1991) Ethnography. Principles in Practice, (repr.). Routledge: London. Van Maanen, John (1988) Tales of the Field. On Writing Ethnography. The Unversity Press: Chicago and London. Tapaustutkimus (Case-tutkimus) Bonoma, Thomas V. (1985) Case research in marketing: Opportunities, problems and a process, Journal of Marketing Research, Vol. 22, No. 2, Dubois, Anna Gadde, Lars-Erik (2002) Systematic combining: an abductive approach to case research. Journal of Business Research. Vol. 55, No. 7, Easton, Geoff (1992) Learning from Case Studies, (2 nd ed.). Prentice Hall: London. Eisenhardt, Kathleen M. (1989) Building Theories from Case Study Research. Academy of Management Review, Vol. 13, No. 4, Halinen, Aino Törnroos, Jan-Åke (2004 forthcoming) Using Case Methods in the Study of Contemporary Business Networks. Journal of Business Research. Hamel, Jacques Dufour, Stéphane Fortin, Dominic (1993) Case study. Qualitative research methods, Vol. 32. Sage Publications: Newbury Park, CA. Hillebrand, Bas Kok, Robert A.W. Biemans, Wim G. (2001) Theory-Testing Using Case Studies: A Comment on Johnston, Leach, and Liu. Industrial Marketing Management, Vol. 30, No. 8, Hägg, Ingemund Hedlund, Gunnar (1978) Case studies in social science research. Publications of the European institute for advanced studies in management, Working paper No Brussels. 18

19 Johnston, Wesley J. Leach, Mark P. Liu, Annie H. (1999) Theory Testing Using Case Studies in Business-to-Business Research. Industrial Marketing Management, Vol. 28, No. 3, Laitinen, Hanne (1998) Tapaustutkimuksen perusteet. Kuopion yliopiston julkaisuja E, Yhteiskuntatieteet 55. Kuopio. Larsson, Rikard Löwendahl, Bente (1995) The qualitative side of management research: a meta-analysis of espoused and used case study methodologies. Working paper series. Lund University, Institute of Economic Research 20:1995. Lund. Leonard-Barton, Dorothy (1990) A Dual Methodology for Case Studies: Synergistic Use of Longitudinal Single Site with Replicated Multiple Sites. Organization Science, Vol. 1, No. 3, Lincoln, Yvonna S. Guba, E. G. (1985) Naturalistic Inquiry. Sage Publications: Beverly Hills, CA. Morgan, G. Smircich, L. (1980) The Case for Qualitative Research. Academy of Management Review, Vol. 5, No. X, Ojala, Lauri Hilmola, Olli-Pekka (2003) Case study research in logistics. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja B 1:2003. Turku. Perry, Chad (1998) Processes of a case study methodology for postgraduate research in marketing. European Journal of Marketing, Vol. 32, No. 9/10, Pihlanto, Pekka (1994) The Action-oriented Approach and Case Study Method in Management Studies, Scandinavian Journal of Management, Vol. 10, No. 4, Smith, N. Craig (1991) The case-study: a vital yet misunderstood research method for management. In: The management research handbook, ed. by N. C. Smith P. Dainty, Routledge: London. Stake, Robert E. (1995) The Art of Case Study Research. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Stake, Robert, E. (1994) Case Studies. In: Handbook of Qualitative Research, ed. by Norman K. Denzin Yvonna S. Lincoln, Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Stenberg, Esa (1979) Case-metodi yritysstrategian tutkimuksessa. Teoksessa: Tieteenfilosofian seminaari, Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja A 6:1979, Turku. Stenberg, Esa (1986) Case-menetelmä. Teoksessa: Tutkielmia yrityshallinnon ja markkinoinnin alueelta, toim. Reino Kanerva Raimo Nurmi Risto Tuominen. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja A 3:1986, Turku. Yin, Robert (1993) Applications of Case Study Research. Applied Social Research Methods Series, Vol. 34. Sage Publications: Newbury Park, CA. Yin, Robert K. (1981) The case study crisis: Some answers. Administrative Science Quarterly, Vol. 26, No. 1, Yin, Robert K. (2003) Case study research. Design and methods, (3 rd ed.). Sage Publications: Thousand Oaks, CA. 7.3 Prosessien tutkimus Halinen, Aino (1998), Time and Temporality in Research Design A Review of Buyer- Seller Relationship Models. In: Network Dynamics in International 19

20 Marketing, ed. by. Pete Naudé Peter Turnbull, Elsevier Science: Exeter. Halinen, Aino Törnroos, Jan-Åke (1995), The Meaning of Time in the Study of Buyer- Seller Relationships. In: Business Marketing: an Interaction and Network Perspective, ed. by Kristian Möller David T. Wilson, Kluwer Academic Publishers: Boston, MA. Huber, George P. Van de Ven, Andrew H. (eds) (1995) Longitudinal Field Research Methods. Studying Processes of Organizational Change. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Monge, Peter R. (1990) Theoretical and Analytical Issues in Studying Organizational Processes. Organization Science, Vol. 1, No. 4, Pettigrew, Andrew M. (1997) What is a processual analysis. Scandinavian Journal of Management, Vol. 13, No. 4, Van de Ven, Andrew H. Poole, Marshall Scott (1990) Methods for Studying Innovation Development in the Minnesota Innovation Research Program. Organization Science, Vol. 1, No. 3, Van de ven, Andrew, H. (1992) Suggestions fo Studying Strategy Process: A Research Note. Strategic Management Journal, Special Issue 13 (summer), Diskurssianalyysi ja narratiiviset menetelmät Boje, Davis M. (2001) Narrative Methods for Organizational and Communication Research. Sage Publications: London. Jokinen Arja, Juhila, Kirsi Suoninen, Eero (1993) Diskurssianalyysin aakkoset. Vastapaino: Tampere. Phillips, Nelson (1995) Telling Organizational Tales: On the Role of Narrative Fiction in the Study of Organizations. Organization Studies,Vol. 16, No. 4, Wood, Linda Kroger, Rolf O. (2000) Doing Discourse Analysis Methods for Studying Action in Talk and Text. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. 7.5 Laadullisen aineiston analyysi Bryman, A. Burgess, R. G. (eds) (1995) Analyzing Qualitative Data. Routledge: London. Coffey, Amanda Atkinson, Paul (1996) Making sense of qualitative data: complementary research strategies. Sage Publications: Thousands Oaks, CA. Feldman, Martha S. (1995) Strategies for interpreting qualitative data. Qualitative research methods 33. Sage Publications: Thousand Oaks, CA. Fielding, Nigel G. Lee, Raymond M. (1998) Computer analysis and qualitative research. Sage Publications: London. Gahan, Celia Hannibal, Mike (1998) Doing Qualitative Research Using QSR NUD*IST. Sage Publications: London. Kelle, Udo Prein, Gerald Bird, Katherine (eds) (1995) Computer-aided qualitative data analysis: theory, methods and practice. Sage Publications: London. 20

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals 34. Verburg, R., Bosch-Sijtsema, P.M. & Vartiainen, M. (2012) Getting it done: Critical success factors

Lisätiedot

Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009

Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009 Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009 TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TAMPEREEN YLIOPISTO D 2010 2 TAMPERE 2010 TAMPEREEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS JULKAISUSARJA D VERKKOJULKAISUT

Lisätiedot

Vanhaa, uutta, sinistä, lainattua- monimenetelmällinen tutkimus

Vanhaa, uutta, sinistä, lainattua- monimenetelmällinen tutkimus Vanhaa, uutta, sinistä, lainattua- monimenetelmällinen tutkimus Suvi Ronkainen Lapin yliopisto, menetelmätieteiden lts. Metodifestarit, Jyväskylä 2009 Nimeämisen tapoja multi-methods; multi-strategy, mixed

Lisätiedot

En kehu, mutta tulipahan sekin taas tehtyä

En kehu, mutta tulipahan sekin taas tehtyä Tarja Tiainen (toim.) En kehu, mutta tulipahan sekin taas tehtyä Kenttäpäiväkirja tietotekniikasta Etelä-Pohjanmaan kylissä TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TAMPEREEN YLIOPISTO B-2004-10 TAMPERE 2004

Lisätiedot

Näkökulmia yrityksen laskentatoimen käytäntöön ja tutkimukseen 1

Näkökulmia yrityksen laskentatoimen käytäntöön ja tutkimukseen 1 Lili-Anne Kihn Näkökulmia yrityksen laskentatoimen käytäntöön ja tutkimukseen 1 Johdanto Sekä suomalainen yhteiskuntamme että yritystemme toimintaympäristö sen yhtenä osa-alueena ovat kokeneet voimakkaita

Lisätiedot

Yrittäjyys on toimintoja ja rakenteita uudistava

Yrittäjyys on toimintoja ja rakenteita uudistava TUOMAS KUHMONEN Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Maatilayrittäjien tavoitteiden moniulotteisuus ja yrittäjyyspolitiikka TIIVISTELMÄ Tässä artikkelissa tarkastellaan tavoitteita, joita suomalaiset

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan.

Lisätiedot

LASKENTATOIMI. Erikoistuminen

LASKENTATOIMI. Erikoistuminen LASKENTATOIMI Laskentatoimen tehtävänä on tuottaa taloudellista informaatiota yritysten päätöksenteon tueksi. Tampereen yliopistossa jaetaan kolmeen eri opetus- ja tutkimusalueeseen: kirjanpito ja tuloslaskenta,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014-17. vahvistettu kasvatustieteiden tiedekunnassa 27.3.2014

KASVATUSTIETEEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014-17. vahvistettu kasvatustieteiden tiedekunnassa 27.3.2014 KASVATUSTIETEEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014-17 vahvistettu kasvatustieteiden tiedekunnassa 27.3.2014 Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 1.8.2014 alkaen. On mahdollista, että

Lisätiedot

The cultural construction of school mathematics and student achievement. Trends in Science Education Research from a German Perspective

The cultural construction of school mathematics and student achievement. Trends in Science Education Research from a German Perspective The cultural construction of school mathematics and student achievement Paul Andrews Stockholm University, Sweden paul.andrews@mnd.su.se In this talk I will consider the extent to which school mathematics

Lisätiedot

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014:

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014: Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja

Lisätiedot

Tietojohtamisen tutkimus. Tietämyksen hallinta ja tietojohtaminen. Taustateoriat. Tietojohtamisen taustaa

Tietojohtamisen tutkimus. Tietämyksen hallinta ja tietojohtaminen. Taustateoriat. Tietojohtamisen taustaa Tietojohtamisen tutkimus Tietämyksen hallinta ja tietojohtaminen Tietojohtamisen kansainvälinen tutkimus hajaantuu tutkimussuunntauksiin, joita ovat mm.! knowledge management,! intellectual capital ja!

Lisätiedot

MARKKINOINTI Marketing

MARKKINOINTI Marketing MARKKINOINTI Marketing Markkinointi on avainasemassa sekä yritysten toiminnassa että liiketaloustieteen opetuksessa. Markkinointi käsittelee asiakas- ja muiden sidosryhmäsuhteiden luomiseen, säilyttämiseen,

Lisätiedot

Terveydenhuollossa tarvitaan monenlaista tietoa

Terveydenhuollossa tarvitaan monenlaista tietoa Katsaus Laadullinen terveystutkimus mitä, miten ja miksi? Jari Kylmä, Katri Vehviläinen-Julkunen ja Juhani Lähdevirta Laadullinen ja määrällinen tutkimus täydentävät toisiaan, vaikka ne eroavat jossain

Lisätiedot

Conflict Management as a Means to the Sustainable Use of Natural Resources

Conflict Management as a Means to the Sustainable Use of Natural Resources This is a shortened version of an research article to be published in Silva Fennica 40(4) in November 2006. It will be available at http://www.metla.fi/silvafennica/full/sf40/sf404687.pdf Simo Kyllönen,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008 opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 OPINTO-OPAS 2008 Syksyllä 2008 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Karismaattinen johtajuus on säilynyt mielenkiinnon kohteena niin tutkijoille kuin käytännön

Karismaattinen johtajuus on säilynyt mielenkiinnon kohteena niin tutkijoille kuin käytännön Juha Natunen ja Tuomo Takala Vallan ja karisman suhteesta tulkitseva käsitetutkimus Tiivistelmä Karismaattinen johtajuus on säilynyt mielenkiinnon kohteena niin tutkijoille kuin käytännön johtajillekin.

Lisätiedot

Kenttätutkimuksen ja haastatteluiden hyödyt ehdotetun toiminnallisuuden

Kenttätutkimuksen ja haastatteluiden hyödyt ehdotetun toiminnallisuuden hyväksymispäivä arvosana arvostelija Kenttätutkimuksen ja haastatteluiden hyödyt ehdotetun toiminnallisuuden tarpeen arvioinnissa Laura Repo Helsinki 17.04.2012 Pro Gradu seminaarin kirjallinen alustus

Lisätiedot

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014 myönnetty summa KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting KTT, FM Leena Aarikka-Stenroos 4.000 Reference Communication in b-to-b Markets M.Sc Finance Peter

Lisätiedot

Studying Market Place Cultures

Studying Market Place Cultures 8 2/ 2014 Studying Market Place Cultures Special issue on 3rd Nordic Conference on Consumer Research Studying Marketplace Cultures and Communities using Practice Theories: Methodological Challenges Practice

Lisätiedot

Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015. Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience

Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015. Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015 Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience Code: ORI1RZ001 Extent: 9 ECTS Timing: Year 1, Period

Lisätiedot

Valtaistumisen vaikuttavuuden arviointi. Miten voisimme edistää sitä sosiaalityössä?

Valtaistumisen vaikuttavuuden arviointi. Miten voisimme edistää sitä sosiaalityössä? Valtaistumisen vaikuttavuuden arviointi. Miten voisimme edistää sitä sosiaalityössä? Minna Kivipelto: YTT, tutkimuspäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tuija Kotiranta: YTT, ma. yliopistonlehtori,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2010 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2010 3 Evästyksiä seuraavalle hallitukselle 3 Älyteollisuus kasvun lähteeksi 4 Palkkausjärjestelmien

Lisätiedot

Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat

Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat Hakija myönnetty summa Katja Aalto, Rauma 3.000 Institutional logics and change A field study of ten shared service centers and their survival in the

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim. turun normaalikoulun julkaisuja 1/2014 Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.) Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! YVI-hankkeen hedelmiä vuosilta

Lisätiedot

Aaltonen Heli, Mikkeli 1.500 Yrittäjämäinen markkinointi pk-yrityksissä: markkinointiorientaation rooli ja merkitys

Aaltonen Heli, Mikkeli 1.500 Yrittäjämäinen markkinointi pk-yrityksissä: markkinointiorientaation rooli ja merkitys LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT SYKSY 2013 myönnetty summa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos 10.000 Kestävän liiketoiminnan startup-pohjaisen innovaatiomallin

Lisätiedot

Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen

Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen Liito-ohjelman vuosikirja 2008 Toimittanut Hanna Lehtimäki, Life Works Consulting Oy Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen Liito-ohjelman vuosikirja 2008 Toimittanut

Lisätiedot

Transformationaalinen johtajuus muutoksessa

Transformationaalinen johtajuus muutoksessa LTA 1/11 p. 65 83 Anna Gromov ja Tiina Brandt Transformationaalinen johtajuus muutoksessa Tapaustutkimuksen kohteena organisaatiomuutos Abstrakti Tämän tutkimuksen tavoitteena on saada selville transformationaalisen

Lisätiedot

Katsaus. Oppimisroolipelien käyttö ja toimintamekanismit palvelunkehittämisessä

Katsaus. Oppimisroolipelien käyttö ja toimintamekanismit palvelunkehittämisessä Katsaus Pelitutkimuksen vuosikirja 2012, s. 99 106. Toim. Jaakko Suominen et al. Tampereen yliopisto. http://www.pelitutkimus.fi Oppimisroolipelien käyttö ja toimintamekanismit palvelunkehittämisessä J.

Lisätiedot

INFORS 1 / 2010. Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti. FORS, Suomen Operaatiotutkimusseura ry. Finnish Operations Research Society

INFORS 1 / 2010. Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti. FORS, Suomen Operaatiotutkimusseura ry. Finnish Operations Research Society INFORS Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti 1 / 2010 FORS, Suomen Operaatiotutkimusseura ry Finnish Operations Research Society www.operaatiotutkimus.fi Suomen Operaatiotutkimusseura ry:n jäsenlehti

Lisätiedot